STICHTING TOTAL PENSIOENFONDS NEDERLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING TOTAL PENSIOENFONDS NEDERLAND"

Transcriptie

1 HEALTH WEALTH CAREER STICHTING TOTAL PENSIOENFONDS NEDERLAND ANALYSE PREMIEDEMPING OP BASIS VAN VERWACHT RENDEMENT 21 september 2016 Sasja Keijmel

2 DEKKINGSGRAADSJABLOON INHOUD 1. Inleiding 2. Wet- en regelgeving inzake vaststelling kostendekkende premie en herstelplannen 3. Voorstel werkgever premie Opzet onderzoek: vanuit doorrekeningen herstelplan Inleiding doorrekening herstelsjablonen Uitgangspunten Strategisch beleidskader 6. Samenvatting resultaten 7. Evenwichtige belangenafweging Bijlage: resultaten Huidig premiebeleid: demping toetspremie 60-maands rentemiddeling, Alternatief premiebeleid: demping toetspremie op basis van verwacht rendement Kritieke dekkingsgraad Bijlage: Economische veronderstellingen: Mercer scenarioset Q MERCER

3 1. INLEIDING MERCER MERCER

4 INLEIDING (1) Met ingang van 1 januari 2017 gaat een nieuwe premievaststellingsperiode in voor een periode van 5 jaar (2017 t/m 2021). De pensioenregeling 2015 blijft ongewijzigd. Het maximale opbouwpercentage ouderdomspensioen (OP) bedraagt 1,875 van de pensioengrondslag. Het voorstel van de werkgever is om het huidige premieniveau (vaste premie) van 30,9% van de premiegrondslag te handhaven en niet langer een Bestemmingsreserve Pensioenopbouw te hanteren. De huidige Bestemmingsreserve Pensioenopbouw valt vrij per 31 december Fonds stelt op dit moment de kostendekkende gedempte premie vast op basis van een 60-maands voortschrijdend gemiddelde rente. Voor 2016 wordt de pensioenopbouw niet verlaagd (zie memo van Mercer van 31 augustus 2015). Het verschil tussen de kostendekkende gedempte premie (60- maands gemiddelde rente) en de feitelijke premie wordt opgevangen door aanwending van de gelden in de Bestemmingsreserve Pensioenopbouw. MERCER

5 INLEIDING (2) Indien de huidige premiesystematiek (60-maands gemiddelde rente) voor 2017 wordt gehandhaafd wordt, gezien de huidige lage rente voor 2017, een groter verschil verwacht tussen de kostendekkende gedempte premie en de feitelijke premie. Naar verwachting zijn de gelden in de Bestemmingsreserve Pensioenopbouw per 31 december 2016 niet voldoende om de maximale pensioenopbouw OP van 1,875% van de pensioengrondslag te handhaven. De werkgever heeft het fonds verzocht een wijziging van premiesystematiek van demping met 60-maands gemiddelde rente naar dempen met verwacht rendement te onderzoeken. De werkgever heeft reeds haar eigen onderzoek verricht. Uitgaande van een verwacht rendement van 2,2% en een premie van 30,9% van de premiegrondslag kan het maximale opbouwpercentage van 1,875 (ouderdomspensioen) worden ingekocht. In deze presentatie zijn o.a. de resultaten opgenomen van het voor het fonds verrichte onderzoek op basis van het herstelplansjabloon. Evenwichtige belangenafweging dient meegenomen in besluitvorming bestuur omtrent een eventuele wijziging van de premiesystematiek. MERCER

6 2. WET- EN REGELGEVING VASTSTELLING KOSTENDEKKENDE PREMIE MERCER MERCER

7 Q&A DNB (1) Uit: (3 april 2015) Onderdelen kostendekkende premie Zoals vastgelegd in artikel 128 van de Pensioenwet bestaat de kostendekkende premie uit vier onderdelen: de actuarieel benodigde premie voor de inkoop van nieuwe pensioenverplichtingen een opslag voor uitvoeringskosten van het pensioenfonds een opslag voor het in stand houden van het vereist eigen vermogen indien van toepassing een opslag voor de financiering van voorwaardelijke toeslagverlening Bij de berekening van de kostendekkende premie moet worden uitgegaan van dezelfde grondslagen als die waarmee de technische voorzieningen worden vastgesteld volgens artikel 2 van het Besluit FTK. In afwijking daarvan mag de kostendekkende premie worden gedempt op basis van een voortschrijdend gemiddelde van de rente met een maximumperiode van 10 jaar of met het verwachte portefeuillerendement. MERCER

8 Q&A DNB (2) Aan demping van de kostendekkende premie met het verwachte portefeuillerendement zijn twee voorwaarden verbonden: In de kostendekkende premie moet rekening worden gehouden met een opslag voor de toekomstbestendige toeslagverlening van de indexatie ter hoogte van minstens de verwachte looninflatie (maatstaf toeslagverlening). Als deze opslag hoger is dan de opslag voor het vereist eigen vermogen, dan komt de opslag voor indexatie in plaats van de opslag voor het vereist eigen vermogen. Hier is dus de hoogste van de twee opslagen leidend. Het rendement op vastrentende waarden zoals dat is gedefinieerd in artikel 23a van het Besluit FTK (eerste lid, onderdeel g) wordt voor 5 jaar vastgezet. De gedempte kostendekkende premievariant dient wel op een goed onderbouwde analyse te zijn gebaseerd, gedurende langere tijd te worden gehanteerd en op lange termijn niet af te wijken van de gemiddelde realisatie. MERCER

9 Q&A DNB (3) Uit: (3 april 2015) Een voorwaarde bij het dempen van de premie met het verwachte rendement is dat het rendement op vastrentende waarden voor 5 jaar moet worden vastgezet op basis van de actuele door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur bij aanvang van de periode. Het vastzetten van de rentetermijnstructuur heeft tot gevolg dat de maximale rendementscurve tijdens de 5-jaarsperiode constant blijft, behalve als gedurende deze periode er veranderingen in de strategische beleggingsportefeuille optreden. Wijzigingen in de strategische beleggingsportefeuille hebben geen invloed op het rendement op vastrentende waarden, maar omdat de samenstelling van de portefeuille verandert kan er wel sprake zijn van een andere maximale rendementscurve. De premie die volgt uit de maximale rendementscurve plus de opslag voor toeslagverlening vormt de ondergrens (de norm) voor de door het fonds vast te stellen gedempte kostendekkende premie. Het is fondsen toegestaan om met een lager dan maximale rendementscurve te rekenen of om te rekenen met één vast rendement in plaats van een rendementscurve, zolang de hieruit volgende premie ieder jaar groter of gelijk is dan de kostendekkende premie op basis van de maximale rendementscurve. MERCER

10 BESLUIT FTK INZAKE HERSTELPLAN Artikel 16, lid 1.c Het herstelplan bevat in ieder geval een beschrijving van de concrete maatregelen waardoor, gezien de beleidsdekkingsgraad, het eigen vermogen binnen de looptijd van het herstelplan op het vereiste niveau komt, waarbij rekening wordt gehouden met de naar verwachting toe te kennen toeslagverlening en de overige verplichtingen van het fonds. Artikel 16, lid 4 De in het eerste lid, onder c, bedoelde maatregelen mogen er niet toe leiden dat het risico dat niet wordt voldaan aan de in het eerste lid, onder a, genoemde vereisten ten aanzien van het vereist eigen vermogen (noot: voldoen aan het vereist eigen vermogen), doelbewust wordt vergroot ten opzichte van de situatie waarin wel werd voldaan aan de in artikel 132 van de Pensioenwet of artikel 127 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling opgenomen vereisten. MERCER

11 3. VOORSTEL WERKGEVER PREMIE MERCER MERCER

12 VOORSTEL WERKGEVER PREMIE (1) Huidige premieniveau handhaven op 30,9% van de premiegrondslag. Overgang van een gedempte premie met 60-maands voortschrijdend gemiddelde rente naar een gedempte premie met verwacht rendement. Op basis van de berekeningen zoals uitgevoerd door de werkgever (op basis van de RTS van ultimo mei 2016) dient er gerekend te worden met een verwacht rendement van 2,2% om er voor te zorgen dat de 30,9% voldoende is (met enige marge) om het maximale opbouwpercentage OP van 1,875 in te kunnen kopen. In de onderstaande tabel staan de uitkomsten: Gedempte rente: 60-maands voorschrijdende RTS Gedempte rente: verwacht rendement o.b.v. maximale parameters Gedempte rente: verwacht rendement o.b.v. ALM parameters Gedempte rente: minimaal benodigd verwacht rendement Gemiddelde rente / netto rendement 1) Kostendekkende premie (% PG) PDG Effect op DG 2,4% 35,0% 96% -/- 0,1% 2,5% 27,4% 75% -/- 0,7% 2,0% 31,5% 86% -/- 0,3% 2,1% 30,9% 85% -/- 0,3% 1) Netto rendement = netto verwacht reëel rendement, dus inclusief afslag looninflatie MERCER

13 VOORSTEL WERKGEVER PREMIE (2) De berekeningen hebben plaatsgevonden op basis van de RTS per 31 mei De RTS is ondertussen gedaald. Hierdoor zal het verwacht minimaal benodigd rendement stijgen. Het definitieve rendement zal vastgesteld moeten worden op de RTS per 30 september Door Mercer is het door de werkgever vastgestelde netto rendement en KDP (2017) nagerekend. De uitkomsten staan in de onderstaande tabel: Netto rendement / KDP (%PG) Gedempte rente: verwacht rendement o.b.v. maximale parameters Gedempte rente: verwacht rendement o.b.v. ALM parameters Gedempte rente: minimaal benodigd verwacht rendement Werkgever, RTS 31 mei 2016 Mercer, RTS 31 mei 2016 Mercer, RTS 31 juli ,5% (27,4%) 2,42% (28,8%) 2,27% (29,9%) 2,0% (31,5%) 1,78% (33,9%) 1,63% (35,2%) 2,1% (30,9%) 2,14% (30,9%) 2,14% (30,9%) MERCER

14 VOORSTEL WERKGEVER PREMIE (3) Door de werkgever lijkt in haar berekeningen op basis van de maximale parameters niet uit te zijn gegaan van een ingroeipad voor inflatie, waardoor het door Mercer vastgestelde netto rendement iets hoger uitkomt. De overige verschillen kunnen zijn ontstaan door: een andere gehanteerde verdeling in ratingsklasse van de obligatieportefeuille; gehanteerde beleggingsmix is anders; het gehanteerde deelnemersbestand verschilt. Indien de rente per 30 september 2016 op hetzelfde niveau blijft als 31 juli 2015, kan het verwacht rendement niet veel lager vastgesteld worden dan op basis van de maximale parameters om met de premie van 30,9% de maximale opbouw van 1,875% toe te kennen. In deze berekeningen is (nog) geen rekening gehouden met het effect van de nieuwe AG Prognosetafel en aangepaste correctiefactoren op de sterftekansen. De berekeningen van Mercer hebben plaatsgevonden op het deelnemersbestand eind 2015 en aannames m.b.t MERCER

15 4. OPZET ONDERZOEK VANUIT DOORREKENINGEN HERSTELPLAN MERCER MERCER

16 OPZET ONDERZOEK (1) Uitwerken verloop herstelplansjabloon bij dempen met verwacht rendement DNB rentetermijnstructuur september 2016 voor verwacht beleggingsrendement premie (5-jaarsperiode) - doorrekening herstelplansjabloon vanuit rente 31 juli bij vaststelling verwacht rendement uitgegaan van rente 31 juli 2016 maximale rendementen of lager? - doorrekening herstelsjabloon met verwacht rendement beleggingen vanuit ALM - parameters (Mercer scenario set Q1 2016) - verwacht rendement voor premie zodanig vastgesteld dat 30,9% van de premiegrondslag voldoende is: combinatie van maximale en ALM parameters. minimaal niveau premiedekkingsgraad (PDG)? - berekening zonder begrenzing aan niveau premiedekkingsgraad MERCER

17 OPZET ONDERZOEK (2) Bijdrage herstel vanuit M1? wordt risico haalbaarheid herstel vergroot? berekening premiedekkingsgraad: bij een PDG lager dan de dekkingsgraad van het fonds levert de premie geen bijdrage aan herstel van de dekkingsgraad Kritieke dekkingsgraad bij dempen met verwacht rendement dekkingsgraad waarbij herstel in 10 jaar tot vereist eigen vermogen zonder toeslagverlening bijdrage herstel vanuit M1? - wordt risico op korting pensioen vergroot? berekening van kritieke dekkingsgraad bij zowel huidige premiesystematiek als bij dempen met verwacht rendement MERCER

18 5. INLEIDING DOORREKENING HERSTELSJABLONEN UITGANGSPUNTEN EN STRATEGISCH BELEIDSKADER MERCER MERCER

19 DEKKINGSGRAADSJABLOON UITGANGSPUNTEN Het herstelsjabloon toont op basis van een deterministisch scenario de oorzaken voor de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Dekkingsgraad per 31 juli 2016: Actuele dekkingsgraad op basis van DNB RTS: 97,8%; Beleidsdekkingsgraad: 101,2%. Vereist Eigen Vermogen: 23,9% (strategisch) en 23,6% (feitelijk). Idem als herstelplan : Minimum Vereist Vermogen: 104,2%. Uitvoeringskosten in premie: (jaarlijks geïndexeerd met prijsinflatie) minus verwachte vrijval uit de uitkeringen van 2%. Rente: forward ontwikkeling op basis van DNB RTS ultimo juli Demografische veronderstellingen: conform ALM-studie Prognosehorizon: 15 jaar. MERCER

20 DEKKINGSGRAADSJABLOON UITGANGSPUNTEN (IDEM ALS HERSTELPLAN ) Beleggingsbeleid: strategische beleggingsmix per ultimo Economische veronderstellingen: Mercer scenarioset Q1 2016: Rente: forward ontwikkeling op basis van DNB RTS ultimo Jaarlijks ingerekend diversificatie-effect is 60 bps en beleggingskosten 34 bps. De inflatie groeit, conform de regeling parameters pensioenfondsen in 5 jaar toe naar de lange termijn inflatieverwachting van 2,0%. Deelnemersbestand per 31 december MERCER

21 DEKKINGSGRAADSJABLOON STRATEGISCH BELEIDSKADER Dekkingsgraad Premiebeleid verplichte regeling Toeslagenbeleid (een mogelijke invulling onder het NFTK) Strategisch Beleggingsbeleid Boven indexatiedekkingsgraad (circa 130% - 132%) 110% tot indexatiedekkingsgraad 30,9% van de premiegrondslag 30,9% van de premiegrondslag Volledige toeslag + 1/5 e meerdere dekkingsgraad voor: - inhaal opgelopen achterstanden en kortingen tot en met Gedeeltelijke toeslag (lineair oplopend), Kortingen gespreid in max. 10 jaar tot VV Strategische weging: Vastrentend 50% Aandelen 40% Onroerend goed 10% < 110% 30,9% van de premiegrondslag < MVV 30,9% van de premiegrondslag Geen toeslag Kortingen gespreid in max. 10 jaar tot VV Geen toeslag Kortingen gespreid in max. 10 jaar tot VV (of ineens tot MVV na 5 jaar) Renteafdekking: Geen actief beleid ten aanzien van renteafdekking Maatstaf indexatie is loonindex (voor zowel actieve als inactieve deelnemers). Ten behoeve van de Haalbaarheidstoets is het beleggingsbeleid (na mapping) vertaald naar een portefeuille met 57% aandelen en 43% vastrentende waarden (AAA): dit wordt ook gehanteerd bij dempen premie met verwacht rendement MERCER

22 6. SAMENVATTING RESULTATEN MERCER MERCER

23 SAMENVATTING RESULTATEN HERSTELSJABLONEN De herstelsjablonen starten vanuit de DNB RTS per 31 juli 2016 Uiteindelijk is de rente per 30 september 2016 bepalend, zowel voor de huidige premiemethodiek als voor het vaststellen van het verwacht rendement. De herstelsjablonen starten vanuit de dekkingsgraad per 31 juli 2016 van 97,8% Er wordt verondersteld dat de dekkingsgraad per 31 december 2016 gelijk is aan deze dekkingsgraad. De vaste premie is in alle jaren ongewijzigd gelaten op 30,9% van de premiegrondslag. Uitgaande van de huidige premiesystematiek worden de gelden uit de Bestemmingsreserve Pensioenopbouw ingezet om korting op de pensioenopbouw te voorkomen cq. te verminderen. Uitgaande van de premiesystematiek op basis van verwacht rendement valt de Bestemmingsreserve Pensioenopbouw vrij ten gunste van het fonds (verwerkt in 2017 in M6). MERCER

24 SAMENVATTING RESULTATEN HERSTELSJABLONEN (5 JAAR) Periode (5 jaar) Voortschrijdend 60-maands gemiddelde rente (sjabloon: slide 33) Verwacht rendement (sjabloon: slide 35) Gemiddelde opbouw OP 1,39% 1,875% Gemiddelde premiedekkingsgraad 108,0% 79,2% Bijdrage premie aan dekkingsgraad 0,2% -/- 3,5% Cumulatieve toeslag actieven/ inactieven 0,5% 0,2% Beleidsdekkingsgraad per 31 december ,3% 116,0% Uitgaan van een voortschrijdend 60-maands gemiddelde rente leidt tot een lagere verwachte pensioenopbouw voor actieve deelnemers. Uitgaan van een verwacht rendement leidt tot een vertraging van het herstel van de dekkingsgraad door een negatieve bijdrage van de premie aan de dekkingsgraad. De kans op het korten van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten neemt hierdoor toe. MERCER

25 SAMENVATTING RESULTATEN HERSTELSJABLONEN (10 JAAR) Periode (10 jaar) Voortschrijdend 60-maands gemiddelde rente (sjabloon: slide 33) Verwacht rendement (sjabloon: slide 35) Gemiddelde opbouw OP 1,29% 1,875% Gemiddelde premiedekkingsgraad 119,0% 82% Bijdrage premie aan dekkingsgraad 0,1% -/- 8,5% Cumulatieve toeslag actieven/ inactieven 11,9% 8,2% Duur verwacht herstel tot vereist eigen vermogen 6 jaar 8 jaar Kritieke dekkingsgraad (herstel tot 123,9%) 81,5% 88,2% Kritieke dekkingsgraad: verwacht herstel van 81,5% naar 123,9% = groei dekkingsgraad met 42,4%-punt. In het herstelplan was de kritieke dekkingsgraad 85,5% bij vereist vermogen van 124,9% = groei dekkingsgraad met 39,4%-punt. Rente is lager dan rente , dus een hoger extra rendement vanuit aandelen en hogere bijdrage aan dekkingsgraad vanuit beleggingsrendement. MERCER

26 GEVOLGEN AANPASSING PREMIESYSTEMATIEK Herstel van de dekkingsgraad wordt vertraagd door de invoering van een gedempte premie met verwacht rendement. Op basis van de huidige berekeningen is het niet zo dat door invoering van de nieuwe premiesystematiek er per 31 december 2016 een korting van de opgebouwde pensioenen wordt voorzien (kritieke dekkingsgraad naar 88,2% en actuele dekkingsgraad is 97,8%). De kans dat er gekort moet worden wordt wel groter. Het bestuur dient na te gaan of er sprake is van evenwichtige belangenafweging. Door de daling van de rente vanaf mei 2016 en onduidelijkheid m.b.t. de gevolgen van de invoering van de nieuwe AG Prognosetafel en aanpassing sterftecorrectiefactoren is op dit moment niet bekend of de premie van 30,9% voldoende is om op basis van de maximale parameters pensioenopbouw op basis van de maximale opbouwpercentages toe te kunnen kennen. Zodra de RTS per 30 september 2016 bekend is en het effect van de nieuwe sterftegrondslagen op de premie in kaart zijn gebracht kan hier meer duidelijkheid over worden verkregen. (De DNB rente per is 3bp hoger dan per ). MERCER

27 7. EVENWICHTIGE BELANGENAFWEGING MERCER MERCER

28 EVENWICHTIGE BELANGENAFWEGING (1) De vraag aan het bestuur is of men zich kan vinden in de wens van de werkgever om de gedempte premiesystematiek te wijzigen naar dempen op basis van verwacht rendement. Evenwichtige belangenbehartiging is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De volgende argumenten kunnen hiervoor worden gehanteerd: Voor: Een kostendekkende premie op basis van verwacht rendement geeft de laagste kans op korten van het opbouwpercentage. Het doorvoeren van een korting op het opbouwpercentage kan niet, zoals bij kortingen op de opgebouwde aanspraken en rechten, in de toekomst weer ongedaan gemaakt worden. Bij het huidige niveau van de RTS kan met de vaste premie en de maximale rendementen de maximale opbouw worden toegekend. De dekkingsgraad loopt weliswaar terug, maar naar verwachting wordt nog steeds na 12 jaar een beleidsdekkingsgraad bereikt (ca. 130%) waarbij volledige indexatie mogelijk is. Dit is bij de huidige premiesystematiek na 8 jaar. De schade kan in die zin als beperkt worden gezien. MERCER

29 EVENWICHTIGE BELANGENAFWEGING (2) Voor (vervolg): De verwachte toeslagrealisatie loopt terug. Het bestuur weegt dit mogelijk minder zwaar dan het alternatief bij handhaving huidige methode van premiedemping, die resulteert in een verwachte korting van de pensioenopbouw voor meerdere jaren. Deze methode met verwacht rendement wordt toegepast voor de meeste (grote) bedrijfstakpensioenfondsen en is hiermee marktconform. Volgens opgave van het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid gold voor 76% van de fondsdeelnemers over 2015 deze methodiek. Voor en door de huidige pensioengerechtigden is in het verleden, gemeten naar de huidige eisen, niet ieder jaar een kostendekkende premie voldaan. Bovendien heeft deze groep in veel gevallen een betere pensioenregeling gehad dan momenteel nog van toepassing kan zijn. Indien sociale partners in extremis zouden kiezen voor een andere uitvoerder dan Total Pensioenfonds, is er sprake van een gesloten pensioenfonds, hetgeen niet wenselijk is op langere termijn. MERCER

30 EVENWICHTIGE BELANGENAFWEGING (3) Voor (vervolg): De financieringsproblemen worden met name veroorzaakt door de lage rente, op termijn is herstel van deze rente mogelijk. Bij dempen op basis van verwacht rendement stijgt de premiedekkingsgraad met ca. 10%-punt als de DNB-rente gedurende de premieperiode met 0,5%-punt stijgt: de dekkingsgraad van het fonds stijgt dan met ca. 8%-punt. Ook bij de huidige methodiek van 60-maands rentemiddeling was de afgelopen jaren sprake van een teruglopende dekkingsgraad, waarmee de situatie niet wezenlijk verslechtert. MERCER

31 EVENWICHTIGE BELANGENAFWEGING (4) Tegen: De huidige werknemers en werkgevers hebben voordeel bij het betalen van vaste premie met geen / een lagere kans op korten van de pensioenopbouw. Daar staat tegenover dat de kans op korten van de liggende pensioenaanspraken toeneemt als er sprake is van een lage premiedekkingsgraad, hetgeen een nadeel is voor zowel de werknemers als de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. De verwachte bijdrage van het premiebeleid aan de dekkingsgraad loopt (verder) terug. De kritieke dekkingsgraad (waarbij korting aanspraken noodzakelijk is) wordt verhoogd door deze maatregel. Momenteel bedraagt deze ca. 82%, bij de overgang naar verwacht rendement zou deze ca. 88% bedragen. Gegeven de actuele dekkingsgraad van ca. 98% wordt er geen korting voorzien in het jaar Er vindt op het moment van premiebetaling een sponsoring plaats vanuit het vermogen voor nieuwe premieopbouw. Hoewel wettelijk toegestaan, lijkt een dergelijke premiekorting niet gewenst in tijden dat het vermogen zo laag is dat niet geïndexeerd kan worden. MERCER

32 EVENWICHTIGE BELANGENAFWEGING (5) Tegen (vervolg): Bij wijziging zal een nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd moeten worden en afhankelijk van de uitkomsten met sociale partners de risicohouding mogelijk herzien moeten worden. Om uiteindelijk een modus te vinden die tegemoet komt aan de voor- en nadelen zouden randvoorwaarden gesteld kunnen worden aan de overgang naar verwacht rendement. Gedacht kan hier worden aan: De premiedekkingsgraad mag nooit onder een bepaald niveau komen. Mocht dit wel gebeuren, dan wordt de pensioenopbouw zodanig gekort dat de grens weer wordt bereikt. Indien de kritieke dekkingsgraad wordt onderschreden, is een terugloop van de dekkingsgraad door de inkoop van nieuwe aanspraken niet toegestaan en is korting van de pensioenopbouw noodzakelijk. MERCER

33 BIJLAGE RESULTATEN HUIDIG PREMIEBELEID: DEMPING TOETSPREMIE MET 60- JAARSRENTEMIDDELING MERCER MERCER

34 jaar DEKKINGSGRAADSJABLOON DEMPING KDP MET 60-MAANDS GEMIDDELDE RENTE De beleidsdekkingsgraad herstelt (uitgaande van de eigen ALM parameters) in een termijn van circa 6 jaar tot boven het vereist vermogen van 123,9%. Δ DG (oorzaken voor mutaties van de dekkingsgraad) DG DG BDG PDG toeslag% beleggings overig premie% primo premie uitkering indexering rente rendement toeslag% korting% korting% ultimo ultimo actieven inactieven aanspraken opbouw rendement % Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt % % % % % % % ,8% -0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 0,1% 101,9% 99,9% 32,3% 87,2% 0,0% 0,0% 0,0% 7,2% 4,3% ,9% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 0,1% 106,4% 104,2% 30,9% 97,1% 0,0% 0,0% 0,0% 20,4% 4,1% ,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 4,7% 0,1% 111,4% 108,9% 30,9% 107,8% 0,0% 0,0% 0,0% 27,9% 4,2% ,4% 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 4,8% 0,1% 116,8% 114,1% 30,9% 120,4% 0,0% 0,0% 0,0% 35,0% 4,2% ,8% 0,2% 0,4% -0,6% 0,0% 4,9% 0,1% 121,8% 119,3% 30,9% 127,4% 0,5% 0,5% 0,0% 37,9% 4,3% ,8% 0,2% 0,5% -1,5% 0,0% 5,0% 0,1% 126,0% 123,9% 30,9% 130,9% 1,2% 1,2% 0,0% 38,6% 4,3% ,0% 0,1% 0,7% -2,3% 0,0% 4,9% 0,0% 129,4% 127,7% 30,9% 130,7% 1,9% 1,9% 0,0% 37,5% 4,4% ,4% 0,0% 0,8% -3,0% 0,0% 4,8% 0,0% 132,0% 130,7% 30,9% 130,2% 2,4% 2,4% 0,0% 36,3% 4,5% ,0% 0,0% 0,9% -3,6% 0,0% 4,6% -0,1% 133,8% 132,9% 30,9% 129,5% 2,8% 2,8% 0,0% 35,2% 4,5% ,8% -0,1% 1,1% -4,1% 0,0% 4,6% -0,1% 135,1% 134,5% 30,9% 128,9% 3,2% 3,2% 0,0% 33,7% 4,5% ,1% -0,1% 1,2% -4,5% 0,0% 4,5% -0,1% 136,0% 135,6% 30,9% 128,4% 3,4% 3,4% 0,0% 32,3% 4,6% ,0% -0,1% 1,3% -4,8% 0,0% 4,5% -0,1% 136,8% 136,4% 30,9% 128,0% 3,6% 3,6% 0,0% 30,9% 4,6% ,8% -0,1% 1,4% -5,0% 0,0% 4,5% -0,2% 137,4% 137,1% 30,9% 127,8% 3,8% 3,8% 0,0% 29,5% 4,6% ,4% -0,2% 1,5% -5,1% 0,0% 4,5% -0,2% 137,8% 137,6% 30,9% 127,7% 3,9% 3,9% 0,0% 28,4% 4,6% ,8% -0,2% 1,6% -5,3% 0,0% 4,5% -0,2% 138,3% 138,1% 30,9% 127,7% 4,0% 4,0% 0,0% 27,1% 4,6% Gemiddeld opbouwpercentage OP ( ): 1,29%. In 2017 is korting op opbouw lager door aanwending gelden uit Bestemmingsreserve Pensioenopbouw. MERCER

35 BIJLAGE RESULTATEN ALTERNATIEF PREMIEBELEID: DEMPING TOETSPREMIE MET VERWACHT RENDEMENT MERCER MERCER

36 jaar DEKKINGSGRAADSJABLOON DEMPING KDP MET VERWACHT RENDEMENT VANAF 2017 De beleidsdekkingsgraad herstelt (uitgaande van de eigen ALM parameters) in een termijn van circa 8 jaar tot boven het vereist vermogen van 123,9%. Δ DG (oorzaken voor mutaties van de dekkingsgraad) DG PDG beleggings primo premie uitkering indexering rente DG BDG toeslag% toeslag% korting% korting% rendement overig premie% ultimo ultimo actieven inactieven aanspraken opbouw rendement % Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt % % % % % % % ,8% -0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 0,2% 101,8% 99,8% 30,9% 77,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% ,8% -0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 0,0% 105,7% 103,7% 30,9% 78,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% ,7% -0,7% 0,1% 0,0% 0,0% 4,7% 0,0% 109,8% 107,7% 30,9% 79,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% ,8% -0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 4,7% 0,0% 114,0% 111,9% 30,9% 80,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% ,0% -0,9% 0,3% -0,3% 0,0% 4,8% 0,0% 118,0% 116,0% 30,9% 81,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 4,3% ,0% -0,9% 0,4% -0,9% 0,0% 4,8% 0,0% 121,4% 119,7% 30,9% 82,5% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0% 4,3% ,4% -1,0% 0,5% -1,5% 0,0% 4,7% 0,0% 124,1% 122,7% 30,9% 83,7% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 4,4% ,1% -1,0% 0,6% -2,1% 0,0% 4,6% 0,0% 126,2% 125,1% 30,9% 84,7% 1,7% 1,7% 0,0% 0,0% 4,5% ,2% -1,0% 0,7% -2,5% 0,0% 4,4% -0,1% 127,8% 127,0% 30,9% 85,6% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% 4,5% ,8% -1,0% 0,8% -2,8% 0,0% 4,3% -0,1% 129,1% 128,4% 30,9% 87,0% 2,2% 2,2% 0,0% 0,0% 4,5% ,1% -0,9% 0,9% -3,1% 0,0% 4,3% -0,1% 130,2% 129,6% 30,9% 88,4% 2,4% 2,4% 0,0% 0,0% 4,6% ,2% -0,9% 1,0% -3,3% 0,0% 4,3% -0,1% 131,1% 130,7% 30,9% 89,8% 2,6% 2,6% 0,0% 0,0% 4,6% ,1% -0,8% 1,1% -3,6% 0,0% 4,3% -0,1% 132,0% 131,6% 30,9% 91,3% 2,8% 2,8% 0,0% 0,0% 4,6% ,0% -0,8% 1,2% -3,8% 0,0% 4,3% -0,1% 132,8% 132,4% 30,9% 92,7% 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% 4,6% ,8% -0,8% 1,3% -4,0% 0,0% 4,3% -0,1% 133,6% 133,2% 30,9% 94,2% 3,1% 3,1% 0,0% 0,0% 4,6% Geen korting op opbouwpercentage OP. Jaarlijks negatieve bijdrage van premie aan herstel van de dekkingsgraad (PDG jaarlijks lager dan dekkingsgraad fonds). MERCER

37 BIJLAGE: KRITIEKE DEKKINGSGRAAD MERCER MERCER

38 DEKKINGSGRAADSJABLOON KRITIEKE DEKKINGSGRAAD De kritieke dekkingsgraad is (uitgaande van de eigen ALM parameters ten aanzien van rendementen beleggingen) vastgesteld op 81,5% bij een toetspremie gedempt op basis van de 60 maands gemiddelde rente. Indien wordt overgegaan op een demping op basis van verwacht rendement wordt de kritieke dekkingsgraad 88,2%. Vanaf deze dekkingsgraad kan het pensioenfonds nog binnen de herstelperiode van 10 jaar herstellen tot een beleidsdekkingsgraad gelijk aan het strategisch vereist vermogen van 123,9%. Bij de bepaling van de kritieke dekkingsgraad wordt de toeslag nihil verondersteld. Indien wel toeslag zou worden toegekend, wordt de kritieke dekkingsgraad hoger. (Voor benodigd herstel mag toeslag nihil worden verondersteld). Bij de doorrekening van het herstelplan per 31 december 2016 worden risicovrije vastrentende waarden gewaardeerd op basis van de DNB RTS, inclusief UFR. Dit is conform de instructies die DNB geeft voor het vaststellen van verwachte rendementen in herstelplannen en haalbaarheidstoetsen. Zie in dit kader tevens deze Q&A van 26 oktober 2015: MERCER

39 BIJLAGE: MERCER SCENARIOSET Q MERCER MERCER

40 BIJLAGE MERCER SCENARIOSET Q Prognosehorizon: 15 jaar Economische scenario s: Gemiddelde (meetkundig) Gemiddelde (rekenkundig) Standaard Deviatie Kostenafslag (cf Parameters pensioenfondsen) Pensioenverplichtingen (gemiddeld fonds, duration 19) Marktwaarde RTS (excl. UFR) 1.1% 2.0% 13.7% Nominale staatsobligaties (NL / DUI, dur 6) 1.2% 1.4% 6.5% 15 bps Bedrijfsobligaties (credits) 2.2% 2.5% 7.1% 15 bps Nederlandse Hypotheken 3.2% 3.4% 7.2% 50 bps Emerging Market Debt 3.7% 4.2% 10.4% 30 bps High Yield 4.3% 4.8% 9.4% 30 bps Aandelen (ontwikkelde markten) 5.8% 7.4% 18.0% 25 bps Aandelen (opkomende markten) 7.9% 10.9% 24.5% 25 bps Onroerend Goed (direct ) 5.6% 6.7% 15.7% 80 bps Onroerend Goed (indirect) 4.8% 6.9% 20.8% 30 bps Grondstoffen 2.5% 3.9% 17.1% 40 bps Hedge funds (conservatief) 3.8% 3.9% 5.8% 50 bps Private Equity 8.5% 11.9% 25.7% 100 bps Bovenstaande tabel bevat een selectie van de beschikbare beleggingscategorieën. Mercer heeft 100 beleggingscategorieën gemodelleerd qua aannamen en in tools van ALM en Strategische asset allocatie. MERCER

41 DISCLAIMER MERCER MERCER

42 MERCER (NEDERLAND) B.V. DISCLAIMER 1. Intern en vertrouwelijk Dit document bevat vertrouwelijke en aan Mercer toebehorende informatie en is uitsluitend bestemd voor de partijen waaraan het door Mercer ter beschikking is gesteld. De inhoud mag niet worden gewijzigd of aan andere personen of organisaties worden verkocht of ter beschikking gesteld, noch geheel, noch gedeeltelijk, tenzij hiervoor door Mercer schriftelijk toestemming is gegeven. 2. Verklaringen geen garanties De conclusies, beoordelingen en/of verklaringen zijn het intellectuele eigendom van Mercer en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ze bieden geen garantie met betrekking tot de toekomstige performance van de besproken beleggingsproducten, soorten activa of kapitaalmarkten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 3. Geen beleggingsadvies Dit document bevat geen beleggingsadvies. De informatie kan niet als basis dienen voor een beleggingsbeslissing. Hiervoor dient eerst kundig professioneel advies te worden ingewonnen, waarbij rekening dient te worden gehouden met uw omstandigheden. 4. Informatie van derden De hierin gegeven informatie is afkomstig van verschillende derde partijen. Hoewel Mercer van mening is dat de informatie betrouwbaar is, heeft Mercer de informatie niet gecontroleerd. Derhalve kan Mercer geen verklaringen doen of garanties geven omtrent de juistheid van de verstrekte informatie en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enige fout, omissie of onnauwkeurigheid (waaronder begrepen voor indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade) Mercer. Alle rechten voorbehouden. MERCER

43

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 Herstelplan PME 2015 Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 1 PME Herstelplan 2015 dekkingraadsjabloon inclusief onderbouwing Dit document bevat het dekkingsgraadsjabloon dat deel uitmaakt

Nadere informatie

Herstelplan 2016. Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG)

Herstelplan 2016. Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) Herstelplan 2016 Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) Onderwerp: Herstelplan PPF APG 2016 Datum: 10 maart 2016 1. Inleiding Deze notitie geeft een overzicht van de uitgangspunten die gehanteerd

Nadere informatie

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG

Herstelplan. Stichting Personeelspensioenfonds APG Herstelplan Stichting Personeelspensioenfonds APG PPF APG Herstelplan versie: juni 2015 Herstelplan PPF APG 2015 juni 2015 1. Inleiding In dit herstelplan 2015 voor PPF APG leest u eerst welke uitgangspunten

Nadere informatie

Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader. Juni 2014

Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader. Juni 2014 Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader Juni 2014 Inhoudsopgave Wetsvoorstel aanpassing FTK Beleidsdekkingsgraad Premievaststelling Toekomstbestendig indexeren Inhaalindexatie Hersteltermijn

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Voorstel tot herziening van verwachte rendementen Sprenkels&Verschuren Maart 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document of een deel

Nadere informatie

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10 Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 0 Onderbouwing gekozen hersteltermijn Er is voor een termijn van 0 jaar gekozen omdat een relatief lange termijn

Nadere informatie

DEKKINGSGRAADSJABLOON PER 1 JANUARI 2009 & TOELICHTING HOREND BIJ HET HERSTELPLAN BPF BOUW

DEKKINGSGRAADSJABLOON PER 1 JANUARI 2009 & TOELICHTING HOREND BIJ HET HERSTELPLAN BPF BOUW BIJLAGE: DEKKINGSGRAADSJABLOON PER 1 JANUARI 2009 & TOELICHTING HOREND BIJ HET HERSTELPLAN BPF BOUW 25 JUNI 2009 Bijlage bij Herstelplan BPF Bouw 25 juni 2009: Dekkingsgraadsjabloon per 1 januari 2009

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

Het Financieel Toetsingskader wijzigt

Het Financieel Toetsingskader wijzigt Het Financieel Toetsingskader wijzigt Wat zijn de consequenties en welke keuzes kunt u maken? Dit document is gebaseerd op het wetsvoorstel van 25 juni 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

De uitwerking hiervan is opgenomen in onze notitie van 30 april 2015 (Ref: HDr\654444\P150314).

De uitwerking hiervan is opgenomen in onze notitie van 30 april 2015 (Ref: HDr\654444\P150314). drs. E. Veerman AAG drs. P.J. Steur AAG T +31 88 543 3700 T +31 88 543 3700 Stationsweg 13-14 1441 EJ Purmerend Nederland erik.veerman@towerswatson.com peter.steur@towerswatson.com towerswatson.com Correspondentieadres:

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Herstelplan Stichting Pensioenfonds TNO

Herstelplan Stichting Pensioenfonds TNO Herstelplan Stichting Pensioenfonds TNO Maart 2009 1 Naam Pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds TNO Nummer fonds: 692 Dekkingsgraad per 31-12-2008: De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds TNO is

Nadere informatie

: Herstelplan Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef

: Herstelplan Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef De Nederlandsche Bank T.a.v. de heer drs. J.A.C. Luijks RA Postbus 929 7301 BD Apeldoorn Datum : 11 mei 2009 Betreft : Herstelplan Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Geachte heer Luijks, Bijgaand treft

Nadere informatie

1.1 Naam: Roy Meusen 1.2 Telefoonnummer: 088-1162763 1.3 E-mailadres: dnb-staten-fav@azl.eu. Ronald Volders Telefoonnummer: 088-1162770

1.1 Naam: Roy Meusen 1.2 Telefoonnummer: 088-1162763 1.3 E-mailadres: dnb-staten-fav@azl.eu. Ronald Volders Telefoonnummer: 088-1162770 Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: Roy Meusen 2 Telefoonnummer: 0-6276 E-mailadres: dnb-staten-fav@azleu Gegevens bestuurslid verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Bijlage: sjabloon voor het langetermijnherstelplan en toelichting invulling

Bijlage: sjabloon voor het langetermijnherstelplan en toelichting invulling Bijlage: sjabloon voor het langetermijnherstelplan en toelichting invulling In deze bijlage wordt het sjabloon voor het door de fondsen met een reservetekort vanaf januari 27 aan te leveren langetermijnherstelplan

Nadere informatie

Regeling parameters pensioenfondsen. Artikel 1. Artikel 2. Regeling parameters pensioenfondsen

Regeling parameters pensioenfondsen. Artikel 1. Artikel 2. Regeling parameters pensioenfondsen Regeling parameters pensioenfondsen Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2006, nr. AV/ PB/2006/102565b, tot vaststelling van de parameters voor pensioenfondsen

Nadere informatie

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun. langlopende swaps te verkopen? De implementatie van het nieuwe. Financieel Toetsingskader

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun. langlopende swaps te verkopen? De implementatie van het nieuwe. Financieel Toetsingskader S&V Reflector De implementatie van het nieuwe Dienen de pensioenfondsen hun Financieel Toetsingskader langlopende swaps te verkopen? Welke keuzes kunt u maken en wie betrekt u daarbij? Een risicomanagement

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Generatie- en premie-effecten aanpassing FTK Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Generatie- en premie-effecten aanpassing FTK Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 20 juni 2014 Generatie- en premie-effecten aanpassing FTK Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie Aan: Minsterie van SZW Centraal Planbureau

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 570 Besluit van 17 december 2014 tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met vaststelling van de parameters

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten gevolgen van invoering nieuw FTK en gewijzigde UFR. Samenvatting

Onderzoeksresultaten gevolgen van invoering nieuw FTK en gewijzigde UFR. Samenvatting Onderzoeksresultaten gevolgen van invoering nieuw FTK en gewijzigde UFR Samenvatting Pensioenfondsen zijn de afgelopen tijd geconfronteerd met diverse wijzigingen in de wet- en regelgeving. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Reactie op het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader (FTK)

Reactie op het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader (FTK) Reactie op het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader (FTK) Utrecht, 2 september 2014 Koninklijk Actuarieel Genootschap Postbus 2433 3500 GK UTRECHT 1 In deze notitie treft u de reactie aan

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Bijlage A: Sjabloon herstelplan per 31 december 2008

Bijlage A: Sjabloon herstelplan per 31 december 2008 Bijlage A: Sjabloon herstelplan per 31 december 2008 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Holland Casino Nummer fonds: 60196 Dekkingsgraad per 31-12-2008: 88,2% Status financiële positie (reservetekort,

Nadere informatie

Samenvatting. Analyses. Kostendekkende premie

Samenvatting. Analyses. Kostendekkende premie Samenvatting Op 14 juli 2015 heeft DNB aangekondigd dat zij de berekeningsmethodiek van de Ultimate Forward Rate (UFR), welke onderdeel vormt van de rekenrente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen

Nadere informatie

Onderwerp: Rapport evenwichtig belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremie voor 2015

Onderwerp: Rapport evenwichtig belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremie voor 2015 CONFIDENTIEEL Onderwerp: Rapport evenwichtig belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremie voor 2015 Toezicht pensioenfondsen Expertisecentrum bedrijf en organisatie Leeswijzer rapport: 1.

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Wettelijk kader. 1.2 Opzet van het rapport

1 Inleiding. 1.1 Wettelijk kader. 1.2 Opzet van het rapport Pensioenfonds Caribisch Nederland Continuïteitsanalyse 17-4-2014 Bijlage bij Herstelplan 31-12-2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Opzet van het rapport... 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Nadere uitwerking van de nota met de Hoofdlijnen voor de regeling van het financiële toezicht op pensioenfondsen in de Pensioenwet

Nadere uitwerking van de nota met de Hoofdlijnen voor de regeling van het financiële toezicht op pensioenfondsen in de Pensioenwet Nadere uitwerking van de nota met de Hoofdlijnen voor de regeling van het financiële toezicht op pensioenfondsen in de Pensioenwet Aanleiding en vervolg 1) Het kabinet heeft begin 2004 met sociale partners

Nadere informatie

134 De Pensioenwereld in 2015

134 De Pensioenwereld in 2015 14 134 De Pensioenwereld in 2015 Ontwikkelingen in de pensioenmarkt 135 Het nieuwe FTK: oude wijn in nieuwe zakken? Auteurs: Gijs Hoedemaker, Machiel Koper en Alexander van Stee Na de crisis leek er een

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Asset Liability Management. Continuïteitsanalyse 2 juli 2013. Continuïteitsanalyse 0. Inhoudsopgave Stichting Pensioenfonds Forbo

Asset Liability Management. Continuïteitsanalyse 2 juli 2013. Continuïteitsanalyse 0. Inhoudsopgave Stichting Pensioenfonds Forbo 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Management samenvatting 3. Economische veronderstellingen 4. Huidige beleid: pensioenregeling en sturingsinstrumenten 1. Pensioenregeling en financiering 2. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Datum: 5 december 2014 Betreft: Generatie- en premie-effecten aanpassing pensioenregels 2015

Datum: 5 december 2014 Betreft: Generatie- en premie-effecten aanpassing pensioenregels 2015 CPB Notitie Aan: Dhr. Omtzigt en dhr. Hoekstra, Kamerleden voor het CDA Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon M.H.C. Lever en Th.

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Eerste observaties septemberpakket. KCM fiduciair management 26 september 2012

Eerste observaties septemberpakket. KCM fiduciair management 26 september 2012 Eerste observaties septemberpakket KCM fiduciair management 26 september Wat is relevant voor de beleggingen? Rentecurve In lijn met het voorstel van Kamp: Ultimate Forward Rate (UFR) komt er op basis

Nadere informatie

Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen.

Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen. Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen. De Bazel 24 mei 2012 Het Pensioenakkoord Drie delen: - De AOW-leeftijd - Pensioen in de tweede pijler - Ouderenparticipatie Wat is de aanleiding?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds MSD. Deelnemersvergadering. Haarlem 22 september 2015 Oss 1 oktober 2015 Boxmeer 1 oktober 2015

Stichting Pensioenfonds MSD. Deelnemersvergadering. Haarlem 22 september 2015 Oss 1 oktober 2015 Boxmeer 1 oktober 2015 Stichting Pensioenfonds MSD Deelnemersvergadering. Haarlem 22 september 2015 Oss 1 oktober 2015 Boxmeer 1 oktober 2015 Agenda Opening en mededelingen Vaststelling verslag Deelnemersvergadering 2014 Toelichting

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CONCEPT Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van, tot vaststelling van de parameters voor pensioenfondsen (Regeling parameters pensioenfondsen) De Minister van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Dit plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan.

Dit plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan. Crisisplan 1. Inleiding Het doel van dit financieel crisisplan is dat het bestuur vooraf beschrijft welke maatregelen het bestuur van het pensioenfonds op korte termijn effectief zou kunnen inzetten, indien

Nadere informatie

Premie-effecten herzien FTK en versobering Witteveenkader Uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Financiën

Premie-effecten herzien FTK en versobering Witteveenkader Uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Financiën CPB Notitie 11 september 2013 Premie-effecten herzien FTK en versobering Witteveenkader Uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Financiën. CPB Notitie Aan: Ministerie van Financiën Centraal Planbureau

Nadere informatie

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren:

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren: Vastgesteld door het bestuur op 16 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving crisissituatie... 3 3. Dekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen... 4 4. Maatregelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

Pensioenakkoord. Spelregels vanuit de actuaris bezien. Drs A.G.M. den Hartogh AonHewitt

Pensioenakkoord. Spelregels vanuit de actuaris bezien. Drs A.G.M. den Hartogh AonHewitt Pensioenakkoord Spelregels vanuit de actuaris bezien Drs A.G.M. den Hartogh AonHewitt Agenda Twee cijfermatige voorbeelden Verhoging pensioenleeftijd Overgang naar zachte verplichtingen Waarderingsvraagstuk

Nadere informatie

Beleggingsaspecten voorontwerp van wet herziening ftk

Beleggingsaspecten voorontwerp van wet herziening ftk Beleggingsaspecten voorontwerp van wet herziening ftk De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde op vrijdag 12 juli 2013 het lang verwachte consultatiedocument over de uitwerking

Nadere informatie

Consequen;es WiDeveenkader en nftk

Consequen;es WiDeveenkader en nftk Consequen;es WiDeveenkader en nftk In opdracht van FNV- Kiem. Maatmensberekeningen die genera;e- effecten inzichtelijk maken. Drs. Diede Panneman AAG Drs. H. van Dijk AAG 10 oktober 2014 SV 2014 1000 Copyright

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Beschrijving crisissituatie 3 2. Beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen

Nadere informatie

CRISISPLAN - SAMENVATTING

CRISISPLAN - SAMENVATTING CRISISPLAN - SAMENVATTING MAATREGELEN ALS DE FINANCIËLE POSITIE IN GEVAAR IS 1 juli 2015 Inleiding Dit crisisplan beschrijft wat het Algemeen Bestuur gaat doen als het Pensioenfonds in een crisissituatie

Nadere informatie

Asset Liability Management

Asset Liability Management 0. Inhoudsopgave Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1. Inleiding 2. Management samenvatting 3. Economische veronderstellingen 4. Huidige beleid: pensioenregeling en sturingsinstrumenten: 1. Huidige

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

H E T W E T S V O O R S T E L F T K T O E G E P A S T I N D E P R A K T I J K

H E T W E T S V O O R S T E L F T K T O E G E P A S T I N D E P R A K T I J K H E T W E T S V O O R S T E L F T K T O E G E P A S T I N D E P R A K T I J K Samenvatting In ons position paper van 22 augustus jl. heeft u de reactie van de Pensioenfederatie op het wetsvoorstel FTK

Nadere informatie

Gevolgen voor pensioenfondsen van Advies Commissie

Gevolgen voor pensioenfondsen van Advies Commissie INVESTMENT SOLUTIONS & RESEARCH UPDATE 31 maart 2014 Voor professionele adviseursbeleggers Gevolgen voor pensioenfondsen van Advies Commissie Jaap Hoek en Roderick Molenaar Portfolio Strategy Parameters

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Pensioenfonds Caribisch Nederland

Pensioenfonds Caribisch Nederland Pensioenfonds Caribisch Nederland Herstelplan 31-12-2013 Inhoudsopgave Bijlage 1... 3 Naam pensioenfonds... 3 Nummer fonds... 3 Dekkingsgraad per 31-12-2013... 3 Status financiële positie... 3 Kwalitatieve

Nadere informatie

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Jaarvergadering van deelnemers Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Vaststelling notulen jaarvergadering 25 juni 2014 4. Verslag, rekening en

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is gedaald ten opzichte van eind juni; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Een toekomst zonder indexatie Jos Berkemeijer. Amsterdam, 26 oktober 2015, DNB

Een toekomst zonder indexatie Jos Berkemeijer. Amsterdam, 26 oktober 2015, DNB Een toekomst zonder indexatie Jos Berkemeijer Amsterdam, 26 oktober 2015, DNB Agenda 1. Risicohouding 2. Indexatie Crash 3. EHBI 4. ISDC, met zonder indexatie Risicohouding, Zekerheid Je mag blind twee

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 25 september 2014

Deelnemersvergadering 25 september 2014 Deelnemersvergadering 25 september 2014 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen 3. Jaarverslag 2013 4. Beleggingen 2013 en ontwikkelingen (Martijn Euverman) 5. Nieuwe pensioenregelgeving

Nadere informatie

Webinar 12 juni 2013 Nieuwe pensioenregeling per 1-1-2014

Webinar 12 juni 2013 Nieuwe pensioenregeling per 1-1-2014 Webinar 12 juni 2013 Nieuwe pensioenregeling per 1-1-2014 Eric Uijen / Henriëtte de Lange Programma Introductie (waarom nieuwe regeling / proces) Eric Uijen Toelichting nieuwe pensioenregeling Henriëtte

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix.

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Algemene toelichting Artikel 86 van de Pensioenwet schrijft voor dat er bij voorwaardelijke toeslagverlening een consistent geheel dient te zijn

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN VOORWOORD HERSTELPLAN PGB 2009-2014 Al genomen maatregelen: meer zekerheid in beleggingsbeleid Premieverhoging:

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening Huidige status Oorzaken Overwegingen van het Bestuur Besluitvorming Vooruitzichten

Nadere informatie

Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst

Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst Jaarvergadering DNP 25 maart 2015 Frans Dooren, directeur 1 Agenda - Even voorstellen - Terugblik 2014 - Organisatie, Dekkingsgraad, Rente, Verplichtingen,

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1 RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL Vraag 1 Onder het huidige FTK krijgen pensioenfondsen te maken met de zogenaamde beleggings -spagaat: aan de ene kant kan er weinig risico worden genomen

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Antwoord: Gelet op het antwoord op de eerste vraag, is deze vraag niet aan de orde.

Antwoord: Gelet op het antwoord op de eerste vraag, is deze vraag niet aan de orde. Bijlage: antwoorden op de vragen van de Pensioenfederatie Naar aanleiding van een vraag van de CDA-fractie zijn hieronder de vragen van de Pensioenfederatie beantwoord die zijn opgenomen in de notitie

Nadere informatie

Asset & Liability Management

Asset & Liability Management Asset & Liability Management Verder gaan is de juiste balans vinden. ALM: inzicht in risico s Zorgen voor balans tussen pensioenverplichtingen en de opbouw van het pensioenvermogen. Het is een kerntaak

Nadere informatie

1. Gesloten systeem voor het inhalen van indexatie en ongedaan maken van kortingen is niet wenselijk

1. Gesloten systeem voor het inhalen van indexatie en ongedaan maken van kortingen is niet wenselijk Position paper FTK Met interesse hebben wij kennisgenomen van het wetsvoorstel Aanpassing financieel toetsingskader (FTK) dat op 25 juni jl. door staatssecretaris Klijnsma is ingediend bij de Tweede Kamer.

Nadere informatie

ABC van het FTK Agnes Joseph

ABC van het FTK Agnes Joseph Update juni 2014 ABC van het FTK Agnes Joseph Verder gaan. Zomer update: FTK in grote lijnen bekend Het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (FTK) wordt aangepast. Op 25 juni 2014 stuurde staatssecretaris

Nadere informatie

reëel financieel toetsingskader (FTK2)

reëel financieel toetsingskader (FTK2) nominaal financieel toetsingskader (FTK1) - bestaande contract - nominale contract - uitkeringsovereenkomst - onderscheid tussen nominale opbouw en indexatie - 2,5% onderdekkingskans maatstaf voor nominale

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

P O S I T I O N P A P E R

P O S I T I O N P A P E R Pensioenfederatie Prinses Margrietplantsoen 90 2595 BR Den Haag Postbus 93158 2509 AD Den Haag T +31 (0)70 76 20 220 info@pensioenfederatie.nl www.pensioenfederatie.nl P O S I T I O N P A P E R KvK Haaglanden

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Onderzoek gevolgen lage rente en ufr voor de financiële positie van pensioenfondsen

Onderzoek gevolgen lage rente en ufr voor de financiële positie van pensioenfondsen Onderzoek gevolgen lage en ufr voor de financiële positie van pensioenfondsen 9 oktober 2015 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Samenvatting In de afgelopen jaren is wereldwijd de gedaald.

Nadere informatie

Vastgoed in ALM context

Vastgoed in ALM context Vastgoed in ALM context april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Nieuw uitgevoerde ALM analyses... 4 2.1 Huidige economische basisset... 4 2.2 Direct OG in goed gespreide portefeuille... 5 2.3 Beursgenoteerd

Nadere informatie

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. 3 juni 2015

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. 3 juni 2015 Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 3 juni 2015 1. Agenda 1. Opening 2. Notulen van de vergadering van 22 mei 2014 3. Governance 4. Herstelplan 5. Financiële gegevens 2014 6.

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie