Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering (ORV-1212)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering (ORV-1212)"

Transcriptie

1 Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering (ORV-1212) Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden van de VvAA Overlijdensrisicoverzekering. In deze verzekeringsvoorwaarden leest u onder andere wat u van ons kunt verwachten, wat wij van u verwachten, wanneer wij uitkeren en wanneer niet. Op uw polis kunnen bepalingen staan die speciaal voor uw verzekering gelden (clausules). Wat in deze clausules staat gaat vóór wat in de verzekeringsvoorwaarden staat. Wat is dit voor verzekering? Deze overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerd kapitaal uit na het overlijden van de verzekerde(n). Met de uitkering kunt u bijvoorbeeld een (deel van) een hypothecaire lening aflossen, of de uitkering zorgt voor financiële zekerheid voor uw nabestaanden en/of zakenpartner. - Voor de leesbaarheid gebruiken wij consequent de hij-vorm. Overal waar hij of zijn staat, kunt u dus ook zij of haar lezen. - Als er meer personen verzekerd zijn, kunt u voor verzekerde ook medeverzekerde of verzekerden lezen. - Als de verzekering door meer verzekeringnemers is afgesloten, kunt u voor verzekeringnemer ook verzekeringnemers lezen; - Soms staat in de verzekeringsvoorwaarden dat u mededelingen schriftelijk moet doen. Als u bij ons hebt aangegeven dit liever elektronisch te doen (per ) kunt u voor schriftelijk ook digitaal lezen _02 Orteliuslaan 750, Postbus 8153, 3503 RD Utrecht, , 1

2 Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Inhoudsopgave Artikel pagina Artikel pagina ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPPEN 4 ARTIKEL 2. WAT ZIJN DE UITGANGSPUNTEN VAN DE VERZEKERING? U moet ons juist en volledig informeren Wat gebeurt er als u ons niet juist en volledig hebt geïnformeerd? Onzekerheidseis 5 ARTIKEL 3. BEGIN, LOOPTIJD EN EINDE VAN DE VERZEKERING Wanneer begint de verzekering? 3.2. Voorlopige dekking Wanneer eindigt de verzekering? De einddatum Wanneer eindigt uw verzekering nog meer? 6 ARTIKEL 4. HOE kunt u DE VERZEKERING AANPASSEN? Kunt u uw net afgesloten verzekering opzeggen? Kunt u uw verzekering voor de einddatum stoppen? Kunt u deze verzekering afkopen, belenen of premievrij maken? Verpanden 6 ARTIKEL 5. HOE Kunt u HET VERZEKERD KAPITAAL AANPASSEN? Verhoging van het verzekerd kapitaal Verhoging zonder medische waarborgen (optierecht) Wanneer vervalt het optierecht? Verhoging met medische waarborgen Wanneer kunt u het verzekerd kapitaal niet meer verhogen? Wanneer gaan de wijzigingen in? Hoe kunt u het verzekerd kapitaal verlagen? Kunt u de looptijd van de verzekering langer of korter maken? Minimale premie Moeten wij de wijzigingen altijd doorvoeren? Wanneer gaan de wijzigingen in? Uw toestemming (of die van de pand houder) Nieuwe polis Wat zijn de gevolgen voor de tarieven en de verzekeringsvoorwaarden? 7 ARTIKEL 6. WANNEER MOGEN WIJ DE VERZEKERING AANPASSEN? Aanpassing van de verzekering door wettelijke voorschriften Aanpassing van de verzekering door bijzondere omstandigheden Wat gebeurt er als wij de verzekering aanpassen? Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de wijziging? 7 ARTIKEL 7. BETALING VAN DE PREMIE Hoeveel premie moet u betalen? Hoe lang moet u premie betalen? Wanneer moet u premie betalen? Wat gebeurt er als wij uw premie niet automatisch kunnen innen? Wat gebeurt er als u helemaal geen premie betaalt? 7 ARTIKEL 8. WANNEER KRIJGT U PREMIE- VRIJ STELLING OMDAT U ARBEIDS - ONGESCHIKT BENT? Wanneer krijgt u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Hoe lang hebt u uiterlijk recht op de premievrijstelling? Samentellen van periodes van arbeidsongeschiktheid Hoe beoordelen wij of de verzekerde arbeidsongeschikt is? Eerste twee jaar van arbeidsongeschikt - heid: beroepsarbeidsongeschiktheid Na twee jaar arbeidsongeschiktheid: passende arbeid Verder onderzoek naar de mate van arbeidsongeschiktheid Wie betaalt de kosten van het nadere onderzoek naar de mate van arbeidsongeschiktheid? Wanneer is de verzekerde niet meer arbeidsongeschikt? Hoeveel is de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Wanneer krijgt u nooit premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Wat moet u doen om premievrijstelling te kunnen krijgen? Wat gebeurt er bij het niet-nakomen van verplichtingen? 9 ARTIKEL 9. WANNEER KRIJGT U het NIET-ROKERSTARIEF? Wanneer krijgt u het niet-rokerstarief? Wanneer eindigt het niet-rokerstarief? Wat gebeurt er als blijkt dat u geen recht had op het niet-rokerstarief? Premie Uitkering 9 ARTIKEL 10. WANNEER KRIJGT U HET VERZEKERD KAPITAAL? Overlijden van de verzekerde Euthanasie 9 2

3 Artikel pagina Artikel pagina ARTIKEL 11. WANNEER KUNT U EEN VERVROEGDE OVERLIJDENS UITKERING KRIJGEN? Wanneer kunt u een Vervroegde Overlijdens Uitkering aanvragen? Wanneer kunt u geen Vervroegde Overlijdens Uitkering aanvragen? Hoe hoog is de Vervroegde Overlijdens Uitkering? Welke gevolgen heeft het gebruiken van de Vervroegde Overlijdens Uitkering voor de verzekering en de premie - betaling? Vermindering van de Vervroegde Overlijdens Uitkering Welke rentevergoeding betaalt u voor de Vervroegde Overlijdens Uitkering? Aan wie betalen wij de Vervroegde Overlijdens Uitkering? Wat gebeurt er als blijkt dat er geen recht was op een Vervroegde Overlijdens Uitkering? Wat als er een onjuiste diagnose is gesteld? 10 ARTIKEL 12. WAT KEREN WIJ UIT? Uitkering bij overlijden van een verzekerde Hoe hoog is de uitkering als er bij overlijden een premieachterstand is? Hoe hoog is de uitkering als er een Vervroegde Overlijdens Uitkering is geweest? Belastingen en heffingen Collectieve ongedaan making verlaging van het verzekerd kapitaal Terrorisme Onjuiste informatie 11 ARTIKEL 15 WANNEER KEREN WIJ HELEMAAL NIET UIT? Fraude Zelfmoord Oorlogshandelingen Vliegongeval Verjaring 11 ARTIKEL 16. UW ADRES 11 ARTIKEL 17. HOE GAAN WIJ OM MET UW PERSOONSGEGEVENS? 11 ARTIKEL 18. WAT KUNT U DOEN ALS U HET NIET MET ONS EENS BENT? (TOEPASSELIJK RECHT EN KLACHTEN) Nederlands recht Klachtenregeling 12 ARTIKEL 13. AAN WIE BETALEN WIJ HET VERZEKERD KAPITAAL? Hoofdregel: betaling aan de begunstigde Aan wie betalen wij uit? Wijziging van de begunstiging Aanvaarding van de begunstiging door de begunstigde Aan wie betalen wij als er meer begunstigden zijn? Aanvaarding van de begunstiging door de begunstigde (na overlijden van de verzekerde) Geen uitkering als de begunstigde betrokken is bij het overlijden van de verzekerde Aan wie betalen wij het verzekerd kapitaal als u overlijdt? Aan wie betalen wij het verzekerd kapitaal bij verpanding? 11 ARTIKEL 14. WANNEER VERLAGEN WIJ DE UITKERING? Oorlog Verlaging van het verzekerd kapitaal bij oorlog in Nederland Wie bepaalt wanneer er oorlog is in Nederland? Individuele ongedaan making verlaging van het verzekerd kapitaal 11 3

