Verkeerskundige gevolgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeerskundige gevolgen"

Transcriptie

1 Verkeerskundige gevolgen Ringweg Oost voor Leiderdorp Analyse en beoordeling Datum 30 oktober 2008 LDP080 soh Concept 1.0 Kenmerk

2 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Leiderdorp Titel rapport Kenmerk Verkeerskundige gevolgen Ringweg Oost voor Leiderdorp Analyse en beoordeling LDP080/soh Datum publicatie 30 oktober 2008 Projectteam opdrachtgever(s) Projectteam Goudappel Coffeng Projectomschrijving Trefwoorden W.P. Kaandorp, M.J. van Loenen J.G. van der Stok, P. van der Sterre analyse en beoordeling van verkeerskundige gevolgen van Ringweg Oost voor de verkeerssituatie in Leiderdorp Leiderdorp, Leiden, Ringweg Oost

3 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding Vraagstelling Verhouding tot de autonome ontwikkeling Doelen van Leiderdorp Gevolgen Ringweg Oost Verkeersintensiteiten als gevolg van de Ringweg Oost Afwaardering Engelendaal Kruising Engelendaal / N445 / Rietschans... 4 Kruising Hoge Rijndijk / Ringweg Oost HOV-verbinding Fietsverbindingen... 6 Overige thema s Conclusies...9 Bijlage

4 Goudappel Coffeng adviseurs verkeer en vervoer Verkeerskundige gevolgen Ringweg Oost voor Leiderdorp 1 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp hebben in juli 2007 een besluit genomen over nut en noodzaak van de Ringweg Oost (RWO). Hierna zijn vijf varianten onderzocht. In juni 2008 hebben de colleges van beide gemeenten het variantenonderzoek vrijgegeven voor inspraak. Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp vindt alleen de variant Kanaalweg De Waard Zijldijk met een tunnel onder de Zijl perspectiefvol. Van 30 juni tot en met 1 september 2008 heeft het Variantenonderzoek ter inzage gelegen. Dit heeft tot een groot aantal inspraakreacties geresulteerd, die zijn verwerkt in een Inspraaknota (17 oktober 2008). In het najaar zullen de gemeenteraden een besluit nemen over het voorkeurstracé. De commissie Ruimte van de gemeente Leiderdorp heeft in haar vergadering van 24 juni 2008 kennis genomen van de eindrapportage Variantenonderzoek Ringweg Oost en het collegestandpunt. In de commissie is gevraagd om meer inzicht te geven in de verkeersberekeningen, die aan de Ringweg Oost ten grondslag liggen en de consequenties hiervan voor het overige wegennet in Leiderdorp, mede in relatie tot de komende herijking van het IVVP. 1.2 Vraagstelling De gemeente Leiderdorp heeft Goudappel Coffeng BV gevraagd om haar te ondersteunen bij het analyseren van de effecten van de RWO en het formuleren van een standpunt. Voorliggende notitie is opgesteld in samenwerking met ambtenaren van de gemeente Leiderdorp, en moet inzicht bieden in de gevolgen die de Ringweg Oost heeft voor het Leiderdorps wegennet. Daarnaast kan deze rapportage de basis vormen voor de herijking van het Integraal Verkeer- en Vervoersplan (IVVP), die later dit jaar van start zal gaan. Deze notitie is dus: Een verkeerskundige onderbouwing voor besluitvorming Ringweg Oost in de gemeenteraad van Leiderdorp; Basismateriaal voor de in voorbereiding zijnde herijking van het IVVP. 1.3 Verhouding tot de autonome ontwikkeling en IVVP In deze notitie worden vergelijkingen gemaakt tussen de autonome situatie en de situatie met Ringweg Oost. Daarbij is de autonome situatie de situatie die naar verwachting ontstaan zal zijn in 2020, als de Ringweg Oost niet is aangelegd.

5 Goudappel Coffeng adviseurs verkeer en vervoer Verkeerskundige gevolgen Ringweg Oost voor Leiderdorp 2 Het gaat hier niet om, om de vraag te beantwoorden: wat gebeurt er als de RWO niet wordt aangelegd? Dat is de situatie die beschreven wordt in het IVVP, en die opnieuw bekeken zal worden in de herijking van het IVVP. Wat er wel te zeggen valt over de situatie in 2020 is, zoals ook in bijlage 1 te lezen is, dat de verkeersbelasting in 2020 op veel wegen groter zal zijn dan hij nu is. Dat betekent dat de gemeente het beleid zal moeten ontwikkelen en uitvoeren om die mobiliteit in 2020 te geleiden en de knelpunten die zullen gaan ontstaan (of reeds bestaan) op te lossen. Dat is een zaak die in het IVVP aan de orde is, en waarvoor dus ook een aantal doelen is ontwikkeld. Deze notitie gaat in op de verschillen tussen die nieuwe situatie in 2020 en een situatie waarin ook een Ringweg Oost zal zijn aangelegd. Daarbij zal ook duidelijk worden in hoeverre de Ringweg Oost bijdraagt aan de doelen van het IVVP. (zie volgende paragraaf). 1.4 Doelen van Leiderdorp Enkele belangrijke doelen die Leiderdorp op het gebied van verkeer nastreeft, zijn de volgende: Afname verkeersintensiteiten over de Engelendaal en de Persant Snoepweg Hoogwaardige openbaar-vervoer verbinding naar Leiden CS Hoogwaardige fietsverbinding naar Leiden In onderstaande hoofdstukken wordt een overzicht gegeven van de mate waarin de komst van een Ringweg Oost kan bijdragen aan deze hoofddoelen. Naast deze hoofddoelen zijn er enkele thema s te onderscheiden die invloed ondervinden van de Ringweg Oost. De gevolgen voor beide worden hieronder beschreven.

6 Goudappel Coffeng adviseurs verkeer en vervoer Verkeerskundige gevolgen Ringweg Oost voor Leiderdorp 3 2 Gevolgen Ringweg Oost 2.1 Verkeersintensiteiten als gevolg van de Ringweg Oost Om inzicht te krijgen in de verkeerskundige gevolgen van de Ringweg Oost voor de gemeente, zijn met behulp van het verkeersmodel de verkeersintensiteiten voor het jaar 2020 berekend. Dit is zowel gedaan voor de situatie met de autonome groei als voor de situatie met de Ringweg Oost. Voor de verkeersintensiteiten op de belangrijkste wegen en voor een uitleg over de rol van de autonome groei wordt verwezen naar bijlage 1. Figuur 2-1: Procentuele groei (rood) en afname (groen) van verkeer, RWO vergeleken met autonome situatie 2020, per etmaal Op basis van de cijfers blijkt dat de komst van een Ringweg Oost in de meeste gevallen een positief effect heeft. Zo wordt in ieder geval voldaan aan de doelstelling om het verkeer op de Engelendaal en de Persant Snoepweg te verminderen, dan wel niet drukker te laten worden (ten opzichte van de autonome groei). Een groot positief effect vindt

7 Goudappel Coffeng adviseurs verkeer en vervoer Verkeerskundige gevolgen Ringweg Oost voor Leiderdorp 4 plaats op de Van der Valk Boumanweg, wat logisch is, aangezien deze geen directe verbinding meer heeft met de Baanderij. Dat het op de Rietschans drukker wordt, is ook een te verwachten effect, aangezien de Ringweg Oost in de toekomstige situatie via deze weg gaat. Meer verkeer op de Oude Spoorbaan en de N446 sluit aan bij de doelstelling van de gemeente om doorgaand verkeer buitenom te sturen, hoewel het effect van de Ringweg op deze twee wegen te verwaarlozen is. Geconcludeerd kan worden dat er met de Ringweg Oost per saldo ongeveer evenveel verkeer binnen Leiderdorp blijft rijden, maar het is wel zo dat het verkeer meer op de plaatsen rijdt, waar je het graag wil hebben, dus op de ringweg, de N445 en N446 en minder op de Engelendaal, Persant Snoepweg en door de wijken (zie ook Overige thema s, Doorgaand verkeer door de wijken (sluipverkeer)). Door de komst van de Ringweg Oost verschuift er namelijk een aantal verkeersstromen vanuit de laatst-genoemde wegen naar de ringweg. Door de aanleg van de Ringweg Oost zal de gemeente dus een rustiger verkeersbeeld kennen, hoewel op het tracé van de ringweg zelf (met name Rietschans) het aantal auto s natuurlijk wel toeneemt. 2.2 Afwaardering Engelendaal Vanuit Leiderdorp is de voorwaarde meegegeven dat de Engelendaal als 2x1-strooks wordt gemaakt om zo een vrijliggende HOV-baan (twee richtingen op) te kunnen bewerkstelligen. De komst van de Ringweg Oost zorgt ervoor dat veel verkeer wordt weggezogen vanaf de Engelendaal. Het betreft hier met name doorgaand verkeer richting Leiden Noord en verkeer vanuit het zuiden van Leiden naar de Baanderij. Toch blijft de Engelendaal een drukke weg, aangezien het de enige ontsluitingsroute is voor vrijwel alle wijken van Leiderdorp. Vergeleken met de autonome situatie in 2020 zorgt de Ringweg Oost voor een afname van het autoverkeer op de Engelendaal van 4 % (ter hoogte van de Persant Snoepweg) tot 13 % (ter hoogte van de Rietschans). Echter, ten opzichte van de huidige situatie (2005) is er dan nog steeds sprake van een toename van iets minder dan een kwart. Het meeste verkeer dat dan op de Engelendaal rijdt, is bestemmingsverkeer. Slechts 18 % is doorgaand verkeer, en een groot deel daarvan blijft ook binnen Leiderdorp. Gezegd kan worden dat het afwaarderen van de Engelendaal als route voor doorgaand verkeer werkt. In de toekomstige situatie, inclusief de Ringweg Oost, rijdt er echter nog veel verkeer over de Engelendaal (iets meer nog zelfs dan nu het geval is). Doordat het merendeel van dit verkeer zijn bestemming in Leiderdorp heeft, kan de Ringweg Oost hierin weinig meer betekenen. De ringweg draagt wel bij aan de afwaardering, maar de doorstroming op de Engelendaal is niet optimaal. Aanvullende maatregelen zijn dan ook noodzakelijk om het (Leiderdorpse) bestemmingsverkeer goed af te kunnen wikkelen. Het inrichten van de Engelendaal als 2x1-verbinding levert ruimte op voor een HOV-baan, terwijl de hoeveelheid verkeer in principe goed kan worden verwerkt met de twee enkelstrooks banen. Hierbij geldt wel dat op de kruisingen meerdere opstelstroken nodig zullen blijven om het verkeer te kunnen afwikkelen, Een OV-baan gaat op de kruisingen ook ruimte vragen. Bij de afwaardering van de Engelendaal moet dan ook goed gekeken worden naar de eventuele aanpassing van kruisingen. Dit kan nader worden uitgewerkt bij de herijking van het IVVP. 2.3 Kruising Engelendaal / N445 / Rietschans De inrichting van de kruising van de Ringweg Oost (via de Rietschans) met de Engelendaal en de Oude Spoorbaan (N445) is van groot belang. Daarbij speelt ook de ontwikkeling van de ROC-locatie tot woningbouwgebied een rol. Wanneer de huidige inrichting

