Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)"

Transcriptie

1 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Bachelor MARITIEME TECHNIEK EN Associate Degree MARITIEME TECHNIEK variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Techniek, Maritiem Instituut Willem Barentsz Versie: 01 juni 2016

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Aard van dit document Informatie en communicatie Inwerkingtreding en duur Onderwijs- en examenregeling TOELATING TOT DE OPLEIDING Toelatingseisen Deficiëntie Vrijstelling op grond van andere diploma's Vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek (21+) Na-inschrijving Studieonderbrekers Switchers OPZET EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING Fasen opleiding (Eind)kwalificaties Werkvormen en toetsvormen Handleidingen Contacturen Afstudeerrichtingen STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANG Studieloopbaanbegeleiding Studentendecaan Studeren met een functiebeperking Studievoortgangregistratie STUDIEADVIES PROPEDEUTISCHE FASE Norm studieadvies Uitbrengen studieadvies Negatief advies en afwijzing ORGANISATIE EN VOORZIENINGEN Afdelingshoofd Kwaliteitszorg Opleidingscommissie Examencommissie NHL Studentloket Bureau Inschrijving

3 6.7 Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten Veiligheidsvoorschriften Voorzieningen Klachten Bijlage 1: Afstudeerrichtingen Bijlage 2a: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Propedeutische Fase Bachelor Bijlage 2a1: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Propedeutische Fase AD Bijlage 2b: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Postpropedeutische Fase Bachelor Bijlage 2b1: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Postpropedeutische Fase AD Bijlage 2c: Werkvormen en toetsvormen Bijlage 2d: Eindniveaus en eindwerken Bachelor en AD Bijlage 2e: Contacturen

4 1 ALGEMEEN 1.1 Aard van dit document Dit studentenstatuut vormt samen met het instellingsspecifieke deel, het studentenstatuut zoals bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het omvat ook de onderwijs- en examenregeling (OER). Dit studentenstatuut bevat informatie over de opbouw van de studie en de ondersteunende faciliteiten die de student door de instelling worden aangeboden. Met name de bijlagen bevatten informatie over de opbouw van de studie. Dit studentenstatuut is van toepassing op alle studenten die studiejaar voor de opleiding Maritieme Techniek Ba en Ad staan ingeschreven. 1.2 Informatie en communicatie In dit statuut wordt voor specifieke informatie naar een aantal andere bronnen verwezen: Internet (nhl.nl): hier is naast algemene informatie over de NHL ook informatie te vinden over voorzieningen, toelating, in- en uitschrijving. Intranet (mijnnhl.nl): hier is voor studenten en medewerkers informatie te vinden over NHL-regelingen, de afdeling en de opleiding en overig nieuws; Educator (educator.nhl.nl) : in de catalogus van Educator vind je meer gedetailleerde informatie over het onderwijs en de toetsen. Ook vind je in Educator informatie over jouw studieresultaten. 1.3 Inwerkingtreding en duur Dit studentenstatuut is geldig voor het studiejaar dat loopt van 1 september 2016 tot en met 31 augustus Voorgaande studentenstatuten zijn hiermee vervallen. 1.4 Onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling is onderdeel van dit studentenstatuut en is te vinden in Educator bij de informatie over een specifieke opleiding. WHW: Artikel 7.59 en artikel 7.13 nhl.nl: Studentenstatuut instellingsspecifiek deel Studentenstatuten opleidingsspecifieke delen mijnnhl.nl: NHL-regelingen educator.nhl.nl: Studentenstatuut opleidingsspecifieke delen Onderwijs- en examenregeling (OER) 4

5 2 TOELATING TOT DE OPLEIDING 2.1 Toelatingseisen Je bent toelaatbaar als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo niveau 4 diploma met het juiste profiel en de juiste vakken of in geval van mbo de juiste verwantschap. WHW: Artikel 7.24 tot en met 7.26a nhl.nl: Overzicht toelatingseisen per opleiding Contact: Toelatingscoördinator NHL 2.2 Deficiëntie Als je wel over het juiste diploma beschikt, maar niet over het juiste profiel, de juiste verwantschap (mbo) of de juiste vakken, kun je toch voor de opleiding worden ingeschreven, mits je voor inschrijving met goed gevolg een toets in het ontbrekende vak of de ontbrekende vakken hebt afgelegd. WHW: Artikel 7.25 nhl.nl: Regeling bijzondere toelatingen Contact: Toelatingscoördinator NHL 2.3 Vrijstelling op grond van andere diploma's Je kunt vrijstelling krijgen van de vooropleidingseisen in de volgende gevallen: Je bent in het bezit van een propedeutisch, bachelor- of mastergetuigschrift van een Nederlandse hogeschool of universiteit; Of je bent in het bezit van een ten minste gelijkwaardig binnenlands of buitenlands diploma. Hiervoor geldt een aparte procedure waarover de Toelatingscoördinator meer informatie kan verschaffen; En je voldoet aan eventuele eisen ten aanzien van profiel of vakken. Voor de Nederlandstalige opleidingen geldt tevens dat je moet bewijzen dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst. Je kunt dit bewijzen door een toets Nederlands als Tweede Taal (NT2) of vergelijkbare toets te halen. Voor Engelstalige opleidingen is een bewijs van een met goed gevolg afgelegde toets Engels vereist conform de Gedragscode internationale student hoger onderwijs. Verder kan de NHL nog bepalen dat je nog deficiënties moet wegwerken zie 2.2. Pas als je voldoet aan deze eisen kun je worden ingeschreven. WHW: Artikel 7.28 Contact: Toelatingscoördinator Nhl.nl: Informatie over toelating en toets NT2 2.4 Vrijstelling op grond van een toelatingsonderzoek (21+) Als je 21 jaar of ouder bent op het moment van inschrijving en niet beschikt over een diploma van een verplichte vooropleiding, een mbo-4, havo- of vwo-diploma, of een daaraan gelijkwaardig diploma, kun je mogelijk worden toegelaten op grond van de 21+ regeling. Je legt dan een toelatingsonderzoek af. Als je hiervoor slaagt, krijg je vrijstelling van de vooropleidingseisen. Het toelatingsonderzoek bestaat uit drie toetsen waarvan twee verplichte toetsen: Nederlands en Engels en een derde toets die aansluit bij de opleiding die jij wilt volgen. Voor de opleiding Maritieme Techniek gaat het om: Wiskunde B of Natuurkunde 5

6 De toetsen worden afgenomen op havo-eindexamenniveau. Alle drie de toetsen moet je met een voldoende afsluiten. Op het toelatingsonderzoek is de Regeling bijzondere toelatingen van toepassing. De opleiding kan op grond van het bepaalde in artikel 7.29 WHW afwijken van de leeftijdsgrens van 21 jaar indien je beschikt over een in het buitenland afgegeven diploma dat in het eigen land toegang geeft tot een instelling voor hoger onderwijs. De opleiding kan ook van de leeftijdsgrens afwijken indien je in bijzondere gevallen geen diploma kunt overleggen. WHW: Artikel 7.29 nhl.nl: Toelating: 21 plus toelating en 21 plus procedure, Regeling bijzondere toelatingen mijnnhl.nl : NHL-regelingen: Regeling bijzondere toelatingen Contact: Toelatingscoördinator 2.5 Na-inschrijving Inschrijving voor de opleiding na 31 augustus is uitsluitend vanaf 1 november mogelijk op de volgende momenten: 1 november, 1 januari, 1 februari en 1 april Bovenstaande beperkingen met betrekking tot de na-inschrijving gelden niet voor studieonderbrekers en switchers. Zie toelichting hieronder Studieonderbrekers Als je wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals ziekte, bijzondere familieomstandigheden etc. je studie hebt moeten onderbreken, kun je je onder bepaalde voorwaarden wel na-inschrijven op andere data dan hierboven aangegeven Switchers Als je staat ingeschreven voor een bacheloropleiding bij de NHL en wilt overstappen naar een andere opleiding van de NHL, kun je onder voorwaarden op andere dan bovengenoemde data worden ingeschreven voor deze nieuwe opleiding. mijnnhl.nl NHL-regelingen: Regels van procedurele aard met betrekking tot inschrijving. Contact: Toelatingscoördinator 6

7 3 OPZET EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING 3.1 Fasen opleiding De opleiding bestaat uit een propedeutische fase met een omvang van 60 ec s en een postpropedeutische fase met een omvang van 60 ec s (Ad) en 180 ec s (Ba). Beide fasen zijn opgebouwd uit onderwijs- en toetseenheden en worden afgesloten met een examen. Een overzicht van het programma per fase vind je in bijlage 2a en 2b. In Educator zijn gedetailleerde beschrijvingen van de onderwijseenheden en toetseenheden te vinden. Na het behalen van het AD-examen kun je alsnog doorstromen naar de bacheloropleiding (MT). 3.2 (Eind)kwalificaties De inhoudelijke eisen waaraan je moet voldoen worden ook wel kwalificaties genoemd. We bedoelen daarmee de competenties en de daarvoor benodigde kennis, vaardigheden en attitude. Binnen de competenties van de bacheloropleiding onderscheiden we drie beheersingsniveaus. Iedere opleiding beschikt over een beschrijving van de (eind)kwalificaties en informeert je daarover. Bijlage 2d bevat een overzicht van de exameneisen in de vorm van de vereiste eindniveaus per competentie en de wijze van toetsing. 3.3 Werkvormen en toetsvormen In bijlage 2c is aangegeven welke verschillende werkvormen en toetsvormen de opleiding kent. Meer gedetailleerde informatie is o.a. te vinden in Educator. 3.4 Handleidingen De opleiding biedt meer gedetailleerde informatie over de invulling van onderwijseenheden aan in de vorm van (digitale)handleidingen, een course op Blackboard of op andere wijze. 3.5 Contacturen In bijlage 2e wordt het gemiddeld aantal contacturen per studiejaar / per semester weergegeven. Het gaat daarbij om onderwijs, begeleiding en toetsing waarbij een docent aanwezig is. Tijd voor zelfstudie geldt niet als contacttijd. Voor de propedeuse van de voltijd geldt een minimum van 12 contacturen per week. 3.6 Afstudeerrichtingen De opleiding kent geen afstudeerrichtingen. Educator.nhl.nl: Gedetailleerde informatie over onderwijs- en toetseenheden Mijnnhl.nl: Informatie over de opleiding Detailinformatie onderwijs: Blackboard Contact: Studieloopbaanbegeleider 7

8 4 STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANG 4.1 Studieloopbaanbegeleiding Als student word je gedurende je gehele studie begeleid door een studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider ondersteunt je in je ontwikkeling tot een competente, reflectieve professional. De begeleiding richt zich in ieder geval op jouw competentie-ontwikkeling, studieplanning en studievoortgang. 4.2 Studentendecaan De NHL kent een decanaat waar je terecht kunt indien je persoonlijke problemen hebt, vragen hebt over bijvoorbeeld studeren met een functiebeperking of studiefinanciering of als je wilt stoppen met de opleiding. Het decanaat biedt ook diverse trainingen aan en kan je indien nodig doorverwijzen naar externe instanties. 4.3 Studeren met een functiebeperking Voor studenten met een functiebeperking biedt de NHL verschillende aanpassingen en voorzieningen. Om hiervan gebruik te kunnen maken kun je een afspraak maken met de studentendecaan voor een intakegesprek. De decaan kijkt dan samen met jou naar de aard van de functiebeperking en de mogelijkheden voor aanpassingen en/of voorzieningen. Binnen de opleiding kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Voor aanpassingen ten aanzien van de toetsing is toestemming van de examencommissie nodig. 4.4 Studievoortgangregistratie De resultaten van toetsen worden bij de NHL vastgelegd in het studievolgsysteem Educator. Als student heb je via Educator toegang tot jouw resultaten en heb je daarmee zicht op jouw studievoortgang. Educator.nhl.nl: Mijnnhl.nl Contact: Catalogus met informatie over onderwijs- en toetseenheden Studieplan Behaalde resultaten Informatie over de opleiding NHL Studentloket Decanaat Informatie over studeren met een functiebeperking Studieloopbaanbegeleider, examencommissie, studentendecaan, NHL Studentloket 8

9 5 STUDIEADVIES PROPEDEUTISCHE FASE Het studieadvies geldt voor alle bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s ongeacht de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting. Het studieadvies is een oordeel over je geschiktheid voor de opleiding op grond van je studieresultaten in de propedeutische fase. Je krijgt een positief advies als je aan de norm voldoet en in beginsel een negatief studieadvies met afwijzing als je niet aan de norm voldoet. 5.1 Norm studieadvies Als voltijdse of duale student moet je aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding ten minste 50 EC hebben behaald voor een positief studieadvies. 5.2 Uitbrengen studieadvies Voltijdse en duale studenten ontvangen het studieadvies aan het einde van hun eerste jaar van inschrijving; deeltijdse studenten aan het einde van hun tweede jaar van inschrijving. De examencommissie houdt daarbij rekening met je bijzondere persoonlijke omstandigheden die je hebt gemeld en kan besluiten om het studieadvies op grond van je bijzondere persoonlijke omstandigheden niet uit te brengen. Het studieadvies kan dan later worden uitgebracht zolang je het propedeutisch examen niet hebt behaald. 5.3 Negatief advies en afwijzing Als je niet aan de norm voldoet, krijg je in beginsel een negatief studieadvies met een afwijzing. Dit betekent dat je je studie moet staken. Je kunt dan niet meer bij de hogeschool worden ingeschreven voor dezelfde bacheloropleiding. Je kunt wel voor een andere bacheloropleiding worden ingeschreven aan de hogeschool, tenzij deze een gezamenlijk propedeutisch examen heeft met de bacheloropleiding waarvoor je het negatief advies met afwijzing hebt ontvangen. WHW: artikel 7.8b mijnnhl.nl: NHL regelingen: Regeling studieadvies propedeutische fase Mijnnhl.nl NHL Studentloket Contact: Studieloopbaanbegeleider, examencommissie of NHL Studentloket 9

10 6 ORGANISATIE EN VOORZIENINGEN 6.1 Afdelingshoofd Het afdelingshoofd geeft leiding aan een afdeling en de daartoe behorende opleidingen en is onder andere verantwoordelijk voor de kwaliteit en organisatie van het onderwijs. 6.2 Kwaliteitszorg De opleiding betrekt de studenten bij de kwaliteit van het onderwijs, door regelmatig het onderwijs te evalueren en de uitkomsten en vervolgacties terug te koppelen. Ook de opleidingscommissie en de examencommissie hebben hierin een rol. 6.3 Opleidingscommissie Aan iedere opleiding of groep van opleidingen is een opleidingscommissie verbonden. Een opleidingscommissie bestaat uit studenten en medewerkers. De opleidingscommissie geeft een advies over de onderwijs- en examenregeling, beoordeelt de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling en kan advies geven over andere onderwijsaangelegenheden. Voor vragen of klachten over het onderwijs kun je je wenden tot de opleidingscommissie. WHW: artikel 10.3c mijnnhl.nl: NHL-regelingen: Regeling opleidingscommissie Educator.nhl.nl: Informatie over de samenstelling opleidingscommissie 6.4 Examencommissie Aan iedere opleiding of groep van opleidingen is een examencommissie verbonden. De examencommissie stelt vast of een student voldoet aan de kwalificatie-eisen. De examencommissie borgt de kwaliteit van de toetsen en examens. Voor vragen of klachten over de toetsing kun je je wenden tot de examencommissie. De examencommissie brengt ook het studieadvies propedeutische fase uit. WHW: artikelen 7.12, 7.12a en 7.12b mijnnhl.nl: NHL-regelingen: Regeling examencommissie Educator.nhl.nl: Informatie over de samenstelling examencommissie 6.5 NHL Studentloket Bij het NHL Studentloket kun je terecht voor vragen over de planning van het onderwijs en de toetsing; vragen over studieresultaten; vragen over inschrijving, beëindiging van de inschrijving, betaling en restitutie van collegegeld en overige studie gerelateerde zaken. 6.6 Bureau Inschrijving Uitsluitend Bureau Inschrijving is bevoegd om uitlatingen te doen en beslissingen te nemen betreffende inschrijving, beëindiging van inschrijving en betaling en restitutie van collegegeld. Mijnnhl.nl: NHL Studentloket Contact: NHL Studentloket 6.7 Periodes, planning en roosters Ieder studiejaar wordt op NHL-niveau een kalender opgesteld met daarin de periode-indeling. Deze is bepalend voor de roostering van het onderwijs en de toetsing. De kalender vind je op mijnnhl. 10

11 In bijlage 2a en 2b vind je een overzicht van het onderwijs en de toetsen per fase en per periode of semester. De gedetailleerde roosters maakt de opleiding via de opleidingspagina op intranet bekend. 6.8 Bereikbaarheid docenten De opleiding maakt via intranet of andere wijze duidelijk wanneer de docenten bereikbaar zijn. Ziekmeldingen worden onder andere gemeld via de beeldschermen in het gebouw. 6.9 Extra studiekosten De opleiding kan bijkomende studiekosten zoals deelname aan bijzondere activiteiten of excursies bij jou in rekening brengen. De opleiding maakt de kosten vroegtijdig bekend en biedt jou de mogelijkheid om te kiezen voor een alternatieve, kosteloze activiteit Veiligheidsvoorschriften Naast de algemene veiligheidsvoorschriften van de NHL kan de opleiding, indien de aard van het onderwijs dit met zich brengt, aanvullende veiligheidsvoorschriften stellen voor deelname aan het onderwijs. Je bent als student verplicht tot naleving van deze veiligheidsvoorschriften en tot naleving van de op basis van deze voorschriften gegeven aanwijzingen. De opleiding kent geen aanvullende veiligheidsvoorschriften Voorzieningen Je hebt als student toegang tot de voorzieningen van de hogeschool. Hiertoe horen in ieder geval de diensten van een studentendecaan, de voorziening in de vorm van het profileringsfonds, de mediatheek, de restauratieve en reprografische voorzieningen, het netwerk en de daarbij behorende ondersteuning. Mijnnhl.nl: Beeldschermen: Informatie over diverse voorzieningen Kalender (periode-indeling) Bereikbaarheid docenten Ziekmeldingen 6.12 Klachten Aan de NHL is een klachtenloket verbonden. Bij dit klachtenloket kun je als student terecht met een klacht, bezwaar of beroep en vragen over de procedures voor klachten en geschillen. Door het indienen van een klacht, beroep of bezwaar start je een formele procedure. Van belang is dat je dan de andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen, hebt benut. Ga daarom eerst na of je met de betrokkenen tot een oplossing kunt komen. Let er op dat dit overleg de klacht-, bezwaar- of beroepstermijn niet schorst. mijnnhl.nl: Contact: NHL klachten 11

12 Bijlage 1: Afstudeerrichtingen De opleidingen kennen geen afstudeerrichtingen. 12

13 Bijlage 2a: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Propedeutische Fase Bachelor Opleiding: Ba Maritieme Techniek Variant: Voltijd Studiejaar: 2016/2017 Leerjaar: 1 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Titel Onderwijs Eenheid Titel Toets Eenheid EC s Titel toets Statica 1 Statica 1 2 Statica 1 T P1 P2 n Scheepsconstructies 1 - Materiaalkunde MWK 1 - introductie systemen Scheepsconstructies 1 1 Materiaalkunde T P1 P2 n Maritieme werktuigkunde 1 2 MWK 1 T P1 P2 n Introductie Scheepsbouw Introductie Scheepsbouw 1 Introductie Scheepsbouw T P1 P2 n Rompontwerp 1 - introductie software Rompontwerp 1 1 Rompontwerp 1 VT P1 P2 n Werkplaatstechniek 1 Werkplaatstechniek 1 1 Werkplaatstechniek 1 PO P1 - n Projectmanagement Projectmanagement 1 Projectmanagement PO P2 P2 n Wiskunde Basis Wiskunde Basis 2 Wiskunde Basis T P1 P2 n Technisch tekenen 1-2D Technisch Tekenen 1 2 Technisch tekenen 1 VT P1 P2 n Excel Ontwerpoefening Multipurpose Ship Toetsvorm Toetsmoment 1 Toetsmoment 2 1 Excel VT P3 P3 n SLB 1 Studieloopbaanbegeleiding 1 0 SLB 1 AW P1 - n Hydrostatica 1 - hydrostatische gegevens Hydrostatica 1 2 Hydrostatica 1 T P2 P3 n Statica 2 Statica 2 2 Statica 2 T P2 P3 n MWK 2 - werking systemen/motoren Maritieme werktuigkunde 2 2 MWK 2 PO P2 P3 n WTO voor MT Werktuigonderdelen 1 WTO voor SBK T P2 P3 n Rompontwerp 2 - ontwerp en productie Rompontwerp 2 3 Rompontwerp 2 PO P2 P2 n Scheepstypen Scheepstypen 1 Scheepstypen T P2 P3 n Ontwerpoefening Multipurpose Ship Wiskunde 1 - gonio en differentiëren Ontwerpoefening Multipurpose Ship 3 Ontwerpoefening Multipurpose Ship Eindwerk j/n PO P3 P3 n Wiskunde 1 2 Wiskunde 1 T P2 P3 n SLB 2 Studieloopbaanbegeleiding 1 0 SLB 2 AW P2 - n Hydrostatica 2 - scheepsstabiliteit Hydrostatica 2 2 Hydrostatica 2 T P3 P4 n Stromingsleer 1 Stromingsleer 1 2 Stromingsleer 1 T P3 P4 n Statica 3 Statica 3 1 Statica 3 T P3 P4 n Sterkteleer 1 Sterkteleer 1 2 Sterkteleer 1 T P3 P4 n Scheepsconstructies 2 Scheepsconstructies 2 2 Scheepsconstructies 2 PO P3 P4 n Practicum Elektrotechniek en Hydrauliek Practicum Elektrotechniek en Hydrauliek Technisch Practicum Technisch Practicum 1 Hydrauliek Practicum 1 Elektrotechniek Practicum VT/ AW VT/ AW P3 - P3 - Elektrotechniek 1 Elektrotechniek 1 1 Elektrotechniek 1 T P3 P4 n Werkplaatstechniek 2 Werkplaatstechniek 2 1 Werkplaatstechniek 2 PO P3 - n Wiskunde 2 - integreren Wiskunde 2 2 Wiskunde 2 T P3 P4 n SLB 3 Studieloopbaanbegeleiding 1 0 SLB 3 AW P3 - n n n 13

14 Periode 4 Titel Onderwijs Eenheid Titel Toets Eenheid EC s Titel toets Toetsvorm Toetsmoment 1 Toetsmoment 2 Eindwerk j/n Stromingsleer 2 Stromingsleer 2 2 Stromingsleer 2 T P4 NZ n Sterkteleer 2 Sterkteleer 2 2 Sterkteleer 2 T P4 NZ n Scheepsconstructies 3 Scheepsconstructies 3 2 Scheepsconstructies 3 PO P4 - n Thermodynamica Thermodynamica 2 Thermodynamica T P4 NZ n Bedrijfsproject P4P Bedrijfsproject P4P 5 Bedrijfsproject P4P PO P4 - n Wiskunde 3 - Meetkunde Wiskunde 3 1 Wiskunde 3 T P4 NZ n Engels - niveau 4 Engels - niveau 4 1 Engels - niveau 4 T P4 NZ n SLB 4 Studieloopbaanbegeleiding 1 0 SLB 4 AW P4 - n Totaal EC 60 Toetsvormen: zie bijlage 2c voor overzicht toetsvormen Toetsmoment: P1 Periode 1 P2 Periode 2 P3 Periode 3 P4 Periode 4 NZ Week

15 Bijlage 2a1: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Propedeutische Fase AD Opleiding: AD Maritieme Techniek Variant: Voltijd Studiejaar: 2016/2017 Leerjaar: 1 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Titel Onderwijs Eenheid Titel Toets Eenheid EC s Titel toets Statica 1 Statica 1 2 Statica 1 T P1 P2 n Scheepsconstructies 1 - Materiaalkunde MWK 1 - introductie systemen Scheepsconstructies 1 1 Materiaalkunde T P1 P2 n Maritieme werktuigkunde 1 2 MWK 1 T P1 P2 n Introductie Scheepsbouw Introductie Scheepsbouw 1 Introductie Scheepsbouw T P1 P2 n Rompontwerp 1 - introductie software Rompontwerp 1 1 Rompontwerp 1 VT P1 P2 n Werkplaatstechniek 1 Werkplaatstechniek 1 1 Werkplaatstechniek 1 PO P1 - n Projectmanagement Projectmanagement 1 Projectmanagement PO P2 P2 n Wiskunde Basis Wiskunde Basis 2 Wiskunde Basis T P1 P2 n Technisch tekenen 1-2D Technisch Tekenen 1 2 Technisch tekenen 1 VT P1 P2 n Excel Ontwerpoefening Multipurpose Ship Toetsvorm Toetsmoment 1 Toetsmoment 2 1 Excel VT P3 P3 n SLB 1 Studieloopbaanbegeleiding 1 0 SLB 1 AW P1 - n Hydrostatica 1 - hydrostatische gegevens Hydrostatica 1 2 Hydrostatica 1 T P2 P3 n Statica 2 Statica 2 2 Statica 2 T P2 P3 n MWK 2 - werking systemen/motoren Maritieme werktuigkunde 2 2 MWK 2 PO P2 P3 n WTO voor MT Werktuigonderdelen 1 WTO voor SBK T P2 P3 n Rompontwerp 2 - ontwerp en productie Rompontwerp 2 3 Rompontwerp 2 PO P2 P2 n Scheepstypen Scheepstypen 1 Scheepstypen T P2 P3 n Ontwerpoefening Multipurpose Ship Wiskunde 1 - gonio en differentiëren Ontwerpoefening Multipurpose Ship 3 Ontwerpoefening Multipurpose Ship Eindwerk j/n PO P3 P3 n Wiskunde 1 2 Wiskunde 1 T P2 P3 n SLB 2 Studieloopbaanbegeleiding 1 0 SLB 2 AW P2 - n Hydrostatica 2 - scheepsstabiliteit Hydrostatica 2 2 Hydrostatica 2 T P3 P4 n Stromingsleer 1 Stromingsleer 1 2 Stromingsleer 1 T P3 P4 n Statica 3 Statica 3 1 Statica 3 T P3 P4 n Sterkteleer 1 Sterkteleer 1 2 Sterkteleer 1 T P3 P4 n Scheepsconstructies 2 Scheepsconstructies 2 2 Scheepsconstructies 2 PO P3 P4 n Practicum Elektrotechniek en Hydrauliek Practicum Elektrotechniek en Hydrauliek Technisch Practicum Technisch Practicum 1 Hydrauliek Practicum 1 Elektrotechniek Practicum VT/ AW VT/ AW P3 - P3 - Elektrotechniek 1 Elektrotechniek 1 1 Elektrotechniek 1 T P3 P4 n Werkplaatstechniek 2 Werkplaatstechniek 2 1 Werkplaatstechniek 2 PO P3 - n Wiskunde 2 - integreren Wiskunde 2 2 Wiskunde 2 T P3 P4 n SLB 3 Studieloopbaanbegeleiding 1 0 SLB 3 AW P3 - n n n 15

16 Periode 4 Titel Onderwijs Eenheid Titel Toets Eenheid EC s Titel toets Toetsvorm Toetsmoment 1 Toetsmoment 2 Eindwerk j/n Stromingsleer 2 Stromingsleer 2 2 Stromingsleer 2 T P4 NZ n Sterkteleer 2 Sterkteleer 2 2 Sterkteleer 2 T P4 NZ n Scheepsconstructies 3 Scheepsconstructies 3 2 Scheepsconstructies 3 PO P4 - n Thermodynamica Thermodynamica 2 Thermodynamica T P4 NZ n Bedrijfsproject P4P Bedrijfsproject P4P 5 Bedrijfsproject P4P PO P4 - n Wiskunde 3 - Meetkunde Wiskunde 3 1 Wiskunde 3 T P4 NZ n Engels - niveau 4 Engels - niveau 4 1 Engels - niveau 4 T P4 NZ n SLB 4 Studieloopbaanbegeleiding 1 0 SLB 4 AW P4 - n Totaal EC 60 Toetsvormen: zie bijlage 2c voor overzicht toetsvormen Toetsmoment: P1 Periode 1 P2 Periode 2 P3 Periode 3 P4 Periode 4 NZ Week

17 Bijlage 2b: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Postpropedeutische Fase Bachelor Opleiding: Ba Maritieme Techniek Variant: Voltijd Studiejaar: 2016/2017 Leerjaar: 2/3/4 Major / Minor Major Semester 3 Titel Onderwijs Eenheid Titel Toets Eenheid Hydrostatica 3 Intacte Hydrostatica 3 stabiliteit EC s Titel toets Tentamen 2 Opdracht Toetsvorm Toetsmoment 1 Toetsmoment 2 Eindwerk j/n T P1 P3 n PO P1 P3 n Sterkteleer 3 Sterkteleer 3 2 Tentamen T P1 P3 n Scheepsconstructies 4 Scheepsconstructies Scheepsconstructies 4 PO P1 P3 n Detail Engineeringproject Detail Engineeringproject 5 Project PO P1 P3 n QSHE QSHE 2 Opdracht PO P1 P3 n Managementvaardigheden Managementvaardigheden 1 1 Opdracht PO P1 P3 n Bedrijfskunde 1 Bedrijfseconomie Wiskunde 5 Lineaire algebra Bedrijfskunde 1 2 Tentamen Opdracht T P1 P3 n PO P1 P3 n Wiskunde Wiskunde 5 T P1 P3 n SLB 5 Studieloopbaanbegeleiding 2 0 SLB 5-7 AW P1 - n Project zeiljachtontwerp Project Zeiljachtproject 4 Zeiljachtontwerp PO P2 - n Technisch tekenen 2-3D Technisch Tekenen 2 1 Solid Works VT P2 P3 n Werkvloerstage Werkvloerstage 10 Stage OR P2 - n Weerstand Weerstand en Voortstuwing 1 Weerstand T P3 P4 n Voortstuwing Weerstand en Voortstuwing 1 Voortstuwing T P3 P4 n Scheepsconstructies 5 Scheepsconstructies Scheepsconstructies 5 PO P3 P4 n FEM 1 FEM 1 1 MWK 3 - MK ontwerp Maritieme Werktuigkunde - MK Ontwerp 3 Tentamen Opdracht Tentamen Opdracht T P3 P4 n VT P3 P4 n T P3 P4 n PO P4 NZ Elektrotechniek 2 Elektrotechniek 2 2 Tentamen T P3 P4 n Major 4 Project offerteontwerp 1 Project Offerteontwerp 6 Deel 1 PO P3 - n SLB 6 Studieloopbaanbegeleiding 2 0 SLB 5-7 AW P3 - n Composieten Composieten 2 Tentamen Practicum T P4 NZ n PO P4 - n Dynamica 1 Dynamica 1 2 Tentamen T P4 NZ n Project offerteontwerp 2 Project Offerteontwerp 6 Deel 2 PO P4 - n Wiskunde 4 - differentiaal vgl. Wiskunde Wiskunde 4 T P4 NZ n Engels - niveau 5 Engels - niveau 5 1 Engels niveau 5 T P4 NZ n SLB 7 Studieloopbaanbegeleiding 2 0 SLB 5-7 AW P4 - n 17

18 Major / Minor Major Major Semester 5 6 Titel Onderwijs Eenheid Titel Toets Eenheid EC s Titel toets Kantoorstage Kantoorstage 15 Stage OR P1 - n Basic Engineeringproject Basic Engineeringproject 5 Project PO P2 P3 n Dynamica 2 Dynamica 2 2 Tentamen T P2 P3 n Automatisering Automatisering 1 Opdrachten PO P2 P3 n Managementvaardigheden 2 Managementvaardigheden 2 1 Opdracht PO P2 P3 n Maritieme Economie Maritieme Economie 2 Tentamen T P2 P3 n Statistiek voor MT Statistiek 2 Statistiek - Tentamen T P2 P3 n Statistiek - Opdracht PO P2 - n Hydrostatica 4-2 Tentamen P P3 P4 n Hydrostatica 4 lekstabiliteit Opdracht PO P3 - n Scheepsbewegingen & Scheepsbewegingen & 3 Tentamen P P3 P4 n manoeuvreren manoeuvreren Opdracht PO P4 - n FEM 2 FEM 2 2 Opdracht PO P3 P4 n Maritieme Innovatie & Maritieme Innovatie & 5 Project PO P3 - j Duurzaamheid - deel 1 Duurzaamheid MWK 4 - Maritieme Werktuigkunde - 3 Essay E P4 NZ n Voortstuwingsconcepten Voorstuwingsconcepten Maritieme Innovatie & Maritieme Innovatie & 5 Project PO P4 - j Duurzaamheid - deel 2 Duurzaamheid Recht voor MT Maritiem Recht 2 Tentamen T P4 NZ n - - Vrije studiepunten - 10 Divers n Minor 7 Keuze Minor *) Minor 30 Divers - P1 P2 Toetsvorm Toetsmoment 1 Toetsmoment 2 Eindwerk j/n - n Major 8 Eindopdracht Ba Eindopdracht Ba 30 Afstudeeropdracht OR AS P3 P4 P1 P2 j Totaal EC 180 Toetsvormen: zie bijlage 2c voor overzicht toetsvormen Toetsmoment: P1 Periode 1 P2 Periode 2 P3 Periode 3 P4 Periode 4 NZ Week *) De door de examencommissie op voorhand toegestane minoren zijn: Minor Jachtbouw Minor Scheepsbouw Minor Maintenance Minor Offshore 18

19 Bijlage 2b1: Overzicht Onderwijs- en Toetseenheden Postpropedeutische Fase AD Opleiding: Ad Maritieme Techniek Variant: Voltijd Studiejaar: 2016/2017 Leerjaar: 2 Major / Minor Major Major Semester 3 4 Titel OnderwijsEenheid Titel ToetsEenheid EC s Titel toets Hydrostatica 3 Intacte Hydrostatica 3 Tentamen 2 stabiliteit Opdracht Toetsvorm Toetsmoment 1 Toetsmoment 2 Eindwerk j/n T P1 P3 n PO P1 P3 n Scheepsconstructies 4 Scheepsconstructies Scheepsconstructies 4 PO P1 P3 n Detail Engineeringproject Detail Engineeringproject 5 Project PO P1 P3 n QSHE QSHE 2 Opdracht PO P1 P3 n Managementvaardigheden Managementvaardigheden 1 1 Opdrachten PO P1 P3 n Bedrijfskunde 1 Bedrijfseconomie Wiskunde 5 Lineaire algebra Bedrijfskunde 1 2 Tentamen Opdracht T P1 P3 n PO P1 P3 n Wiskunde Wiskunde 5 T P1 P3 n SLB 5 Studieloopbaanbegeleiding 2 0 SLB 5-7 AW P1 - n Project zeiljachtontwerp Zeiljachtproject 4 Zeiljachtontwerp PO P2 P3 n AD stage AD stage 12 Stage OR P2 - n Weerstand Weerstand en Voortstuwing 1 Weerstand T P3 P4 n Voortstuwing Weerstand en Voortstuwing 1 Voortstuwing T P3 P4 n Scheepsconstructies 5 Scheepsconstructies Scheepsconstructies 5 PO P3 P4 n FEM 1 FEM 1 1 MWK 3 - MK ontwerp Maritieme Werktuigkunde - MK Ontwerp 3 Tentamen T P3 P4 n Opdracht VT Tentamen T P3 P4 n Opdracht PO P4 - Elektrotechniek 2 Elektrotechniek 2 2 Tentamen T P3 P4 n Project offerteontwerp 1 Project Offerteontwerp 6 Deel 1 PO P3 - j SLB 6 Studieloopbaanbegeleiding 2 0 SLB 5-7 AW P3 - n Composieten Composieten 2 Tentamen Practicum T P4 NZ n PO P4 - n Project offerteontwerp 2 Project Offerteontwerp 6 Deel 2 PO P4 - j Eindopdracht Ad Eindopdracht Ad 5 Eindopdracht OR AS P4 - j Engels - niveau 5 Engels - niveau 5 1 Engels niveau 5 T P4 NZ n SLB 7 Studieloopbaanbegeleiding 2 0 SLB 5-7 AW P4 - n Totaal EC 60 Toetsvormen: zie bijlage 2c voor overzicht toetsvormen Toetsmoment: P1 Periode 1 P2 Periode 2 P3 Periode 3 P4 Periode 4 NZ Week

20 Bijlage 2c: Werkvormen en toetsvormen In onderstaande tabel aangegeven van welke werkvormen en toetsvormen de opleiding in de verschillende leerlijnen gebruik maakt. Dit geeft je een indruk van de vormgeving van het onderwijs. In bijlage 2a en 2b zie je deze toetsvormen terug. Details over de uitvoering van het onderwijs en de toetsing vind je o.a. in de digitale catalogus in Educator: educator.nhl.nl. Leerlijn Integrale Leerlijn (competenties) Type onderwijseenheid P-taken (professionaliseringstaken) Stage Afstuderen Project Werkvormen Tutorbijeenkomst Brainstorm Discussievormen Spelvormen Presentaties Toetsvormen AS = Assessment OR = Onderzoeksrapport Conceptuele leerlijn (kennis) Vaardigheden Leerlijn Studieloopbaanlijn Cursussen Trainingen SLB-taken Hoorcollege Werkcollege Practicum Trainingssessie Plangesprek Voortgangsgesprek Intervisie Groepsgesprek Trainingssessie T = Tentamen E = Essay VT = Vaardighedentoets PO = Practicumopdracht I = Intervisie AW = Aanwezigheid 20

21 Bijlage 2d: Eindniveaus en eindwerken Bachelor en AD Onderstaand overzicht maakt duidelijk wat de eindkwalificaties van de opleiding zijn, wat het beoogde eindniveau is en via welke eindwerken deze eindkwalificaties worden getoetst. Opleiding: BA Maritieme Techniek Studiejaar: 2016/2017 Variant: Voltijd Eindkwalificatie Beoogd Eindwerk 1 Eindwerk 2 Opmerkingen eindniveau 1. Analyseren III Eindopdracht Ba 2. Ontwerpen III MI&D Project 3. Realiseren II MI&D Project 4. Beheren II MI&D Project 5. Managen II Eindopdracht Ba 6. Adviseren II Eindopdracht Ba 7. Onderzoeken II Eindopdracht Ba 8. Professionaliseren III Eindopdracht Ba Toelichting: Opleiding: AD Maritieme Techniek Studiejaar: 2016/2017 Variant: Voltijd Eindkwalificatie Beoogd Eindwerk 1 Eindwerk 2 Opmerkingen eindniveau 1. Analyseren II Eindopdracht Ad 2. Ontwerpen II Offerte Ontwerp 3. Realiseren I Offerte Ontwerp 4. Beheren I Offerte Ontwerp 5. Managen I Eindopdracht Ad 6. Adviseren I Eindopdracht Ad 7. Onderzoeken I Eindopdracht Ad 8. Professionaliseren II Eindopdracht Ad 21

22 Bijlage 2e: Contacturen In onderstaand overzicht zie je op hoeveel contacturen per week je gemiddeld per jaar / per periode kunt rekenen. Het gaat daarbij om contacturen met betrekking tot onderwijs, begeleiding en toetsing waarbij een docent aanwezig is. Tijd voor zelfstudie geldt niet als contacttijd. Opleiding: Ba Maritieme Techniek Studiejaar: 2016/2017 Variant: Voltijd Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Semester 1 Semester 2 17,5 17,8 11,0 12,4 6,4 9,0 Minor afhankelijk (1 10) 1 Opleiding: Ad Maritieme Techniek Studiejaar: 2016/2017 Variant: Voltijd Jaar 1 Jaar 2 Semester 1 Semester 2 17,5 17,8 9,3 10,2 Een contactuur is een onderwijsuur (van 45 minuten) waarbij een docent fysiek aanwezig is. Een docent is een persoon die onderwijs verzorgt in dienst van de onderwijsinstelling (inclusief studentassistenten en tutoren). Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, studiebegeleiding, stagebegeleiding, tentamens en examens, en ook studieloopbaanbegeleiding, voor zover de instelling die voor alle studenten heeft geprogrammeerd. Bij de berekening van contacturen per week wordt het totaal aantal klokuren dat per jaar wordt geprogrammeerd door een opleiding gebruikt als grondslag, uitgaande van het aantal weken per jaar (42 lesweken) dat de opleiding besteedt aan onderwijsactiviteiten. Tijd voor zelfstudie, stages/werkplekleren en (onbegeleide) tijd voor afstudeeronderzoek en scriptie behoort niet tot de contacttijd. 22

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bachelor MARITIEME TECHNIEK 34276 EN Associate Degree MARITIEME TECHNIEK 80067 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Maritieme Techniek Versie:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Docent Beeldende Kunst en Vormgeving CROHO-nummer: 39100 NHL Hogeschool Afdeling: Kunst & Educatie Versie: 1. 28-5-15 variant: voltijd INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief, versie 31 mei 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Master Leraar Wiskunde CROHO-nr: 45263 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IE / Vakmasters Groningen Versie: Concept besproken / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Wiskunde CROHO: 45263 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor Technische Bedrijfskunde 34421 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: definitief d.d.13 mei 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn CROHO- 40120 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: instituut Zorg en Welzijn Versie: Definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde Versie: concept INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Engineering Versie: Concept 8 mrt 2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief d.d. 28 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief 10 september 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Master Leraar Natuurkunde CROHO-nr.: 45272 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IE / Vakmasters Groningen Versie: Concept besproken / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master-opleiding Leraar Fries CROHO-nummer: 45276 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Informatica CROHO-nummer 34479 voltijd NHL Hogeschool Opleiding: Informatica Versie: mei 2016 versie 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Financial Services Management (bachelor) 34414 variant: duaal NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1.2 definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Nederlands CROHO: 45269 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Opleiding Informatica

Opleiding Informatica Studentenstatuut opleidingsspecifiek deel 2014-2015 Opleiding Informatica Crohonummer: 34479 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Accountancy 34406 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief Datum: 28 mei 2015 Studentenstatuut

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2014-2015 OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE CROHO-nummer: 34280 voltijd INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 3 1.1 Aard van dit document 3 1.2 Informatie en communicatie 3 1.3

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer: 34139 variant: Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar uits CROHO: 45265 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-2015 / definitief INHOUSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 20-2016 Opleiding tot verpleegkundige 34560 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: gezondheidszorg Versie: Definitief 1.1 08 juli 20 besproken met opleidingscie,

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Bedrijfseconomie 4401 Bedrijfseconomie(AD) 80065 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Opleiding tot verpleegkundige 560 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: gezondheidszorg Versie: Definitief 1., 08 juli 015 besproken met opleidingscie,

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer 34139 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Naam bachelor-opleiding HBO-Rechten CROHO-nummer: 39205 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Business Administration Versie: Augustus 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Commerciele Economie 34402 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 1 ALGEMEEN...4

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Bedrijfseconomie (Bachelor) 34401 Bedrijfseconomie (AD) 80065 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bouwkunde CROHO-nummer 34263 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: 1 INHOUDSGAVE INHOUDSGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 HBO-Rechten CROHO-nummer 3905 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Communicatie CROHO-nummer: 4405 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 25 mei 2016 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN...4

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bachelor OCEAN TECHNOLOGY 34190 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Accountancy 34406 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Civiele Techniek CROHO-nummer 34279 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening CROHO-nummer 34616 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Welzijnsopleidingen Versie: definitief (25 juni

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Accountancy (Bachelor) 34406 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1.2 definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer:34808 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Communication and Multimedia Design crohonummer: 34092 variant: voltijd NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016 2017 International Busines ss & Languages (BACHELOR) 34407 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept IHOUDSOPGAVE IHOUDSOPGAVE...2

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor Civiele Techniek CROHO-nummer 34279 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Financial Services Management 34414 variant: duaal NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten

6.6 Bureau Inschrijving Periodes, planning en roosters Bereikbaarheid docenten Extra studiekosten Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016 2017 Commerciële Economie (BACHELOR) 34402 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept IHOUDSOPGAVE IHOUDSOPGAVE...2 1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Bachelor OCEAN TECHNOLOGY

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor OCEAN TECHNOLOGY 34190 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Techniek, Maritiem Instituut Willem Barentsz Versie: 15 juli 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 016-017 Bedrijfseconomie (Bachelor) 34401 Bedrijfseconomie (AD) 80065 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: 1. definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer: 34139 variant: Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening CROHO-nummer 34616 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Welzijnsopleidingen Versie: definitief (25 juni

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Master Leraar ries CROHO-nr.: 45276 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IE / Vakmasters Groningen Versie: Concept besproken / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde CROHO-nummer: 35201 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Culturele en Maatschappelijke Vorming CROHO-nummer 34610 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bestuurskunde/Overheidsmanagement Croho-nummer 34464 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor European Studies CROHO-nummer: 34419 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Bedrijfskunde-MER (Bachelor) CROHO-nummer 34139

Bedrijfskunde-MER (Bachelor) CROHO-nummer 34139 Studentenstatuut 2016-2017 (opleidingsspecifiek deel) Bedrijfskunde-MER (Bachelor) CROHO-nummer 34139 variant: deeltijd Deze opleiding doet mee aan het OCW-experiment leeruitkomsten, gericht op het flexibiliseren

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Naam -opleiding (Bachelor) Human Resource Management CROHO-nummer: 34609 Naam opleiding (AD) Human Resource Management CROHO-nummer 80073 variant:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene economie CROHO-nummer: 35202 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. B Bedrijfseconomie

III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. B Bedrijfseconomie III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding B Bedrijfseconomie Ad Bedrijfseconomie crohonummer: 34401 80065 variant: voltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde CROHO-nummer: 35421 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Bouwkunde

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Bouwkunde Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bouwkunde CROHO-nummer 34263 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en welzijn CROHO-nummer: 35388 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 European Studies Croho-nummer 34419 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer CROHO-nummer: 35411 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement

STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement STUDENTENSTATUUT 2013-2014 (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement Croho: 34464 Variant: voltijd Major: Public Management Vastgesteld: 18 juni 2013 Croho 34464 Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. International Business and Languages. crohonummer: 34407.

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. International Business and Languages. crohonummer: 34407. Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding International Business and Languages crohonummer: 34407 variant: Voltijd major: International Business and Languages INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Integrale Veiligheid Croho-nummer 39201 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015 016 International Business & Languages 34407 variant: voltijd HL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer Crohonummer: 35411 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde Crohonummer: 35201 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis CROHO-nummer 35197 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde Crohonummer: 35199 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte vakken

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde Crohonummer: 35221 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte vakken

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor Bestuurskunde/ Overheidsmanagement CROHO-nummer 34464 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam -opleiding (Bachelor) Human Resource Management CROHO-nummer: 34609 Naam opleiding (AD) Human Resource Management CROHO-nummer: 80073 variant:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Master Leraar uits CROHO-nr.: 45265 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IE / Vakmasters Groningen Versie: Concept besproken / definitief INHOUSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Integrale Veiligheid croho-nummer: 39201 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: definitief 0BINHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bachelor MARITIEM OFFICIER 34384 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde Crohonummer: 35201 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Bachelor Integrale Veiligheid CROHO-nummer: 39201 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Naam opleiding (bachelor) Human Resource Management CROHO-nummer 34609 Naam opleiding (AD) volgens CROHO CROHO-nummer 80073 Human Resource Management

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis Crohonummer: 35197 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bestuurskunde/Overheidsmanagement croho-nummer 34464 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: definitief 0BINHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en welzijn Crohonummer: 35388 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling:

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 European Studies croho-nummer: 34419 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Thorbecke Academie Versie: definitief 0BINHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans Crohonummer: 35196 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Talen Versie: definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde Crohonummer: 35421 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde Crohonummer: 35221 Variant: Deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte vakken

Nadere informatie