Tweede Kamer der Staten Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar Mediabeleid Nr. 4 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 december 1994 De vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1 heeft op 15 december 1994 overleg gevoerd met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de heer Nuis, over de verdeling van de etherfrequenties (problematiek restfrequenties commerciële omroepen). Van het gevoerde overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), M. M. H. Kamp (VVD), voorzitter De Cloe (PvdA), Janmaat (CD), Van Gelder (PvdA), ondervoorzitter Van de Camp (CDA), Boers-Wijnberg (CDA), Huys (PvdAI, Mulder-van Dam (CDA), Hendriks, Rabbae (GroenLinks), Jorritsma-van Oosten (D66), De Koning (D66), Koekkoek (CDA), J. M. de Vries (VVDI, Hirsch Ballin (CDA), Liemburg (PvdA), Stellingwerf (RPFI, Lambrechts (D66), Rijpstra (VVD), Cornielje (VVD), Cherribi (VVD). Dijksma (PvdA), Sterk (PvdA) en Van Vliet (D66). Plv. leden: Schutte (GPV), Dees (VVD), Witteveen-Hevinga (PvdA), Marijnissen (SP), Duivesteijn (PvdA), Beinema (CDA), Reitsma (CDA), Lilipaly (PvdA), Van der Hoeven (CDA), Verkerk (AOV), Sipkes (Groenünks), Bakker (D66), Van 't Riet (D66I, Deetman (CDA), Van Heemskerck Pillis-Duvekot (VVD), Lansink (CDA), Middel (PvdAI, Leerkes (Unie 55+), Versnel-Schmitz (D66I, Essers (VVD), Korthals (VVD), Van Erp (VVD), Van Nieuwenhoven (PvdA), Van Zuijlen (PvdA) en Verhagen (CDA). Mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA) constateerde dat in de brief van de staatssecretaris d.d. 31 oktober 1994 twee zinnen over de frequentie AM-747 staan: «Terzijde staat nog de positie van de AM-747» en «Over de positie van de AM-747 zal ik u dezer dagen afzonderlijk berichten». Nu mag er wellicht van worden uitgegaan dat dit bericht inhoudt dat het kabinet de met algemene stemmen aanvaarde motie, waarin wordt uitgesproken dat Radio 1 op de AM-747 dient te worden gehandhaafd, zal uitvoeren, maar de context waarin bedoelde zinnen worden geplaatst, kunnen iets anders doen vermoeden. Mevrouw Van Nieuwenhoven doelde hierbij op de mogelijkheid dat het kabinet zich afvraagt of de Kamer persisteert bij haar opvatting. De wet bepaalt dat er vijf radiozenders zijn van de publieke omroep. Die zendtijd gaat echter naar instellingen en niet naar zendernetten. De Minister van Verkeer en Waterstaat gaat over de technische toewijzing en de staatssecretaris over de functionele toewijzing. Dubbele distributie van het programma van Radio 1 stuit volgens de Landsadvocaat op juridische problemen. Hierop wilde mevrouw Van Nieuwenhoven nu niet ingaan, maar wel wilde zij opmerken dat de eerder aangehaalde zinnen uit de brief van 31 oktober 1994 erop duiden dat de staatssecretaris kennelijk van mening is dat het nog steeds mogelijk is de AM-747 beschikbaarte stellen voor commerciële zenders en Radio 1 alleen op de FM te houden. Hiermee kon zij niet instemmen; het wordt tijd dat de staatssecretaris een procedure ontwerpt waarbinnen het FM-H-net wordt vrijgemaakt voor commerciële zenders. Is het waar dat het mogelijk is het FM-H-net zodanig op te splitsen dat een landelijke bedekking ontstaat? Zo ja, om hoeveel zenders zou het daarbij gaan en dient de NOZEMA daarbij dan ook te 5K0095 ISSN Sdu Uitgevenj Plantijnstraat 's Gravenhage 1995