4 ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPPEN Hieronder leest u de uitleg van belangrijke begrippen in deze verzekeringsvoorwaarden Afkoop van de verzekering Het op uw verzoek voortijdig stoppen van de verzekering, waarbij de verzekeraar de afkoopwaarde uitbetaalt. In deze overlijdensrisicoverzekering zit geen afkoopwaarde. U kunt deze verzekering niet afkopen Arbeidsongeschiktheid Als de verzekerde gedeeltelijk of helemaal niet meer kan werken door ziekte of een ongeval Atoomkernreactie Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit Begunstigde De persoon die het verzekerd kapitaal ontvangt bij het uitkeren van de verzekering. Op uw polis staat wie de begunstigde is Belenen Het opnemen van een geldbedrag uit een verzekering als lening. U hebt nog geen recht op de uitkering, maar leent vast een deel daarvan. U kunt deze overlijdensrisicoverzekering niet belenen Dalende overlijdensrisicoverzekeringen Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering Het bedrag dat uitgekeerd wordt bij overlijden neemt per jaar met een vast bedrag af. In het eerste jaar van de verzekering is dat op het hoogste niveau, in het laatste jaar op het laagste niveau. Feitelijk bent u steeds voor een lager bedrag verzekerd. Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering? Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering verzekert u gedurende de gehele looptijd een annuïtair dalend kapitaal bij overlijden. Het percentage waarmee dit kapitaal daalt, ligt tussen de 4% en 8% en is door u zelf te bepalen. In de eerste jaren van de verzekering daalt het verzekerd kapitaal nauwelijks. Aan het eind van de looptijd neemt het verzekerd kapitaal sterk af Fraude Het bij de totstandkoming en/of bij de uitvoering van een verzekering (proberen te) verkrijgen van een uitkering of prestatie waarop geen recht bestaat of een verzekeringsdekking onder valse voorwendsels, door - valsheid in geschrifte; - bedrog; - benadeling van schuldeisers of rechthebbenden en/of; - verduistering Kerninstallatie Een reactor, fabriek of inrichting zoals gedefinieerd in het Verdrag van Parijs 1960 over wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie Looptijd van de verzekering De periode vanaf de begindatum van de verzekering tot en met de einddatum Medische waarborgen Informatie of verklaringen waaruit blijkt dat de verzekerde (voldoende) gezond is. Bijvoorbeeld een gezondheidsverklaring, een verklaring van een arts of een medisch onderzoek Molest Georganiseerd geweld. Schade veroorzaakt door de volgende omstandigheden. a. Gewapend conflict: een conflict tussen landen of groepen waarbij militaire wapens gebruikt worden. Hiermee bedoelen wij ook een actie van een vredesmacht van de Verenigde Naties. b. Burgeroorlog: georganiseerd geweld tussen inwoners van een land waarbij een groot deel van de inwoners betrokken is. c. Opstand: georganiseerd verzet met geweld tegen de overheid van een land. d. Binnenlandse onlusten: georganiseerde gewelddadige acties op verschillende plaatsen in een land. e. Oproer: een georganiseerde plaatselijke gewelddadige groep die tegen de overheid is. f. Muiterij: een georganiseerde gewelddadige actie van leden van een gewapende macht (bijvoorbeeld het leger) gericht tegen de leiding van de groep Natuurramp Door natuurkrachten veroorzaakte ramp. Hieronder vallen in ieder geval: aardbeving, vulkanische uitbarsting, overstroming, vloedgolf, hagel, lawine en orkaan Pandhouder De pandhouder is degene die het pandrecht heeft. Als de overlijdensrisicoverzekering verpand is, is de pandhouder rechthebbende op de eventuele overlijdensuitkering Polis Uw verzekeringsbewijs. Een schriftelijk (of digitaal) document waarop u informatie vindt over bijvoorbeeld wie verzekerd is, de looptijd van de verzekering, de premie en welke verzekeringsvoorwaarden van toepassing zijn. Uw polis bestaat uit het polis voorblad, het polisblad, de geldende verzekeringsvoorwaarden en eventuele clausulebladen. Op de clausulebladen staan speciale bepalingen (clausules, premietabellen) of nadere afspraken die wij met u hebben gemaakt. Clausules zijn een aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden. De inhoud van de clausules gaat vóór hetgeen in de voorwaarde bepaald is. U krijgt uw polis van ons bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering. Wij sturen u een nieuwe polis als er iets in uw verzekering is veranderd, of als u hebt aangegeven dat u uw polis bent kwijtgeraakt. De nieuwe polis komt dan in de plaats van de oude polis en de bijbehorende clausulebladen. Wat in de nieuwste polis staat, geldt Premiebetaaldag De datum waarop de eerste premie of de termijnpremie is verschuldigd Premievrij maken Als de premiebetaling wordt stopgezet, kan de verzekering soms blijven bestaan, maar met een aangepaste (verlaagde) uitkering. U kunt deze overlijdensrisicoverzekering niet premievrij maken Premievrijstelling Voor deze verzekering moet u premie betalen. Als u (al dan niet tijdelijk) geen premie hoeft te betalen, heet dit premievrijstelling. Bij deze verzekering kunt u (gedeeltelijke) premievrijstelling krijgen bij arbeidsongeschiktheid. U moet dit wel apart meeverzekeren. Meer hierover leest u in artikel 8. 4

5 1.18. Roken Het roken of het gebruiken van nicotine-houdende middelen. Hiermee bedoelen wij ook de waterpijp, elektronische sigaretten en nicotinepleisters of -pillen Terminale ziekte Een ziekte waarbij een door ons aangewezen arts schriftelijk verklaart dat de verzekerde vrijwel zeker binnen 12 maanden zal overlijden U of uw De verzekeringnemer Verpanding Het overdragen van uw recht op uitkering aan een ander (bijvoorbeeld als zekerheid dat die ander een geleende geldsom van u terug zal krijgen). De overdracht of verpanding geldt alleen nadat wij dit op uw polis hebben aangetekend Vervroegde Overlijdens Uitkering Als de verzekerde overlijdt, keren wij het verzekerd kapitaal uit. Als de verzekerde terminaal ziek is, kunt u vragen om een voorschot. Dit noemen wij de Vervroegde Overlijdens Uitkering. De Vervroegde Overlijdens Uitkering is een voorschot op de overlijdensuitkering, waarover u rente betaalt Verzekerde(n) De persoon (of personen) van wie afhangt of de verzekering uitkeert. Als de verzekerde overlijdt - en als aan de verzekeringsvoorwaarden is voldaan - keren wij het verzekerd kapitaal uit. Op uw polis staat wie verzekerde is. Als er meer verzekerden op de polis staan, gelden de bepalingen uit deze verzekeringsvoorwaarden voor iedere verzekerde afzonderlijk Verzekerd kapitaal Het bedrag dat wij uitbetalen als de verzekerde overlijdt. Op uw polis staat hoe hoog het verzekerd kapitaal is Verzekeringnemer(s) Degene die de verzekering heeft afgesloten. De verzekering nemer is ons aanspreekpunt bij de verzekering. Hij betaalt ook de premies. Als er meer verzekeringnemers zijn, moeten zij allen afzonderlijk aan de bepalingen uit deze verzekeringsvoorwaarden voldoen, tenzij wij iets anders met u hebben afgesproken Voorlopige dekking Tijdelijke dekking. Hiermee is de kandidaat-verzekerde alvast verzekerd terwijl de verzekeringsaanvraag nog bij ons in behandeling is VvAA ( wij ) VvAA Levensverzekeringen N.V. (VvAA) is de verzekeraar waarmee u de verzekering afsluit. VvAA is gevestigd aan de Orteliuslaan 750 in Utrecht. Het AFM-vergunning nummer van VvAA Levensverzekeringen N.V. is , het KvK-nummer Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden wij, ons of onze staat, bedoelen wij VvAA Levensverzekeringen N.V. ARTIKEL 2. WAT ZIJN DE UITGANGSPUNTEN VAN DE VERZEKERING? Wat in dit artikel staat, geldt voor zowel de verzekeringnemer als de verzekerde U moet ons juist en volledig informeren De verzekering sluiten wij af op grond van feiten en informatie die u ons hebt meegedeeld tijdens het aanvraag- en beoordelingstraject. Het gaat ons om feiten die u kent of hoort te kennen en waarvan u weet of hoort te begrijpen, dat het meedelen daarvan belangrijk is voor de af te sluiten verzekering. Daarnaast wordt de verzekering gesloten op grond van eventuele aanvullende gegevens uit een gezondheidsverklaring, medische keuring of andere verstrekte gegevens. Deze mededelingen, gegevens en verklaringen - in welke vorm dan ook - vormen de grondslag van de verzekering Wat gebeurt er als u ons niet juist en volledig hebt geïnformeerd? Als u de mededelingsplicht uit artikel 2.1 niet bent nagekomen en wij de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet of niet tegen dezelfde premie en/of voorwaarden zouden hebben gesloten, mogen wij de verzekering binnen twee maanden na de ontdekking hiervan: a. tegen een andere premie en/of andere voorwaarden voortzetten, of de uitkering aanpassen (zie artikel 14.3); b. met onmiddellijke ingang opzeggen als - u met opzet tot misleiden hebt gehandeld; - wij bij kennis van de ware stand van zaken de verzekering niet hadden afgesloten. De verzekering eindigt dan op de datum die wij in de opzeggingsbrief noemen Onzekerheidseis De verzekering voldoet aan de eis uit artikel 7:925 van het Burgerlijk Wetboek dat het tijdstip waarop de verzekerde gebeurtenissen en/ of de uitkering plaats zullen vinden, bij het sluiten van de verzekering onzeker zijn. ARTIKEL 3. BEGIN, LOOPTIJD EN EINDE VAN DE VERZEKERING 3.1. Wanneer begint de verzekering? De ingangsdatum van de verzekering staat op uw polis. Dit is de eerste dag waarop u bent verzekerd (vanaf 0.00u). De verzekerde dekking kan nooit eerder ingaan dan de datum waarop de verzekering is afgesloten. Als de verzekerde voor de ingangsdatum overlijdt, betalen wij het verzekerde bedrag niet, behalve als wij schriftelijk met u een voorlopige dekking hebben afgesproken (zie artikel 3.2) Voorlopige dekking Voorlopige dekking geven wij alleen schriftelijk af. In onze brief staan de voorwaarden waaronder u de voorlopige dekking krijgt Wanneer eindigt de verzekering? De einddatum De einddatum van de verzekering staat op uw polis. Dit is de laatste dag waarop u verzekerd bent (tot 24.00u). Als de verzekerde na de einddatum overlijdt, krijgt u het verzekerd kapitaal niet meer uitbetaald. 5

6 Wanneer eindigt uw verzekering nog meer? De verzekering eindigt ook wanneer: a. wij de premie niet op tijd hebben ontvangen (zie ook artikel 7); b. de verzekerde komt te overlijden; c. u de verzekering beëindigt; d. wij fraude constateren. ARTIKEL 4. HOE KUNT U DE VERZEKERING AANPASSEN? 4.1. Kunt u uw net afgesloten verzekering opzeggen? U kunt de verzekering opzeggen binnen 30 dagen nadat u de eerste polis van ons hebt ontvangen. U kunt uitsluitend per brief opzeggen. Eventueel door u betaalde premies ontvangt u terug Kunt u uw verzekering voor de einddatum stoppen? U kunt ons schriftelijk vragen de verzekering te stoppen. Uw verzekering eindigt op de eerstvolgende premie betaaldatum, zonder dat u een bedrag ontvangt. Betaalde premies krijgt u niet terug. Toekomstige premies hoeft u niet meer te betalen. U kunt de verzekering niet stoppen als u al een Vervroegde Overlijdens Uitkering hebt gehad. Als u de verzekering hebt verpand, hebt u voor het beëindigen van de verzekering schriftelijke toestemming van de pandhouder nodig Kunt u deze verzekering afkopen, belenen of premievrij maken? U kunt deze verzekering niet afkopen, belenen of premievrij laten doorlopen. Bij deze verzekering is het niet zeker of u het verzekerd kapitaal zult krijgen: het is namelijk niet zeker dat de verzekerde binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Daarom heeft deze verzekering geen afkoop- en premievrije waarde Verpanden U kunt uw verzekering verpanden. U belooft (als pandgever) aan de pandhouder (meestal iemand die u een lening heeft verstrekt) dat deze de uitkering uit uw verzekering krijgt (als u tegen die tijd nog niet uw lening aan de pandhouder hebt afgelost). Als uw verzekering is verpand, kunt u de verzekering alleen opzeggen of aanpassen als de pandhouder hiervoor schriftelijke toestemming geeft. Wij nemen hiervoor contact op met de pandhouder. ARTIKEL 5. HOE Kunt u HET VERZEKERD KAPITAAL AANPASSEN? U kunt het verzekerd kapitaal verhogen of verlagen. U kunt ook de looptijd van de verzekering wijzigen. Hieronder leggen wij uit wanneer dat kan Verhoging van het verzekerd kapitaal U kunt ons altijd verzoeken om het verzekerde kapitaal te verhogen. Soms zullen wij de verzekerde hiervoor medisch (laten) onderzoeken. Vanaf het begin van het derde verzekeringsjaar mag u het verzekerd kapitaal elk derde jaar zonder medische waarborgen met maximaal 10% verhogen onder de hierna vermelde voorwaarden Verhoging zonder medische waarborgen (optierecht) Als u voldoet aan alle hierna genoemde voorwaarden, verhogen wij het verzekerd kapitaal zonder dat daarvoor eerst een medische beoordeling van de verzekerde nodig is. a. De verzekering is bij het afsluiten zonder premieverhoging geaccepteerd. b. De verhoging is niet meer dan 10% van het laatst verzekerde kapitaal. Als de verhoging meer is dan 10% van het laatst verzekerde kapitaal vragen wij altijd medische waarborgen (zie artikel 5.1.3). c. Het verzekerd kapitaal na toepassing van het optierecht kan niet hoger zijn dan twee maal de uitkering die bij het afsluiten van de verzekering is afgesproken. d. De verzekerde is in het afgelopen jaar direct voorafgaande aan het verzoek tot verhoging niet onder behandeling en/of controle geweest bij een medisch specialist voor: - hart- en/of vaataandoeningen; - kwaadaardige aandoeningen; - ziekten van de hersenen of zenuwen; - suikerziekte; - psychiatrische aandoeningen. e. In het bloed van de verzekerde zijn geen Hiv-antistoffen aangetoond (de verzekerde is niet seropositief) Wanneer vervalt het optierecht? Het niet-gebruikmaken van dit recht, leidt automatisch tot het volledig vervallen van dit recht voor de resterende looptijd van de polis Verhoging met medische waarborgen Als u het verzekerde bedrag wilt verhogen, maar niet aan de voorwaarden van lid 1 voldoet, gelden de volgende regels. - De verzekerde moet een nieuwe gezondheidsverklaring invullen. - Er mag geen premie achterstand zijn. - Er mogen geen medische bezwaren zijn tegen de verhoging. Als deze er wel zijn heeft dit geen invloed op de al lopende dekking. U kunt deze alleen niet verhogen Wanneer kunt u het verzekerd kapitaal niet meer verhogen? U kunt het verzekerd kapitaal niet meer verhogen als: a. de verzekerde 60 jaar of ouder is; b. u gebruik hebt gemaakt van de Vervroegde Overlijdens Uitkering Wanneer gaan de wijzigingen in? De verhoging gaat in op de eerstvolgende premiebetaaldag. Als deze premiebetaaldag minder dan 30 dagen ligt na de dag waarop wij uw schriftelijk verzoek tot verhoging hebben ontvangen, gaat de verhoging in op de eerstvolgende premiebetaaldag na deze 30 dagen Hoe kunt u het verzekerd kapitaal verlagen? U kunt het verzekerd kapitaal verlagen. Bijvoorbeeld omdat u minder premie wilt betalen. Dit moet u schriftelijk bij ons aanvragen. Als u het verzekerd kapitaal verlaagt, stellen wij de premie opnieuw vast. Verlaging kan alleen als u nog geen gebruik hebt gemaakt van de Vervroegde Overlijdens Uitkering. Als uw polis verpand is, hebt u voor de verlaging van het verzekerd kapitaal toestemming nodig van de pandhouder. 6

