VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05"

Transcriptie

1 VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND B/CPP Domein Douanewetgeving Red: C. Overkamp / H. Ponsteen Hoofdstuk: 1. Inleiding 2. Leesinstructie voor de nationale matrix 3. De matrix (communautair + nationaal) 4. Leesinstructie voor de vak- en deelvakgewijze behandeling 5. Vak- en deelvakgewijze behandeling NB: 1. In de tekst worden als afkortingen gebruikt: - CDW (Communautair Douane Wetboek) - TVo CDW (Toepassingsverordening CDW) 2. De coderingen voor het invullen van het formulier Enig document zijn geplaatst in het codeboek Sagitta dat bereikbaar is via de internetsite van de Belastingdienst/Douane: 1

2 Hoofdstuk 1: Inleiding Sinds 1 januari 1988 kennen de lidstaten van de toenmalige EEG (inmiddels de EU - Europese Unie) het formulier Enig document als formulier voor douaneaangiften. Het formulier bestaat uit 8 exemplaren. Het is door een variabele samenstelling van die exemplaren geschikt als aangifteformulier voor vrijwel alle douanebestemmingen. Hoewel het Enig document een groot aantal vakken bevat (56 genummerde vakken voor aangevers plus een aantal met letters aangeduide vakken voor de douane), betekende de komst ervan voor de gebruikers destijds een grote vereenvoudiging want talrijke bestaande nationale aangifteformulieren werden daarmee vervangen door één aangifteformulier voor de hele EU. Na 10 jaar ervaring met het Enig document was de Europese Commissie in 1998 toe aan een evaluatie ervan. Daar kwam bij dat de Commissie in de loop van de tijd in haar bijeenkomsten met koepelorganisaties van het Europese bedrijfsleven toezegde te streven naar een vermindering van de administratieve lasten voor de bedrijven. Tegen die achtergronden heeft de Europese Commissie al enige jaren geleden aan het Comité CDW, Sectie Enig document, opdracht gegeven voor de evaluatie en zo nodig herziening van het Enig document, inclusief bijbehorende gebruiksaanwijzingen en coderingen. Andere internationale Commissietaken met hogere prioriteit zijn er oorzaak van geweest dat dit werk aanzienlijk langer is uitgelopen dan oorspronkelijk bedoeld was. De evaluatie heeft uiteindelijk geleid tot de herziening die nu is vastgelegd in de Verordening (EG) Nr. 2286/2003 van de Commissie van 18 december 2003 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het CDW. De verordening is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie nr. L343 van Naast enkele andere in deze verordening gevoegde zaken (onder andere over Bindende Tarief Inlichtingen) bevat zij de herziene gebruiksaanwijzingen en coderingen voor het Enig document. Deze brengen vooral veranderingen in de bijlagen 37 en 38 TVo CDW en daarmee voor de invulling van het Enig document. Nationale aanvulling daarvan is in Nederland zo veel mogelijk onveranderd gehouden. Het geheel van de nationale en nieuwe communautaire bepalingen wordt in Nederland als één geheel opgenomen in de per 1 januari 2005 te vervangen bijlage VI van de Douaneregeling. Deze bevat de Toelichting Enig document. Voor Nederland geldt de Douaneregeling als wettelijke basis. Voor de te gebruiken coderingen verwijst artikel 29 van de Douaneregeling naar de codes in het codeboek Sagitta (zie bij Publicatie hierna). In Nederland zal de herziening formeel per 1 januari 2005 van kracht worden. In verband met automatiseringsaspecten is de feitelijke toepassing gesteld op 9 januari Naast de huidige herziening moest Nederland nog een inhaalslag maken voor de land- en muntcodes. Dit inhalen gebeurt nu tegelijk met deze herziening. Voor die twee codegroepen zijn door de Europese Commissie in 1998 wijzigingen vastgesteld die per 1 januari 1999 zijn ingegaan maar die met gebruik van de toegestane ruime overgangstermijn tot dusver in Nederland niet zijn toegepast. Reden daarvan was dat de grote herziening door de Commissie al was aangekondigd en dat de Nederlandse douane het onwenselijk vond dat overheid en bedrijven binnen de daarvoor toen ingeschatte korte termijn twee 2

3 keer aanpassingskosten zouden moeten maken. Met de destijds verkregen overgangstermijn werd dat voorkomen. Dat de evaluatie uiteindelijk lang op zich zou laten wachten was toen niet te voorzien. Het communautaire resultaat van de herziening van het Enig document kan worden samengevat als volgt: a. het formulier blijft qua lay out. Weliswaar zijn de geactualiseerde modellen van het Enig document (bijlagen 31, 32, 33 en 34 TVo CDW) in de verordening opgenomen maar voor de praktijk heeft dit geen gevolg omdat die bijstellingen al in de loop van de tijd werden gerealiseerd. De lay-out is thans alsnog geformaliseerd in de wijzigingsverordening; b. bijlage 37 TVo CDW bevat naast instructieve wijzigingen nu ook een matrix die uitwijst welke vakken voor welke douanebestemmingen moeten of mogen worden ingevuld en ook wie (Europese Commissie, lidstaat of aangever) voor het besluit over de al dan niet invulling van een vak bevoegd is. De lidstaten mogen in het vervolg niet voor nationale doeleinden nog andere gegevens vragen dan hen in de matrix zijn toegekend. c. bijlage 38 TVo CDW bevat de nieuwe codes voor het Enig document. Met deze codes is op veel punten aangesloten bij de codesystemen die in het internationale verkeer wereldwijd worden gebruikt of op termijn gebruikt gaan worden. De EU heeft haar systemen daarmee verregaand aangepast bij de systemen van de World Customs Organization (WCO/WDO). Publicatie De praktijk heeft geleerd dat om uiteenlopende redenen in het Enig document te gebruiken coderingen tussentijds worden bijgesteld. In het verleden leverde dit op dat de in Nederland daarvoor uitgegeven brochures al snel niet meer actueel waren. Om dit voortaan te voorkomen is Internet een probaat medium. De douane heeft dan ook gekozen voor de volgende aanpak: - de communautaire bepalingen worden zoals gebruikelijk aangevuld met de Nederlandse nationale bepalingen. Het aldus verkregen geheel van wettelijke bepalingen blijft voor Nederland opgenomen in bijlage VI van de Douaneregeling: Toelichting Enig document; - in de Toelichting Enig document is de door de samenvoeging van communautaire en nationale bepalingen verkregen matrix opgenomen; deze wordt hierna aangeduid als nationale matrix. De Toelichting Enig document is inclusief de nationale matrix te vinden op de Internetsite van de Belastingdienst/Douane, bereikbaar via - in de Toelichting Enig document wordt per vak of deelvak kortheidshalve voor de toe te passen coderingen verwezen naar het codeboek Sagitta. De coderingen worden net als de Toelichting geplaatst op de Internetsite van de Belastingdienst/Douane en ook het codeboek Sagitta is bereikbaar via 3

4 Hoofdstuk 2: Leesinstructie voor de nationaal te gebruiken matrix In de kolommen van de nationale matrix is voor elk vak of deelvak van het Enig document door middel van een X aangegeven of dat vak/deelvak moet/mag worden ingevuld. De nationale matrix maakt deel uit van de Toelichting Enig document; zij is ten behoeve van de voorlichting ook geplaatst in hoofdstuk 3 hierna. Bij de nationale matrix hoort de navolgende lijst van douanebestemmingen waarvoor het formulier Enig document kan worden gebruikt. De bestemmingen zijn aangeduid met de letters A tot en met L. In de derde kolom van deze lijst ziet u verder regelingcodes. Dat zijn codes die verband houden met vak 37(1), de gevraagde en de voorafgaande regeling. De Commissie heeft uit praktische overwegingen ook die codes in het Publicatieblad C van de Europese Unie bij deze lijst gevoegd. Kolom letter Douanebestemmingen Codes deelvak 37(1) A Uitvoer/verzending 10, 11 en 23 B Opslag in douane-entrepot voor uitvoer met voorfinanciering 76, 77 C Wederuitvoer na actieve veredeling, tijdelijke invoer en behandeling onder douanetoezicht (bod) 31 D Wederuitvoer na opslag in douane-entrepot 31 E Passieve veredeling 21, 22 F G Douanevervoer Communautair karakter van goederen H In het vrije verkeer brengen 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68 I Actieve veredeling(schorsing), tijdelijke invoer en behandeling onder douanetoezicht 51, 53, 54(*), 91, 92(*) (*)uitsluitend voorafgaan-de regeling J Opslag douane-entrepot type A, B, C, E, F 71, 78 K Opslag douane-entrepot type D 71, 78 L Tijdelijke Opslag De in de lijst genoemde letteraanduidingen voor de douanebestemmingen vindt u boven de matrix als volgt: Vak nr. A B C D E F G H I J K L 4

5 Daaronder vindt u in de kolommen van de matrix voor elk vak en deelvak van het Enig document een X als het vak/deelvak moet of mag worden ingevuld. Achter de X schuilt de instantie of de persoon die over de invulling van het vak/deelvak mag besluiten. Als dat de communautaire wetgever is, dan is de invulling steeds verplicht. Is het de nationale wetgever dan is invullen alleen verplicht gemaakt als dat een nationaal belang dient; als de invulling optioneel is, dan blijkt dit wel uit de toelichtende tekst. Invulling van de vakken voor de aangever is aan hem/haar zelf overgelaten en is vrijwel altijd optioneel. Hierbij wordt opgemerkt dat: verplicht invullen alleen geldt als de omstandigheden dit rechtvaardigen. Voorbeelden: - in vak 41 wordt opgave van een bijzondere maatstaf als aantal liters uitsluitend verlangd voor vloeistoffen en alleen dan als dat gevraagd wordt in het kader van Taric; - in vak 47 bij maatstaf van heffing wordt voor alcoholhoudende stoffen ook het percentage absolute alcohol gevraagd; een aangever in zijn eigen belang een vak moet/mag invullen, bijvoorbeeld een eigen referentienummer in vak 7. De nationale matrix functioneert als volgt: - vakken die in deze matrix blanco zijn, worden in Nederland niet ingevuld; - X betekent dat invulling door de aangever verplicht is; - X* betekent dat invulling door de aangever hem vrij staat; - X*[1 enz.] betekent dat invulling voor de aangever in beginsel vrij is maar dat de vermelde noot invulling toch verplicht kan maken. 5

6 Hoofdstuk 3: De matrix Vak nr. A B C D E F G H I J K 1(1) X X X X X X X X X 1(2) X X X X X X X X X 1(3) X X 2 X [25] X [25] X [25] X [25] X [25] X [25] 2 (No) X X X X X X 3 X [2][3] X [2][3] X [2][3] X [2][3] X [2][3] X [2][3] X [2][3] X [2][3] X [2][3] X [2][3] X [2][3] 4 X [4] X 5 X X X X X X X X X X X 6 X [4] 7 X* X* X* X* X* X [5] X* X* X* X* 8 X [1] X X [6] X [25] X [25] X [25] X [25] 8 (No) X X X X 14 X [25] X [25] X [25] X [25] X [25] X [25] X [25] X [25] X [25] X [25] 14 (No) X X X X X X X X X X 15 X [2] 15a X X X X X X [5] X X X X 17 X [2] 17a X X X X X X [5] X X 18 (Identiteit) X [1] X [7] X [7] X [7] X [7] X [7] [7] 18 (Nationaliteit) X [8] 19 X X X X X X [4] X X X X 20 X [10] X [10] X [10] X [10] X [10] X [10] 21 (Identiteit) X [1] X [8] 21 (Nationaliteit) X [8] X [8] X [8] X [8] X [8] X [8] 22 X X X X X (Valuta) 22 X X X X* X* (Bedrag) 23 X [11] [26] X [11] [26] 24 X X X X X 25 X X X X X X X X X X 26 X [12] X [12] X [12] X [12] X [12] X [13] X [13] 27 X 29 X X X X X 30 X X X X X X [14] X X X X 31 X X X X X X X X X X X 32 X [3] X [3] X [3] X [3] X [3] X [3] X [3] X [3] X [3] X [3] X [3] 33(1) X X X X [15] X X [16] X [17] X X X X 33(2) X X X X 33(3) X X X X X X 33(4) X X X X X X 33(5) X X X X X X X X X 34a X* [1] X X* X* X* X X X X 35 X X X X X X X X X X X 36 X X [17] 37(1) X X X X X X X X X 37(2) X X X X X X X X X 6

7 38 X X X X X X [17] X[17] X X X X 39 X X 40 X X X X X X X X X X X 41 X X X X X X X X X 42 X X X 43 X [26] X [26] X [26] 44 X X X X X X [4] X X X X X 45 X [26] X [26] X [26] 46 X X X X X X X X X 47 (Type) X X X 47 (Maatstaf X X X hef- fing) 47 (Heffingsvoet) X X 47 X X (Bedrag) 47 X X (Totaal) 47 (WB) X X 49 X [23] X X [23] X X [23] X [23] X [23] X X [24] 50 X* X* X* X 51 X [4] 52 X 53 X 54 X X X X X X X X X X 55 X 56 X Noten: [1] Dit gegeven is verplicht voor landbouwproducten die voor uitvoerrestituties in aanmerking komen. [2] Dit gegeven mag enkel in het kader van niet-geautomatiseerde procedures worden gevraagd. [3] Wanneer de aangifte slechts op één enkel artikel betrekking heeft wordt dit vak niet ingevuld. [4] Dit vak is verplicht voor het NCTS (nieuw geautomatiseerd systeem voor douanevervoer) overeenkomstig het bepaalde in bijlage 37bis TVo.CDW. [5] Dit gegeven mag enkel in het kader van geautomatiseerde procedures worden gevraagd. [6] Dit vak behoeft niet te worden ingevuld wanneer de geadresseerde noch in de EU, noch in een EVA-land gevestigd is. 7

8 [7] Niet gebruiken in geval van verzending met de post of door vaste installaties. [8] Niet gebruiken bij verzending met de post, door vaste installaties of per spoor. [9] Niet van toepassing in Nederland. [10] Het 3 e deelvak niet invullen. [11] Dit gegeven uitsluitend invullen ingeval van aangifte waarbij een uitzondering wordt gemaakt op de in titel V, hoofdstuk 6, neergelegde regels inzake de maandelijkse vaststelling van de wisselkoersen. [12] Dit vak wordt niet ingevuld wanneer de uitvoerformaliteiten op de plaats van uitgang uit de Gemeenschap worden vervuld. [13] Dit vak wordt niet ingevuld wanneer de invoerformaliteiten op de plaats van binnenkomst in de Gemeenschap worden vervuld. [14] Dit vak kan in het kader van het NCTS-systeem worden gebruikt volgens de bepalingen van bijlage 37bis TVo.CDW. [15] Verplicht bij wederuitvoer na opslag in een entrepot van het type D. [16] Dit deelvak moet worden ingevuld: - wanneer de aangifte voor douanevervoer door dezelfde persoon wordt opgesteld samen met of volgend op een douaneaangifte waarop de goederencode is vermeld, of - wanneer de aangifte voor douanevervoer betrekking heeft op goederen die in bijlage 44quater TVo.CDW zijn vermeld, of - wanneer de communautaire wetgeving daarin voorziet. [17] Enkel in te vullen wanneer de communautaire wetgeving daarin voorziet. [18] Niet van toepassing in NL [19] Niet van toepassing in NL. [20] Niet van toepassing in NL. [21] Niet van toepassing in NL. [22] Niet van toepassing in NL. [23] Dit vak moet worden ingevuld wanneer de aangifte tot plaatsing onder een douaneregeling ten doel heeft het stelsel van douane-entrepots aan te zuiveren. 24 Dit vak moet worden ingevuld bij inslag in een Bevoorradingsdepot. 25 De vermelding van de naam, adres, woonplaatsgegevens is uitsluitend toegestaan indien geen identificatienummer is vermeld. 26 Alleen bij aanvullende aangiften. 8

9 Hoofdstuk 4: Leesinstructie voor de vak- en deelvakgewijze behandeling Dit hoofdstuk bevat enkele aanwijzingen voor de manier waarop in hoofdstuk 5 de zaken worden aangereikt. De inhoud van hoofdstuk 5 is vooral gericht op de nieuwe toelichting van het Enig document. Om enigszins te kunnen vergelijken tussen wat nu is en wat er komt, zijn in hoofdstuk 5 een kolom Oud en een kolom Nieuw voor elk vak en deelvak naast elkaar geplaatst. Oud is (voor zover nodig) summier beschreven; Nieuw is uitgebreider maar wel in telegramstijl behandeld. De vak- en deelvakbehandeling voor Nieuw ziet er na het nummer en de benamng van het vak of deelvak globaal als volgt uit: - Als géén verandering zal plaatsvinden dan is bij het vak/deelvak vermeld:. Dat geldt ook als een vak altijd al leeg moest blijven en dit in de nieuwe situatie niet verandert. - Als er wèl een verandering plaatsvindt dan is met de letters A tot en met K vermeld op welke van de douanebestemmingen van de nationale matrix dat betrekking heeft. Die letters slaan terug op de letters boven de kolommen van de nationale matrix. Als er bij de douanebestemmingsletter ook nog een nummer is vermeld, dan is daarop ook nog een noot van toepassing. De betekenis van het nootnummer vindt u in de lijst die onder de nationale matrix is opgenomen. - Tussen haken, cursief geplaatst en vetgedrukt vindt u per vak of deelvak allereerst het codetype; dat is aangeduid als volgt:: - (alfa) voor alfabetisch, - (num) voor numeriek of - (alfanum) voor alfanumeriek. Waar op enkele plaatsen in hoofdstuk 5 gesproken wordt over teken dan houdt dit in dat het codetype de vrijheid biedt voor gebruik van zowel letters als cijfers, afhankelijk van de gewenste systematiek. Is aan het codetype een getal toegevoegd, bijvoorbeeld (alfa4), dan geeft dat aan hoe lang die code moet zijn. Soms staan tussen het codetype en het getal 2 punten (voorbeeld:alfanum..13). Die punten betekenen dat de code geen vaste lengte heeft maar maximaal mag bestaan uit het genoemde aantal. Opmerkelijk is dat bij douanevervoer de goederencode juist een minimumformaat vereist. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 onder Nieuw bij diverse vakken en deelvakken nog voorbeelden en invulaanwijzingen gegeven, onder andere in de gevallen dat in vak 44 een bijzondere vermelding moet worden gedaan. 9

10 Hoofdstuk 5: Vak- en deelvakgewijze behandeling OUD ///// NIEUW Vak A Kantoor van verzending/uitvoer aangifte-identificatie Vak 1 Aangifte eerste deelvak : aangiftesymbool A B C D E H I J K (alfa..3) EX IM EU COM (alfa2) EX IM EU CO 10

11 tweede deelvak: type aangifte A B C D E H I J K (num1) codes: 0 t / m 9 (alfa1) codes: A gewone aangifte (normale procedure) B onvolledige aangifte (art.76.1.a) C vereenvoudigde aangifte (art.76.1.b) D gewone aangifte A-pre-arrival E onvolledige aangifte B-pre-arrival F vereenvoudigde aangifte C-pre-arrival X aanvullende aangifte B-(art.76.1.a) Y aanvullende aangifte C-(art.76.1.b) Z aanvullende aangifte (art.76.1.c) derde deelvak: douanestatus F G (alfanum..4) T1 T2 T2F (alfanum..5) T1 T2 T2F T2SM T T2L T2LF T T2L T2LF T2LSM 11

12 Vak 2 Afzender / Exporteur A25 B25 C25 D25 E25 G25 noot 25: n-a-w-gegevens alleen als geen identificatie-nummer is vermeld. Naam - Adres - Woonplaats Naam - Adres - Woonplaats Opm.: in geval van meerdere afzenders/exporteurs lijst daarvan bijvoegen en vermelden diverse + in vak 44 als bijzondere vermelding code deelvak : Nr. A B C D E G douanenummer (num11) douanenummer/fiscaalnummer (alfanum13) landcode alfa2 + identificatiecode afzender/exporteur num11 Basisverordening landencode is Verordening 1172/95; de codes zelf worden periodiek geactualiseerd, laatstelijk bij Verordening 2081/2003 Toelichting: Voor gebruik van het formulier Enig document heeft de EU een identificatiecode ingesteld: basis is het identificatienummer dat aan de afzender/exporteur kan worden toegekend. De codering is alfanumeriek en begint met twee letters als aanduiding van het land van aangifte. Voor Nederland geldt bijv.: NL (eventuele voorloopnullen tellen mee als positie) 12

13 Vak 3 Formulieren aantal formulieren Enig document A2,3 B2,3 C2,3 D2,3 E2,3 F2,3 G2,3 H2,3 I2,3 J2,3 K2,3 noot 2: alleen invullen bij niet-geautomatiseerde procedures; noot 3: bij één enkel artikel is invulling niet nodig als al 1 in vak 5 is vermeld Vak 4 Ladinglijsten aantal bijgevoegde ladinglijsten F4 G noot 4: verplicht bij NCTS Vak 5 Artikelen totale aantal artikelen A B C D E F G H I J K 13

14 Vak 6 Totaal colli totaal aantal F4 noot 4: verplicht bij NCTS Vak 7 Referentienummer A* B* C* D* E* F5 H* I* J* K* noot 5:alleen nodig in kader van geautomatiseerde procedures * invulling is optioneel (alfanum..17) (alfanum..35) eigen zendingsnummering eigen zendingsnummer of UCRnummer (Unique Consignment Reference Number) 14

15 Vak 8 Geadresseerde naam - adres - woonplaats naam - adres woonplaats A1 B F6 H25 I25 J25 K25 noot 1: verplicht voor uitvoer landbouwprodukten met restitutie noot 6: facultatief voor geadresseerde die niet in EU of EVA gevestigd is; noot 25: n-a-w-gegevens alleen als geen identificatienummer is vermeld Opm.: bij meerdere geadresseerden lijst daarvan bijvoegen en vermelden diverse + in vak 44 als bijzondere vermelding code deelvak : Nr. H I J K (num11) (alfanum13) omzetbelastingnummer omzetbelastingnummer bestaande uit landcode (als bedoeld bij vak 2) alfa2 + identificatiecode van de geadresseerde num11 Toelichting: Voor gebruik van het formulier Enig document heeft de EU een identificatiecode ingesteld: basis is een identificatienummer dat aan de geadresseerde kan worden toegekend. De codering is alfanumeriek en begint met twee letters ter aanduiding van het land van afgifte. Voor Nederland geldt bijvoorbeeld. NL (eventuele voorloopnullen tellen mee als positie) 15

16 Vak 9 Financieel verantwoordelijke leeg Afhankelijk van nog komende besluitvorming over de vertegenwoordiging (zie bij vak 14) moet te zijner tijd in geval van vertegenwoordiging in vak 9 de vertegenwoordigde worden vermeld. Vak 10 Land eerste bestemming/laatste herkomst leeg Vak 11 Handels-/Productieland leeg Vak 12 Gegevens inzake de waarde leeg Vak 13 GLB (Gemeensch.Landb.Beleid) leeg 16

17 Vak 14 aangever / vertegenwoordiger naam-adres-woonplaats naam - adres - woonplaats A25 B25 C25 D25 E25 G25 H25 I25 J25 K25 noot 25:vermelden n-a-w-gegevens alléén als geen identificatienummer is vermeld (num1) Nieuw is de status van de aangever/vertegenwoordiger; die moet blijken door een cijfercodering. Vòòr de naam de status aangever/ vertegenwoordiger vermelden als volgt: 1 = aangever 2 = vertegenwoordiger bij directe vertegenwoordiging 3= vertegenwoordiger bij indirecte vertegenwoordiging 17

18 deelvak: Nr, douanenummer/klantnummer douanenummer/klantnummer A B C D E G H I J K (num11) (alfanum13) bestaande uit landcode (als bedoeld bij vak 2) alfa2 + identificatiecode aangever num11 Toelichting: Voor gebruik van het formulier Enig document heeft de EU een identificatiecode ingesteld: basis is het identificatienummer dat aan de aangever/vertegenwoordiger kan worden toegekend. De codering is alfanumeriek en begint met twee letters ter aanduiding van het land van aangifte. Voor Nederland geldt bijvoorbeeld: NL (eventuele voorloopnullen tellen mee als positie) 18

19 Vak 15 Land van verzending / uitvoer landennaam F2 noot 2: alleen invullen bij nietgeautomatiseerde procedures deelvak 15a: landcode A B C D E F5 H I J K (num3) (alfa2) code volgens landcode als voor vak 2 noot 5: alleen invullen bij geautomatiseerde procedures deelvak 15b: regio leeg Vak 16 Land van oorsprong landnaam vervallen 19

20 Vak 17 Land van bestemming landnaam bij uitvoer, douanevervoer en alleen nog bij vervoer verzending F2 noot 2: alleen invullen bij nietgeautomatiseerde procedures deelvak 17a: landcode A B C D E F5 H I noot 5: alleen invullen bij geautomatiseerde procedures (num3) (alfa2) Opm.: landcode invullen als voor vak 2 deelvak 17b: regio leeg 20

21 Vak 18 identiteit + nationaliteit vervoermiddel eerste deelvak: identiteit registratienr/naam vervoermiddel registratienr/naam vervoermiddel A1,7 C7 E7 F7 H7 I7 noot 1: verplicht voor uitvoer landbouwprodukten met restitutie noot 7: niet bij verzending met post of vaste installaties invulling als volgt: - naam vaartuig - nr/datum vlucht of regnr.vliegtuig - kentekenplaat voertuig - nummer spoorwagon tweede deelvak: nationaliteit F8 noot 8: niet bij verzending per post, vaste installaties of spoor (num3) landcode (alfa2) landcode Opm.: landcode als bedoeld bij vak 2 invullen 21

22 Vak 19 containers code 0 of 1 A B C D E F4 H I J K noot 4: verplicht voor NCTS (num1) (num1) Vak 20 leveringsvoorwaarden eerste deelvak: overeengekomen voorwaarden incoterms / code A C E H I K (alfa3) (alfa3) tweede deelvak: plaatsnaam levering Opm.: is de code XXX in het eerste deelvak vermeld, dan hier de contractvoorwaarde voluit invullen derde deelvak: leeg 22

23 identiteit + nationaliteit grensoverschrijdend vervoer- Vak 21 middel eerste deelvak: identiteit registratienr / naam vervoermiddel registratienr / naam vervoermiddel A1 F8 noot 1: alleen bij uitvoer met landbouwrestitutie; noot 8: niet bij verzending per post, vaste installaties of spoor invulling als volgt: - naam vaartuig - nr/datum vlucht of regnr. vliegtuig - kentekenplaat voertuig - nummer spoorwagon tweede deelvak: nationaliteit A8 C8 E8 F8 H8 I8 noot 8: niet bij verzending per post, vaste installatie of spoor (num3) landcode (alfa2) landcode invullen als voor vak 2 23

24 Vak 22 Valuta factuur eerste deelvak: valuta A C E H I (num3) Muntsoort handelscontract van15a (alfa3) Muntsoort handelscontract in codering ISO4217 tweede deelvak: totaalbedrag totaalbedrag factuur A C E H* I* * invulling is optioneel Vak 23 Wisselkoers H11, 26 I11, 26 noot 11: alleen invullen bij afwijking van de regels voor maandelijkse vaststelling wisselkoersen noot 26: alleen bij aanvullende aangiften 24

25 Vak 24 Aard van de transactie linker deelvak: clausules handelscontract A C E H I (num1) (num1) rechter deelvak: verbijzondering leeg Vak 25 Vervoerwijze aan de grens actieve vervoermiddel bij grensoverschrijding A B C D E F H I J K (num1) (num1) 25

26 Vak 26 Binnenlandse vervoerwijze vervoerwijze bij aankomst/vertrek A12 B12C12 D12E12 H13 I13 noot 12: niet invullen als uitvoerformaliteiten op kantoor van uitgang worden vervuld; noot 13: niet invullen wanneer invoerformaliteiten op kantoor van binnenkomst worden vervuld (num1) (num1) Vak 27 Plaats van lading / lossing eerste deelvak: plaatsnaam lading F Plaats van lading in/op het actieve vervoermiddel dat de grens van de gemeenschap zal overschrijden tweede deelvak: code plaats lading of lossing in/uit het grensoverschrijdend vervoermiddel (num2) nationale code CBS-verkeersgebied leeg 26

27 Vak 28 Financiële en bankgegevens leeg Vak 29 Kantoor van uitgang/binnenkomst A B C D E (num2) (alfanum8) nationale code CBS verkeersgebied als volgt: landcodealfa2 (zoals beschreven voor vak 2) + UN/LOCODEalfa3 + nationale kantoorcode num3 (eventueel 000) In Nederland zijn de laatste drie numerieke posities de code van het aangiftekantoor Voorbeeld: NLRTM291 (Nederland Rotterdam kantoor 291) Opm.: Voor Transit blijft (voorlopig) de COL-lijst toepasbaar (Customs Offices List) Vak 30 Plaats van de goederen nationale aanwijzing nauwkeurige plaats voor onderonderzoeken van de goederen A B C D E F14 H I J K noot 14: verplicht bij NCTS Voorbeeld: 3072DB 45 (NL postcode + huisnummer) 27

28 Vak 31 Colli en omschrijving, merken, nummers enz. verpakkingscodes verpakkingscodes A B C D E F G H I J K (alfa4) (alfa2) aanbeveling UN/ECE nr. 21 voor verpakkingsoorten Opm.: voor pallets wordt code PX Vak 32 Artikelnummer artikelvolgnummer (basis vak 5) A3 B3 C D3 E3 F3 G3 H3 I3 J3 K3 noot 3: bij één enkel artikel is invulling niet nodig als al 1 in vak 5 is vermeld 28

29 Vak 33 Goederencode eerste deelvak: code gecombineerde nomenclatuur A B C D15 E F16 G17 H I J K noot 15: verplicht bij wederuitvoer na opslag in entrepot type D; noot 16: verplicht bij aangifte cdv - door dezelfde persoon samen met of volgend op een aangifte waarin de goederencode is vermeld of - voor goederen van bijlage 44 quater of - als de communautaire wetgeving daarin voorziet; noot 17: als de communautaire wetgeving daarin voorziet (num8) (num8) (bij CDV minimaal num6) tweede deelvak: Taric onderverdeling H I J K (num2) (num2) Opm.: in elk geval 2 tekens code mag ook zijn (alfanum2) 29

30 derde deelvak: eerste aanvullende code Taric A B H I J K (num4) (alfanum4) vierde deelvak: tweede aanvullende code Taric A B H I J K (num4) (alfanum4) vijfde deelvak: aanvullende nationale code A B C D E H I J K (num4) (num4) Opm.: in elk geval 4 tekens code mag ook zijn (alfanum4) bestaande uit volgende codes: - nationale code lidstaten num2 (19+20 positie) - nationale accijnscode num2 (21+22 positie) alleen invullen indien van toepassing 30

31 OUD //// NIEUW Vak 34 Code land van oorsprong deelvak 34a: land A*1 B C* D* E* H I J K noot.1: verplicht bij uitvoer landbouwproducten met restitutie * invulling is optioneel tenzij de noot alsnog daartoe verplicht (num3) (alfa2) landcode zoals bij vak 2 beschreven deelvak 34b: regio leeg Vak 35 Brutomassa A B C D E F G H I J K (num..8) (num..11) als volgt: num..8, num3 In Nederland altijd drie cijfers achter de komma, eventueel

32 Vak 36 Preferentie preferentiecodes (coderingsystematiek codes wel gewijzigd) ; H I17 noot.17: alleen invullen als communautaire wetgeving dat vraagt (num3) (num3) Opm.: invulling is bij kolom H verplicht, ook als geen preferentie gevraagd wordt; uitzondering geldt voor de aangiften met in vak 1 het symbool CO en in vak 37 regelingcode 49 let op: oude codes 0 en 99 weg nieuw zijn codes 4 en 19 32

33 Vak 37 Regeling eerste deelvak: gevraagde + voorafgaande regeling A B C D E H I J K (num2)+(num2) (num2)+(num2) let op: oude codes weg (05, 08, 24a, 25, 44, 46, 47, 52, 55, 56, 57, 62, 65, 67, 72, 73, 93-96) nieuwe codes (11, 48, 68) bij enkele codes is de inhoud gewijzigd (bijv. bij code 78) tweede deelvak: verbijzondering A B C D E H I J K (num3) (alfanum3) Vrijstellingsregeling Alléén invullen als binnen een regeling een verbijzondering geldt, hetzij een communautaire, hetzij een nationale: dit betreft nu dus ook de uitvoer matrixkolommen A t/m E Communautaire codes beginnen met een letter. De letter (1 e positie) geeft de categorie aan, de 2 andere tekens (2 e en 3 e positie) staan voor de verbijzondering van de regeling. Nationale codes beginnen met een cijfer. 33

34 A = AV 114 CDW B = PV 145 CDW C = Vrijstellingen Vo.918/83 D = Tijdelijke invoer E = Landbouwproducten F = Diversen Voorbeeld: als in vak 37 is ingevuld 6121 zou verbijzonderingscode B02 kunnen zijn. Het betreft dan verbijzondering van de regeling PV, in dit voorbeeld: terugkerende veredelingsproducten na herstelling onder garantie Nationale codes volgen samenstelling eigen nationale codelijst, beginnend met een cijfer en gevolgd door nog twee tekens volgens structuur als volgt: Vrijstelling douaneregeling Aanvullingen onderdeel C: Aanvullingen onderdeel A: Aanvullingen onderdeel B: Aanvullingen onderdeel D: Aanvullingen onderdeel E: Aanvullingen onderdeel F: (eenmalige alternatieve codes 900- serie voor conversie) let op: het systeem accepteert de aangifte alleen de invulling als de codecombinatie stemt met de combinaties van deelvak 1 en 2 34

35 Vak 38 Nettomassa nettto gewicht (in kg) netto gewicht (in kg) A B C D E F17 G17 H I J K noot 17: invullen als de communautaire wetgeving daarin voorziet (num8) (num..11) (als volgt: num..8, num3) In Nederland altijd drie cijfers achter de komma, eventueel 000 Veld is vergroot naar 3 posities achter komma. Invulling voorlopig nog in kg. Vak 39 Contingent Aanspraak op niet-heffing, verlaagde heffing of vooraf gefixeerde heffing H I (num3) (num3) volgnummer gevraagd contingent Opm.: verordening geeft num6 als formaat; volgnummer tariefcontingen kan hierbinnen vallen; Nederland blijft invulling handhaven volgens huidige nationale preferentiecodes. 35