De kanteling in de WMO Gemeente Stein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kanteling in de WMO Gemeente Stein"

Transcriptie

1 De kanteling in de WMO Gemeente Stein 21 februari

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Introductie van het Gesprek De loket gedachten in het algemeen Huidige stand van zaken loketten Stein Ontwikkeling WMO-loket Gevolgen voor de organisatie Samenvatting en Aanbevelingen

3 1. Inleiding De Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en een deel van de AWBZ zijn in 2007 opgegaan in de WMO. De WMO is ontwikkeld in het besef dat de ondersteuning van mensen met een beperking vanuit een andere optiek benaderd moet worden. Met de WMO is de stap gemaakt van verzorging naar ondersteuning om te kunnen participeren. De invoering van de WMO in 2007 heeft veel werk met zich meegebracht voor de gemeenten. In korte tijd moesten strategische kaders, uitvoeringsbeleid en verordeningen worden ontwikkeld om de WMO uitvoeringsklaar te maken. Veel gemeenten waaronder de gemeente Stein hebben zich in de eerste instantie alleen op de nieuwe verplichtingen gericht (m.n. toekenning en verstrekking Hulp bij het Huishouden) en hebben zo gekozen voor een beperkte invoering op de korte termijn. Deze gemeenten, waaronder de gemeente Stein, handelen op dit moment WMO aanvragen af zoals gebruikelijk was onder de WVG: de aanvraag-beoordeling-verstrekking. Maar een nieuwe werkwijze ontwikkelt zich: van aanvraag beoordeling - naar gesprek-aande keukentafel. Dit is een ontwikkeling die zich landelijk voordoet en die door de VNG gestimuleerd wordt. Landelijk wordt deze ontwikkeling de kanteling van de WMO genoemd. De kanteling is aanleiding voor deze notitie. De compensatieplicht in de Wmo zegt dat burgers gecompenseerd moeten worden zodat ze net als andere mensen mee kunnen doen. Draaide het voorheen om de vraag waar inwoners recht op hebben, nu gaat het om de vraag wat inwoners écht nodig hebben om te kunnen participeren. Dit betekent dat gemeenten meer aandacht moeten besteden aan het bepalen van de behoefte, wensen en eigen mogelijkheden van een inwoner met een beperking. Maar ook inwoners zullen een omslag moeten maken van claimen van voorzieningen naar het meedenken aan oplossingen en uitgaan van de eigen kracht. Binnen de gekantelde werkwijze bekijkt de gemeente samen met de burgers de beperkingen of de problemen, samen gaan ze na welke oplossingen voorhanden zijn. Ook oplossingen in de privésfeer en met inzet van vrijwilligers komen aan de orde. Ook de rechter blijkt steeds nadrukkelijker te toetsen of de ondersteuning bijdraagt aan het te behalen resultaat, namelijk compensatie van beperkingen. Ook daarvoor is het belangrijk dat de situatie van de burger goed in kaart wordt gebracht in een goed gesprek. De compensatieplicht veroorzaakt als het ware de noodzaak tot een kanteling van de werkwijze van de gemeenten en zo ook bij de gemeente Stein. De basis voor de compensatieplicht die de gemeente heeft ligt in artikel 4 van de WMO. In dit artikel is bepaald dat de gemeenten hun burgers moeten compenseren op vier domeinen. Dit zijn: het voeren van een huishouden zich in en om de woning verplaatsen zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel; en medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. De wet bepaalt echter niet op welke manier dit moet gebeuren. Gemeenten zijn vrij in het invullen van de compensatieplicht. Het resultaat staat voorop. De oplossingen moeten passen bij de specifieke situatie van de individuele burger. Het compensatiebeginsel vergt van gemeenten én burgers een nieuwe benadering: 3

4 Gemeenten zullen meer tijd moeten nemen in het eerste gesprek met de klant. Het gesprek wordt meer vraagverhelderend, minder beoordelend. Het gaat hier om het zogenaamde gesprek aan de keukentafel, Het gesprek. Burgers moeten afstappen van het zogenaamde claimdenken en alle mogelijkheden verkennen om hun probleem op te lossen. Bij het vinden van oplossingen staan behoud van regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop. In de outputplanning is deze notitie opgenomen onder de noemer doorontwikkeling WMOloket. In feite dekt deze titel niet de lading. Een WMO-loket is in de gemeente Stein nog niet zover ontwikkelt dat we nu kunnen spreken van een doorontwikkeling. Gaande weg het schrijven van deze notitie bleek dat er eerst antwoord moet komen op de fundamentele vraag of de huidige werkwijze gekanteld dient te worden. Na beantwoording van deze vraag kunnen we ons richten op het fysieke aspect van de ontwikkeling van een WMO-loket. De titel die deze notitie draagt is derhalve gewijzigd in De kanteling in de WMO. Een gekantelde werkwijze heeft gevolgen voor de afdeling W&I maar raakt ook de werkzaamheden van het zorgloket. Over de positionering van het gesprek, de gevolgen voor het zorgloket en de ontwikkeling van een (fysiek) WMO-loket moet een relatie gelegd worden met de doorontwikkeling van het dienstverleningsconcept en de ontwikkeling rondom een klantcontact centrum (kcc). Deze notitie is een visie document om de grote lijnen vast te stellen, de daadwerkelijke uitwerking zal worden opgenomen in een uitvoeringsplan. In dit uitvoeringsplan zullen o.a. de nieuwe werkwijze worden opgenomen, de inrichting van het WMO-loket en de relatie met het zorgloket. De gekantelde verordening zal uiteindelijk het sluitstuk zijn. Hiermee wordt ook in juridische termen de nieuwe werkwijze geborgd. Leeswijzer De landelijke ontwikkelingen in de WMO worden geschetst in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 wordt het gesprek geïntroduceerd. De algemene ontwikkelingen en de huidige stand van zaken van de loketten in Stein worden beschreven in de hoofdstukken 3 en 4. In hoofdstuk 5 komt de ontwikkeling van het WMO-loket aan de orde. De gevolgen voor de organisatie worden beschreven in hoofdstuk 6. De samenvatting en de aanbevelingen zijn in het laatste hoofdstuk beschreven. 4

5 2. Introductie van het Gesprek Het was indertijd staatssecretaris Ross die het begrip het gesprek aan de keukentafel introduceerde. Het werd daarmee een gevleugelde uitspraak in WMO land. Het staat voor zorgvuldig onderzoek, een goede analyse, breed kijken, samen zoeken naar oplossingen en het goed motiveren van ingezette compensatie. Het gaat om het afstappen van het claimdenken en het uitgaan van de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid. Wanneer een burger problemen ondervindt bij zijn zelfredzaamheid of deelname aan de samenleving zal hij op zoek gaan naar ondersteuning. Soms ook vindt de omgeving, bijvoorbeeld de partner, de kinderen, de buren dat ondersteuning gezocht dient te worden. In de praktijk zien we dat mensen zich tot de gemeente wenden met de vraag een bepaalde voorziening te verstrekken. De mededeling is dan bijvoorbeeld: ik houd van koken, maar het lukt me niet meer ervoor te zorgen dat ik het eten in huis heb. Daarom wordt een scootmobiel aangevraagd. De gemeente moet dit als aanvraag beschouwen en binnen de wettelijke termijnen afhandelen. Het is echter de kunst om breder te kijken en te bezien welke oplossingen tot het gewenste resultaat: eten in huis kunnen leiden. In het kader van de Kanteling is het als gemeente zaak om e.e.a. anders aan te pakken. Het is belangrijk om eerst een (keukentafel) gesprek te voeren zodat de ondersteuningsbehoefte helder wordt en om zo samen het te bereiken resultaat vast te stellen en de oplossingen die daarbij horen. Dat kunnen naast algemene ook individuele voorzieningen met een formele indicatie zijn Het doel van het gesprek is het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte met het oog op één of meer te bereiken resultaten en de oplossingen die daarbij passen, inclusief de eigen mogelijkheden, alles binnen het kader van de compensatieplicht. Het gesprek wordt vastgelegd in een verslag. Uit het verslag blijkt in ieder geval welke voorliggende, algemeen gebruikelijke, collectieve en waar nodig en mogelijk individuele voorzieningen en activiteiten mogelijk en beschikbaar zijn ter oplossing van het probleem. Bij de beoordeling van een eventuele vraag naar een individuele voorziening zal hier dan rekening mee gehouden worden. Steeds meer gemeenten, gaan ertoe over om de formele aanvraagprocedure voor een bepaalde voorziening naar achteren te schuiven. Zij starten, met een vraag om een gesprek of een vraag om contact. Omdat iemand problemen ondervindt waar hij een oplossing voor wil, zoekt hij contact. Het startpunt van het gesprek is op deze wijze ook meer open, omdat niet een bepaalde voorziening, zoals een scootmobiel uit het eerdere voorbeeld, centraal staat maar het probleem van de boodschappen. De hoofdlijn is dan ook: eerst vragen om contact, dan een gesprek om de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen. Daarna eventueel een aanvraag voor een bepaalde voorziening. Maar er zijn twee uitzonderingen op de regel: 1. Als een burger dat brede gesprek niet wil, om wat voor een reden dan ook. De burger heeft het volste recht om een aanvraag voor een bepaalde voorziening in te dienen, dat toe te lichten en te laten beoordelen. 2. Als de gemeente al dan niet in samenspraak met de burger dat gesprek niet zinvol acht. Bijvoorbeeld omdat de burger al voldoende bekend is bij de gemeente en het om een herhalingsaanvraag gaat. Of omdat de gemeente het beleid heeft voor bepaalde groepen burgers aanvragen vrijwel automatisch te accorderen. Of omdat het om een kortdurende voorziening (bijv. i.v.m. ziekenhuisopname) gaat. Of omdat een externe partij (bijv. revalidatiearts) zeer specifiek heeft aangegeven wat nodig is (rolstoel) en zich geen andere problemen voordoen. 5

6 Essentieel bij het gesprek is dat de burger weet dat in het gesprek geen formele aanvraag wordt gedaan en dat er geen formele beoordeling van een aanvraag plaatsvindt, maar dat het gesprek de voorbereiding is van een mogelijke aanvraag. Het gesprek is niet vrijblijvend en belangrijk voor de burger en gemeente. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat het verslag wordt gebruikt als onderbouwing van de aanvraag en vanaf dat moment onderdeel is van de aanvraagprocedure. Bij de verkenning tijdens het gesprek is het verstandig bestaande mogelijkheden goed in beeld te hebben. Wordt bijvoorbeeld wel optimaal gebruik gemaakt van voorliggende voorzieningen? Het niet-gebruik van voorliggende voorzieningen wordt immers te vaak gesignaleerd. Geheel in lijn met de opzet van de WMO wordt gekeken naar de eigen mogelijkheden en de eigen kracht van de burger. Wat kan hij zelf of wat kan hij zelf regelen. Heeft hij een netwerk, kan dat er komen of kan het eventueel verstrekt worden? Kan dat meehelpen bij het oplossen van de problemen. Onder het eigen netwerk verstaan we uitdrukkelijk ook de mantelzorgers. Het is daarom van belang dat de mantelzorger ook bij het gesprek aanwezig is. Mogelijk dat deze ook ondersteuning vanuit de gemeente behoeft. Wettelijke voorliggende voorzieningen Dit zijn voorzieningen in andere wettelijke regelingen, waar een burger gebruik van kan maken. Het gaat daarbij om voorzieningen die door de burger aan te vragen en te gebruiken zijn ter oplossing van (een deel van) zijn problemen. Bekende voorbeelden zijn de kinderopvang, de financiële steun op grond van de Wwb, de hulpmiddelen van de Zvw, de zorg uit de AWBZ, huur- en zorgtoeslag etc. In zijn algemeenheid kan het tegengaan van niet-gebruik van dit type voorzieningen een belangrijk neveneffect zijn van gemeentelijk beleid in deze. Het spreekt voor zich dat de gespreksvoerder in hoofdlijnen kennis moet hebben over deze mogelijkheden, en in ieder geval moet weten dat bepaalde voorzieningen bestaan en waar meer gedetailleerde kennis verkrijgbaar is. Zo nodig zal hij de burger moeten kunnen doorverwijzen. Collectieve of algemene voorzieningen. Ook hiervoor geldt dat partijen samen kijken of in deze sfeer oplossingen te bereiken zijn. In veel gemeenten is sprake van een voorzieningenaanbod waarvan iedereen, of een bepaalde groep burgers, gebruik kan maken, soms met een lichte toets. De gespreksvoerder dient uiteraard een goede kennis te hebben van de sociale kaart zodat ook goed kan worden nagegaan of deze, er daadwerkelijk zijn en of ze bruikbaar zijn voor de burger met problemen. Individuele voorzieningen Het karakter van individuele voorzieningen is dat ze per definitie een maatwerkoplossing inhouden, als een algemene of collectieve voorziening niet passend is. Wanneer er sprake is van een zeer specifiek probleem, moet verkend worden welk type maatwerk van nut kan zijn. Het is denkbaar dat geput kan worden uit bestaand aanbod van individuele voorzieningen zoals bij woningaanpassingen, bepaalde vormen van huishoudelijke hulp bij of na een ziekenhuisopname, maar het kan ook zijn dat een speciaal op maat gemaakte rolstoel vereist is. De gespreksvoerder moet inzicht kunnen geven in de oplossingspotentie van individuele voorzieningen. Als alle mogelijke oplossingen langsgelopen zijn is het moment daar om met elkaar vast te stellen welke combinatie de oplossing biedt aan de burger met problemen. Als de gespreksvoerder geen besluit mag nemen over individuele voorzieningen, is het van belang goed af te spreken welke stappen in ieder geval al gezet kunnen worden. 6

7 3. De loket gedachten in het algemeen Wettelijk kader: Op grond van artikel 1 WMO is de gemeente verplicht de burgers te adviseren en te informeren over de WMO-voorzieningen in de gemeente en cliëntondersteuning te bieden. Onder informatie en advies worden activiteiten en voorzieningen verstaan die burgers en cliënten informeren en adviseren over de voorzieningen binnen de WMO. Cliëntondersteuning gaat een stap verder dan informatie en advies. Hieronder wordt verstaan het ondersteunen van een cliënt bij het maken van een keuze of het oplossen van een probleem. De gemeente kan uitvoering geven aan het beleidsterrein "het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning" door het openen van een loket waar de belanghebbende terecht kan met vragen over de WMO. Dit is echter niet verplicht. In de WMO is immers nergens de verplichting opgenomen tot het oprichten van één loket. De gemeente kan zelf invulling geven aan de manier waarop zij aan het beleidsterrein informatie, advies en cliëntondersteuning invulling wenst te geven. De gemeente is vrij in de keuze waar zij de toegang tot de WMO-voorzieningen wenst te realiseren. Met het oog op de duidelijkheid en het gemak voor de belanghebbende geeft de wetgever de voorkeur aan één loket als plaats waar de toegang tot de WMO-voorzieningen wordt geregeld. De burger kan dan immers niet alleen met vragen terecht bij het loket, hij kan er ook daadwerkelijk de voorziening aanvragen die hij nodig heeft. Dit sluit tevens aan bij de één loketgedachten en de eenmalige gegevensuitvraag. Bij eenmalige gegevensuitvraag is het streven de klantgegevens niet bij iedere aanvraag opnieuw op te vragen. Vanuit de Wet eenmalige gegevensuitvraag is dit inmiddels een wettelijke verplichting geworden. Diepte van het loket: De diepte van het loket geeft aan wat de mate van ondersteuning is die het loket biedt. Volgens de wetgever is het ideale loket een diep loket waarin zowel informatie wordt verstrekt, als vragen worden verhelderd, als cliëntondersteuning plaats vindt. De gemeente moet voor zichzelf afwegen hoe diep zij wil dat het loket gaat. Breedte van het loket: Bij de breedte van het loket gaat het over het type voorzieningen waarvan de informatieverstrekking, advisering en ondersteuningen mogelijk ook de toegang via het loket geregeld wordt. In een smal loket wordt de burger alleen geïnformeerd over de WMOvoorzieningen. In een breed loket wordt naast informatie over WMO-voorzieningen ook informatie en advies over andere voorzieningen en cliëntondersteuning geleverd. Volgens de wetgever dient het lokale loket zich niet te beperken tot het geven van informatie en advies over de door de gemeente in het kader van de WMO verstrekte voorzieningen. Er moet volgens de wetgever ook informatie en advies kunnen worden ingewonnen over voorzieningen op relevante aanpalende terreinen zoals zorg en wonen. De voorkeur van de wetgever gaat dus uit naar een breed loket waar de totale sociale kaart wordt beheerst. Als invulling van de breedte en de diepte van het loket kunnen we een onderscheid maken in: 1. Het folder-loket Het folder-loket is het minst diepe maar wel een breed loket. De hulp in dit loket beperkt zich tot het verstrekken van foldermateriaal en het doorverwijzen van de belanghebbende naar de instantie waar hij terecht kan voor (informatie over) de door hem gewenste ondersteuning en/of voorzieningen. De in het folder-loket verstrekte informatie is algemeen van aard en daarom niet toegespitst op de specifieke situatie van de belanghebbende. 7

8 2. Het advies-loket Het advies-loket is een breed loket dat dieper gaat dan het folder-loket. Naast het verstrekken van informatie houdt het advies-loket zich ook bezig met vraagverheldering en wordt de belanghebbende gewezen op de oplossingen die er zijn voor zijn hulpvraag. Met vraagverheldering wordt bedoeld dat de medewerkers net zolang doorvragen totdat duidelijk is waar de belanghebbende nu écht behoefte aan heeft. Zodra duidelijk is wat de exacte hulpvraag van de belanghebbende is, bespreken de medewerkers van het advies-loket met de belanghebbende alle mogelijke manieren waarop de door hem gewenste ondersteuning kan worden geleverd. Vervolgens verwijzen zij de belanghebbende gericht door naar de juiste instantie. De informatie die wordt verstrekt in het advies-loket is daarom veel specifieker dan de informatie die wordt verstrekt in het folder-loket. 3. Het regel-loket Het regel-loket gaat nog een stapje verder in de hulp die zij biedt aan de belanghebbende. Het regel-loket is zowel een breed als een diep loket. Nadat vraagverheldering heeft plaatsgevonden en met de belanghebbende de verschillende mogelijkheden zijn bekeken wordt de belanghebbende niet gericht doorverwezen, maar gaat de medewerker van het regel-loket aan de slag om er voor te zorgen dat er alles gebeurt wat nodig is om aanbieder en belanghebbende bij elkaar te krijgen. De introductie van het gesprek vraagt om een integrale benadering. Voor een integrale vraaganalyse waarbij verder gekeken wordt dan alleen de WMO voorzieningen is een breed loket nodig. In een advies loket is er ruimte voor vraagverheldering, er wordt samen met de klant gekeken naar oplossingen die er zijn voor zijn hulpvraag en dat is nu precies de bedoeling van het gesprek. Kijkend naar het proces van de kanteling en de invoering van het gesprek is het aan te bevelen in eerste instantie toe te werken naar een volwaardig advies-loket in de gemeente Stein. Op termijn kan worden toegewerkt naar een regel-loket waarbij de medewerker van het loket niet alleen doorverwijst naar een andere instantie maar er ook voor zorgt dat belanghebbende en de aanbieder daadwerkelijke bij elkaar komen Om dit te bevorderen is het mogelijk om andere in de gemeente opererende welzijnsinstellingen samen (met het adviesloket) op 1 locatie te vestigen. Denk daarbij aan instellingen als MEE, CJG en PIW met de vrijwilligerscentrale en het steunpunt mantelzorg. 8

9 4. Huidige stand van zaken loketten Stein Bij de invoering van de WMO heeft de gemeente een afweging gemaakt tussen een smalle of brede invoeringsstrategie. De gemeente Stein heeft gekozen voor een smalle invoering van de WMO. Hierbij is uitgegaan van een beleidsarme invoering, gericht op het tijdig kunnen voldoen aan de nieuwe gemeentelijke verplichtingen. De gemeente heeft in september 2005 een nieuw dienstverleningsconcept ingevoerd, waarbij een grotere rol voor de front-office is ingeruimd. Het uitgangspunt hierbij is dat cliënten die de balie bezoeken zo snel en adequaat mogelijk geholpen worden. In de eerstelijnsbalie stelt men zich als doel ongeveer 80% van de vragen binnen maximaal 10 minuten af te handelen. Wanneer het langer duurt, wordt doorverwezen naar de midoffice en krijgt men het formulier aangereikt voor het doen van een aanvraag WMO. Voor hulp bij het invullen van deze aanvraagformulieren wordt verwezen naar het zorgloket. Aanvragen van voorzieningen die een uitgebreidere intake of indicatiestelling vergen worden doorgegeven naar de afdeling Werk en inkomen Op dit moment bestaan er 2 balies voor Burgerzaken en nog 2 afzonderlijke balies die afwisselend bezet worden door Werk en Inkomen en door belastingen, Bouw en Woningtoezicht. Voor de WMO onderwerpen kan men momenteel terecht bij balie 3 of 4. Er bestaat geen aparte balie voor de WMO. Niet alles kan in de eerstelijnsbalie afgerond worden. Het proces werkt momenteel als volgt: Functioneel: Eerste contact / aanvraag Beoordeling aanvraag Toewijzen voorziening Fysiek: zorgloket & afdeling W&I afdeling W&I publiekszaken Frontoffice-afd. publiekszaken (PUZA). Dit is de eerstelijnsbalie waar men probeert zoveel mogelijk vragen af te handelen. Het is het startpunt van de keten waarbij de (hulp-)vragen in ontvangst worden genomen. Zij nemen alle vragen om hulp en ondersteuning in ontvangst, beantwoorden deze voor zover het informatie en advies betreft en brengen ze waar meer nodig is verder in de routing. Lukt de beantwoording niet (binnen 10 minuten) dan wordt de klant doorverwezen naar de midoffice van W&I Midoffice- Werk en Inkomen (W&I). De afdeling W&I verzorgt na doorgeleiding van de hulpvraag de intake, de indicering, aanvraag, besluit en bezwaar. W&I verricht eenvoudige indicaties zelf. Bij complexe aanvragen wordt de hulp van het CIZ (Hulp bij het huishouden) of de GGD (voormalige Wvg-voorzieningen) ingeschakeld. Het zorgloket. Het loket fungeert als loket voor informatie, voorlichting, verwijzing en advies op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën. Burger kunnen er terecht met vragen over o.a. Informatie, voorlichting, verwijzing en advies op het gebeid van zorg en voorzieningen Informatie en advies over welzijnsvoorzieningen Informatie en advies voor recreatieve en educatieve activiteiten Ondersteuning bij het invullen van formulieren, schrijven van brieven etc. Maatschappelijke participatie 9

10 Toeslagen Sociale alarmering Binnen het zorgloket worden spreekuren georganiseerd van andere organisaties zoals CJG, MEE, Kredietbank, Steunpunt mantelzorg (PIW), IZA-Cura en Vluchtelingenwerk. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de hulpvragen die zijn geregistreerd door het zorgloket in de periode januari 2010 t/m oktober Soort hulpvraag aantal Welzijn en maatschappelijke informatie 979 Consumentenzaken 761 Uikeringen 601 Gezondheid 546 Wonen 340 Belastingen 231 Juridische kwesties 166 Onderwijs 71 Personen- en familierecht 22 Werken 17 Onbekend 3 Totaal 3737 Op dit moment ontbreekt een goede onderlinge afstemming en informatie uitwisseling tussen bovengenoemde organisatieonderdelen. Naast de fysieke lokketen kunnen mensen natuurlijk telefonisch contact opnemen en is er een digitaal loket genaamd Regelhulp. De website Regelhulp geeft de bezoekers een overzicht van zorg, hulp en financiële steun. Mensen kunnen online voorzieningen aanvragen of contact leggen met de juiste organisatie. Het in 2005 ingevoerde dienstverleningsconcept werkt op onderdelen nog niet voldoende. In de komende periode van vier jaar zal op de ingeslagen weg met betrekking tot de dienstverlening in het algemeen en het invoeren van het dienstverleningsconcept worden doorontwikkeld. Klantgerichtheid en efficiënt en zakelijk werken zijn hierbij sleutelwoorden. Dat geldt voor de hele organisatie. De ontwikkeling van de bedrijfsvoering is daar ook op geënt. Ook wordt actief in gespeeld op de landelijke ontwikkelingen om tot Klantencontactcentra (KCC s) te komen. Voor de positionering van het zorgloket en het te ontwikkelen (fysieke) WMO-loket zal aansluiting gezocht worden bij het programma dienstverlening centraal en de ontwikkelingen op het gebied van KCC s. 10

11 5.Ontwikkeling WMO-loket In de huidige bediening door het zorgloket dient een onderscheid gemaakt te worden tussen gemeentelijke taken en overige taken (niet primair gemeentelijke taken). In januari 2009 is een evaluatie van het zorgloket uitgevoerd. Uit deze evaluatie blijkt dat het zorgloket een groot aantal taken verricht die niet direct kunnen worden gerelateerd aan de gemeentelijke dienstverlening. In het verleden, bij realisatie van het zorgloket, is er bewust voor gekozen dat het zorgloket ook niet primair gemeentelijke taken tot haar dienstverlening beschouwd. Te noemen zijn bijvoorbeeld de beantwoording van vragen over belastingenwetgeving, kinderopvangtoeslag etc. Vanuit het streven om zorgvragen zoveel mogelijk te combineren, los van de vraag wie de eigenlijke probleemeigenaar is, is het begrijpelijk dat het zorgloket deze vragen oppakt. Belangrijk is om wel te constateren dat hiermee de gemeente een service levert en betaalt, waarvoor in andere gemeenten andere oplossingen zijn bedacht en waarbij in sommige gevallen sprake is van tegengestelde belangen. Het zorgloket helpt bij het invullen van het aanvraagformulier WMO maar helpt de klant vervolgens ook met het indienen en opstellen van een bezwaarschrift. In andere gemeente worden dit soort vragen doorverwezen naar een bureau voor rechtshulp, bureau sociaal raadslieden, algemeen maatschappelijk werk etc. Daar staat overigens tegenover dat in de regel voor deze service moet worden betaald. Het is voorbarig te concluderen dat het zorgloket een WMO-loket is. Waar het in het zorgloket gaat om het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting, gaat het in een WMO-loket om de vraag verheldering en de oplossingen zoeken en afspreken, het voeren van het gesprek met de burger. Momenteel is er in de gemeente Stein geen WMO-loket. De afdeling W&I verzorgt de intake en neemt de aanvraag gericht op een individuele voorziening in behandeling. In een gekantelde werkwijze gaat het om de vraag van de burger en moet verder gekeken worden dan de afhandeling van een aanvraag voor een individuele voorziening. De kanteling en de introductie van het gesprek nopen de gemeente tot de inrichting van een WMO-loket waar burgers met een ondersteuningsbehoeften terecht kunnen en gespreksvoerders met de klant in gesprek kunnen over de vraag achter de vraag. In een schema ziet de 1 e stap richting een WMO-loket (advies-loket) er als volgt uit: Het gesprek Arrangement Functioneel: Eerste contact Vraag verhelderen en resultaat Oplossingen afspreken Toewijzen voorziening Fysiek: zorgloket & WMO-loket Afdeling W&I publiekszaken Als mensen een vraag of een probleem hebben moeten zij zich op een plek kunnen melden, waar hun vraag opgepakt wordt. Het resultaat van het eerste contact is dat de burger weet waar hij naartoe kan met zijn vraag. In het gesprek wordt de ondersteuningsbehoefte van de burger in kaart gebracht. De vraagverheldering sluit aan bij de eigen kracht van de burger. Wat kan iemand wel en welke ondersteuning is daar bij nodig? Welk resultaat moet bereikt worden? Pas als de ondersteuningbehoefte in kaar is gebracht, wordt naar oplossingen gezocht. Dat kan in 11

12 hetzelfde gesprek zijn, maar het kan ook meerdere gesprekken vragen. Belangrijk is dat de vraagverheldering en de beoordeling van aanvragen voor individuele voorzieningen van elkaar losgekoppeld zijn. Niet alle vragen van burgers leiden tot een gesprek. Eenvoudige vragen worden snel en laagdrempelig opgelost. Onderdeel van het arrangement kan een individuele voorziening zijn. Deze wordt door middel van een beschikking toe- of afgewezen op basis van de Wmo verordening. Het pakket aan oplossingen dat in het gesprek is afgesproken, noemen we het arrangement. Het gaat om een onderling samenhangend pakket van informele ondersteuning, algemene en individuele voorzieningen. Doordat arrangementen breed samengesteld kunnen zijn, zullen vaak meerdere aanbieders en partners betrokken zijn bij de uitvoering. Op termijn werken we toe naar een regel-loket. In het regel-loket zullen de medewerkers niet alleen de gespreksvoerders zijn maar gaan zij ook aan de slag om er voor te zorgen dat er alles gebeurt wat nodig is om aanbieder en belanghebbende bij elkaar te krijgen. Dit betekent ook dat zij de toewijzing van een voorziening voor hun rekening nemen. Als relatief kleine organisatie zijn we kwetsbaar, niet alleen bij ziekte of vakantie van medewerkers maar ook bij piek belasting is het belangrijk dat de gesprekken op tijd gevoerd kunnen worden. Door meer medewerkers in te zetten op meerdere functionaliteiten maakt dat je minder kwetsbaar bent en bijvoorbeeld piek belasting beter kunt opvangen. In een schema ziet de 2 e stap (het regel loket) er als volgt uit: Het gesprek Arrangement Functioneel: Eerste contact Vraag verhelderen en resultaat Oplossingen afspreken Toewijzen voorziening Fysiek: zorgloket & WMO-loket publiekszaken Organisatie en inhoud van het gesprek We gaan bij een gekantelde werkwijze uit van de vraag van de burger. In veel gevallen betekent dit dat er breder gekeken moet worden dan de vier domeinen 1 die onder de compensatieplicht van de WMO vallen. De vraag van de burger houdt zich meestal niet aan de grenzen tussen de verschillende wettelijke kaders. Als het gaat om woon- en leefomgeving is bijvoorbeeld ook het onderwerp veiligheid van belang. Als het gaat om participatie kan dat ook betrekking hebben op arbeidsparticipatie, en dus de verbinding met bijvoorbeeld de afdeling werk en inkomen. Bovendien is er in veel gevallen sprake van een zorgbehoefte in het kader van de AWBZ of Zvw. De gemakkelijkste oplossing voor de burger is als hij voor al deze zaken terecht kan op dezelfde plek. Voor een integrale vraagbenadering is het van belang dat gespreksvoerders naast voldoende kennis van de mogelijkheden en de sociale kaart op het gebied van WMO ook iets weten over aanpalende terreinen. Er zijn echter grenzen aan wat één persoon kan 1 De vier domeinen worden genoemd in de inleiding van deze notitie 12

13 beheersen. Van gespreksvoerders kan niet verwacht worden dat zij op alle levensdomeinen en bij alle wettelijke kaders over alle benodigde kennis en vaardigheden beschikken. Er treedt een spanningsveld op tussen specialisme en generalisme. Het gesprek hoeft niet te verwijzen naar één enkel contact. Hoeveel tijd er uitgetrokken wordt voor vraagverheldering en oplossingen afspreken is afhankelijk van inhoudelijke keuzes die nog gemaakt moeten worden. Maar het moge duidelijk zijn dat het gezamenlijk invullen van een aanvraagformulier aan het WMO-loket niet is wat we onder het gesprek verstaan. De gespreksvoerder Het doel van het gesprek is om samen met de burger in kaart te brengen wat de vraag is en met hem afspraken te maken over maatwerkoplossingen. Om dit doel te bereiken moet de gespreksvoerder over bepaalde competenties beschikken. Om te beginnen moet de gespreksvoerder de compensatieplicht kunnen toepassen, hij moet overweg kunnen met de vier domeinen. Een goede vraagverheldering gaat echter breder, er is ook veel aandacht voor de context van de door de burger ervaren beperking. Voor het in kaart brengen van de specifieke situatie van de burger zijn belangrijke competenties in ieder geval: Gespreksvaardigheid Probleemanalyse Empathisch vermogen. Bij het vinden van oplossingen gaat het in een gekantelde werkwijze om maatwerk. Het arrangement moet passen bij de specifieke situatie van de burger. Naast een ruime kennis van de sociale kaart vraagt dit om: Creativiteit. Voor het toewijzen van voorzieningen ligt de nadruk op andere competenties en kwaliteiten: Accuratesse Kennis van wetten en regels Het gaat om een objectieve beoordeling of iemand al dan niet een bepaalde voorziening toegewezen krijgt. De regels moeten goed worden toegepast. Dit zijn duidelijk andere competenties dan die nodig zijn voor een gespreksvoerder. 13

14 6. Gevolgen voor de organisatie Locatie De ideale locatie voor het WMO-loket is dicht bij de burger op een plek die toegankelijk is voor de burgers. Bijvoorbeeld in het gemeentehuis, het zorgloket of in het nieuw te bouwen Multifunctioneel Centrum (MFC). Onderzocht moet worden of het WMO-loket en ook het zorgloket ingepast kan worden in het nieuwe te bouwen MFC. Er moet in elk geval voor de positionering van het WMO-loket (en ook het zorgloket) aansluiting worden gezocht bij het programma dienstverlening centraal en de ontwikkelingen op het gebied van een klantcontactcentrum (kcc) in de gemeente Stein. Organisatie Bij de inrichting van de WMO-organisatie is het van belang heldere keuzes te maken bij het definiëren en afbakenen van de functies en het werven en trainen van medewerkers. Dit betekent dat er een zorgvuldige afweging gemaakt moet worden over welke klantmanager WMO wel en welke niet ingezet kunnen en willen worden als gespreksvoerder. Niet iedereen is ervoor geschikt, niet iedereen heeft er affiniteit mee. Het gaat er niet om of het ene beter is dan het andere, maar dat mensen met de juiste competenties voor de juiste taken worden ingezet. Het trainen of bijscholen van de gespreksvoerders kost tijd en energie. De ervaringen van pilotgemeenten van de kanteling laten zien dat dit niet een kwestie is van het geven van één enkele trainingssessie. Het gaat om een fundamentele omslag in het denken, waarbij het nodig is om voor een langere periode en met grote regelmaat te blijven benadrukken wat de bedoeling is bij het gesprek. Dat is niet het afhandelen van een aanvraag, maar het bepalen van de ondersteuningsbehoefte. Bij de verdere uitwerking van het WMO-loket is het belangrijk dat er aandacht is voor training en scholing. Daarnaast is het belangrijk vast te leggen welke elementen in het gespreksverslag terug moeten komen, wanneer het gesprek thuis of op locatie moet plaatsvinden, welke middelen de gespreksvoerders en andere WMO medewerkers gebruiken voor ondersteuning en registratie, etc. Ter ondersteuning van het gesprek kunnen checklists gebruikt worden om te voorkomen dat er onderwerpen of aandachtsgebieden gemist worden. Mogelijk kunnen partnerorganisaties zoals MEE een rol spelen bij de training en scholing van de medewerkers. Zij werken, zij het voor een beperkte doelgroep al met het gesprek en kunnen hun kennis en ervaring met de gemeente delen. Omdat er breder wordt gekeken dan alleen de individuele voorzieningen is het belangrijk dat er een goede afstemming is tussen de verschillende afdelingen. Het gaat dan om het aanbod aan collectieve voorzieningen, afspraken met externe partijen, activiteiten rondom vrijwilligers en mantelzorgers, wijzigingen in regelgeving etc. Het voorstel is dan ook om maandelijks overleg te voeren tussen de verschillende afdelingen ten aanzien van relevante ontwikkelingen niet alleen op het gebied van de WMO maar ook op het gebied van W&I. Resultaat Als inclusief beleid, collectief beleid en individuele voorzieningen als communicerende vaten functioneren dan betekent dat een grotere effectiviteit voor de burger en meer efficiënte inzet van middelen voor de gemeente. Voortzetting van de huidige werkwijze doet geen recht aan de geest van de wet. Met de WMO wordt de stap gezet van het verstrekken van individuele voorzieningen naar het compenseren van beperkingen. 14

15 Het resultaat van de kanteling betekent een grotere effectiviteit voor de burger en meer efficiënte inzet van middelen voor de gemeente. Er zal een verschuiving plaatsvinden in het gebruik van individuele voorzieningen naar het gebruik van collectieve voorzieningen. Het resultaat is moeilijk meetbaar maar uiteindelijk zal bij een gelijk blijvend aantal klant contacten een afname van het aantal toekenningen individuele voorzieningen zichtbaar moeten zijn. 15

16 7. Samenvatting en Aanbevelingen De kanteling van de WMO is een landelijke ontwikkeling. Kort gezegd houdt deze ontwikkeling in dat de gemeente door middel van het gesprek samen met de burger naar oplossingen zoekt voor zijn of haar beperking of probleem. Hierbij wordt juist gekeken naar oplossingen in de eigen omgeving, collectieve voorzieningen en indien noodzakelijk een individuele voorziening. Het beoogde effect van de kanteling is invulling geven aan de compensatieplicht van de gemeente. Voortzetting van de huidige werkwijze doet geen recht aan de geest van de wet. Met de kanteling wordt de stap gezet van het verstrekken van individuele voorzieningen naar het compenseren van beperkingen. De vraagverheldering, resultaat vaststelling en het afspreken van oplossingen vormen samen het gesprek. Dit gesprek wordt gevoerd in het WMO-loket. Dit loket moet nog worden ontwikkeld. De 1 e stap is te komen tot een advies-loket met op termijn een doorgroei naar een regel-loket. De introductie van het gesprek en de ontwikkeling van een WMO-loket vragen om een nieuwe aanpak en een nieuwe werkwijze. Het is belangrijk dat er een uitwerkingsplan komt met daarin aandacht voor training en opleiding voor de medewerkers, werkprocesbeschrijvingen, nieuwe formulieren en brieven etc. Hiervoor wordt een projectteam samengesteld dat zal bestaan uit o.a. medewerkers uit de uitvoering, de senior en een beleidsfunctionaris. Aanbevelingen: 1. Instemmen met de invoering van de kanteling in de WMO en daarmee invoering van het gesprek. 2. Instemmen met de ontwikkeling van een 1 e stap richting WMO-loket (advies-loket). 3. Instemmen met op termijn doorgroeien naar een regel-loket. 4. De invoering van de nieuwe werkwijze geleidelijk laten plaatsvinden, bijvoorbeeld door te starten met de nieuwe klanten. 5. Bij de invoering van de nieuwe werkwijze gebruik maken van de kennis en ervaring van huidige partner organisaties. 6. Starten op 1 januari 2012 zodat men zich gedegen kan voorbereiden, trainen en scholen 7. De nieuwe werkwijze is gerealiseerd op 1 juli Onderzoeken of het WMO-loket en het zorg-loket een plek kunnen krijgen in het nieuw te bouwen MFC. 16

Visiedocument. Wmo-loket Schouwen-Duiveland

Visiedocument. Wmo-loket Schouwen-Duiveland Visiedocument Wmo-loket Schouwen-Duiveland Inhoud 1 Inleiding 5 2 Visie 7 3 Kaders 9 4 Prestatievelden 11 5 Wmo-loket 13 6 Bijlage 1 15 3 Inleiding 1 Met elkaar en voor elkaar, het beleidsplan Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer.

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer. Nummer: 8a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 6 maart 2012 Aanleiding De Wet maatschappelijke

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 11 mei Nummer: 2011/6/14. Portefeuillehouder: P.Leunissen. Afdeling: Welzijn. Programma: Mens en Welzijn

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 11 mei Nummer: 2011/6/14. Portefeuillehouder: P.Leunissen. Afdeling: Welzijn. Programma: Mens en Welzijn \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 11 mei 2011 Nummer: 2011/6/14 Portefeuillehouder: P.Leunissen Afdeling: Welzijn Programma: Mens en Welzijn Product: WMO Onderwerp: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11 Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning, de kanteling in de gemeente Boxtel. Status oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande notitie De kanteling in de gemeente Boxtel. 2. Voor de

Nadere informatie

16 november 2010/35607 Datum :

16 november 2010/35607 Datum : Agendapunt 16 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/35607 Datum : : 2010 Programma : Welzijn Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder mw. M. van Beukering-Huijbregts

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie

Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden

Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden 1 Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden Het gesprek (ook wel keukentafelgesprek genoemd) is een gesprek tussen burger en gemeente.

Nadere informatie

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek De toegang tot zorg Gerrit Overbeek Inhoud Toegang tot de Wmo, nu Toegang tot begeleiding, nu Keuzes m.b.t. toegang tot zorg De Kanteling In gesprek met de burger, over diens beperkingen, en het gewenste

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Toelichting. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

Toelichting. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude Toelichting Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2012 Zoeterwoude Inleiding De nieuwe beleidsregels vormen met de nieuwe verordening een trendbreuk met de oude regels (ooit verstrekkingenboek geheten),

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: E. Janissen Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: F. Muller-De Vos Afd. Manager Medewerker Datum: 22-10-2013 Openbaar: Ja x Nee Fin. Jur. Pers. Naar griffier: Ja Nee Consulent

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel I: Bouwsteen voor de

Het Gesprek. Deel I: Bouwsteen voor de Het Gesprek Deel I: Bouwsteen voor de nieuwe modelverordening Wmo 2010-061 Het Gesprek Deel I: Bouwsteen voor de nieuwe modelverordening Wmo Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader

Nadere informatie

De Kanteling in de gemeente Leek

De Kanteling in de gemeente Leek De Kanteling in de gemeente Leek De Kanteling in de gemeente Leek Van claimgerichte benadering naar compensatiebeginsel in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) versie 13 juni 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

G e m e e n t e. Voerendaal. Nota loket maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Voerendaal

G e m e e n t e. Voerendaal. Nota loket maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Voerendaal G e m e e n t e Voerendaal Nota loket maatschappelijke ondersteuning Gemeente Voerendaal Het WMO-loket in Voerendaal Functie De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat waarschijnlijk op 1 januari

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

CONCEPT Visieontwikkeling Informatie, Advies, Cliëntondersteuning: Wmo-loket Dalfsen

CONCEPT Visieontwikkeling Informatie, Advies, Cliëntondersteuning: Wmo-loket Dalfsen CONCEPT Visieontwikkeling Informatie, Advies, Cliëntondersteuning: Wmo-loket Dalfsen 1. Inleiding Als het parlement akkoord gaat, treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op 1 januari 2007 in

Nadere informatie

Kanteling Wmo iedereen doet mee

Kanteling Wmo iedereen doet mee Kanteling Wmo iedereen doet mee Compensatieplicht en Kanteling - Onze visie op de Wmo Compensatieplicht en Kanteling Onze visie op de Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een brede participatiewet

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning DENKEN IN FUNCTIES Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning Samenhang voor het, Toegang en Antwoord is eenvoudiger te realiseren als er gedacht en gewerkt wordt in

Nadere informatie

Nota van B&W. B&W-besluit:

Nota van B&W. B&W-besluit: Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur D.A. Boon Telefoon 5114128 E-mail: boond@haarlem.nl PD/MID Reg.nr. PD/DV/2006/1256 Bijlage A Onderwerp Prestatieplan WMO Loket B & W-vergadering van 5

Nadere informatie

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Prestatieveld WMO Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Basisvragen Op welke wijze kan het loket een bijdrage leveren: - het doel en de uitgangspunten van de WMO te realiseren - aan de

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Reactie op advies Wmo-raad

Reactie op advies Wmo-raad Reactie op advies Wmo-raad Reactie op schriftelijk advies van de Wmo-raad van 6 februari 2012. Verordening 1. Hoofdstuk 1: wij hebben moeite met de scheiding van aanmelding en aanvraag. Wij willen dat

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers

Nadere informatie

Openbare bijeenkomst Burger Participatieraad in Cultureel Centrum De Weijer. 14 juni 2012

Openbare bijeenkomst Burger Participatieraad in Cultureel Centrum De Weijer. 14 juni 2012 Openbare bijeenkomst Burger Participatieraad in Cultureel Centrum De Weijer De Burger participatie Raad van de gemeente Boxmeer heeft een thema-avond georganiseerd over het zorgloket. Spreker is de heer

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Startnotitie: WMO. 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie

Startnotitie: WMO. 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie Startnotitie: WMO 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie De drie gemeenten hebben de prestatievelden 3, 5 en 6 (uitvoering individuele voorzieningen WMO) op lende wijzen vorm gegeven. Op onderdelen

Nadere informatie

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE VENLO

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE VENLO Bijlage 3 bij collegevoorstel Wmo-besluit (18-12-2012) Notitie Maatschappelijke Ontwikkeling aan WMO-Forum team MOSAM steller PP Cox/I. Sijbers c.c. van onderwer p Ine Sijbers / Berdike Peters / Paul Cox

Nadere informatie

De Kanteling. Iedereen doet mee. Lotte Penning. POP Bladel, 27 september 2010

De Kanteling. Iedereen doet mee. Lotte Penning. POP Bladel, 27 september 2010 De Kanteling Iedereen doet mee Lotte Penning POP Bladel, 27 september 2010 Programma 1. Kort: achtergrond van de kanteling 2. De Kanteling 3. Aan de slag met de kanteling Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

: Reactie op uw advies over de Wmo-Verordening.

: Reactie op uw advies over de Wmo-Verordening. Wmo Adviesraad Boxtel T.a.v. het dagelijks bestuur Postbus 11 5280 AA BOXTEL Uw Burger Service Nummer : -- Uw brief/nr. : Ons kenmerk : SZ/lal Datum : 15 november 2011 Doorkiesnr. : 895 Ons nummer : --

Nadere informatie

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk De toekomst van de Wmo De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk Nieuw Wmo beleidsplan De gemeente Alphen aan den Rijn staat aan de vooravond van een nieuw Wmo Beleidsplan 2012-2015. Het is

Nadere informatie

Programma. Prestatievelden Wmo. Inventarisatie ism Movisie. Stichting VraagWijzer Nederland (II) Stichting VraagWijzer Nederland (I)

Programma. Prestatievelden Wmo. Inventarisatie ism Movisie. Stichting VraagWijzer Nederland (II) Stichting VraagWijzer Nederland (I) Programma 1. Kennismaking 2. Stichting VraagWijzer Nederland 3. Inventarisatie ism met Movisie 4. Wmo en het compensatiebeginsel 5. De Kanteling 6. Het vraaggestuurde gesprek: wie, wat, waar en hoe? 7.

Nadere informatie

Workshop. Risicobewustzijn

Workshop. Risicobewustzijn Workshop Risicobewustzijn Programma Wet maatschappelijke ondersteuning De koppeling Reden van project Regeerakkoord Project VR NHN Afsluiting Wmo Wmo In 2007 is de Wet Voorzieningen Gehandicapten opgegaan

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Wmo. Een goed gesprek met de burger. Checklist voor gemeenten

Wmo. Een goed gesprek met de burger. Checklist voor gemeenten Wmo Een goed gesprek met de burger Checklist voor gemeenten Deze folder is tot stand gekomen op basis van gesprekken met burgers en cliëntenorganisaties. 2. Het gesprek 2 1. De aanvraag van het gesprek

Nadere informatie

Kaart 5: Voorzieningen Wmo Achtergrondinformatie voor patiënten

Kaart 5: Voorzieningen Wmo Achtergrondinformatie voor patiënten Kaart 5: Voorzieningen Wmo Achtergrondinformatie voor patiënten Onderscheid gesprek en beoordeling De Nederlandse gemeenten ontwikkelen een nieuwe manier van werken binnen de Wmo. Deze bestaat uit twee

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Reactie/advies: WMO-raad Uden Om alle reacties uit 12 gemeenten samen te kunnen brengen, wordt u verzocht om gebruik te maken van

Nadere informatie

Kanteling Wmo en gevolgen voor de praktijk.

Kanteling Wmo en gevolgen voor de praktijk. Kanteling Wmo en gevolgen voor de praktijk. Wmo Invoering 1 januari 2007 Opvolging van : Wvg, HV uit AWBZ, Welzijnswet en enkele Regelingen. Tijdgebrek invoering TK verbouwde Wmo met amendement compensatiebeginsel

Nadere informatie

Delft, 21 juni 2011 Betreft: Advies Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Delft 2011

Delft, 21 juni 2011 Betreft: Advies Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Delft 2011 Het college van B&W van de gemeente Delft t.a.v. de wethouder Zorg en Wijken, de heer R. de Prez Postbus 111 2600 AC Delft Delft, 21 juni 2011 Betreft: Advies Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning NIEUWE MANIER VAN DENKEN... EEN ANDERE MANIER VAN DOEN

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning NIEUWE MANIER VAN DENKEN... EEN ANDERE MANIER VAN DOEN Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning NIEUWE MANIER VAN DENKEN... EEN ANDERE MANIER VAN DOEN NB aan deze folder kunt u geen rechten ontlenen Gemeente Schouwen-Duiveland, februari 2013 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

- dat er minder bureaucratie moet komen. Zorg moet worden "ontschot". Gemeenten kunnen daar op lokaal niveau optimaal op sturen.

- dat er minder bureaucratie moet komen. Zorg moet worden ontschot. Gemeenten kunnen daar op lokaal niveau optimaal op sturen. Bijlage 2 Waar wilt u naartoe? Een oplossingsgerichte methodiek voor"het gesprek". Deze notitie begint bij de uitgangspunten van de WMO. En sluit aan bij de bakens Welzijn Nieuwe Stijl. Een vertaling van

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam

Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam 1. Aanleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat vanaf 2007 zijn intrede doen bij lokale overheden. De Tweede en Eerste Kamer hebben op voordracht van het

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4 Uitgelicht: Adviezen participatieraad Bijlage 4 4. Algemeen: VISIE EN UITGANGSPUNTEN De PR onderschrijft de visie dat niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden, participatie en kansen gedacht moet

Nadere informatie

De Kanteling in de Wmo. Drechtraad 4 oktober 2011

De Kanteling in de Wmo. Drechtraad 4 oktober 2011 De Kanteling in de Wmo Drechtraad 4 oktober 2011 Huidige situatie Wmo nog erg AWBZ-achtig (claim op zorg) Te veel voorziening- en zorggericht, te weinig focus op participatie. Te weinig vraag achter de

Nadere informatie

Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER)

Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER) Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER) In (bijna) alle gemeentelijke visie- en beleidsplannen over de decentralisaties komen de principes eigen kracht en een integrale aanpak over de verschillende

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Tweede kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 3 september 2007 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 6 maart 2007 1 Programma Kennismaking Uitleg door ABVAKABO FNV Uitleg door vertegenwoordiger gemeente Vragen en antwoorden 6 maart 2007 2 Inwerkingtreding 1 januari

Nadere informatie

Informatieavond inwoners Hooge Mierde

Informatieavond inwoners Hooge Mierde Informatieavond inwoners Hooge Mierde Stichting Zorg en Welzijn Hooge Mierde Datum 10 oktober 2011 Proces in vogelvlucht Integraal dorpsontwikkelingsplan Oplegger subsidie raadsbesluit Dorpsraad en diverse

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

Fundamentele keuzes voor de Westerwoldse samenleving!

Fundamentele keuzes voor de Westerwoldse samenleving! De Kanteling van de Wmo in Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde Fundamentele keuzes voor de Westerwoldse samenleving! Patrick D. Nap, Bellingwedde Reinder Aukes, Stadskanaal Lusette Brouwer, Vlagtwedde

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Notitie cliëntondersteuning Haarlem

Notitie cliëntondersteuning Haarlem Notitie cliëntondersteuning Haarlem 0. Inleiding 1. Wat is Cliëntondersteuning 2. Onafhankelijkheid cliëntondersteuning 3. Cliëntenondersteuning in Haarlem 3.1 Uitgangspunten 3.2 Wijkgeorganiseerde hulp-

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Rita Stekelenburg BP Otten. Effecten veranderingen AWBZ Zorg voor de mens

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Rita Stekelenburg BP Otten. Effecten veranderingen AWBZ Zorg voor de mens SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 299791 Rita Stekelenburg BP Otten ONDERWERP Effecten veranderingen AWBZ AGENDANUMMER D1 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo

Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo Beknopte versie Handreiking voor lokale belangenbehartigers Bijgestelde versie maart 2008 Oorspronkelijke versie - juni 2006 Programma

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 21 deelnemers. Mevrouw Nelly Maaskant en de heer Cees Voorthuijsen van het Servicepunt Z zullen tekst en uitleg geven over de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ze werken beiden

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Kadernotitie implementatie huishoudelijke verzorging

Kadernotitie implementatie huishoudelijke verzorging Kadernotitie implementatie huishoudelijke verzorging 1. Inleiding De gemeente wordt in het kader van de Wmo verantwoordelijk voor een aantal taken die voorheen tot het domein van de rijksoverheid behoorden.

Nadere informatie

Het Gesprek Deel II: PraktIscHe HanDreIkInG

Het Gesprek Deel II: PraktIscHe HanDreIkInG Het Gesprek Deel II: Praktische Handreiking Het Gesprek Deel II: Praktische Handreiking Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, december 2010. Postbus

Nadere informatie

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth VISIE Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth Waarom? Welke ontwikkelingen op het gebied van Zorg en Welzijn en de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het betaalbaar

Nadere informatie

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw Raadsbrief Made, 10 januari 2012 Registratienr.: Onderwerp: Risico's gemeentelijk inkomensbeleid m.b.t. de Wmo Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M.F.L.A. van Oosterhout Maatschappelijke

Nadere informatie

Heeft u behoefte aan informatie en/of advies inzake de Kanteling en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)?

Heeft u behoefte aan informatie en/of advies inzake de Kanteling en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)? Heeft u behoefte aan informatie en/of advies inzake de Kanteling en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)? Stichting BWN helpt u graag verder Contactgegevens Belangenbehartiging/ Kenniscentrum

Nadere informatie

Ingediend op: 27 september De ondergetekenden stellen het volgende voor:

Ingediend op: 27 september De ondergetekenden stellen het volgende voor: Initiatiefvoorstel monitoring Zorg / Wonen / Werk en Welzijn Statenfractie 50PLUS Provincie Zuid Holland in relatie tot het proces van decentralisatie en transities Ingediend op: 27 september 2015 De ondergetekenden

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Registratie code : 14B.02305 *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Vormen

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 28 augustus 2012 nummer: 2012_BW_00207 Onderwerp Regionaal en lokaal beleidsplan Wmo 2013-2016 en Wmo-verordening - vormend Beknopte

Nadere informatie

Werkinstructie: Verstrekking maatwerkvoorziening h.o. in de vorm van zorg in natura Versie 02 juli

Werkinstructie: Verstrekking maatwerkvoorziening h.o. in de vorm van zorg in natura Versie 02 juli Werkinstructie: Verstrekking maatwerkvoorziening h.o. in de vorm van zorg in natura Versie 02 juli Aan: Consulenten Wmo 1. Inleiding / de kaders: Ingevolge de Wmo 2015 (artikel 1.2.1, eerste lid) verstrekt

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betekent voor gemeenten een andere manier van denken en doen. De Nederlandse gemeenten werken gezamenlijk

Nadere informatie