8 Goudappel Coffeng adviseurs verkeer en vervoer Verkeerskundige gevolgen Ringweg Oost voor Leiderdorp 5 gehandhaafd blijft (en de Ringweg Oost via de Rietschans op de Engelendaal aantakt), is het een kruising die in 2020 dicht tegen zijn maximale capaciteit aan zit. Dit komt voornamelijk door de korte opstelruimte op de Engelendaal tussen de Rietschans en de Oude Spoorbaan. In deze situatie komt daar het verkeer van zowel de Ringweg Oost als de Engelendaal en de Van der Havelaan samen. Er kan ook geopteerd worden voor een andere vormgeving van de aansluiting. Dat kan leiden tot een betere afwikkeling, maar kan bovendien helpen de verkeersstromen enigszins te geleiden. Mogelijkheden waaraan gedacht wordt, zijn: het direct op de Oude Spoorbaan laten uitmonden van de Ringweg Oost (dus niet via de Engelendaal), het knippen van het noordelijkste deel van de Engelendaal (zodat de Engelendaal een zijstraat van de ringweg wordt en niet meer aansluit op de Oude Spoorbaan) en het combineren van de twee kruisingen tot één grote rotonde. Deze verschillende opties dienen nog nader uitgewerkt te worden (zowel ruimtelijk als financieel) voor er in de zomer van 2009 een definitief ontwerp wordt gekozen. Een belangrijk onderdeel van de uitwerking is de inpassing van de ROC-locatie in het Ringweg Oost-tracé. Ook hierover zal overleg moeten plaatsvinden, voordat er een definitief ontwerp wordt vastgesteld. Vooralsnog volstaat het huidige ontwerp van de kruising, aangezien eind 2008 slechts over de tracékeuze wordt besloten. In alle varianten die worden uitgewerkt voor de vormgeving van dit kruispunt behoort ook aandacht besteed te worden aan de inpassing van fiets en HOV. Figuur 2-1: Schematische weergave mogelijke inrichtingen kruising Engelendaal / N445 / Rietschans 2.4 Kruising Hoge Rijndijk / Ringweg Oost Een voor de doorstroming in Leiderdorp belangrijke kruising bevindt zich op de plaats waar de Ringweg Oost de Hoge Rijndijk kruist. Dit is nu al een erg druk punt, maar wordt met de komst van de ringweg alleen maar drukker. Er treedt dan, in ieder geval in de spitsuren, enige congestie op op deze kruising. Bij verdergaande verstoringen op dit kruispunt, slaat dit terug op de Ringweg Oost. Wanneer de ringweg regelmatig vaststaat, is de route vanaf de Willem de Zwijgerlaan over de Engelendaal en de Persant Snoepweg een alternatief. Als gevolg hiervan nemen de verkeersintensiteiten op deze wegen dan weer toe, waardoor het behalen van de hoofddoelen in gevaar komt (met name de afname van verkeer op deze twee wegen). Echter, als de doorstroming op het kruispunt Hoge Rijndijk Ringweg Oost goed is, bestaat de kans dat het verkeer op de Rietschans niet meer goed verwerkt kan worden. In dat geval vindt er onder andere een terugslag plaats op de Engelendaal, De leefbaarheid in de omgeving verslechtert dan. Enerzijds is er dus de situatie waarin de kruising Hoge Rijndijk Ringweg Oost een knelpunt is, wat de hoeveelheid doorgaand verkeer op de Engelendaal en Persant Snoepweg verhoogt (dit is in principe zoals het nu is). Anderzijds kan de capaciteit van de kruising Hoge Rijndijk Ringweg Oost worden verhoogd, met als mogelijk, voor Leiderdorp nadelig effect dat het verkeer op de Rietschans dan niet optimaal doorstroomt.

9 Goudappel Coffeng adviseurs verkeer en vervoer Verkeerskundige gevolgen Ringweg Oost voor Leiderdorp 6 Voor Leiderdorp is het dus wenselijk dat zowel de doorstroming op de kruising Hoge Rijndijk Ringweg Oost als de doorstroming op de Rietschans gewaarborgd is. Het is zaak om de kruising van de ringweg bij de Rietschans niet als bottleneck te laten fungeren, en dus voldoende capaciteit te realiaseren, Bij de uitwerking van de aansluiting RWO- Rietschans-Engelendaal moeten de ontwikkelmogelijkheden van de ROC-locatie in stand blijven. Hiernaast speelt ook de afwikkeling op de kruising van de Hoge Rijndijk met de Persant Snoepweg (bij de Leiderdorpsebrug) een rol. Wanneer de doorstroming vanuit Leiderdorp de Hoge Rijndijk op verbeterd wordt, neemt ook de kans op doorgaand verkeer op de Persant Snoepweg (en de Engelendaal) toe. Derhalve zal er een goede afstemming van de verkeerslichten op deze kruising gevonden moeten worden, zodat enerzijds de Leiderdorpse bevolking via die kant de gemeente redelijk snel kan verlaten, maar waarbij anderzijds ongewenst verkeer in voldoende mate geweerd wordt. Bij de nadere uitwerking van het definitief ontwerp in het voorjaar van 2009 kan de problematiek van de kruising van de Hoge Rijndijk met de Ringweg Oost, alsmede de kruising van de Hoge Rijndijk met de Persant Snoepweg meegenomen worden (naast de reeds genoemde kruising bij de Rietschans). 2.5 HOV-verbinding Van groot belang op het verkeersnetwerk van Leiderdorp is de komst van een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-verbinding vanaf IKEA, via het Rijnland Ziekenhuis, de Engelendaal en de Willem de Zwijgerlaan richting Leiden Centraal Station. Door de komst van deze hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding zullen er meer mensen met het openbaar vervoer reizen, waardoor er minder auto s op de wegen zullen rijden. Deze ontwikkeling is overigens niet meegenomen in de berekening van de verkeersintensiteiten. De Ringweg Oost draagt in grote mate bij aan de mogelijkheid tot het afwaarderen van de Engelendaal, waardoor de realisatie van een vrijliggende HOV-baan op deze weg ruimtelijk mogelijk is. Immers, het beperken van de verkeersruimte voor autoverkeer maakt de inpassing van zo n baan eenvoudiger. Uiteindelijk dient er in het kader van de herijking van het IVVP ook gekeken te worden naar de verdere inpassing van de HOVverbinding over de Persant Snoepweg (naar het ziekenhuis en IKEA), maar dit staat buiten de discussie omtrent de Ringweg Oost. Leiderdorp heeft als voorwaarde aan de Ringweg Oost gekoppeld dat een hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding over Leids grondgebied richting Leiderdorp gegarandeerd moet blijven. Deze ruimtelijke reservering die door Leiden wordt gedaan, is derhalve een onderdeel in de samenwerkingsovereenkomst. Movares heeft, in opdracht van de gemeente Leiden, een eerste verkenning gedaan naar de inpasbaarheid van een HOV-baan richting Leiden CS, waaruit gebleken is dat het huidige ontwerp van de Willem de Zwijgerlaan en het Kooiplein geen zwaarwegende belemmeringen opwerpt voor het eventueel later inpassen van een (vrijliggende) bus- of tramverbinding. 2.6 Fietsverbindingen Door de Ringweg Oost is het mogelijk om de fietsverbindingen naar Leiden aantrekkelijker te maken. Doordat er een tunnel onder de Zijl wordt aangelegd en het autoverkeer geheel of grotendeels verdwijnt van de Lage Rijndijk (gedeelte Spanjaardsbrug-Sumatrastraat), bestaat er de kans om de bestaande fietsroute over de Lage Rijndijk in te richten als hoogwaardige (autovrije) fietsas vanaf Leiderdorp naar de binnenstad van Leiden. De ringweg draagt dus bij aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Wel is het noodzakelijk

