Raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze (MVS) inzake het ontwerp Programma van Eisen Busconcessies MRDH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze (MVS) inzake het ontwerp Programma van Eisen Busconcessies MRDH"

Transcriptie

1 Openbare werken Beheer Openbare Ruimte RAADSVOORSTEL Gemeente Vlrdirigen Registr.nr. : R.nr. : 95.1 Datum besluit B&W :20 december2016 Portefeuillehouder : R. van Harten Raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze (MVS) inzake het ontwerp Programma van Eisen Busconcessies MRDH Vlaardingen, 20 december 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding Conform de gemeenschappelijke regeling van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) worden de gemeenteraden van de 23 MRDH gemeenten gevraagd hun zienswijze in te dienen op het ontwerp Programma van Eisen (PvE) Busconcessies van de MRDH. Toelichting De Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is opdrachtgever voor de vier concessies voor het busvervoer binnen de MRDH. Tussen december 2018 en december 2019 eindigen deze concessies. De concessie Voorne-Putten en Rozenburg loopt af op 8 december 2018, de concessie Haaglanden Streek op 24 augustus 2019 en de concessie Haaglanden-Stad en die van Rotterdam en omstreken op 7 december Momenteel vinden de voorbereidingen voor de nieuwe concessies plaats. Onderdeel daarvan is het opstellen van een Programma van Eisen (PvE), dat beschrijft welke eisen de MRDH stelt aan het busvervoer in de nieuwe concessieperiode. Het streven is de busconcessies Haaglanden Stad (HTM) en Rotterdam en omstreken (RET) in te besteden. De concessies Voorne-Putten Rozenburg en Haaglanden Streek worden aanbesteed. De duur van de nieuwe concessies varieert tussen de 10 en 15 jaar, afhankelijk van de verwachte investeringen in duurzaamheid. De in te dienen zienswijze is een gemeenschappelijke zienswijze van de gemeenten Maassluis Vlaardingen en Schiedam (MVS). Bij b&w besluit van 9 februari 2016 ( ) is besloten gezamenlijk op te trekken bij zienswijzen en visies in het kader van gemeenschappelijke regelingen zoals de MRDH. Financiële consequenties Niet van toepassing. Juridische consequenties De gemeenschappelijke zienswijze, ondertekend door het college, wordt v66r 11januari2017 ingediend bij de MRDH, onder voorbehoud van een nog te nemen raadsbesluit. Uiterlijk 31januari 2017 kan vervolgens de definitieve zienswijze worden ingediend bij de MRDH. Communicatie Nadat de adviezen en zienswijzen op het ontwerp Programma van Eisen zijn ontvangen, worden deze verwerkt in het definitieve Programma van Eisen dat ter besluitvorming aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va) wordt voorgelegd. Daarna vindt de verdere uitwerking per concessie plaats, in de vorm van een bestek op basis waarvan de vervoerbedrijven een aanbieding kunnen voorbereiden.

2 Openbare werken Beheer Openbare Ruimte Gemeente Vlardingen Voorstel Het vaststellen van de zienswijze (MVS) inzake het ontwerp Programma van Eisen Busconcessies MRDH. Bur De Vlaard in gen, De

3 1 Samenvatting zienswijze (MVS) ontwerp Programma van Eisen Busconcessies MRDH Ontwerp Programma van Eisen Busconcessies MRDH De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is de concessieverlener voor vier busconcessies. Tussen december 2018 en december 2019 eindigen deze busconcessies. De eerste stap in de voorbereiding de nieuwe busconcessie betreft het opstellen van een Programma van Eisen. Voordat dit definitief vastgesteld kan worden, dienen op grond van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000), consumentorganisaties in de gelegenheid te worden gesteld om advies te geven. Ook dient op grond van de Wp2000 afstemming plaats te vinden met naburige OV-autoriteiten. De gemeenschappelijke regeling MRDH schrijft voor dat een ontwerp PvE wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van de inliggende gemeenten. Daarmee is tevens de inbreng van individuele burgers en belangengroepen gewaarborgd. Tenslotte kiest de MRDH ervoor om ook de vervoerbedrijven in de gelegenheid te stellen een reactie te geven. Relatie met andere beleidsdocumenten Eerder, op 1 juli 2016, is de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (UAB) vastgesteld (zienswijze Vlaardingse raad 21 april 2016). Deze beschrijft op strategisch niveau de ambities van de MRDH. Deze ambities worden nader uitgewerkt in de ontwerp Kadernota Openbaar Vervoer (voor al het OV) en het ontwerp PvE voor de busconcessies. Het proces wat betreft de Kadernota loopt qua tijd ná het ontwerp PvE (start zienswijzenprocedure verwacht 17 mei 2017). Net als bij de onlangs inbestede railconcessies bevat het PvE een verwijzing naar de Kadernota. Mocht de uiteindelijke Kadernota aanvullende vervoerkundige bepalingen bevatten die relevant zijn voor de busconcessies, dan dienen de vervoersbedrijven zich hieraan te houden. Als uitwerking van de beleidskeuzes van de UAB wordt er in het ontwerp PVE een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het hoofdnet (hoogwaardig, hoogfrequent vervoer, waar mogelijk Randstad-net (R-net)), overige verplicht voorgeschreven verbindende lijnen en het overige vervoer ( maatwerk ). Tevens wordt door de MRDH gewerkt aan een Toekomstbeeld OV 2040 (vooral vervoerkundig) en een studie Perspectief OV (vooral organisatorisch) die antwoord moeten geven op de vraag hoe het openbaar vervoer op de lage termijn ingericht zou moeten worden. De zienswijzenprocedure voor het ontwerp PvE staat los van deze producten. Wel bieden de nieuwe busconcessies de flexibiliteit om waar nodig op een later moment de resultaten hiervan te verwerken in de concessies. De vier busconcessies De concessie Voorne- Putten en Rozenburg loopt af op 8 december 2018, de concessie Haaglanden- Streek op 24 augustus 2019, de concessies Haaglanden Stad en Rotterdam en omstreken lopen af op 7 december Het streven is de busconcessies Haaglanden Stad (HTM) en Rotterdam e.o. (RET) in te besteden. De concessies Voorne- Putten en Haaganden Streek worden aanbesteed. Inhoud (ontwerp) Programma van Eisen Het PvE beschrijft waaraan de nieuwe vervoeder tenminste moet voldoen. Tijdens de aanbestedingsprocedures voor het streekvervoer worden vervoerders uitgedaagd om, uitgaande van het beschikbare exploitatiebudget (subsidie), een maximaal aanbod te doen. Dit gebeurt door middel van de gunningcriteria, die in de bestekfase nader worden uitgewerkt (en dan ook ter vaststelling aan de bestuurscommissie zullen worden voorgelegd). Bij de inbesteding van het stadsbusvervoer wil de MRDH in de onderhandelingen met de RET en HTM zo concreet mogelijke afspraken maken over datgene wat RET en HTM zullen aanbieden. Belangrijkste verschillen ten opzichte van de huidige busconcessies De huidige vier busconcessies zijn in verschillende perioden verleend door verschillende opdrachtgevers (stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden) en hebben elk een eigen eisenpakket en een eigen onderliggende visie op de relatie tussen opdrachtgever en Bijlage bij Apo

