Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Jus / VoR (onderwerp) 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 De verwerving van het archief...7 Inhoud en structuur van het archief...8 Selectie en vernietiging...8 Verantwoording van de bewerking...8 Ordening van het archief... 8 Verwant materiaal...9 Verwante archieven... 9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Klachten en verzoekschriften m.b.t. de minister van Justitie Klachten en verzoekschriften m.b.t. Politieoptreden Klachten en verzoekschriften m.b.t. het Openbaar Ministerie Klachten en verzoekschriften m.b.t. medici Klachten en verzoekschriften m.b.t. overige verzoeken...30 Bijlagen...31 Concordans van VR-nummer naar inventarisnummer...31 Besluit van de Minister van Justitie, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Lettergroep Verzoeken om Recht (Bijzondere Onderwerpen) van het Ministerie van Justitie ( ), toegang nr

4

5 Jus / VoR (onderwerp) 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (onderwerpdossiers) Periode: Archiefbloknummer: J26588 Omvang: 2,30 meter; 147 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Justitie / Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen) Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van de Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen) bevat klachten en verzoekschriften gedaan aan de minister van Justitie tussen 1949 en 1990 over uiteenlopende onderwerpen, maar vooral over vermeend ongepast optreden van politie, het Openbaar Ministerie en medici. Het archief is op onderwerp geordend met vermelding van het VR-nummer.

6 6 Jus / VoR (onderwerp) Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig beperkt openbaar (B) Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Voor de materiële staat van het archief is de bewerking van het te bewaren gedeelte uitgevoerd conform artikel 11 van het Archiefbesluit en de Regeling Duurzaamheid Archiefbescheiden. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (onderwerpdossiers), nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Jus / VoR (onderwerp), , inv.nr....

7 Jus / VoR (onderwerp) 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER De privaatrechtelijke verzoeken om recht werden (tot 1968) behandeld door de Hoofdafdeling Privaatrecht, Afdeling Burgerlijk Recht, later overgenomen door de Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, en nog weer later door Stafbureau Voorlichting. In 1991 is deze categorie opgeheven. De publiekrechtelijke verzoeken om recht werden vanaf 1952 in behandeling genomen door de Hoofdafdeling Publiekrecht, Afdeling Staats- en Strafrecht. Vanaf 1964 is deze taak overgegaan naar de Onderafdeling Algemene Aangelegenheden van de Afdeling Staats- en Strafrecht. M.i.v. 1 januari 1990 heeft men besloten deze categorie te laten vallen. Ze werden vanaf dat moment geregistreerd op de algemene agenda en worden opgeborgen, naar onderwerp in verzameldossiers oftewel C-dossiers genoemd. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Aanvankelijk werden de verzoeken om recht ingeboekt in het bestaande chronologisch ingerichte 'verbaalstelsel'. Toen begin jaren vijftig deze manier van archiveren bij de overheid werd opgevolgd door het 'dossierstelsel' werden de verzoeken om recht zaaksgewijs ingeschreven op registerkaarten onder de code VR, aangevuld met een nummer. Dit nummer bestond uit een jaartal, een kwartaalaanduiding, en een uniek volgnummer, bijvoorbeeld VR 524/033 (vierde kwartaal van 1952, nr. 33). Nog in behandeling zijnde zaken werden omgezet in VR-dossiers. Hierdoor kan er een discrepantie zijn tussen het VR-nummer en de datering van de stukken. In het hierboven genoemde geval bevat het dossier bijvoorbeeld stukken vanaf 1950, de periode van het verbaalstelsel. Soms is het onduidelijk waarom nummering en datering niet met elkaar sporen. Dossier VR 741/285 bijvoorbeeld, dat stukken vanaf 1976 bevat. Of dossier VR 741/295, dat uitsluitend stukken uit 1985 bevat. Het bleek onmogelijk om deze discrepanties achteraf nog te verklaren. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Overbrenging van een overheidsarchief

8 8 Jus / VoR (onderwerp) Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Bij de selectie is gebruik gemaakt van de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken 'categorieën en 1.248' van het Ministerie van Justitie, vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikkingen van de ministers van Justitie en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen d.d. 8 september 1956, afd. A.Z./P & A nr. 36/056 en 6 oktober 1956, afd. O.K.M., nr ; gewijzigd bij gemeenschappelijke beschikkingen van de ministers van Justitie en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk d.d. 4 juni 1965, afd. A.Z./P & A, nr. 347/065 en 29 juni 1965, afd. O.K.N. nr , respectievelijk d.d. 31 augustus 1967, afd. A.Z./P & A, nr. 519/067 en 29 september 1967, Directie O.K.N. nr Ondanks het feit dat genoemde vernietigingslijst is ingetrokken mocht op grond van de brief van de algemene rijksarchivaris van oktober 2005, kenmerk C/SenA/05/1936 deze lijst wel gebruikt worden. De omvang van het totale archief van de Lettergroep Verzoeken om Recht, dat is ontsloten met de toegangen en , bedroeg voor de bewerking 32 meter. Van het in deze toegang beschreven deel kwam na de bewerking hiervan 2,75 meter voor bewaring in aanmerking, terwijl dit voor het in toegang beschreven deel voor 17,5 meter gold. Omdat de vernietigingslijst is ingetrokken zijn de voor vernietiging aangewezen archiefbescheiden retour naar de zorgdrager gegaan. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Deze inventaris is tot stand gekomen door de door het Nationaal Archief aangewezen bijzondere onderwerpen af te scheiden uit de oorlogsgerelateerde 1 stukken 'teruggave vijandelijk vermogen' (zie nummer toegang ). Stukken van na 1980 zijn opgenomen onder de volgende inventarisnummers: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 58, 65, 66, 68, 69, 73, 79, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 135, 138, 141, 142, 143, 144 en 147. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF De inventaris is op onderwerp geordend met vermelding van het VR-nummer. 1 Zie voor dit begrip de brief van de Algemeen Rijksarchivaris aan de departementen van 28 april 1998 (98.212/MvB/HD) en Toelichting begrip oorlogsgerelateerd, geaccordeerd door drs. B. de Vries, dr. M. van Boven en het NIOD; bijlage bij de brief van het hoofd van de productgroep Bewerken van het Algemeen Rijksarchief aan de CAS (R&B/BERW/FD d.d. 15 november 1999).

9 Jus / VoR (onderwerp) 9 Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht,

10

11 Jus / VoR (onderwerp) 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 1. Klachten en verzoekschriften m.b.t. de minister van Justitie 1. KLACHTEN EN VERZOEKSCHRIFTEN M.B.T. DE MINISTER VAN JUSTITIE Zie ook inv.nrs , 141, Klacht van N.N. tegen de minister van Justitie inzake het niet optreden tegen de illegale praktijken bij de export van zuidvruchten en zijn veroordeling voor het het rijden met een ongeldig rijbewijs omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Staat der Nederlanden inzake zijn behandeling tijdens zijn rechtzaken omslag VR-nummer: Verzoek van N.N. aan de minister van Justitie voor een vergoeding van de geleden waterschade, ontstaan na de afsluiting en verzegeling van zijn huurpand op last van de rechter-commissaris omslag VR-nummer: Europees beroep van N.N. tegen de minister van Justitie inzake het innemen van goederen bij zijn arrestatie, onduidelijke reden van aanhouding en niet tijdig en voldoende voorbereiding op zijn verdediging voor meermalen gepleegde oplichting pak VR-nummer: Verzoek van N.N. aan de minister van Justitie inzake de toepassing van een artikel uit het E.E.G.-verdrag betreffende een uitkering van invaliditeitsrente, verkregen van de door hem vervulde verzekeringstijdvakken in Nederland en Duitsland omslag VR-nummer: Europees beroep van N.N. tegen de minister van Justitie inzake het verzoek om vernietiging van de vonnissen met ter beschikkingstelling van de Regering voor het plegen van ontucht met minderjarigen omslag VR-nummer: Verzoek van N.N. aan de minister van Justitie om een strafvervolging in te stellen tegen de Hollandse Metallurgische Industrie Billiton BV te Arnhem wegens luchtverontreiniging.

12 12 Jus / VoR (onderwerp) omslag VR-nummer: Europees beroep van N.N. tegen de Nederlandse Staat inzake het opheffen van de ter beschikkingstelling van de Regering na een vonnis van het Gerechtshof te 's- Hertogenbosch voor poging tot doodslag pak VR-nummer: Verzoek van N.N. aan de minister van Justitie om schadeloosstelling voor de beschadiging van haar auto tijdens een achtervolging van twee ontsnapte gedetineerden door de Rijkspolitie Groep Ommen en de Verkeersgroep Zwolle omslag VR-nummer: Verzoek van N.N. om hulp van de minister van Justitie bij het innen van een vordering op de dochter van N.N., welke hem gerechtelijk is toegewezen omslag VR-nummer: Verzoek van N.N. aan de Koningin om herziening van het vonnis, eerherstel en het aan het publiek kunnen tentoonstellen van zijn archeologische vondsten pak VR-nummer: Europees beroep van N.N. tegen de minister van Justitie inzake de duur van het proces, waarbij hij in verzekeringstelling is geplaatst voor verduistering in een onteigeningskwesties pak VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Stichting Gezondheidsdienst voor dieren in Gelderland en de Staat (Justitie) inzake zijn inbeslaggenomen veestapel wegens schending van het Besluit Bestrijding Tuberculose onder het Rundvee pak VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de minister van Justitie inzake het niet beantwoorden van zijn brieven omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de minister van Justitie inzake het niet beantwoorden van zijn brief omslag VR-nummer:

13 Jus / VoR (onderwerp) Klachten en verzoekschriften m.b.t. Politieoptreden 2. KLACHTEN EN VERZOEKSCHRIFTEN M.B.T. POLITIEOPTREDEN 16 Klacht van N.N. over een wachtmeester van de Rijkspolitie te Bergentheim inzake het uitgevoerde onderzoek naar de aangifte van een diefstal omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen wachtmeesters van de Rijkspolitie Gewest Amsterdam, Afdeling Parketgroep Amsterdam inzake het optreden bij een nachtelijke inval, zijn arrestatie en inhechtenisneming voor de niet betaalde boetes voor verkeersovertredingen omslag VR-nummer: Klacht van N.N. en N.N. tegen de Gemeentepolitie te Eindhoven en Heerlen inzake het optreden tijdens hun arrestatie en inverzekeringstelling omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie Hoogeveen inzake de behandeling van de aangifte van mishandeling door haar man en de beslagneming van hun eigendommen omslag VR-nummer: Klacht van N.N. en N.N. tegen een opperwachtmeester van de Rijkspolitie Post Oirsbeek inzake het optreden tijdens de aanhouding en het verhoor op het politiebureau omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen een agent van de Gemeentepolitie te Zwijndrecht inzake het optreden tijdens het overhandigen van een bekeuring en het afhandelen van de aangifte van huisvredebreuk en mishandeling omslag VR-nummer: Klacht van N.N. over het ongepaste optreden van een gemeentepolitieagent van 's- Hertogenbosch bij een verkeerscontrole omslag VR-nummer: Verzoek van N.N. om toekenning van een schadevergoeding wegens een onrechtmatige overheidsdaad en het instellen van een onderzoek voor de strafvervolging van een wachtmeester van de Rijkspolitie te Zevenbergen voor mishandeling en doodslag van haar man.

14 14 Jus / VoR (onderwerp) omslag VR-nummer: Klacht van N.N. over een hoofdagent der Gemeentepolitie van Tilburg en de wachtmeester van het Korps Marechaussee over het onderzoek, het opgemaakte proces-verbaal van de hem tenlaste gelegde verkeersovertreding en de bij verstek veroordeling door de politierechter te Breda omslag VR-nummer: Klacht van N.N. betreffende het optreden van de Apeldoornse Gemeentepolitie bij het sussen van een burenruzie omslag VR-nummer: Klacht van N.N. over het optreden van de Gemeentepolitie van Leiden tijdens een huiszoeking, aanhouding en inverzekeringstelling omslag VR-nummer: Klacht van N.N. over het politieoptreden inzake de aangifte van bedreiging, treitering en laster door N.N. te Amsterdam omslag VR-nummer: Klacht van N.N. over de Rijkspolitie te Sint Jacobiparochie over het opgemaakte proces-verbaal van de hem tenlaste gelegde ontucht omslag VR-nummer: Verzoek van N.N. om een hernieuwd onderzoek naar de privé-contacten van een politieambtenaar met zijn vrouw omslag VR-nummer: Klacht van de ouders van N.N. over het optreden en de mishandeling door een wachtmeester der Rijkspolitie bij een aanmaning tot doorlopen omslag VR-nummer: Klacht van N.N. over het optreden van de Gemeentepolitie te Heerlen inzake de lange tijdsduur van de aanhouding en ondervraging wegens diefstal omslag VR-nummer: Aangifte van N.N. voor mishandeling door en het niet vervolgen van N.N., klacht

15 Jus / VoR (onderwerp) 15 over politieoptreden inzake de aangifte van mishandeling door N.N omslag VR-nummer: Klacht van N.N. over de Gemeentepolitie te Amsterdam voor het niet in behandeling nemen van de aangifte wegens beledigingen en tegen diens wil binnentreden in zijn woning omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Amsterdam inzake het optreden op het politiebureau, de voortgang en onrechtmatigheden in een echtscheidingsproces omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Rijkspolitie te Eibergen inzake het niet in behandeling willen nemen van de aangifte van vernieling van veldgewassen omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen hoofdagenten van de Gemeentepolitie te Amsterdam inzake het optreden bij zijn aanhouding en inverzekeringstelling voor het niet betalen van een bij gerechtelijke vonnis openstaande boete omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen een wachtmeester van de Rijkspolitie te Wateringen inzake het optreden tijdens zijn aanhouding voor een verkeersovertreding omslag VR-nummer: Verzoek van N.N. om een schadevergoeding wegens vernielingen door een postcommandant der Rijkspolitie Post Loon op Zand nadat zijn vrouw de liefdesrelatie met hem had verbroken omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen een hoofdinspecteur van de Gemeentepolitie te Amsterdam inzake het optreden tijdens zijn aanhouding, overbrenging naar het politiebureau en het verzoek om een vergoeding voor loonderving omslag VR-nummer: Klacht van N.N. over de Gemeentepolitie te Roermond inzake de aangerichte vernielingen bij een inval in zijn huis omslag

16 16 Jus / VoR (onderwerp) VR-nummer: Klacht van N.N. tegen Gemeentepolitie te Rotterdam inzake de aanhouding van hem en zijn vrouw en het verzoek om schadevergoeding wegens het bederven van goederen door hun inhechtenisneming omslag VR-nummer: Verzoek van N.N. aan de officier van Justitie te Maastricht een onderzoek te doen naar het optreden van een agent van de Verkeersgroep te Sittard/Maastricht tijdens de aanhouding voor een verkeersovertreding omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Zaandam inzake de behandeling van de aangiften van mishandeling door zijn huurbaas omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Vlaardingen inzake het optreden tijdens de nachtelijke inval in een hotel voor het innen van niet betaalde boetes omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen het hoofd van de Recherche van de Gemeentepolitie te Voorburg inzake het optreden tijdens een onderzoek naar dubieuze praktijken van een lid van de Universele Christengemeenschap omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te 's-gravenhage inzake het optreden tijdens een inval in zijn woning, zijn arrestatie, de overbrenging naar het bureau en de opsluiting omslag VR-nummer: Verzoek van N.N. aan de Gemeentepolitie te Leiden om teruggave van zijn inbeslaggenomen administratie omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie van Sliedrecht inzake de behandeling van de aangifte van diefstal van zijn rioleringsbuizen omslag VR-nummer:

17 Jus / VoR (onderwerp) Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Voorschoten inzake het optreden tijdens een verkeerscontrole en posteren op een rijwielpad omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen een agent van de Gemeentepolitie te Bussum inzake het optreden tijdens de aanhouding en overbrenging naar het politiebureau omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Rijkspolitie te Almelo inzake het optreden tijdens de arrestatie en gevangenneming van haar man voor het ongeoorloofd thuis houden van zijn leerplichtige kinderen omslag VR-nummer: Klacht en een verzoek om strafvervolging van N.N. tegen een hoofdagent van de Gemeentepolitie te Leiden inzake het optreden bij zijn aanhouding en in beslagneming van een damesfiets omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de commissaris van de Rijkspolitie te Haarlem inzake het optreden tijdens het verhoor en de opsluiting in een cel bij een onderzoek naar een oplichtingzaak omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te 's-gravenhage inzake het optreden tijdens de aanhouding van haar zoon en de afhandeling van het betalen van de boete omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Amsterdam inzake het optreden tijdens een huiszoeking in een woonboot en het verhoor op het politiebureau omslag VR-nummer: Verzoek van N.N. aan de Koningin om voortzetting van zijn medische praktijk en niet meer lastig te worden gevallen door de Rijkspolitie Groep Portugaal voor ondervraging omslag VR-nummer: Klacht van het bestuur van N.N. tegen de Civiele Politie en de Nederlandse Regering

18 18 Jus / VoR (onderwerp) inzake het optreden tijdens de aanhouding, overhandiging van bevelen en aanmaningen tot betaling van gas, electra, water, huur en andere voorzieningen pakken VR-nummer: Verzoek van N.N. aan de Tweede Kamercommissie om een onderzoek in te stellen naar het optreden van twee agenten van de Spoorwegpolitie tijdens zijn arrestatie omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Rijkspolitie Groep Thorn en de Gemeentepolitie te Heerlen inzake het optreden tijdens zijn aanhouding en verhoor op het politiebureau op verdenking van schennis van de eerbaarheid omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Rotterdam inzake het optreden bij de afhandeling van de aangifte van diefstal omslag VR-nummer: Verzoek van N.N. om een schadeloosstelling inzake een negatief uitgevallen rapport van de Rijksrecherche te Amsterdam waardoor hem ontslag werd verleend bij de Gemeente Est en Opijnen omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Rijkspolitie Gewest Rotterdam Parketgroep Rotterdam inzake het afhandelen van een opgelegde boete bij een verkeersovertreding omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te 's-gravenhage inzake het optreden bij een aanrijding en het onderzoek van de Verkeerspolitie naar de toedracht van het ongeluk omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Amsterdam inzake het optreden tijdens zijn aanhouding en inverzekeringstelling voor medeplichtigheid aan diefstal in vereniging pakken VR-nummer:

19 Jus / VoR (onderwerp) Klacht van N.N. tegen de Rijkspolitie Groep Stein en de Gemeentepolitie te Heerlen inzake het optreden tijdens zijn aanhouding als verdachte van oplichting, de inverzekeringstelling en het verhoor op het politiebureau te Heerlen omslag VR-nummer: Klacht van N.N. over de Rijkspolitie te Bergen inzake zijn aanhouding, inverzekeringstelling en het opgemaakte proces-verbaal omslag VR-nummer: Klacht van N.N. over het optreden van drie ambtenaren van het Korps Rijkspolitie te Born inzake zijn aanhouding, inbeslagneming van zijn rijbewijs, overbrenging, insluiting en het onderzoek pak VR-nummer: Klacht van N.N. tegen Gemeentepolitie Tilburg inzake het niet doeltreffend optreden bij gewelddadigheden in een woonwagenkamp omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Rotterdam inzake het optreden tijdens een aanhouding voor vermeend snel rijden en alcoholgebruik omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Baarn en het Openbaar Ministerie te Utrecht inzake het optreden tijdens zijn aanhouding, zijn overbrenging naar het politiebureau en inverzekeringstelling voor opname in een psychiatrische inrichting pak VR-nummer: Klacht van N.N. te Heerhugowaard tegen het Korps Rijkspolitie Groep Heerhugowaard inzake het optreden tijdens het verhoor voor het collecteren zonder vergunning omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Meppel inzake het optreden na een nachtelijke inbraakmelding in een juwelierszaak omslag VR-nummer:

20 20 Jus / VoR (onderwerp) Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Amsterdam inzake het optreden tijdens een verkeerscontrole, zijn aanhouding en overbrenging naar het politiebureau, de nacht in de cel en het opmaken van een proces-verbaal omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Amsterdam inzake het optreden bij de ontruiming van een kraakpand in Amsterdam omslag VR-nummer: Klacht van N.N. over de officier van Justitie te Arnhem betreffende een echtscheidingsprocedure en het optreden van de Gemeentepolitie van Arnhem tijdens het onbevoegd binnentreden van zijn woning omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen agenten van de Rijkspolitie te Gemert inzake ontuchtige handelingen met minderjarigen omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Arnhem inzake het optreden tijdens een inval en zijn arrestatie omslag VR-nummer: Klacht van N.N. over de Gemeentepolitie te Amsterdam inzake de aanhouding en de onzorgvuldigheid betreffende het in bewaringstellen en de verkoop van zijn auto omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Utrecht en Justitie inzake het optreden tijdens zijn aanhouding, inverzekeringstelling, verhoor voor amfetaminesmokkel en de wijze van behandeling tijdens zijn proces pak VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Groningen en de officier van Justitie te Groningen inzake het niet afhandelen van zijn aangifte van diefstal van een aanhangwagen omslag VR-nummer: Klacht van N.N. over de Gemeentepolitie Heerlen, de Rijkspolitie te Mijdrecht en de

21 Jus / VoR (onderwerp) 21 rechter-commissaris te Maastricht inzake de invrijheidstelling van haar exechtgenoot omslag VR-nummer: Klacht van N.N. over de Gemeentepolitie van Utrecht inzake het optreden bij de aanhouding, insluiting ter kalmering en ontnuchtering van haar man en tegen de Kinderpolitie van Utrecht om niet tegen de kinderen in de buurt op te treden wegens overlast pak VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Rijkspolitie te Nieuwkoop inzake het onderzoek naar het opgemaakte proces-verbaal en de aan de klager tenlaste gelegde mishandeling omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Rijkspolitie Groep Bennebroek inzake het optreden tijdens de aanhouding, de overbrenging naar het politiebureau en het verhoor wegens huisvredebreuk en mishandeling bij het ontruimen van hun gekraakte woning omslag VR-nummer: Klacht van N.N. over de Rijkspolitie Groep Wierden inzake het optreden tijdens de aanhouding en overbrenging van zijn vader naar het politiebureau omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Rijkspolitie te Water te Dordrecht inzake het optreden tijdens het verhoren van haar echtgenoot naar aanleiding van het onderzoek naar het Uniser-gif omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Amsterdam en te Zaandam inzake het bestrijden van overlast en vandalisme in Zaandam omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Rijkspolitie Groep Sleen inzake het optreden bij de inname van haar rijbewijs omslag VR-nummer: Klacht van N.N. en N.N. tegen de Gemeentepolitie te Utrecht inzake het ontoereikend en nalatig optreden tegen strafbare feiten bij de ontruiming van een kraakpand.

22 22 Jus / VoR (onderwerp) omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de voorlopige hechtenis en verlenging daarvan van N.N omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Rijkspolitie te Sas van Gent en een verkeersschout te Middelburg inzake het optreden bij een controle op de naleving van de bepalingen gesteld in de Wegenverkeerswetgeving en het technisch onderzoek van zijn zelfgemaakte invalidenvoertuig omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Amsterdam en het Openbaar Ministerie te Amsterdam inzake het optreden tijdens zijn aanhouding, transport en verblijf op de politiebureaus nadat hij een verslag van een demonstratie bij een kraakpand had gemaakt omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Zoetermeer inzake het optreden bij geluidsoverlast en de inbeslagname van haar stereo-installatie omslag VR-nummer: Klacht van N.N. over het optreden van de Gemeentepolitie en de hoofdofficier van Justitie te Amsterdam tijdens en na de ontruiming van een kraakpand omslag VR-nummer: A 97 Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Deventer inzake de behandeling van de aangifte van mishandeling omslag VR-nummer: Klacht van N.N. over de Rijkspolitie te Bunnik inzake het behandelen van de aangifte van en het onderzoek naar de diefstal van haar sieraden omslag VR-nummer: Klacht van N.N. over de Rijkspolitie te Oploo met betrekking tot de behandelingsduur van de aangifte van het zonder toestemming afschieten van eksters omslag VR-nummer:

23 Jus / VoR (onderwerp) Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Roermond inzake het optreden tijdens de gevangenhouding van haar zoon in verband met een diefstal van een brommer omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Politie van Enkhuizen inzake het behandelen van de aangifte van winkelinbraak met diefstal omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Roosendaal inzake de behandeling bij de aangifte van geweldpleging en het onrechtmatig meenemen van een hondje omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Amsterdam inzake het behandelen van de aangifte van haar auto-inbraak omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Politie en Recherche van Leidschendam inzake het optreden bij een inval, arrestatie, opsluiting en de manier van verhoren omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Gemeentepolitie te Utrecht en de Gemeentepolitie te Arnhem inzake het afhandelen van een aanklacht wegens oplichting omslag VR-nummer: Klacht van N.N. over het optreden van de Gemeentepolitie te Amsterdam bij een burenruzie omslag VR-nummer: Klacht van N.N. tegen de Politie inzake het optreden tijdens de arrestatie en het verhoor van haar zoon omslag VR-nummer: Klacht van N.N. over de Gemeentepolitie te Rotterdam inzake het afhandelen van de aangifte van straatroof omslag VR-nummer:

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06 Inventaris van het archief van de Inspecteur(- Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Landen Zeemacht en daarbij gedeponeerde archieven, 1814-1940 (1950) Auteur:

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nummer Toegang: 390 Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nationaal Archief Nationaal Archief This finding aid is written in Dutch. 390 390 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen

Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen A D V I E S Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Klachten over politie en justitie

Klachten over politie en justitie Advocaat te s-gravenhage Prof. mr. M. Wladimiroff Klachten over politie en justitie T5 Adv. Pr. februari 1987 4.4. 4.8. 4.2. 4.3. 4.5. 4.6. 4.7. 4.. 4. Beklag over het niet (verder) vervolgen De gevraagde

Nadere informatie

CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg

CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg In Stichting vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen: EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons of onze:

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

De rechten van de arrestant. Informerende brochure door de Liga voor Mensenrechten over de rechten van burgers in contact met de politie.

De rechten van de arrestant. Informerende brochure door de Liga voor Mensenrechten over de rechten van burgers in contact met de politie. De rechten van de arrestant Informerende brochure door de Liga voor Mensenrechten over de rechten van burgers in contact met de politie. Voorwoord Als je regelmatig deelneemt aan betogingen of vormen van

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA DE WET DNA-ONDERZOEK BIJ VEROORDEELDEN OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA Mr. S.L.J. Janssen Inleiding Al sinds de indiening van het wetsvoorstel in november 2002, houdt de Tweede Kamer zich

Nadere informatie

Inhoudsopgave. AFDELING I - ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1a. Spirit of Cricket 1b. Verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave. AFDELING I - ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1a. Spirit of Cricket 1b. Verantwoordelijkheid K.N.C.B. TUCHTREGLEMENT 12 april 2015 als bedoeld in artikel 22 van de statuten, vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering gehouden te Nieuwegein op 11 april 2015. Inhoudsopgave AFDELING I -

Nadere informatie

Brandstof voor de opsporing

Brandstof voor de opsporing Brandstof voor de opsporing Brandstof voor de opsporing Evaluatie Wet bevoegdheden vorderen gegevens Toine Spapens Mirjam Siesling Ellen de Feijter Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 2011 WODC, ministerie

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Als u iets niet duidelijk is over een van deze rechten, laat dit weten aan de Police Custody Officer [ambtenaar belast met de detentie]

Als u iets niet duidelijk is over een van deze rechten, laat dit weten aan de Police Custody Officer [ambtenaar belast met de detentie] Denk aan uw rechten als u in detentie gehouden wordt De rechten in deze kennisgeving zijn voor u gewaarborgd op grond van de wetgeving in Engeland en Wales en zijn in overeenstemming met Richtlijn nr.

Nadere informatie

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST VOORWOORD Voor deze Handreiking is als basis gebruikt de Richtlijn van het KNMG Vademecum, onderdeel V.06. Derhalve

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden M-ALG-10-04 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Degene die als zodanig is omschreven in de bijzondere voorwaarden van deze verzekering. 1.2 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie