Bestuursondersteuning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursondersteuning"

Transcriptie

1 Bestuursondersteuning NOTULEN van de vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 30 september 2010 om uur in het raadhuis te Ede Voorzitter Secretaris Afwezig : C. van der Knaap : F.W. van Brakel, plv. raadsgriffier : mevrouw Verhoeff, mevrouw Telgen, de heer Van Boven en de heer Jansen. Punt 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en spreekt vervolgens het ambtsgebed uit. 2. Vaststelling van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Spreekrecht burgers Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 4. Vragenuurtje Hr. De Pater (Gemeentebelangen): Het onderhoud dat heeft plaatsgevonden aan bomen in Bennekom is in strijd met de eerder gemaakte afspraken. Over het deskundige snoeiwerk zijn overigens geen klachten. Gevraagd wordt waar het mis is gegaan, waarom het onderhoud niet is aangekondigd bij de Ondernemersvereniging Bennekom en of de bestaande, mondelinge afspraken kunnen worden omgezet in schriftelijke garanties. Wethouder Van de Weerd: Zij die het werk uitvoerden waren niet op de hoogte van de gemaakte afspraken. Dagelijks onderhoud wordt doorgaans niet aangekondigd, tenzij er sprake is van wegafzettingen. Kan niet toezeggen dat dergelijke problemen in de toekomst niet meer zullen voorkomen. Hiervoor is een geheel andere ICT-omgeving nodig. 5. Lijst mededelingen en ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 30 september 2010, inclusief vaststelling notulen raad 1 juli 2010 en bekrachtiging geheimhouding. De lijst van mededelingen en ingekomen stukken wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld inclusief de vaststelling van de notulen van de gemeenteraad van 1 juli 2010 en de bekrachtiging van de geheimhouding van de onder de nrs. B33 t/m B36 gemelde onderwerpen. 6. Benoeming van een lid in de raadscommissies De voorzitter van het stembureau constateert dat er 34 stemmen zijn uitgebracht. Voor de benoeming van een lid in de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling zijn 12 stemmen uitgebracht op het raadslid S. Salim. De heer M.W.H. van Dalen verkreeg 5 stemmen, de heer J. Wijsmuller 3 stemmen en 13 stemmen bleken van onwaarde. Voor de benoeming van een lid in de raadscommissie Maatschappelijke Zaken zijn 9 stemmen uitgebracht op de heer J. Wijsmuller. De heer M.W.H. van Dalen verkreeg 5 stemmen, de heer W.J. Ploeg verkreeg 4 stemmen, de heer S. Salim verkreeg 2 stemmen en 14 stemmen bleken van onwaarde. De voorzitter concludeert dat hierdoor de samenstelling van beide raadscommissies ongewijzigd blijft. Op verzoek van de fractie D66 vindt een nieuwe stemming plaats, omdat het niet voor alle leden voldoende helder was hoe het stembiljet te hanteren.

2 Blz. 2 De voorzitter stelt voor om de herstemming te laten plaatsvinden tijdens agendapunt 17. De heer R. Görgülu treedt de vergadering binnen. 7. Vaststelling van het bestemmingsplan 'Bennekom-Centrum omgeving Kierkamperweg, Commandeursweg, Kerkstraat, Hogeweg (V.R. 2010/82). Tijdens de beraadslagingen wordt door de fracties CDA, GemeenteBelangen, VVD en SGP het volgende amendement ingediend, luidende als volgt: Amendement CDA, GemeenteBelangen, VVD en SGP De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen d.d. 30 september 2010 Gelezen het voorstel d.d. 31 augustus 2010 V.R. 2010/82 Kennisgenomen van de ingediende zienswijzen Besluit: Het besluit behorend bij raadsvoorstel 2010/82 als volgt te wijzigen: 1. Onder het kopje overwegingen de zin bij het 6e gedachtenstreepje in zijn geheel als volgt te wijzigen: - dat de beoordeling van de ingekomen zienswijzen, met uitzondering van beoordeling van de zienswijze genoemd onder 2 in de Nota Zienswijzen geacht wordt deel uit te maken van de overwegingen van het besluit ; 2. Onder het kopje overwegingen de zin bij het 7e gedachtenstreepje in zijn geheel als volgt te wijzigen: -dat de zienswijzen als genoemd onder 1 en 2 in de Nota Zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het ontwerp-bestemmingsplan ; 3. Het besluit onder punt 1 aan te vullen met de volgende zin: met uitzondering van de reactie op de zienswijze 2 onder d en e ; 4. Het besluit onder punt 2 aan te vullen met de volgende zin: met dien verstande dat bestemming van het in het ontwerp-bestemmingsplan geprojecteerde perceel aan de Kierkamperweg wordt gewijzigd van wonen en tuin in kantoren ; 5. Het besluit onder punt 2 aan te vullen met een 2a en dit als volgt te formuleren: de bestemming van het aan de Kierkamperweg geprojecteerde perceel met appartementengebouw in het ontwerp-bestemmingsplan wordt gewijzigd van de bestemming wonen en tuin in de bestemming kantoren. Bijbehorende toelichting, planregels en verbeelding worden hierop aangepast. 6. Het besluit onder 2a aan te vullen met 2b: De genoemde aanpassingen aan de toelichting, planregels en verbeelding worden geacht deel uit te maken van dit vaststellingsbesluit. En gaat over tot de orde van de dag. Het amendement van de fracties CDA, GemeenteBelangen, VVD en SGP wordt aanvaard. De fracties van ChristenUnie, GroenLinks/PE, D66 en Burgerbelangen zijn tegen het amendement. Vervolgens wordt het geamendeerde voorstel zonder hoofdelijke stemming aanvaard. De fracties ChristenUnie en GroenLinks/PE zijn tegen het voorstel. De overige fracties zijn voor. 8. Vaststelling van het bestemmingsplan Tijdelijk beheer Kazerneterreinen Ede (V.R. 2010/78). Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming en met algemene stemmen aanvaard. 9. Plan Maatschappelijke Voorzieningen (deel I); vaststellen doelstellingen en uitgangspunten integraal accommodatiebeleid (V.R. 2010/47). Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming en met algemene stemmen aanvaard. 10. Milieurapportage 2010 (Milieuverslag 2009 en Milieuprogramma 2010) (V.R. 2010/54). Tijdens de beraadslagingen wordt door de fracties GroenLinks/PE en D66 een motie ingediend, luidende als volgt: Motie GroenLinks/PE, D66 Onderwerp: Update Klimaatplan en bijbehorend uitvoeringsplan voor de periode

3 Blz. 3 De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen d.d. 30 september 2010, gehoord, de beraadslagingen in de commissievergadering Beheer Fysieke Omgeving van 16 september 2010 en de raadsvergadering van heden avond; overwegende dat, het klimaatbeleid internationaal, nationaal en lokaal steeds hoger op agenda staat; er een door de raad vastgesteld klimaatplan Klimaat voor de toekomst en op 10 maart 2009 vastgesteld uitvoeringsprogramma Klimaat is: er veel nieuwe technologische ontwikkelingen zijn die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen; er betrokkenheid is vanuit de bevolking van Ede om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen; de gemeenteraad nu geen inzicht heeft in de mate waarin de klimaatdoelstellingen zijn gehaald; Ede de groenste stad van Nederland wil zijn; bij raadsbesluit van 23 april 2009 u de raad jaarlijks zal informeren over de voortgang van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma. verzoekt het college, een actualisering te maken van het klimaatplan voor de periode waarin specifiek ingegaan wordt op de nieuwe technische kansen en mogelijkheden, zoals onder andere LED verlichting, de mestvergisters en het breder inzetten van zonnepanelen op jaarbasis concreet inzicht te geven inzake het realiseren van de klimaatdoelstellingen de bij raadsbesluit van 23 april 2009 jaarlijks te leveren voortgangsrapportage van het uitvoeringsprogramma alsnog voor te leggen, in een vroeg stadium, ter bespreking en vaststelling aan de raadscommissie BFO / de gemeenteraad; en gaat over tot de orde van de dag. Vervolgens wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming en met algemene stemmen aanvaard. De motie van de fracties GroenLinks/PE en D66 wordt verworpen. De fracties GroenLinks/PE en D66 hebben voor de motie gestemd.n De overige fracties zijn tegen. 11. Tweede wijzigingsverordening legesverordening (V.R. 2010/57). Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming en met algemene stemmen aanvaard. 12. Verhogen van het maximum bedrag voor het aantrekken van vaste financieringsmiddelen in 2010 (V.R. 2010/94). Tijdens de beraadslagingen wordt een mondelinge amendement ingediend door de fractie ChristenUnie, met het verzoek het raadsbesluit te wijzigen van: ' te verhogen van 37 tot 100 miljoen.' te wijzigen in te verhogen tot 100 miljoen. Het amendement wordt met algemene stemmen aanvaard. Vervolgens wordt het geamendeerde voorstel zonder hoofdelijke stemming en met algemene stemmen aanvaard. 13. Jaarverslag 2009 Permar WS (V.R. 2010/52). 14. Jaarplan 2011 Permar WS (V.R. 2010/53).

4 Blz Wet op de Veiligheidregio's (V.R. 2010/55). 16. Vaststelling van de Verordening weigering en verlaging alsmede beslistermijnen Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) (V.R. 2010/56). 17. Benoeming van een lid in de Edese Welstandscommissie (V.R. 2010/58). De voorzitter constateert dat bij acclamatie wordt ingestemd met de benoeming van mevrouw M.G.C. Pieters te Venlo. Mevrouw Pieters wordt van harte gefeliciteerd met deze benoeming. Vervolgens vindt er op verzoek van de fractie D66 een herstemming plaats voor de benoeming van een lid in de raadscommissies. De voorzitter van het stembureau constateert dat: Er 35 stemmen zijn uitgebracht. Als lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling wordt (her)benoemd met 20 stemmen de heer S. Salim, terwijl de heer M.W.H. van Dalen 6 stemmen verkreeg, de heer J. Wijsmuller verkreeg 5 stemmen en 4 stemmen bleken van onwaarde. Als lid van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken wordt (her)benoemd met 17 stemmen de heer J. Wijsmuller, terwijl de heer M.W.H. van Dalen 6 stemmen verkreeg, de heer S. Salim verkreeg 2 stemmen, de heer J. Ploeg verkreeg 5 stemmen, de heer J. Hugenholtz verkreeg 1 stem en 4 stemmen bleken van onwaarde. De voorzitter concludeert dat hierdoor de samenstelling van de raadscommissies ongewijzigd blijft. 18. Vaststelling van het bestemmingsplan 'Ede, Uitvindersbuurt veld G' (V.R. 2010/59). 19. Vaststelling van het bestemmingsplan Maandereng-Rietkampen (V.R. 2010/60). Wethouder Van de Pol deelt mee, dat toegevoegd wordt aan het raadsbesluit na kenmerk en het aanvullend memo d.d. 10 september 2010, kenmerk De raad stemt in met deze mondeling aangebrachte wijziging. Het gewijzigde raadsbesluit wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aanvaard. 20. Vaststelling van de dertiende serie wijzigingen bouwverordening (V.R. 2010/61). 21. Vaststelling van het bestemmingsplan De Stroet (V.R. 2010/62). 22. Vaststelling van het bestemmingsplan Lunteren-Centrum 'omgeving Dorpsstraat 191' (V.R. 2010/63). 23. Vaststelling van het bestemmingsplan 'Agrarisch Buitengebied omgeving Hoge Valkseweg 17 te Lunteren en Hoeverweg 2 te Wekerom' (V.R. 2010/64). 24. Vaststelling van het bestemmingsplan 'Agrarisch Buitengebied omgeving Lange Heideweg 8 te Otterlo en Scharrenburgersteeg 26 te Lunteren (V.R. 2010/65).

5 Blz Vaststelling van het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Doornsteeg 3 te Lunteren (V.R. 2010/66). 26. Vaststelling van het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Dragonderweg 29 te Ede (V.R. 2010/67). 27. Vaststelling van het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Ganzenkampweg 2 te Lunteren (V.R. 2010/68). 28. Vaststelling van het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koudhoornweg 8 te Lunteren (V.R. 2010/69). 29. Vaststelling van het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Meulunterseweg 78 te Lunteren (V.R. 2010/70). 30. Vaststelling van het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Slagsteeg 5 te Bennekom (V.R. 2010/71). 31. Vaststelling van het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Verlengde Stroe Allee 2 te Harskamp (V.R. 2010/72). 32. Vaststelling van het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Bovenbuurtweg 53 te Bennekom en Werftweg 4 te Wekerom (V.R. 2010/73). 33. Vaststelling van het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Essenbroekweg 5 te Otterlo (V.R. 2010/74). 34. Vaststelling van het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Mosselseweg 1 te Otterlo (V.R. 2010/75). 35. Vaststelling van het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Meentweg 1 te Bennekom (V.R. 2010/76). 36. Besluit tot bestuurlijke overdracht van het Voortgezet Openbaar Onderwijs aan een Stichting (V.R. 2010/77). 37. Vaststelling van het bestemmingsplan 'Agrarisch Buitengebied omgeving Lage Valkseweg 142 te Lunteren' (V.R. 2010/80). 38. Vaststelling van het bestemmingsplan 'Agrarisch Buitengebied omgeving Scharrenburgersteeg 10 te Lunteren' (V.R. 2010/81).

6 Blz Sluiting. Ter aanvulling van agendapunt 5 vraagt de voorzitter of de door de raad opgelegde geheimhouding op de beraadslaging en aangeboden stukken met betrekking tot de aan te leggen golfbaan kan komen te vervallen. De raad stemt hier mee in. Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering om uur. Ongewijzigd vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Ede op 11 november de griffier, w.g. HAGELSTEIN de voorzitter, w.g. VAN DER KNAAP N.B. Voor weergave van de vergadering: onder knop audio-/videoverslagen.

Griffier. NOTULEN van de vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 22 maart 2012 om uur in het raadhuis te Ede

Griffier. NOTULEN van de vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 22 maart 2012 om uur in het raadhuis te Ede Griffier NOTULEN van de vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 22 maart 2012 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter Secretaris Afwezig : C. van der Knaap : G.H. Hagelstein, raadsgriffier

Nadere informatie

De raad gaat akkoord met uitstel van behandeling van agendapunt 12, Duurzame Onkruid Bestrijding-methode (DOB-methode).

De raad gaat akkoord met uitstel van behandeling van agendapunt 12, Duurzame Onkruid Bestrijding-methode (DOB-methode). Griffie NOTULEN van de vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 25 april 2013 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter : C. van der Knaap Secretaris : G.H. Hagelstein, raadsgriffier

Nadere informatie

NOTULEN van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 11 december 2014 om uur in het raadhuis te Ede

NOTULEN van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 11 december 2014 om uur in het raadhuis te Ede Griffie NOTULEN van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 11 december 2014 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter Secretaris burgemeester Van der Knaap de heer

Nadere informatie

de leden Van Beek en Verhoeff

de leden Van Beek en Verhoeff Griffie NOTULEN van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 9 oktober 2014 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter burgemeester Van der Knaap Secretaris de heer

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 2 februari 2017 om uur in het raadhuis te Ede

BESLUITENLIJST van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 2 februari 2017 om uur in het raadhuis te Ede Griffie BESLUITENLIJST van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 2 februari 2017 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter Secretaris Afwezig De heer A. Versteeg,

Nadere informatie

Griffie. NOTULEN van de vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 27 september en 4 oktober 2012 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede

Griffie. NOTULEN van de vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 27 september en 4 oktober 2012 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Griffie NOTULEN van de vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 27 september en 4 oktober 2012 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter : C. van der Knaap Secretaris : G.H. Hagelstein,

Nadere informatie

BV05. Vaststelling bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied Lunteren, Veenstraat 1 Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

BV05. Vaststelling bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied Lunteren, Veenstraat 1 Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. Griffie BESLUITENLIJST van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 11 februari 2016 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter : B. van de Weerd Secretaris : G. Hagelstein

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 31 maart 2016 om uur in het raadhuis te Ede

BESLUITENLIJST van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 31 maart 2016 om uur in het raadhuis te Ede Griffie BESLUITENLIJST van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 31 maart 2016 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter Secretaris burgemeester C. van der Knaap

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 23 februari 2010 om uur.

Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 23 februari 2010 om uur. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 23 februari 2010 om 09.00 uur. Aanwezig : de burgemeester C. van der Knaap (voorzitter), de wethouders

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 20 februari 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier

Nadere informatie

De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen d.d. 4 en 11 juli 2013;

De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen d.d. 4 en 11 juli 2013; Griffie NOTULEN van de vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 4 en 11 juli 2013 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter : C. van der Knaap Secretaris : G.H. Hagelstein, raadsgriffier

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

BV01. Opening De voorzitter opent de besluitvormende raadsvergadering en spreekt het ambtsgebed uit.

BV01. Opening De voorzitter opent de besluitvormende raadsvergadering en spreekt het ambtsgebed uit. Griffie NOTULEN van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 7 november 2013 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter : C. van der Knaap Secretaris : G.H. Hagelstein,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

BV1. Opening De voorzitter opent de vergadering en spreekt vervolgens het ambtsgebed uit.

BV1. Opening De voorzitter opent de vergadering en spreekt vervolgens het ambtsgebed uit. Griffie NOTULEN van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 30 april 2015 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter : burgemeester C. van der Knaap Secretaris : de

Nadere informatie

Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 14 februari 2012 om 09.00 uur.

Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 14 februari 2012 om 09.00 uur. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 14 februari 2012 om 09.00 uur. Aanwezig : de burgemeester C. van der Knaap (voorzitter), de wethouders

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 22 november 2011 om uur.

Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 22 november 2011 om uur. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 22 november 2011 om 09.00 uur. Aanwezig : de burgemeester C. van der Knaap (voorzitter), de wethouders

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Griffie. C. van der Knaap, burgemeester. G.H. Hagelstein, griffier. : De leden T. Folmer, P. Jansen en S. van der Klok

Griffie. C. van der Knaap, burgemeester. G.H. Hagelstein, griffier. : De leden T. Folmer, P. Jansen en S. van der Klok Griffie BESLUITENLIJST van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 13 oktober 2016 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter Secretaris Afwezig C. van der Knaap, burgemeester

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 16 juni 2016 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 16 juni 2016 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 29 september 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 13 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Ruimte Hierbij nodig ik u namens de commissievoorzitter, de heer H. (Henk) Veldhuizen, uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raadscommissie Ruimte van de gemeente

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Besluitenlijst. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 22 september 2015 om 19.30 uur.

Besluitenlijst. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 22 september 2015 om 19.30 uur. Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 22 september 2015 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer T.C. Segers Griffier : mevrouw L. Randsdorp

Nadere informatie

Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 17 mei 2011 om uur.

Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 17 mei 2011 om uur. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 17 mei 2011 om 09.00 uur. Aanwezig : de burgemeester C. van der Knaap (voorzitter), de wethouders

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Notulen van burgemeester en wethouders

Notulen van burgemeester en wethouders blz.1 Notulen van burgemeester en wethouders Vergadering van 26-05-2015, 09:00 uur 30439 Burgemeester Van der Knaap, Ligtelijn Bruins Beantwoording raadsvragen van raadslid N. van der Poel van de SGP-fractie

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 6 juli 2010 om uur.

Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 6 juli 2010 om uur. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 6 juli 2010 om 09.00 uur. Aanwezig Afwezig : de wethouders R. Kremers (voorzitter), S. van de

Nadere informatie

Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 18 december 2012 om uur.

Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 18 december 2012 om uur. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 18 december 2012 om 09.00 uur. Aanwezig : de burgemeester C. van der Knaap (voorzitter), de wethouders

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Ruimte Hierbij nodig ik u namens de commissievoorzitter, de heer J.R. (Jasper) van Geijtenbeek, uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raadscommissie Ruimte van de

Nadere informatie

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn:

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn: gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 26 maart 2015 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 mei en 22 mei 2017 Aanwezig donderdag 18 mei 2017: dhr. P.J.F.S. van Aart (PvdA), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal), dhr. J.G. van den Berg (ChristenUnie), mw.s. Bette

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Besluitenlijst Raadsvergadering 18 december 2014 Raadsgriffie Aanwezig mevrouw M.J. van de Beek-Lindhout (CU), de heren H.M. Brons (GBS), G. van Deelen (SGP), H.A.M. Dekker (CDA),

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Notulen van burgemeester en wethouders

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Notulen van burgemeester en wethouders BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Notulen van burgemeester en wethouders Vergadering van 14-02-2017, 09:00 uur 63381 Wethouder Ligtelijn Bruins Resultaten cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein Op waarde(n)

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 Voorzitter: Griffier: dhr. S.W. van t Erve, burgemeester mw. M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

Op 1 oktober is de vergadering na agendapunt 12 geschorst. Op 5 oktober is de vergadering heropend bij agendapunt 13.

Op 1 oktober is de vergadering na agendapunt 12 geschorst. Op 5 oktober is de vergadering heropend bij agendapunt 13. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 01-10-2009 Plaats: Raadszaal Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: F. Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 1 oktober 2009 1 Opening Op 1 oktober

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 19 mei 2014

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 19 mei 2014 De rest van dit document kun je "doorlopen" met F11. CONTROLEER OP HET LAATST OF DE GEGEVENS BIJ AANWEZIGHEID KLOPPEN!!!!!!Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast

Nadere informatie

De leden van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders;

De leden van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders; De leden van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders; 2 1 3 0 A G Hoofddor P De gemeentesecretaris; Bezoekadres: De directie; D... Raadhuisplein 1 De clustermanagers; Hoofddorp

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen op donderdag 13 april 2017 Aanwezig Voorzitter: Griffier: Leden: mw. mr. M.D. de Boer-Beerta R.J.J. Notermans mw. K.E.A. van Bommel, CDA J.G.G. Cremers,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw.

Nadere informatie

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. W.T.H.

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering

Besluitenlijst van de raadsvergadering Besluitenlijst van de raadsvergadering Datum: 23 april 2015 Opening: 20:00 uur Sluiting: 22:22 uur Agendapunt Onderwerp 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en meldt

Nadere informatie

De raadsvragen te beantwoorden conform overgelegd concept. 1. Te verkopen en te leveren aan:

De raadsvragen te beantwoorden conform overgelegd concept. 1. Te verkopen en te leveren aan: BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbare notulen van burgemeester en wethouders Vergadering van 25 augustus 2015, 09:00 uur 35033 Wethouder 35180 Wethouder 34688 Wethouder, Wethouder Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 20 april 2010 KNDK/2010/1029 5

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 20 april 2010 KNDK/2010/1029 5 *0010100120101029* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 20 april 2010 KNDK/2010/1029 5 Datum: 24 maart 2010 Verzonden: 8 april 2010 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling notulen

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op donderdag 28-1-2016 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen.

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Toelichting Verordening Cliëntenraad sociale zekerheid Op 1 oktober 2009 is de Wet investering in jongeren (WIJ) ingegaan. De WIJ schrijft

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 26 mei 2014 Aanwezige raadsleden: mevrouw M.J. Bachman (D66), mevrouw W. Legemaat (D66), de heer P.A. Hidding (D66), de heer R.J.J.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte

Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte Zaaknummer : 163027 Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen Borculoseweg 51 Eibergen (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 o,

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2008 OM UUR IN HET BELFORT TE SLUIS.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2008 OM UUR IN HET BELFORT TE SLUIS. 5 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2008 OM 19.30 UUR IN HET BELFORT TE SLUIS. 10 Aanwezigen 15 20 25 Raadsleden: Wethouders: Voorzitter:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 25 september 2014

LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 25 september 2014 LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 25 september 2014 Agenda 4 -- Notulen van de raadsvergadering van 12 juni 2014. 6 -- Notulen van de raadsvergadering

Nadere informatie

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013 Agenda en notulen Forum Ruimte 13 juni 2013 Op donderdag 13 juni 2013 vindt het forum Ruimte plaats. Locatie: Tjark Rikscentrum Eerbeek De onderwerpen die op de agenda staan: Vragenronde Ter kennisname

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015 RAAD BESLUITENLIJST 19 februari 2015 Ag.punt 1. 2. 3. Onderwerp Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 28 januari 2016 en 4 februari 2016 Conform vastgesteld.

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 28 januari 2016 en 4 februari 2016 Conform vastgesteld. Conceptbesluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Giessenlanden, gehouden op donderdag 31 maart 2016, vervolgd op 7 april 2016 in het gemeentehuis te Hoornaar. Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011 GEMEENTE HOOGEVEEN Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011 Besluiten Raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, B.M. Behr, J. Slottje, A.A. Steenbergen, J.H.

Nadere informatie

Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 14 augustus 2012 om uur.

Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 14 augustus 2012 om uur. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 14 augustus 2012 om 09.00 uur. Aanwezig Afwezig : de burgemeester C. van der Knaap (voorzitter),

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

RV Amendement: 1. Onderwerp: beleidsvrijheid in verstrekking garantstellingen. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen op 4 december 2007,

RV Amendement: 1. Onderwerp: beleidsvrijheid in verstrekking garantstellingen. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen op 4 december 2007, RV 07.000132 Amendement: 1. Onderwerp: beleidsvrijheid in verstrekking garantstellingen. Kennis genomen hebbende van: - RV07.0132 Verordeningen gemeentegaranties 2007 en Beleidskader gemeentegaranties

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tot wijziging van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tot wijziging van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van april 2016; gelet op

Nadere informatie

Afwezig : de leden H. Çelik, C. El Kaddouri, P. Kool en A. Schulte

Afwezig : de leden H. Çelik, C. El Kaddouri, P. Kool en A. Schulte Griffie NOTULEN van de besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 10 juli 2014 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter : Burgemeester Van der Knaap Secretaris : F. van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad

Besluitenlijst gemeenteraad enlijst gemeenteraad Raadsvergadering d.d. 27 januari 2014 Technische aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning in verband met pilot huishoudelijke verzorging De gemeenteraad van Sint Anthonis

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

*'"'''"' ^ llllllllllllllllllllllllllllll Datum 21 december 2011 Documentnummer llllllllllllllllllllllllllllll

*''''' ^ llllllllllllllllllllllllllllll Datum 21 december 2011 Documentnummer llllllllllllllllllllllllllllll 5 gemeente putten Raadsvergadering 12 januari 2012 Zaaknummer 234105 *'"'''"' ^ llllllllllllllllllllllllllllll Datum 21 december 2011 Documentnummer llllllllllllllllllllllllllllll Het doorde fractie van

Nadere informatie

Gemeente Aalten. Bestemmingsplan. Buitengebied. Groot Deunkweg Aalten 6

Gemeente Aalten. Bestemmingsplan. Buitengebied. Groot Deunkweg Aalten 6 Bestemmingsplan Gemeente Aalten Buitengebied Groenenveld Aalten 2007, in Groot Deunkweg Aalten 6 TOELICHTING 1. Aanleiding Op 16 juni 2010 (nr. 200806665/1/R2) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van

Nadere informatie

NOTULEN van de besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Ede, gehouden op 14 april 2016 om uur in het raadhuis te Ede

NOTULEN van de besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Ede, gehouden op 14 april 2016 om uur in het raadhuis te Ede Griffie NOTULEN van de besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Ede, gehouden op 14 april 2016 om 22.38 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter Secretaris Afwezig B. van de Weerd G. Hagelstein,

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012

Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Griffie 13 juni 2012 PAGINA 2 VAN 7 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast,

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie