STICHTING TOTAL PENSIOENFONDS NEDERLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING TOTAL PENSIOENFONDS NEDERLAND"

Transcriptie

1 HEALTH WEALTH CAREER STICHTING TOTAL PENSIOENFONDS NEDERLAND ANALYSE PREMIEDEMPING OP BASIS VAN VERWACHT RENDEMENT 21 september 2016 Sasja Keijmel

2 DEKKINGSGRAADSJABLOON INHOUD 1. Inleiding 2. Wet- en regelgeving inzake vaststelling kostendekkende premie en herstelplannen 3. Voorstel werkgever premie Opzet onderzoek: vanuit doorrekeningen herstelplan Inleiding doorrekening herstelsjablonen Uitgangspunten Strategisch beleidskader 6. Samenvatting resultaten 7. Evenwichtige belangenafweging Bijlage: resultaten Huidig premiebeleid: demping toetspremie 60-maands rentemiddeling, Alternatief premiebeleid: demping toetspremie op basis van verwacht rendement Kritieke dekkingsgraad Bijlage: Economische veronderstellingen: Mercer scenarioset Q MERCER

3 1. INLEIDING MERCER MERCER

4 INLEIDING (1) Met ingang van 1 januari 2017 gaat een nieuwe premievaststellingsperiode in voor een periode van 5 jaar (2017 t/m 2021). De pensioenregeling 2015 blijft ongewijzigd. Het maximale opbouwpercentage ouderdomspensioen (OP) bedraagt 1,875 van de pensioengrondslag. Het voorstel van de werkgever is om het huidige premieniveau (vaste premie) van 30,9% van de premiegrondslag te handhaven en niet langer een Bestemmingsreserve Pensioenopbouw te hanteren. De huidige Bestemmingsreserve Pensioenopbouw valt vrij per 31 december Fonds stelt op dit moment de kostendekkende gedempte premie vast op basis van een 60-maands voortschrijdend gemiddelde rente. Voor 2016 wordt de pensioenopbouw niet verlaagd (zie memo van Mercer van 31 augustus 2015). Het verschil tussen de kostendekkende gedempte premie (60- maands gemiddelde rente) en de feitelijke premie wordt opgevangen door aanwending van de gelden in de Bestemmingsreserve Pensioenopbouw. MERCER

5 INLEIDING (2) Indien de huidige premiesystematiek (60-maands gemiddelde rente) voor 2017 wordt gehandhaafd wordt, gezien de huidige lage rente voor 2017, een groter verschil verwacht tussen de kostendekkende gedempte premie en de feitelijke premie. Naar verwachting zijn de gelden in de Bestemmingsreserve Pensioenopbouw per 31 december 2016 niet voldoende om de maximale pensioenopbouw OP van 1,875% van de pensioengrondslag te handhaven. De werkgever heeft het fonds verzocht een wijziging van premiesystematiek van demping met 60-maands gemiddelde rente naar dempen met verwacht rendement te onderzoeken. De werkgever heeft reeds haar eigen onderzoek verricht. Uitgaande van een verwacht rendement van 2,2% en een premie van 30,9% van de premiegrondslag kan het maximale opbouwpercentage van 1,875 (ouderdomspensioen) worden ingekocht. In deze presentatie zijn o.a. de resultaten opgenomen van het voor het fonds verrichte onderzoek op basis van het herstelplansjabloon. Evenwichtige belangenafweging dient meegenomen in besluitvorming bestuur omtrent een eventuele wijziging van de premiesystematiek. MERCER

6 2. WET- EN REGELGEVING VASTSTELLING KOSTENDEKKENDE PREMIE MERCER MERCER

7 Q&A DNB (1) Uit: (3 april 2015) Onderdelen kostendekkende premie Zoals vastgelegd in artikel 128 van de Pensioenwet bestaat de kostendekkende premie uit vier onderdelen: de actuarieel benodigde premie voor de inkoop van nieuwe pensioenverplichtingen een opslag voor uitvoeringskosten van het pensioenfonds een opslag voor het in stand houden van het vereist eigen vermogen indien van toepassing een opslag voor de financiering van voorwaardelijke toeslagverlening Bij de berekening van de kostendekkende premie moet worden uitgegaan van dezelfde grondslagen als die waarmee de technische voorzieningen worden vastgesteld volgens artikel 2 van het Besluit FTK. In afwijking daarvan mag de kostendekkende premie worden gedempt op basis van een voortschrijdend gemiddelde van de rente met een maximumperiode van 10 jaar of met het verwachte portefeuillerendement. MERCER

8 Q&A DNB (2) Aan demping van de kostendekkende premie met het verwachte portefeuillerendement zijn twee voorwaarden verbonden: In de kostendekkende premie moet rekening worden gehouden met een opslag voor de toekomstbestendige toeslagverlening van de indexatie ter hoogte van minstens de verwachte looninflatie (maatstaf toeslagverlening). Als deze opslag hoger is dan de opslag voor het vereist eigen vermogen, dan komt de opslag voor indexatie in plaats van de opslag voor het vereist eigen vermogen. Hier is dus de hoogste van de twee opslagen leidend. Het rendement op vastrentende waarden zoals dat is gedefinieerd in artikel 23a van het Besluit FTK (eerste lid, onderdeel g) wordt voor 5 jaar vastgezet. De gedempte kostendekkende premievariant dient wel op een goed onderbouwde analyse te zijn gebaseerd, gedurende langere tijd te worden gehanteerd en op lange termijn niet af te wijken van de gemiddelde realisatie. MERCER

9 Q&A DNB (3) Uit: (3 april 2015) Een voorwaarde bij het dempen van de premie met het verwachte rendement is dat het rendement op vastrentende waarden voor 5 jaar moet worden vastgezet op basis van de actuele door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur bij aanvang van de periode. Het vastzetten van de rentetermijnstructuur heeft tot gevolg dat de maximale rendementscurve tijdens de 5-jaarsperiode constant blijft, behalve als gedurende deze periode er veranderingen in de strategische beleggingsportefeuille optreden. Wijzigingen in de strategische beleggingsportefeuille hebben geen invloed op het rendement op vastrentende waarden, maar omdat de samenstelling van de portefeuille verandert kan er wel sprake zijn van een andere maximale rendementscurve. De premie die volgt uit de maximale rendementscurve plus de opslag voor toeslagverlening vormt de ondergrens (de norm) voor de door het fonds vast te stellen gedempte kostendekkende premie. Het is fondsen toegestaan om met een lager dan maximale rendementscurve te rekenen of om te rekenen met één vast rendement in plaats van een rendementscurve, zolang de hieruit volgende premie ieder jaar groter of gelijk is dan de kostendekkende premie op basis van de maximale rendementscurve. MERCER

10 BESLUIT FTK INZAKE HERSTELPLAN Artikel 16, lid 1.c Het herstelplan bevat in ieder geval een beschrijving van de concrete maatregelen waardoor, gezien de beleidsdekkingsgraad, het eigen vermogen binnen de looptijd van het herstelplan op het vereiste niveau komt, waarbij rekening wordt gehouden met de naar verwachting toe te kennen toeslagverlening en de overige verplichtingen van het fonds. Artikel 16, lid 4 De in het eerste lid, onder c, bedoelde maatregelen mogen er niet toe leiden dat het risico dat niet wordt voldaan aan de in het eerste lid, onder a, genoemde vereisten ten aanzien van het vereist eigen vermogen (noot: voldoen aan het vereist eigen vermogen), doelbewust wordt vergroot ten opzichte van de situatie waarin wel werd voldaan aan de in artikel 132 van de Pensioenwet of artikel 127 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling opgenomen vereisten. MERCER

11 3. VOORSTEL WERKGEVER PREMIE MERCER MERCER

12 VOORSTEL WERKGEVER PREMIE (1) Huidige premieniveau handhaven op 30,9% van de premiegrondslag. Overgang van een gedempte premie met 60-maands voortschrijdend gemiddelde rente naar een gedempte premie met verwacht rendement. Op basis van de berekeningen zoals uitgevoerd door de werkgever (op basis van de RTS van ultimo mei 2016) dient er gerekend te worden met een verwacht rendement van 2,2% om er voor te zorgen dat de 30,9% voldoende is (met enige marge) om het maximale opbouwpercentage OP van 1,875 in te kunnen kopen. In de onderstaande tabel staan de uitkomsten: Gedempte rente: 60-maands voorschrijdende RTS Gedempte rente: verwacht rendement o.b.v. maximale parameters Gedempte rente: verwacht rendement o.b.v. ALM parameters Gedempte rente: minimaal benodigd verwacht rendement Gemiddelde rente / netto rendement 1) Kostendekkende premie (% PG) PDG Effect op DG 2,4% 35,0% 96% -/- 0,1% 2,5% 27,4% 75% -/- 0,7% 2,0% 31,5% 86% -/- 0,3% 2,1% 30,9% 85% -/- 0,3% 1) Netto rendement = netto verwacht reëel rendement, dus inclusief afslag looninflatie MERCER

13 VOORSTEL WERKGEVER PREMIE (2) De berekeningen hebben plaatsgevonden op basis van de RTS per 31 mei De RTS is ondertussen gedaald. Hierdoor zal het verwacht minimaal benodigd rendement stijgen. Het definitieve rendement zal vastgesteld moeten worden op de RTS per 30 september Door Mercer is het door de werkgever vastgestelde netto rendement en KDP (2017) nagerekend. De uitkomsten staan in de onderstaande tabel: Netto rendement / KDP (%PG) Gedempte rente: verwacht rendement o.b.v. maximale parameters Gedempte rente: verwacht rendement o.b.v. ALM parameters Gedempte rente: minimaal benodigd verwacht rendement Werkgever, RTS 31 mei 2016 Mercer, RTS 31 mei 2016 Mercer, RTS 31 juli ,5% (27,4%) 2,42% (28,8%) 2,27% (29,9%) 2,0% (31,5%) 1,78% (33,9%) 1,63% (35,2%) 2,1% (30,9%) 2,14% (30,9%) 2,14% (30,9%) MERCER

14 VOORSTEL WERKGEVER PREMIE (3) Door de werkgever lijkt in haar berekeningen op basis van de maximale parameters niet uit te zijn gegaan van een ingroeipad voor inflatie, waardoor het door Mercer vastgestelde netto rendement iets hoger uitkomt. De overige verschillen kunnen zijn ontstaan door: een andere gehanteerde verdeling in ratingsklasse van de obligatieportefeuille; gehanteerde beleggingsmix is anders; het gehanteerde deelnemersbestand verschilt. Indien de rente per 30 september 2016 op hetzelfde niveau blijft als 31 juli 2015, kan het verwacht rendement niet veel lager vastgesteld worden dan op basis van de maximale parameters om met de premie van 30,9% de maximale opbouw van 1,875% toe te kennen. In deze berekeningen is (nog) geen rekening gehouden met het effect van de nieuwe AG Prognosetafel en aangepaste correctiefactoren op de sterftekansen. De berekeningen van Mercer hebben plaatsgevonden op het deelnemersbestand eind 2015 en aannames m.b.t MERCER

15 4. OPZET ONDERZOEK VANUIT DOORREKENINGEN HERSTELPLAN MERCER MERCER

16 OPZET ONDERZOEK (1) Uitwerken verloop herstelplansjabloon bij dempen met verwacht rendement DNB rentetermijnstructuur september 2016 voor verwacht beleggingsrendement premie (5-jaarsperiode) - doorrekening herstelplansjabloon vanuit rente 31 juli bij vaststelling verwacht rendement uitgegaan van rente 31 juli 2016 maximale rendementen of lager? - doorrekening herstelsjabloon met verwacht rendement beleggingen vanuit ALM - parameters (Mercer scenario set Q1 2016) - verwacht rendement voor premie zodanig vastgesteld dat 30,9% van de premiegrondslag voldoende is: combinatie van maximale en ALM parameters. minimaal niveau premiedekkingsgraad (PDG)? - berekening zonder begrenzing aan niveau premiedekkingsgraad MERCER

17 OPZET ONDERZOEK (2) Bijdrage herstel vanuit M1? wordt risico haalbaarheid herstel vergroot? berekening premiedekkingsgraad: bij een PDG lager dan de dekkingsgraad van het fonds levert de premie geen bijdrage aan herstel van de dekkingsgraad Kritieke dekkingsgraad bij dempen met verwacht rendement dekkingsgraad waarbij herstel in 10 jaar tot vereist eigen vermogen zonder toeslagverlening bijdrage herstel vanuit M1? - wordt risico op korting pensioen vergroot? berekening van kritieke dekkingsgraad bij zowel huidige premiesystematiek als bij dempen met verwacht rendement MERCER

18 5. INLEIDING DOORREKENING HERSTELSJABLONEN UITGANGSPUNTEN EN STRATEGISCH BELEIDSKADER MERCER MERCER

19 DEKKINGSGRAADSJABLOON UITGANGSPUNTEN Het herstelsjabloon toont op basis van een deterministisch scenario de oorzaken voor de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Dekkingsgraad per 31 juli 2016: Actuele dekkingsgraad op basis van DNB RTS: 97,8%; Beleidsdekkingsgraad: 101,2%. Vereist Eigen Vermogen: 23,9% (strategisch) en 23,6% (feitelijk). Idem als herstelplan : Minimum Vereist Vermogen: 104,2%. Uitvoeringskosten in premie: (jaarlijks geïndexeerd met prijsinflatie) minus verwachte vrijval uit de uitkeringen van 2%. Rente: forward ontwikkeling op basis van DNB RTS ultimo juli Demografische veronderstellingen: conform ALM-studie Prognosehorizon: 15 jaar. MERCER

20 DEKKINGSGRAADSJABLOON UITGANGSPUNTEN (IDEM ALS HERSTELPLAN ) Beleggingsbeleid: strategische beleggingsmix per ultimo Economische veronderstellingen: Mercer scenarioset Q1 2016: Rente: forward ontwikkeling op basis van DNB RTS ultimo Jaarlijks ingerekend diversificatie-effect is 60 bps en beleggingskosten 34 bps. De inflatie groeit, conform de regeling parameters pensioenfondsen in 5 jaar toe naar de lange termijn inflatieverwachting van 2,0%. Deelnemersbestand per 31 december MERCER

21 DEKKINGSGRAADSJABLOON STRATEGISCH BELEIDSKADER Dekkingsgraad Premiebeleid verplichte regeling Toeslagenbeleid (een mogelijke invulling onder het NFTK) Strategisch Beleggingsbeleid Boven indexatiedekkingsgraad (circa 130% - 132%) 110% tot indexatiedekkingsgraad 30,9% van de premiegrondslag 30,9% van de premiegrondslag Volledige toeslag + 1/5 e meerdere dekkingsgraad voor: - inhaal opgelopen achterstanden en kortingen tot en met Gedeeltelijke toeslag (lineair oplopend), Kortingen gespreid in max. 10 jaar tot VV Strategische weging: Vastrentend 50% Aandelen 40% Onroerend goed 10% < 110% 30,9% van de premiegrondslag < MVV 30,9% van de premiegrondslag Geen toeslag Kortingen gespreid in max. 10 jaar tot VV Geen toeslag Kortingen gespreid in max. 10 jaar tot VV (of ineens tot MVV na 5 jaar) Renteafdekking: Geen actief beleid ten aanzien van renteafdekking Maatstaf indexatie is loonindex (voor zowel actieve als inactieve deelnemers). Ten behoeve van de Haalbaarheidstoets is het beleggingsbeleid (na mapping) vertaald naar een portefeuille met 57% aandelen en 43% vastrentende waarden (AAA): dit wordt ook gehanteerd bij dempen premie met verwacht rendement MERCER

22 6. SAMENVATTING RESULTATEN MERCER MERCER

23 SAMENVATTING RESULTATEN HERSTELSJABLONEN De herstelsjablonen starten vanuit de DNB RTS per 31 juli 2016 Uiteindelijk is de rente per 30 september 2016 bepalend, zowel voor de huidige premiemethodiek als voor het vaststellen van het verwacht rendement. De herstelsjablonen starten vanuit de dekkingsgraad per 31 juli 2016 van 97,8% Er wordt verondersteld dat de dekkingsgraad per 31 december 2016 gelijk is aan deze dekkingsgraad. De vaste premie is in alle jaren ongewijzigd gelaten op 30,9% van de premiegrondslag. Uitgaande van de huidige premiesystematiek worden de gelden uit de Bestemmingsreserve Pensioenopbouw ingezet om korting op de pensioenopbouw te voorkomen cq. te verminderen. Uitgaande van de premiesystematiek op basis van verwacht rendement valt de Bestemmingsreserve Pensioenopbouw vrij ten gunste van het fonds (verwerkt in 2017 in M6). MERCER

24 SAMENVATTING RESULTATEN HERSTELSJABLONEN (5 JAAR) Periode (5 jaar) Voortschrijdend 60-maands gemiddelde rente (sjabloon: slide 33) Verwacht rendement (sjabloon: slide 35) Gemiddelde opbouw OP 1,39% 1,875% Gemiddelde premiedekkingsgraad 108,0% 79,2% Bijdrage premie aan dekkingsgraad 0,2% -/- 3,5% Cumulatieve toeslag actieven/ inactieven 0,5% 0,2% Beleidsdekkingsgraad per 31 december ,3% 116,0% Uitgaan van een voortschrijdend 60-maands gemiddelde rente leidt tot een lagere verwachte pensioenopbouw voor actieve deelnemers. Uitgaan van een verwacht rendement leidt tot een vertraging van het herstel van de dekkingsgraad door een negatieve bijdrage van de premie aan de dekkingsgraad. De kans op het korten van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten neemt hierdoor toe. MERCER

25 SAMENVATTING RESULTATEN HERSTELSJABLONEN (10 JAAR) Periode (10 jaar) Voortschrijdend 60-maands gemiddelde rente (sjabloon: slide 33) Verwacht rendement (sjabloon: slide 35) Gemiddelde opbouw OP 1,29% 1,875% Gemiddelde premiedekkingsgraad 119,0% 82% Bijdrage premie aan dekkingsgraad 0,1% -/- 8,5% Cumulatieve toeslag actieven/ inactieven 11,9% 8,2% Duur verwacht herstel tot vereist eigen vermogen 6 jaar 8 jaar Kritieke dekkingsgraad (herstel tot 123,9%) 81,5% 88,2% Kritieke dekkingsgraad: verwacht herstel van 81,5% naar 123,9% = groei dekkingsgraad met 42,4%-punt. In het herstelplan was de kritieke dekkingsgraad 85,5% bij vereist vermogen van 124,9% = groei dekkingsgraad met 39,4%-punt. Rente is lager dan rente , dus een hoger extra rendement vanuit aandelen en hogere bijdrage aan dekkingsgraad vanuit beleggingsrendement. MERCER

26 GEVOLGEN AANPASSING PREMIESYSTEMATIEK Herstel van de dekkingsgraad wordt vertraagd door de invoering van een gedempte premie met verwacht rendement. Op basis van de huidige berekeningen is het niet zo dat door invoering van de nieuwe premiesystematiek er per 31 december 2016 een korting van de opgebouwde pensioenen wordt voorzien (kritieke dekkingsgraad naar 88,2% en actuele dekkingsgraad is 97,8%). De kans dat er gekort moet worden wordt wel groter. Het bestuur dient na te gaan of er sprake is van evenwichtige belangenafweging. Door de daling van de rente vanaf mei 2016 en onduidelijkheid m.b.t. de gevolgen van de invoering van de nieuwe AG Prognosetafel en aanpassing sterftecorrectiefactoren is op dit moment niet bekend of de premie van 30,9% voldoende is om op basis van de maximale parameters pensioenopbouw op basis van de maximale opbouwpercentages toe te kunnen kennen. Zodra de RTS per 30 september 2016 bekend is en het effect van de nieuwe sterftegrondslagen op de premie in kaart zijn gebracht kan hier meer duidelijkheid over worden verkregen. (De DNB rente per is 3bp hoger dan per ). MERCER

27 7. EVENWICHTIGE BELANGENAFWEGING MERCER MERCER

28 EVENWICHTIGE BELANGENAFWEGING (1) De vraag aan het bestuur is of men zich kan vinden in de wens van de werkgever om de gedempte premiesystematiek te wijzigen naar dempen op basis van verwacht rendement. Evenwichtige belangenbehartiging is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De volgende argumenten kunnen hiervoor worden gehanteerd: Voor: Een kostendekkende premie op basis van verwacht rendement geeft de laagste kans op korten van het opbouwpercentage. Het doorvoeren van een korting op het opbouwpercentage kan niet, zoals bij kortingen op de opgebouwde aanspraken en rechten, in de toekomst weer ongedaan gemaakt worden. Bij het huidige niveau van de RTS kan met de vaste premie en de maximale rendementen de maximale opbouw worden toegekend. De dekkingsgraad loopt weliswaar terug, maar naar verwachting wordt nog steeds na 12 jaar een beleidsdekkingsgraad bereikt (ca. 130%) waarbij volledige indexatie mogelijk is. Dit is bij de huidige premiesystematiek na 8 jaar. De schade kan in die zin als beperkt worden gezien. MERCER

29 EVENWICHTIGE BELANGENAFWEGING (2) Voor (vervolg): De verwachte toeslagrealisatie loopt terug. Het bestuur weegt dit mogelijk minder zwaar dan het alternatief bij handhaving huidige methode van premiedemping, die resulteert in een verwachte korting van de pensioenopbouw voor meerdere jaren. Deze methode met verwacht rendement wordt toegepast voor de meeste (grote) bedrijfstakpensioenfondsen en is hiermee marktconform. Volgens opgave van het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid gold voor 76% van de fondsdeelnemers over 2015 deze methodiek. Voor en door de huidige pensioengerechtigden is in het verleden, gemeten naar de huidige eisen, niet ieder jaar een kostendekkende premie voldaan. Bovendien heeft deze groep in veel gevallen een betere pensioenregeling gehad dan momenteel nog van toepassing kan zijn. Indien sociale partners in extremis zouden kiezen voor een andere uitvoerder dan Total Pensioenfonds, is er sprake van een gesloten pensioenfonds, hetgeen niet wenselijk is op langere termijn. MERCER

30 EVENWICHTIGE BELANGENAFWEGING (3) Voor (vervolg): De financieringsproblemen worden met name veroorzaakt door de lage rente, op termijn is herstel van deze rente mogelijk. Bij dempen op basis van verwacht rendement stijgt de premiedekkingsgraad met ca. 10%-punt als de DNB-rente gedurende de premieperiode met 0,5%-punt stijgt: de dekkingsgraad van het fonds stijgt dan met ca. 8%-punt. Ook bij de huidige methodiek van 60-maands rentemiddeling was de afgelopen jaren sprake van een teruglopende dekkingsgraad, waarmee de situatie niet wezenlijk verslechtert. MERCER

31 EVENWICHTIGE BELANGENAFWEGING (4) Tegen: De huidige werknemers en werkgevers hebben voordeel bij het betalen van vaste premie met geen / een lagere kans op korten van de pensioenopbouw. Daar staat tegenover dat de kans op korten van de liggende pensioenaanspraken toeneemt als er sprake is van een lage premiedekkingsgraad, hetgeen een nadeel is voor zowel de werknemers als de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. De verwachte bijdrage van het premiebeleid aan de dekkingsgraad loopt (verder) terug. De kritieke dekkingsgraad (waarbij korting aanspraken noodzakelijk is) wordt verhoogd door deze maatregel. Momenteel bedraagt deze ca. 82%, bij de overgang naar verwacht rendement zou deze ca. 88% bedragen. Gegeven de actuele dekkingsgraad van ca. 98% wordt er geen korting voorzien in het jaar Er vindt op het moment van premiebetaling een sponsoring plaats vanuit het vermogen voor nieuwe premieopbouw. Hoewel wettelijk toegestaan, lijkt een dergelijke premiekorting niet gewenst in tijden dat het vermogen zo laag is dat niet geïndexeerd kan worden. MERCER

32 EVENWICHTIGE BELANGENAFWEGING (5) Tegen (vervolg): Bij wijziging zal een nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd moeten worden en afhankelijk van de uitkomsten met sociale partners de risicohouding mogelijk herzien moeten worden. Om uiteindelijk een modus te vinden die tegemoet komt aan de voor- en nadelen zouden randvoorwaarden gesteld kunnen worden aan de overgang naar verwacht rendement. Gedacht kan hier worden aan: De premiedekkingsgraad mag nooit onder een bepaald niveau komen. Mocht dit wel gebeuren, dan wordt de pensioenopbouw zodanig gekort dat de grens weer wordt bereikt. Indien de kritieke dekkingsgraad wordt onderschreden, is een terugloop van de dekkingsgraad door de inkoop van nieuwe aanspraken niet toegestaan en is korting van de pensioenopbouw noodzakelijk. MERCER

33 BIJLAGE RESULTATEN HUIDIG PREMIEBELEID: DEMPING TOETSPREMIE MET 60- JAARSRENTEMIDDELING MERCER MERCER

34 jaar DEKKINGSGRAADSJABLOON DEMPING KDP MET 60-MAANDS GEMIDDELDE RENTE De beleidsdekkingsgraad herstelt (uitgaande van de eigen ALM parameters) in een termijn van circa 6 jaar tot boven het vereist vermogen van 123,9%. Δ DG (oorzaken voor mutaties van de dekkingsgraad) DG DG BDG PDG toeslag% beleggings overig premie% primo premie uitkering indexering rente rendement toeslag% korting% korting% ultimo ultimo actieven inactieven aanspraken opbouw rendement % Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt % % % % % % % ,8% -0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 0,1% 101,9% 99,9% 32,3% 87,2% 0,0% 0,0% 0,0% 7,2% 4,3% ,9% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 0,1% 106,4% 104,2% 30,9% 97,1% 0,0% 0,0% 0,0% 20,4% 4,1% ,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 4,7% 0,1% 111,4% 108,9% 30,9% 107,8% 0,0% 0,0% 0,0% 27,9% 4,2% ,4% 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 4,8% 0,1% 116,8% 114,1% 30,9% 120,4% 0,0% 0,0% 0,0% 35,0% 4,2% ,8% 0,2% 0,4% -0,6% 0,0% 4,9% 0,1% 121,8% 119,3% 30,9% 127,4% 0,5% 0,5% 0,0% 37,9% 4,3% ,8% 0,2% 0,5% -1,5% 0,0% 5,0% 0,1% 126,0% 123,9% 30,9% 130,9% 1,2% 1,2% 0,0% 38,6% 4,3% ,0% 0,1% 0,7% -2,3% 0,0% 4,9% 0,0% 129,4% 127,7% 30,9% 130,7% 1,9% 1,9% 0,0% 37,5% 4,4% ,4% 0,0% 0,8% -3,0% 0,0% 4,8% 0,0% 132,0% 130,7% 30,9% 130,2% 2,4% 2,4% 0,0% 36,3% 4,5% ,0% 0,0% 0,9% -3,6% 0,0% 4,6% -0,1% 133,8% 132,9% 30,9% 129,5% 2,8% 2,8% 0,0% 35,2% 4,5% ,8% -0,1% 1,1% -4,1% 0,0% 4,6% -0,1% 135,1% 134,5% 30,9% 128,9% 3,2% 3,2% 0,0% 33,7% 4,5% ,1% -0,1% 1,2% -4,5% 0,0% 4,5% -0,1% 136,0% 135,6% 30,9% 128,4% 3,4% 3,4% 0,0% 32,3% 4,6% ,0% -0,1% 1,3% -4,8% 0,0% 4,5% -0,1% 136,8% 136,4% 30,9% 128,0% 3,6% 3,6% 0,0% 30,9% 4,6% ,8% -0,1% 1,4% -5,0% 0,0% 4,5% -0,2% 137,4% 137,1% 30,9% 127,8% 3,8% 3,8% 0,0% 29,5% 4,6% ,4% -0,2% 1,5% -5,1% 0,0% 4,5% -0,2% 137,8% 137,6% 30,9% 127,7% 3,9% 3,9% 0,0% 28,4% 4,6% ,8% -0,2% 1,6% -5,3% 0,0% 4,5% -0,2% 138,3% 138,1% 30,9% 127,7% 4,0% 4,0% 0,0% 27,1% 4,6% Gemiddeld opbouwpercentage OP ( ): 1,29%. In 2017 is korting op opbouw lager door aanwending gelden uit Bestemmingsreserve Pensioenopbouw. MERCER

35 BIJLAGE RESULTATEN ALTERNATIEF PREMIEBELEID: DEMPING TOETSPREMIE MET VERWACHT RENDEMENT MERCER MERCER

36 jaar DEKKINGSGRAADSJABLOON DEMPING KDP MET VERWACHT RENDEMENT VANAF 2017 De beleidsdekkingsgraad herstelt (uitgaande van de eigen ALM parameters) in een termijn van circa 8 jaar tot boven het vereist vermogen van 123,9%. Δ DG (oorzaken voor mutaties van de dekkingsgraad) DG PDG beleggings primo premie uitkering indexering rente DG BDG toeslag% toeslag% korting% korting% rendement overig premie% ultimo ultimo actieven inactieven aanspraken opbouw rendement % Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt % % % % % % % ,8% -0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 0,2% 101,8% 99,8% 30,9% 77,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% ,8% -0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 0,0% 105,7% 103,7% 30,9% 78,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% ,7% -0,7% 0,1% 0,0% 0,0% 4,7% 0,0% 109,8% 107,7% 30,9% 79,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% ,8% -0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 4,7% 0,0% 114,0% 111,9% 30,9% 80,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% ,0% -0,9% 0,3% -0,3% 0,0% 4,8% 0,0% 118,0% 116,0% 30,9% 81,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 4,3% ,0% -0,9% 0,4% -0,9% 0,0% 4,8% 0,0% 121,4% 119,7% 30,9% 82,5% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0% 4,3% ,4% -1,0% 0,5% -1,5% 0,0% 4,7% 0,0% 124,1% 122,7% 30,9% 83,7% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 4,4% ,1% -1,0% 0,6% -2,1% 0,0% 4,6% 0,0% 126,2% 125,1% 30,9% 84,7% 1,7% 1,7% 0,0% 0,0% 4,5% ,2% -1,0% 0,7% -2,5% 0,0% 4,4% -0,1% 127,8% 127,0% 30,9% 85,6% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% 4,5% ,8% -1,0% 0,8% -2,8% 0,0% 4,3% -0,1% 129,1% 128,4% 30,9% 87,0% 2,2% 2,2% 0,0% 0,0% 4,5% ,1% -0,9% 0,9% -3,1% 0,0% 4,3% -0,1% 130,2% 129,6% 30,9% 88,4% 2,4% 2,4% 0,0% 0,0% 4,6% ,2% -0,9% 1,0% -3,3% 0,0% 4,3% -0,1% 131,1% 130,7% 30,9% 89,8% 2,6% 2,6% 0,0% 0,0% 4,6% ,1% -0,8% 1,1% -3,6% 0,0% 4,3% -0,1% 132,0% 131,6% 30,9% 91,3% 2,8% 2,8% 0,0% 0,0% 4,6% ,0% -0,8% 1,2% -3,8% 0,0% 4,3% -0,1% 132,8% 132,4% 30,9% 92,7% 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% 4,6% ,8% -0,8% 1,3% -4,0% 0,0% 4,3% -0,1% 133,6% 133,2% 30,9% 94,2% 3,1% 3,1% 0,0% 0,0% 4,6% Geen korting op opbouwpercentage OP. Jaarlijks negatieve bijdrage van premie aan herstel van de dekkingsgraad (PDG jaarlijks lager dan dekkingsgraad fonds). MERCER

37 BIJLAGE: KRITIEKE DEKKINGSGRAAD MERCER MERCER

38 DEKKINGSGRAADSJABLOON KRITIEKE DEKKINGSGRAAD De kritieke dekkingsgraad is (uitgaande van de eigen ALM parameters ten aanzien van rendementen beleggingen) vastgesteld op 81,5% bij een toetspremie gedempt op basis van de 60 maands gemiddelde rente. Indien wordt overgegaan op een demping op basis van verwacht rendement wordt de kritieke dekkingsgraad 88,2%. Vanaf deze dekkingsgraad kan het pensioenfonds nog binnen de herstelperiode van 10 jaar herstellen tot een beleidsdekkingsgraad gelijk aan het strategisch vereist vermogen van 123,9%. Bij de bepaling van de kritieke dekkingsgraad wordt de toeslag nihil verondersteld. Indien wel toeslag zou worden toegekend, wordt de kritieke dekkingsgraad hoger. (Voor benodigd herstel mag toeslag nihil worden verondersteld). Bij de doorrekening van het herstelplan per 31 december 2016 worden risicovrije vastrentende waarden gewaardeerd op basis van de DNB RTS, inclusief UFR. Dit is conform de instructies die DNB geeft voor het vaststellen van verwachte rendementen in herstelplannen en haalbaarheidstoetsen. Zie in dit kader tevens deze Q&A van 26 oktober 2015: MERCER

39 BIJLAGE: MERCER SCENARIOSET Q MERCER MERCER

40 BIJLAGE MERCER SCENARIOSET Q Prognosehorizon: 15 jaar Economische scenario s: Gemiddelde (meetkundig) Gemiddelde (rekenkundig) Standaard Deviatie Kostenafslag (cf Parameters pensioenfondsen) Pensioenverplichtingen (gemiddeld fonds, duration 19) Marktwaarde RTS (excl. UFR) 1.1% 2.0% 13.7% Nominale staatsobligaties (NL / DUI, dur 6) 1.2% 1.4% 6.5% 15 bps Bedrijfsobligaties (credits) 2.2% 2.5% 7.1% 15 bps Nederlandse Hypotheken 3.2% 3.4% 7.2% 50 bps Emerging Market Debt 3.7% 4.2% 10.4% 30 bps High Yield 4.3% 4.8% 9.4% 30 bps Aandelen (ontwikkelde markten) 5.8% 7.4% 18.0% 25 bps Aandelen (opkomende markten) 7.9% 10.9% 24.5% 25 bps Onroerend Goed (direct ) 5.6% 6.7% 15.7% 80 bps Onroerend Goed (indirect) 4.8% 6.9% 20.8% 30 bps Grondstoffen 2.5% 3.9% 17.1% 40 bps Hedge funds (conservatief) 3.8% 3.9% 5.8% 50 bps Private Equity 8.5% 11.9% 25.7% 100 bps Bovenstaande tabel bevat een selectie van de beschikbare beleggingscategorieën. Mercer heeft 100 beleggingscategorieën gemodelleerd qua aannamen en in tools van ALM en Strategische asset allocatie. MERCER

41 DISCLAIMER MERCER MERCER

42 MERCER (NEDERLAND) B.V. DISCLAIMER 1. Intern en vertrouwelijk Dit document bevat vertrouwelijke en aan Mercer toebehorende informatie en is uitsluitend bestemd voor de partijen waaraan het door Mercer ter beschikking is gesteld. De inhoud mag niet worden gewijzigd of aan andere personen of organisaties worden verkocht of ter beschikking gesteld, noch geheel, noch gedeeltelijk, tenzij hiervoor door Mercer schriftelijk toestemming is gegeven. 2. Verklaringen geen garanties De conclusies, beoordelingen en/of verklaringen zijn het intellectuele eigendom van Mercer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ze bieden geen garantie met betrekking tot de toekomstige performance van de besproken beleggingsproducten, soorten activa of kapitaalmarkten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 3. Geen beleggingsadvies Dit document bevat geen beleggingsadvies. De informatie kan niet als basis dienen voor een beleggingsbeslissing. Hiervoor dient eerst kundig professioneel advies te worden ingewonnen, waarbij rekening dient te worden gehouden met uw omstandigheden. 4. Informatie van derden De hierin gegeven informatie is afkomstig van verschillende derde partijen. Hoewel Mercer van mening is dat de informatie betrouwbaar is, heeft Mercer de informatie niet gecontroleerd. Derhalve kan Mercer geen verklaringen doen of garanties geven omtrent de juistheid van de verstrekte informatie en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enige fout, omissie of onnauwkeurigheid (waaronder begrepen voor indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade) Mercer. Alle rechten voorbehouden. MERCER

43

Herstelplan ultimo 2016

Herstelplan ultimo 2016 Stichting Pensioenfonds NIBC Herstelplan ultimo 2016 16 juni 2017 - samenvatting (1) - Het Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie en daarom dient jaarlijks het

Nadere informatie

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 Herstelplan PME 2015 Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 1 PME Herstelplan 2015 dekkingraadsjabloon inclusief onderbouwing Dit document bevat het dekkingsgraadsjabloon dat deel uitmaakt

Nadere informatie

Herstelplan 2016. Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG)

Herstelplan 2016. Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) Herstelplan 2016 Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) Onderwerp: Herstelplan PPF APG 2016 Datum: 10 maart 2016 1. Inleiding Deze notitie geeft een overzicht van de uitgangspunten die gehanteerd

Nadere informatie

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG Herstelplan Stichting Personeelspensioenfonds APG PPF APG Herstelplan versie: juni 2015 Herstelplan PPF APG 2015 juni 2015 1. Inleiding In dit herstelplan 2015 voor PPF APG leest u eerst welke uitgangspunten

Nadere informatie

Dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal Stichting Pensioenfonds TNO

Dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal Stichting Pensioenfonds TNO Dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal Stichting Pensioenfonds TNO Dit document bevat het dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal voor Stichting Pensioenfonds TNO. De uitgangspunten die ten grondslag

Nadere informatie

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10 Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 0 Onderbouwing gekozen hersteltermijn Er is voor een termijn van 0 jaar gekozen omdat een relatief lange termijn

Nadere informatie

30 september /LJ/AH. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie

30 september /LJ/AH. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Team Pensioenen T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000 wwwfnvbondgenotennl Datum 30 september 2015 008/LJ/AH Onderwerp FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie

Nadere informatie

Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader. Juni 2014

Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader. Juni 2014 Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader Juni 2014 Inhoudsopgave Wetsvoorstel aanpassing FTK Beleidsdekkingsgraad Premievaststelling Toekomstbestendig indexeren Inhaalindexatie Hersteltermijn

Nadere informatie

Haalbaarheidstoets Stichting Pensioenfonds ANWB. Monique van Run Sander Smeets 3 augustus 2016

Haalbaarheidstoets Stichting Pensioenfonds ANWB. Monique van Run Sander Smeets 3 augustus 2016 Haalbaarheidstoets Stichting Pensioenfonds ANWB Monique van Run Sander Smeets 3 augustus 2016 Agenda Haalbaarheidstoets Inleiding Uitgangspunten Resultaten Stochastische resultaten Pensioenresultaat Risicohouding

Nadere informatie

DEKKINGSGRAADSJABLOON PER 1 JANUARI 2009 & TOELICHTING HOREND BIJ HET HERSTELPLAN BPF BOUW

DEKKINGSGRAADSJABLOON PER 1 JANUARI 2009 & TOELICHTING HOREND BIJ HET HERSTELPLAN BPF BOUW BIJLAGE: DEKKINGSGRAADSJABLOON PER 1 JANUARI 2009 & TOELICHTING HOREND BIJ HET HERSTELPLAN BPF BOUW 25 JUNI 2009 Bijlage bij Herstelplan BPF Bouw 25 juni 2009: Dekkingsgraadsjabloon per 1 januari 2009

Nadere informatie

1.1 Naam: Marco Starreveld 1.2 Telefoonnummer: adres:

1.1 Naam: Marco Starreveld 1.2 Telefoonnummer: adres: Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: Marco Starreveld 2 Telefoonnummer: 06 0 9 72 E-mailadres: marcostarreveld@achmeacom Gegevens bestuurslid verantwoordelijk

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Voorstel tot herziening van verwachte rendementen Sprenkels&Verschuren Maart 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document of een deel

Nadere informatie

1.1 Naam: Richard Janssens 1.2 Telefoonnummer: adres:

1.1 Naam: Richard Janssens 1.2 Telefoonnummer: adres: Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: Richard Janssens 2 Telefoonnummer: 062 E-mailadres: RichardJanssens@azleu Gegevens bestuurslid verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Pensioenen... Herstelplan 2016

Pensioenen... Herstelplan 2016 Pensioenen.............................................. Herstelplan 2016 23 maart 2016 HERSTELPLAN Stichting Pensioenfonds Vopak (hierna: het pensioenfonds) verkeert op 1 januari 2016 in een situatie

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017 H E A L T H W E A L T H C A R E E R J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R 16 juni 2017 Bestuur Stichting Pensioenfonds Mercer F I N

Nadere informatie

1.1 Naam: T.W.F. Hillen 1.2 Telefoonnummer: 1.3 E-mailadres: F.C.L. Terpstra

1.1 Naam: T.W.F. Hillen 1.2 Telefoonnummer: 1.3 E-mailadres: F.C.L. Terpstra Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: TWF Hillen 2 Telefoonnummer: E-mailadres: Gegevens bestuurslid verantwoordelijk voor / betrokken bij invulling rapportage

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

1.1 Naam: Jos Dreuning 1.2 Telefoonnummer: adres:

1.1 Naam: Jos Dreuning 1.2 Telefoonnummer: adres: Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: Jos Dreuning 2 Telefoonnummer: 088-62780 3 E-mailadres: josdreuning@azleu Gegevens bestuurslid verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Het nieuwe FTK: plussen en minnen

Het nieuwe FTK: plussen en minnen Het nieuwe FTK: plussen en minnen Onno Steenbeek Johan de Wittlezing Utrecht, 5 juni 2015 HET NIEUWE FTK Waardering verplichtingen & dekkingsgraden Nieuwe parameters Herstelplannen, premie en indexatie

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Huidige stand van zaken nftk. drs. Lonneke Thissen AAG

Huidige stand van zaken nftk. drs. Lonneke Thissen AAG Huidige stand van zaken nftk drs. Lonneke Thissen AAG juli 2014 1. Huidige stand van zaken nftk Wetsvoorstel naar de Raad van State op 4 april 2014 Gebaseerd op nominaal kader - De komende tijd wordt gekeken

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Het Financieel Toetsingskader wijzigt

Het Financieel Toetsingskader wijzigt Het Financieel Toetsingskader wijzigt Wat zijn de consequenties en welke keuzes kunt u maken? Dit document is gebaseerd op het wetsvoorstel van 25 juni 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

1.1 Naam: Marco Kiewiet 1.2 Telefoonnummer: adres:

1.1 Naam: Marco Kiewiet 1.2 Telefoonnummer: adres: Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: Marco Kiewiet 2 Telefoonnummer: 06 52 6 647 3 E-mailadres: marcokiewiet@smurfitkappacom Gegevens bestuurslid verantwoordelijk

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

Datum 24 november 2015 Betreft Kamervragen van het lid Krol over het bericht 'In 2020 veel meer mensen gekort dan ufr-rapport veronderstelt'

Datum 24 november 2015 Betreft Kamervragen van het lid Krol over het bericht 'In 2020 veel meer mensen gekort dan ufr-rapport veronderstelt' > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

De uitwerking hiervan is opgenomen in onze notitie van 30 april 2015 (Ref: HDr\654444\P150314).

De uitwerking hiervan is opgenomen in onze notitie van 30 april 2015 (Ref: HDr\654444\P150314). drs. E. Veerman AAG drs. P.J. Steur AAG T +31 88 543 3700 T +31 88 543 3700 Stationsweg 13-14 1441 EJ Purmerend Nederland erik.veerman@towerswatson.com peter.steur@towerswatson.com towerswatson.com Correspondentieadres:

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Met de hulp van onderhavig document vindt het overleg in de zin van artikel 102a Pw plaats met de sociale partners.

Met de hulp van onderhavig document vindt het overleg in de zin van artikel 102a Pw plaats met de sociale partners. Pensioenfonds ANWB Risicohouding Onderdeel van de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van een pensioenfonds is de risicohouding. De risicohouding dient inzicht te geven in de relatie tussen de doelstellingen

Nadere informatie

1.1 Naam: T.W.F. Hillen 1.2 Telefoonnummer: 1.3 adres: 2.1 Naam: F.A. Möller 2.2 Telefoonnummer: 2.3 adres:

1.1 Naam: T.W.F. Hillen 1.2 Telefoonnummer: 1.3  adres: 2.1 Naam: F.A. Möller 2.2 Telefoonnummer: 2.3  adres: Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: TWF Hillen 2 Telefoonnummer: 3 E-mailadres: Gegevens bestuurslid verantwoordelijk voor / betrokken bij invulling

Nadere informatie

Herstelplan Stichting Pensioenfonds TNO

Herstelplan Stichting Pensioenfonds TNO Herstelplan Stichting Pensioenfonds TNO Maart 2009 1 Naam Pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds TNO Nummer fonds: 692 Dekkingsgraad per 31-12-2008: De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds TNO is

Nadere informatie

1.1 Naam: T.W.F. Hillen 1.2 Telefoonnummer: 1.3 adres: 2.1 Naam: T.W.F. Hillen 2.2 Telefoonnummer: 2.3 adres:

1.1 Naam: T.W.F. Hillen 1.2 Telefoonnummer: 1.3  adres: 2.1 Naam: T.W.F. Hillen 2.2 Telefoonnummer: 2.3  adres: Staat/formulier Contact blad Contact Relatie-naam: Ardagh Nederland, St Psf Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: TWF Hillen 2 Telefoonnummer: 3 E-mailadres: Gegevens bestuurslid verantwoordelijk

Nadere informatie

Doelstellingen, risicohouding en haalbaarheidstoets

Doelstellingen, risicohouding en haalbaarheidstoets Doelstellingen, risicohouding en haalbaarheidstoets Conform de Pensioenwet dient het bestuur van een pensioenfonds de doelstellingen en beleidsuitgangspunten (waaronder de risicohouding) van het pensioenfonds

Nadere informatie

10. Doelstellingen, risicohouding en haalbaarheidstoets

10. Doelstellingen, risicohouding en haalbaarheidstoets 10. Doelstellingen, risicohouding en haalbaarheidstoets Conform de Pensioenwet dient het bestuur van een pensioenfonds de doelstellingen en beleidsuitgangspunten (waaronder de risicohouding) van het pensioenfonds

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte premie Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor

Nadere informatie

1.1 Naam: Roy Meusen 1.2 Telefoonnummer: 088-1162763 1.3 E-mailadres: dnb-staten-fav@azl.eu. Ronald Volders Telefoonnummer: 088-1162770

1.1 Naam: Roy Meusen 1.2 Telefoonnummer: 088-1162763 1.3 E-mailadres: dnb-staten-fav@azl.eu. Ronald Volders Telefoonnummer: 088-1162770 Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: Roy Meusen 2 Telefoonnummer: 0-6276 E-mailadres: dnb-staten-fav@azleu Gegevens bestuurslid verantwoordelijk voor

Nadere informatie

1.1 Naam: J.A. Binnekamp 1.2 Telefoonnummer: adres:

1.1 Naam: J.A. Binnekamp 1.2 Telefoonnummer: adres: Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: JA Binnekamp 2 Telefoonnummer: 033-4 227 22 3 E-mailadres: hbets@confidentbvnl Gegevens bestuurslid verantwoordelijk

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Bijlage: sjabloon voor het langetermijnherstelplan en toelichting invulling

Bijlage: sjabloon voor het langetermijnherstelplan en toelichting invulling Bijlage: sjabloon voor het langetermijnherstelplan en toelichting invulling In deze bijlage wordt het sjabloon voor het door de fondsen met een reservetekort vanaf januari 27 aan te leveren langetermijnherstelplan

Nadere informatie

: Herstelplan Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef

: Herstelplan Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef De Nederlandsche Bank T.a.v. de heer drs. J.A.C. Luijks RA Postbus 929 7301 BD Apeldoorn Datum : 11 mei 2009 Betreft : Herstelplan Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Geachte heer Luijks, Bijgaand treft

Nadere informatie

Regeling parameters pensioenfondsen. Artikel 1. Artikel 2. Regeling parameters pensioenfondsen

Regeling parameters pensioenfondsen. Artikel 1. Artikel 2. Regeling parameters pensioenfondsen Regeling parameters pensioenfondsen Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2006, nr. AV/ PB/2006/102565b, tot vaststelling van de parameters voor pensioenfondsen

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]],;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]],; Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met vaststelling van de parameters vanaf 2015 Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

Generatie- en premie-effecten aanpassing FTK Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Generatie- en premie-effecten aanpassing FTK Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 20 juni 2014 Generatie- en premie-effecten aanpassing FTK Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie Aan: Minsterie van SZW Centraal Planbureau

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

Het financieel toetsingskader wijzigt

Het financieel toetsingskader wijzigt Het financieel toetsingskader wijzigt Wat zijn de consequenties en welke keuzes kunt u maken? Lonneke Thissen, Caroline Bosch & Steven Verschuren augustus 2014 Dit document is gebaseerd op het wetsvoorstel

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

November Financiële positie Pensioenfondsen. Rapportage op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

November Financiële positie Pensioenfondsen. Rapportage op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid November 2016 Financiële positie Pensioenfondsen Rapportage op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1. Inleiding De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft

Nadere informatie

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun. langlopende swaps te verkopen? De implementatie van het nieuwe. Financieel Toetsingskader

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun. langlopende swaps te verkopen? De implementatie van het nieuwe. Financieel Toetsingskader S&V Reflector De implementatie van het nieuwe Dienen de pensioenfondsen hun Financieel Toetsingskader langlopende swaps te verkopen? Welke keuzes kunt u maken en wie betrekt u daarbij? Een risicomanagement

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016

Deelnemersvergadering. Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016 Deelnemersvergadering Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016 Agenda Opening, mededelingen en vaststelling verslag 2015 Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

CPB Notitie. Samenvatting. Ministerie van SZW. Datum: 30 januari 2017 Betreft: Effecten van bodem in rekenrente voor pensioenfondsen

CPB Notitie. Samenvatting. Ministerie van SZW. Datum: 30 januari 2017 Betreft: Effecten van bodem in rekenrente voor pensioenfondsen CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Datum: 30 januari 2017 Betreft: Effecten van bodem in rekenrente voor pensioenfondsen Centraal Planbureau Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag Postbus 80510 2508 GM

Nadere informatie

CPB Notitie. Samenvatting. Ministerie van SZW. Aan: Datum: 30 januari 2017 Betreft: Effecten van bodem in rekenrente voor pensioenfondsen

CPB Notitie. Samenvatting. Ministerie van SZW. Aan: Datum: 30 januari 2017 Betreft: Effecten van bodem in rekenrente voor pensioenfondsen CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Datum: 30 januari 2017 Betreft: Effecten van bodem in rekenrente voor pensioenfondsen Centraal Planbureau Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag Postbus 80510 2508 GM

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 570 Besluit van 17 december 2014 tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met vaststelling van de parameters

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota Versie 19 april 2012 Inleiding Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Human Resources Identifier Nederland Voorstel CDC pensioenregeling 2017 inclusief risicohouding Presentatie Seminar DNB 28 2010 en DB 30 Blue mei 2013 template 0 Aanleiding Wens werkgever om huidige pensioenregeling

Nadere informatie

Samenvatting. Analyses. Kostendekkende premie

Samenvatting. Analyses. Kostendekkende premie Samenvatting Op 14 juli 2015 heeft DNB aangekondigd dat zij de berekeningsmethodiek van de Ultimate Forward Rate (UFR), welke onderdeel vormt van de rekenrente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen

Nadere informatie

Financieel crisisplan. Voorwoord. Inleiding. 1. Beschrijving financiële crisissituatie

Financieel crisisplan. Voorwoord. Inleiding. 1. Beschrijving financiële crisissituatie Financieel crisisplan November 2016 Voorwoord Voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 zijn met de werkgever afspraken gemaakt over een bijstortingsgarantie (en een terugstortingsverplichting

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

CONFIDENTIEEL. [adres] Geacht bestuur,

CONFIDENTIEEL. [adres] Geacht bestuur, CONFIDENTIEEL [adres] De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Instructiebrief haalbaarheidstoets Handelsregister 3300 3396 Geacht

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

DNBulletin: Pensioenfondsen gaan in herstelplannen uit van hoge rendementen

DNBulletin: Pensioenfondsen gaan in herstelplannen uit van hoge rendementen DNBulletin DNBulletin: Pensioenfondsen gaan in herstelplannen uit van hoge rendementen Datum 18 mei 2017 Thema Pensioenen Pensioenfondsen verwachten uit hun financiële tekorten te komen door hoge rendementen

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

Asset Liability Management. Continuïteitsanalyse 2 juli 2013. Continuïteitsanalyse 0. Inhoudsopgave Stichting Pensioenfonds Forbo

Asset Liability Management. Continuïteitsanalyse 2 juli 2013. Continuïteitsanalyse 0. Inhoudsopgave Stichting Pensioenfonds Forbo 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Management samenvatting 3. Economische veronderstellingen 4. Huidige beleid: pensioenregeling en sturingsinstrumenten 1. Pensioenregeling en financiering 2. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Reactie op het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader (FTK)

Reactie op het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader (FTK) Reactie op het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader (FTK) Utrecht, 2 september 2014 Koninklijk Actuarieel Genootschap Postbus 2433 3500 GK UTRECHT 1 In deze notitie treft u de reactie aan

Nadere informatie

Bijlage A: Sjabloon herstelplan per 31 december 2008

Bijlage A: Sjabloon herstelplan per 31 december 2008 Bijlage A: Sjabloon herstelplan per 31 december 2008 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Holland Casino Nummer fonds: 60196 Dekkingsgraad per 31-12-2008: 88,2% Status financiële positie (reservetekort,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten gevolgen van invoering nieuw FTK en gewijzigde UFR. Samenvatting

Onderzoeksresultaten gevolgen van invoering nieuw FTK en gewijzigde UFR. Samenvatting Onderzoeksresultaten gevolgen van invoering nieuw FTK en gewijzigde UFR Samenvatting Pensioenfondsen zijn de afgelopen tijd geconfronteerd met diverse wijzigingen in de wet- en regelgeving. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Wettelijk kader. 1.2 Opzet van het rapport

1 Inleiding. 1.1 Wettelijk kader. 1.2 Opzet van het rapport Pensioenfonds Caribisch Nederland Continuïteitsanalyse 17-4-2014 Bijlage bij Herstelplan 31-12-2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Opzet van het rapport... 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

BREAK-OUT SESSIE RISICO & RENDEMENT

BREAK-OUT SESSIE RISICO & RENDEMENT BREAK-OUT SESSIE RISICO & RENDEMENT Sacha van Hoogdalem & Vandena van der Meer 20 juni 2016 Welkom! Leuk dat jullie je hebben ingeschreven voor deze sessie over Risico & Rendement bij APF-en! Voordat we

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

Supplement bij uitvoeringsovereenkomst d.d. 31 december 2012 hoofdlijnenakkoord tussen IBM Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds IBM Nederland

Supplement bij uitvoeringsovereenkomst d.d. 31 december 2012 hoofdlijnenakkoord tussen IBM Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds IBM Nederland De ondergetekenden: IBM Nederland B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen IBM, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Country General Manager, de heer H.J. van Dorenmalen; en

Nadere informatie

134 De Pensioenwereld in 2015

134 De Pensioenwereld in 2015 14 134 De Pensioenwereld in 2015 Ontwikkelingen in de pensioenmarkt 135 Het nieuwe FTK: oude wijn in nieuwe zakken? Auteurs: Gijs Hoedemaker, Machiel Koper en Alexander van Stee Na de crisis leek er een

Nadere informatie

Onderwerp: Rapport evenwichtig belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremie voor 2015

Onderwerp: Rapport evenwichtig belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremie voor 2015 CONFIDENTIEEL Onderwerp: Rapport evenwichtig belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremie voor 2015 Toezicht pensioenfondsen Expertisecentrum bedrijf en organisatie Leeswijzer rapport: 1.

Nadere informatie

S&V Reflector. De implementatie van het nieuwe Financieel Toetsingskader. Welke keuzes kunt u maken en wie betrekt u daarbij?

S&V Reflector. De implementatie van het nieuwe Financieel Toetsingskader. Welke keuzes kunt u maken en wie betrekt u daarbij? S&V Reflector De implementatie van het nieuwe Financieel Toetsingskader Welke keuzes kunt u maken en wie betrekt u daarbij? Februari 2015 www.sprenkelsenverschuren.nl Huidige stand van zaken Het nftk is

Nadere informatie

10. Het Financieel Crisisplan

10. Het Financieel Crisisplan 10. Het Financieel Crisisplan Een financieel crisisplan is een beschrijving van maatregelen die het bestuur van het pensioenfonds op korte termijn effectief zou kunnen inzetten, indien de beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2017 nummer 1

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2017 nummer 1 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Extra nieuwsbrief 2017 nummer 1 Na een druk 2016 met een eindspurt in verband met de verandering van onze pensioenregeling is 2017 al weer begonnen. Wij

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie CRISISPLAN 2017

Stichting Pensioenfonds Recreatie CRISISPLAN 2017 Stichting Pensioenfonds Recreatie CRISISPLAN 2017 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en aanleiding Stichting Pensioenfonds Recreatie heeft een financieel crisisplan opgesteld. Een financieel crisisplan is een

Nadere informatie

Crisisplan. van. Stichting Pensioenfonds Lloyd s Register Nederland

Crisisplan. van. Stichting Pensioenfonds Lloyd s Register Nederland Crisisplan van Stichting Pensioenfonds Lloyd s Register Nederland Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Lloyd s Register Nederland Dit financieel crisisplan van Stichting Pensioenfonds Lloyd s

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CONCEPT Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van, tot vaststelling van de parameters voor pensioenfondsen (Regeling parameters pensioenfondsen) De Minister van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Consequen;es WiDeveenkader en nftk

Consequen;es WiDeveenkader en nftk Consequen;es WiDeveenkader en nftk In opdracht van FNV- Kiem. Maatmensberekeningen die genera;e- effecten inzichtelijk maken. Drs. Diede Panneman AAG Drs. H. van Dijk AAG 10 oktober 2014 SV 2014 1000 Copyright

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Hoe te beleggen onder Solvency II regelgeving t.a.v. verdiscontering verplichtingen?

Hoe te beleggen onder Solvency II regelgeving t.a.v. verdiscontering verplichtingen? Hoe te beleggen onder Solvency II regelgeving t.a.v. verdiscontering verplichtingen? 1 Impact regelgeving t.a.v. beleggingsbeleid! "! # $ %&! $' (" ' )* + *! " &,!,, --- 2 Verdisconteringscurve: van economisch

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Datum: 5 december 2014 Betreft: Generatie- en premie-effecten aanpassing pensioenregels 2015

Datum: 5 december 2014 Betreft: Generatie- en premie-effecten aanpassing pensioenregels 2015 CPB Notitie Aan: Dhr. Omtzigt en dhr. Hoekstra, Kamerleden voor het CDA Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon M.H.C. Lever en Th.

Nadere informatie