10 Goudappel Coffeng adviseurs verkeer en vervoer Verkeerskundige gevolgen Ringweg Oost voor Leiderdorp 7 dat bij de herijking van het IVVP gekeken wordt naar de verdere inrichting van het fietsnetwerk binnen de gemeente. 2.7 Overige thema s Naast de hoofddoelen is er een aantal thema s dat van belang is bij de afweging van het aanleggen van een Ringweg Oost. Deze worden hieronder kort behandeld. Voor alle thema s wordt aangegeven wat het effect van de ringweg is op deze punten en hoe deze punten de ringweg weer beïnvloeden Doorgaand verkeer door de wijken (sluipverkeer) In het kader van de Ringweg Oost-berekeningen is ook gekeken naar de effecten op het sluipverkeer in de wijken Zijlkwartier en Ouderzorg. Zoals in figuur 1 is te zien, trekt de Ringweg Oost veel verkeer weg vanuit de aanpalende wijken. Dit effect is met name te merken op de Van der Marckstraat, de Vronkenlaan en de Touwbaan, maar ook op vrijwel alle andere wegen in het onderliggend wegennet is een afname ten opzichte van de autonome groei te zien. Over het algemeen kan gezegd worden dat de Ringweg Oost veel verkeer wegtrekt van de parallel gelegen noord-zuidverbindingen (onder meer Engelendaal en Van der Marckstraat), maar ook van de hierop aantakkende wegen (zoals de Vronkenlaan en de Persant Snoepweg). Ten opzichte van de autonome situatie in 2020 is er een duidelijke afname te zien op de genoemde wegen (groengekleurd in het figuur) Ontsluiting bedrijven Baanderij Eén van de voordelen van de Ringweg Oost is dat de bereikbaarheid van de Baanderij toeneemt. Een mogelijk conflict zijn de perceelaansluitingen die op dit moment op de Rietschans uitkomen. In de toekomstige situatie zullen die aansluitingen moeten verdwijnen, aangezien de doorstroming op de ringweg gegarandeerd moet blijven. Dat past niet bij de huidige inrichting van de Rietschans met het grote aantal in- en uitritten. Mogelijk kan een ventweg, die van beide kanten bereikbaar moet zijn, dit probleem oplossen Ontsluiting Zijlkwartier Een ander belangrijk onderwerp is de ontsluiting van het Zijlkwartier. Te zien valt dat in de autonome situatie het verkeer in de Van der Marckstraat meer dan fors toeneemt (zie bijlage 1). De lobby voor het afsluiten van deze straat is reeds gaande. De Ringweg Oost heeft een positief effect voor de Van der Marckstraat, aangezien de aanleg ervan leidt tot een afname van verkeer daar ten opzichte van de autonome situatie. Dit geldt overigens voor het grootste deel van de wegen in het Zijlkwartier. Daarnaast is ook de bereikbaarheid van de Baanderij en een verbinding met de Ringweg Oost voor de inwoners van het Zijlkwartier en de Vogelwijk een belangrijk aandachtspunt. Zonder een doorsteek vanuit deze wijken naar het bedrijventerrein zijn zij genoodzaakt om een omrijdroute te rijden via de Engelendaal. Dit komt de lokale klandizie van de bedrijven op de Baanderij niet ten goede. Bovendien is het niet wenselijk om een dergelijk bedrijventerrein slechts op één plaats (Rietschans-Touwbaan) te ontsluiten. Los van de Ringweg Oost, dient er evenwel een oplossing te worden gevonden voor de drukbereden route via de Van der Marckstraat. Wanneer deze geknipt zou worden, heeft dit grote effecten voor de verkeersintensiteiten in de rest van de buurt (met name op de Vronkenlaan). Bekeken moet worden of het knippen van de Van der Marckstraat niet alleen een verschuiving van het probleem inhoudt.

11 Goudappel Coffeng adviseurs verkeer en vervoer Verkeerskundige gevolgen Ringweg Oost voor Leiderdorp 8 Een ander belangrijk punt voor de ontsluiting van het Zijlwartier is de lus van de Van der Valk Boumanweg naar de Splinterlaan. De Van der Valk Boumanweg is niet langer een doorgaande route en mondt daarom uit in de Splinterlaan. Dit betekent dat er op de Van der Valk Boumanweg fors minder verkeer zal gaan rijden en dat de Splinterlaan een lichte toename kan verwachten. Een en ander hangt ook samen met wat er op de Van der Marckstraat wordt gedaan. Er zijn verschillende opties voor de ontsluiting van de wijk (waarbij de eventuele knip een voorname rol speelt), die nader bekeken moeten worden bij de herijking van het IVVP IKEA Op de bewonersavond werden de zorgen geuit over de komst van IKEA. De komst van IKEA is meegenomen in de verkeersberekeningen die zijn uitgevoerd. In principe levert de Ringweg Oost niet meer verkeer naar IKEA op, aangezien de route naar IKEA met name via de oost-westverbindingen loopt en niet via de ringweg. Wel is het natuurlijk zo dat door de aanleg van de Ringweg Oost, het verkeer op de Persant Snoepweg afneemt ten opzichte van de autonome situatie. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor het verkeer richting IKEA. Toch zal het meeste verkeer dat van buiten Leiderdorp afkomstig is, via de Oude Spoorbaan, N446 en de A4 naar de IKEA rijden. Over het algemeen kan gezegd worden dat de Ringweg Oost van weinig invloed is op verkeer naar de IKEA Overige niet-behandelde thema s In het kader van het variantenonderzoek is al een globale berekening gedaan wat de Ringweg Oost betekent voor de milieuaspecten en dan in het bijzonder de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast. Een nadere uitwerking zal worden gedaan als er een keuze is gemaakt wat betreft het tracé. Voor de zomer van 2009, waarin het definitief ontwerp gereed moet zijn, dienen, naast deze punten, ook de kosten nader gespecificeerd te zijn.

12 Goudappel Coffeng adviseurs verkeer en vervoer Verkeerskundige gevolgen Ringweg Oost voor Leiderdorp 9 3 Conclusies Resumerend kan gesteld worden dat de Ringweg Oost positieve effecten heeft voor het verkeer in Leiderdorp. Belangrijke winstpunten liggen met name in de afname van de verkeersintensiteiten ten opzichte van de autonome groei. Dit geldt zowel voor de hoofdwegen als het onderliggend wegennet. Ook de inpassing van een HOV-baan op de Engelendaal wordt makkelijker gemaakt door de komst van de Ringweg Oost. De ringweg trekt namelijk doorgaand verkeer weg van de Engelendaal, waardoor de aanpassing naar een 2x1-baans weg makkelijker wordt. Er zijn meer punten die in het traject tussen voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO) uitgewerkt moeten worden. Hierbij valt verkeerskundig met name te denken aan het uitwerken van de inrichting van de kruising Engelendaal-Rietschans-N445 en de inpassing van de ROC-locatie hierin en het bekijken van de kruising van de Ringweg Oost met de Hoge Rijndijk. Ook punten als geluid, luchtkwaliteit en kosten worden nader uitgewerkt in de fase tussen VO en DO. Daarnaast zal nog een verdiepende slag moeten plaatsvinden in het kader van de herijking van het IVVP, onder ander voor de ontsluiting van het Zijlkwartier en dus het als 2x1-strooksweg inrichten van de Engelendaal. Hieronder worden de belangrijkste conclusies puntsgewijs beschreven: De Ringweg Oost levert een afname van het verkeer (t.o.v. autonome groei tot 2020) op veel (lokale) routes in Leiderdorp. De Ringweg Oost biedt, hiermee samenhangend, ook meer mogelijkheden voor de inpassing van een HOV-baan. De Ringweg Oost draagt bij aan een afwaardering van de Engelendaal, maar er zijn aanvullende maatregelen nodig om het als 2x1-strooks inrichten van de Engelendaal te laten slagen. De aansluiting Ringweg Oost-Engelendaal-N445 is mogelijk en kan op verschillende wijzen gebeuren. Essentieel is dat de kruising ruim voldoende capaciteit heeft. Nadere uitwerking is nodig om voorkeur voor een variant te kunnen uitspreken. Essentieel voor het functioneren van RWO is dat de kruising Hoge-Rijndijk-RWO ruim voldoende capaciteit heeft. De Ringweg Oost biedt mogelijkheden om de kwaliteit van de fietsroute vanuit Leiderdorp naar Leiden flink te verbeteren. De vorm en het aantal aansluitingen van (bedrijven op) de Baanderij op de Ringweg Oost moet nader worden uitgewerkt. De aanleg van de Ringweg Oost is een gelegenheid om de aansluiting Zijlkwartier-Baanderij-(RWO) aan te passen. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden denkbaar, met de afweging tussen gewenst en ongewenst verkeer. Geluid, luchtkwaliteit en kosten dienen ook nog nader te worden bekeken.

13 Goudappel Coffeng adviseurs verkeer en vervoer Verkeerskundige gevolgen Ringweg Oost voor Leiderdorp 10 Bijlage 1 Verkeersintensiteiten op de belangrijkste wegen in Leiderdorp Bij een vergelijking van de huidige situatie met de toekomstige situatie als de Ringweg Oost er ligt, moet bedacht worden dat in de tussenliggende jaren het verkeer in geheel Leiderdorp toeneemt als gevolg van de autonome groei. Deze groei hangt samen met een aantal factoren waarop de gemeente weinig invloed kan uitoefenen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de toename van het aantal auto s, de toename van het aantal verplaatsingen en de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Naast deze autonome groei is er ook nog de groei die wordt veroorzaakt door bouwontwikkelingen in en rond de gemeente. In Leiderdorp is met name de ontwikkeling langs de A4 van belang (W4-zone), maar ook de uitbreiding van het centrum zorgt voor een toename van verkeer. Door te vergelijken wat de Ringweg Oost ten opzichte van de autonome situatie (huidige verkeer plus het bijkomende verkeer tot 2020 ten gevolge van de autonome groei) doet, kan inzichtelijk worden gemaakt wat de exacte effecten van de ringweg zijn op de verkeersintensiteiten. Derhalve wordt in de tabellen en figuren op de volgende twee bladzijden een vergelijking gemaakt tussen de huidige situatie (2005), de situatie met de autonome groei (2020) en de eindsituatie met de Ringweg Oost (variant tunnel Zijldijk, ook 2020). Weg Huidig 2005 Autonome groei 2020 Absoluut verschil Relatief verschil Engelendaal (t.h.v. N445) % Engelendaal (t.h.v. Persant Snoepweg) % Rietschans % N % N % Van der Valk Boumanweg (t.h.v % Persant Snoepweg) Persant Snoepweg (ten oosten van % Engelendaal) Persant Snoepweg (bij Hoge Rijndijk) % Van der Marckstraat % Vronkenlaan % Tabel B1 Huidige intensiteiten vergeleken met toekomstige situatie (zonder RWO) Weg Intensiteit bij Zijldijk-variant Absoluut verschil t.o.v. huidig Relatief verschil t.o.v. huidig Absoluut verschil t.o.v. autonoom Relatief verschil t.o.v. autonoom Engelendaal (t.h.v. N445) % % Engelendaal (t.h.v. Persant % % Snoepweg) Rietschans % % N % % N % % Van der Valk Boumanweg (t.h.v % % Persant Snoepweg) Persant Snoepweg (ten oosten van % % Engelendaal) Persant Snoepweg (bij Hoge % % Rijndijk) Van der Marckstraat % % Vronkenlaan % % Tabel B2 Ringweg Oost (variant Zijldijk) vergeleken met huidige (2005) en autonome (2020) situatie

14 Goudappel Coffeng adviseurs verkeer en vervoer Verkeerskundige gevolgen Ringweg Oost voor Leiderdorp Intensiteit Huidige situatie 2005 Autonome situatie 2020 Ringweg Oos t Engelendaal (t.h.v. N445) Engelendaal (t.h.v. P ersant Snoepweg) Rietschans N445 N446 Van der Valk Boumanweg (t.h.v. Persant S noepweg) Pers ant S noepweg (ten oosten van Engelendaal) Per sant Snoepweg (bij Hoge Rijndijk) Weg Figuur B1. Grafische weergave verkeersintensiteiten (huidige situatie 2005, autonome situatie 2020 en Ringweg Oost 2020) 350% 300% 291% Intensiteit 250% 200% 150% 123% 107% 123% 118% 120% 129% 131% 111% 114% 206% 122% 193% 177% 145% 125% 237% 171% 166% 115% Autonome groei 2020 Ringweg Oost % 50% 0% Engelendaal (t.h.v. N445) Engelendaal (t.h.v. Persant Snoepweg) Rietschans N445 N446 Van der Valk Boumanweg (t.h.v. Persant Snoepweg) Persant Snoepweg (ten oosten van Engelendaal) Persant Snoepweg (bij Hoge Rijndijk) Weg Van der Marckstraat Vronkenlaan Figuur B2: Grafische weergave procentuele toename autonome groei en groei bij aanleg Ringweg Oost

Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost

Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost Eerste beoordeling Werkt de variant? Indicatie van verkeerseffecten Kan de variant? Technische en ruimtelijke inpassing Indicatie verkeerseffecten

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h Datum 14 januari 2016 Kenmerk LD1037/Rqr/14062016.03

Nadere informatie

Variantenonderzoek Ringweg Oost

Variantenonderzoek Ringweg Oost Variantenonderzoek Ringweg Oost Beoordeling en afweging Atelier 17 april 2008 Inhoud Wat beoordelen? Tracévarianten Uitvoeringsvormen Hoe beoordelen? Op stedelijk niveau (RWO als onderdeel van GVVP) Op

Nadere informatie

Ringweg Oost, 6 e atelier. 5 maart 2008

Ringweg Oost, 6 e atelier. 5 maart 2008 Ringweg Oost, 6 e atelier 5 maart 2008 Programma 19.45 20.15 Vragen over Uitgangspunten Beleidskader, Rijnlandroute e.d. 20.15 21.00 Vragen over Verkeer Model, uitkomsten 21.00 21.15 Pauze 21.15 21.45

Nadere informatie

Belangstelling: ca. 30 personen (vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en belangstellenden)

Belangstelling: ca. 30 personen (vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en belangstellenden) Verslag van de bijeenkomst voor bewonersorganisaties over Ringweg Oost / Tracé door Leiderdorp, gehouden op 2 juli 2009 in het gemeentehuis van Leiderdorp Aanwezig: Namens gemeente Leiden: Willem Homan

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West

Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West 2012i01212 Lars Nederlof/ Roland de Groot 12 april 2012, bijgewerkt op 23 juli 2012 Postregistratienummer: Auteurs: Datum: Op 30 maart

Nadere informatie

Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli Oplossingsrichtingen

Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli Oplossingsrichtingen Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli 2013 Oplossingsrichtingen In dit document vindt u de volgende informatie als achtergrond voor de derde AggloLAB sessie op 11 juli 2013: 1. Een overzicht van

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Onderstaand een aantal schriftelijke vragen aangaande de verkeerskundige uitwerking Hart voor Hillegom. Vraag: Hart voor Hillegom verkeerskundige uitwerking

Nadere informatie

- 9 SEP In de bijgevoegde notitie zijn de resultaten hiervan opgenomen. De conclusie is als volgt:

- 9 SEP In de bijgevoegde notitie zijn de resultaten hiervan opgenomen. De conclusie is als volgt: Beleid Cluster Ruimte (071)54 59 903 dvanroijen@leiderdorp.nl Ingekomen: Afdeling Kopie - 9 SEP. 2013 Gemeente Leiderdorp Gemeenteraad Leiderdorp Postbus 35 2350 AA LEIDERDORP lllllll III II nil llllllll

Nadere informatie

Afweging kruispuntvormen kruisingen Rietschans en Buitenhoflaan

Afweging kruispuntvormen kruisingen Rietschans en Buitenhoflaan Afweging kruispuntvormen kruisingen Rietschans en Buitenhoflaan Op 12 september 2012 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsplan IVVP. Hierin is besloten linksaf-stroken te

Nadere informatie

Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid!

Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Presentatie aan Colleges, Gemeenteraden en AggloLAB (sessie VI) Leidse Agglomeratie Bereikbaar! 22 september 2014 Onderwerpen Inleiding Korte terugblik

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Beantwoording vragen van Commissieleden Leiderdorp na Commissiebehandeling d.d. 24 nov. 2009: Voorzitter R.F. Thunnissen (PvdA)

Beantwoording vragen van Commissieleden Leiderdorp na Commissiebehandeling d.d. 24 nov. 2009: Voorzitter R.F. Thunnissen (PvdA) Memo Beantwoording vragen van Commissieleden Leiderdorp na Commissiebehandeling d.d. 24 nov. 2009: Voorzitter R.F. Thunnissen (PvdA) De SOK is slechts in concept beschikbaar en kan nu niet behandeld worden.

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Variantenonderzoek Ringweg Oost. Eindrapport - concept 20 mei 2008

Variantenonderzoek Ringweg Oost. Eindrapport - concept 20 mei 2008 Variantenonderzoek Ringweg Oost Eindrapport - concept 20 mei 2008 1 Inhoud Blz. Varianten 3 Beoordelingscriteria 14 Beoordeling 20 Afweging en conclusies 43 Het voorliggende rapport, bestaande uit een

Nadere informatie

ariantenonderzoek Ringweg Oost (RWO) Beeldenboek Datum: 28 mei 2008 Versie: 1.1

ariantenonderzoek Ringweg Oost (RWO) Beeldenboek Datum: 28 mei 2008 Versie: 1.1 ariantenonderzoek Ringweg Oost (RWO) Beeldenboek Datum: 28 mei 2008 Versie: 1.1 Variantenonderzoek Variantenonderzoek Ringweg Oost Ringweg (RWO), beeldenboek Oost (RWO), beeldenboek Mei 2008, versie Mei

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Gemeente Enschede. Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties

Gemeente Enschede. Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Gemeente Enschede Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Gemeente Enschede Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Datum 6 november 29 ESD131/Bsm/1362

Nadere informatie

Klankbordgroep. Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid

Klankbordgroep. Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Klankbordgroep Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Amersfoort 21 februari 2012 Albert Nauta, Chantal van der Krogt Inhoud 1. Terugblik vorige klankbordgroep

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Ringweg Oost 3.0, Leiden Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Een weg met een geschiedenis De Ringweg Oost is één van de grootste investeringen ooit

Nadere informatie

Ringweg Oost, 7 e atelier. Resultaten milieuonderzoek 27 maart 2008

Ringweg Oost, 7 e atelier. Resultaten milieuonderzoek 27 maart 2008 Ringweg Oost, 7 e atelier Resultaten milieuonderzoek 27 maart 2008 Milieuonderzoek: geluid en lucht Berekening van geluidbelasting en luchtkwaliteit aan de gevels van milieugevoelige bebouwing Vertrekpunt

Nadere informatie

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Achtergrond De Marathonweg in Vlaardingen vormt de verbinding tussen de A20, afslag 8 Vlaardingen West, en de zuidkant van Vlaardingen (industriegebied Rivierzone)

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Datum 11 mei 2015 Kenmerk

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van het CDA over de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Waard en de verkeersdoorstroming Leiden/Leiderdorp d.d.

Schriftelijke vragen van het CDA over de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Waard en de verkeersdoorstroming Leiden/Leiderdorp d.d. B&W-nr.: 05.1047 d.d. 20-09-2005 Onderwerp Schriftelijke vragen van het CDA over de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Waard en de verkeersdoorstroming Leiden/Leiderdorp d.d. 27 juli 2005 BESLUITEN

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij!

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij! Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad Elke dag dichterbij! Inhoud Doel van de bijeenkomst Achtergrond Toelichting op OV onderzoeken Aanpak voor ontwerpproces Hooigracht-Langegracht Overige

Nadere informatie

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Datum 26 januari 2010 Kenmerk CTC071/Adr/0511 Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente

Nadere informatie

Selektie uit: Schetsboek Globale analyse, Kansrijke maatregelpakketten en Modules

Selektie uit: Schetsboek Globale analyse, Kansrijke maatregelpakketten en Modules Selektie uit: Schetsboek Globale analyse, Kansrijke maatregelpakketten en Modules Leidse Agglomeratie Bereikbaar! 13 december 2013 Input Raadsleden Ideeën van de Raadsleden meegenomen in de scenario s

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen.

Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 januari

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010

'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010 'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010 10 december 2015 Rian Snijder Inhoud van de presentatie - Aanleiding en doel - Samenvatting

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Technische Dienst Beemster en Zeevang Verkenning aansluiting Purmerenderweg - N244 Datum 26 april 2007 Kenmerk TDB004/Adr/0016 Eerste versie 12 maart 2007

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Stilstaan of vooruitgaan? Effectief investeren in de bereikbaarheid van een krachtige Leidse agglomeratie

Stilstaan of vooruitgaan? Effectief investeren in de bereikbaarheid van een krachtige Leidse agglomeratie Verkenning Stilstaan of vooruitgaan? Effectief investeren in de bereikbaarheid van een krachtige Leidse agglomeratie Presentatie aan Commissieleden 4 september 2013 AMBITIEDOCUMENT Onderwerpen Ambitiedocument:

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Datum 2 mei 2012 Kenmerk HHW036/Mmj/0186

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

7. De plannen Stadsconcept A ringenmodel

7. De plannen Stadsconcept A ringenmodel 7. De plannen De bovenstaande doelen, uitgangspunten, wensen en (wettelijke) eisen zijn vertaald naar daadwerkelijke plannen. Omdat er meerdere mogelijkheden zijn om invulling te geven de doelen en wensen,

Nadere informatie

Gemeente Geldrop-Mierlo. Modelberekeningen centrum Geldrop Verkeerskundige effecten van de centrumontwikkelingen volgens het Masterplan Centrum

Gemeente Geldrop-Mierlo. Modelberekeningen centrum Geldrop Verkeerskundige effecten van de centrumontwikkelingen volgens het Masterplan Centrum Gemeente Geldrop-Mierlo Modelberekeningen centrum Geldrop Verkeerskundige effecten van de centrumontwikkelingen volgens het Masterplan Centrum Gemeente Geldrop-Mierlo Modelberekeningen centrum Geldrop

Nadere informatie

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum Stationsweg huidige situatie Stationsweg nieuwe situatie Wagenstraat huidige situatie Wagenstraat nieuwe situatie Huidig profiel: 50 km weg, 7 m asfalt,

Nadere informatie

Int?komen: Afdeling : Kopie : HIIIIIIIMIIIIIIMIIMI /10/2013

Int?komen: Afdeling : Kopie : HIIIIIIIMIIIIIIMIIMI /10/2013 Beleid Cluster Ruimte (071)54 59 903 dvanroijen@leiderdorp.nl Int?komen: Afdeling : Kopie : Gemeente Leiderdorp Pm Gemeenteraad Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp HIIIIIIIMIIIIIIMIIMI 2013.05693

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.895, WE Nummer 57/2014 Zaaknr. 530309 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over wijziging knoop N370 noordelijke ringweg westelijke ringweg

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1174 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Stand van Zaken Openbaar Vervoer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de leden van de gemeenteraad met onderwerp

Nadere informatie

Definitief uitvoeringspakket IVVP

Definitief uitvoeringspakket IVVP Definitief uitvoeringspakket IVVP In de Commissie Ruimte van 20 maart 2012 zijn de concept-pakketten voor het uitvoeringsplan IVVP besproken. Het College heeft toegezegd om op basis van de gevoerde discussie

Nadere informatie

BrabantWonen Definitief. Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links

BrabantWonen Definitief. Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links BrabantWonen Definitief Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links BrabantWonen Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links Datum 28 maart 2012 Kenmerk BBW002/Wrd/0006 Eerste versie 21 oktober 2011

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Datum 8 augustus

Nadere informatie

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Nieuwsbrief november 205 Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rondom de verbetering van het kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat.

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA Steller Machiel Huizenga De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 0611211325

Nadere informatie

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Mark van der Leest 15 oktober 2015 De gemeenteraad heeft op 2 juli 2015 het college opgedragen om een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

Dit zijn belangrijke criteria voor de bereikbaarheid van het regionale bedrijventerrein Laarberg.

Dit zijn belangrijke criteria voor de bereikbaarheid van het regionale bedrijventerrein Laarberg. Memo Van : Maarten Minkjan, Monique de Jong, Zeno van Raan Aan : Burgemeester en wethouders van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk Datum : 18 april 2017 Onderwerp : Oost-west verbinding

Nadere informatie

Tracé Fietsroute Plus

Tracé Fietsroute Plus Bijlage 1 Tracé Fietsroute Plus Inleiding In deze bijlage treft u nadere informatie over de Fietsroute Plus aan. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van een snelle fietsroute zijn en welke bijzondere

Nadere informatie

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Deelproject 1: Mansholtlaan verbreden naar 2 rijstroken per richting Toelichting op

Nadere informatie

\~2a-2 T. .' Apeldoorn ; ~J. Actualisatie Verkeerskaart. eõ. "0 ro. Ol ed. i: - - '., i.. \,!" Definitieve versie. Augustus 2004

\~2a-2 T. .' Apeldoorn ; ~J. Actualisatie Verkeerskaart. eõ. 0 ro. Ol ed. i: - - '., i.. \,! Definitieve versie. Augustus 2004 ø ~ " ".' Apeldoorn ; ~J \~2a-2 T Actualisatie Verkeerskaart l s: eõ. e: o s: Q: "' ~ 10 :: o "0 ro cr :: Ol ed :r e: 3-ro,, L I' i: - - ~ i.. \l '., \,!" t Definitieve versie Augustus 2004 i i Inhoud