2 worden betrokken? Het spreekt voor zich dat ook de door de staatssecre taris te ontwerpen procedure er niet toe leidt dat elke aanvrager kan worden bediend, maar er kan wel meer ruimte worden geschapen om zodoende een einde te maken aan de problemen die zich hebben voorgedaan bij het verdelen van de restfrequenties. Dat systeem zou kunnen worden toegepast gedurende de resterende looptijd van de huidige restfrequenties, waarna tot een totale herverdeling zou moeten worden overgegaan. Bij de verdeling van restfrequenties dient overigens iedereen gelijke kansen te hebben. Mevrouw Van Nieuwenhoven ging er al met al vanuit dat ook de andere Kamerleden zich nog geheel in de strekking van de reeds gememoreerde motie kunnen vinden. Het leek haar wenselijk dat er in januari een brief komt van de Staatssecretaris en de Minister van Verkeer en Waterstaat waarin de toekomstige ontwikkelingen worden geschetst. Vervolgens vroeg mevrouw Van Nieuwenhoven of de staatssecretaris ook niet van mening is dat er tijdens de piekuren meer samenwerking moet komen tussen de nieuwsredacties van de publieke omroepen op Radio 1. Er wordt te weinig gedaan met voorstellen op dit punt. Omdat noch de staatssecretaris noch de Kamer hierover iets te zeggen heeft, drong zij er bij de staatssecretaris op aan de NOS een brief te schrijven waarin hij de mening van de Kamer op dit punt weergeeft. Mevrouw De Koning (D66) zei van harte te kunnen instemmen met het pleidooi van mevrouw Van Nieuwenhoven voor meer samenwerking tussen de nieuwsredacties van de publieke omroepen. Hopelijk zal de brief van de staatssecretaris aan de NOS ertoe bijdragen dat de publieke omroeporganisaties nu eindelijk eens een einde maken aan de absurde situatie van dit moment. Mevrouw De Koning merkte vervolgens op nog steeds niet te weten of dubbele distributie in strijd is met nationale en/of Europese regelgeving. Zij kon zich voorstellen dat de publieke omroepen op het FM-H-net blijven en meende ervan te kunnen uitgaan dat dat technisch gesproken ook mogelijk moet zijn. Uiteraard dient daarbij ook rekening te worden gehouden met de positie van gegadigden als Sky Radio en Radio 538, die ondertussen al een marktaandeel hebben verworven. Welke positie neemt Holland FM in en welke rol speelt de Minister van Verkeer en Waterstaat in deze hele operatie? Ook vroeg mevrouw De Koning naar de positie van NOZEMA en naar de stand van zaken met betrekking tot de digital audit broadcasting. De heer Verhagen (CDA) merkte allereerst op dat zijn fractie nog steeds van mening is dat het wenselijk is Radio 1 op de AM-747 te handhaven en dus onverkort achter de motie van mevrouw Van Nieuwenhoven blijft staan. Hij voegde hieraan toe dat het FM-H-net is betaald uit financiële middelen van de publieke omroep en dat er juridische verplichtingen zijn om dit net beschikbaar te houden voor die omroep. Wat zijn fractie betreft moet er sprake blijven van dubbele uitzending. In landen als België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt ook dubbel uitgezonden zonder dat er Europees-rechtelijke sancties worden getroffen. De heer Verhagen zei vervolgens zich geheel te kunnen vinden in het pleidooi van mevrouw Van Nieuwenhoven voor meer samenwerking tussen de nieuwsredacties van de publieke omroepen tijdens piekuren. Dat komt de concurrentiekracht van de publieke omroep ten goede; buiten de piekuren kan dan ten volle aan de pluriformiteit van het bestel inhoud worden gegeven. Veel mensen hebben indertijd oprichting van Holland FM gesteund in de veronderstelling dat er een zender met veel Hollandse muziek zou komen. Nu blijkt echter dat die muziek alleen 's nachts wordt uitgezonden en het spreekt voor zich dat die mensen zich bedrogen voelen. Als deze zender op deze weg blijft voortgaan en haar belofte niet waarmaakt, dient

3 de vergunning te worden ingetrokken. Hoe oordeelt de staatssecretaris hierover? Ten slotte merkte de heer Verhagen op dat bij een nieuwe verdeling van frequenties alle gegadigden een gelijke kans moeten hebben. Is het waar dat het FM-H-net door middel van relatief eenvoudige technische ingrepen kan worden gesplitst (onder handhaving van landelijke dekking) waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor zendertoedeling? De heer Dees (VVD) betoogde tijdens dit overleg de volgende uitgangs punten te hanteren: 1. De motie van mevrouw Van Nieuwenhoven om Radio 1 te handhaven op de AM-747; 2. Het ter beschikking stellen van het FM-H-net aan de commerciële omroep. De heer Dees zei erover verbaasd te zijn dat het kabinet de motie nog steeds niet heeft gehonoreerd. Radio 1 zendt nog steeds uit op AM 747, maar heeft het volk nog niet kunnen berichten dat het kabinet een besluit heeft genomen. Aan het uitgangspunt dat het FM-H-net ter beschikking dient te worden gesteld aan de commerciële omroep liggen de volgende argumenten ten grondslag. In de eerste plaats is een dubbele uitzending van Radio 1 gezien de schaarste aan frequenties niet langerte rechtvaardigen, nog afgezien van eventuele Europees-rechtelijke bezwaren. In de tweede plaats moet het dan mogelijk zijn om aan meer dan één gegadigde een pakket frequenties aan te bieden, zeker als daaraan nog enkele regionale etherfrequenties worden toegevoegd die niet altijd even doelmatig worden benut. De heer Dees voegde hieraan toe het uitermate belangrijk te vinden dat de luisteraar op deze manier meer keuzemogelijkheden heeft en dus zelf kan bepalen waarnaar hij wel en niet wil luisteren. In de derde plaats wees hij erop dat er nog beroepsprocedures lopen tegen de manier waarop in het verleden frequenties zijn verdeeld; als de appel lanten in het gelijk worden gesteld, zal er voor de staatssecretaris een buitengewoon gecompliceerde situatie ontstaan. Als er meerdere pakketten frequenties worden aangeboden, is de kans wellicht groter dat dit probleem wordt opgelost. De heer Dees ondersteunde ten slotte eveneens het pleidooi van mevrouw Van Nieuwenhoven voor meer samenwerking tussen de nieuwsredacties van de publieke omroepen. Het antwoord van de staatssecretaris De staatssecretaris zegde toe het breed uitgedragen standpunt dat er meer samenwerking moet komen tussen de nieuwsredacties van Radio 1 gaarne kenbaar te maken aan de NOS. Ingaande op de opmerking van de heer Verhagen over Holland FM merkte de staatssecretaris op dat er een grond is voor intrekking van de machtiging als niet aan de afgesproken programmaformule wordt voldaan. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) is de toezichthoudende instantie. Hij zei begin december van het CvdM de resultaten van een steekproef te hebben ontvangen en aan de hand daarvan te zullen bezien of die resultaten voldoen aan de intenties van de door Holland FM gehanteerde programmaformule. De eerste indruk is dat deze zender dicht tegen de grens aanzit van hetgeen men nog onder deze formule zou kunnen rangschikken. Desgevraagd verklaarde de staatssecretaris dat, als deze grens wordt overschreden, de vergunning wordt ingetrokken. In een in januari te verschijnen brief over de verdeling van radiofre quenties zal ongetwijfeld ook worden ingegaan op de juridische aspecten van dubbele distributie, maar de staatssecretaris wenste nu al op te merken dat het vermoeden bestaat dat deze constructie op den duur niet houdbaar is. Nu is de enigszins merkwaardige situatie ontstaan dat de Kamer gekozen heeft voor het handhaven van de AM-frequentie en tegelijkertijd de FM-frequentie niet wil afstoten.

4 Het spreekt voor zich dat de motie, waarin de regering wordt uitge nodigd Radio 1 op de AM-747 te handhaven, zwaar weegt, maar men moet zich wel realiseren dat het tegelijkertijd handhaven van het FM-H-net op grote bezwaren stuit. Daarom wilde hij enkele relativerende kantteke ningen plaatsen bij de motie. Er is indertijd gesteld dat Radio 1 op de AM 747 in een erg grote behoefte voorziet. Uit een onderzoek van de Kijk en luisterdienst van de NOS uit mei 1993 blijkt echter dat bijna 70% van de luisteraars alleen via het FM-H-net naar Radio 1 luistert en 17% alleen via de AM. 92% van de ondervraagden zou er geen moeite mee hebben om alleen via het FM-H-net te luisteren. Mevrouw Van Nieuwenhoven zei de indruk te hebben dat de staatssecretaris nu een onderzoek van oudere datum aanhaalt. De staatssecretaris betwijfelde dat, maar zegde toe dat na te zullen gaan. Desgevraagd deelde hij verder mee dat gegarandeerd kan worden dat «Met het oog op morgen» via Radio 5 zal worden blijven uitgezonden. Een ander argument om Radio 1 op de AM-747 te handhaven heeft van doen met de verkeersveiligheid, maar de bewindsman wees erop dat er tegenwoordig apparatuur is die het mogelijk maakt de zender op de radio te krijgen zonder dat er aan knopjes hoeft te worden gedraaid om de sterkste frequentie uit een FM-H-net te zoeken. Het beëindigen van de uitzendingen van Radio 3 op de AM-675 heeft voor de automobilisten ook weinig problemen opgeleverd. Het ligt verder voor de hand dat een commerciële AM-747 een nieuwszender wordt, zodat Nederlanders in het buitenland niet verstoken worden van nieuws. Mevrouw Van Nieuwenhoven wees erop dat de argumenten pro en contra al vele malen zijn uitgewisseld en zei ervan uit te gaan dat in de aangekondigde brief op basis van die argumenten nieuw beleid wordt ontwikkeld. De staatssecretaris beaamde dat die argumenten in bedoelde brief aan de orde zullen komen. Hij merkte vervolgens op dat het technisch mogelijk is het FM-H-net te splitsen in twee of meer frequentiepakketten. Het probleem is dan wel dat er voor die pakketten geen landelijk bereik kan worden gerealiseerd. Het FM-H-net is specifiek voor mobiele ontvangst ontworpen en de afzonderlijke zenders hebben een kleiner bereik dan andere FM-zenders. Als het FM-H-net voor de commerciële omroep beschikbaar wordt gesteld, is er nog het specifieke probleem dat de NOZEMA de kans loopt niet gebruik te kunnen maken van een zendernet waarin veel is geïnvesteerd, maar dat nog lang niet is «terug verdiend». Het is niet de bedoeling om in de nieuwe toewijzingsprocedure voor commerciële omroepen alleen die organisaties in aanmerking te laten komen die de vorige keer buiten de boot zijn gevallen en in beroep zijn gegaan. ledere gegadigde krijgt dezelfde behandeling. Ten slotte wees de staatssecretaris op de mogelijkheid om uit het FM-H-net de zender bij Lopik te halen en beschikbaar te stellen voor de regionale zender Utrecht die in de internationale planning een groter bereik mag hebben en dan een groot gedeelte van Nederland kan bestrijken. Er is dan sprake van twee landelijke FM-netten waarvan er overigens een in het centrum niet meer een perfecte dekking heeft. De staatssecretaris benadrukte nog dat dit een hypothetische mogelijkheid is die wellicht iets meer ruimte kan bieden. Er zal dan wel moeten worden onderzocht of het «gat» niet al te nadelige gevolgen heeft voor de ontvangst en of een versterkte Utrechtse zender geen storingen tot gevolg heeft.

5 Nadere gedachtenwisseling Mevrouw Van Nieuwenhoven stelde er prijs op allerlei creatieve gedachten van de staatssecretaris te horen, maar wees er nog wel op dat rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat dubbele uitzending niet wordt toegestaan. Haar wantrouwen was gewekt door het feit dat van departementswege altijd wordt gesproken over het «verkopen» van AM-747 en nooit over het «verkopen» van het FM-H-net. Vandaar ook dat zij dit overleg had aangevraagd. Voor het overige wachtte zij graag de brief van de Staatssecretaris en de Minister van Verkeer en Waterstaat af. Mevrouw De Koning merkte nog op het zeer te waarderen dat deze kwestie in alle openheid wordt besproken en dat alle gegadigden gelijkelijk worden behandeld. De heer Verhagen sloot zich aan bij de opmerking van mevrouw De Koning en benadrukte nog dat zijn fractie hoge prijs blijft stellen op een dubbele uitzending van Radio 1. De staatssecretaris herhaalde dat in de toegezegde brief uiteraard ook zal worden ingegaan op de juridische aspecten van dubbele uitzending. De voorzitter van de commissie, M. M.H.Kamp De griffier van de commissie, Roovers

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 400 VIII Vaststelling van de begrotïng van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 900 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1995 Nr. 35

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 095 Frequentiebeleid Nr. 13 1 Samenstelling: Leden: Beinema (CDA), Van der Vlies (SGP), Van Nieuwenhoven (PvdA), M.M.H. Kamp (VVD), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 24 724 Studiefinanciering Nr. 28 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 1998 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 968 Mediabeleid Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN EN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 000 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 330 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met de overgang van studerenden van de ziekenfondsverzekering naar de particuliere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 901 Minderhedenbeleid 1995 Nr. 22 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 september 1995 De vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 900 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 315 Decentralisatieproces maatschappelijke opvang Nr. 3 HERDRUK 3 1 Samenstelling: Leden: Schutte (GPV), Van Rey (VVD), voorzitter, Terpstra

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 21 501-06 Onderwijsraad Nr. 14 1 Samenstelling: Leden: Van der Linden (CDA), Blauw (VVD), Van Nieuwenhoven (PvdA), Weisglas (VVD), Terpstra (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 095 Frequentiebeleid Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 juli 1995 De vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat 1 en voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 615 Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1998 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 januari 1998 De vaste commissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 960 Lumpsumbekostiging voortgezet onderwijs Nr. 1 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 april 1998 De vaste commissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 555 Decemberverslag 1995 van de Algemene Rekenkamer Nr. 5 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 maart 1996 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 400 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1996 Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 957 Wijziging kiesstelsel 26 976 Positie van de Eerste Kamer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996±1997 28 augustus 1997 Lijst van commissies, delegaties en fracties Postadres : Postbus 20018, 2500 EA 's-gravenhage Bezoekersadres : Lange Poten 4,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 15 maart 2000 Aan de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 578 MAVO/VBO/VSO Nr. 8 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 1997 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 900 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1995

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 23 901 Minderhedenbeleid 1995 Nr. 23 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 september 1995 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 000 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 21 860 Weer samen naar school Nr. 50 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 mei 1997 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 662 Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en de Radio-Omroep-Zender Wet 1935 in verband met de volledige wederzijdse erkenning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 24 095 Frequentiebeleid Nr. 20 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 december 1998 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 733 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs Nr. 1 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 oktober 1997 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1991-199 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor het jaar199

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 32 827 Toekomst mediabeleid 34 459 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994-1995 21 847 Herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en wijziging van enige andere bepalingen van Boek 1 van dat wetboek, het Wetboek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 472 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 22 054 Wapenexportbeleid Nr. 27 1 Samenstelling: Leden: Beinema (CDA), Van der Linden (CDA), ondervoorzitter, Blaauw (VVD), Weisglas (VVD), Van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 137 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 607 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van de mogelijkheid door middel van een financieel instrument het optimaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 368 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met de beëindiging van de medeverzekering van WSF-gerechtigden Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 18 386 Besluit afbreking zwangerschap Nr. 29 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 30 mei 1988 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid 1 heeft onderstaande

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 513 Wijziging van de Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 12 januari 1996

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 063 Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en van de wet van 19 juni 1996 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1998 Nr. 12 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 511 Beleidsdoorlichting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nr. 16 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 19 maart 2015 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 675 BTW-tarief voor culturele prestaties Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 maart 1995 De vaste commissies voor Financiën

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 203 Nederlanders in buitenlandse gevangenissen en buitenlanders in Nederlandse gevangenissen Nr. 1 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 799 Wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep) Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 10 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 december 1999 De vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 434 (R 1550) Goedkeuring van het op 17 januari 1995 te Antwerpen tot stand gekomen Verdrag inzake de samenwerking op het gebied van cultuur,

Nadere informatie

58ste vergadering Woensdag 15 maart 1995

58ste vergadering Woensdag 15 maart 1995 58ste vergadering Woensdag Aanvang 13.00 uur Voorzitter: Deetman Tegenwoordig zijn 128 leden, te weten: Adelmund, Apostolou, Van Ardennevan der Hoeven, Augusteijn-Esser, Beinema, Van den Berg, Biesheuvel,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 255 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de jaarrekening van stichtingen en verenigingen die een onderneming in stand

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20400 Lasopleidingen Nr. 5 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 1 september 1988 De vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 449 Voorstel van wet de leden Wilders en Bosma tot intrekking van de goedkeuringswet inzake de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 17 141 Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, eerste gedeelte (wijziging van Boek 4) Nr. 33 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 24 095 Frequentiebeleid Nr. 107 1 Samenstelling: Leden: Verbugt (VVD), Giskes (D66), Crone (PvdA), Van Dijke (ChristenUnie), B. M. de Vries (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 095 Frequentiebeleid Nr. 8 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 juni 1996 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 24 095 Frequentiebeleid Nr. 153 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1295 Vragen van de leden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) G VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 000 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19 700 Hoofdstuk V Ministerie van Buitenlandse Zaken Nr. 28 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 20

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994-1995 23782 Vereenvoudiging van de belasting en premiefaciliteit voor de zeevaart (Wet belasting en premiefaciliteit voor de zeevaart 1995) Nr. 5 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18039 Sportbeleid Nr.7 De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1982-1983 en in het vergaderjaar 1983-1984 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 Nota over de toestand van s Rijks financiën Y VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 juni 2017 De leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 760 Beleid inzake XTC Nr. 6 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 juni 1995 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 24 095 Frequentiebeleid Nr. 226 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 juni 2008 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22300X11 Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XII (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) voor het jaar

Nadere informatie

Wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking FM en digitale radio-omroep)

Wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking FM en digitale radio-omroep) Wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking FM en digitale radio-omroep) VOORSTEL VAN WET (18-05-2016) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 256 Wijziging van de Mediawet en de Tabakswet (implementatie wijziging richtlijn «Televisie zonder grenzen») Nr. 21 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Datum 11 april 2012 Betreffende wetsvoorstel: 33019

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer MLB/JZ/2002/ februari 2002

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer MLB/JZ/2002/ februari 2002 OC enw Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Cultuur en Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Telefoon (079) Telefax (079) Uw brief van Ons

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 937 Wijziging van de Jachtwet Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 26 januari 1995 De vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1, belast

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 24 077 Drugsbeleid Nr. 67 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 mei 1998 De vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 21 501 09 Transportraad Nr. 54 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 februari 1996 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 707 Wijziging van de Mediawet in verband met nieuwe regels omtrent de financiering van de publieke omroep (afschaffing omroepbijdrage) Nr. 24

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 712 Wijziging van de wet op de Jeugdhulpverlening in verband met het klachtrecht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 17 juli 1996 De vaste commissie voor

Nadere informatie

d.4. Frequentiepakketten in de provincie radio s in de provincie Vlaams-Brabant en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofstad

d.4. Frequentiepakketten in de provincie radio s in de provincie Vlaams-Brabant en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofstad VR 2017 2402 DOC.0187/7BIS d.4. Frequentiepakketten in de provincie radio s in de provincie Vlaams-Brabant en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofstad 1. Provincie Vlaams-Brabant Het ontwerp Vlaams frequentieplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 306 Wijziging van de Kieswet inzake de uitoefening van het kiesrecht door Nederlanders buiten Nederland Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 23 mei 1997

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 119 Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS) Nr. 5 VERSLAG VAN EEN HOORZITTING Vastgesteld 9 mei 1995 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 944 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bestuursorganisatie van en medezeggenschap in hogescholen)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 21 501-05 Cultuurraad Nr. 35 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Voorhoeve (VVD), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22152 Voorlichtingscampagnes van het Rijk Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 1991 De Commissie voor de Rijksuitgaven 1 legt over dit rapport

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2009 200 32 225 Wijziging van de Wegenverkeerswet 994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21452 Jeugdbeleid en Onderwijsbeleid Nr. 3 LIJSTVAN VRAGEN Vastgesteld 15 mei 1990 De bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid 1 en de

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26574/2012006262 Betreft: Beslissing op bezwaar tegen de vaststelling toezichtskosten 2011 NostalgieNet b.v. Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 9 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 692 Wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a. Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 12 november 1997 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 449 Nederlandse corporate governance code (Tabaksblat code) A Herdruk VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 24 november 2004 In de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 877 Staat van de Europese Unie 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie H 1 VERSLAG VAN

Nadere informatie