Samenvatting Voortgangsrapportage Riolering 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Voortgangsrapportage Riolering 2006"

Transcriptie

1 Bijlage 1, agendapunt III.3 Samenvatting Voortgangsrapportage Riolering 2006 De Voortgangsrapportage Riolering is een jaarlijks terugkerende rapportage waarmee Delfland alle betrokkenen informeert over de voortgang van de aanpak van lozingen vanuit de riolering op het oppervlaktewater en de aansluiting van ongerioleerde afvalwaterlozingen op de riolering. Deze samenvatting is vooral bedoeld voor bestuurders. Het volledige rapport Voortgangsrapportage Riolering 2006 kenmerk staat op internet: Deze voortgangsrapportage heeft betrekking op de gemeenten binnen het Hoogheemraadschap van Delfland. De gemeenten Wassenaar en Zoetermeer liggen slechts voor een zeer klein deel binnen het beheersgebied van Delfland. Het rioleringsbeleid voor deze gemeenten wordt hoofdzakelijk getoetst door het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Om deze reden zijn deze gemeenten niet beschouwd in deze rapportage. De voortgang wordt hier beschreven aan de hand van de voortgang voor de volgende thema s: 1. Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2. Gemengde rioolstelsels 3. Gescheiden rioolstelsels en afkoppelen 4. Lozingen afvalwater buitengebied 5. Gegevensbeheer 6. Samenwerking in de waterketen. Daarna volgen een overzicht van de financiële bijdragen, de actualisatie van het beleid en de aandachtspunten per gemeente. 1. Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) De strategie van gemeenten ten behoeve van het beheer en onderhoud van de riolering is vastgelegd in Gemeentelijke Rioleringsplannen (GRP s). Gemeenten zijn op basis van de Wet milieubeheer (Wm) verplicht bij het opstellen van een GRP de waterbeheerders en de provincie te betrekken. Doorgaans worden deze plannen vastgesteld voor een periode van 5 jaar. Van de 12 gemeenten zijn er 11 in het bezit van een door de gemeenteraad vastgesteld GRP (zie tabel 1). Het GRP van Midden-Delfland wordt op 26 juni 2007 voorgelegd aan de raad. Tabel 1: Voortgang GRP Gemeente wordt opgesteld officiëel ingediend officiële reactie gegeven vastgesteld door gemeenteraad planperiode Delft Den Haag Lansingerland Leidschendam-Voorburg Maassluis Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Rotterdam Schiedam Vlaardingen Westland Totalen Samenvatting Voortgangsrapportage Riolering 2006 behorende bij kenmerk van 7

2 In 2006 heeft Delfland meegedaan aan een audit van de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat over de wijze waarop we de rioleringsplannen van gemeenten beoordelen. Dit was onderdeel van een audit van in totaal 6 waterschappen. Uit het ons toegestuurde inspectierapport kan geconcludeerd worden dat er wel verbeterpunten zijn aan te wijzen, maar dat die soms gebaseerd zijn op incidentele gevallen. Over de linie voeren de waterschappen hun taak goed uit en Delfland presteert vergeleken met andere waterschappen niet slecht. 2. Gemengde rioolstelsels Voor gemengde rioolstelsels is een algemeen geldende emissienorm van toepassing (de basisinspanning). Daarnaast moeten de effecten van de overstortingen van rioolwater op het oppervlaktewater binnen acceptabele grenzen blijven (het waterkwaliteitsspoor). De voortgang van dit traject is weergegeven in tabel 2. Het tijdspad waarbinnen een gemeente aan zowel de basisinspanning als het waterkwaliteitsspoor moet voldoen is vastgelegd in de gemeentelijke Wvo-vergunning voor lozingen vanuit de riolering. In 2006 heeft de controle en handhaving zich hoofdzakelijke gericht op het voorschrift in de gemeentelijke Wvo-vergunning om een meetplan voor de riolering op te stellen. Alle gemeenten zijn in 2006 bezig geweest met het opstellen van een meetplan, waarbij ze Delfland betrokken hebben. Delfland onderzoekt de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van meten in de afvalwaterketen. Tabel 2: Voortgang emissiespoor en waterkwaliteitsspoor voor gemengde rioolstelsels Gemeente Emissiespoor Waterkwaliteitsspoor Uitvoering voorbereiding planvorming + toetsing toetsing Waterkwaliteitsspoor planvorming maatregelen Uitvoering maatregelen Delft Den Haag Lansingerland Leidschendam-Voorburg Maassluis Midden-Delfland Pijnacker Nootdorp Rijswijk Rotterdam Schiedam Vlaardingen Westland Totalen Toelichting: Activiteit gereed Activiteit in uitvoering 3. Gescheiden rioolstelsels en afkoppelen Om de AWZI s minder te belasten, om te voorkomen dat regenwater schoner de zuivering ingaat dan het er uit komt en om minder verstoringen te krijgen bij riooloverstorten van gemengde stelsels wil Delfland dat verhard oppervlak van de riolering wordt afgekoppeld. Als richtlijn hanteert Delfland hierbij de beslisboom, waarin de volgende voorkeursvolgorde voor de afvoer van regenwater wordt aangegeven (zie figuur 1): 1. Hemelwater vasthouden voor benutting Samenvatting Voortgangsrapportage Riolering 2006 behorende bij kenmerk van 7

3 2. Water opvangen door toepassen van vegetatiedaken 3. Infiltratie van afstromend hemelwater 4. Afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater 5. Afstromend hemelwater afvoeren naar de AWZI figuur 1: Voorkeursvolgorde afvoer van regenwater Als concreet resultaat voor afkoppelen staat in het Waterbeheersplan dat in 2009 in 5% van het gemengd gerioleerde gebied schoon hemel- en kwelwater afgekoppeld is. Delfland heeft daar al sinds 2004 een bijdrageregeling voor. Zoals in figuur 2 te zien, lijkt het erop dat de bijdrageregeling een ruime aanloopperiode van twee jaar heeft moeten doormaken, voordat er in 2006 goed gebruik van wordt gemaakt Realisatie afkoppelen t.o.v. doelstelling m2 afgekoppeld Jaartal figuur 2: Realisatie afkoppelen t.o.v. doelstelling Doelstelling (uitgaande van 1% per, 5% in 2010) Totaal afgekoppeld op basis van aanvragen tot 1 juli 2006 De bijdrageregeling is in 2006 geëvalueerd en aangepast, zodat aanvragen efficiënter kunnen worden afgehandeld. Het beleid ten aanzien van regenwater zal in 2007 worden geëvalueerd, waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met de wens om af te koppelen en anderzijds wordt voorkomen dat verontreinigingen in hemelwater leiden tot een onacceptabele belasting van het oppervlaktewater. 4. Lozingen afvalwater buitengebied Delfland heeft met alle gemeenten overeenstemming bereikt ten aanzien van de te treffen maatregelen (riolering of IBA) in het buitengebied. In tabel 3 is de voortgang van de sanering van lozingen in het buitengebied weergegeven Samenvatting Voortgangsrapportage Riolering 2006 behorende bij kenmerk van 7

4 Tabel 3. Voortgang sanering lozingen buitengebied Gemeente Gesaneerde lozingen Ongesaneerde lozingen per 1 januari 2007 Totaal Totaal Woningen Tuinbouw Overige Totaal Woningen Tuinbouw Overige bedrijven bedrijven [aantal] [aantal] [aantal] [aantal] [aantal] [aantal] [aantal] [aantal] Delft Den Haag Lansingerland Leidschendam- Voorburg Maassluis Midden-Delfland Pijnacker Nootdorp Rijswijk * 4 Rotterdam Schiedam Vlaardingen Wassenaar Westland Zoetermeer Totalen *betreft Sion- t Haantje, deze lozingen zullen verdwijnen door sloop Aansluiting op de riolering Het provinciale beleid gaat ervan uit dat uiterlijk op 1 januari 2008 gemeenten de maatregelen hebben uitgevoerd. Alleen voor Gemeente Westland heeft de provincie, gezien de unieke situatie, een uitzondering gemaakt. Westland dient de riolering voor 1 januari 2008 te hebben aanbesteed en voor 1 januari 2010 gerealiseerd. Naar aanleiding van het in 2005 gesloten convenant tussen Westland, Delfland en de Provincie is in 2006 een uitvoeringsovereenkomst opgesteld waarin de voorwaarden voor de financiering nader zijn uitgewerkt. Naar verwachting wordt deze overeenkomst in februari 2007 getekend. Hiermee kan er na aanpassingen van CAD-systemen ca. 450 hectare glastuinbouw worden aangesloten op de riolering. Het is nog onzeker of ook Rotterdam, waar een klein gedeelte van de CAD-systemen liggen, zal meedoen met de overeenkomst. De verwachting is dat alle gemeenten op hoofdlijnen aan deze voorwaarden kunnen voldoen. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft aangegeven dat nog een aanzienlijk deel van de riolering in 2008 zal worden aangelegd. De gemeente Midden Delfland zal waarschijnlijk na 1 januari 2008 nog vooral glastuinbouw dienen aan te sluiten op de riolering. De overige gemeenten hebben na 1 januari 2008 waarschijnlijk nog met een klein aantal moeilijke gevallen te maken. Aanleg en beheer van IBA s In december 2006 is opdracht gegeven voor levering, operationeel beheer en voor plaatsing van de IBA s in cluster 1 (Midden-Delfland) in De uitvoering van de werkzaamheden voor cluster 2 (Den Haag, Rijswijk, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Schiedam en Rotterdam) zijn gestart in Op grond van ervaringen in andere gebieden wordt verwacht dat ruwweg 70% - 80% van de perceeleigenaren mee zal doen met het programma. In Midden-Delfland lijkt de participatiegraad wat hoger uit te komen. Samenvatting Voortgangsrapportage Riolering 2006 behorende bij kenmerk van 7

5 5. Gegevensbeheer Vanwege uitvoering van maatregelen voor de basisinspanning, vervanging, nieuwbouw en afkoppelen worden de gemeentelijke rioolstelsels regelmatig aangepast. De technische gegevens hiervan verwerken de gemeenten in een rioleringsplan en dienen dit in bij Delfland. Een deel van deze gegevens wordt in de GIS-applicatie INTWIS-RIOKEN ingevoerd en dit vormt de basis voor o.a. prognoses voor de zuiveringstechnische werken, samenwerkingsprojecten en controle van lozingen vanuit de gemeentelijke riolering. 6. Samenwerking in de waterketen In 2006 is, in het kader van het Programmaplan Samenwerking in de Afvalwaterketen , invulling gegeven aan de in tabel 4 genoemde samenwerkingsprojecten. Tabel 4 Samenwerking binnen de afvalwaterketen Project Omschrijving Visie op de afvalwaterketen Opstellen toekomstvisie op de afvalwaterketen Optimalisatiestudie afvalwatersysteem Met de Optimalisatiestudies wordt in kaart gebracht welke (OAS) mogelijkheden bestaan om de optimalisaties in de afvalwaterketen te realiseren tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. De rioolstelsels, het transportsysteem en de afvalwaterzuivering worden daarbij in samenhang beschouwd. Afvalwaterakkoord Overeenkomst waarin de resultaten uit de samenwerkingsprojecten worden vastgelegd Beheer en onderhoud van gemalen Afspraken over beheer en onderhoud van gemeentelijke gemalen door Delfland IBA-project Gezamenlijke aanleg en beheer van IBA systemen Afkoppelen van hemelwater Stimuleren afkoppelen door bijdrageregeling en communicatie Kennisuitwisseling Kennisuitwisseling binnen lopende projecten en informatiebijeenkomsten Overnamepunt en kostenverdeling Afspraken maken met gemeenten over nieuwe overnamepunten en kostenverdeling Den Haag en Delfland hebben al een intentieverklaring voor een afvalwaterakkoord ondertekend. Met Maassluis heeft Delfland een pilot-afvalwaterakkoord gesloten. Verder is in 2006 samengewerkt aan de volgende onderwerpen: Innovatie waterketen glastuinbouw Aanleg en beheer van IBA s Kwaliteitsplan sanering afvalwater buitengebied Meten in de waterketen 7. Financiële bijdragen Delfland geeft een financiële bijdrage aan de realisatie van de volgende thema s: uitvoering van het waterkwaliteitsspoor Voor de realisatie van maatregelen voor het waterkwaliteitsspoor heeft Delfland dit jaar anderhalve ton uitbetaald. De verwachting was dat meer uitbetaald zou worden, maar de definitieve afronding van een aantal lopende projecten is verschoven naar het afkoppelen van verhard oppervlak In 2006 is aan 3 gemeenten en aan één particulier een bijdrage uitgekeerd voor het afkoppelen van verhard oppervlak. Het totaal uitgekeerde bedrag sinds de totstandkoming van de bijdrageregeling is nog geen 2 ton. In 2006 is er echter al voor 5 ton aan bijdrage verleend voor projecten, waarvan de verwachting is dat de bijdrage in 2007/2008 uitgekeerd zal worden. Er zit duidelijk een stijgende lijn in. riolering buitengebied In 2006 is aan gemeente Westland, conform de uitvoeringsovereenkomst van 28 juni 2006, een voorschot van 2,5 miljoen voor het rioleren van het buitengebied uitgekeerd. Vlaardingen heeft een aanvraag tot uitbetaling ingediend, die in 2007 in behandeling is genomen. Samenvatting Voortgangsrapportage Riolering 2006 behorende bij kenmerk van 7

6 aanleg en beheer van IBA s In 2006 is niets uitgegeven voor realisatie van het programma voor de aanleg van de IBA s. De verwachting is dat alle nog open staande bijdragen betaald zullen worden in Uitgaande van 100 % participatie wordt de bijdrage van Delfland aan de aanleg van de IBA s nu geraamd op 1 miljoen, conform de subsidieverleningbeschikking van DLG. 8. Actualisatie beleid 2007 De lijst met beleidsdocumenten is aangevuld met de in 2006 vastgestelde notities Aanzet tot het opstellen van een visie en Bescherming van de zuiveringstechnische werken. Korte inhoud notitie Bescherming van de zuiveringstechnische werken : Als onderdeel van de waterkwaliteitstaak wil Delfland goede afspraken maken met gemeenten op het raakvlak van inzamelen en zuiveren van afvalwater. Met deze beleidsnotitie beoogt Delfland een duidelijke en werkbare invulling te geven aan deze afspraken. In de notitie wordt ingegaan op de veranderende relevante wetgeving en de merites van de instrumenten afvalwaterakkoord en aansluitvergunning. Uiteindelijk wordt helder op welke wijze Delfland deze instrumenten in wil zetten. Korte inhoud notitie Aanzet tot het opstellen van een visie : In 2006 is gewerkt aan een visie op de waterketen. Een door organisatie en bestuur gedragen visie maakt het makkelijker op snel prioriteiten en oplossingsrichtingen te kiezen. Er wordt voorkomen dat bij elke beslissing discussies over nut en noodzaak worden gevoerd. Het stuk Aanzet tot het opstellen van een visie is aan de VV gepresenteerd en commentaar van de VV is meegenomen bij de verdere verwerking. 9. Aandachtspunten per gemeente Den Haag Den Haag heeft het rioolrecht kunnen verhogen, wat bijdraagt aan een snellere rioolvervanging en wellicht tot een reductie van rioolvreemd water dat hier deels aan ten grondslag ligt. In de OAS Houtrust wordt gestreefd om de grootste emissiebronnen voor de fecale verontreiniging op het badstrand van Scheveningen te reduceren. Lansingerland De gemeente heeft de belangrijkste planvorming afgerond en is goed op schema met uitvoering van de overeengekomen maatregelen Leidschendam-Voorburg De bergbezinkbassins waarvoor Delfland subsidie heeft verleend in het kader van de Bijdrageregeling Waterkwaliteitsspoor zijn gerealiseerd. In september 2007 wordt hiervan de eindafrekening verwacht. Maassluis Het GRP heeft nog een looptijd tot en met Aangezien het GRP nog actueel is wordt de looptijd verlengd tot 2008, zodat in de actualisatie de uitkomsten van het Waterplan Maassluis kunnen worden meegenomen. Midden-Delfland Delfand past als geen-spijt-maatregel in het kader van ABC de watergang aan die loopt van de beoogde locatie van het Bergbezinkbassin-Maasland naar het gemaal. Er moet intensief worden samengewerkt bij de realisatie van het aansluitplan in het glastuinbouwgebied. De gestelde termijn van 1 januari 2008 zal daarom niet kunnen worden gehaald. Pijnacker-Nootdorp Hoewel ten aanzien van de aanleg van riolering in het buitengebied de gestelde termijn van 1 januari 2008 niet kan worden gehaald is er wel goede vooruitgang geboekt en is de verwachting reëel dat het project in 2008 kan worden afgerond. Samenvatting Voortgangsrapportage Riolering 2006 behorende bij kenmerk van 7

7 Er zijn geen bijzondere bestuurlijke aandachtspunten. Het zou wel goed zijn op ambtelijk niveau eens te kijken naar mogelijkheden om vanuit Delfland een meer proactieve aanpak te vinden voor vernieuwingen en aanpassingen van riolering in waterkeringen. Rijswijk De ontwikkelingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening in Sion en t Haantje zijn inmiddels zo concreet dat wordt afgezien van aanleg van riolering voor de nu nog aanwezige glastuinbouwbedrijven. Rotterdam Het sluiten van een overeenkomst met de CAD-verenigingen is een bestuurlijk aandachtspunt. Schiedam De planvorming wordt grotendeels gekanaliseerd in de Optimalisatiestudie voor het Afvalwatersysteem (OAS). Vlaardingen De planvorming wordt grotendeels gekanaliseerd in de OAS. De gemeente heeft gekozen voor een gedetailleerde opbouw van het rioleringsmodel, daarom zijn er nog geen berekeningsresultaten. Het is belangrijk dat deze op korte termijn beschikbaar komen. Vooralsnog is echter geen bestuurlijke actie noodzakelijk. Westland Er ligt echter nog een grote opgave, zowel wat betreft het stedelijke gebied als het buitengebied. Er is regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleg over riolering in het buitengebied. Samenvatting Voortgangsrapportage Riolering 2006 behorende bij kenmerk van 7

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S

PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S KENMERK : 473629 VV : 25 november 2004 BIJLAGE(N) : 1 AGENDAPUNT : STUKNUMMER : 1 Delft, 19 oktober 2004 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND, Aanleiding

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Optimalisatie Afvalwatersysteem (OAS) De Groote Lucht Beleidsveld: Aard voorstel: Samenwerking Afvalwaterketen Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal

Nadere informatie

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER agendapunt 06.07 897703 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-10-2010 Kennis te nemen van: I. De geschiedenis

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

MPGAD

MPGAD Bezoekadres De Blom boogerd 1, 4003 BX Tiel Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 E info@wsrl.n1 I www.waterschaprivierenland.n1 Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69 BIC NWABNL2G

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN

UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2004.1478 RIS124451_03-FEB-2005 UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. in te stemmen met de invoering

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 16 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 16 november Aan de Raad Nr: 2004-11-19 Schipluiden: 16 november 2004 Onderwerp: aansluitplan buitengebied Midden-Delfland Aan de Raad 1. Samenvatting Vanuit de Wet Milieubeheer heeft de gemeente de zorgplicht voor het inzamelen

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit SANERING LOZINGEN GERIOLEERDE PERCELEN (AANSLUITSTRATEGIE)

Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit SANERING LOZINGEN GERIOLEERDE PERCELEN (AANSLUITSTRATEGIE) agendapunt 05.03 936419 Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit SANERING LOZINGEN GERIOLEERDE PERCELEN (AANSLUITSTRATEGIE) Voorstel Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit 12-4-2011

Nadere informatie

Beschrijving van de Delflandse afvalwaterketen

Beschrijving van de Delflandse afvalwaterketen Beschrijving van de Delflandse afvalwaterketen Colofon uitgave: plaats: datum: 20 maart 2008 kenmerk: Hoogheemraadschap van Delfland Delft versie: 1.0 status: voorlopige versie, ter aanvulling en commentaar

Nadere informatie

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W Prestatie-indicatoren en nulmeting Bijlage 1 Programma 1: Waterveiligheid Basisgegevens waterveiligheid op orde maken Leggers actueel, betrouwbaar en compleet 1. Mate waarin leggers actueel, betrouwbaar

Nadere informatie

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO INHOUDSOPGAVE - AANLEIDING - HUIDIGE SITUATIE - GEVOLGEN RIOOLOVERSTORT - OVERSTORTREDUCTIE - BERGING EN BEZINKING OVERTOLLIG RIOOLWATER - WERKING BBB - WERKING (schematisch)

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg 1

Gemeente Leidschendam-Voorburg 1 9.30-10.30 Monitoring: een vingeroefening met KPI s Ewald Oude Luttikhuis (Jeannette Gerkens, Marcel Tirion, Jorg Willems) Netwerkdag Delft, 6 oktober 2016 Gemeente Leidschendam-Voorburg 1 Monitoringsplan

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ami B (Geen) Geparafeerd D&H B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H.

Parafering besluit PFO Ami B (Geen) Geparafeerd D&H B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. agendapunt 3.a.5 1233527 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATER- EN RIOLERINGSPLAN LEIDSCHENDAM-VOORBURG Portefeuillehouder Smits, M. Datum 19 januari 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Waterplan Pijnacker-Nootdorp

Waterplan Pijnacker-Nootdorp Waterplan Pijnacker-Nootdorp Beleidsveld: 150 thema en gebiedsgerichte Vergaderdatum: 17 december 2009 plannen Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: B.02 Kenmerk VV: 786986 Aantal bijlagen: 1 Aan de

Nadere informatie

Nota overlegreacties en. staat van wijzigingen. Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19

Nota overlegreacties en. staat van wijzigingen. Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19 Nota overlegreacties en staat van wijzigingen Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19 Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0134W01-ONTW Datum: 16 juni 2015 Corsanummer: T15.08179 1.1 Inleiding Overeenkomstig

Nadere informatie

Programma samenwerking in de afvalwaterketen (afvalwaterakkoorden) Kenmerk 59034111.846

Programma samenwerking in de afvalwaterketen (afvalwaterakkoorden) Kenmerk 59034111.846 Programma samenwerking in de afvalwaterketen (afvalwaterakkoorden) Kenmerk 59034111.846 Inhoudsopgave Pagina 1. Vooraf 3 2. Beslissing 4 3. oel programma 5 4. Bedoelingen 6 5. Fasering en tempo 7 6. Beheersing

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Juist (nu) aansluiten

Juist (nu) aansluiten Samenvatting aanpak project Juist (nu) aansluiten Opsteller: M.J.M. Wansink Status: definitief Projectfase: initiatie Datum: 9-3-2011 Versie: 0.2 Kopie: Opdrachtgever Projectteam Projectdossier (origineel)

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 Bijlage 2 Datum huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belangrijkste conclusies 3 2 age 4 2.1 Algemene opmerking 4 3 Stand van zaken

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

Afvalwaterakkoord. Gemeente Maassluis - Hoogheemraadschap van Delfland

Afvalwaterakkoord. Gemeente Maassluis - Hoogheemraadschap van Delfland Afvalwaterakkoord Gemeente Maassluis - Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk : 560239 Versie : 2.0 Datum : 1 november 2005 Status : Definitief vastgesteld en ondertekend Wijzigingsoverzicht versie datum

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 20 juni 2012, revisie Verantwoording Titel :

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

agendapunt 04.01 Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit WATERKWALITEITSRAPPORTAGE GLASTUINBOUWGEBIED

agendapunt 04.01 Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit WATERKWALITEITSRAPPORTAGE GLASTUINBOUWGEBIED agendapunt 04.01 910789 Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit WATERKWALITEITSRAPPORTAGE GLASTUINBOUWGEBIED Voorstel Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit 1-2-2011 Kennis te

Nadere informatie

Onderhoud Transportsysteem

Onderhoud Transportsysteem Onderhoud Transportsysteem Zes gemeenten en HHD hebben de afgelopen periode gezamenlijk onderzocht hoe samenwerking in het beheer en het onderhoud van de afvalwatertransportsystemen (bestaande uit gemalen

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Van Waterplan naar Watervisie

Van Waterplan naar Watervisie 22 oktober, Studiedag VVSG Van Waterplan naar Watervisie integraal waterbeleid in Nijmegen Jos van der Lint Waterservicepunt (WSP) www.waterbewust.nl Waalsprong 1996-2020 Dukenburg / Lindenholt 1965-1985

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J.

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J. agendapunt 3.b.1 1069670 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WIJZIGINGSOVEREENKOMST NIEUWE DRIEMANSPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 juni 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Nota overleg en staat van wijzigingen wijzigingsplan Lint-Zuid, Rodenrijseweg 431

Nota overleg en staat van wijzigingen wijzigingsplan Lint-Zuid, Rodenrijseweg 431 wijzigingsplan Lint-Zuid, Rodenrijseweg 431 Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0032W02-VONT 31 mei 2016 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 Overleg 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Overlegreacties en gemeentelijke reactie

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Riolering en het Watersysteem

Riolering en het Watersysteem Riolering en het Watersysteem Deel 1: Beleidsnotitie Auteur : Saskia Baars Waterschap: Hoogheemraadschap van Delfland Cluster: Afvalwaterzuivering en Werken Team: Waterketenmanagement en Technologische

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2009-2014 Definitief Gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX VOORBURG Grontmij Nederland

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Aan de leden van de verenigde vergadering

Aan de leden van de verenigde vergadering Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 8 oktober 2008 Datum 19 augustus 2008 Agendapuntnr. 8.7 Bijlagen Onderwerp Kredietaanvraag voorbereidingswerkzaamheden in vervolg op de voorstudie zuiveringstechnisch

Nadere informatie

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012.

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012. agendapunt H.10 1008366 Aan Verenigde Vergadering AFSLUITEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET AANVOERTRACÉ BERGING DRIEMANSPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-6-2012 1. het investeringsplan en krediet

Nadere informatie

Ontwikkeling duurzame Afvalwaterketen in De Glind

Ontwikkeling duurzame Afvalwaterketen in De Glind Ontwikkeling duurzame Afvalwaterketen in De Glind Introductie; visie voor de afvalwaterketen van Barneveld en Ede, watervisie Barneveld, gemeentelijke rioleringsplannen " Introductie; jaarplan 2016 AWT

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

BOAS-overeenkomst Glanerbrug. Definitief

BOAS-overeenkomst Glanerbrug. Definitief BOAS-overeenkomst Glanerbrug Definitief 30 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situatiebeschrijving... 3 3 Werkwijze en aanbevelingen... 4 4 Afspraken... 4 5 Financiën... 5 6 Besparingen...

Nadere informatie

Water in Bebouwd gebied

Water in Bebouwd gebied Presentatie 20-06 - 2007 1 Water in Bebouwd gebied (relatie gemeente en waterschap) Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum Wat wil ik u vertellen? 2 Status Quo Aa en Maas De stip op de horizon Voorbeeld Geerpark

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR271513_1. Nota riolering en handhaving. 9 januari Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland.

CVDR. Nr. CVDR271513_1. Nota riolering en handhaving. 9 januari Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. CVDR Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. CVDR271513_1 9 januari 2017 Nota riolering en handhaving Deze nota geeft de stand van zaken weer van de uitvoering van de gemeentelijke rioleringsplannen,

Nadere informatie

Uw subsidieaanvraag is geregistreerd onder projectnummer /VVO115 met verplichtingennummer

Uw subsidieaanvraag is geregistreerd onder projectnummer /VVO115 met verplichtingennummer Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag HTM Personenvervoer N.V. t.a.v. de heer G. Boot Postbus 28503 2502 KM DEN HAAG Datum 16 juni

Nadere informatie

Samen verder met de waterketen. Nieuw beleid voor de gemeentelijke watertaken

Samen verder met de waterketen. Nieuw beleid voor de gemeentelijke watertaken Samen verder met de waterketen Samen verder met de waterketen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Adres Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten Telefoon (030) 634 57 00 Fax (030) 634 59 99 E-mail

Nadere informatie

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA / RWA IBA KRW MOR NBW (-Actueel) OAS RIONED BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Rotterdam, 16 oktober 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Aan de Gemeenteraad. Op 18 september 2012 stelde het raadslid

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

Subsidieverordening Waterkwaliteitsspoor: - stedelijk gebied; - riolering buitengebied.

Subsidieverordening Waterkwaliteitsspoor: - stedelijk gebied; - riolering buitengebied. Subsidieverordening Waterkwaliteitsspoor: - stedelijk gebied; - riolering buitengebied. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Vastgesteld door het Algemeen bestuur op 20 februari 2003, nr. AB 03/002

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 MAART 1999. - Omzendbrief OW98/4 betreffende aanleg van riolen langs gewestwegen. - Deelname in de kosten door de administratie Wegen en Verkeer (AWV). - Trefwoorden

Nadere informatie

Het waterschap en Grondwater. Bewonersavond 24 maart 2016

Het waterschap en Grondwater. Bewonersavond 24 maart 2016 Het waterschap en Grondwater Bewonersavond 24 maart 2016 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Verantwoordelijk voor: übescherming tegen overstroming; üpeilbeheer in oppervlaktewater ükwaliteit

Nadere informatie

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding

^ T^ 2 5UOV2008 \Q5 S. 1. Inleiding E E R H U CB O W A A Raadsvergadering: Besluit: Voorstelnummfif R D 2 5UOV2008 ^ T^ \Q5 S Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 2008-105 Formulering beleid voor zorgplichten hemel- en grondwater,

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo I Conform - D&H H - Geparafeerd door: Egmond, B.M. van cie WK

Parafering besluit PFO Woo I Conform - D&H H - Geparafeerd door: Egmond, B.M. van cie WK agendapunt 3.b.5 1054983 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JUIST (NU) AANSLUITEN - EINDRAPPORTAGE Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 2 april 2013 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland ^i.j6^^ Investeringsbesluit nieuw (vergroot) Collecteurriool Delft Beleidsveld: Aard voorstel: Afvalwaterzuivering Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV:

Nadere informatie

Goed riool, schoon water

Goed riool, schoon water Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN DEN HAAG 2006-2010 Leeswijzer Goed riool, schoon water In dit plan presenteert de gemeente vanuit de wettelijke verplichting om een gemeentelijk

Nadere informatie

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden;

dat het met name in het buitengebied, wijken met een apart vuilwaterriool en op bedrijventerreinen wenselijk is om dit verbod te laten gelden; CONCEPT Besluit gebiedsaanwijzing afvoer hemelwater (artikel 4:44 APV) Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; Overwegende dat artikel 4:44, eerste lid jo artikel 4:43 van de Algemene

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema,

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Doetinchem Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1 1.

Nadere informatie

Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum

Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum Versie: 0.0 Datum: 21-4-2015 Auteur: Vrijgave: M.J.A. Rijpert T. Crum 1 IKN (Innovatie Kenniscentrum Nederland) Copier is de initiatiefnemer

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

SAMEN DOOR ÉÉN BUIS AFSPRAKENKADER VOOR RIOLERING

SAMEN DOOR ÉÉN BUIS AFSPRAKENKADER VOOR RIOLERING SAMEN DOOR ÉÉN BUIS AFSPRAKENKADER VOOR RIOLERING 1 COLOFON Versie: 3 Datum: 19 december 2012 Auteurs: Paul de Haas, Erik de Pooter, Ton Ruigrok SAMENVATTING In de afgelopen jaren heeft het rioleringsbeleid

Nadere informatie

Intentieverklaring Samenwerking Afvalwaterketen Rijnland en gemeenten cluster Leidse Regio

Intentieverklaring Samenwerking Afvalwaterketen Rijnland en gemeenten cluster Leidse Regio Gemeente Leiderdorp ËC Leiden ^ Orniftnfe gsmftente VOCEÏSCKOÏEN d.li'h IJ. ^ Rijnland Intentieverklaring Samenwerking Afvalwaterketen Rijnland en gemeenten cluster Leidse Regio Inleiding De gemeenten

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 t/m 2017 VOORSTEL 1. De geformuleerde doelen, 2. Het voorgenomen onderzoek 3. De voorgenomen beheermaatregelen 4. De rioolheffing in 2013

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Den Haag, 7 december Aan de gemeenteraad. 1. Inleiding: waarom dit plan?

Den Haag, 7 december Aan de gemeenteraad. 1. Inleiding: waarom dit plan? Den Haag, 7 december 2015 Aan de gemeenteraad 1. Inleiding: waarom dit plan? De Wet milieubeheer verplicht gemeenten om periodiek een gemeentelijk rioleringsplan, afgekort GRP, vast te stellen. Daarin

Nadere informatie

Rapportage sanering lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied

Rapportage sanering lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied Rapportage sanering lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Maart 2006 Inleiding

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen STUKDATUM NAAM STELLER 8 september 2011 H. Nijhof ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Vervolg OAS Almere - Meetplan

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/ *0010100120094142* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/4142 9.3 Datum: 15-12-2009 Verzonden: 21 januari 2010 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen.

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen. 2016-03- 03 Aan:. de raden van bestuur van de corporaties die actief zijn in de regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam. de colleges van B&W van de gemeenten waar corporaties die actief zijn in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 Gemeente Den Helder Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Den Helder, september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.2 Planhorizon 4 1.3 Belangrijkste relevant beleidskader voor de

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater

Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Bijlage 1: Toelichting achtergronden en gebruik modelverordening voor de afvoer van hemelwater en grondwater Met de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Watertaken per 1 januari 2008 is o.a. de Wet

Nadere informatie

werkgroep riolering West-Nederland werkplan 2008-2009

werkgroep riolering West-Nederland werkplan 2008-2009 werkgroep riolering West-Nederland werkplan 2008-2009 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Werkprogramma wrw... 4 3 Achtergrond en doelstelling wrw... 6 4 Organisatie wrw... 8 Bijlage 1:...10 2 1 Inleiding De werkgroep

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure) Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 10 maart 2016 Kenmerk N002-1233768PTL-evp-V01-NL Watertoets Paleis t Loo Inleiding Eén van de milieuthema s die in het bestemmingsplan voor Paleis t Loo en het

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR

Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR agendapunt H.02 987352 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-4-2012 I. Het investeringsplan

Nadere informatie

EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK

EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK A) Aanleiding en Doel Het verhard oppervlak wordt door de gemeenten bepaald voor het opstellen van een Basis RioleringsPlan (BRP). De aanpassingsfrequentie

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt.

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Besluit tot aanwijzing gebied regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam als kernwerkgebied voor de woningcorporaties Te besluiten om 1. Kennis te nemen van de voorlopige

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o.

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o. Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o. Gemeente Leiderdorp Datum: 05 maart 2010 Projectnummer: 80277 ID: NL.IMRO.0547.BPschansen-ON01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inspraakreacties 4 3 Overleg

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk - Verordening afvoer regenwater en grondwater

Gemeente Nijkerk - Verordening afvoer regenwater en grondwater GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijkerk. Nr. 87172 30 juni 2016 Gemeente Nijkerk - Verordening afvoer regenwater en grondwater Raadsbesluit nummer 2016-011 De raad van de gemeente Nijkerk;

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.22243 G. Elkhuizen Beheer Openbare Ruimte / Kees Hoogervorst

Nadere informatie

Module 1. Optimaliseren in de afvalwaterketen Den Helder. Gemeente Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier april

Module 1. Optimaliseren in de afvalwaterketen Den Helder. Gemeente Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier april Optimaliseren in de afvalwaterketen Den Helder Auteur Gemeente Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Registratienummer 14.344 Versie 1.0 Status Definitief Gemeente Den Helder / HHNK

Nadere informatie

AFVALWATERAKKOORD. tussen

AFVALWATERAKKOORD. tussen AFVALWATERAKKOORD tussen het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, hier op grond van artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door, mevrouw A.M. van Zoelen, die handelt

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland,

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland, ^ PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2011/09 Nummer 1120019 Beleidsregel ontheffing gemeentelijke zorgplicht stedelijk afvalwater 2011 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136

Nadere informatie

Aansluitverordening Riolering Gemeente Heerlen Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE HEERLEN 2006.

Aansluitverordening Riolering Gemeente Heerlen Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE HEERLEN 2006. CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR13202_1 12 juli 2016 Aansluitverordening Riolering Gemeente Heerlen 2006 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE HEERLEN 2006.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland

Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 13 maart 2012, revisie Verantwoording

Nadere informatie