7 5.3. Kunt u de looptijd van de verzekering langer of korter maken? U kunt de einddatum van uw verzekering aanpassen. Als u de looptijd van de verzekering korter of langer maakt, stellen wij de premie opnieuw vast. Aanpassing kan alleen als u nog geen gebruik hebt gemaakt van de Vervroegde Overlijdens Uitkering (zie artikel 11). - Als uw polis verpand is, hebt u voor verkorting van de looptijd toestemming nodig van de pandhouder. - Bij verlenging van de looptijd kunnen wij om medische waarborgen vragen Minimale premie Voor de verzekering geldt een minimumpremie. Als door wijzigingen in uw verzekering de premie omlaag gaat, betaalt u altijd minstens de minimumpremie. Hoe hoog de minimumpremie is, kunt u bij ons opvragen Moeten wij de wijzigingen altijd doorvoeren? Wij mogen altijd de aangevraagde wijziging weigeren. Wij leggen u dan schriftelijk uit waarom wij uw wijziging niet doorvoeren. Wij mogen vooraf altijd om aanvullende gezondheidsgegevens vragen Wanneer gaan de wijzigingen in? Uw toestemming (of die van de pandhouder) Pas als wij de schriftelijke toestemming van verzekeringnemer (of de pandhouder) hebben ontvangen, zullen wij de wijziging administratief verwerken. Voorafgaande toestemming van de pandhouder is nodig als zijn rechten worden aangetast door de wijzigingen Nieuwe polis Als uw verzekering wijzigt, ontvangt u een nieuwe polis. Op deze polis staan de nieuwe afspraken die wij met u hebben gemaakt. U krijgt bijvoorbeeld een nieuwe polis als u het verzekerd kapitaal hebt verhoogd Wat zijn de gevolgen voor de tarieven en de verzekeringsvoorwaarden? Bij verhogingen of verlagingen van het verzekerd kapitaal en wijzigingen in de looptijd van de verzekering gebruiken wij verzekeringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de begindatum van uw verzekering. ARTIKEL 6. WANNEER MOGEN WIJ DE VERZEKERING AANPASSEN? Wij mogen de verzekering tussentijds aanpassen in de volgende gevallen Aanpassing van de verzekering door wettelijke voorschriften Wij mogen de verzekering aanpassen als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wet- en regelgeving Aanpassing van de verzekering door bijzondere omstandigheden Wij mogen de verzekering aanpassen bij bijzondere omstandigheden. Hiermee bedoelen wij situaties vergelijkbaar met bijvoorbeeld natuurrampen, nucleaire rampen, molest, terrorisme of oorlog, die bij een ongewijzigde dekking van het risico een daling van onze financiële positie (de solvabiliteit) tot onder het wettelijk voorgeschreven niveau tot gevolg zou kunnen hebben. Ontwikkelingen door gebeurtenissen op de rente- en effectenmarkt zijn geen bijzondere omstandigheden Wat gebeurt er als wij de verzekering aanpassen? a. Als wij de verzekeringsvoorwaarden en/of premie aanpassen, geldt deze wijziging voor alle verzekeringen of een groep verzekeringen bij wijzigingen in wet- en regelgeving of bij bijzondere omstandigheden. Deze wijziging geldt voor iedere daarvoor in aanmerking komende verzekering en gaat in op de door ons vastgestelde datum. b. Wij informeren u over de voorgenomen wijziging individueel of - als andere mogelijkheden redelijkerwijs ontbreken - door een advertentie in een landelijk verschijnend dagblad Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de wijziging? Behalve als de wijzigingen voortvloeien uit voor ons verplichte weten regelgeving, mag u de wijziging schriftelijk weigeren. U moet dat binnen 30 dagen na de dag waarop de wijzigingen ingaan schriftelijk aan ons melden. Wij beëindigen dan de verzekering op de datum waarop de wijzigingen in zouden gaan. Als wij binnen 30 dagen na de dag waarop de wijzigingen ingaan geen bezwaar van u hebben ontvangen, gaan wij er van uit dat u met de wijziging akkoord bent. ARTIKEL 7. BETALING VAN DE PREMIE 7.1. Hoeveel premie moet u betalen? Op uw polis staat het bedrag aan premie dat u moet betalen. Dit is een periodiek bedrag (per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar). Bij de overlijdensrisicoverzekering met stijgende premie is alleen jaarbetaling mogelijk Hoe lang moet u premie betalen? Op uw polis staat tot wanneer u premie moet betalen Wanneer moet u premie betalen? U betaalt uw premie altijd aan ons door automatische incasso. De eerste premie moeten wij binnen 30 dagen na de ingangsdatum van uw verzekering hebben ontvangen. De premies daarna moeten wij uiterlijk op de premiebetaaldag hebben ontvangen. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat wij de premie kunnen incasseren. Bijvoorbeeld door te zorgen dat rond de afschrijvingsdatum voldoende saldo op uw rekening staat Wat gebeurt er als wij uw premie niet automatisch kunnen innen? Als wij de premie niet op tijd kunnen incasseren omdat er bijvoorbeeld te weinig saldo op uw rekening staat, dan proberen wij 14 dagen later nog een keer te incasseren. Als de automatische incasso van uw premie opnieuw mislukt, sturen wij een brief. In die brief vragen wij u om de premie te betalen Wat gebeurt er als u helemaal geen premie betaalt? Als u de allereerste premie niet betaalt, is de verzekering nooit tot stand gekomen. U hebt in dat geval nooit recht op enige dekking en/of uitkering. Als wij een premie daarna ondanks aanmaningen niet kunnen innen, dan beëindigen wij uw polis. Wij informeren u hier schriftelijk over. In de brief staat ook per welke datum wij uw verzekering beëindigen. U krijgt geen uitkering. Wij betalen de premies niet terug. Is uw polis verpand, dan zullen wij de pandhouder over de beëindiging van de polis informeren. Eventuele consequenties of schade, financieel, juridisch, fiscaal of anderszins zijn volledig voor uw eigen rekening. 7

8 ARTIKEL 8. WANNEER KRIJGT U PREMIEVRIJ- STELLING OMDAT U ARBEIDSONGESCHIKT BENT? Let op: u bent niet standaard verzekerd voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. U kunt deze dekking meeverzekeren. Hebt u deze dekking niet verzekerd, dan krijgt u geen premievrijstelling als de verzekerde arbeidsongeschiktheid wordt. In dit artikel leggen wij uit dat u uw premie gedeeltelijk of helemaal niet meer hoeft te betalen, als (en zolang) de verzekerde gedeeltelijk of volledige arbeidsongeschikt wordt nadat u de verzekering hebt afgesloten Wanneer krijgt u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? U krijgt de premievrijstelling vanaf de eerstvolgende premiebetaaldag, nadat de verzekerde 52 weken onafgebroken ten minste voor 25% of meer arbeidsongeschikt is. U meldt de arbeidsongeschiktheid van de verzekerde schriftelijk bij ons, als de eigen risicotermijn is verstreken. De vrijstelling van premiebetaling gaat in met terugwerkende kracht, vanaf de datum waarop de eigen risicotermijn eindigde. De terugwerkende kracht van de vrijstelling van premiebetaling is maximaal twaalf maanden, gerekend vanaf de datum dat wij uw schriftelijke melding ontvangen. U moet de arbeidsongeschiktheid dus op tijd bij ons melden Hoe lang hebt u uiterlijk recht op de premievrijstelling? De vrijstelling van premiebetaling geldt uiterlijk tot de verzekerde de wettelijke pensioendatum heeft bereikt, of tot de einddatum van de verzekering als die vóór die datum ligt. Voorwaarde is dat de verzekerde volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geworden voordat hij 60 jaar oud was Samentellen van periodes van arbeidsongeschiktheid Voor het bepalen van het onafgebroken arbeidsongeschikt zijn, zoals bedoeld in dit artikel, tellen wij perioden van arbeidsongeschiktheid samen als zij elkaar met een onderbreking van minder dan 30 dagen opvolgen Hoe beoordelen wij of de verzekerde arbeidsongeschikt is? Er is sprake van arbeidsongeschiktheid als er een directe relatie bestaat tot ziekte of ongeval. Beoordeling of de verzekerde voor tenminste 25% beperkt is om te werken als gevolg van een ziekte of gebrek, wordt objectief medisch vastgesteld door een medische of andere deskundige. Welk werk daarbij voor de verzekerde in aanmerking komt, hangt af van hoe lang de verzekerde arbeidsongeschikt is: Eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid: beroepsarbeidsongeschiktheid In de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid beoordelen wij of de verzekerde de werkzaamheden van het eigen beroep zoals dat aan ons is opgegeven, kan doen. Uitgangspunt zijn de beroepswerkzaamheden die in de regel en redelijkerwijs van verzekerde kunnen worden verlangd. Hierbij houden wij ook rekening met mogelijkheden tot aanpassingen in werk en werkomstandigheden en daarbij horende taakverschuivingen binnen het eigen beroep of bedrijf. Wij houden geen rekening met verminderde kansen op werk Na twee jaar arbeidsongeschiktheid: passende arbeid Na twee jaar arbeidsongeschiktheid kijken wij naar de werkzaamheden die de verzekerde, gelet op zijn opleiding en maatschappelijke positie, kan doen. Dit kunnen ook andere beroepen of functies zijn. Hierbij houden wij geen rekening met een verminderde kans op werk in die andere beroepen of functies Verder onderzoek naar de mate van arbeidsongeschiktheid Wij mogen de verzekerde tijdens de arbeidsongeschiktheid door één of meer door ons aan te wijzen medische en/of andere deskundigen laten onderzoeken. Uit het onderzoek kan blijken dat zijn arbeidsongeschiktheidspercentage is veranderd. Dit percentage wordt aangepast vanaf datum waarop de arbeidsongeschiktheid naar ons oordeel in relevante mate is gewijzigd. Als blijkt dat u hierdoor een periode teveel premievrijstelling hebt gehad, moet u de premie over die periode alsnog betalen Wie betaalt de kosten van het nadere onderzoek naar de mate van arbeidsongeschiktheid? Als wij de verzekerde nader laten onderzoeken, betalen wij de kosten van deze onderzoeken Wanneer is de verzekerde niet meer arbeidsongeschikt? Als de arbeidsongeschiktheid 30 aaneengesloten dagen minder is dan 25%, is de verzekerde niet langer arbeidsongeschikt in de zin van deze verzekering. Na deze 30 dagen hebt u geen recht meer op premievrijstelling: u moet weer premie gaan betalen voor uw verzekering. Als de verzekerde hierna opnieuw arbeidsongeschikt wordt, moet opnieuw worden voldaan aan de voorwaarden uit lid 1 van dit artikel Hoeveel is de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Bij arbeidsongeschiktheid krijgt u vrijstelling voor betaling van uw premie. De premievrijstelling wordt hoger naarmate de verzekerde meer arbeidsongeschikt is. Hoe hoog de premievrijstelling is, staat in de tabel hieronder: Mate van arbeidsongeschiktheid Premievrijstelling in % 0 tot 25 % 0 % 25 tot 35 % 30 % 35 tot 45 % 40 % 45 tot 55 % 50 % 55 tot 65 % 60 % 65 tot 80 % 75 % 80 tot 100 % 100 % 8.9. Wanneer krijgt u nooit premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? U krijgt geen premievrijstelling op uw premie als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan, bevorderd of verergerd door de volgende omstandigheden. a. Ziekte, kwalen, gebreken en/of door gevolgen van een ongeval die bestonden of kenbaar hadden kunnen zijn bij het aangaan van de verzekering en op dat moment niet door u of de verzekerde aan ons zijn genoemd. b. Overmatig gebruik van alcohol, genees-, genot-, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen anders dan op medisch voorschrift. c. Opzet of grove schuld. d. Een gebeurtenis door een calamiteit, zoals natuurrampen of atoomkernreacties, ongeacht hoe en waar de reactie is ontstaan, tenzij de schade voortvloeit uit een onjuiste medische behandeling met radioactieve bestraling. e. Een gebeurtenis door een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en terrorisme. 8

9 8.10. Wanneer komt u in aanmerking voor premievrijstelling? Hieronder leest u de voorwaarden om premievrijstelling te kunnen krijgen. a. De verzekerde moet ons schriftelijk informeren over iedere wijziging in zijn gezondheidssituatie. b. De verzekerde moet zich direct onder behandeling van een bevoegde arts of andere medisch deskundige stellen en al het mogelijke doen om zijn herstel te bevorderen. c. De verzekerde moet ons (of de door ons aangewezen deskundigen) alle gegevens verstrekken die wij nodig hebben om de arbeidsongeschiktheid te beoordelen. De verzekerde mag daarbij geen feiten of omstandigheden verzwijgen of camoufleren die van belang zijn om de mate van arbeidsongeschiktheid te kunnen vaststellen. d. De verzekerde moet ons machtigen bij derden informatie op te vragen Wat gebeurt er bij het niet nakomen van verplichtingen? Als u of de verzekerde verplichtingen uit dit artikel niet nakomt krijgt u geen premievrijstelling. Het vrijstellen van de premie eindigt dan. Als u een periode ten onrechte premievrijstelling hebt gekregen, mogen wij de premie die u te weinig hebt betaald alsnog innen of verrekenen. ARTIKEL 9. WANNEER KRIJGT U HET NIET-ROKERS- TARIEF? 9.1. Wanneer krijgt u het niet-rokerstarief? U krijgt het niet-rokerstarief als de verzekerde op het aanvraagformulier verklaart dat hij de afgelopen twee jaar niet heeft gerookt. Het niet-rokerstarief kan ook tijdens de looptijd van de verzekering ingaan. Ook dan moet de verzekerde verklaren dat hij de afgelopen twee jaar niet heeft gerookt Wanneer eindigt het niet-rokerstarief? Het niet-rokerstarief eindigt in de volgende gevallen. a. Als de verklaring van de verzekerde dat hij de afgelopen twee jaar niet heeft gerookt niet blijkt te kloppen. b. Als de verzekerde (weer) gaat roken. U moet dit direct aan ons melden Wat gebeurt er als blijkt dat u geen recht had op het niet-rokerstarief? Premie Het niet-rokerstarief eindigt per de datum dat u er geen recht (meer) op had. Als u hierdoor te weinig premie hebt betaald, moet u deze alsnog betalen Uitkering Als blijkt dat de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering niet aan de voorwaarden voor het niet-rokerstarief heeft voldaan, betalen wij bij overlijden van de verzekerde maar 75% van het verzekerd kapitaal. ARTIKEL 10. WANNEER KRIJGT U HET VERZEKERD KAPITAAL? Overlijden van de verzekerde Wij betalen het verzekerd kapitaal als voor ons duidelijk is dat de verzekerde is overleden vóór de einddatum van de verzekering. Dit moet u aantonen met een akte van overlijden van de verzekerde. Als wij nog meer informatie willen ontvangen, vragen wij u dat schriftelijk Euthanasie Wij betalen het verzekerd kapitaal ook als de verzekerde overlijdt door euthanasie. Voorwaarde is dat het overlijden niet eerder gebeurt dan 24 maanden na de ingangsdatum van de verzekering. Er moet ten tijde van de euthanasie voldaan zijn aan de voor euthanasie geldende wet- en regelgeving. ARTIKEL 11. WANNEER KUNT U EEN VERVROEGDE OVERLIJDENS UITKERING KRIJGEN? Hieronder leest u wanneer u een Vervroegde Overlijdens Uitkering kunt krijgen Wanneer kunt u een Vervroegde Overlijdens Uitkering aanvragen? De Vervroegde Overlijdens Uitkering is mogelijk in de volgende gevallen. a. Als bij de verzekerde een diagnose van een terminale ziekte is gesteld waarbij er een resterende levensverwachting is van maximaal 12 maanden. Wij mogen de diagnose laten stellen door een door ons aan te wijzen specialist. b. Als u een risicoverzekering met stijgende premie of een risicoverzekering met gelijkblijvende premie hebt. Wat voor soort premie u hebt, staat op uw polis of in de daarbij horende premietabel. De Vervroegde Overlijdens Uitkering heeft geen invloed op uw premie De Vervroegde Overlijdens Uitkering is niet mogelijk in de volgende gevallen. a. Als uw polis is verpand. b. Als u een annuïtair dalende risicoverzekering of een lineair dalende risicoverzekering hebt. Wat voor soort risicoverzekering u hebt, staat op uw polis Wanneer betalen wij geen Vervroegde Overlijdens Uitkering? Wij betalen geen Vervroegde Overlijdens Uitkering in de volgende gevallen, als a. de terminale ziekte (ook) veroorzaakt is door een Hiv-besmetting; b. de diagnose wordt gesteld binnen 24 maanden voor de einddatum van de verzekering; c. de leeftijd van de verzekerde op het moment van het aanvragen van de Vervroegde Overlijdens Uitkering 65 jaar of ouder is Hoe hoog is de Vervroegde Overlijdens Uitkering? Wij betalen de begunstigde maximaal 75% van het verzekerd bedrag tot een maximum van ,- per terminaal zieke verzekerde. Per verzekering kunt u maximaal één keer van dit recht gebruikmaken. Mochten beide verzekerden gelijktijdig terminaal ziek worden en aan de voorwaarden voldoen, dan berekenen wij de Vervroegde Overlijdens Uitkering over het laagste verzekerde kapitaal Welke gevolgen heeft het gebruiken van de Vervroegde Overlijdens Uitkering voor de verzekering en de premiebetaling? Bij uitbetaling van de Vervroegde Overlijdens Uitkering blijft de verzekering gewoon bestaan. U moet nog steeds op tijd de premies betalen. 9

10 11.5. Vermindering van de Vervroegde Overlijdens Uitkering Als er nog verschuldigde premies en/of kosten zijn die voor rekening van verzekeringnemer komen, verrekenen wij deze met de Vervroegde Overlijdens Uitkering Welke rentevergoeding betaalt u voor de Vervroegde Overlijdens Uitkering? De Vervroegde Overlijdens Uitkering is een voorschot op de uitkering van uw overlijdensrisicoverzekering. Daarom brengen wij over dit voorschot rente in rekening. De hoogte van de rente is gelijk aan de wettelijke rente voor consumenten zoals De Nederlandsche Bank die vaststelt. Let op: de verschuldigde rente verrekenen wij met de uiteindelijke uitkering van uw overlijdensrisicoverzekering. Deze wordt daardoor lager. Als de verzekerde (veel) langer leeft dan de 12 maanden die in de diagnose van een terminale ziekte gesteld waren, kan de uiteindelijke uitkering zelfs helemaal verdwijnen door de verschuldigde rente. Als dit dreigt te gebeuren informeren wij u en zoeken met u naar een passende oplossing Aan wie betalen wij de Vervroegde Overlijdens Uitkering? a. Wij keren de Vervroegde Overlijdens Uitkering uit in overleg met de verzekeringnemer en de begunstigde(n). b. Wij betalen de Vervroegde Overlijdens Uitkering alleen als de verzekeringnemer en de begunstigde(n) hebben getekend dat ze akkoord zijn Wat zijn de gevolgen als er geen recht was op een Vervroegde Overlijdens Uitkering? Wij mogen onterechte uitkeringen altijd terugvorderen. Dit doen wij bijvoorbeeld als achteraf blijkt dat u de Vervroegde Overlijdens Uitkering hebt gekregen omdat u ons opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven over de (gezondheid van de) verzekerde. Wij beschouwen dit als fraude en zullen er als zodanig mee omgaan (zie artikel 15.1) Wat als er een onjuiste diagnose is gesteld? Als blijkt dat er een onjuiste diagnose is gesteld, dan heeft het recht op een Vervroegde Overlijdens Uitkering niet bestaan. Het uitgekeerde bedrag vorderen wij dan volledig terug. ARTIKEL 12. WAT KEREN WIJ UIT? Uitkering bij overlijden van een verzekerde Wij betalen het bedrag dat op uw polis staat uit in euro s. Als de uitkering is verlaagd betalen wij het verlaagde bedrag. Als er een Vervroegde Overlijdens Uitkering is geweest, betalen wij het resterende bedrag. U leest hier meer over in artikel Als bij het (bijna) gelijktijdig overlijden van meer verzekerden niet duidelijk is welke verzekerde als eerste is overleden, betalen wij beide verzekerde kapitalen gelijktijdig uit Hoe hoog is de uitkering als er bij overlijden een premieachterstand is? Premie die u nog niet hebt betaald verrekenen wij met de uitkering Hoe hoog is de uitkering als er een Vervroegde Overlijdens Uitkering is geweest? Als u een Vervroegde Overlijdens Uitkering hebt ontvangen, betalen wij bij overlijden de resterende uitkering. De resterende uitkering is het verzekerd kapitaal dat op uw polis staat, waar wij de Vervroegde Overlijdens Uitkering en de verschuldigde rente van hebben afgetrokken. De hoogte van de Vervroegde Overlijdens Uitkering staat in de clausule over de Vervroegde Overlijdens Uitkering. De rente wordt berekend over de periode tussen het uitbetalen van het voorschot (= het ontvangen van de Vervroegde Overlijdens Uitkering) en het overlijden van de verzekerde Belastingen en heffingen Wij houden bij onze uitkering(en) geen rekening met belastingen en andere wettelijke heffingen op premie(s) en/of uitkering(en). Hiervoor bent u en/of de begunstigde zelf verantwoordelijk. ARTIKEL 13. AAN WIE BETALEN WIJ HET VERZEKERD KAPITAAL? Hoofdregel: betaling aan de begunstigde Wij keren uit aan de begunstigde. Wie de begunstigde is, staat op uw polis Aan wie betalen wij uit? Wij betalen in de volgorde van de begunstiging zoals die op uw polis staat. Wij keren het volledige verzekerde kapitaal uit aan de eerstgenoemde begunstigde. Als deze is overleden, of de begunstiging niet aanvaardt, dan gaat de uitkering naar de daarop volgende begunstigde. Informatie over het aanvaarden van de begunstiging door de begunstigde leest u verderop in dit artikel, bij lid Wijziging van de begunstiging U kunt tijdens de looptijd van de verzekering de begunstiging wijzigen. Na wijziging ontvangt u van ons een nieuwe polis Aanvaarding van de begunstiging door de begunstigde De begunstigde kan tijdens de looptijd van de verzekering zijn begunstiging aanvaarden. U en de begunstigde moeten dit gezamenlijk per brief aan ons doorgeven. Wij schrijven op uw polis dat de begunstiging is aanvaard. U ontvangt van ons een nieuwe polis. U kunt hierna de aanvaarde begunstiging niet zonder toestemming van de begunstigde wijzigen Aan wie betalen wij als er meer begunstigden zijn? Als twee of meer begunstigden recht hebben op het verzekerde kapitaal, keren wij uit in overleg met de begunstigden. Wij betalen het verzekerde kapitaal alleen als alle begunstigden hebben getekend dat ze akkoord zijn Aanvaarding van de begunstiging door de begunstigde (na overlijden van de verzekerde) De begunstigde kan na overlijden de begunstiging aanvaarden. Dit betekent dat de begunstigde duidelijk maakt dat hij het verzekerd kapitaal wil ontvangen. Hij moet dit schriftelijk aan ons melden Geen uitkering als de begunstigde betrokken is bij het overlijden van de verzekerde Als de begunstigde een rol heeft gespeeld bij het overlijden van de verzekerde en de begunstigde is daarvoor onherroepelijk strafrechtelijk veroordeeld, dan heeft hij geen recht op uitkering van het verzekerd kapitaal. Totdat een veroordeling onherroepelijk is, houden wij de uitkering aan. Dit bedrag is niet rentedragend. Nadat een veroordeling onherroepelijk is geworden, betalen wij het verzekerd kapitaal aan de eerstvolgende begunstigde Aan wie betalen wij het verzekerd kapitaal als u overlijdt? Als u zelf overlijdt en u bent niet ook de verzekerde, dan worden uw erfgenamen verzekeringnemer met alle rechten en plichten. 10

11 13.9. Aan wie betalen wij het verzekerd kapitaal bij verpanding? Bij verpanding betalen wij het verzekerd kapitaal aan de pandhouder. ARTIKEL 14. WANNEER VERLAGEN WIJ DE UITKERING? Wij mogen de uitkering verlagen bij oorlog, terrorisme en als u of de verzekerde ons onjuiste informatie hebt gegeven. Hieronder leest u wanneer dat gebeurt Oorlog Verlaging van het verzekerd kapitaal bij oorlog in Nederland Bij een actieve oorlogstoestand in Nederland verlagen wij de op dat moment het verzekerde kapitaal met 10%. De eerder afgesproken premie verlagen wij niet Wie bepaalt wanneer er oorlog is in Nederland? De Nederlandsche Bank stelt het begin en einde van de actieve oorlogstoestand vast Individuele ongedaan making verlaging van het verzekerd kapitaal Als de verzekerde binnen zes maanden na de actieve oorlogstoestand kan aantonen dat hij in een land verbleef dat buiten de oorlogshandelingen is gebleven, dan maken wij de verlaagde uitkering ongedaan Collectieve ongedaan making verlaging van het verzekerd kapitaal Als wij na de actieve oorlogstoestand vaststellen dat de toegepaste verlagingen de door de oorlogstoestand ontstane extra sterfteverliezen overtreffen, maken wij de verlagingen helemaal of gedeeltelijk ongedaan Terrorisme Als een gebeurtenis heeft plaatsgevonden door terrorisme of kwaadwillige besmetting, kunnen wij uw uitkering beperken tot het bedrag dat wij daarvoor van de NHT (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.) ontvangen. Meer informatie hierover leest u in het Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Dit kunt u kosteloos bij ons opvragen. Op de website van de NHT, kunt u dit clausuleblad direct bekijken en downloaden Onjuiste informatie Als blijkt dat u of de verzekerde ons onjuiste informatie hebt gegeven en wij u met de juiste informatie een ander aanbod gedaan zouden hebben. Als u bij de juiste informatie een hogere premie had moeten betalen als gevolg van een opslag op de premie, keren wij bij overlijden van de verzekerde een lager bedrag uit. Wij betalen dan het bedrag dat voor de betaalde premie na de opslag op de premie verzekerd had kunnen worden. ARTIKEL 15. WANNEER KEREN WIJ HELEMAAL NIET UIT? Hieronder leest u in welke gevallen wij het verzekerd kapitaal niet betalen Fraude Het plegen van fraude is strafbaar. Bij fraude hebt u geen recht meer op het verzekerd kapitaal. Bovendien zullen wij: a. alle gemaakte kosten op u verhalen; b. aangifte doen bij politie, justitie of een andere daartoe geëigende instantie; c. alle verzekeringen met betrekking tot de betreffende verzekerde per direct beëindigen; d. de persoonsgegevens van de betreffende verzekerde registreren in (interne/externe) signaleringssystemen; e. desgevraagd andere verzekeraars over deze fraude informeren; f. Vereniging VvAA over deze fraude informeren Zelfmoord Als de verzekerde door zelfmoord (of een poging daartoe) overlijdt binnen 24 maanden na de ingangsdatum van de verzekering. Overlijdt de verzekerde door zelfmoord (of een poging daartoe) binnen twee jaar (24 maanden) nadat het verzekerd kapitaal is verhoogd? Dan wordt het verzekerd kapitaal van vóór de verhoging uitgekeerd. Wij betalen het premieverschil niet terug Oorlogshandelingen Als de verzekerde overlijdt door oorlogshandelingen in niet-nederlandse krijgs- of gewapende dienst Vliegongeval Als de verzekerde overlijdt door een vlucht als testpiloot, of als militair die de vlucht niet als passagier meemaakt Verjaring Als u zich niet schriftelijk bij ons hebt gemeld binnen vijf jaar (60 maanden) na het moment van overlijden van de verzekerde, is uw recht op een uitkering verjaard. Wij hoeven dan geen uitkering meer aan u te betalen. ARTIKEL 16. UW ADRES Wij sturen alle mededelingen naar het adres dat bij ons als laatste bekend is. Deze worden daarmee geacht juist te zijn geadresseerd en u te hebben bereikt. Het is daarom in uw eigen belang dat u ons steeds zo spoedig mogelijk informeert over een wijziging in uw adres. ARTIKEL 17. HOE GAAN WIJ OM MET UW PERSOONSGEGEVENS? Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij: a. voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekering; b. voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties; c. voor activiteiten gericht op de vergroting van het klanten bestand; d. voor statistische analyses; e. om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen; f. om de veiligheid en de integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten te waarborgen. 11

12 Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Een consumentenbrochure van de Gedragscode kunt u bij ons opvragen. De volledige tekst van de gedragscode staat op de website van het Verbond van Verzekeraars ( U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer ). Om een goed acceptatie-, risico- en fraudebeleid te kunnen voeren kunnen wij uw gegevens inzien en vastleggen in het Centraal Informatiesysteem van de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag. Op de website vindt u meer informatie, waaronder het privacyreglement van Stichting CIS. ARTIKEL 18. WAT KUNT U DOEN ALS U HET NIET MET ONS EENS BENT? (TOEPASSELIJK RECHT EN KLACHTEN) Nederlands recht Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing Klachtenregeling a. Klachten over de bemiddeling, totstand koming, inhoud of uitvoering van een verzekering, kunt u of een andere belanghebbende voorleggen aan: VvAA klachtenservice Postbus 8153, 3503 RD Utrecht Telefoon b. Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u de klacht voorleggen aan het onafhankelijk klachtenloket: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Postbus AG Den Haag Telefoon Voor meer informatie over de Kifid klachten- en geschillenprocedure (zoals wie een klacht kan indienen, binnen welke termijn en tegen welke eventuele kosten) verwijzen wij u naar het Kifid of naar c. Als u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsprocedure, of als u ontevreden bent over de behandeling of de uitkomst van uw klacht, kunt u naar de bevoegde Nederlandse rechter gaan. 12

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1412 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Model 2410 E 03.7.44 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Model 2411 E 03.7.44 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Model 2410

Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Model 2410 Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Model 2410 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom heeft

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Contraverzekering 2014

Contraverzekering 2014 Contraverzekering 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Contraverzekering. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen één geheel. Als

Nadere informatie

LIFE CARE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN LCO1212-B2C

LIFE CARE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN LCO1212-B2C LIFE CARE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons een Life Care Overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden

Bijzondere polisvoorwaarden Bijzondere polisvoorwaarden Overlijden iqlifezzpovl-2014/01 Dat u op een dag komt te overlijden staat vast. Daar kunt u niets aan veranderen. Maar wat u wél kunt doen, is ervoor zorgen dat uw nabestaanden

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering VOR300

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering VOR300 Blad. 1 U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom hebt u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerde kapitaal uit

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Inhoud 1. Uw verzekering 2 1.1 Welke regels gelden voor uw verzekering? 2 1.2 Wat zijn belangrijke kenmerken van uw verzekering? 2 1.3 Welke informatie vragen

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Uitvaartverzekering

Voorwaarden Reaal Uitvaartverzekering 11 01 15-11 Voorwaarden Reaal Uitvaartverzekering In de voorwaarden van de Reaal Uitvaartverzekering staat: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Informatie over de premie die u moet

Nadere informatie

Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering C100166-0217 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven de voorlopige dekking van uw overlijdensrisicoverzekering. Met deze voorlopige dekking bent

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering 2015.1 1/7 Inhoud 1. Wat en wanneer keren wij uit? 2 1.1 Wat keren wij uit? 2 1.2 Wanneer gaat de verzekering en de dekking in? 2 1.3 Wanneer eindigt de verzekering?

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Deze voorwaarden zijn op 21 januari 2013 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Is de verzekerde in leven op

Nadere informatie

Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden.

Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden. Algemene voorwaarden Levensverzekeringen Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden. Indeling van deze algemene voorwaarden Deel 1 Deel 2 Hier

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden Dood Gaan GGDG1-2011/01

Bijzondere polisvoorwaarden Dood Gaan GGDG1-2011/01 Bijzondere polisvoorwaarden Dood Gaan GGDG1-2011/01 Dat je op een dag dood gaat staat vast. Daar kun je niets aan veranderen. Maar wat je wél kunt doen, is ervoor zorgen dat je nabestaanden goed verzorgd

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit na overlijden. Hebt u vragen? Bel dan naar telefoonnummer

Nadere informatie

Voorwaarden van Verzekering Essentie Pensioen. Artikel Datum 1 april 2015

Voorwaarden van Verzekering Essentie Pensioen. Artikel Datum 1 april 2015 Voorwaarden van Verzekering Essentie Pensioen Artikel 1141-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Verklaring van begrippen 3 2 Basis van de verzekeringen 3 3 Aanvang risicodekking 3 4 Overlijdensrisico tijdens/als

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit na overlijden. Deze verzekering kan alleen met een

Nadere informatie

ToekomstPlan/StudiePlan

ToekomstPlan/StudiePlan ToekomstPlan/StudiePlan 1311 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente

Direct Ingaande Lijfrente Voorwaarden Direct Ingaande Lijfrente Deze voorwaarden zijn op 01-11-2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Een Direct Ingaande Lijfrente is een verzekering

Nadere informatie

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Inhoud 1. Uw verzekering 2 1.1 Welke regels gelden voor uw verzekering? 2 1.2 Wat zijn belangrijke kenmerken van uw verzekering? 2 1.3 Welke informatie vragen

Nadere informatie

Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem

Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem Artikel 1679-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Verklaring van begrippen 3 2 Vrijstelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden schadeverzekeringen

Algemene voorwaarden schadeverzekeringen schadeverzekeringen voor PGGM&CO leden aangeboden door VvAA schadeverzekeringen N.V. Algemene voorwaarden schadeverzekeringen Wat zijn dit voor voorwaarden? In deze Algemene voorwaarden schadeverzekeringen

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2 Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 Versie januari 2011 VRIJSTELLING VAN PREMIEBETALING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID voor bij Elips Life AG ondergebrachte verzekeringen 1 Bij de toepassing van deze

Nadere informatie

Vermogensgroeirekening

Vermogensgroeirekening Vermogensgroeirekening 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering in uw pakket hebben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Vangnetverzekering bij overlijden 2.0

Algemene Voorwaarden. Vangnetverzekering bij overlijden 2.0 Algemene Voorwaarden Vangnetverzekering bij overlijden 2.0 01-07-2015 Inhoud Vangnetverzekering bij overlijden 2.0... 1 Algemene voorwaarden Vangnetverzekering bij overlijden 2.0... 3 1. INLEIDING... 3

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden DoodGaan GGDGSN-2014/02 1

Bijzondere polisvoorwaarden DoodGaan GGDGSN-2014/02 1 Bijzondere polisvoorwaarden Dood Gaan GGDGSN-2014/02 Dat je op een dag dood gaat staat vast. Daar kun je niets aan veranderen. Maar wat je wél kunt doen, is ervoor zorgen dat je nabestaanden goed verzorgd

Nadere informatie

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Wat is ASR Vermogen bij Overlijden? Is ASR Vermogen bij Overlijden een uitvaartverzekering? Wie is de verzekerde? Welke dekkingen kent ASR Vermogen bij Overlijden?

Nadere informatie

VOORWAARDEN WOONGARANT LEIDSCHE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING WG-LVM-ORV 012014

VOORWAARDEN WOONGARANT LEIDSCHE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING WG-LVM-ORV 012014 VOORWAARDEN WOONGARANT LEIDSCHE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING WG-LVM-ORV 012014 In de voorwaarden van de Woongarant Leidsche Overlijdensrisicoverzekering leest u: 1. Een uitleg van de belangrijkste woorden

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden. Overlijdensrisicoverzekering

Speciale Voorwaarden. Overlijdensrisicoverzekering Speciale Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Een onderneming van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. Inhoud Speciale Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1301

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1301 Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom heeft u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1311

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1311 Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom heeft u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Particuliere verzekeringen

Algemene Voorwaarden. Particuliere verzekeringen Particuliere verzekeringen PAV 01012014 Algemene Voorwaarden particuliere verzekeringen U heeft een particuliere verzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk gaan doen. Bedankt daarvoor. Dit zijn

Nadere informatie

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Meegroeiverzekering 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van

Nadere informatie

Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis gelden de volgende bijzondere bepalingen.

Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis gelden de volgende bijzondere bepalingen. FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM.... B.V. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis

Nadere informatie

Uitvaartverzekering. Polisvoorwaarden nr. SU 16. Klaverblad Verzekeringen

Uitvaartverzekering. Polisvoorwaarden nr. SU 16. Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Polisvoorwaarden nr. SU 16 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen wij een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen ALG 11 CBA Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina 16120019 16.12 Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons. Algemene

Nadere informatie

Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 1.0 2014 Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.nl Productvoorwaarden Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering Op de bladzijden hierna leggen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Deze voorwaarden gelden voor het Lijfrente Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Lijfrente Inkomens Plan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DELA LeefdoorPlan, model 3.0

Algemene voorwaarden DELA LeefdoorPlan, model 3.0 Algemene voorwaarden DELA LeefdoorPlan, model 3.0 algemene voorwaarden DELA LeefdoorPlan, model 3.0 Waar hij staat in de voorwaarden, kunt u ook zij lezen. Inhoud Artikel 1 Wat bedoelen we met bepaalde

Nadere informatie

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01

Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01 Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden ZW-AP-01 Dit zijn de Algemene voorwaarden van de verzekering waarbij Zevenwouden als verzekeraar op het polisblad staat. Hoe leest u deze polisvoorwaarden?

Nadere informatie

Flexibel Pensioenplan Privé

Flexibel Pensioenplan Privé Flexibel Pensioenplan Privé 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing zijn. Of kunnen juist andere voorwaarden gelden. De toelichting hieronder

Nadere informatie

Informatie voor de klant

Informatie voor de klant Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Algemene Voorwaarden Versie 2016 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering

Allianz Woonverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Woonverzekering Algemene verzekeringsvoorwaarden AW 14 1 Inhoudsopgave Algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering 1 Waarvoor bent u verzekerd? 3 2.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Basis Uitkering bij Overlijden VUZ-Risicopremies

Verzekeringsvoorwaarden Basis Uitkering bij Overlijden VUZ-Risicopremies Verzekeringsvoorwaarden Basis Uitkering bij Overlijden VUZ-Risicopremies 2011-1 Elips Life www.elips-life.nl Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Mededelingsplicht en de gevolgen als u of

Nadere informatie

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BBV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Betalingsbeschermingsverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN WOONVERZEKERING 2016

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN WOONVERZEKERING 2016 BOELAARS & LAMBERT ASSURADEUREN ANNO 1928 C.V. ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN WOONVERZEKERING 2016 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Waarvoor bent u verzekerd? Artikel 2. Welke voorwaarden gelden voor de Artikel

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrechtverzekering

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdensrisicoverzekering Een overlijdensrisicoverzekering zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekende overlijdensrisicoverzekeringen die uw nabestaanden beschermen tegen de ongewenste financiële gevolgen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden Oldtimer motorrijtuigverzekering. Deze voorwaarden vormen één geheel met de aanvullende

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekeraar: Cardif Levensverzekeringen N.V. te Oosterhout. Cardif is gevestigd te Oosterhout aan de Hoevestein 28 (postbus 4006,

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV Saffier (010506)

Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV Saffier (010506) Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV Saffier (010506) Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.a Verzekeringnemer: degene, die de verzekering met de risicodrager sluit, of diens rechtsopvolger(s). 1.b Verzekerde:

Nadere informatie

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Wat is ASR Vermogen bij Overlijden? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Wat voor soort product is ASR Vermogen bij Overlijden? Wat is een risicopremie

Nadere informatie

Speciale voorwaarden bij uw Florius Overlijdensrisicoverzekering 1. Speciale voorwaarden bij uw Florius Overlijdensrisicoverzekering

Speciale voorwaarden bij uw Florius Overlijdensrisicoverzekering 1. Speciale voorwaarden bij uw Florius Overlijdensrisicoverzekering Speciale voorwaarden bij uw Florius Overlijdensrisicoverzekering 1 Speciale voorwaarden bij uw Florius Overlijdensrisicoverzekering Speciale voorwaarden bij uw Florius Overlijdensrisicoverzekering 2 Speciale

Nadere informatie

Polisvoorwaarden OHRA Overlijdensrisicoverzekering

Polisvoorwaarden OHRA Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden OHRA Overlijdensrisicoverzekering Inleiding Polisvoorwaarden OHRA Overlijdensrisicoverzekering Model 2401 U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom hebt

Nadere informatie

Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering.

Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering. Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering. Model ORV 14 CBA Hieronder vindt u de belangrijkste informatie van deze verzekering. Op de bladzijden hierna leggen we de regels van deze verzekering verder

Nadere informatie

Voorwaarden Koopsom Garantie Polis

Voorwaarden Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit op de einddatum of bij eerder overlijden van de verzekerde.

Nadere informatie

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN AO 01012010 INHOUDSOPGAVE 1. Strekking van de verzekering 1 2. Begripsomschrijving arbeidsongeschiktheid 1 (gangbare arbeid) 3.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Deze voorwaarden gelden voor het Pensioen Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Pensioen Inkomens Plan

Nadere informatie

Inhoud. Pag 1/ Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering zonder afkoop

Inhoud. Pag 1/ Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering zonder afkoop Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden van a.s.r. horen bij de Overlijdensrisicoverzekering. In deze voorwaarden leest u meer informatie over de Overlijdensrisicoverzekering.

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket

Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr. 2200 Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 2. Welke schades vergoeden wij? 3 3. Welke schade vergoeden

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering

Allianz Woonverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Algemene verzekeringsvoorwaarden AW 15 1 Inhoudsopgave Algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering 1 Waarvoor bent u verzekerd? 3 2. Welke

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Betreft: Direct Ingaande Lijfrenteverzekering onder polisnummer.. te uwen name

Betreft: Direct Ingaande Lijfrenteverzekering onder polisnummer.. te uwen name Polisadministratie Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM T: (010) 21 77 111 F: (010) 21 77 119 E: info@flexgarant.nl De heer. Rotterdam, Betreft: Direct Ingaande Lijfrenteverzekering onder polisnummer..

Nadere informatie

VOORWAARDEN GENERALI PENSIOEN. Verzekerd van alle aandacht.

VOORWAARDEN GENERALI PENSIOEN. Verzekerd van alle aandacht. VOORWAARDEN GENERALI PENSIOEN Verzekerd van alle aandacht. WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN Deze voorwaarden horen bij uw Generali Pensioen. In deze voorwaarden leest u meer informatie over

Nadere informatie

Interpolis Overlijdensrisicoverzekering

Interpolis Overlijdensrisicoverzekering Interpolis Overlijdensrisicoverzekering Productvoorwaarden (Model IRV14) Wat wilt u weten? Belangrijke informatie 4 1 Wie is wie bij deze verzekering? 4 2 Waar kunt u terecht met vragen over dit product?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Wat houdt de Zelf Koopsom Uitvaartverzekering in? De Zelf Koopsom

Nadere informatie

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2 1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2 Loyalis Verzekeringen Postbus 4881 6401 JR Heerlen www.loyalis.nl Loyalis Leven N.V. Handelsregister Zuid - Limburg nr. 14053379 AFM-vergunning nr. 12000433 Gecertificeerd

Nadere informatie

De voorwaarden Generali Pensioen

De voorwaarden Generali Pensioen De voorwaarden Generali Pensioen Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Pensioen. In deze voorwaarden leest u meer informatie over de wijze waarop u uw pensioen

Nadere informatie

Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering.

Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering. Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering. In de voorwaarden van de Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over

Nadere informatie

BedrijfsImpulz Online

BedrijfsImpulz Online Versie 2.0 Let op! Dit zijn de van uw. Voor elke verzekering in uw pakket hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere Voorwaarden. Op uw polisblad ziet u welke voorwaarden gelden.

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie