Samenvatting Voortgangsrapportage Riolering 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Voortgangsrapportage Riolering 2006"

Transcriptie

1 Bijlage 1, agendapunt III.3 Samenvatting Voortgangsrapportage Riolering 2006 De Voortgangsrapportage Riolering is een jaarlijks terugkerende rapportage waarmee Delfland alle betrokkenen informeert over de voortgang van de aanpak van lozingen vanuit de riolering op het oppervlaktewater en de aansluiting van ongerioleerde afvalwaterlozingen op de riolering. Deze samenvatting is vooral bedoeld voor bestuurders. Het volledige rapport Voortgangsrapportage Riolering 2006 kenmerk staat op internet: Deze voortgangsrapportage heeft betrekking op de gemeenten binnen het Hoogheemraadschap van Delfland. De gemeenten Wassenaar en Zoetermeer liggen slechts voor een zeer klein deel binnen het beheersgebied van Delfland. Het rioleringsbeleid voor deze gemeenten wordt hoofdzakelijk getoetst door het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Om deze reden zijn deze gemeenten niet beschouwd in deze rapportage. De voortgang wordt hier beschreven aan de hand van de voortgang voor de volgende thema s: 1. Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2. Gemengde rioolstelsels 3. Gescheiden rioolstelsels en afkoppelen 4. Lozingen afvalwater buitengebied 5. Gegevensbeheer 6. Samenwerking in de waterketen. Daarna volgen een overzicht van de financiële bijdragen, de actualisatie van het beleid en de aandachtspunten per gemeente. 1. Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) De strategie van gemeenten ten behoeve van het beheer en onderhoud van de riolering is vastgelegd in Gemeentelijke Rioleringsplannen (GRP s). Gemeenten zijn op basis van de Wet milieubeheer (Wm) verplicht bij het opstellen van een GRP de waterbeheerders en de provincie te betrekken. Doorgaans worden deze plannen vastgesteld voor een periode van 5 jaar. Van de 12 gemeenten zijn er 11 in het bezit van een door de gemeenteraad vastgesteld GRP (zie tabel 1). Het GRP van Midden-Delfland wordt op 26 juni 2007 voorgelegd aan de raad. Tabel 1: Voortgang GRP Gemeente wordt opgesteld officiëel ingediend officiële reactie gegeven vastgesteld door gemeenteraad planperiode Delft Den Haag Lansingerland Leidschendam-Voorburg Maassluis Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Rotterdam Schiedam Vlaardingen Westland Totalen Samenvatting Voortgangsrapportage Riolering 2006 behorende bij kenmerk van 7

2 In 2006 heeft Delfland meegedaan aan een audit van de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat over de wijze waarop we de rioleringsplannen van gemeenten beoordelen. Dit was onderdeel van een audit van in totaal 6 waterschappen. Uit het ons toegestuurde inspectierapport kan geconcludeerd worden dat er wel verbeterpunten zijn aan te wijzen, maar dat die soms gebaseerd zijn op incidentele gevallen. Over de linie voeren de waterschappen hun taak goed uit en Delfland presteert vergeleken met andere waterschappen niet slecht. 2. Gemengde rioolstelsels Voor gemengde rioolstelsels is een algemeen geldende emissienorm van toepassing (de basisinspanning). Daarnaast moeten de effecten van de overstortingen van rioolwater op het oppervlaktewater binnen acceptabele grenzen blijven (het waterkwaliteitsspoor). De voortgang van dit traject is weergegeven in tabel 2. Het tijdspad waarbinnen een gemeente aan zowel de basisinspanning als het waterkwaliteitsspoor moet voldoen is vastgelegd in de gemeentelijke Wvo-vergunning voor lozingen vanuit de riolering. In 2006 heeft de controle en handhaving zich hoofdzakelijke gericht op het voorschrift in de gemeentelijke Wvo-vergunning om een meetplan voor de riolering op te stellen. Alle gemeenten zijn in 2006 bezig geweest met het opstellen van een meetplan, waarbij ze Delfland betrokken hebben. Delfland onderzoekt de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van meten in de afvalwaterketen. Tabel 2: Voortgang emissiespoor en waterkwaliteitsspoor voor gemengde rioolstelsels Gemeente Emissiespoor Waterkwaliteitsspoor Uitvoering voorbereiding planvorming + toetsing toetsing Waterkwaliteitsspoor planvorming maatregelen Uitvoering maatregelen Delft Den Haag Lansingerland Leidschendam-Voorburg Maassluis Midden-Delfland Pijnacker Nootdorp Rijswijk Rotterdam Schiedam Vlaardingen Westland Totalen Toelichting: Activiteit gereed Activiteit in uitvoering 3. Gescheiden rioolstelsels en afkoppelen Om de AWZI s minder te belasten, om te voorkomen dat regenwater schoner de zuivering ingaat dan het er uit komt en om minder verstoringen te krijgen bij riooloverstorten van gemengde stelsels wil Delfland dat verhard oppervlak van de riolering wordt afgekoppeld. Als richtlijn hanteert Delfland hierbij de beslisboom, waarin de volgende voorkeursvolgorde voor de afvoer van regenwater wordt aangegeven (zie figuur 1): 1. Hemelwater vasthouden voor benutting Samenvatting Voortgangsrapportage Riolering 2006 behorende bij kenmerk van 7

3 2. Water opvangen door toepassen van vegetatiedaken 3. Infiltratie van afstromend hemelwater 4. Afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater 5. Afstromend hemelwater afvoeren naar de AWZI figuur 1: Voorkeursvolgorde afvoer van regenwater Als concreet resultaat voor afkoppelen staat in het Waterbeheersplan dat in 2009 in 5% van het gemengd gerioleerde gebied schoon hemel- en kwelwater afgekoppeld is. Delfland heeft daar al sinds 2004 een bijdrageregeling voor. Zoals in figuur 2 te zien, lijkt het erop dat de bijdrageregeling een ruime aanloopperiode van twee jaar heeft moeten doormaken, voordat er in 2006 goed gebruik van wordt gemaakt Realisatie afkoppelen t.o.v. doelstelling m2 afgekoppeld Jaartal figuur 2: Realisatie afkoppelen t.o.v. doelstelling Doelstelling (uitgaande van 1% per, 5% in 2010) Totaal afgekoppeld op basis van aanvragen tot 1 juli 2006 De bijdrageregeling is in 2006 geëvalueerd en aangepast, zodat aanvragen efficiënter kunnen worden afgehandeld. Het beleid ten aanzien van regenwater zal in 2007 worden geëvalueerd, waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met de wens om af te koppelen en anderzijds wordt voorkomen dat verontreinigingen in hemelwater leiden tot een onacceptabele belasting van het oppervlaktewater. 4. Lozingen afvalwater buitengebied Delfland heeft met alle gemeenten overeenstemming bereikt ten aanzien van de te treffen maatregelen (riolering of IBA) in het buitengebied. In tabel 3 is de voortgang van de sanering van lozingen in het buitengebied weergegeven Samenvatting Voortgangsrapportage Riolering 2006 behorende bij kenmerk van 7

4 Tabel 3. Voortgang sanering lozingen buitengebied Gemeente Gesaneerde lozingen Ongesaneerde lozingen per 1 januari 2007 Totaal Totaal Woningen Tuinbouw Overige Totaal Woningen Tuinbouw Overige bedrijven bedrijven [aantal] [aantal] [aantal] [aantal] [aantal] [aantal] [aantal] [aantal] Delft Den Haag Lansingerland Leidschendam- Voorburg Maassluis Midden-Delfland Pijnacker Nootdorp Rijswijk * 4 Rotterdam Schiedam Vlaardingen Wassenaar Westland Zoetermeer Totalen *betreft Sion- t Haantje, deze lozingen zullen verdwijnen door sloop Aansluiting op de riolering Het provinciale beleid gaat ervan uit dat uiterlijk op 1 januari 2008 gemeenten de maatregelen hebben uitgevoerd. Alleen voor Gemeente Westland heeft de provincie, gezien de unieke situatie, een uitzondering gemaakt. Westland dient de riolering voor 1 januari 2008 te hebben aanbesteed en voor 1 januari 2010 gerealiseerd. Naar aanleiding van het in 2005 gesloten convenant tussen Westland, Delfland en de Provincie is in 2006 een uitvoeringsovereenkomst opgesteld waarin de voorwaarden voor de financiering nader zijn uitgewerkt. Naar verwachting wordt deze overeenkomst in februari 2007 getekend. Hiermee kan er na aanpassingen van CAD-systemen ca. 450 hectare glastuinbouw worden aangesloten op de riolering. Het is nog onzeker of ook Rotterdam, waar een klein gedeelte van de CAD-systemen liggen, zal meedoen met de overeenkomst. De verwachting is dat alle gemeenten op hoofdlijnen aan deze voorwaarden kunnen voldoen. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft aangegeven dat nog een aanzienlijk deel van de riolering in 2008 zal worden aangelegd. De gemeente Midden Delfland zal waarschijnlijk na 1 januari 2008 nog vooral glastuinbouw dienen aan te sluiten op de riolering. De overige gemeenten hebben na 1 januari 2008 waarschijnlijk nog met een klein aantal moeilijke gevallen te maken. Aanleg en beheer van IBA s In december 2006 is opdracht gegeven voor levering, operationeel beheer en voor plaatsing van de IBA s in cluster 1 (Midden-Delfland) in De uitvoering van de werkzaamheden voor cluster 2 (Den Haag, Rijswijk, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Schiedam en Rotterdam) zijn gestart in Op grond van ervaringen in andere gebieden wordt verwacht dat ruwweg 70% - 80% van de perceeleigenaren mee zal doen met het programma. In Midden-Delfland lijkt de participatiegraad wat hoger uit te komen. Samenvatting Voortgangsrapportage Riolering 2006 behorende bij kenmerk van 7

5 5. Gegevensbeheer Vanwege uitvoering van maatregelen voor de basisinspanning, vervanging, nieuwbouw en afkoppelen worden de gemeentelijke rioolstelsels regelmatig aangepast. De technische gegevens hiervan verwerken de gemeenten in een rioleringsplan en dienen dit in bij Delfland. Een deel van deze gegevens wordt in de GIS-applicatie INTWIS-RIOKEN ingevoerd en dit vormt de basis voor o.a. prognoses voor de zuiveringstechnische werken, samenwerkingsprojecten en controle van lozingen vanuit de gemeentelijke riolering. 6. Samenwerking in de waterketen In 2006 is, in het kader van het Programmaplan Samenwerking in de Afvalwaterketen , invulling gegeven aan de in tabel 4 genoemde samenwerkingsprojecten. Tabel 4 Samenwerking binnen de afvalwaterketen Project Omschrijving Visie op de afvalwaterketen Opstellen toekomstvisie op de afvalwaterketen Optimalisatiestudie afvalwatersysteem Met de Optimalisatiestudies wordt in kaart gebracht welke (OAS) mogelijkheden bestaan om de optimalisaties in de afvalwaterketen te realiseren tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. De rioolstelsels, het transportsysteem en de afvalwaterzuivering worden daarbij in samenhang beschouwd. Afvalwaterakkoord Overeenkomst waarin de resultaten uit de samenwerkingsprojecten worden vastgelegd Beheer en onderhoud van gemalen Afspraken over beheer en onderhoud van gemeentelijke gemalen door Delfland IBA-project Gezamenlijke aanleg en beheer van IBA systemen Afkoppelen van hemelwater Stimuleren afkoppelen door bijdrageregeling en communicatie Kennisuitwisseling Kennisuitwisseling binnen lopende projecten en informatiebijeenkomsten Overnamepunt en kostenverdeling Afspraken maken met gemeenten over nieuwe overnamepunten en kostenverdeling Den Haag en Delfland hebben al een intentieverklaring voor een afvalwaterakkoord ondertekend. Met Maassluis heeft Delfland een pilot-afvalwaterakkoord gesloten. Verder is in 2006 samengewerkt aan de volgende onderwerpen: Innovatie waterketen glastuinbouw Aanleg en beheer van IBA s Kwaliteitsplan sanering afvalwater buitengebied Meten in de waterketen 7. Financiële bijdragen Delfland geeft een financiële bijdrage aan de realisatie van de volgende thema s: uitvoering van het waterkwaliteitsspoor Voor de realisatie van maatregelen voor het waterkwaliteitsspoor heeft Delfland dit jaar anderhalve ton uitbetaald. De verwachting was dat meer uitbetaald zou worden, maar de definitieve afronding van een aantal lopende projecten is verschoven naar het afkoppelen van verhard oppervlak In 2006 is aan 3 gemeenten en aan één particulier een bijdrage uitgekeerd voor het afkoppelen van verhard oppervlak. Het totaal uitgekeerde bedrag sinds de totstandkoming van de bijdrageregeling is nog geen 2 ton. In 2006 is er echter al voor 5 ton aan bijdrage verleend voor projecten, waarvan de verwachting is dat de bijdrage in 2007/2008 uitgekeerd zal worden. Er zit duidelijk een stijgende lijn in. riolering buitengebied In 2006 is aan gemeente Westland, conform de uitvoeringsovereenkomst van 28 juni 2006, een voorschot van 2,5 miljoen voor het rioleren van het buitengebied uitgekeerd. Vlaardingen heeft een aanvraag tot uitbetaling ingediend, die in 2007 in behandeling is genomen. Samenvatting Voortgangsrapportage Riolering 2006 behorende bij kenmerk van 7

6 aanleg en beheer van IBA s In 2006 is niets uitgegeven voor realisatie van het programma voor de aanleg van de IBA s. De verwachting is dat alle nog open staande bijdragen betaald zullen worden in Uitgaande van 100 % participatie wordt de bijdrage van Delfland aan de aanleg van de IBA s nu geraamd op 1 miljoen, conform de subsidieverleningbeschikking van DLG. 8. Actualisatie beleid 2007 De lijst met beleidsdocumenten is aangevuld met de in 2006 vastgestelde notities Aanzet tot het opstellen van een visie en Bescherming van de zuiveringstechnische werken. Korte inhoud notitie Bescherming van de zuiveringstechnische werken : Als onderdeel van de waterkwaliteitstaak wil Delfland goede afspraken maken met gemeenten op het raakvlak van inzamelen en zuiveren van afvalwater. Met deze beleidsnotitie beoogt Delfland een duidelijke en werkbare invulling te geven aan deze afspraken. In de notitie wordt ingegaan op de veranderende relevante wetgeving en de merites van de instrumenten afvalwaterakkoord en aansluitvergunning. Uiteindelijk wordt helder op welke wijze Delfland deze instrumenten in wil zetten. Korte inhoud notitie Aanzet tot het opstellen van een visie : In 2006 is gewerkt aan een visie op de waterketen. Een door organisatie en bestuur gedragen visie maakt het makkelijker op snel prioriteiten en oplossingsrichtingen te kiezen. Er wordt voorkomen dat bij elke beslissing discussies over nut en noodzaak worden gevoerd. Het stuk Aanzet tot het opstellen van een visie is aan de VV gepresenteerd en commentaar van de VV is meegenomen bij de verdere verwerking. 9. Aandachtspunten per gemeente Den Haag Den Haag heeft het rioolrecht kunnen verhogen, wat bijdraagt aan een snellere rioolvervanging en wellicht tot een reductie van rioolvreemd water dat hier deels aan ten grondslag ligt. In de OAS Houtrust wordt gestreefd om de grootste emissiebronnen voor de fecale verontreiniging op het badstrand van Scheveningen te reduceren. Lansingerland De gemeente heeft de belangrijkste planvorming afgerond en is goed op schema met uitvoering van de overeengekomen maatregelen Leidschendam-Voorburg De bergbezinkbassins waarvoor Delfland subsidie heeft verleend in het kader van de Bijdrageregeling Waterkwaliteitsspoor zijn gerealiseerd. In september 2007 wordt hiervan de eindafrekening verwacht. Maassluis Het GRP heeft nog een looptijd tot en met Aangezien het GRP nog actueel is wordt de looptijd verlengd tot 2008, zodat in de actualisatie de uitkomsten van het Waterplan Maassluis kunnen worden meegenomen. Midden-Delfland Delfand past als geen-spijt-maatregel in het kader van ABC de watergang aan die loopt van de beoogde locatie van het Bergbezinkbassin-Maasland naar het gemaal. Er moet intensief worden samengewerkt bij de realisatie van het aansluitplan in het glastuinbouwgebied. De gestelde termijn van 1 januari 2008 zal daarom niet kunnen worden gehaald. Pijnacker-Nootdorp Hoewel ten aanzien van de aanleg van riolering in het buitengebied de gestelde termijn van 1 januari 2008 niet kan worden gehaald is er wel goede vooruitgang geboekt en is de verwachting reëel dat het project in 2008 kan worden afgerond. Samenvatting Voortgangsrapportage Riolering 2006 behorende bij kenmerk van 7

7 Er zijn geen bijzondere bestuurlijke aandachtspunten. Het zou wel goed zijn op ambtelijk niveau eens te kijken naar mogelijkheden om vanuit Delfland een meer proactieve aanpak te vinden voor vernieuwingen en aanpassingen van riolering in waterkeringen. Rijswijk De ontwikkelingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening in Sion en t Haantje zijn inmiddels zo concreet dat wordt afgezien van aanleg van riolering voor de nu nog aanwezige glastuinbouwbedrijven. Rotterdam Het sluiten van een overeenkomst met de CAD-verenigingen is een bestuurlijk aandachtspunt. Schiedam De planvorming wordt grotendeels gekanaliseerd in de Optimalisatiestudie voor het Afvalwatersysteem (OAS). Vlaardingen De planvorming wordt grotendeels gekanaliseerd in de OAS. De gemeente heeft gekozen voor een gedetailleerde opbouw van het rioleringsmodel, daarom zijn er nog geen berekeningsresultaten. Het is belangrijk dat deze op korte termijn beschikbaar komen. Vooralsnog is echter geen bestuurlijke actie noodzakelijk. Westland Er ligt echter nog een grote opgave, zowel wat betreft het stedelijke gebied als het buitengebied. Er is regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleg over riolering in het buitengebied. Samenvatting Voortgangsrapportage Riolering 2006 behorende bij kenmerk van 7

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER agendapunt 06.07 897703 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-10-2010 Kennis te nemen van: I. De geschiedenis

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit SANERING LOZINGEN GERIOLEERDE PERCELEN (AANSLUITSTRATEGIE)

Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit SANERING LOZINGEN GERIOLEERDE PERCELEN (AANSLUITSTRATEGIE) agendapunt 05.03 936419 Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit SANERING LOZINGEN GERIOLEERDE PERCELEN (AANSLUITSTRATEGIE) Voorstel Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit 12-4-2011

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO

BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO BERGBEZINKBASSIN (BBB) WEERSELO INHOUDSOPGAVE - AANLEIDING - HUIDIGE SITUATIE - GEVOLGEN RIOOLOVERSTORT - OVERSTORTREDUCTIE - BERGING EN BEZINKING OVERTOLLIG RIOOLWATER - WERKING BBB - WERKING (schematisch)

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Juist (nu) aansluiten

Juist (nu) aansluiten Samenvatting aanpak project Juist (nu) aansluiten Opsteller: M.J.M. Wansink Status: definitief Projectfase: initiatie Datum: 9-3-2011 Versie: 0.2 Kopie: Opdrachtgever Projectteam Projectdossier (origineel)

Nadere informatie

Programma samenwerking in de afvalwaterketen (afvalwaterakkoorden) Kenmerk 59034111.846

Programma samenwerking in de afvalwaterketen (afvalwaterakkoorden) Kenmerk 59034111.846 Programma samenwerking in de afvalwaterketen (afvalwaterakkoorden) Kenmerk 59034111.846 Inhoudsopgave Pagina 1. Vooraf 3 2. Beslissing 4 3. oel programma 5 4. Bedoelingen 6 5. Fasering en tempo 7 6. Beheersing

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Nota overlegreacties en. staat van wijzigingen. Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19

Nota overlegreacties en. staat van wijzigingen. Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19 Nota overlegreacties en staat van wijzigingen Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19 Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0134W01-ONTW Datum: 16 juni 2015 Corsanummer: T15.08179 1.1 Inleiding Overeenkomstig

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Van Waterplan naar Watervisie

Van Waterplan naar Watervisie 22 oktober, Studiedag VVSG Van Waterplan naar Watervisie integraal waterbeleid in Nijmegen Jos van der Lint Waterservicepunt (WSP) www.waterbewust.nl Waalsprong 1996-2020 Dukenburg / Lindenholt 1965-1985

Nadere informatie

agendapunt 04.01 Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit WATERKWALITEITSRAPPORTAGE GLASTUINBOUWGEBIED

agendapunt 04.01 Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit WATERKWALITEITSRAPPORTAGE GLASTUINBOUWGEBIED agendapunt 04.01 910789 Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit WATERKWALITEITSRAPPORTAGE GLASTUINBOUWGEBIED Voorstel Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit 1-2-2011 Kennis te

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2009-2014 Definitief Gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX VOORBURG Grontmij Nederland

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan

Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan Gemeentelijk Rioleringsplan Oostzaan planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 20 juni 2012, revisie Verantwoording Titel :

Nadere informatie

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012.

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012. agendapunt H.10 1008366 Aan Verenigde Vergadering AFSLUITEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET AANVOERTRACÉ BERGING DRIEMANSPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-6-2012 1. het investeringsplan en krediet

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J.

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J. agendapunt 3.b.1 1069670 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WIJZIGINGSOVEREENKOMST NIEUWE DRIEMANSPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 juni 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Water in Bebouwd gebied

Water in Bebouwd gebied Presentatie 20-06 - 2007 1 Water in Bebouwd gebied (relatie gemeente en waterschap) Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum Wat wil ik u vertellen? 2 Status Quo Aa en Maas De stip op de horizon Voorbeeld Geerpark

Nadere informatie

AFVALWATERAKKOORD. tussen

AFVALWATERAKKOORD. tussen AFVALWATERAKKOORD tussen het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, hier op grond van artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door, mevrouw A.M. van Zoelen, die handelt

Nadere informatie

werkgroep riolering West-Nederland werkplan 2008-2009

werkgroep riolering West-Nederland werkplan 2008-2009 werkgroep riolering West-Nederland werkplan 2008-2009 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Werkprogramma wrw... 4 3 Achtergrond en doelstelling wrw... 6 4 Organisatie wrw... 8 Bijlage 1:...10 2 1 Inleiding De werkgroep

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

Subsidieverordening Waterkwaliteitsspoor: - stedelijk gebied; - riolering buitengebied.

Subsidieverordening Waterkwaliteitsspoor: - stedelijk gebied; - riolering buitengebied. Subsidieverordening Waterkwaliteitsspoor: - stedelijk gebied; - riolering buitengebied. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Vastgesteld door het Algemeen bestuur op 20 februari 2003, nr. AB 03/002

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 MAART 1999. - Omzendbrief OW98/4 betreffende aanleg van riolen langs gewestwegen. - Deelname in de kosten door de administratie Wegen en Verkeer (AWV). - Trefwoorden

Nadere informatie

Goed riool, schoon water

Goed riool, schoon water Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN DEN HAAG 2006-2010 Leeswijzer Goed riool, schoon water In dit plan presenteert de gemeente vanuit de wettelijke verplichting om een gemeentelijk

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Rotterdam, 16 oktober 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over riooloverstorten. Aan de Gemeenteraad. Op 18 september 2012 stelde het raadslid

Nadere informatie

Delflands visie op de afvalwaterketen

Delflands visie op de afvalwaterketen Delflands visie op de afvalwaterketen 2015 Colofon uitgave: Hoogheemraadschap van Delfland plaats: Delft datum: 20 februari 2008 kenmerk: 684666 versie: 3.0 status: Document vastgesteld in D&H d.d. 11

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Doetinchem Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1 1.

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland ^i.j6^^ Investeringsbesluit nieuw (vergroot) Collecteurriool Delft Beleidsveld: Aard voorstel: Afvalwaterzuivering Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV:

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 t/m 2017 VOORSTEL 1. De geformuleerde doelen, 2. Het voorgenomen onderzoek 3. De voorgenomen beheermaatregelen 4. De rioolheffing in 2013

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK

EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK A) Aanleiding en Doel Het verhard oppervlak wordt door de gemeenten bepaald voor het opstellen van een Basis RioleringsPlan (BRP). De aanpassingsfrequentie

Nadere informatie

0-meting rioolbeheer Beschrijving methodiek 10 juni 2013, Jeroen Niezen en Dries Jansma

0-meting rioolbeheer Beschrijving methodiek 10 juni 2013, Jeroen Niezen en Dries Jansma 0-meting rioolbeheer Beschrijving methodiek 10 juni 2013, Jeroen Niezen en Dries Jansma Informatie over deze aanpak? Jeroen Niezen, 06-30717435, j.niezen@groningergemeenten.nl Hans de Vries, 06-52051319,

Nadere informatie

Stand van zaken riolering.

Stand van zaken riolering. 1 Stand van zaken riolering. Eind 2004 is het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) 2005-2009 vastgesteld door de gemeenteraad. Het GRP is een belangrijk hulpmiddel voor het maken van een goede integrale beleidsafweging

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Zanddijk, Dingeman OG S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW121106 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland

Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 ONTWERP ONTWERP OVER-gemeenten Afdeling Gebied- en Wijkzaken WORMER Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 13 maart 2012, revisie Verantwoording

Nadere informatie

Westland/Oostland, samen op weg naar de emissieloze kas in 2027

Westland/Oostland, samen op weg naar de emissieloze kas in 2027 Westland/Oostland, samen op weg naar de emissieloze kas in 2027 Afsprakenkader waterkwaliteit en glastuinbouw Context afsprakenkader Het doel van dit afsprakenkader is: het op een zo efficiënt mogelijke

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum

Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum Versie: 0.0 Datum: 21-4-2015 Auteur: Vrijgave: M.J.A. Rijpert T. Crum 1 IKN (Innovatie Kenniscentrum Nederland) Copier is de initiatiefnemer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 4. Gemeentelijk rioleringsplan Den Helder 2013-2017 Gemeente Den Helder Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Den Helder, september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.2 Planhorizon 4 1.3 Belangrijkste relevant beleidskader voor de

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015 agendapunt 3.b.12 1220707 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 10 november 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt. grondwater.

Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt. grondwater. 2015 Gemeente Amersfoort Vergoeding afkoppelen Motivatie om af te koppelen Particulieren (J/N) Transitie naar een volledig gescheiden Ja inzameling en verwerking val alle afvalwater, hemelwater en evt.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schagen. Nr. 6603 23 januari 2015 Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen 0 Samenvatting 0.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2013 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2010-2015

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2010-2015 Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 20102015 www.deventer.nl Inhoudsopgave SAMENVATTING 5 1. INLEIDING 8 1.1. Aanleiding 8 1.2. Doelstelling 8 1.3. Geldigheidsduur 8 1.4. Totstandkoming 8 1.5. Leeswijzer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Ommen 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Ommen Bestuursdienst Ommen

Nadere informatie

NOTITIE UITGANGSPUNTEN STIMULERINGSREGELING AFKOPPELEN UTRECHTSE HEUVELRUG

NOTITIE UITGANGSPUNTEN STIMULERINGSREGELING AFKOPPELEN UTRECHTSE HEUVELRUG NOTITIE UITGANGSPUNTEN STIMULERINGSREGELING AFKOPPELEN UTRECHTSE HEUVELRUG Foto: Gerdrik Bruins, Waterschap Regge en Dinkel 21 December 2010 besproken Michiel Anten Gerard Caré Document nummer: 345624

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Team Civiele Techniek en Verkeer EHs

Gemeente Bloemendaal Team Civiele Techniek en Verkeer EHs Gemeente Bloemendaal Team Civiele Techniek en Verkeer EHs (verbreed) Gemeentelijk RioleringsPlan Bloemendaal 2008 2010 [ 2008007144 ] Tekening IJsfontein/Stichting RIONED GRP Bloemendaal 2008 2010 Synopsis

Nadere informatie

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Midden-Delfland 2011-2015 Concept v2.b

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Midden-Delfland 2011-2015 Concept v2.b verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Midden-Delfland 2011-2015 Concept v2.b April 2011 verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Midden-Delfland 2011-2015 Uitwerking van de gemeentelijke watertaken op het

Nadere informatie

Uitwerkingsnotitie Riolering 2013-2018

Uitwerkingsnotitie Riolering 2013-2018 Uitwerkingsnotitie Riolering 2013-2018 Uitwerkingsnotitie Riolering 2013-2018 Organisatie Auteur Versie Waterschap Reest en Wieden H.H. Post Beleidsmedewerker emissies en riolering 0522-276811 H. Geerse

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR

Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR agendapunt H.02 987352 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-4-2012 I. Het investeringsplan

Nadere informatie

(concept) RIOLERINGSNOTA WETTERSKIP FRYSLÂN

(concept) RIOLERINGSNOTA WETTERSKIP FRYSLÂN (concept) RIOLERINGSNOTA WETTERSKIP FRYSLÂN Leeuwarden, september 2008 Wetterskip Fryslân Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden Telefoon 058 292 22 22 Fax: 058 292 22 22 Wetterskip Fryslân, Rioleringsnota Inhoudsopgave

Nadere informatie

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Algemeen Voor de ontwikkeling van het Cruquiusgebied fase 1 op een van de schiereilanden in het oostelijk havengebied te Amsterdam

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s In vogelvlucht Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s watersysteem De afvalwaterketen Wij beschouwen de afvalwaterketen als één geheel,

Nadere informatie

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeente Schiedam Definitief GRP

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeente Schiedam Definitief GRP verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeente Schiedam Definitief GRP Januari 2014 verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Definitief GRP Opdrachtgever Gemeente Schiedam Postbus 1501 3100

Nadere informatie

vgrp 2010-2015 Gemeente Woudrichem 21 september 2010 Definitief vgrp 9T5233.A0

vgrp 2010-2015 Gemeente Woudrichem 21 september 2010 Definitief vgrp 9T5233.A0 vgrp 2010-2015 Gemeente Woudrichem 21 september 2010 Definitief vgrp 9T5233.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31 (0)24 328 42 84 Telefoon +31 (0)24 360 95 66 Fax info@nijmegen.royalhaskoning.com

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Inhoud. Bestuurlijke samenvatting... 4

Inhoud. Bestuurlijke samenvatting... 4 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Rucphen 2013-2017 Inhoud Bestuurlijke samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Waarom dit beleidsplan?... 6 1.2 Wat staat er in dit plan?... 6 1.3 Hoe lang is dit plan

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Voor: Opgesteld door: Versie 1 (14-06-2012) Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Dit document bevat 11 bladzijden. Ons kenmerk: 19312RA-MW-LED

Nadere informatie

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP gemeente Vlissingen 01-04-2013 eindconcept rapport Colofon: Titel : Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 Ontwerp GRP Status : Gegevens

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Concept Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Papendrecht 2014-2018

Concept Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Papendrecht 2014-2018 Concept Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Papendrecht 2014-2018 September 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Samenvatting...5 1 Inleiding...6 1.1 Historie riolering...6 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011)

Gemeente Bergen Noord-Holland. Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015. Samenvatting. Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Gemeente Bergen Noord-Holland Gemeentelijke Rioleringsplan 2011-2015 Bergingskelder onder het Pompplein, Egmond aan Zee (2011) Samenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Bergen (NH) 1\11

Nadere informatie

Lozingen. Dag 2 9.00-10.00 uur. 60 min

Lozingen. Dag 2 9.00-10.00 uur. 60 min Lozingen Dag 2 9.00-10.00 uur 1 60 min Leerdoelen lozingen Nieuwe structuur lozingsregels Lozingen wel en niet in besluit Diverse soorten lozingen verspreid over hele besluit Relatie zorgplicht en lozingen

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Velsen 2012-2016. Dit vgrp is vastgesteld op.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Velsen 2012-2016. Dit vgrp is vastgesteld op. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Velsen 2012-2016 Dit vgrp is vastgesteld op. 9 oktober 2012 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Velsen 2012-2016 Kenmerk R001-4764316NJK-shp-V04-NL Verantwoording

Nadere informatie

HoogheemTaadschapvanDelfland

HoogheemTaadschapvanDelfland U,f% HoogheemTaadschapvanDelfland Voortgang Waterbeheerplan 2006-2009 Beleidsveld: Aard voorstel: Planvorming Besluitvormend Vergaderdatum: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 631999 3 Aan de Verenigde

Nadere informatie

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Info-avond 24/04/2014 Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wettelijk kader Waarom scheiden? Wat is afkoppelen?

Nadere informatie

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 -

Notitie. Visiedocument GRP/BRP Brummen. 1 Inleiding - 15.004012 - Notitie Contactpersoon Gwendolijn Vugs Datum 1 mei 2015 Kenmerk N001-1229319GBV-avd-V02-NL Visiedocument GRP/BRP Brummen 1 Inleiding Het huidig Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Brummen

Nadere informatie

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum];

Nadere informatie

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Stichtse Vecht Planperiode 2012-2016 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 2 augustus 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014

Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 Verbreed GRP Coevorden Planperiode 2010-2014 25 augustus 2009 Verantwoording Titel Verbreed GRP Coevorden 2010-2014 Opdrachtgever Gemeente Coevorden Projectleider Nils Kappenburg Auteur(s) Jeroen van Voorn

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Verbreed Afvalwaterakkoord Maasduinen

Verbreed Afvalwaterakkoord Maasduinen Bijlage A Verbreed Afvalwaterakkoord Maasduinen Verbreed Afvalwaterakkoord Maasduinen Achtergrondnotitie Opgesteld door: G. Middel, Waterschap Peel en Maasvallei J. Schaap, gemeente Bergen J.W. Strijbosch,

Nadere informatie

DIT INFO BLAD WORDT NIET MEER GEBRUIKT!

DIT INFO BLAD WORDT NIET MEER GEBRUIKT! agendapunt H.06 913294 DIT INFO BLAD WORDT NIET MEER GEBRUIKT! Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE AFSPRAKEN DEN HAAG DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 15-9-2011 de bestuurlijke afspraken

Nadere informatie