4 2 vervoerder. Desondanks kunnen In het algemeen als belangrijkste verschillen worden genoemd: - Meer focus op hoofdnet (R-net) en onderliggend net (maatwerk); - Meer outputgericht, onder andere door meer sturing op klantwaardering; - Aandacht voor de transitie naar zero emissie; - Meer aandacht voor ketenmobiliteit en de relatie met o.a. het gemeentelijk doelgroepenvervoer; - Meer aandacht voor eenduidigheid: herkenbaarheid en gemak; - Meer aandacht voor samenwerking tussen verschillende concessiehouders van het vervoersysteem op MRDH niveau in plaats van op concessieniveau. Beschikbare budget Uitgangspunt is dat in de nieuwe busconcessies per concessie eenzelfde subsidie beschikbaar is als in de huidige concessieperiode. Er is dus bij de concessieverlening geen sprake van een bezuiniging. Wel zal een deel van het budget (ca 5%) worden gereserveerd voor flankerende maatregelen, zoals subsidiering van snelheidsverhogende maatregelen en de aanleg van R-net haltes. Kernpunten MVS zienswijze De in het PvE verwerkte beleidsuitgangspunten UAB worden door MVS onderschreven. Document biedt goede basis voor aanbesteding. Echter, aandacht voor de volgende punten. -Rol voor MRDH bij innovatie en aanvullende vervoerssystemen In de nieuwe busconcessies is er maximale ruimte voor innovaties en voor aanvullende OVsystemen buiten de concessies. MVS heeft twijfels of dit de meest effectieve manier is. Het zijn meestal niet de marktleiders die uit zichzelf innoveren, zeker niet als concurrentie ontbreekt. MVS ziet nadrukkelijke rol van MRDH zelf hierin en stelt voor dat MRDH middelen uit de busconcessie beschikbaar stelt voor een snelle introductie van kosteneffectieve aanvullende (autonome) vervoerssystemen analoog aaan hetgeen gebeurt bij de R-net lijnen (5% budget hiertoe gereserveerd). -Visie Zero emission Behoefte aan meer duidelijkheid over hoe zero emission het beste kan worden ingevuld. In PveE gaat het vooral om de logistieke processen bij de vervoerder. Behoefte MVS aan marktconsultatie en open gesprek met vervoerders. -Bezuiniging bestaande lijnen Het ontwerp PVE biedt alle ruimte om verder te bezuinigen op het (lokale)busvervoer. Hoewel het totaal aantal busuren gelijk moet blijven, biedt dit geen enkele garantie dat niet zal worden bezuinigd op bestaande lijnen. Dit is voor MVS onacceptabel zolang nieuwe alternatieven nog niet beschikbaar zijn. Dus geen nieuwe schoenen weggooien voordat er nieuwe zijn! -Bezuiniging bestaande lijnen niet oplossen met doelgroepenvervoer In essentie wordt gemeenten voorgesteld om bezuinigingen op het (lokale) busvervoer op te lossen via doelgroepenvervoer. -Busvervoer niet aanvullend op railvervoer De MRDH hanteert de visie dat busvervoer aanvullend is aan railvervoer en dat busverbindingen niet concurrerend mogen zijn. MVS vindt dit achterhaalde visie en verzoekt tekstaanpassing (blz7) op dit punt. Insteek is dat beide deelsystemen elkaar versterken. Kwaliteit vervoersysteemvoor reiziger dient uitgangspunt te zijn. -Naast R-net buslijnen ook andere snelle buslijnen toestaan MVS wil ruimte voor meerdere snelle buslijnen, gezien de toegevoegde waarde voor het regionale openbaar vervoer, maar ook vanwege de hoge kostendekkingsgraad die dit vervoer kent. -Aanpassing figuur blz 28 PvE knooppunt Vlaardingen Oost In de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid zijn lokale knooppunten gedefinieerd. Op basis van het kaartje op blz 56 van het UAB zijn zowel de stations Vlaardingen West als Oost als lokaal knooppunt aangegeven. Voor Vlaardingen is het van belang dat zowel de relatie Holy-Noord- Vlaardingen West als wel de relatie Schiedam- Maassluis via Vlaardingen -Oost lopen. Op het snijpunt van deze verplichte lijnen dient station Vlaardingen Oost opgenomen te worden als lokaal knooppunt dat aangedaan moet worden door deze verplichte lijnen. - Bedieningstijden en frequenties verplichte busverbindingen De vervoerder heeft de ruimte om het exacte aanbod op busverbindingen zo optimaal Bijlage bij Apo

5 3 mogelijk op de behoefte van reizigers af te stemmen zonder dat daarbij de exacte route, bedieningstijden en frequenties worden voorgeschreven. Het onderdeel bedieningstijden en frequenties is voor MVS onacceptabel. De verplichte buslijnen dienen een normale bedieningstijd te hebben ( uur) en een bedieningsfrequentie van minimaal twee per uur, eventueel met kleiner materieel als de vervoersomvang daartoe aanleiding geeft (zie tabel blz 30). - Kostenverantwoordelijke bij omleidingen Meer duidelijkheid over kostenverantwoordelijkheid bij kleine (vervoerder) en grote omleidingen (wegbeheerder). Wat is klein en wat is groot? -Social Investment on return (SROI) opnemen in PvE danwel aanbestedingsdocumenten. MVS hecht grote waarde aan het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten en hebben onlangs hiertoe een nieuw protocol opgesteld. Dit protocol is opgenomen in de inkoopbeleidstukken van MVS. Door SROI toe te passen wordt een bijdrage geleverd aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vervolgtraject Gemeenten en andere betrokken partijen hebben tot 11 januari 2017 (of uiterlijk 31 januari 2017, indien voor 11 januari 2017 een conceptreactie wordt ingediend) de gelegenheid om een reactie te geven. Ter ondersteuning organiseert de MRDH op 14 december (Schiedam) en 21 december (Den Haag) een bijeenkomst voor raadsleden. Nadat de adviezen en zienswijzen op het ontwerp PvE zijn ontvangen worden deze verwerkt in het definitieve PvE dat ter besluitvorming aan de bestuurscommissie wordt voorgelegd. Daarna vindt verdere uitwerking per concessie plaats, in de vorm van een bestek op basis waarvan de vervoerbedrijven een aanbieding kunnen voorbereiden. Daarbij zullen ook de financiële voorwaarden (beschikbare subsidie, bonus- malus regelingen etc) worden opgesteld. Deze maken dus geen onderdeel uit van het (ontwerp) PvE en daarmee ook niet van de mogelijkheid voor zienswijze, advies en reactie. Bijlage bij Apo

6 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) T.a.v. het dagelijks bestuur Postbus CB S-GRAVENHAGE UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 16UIT14122 UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 21 november ONDERWERP Zienswijze ontwerp Programma van Eisen Busconcessies MRDH Geacht bestuur, Op 16 november 2016 heeft u het ontwerp Programma van eisen (PvE) Busconcessies MRDH aangeboden aan de raden van de 23 deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). U biedt de gelegenheid tot het indienen van een zienswijze ten aanzien van het ontwerp PvE, uiterlijk 11 januari Graag maken wij, de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS), gezamenlijk gebruik van deze mogelijkheid. Wij dienen een zienswijze in onder voorbehoud van nog te nemen raadsbesluiten. In de gemeenteraad van Maassluis wordt, naar verwacht, over deze zienswijze besloten op 17 januari a.s., in de gemeenteraad van Schiedam, naar verwacht, op 31 januari a.s. en in de gemeenteraad van Vlaardingen, naar verwacht, op 26 januari a.s. Een eerdere planning bleek agendatechnisch helaas niet mogelijk. Allereerst willen wij de MRDH complimenteren met dit tijdige, en in goede regionale afstemming vrijgegeven, ontwerp PvE. U geeft aan dat de vier concessies voor het busvervoer binnen de MRDH eindigen tussen december 2018 en december Onderdeel van de voorbereiding van de nieuwe concessie is het opstellen van een PvE, dat beschrijft aan welke eisen het busvervoer in de nieuwe concessieperiode moet voldoen. Gekozen is voor één PvE voor de vier busconcessies: Rotterdam en omstreken, Haaglanden stad, Haaglanden streek en Voorne Putten en Rozenburg. Inmiddels is besloten dat de busconcessie Rotterdam en omstreken en Haaglanden stad zullen worden inbesteed bij respectievelijk RET en HTM, terwijl de andere twee zullen worden aanbesteed. *16UIT14122*

7 Kansen en uitdagingen voor het openbaar vervoer, transities op komst Wij delen uw mening dat voor een aantrekkelijk (economisch) vestigingsklimaat binnen de metropoolregio een goed mobiliteitssysteem van cruciaal belang is. Binnen het mobiliteitssysteem ziet de MRDH een belangrijke rol weggelegd voor het openbaar vervoer. U schetst de volgende uitdagingen voor het busvervoer: 1. de toekomstvastheid van het openbaar vervoer in zijn huidige vorm komt ter discussie te staan door de opkomst van nieuwe (collectieve) vervoersvormen, zoals deelauto s, deeltaxi s en deelfietsen, en technologische ontwikkelingen zoals de introductie van elektrische fietsen en zelfrijdende auto s; 2. de financiële middelen voor het openbaar vervoer staan al langere tijd onder druk; 3. de invoering van zero-emission bussen, zo snel mogelijk, maar uiterlijk 2025, als bijdrage aan een duurzamer mobiliteitssysteem. Specifiek: Ons inziens bieden deze verschillende uitdagingen juist een kansrijke combinatie voor het versterken van de rol van het openbaar vervoer binnen het mobiliteitssysteem van de MRDH. Zero-emission is met batterij-elektrisch vervoer nu al goedkoper dan diesel en goed toepasbaar in het stedelijk en streekvervoer. In andere regio s heeft al besluitvorming plaatsgevonden over de invoering van zero-emission. Het gaat bij de planvorming van de nieuwe concessie vooral om optimalisatie van de laadstrategie en logistieke processen bij de vervoerder. Specifiek: Wij dringen echter ook aan op meer helderheid over hoe zero-emission het beste kan worden ingevoerd middels bijvoorbeeld een marktconsultatie en open overleg met vervoerders en gemeenten 1. U geeft aan dat de financiële middelen voor openbaar vervoer onder druk staan. Jaarlijks is de bijdrage van de MRDH voor het busvervoer ca. 28 miljoen euro, ongeveer evenveel als de reizigersopbrengsten. De snelle ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen kan, door het wegvallen van het relatief grote kostenaandeel van de chauffeur, financiële voordelen bieden. Volledig rendabel lokaal openbaar vervoer is met autonome voertuigen zeker denkbaar. Een geheel andere opzet van het vervoer ligt voor de hand, kleinschalig, oproep gestuurd, sneller en directer. Een benadering die ook geschikt is voor maatwerk (onderdelen van het doelgroepenvervoer) en last mile vervoer. Sneller openbaar en beter (lokaal) vervoer betekent meer reizigers, lokaal maar ook regionaal en nationaal, terwijl de kosten van het vervoer voor de MRDH afnemen. Op korte termijn is er sprake van een (door) start van lokale initiatieven ten aanzien van kosteneffectief aanvullend vervoer. Zo wordt begin volgend jaar (door) gestart met kleinschalig oproep gestuurd vervoer (Argosmobiel), in Schiedam met 10 voertuigen en in Vlaardingen met zes voertuigen. Mogelijk gaat het project ook in Maassluis van start. In het ontwerp PvE wordt verwacht dat vervoerders met hun kennis en vanuit hun ondernemerschap optimaal invulling kunnen en willen geven aan deze veranderingen. Wij hebben twijfels of dit de meest effectieve wijze is. Het zijn meestal niet de marktleiders die uit zichzelf innoveren, zeker als de concurrentie ontbreekt. Het directe belang is voor de vervoerders niet meteen zichtbaar, het risico wel. Tot nu toe zijn initiatieven op het gebied van autonoom openbaar vervoer vooral genomen door de gemeenten in de regio. Wij zien nadrukkelijk een rol voor de MRDH zelf. Daar landen ook de voordelen. Specifiek: Wij stellen daarom voor dat de MRDH middelen uit de busconcessie beschikbaar stelt voor een snelle introductie van kosteneffectieve autonome vervoersystemen, mede gezien de toekomstige besparingsmogelijkheden, analoog aan de voorstellen voor R-net lijnen 5% per jaar. Genoemde ontwikkelingen noodzaken tot een kritische blik op het PvE. De nieuwe concessies gelden immers voor een periode van jaar. 1 Hierbij zijn uiteraard afspraken over gebruik van groene stroom aan de orde. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor duurzame winning van Lithium. 16UIT14122 Pagina 2 van 6

8 Specifiek: Een belangrijke vraag is of het PvE wel de beste voorwaarden biedt voor een snelle transitie naar zero-emission en de gewenste transities in het openbaar vervoer. Daarnaast kunnen oude schoenen niet weggegooid worden voordat er nieuwe zijn. Van oudsher had het lokale, fijnmazige busvervoer een belangrijke rol voor lokale verplaatsingen en in de lastmile naar knooppunten van openbaar vervoer. Het ontwerp PvE constateert dat dit afneemt doordat andere vervoerssystemen, met name de OV-fiets, dit steeds beter invullen. Hieraan moet echter worden toegevoegd dat deze ontwikkeling versterkt wordt door de bezuinigingen in het lokale busvervoer, met lagere frequenties, afnemende bedieningstijden ( s avonds en in het weekend geen bus) en grotere (loop) afstanden naar openbaar vervoer locaties. De reiziger die geen gebruik maakt van de (OV-)fiets voor zijn lokale verplaatsing, al dan niet als onderdeel van een grotere verplaatsing, is hiervan de dupe. Specifiek: Het ontwerp PvE biedt alle ruimte om verder te bezuinigen op het (lokale) busvervoer. Hoewel het totale aantal bus uren gelijk moet blijven, biedt dit geen enkele garantie dat niet zal worden bezuinigd op lokale lijnen. Dit is voor ons onacceptabel zolang nieuwe alternatieven nog niet beschikbaar zijn. In onderstaande wordt dit nader toegelicht en wordt ingegaan op andere onderdelen van het ontwerp PvE. Algemeen: de rol van het busvervoer Als eerste willen wij ingaan op de algemene filosofie dat busvervoer een aanvullende functie heeft op railvervoer waarbij de MRDH veel nadruk legt op het feit dat busverbindingen niet mogen concurreren met railverbindingen. Specifiek: Ons inziens is deze traditionele hiërarchische benadering van het openbaar vervoer achterhaald. De kwaliteit van het totale vervoersysteem voor de reiziger, zeker ook de reiziger die nu nog geen gebruik maakt van het openbaar vervoer, dient het uitgangspunt te zijn. Parallelle buslijnen kunnen zinvolle lijnen zijn (vergelijk sprinter en IC op het landelijke spoor) en snelle buslijnen kunnen ten opzichte van het spoor een snellere verbinding bieden hetgeen tot een betere vervoerskwaliteit leidt. Het voorstel is daarom de tekst op blz.7 van het PvE als volgt aan te passen: De MRDH ziet het railnetwerk (trein, metro en tram) daarbij als ruggengraat van het OV-systeem binnen de metropoolregio. Het openbaar busvervoer vormt hierop een aanvulling, waarbij de insteek is dat beide deelsystemen elkaar moeten versterken. Dit vraagt om goede aansluitingen en afstemming tussen rail en bus, waarbij het belang van reizigers en het aandeel van het openbaar vervoer in de regionale mobiliteit zoveel mogelijk wordt gediend. Het Ontwerp-PvE voorziet in drie typen busvervoer: - R-net-lijnen, die een hoogwaardige aanvulling vormen op het Randstedelijke railsysteem, met relatief zware vervoersstromen met voorgeschreven bedieningstijden en frequentie. - Verplichte busverbindingen naar de vervoersknopen, waarbij geen eisen aan de bediening worden gesteld. - Maatwerk, aanvullend vervoer met sociale functie, uitgevoerd met bus of anderszins. Specifiek: Nieuwe (en bestaande) vervoersystemen kunnen gedeeltelijk de rol van het busvervoer overnemen, maar nergens wordt aangegeven op welke wijze dit wordt geborgd of zelfs maar bevorderd. Verzocht wordt het last-mile vervoer (o.a. de beschikbaarheid van deelfietsen op OVhaltes) onderdeel te maken van de busconcessies of anderszins te regelen. Regionaal busvervoer R-net en snelle buslijnen In het ontwerp PvE is slechts een beperkt aantal R-net buslijnen opgenomen. Ons inziens dient er voor meerdere snelle buslijnen ruimte te zijn, gezien de toegevoegde betekenis voor het regionale openbaar vervoer, maar ook de hoge kostendekkingsgraad die dit vervoer kent. Specifiek: Verzocht wordt om in het ontwerp PvE de aanwezigheid van snelle buslijnen (anders dan de al geplande R-net buslijnen) toe te staan. 16UIT14122 Pagina 3 van 6

9 Metroshuttle In 2017 wordt de Hoekselijn omgebouwd naar lightrail. Als gevolg hiervan veranderen vervoersstromen: de verbinding tussen Vlaardingen en het Rotterdamse binnenstad verloopt via metrostation Vlaardingen Oost in plaats van metro-station Vijfsluizen. Er blijft echter behoefte aan een goede verbinding tussen deze metro-stations voor de relatie Van Vlaardingen en Maassluis naar Spijkenisse en delen van Schiedam v.v., die direct aansluiting geeft (een metro-shuttle). Zo wordt reizigers een omweg van 10 minuten en de kosten van een reis via station Schiedam Centrum bespaard. Specifiek: Verzocht wordt deze metro-shuttle in het ontwerp PvE op te nemen, met bedieningstijden en frequenties, die een directe aansluiting op metrolijnen biedt. Verbindend busnet Naast het R-net is er een aantal busverbindingen die meer reizigers trekken, als verplicht voorgeschreven. Voor onze gemeenten zijn dat de busverbindingen van Schiedam Centrum met Schiedam Zuid, Schiedam Woudhoek en Maassluis Steendijkpolder. In Vlaardingen is de knoop Vlaardingen Oost zeker zo belangrijk als Vlaardingen West en heeft een directe samenhang met de knoop Vijfsluizen (en de metro naar Spijkenisse). Specifiek: In de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (UAB) zijn de lokale knooppunten gedefinieerd. Op basis van het kaartje op blz 56 van de UAB zijn zowel de stations Vlaardingen West als Vlaardingen Oost als lokaal knooppunt aangegeven. Voor Vlaardingen is het van belang dat zowel de relatie Holy- Noord- Vlaardingen West als de relatie Schiedam-Maassluis via Vlaardingen Oost lopen. Graag op het snijpunt van deze verplichte lijnen station Vlaardingen Oost opnemen als lokaal knooppunt dat aangedaan moet worden door deze verplichte lijnen (figuur 4 op blz. 28 van het PvE). Specifiek: Aanvullend is het van belang zowel Maassluis en Westland verbonden te houden alswel het Westland goed aan te sluiten op de Hoekse Lijn. Daarom is het opnemen van een verplichte verbinding tussen station Maassluis Koningshoek (West) en Naaldwijk een belangrijke systeemvoorwaarde. De vervoerder krijgt volgens het ontwerp PvE de ruimte om het exacte aanbod op deze busverbindingen zo optimaal mogelijk op de behoefte van (toekomstige) reizigers af te stemmen zonder dat daarbij de exacte route, bedieningstijden en frequenties worden voorgeschreven. 2 Specifiek: Met name het onderdeel bedieningstijden en frequenties is voor ons onacceptabel. Deze lijnen dienen een normale bedieningstijd ( uur) te hebben en een bedieningsfrequentie van minimaal tweemaal per uur, eventueel met kleiner materieel gereden als de vervoersomvang daartoe aanleiding geeft. Specifiek: Ook het voorgestelde automatisme om buslijnen door 30 km/u zones ( een lagere snelheid dan 50 km/u ) te schrappen, als deze zones wat langer zijn (>400 m.), is ons veel te kort door de bocht. Ons inziens dient naar de totale rijtijd gekeken te worden en de tijd voor halteren en waar aan de orde- dienen verkeerslichten betrokken te worden. Specifiek: Tenslotte vragen wij aandacht voor onduidelijkheden met betrekking tot de kosten van omleidingen. Op blz. 33/34 van het PvE wordt aangegeven dat de gevolgen door gewijzigde dienstuitvoering bij kleine omleidingen voor rekening van de vervoerder komen; bij grote omleidingen betaalt de veroorzaker (wegbeheerder). Omdat de begrippen kleine en grote omleidingen verder niet gedefinieerd zijn, kan hier in de praktijk discussie over ontstaan. Deze begrippen graag beter uitwerken in het PvE. 2 Vanaf het tweede jaar van de nieuwe busconcessie kan de vervoerder voorstellen doen om haltes te verplaatsen, toe te voegen of niet langer te bedienen en/of om het aantal reismogelijkheden (= frequenties en bedieningstijden) vanaf haltes aan te passen. Redenen om een halte niet langer te willen bedienen kunnen bijvoorbeeld zijn dat: - de halte binnen het verzorgingsgebied van opstappunten van het hoogwaardig openbaar vervoer liggen; dat wil zeggen, binnen 1200 meter (hemelsbreed) van een treinstation of binnen 800 meter (hemelsbreed) van een metrostation, tramhalte of halte van één van de in paragraaf 3.2 genoemde R-netlijnen. - er niet of nauwelijks reizigers bij de halte in- of uitstappen, bijvoorbeeld omdat reizigers voor andere vervoerwijzen kiezen om naar een opstappunt van het hoogwaardig openbaar vervoer te reizen (= andere invulling first of last mile); - de vervoerder ervoor kiest om vaste haltes te vervangen door flexibele opstappunten. 16UIT14122 Pagina 4 van 6

10 Maatwerk Het overige busvervoer is niet verplicht gesteld in het ontwerp-pve hetgeen kan leiden tot opheffing van bepaalde lijnen. Specifiek: Voor onze gemeenten is het onacceptabel dat lokaal openbaar vervoer verdwijnt zolang er nog geen effectieve alternatieven beschikbaar zijn die zich bewezen hebben. In essentie wordt aan gemeenten voorgesteld dit met doelgroepenvervoer op te lossen. Welke rol de vervoerder hierbij heeft en welke financiële verantwoordelijkheid wordt niet duidelijk. Hoewel integratie van doelgroepenvervoer kan leiden tot beter en kosteneffectiever doelgroepenvervoer, is dat vervoer ons inziens niet bedoeld om bezuinigingen in het reguliere openbaar vervoer op te vangen. 3 Ook voor de samenleving als geheel is deze aanpak ongewenst: het doelgroepenvervoer kent over het algemeen een nog aanmerkelijk lagere kostendekking dan buslijnen met een lage kostendekking. Fasering en gevolgen voor de concessie Eerder in de zienswijze werd al aangegeven dat de nieuwe ontwikkelingen de kans bieden openbaar vervoerproblemen structureel en duurzaam op te lossen. Anderzijds is het nog niet zover en biedt het huidige ontwerp PvE de mogelijkheid nog stevig te bezuinigen ten koste van lokaal openbaar vervoer. Specifiek: Ons voorstel is de huidige situatie te behouden en van daaruit te werken naar een nieuwe situatie met betere kwaliteit voor de reiziger en lagere exploitatiekosten. Specifiek: De vraag dringt zich op of niet verplicht- lokaal openbaar vervoer in de busconcessie moet blijven. Het zou wellicht beter zijn om hiervoor middelen apart te houden en om samen met gemeenten een oplossing te creëren: eerst traditioneel, daarna, waar en zodra mogelijk, kosteneffectievere systemen die tot beter lokaal openbaar vervoer leiden. Dit zou dan kunnen worden ondergebracht in aparte concessies voor kleinschalig aanvullend vervoer, voor gemeenten of deelregio s. Wij verzoeken u samen met de gemeenten de voor- en nadelen van deze benadering in beeld te brengen, zodat gefundeerd hierover kan worden besloten. Specifiek: In ieder geval moet voorkomen worden dat een zittende vervoerder de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en de uitrol van een kosteneffectiever vervoersysteem belemmert. Wij verzoeken u het PvE vanuit dit perspectief nader uit te werken met de gemeenten. Het PvE zal dan ook een transitieproces moeten beschrijven met als uitgangspunt dat er geen oude schoenen worden weggegooid voordat er nieuwe zijn. Tenslotte: social return on investment In groot-regionaal Rijnmond-verband werken 20 gemeenten, waaronder Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam op diverse gebieden samen, ondermeer op het gebied van Social Return On Investment (SROI). Wij hechten grote waarde aan het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop-en aanbestedingstrajecten (SROI) en hebben onlangs hiertoe een nieuw protocol opgesteld. Dit protocol is opgenomen in de inkoopbeleidstukken van de eerder genoemde gemeenten. Door deze regels bij aanbestedingen op te nemen wordt een bijdrage geleverd aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Specifiek: Wij verzoeken u SROI te betrekken bij dit PvE en de verdere aanbesteding. 3 Het ontwerp-pve stelt dat de vervoerder ook een verantwoordelijkheid heeft als het gaat om het invullen van de basis mobiliteitsbehoefte van bewoners en bezoekers in een concessiegebied (= sociale functie), maar die mag anders dan met een buslijn ingevuld worden. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om het maatwerk te combineren met andere vervoersvormen, zoals het door gemeenten gecontracteerde doelgroepenvervoer. 16UIT14122 Pagina 5 van 6

11 Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Maassluis, De Secretaris, De Burgemeester A.L. Duymaer van Twist dr. T.J. Haan Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De Secretaris, De Burgemeester mw. mr. Mr. A.G. Knol-van Leeuwen A.B. Blase Burgemeester en wethouders van Schiedam, De secretaris, drs. K.D. Handstede De burgemeester, C.H.J. Lamers 16UIT14122 Pagina 6 van 6

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 E-mail: informatie@mrdh.nl Internet: www.mrdh.nl KvK nummer: 62288024 Retouradres:

Nadere informatie

Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus

Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH Sjoerd, Bosman, Directeur Openbaar Vervoer Vervoersautoriteit MRDH 16 november 2016 Concessie Stand van zaken OV-concessies

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot vaststelling MVS zienswijze ontwerp Programma van Eisen Parkshuttle

Raadsvoorstel tot vaststelling MVS zienswijze ontwerp Programma van Eisen Parkshuttle RAADSVOORSTEL Registratienummer : 1619964 R-nummer : 87.1 Datum besluit B&W : 14 november 2017 Portefeuillehouder : R. van Harten Raadsvoorstel tot vaststelling MVS zienswijze ontwerp Programma van Eisen

Nadere informatie

Gemeente Delft. VER7Nonmg 1 :c Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. VER7Nonmg 1 :c Geachte leden van de raad, Ruimte en Economie Advies Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Concessie Rail 2016 Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Context Twee railconcessies: Rail Rotterdam: Tram en Metro (inclusief

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag Aan de colleges van Burgemeester en

Nadere informatie

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 1 Dag van de Light Rail Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 Inhoud 1. De Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag Opheffing stadsregio s Waarom opschaling? 2.

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

*16UIT02624* Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) t.a.v. de bestuurscommissie Vervoersautoriteit Postbus 66 2501 CB s-gravenhage 16UIT02624

*16UIT02624* Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) t.a.v. de bestuurscommissie Vervoersautoriteit Postbus 66 2501 CB s-gravenhage 16UIT02624 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) t.a.v. de bestuurscommissie Vervoersautoriteit Postbus 66 2501 CB s-gravenhage UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 16UIT02624 UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER E-MAIL 14 010

Nadere informatie

Deze is ter informatie verzonden aan de MRDH-coördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit

Deze  is ter informatie verzonden aan de MRDH-coördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit Deze email is ter informatie verzonden aan de MRDHcoördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit Geachte leden van de adviescommissie Vervoersautoriteit, Ter informatie zijn bijgevoegd:

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH

Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH Datum 18 september 2017 Registratienummer RIS297417 Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH Op 17 mei 2017 heeft de MRDH het ontwerp van de Kadernota

Nadere informatie

Kadernota OV Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Kadernota OV Metropoolregio Rotterdam Den Haag Kadernota OV Metropoolregio Rotterdam Den Haag 11-05-2016 Context en proces Onze vijf kerndoelen: Concurrerende economie Efficiënt en rendabel Kwaliteit van plekken 1 Strategisch Bepalen van doelen Lange

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

Gemeente Brieiie. _A^^M%^:h^.. ^^Aé^.u^^^^ü. Reg. nr. Zaaknr.

Gemeente Brieiie. _A^^M%^:h^.. ^^Aé^.u^^^^ü. Reg. nr. Zaaknr. Reg. nr. Zaaknr. Gemeente Brieiie _A^^M%^:h^.. ^^Aé^.u^^^^ü .GEMIÏNT): Aan de raad. Agendanummer Volgnummer Raadsvergadering Kenmerk Onderwerp 15 september 2015 sector grondgebied zienswijze ontwerp Programma's

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Vervoersautoriteit Postbus CB DEN HAAG. Betreft: zienswijze PvE busconcessies

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Vervoersautoriteit Postbus CB DEN HAAG. Betreft: zienswijze PvE busconcessies Metropoolregio Rotterdam Den Haag Vervoersautoriteit Postbus 66 2501 CB DEN HAAG Uw brief van: 16 november 2016 Ons kenmerk: 1161803 Uw kenmerk: 28506 Contact: R.P. Groenewegen Bijlage(n): Doorkiesnummer:

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?)

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Struikelblokken en valkuilen Lex Boersma, strategisch beleidsadviseur mobiliteit Openbaar vervoer in Schiedam 1990 inzet op hoogwaardig OV

Nadere informatie

Sijthoff shops & offices Grote Marktstraat BH Den Haag Postbus CB Den Haag

Sijthoff shops & offices Grote Marktstraat BH Den Haag Postbus CB Den Haag Van: Wouter Dekker Verzonden: woensdag 16 november 2016 15:24 Onderwerp: zienswijze ontwerp Programma van Eisen Busconcessies MRDH Deze mail is verzonden aan de raadsgriffiers in afschrift aan de gemeentesecretarissen,

Nadere informatie

Gemeente Delft VERZONDEN - L 1 MEI Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft VERZONDEN - L 1 MEI Geachte leden van de raad, Ruimte en Economie Advies Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST

SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST 2017 Gemeenten Voorne- Putten in samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST Een samenwerking tussen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Brielle,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN. Busconcessies Voorne-Putten en Rozenburg Verbindend netwerk Haaglanden Streek Rotterdam en omstreken Haaglanden Stad

PROGRAMMA VAN EISEN. Busconcessies Voorne-Putten en Rozenburg Verbindend netwerk Haaglanden Streek Rotterdam en omstreken Haaglanden Stad PROGRAMMA VAN EISEN Busconcessies Voorne-Putten en Rozenburg Verbindend netwerk Haaglanden Streek Rotterdam en omstreken Haaglanden Stad 1 Inhoud Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 6 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake Zienswijze op het ontwerp programma van eisen busconcessies

Voorstel van het college inzake Zienswijze op het ontwerp programma van eisen busconcessies Datum 17 januari 2017 Registratienummer DSO/ 2016.1377 RIS296000 GEWIJZIGD VOORSTEL Voorstel van het college inzake Zienswijze op het ontwerp programma van eisen busconcessies Naar aanleiding van het bespreken

Nadere informatie

A G E N D A Bestuurscommissie Vervoersautoriteit woensdag 5 juli 2017, tot uur

A G E N D A Bestuurscommissie Vervoersautoriteit woensdag 5 juli 2017, tot uur A G E N D A Bestuurscommissie Vervoersautoriteit woensdag 5 juli 2017, 11.00 tot 12.00 uur MRDH, Grote Marktstraat 43 te Den Haag, zaal G (5 e etage) OPENBAAR DEEL Opening en mededelingen openbaar deel

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de ingangsdata van de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en de verlenging van de maximale concessieduur Op de

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Muller

Curriculum Vitae Ron Muller Prins Hendrikkade 170- II T 020 423 13 23 E mail@inno- V.nl 1011 TC Amsterdam F 084 221 7006 I www.inno- V.nl Curriculum Vitae Ron Muller Adviseur inno- V (1971). Inhoudelijk OV- deskundige met een sterke

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Haaglanden Zaaknummer Documentnummer DOC Versie Auteur

Ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Haaglanden Zaaknummer Documentnummer DOC Versie Auteur Raadsvoorstel Onderwerp Ontwerp Programma van Eisen Concessie Rail Haaglanden 2016-2026 Zaaknummer -2015-000694 Documentnummer DOC-2015-005157 Versie Auteur Gemeentesecretaris dhr. E.P. Kroet e.p.kroet@zoetermeer.nl

Nadere informatie

Kunt u mij de weg naar. Rita Bakker Metropoolregio Rotterdam Den Haag Gouda, 22 juni 2016

Kunt u mij de weg naar. Rita Bakker Metropoolregio Rotterdam Den Haag Gouda, 22 juni 2016 Kunt u mij de weg naar. Rita Bakker Metropoolregio Rotterdam Den Haag Gouda, 22 juni 2016 Agenda 1. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 2. Toekomstontwikkelingen OV-land 3. Samenwerking = Maatwerk

Nadere informatie

ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN. Busconcessies Voorne-Putten en Rozenburg Haaglanden Streek Rotterdam en omstreken Haaglanden Stad

ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN. Busconcessies Voorne-Putten en Rozenburg Haaglanden Streek Rotterdam en omstreken Haaglanden Stad ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN Busconcessies Voorne-Putten en Rozenburg Haaglanden Streek Rotterdam en omstreken Haaglanden Stad 1 Inhoud Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Kansen

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng

Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De heer Van Hunnik van

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei Erik van der Kooij & Marcel Scheerders

Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei Erik van der Kooij & Marcel Scheerders Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei 2014 Erik van der Kooij & Marcel Scheerders Programma 1. Context 2. Beleid OV HWGO 3. Nota van Uitgangspunten OV-concessie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 maart 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 010414/A07 afdeling: Stedelijice Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Renswoude, 5 april 2016 Nr.: Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley

Renswoude, 5 april 2016 Nr.: Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley Agendapuntnr.: Renswoude, 5 april 2016 Nr.: 154375 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

Vervoersconcessie Midden Overijssel 2018

Vervoersconcessie Midden Overijssel 2018 Vervoersconcessie Midden Overijssel 2018 Marktconsultatiedocument Zwolle, 12 februari 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Marktconsultatiedocument Midden Overijssel 2016 Def. 1.0.docx blz. 1/8 Inhoud 1.

Nadere informatie

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Informatiebrochure ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 Februari 2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Resultaten en trends

Nadere informatie

Ons kenmerk G520/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk G520/ Aantal bijlagen Novio NV t.a.v. de heer M. van Lokven Postbus 117 6500 AC Nijmegen Stationsplein 13 6512 AB Nijmegen Telefoon (024) 329 94 44 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Het succes van RandstadRail

Het succes van RandstadRail Het succes van RandstadRail Zijn de verwachtingen uitgekomen? Hans van der Stok RandstadRail, de verwachtingen, en wat ervan terecht gekomen is De wereld en plannen van rond 1990 Het product RandstadRail,

Nadere informatie

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan?

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? COLLECTIEF VERVOER Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? OPZET PRESENTATIE Wat verstaan we onder collectief vervoer? Wat is het probleem? -> uitdagingen Wat is de kracht

Nadere informatie

Notitie Openbaar vervoer Maastricht

Notitie Openbaar vervoer Maastricht Titel Notitie Openbaar vervoer Maastricht Kenmerk - Status Definitief Versie 1.0 Datum 20121105 Autorisatie Functie en organisatie Naam Datum Paraaf Opgesteld door: Provincie Limburg Loek Dieteren 20120920

Nadere informatie

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2018

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2018 Aan alle fractievoorzitters van de Rijswijkse gemeenteraad Postbus 19157 2500 CD Rijswijk Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2018 Kenmerk: R.DH/AH/1706-veki26 Samenstellers:

Nadere informatie

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer Statenmededeling Onderwerp Bussen in Brabant, Trendmonitor OV 2012-2016 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum B&W-besluit : 29 maart 2016 Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Raadsvergadering : 26 mei 2016 Behandeld : R.v.Vorstenbosch door Agendapunt : E-mail : r.vorstenbosch@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Presentatie intermodale aanbesteding concessie Rivierenland. Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem / Nijmegen

Presentatie intermodale aanbesteding concessie Rivierenland. Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem / Nijmegen Presentatie intermodale aanbesteding concessie Rivierenland Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem / Nijmegen Vervoerkundige presentatie Toelichting Programma van Eisen Plaats van het PvE in totale proces

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2015 is de Vervoersautoriteit MRDH opdrachtgever voor de concessies voor het railvervoer in de Rotterdamse en de Haaglandse regio's.

Sinds 1 januari 2015 is de Vervoersautoriteit MRDH opdrachtgever voor de concessies voor het railvervoer in de Rotterdamse en de Haaglandse regio's. RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: 11-4-2016 ZK16001978 Ruimte W. Melenberg Zienswijze

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG ZITTING 2015-2018 AGENDA 22 e vergadering bestuurscommissie Vervoersautoriteit op woensdag 7 december 2016, van 09.30 tot 11.00 uur, vergaderzaal G van de MRDH, Grote

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Raadsinformatieavond openbaar vervoer. MRDH, Veolia, HTM en gemeente Delft

Raadsinformatieavond openbaar vervoer. MRDH, Veolia, HTM en gemeente Delft Raadsinformatieavond openbaar vervoer MRDH, Veolia, HTM en gemeente Delft Agenda Welkomstwoord/opening door de wethouder De heer Bavelaar hoofd OV MRDH De heer Korteweg concessiedirecteur Veolia De heer

Nadere informatie

Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier en Vermeerkwartier

Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier en Vermeerkwartier Utrecht, 27 maart 2014 Gemeente Amersfoort, t.a.v. het College van B & W, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier

Nadere informatie

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander:

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander: > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

MEMO Ontwerp Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant

MEMO Ontwerp Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant MEMO Voor : Gemeenteraad Someren Van : Richard de Ruiter Kopie : College van burgemeester en wethouders Afdeling : RBO Betreft : Aanbesteding Openbaar Vervoer Zuidoost Brabant Datum : 02 april 2015 Ontwerp

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Rotterdam december 2016

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Rotterdam december 2016 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Rotterdam december 2016 24 april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Belangrijke ontwikkelingen vragen om andere afspraken... 3 1.3 Strategische

Nadere informatie

Inhoudelijk A. HTM Verbetervoorstellen HTM versus voorstel lijn 19. Besluiten Bestuurscommissie Va 12 april 2017:

Inhoudelijk A. HTM Verbetervoorstellen HTM versus voorstel lijn 19. Besluiten Bestuurscommissie Va 12 april 2017: Onderwerp: Vervoerplannen 2018 Toelichting Datum: 10 mei 2017 Besluiten Bestuurscommissie Va 12 april 2017: 1. Vaststellen van de Nota van Reactie en de Toelichting. 2. Instemmen met de invoering van de

Nadere informatie

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Versie 18 maart 2015 In het vervoerplan 2016 worden de wijzigingsvoorstellen van Veolia Transport Haaglanden voor dienstregeling 2016 toegelicht.

Nadere informatie

Aanbesteding OV-concessies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Concept Nota van Uitgangspunten

Aanbesteding OV-concessies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Concept Nota van Uitgangspunten Aanbesteding OV-concessies Flevoland, Gelderland en Overijssel Concept Nota van Uitgangspunten Doelstellingen nieuwe concessies Op basis van OV-visies volgende doelstellingen voor de nieuwe concessies

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Zorgeloos reizen van deur tot deur Woon je in de stad of in een kleine kern, ga je naar je werk, of reis je in je vrije tijd; het Limburgs

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 16 mei Nummer: 2011/6/6. Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch. Afdeling: Beheer. Programma: Openbare Ruimte

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 16 mei Nummer: 2011/6/6. Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch. Afdeling: Beheer. Programma: Openbare Ruimte \ raadsvoorstel, d.d. 16 mei 2011 Nummer: 2011/6/6 Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch Afdeling: Beheer Programma: Openbare Ruimte Product: Station Onderwerp: Definitief ontwerp Aan de Raad. \ Voorstel Het

Nadere informatie

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer 7 maart 2014, Erik van der Kooij Programma vandaag 1. Visie Ruimte en Mobiliteit & Ontwerpprogramma Mobiliteit 2. Proces Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten. voor regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit

Nota van uitgangspunten. voor regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit Nota van uitgangspunten voor regionale samenwerking op het gebied van Basismobiliteit 1. Inleiding In opdracht van de provinciale bestuurlijke Adviesgroep Regiotaxi, waarin alle Gelderse regio's bestuurlijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Rapportage. Marktconsultatie Busconcessies. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Datum: 16 november 2016 Versie: 1.0

Rapportage. Marktconsultatie Busconcessies. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Datum: 16 november 2016 Versie: 1.0 Rapportage Marktconsultatie Busconcessies Metropoolregio Rotterdam Den Haag Datum: 16 november 2016 Versie: 1.0 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING... 3 WERKWIJZE 3 RESULTATEN 3 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING...

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de verlenging busconcessie Groningen en Drenthe.

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de verlenging busconcessie Groningen en Drenthe. 16 december 2014 Corr.nr. 2014-52.443, VV Nummer 73/2014 Zaaknr. 551703 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de verlenging busconcessie Groningen en Drenthe. 1.

Nadere informatie

Geachte heer Langenberg,

Geachte heer Langenberg, 000 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag MRDH t.a.v. P.J. Langenberg Postbus 66 2501 CB Den Haag Datum Onderwerp Reactie concept-vervoerplannen 2018 Contactpersoon Dennis Woning Dienst DSO Afdeling

Nadere informatie

1. Het concept samenvattend verslag van het openbare gedeelte van de 15 e vergadering van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit vast te stellen.

1. Het concept samenvattend verslag van het openbare gedeelte van de 15 e vergadering van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit vast te stellen. H.2. Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 15 e vergadering, 13.04.2016, MRDH te Den Haag Aanwezige leden Th.J.A.M. de Bruijn, M.J. Rosier,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen www.snelwegbus.com Bereikbaarheid oplossingsrichtingen Zevensprong van Verdaas 1. ruimtelijke ordening (afhankelijk van tijdshorizon is 80-90% gegeven) 2. prijsbeleid 3. openbaar vervoer 4. mobiliteitsmanagement

Nadere informatie

Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet. 24 februari 2014

Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet. 24 februari 2014 Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet 24 februari 2014 Bij de formulering van de kaders voor de nieuwe concessie met name gekeken naar: ervaringen huidige concessie à sterke en zwakke punten

Nadere informatie

Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2017 en eerste doorkijk 2018 Versie 5, 15 september 2017

Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2017 en eerste doorkijk 2018 Versie 5, 15 september 2017 Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2017 en eerste doorkijk 2018 Versie 5, 15 september 2017 Het voorliggende document betreft de inhoudelijke jaarplanning MRDH. Per kwartaal is aangegeven welke (grote) onderwerpen

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Haaglanden december 2016

Nota van Uitgangspunten. Concessie Rail Haaglanden december 2016 Nota van Uitgangspunten Concessie Rail Haaglanden december 2016 Vastgesteld 24 april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Belangrijke ontwikkelingen vragen om andere afspraken... 3 1.3

Nadere informatie

Pilot Zuidelijke Randstad Toekomstbeeld OV. Adviescommissie Va 5 oktober 2016

Pilot Zuidelijke Randstad Toekomstbeeld OV. Adviescommissie Va 5 oktober 2016 Pilot Zuidelijke Randstad Toekomstbeeld OV Adviescommissie Va 5 oktober 2016 Waarom Toekomstbeeld OV Bestuurlijke afspraken PHS zijn gemaakt, met focus op intercity Maar er zijn ontbrekende onderdelen:

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart van Gedeputeerde Staten op vragen van G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer 2109 Onderwerp Tarieven OV-chipkaart Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller Vooruitlopend op

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Kennisnemen van stand van zaken ophef stadsregiotaxi en doorstart met doelgroepenvervoer

Kennisnemen van stand van zaken ophef stadsregiotaxi en doorstart met doelgroepenvervoer INFORMATIENOTA M14 Zaaknummer: Z-15-23871 Documentnummer: VB/Raad/15/00089 Onderwerp: Ophef stadsregiotaxi en doorstart samen met doelgroepenvervoer Vergadering B&W: 26 mei 2015 Raadsvergadering: 25 juni

Nadere informatie

Netwerk rationalisatie G3

Netwerk rationalisatie G3 Netwerk rationalisatie G3 Quick scan naar mogelijkheden besparing BDU op lijnennet Expertmeeting 10 maart 2011 Inhoud 1. Context en opdracht 2. Onze bril 3. Reflectie per stadsregio a) SRR b) Haaglanden

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 van Gedeputeerde Staten op vragen van B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 Onderwerp Openbaar Vervoer Hoeksche Waard Goeree Overflakkee Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

Keiy?F/6-( METROPOOLREGIO. Gemeente Delft T.a.v. de heer Bongers Stationsplein BV Delft. Geachte heer Bongers,

Keiy?F/6-( METROPOOLREGIO. Gemeente Delft T.a.v. de heer Bongers Stationsplein BV Delft. Geachte heer Bongers, Keiy?F/6-( METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT wow. NI Milr 0, 'S, Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag Gemeente

Nadere informatie

Curriculum Vitae Onno Pruis

Curriculum Vitae Onno Pruis inno-v B.V. T 020 423 13 23 E info@inno-v.nl Prins Hendrikkade 170-2 F 084 221 7006 I www.inno-v.nl 1011 TC Amsterdam Curriculum Vitae Onno Pruis Adviseur (1959). Heeft een ruime kennis van en ervaring

Nadere informatie

Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie. 21 december 2009

Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie. 21 december 2009 Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie 21 december 2009 .. Colofon Opgesteld door: Betty Haubrich Datum: 21 december 2009 Status: Definitief Versienummer: 1.2 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Verslag sessie Kadernota OV 25 januari 2017

Verslag sessie Kadernota OV 25 januari 2017 Verslag sessie Kadernota OV 25 januari 2017 Op 25 januari en 1 februari 2017 waren er sessies over de Kadernota OV voor bestuurders, raadsleden, Metrocov en vervoerders. Hierin is de ontwerp-kadernota

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0054 Rv. nr.: 11.0054 B en W-besluit d.d.: 7-6-2011 B en W-besluit nr.: 11.0596 Naam programma: Welzijn en Zorg Onderwerp: Aanleiding: Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare

Nadere informatie

RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Aanleiding intern: RET bedrijfsplan. Rotterdam. frequentie van. van infra. Randstad materieel.

RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Aanleiding intern: RET bedrijfsplan. Rotterdam. frequentie van. van infra. Randstad materieel. RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Voortgang en eerste ervaringen Nationaal OV congres Theo Konijnendijk; 7 maart 04 Aanleiding intern: RET bedrijfsplan Duurzaam Ondernemen vast onderdeel van onze

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan

Nadere informatie

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7 Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007 agendapunt 7 Onderwerp: OV-chipkaart: Stand van zaken, actuele planning en communicatie; Afspraken decentrale overheden inzake gezamenlijke elementen

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over bezuinigingen en marktwerking in het openbaar vervoer in de regio Nijmegen Registratienummer G520/2.68684 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2 Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie?... 2 2. Waarom nu actie?... 2 3. De oplossing...

Nadere informatie

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Prof. dr. Henk Meurs MuConsult / Radboud Universiteit Nijmegen 20 juni 2013 - s Hertogenbosch Agenda Ontwikkelingen doelgroepenvervoer 2030

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Verantwoording OV-concessies 2013

Verantwoording OV-concessies 2013 Miljoenen Stadsregio Rotterdam Verantwoording OV-concessies 2013 Concessie Rail (RET) a) Reizigers: De metro laat in 2013 een minimaal reizigersverlies zien. Het aantal instappers is over het gehele jaar

Nadere informatie

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer Handleiding en aanvraagformulier Subsidie Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer De Stadsregio Amsterdam kan subsidie verlenen voor kleinschalige initiatieven die fijnmazig aanvullend

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

Visie openbaar vervoer 2020

Visie openbaar vervoer 2020 bereikba verkeer en vervoer Visie openbaar vervoer 2020 VISIE OPENBAAR VERVOER 2020 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023 514 40 40 www.noord-holland.nl

Nadere informatie