Nadere informatie

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n figuur 1 f i g u u r 2 V e r k e e r s t o e d e l i n g I n l e i

Nadere informatie

Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg

Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg Gemeente Vlaardingen juli 2009 concept Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg dossier : C5416-01-001 registratienummer : GS/MBi/MC/V-1117

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Verslag Overleg: Locatie: Datum: Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Aanwezig Bewonersplatform: Mw. Welp, dhr. Dijkhuis,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 12R4826 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69

gemeente Eindhoven 12R4826 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69 gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R4826 12bst00600 Beslisdatum B&W 03 april 2012 Dossiernummer 12.14.351 RaadsvoorstelOndertekening concept gebiedsakkoord Grenscorridor N69 Inleiding Na twee

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Kom in de stad. Werkatelier 18 april

Kom in de stad. Werkatelier 18 april Kom in de stad Werkatelier 18 april Gemeente Leiden Huib van der Kolk Peter Kors Catelijn Vencken 2 Opdracht GVVP Voorbereidingen nieuw plan: behoud en verbetering economische positie: hoogwaardig openbaar

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Projectnummer: B Opgesteld door: Josine de Boer. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan: Frank Boom

Projectnummer: B Opgesteld door: Josine de Boer. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan: Frank Boom MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Mercatorplein 1 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets Hooipolderweg 's-hertogenbosch, 12 maart 2014 Van:

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Bestemmingsplan Midden-Noord - Oss - 2012 Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Ontwerp Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum

Nadere informatie

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 BEWONERSINITIATIEF SAMEN NAAR DE A2 3 september 2013 077271127:0.1 - Concept B03204.000074.0100 Inhoud 1 Aanleiding... 3 1.1 Vraagstelling... 3 1.2 Achtergrond...

Nadere informatie

Resultaten kentekenonderzoek Stadshart. Technische sessie 10 november 2015

Resultaten kentekenonderzoek Stadshart. Technische sessie 10 november 2015 Resultaten kentekenonderzoek Stadshart Technische sessie 10 november 2015 1 Agenda Doelstelling kentekenonderzoek Opzet kentekenonderzoek Beschrijving huidig verkeersbeeld Kansen voor stadshart Maatregelen

Nadere informatie

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult Advies verkeersproblematiek Zuidtangent Heerhugowaard Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult 1. Inleiding De gemeente Heerhugowaard is voornemens voor de oplossing van de verkeersproblematiek

Nadere informatie

Op basis van ervaringscijfers wordt gesteld dat het gemiddelde avondspitsuur ca. 8% Is van de etmaalintensiteit. 2

Op basis van ervaringscijfers wordt gesteld dat het gemiddelde avondspitsuur ca. 8% Is van de etmaalintensiteit. 2 M E M O Aan: Van: Betreft: Datum: College van B&W KJ. Veenstra Verkeersonderzoek effecten wel of niet uitvoeren oostelijke ontsluitingsweg Soesterberg Noord 3 augustus 2012/Ruimte/945202 Naast een westelijke

Nadere informatie

Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg

Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg Verkeersonderzoek kruispuntvorm Leidse Schans - Kanaalweg VOF De Leidse Schans Status Definitief Opdrachtgever VOF De Leidse Schans

Nadere informatie

Toelichting op vragen over het MER

Toelichting op vragen over het MER Bestuur Regio Utrecht (BRU) Toelichting op vragen over het MER Datum 20 november 2007 TMU054/Brg/0725 Kenmerk Eerste versie 1 Aanleiding Tijdens een werkbijeenkomst van de gemeenteraad van Bunnik op 1

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

GVVP Leiden. Variantenonderzoek Ringweg Oost

GVVP Leiden. Variantenonderzoek Ringweg Oost GVVP Leiden Variantenonderzoek Ringweg Oost Verkeersanalyses Status: definitief Leiden, 21 mei 2008 Versie 6 INHOUD BLZ. 1. Inleiding 3 2. Scope en aanpak 6 3. Autonome ontwikkeling 12 4. Verkeerskundige

Nadere informatie

1 Achtergrond en vraagstelling

1 Achtergrond en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Datum 13 mei 2014 Kenmerk FIM005/Mnr/0014.01 Eerste versie 18 februari 2013 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Beleef de Vestdijk. zorgen & aandachtspunten verslag

Beleef de Vestdijk. zorgen & aandachtspunten verslag Beleef de Vestdijk zorgen & aandachtspunten verslag BIJLAGE 4 Beste bewoner/ondernemer, Tijdens bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers en op de website zijn naast suggesties, ook ruim 140 zorgen en

Nadere informatie

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden Notitie Referentienummer Datum Kenmerk Hwl-2015-016_DEFINITIEF 19 maart 2015 336621 Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden 1 Inleiding De gemeente Heusden heeft plannen

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 29 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/U.06.01313 Onderwerp Trechteringsbesluit 1 e fase MER

Nadere informatie

GVP Hilvarenbeek

GVP Hilvarenbeek GVP Hilvarenbeek 2013-2022 Werkdocument 2 Studie randwegen kern Hilvarenbeek Hilvarenbeek 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 RANDWEG DIESSEN... 3 1.3 RANDWEGEN HILVARENBEEK...

Nadere informatie

Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Presentatie aan Colleges, Gemeenteraden en AggloLAB (sessie V)

Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Presentatie aan Colleges, Gemeenteraden en AggloLAB (sessie V) Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Presentatie aan Colleges, Gemeenteraden en AggloLAB (sessie V) Leidse Agglomeratie Bereikbaar! Februari 2014 Onderwerpen Proces Ambitiedocument

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Toelichting proces, onderzoeken en advies Aletta Koster 11 december 2017 Open Opbouw presentatie 1. Aanleiding & doel 2. Wat is een snelle fietsroute?

Nadere informatie

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Memo Aan : Aan de fracties van de politieke partijen Ede Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 11 juni 2013 Onderwerp : Verlegging

Nadere informatie

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda :

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda : Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda 2012-2025: Scenario s Centrum binnen de Ring 2025 (handreiking voor de bespreking in de Commissie EM op 30 augustus 2011) INHOUD 1 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Datum 7 juli 2005 EHV085/Bkj/0732 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Eindhoven Titel

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie