Aan de leden van Provinciale Staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de leden van Provinciale Staten"

Transcriptie

1 Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 4 september 2007 Briefnummer : /36/A.42, LGW Zaaknummer: Behandeld door : Opheikens H.M. Telefoonnummer : (050) Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : Nationale projectgroep - nominatie van de Waddenzee als Werelderfgoed Geachte dames en heren, Uw Staten worden gevraagd zich uit te spreken over de nominatie van de Waddenzee als werelderfgoed en over ondertekening van een convenant. Dit is de tweede keer dat de provincies (en gemeenten) worden geconsulteerd over dit onderwerp. Bij de eerste ronde in 2005 werden de waddenprovincies gevraagd of er draagvlak was om te starten met de voorbereiding van een eventuele nominatie van de Waddenzee als werelderfgoed. Er zijn toen ook verschillende informatiebijeenkomsten in het gebied geweest. Wij hebben destijds besloten de door het Rijk voorgenomen nominatie van de Waddenzee als werelderfgoedstatus te ondersteunen en bij duidelijk aanwezig draagvlak in de regio het convenant hierover te zijner tijd mede te ondertekenen. Tevens staat in ons collegeprogramma dat "de Waddenzee en de Waddenzeekust moeten worden beschermd conform de huidige, vastgestelde PKB-Waddenzee. Voorts streven we naar plaatsing van dit gebied op de Werelderfgoedlijst, waarvoor de grens moet liggen bij de huidige zeedijk." Op basis van de uitkomst van die regionale consultatie (ook de gemeenten zijn geconsulteerd en waren niet allemaal voorstander van nominatie) is tijdens de 10 e trilaterale Waddenzeeconferentie op Schiermonnikoog (3 november 2005) toch besloten dat Duitsland en Nederland starten met de voorbereiding van nominatie. Daarmee is nog géén definitief besluit genomen over nominatie. Als onderdeel van de voorbereiding hebben Duitsland en Nederland een concept nominatiedossier opgesteld dat voldoet aan de eisen van UNESCO. Dit dossier is nu klaar (bijlage 1) en daarom worden en de provincies (en de gemeenten) nu gevraagd zich op basis van dit dossier definitief uit te spreken over de nominatie. Uw Staten beslissen niet over de nominatie, dat doet het Kabinet mede op basis van het maatschappelijk draagvlak. Daarom wordt hierover uw mening gevraagd. Om de zorgen voor verdere regelgeving weg te nemen heeft de minister aangeboden hierover een convenant te ondertekenen. (zie verder bij convenant )

2 Wat vooraf ging Al in 1991 hebben Duitsland, Denemarken en Nederland tijdens de 7 e trilaterale Waddenzee Conferentie te Esbjerg uitgesproken, dat ze de Waddenzee zouden willen voordragen als Werelderfgoed. Tijdens de 8 e trilaterale Waddenzee Conferentie in 1997 in Stade is dit bevestigd. Op verzoek van de drie landen heeft prof. Peter Burbridge in 2000 een haalbaarheidstudie verricht. De belangrijkste conclusies uit dit rapport zijn dat: - het Beschermingsgebied van de Waddenzee in aanmerking komt voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst, omdat het voldoet aan de UNESCO criteria voor Natuurlijk Erfgoed; - de nominatie van het Beschermingsgebied van de Waddenzee in de huidige staat en met het huidige beschermingsregime en het gevestigde menselijke gebruik haalbaar is; - plaatsing van de Waddenzee op de Werelderfgoedljst kansen biedt voor de regio. Tijdens de l0e Trilaterale Regeringsconferentie ter Bescherming van de Waddenzee (Schiermonnikoog, 3 november 2005) is besloten dat Duitsland en Nederland starten met de voorbereiding van de nominatieprocedure voor de bestaande beschermde gebieden in de Nederlandse en Duitse delen van de Waddenzee. Denemarken doet dus (vooralsnog) niet mee, omdat men in dit land eerst de procedure om de Deense Waddenzee de status van nationaal park te geven wil hebben afgerond. Denemarken kan op een later moment aanhaken. De UNESCOrichtsnoeren staan dit toe. Het gebied dat Duitsland en Nederland voordragen beslaat het overgrote deel (90%) van de internationale Waddenzee en het bezit alle kenmerken die de Waddenzee uniek maken. De voorbereiding van de nominatie Begin 2006 is een Duits-Nederlandse werkgroep van start gegaan, die het concept nominatiedossier samenstelt en de verdere nominatie voorbereidt. Het trilaterale Waddenzeesecretariaat (CWSS) coördineert daarbij. Voor het Nederlandse deel van de voorbereiding is een nationale projectgroep ingesteld met ambtelijke vertegenwoordigers van de gezamenlijke Waddenprovincies, de Waddenzeegemeenten, het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en LNV. Deze projectgroep wordt voorgezeten door mr. J.M. Visser, burgemeester van Terschelling. Daarnaast is de Klankbordgroep Waddenzee Werelderfgoed ingesteld. Hierin zijn 16 niet bestuurlijke organisaties vertegenwoordigd. Voorzitter is de heer J. van Dijk, ex-gedeputeerde van de provincie Groningen. De Klankbordgroep adviseert de minister gevraagd en ongevraagd over het concept nominatiedossier, het communicatieplan en aanverwante zaken. 2. Doelstelling Waarom nominatie? Met plaatsing op de Werelderfgoedlijst zou de Waddenzee worden toegevoegd aan een selectie van gebieden die uniek zijn op de wereld. De werelderfgoedstatus biedt wereldwijde erkenning en het betekent waardering voor de manier waarop bewoners en gebruikers tot op de dag van vandaag met het gebied zijn omgegaan. In andere gebieden blijkt dat plaatsing op de lijst gevoelens van trots en verbondenheid met het gebied versterkt. Zowel de Duitse als de Nederlandse regering zijn er van overtuigd, dat plaatsing op de Werelderfgoedlijst kansen biedt voor de regio. Bovendien hebben Nederland en Duitsland beide het Werelderfgoedverdrag ondertekend. Daarmee hebben ze zich verplicht aan te geven wat binnen hun grenzen werelderfgoed-waardig is, er zorgvuldig mee om te gaan en dat voor te dragen voor een plaats op de Werelderfgoedlijst. De regeringen zijn van mening

3 dat de Waddenzee een uniek getijdengebied is en dat het huidige beschermingsregime, dat is gebaseerd op Europese en nationale regelgeving, het trilaterale Waddenzeeplan en internationale verdragen, samen met het trilaterale monitorings- en beoordelingsprogramma voldoet aan de eisen van de Werelderfgoed Conventie en voldoende waarborgen biedt voor een goede instandhouding van het gebied in de toekomst. Om welk gebied gaat het? Uitgangspunt is, dat de bestaande beschermde gebieden in het Duitse en het Nederlandse deel van de Waddenzee worden voorgedragen. Aan Nederlandse zijde gaat het om het gebied waar de planologische kernbeslissing Derde Nota Waddenzee (PKB) betrekking op heeft. Aan Duitse zijde gaat het om de nationale parken Waddenzee van Niedersaksen, Waddenzee van Hamburg en Waddenzee van Schleswig-Holstein (tot aan de monding van Eider). Dit impliceert dat de Duitse vaargeulen niet in het te nomineren gebied vallen, maar een deel van de Duitse eilanden wel. Bij elkaar gaat het om een gebied van bijna ha. Het gebied is onderdeel van het grotere Trilaterale Waddenzee Samenwerkingsgebied. Gebied ha 1 Nationaal Park Waddenzee Schleswig-Holstein Nationaal Park Waddenzee Hamburg Nationaal Park Waddenzee Niedersachsen PKB gebied Nederlandse Waddenzee TOTAAL Het nominatiedossier Het concept nominatiedossier dat Duitsland en Nederland gezamenlijk hebben opgesteld is de basis voor de eventuele nominatie. Het nominatiedossier is primair

4 bedoeld voor gebruik door het Werelderfgoedcomité van UNESCO en het is dan ook geheel volgens de richtlijnen en eisen van UNESCO opgesteld. Dit heeft als gevolg, dat het een uitvoerig en op onderdelen minder toegankelijk dossier is. Aan het opstellen van het dossier is bijgedragen door diverse deskundigen uit Nederland, Duitsland en Engeland. Daarnaast zijn enkele ondersteunende deskundigenverklaringen als bijlagen toegevoegd aan het dossier. In het dossier zijn (uitvoerige) beschrijvingen opgenomen van: de aard en de wordingsgeschiedenis van het gebied, de menselijke activiteiten die in het gebied plaatsvinden, de flora en fauna in het gebied, de staat van het gebied, factoren die het gebied zouden kunnen beïnvloeden en het huidige beschermings- en beheersregime. Centraal in het dossier is hoofdstuk 3, waarin wordt omschreven waarom het gebied zo uitzonderlijk is dat plaatsing op de Werelderfgoedlijst gerechtvaardigd zou zijn. Een conceptversie van het dossier is ter becommentariëring voorgelegd aan de nationale projectgroep, de Klankbordgroep en het Regionaal College Waddengebied (RCW). Dit heeft op enkele onderdelen geleid tot een aanpassing van het concept dossier. De mens in het gebied Het gebied is niet alleen natuurgebied, maar ook een gebied waar mensen wonen, werken en recreëren. Dat blijft ook in de toekomst zo. In het dossier wordt informatie (aard, omvang, localisatie) gegeven over de volgende activiteiten: visserij en pierenwinning, gas- en oliewinning, zand- en schelpenwinning, baggerwerkzaamheden, havens en bedrijven, windmolens, recreatie en toerisme, militaire activiteiten, luchtvaart, agrarische activiteiten in de kwelders en kleinschalig historisch medegebruik, zoals handmatig pieren en zagers steken, garnalen kruien en het rapen van schelpdieren voor eigen gebruik. Duitsland en Nederland melden het gebied aan mét deze bestaande activiteiten en zonder verdere beperkingen. UNESCO kan geen eigen regels toevoegen aan het huidige beschermingsregime. De huidige activiteiten, inclusief het klein historisch medegebruik worden daarom niet beperkt door een eventuele werelderfgoedstatus. Heeft de werelderfgoedstatus invloed op de omgeving? De werelderfgoedstatus brengt ook voor de omgeving geen extra regelgeving of beperkingen met zich mee. Eventuele plaatsing van de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst betekent impliciet dat UNESCO de omgeving met de bestaande activiteiten niet als bedreiging ziet en het bestaande beschermingsregime als voldoende beschouwt. Voor toekomstige ontwikkelingen in de omgeving gelden de huidige toetsingskaders en regelgeving. Het te nomineren gebied betreft het PKB gebied, dat wil zeggen de Waddenzee en kleine delen van de eilanden, die sporadisch of met enige regelmaat onder water lopen. De extra bezoekers en activiteiten die plaatsing met zich mee kan brengen zullen juist in de omgeving van het te nomineren gebied plaatsvinden of hun uitvalsbasis hebben. Óf en hoeveel extra bezoekers en activiteiten er zullen komen zal vooral afhangen van de mate waarin overheden en private partijen in de omliggende regio er zelf energie in stoppen om de werelderfgoedstatus van de Waddenzee te benutten en, in sommige locaties, van de natuurlijke draagkracht. De uniciteit van de Waddenzee UNESCO heeft voor natuurgebieden 4 criteria geformuleerd waarmee de uniciteit van een gebied kan worden aangegeven. Het gaat om het voorkomen van:

5 - bijzondere natuurlijke verschijnselen of buitengewone natuurlijke schoonheid (criterium vii); - uitzonderlijke voorbeelden van stappen in de ontwikkeling van de aarde en van geo(morfo)logische processen (criterium viii); - uitzonderlijke ecologische en biologische processen (criterium ix); - natuurlijke omgevingsfactoren die zorgen voor een unieke soortenrijkdom of het handhaven bedreigde flora en fauna ter plaatse (criterium x). Nominatie kan plaatsvinden op basis van één of meer van deze criteria. Het belangrijkste is dat onomstotelijk kan worden aangetoond dat een gebied per criterium echt van uitzonderlijke universele waarde is. Natuurlijk is het zo dat wanneer voor elk van de criteria een solide onderbouwing kan worden gegeven dit resulteert in een sterkere nominatie. Aan de andere kant is het zo, dat wanneer in het streven naar toepassing van alle 4 criteria zwakke argumenten worden meegenomen ter onderbouwing van één of enkele van deze criteria, dit de totale nominatie zou kunnen verzwakken. Per criterium moet de Waddenzee vergeleken worden met andere soortgelijke gebieden. De leden van de Klankbordgroep, van de nationale projectgroep en van het RCW hebben kennis genomen van de adviezen van de diverse deskundigen die door de bilaterale werkgroep zijn geraadpleegd. Mede naar aanleiding hiervan vinden zij dat nominatie gebaseerd zou moeten worden op de criteria viii, ix en x. De beschrijvingen van de voorkomende bijzondere natuurlijke fenomenen, de schoonheid en de belevingswaarde zou moeten worden gebruikt ter ondersteuning van deze criteria en ook elders in het dossier moeten deze aspecten expliciet aan bod komen. De interne consultatie in Duitsland leidde tot dezelfde uitkomst. Het dossier is vervolgens in lijn met de uitkomsten van de interne consultaties in Duitsland en Nederland opgesteld. Dit betekent dat het dossier primair is geschreven ter ondersteuning van nominatie op basis van de criteria viii, ix en x, maar dat de informatie over de schoonheid en de belevingswaarde van het gebied wordt gebruikt ter ondersteuning van deze criteria en dat er elders in het dossier expliciet aandacht aan wordt besteed. Kansen Ervaringen uit gebieden elders op de wereld die de werelderfgoedstatus hebben leert, dat de status kansen biedt. Het werelderfgoed blijkt een sterk merk: het roept het beeld op van origineel en uniek. Hoewel ieder werelderfgoed zijn eigen economische context heeft, blijkt de mate waarin de status rendeert vooral af te hangen van de ambitie die ondernemers en overheden hebben. Kortom, het is aan de regio zelf om te bepalen wat ze doet met de kansen die de werelderfgoedstatus biedt. In dit verband kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt. - Uit ervaringen in andere Werelderfgoederen blijkt, dat de werelderfgoedstatus een positieve uitstraling heeft op het toerisme. De ervaring leert, dat natuurlijke werelderfgoederen vooral een aantrekkingskracht hebben op het hogere marktsegment van de toeristen. Werelderfgoederen worden vaker genoemd in internationale reis- en natuurboeken. UNESCO verwacht dat er in het gebied voldoende voorzieningen zijn voor toeristen en dat er voldoende faciliteiten zijn voor voorlichting over het gebied. - Vele werelderfgoedplaatsen hebben gemerkt dat ze over de hele wereld bekender zijn geworden. - Het werelderfgoed label kan worden gebruikt als marketing instrument in breed internationaal verband en is een uniek middel om het gebied en producten daaruit te promoten. - Individuele bedrijven in de Waddenregio hebben aangegeven, dat in een krapper wordende arbeidsmarkt de nabijheid van een gebied met de

6 werelderfgoedstatus kan helpen bij het aantrekken en behouden van medewerkers. - Voor bedrijven kan het aantrekkelijk zijn om zich in of in de buurt van een dergelijk gebied te gaan vestigen. Bepaalde bedrijvigheid zal zich willen identificeren met werelderfgoed (status, uniciteit van het gebied) om zich zo te onderscheiden. - De werelderfgoedstatus levert geen geld op van UNESCO. Wel is in andere gebieden gebleken dat een werelderfgoed-erkenning er aan kan bijdragen dat locale en regionale projecten eerder in aanmerking komt voor (EU) subsidies. - De exclusieve werelderfgoedstatus kan extra steun betekenen om het hoofd te bieden aan problemen die in een breder internationaal verband moeten worden opgelost, zoals de veiligheid van de internationale scheepvaart. Convenant UNESCO kan aan de werelderfgoedstatus geen extra regels verbinden. Aansluitend op dit gegeven heeft de minister van LNV aangeboden samen met vertegenwoordigers van de drie Waddenprovincies, de Waddeneilanden en de Waddenzeegemeenten een convenant te ondertekenen. Hierin spreken ze af, dat ze uit een aanwijzing tot Werelderfgoed geen verdere regelgeving of beperkingen laten voortvloeien. De werking van het convenant zal om de zes jaar worden geëvalueerd. De leden van de Klankbordgroep hebben in een unaniem advies aan de minister aangegeven het convenant te ondersteunen. Zij hebben daarnaast een adhesieverklaring ondertekend die als bijlage wordt toegevoegd aan het convenant. Het RCW heeft in haar vergadering van 2 juli jl. de convenanttekst beoordeeld. Het RCW beveelt de raden en staten aan in te stemmen met het convenant. Betekenis van de consultatie en de wijze waarop resultaat wordt bepaald Zowel UNESCO als de Nederlandse overheid stellen dat er voldoende draagvlak moet zijn om tot nominatie over te gaan. In 2005 heeft de Tweede Kamer aangegeven, dat er voldoende draagvlak was om te starten met de voorbereidingen van de nominatieprocedure, maar dat er gewerkt moest worden aan vergroting daarvan. Aan het eind van de consultatieperiode zal het geheel van meningen van bestuurlijke en private partijen worden vastgesteld. Hieruit moet blijken dat er meer draagvlak is dan in Financiering en communicatie Financiering is niet van toepassing. De communicatie rond het gehele proces wordt gedaan door het ministerie van LNV en is beschreven onder 1. N.B. De aanwijzing van de waddenzee als werelderfgoed staat geheel los van de aanwijzing in het kader van Natura 2000 en legt ook geen beperkingen op (zoals hierboven reeds aangegeven). 4. Proces en procedure Eind 2007 zal het kabinet een besluit nemen over nominatie. Het resultaat van de regionale consultatie is hierbij medebepalend. De Staten van de drie provincies en alle gemeenteraden wordt in de periode september/oktober 2007 gevraagd zich uit te spreken over de nominatie. Als zowel in Duitsland als Nederland wordt besloten de Waddenzee te nomineren, zal het gezamenlijk nominatiedossier uiterlijk 1 februari 2008 worden ingediend bij UNESCO. Het daaropvolgende jaar zal UNESCO benutten om de nominatie te laten beoordelen door deskundigen. Vervolgens zal in juli 2009 het Werelderfgoedcomité een besluit nemen over eventuele plaatsing op de Werelderfgoedlijst.

7 Informatie Aan alle betrokken gemeenten, provincies en niet-bestuurlijke organisaties wordt ten behoeve van de burgers en leden een informatiepakket toegezonden. Hierin zijn onder meer opgenomen het volledige dossier in het Nederlands, brochures en een DVD. Daarnaast is er de website > die alle informatie bevat over de voorgenomen nominatie. Op deze website is naast de volledige Nederlandstalige versie ook de Engelstalige versie van het dossier te raadplegen. 5. Vraagstelling Wij verzoeken u aan te geven of u kunt instemmen met de nominatie van de Waddenzee als werelderfgoed op basis van het voorliggende nominatiedossier. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen:, voorzitter., secretaris.

Onderwerp: Nominatie Waddenzee als Werelderfgoed

Onderwerp: Nominatie Waddenzee als Werelderfgoed Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 88 Haarlem, 30 oktober 2007 Onderwerp: Nominatie Waddenzee als Werelderfgoed Bijlagen: - ontwerpbesluit - informatie van LNV (4) 1. Inleiding Uw Staten worden

Nadere informatie

Raadsvergadering van 20 november 2007 Agendapunt 7. Nominatie van de Waddenzee als Werelderfgoed en ondertekening Schiermonnikoog, 8 november 2007

Raadsvergadering van 20 november 2007 Agendapunt 7. Nominatie van de Waddenzee als Werelderfgoed en ondertekening Schiermonnikoog, 8 november 2007 Raadsvergadering van 20 november 2007 Agendapunt 7 Onderwerp: Nominatie van de Waddenzee als Werelderfgoed en ondertekening Schiermonnikoog, 8 november 2007 Aan de Gemeenteraad, Advies De raad stemt in

Nadere informatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DRZN. 2007/4545 13 december 2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

1 3 AUG 2007, Zaaknr.: 1 O AUG. 200 / provincie groningesi

1 3 AUG 2007, Zaaknr.: 1 O AUG. 200 / provincie groningesi Aan; de colleges van Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraden, colleges van Gedeputeerdeen Provinciale Staten Onderwerp : Datum: j ft ««IA nnn-f 1 O AUG. 200 / Waddenzee Werelderfgoed provincie groningesi

Nadere informatie

De Waddenzee als werelderfgoed - veel gestelde vragen

De Waddenzee als werelderfgoed - veel gestelde vragen De Waddenzee als werelderfgoed - veel gestelde vragen Werelderfgoed Wat is een werelderfgoed? "Een object, plek of gebied met natuur en/of cultuurhistorische waarden die uniek zijn in onze wereld en van

Nadere informatie

A d v i e s a a n P r o v i n c i a l e S t a t e n

A d v i e s a a n P r o v i n c i a l e S t a t e n Statengriffie A d v i e s a a n P r o v i n c i a l e S t a t e n t.b.v. Statenvergadering : 1 oktober 2007, voordracht 66 Commissie Datum commissievergadering : 24 september 2007 Onderwerp : Water, Agrarische

Nadere informatie

Deze brochure bevat informatie over de mogelijke voordracht van de Waddenzee als UNESCO Werelderfgoed.

Deze brochure bevat informatie over de mogelijke voordracht van de Waddenzee als UNESCO Werelderfgoed. Deze brochure bevat informatie over de mogelijke voordracht van de Waddenzee als UNESCO Werelderfgoed. Wad Werelderfgoed? De Waddenzee is met het grootste aantal aaneengesloten droogvallende wadplaten

Nadere informatie

Grenzen verleggen in het Waddengebied. Maarten Hajer

Grenzen verleggen in het Waddengebied. Maarten Hajer Grenzen verleggen in het Waddengebied Maarten Hajer De Waddenzee versterken: ja, maar hoe? 2 Waar J.C. Bloem niet geldt 3 En dan: wat is natuur nog in dit land? Waddenzee van (inter)nationaal belang Grootste

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING WERELDERFGOEDNOMINATIE ROMEINSE LIMES

INTENTIEVERKLARING WERELDERFGOEDNOMINATIE ROMEINSE LIMES INTENTIEVERKLARING WERELDERFGOEDNOMINATIE ROMEINSE LIMES Prelude De Romeinse Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk, is de grootste lineaire archeologische structuur in Europa. Een indrukwekkend restant

Nadere informatie

enteame1ana eenteame1ana .tx 1 schiv Provincie provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslîn SCHIER M 0 N Nl K000 WAD DEN EILANDEN

enteame1ana eenteame1ana .tx 1 schiv Provincie provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslîn SCHIER M 0 N Nl K000 WAD DEN EILANDEN WAD DEN EILANDEN Pl eenteame1ana gemeente SCHIER M 0 N Nl K000 WAD DEN EILANDEN Ministennvan Binnenlandse Zaken en Knninkrijksrelaties Provincie Noord-Holland provinsje fryslân provincie fryslân b schiv

Nadere informatie

Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010).

Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010). Definitief concept oktober 2010 Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010). Inleiding In Deel 4 van de pkb Derde Nota Waddenzee (januari 2007)

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE

SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE Naam gemeenteraadsfractie Senioren Hollands Kroon Datum 6 juli 2015 Volgnummer SV 1517 Onderwerp: Waddenzeegemeenten aanjagen Geachte

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Richtlijnen. Voor het gebruik van. het werelderfgoedlogo Waddenzee

Richtlijnen. Voor het gebruik van. het werelderfgoedlogo Waddenzee Richtlijnen Voor het gebruik van het werelderfgoedlogo Waddenzee Gezamenlijk Waddenzeesecretariaat Wilhelmshaven, december 2010 Richtlijnen gebruik Werelderfgoedlogo Waddenzee (December 2010) page 2 Richtlijnen

Nadere informatie

rj, provinsje fryslân provincie fryslân Friese Koers De heer J. Hiemstra Leeuwarden, 27 augustus 2013 Verzonden, 133 SEP. 2013

rj, provinsje fryslân provincie fryslân Friese Koers De heer J. Hiemstra Leeuwarden, 27 augustus 2013 Verzonden, 133 SEP. 2013 provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon; (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 1 1 Friese Koers De heer J. Hiemstra www.fryslan.nl provincie@fryslan ni www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Managementplan. Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bijeenkomsten 13, 15 oktober en 10 november 2015

Managementplan. Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bijeenkomsten 13, 15 oktober en 10 november 2015 Managementplan Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie Bijeenkomsten 13, 15 oktober en 10 november 2015 Programma Nominatie proces Introductie Managementplan In groepen uitwerken onderwerpen Managementplan

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

2e bijeenkomst stuurgroep 20-12-2011. Strategie bijeenkomst 02/04-2012. Terugkoppeling strategie bijeenkomst 03/04-2012

2e bijeenkomst stuurgroep 20-12-2011. Strategie bijeenkomst 02/04-2012. Terugkoppeling strategie bijeenkomst 03/04-2012 Doel van project: een strategie voor duurzaam toerisme opstellen voor Werelderfgoed gebied de Waddenzee die beheer, bescherming en toerisme zodanig verbindt, dat de bijzondere waarden van het gebied instand

Nadere informatie

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland Bijlage bij Statenbrief Plan van aanpak Natuurvisie- zaaknummer 2016-012209 Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland 1. Aanleiding In 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

i/tri\ provincie groningen

i/tri\ provincie groningen Gedeputeerde Staten i/tri\ provincie groningen Aan het lid van Provinciale Staten, mevrouw K. de Wrede Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Antwoord op Bijlage Onderwerp 2 t JUNI

Nadere informatie

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen.

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen. PER FALK COURIER Aan de gemeenteraad van Boxmeer Postbus 450 5830 AL BOXMEER Nijmegen, 25 oktober 2006 Ons kenmerk : 20041655 TL/cb Inzake : Boxmeer/Windenergie Doorkiesnummer : 024-382 83 94 Direct faxnummer:

Nadere informatie

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard!

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! > www.vrom.nl Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender Waddenfonds 8 september tot en met 17 oktober 2008 Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

3 Q NOV. 2010. 2010-62.458/48/A.20, LGW 284674 Galen Last L.J. van (050)316 4193

3 Q NOV. 2010. 2010-62.458/48/A.20, LGW 284674 Galen Last L.J. van (050)316 4193 o [p[r vdöi] De /& groningen o Martinikerkhof 12 Postbus 610 9700 AP Groningen Aan de leden van Provinciale Staten, de heren Luitjens en Blom. a- C/) 050 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld

Nadere informatie

REFERENTIE DOORKIESNUMMER EMAILADRES ONDERWERP

REFERENTIE DOORKIESNUMMER EMAILADRES ONDERWERP PROVINCIE " UTRECHT Gemeente Woerden Aan de gemeenteraad Postbus 45 3440 AA Woerden R «J 1 1 JULI 2014 Ben. Ambt. Streefdat. Afschr.: Be^U) ^Jir BVO. DATUM NUMMER UW BRIEF VAN UW NUMMER BIJLAGE 3 juli

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b rj,

provinsje fryslân provincie fryslân b rj, - 1 Ons provinsje fryslân provincie fryslân b rj, postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 -t J Statenfractie Partij voor de Dieren T.a.v. mevrouw

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Beschermd Dorpsgezicht Gelselaar Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Datum Trilaterale Regeringsconferentie Waddenzee; 4-6 februari te Tønder, Denemarken

Datum Trilaterale Regeringsconferentie Waddenzee; 4-6 februari te Tønder, Denemarken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Natuur Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 Met het Activiteitenbudget Cultuur geven wij uitvoering aan de Cultuurnota Het Verhaal van Groningen 2013 2016. Met dit budget wil de Provincie Groningen de volgende

Nadere informatie

Gelet op: de bepalingen zoals vermeld in de Algemene Subsidieverordening van de provincie Zuid-Holland

Gelet op: de bepalingen zoals vermeld in de Algemene Subsidieverordening van de provincie Zuid-Holland Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering 2010 Nummer 6164 onderwerp bijdrage realisatie projecten Ondergedompeld in de Biesbosch 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

Reflectie op 4 jaar Convenant Vaarrecreatie door de ANWB. Mevrouw de gedeputeerde, mevrouw de burgemeester, dames en heren,

Reflectie op 4 jaar Convenant Vaarrecreatie door de ANWB. Mevrouw de gedeputeerde, mevrouw de burgemeester, dames en heren, Reflectie op 4 jaar Convenant Vaarrecreatie door de ANWB. Mevrouw de gedeputeerde, mevrouw de burgemeester, dames en heren, Op de omslag van de ANWB Waterkampioen van oktober prijkt deze foto. Wie niet

Nadere informatie

Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe

Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe Waarom deze inspraakwijzer? Deze inspraakwijzer is geschreven als toelichting op de terinzagelegging van het ontwerp-beheerplan voor Natura 2000-gebied

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM AANTEKENEN Gedeputeerde Staten van Groningen Per adres: afdeling Omgeving&Milieu Postbus 610 9700 AP GRONINGEN Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.C.M. van der

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker!

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker! Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Nieuwsbrief Roadshows UNESCO & Bescherming Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Datum: JULI 2015 Versie:

Nadere informatie

1 A N D E N. Aan de Minister van Economische Zaken De heer H. Kamp Postbus 20401 2500 EK Den Haag. Datum: 22-1-20141 001 1 AJZ

1 A N D E N. Aan de Minister van Economische Zaken De heer H. Kamp Postbus 20401 2500 EK Den Haag. Datum: 22-1-20141 001 1 AJZ 1 A N D E N Aan de Minister van Economische Zaken De heer H. Kamp Postbus 20401 2500 EK Den Haag Datum: 22-1-20141 001 1 AJZ Onderwerp: reactie Waddeneilanden onderzoek near-shore windenergie. Excellentie,

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Schriftelijke vragen inzake afhandeling statenvragen van de fractie van de PVV aangaande het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur Bijlage(n)

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 20 februari 2014

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 20 februari 2014 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 20 februari 2014 OPSTELLER VOORSTEL: Jan Zijlstra AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Pytsje de Graaf Agendapunt: No. /2014 Dokkum, 8 januari 2014 ONDERWERP: bestuurlijke

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

Leeuwarden/Den Haag, 18 december Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken de heer M. van Dam

Leeuwarden/Den Haag, 18 december Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken de heer M. van Dam Leeuwarden/Den Haag, 18 december 2015 Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken de heer M. van Dam Aan de Gedeputeerde van natuur van de provincie Groningen de heer H. Staghouwer Betreft: eindverslag

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Bestuursopdracht: beleidsnota recreatie en toerisme. Brunssum, d.d. : Gemeenteblad : 2008/20 Afdeling Nr.

Raadsvoorstel Bestuursopdracht: beleidsnota recreatie en toerisme. Brunssum, d.d. : Gemeenteblad : 2008/20 Afdeling Nr. Raadsvoorstel Bestuursopdracht beleidsnota recreatie en toerisme Brunssum, d.d. 11-12-2007 Gemeenteblad 2008/20 Afdeling Nr. B&S 2007/16656 Portefeuillehouder Heinen Onderwerp Beleidsnota recreatie en

Nadere informatie

Hartelijk welkom, strategie bijeenkomst duurzaam toerisme Werelderfgoed Waddenzee

Hartelijk welkom, strategie bijeenkomst duurzaam toerisme Werelderfgoed Waddenzee Hartelijk welkom, strategie bijeenkomst duurzaam toerisme Werelderfgoed Waddenzee Werelderfgoed Waddenzee El 2 Natuur Werelderfgoed Waddenzee June 2009: Inschrijving Duits-Ndl Waddenzee Opdracht hierbij

Nadere informatie

Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik Aan De raads- en duoburgerleden Tel: (0164)

Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik   Aan De raads- en duoburgerleden Tel: (0164) B17-013106 Gemeente ñ Bergen op Zoom IIIIIIIIIIIIIIIIIIH ĮļB 1 1 Datum 2 1 APR. 2017 Nr. Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik Email: J.E.Dik@bergenopzoom.nl Aan De raads- en duoburgerleden

Nadere informatie

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling;

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling; Samenwerkingsovereenkomst Ring Blauwe Stad Samenwerken aan een vernieuwingsimpuls Ring Blauwe Stad De Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon De Provincie Groningen, gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 prof. mr. Friso de Zeeuw praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling De

Nadere informatie

9 ta. Mlc. Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

9 ta. Mlc. Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Veiligheid Mlc Gemeente Delft Advies Phoenlxsiraat 16 261 1 AL DeIR Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delff Retouradres :Advies, Postbus 78. 2600 ME Delfl Leden van de gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

Werelderfgoed Waddenzee biedt kansen. Een rapport op basis van gesprekken met ondernemers in het Waddengebied

Werelderfgoed Waddenzee biedt kansen. Een rapport op basis van gesprekken met ondernemers in het Waddengebied Werelderfgoed Waddenzee biedt kansen Een rapport op basis van gesprekken met ondernemers in het Waddengebied Voorwoord In juni 2009 werden het Nederlandse en Duitse deel van de Waddenzee toegevoegd aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse. Waterlinie samen sterker!

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse. Waterlinie samen sterker! FACTSHEET UNESCO Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Fort bij Tienhoven (foto Stichting Aquarius) Waterlinie samen sterker! De Nieuwe Hollandse Waterlinie De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste

Nadere informatie

"^verijssel G 1 4 5 5 7 O. provincie. Overlegorgaan nationaal Park Weerribben-Wieden T.a.v. dhr. P. Niens Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

^verijssel G 1 4 5 5 7 O. provincie. Overlegorgaan nationaal Park Weerribben-Wieden T.a.v. dhr. P. Niens Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Luttenbergstraat 2 Postbus 008 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 83 80 Fax 038 425 5 20 overijssel.nl/loket/subsidies subsidie@overijssel.nl 8 G 4 verlegorgaan nationaal Park Weerribben-Wieden T.a.v. dhr.

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Algemene Rekenkamer Mevrouw drs. S.J. Stuiveling Postbus 20015 2500 EA Den Haag Datum ^3 noi^^thle^ 2LC>0 Betreft conceptrapport

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

De gemeente Hengelo is uitgenodigd een zienswijze in te dienen op de MER en structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o.

De gemeente Hengelo is uitgenodigd een zienswijze in te dienen op de MER en structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 306588 M. Roelofs BP El ONDERWERP Gebiedsontwikkeling luchthaven Twente: zienswijze MER en structuurvisies

Nadere informatie

Adviescomité SEA. Is er al dan niet een strategische milieubeoordeling (SEA) vereist voor het ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden?

Adviescomité SEA. Is er al dan niet een strategische milieubeoordeling (SEA) vereist voor het ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden? Directoraat-generaal Leefmilieu EUROSTATION Blok II 2 e verdieping Victor Hortaplein 40, bus 10 B 1060 BRUSSEL www.environment.fgov.be Secretariaat van het Adviescomité SEA: Sabine WALLENS t: + 32 2 524

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen:

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen: Beslisdocument Voortzetting samenwerking komende periode en beëindiging huidig Convenant ontwikkeling luchthaven Lelystad tussen Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, Schiphol Group en Lelystad Airport.

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Mei 2009 Nummer 6060 onderwerp Subsidieverzoek Krimpen aan den IJssel innovatieve bestuurskrachtmeting 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht

PROVINCIAAL BLAD. Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3999 11 juli 2016 Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht Besluit van gedeputeerde

Nadere informatie

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs.

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs. Voorstel aan de raad Nummer: 131041831 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: T.J. Caldenhoven Afdeling: bestuursmanager De Steiger Telefoon: 0320-278470 E-mail: tj.caldenhoven@lelystad.nl

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : digitale

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen.

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen. GEMEENTE Stadskanaal De Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN PROVINCIE DREN HE No.: Ingek.: 09 FEB. 2015 TEAM: TE BEH. DOOR: DWS: 1 GTAFD.: BSN uw kenmerk uw brief van

Nadere informatie

3. het betreffende specifieke beoordelingskader, zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van dit Openstellingsbesluit.

3. het betreffende specifieke beoordelingskader, zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van dit Openstellingsbesluit. Openstellingsbesluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 30 april 2015, kenmerk 2015 / nr. 02, houdende nadere regels met betrekking tot de openstelling van een aanvraagperiode en de vaststelling

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer

Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer Partijen: - De provincie Utrecht, gevestigd aan de Archimedeslaan 6, 3544 BB te Utrecht, te dezer zake vertegenwoordigd door gedeputeerde A.M.A. Pennarts-Pouw

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO DeventerNu over Trap Wilhelminabrug 1- Notagegevens Notanummer 2016-001386 Datum 18-08-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Preserving the heritage of humanity? Obtaining world heritage status and the impacts of listing Aa, Bart J.M. van der

Preserving the heritage of humanity? Obtaining world heritage status and the impacts of listing Aa, Bart J.M. van der Preserving the heritage of humanity? Obtaining world heritage status and the impacts of listing Aa, Bart J.M. van der IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF)

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

onderzoek bestuurlijke toekomst Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

onderzoek bestuurlijke toekomst Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Zaaknummer: 00408211 Onderwerp: onderzoek bestuurlijke toekomst Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Collegevoorstel Inleiding Als follow-up op het rapport van de Commissie Huijbregts naar de veerkracht van

Nadere informatie

Algemene Monumenten informatie

Algemene Monumenten informatie Informatiemap deel A Algemene Monumenten informatie In dit deel A van de informatiemap wordt kort ingegaan op de volgende algemene onderwerpen betreffende monumenten en het eilandelijke monumentenbeleid.

Nadere informatie

Programma van Eisen - Beheerplannen

Programma van Eisen - Beheerplannen Programma van Eisen - Beheerplannen Eisen voor de inhoud Inventarisatie 1. Het beheerplan geeft allereerst een beschrijving van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied (de actuele situatie en trends,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 67285 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gooise Meren

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp Samenvoegen Leefbaarheidsbudget en Bewonersondersteuningsbudget - Uitvoeringsregeling Leefbaarheid en Initiatiefbudget

Collegebesluit. Onderwerp Samenvoegen Leefbaarheidsbudget en Bewonersondersteuningsbudget - Uitvoeringsregeling Leefbaarheid en Initiatiefbudget Collegebesluit Onderwerp Samenvoegen Leefbaarheidsbudget en Bewonersondersteuningsbudget - Uitvoeringsregeling Leefbaarheid en Initiatiefbudget Nummer 2017/523728 Portefeuillehouder Spijk, J.K.N. van Programma/beleidsveld

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 10-06-2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: C. Hienkens Onderwerp: Ondertekening verbreed convenant BAW regio Zaanstreek-Waterland Afdeling

Nadere informatie

Statengriffie. Floortje van Aken <Aken@vnoncw-mkbnoord.nl> Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp:

Statengriffie. Floortje van Aken <Aken@vnoncw-mkbnoord.nl> Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp: Statengriffie Van: Floortje van Aken Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 15:32 Aan: Ria Veenstra Onderwerp: Inspraakreactie MKB-Noord Bijlagen: BRF_151903_Retail Agenda.pdf; Inspraakreactie

Nadere informatie

Geachte Raad, Trilaterale samenwerkingsaspecten.

Geachte Raad, Trilaterale samenwerkingsaspecten. Geachte Raad, Hierbij zend ik u mijn beleidsreactie na afstemming met de ministeries van VenW en VROM, op uw advies dat betrekking heeft op een aantal zaken die op trilateraal niveau spelen en betrekking

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie AMBITIE IN EEN ORGANISCH PROGRAMMA Militair werelderfgoed (gebouw en landschap) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam VERBINDEN,

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe Ondergetekenden 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, handelend als bestuursorgaan,

Nadere informatie

Trilateraal voor de Toekomst: naar een versterkte trilaterale samenwerking

Trilateraal voor de Toekomst: naar een versterkte trilaterale samenwerking Trilateraal voor de Toekomst: naar een versterkte trilaterale samenwerking Advies aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de trilaterale samenwerking, de aanleg van windmolenparken

Nadere informatie

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE subsidieverordening NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE EN STELLING VAN AMSTERDAM 2016-2019 PROVINCIE-UTRECHT.NL Subsidieverordening NHW & SvA 2016 2019 1 subsidieverordening Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling

Nadere informatie

BB/U Lbr. 15/103

BB/U Lbr. 15/103 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Definitief VNG-akkoord op bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom uw kenmerk ons kenmerk BB/U201502219 Lbr.

Nadere informatie

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl bezoekadres: fjj,. provincie ItrM m groningen Martinikerkhof i 2 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME STAATSBESLUIT van 31 oktober 2001 ter uitvoering van artikel 4 lid 2 van de Bouwwet 1956 (G.B. 1956 no. 30, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1980 no.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Nominatie(dossier)

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

vveert ) ) --'"1 l, ru >tr T Behandeling uiterlijk n college van Q september 2014 GEMEENTE ]'il-s 973 f ^rrr"r, tll Sector Afdeling

vveert ) ) --'1 l, ru >tr T Behandeling uiterlijk n college van Q september 2014 GEMEENTE ]'il-s 973 f ^rrrr, tll Sector Afdeling 3 od or >tr l, ru GG GEMEENTE vveert ]'il-s 973 Sector Afdeling Zaaknummer(s) in$ekomen stuk(ken) : Ruimte : Sector Ruimte Behandelend medewerk(st)er: Huub Keijzers Tel.: (0495) 57 53 09 pr mair: H.A.

Nadere informatie

SAMENWERKING WADDENEILANDEN

SAMENWERKING WADDENEILANDEN SAMENWERKING WADDENEILANDEN NAAR EEN BESTUURSKRACHT ONDERSTEUNEND RELATIEMODEL DE WADDENEILANDEN Algemeen Het Koninkrijk der Nederlanden kent in het totaal acht eilandgemeenten: De Caribische eilanden

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie