Normering overhead Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Johan Posseth Peter van Zanten Angela Liebregts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Normering overhead Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Johan Posseth Peter van Zanten Angela Liebregts"

Transcriptie

1 Normering overhead Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Johan Posseth Peter van Zanten Angela Liebregts 21 mei 2013

2 Normering overhead Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoud Pagina 1. Aanleiding, vraagstelling, aanpak Aanleiding Vraagstelling Aanpak, in stappen Aanpak, inhoudelijk Waarde en beperking van het onderzoek Opbouw van de rapportage 4 2. Algemene conclusies overheadbenchmark Verschillen in de overhead tussen sectoren Verschillen binnen sectoren Verschillen in omvang slechts deels rationeel verklaarbaar 7 3. Opgaven overheadformatie gemeenten vs. norm Inleiding Samenstelling formatie Normoverhead individuele gemeenten Opgaven overheadformatie vs. norm VrZW Inleiding Normformatie en -kosten o.b.v. norm gemeenten Normformatie VrZW o.b.v. norm agentschappen Normkosten VrZW o.b.v. norm agentschappen 15 Bijlage.

3 1. Aanleiding, vraagstelling, aanpak 1.1 Aanleiding Op dit moment zijn de ondersteunende taken van de brandweer in de regio Zaanstreek-Waterland ondergebracht bij de negen gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Wormerland, Waterland, Zaanstad en Zeevang. In het kader van de regionalisering wordt de ondersteuning per 1 januari 2014 opgenomen in de regionale organisatie Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (hierna: VrZW). Ter voorbereiding daarop heeft u een verkenning laten uitvoeren naar de benodigde omvang van de overhead. In deze rapportage presenteren wij de uitkomsten daarvan. 1.2 Vraagstelling De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Wat is een adequate omvang van de overhead voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland? Voor de beantwoording van bovenstaande vraag kunnen de volgende deelvragen worden geformuleerd: Wat is per gemeente de normformatie in de huidige situatie? En hoe verhoudt deze zich tot de door de gemeenten beschikbaar gestelde gegevens? Wat zijn de specifieke behoeften (wensen en eisen) met betrekking tot de overhead? Wat is de normformatie voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland per 1 januari 2014? 1.3 Aanpak, in stappen Het onderzoek bestaat uit de volgende stappen:

4 Inventarisatie Eerste stap is een inventarisatie van de huidige situatie. Concreet doelen wij op de huidige omvang en samenstelling van de beschikbare capaciteit (beroeps/vrijwilligers), de huidige organisatiestructuur van VrZW en specifieke behoeften met betrekking tot de sturing van de organisatie en de ondersteuning van het primair proces. Daartoe hebben wij afstemming gehad met onze contactpersonen van VrZW en hebben wij een gesprek gevoerd met de heer Bijl, portefeuillehouder Financiën in het algemeen bestuur VrZW. Normering Vervolgens hebben wij de opgaven van de gemeenten en van de VrZW toegedeeld op basis van de methodiek van de overheadbenchmark van Berenschot. Op basis daarvan hebben wij de normformatie van de overhead berekend. Advies De uitkomsten van de normering hebben wij besproken met de opdrachtgever en gepresenteerd aan de gemeentesecretarissen van de negen gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland. Tot slot hebben wij ons advies gepresenteerd aan de bestuurders van de negen gemeenten en deze rapportage opgesteld. 1.4 Aanpak, inhoudelijk Dit onderzoek heeft als doel te komen tot een adequate omvang van de overhead voor VrZW. Hieronder geven wij aan wat in onze optiek het doel van overhead is, welke definitie wij hanteren en hoe de overhead in verhouding staat tot het primair proces. Doel overhead Het begrip overhead heeft een negatieve klank. Het wordt vaak geassocieerd met het vet van de organisatie. De discussie over overhead gaat vaak vooral over de omvang ervan, niet over het nut. Dat is in onze optiek onterecht. Overhead vervult een belangrijke functie. De overhead van een organisatie heeft als doel het sturen van de organisatie en het ondersteunen van het primaire proces, ofwel de uitvoering. Tot de overhead behoren alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de klant. Ze leveren indirect een bijdrage aan het functioneren van de organisatie. Definitie overhead Voor een zuivere discussie over de overhead, is het van belang dat iedereen daaronder hetzelfde verstaat. En juist dat is niet het geval, met veel begripsverwarring tot gevolg. Het is immers moeizaam discussiëren, wanneer de ene gesprekspartner bij overhead denkt aan alle niet direct productieve uren, terwijl een andere gesprekspartner het heeft over alle centrale staffuncties. En een derde rekent ook de decentrale staffuncties en het management tot de overhead.

5 Daarbij is nog niet eens zo belangrijk wat goed of fout is, maar wel dat een gemeenschappelijke taal nodig is om de discussie generiek te kunnen voeren. De literatuur biedt in eerste instantie geen oplossing voor dit probleem. Daarvoor zijn de definities die we daarin aantreffen te grofmazig. Daarom hebben we gekozen voor een gedetailleerde omschrijving van het begrip overhead. Onder overhead verstaan wij alle centrale en decentrale formatie van de volgende functies: 1. (Lijn)management en managementondersteuning. 2. Personeel en Organisatie. 3. Financiën en Control. 4. Informatisering en Automatisering. 5. Marketing en Communicatie. 6. Juridische Zaken. 7. Facilitaire Zaken Verhouding overhead tot primair proces Overheadpercentage In onze optiek dient de overhead van een organisatie in verhouding te staan tot de omvang van het primaire proces ('de uitvoering'). Wij drukken de omvang van de overhead dan ook steeds uit als percentage van de omvang van de organisatie als geheel. Wij hanteren daarbij het aantal formatieplaatsen als meeteenheid. Dit bepaalt immers het aantal interne klanten en is daarmee de belangrijkste werklastbepalende factor voor de overheadafdelingen. Omvang primair proces geregionaliseerde brandweer Bij de normering van de overhead gaat het om een toekomstige organisatie. Dit betekent dat de overhead afgestemd moet worden op de omvang van het primair proces in de nieuwe situatie. Naast de beroepsformatie houden wij bij de normering tevens rekening met (extra) werklast vanwege vrijwilligers. Ook voor vrijwilligers worden immers ondersteunende activiteiten verricht, zoals in de personeels- en financiële administratie. Op basis van onze ervaringscijfers hebben wij het effect van vrijwilligers op de werklast berekend Referentiegroep De kern van een goede normformatieberekening is dat we uitgaan van eenduidig gemeten ervaringscijfers. Wij volgen hierbij de categorieën van onze overheadbenchmark die wij bij ruim organisaties in 30 sectoren hebben toegepast (zie bijlage 1 voor een toelichting).

6 Tussen sectoren bestaan grote verschillen ten aanzien van de omvang van de overhead. Om tot een goede analyse te komen, vergelijken wij uw organisatie daarom met twee deelpopulaties uit onze database die het meest vergelijkbaar is, te weten gemeenten en agentschappen (waaronder veiligheidsregio s). Deze referentiegroepen kennen evenals de brandweer een sterk uitvoerend karakter, binnen een politiek-bestuurlijke context Uitgangspunten normering Bij het bepalen van de normformatie hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd: De normering heeft betrekking op de generieke overhead (overhead die in alle sectoren van toepassing is). Wij zijn uitgegaan van de functionele indeling van onze overheadbenchmark (en dus niet de organisatiestructuur van VrZW). De referentiegroep bestaat uit gemeenten en agentschappen (waaronder veiligheidsregio s). De normomvang van de overhead wordt bepaald door het aantal beroeps en het aantal vrijwilligers. Beroepsformatie nemen wij volledig mee (met uitzondering van de formatie voor de 24- uursdienst, die wij voor 50% meenemen). De peildatum van de formatiegegevens van de gemeenten en VrZW is Waarde en beperking van het onderzoek De waarde van het onderzoek is dat u objectieve en eenduidig gemeten en berekende informatie verkrijgt over een adequate omvang van de overhead van uw organisatie. De beperking van dit onderzoek is ons inziens gelegen in het volgende. Het onderzoek heeft het karakter van een quickscan (geen doorlichting). Dat wil zeggen dat ons advies gebaseerd is op ervaringsgegevens uit benchmarks en onze praktijkervaring bij veiligheidsregio s. Daarbij hebben wij gebruik gemaakt van opgaven van de gemeenten en VrZW. 1.6 Opbouw van de rapportage In hoofdstuk 2 worden algemene conclusies uit onze overheadbenchmark beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van het onderzoek, onze conclusies en ons advies ten aanzien van de normering van de staf en ondersteuning in de toekomstige situatie. In de bijlage geven wij een toelichting op de overheadfuncties en bespreken wij welke factoren invloed hebben op de omvang van de overhead.

7 Percentage generieke overheadformatie 25,3% 25,2% 25,2% 23,5% 23,1% 22,4% 21,5% 20,0% 19,9% 18,6% 18,2% 17,7% 17,3% 15,1% 15,1% 15,0% 14,5% 14,4% 14,0% 13,6% 12,1% 11,9% 29,5% 28,8% 34,6% 32,9% 41,9% 2. Algemene conclusies overheadbenchmark In dit hoofdstuk presenteren wij enkele algemene conclusies van ons overheadonderzoek in de publieke en private sector. 2.1 Verschillen in de overhead tussen sectoren In de volgende grafiek presenteren wij het gemiddelde overheadpercentage voor elk van de door ons onderzochte sectoren. Omvang generieke overheadformatie per sector (fte overhead / fte totaal) 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% De verschillen tussen de diverse sectoren zijn groot. In de publieke sector treffen we een substantieel lagere overhead aan bij de meer uitvoerende organisaties en een hogere overhead bij de meer beleidsmatige en politiek georiënteerde organisaties. Wanneer we inzoomen op private sectoren, zien we een hogere overhead bij verzekeraars, pensioenuitvoerders, accountants en juridische dienstverleners. Anderzijds is de overhead bij ingenieursbureaus en vooral bij detacheringsorganisaties en ICT-dienstverleners veel lager.

8 Percentage generieke overheadformatie 2.2 Verschillen binnen sectoren Ook tussen organisaties binnen elk van de sectoren zijn de verschillen opvallend groot. Onderstaande grafiek laat de spreiding per sector zien. De grafiek laat per sector het verschil tussen de laagst en hoogst gemeten overhead zien, evenals het gemiddelde. 60,0% Spreiding generieke overheadformatie per sector (fte overhead / fte totaal) 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% De organisatie met de grootste overhead in een sector heeft veelal een twee keer zo grote overhead als de organisatie met de kleinste overhead. Dat is een enorm verschil, dat nog meer bevreemding wekt dan de verschillen tussen sectoren. Immers, organisaties in één sector hebben in grote lijnen dezelfde taak, hetzelfde primair proces. De belangrijkste verklarende factor voor de verschillen vervalt daarmee. De omvang van deze verschillen maakt ook dat het gemiddelde niet de enige maatstaf mag zijn, waaraan organisaties zich spiegelen. In het gemiddelde zitten immers ook de organisaties met een zeer hoge overhead. Daarom presenteren wij in deze rapportage naast het gemiddelde ook de zogenaamde kwartielscore : een kwart van de organisaties in een sector heeft een overhead die lager is dan dit getal.

9 2.3 Verschillen in omvang slechts deels rationeel verklaarbaar De grote verschillen in de omvang van de overhead tussen organisaties zijn slechts voor een deel rationeel te verklaren. Minder rationele factoren spelen een grote rol, zoals de financiële noodzaak om strak op de overhead te sturen en historische keuzen of een bepaalde organisatiecultuur. Daarnaast blijkt dat managers hun beslissingen vaak baseren op veronderstellingen die onjuist zijn. Het zijn schijnargumenten die steevast een rol spelen in discussies over overhead. We noemen er twee. Het eerste argument is maar de kwaliteit van onze overheadfuncties is ook erg hoog. Een argument dat managers met regelmaat aanvoeren als verklaring voor en legitimatie van een hoge overhead. We laten zien dat het verband tussen de omvang en de kwaliteit van overheadfuncties in de praktijk nauwelijks aanwezig is. Ook een kleine overhead kan een uitstekende kwaliteit leveren, zowel naar professionele maatstaven als naar het oordeel van de interne klanten in de lijn van de organisatie. Alleen organisaties met een extreem lage of extreem hoge overhead, ondervinden daarvan nadelen. Het tweede argument dat managers vaak hanteren, is dat van de verwachte schaalvoordelen bij schaalvergroting. Dit speelt doorgaans een belangrijke rol bij schaalvergrotingsoperaties en fusies, maar wordt in het algemeen te makkelijk gebruikt. We hebben aangetoond dat kleine organisaties wel te maken hebben met schaalnadelen, maar dat organisaties vanaf een omvang van circa 300 arbeidsplaatsen gemiddeld gesproken nauwelijks nog schaalvoordelen kunnen boeken. Gemiddeld gesproken hebben zeer grote organisaties eenzelfde overheadpercentage als kleinere organisaties, met uitzondering dus van de zeer kleine. Wel kan een individuele organisatie die een sterke groei doormaakt, de kans grijpen haar relatieve overhead te reduceren door deze niet mee te laten groeien. Onderstaand hebben wij een voorbeeld opgenomen voor de sector gemeenten. Het verloop van de grafiek in andere sectoren is ongeveer hetzelfde.

10 Percentage overhead 50% Percentage overhead gemeenten (fte overhead / fte totale organisatie) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Omvang organisatie in formatieplaatsen (fte)

11 3. Opgaven overheadformatie gemeenten vs. norm 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk presenteren wij de opbouw van de huidige capaciteit (beroeps en vrijwilligers) bij de gemeenten. Ook gaan wij in op de vraag hoe de door de gemeenten opgegeven overheadformatie zich verhoudt tot de norm. Basis voor deze toets zijn de opgaven van de gemeenten. Deze gegevens hebben wij geanalyseerd en toegedeeld op basis van de methodiek van onze overheadbenchmark. Vervolgens hebben wij deze afgezet tegen de norm uit onze overheaddatabase. 3.2 Samenstelling formatie Uit de inventarisatie van de opgaven van de gemeenten leiden wij het volgende af: Er zijn grote verschillen in omvang. De gemeenten hebben zowel een dagdienst als 24-uursdienst beroepsdienst. Er is beperkte informatie beschikbaar over de overhead brandweer gemeenten. Er zijn grote verschillen in de verhouding beroeps/vrijwilligers Beroepsformatie primair proces Onderstaande figuur toont de samenstelling van de beroepsformatie in het primair proces (exclusief VrZW). De gemeenten Zaanstad en Purmerend kennen veruit het grootste aantal beroeps 1. 1 De gemeente Purmerend heeft een 24-uursdienst. Deze formatie hebben wij voor 50% meegeteld bij de berekening van de normformatie.

12 3.2.2 Overhead Kijken we naar de door de gemeenten opgegeven overheadformatie (exclusief VrZW), door ons toegedeeld conform de benchmarkmethodiek, dan is het beeld als volgt 2 : Vrijwilligers Ten aanzien van de vrijwilligers gaat het om de volgende aantallen: Interessant daarbij is dat er tussen de gemeenten grote verschillen zijn in de verhouding tussen het aantal beroeps in het primair proces en vrijwilligers: 2 De overheadformatie van de gemeente Zaanstad is inclusief de formatie die Zaanstad inhuurt bij VrZW.

13 3.3 Normoverhead individuele gemeenten In onderstaande figuur laten wij zien hoe de overhead uit de opgaven van de gemeenten zich verhoudt tot de normformatie per gemeente. Daaruit wordt duidelijk dat er een groot verschil is tussen de opgaven (31,1 fte) en de norm (63,5 fte).

14

15 4. Opgaven overheadformatie vs. norm VrZW 4.1 Inleiding Volgende stap in het onderzoek is de berekening van de normformatie van de overhead voor VrZW per 1 januari Wij gaan daarbij uit van de situatie waarin de beroepsformatie en vrijwilligers van de gemeenten en VrZW in haar huidige vorm opgaan in één organisatie. Dat is de basis voor de berekening van de normformatie. Ook gaan wij in op de vraag hoe deze norm zich verhoudt tot de huidige overhead. Dat wil zeggen de huidige beschikbare capaciteit bij de gemeenten en VrZW tezamen. Onderstaande tabellen laten de omvang en samenstelling van de huidige beschikbare overheadformatie zien. Gemeente Cf. opgaven Overheadcategorie Cf. opgaven fte fte Beemster 0,1 Edam-Volendam 0,5 Landsmeer 0,5 Oostzaan 0,2 Purmerend 5,1 Waterland 0,5 Wormerland 0,3 Zaanstad 23,4 Management en -ondersteuning 29,8 Personeel en Organisatie 6,0 Financiën en Control 7,0 Informatisering en 4,4 Automatisering Communicatie en kwaliteitszorg 5,5 Juridische zaken 0,6 Facilitaire zaken 2,3 Totaal overhead 55,5 Zeevang 0,5 VrZW 24,5 Totaal 55,5 In de volgende paragrafen gaan wij in op de normformatie. 4.2 Normformatie en -kosten o.b.v. norm gemeenten Normformatie o.b.v. norm gemeenten Op basis van de norm voor gemeenten (een overhead van gemiddeld 32,9%) komen we voor VrZW uit op een totale overhead van 76 fte. Ten opzichte van de opgaven is dat een verschil van ca. 20 fte. In de volgende tabel laten wij zien wat de verschillen zijn per overheadtaak. Daaruit wordt duidelijk dat op twee taken (management en -ondersteuning en communicatie en kwaliteitszorg) de huidige capaciteit groter is dan de norm. Bij de andere taken is er in de huidige situatie minder formatie dan de norm.

16 Overheadcategorie Cf. opgaven Normformatie o.b.v. norm gemeenten Verschil fte fte fte Management en -ondersteuning 29,8 26,8 3,0 Personeel en Organisatie 6,0 8,9-2,9 Financiën en Control 7,0 14,7-7,7 Informatisering en Automatisering 4,4 7,9-3,5 Communicatie en kwaliteitszorg 5,5 4,6 0,9 Juridische zaken 0,6 0,8-0,2 Facilitaire zaken 2,3 12,1-9,8 Totaal overhead 55,5 75,9-20, Normkosten o.b.v. norm gemeenten Uitgedrukt in kosten gaat het bij de gemeentenorm om een tekort van Per overheadtaak zijn de verschillen als volgt: Overheadcategorie Overheadkosten* cf. opgaven Normkosten* o.b.v. norm gemeenten Verschil * x Management en -ondersteuning Personeel en Organisatie Financiën en Control Informatisering en Automatisering Communicatie en kwaliteitszorg Juridische zaken Facilitaire zaken Totaal Normformatie VrZW o.b.v. norm agentschappen Wanneer we uitgaan van de norm voor agentschappen (een overhead van gemiddeld 21,5%) dan komen we voor VrZW uit op een totale overhead van ca. 65 fte. Ten opzichte van de opgaven is dat een verschil van ca. 10 fte. 3 Wij zijn uitgegaan van een gemiddeld salarislast van

17 In de volgende tabel laten wij zien wat de verschillen zijn per overheadtaak. Daaruit wordt duidelijk dat ook bij deze norm de huidige capaciteit op twee taken (management en -ondersteuning en communicatie en kwaliteitszorg) groter is dan de norm. Bij de andere taken is er in de huidige situatie minder formatie dan de norm. Overheadcategorie Cf. opgaven Normformatie o.b.v. norm agentschappen Verschil fte fte fte Management en -ondersteuning 29,8 22,9 6,9 Personeel en Organisatie 6,0 7,6-1,8 Financiën en Control 7,0 12,6-5,6 Informatisering en Automatisering 4,4 6,8-2,4 Communicatie en kwaliteitszorg 5,5 4,0 1,5 Juridische zaken 0,6 0,7-0,1 Facilitaire zaken 2,3 10,4-8,1 Totaal overhead 55,5 64,9-9,4 4.4 Normkosten VrZW o.b.v. norm agentschappen Uitgedrukt in kosten gaat het bij de agentschapsnorm om een tekort van Per overheadtaak zijn de verschillen als volgt: Overheadcategorie Overheadkosten cf. opgaven* Normkosten* o.b.v. norm agentschappen Verschil * x Management en -ondersteuning Personeel en Organisatie Financiën en Control Informatisering en Automatisering Communicatie en kwaliteitszorg Juridische zaken Facilitaire zaken Totaal Wij zijn uitgegaan van een gemiddeld salarislast van

18 Bijlage 1 Toelichting overheadfuncties

19 Toelichting overheadfuncties (Lijn)management en managementondersteuning Personeel en Organisatie Informatisering en Automatisering Financiën en Control (incl. F&C-taken van decentrale bedrijfsbureaus) Juridische Zaken Marketing, Communicatie, Kwaliteitszorg Facilitaire dienst Onder lijnmanagement verstaan wij alle functionarissen wier hoofdtaak het is om een rol als leidinggevende te vervullen in de lijn van de organisatie. Zij hebben een hiërarchische verantwoordelijkheid. Indicatoren daarvoor zijn het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken of deelname aan MT. Coördinatoren, projectleiders, opzichters en meewerkend voormannen rekenen wij niet tot het lijnmanagement. Beleidsmedewerkers organisatiebeleid. Alle secretariaten in de diensten en sectoren. Hoofd, beleidsmedewerkers Personeel en Organisatie (incl. intern organisatieadvies), personeelsconsulenten, HRMadviseurs, medewerkers personeelsadministratie (incl. functioneel applicatiebeheer), arbocoördinatie / BHV coördinatie, interne opleidingen, loopbaanadvies, P&Osecretariaten (inclusief OR-ondersteuning, niet tijdsbesteding OR-leden). Hoofd, beleidsmedewerkers Informatisering en Automatisering, systeem- en netwerkbeheer (incl. technisch beheer internet/intranet niet de inhoud), werkplekondersteuning, helpdesk, technisch applicatiebeheer (niet functioneel applicatiebeheer), applicatieontwikkeling, ICT projectmanagement, I&A-secretariaten. Hoofd, controllers, beleidsmedewerkers Financiën en Control, planning en control (ook projectcontrol), rapportage en analyse, AO/IC, interne accountantsdienst / E.D.P.-audit, salarisadministratie, administratie (financiële administratie / projectadministratie), treasury / verzekeringen, formatie voor rechtmatigheidsonderzoek, btw-compensatiefonds, Walvis, F&C-secretariaten. Hoofd, juridisch medewerkers, secretariaat juridische afdeling(en). Uitsluitend juridische zaken die niet direct aan een product zijn te relateren. Concreet betekent dit dat het veelal alleen gaat om de centrale juridische staf. Hoofd, interne communicatie (personeelsblad), externe communicatie, beantwoorden publieksvragen, beheer internet en intranet (de inhoud, niet de techniek), medewerkers marketing, medewerkers kwaliteitszorg (systeem- en kwaliteitsaudits), secretariaat communicatieafdelingen en afdelingen kwaliteitszorg. Hoofd, inkoop, gebouwbeheer, onderhoudsmedewerkers, magazijnbeheer, beleidsmatige taken, receptie/telefooncentrale, catering, postverzorging/repro, presentatie/vormgeving, schoonmaak, beveiliging/bewaking, bibliotheek/archief, secretariaten facilitaire afdelingen.

Toelichting benchmark overhead gemeenten. Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth

Toelichting benchmark overhead gemeenten. Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth Toelichting benchmark overhead gemeenten Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth 2010 Toelichting benchmark overhead gemeenten Inhoud Pagina 1. Inleiding 1 2. Onze visie

Nadere informatie

5. Statistische analyses

5. Statistische analyses 34,6% 33,6% 31,5% 28,5% 25,3% 25,2% 24,5% 23,9% 23,5% 22,3% 21,0% 20,0% 19,6% 19,0% 18,5% 17,7% 17,3% 15,0% 15,0% 14,4% 14,3% 13,6% 13,2% 13,1% 12,3% 11,9% 41,9% 5. Statistische analyses 5.1 Inleiding

Nadere informatie

4. Markering van het begrip overhead

4. Markering van het begrip overhead 4. Markering van het begrip overhead 4.1 Inleiding Zoals in de probleemstelling is aangegeven, zijn de huidige definities van overhead in de literatuur niet geschikt om de overhead van organisaties te

Nadere informatie

Analyse 1: Overheadformatie per school

Analyse 1: Overheadformatie per school Analyse 1: Overheadformatie per school Overheadpercentages per locatie (inclusief bovenschoolse formatie) Bestuur/directievoering/secretariele 9, 9,7% 8,6% 6,4% 9, 10,4% 9,8% 5,8% 10,2% 9,3% 8,4% 8,8%

Nadere informatie

Gemeente Heerenveen. Rapportage benchmark ambtelijk formatie

Gemeente Heerenveen. Rapportage benchmark ambtelijk formatie Gemeente Heerenveen Rapportage benchmark ambtelijk formatie Johan Posseth, Nadine Joubert, 24 maart 2014 Inhoud 1 Conclusies 2 Toelichting conclusies 3 Verdieping per domein B Bijlagen 2 1 Conclusies Centrale

Nadere informatie

Bijlage 1. Interviewleidraad voor overheadafdelingen (aanbieders)

Bijlage 1. Interviewleidraad voor overheadafdelingen (aanbieders) Bijlage 1 Interviewleidraad voor overheadafdelingen (aanbieders) 169 170 1. Taken en fte s van uw afdeling Geef aan wat de 10 à 15 qua tijdsbesteding belangrijkste taken van uw afdeling zijn. Geef tevens

Nadere informatie

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 12/030 FCA / 12.30144 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Michel de Bekker Onderwerp : Resultaten Berenschot benchmarkonderzoek overhead

Nadere informatie

Benchmarkonderzoek overhead universiteiten. dr. M.P.M. Huijben drs. J.J.A. Wismans dr. J.J.A. Posseth F.A. Gortemaker MSc drs. A.H.

Benchmarkonderzoek overhead universiteiten. dr. M.P.M. Huijben drs. J.J.A. Wismans dr. J.J.A. Posseth F.A. Gortemaker MSc drs. A.H. Benchmarkonderzoek overhead universiteiten dr. M.P.M. Huijben drs. J.J.A. Wismans dr. J.J.A. Posseth F.A. Gortemaker MSc drs. A.H. Mouthaan November 2011 Benchmarkonderzoek overhead universiteiten Inhoud

Nadere informatie

RAPPORTAGE BENCHMARK OVERHEAD UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN

RAPPORTAGE BENCHMARK OVERHEAD UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN RAPPORTAGE BENCHMARK OVERHEAD UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN Utrecht, 14 februari 2007 Drs. M.P.M. Huijben, Berenschot Drs. M.P.P. van Rosmalen, Berenschot In samenwerking met: VSNU en HBO-raad RAPPORTAGE

Nadere informatie

RAPPORTAGE BENCHMARK OVERHEAD UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN

RAPPORTAGE BENCHMARK OVERHEAD UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN RAPPORTAGE BENCHMARK OVERHEAD UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN Utrecht, 14 februari 2007 Drs. M.P.M. Huijben, Berenschot Drs. M.P.P. van Rosmalen, Berenschot In samenwerking met: VSNU en HBO-raad RAPPORTAGE

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmermeer Rekenkamercommissie. 22 april 2013. Inzicht in overhead

Gemeente Haarlemmermeer Rekenkamercommissie. 22 april 2013. Inzicht in overhead Gemeente Haarlemmermeer Rekenkamercommissie 22 april 2013 Inzicht in overhead Ernst & Young Advisory Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31

Nadere informatie

Overhead bij publieke organisaties: op zoek naar een norm

Overhead bij publieke organisaties: op zoek naar een norm ORGANISATIE EN PROCESSEN Overheadbenchmark Drs. M.P.M. Huijben, hoofd Kenniscentrum Benchmarking Berenschot en dr. A. Geurtsen RC, managing director Verbetering Bedrijfsvoering Berenschot; met dank aan

Nadere informatie

Inzicht in overhead met Vensters voor Bedrijfsvoering

Inzicht in overhead met Vensters voor Bedrijfsvoering Inzicht in overhead met Vensters voor Bedrijfsvoering Marcel Schippers gemeente Nissewaard Walter Huith ICTU/Vensters Hilko de Boer gemeente Barneveld Regiodagen BZK 2017 1 Wie is er trots op de overhead?

Nadere informatie

Groningen verbindt. Formatiedoorrekening herindelingsvarianten G7. Marvin Hanekamp Melanie Knieriem. Juni 2014

Groningen verbindt. Formatiedoorrekening herindelingsvarianten G7. Marvin Hanekamp Melanie Knieriem. Juni 2014 Groningen verbindt Formatiedoorrekening herindelingsvarianten G7 Marvin Hanekamp Melanie Knieriem Juni 2014 Opbouw 1. Onze opdracht 2. Systematiek benchmark 3. Uitkomsten onderzoek 4. Conclusies 2 Onze

Nadere informatie

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten? Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Managementsamenvatting benchmark ambtelijke organisatie Gemeente Gooise Meren

Managementsamenvatting benchmark ambtelijke organisatie Gemeente Gooise Meren Managementsamenvatting benchmark ambtelijke organisatie Gemeente Gooise Meren Peildatum gegevens: 1 januari 2016 Datum managementsamenvatting: 17 mei 2016 Contactpersonen Berenschot: Marly te Selle en

Nadere informatie

B&W d.d. 10 juni 2014

B&W d.d. 10 juni 2014 B&W 14.0521 d.d. 10 juni 2014 Onderwerp Kwantitatieve benchmark financiële kolom Besluiten: 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de kwantitatieve benchmark naar de financiële kolom van de gemeente

Nadere informatie

de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Geachte raadsleden,

de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Geachte raadsleden, Datum : 18 december 2014 Uw BSN : Uw brief van : Uw kenmerk : Ons nummer : Behandeld door : directie de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Onderwerp : benchmarkonderzoek Berenschot Geachte raadsleden,

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Schriftelijke vragen aan college van B&W Schriftelijke vragen aan college van B&W Registratienr.: 05/15 Datum: 16-1-2015 Onderwerp: reactie dd. 16 augustus 2014 op rapport Interne analyse benchmark Berenschot van directie De burgemeester wordt

Nadere informatie

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering 1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis 2017-2020. De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Benchmark formatie en kosten

Benchmark formatie en kosten Benchmark formatie en kosten Gemeente Berg en Dal Bahamin Khossravi Marly te Selle Mirjam Koedijk 5 oktober 2017 Inhoud 1 2 3 Onderzoek en methodiek Onderzoeksvraag, Resultaat, Hoe maak je het vergelijkbaar?

Nadere informatie

Wat zijn de werkelijke kosten van het onderwijs in het hbo?

Wat zijn de werkelijke kosten van het onderwijs in het hbo? Wat zijn de werkelijke kosten van het onderwijs in het hbo? Jan Willem Bruins (voorzitter centrale medezeggenschapsraad hogeschool Windesheim) Symposium BON 12 maart 2010 Rutte: 30-40% van de middelen

Nadere informatie

NOTITIE OVERHEAD April 2016

NOTITIE OVERHEAD April 2016 NOTITIE OVERHEAD April 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Definitie... 4 Hoofdstuk 3 Kostendekking... 7 Hoofdstuk 4 Programmaplan... 8 Hoofdstuk 5 Paragraaf Bedrijfsvoering...

Nadere informatie

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR.

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR. Aan Jos Zon (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Arnold Geytenbeek (BghU) Van ANG/ Berenschot Datum 12 mei 2015 Betreft Resultaat Quick Scan financiële consequenties toetreding UHR tot BghU Status Concept/

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post» Postbus 3078» 5003 DB Tilburg tel» 013 583 99 99

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post» Postbus 3078» 5003 DB Tilburg tel» 013 583 99 99 f contourdetwern Rappel KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2 8 JAN. 2014 Gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. mevrouw Noë Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL R03.no. datum 15 januari 2014 kenmerk 14059-RK-AD

Nadere informatie

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 In de oordeelsvormende fase gaat de raad plenair in debat met als achtergrondinformatie de volgende stukken: Procesvoorstel voor de beeldvormende fase Studie

Nadere informatie

Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten en begrotingsanalyse OVER-gemeenten. Dr. M.P.M. Huijben Mevr. drs. A.H. Mouthaan Mevr. ir. N.M.C.

Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten en begrotingsanalyse OVER-gemeenten. Dr. M.P.M. Huijben Mevr. drs. A.H. Mouthaan Mevr. ir. N.M.C. Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten en begrotingsanalyse OVER-gemeenten Dr. M.P.M. Huijben Mevr. drs. A.H. Mouthaan Mevr. ir. N.M.C. Joubert Juli 2013 48961 Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten en

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012 1.1 Arbeidsplaatsen De regio Waterland telt in totaal 61.070 arbeidsplaatsen (dat zijn werkzame personen). Daarvan werkt 81 procent 12 uur of meer per week (49.480 personen). Het grootste deel van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Rapportage benchmark aanbieders van jeugd- en opvoedhulp 2013

Rapportage benchmark aanbieders van jeugd- en opvoedhulp 2013 12 augustus 2013 Rapportage benchmark aanbieders van jeugd- en opvoedhulp 2013 Publieksversie Ir. W. te Meerman MSc Drs. M. Hanekamp P.J. Schenderling MSc Rapportage benchmark aanbieders van jeugd- en

Nadere informatie

NOTITIE OVERHEAD Juli 2016

NOTITIE OVERHEAD Juli 2016 NOTITIE OVERHEAD Juli 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Definitie... 4 Hoofdstuk 3 Kostendekking... 7 Hoofdstuk 4 Programmaplan... 8 Hoofdstuk 5 Paragraaf Bedrijfsvoering...

Nadere informatie

Benchmark overhead Kinderopvang 2011. Tony Weggemans AYIT Consultancy

Benchmark overhead Kinderopvang 2011. Tony Weggemans AYIT Consultancy Benchmark overhead Kinderopvang 2011 Tony Weggemans AYIT Consultancy augustus 2011 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 VRAAGSTELLING... 3 3 WERKWIJZE... 3 4 RAPPORTAGE... 5 5 OVERHEAD EN OMZET... 5 5.1 Overhead

Nadere informatie

Benchmark overhead Kinderopvang Tony Weggemans AYIT Consultancy

Benchmark overhead Kinderopvang Tony Weggemans AYIT Consultancy Benchmark overhead Kinderopvang 2015 Tony Weggemans AYIT Consultancy Januari 2016 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 VRAAGSTELLING... 3 3 WERKWIJZE... 3 4 RAPPORTAGE... 5 5 OVERHEAD EN OMZET... 5 5.1 Overhead

Nadere informatie

RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD. Nummer : Onderwerp : wijziging gemeenschappelijke regeling VrZW. Datum : 9 december 2016

RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD. Nummer : Onderwerp : wijziging gemeenschappelijke regeling VrZW. Datum : 9 december 2016 RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD Nummer : 102-182 Onderwerp : wijziging gemeenschappelijke regeling VrZW Datum : 9 december 2016 Vragen van de fracties van de VVD en WaterlandNatuurlijk aan het algemeen bestuur

Nadere informatie

Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead

Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead Utrecht, augustus 2011 1 Achtergrond en aanleiding Berenschot heeft een uitgebreid onderzoek

Nadere informatie

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Utrecht, 26 maart 2015 Wine te Meerman Eveline Castelijns Simon Heesbeen Floor Vreeswijk 1 Inhoud 1. Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN 22 mei 2017 Bijlage 3. Analyse financiële ratio s omgevingsdiensten Inleiding In deze

Nadere informatie

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99 Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. mevr. Noe Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL datum kenmerk onderwerp 8 april 2015 15181-LB/LvI Offerte Taalcoaching 2015 Geachte mevrouw Noe, Hierbij sturen

Nadere informatie

ICT Benchmark Gemeenten 2009 Een impressie

ICT Benchmark Gemeenten 2009 Een impressie ICT Benchmark Gemeenten 2009 Een impressie ICT Benchmark Gemeenten 2009 Een impressie Deze rapportage is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de resultaten die de ICT Benchmark Gemeenten oplevert

Nadere informatie

Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025

Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025 Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025 Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Sil Vrielink & Dik Leering ResearchNed & QDelft mei 2012 2012 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

2. -beaamt u daarmee dat 60% van de bestaande kosten van overhead op korte en middellange termijn niet beïnvloedbaar is?

2. -beaamt u daarmee dat 60% van de bestaande kosten van overhead op korte en middellange termijn niet beïnvloedbaar is? Bij motie: Motie: Niet benodigde middelen voor Overhead die ten laste zijn gebracht van het budget sociaal Domein moeten weer terug naar het sociaal Domein en ingebracht in de Reserve sociaal Domein. 1.

Nadere informatie

Memo. Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen. Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten

Memo. Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen. Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Memo Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Telefoonnummer Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Bij besluit van

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Rapportage woningbouwplannen Stadsregio Amsterdam

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Rapportage woningbouwplannen Stadsregio Amsterdam RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Rapportage woningbouwplannen Stadsregio Amsterdam o.b.v. monitor plancapaciteit woningbouw 2012 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Richtlijnen bij de Algemene Subsidieverordening Tilburg voor instellingen die in een jaar meer dan 125.000 subsidie ontvangen

Richtlijnen bij de Algemene Subsidieverordening Tilburg voor instellingen die in een jaar meer dan 125.000 subsidie ontvangen Richtlijnen bij de Algemene Subsidieverordening Tilburg voor instellingen die in een jaar meer dan 125.000 subsidie ontvangen Inhoud pag. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsomschrijving 1 1.2 Reikwijdte

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002 Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): Doel van de benchmark WOZ-kosten De afgelopen jaren heeft de Waarderingskamer

Nadere informatie

www.pwc.nl Frictiekosten samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 januari 2013

www.pwc.nl Frictiekosten samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 januari 2013 www.pwc.nl Frictiekosten samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 Agenda Aanpak Brongegevens Verschil met gegevensuitvraag zomer 2012 Frictie - Personeel primair proces - Personeel, overhead - Overhead, indirecte

Nadere informatie

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio!

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio! Raadscommissie ABZ 7 maart 2011 Ina Sjerps Directeur SCD Sterke service voor de regio! Programma Start SCD Eerste ervaringen en resultaten Samenwerking Papendrecht & SCD Samenwerking op inkoopgebied Hoe

Nadere informatie

Oostzaan Bulten gewoon

Oostzaan Bulten gewoon Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan GESCAND OP 1 1 FEB. 2015 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 530 AA WoriTier Telefoon

Nadere informatie

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan 1 Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan Anculus b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN

BENCHMARK WOZ-KOSTEN BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2007 - Inleiding In 1999 is de Waarderingskamer begonnen met het organiseren van een benchmark over de kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ. Eind 2003 heeft dit geleid tot een

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 Sparrenheuvel, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Zevende ronde ICT Benchmark Gemeenten 2011 3 1.2 Waarom

Nadere informatie

Memo: Wob-verzoek inhuur

Memo: Wob-verzoek inhuur Memo: Wob-verzoek inhuur Aan: Leden Algemeen Bestuur VRU Van: Algemeen directeur Datum: 13 juli 2017 Onderwerp: Wob-verzoek inhuur Bijlagen: A. Overzicht inhuuropdrachten groter dan 100.000 B. Normen WNT

Nadere informatie

IMPRESSIE BMT Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie

IMPRESSIE BMT Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie Inzicht door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie IMPRESSIE BMT 2013 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl IMPRESSIE BENCHMARK MEDISCHE

Nadere informatie

Benchmark gemeente Langedijk

Benchmark gemeente Langedijk erenschot ijlage 2 enchmark gemeente Langedijk Marly te Selle 28 maart 2017 2 ENCHMARK GEMEENTE LANGEDIJK 3 1. Doel en methodiek 1.1 Doel van de benchmark Het doel van een benchmark is inzicht bieden in

Nadere informatie

Impressie Benchmark Medische Technologie 2013

Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Impressie Benchmark Medische Technologie 2013 Inzicht in prestaties door benchmarking van kosten en kwaliteit van medische technologie met andere ziekenhuizen.

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Tariefsopbouw nieuwe producten gemeente Eindhoven. Eindhoven 22 juli 2015

Tariefsopbouw nieuwe producten gemeente Eindhoven. Eindhoven 22 juli 2015 Tariefsopbouw nieuwe producten gemeente Eindhoven Eindhoven 22 juli 2015 Inhoudsopgave Achtergrond, vraagstelling en scope Achtergrond en vraagstelling Scope Werkwijze totstandkoming tariefsopbouw Werkwijze

Nadere informatie

Extra formatie VNG n.a.v. decentralisatie. Totaal VNG formatie. Extra noodzakelijke formatie gemeente. 0,8 0 0,8 0,5 tijdelijk 1 vast 0,5 tijdelijk

Extra formatie VNG n.a.v. decentralisatie. Totaal VNG formatie. Extra noodzakelijke formatie gemeente. 0,8 0 0,8 0,5 tijdelijk 1 vast 0,5 tijdelijk BIJLAGE 2 rekenmodel afgezet tegen bestaande en Geertruidenberg Inleiding Het -model is een rekenmodel waarbij n op basis van een aantal in te vullen factoren hun kunnen bekijken, afgezet tegen de landelijke

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

Overgewicht 4-19 jaar

Overgewicht 4-19 jaar Overgewicht 4-19 jaar JGZ-Organisatie: GGD Zaanstreek - Waterland, 2014 Inleiding Met behulp van Jeugd in Beeld (JIB, http://jeugdinbeeld.databank.nl/) worden gegevens uit het Digitaal Dossier Jeugdgezondheid

Nadere informatie

Jaarrapportage van de JGZ van GGD Zaanstreek-Waterland 2013: Overgewicht

Jaarrapportage van de JGZ van GGD Zaanstreek-Waterland 2013: Overgewicht Jaarrapportage van de JGZ van GGD Zaanstreek-Waterland 13: voor de regio Zaanstreek-Waterland naar leeftijd In tabel 1. staat weergegeven hoeveel kinderen zijn verschenen bij de reguliere contactmomenten

Nadere informatie

Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg

Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg Wine te Meerman 26 januari 2012 ZZP-gefinancierde zorgaanbieders helpen met het organiseren van vraaggerichte zorg binnen financiële kaders

Nadere informatie

Memo advies uitgangspunten kostprijs berekeningen. Voor de WMO & Jeugdzorg Regio Midden Holland

Memo advies uitgangspunten kostprijs berekeningen. Voor de WMO & Jeugdzorg Regio Midden Holland Memo advies uitgangspunten kostprijs berekeningen Voor de WMO & Jeugdzorg Regio Midden Holland Memo advies uitgangspunten opslagen. d.d. 28 augustus 2017 Disclaimer Definitieve beschrijvingen, randvoorwaarden

Nadere informatie

Definitief verslag vergadering Algemeen Bestuur (AB) Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - nr. 04/2013

Definitief verslag vergadering Algemeen Bestuur (AB) Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - nr. 04/2013 A13.05.2 Definitief verslag vergadering Algemeen Bestuur (AB) Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - nr. 04/2013 Aanwezig: G. Faber Voorzitter D. Bijl, H. Brinkman, P. Möhlmann, W. van Beek, P. Tange,

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Impressie Benchmark Financiële Functies voor Woningcorporaties 2012 Inzicht in prestaties van de financiële functies door benchmarking met andere

Impressie Benchmark Financiële Functies voor Woningcorporaties 2012 Inzicht in prestaties van de financiële functies door benchmarking met andere Impressie Benchmark Financiële Functies voor Woningcorporaties 2012 Inzicht in prestaties van de financiële functies door benchmarking met andere woningcorporaties Impressie Benchmark Financiële Functies

Nadere informatie

Formatieverdeling PDC

Formatieverdeling PDC Formatieverdeling PDC Aanpassing formatieverdeling geconcentreerde locaties Korps en medezeggenschap hebben gezamenlijk gekeken naar: Balans tussen een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en de plaatsbaarheid

Nadere informatie

GNL: Samen Sterker. Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom. 27 november 2015

GNL: Samen Sterker. Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom. 27 november 2015 GNL: Samen Sterker Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom 27 november 2015 SeinstravandeLaar B.V. drs. Marlieke van Gulick drs. Stan van de Laar Inhoud Deel C Overzicht gegevens Personeel

Nadere informatie

Benchmark overhead Kinderopvang 2013. Tony Weggemans AYIT Consultancy

Benchmark overhead Kinderopvang 2013. Tony Weggemans AYIT Consultancy Benchmark overhead Kinderopvang 2013 Tony Weggemans AYIT Consultancy augustus 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 VRAAGSTELLING... 3 3 WERKWIJZE... 3 4 RAPPORTAGE... 5 5 OVERHEAD EN OMZET... 5 5.1 Overhead

Nadere informatie

BUSINESSCASE SAMENWERKING BEEMSTER PURMEREND JUNI 2013

BUSINESSCASE SAMENWERKING BEEMSTER PURMEREND JUNI 2013 BUSINESSCASE SAMENWERKING BEEMSTER PURMEREND JUNI 2013 ACTUALISATIE VAN DE VERSIE VAN DECEMBER 2012 Inhoudsopgave Inleiding...3 Samenvatting uitkomst...5 Personeel...6 Huisvesting...7 ICT...9 Overhead...10

Nadere informatie

Benchmark Kantoorcijfers 2012

Benchmark Kantoorcijfers 2012 Benchmark Kantoorcijfers 1 Inleiding Met deze benchmark, waaraan in 11 66 en in 1 kantoren deelnamen, wordt inmiddels voor de tweede keer een representatief inzicht gegeven in de branchecijfers van administratie-

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 4 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 20 februari 2015 FORMATIEPLAN 2015 Hierbij ontvangt u ter vaststelling het formatieplan voor 2015. In de overlegvergadering van 17-12-2014

Nadere informatie

BEDRIJFSVOERING METERS MAKEN

BEDRIJFSVOERING METERS MAKEN SLIM SAMENWERKEND NETWERK TWENTE BEDRIJFSVOERING EN METERS MAKEN Bron: Nota aan de Colleges en Visiedocument SHARED SERVICES NETWERK TWENTE, een ontwikkelingsgerichte aanpak (december 2011) UITGANGSSITUATIE

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere gemeenten

Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere gemeenten Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere gemeenten Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten

Nadere informatie

4 september 2017 Hans van der Werff / Frederik van Dalfsen Sofie Dreef / Dieuwertje Smit. BIJLAGE 2: Benchmark

4 september 2017 Hans van der Werff / Frederik van Dalfsen Sofie Dreef / Dieuwertje Smit. BIJLAGE 2: Benchmark 4 september 2017 Hans van der Werff / Frederik van Dalfsen Sofie Dreef / Dieuwertje Smit BIJLAGE 2: Benchmark BIJLAGE 2: Benchmark Hans van der Werff / Frederik van Dalfsen Sofie Dreef / Dieuwertje Smit

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9%

Nadere informatie

Benchmark ambtelijk apparaat

Benchmark ambtelijk apparaat Benchmark ambtelijk apparaat Gemeente Haren Mevr. drs. A.H. Mouthaan B. Khossravi MSc Mevr. M.N.A. Knieriem MSc November 2014 Benchmark ambtelijk apparaat Gemeente Haren Inhoud Pagina Managementsamenvatting

Nadere informatie

Presentatie beeldvormende avond 11 juni 2015

Presentatie beeldvormende avond 11 juni 2015 Wat gaan we vanavond doen: - Projectenboek sociaal domein 2015 - Control sociaal domein / dashboard Risicomanagement - Onderzoek rekenkamer-commissie Projectenboek sociaal domein 2015 2014: eerste versie

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

De voorzitter van de Raad van Toezicht/het Stichtingsbestuur van. MEVA/ABA/ Aloys Kersten Verantwoording inkomen bestuurder

De voorzitter van de Raad van Toezicht/het Stichtingsbestuur van. MEVA/ABA/ Aloys Kersten Verantwoording inkomen bestuurder De voorzitter van de Raad van Toezicht/het Stichtingsbestuur van Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Aloys Kersten 070 340 5886 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Verantwoording inkomen bestuurder

Nadere informatie

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08. CONVENANT SHARED SERVICE CENTER LEIDSE REGIO DE ONDERGETEKENDEN: 1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.0355;

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten

Nadere informatie

Stappenplan kostenverdeelmodel

Stappenplan kostenverdeelmodel Stappenplan kostenverdeelmodel Inleiding Een kostenverdeelmodel herverdeelt kosten binnen een organisatie. In het opstellen van een kostenverdeelmodel zijn diverse stappen te onderscheiden. Dit onderdeel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard werken sinds 2004 op verschillende onderdelen

Nadere informatie

M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar

M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 21 december 2011 Onderwerp: Betaalgedrag gemeente Heusden Doel: Aanleiding: Aard informatie: ter kennisname/ter informatie informatie

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten en begrotingsanalyse

Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten en begrotingsanalyse Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten en begrotingsanalyse Gemeente Rhenen Mevr. drs. A.H. Mouthaan Drs. F. van den Berg Mevr. M.N.A. Knieriem MSc Februari 2015 Benchmark ambtelijk apparaat gemeenten

Nadere informatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Service Level Agreement 2005 Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te leveren diensten en producten in jaar 20045

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie

Onderzoek naar de overhead Rekenkamercommissie Nieuwegein

Onderzoek naar de overhead Rekenkamercommissie Nieuwegein 2014-257 Onderzoek naar de overhead Rekenkamercommissie Mei 2014 Berenschot ^egem JÉQ \«Onderzoek naar de overhead Rekenkamercommissie Inhoud Pagina Voorwoord 3 1. Aanleiding en opdracht 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1%

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Rapport. QuickScan Formatie. Beleid Sociaal domein. Arnhem, 19 mei 2016

Rapport. QuickScan Formatie. Beleid Sociaal domein. Arnhem, 19 mei 2016 Rapport QuickScan Formatie Beleid Sociaal domein Arnhem, 19 mei 16 Rapport QuickScan formatie Beleid Sociaal domein Arnhem, 19 mei 16 Contactpersoon: Janine Steenbergen +31 6 7 8 55 75 j.steenbergen@kplusv.nl

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

Doorlichting overhead: conclusies en aanbevelingen Utrecht kan fors besparen op overhead

Doorlichting overhead: conclusies en aanbevelingen Utrecht kan fors besparen op overhead Doorlichting overhead: conclusies en aanbevelingen Utrecht kan fors besparen op overhead De doorlichting overhead is uitgevoerd onder leiding van Berenschot 10 november 2010 (anonieme versie) Inhoudsopgave

Nadere informatie