Businessplan Samenwerken aan een veiliger Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Businessplan Samenwerken aan een veiliger Groningen"

Transcriptie

1 Samenwerken aan een veiliger Groningen Januari 2016

2 Inhoud 1 Voorwoord Samenwerken aan een veiliger Groningen Doelstellingen Doelstelling thema 1: Prestatieverbetering bij schadeafhandeling Doelstelling thema 2: Opschalen van het versterkingsprogramma Doelstelling thema 3: Slim gebruiken van beschikbare informatie Doelstelling thema 4: Sterk zijn in verbinding en samenwerking Samenwerking en verbinding in de regio Verbeteren van de integrale werkwijze Boeien en binden van medewerkers Tot slot Centrum Veilig Wonen 1

3 1 Voorwoord Voor u ligt het Businessplan 2016 van Centrum Veilig Wonen (CVW). Dit plan biedt inzicht in de werkzaamheden die CVW voorstelt uit te voeren in Centrum Veilig Wonen levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de integrale aanpak voor veiligheid in Groningen. Wij zijn in januari 2015 opgericht om de afhandeling van aardbevingsschades te verbeteren en de veiligheid van het gebied te vergroten door het coördineren van herstel- en versterkingswerkzaamheden. Gevestigd in Appingedam, midden in het gebied van het Groninger gasveld om dicht bij de bewoners te staan. Wij zijn een organisatie voor en door Groningers. Een groot deel van onze medewerkers komt uit het gebied. Zij begrijpen de emoties van bewoners als geen ander. Wij nemen de bewoners serieus, begeleiden en ontzorgen hen gedurende het hele proces dat zij met Centrum Veilig Wonen doorlopen door concrete oplossingen en maatregelen te bieden. Met betrekking tot schadeherstel en het versterken van woningen en gebouwen werkt CVW zoveel als mogelijk en gewenst samen met regionale marktpartijen. Hiermee levert CVW ook haar bijdrage aan de lokale en regionale economie. Dit alles om CVW dé vertrouwde partner te maken voor bewoners, overheid en marktpartijen om samen een veilig en aantrekkelijk leefklimaat in het gebied te realiseren. Het Businessplan is door Centrum Veilig Wonen opgesteld op basis van haar eigen inzichten, ervaring en kennis met als uitgangspunten de Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998 van december 2015 en het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen dat op 18 december 2015 is vastgesteld door het Kabinet (hierna: Meerjarenprogramma) en diverse andere besluiten omtrent het aardbevingsdossier die het afgelopen jaar zijn genomen. Centrum Veilig Wonen 2

4 2 Samenwerken aan een veiliger Groningen Centrum Veilig Wonen (CVW) zet zich in voor het herstellen van aardbevingsschades aan woningen en gebouwen in het gebied van het Groninger gasveld. Naast schadeherstel leggen wij ons ook toe op het versterken en waar van toepassing - het verduurzamen van woningen en gebouwen. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden stellen we de bewoner centraal. We begeleiden hen door het proces, verstrekken de benodigde informatie, brengen ze in contact met de juiste experts en verzorgen de administratieve afhandeling. Daarnaast werken we intensief samen met gemeenten, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en marktpartijen om een veilig en aantrekkelijk leefklimaat in het gebied te realiseren. Ons streven is om een vertrouwde partner te zijn voor alle stakeholders. Naast schadeherstel en het versterken van woningen en gebouwen is er erkend dat de bewoners in het gebied van het Groninger gasveld een meer aantrekkelijke leefomgeving en duurzaam toekomstperspectief verdienen. De NCG (als representant van gemeenten, provincie en het Rijk), politieke instanties, NAM en bewoners dienen gezamenlijk te investeren in het verhogen van de duurzaamheid, levensloopbestendigheid en leefbaarheid van de (gebouwde) omgeving. Centrum Veilig Wonen wil een belangrijke rol spelen in het realiseren van deze doelstelling. De Nationaal Coördinator Groningen heeft eind 2015 het Meerjarenprogramma gepubliceerd met aspecten die van invloed zijn op de positie van CVW in Deze aspecten zijn: De wens voor een gebiedsgerichte aanpak stelt nieuwe eisen aan de organisatiestructuur; Complexe schadegevallen vallen onder bemiddeling van de NCG en worden door CVW overgedragen aan de NCG; Er wordt een arbiter aardbevingsschade aangesteld; CVW wordt gepositioneerd als regie- en uitvoeringsorganisatie. In de komende maanden wordt er in samenwerking met de NCG en andere belanghebbenden concrete invulling gegeven aan de gevolgen van deze aspecten. Centrum Veilig Wonen 3

5 3 Doelstellingen 2016 Door de externe veranderingen en onze ambitie om onze prestaties te verbeteren, is CVW een organisatie in ontwikkeling. In 2016 richten we ons op het verbeteren van onze dienstverlening richting bewoners en externe stakeholders. In het CVW Businessplan 2016 zijn vier thema s geïdentificeerd om onze dienstverlening naar een hoger niveau te brengen. Deze thema s zijn: 1. Prestatieverbetering bij schadeafhandeling; 2. Opschalen van het versterkingsprogramma; 3. Slim gebruiken van beschikbare informatie; 4. Sterk zijn in verbinding en samenwerking. Voor elk thema zijn doelstellingen geformuleerd die CVW in 2016 wil bereiken. 3.1 Doelstelling thema 1: Prestatieverbetering bij schadeafhandeling Begin januari 2015 is CVW gestart met de afhandeling van aardbevingsgerelateerde schades. In het afgelopen jaar heeft CVW de interne organisatie ingericht, het schadeprotocol inclusief klachtenprotocol vernieuwd en de communicatie met bewoners/schademelders verbeterd. Sinds onze oprichting worden er continu bewonerstevredenheidsonderzoeken uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Customeyes. De bewonerstevredenheid score van 7,1 (op een elf puntenschaal), in combinatie met een doorlooptijd van acht tot tien weken, getuigen van de positieve resultaten van onze inspanningen en die van onze partners 1. In 2016 wil CVW de prestaties van het schadeafhandelingsproces verder verbeteren. In nauwe samenspraak met de NCG wordt het proces voor afhandeling van complexe gevallen vorm gegeven. Ook willen wij bewoners ontzorgen door na een schademelding te kijken naar de mogelijkheden voor versneld herstel. Hierbij zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: Om een goede dienstverlening met betrekking tot schadeafhandeling in 2016 te kunnen blijven garanderen, dient CVW voldoende interne en externe capaciteit beschikbaar te hebben. De capaciteit voor schadeafhandeling wordt ingesteld op een basisniveau van 600 schademeldingen per week, met een piekbelasting van 900 schademeldingen per week. Dit niveau is gebaseerd op historische gegevens en aannames over het aantal te verwachten schademeldingen. In 2015 was NAM nog verantwoordelijk voor de schadeafhandeling van complexe gevallen. Onder complexe gevallen worden verstaan: schademeldingen met meerdere oorzaken naast de aardbevingen. Als Centrum Veilig Wonen vaststelt dat er sprake is van een complexe schade dan wordt deze door het CVW overgedragen aan de Nationaal Coördinator Groningen. Hierdoor wordt de doorlooptijd van voornamelijk de complexe gevallen versneld en neemt onze benodigde capaciteit voor schadeafhandeling af. Onder regie van de NCG en NAM implementeren wij een integraal proces voor het signaleren en overdragen van complexe gevallen. 1 Onder partners verstaan we alle marktpartijen en eenmanszaken waarmee wij samenwerken om de benodigde herstel-, versterkings- en waar van toepassing- verduurzamingswerkzaamheden uit te voeren. Denk hierbij aan schade-experts, inspecteurs, constructeurs, architecten, bouwkundig tekenaars en (onder)aannemers. Centrum Veilig Wonen 4

6 Bij CVW staan de bewoners centraal. Om te weten hoe CVW door hen wordt gewaardeerd laten wij bewonerstevredenheidsonderzoeken uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Wij streven naar een bewonerstevredenheid van 7,5 of hoger (op een elf-puntenschaal). Daaraan gekoppeld is het doel om de doorlooptijd van schademeldingen te verkorten. 3.2 Doelstelling thema 2: Opschalen van het versterkingsprogramma Bij het bouwkundig versterken van woningen en gebouwen heeft CVW twee rollen, te weten: het adviseren van gemeenten, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en bewoners bij de (meerjaren)planvorming en het voeren van de regie over de uitvoering van goedgekeurde versterkingsprojecten. In de tweede helft van 2015 is CVW gestart met verschillende pilotprojecten met als doel kennis op te doen over de verschillende typen versterkingsmaatregelen en uitvoering van de versterkingswerkzaamheden. In 2016 gaan we de pilotprojecten evalueren om leerpunten te formuleren en onze werkwijze te verbeteren. Hierdoor zijn we, samen met onze stakeholders, in staat een geoptimaliseerd versterkingsproces ontwikkelen voor de uitrol van versterkings- en waar van toepassing - verduurzamingsprojecten die in 2016 worden opgepakt. Samen met gemeenten, NCG en bewoners/eigenaren selecteert en prioriteert CVW momenteel de versterkingsprojecten. Naast het selecteren van projecten is bewonersbegeleiding cruciaal. Door bewoners vroegtijdig te betrekken, kennis bij te brengen en inspraak te geven, komen wij samen tot weloverwogen keuzes die op efficiënte wijze kunnen worden gerealiseerd. In 2016 werkt CVW samen met betrokken stakeholders om het Versterkingsprogramma op te schalen naar het gewenste niveau. Hierbij hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd: Om onze rollen in het Versterkingsprogramma op een effectieve en efficiënte wijze te kunnen uitvoeren is het van belang dat wij een organisatie bouwen met voldoende specialistische en hoog gekwalificeerde medewerkers. Om deze opdracht te kunnen realiseren met voldoende medewerkers heeft CVW voldoende capaciteit gereed voor zowel de opgave van 2016 als de reeds in 2015 in gang gezette projecten te kunnen uitvoeren. Binnen dit instelniveau zijn alle typen werkzaamheden (veiliger maken, bouwkundig versterken en aardbevingsbestendig (ver)bouwen) inbegrepen. Gedurende 2016 zal CVW de informatievoorziening richting bewoners en particuliere (woning)eigenaren verder verbeteren. Wij zetten graag onze kennis en ervaring in om, samen met gemeenten en overige stakeholders, de bewoners van het aardbevingsgebied te ondersteunen bij het nemen van weloverwogen besluiten over de toekomst van hun woningen. Wij zorgen voor een betrouwbare, veilige en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de versterkingsopgave conform het vastgestelde Meerjarenprogramma. Samen met onze partners realiseren we de geïdentificeerde versterkingsprojecten binnen de afgesproken kaders tijd, geld, kwaliteit en bewonerstevredenheid. De evaluaties van projecten en het doorvoeren van leerpunten blijft continu onderdeel van ons proces met als doel om onze werkwijze te verbeteren en sneller en efficiënter te kunnen werken. CVW werkt mee aan het ontwikkelen van een catalogus, waarin onder andere de verschillende versterkingsmaatregelen worden beschreven en toegelicht. Om de kwaliteit voor het versterken Centrum Veilig Wonen 5

7 te waarborgen voeren wij daarover overleg met bouwbedrijven/vaklieden die voldoen aan de criteria van onze Erkenningsregeling. Eind 2016 vindt een update plaats van deze catalogus, gebaseerd op de uitgevoerde evaluaties en verbeterinitiatieven. 3.3 Doelstelling thema 3: Slim gebruiken van beschikbare informatie Het derde thema gaat over het Slim gebruiken van beschikbare informatie. Er wordt hier beoogd om het IT-systeemlandschap te optimaliseren. Voordeel daarvan is dat CVW de bewoner beter van dienst kan zijn en data, informatie en kennis kan verzamelen om de werkzaamheden beter uit te voeren. Om meer vertrouwen en begrip te creëren met betrekking tot de werkzaamheden is de beschikbaarheid en juiste inzet van goede communicatiekanalen van groot belang. In 2016 wordt verder getracht om de externe communicatie met bewoners en onze partners te verbeteren. Aangezien externe stakeholders behoefte hebben aan andere informatie dan onze medewerkers, wil CVW de informatievoorziening richting alle doelgroepen verbeteren. CVW wil optimaal kunnen samenwerken met gemeenten, NCG en andere stakeholders aan een reële planning, juiste coördinatie en correcte uitvoering van de herstel-, versterkings - en relevante verduurzamingsmaatregelen. Om dit te realiseren zal CVW deze partijen voorzien van relevante en bruikbare informatie en kennis die is opgedaan tijdens de werkzaamheden. Uiteraard wordt bij deze informatie-uitwisseling altijd rekening gehouden met de privacy van bewoners volgens onze privacyverklaring. 3.4 Doelstelling thema 4: Sterk zijn in verbinding en samenwerking Het vierde thema is: Sterk zijn in verbinding en samenwerking. Om de gewenste prestaties te realiseren is het van belang dat in 2016 CVW zowel de interne als externe samenwerking blijft verbeteren. Hiertoe zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: Versterken en waarmaken externe positionering CVW; Verbeteren van de integrale werkwijze; Boeien en binden van excellente CVW-medewerkers. Centrum Veilig Wonen 6

8 4 Samenwerking en verbinding in de regio Versterken en waarmaken externe positionering CVW wil dé vertrouwde partner zijn van bewoners, gemeenten, lokale stakeholders en marktpartijen bij het herstellen, versterken en waar van toepassing - verduurzamen van woningen en gebouwen in het gebied van het Groninger gasveld. Om effectief te opereren, is het belangrijk dat CVW goed en duidelijk gepositioneerd wordt richting de bewoners in het speelveld van NCG/NAM en overige partijen. In 2015 hebben wij ons goed gepositioneerd door (pro)actieve communicatie met bewoners, onze goede resultaten met betrekking tot schadeafhandeling en onze positieve samenwerking met verschillende stakeholders. In 2016 willen wij deze positieve lijn doorzetten door: Ons bestaande netwerk met o.a. NCG, gemeenten en woningcorporaties te versterken. CVW heeft gemeentelijk programmamanagers aangesteld voor het opzetten, onderhouden en versterken van de relaties met gemeenten en woningcorporaties; Interactie met stakeholders en doelgroepen te organiseren en te faciliteren. In dialoog en samenwerking zal op deze wijze optimaal gebruik worden gemaakt van elkaars expertise en ervaring; Onze positionering waar te maken via gedrag van de directie en medewerkers (o.a. uitdragen en handelen naar de afgesproken kernwaarden), een consequente toepassing van onze huisstijl en het voeren van een beeldbepalende campagne; Ons netwerk uit te breiden en te borgen door actief stakeholdermanagement bij o.a. media en overige beïnvloeders. Het is van belang dat we de externe omgeving goed en actief informeren over onze behaalde resultaten. Door te leveren wat we bewoners en andere stakeholders beloven, streven wij naar waardering en vertrouwen. Het afhandelen van schademeldingen en realiseren van de versterkingsopgave doen wij samen met onze partners. Zij brengen de benodigde expertise in voor het inspecteren, ontwerpen en uitvoeren van de werkzaamheden. Circa voornamelijk Groningse bedrijven en eenmanszaken hebben interesse getoond voor de uitvoering van de benodigde inspectie- en herstelwerkzaamheden. Dat heeft geleid tot 640 bedrijven die zich hebben aangemeld voor de Erkenningsregeling van CVW en circa door CVW erkende vakmensen. Deze vakmensen voldoen aan de door CVW gestelde voorwaarden op het gebied van kwaliteit, veiligheid, communicatie en gedrag. Van hen komt 75% uit de provincie Groningen. Hiermee beschikken wij over voldoende capaciteit voor het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden en geven wij invulling aan onze doelstelling om zoveel mogelijk Groningse bedrijven en vakmensen te betrekken bij het schadeherstel. Samen werken wij op deze manier aan een veiligere leefomgeving voor de Groningers. Centrum Veilig Wonen 7

9 5 Verbeteren van de integrale werkwijze In 2015 lag de focus van CVW op het operationeel krijgen van schadeafhandeling en het opstarten van het Versterkingsprogramma. In 2016 stimuleren wij samenwerking: het is nodig om de integraliteit zowel binnen CVW als met onze externe partners te verhogen, alsmede om de juiste controls te integreren binnen deze processen. Door het verbeteren van de integrale werkwijze kunnen we meer toegevoegde waarde leveren aan bewoners. Centrum Veilig Wonen gaat zowel de eigen interne processen als die van de partners op elkaar afstemmen om een zo efficiënt mogelijk proces te realiseren waarin de doorlooptijd zo kort mogelijk is voor de bewoner. Het doel is om de stappen, die de bewoner samen met ons doorloopt, leidend te maken. Om dit te bereiken, zullen de processen van ons en onze partners op die stappen aangepast worden. De bewoner staat daarmee centraal. Daarnaast stelt het CVW in staat om, voor zover mogelijk, de herstel-, versterkings- en waar van toepassing- verduurzamingsmaatregelen te integreren zodat wij met een eenmalige ingreep klaar zijn bij bewoners en niet meerdere keren terug hoeven te komen. Centrum Veilig Wonen 8

10 6 Boeien en binden van medewerkers Voor de uitvoering van onze werkzaamheden is CVW afhankelijk van geschikte medewerkers. In 2015 hebben wij onze organisatie opgezet; 2016 staat in het teken van kwaliteitsontwikkeling. CVW heeft gemotiveerd en deskundig personeel nodig om alle werkzaamheden goed en efficiënt te kunnen uitvoeren. Hiervoor is het belangrijk dat wij potentiële medewerkers kunnen boeien om voor CVW te komen werken. De interesse wekken wij enerzijds door de maatschappelijke rol die CVW heeft te benadrukken. Anderzijds willen wij, net als ieder ander bedrijf, een goede werkgever zijn. Dit betekent dat wij investeren in onze medewerkers door ze de kans te bieden zich te ontwikkelen en door hen goede arbeidsvoorwaarden aan te bieden. Het laatste is zeker van belang nu de arbeidsmarkt in de provincie Groningen zich positief ontwikkelt waardoor het aantrekken van nieuwe medewerkers moeilijker kan worden. Om medewerkers te boeien en binden zorgt CVW voor o.a. een proactieve werving van nieuwe medewerkers, het invoeren van competentiemanagement, het herzien van het totale functie- en salarisgebouw, inclusief de arbeidsvoorwaarden (nieuwe functiebeschrijvingen, nieuwe indeling van de functie en nieuw salarishuis). Hiertoe wordt een plan van aanpak vastgesteld dat gedurende 2016 als leidraad gebruikt kan worden voor de actiepunten die de rest van het jaar ondernomen worden. Verankeren van de kernwaarden Bij de uitvoering van onze werkzaamheden vinden wij een viertal kernwaarden van cruciaal belang. Onze kernwaarden zijn: Verantwoordelijk We staan naast de klant (en collega s), we zijn er van begin tot einde voor elkaar; Klantgericht We hebben oog voor de belangen van onze klanten en trachten die altijd te verbinden met die van CVW; Transparant We maken onze werkwijze, procedure en resultaten zichtbaar (intern en extern); Betrouwbaar Regels eerlijk toepassen, doen wat we beloven (intern en extern). Gezien het belang dat CVW hecht aan deze kernwaarden willen wij die in 2016 verankeren in de cultuur van de organisatie. Hiervoor wordt er in het eerste kwartaal van 2016 een cultuurprogramma ontwikkeld. Eind 2016 zal de cultuur dusdanig ontwikkeld zijn dat onze medewerkers zich identificeren met de kernwaarden en ernaar handelen. In de jaren daarop zal het management van CVW aandacht moeten blijven besteden aan de cultuur om het gewenste beeld te verankeren. Centrum Veilig Wonen 9

11 7 Tot slot Centrum Veilig Wonen is een organisatie voor en door Groningers. Gevestigd midden in het gebied van het Groninger gasveld om dicht bij de bewoners te staan. Een groot deel van onze medewerkers komt uit het gebied en zij begrijpen de emoties van bewoners als geen ander. Wij nemen de bewoners serieus, begeleiden en ontzorgen hen gedurende het hele proces dat zij met CVW doorlopen door concrete oplossingen en maatregelen te bieden. Daarbij werken wij zoveel als mogelijk en gewenst samen met de NCG, de verschillende overheidsinstanties en regionale marktpartijen. Dit alles om CVW dé vertrouwde partner te maken voor bewoners, overheid en marktpartijen. Door in 2016 onze aandacht te vestigen op de besproken doelstellingen en het optimaliseren van onze interne organisatie hebben wij het vertrouwen om grote stappen te zetten in het bereiken van onze hoofddoelstellingen, namelijk het verbeteren van een veilig en daarmee aantrekkelijk leefklimaat voor Groningers en een bijdrage leveren aan de lokale economie. Centrum Veilig Wonen 10

Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond

Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond Versterken Inspecties Schade Veiligheid Wie doet wat? Informatie en begeleiding Vragen over versterken Wie leidt het versterkingsprogramma? De Nationaal

Nadere informatie

BUSINESSPLAN 2015 CENTRUM VEILIG WONEN. 1. Inleiding. 2. Bewoners staan centraal

BUSINESSPLAN 2015 CENTRUM VEILIG WONEN. 1. Inleiding. 2. Bewoners staan centraal BUSINESSPLAN 2015 CENTRUM VEILIG WONEN 1. Inleiding In dit businessplan worden de taken genoemd die Centrum Veilig Wonen in 2015 wil vervullen. Centrum Veilig Wonen is opgericht om bewoners te compenseren

Nadere informatie

Datum 13 april 2017 Betreft Nieuwe procedure voor afhandeling schades als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld

Datum 13 april 2017 Betreft Nieuwe procedure voor afhandeling schades als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 mei 2015, nr. WJZ/15057631, tot instelling van de Nationaal Coördinator Groningen en de

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Groningen

Nationaal Coördinator Groningen 1 Programma 1. Welkom door AnnaliesUsmany, wethouder Appingedam 2. Toelichting op de inspecties door Herman Wessels, NCG, projectmanager Opwierde Zuid 3. Gelegenheid tot het stellen van vragen 4. Informatiemarkt

Nadere informatie

Programma uur. Welkom en inleiding door burgemeester Albert Rodenboog

Programma uur. Welkom en inleiding door burgemeester Albert Rodenboog Programma 11.00 11.45 uur Welkom en inleiding door burgemeester Albert Rodenboog Toelichting door Hans Alders Stellen van vragen 11.45 12.30 uur Informatiemarkt 1 Inhoud Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig

Nadere informatie

Programma. Nationaal Coördinator Groningen 9 mei 2016

Programma. Nationaal Coördinator Groningen 9 mei 2016 Programma 1. Welkom door Geert-Jan ten Brink, burgemeester van Slochteren 2. Toelichting op de inspecties door Lucy Goslinga, NCG, projectmanager Overschild 3. Voorstellen aanwezigen en functie 4. Gelegenheid

Nadere informatie

Jaarrapportage 2015 Centrum Veilig Wonen

Jaarrapportage 2015 Centrum Veilig Wonen Jaarrapportage 2015 Centrum Veilig Wonen Inhoudsopgave Samenvatting pagina 2 1. Inleiding pagina 4 2. Schadeafhandeling pagina 5 3. Bewonerstevredenheid en klachten pagina 7 4. Versterken pagina 9 a. Buiten-

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 1 e kwartaal 2015

Voortgangsrapportage 1 e kwartaal 2015 Voortgangsrapportage 1 e kwartaal 2015 1. Inleiding Voor u ligt de eerste kwartaalrapportage van Centrum Veilig Wonen (CVW) over de voortgang van de afhandeling van schadegevallen, bouwkundig versterken

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 13.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 13. Welkom Programma 11.15 uur - Welkom Wethouder Pier Prins - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders 12.15 uur Vragen 12.45 uur Informatiemarkt

Nadere informatie

ONDERZOEKSWERKWIJZE VOOR EEN PROEF MET DE AFHANDELING VAN SCHADEMELDINGEN AAN DE RAND VAN HET GRONINGER GASVELD

ONDERZOEKSWERKWIJZE VOOR EEN PROEF MET DE AFHANDELING VAN SCHADEMELDINGEN AAN DE RAND VAN HET GRONINGER GASVELD ONDERZOEKSWERKWIJZE VOOR EEN PROEF MET DE AFHANDELING VAN SCHADEMELDINGEN AAN DE RAND VAN HET GRONINGER GASVELD 1. Inleiding Als gevolg van de mijnbouwactiviteiten in het Groninger gasveld ontstaan geïnduceerde

Nadere informatie

Q EN A GEBIEDSGERICHTE AANPAK EN INSPECTIES NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN

Q EN A GEBIEDSGERICHTE AANPAK EN INSPECTIES NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN Q EN A GEBIEDSGERICHTE AANPAK EN INSPECTIES NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN Onderwerpen - Versterking, pagina 1-3 - Inspecties, pagina 3-5 - Schade, pagina 5 - CVW, pagina 5 - Veiligheid, pagina 5-6 -

Nadere informatie

burgemeester Gerard Beukema - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen

burgemeester Gerard Beukema - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Welkom Programma 09.30 uur - Welkom burgemeester Gerard Beukema - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders - Toelichting Gebiedsvisie gemeente

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Datum 9 september 2016 Betreft Beantwoording vragen over validatieonderzoek schadegevallen buiten de contour

Datum 9 september 2016 Betreft Beantwoording vragen over validatieonderzoek schadegevallen buiten de contour > Retouradres Postbus 3006 9701 DA De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Nationaal Coördinator Bezoekadres Waagstraat 1 9712 JX Postadres Postbus 3006 9701

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage 2015 Centrum Veilig Wonen

Tweede kwartaalrapportage 2015 Centrum Veilig Wonen Tweede kwartaalrapportage 2015 Centrum Veilig Wonen Inhoudsopgave Samenvatting pagina 2 1. Inleiding pagina 4 2. Schadeafhandeling pagina 5 3. Bewonerstevredenheid pagina 9 4. Veiliger Maken pagina 11

Nadere informatie

Zandeweer, Doodstil & Eppenhuizen Welkom Informatieavond woningversterking & de toekomst van uw dorp

Zandeweer, Doodstil & Eppenhuizen Welkom Informatieavond woningversterking & de toekomst van uw dorp Zandeweer, Doodstil & Eppenhuizen Welkom Informatieavond woningversterking & de toekomst van uw dorp Zandeweer, woensdag 19.00 22.00 uur Deel 1: korte presentaties Titia Haak - Vereniging Dorpsbelangen

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 15.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 15. Welkom Programma 13.15 uur - Welkom burgemeester André van de Nadort - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders 14.15 uur Vragen 14.45 uur Informatiemarkt

Nadere informatie

Gemeente Appingedam 15 oktober 2016

Gemeente Appingedam 15 oktober 2016 Gemeente Appingedam Programma 13.00 14.30 uur Welkom door burgemeester Rika Pot Toelichting gebiedsgerichte aanpak door Hans Alders Toelichting inspecties woningen door projectmanager Herman Wessels Stellen

Nadere informatie

Schadeafhandeling door NAM sinds CVW Status 31 december 2014. Figuur 1: Voortgang schademeldingen sinds augustus 2012

Schadeafhandeling door NAM sinds CVW Status 31 december 2014. Figuur 1: Voortgang schademeldingen sinds augustus 2012 Datum: 31 januari 2015 Schadeafhandeling door NAM sinds CVW Status 31 december 2014 Inleiding Sinds1 januari van dit jaar heeft het Centrum Veilig Wonen (CVW) het afhandelingsproces voor schademeldingen

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Stand van zaken gaswinningsdossier Steller M.A. Philippart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 96 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6335080 Datum Uw brief

Nadere informatie

Wat hebben Rijk, provincie en gemeenten afgesproken op 9 februari?

Wat hebben Rijk, provincie en gemeenten afgesproken op 9 februari? Veelgestelde vragen 1 Algemeen Wat hebben Rijk, provincie en gemeenten afgesproken op 9 februari? Op hoofdpunten is er een akkoord over een aantal zaken. Zie ook het persbericht dat maandag 9 februari

Nadere informatie

Stand van zaken gaswinningsdossier Groningen en Ten Boer E. Deenen. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Stand van zaken gaswinningsdossier Groningen en Ten Boer E. Deenen. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Steller Stand van zaken gaswinningsdossier Groningen en Ten Boer E. Deenen De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 8263 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6579200

Nadere informatie

Datum 23 oktober 2017 Betreft Beantwoording vragen over onduidelijkheden schadeafhandeling in het Groningen buitengebied

Datum 23 oktober 2017 Betreft Beantwoording vragen over onduidelijkheden schadeafhandeling in het Groningen buitengebied > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Gemeente Appingedam. Welkom

Gemeente Appingedam. Welkom Welkom Programma 19.30 uur - Welkom wethouder Annalies Usmany - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Hans Alders 20.30 uur Vragen 21.00 uur Informatiemarkt 21.30 uur Einde 2 Tekst 3

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21. Welkom Programma 19.30 uur - Welkom burgemeester Geert-Jan ten Brink - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders 20.30 uur Vragen 21.00 uur Informatiemarkt

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Presentatie onderzoek TU Delft en vervolgstappen

Presentatie onderzoek TU Delft en vervolgstappen Presentatie onderzoek TU Delft en vervolgstappen Hans Alders Nationaal Coördinator Groningen 10 september 2016 Programma: WELKOM Welkom en introductie door Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21. Welkom Programma 19.30 uur - Welkom Jacolien Masselink - gemeente Loppersum - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Tjitse Mollema - Nationaal Coördinator Groningen 20.30 uur Vragen

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21. Welkom Programma 19.30 uur - Welkom burgemeester André van de Nadort - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Jeroen de Boer Nationaal Coördinator Groningen 20.30 uur Vragen 21.00 uur

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

burgemeester André van de Nadort - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen

burgemeester André van de Nadort - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Welkom Programma 19.30 uur - Welkom burgemeester André van de Nadort - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Jeroen de Boer & Annemiek Berends - Nationaal Coördinator Groningen 20.30

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Analyse & Voorstel 'Terminologie Versterken'

Analyse & Voorstel 'Terminologie Versterken' Analyse & Voorstel 'Terminologie Versterken' In de vergadering van 9 maart 2015 is gesteld dat voor wat betreft het versterkingsprogramma de terminologie door elkaar begint te lopen. We zijn begonnen met

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Programma uur - Welkom - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21.

Programma uur - Welkom - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 21. Welkom Programma 19.30 uur - Welkom - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Hans Alders Nationaal Coördinator Groningen 20.30 uur Vragen 21.00 uur Informatiemarkt 21.30 uur Einde 2 Nationaal

Nadere informatie

PROPERTY MOBILITY VITALITY

PROPERTY MOBILITY VITALITY Wat van waarde is, moet van waarde blijven PROPERTY MOBILITY VITALITY Iedereen heeft bezittingen, klein of groot. Achter deze bezittingen schuilt vaak een speciale betekenis: een huis dat als een echte

Nadere informatie

burgemeester Marijke van Beek - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen en meerlaagse bouw

burgemeester Marijke van Beek - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen en meerlaagse bouw Welkom Programma 19.30 uur - Welkom burgemeester Marijke van Beek - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen en meerlaagse bouw Hans Alders Nationaal Coördinator Groningen 20.30 uur Vragen

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding Roadmap BIM Loket Versie 7, 1 december 2015 1.1 Inleiding Eind april 2015 is de Stichting BIM Loket opgericht. Afgelopen maanden is de organisatie ingericht en opgestart. Mede op verzoek vanuit de BIR

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Ministerie van Economische Zaken Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Uitleg over het besluit gaswinning Groningen Geachte bewoner, Vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014 heb ik in Groningen

Nadere informatie

burgemeester Frank de Vries - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen

burgemeester Frank de Vries - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Welkom Programma 19.30 uur - Welkom burgemeester Frank de Vries - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Annemiek Berends, Gebiedsmanager Nationaal Coördinator Groningen 20.30 uur Vragen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken.

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Definitie gebiedsgericht werken: Gebiedsgericht werken is een proces van structurele samenwerking tussen de gemeente en haar

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Groningen. Programma

Nationaal Coördinator Groningen. Programma Welkom Programma 19.00 uur Inloop 19.15 uur Toelichting op inspecties van woningen Ina Geugien Bewonersbegeleider Nationaal Coördinator Groningen Sipke Benus Projectleider zorg Nationaal Coördinator Groningen

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Erkend aan de slag in Groningen

Erkend aan de slag in Groningen Erkend aan de slag in Groningen Educatie, Praktijk en Innovatie Ir. Jelle Pama EPI-Kenniscentrum EPI-Kenniscentrum Inhoud EPI-kenniscentrum Opleidingen Erkenningsregeling CVW Nieuwbouw Innovatieregeling

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Case CED FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS

Case CED FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Case CED FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Schadeafhandeling CED 50 procent sneller dankzij FlowFabric CED is de Europese specialist op het gebied van claimmanagement en schademanagement. Tot de klanten

Nadere informatie

Mentorprogramma. Algemene informatie voor mentoren. Stichting FRESH mentorprogramma +31 (0)

Mentorprogramma. Algemene informatie voor mentoren. Stichting FRESH mentorprogramma +31 (0) Mentorprogramma Algemene informatie voor mentoren Stichting FRESH mentorprogramma mentor@freshstudents.nl +31 (0)6 212 469 95 Voorwoord Als voorbereiding op de arbeidsmarkt is het voor studenten van cruciaal

Nadere informatie

Intentieverklaring. Arbeidsmarktketen aardbevings-gerelateerde bouw Groningen

Intentieverklaring. Arbeidsmarktketen aardbevings-gerelateerde bouw Groningen Intentieverklaring Arbeidsmarktketen aardbevings-gerelateerde bouw Groningen Door het ondertekenen van deze intentieverklaring spreken onderstaande organisaties de intentie uit om, via samenwerkingsafspraken,

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Dienstverleningsvisie gemeente Heerde Versie 31 juli 2014 Pagina 1 Inleiding De gemeente Heerde ontvangt dagelijks haar klanten om producten of diensten te verlenen. Deze

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Coördinatiepunt Social Return. Van lokaal naar regionaal

Coördinatiepunt Social Return. Van lokaal naar regionaal Coördinatiepunt Social Return Van lokaal naar regionaal Wat is Social Return? Inkoopdoelstellingen Duurzaamheid Werkgelegenheid Innovatie Lokale economie en MKB Waarom Social Return bij WiZ? Social Return

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Dé bus. Voor onze klanten. Die bus van jullie kom je echt overal tegen. Wij horen het steeds vaker. En eerlijk gezegd kunnen

Dé bus. Voor onze klanten. Die bus van jullie kom je echt overal tegen. Wij horen het steeds vaker. En eerlijk gezegd kunnen Even voorstellen. Dé bus. Die bus van jullie kom je echt overal tegen. Wij horen het steeds vaker. En eerlijk gezegd kunnen we er geen genoeg van krijgen. Het onderstreept dat we doen wat we beloven en

Nadere informatie

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier De functie van kwartiermaker griffie/beoogd griffier van de raad van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier kent twee opeenvolgende

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente Samenwerkingscontract tussen XXX en ggg 1. XXX, gevestigd te XXX, hierna te noemen "XXX", ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door,.. en 3. Gemeente ggg, hierna te noemen, gevestigd te ggg, ten deze

Nadere informatie

verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken

verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief;

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief; Omgevingswet: wat verandert er voor gemeenten? Met de invoering van de omgevingswet veranderen er veel zaken voor gemeenten. Het doel van de omgevingswet is om de verschillende verordeningen en versnipperde

Nadere informatie

Beleidsvisie 2016-2018

Beleidsvisie 2016-2018 Beleidsvisie 2016-2018 Inhoud Missie Missie 2 Visie 3 Doelstellingen 4 Zorgkantoor DSW voert de Wet langdurige zorg (Wlz) uit in de regio Westland, Schieland, Delfland (WSD). De missie van Zorgkantoor

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Toekomstbestendige en duurzame aardbevingsbestendige bouw & renovatie

Toekomstbestendige en duurzame aardbevingsbestendige bouw & renovatie CLUSTER LOKAAL ROADMAP Toekomstbestendige en duurzame aardbevingsbestendige bouw & renovatie Urgentie De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint sinds 1963 aardgas uit het Groninger veld in Noordoost-

Nadere informatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie OPZET VAN DE PRESENTATIE Bodemvisie Waarom? Doel Middel Ingrediënten SPRONG Wie, wat, waarom? Het proces

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

Symposium Aardbevingsbestendig bouwen

Symposium Aardbevingsbestendig bouwen Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek Symposium Aardbevingsbestendig bouwen Ir. Jelle Pama Hanzehogeschool / EPI-kenniscentrum Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2)

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-03-2016 Ons communicatieplan omvat alle communicatie

Nadere informatie

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom 1. Plaats in het organigram INDIVIDUELE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR Directie: algemene leiding

Nadere informatie