kwaliteitsverklaring Ede Warmtelevering Kernhem Ede (Nuon)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kwaliteitsverklaring Ede Warmtelevering Kernhem Ede (Nuon)"

Transcriptie

1 kwaliteitsverklaring Ede Warmtelevering Kernhem Ede (Nuon)

2 Ecofys Netherlands BV Kanaalweg 16-G P.O. Box RK Utrecht The Netherlands T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: kwaliteitsverklaring Ede Warmtelevering Kernhem Ede (Nuon) -Vertrouwelijk- Door: Gijs van Wijk en Faruk Dervis Datum: 27 juni 2011 Project nummer: PDEMNL Referentie (optioneel) / Ecofys 2011 In opdracht van: N.V. Nuon Energy / Warmte ECOFYS NETHERLANDS BV, A PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE NETHERLANDS HAVING ITS OFFICIAL SEAT AT UTRECHT AND REGISTERED WITH THE TRADE REGISTER OF THE CHAMBER OF COMMERCE IN MIDDEN NEDERLAND UNDER FILE NUMBER

3 Samenvatting en conclusies De EPC-berekeningsmethodiek biedt de mogelijkheid om in plaats van de standaard rendementen, gebruik te maken van een zogenaamde kwaliteitsverklaring, hetgeen voor standaard componenten, zoals onder andere Hr-ketels, veelvuldig wordt toegepast. In deze studie is, op basis van de te verwachten rendementen van de verschillende systeemonderdelen, het overall rendement van het warmteproject Ede Kernhem bepaald. Het overall rendement is hierbij berekend op 129%. Het rendement van 129% is berekend voor het jaar 2020, wanneer het nieuwbouw gedeelte Vlek B is volgebouwd; Indien de WKC op termijn vervangen wordt door een biomassacentrale, waarvan de CO2-uitstoot op nul wordt verondersteld, dan wordt het rendement 278%. Ecofys beveelt aan om voor de projecten aangesloten op de Warmte Kracht centrale, EPC-berekeningen toe te staan op basis van een kwaliteitsverklaring voor ruimteverwarming en warm tapwater met een totaalrendement van 129%. juni 2011 i

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen Warmtevraag Warmteverliezen in het distributienet Opwekking Benodigde warmteproductie Rendementen Primaire energie Pompenergie van centrale tot aan meterkast Resultaten Algemeen EPC Conclusie...7 Bijlage A Uitgangspunten... 9 Bijlage B Berekeningen Bijlage C Invoer in EPC-berekeningen Bijlage D Verklaring Garantiemetingen WKC Culemborg ii

5 1 Inleiding 1.1 Algemeen De wijk Kernhem in Ede wordt uitgebreid met Vlek B en daar zal, net als in de rest van Kernhem, een stadsverwarmingsnet worden aangelegd. Nuon Warmte heeft Ecofys gevraagd het te verwachten werkelijke milieuvoordeel van het totale warmtenet te bepalen. Het bestaande warmtenet wordt op dit moment gevoed met een tijdelijke warmtecentrale (TWC), Deze TWC zal op termijn vervangen worden door een WKC. De WKC zal voorzien worden van een hulpketel met een rendement van 90%, zie figuur 1-1. TWC/WKC Vlek B BMC Spoorlijn Figuur 1-1 Ligging Wijk kernhem, met uitbreiding Vlek B, in Ede Dit document is een kwaliteitsverklaring voor het totaalrendement (opwekking en distributie) voor de warmtelevering aan de wijk Kernhem, inclusief de nieuwbouw in Vlek B in Ede. Ter bepaling van het totaalrendement is de totale keten in beeld gebracht vanaf opwekking tot levering van warmte in de meterkast van een woning. Hierbij komen de volgende onderdelen aan de orde: warmtevraag 26 september 2011 E E N D U U R Z AM E E N E R G I E V O O R Z I E N I N G V O O R I E D E R E E N 1

6 warmteverliezen in het distributienet van centrale tot aan meterkast; opwekking: o benodigde warmteproductie o opwekrendementen o primaire energie (inzet WKC, hulpwarmteketel en compensatie elektriciteitsopwekking WKC); pompenergie van centrale tot aan meterkast; Het totaalrendement voor het warmtenet wordt daarnaast ook bepaald voor een situatie waarbij de warmte geleverd wordt vanuit een biomassaketel (met rendement ). Er is bij het opstellen van de verklaring uitgegaan van door Nuon aangeleverde gegevens t.a.v. de distributieleidingen, de rendementen van de WKC, het aandeel van de WKC, de aanvoer- en de retourtemperaturen en het historisch warmteverbruik in Kernhem. 1.2 Warmtevraag Algemeen geldt dat het totaal rendement van restwarmtelevering afhankelijk is van de totale warmtevraag van de aangesloten woningen en winkels/utiliteit. Hoe lager de energievraag, des te slechter het rendement van het systeem. Immers, de warmteverliezen in de distributieleidingen blijven gelijk. Voor de warmtevraag van de bestaande woningen is uitgegaan van de opgave van Nuon Warmte voor de periode (Tabel 1-1). Tabel 1-1 Levering en warmteverbruik per woning Netto levering GJ waarvan woningen GJ waarvan utiliteit GJ Warmtegebruik per woning GJ 30,67 29,12 30,62 30,82 35,49 Voor Vlek B is uitgegaan van een door Nuon opgegeven aansluitfasering (Zie Tabel 1-2). In 2020 zal het aantal aangesloten kleinverbruikers zijn toegenomen tot Voor het warmteverbruik van woningen na 2010 is uitgegaan van 22 GJ/jaar en na 2015 van 17 GJ/jaar. Voor het warmteverbruik van de huidige woningen in 2020 is uitgegaan van het gemiddelde verbruik van de periode : 31,34 GJ/jaar. Naast de woningen zijn er winkels/utiliteit. Voor vlek B zijn geen winkels of utiliteit meegenomen ook Het Nieuwe Landgoed is niet meegnomen Voor het warmteverbruik van de bestaande utiliteit is uitgegaan van het gemiddelde van de periode , waarin er 4 aansluitingen utiliteit waren: GJ/jaar. 2

7 Tabel 1-2 Aansluitfasering en toekomstig energieverbruik Jaar Aantal woningen Aantal WoningenC umulatief Warmteverb ruik per woning (GJ) Warmteverbruik woningen cumulatief (GJ) 2010 (huidig) , , , , , , , , , , , Tabel 1-3 Inschatting toekomstig energieverbruik Jaar 2020 Netto levering GJ waarvan woningen GJ waarvan grootverbruikers GJ Warmteverliezen in het distributienet Door Ecofys is op basis van het door Nuon Warmte opgegeven leidinglengten, diameters en temperatuurniveaus van warmtedistributie een inschatting gemaakt van de warmteverliezen zoals in de praktijk te verwachten zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de door Nuon opgegeven stooklijn voor het primaire distributie netwerk: Tabel 1-4 primaire distributienet (bron: Nuon) Primair distributienet Temperat uur aanvoer 90 o C retour 50 o C Voor het wijknet is een aanvoertemperatuur van 70 C en een retour temperatuur van 40 C aangehouden. De door Nuon opgegeven leidingen zijn alle goed geïsoleerd. In Bijlage 1 staan de algemene uitgangspunten voor de leidingen. In Tabel 1-5 staan de lengtes van het transportnet en het bestaande net. Tabel 1-5 Leidinglengte warmtenet (in meter) 26 september

8 Bestaand Nieuw Totaal Primair (transportnet) m m m Secundair m m m (distributie/wijknet) Totaal m m m Het wijknet zal uiteindelijk een lengte van meter hebben. Op dit wijknet zullen woningen en 4 winkels/utiliteit zijn aangesloten. Per aansluiting is dus circa 35 meter leidinglengte (aanvoer en retour aangesloten). Er is dus een tracé lengte van 17,5 meter per aansluiting. Dit is in wijken met een redelijke lage dichtheid normaal. In Tabel 1-6 staan de warmteverliezen voor het huidige en het toekomstige net. Bij het berekenen van de leidingverliezen is uitgegaan van de opgegeven goed geïsoleerde distributieleidingen (aanvoer, retour en recirculatie), van de centrale tot en met de individuele woning aansluiting (ook de stijgleidingen en aansluitleidingen in de hoogbouw). Tabel 1-6 Warmteverliezen huidig en toekomstig (GJ/jaar) Warmteverlies primair net GJ Warmteverlies secundair net GJ Warmteverlies totaal GJ Opwekking Benodigde warmteproductie De benodigde warmteproductie in 2020 is bepaald door het toekomstige energieverbruik (Tabel 1-3) en de totale netverliezen (Tabel 1-6) op te tellen. In Tabel 1-7 staan de netto levering, verliezen en warmteproductie voor de periode en Dit laatste betreft dus een inschatting. Tabel 1-7 Warmteverliezen huidig en toekomstig (GJ/jaar) Jaar Netto levering GJ Netverliezen GJ Warmteproductie GJ Rendementen Er is uitgegaan van een WKC conform het type dat in Culemborg is geplaatst. De specificaties hiervan zijn: Opwekrendement elektrisch: 41,6% Opwekrendement thermisch: 44,8% In Bijlage D is de garantiemeting van deze WKC opgenomen. In de huidige situatie wordt de warmte geleverd uit de TWC rendement 90%. Deze TWC zal verwijderd worden. De WKC zal voorzien worden van een hulpketel met ook een rendement van 90% 4

9 1.4.3 Primaire energie Bij het berekenen van de primaire energie die benodigd is voor het invullen van de warmtevraag in 2020 is uitgegaan van een dekkingsgraad van 80% door de WKC. In Tabel 1-8 staat de primaire energie die nodig is in de huidige situatie en in Omdat de WKC ook elektriciteit opwekt mag de primaire energie die hiervoor nodig is worden afgetrokken van de totale hoeveelheid primaire energie. Hierbij is uitgegaan van het marginaal landelijk opwekrendement (50%, conform NEN 5128:2004) Pompenergie van centrale tot aan meterkast Om warmte van een centrale naar een woning te brengen dient water door het distributienet verpompt te worden. De elektrische energie die nodig is voor het rondpompen van dit water dient in rekening gebracht te worden bij het bepalen van het milieurendement van warmtedistributie. Nuon heeft aangegeven dat de benodigde elektrische pompenergie 3 kwh per GJ geleverde warmte is. Aan de hand van rekenregels, zoals gehanteerd door het Projectbureau CO 2 (3 kwh per GJ) kan de opgegeven waarde als realistisch worden beschouwd. Hierbij kan worden opgemerkt dat AgentschapNL aangeeft dat de waarde van 3 kwh/gj gebaseerd is op praktijkgegevens. Tabel 1-8 Primaire energie Gasverbruik TWC m Gasverbruik WKC m Gasverbruik hulpketel m Gasverbruik totaal m Gasverbruik WKC GJpr Gasverbruik hulpketel GJpr Gasverbruik totaal GJpr Elektraverbruik pompen kwhe Elektraverbruik pompen GJpr Elektra opwekking GJ Elektra opwekking GJpr Totaal primair GJpr september

10 2 Resultaten 2.1 Algemeen In de Bijlage A en Bijlage B worden de uitgangspunten en de berekeningen (nogmaals) gepresenteerd voor het totale rendement van bron tot en met de individuele woningaansluiting in de meterkast. In deze berekeningen zijn meegenomen: De energie die nodig is voor de warmtekrachtcentrale; De inzet van een hulpketel; Het warmteverlies in de transportleidingen vanaf de centrale tot en met de individuele aansluiting; De benodigde pompenergie voor het rondpompen van het water door de transportleidingen; De compensatie voor de elektriciteit die door de WKC wordt opgewekt. Het equivalente opwekrendement komt uit op 129%, zie Tabel 2-9. Tabel 2-9 Totale equivalente opwekrendement 2020 Energievraag GJ Primaire energie GJ Rendement 129% Indien de WKC vervangen wordt door een biomassacentrale, waarvan de CO2-uitstoot op nul wordt verondersteld, dan wordt het rendement 278%. Voor het netverlies zijn hier dezelfde uitgangspunten aangehouden als bij de WKC variant, met een extra aansluitleiding van de BMC naar de woonwijk zoals in fig 1-1 weergegeven. 2.2 EPC Uit de berekeningen van bijlage 2 blijkt dat het equivalente opwekkingsrendement voor stadsverwarming, gerekend vanaf de WKC tot en met de individuele woning/utiliteits aansluiting in de meterkast, 129% is, uitgaande van de gegevens die Nuon heeft aangeleverd ten aanzien van historisch verbruik en distributieleidingen. Het opwekkingsrendement zoals berekend is dus het totale rendement inclusief zowel het circulatierendement voor verwarming en tapwater, als het distributierendement voor verwarming en tapwater (zoals gedefinieerd in de NEN5128:2004). Het afgifte rendement voor tapwater en ruimteverwarming zijn niet meegenomen in het berekende rendement. 6

11 2.3 Conclusie Het equivalente opwekkingsrendement voor warmtelevering vanuit de een toekomstige WKC is 129% (zie tabel 1). Dit is het rendement berekend voor het jaar 2020, als alle woningen zijn gebouwd. 26 september

12

13 Bijlage A Uitgangspunten Lambda isolatie 0,03 W/mK Diepte leiding onder maaiveld 1 m Lambda grond 1,3 W/mK Temperatuur grond op 1 m onder maaiveld 12 C 26 september

14 Primaire leidingen Bestaand net buitendiameter stalen buis buitendiameter incl iso dikte isolatie lambda isolatie [m] [mm] [mm] [mm] [W/mk] [W/mk] [m] [ C] [ C] [W] [MJ/jaar] DN100/ , ,85 0,03 1, DN125/ , ,65 0,03 1, DN150/ , ,85 0,03 1, DN150/ , ,85 0,03 1, DN200/ , ,95 0,03 1, DN25/90 33, ,03 1, DN250/ ,5 0,03 1, DN300/ , ,05 0,03 1, DN300/NA 323, ,05 0,03 1, DN32/110 42, ,8 0,03 1, DN40/110 48, ,85 0,03 1, DN400/ , ,8 0,03 1, DN50/125 60, ,35 0,03 1, DN500/ ,03 1, DN500/SIS ,03 1, DN65/140 76, ,95 0,03 1, DN80/160 88, ,55 0,03 1, DN80/ , ,55 0,03 1, DN80/176 88, ,55 0,03 1, Onbekend 15 Grand Total lambda grond diepte leiding onder maaiveld gemiddelde temperatuur Temperatuur grond warmteverlies energie Nieuw net buitendiameter stalen buis buitendiameter incl iso dikte isolatie lambda isolatie [m] [mm] [mm] [mm] [W/mk] [W/mk] [m] [ C] [ C] [W] [MJ/jaar] DN100/ , ,85 0,03 1, DN125/ , ,65 0,03 1, DN150/ , ,85 0,03 1, DN150/ , ,85 0,03 1, DN200/ , ,95 0,03 1, DN25/90 33, ,03 1, DN250/ ,5 0,03 1, DN300/ , ,05 0,03 1, DN300/NA 323, ,05 0,03 1, DN32/110 42, ,8 0,03 1, DN40/110 48, ,85 0,03 1, DN400/ , ,8 0,03 1, DN50/125 60, ,35 0,03 1, DN500/ ,03 1, DN500/SIS ,03 1, DN65/140 76, ,95 0,03 1, DN80/ , ,55 0,03 1, DN80/160 88, ,55 0,03 1, DN80/176 88, ,55 0,03 1, Onbekend 19 Grand Total ` ` lambda grond diepte leiding onder maaiveld gemiddelde temperatuur Temperatuur grond warmteverlies energie 10

15 Secundaire leidingen Bestaand net buitendiameter stalen buis buitendiameter incl iso dikte isolatie lambda isolatie Terrein lengte [m] [mm] [mm] [mm] [W/mk] [W/mk] [m] [ C] [ C] [W] [MJ/jaar] DN100/ , ,03 1, DN100/NA 114, ,03 1, DN125/ , ,03 1, DN125/NA 139, ,03 1, DN15/ ,03 1, DN150/ , ,03 1, DN20/NA 26, ,03 1, DN20/90 26, ,03 1, DN200/ , ,03 1, DN22/ ,03 1, DN25/ , ,03 1, DN25/NA 33, ,03 1, DN32/ , ,03 1, DN32/NA 42, ,03 1, DN40/ , ,03 1, DN40/NA 48, ,03 1, DN50/ , ,03 1, DN50/NA 60, ,03 1, DN65/ , ,03 1, DN65/NA 76, ,03 1, DN80/140 88, ,03 1, DN80/ , ,03 1, DN80/176 88, ,03 1, DN80/NA 88, ,03 1, StF22/ , StF25/ , StF28/ ,03 1, StF28/ ,03 1, DN80/160 88, ,03 1, PB40/90 48, ,03 1, onbekend 257 Grand Total lambda grond diepte leiding onder maaiveld gemiddelde temperatuur Temperatuur grond warmteverlies energie buitendiameter stalen buis buitendiameter incl iso dikte isolatie lambda isolatie binnenleidingen inclusief stijgbuizen lengte [m] [mm] [mm] [mm] [W/mk] [W/mk] [m] [ C] [ C] [W] [MJ/jaar] DN100/ , , DN100/NA 114, , DN125/ , , DN125/NA 139, , DN15/ , DN150/ , , DN20/NA 26, , DN20/90 26, , DN200/ , , DN22/ , DN25/90 33, , DN25/NA , , DN32/ , , DN32/NA , , DN40/ , , DN40/NA 48, , DN50/125 60, , DN50/NA 60, , DN65/140 76, , DN65/NA 76, , DN80/140 88, , DN80/160 88, , DN80/176 88, , DN80/NA 88, , StF22/ , StF25/ , StF28/ , StF28/ , DN80/ , , PB40/90 48, , onbekend 88, , Grand Total , lambda grond diepte leiding onder maaiveld gemiddelde temperatuur Temperatuur in gebouw warmteverlies energie 26 september

16 Secundaire leidingen Nieuw net buitendiameter stalen buis buitendiameter incl iso dikte isolatie lambda isolatie Terrein lengte [m] [mm] [mm] [mm] [W/mk] [W/mk] [m] [ C] [ C] [W] [MJ/jaar] DN100/ , ,03 1, DN100/NA 114, ,03 1, DN125/ , ,03 1, DN125/NA 139, ,03 1, DN15/ ,03 1, DN150/ , ,03 1, DN20/NA 26, ,03 1, DN20/90 26, ,03 1, DN200/ , ,03 1, DN22/ ,03 1, DN25/ , ,03 1, DN25/NA 33, ,03 1, DN32/ , ,03 1, DN32/NA 42, ,03 1, DN40/ , ,03 1, DN40/NA 48, ,03 1, DN50/ , ,03 1, DN50/NA 60, ,03 1, DN65/ , ,03 1, DN65/NA 76, ,03 1, DN80/140 88, ,03 1, DN80/ , ,03 1, DN80/176 88, ,03 1, DN80/NA 88, ,03 1, StF22/ , StF25/ , StF28/ ,03 1, StF28/ ,03 1, DN80/160 88, ,03 1, PB40/90 48, ,03 1, onbekend 320 Grand Total lambda grond diepte leiding onder maaiveld gemiddelde temperatuur Temperatuur grond warmteverlies energie buitendiameter stalen buis buitendiameter incl iso dikte isolatie lambda isolatie binnenleidingen inclusief stijgbuizen lengte [m] [mm] [mm] [mm] [W/mk] [W/mk] [m] [ C] [ C] [W] [MJ/jaar] DN100/ , , DN100/NA 114, , DN125/ , , DN125/NA 139, , DN15/ , DN150/ , , DN20/NA 26, , DN20/90 26, , DN200/ , , DN22/ , DN25/90 33, , DN25/NA , , DN32/ , , DN32/NA , , DN40/ , , DN40/NA 48, , DN50/125 60, , DN50/NA 60, , DN65/140 76, , DN65/NA 76, , DN80/140 88, , DN80/ , , DN80/176 88, , DN80/NA 88, , StF22/ , StF25/ , StF28/ , StF28/ , DN80/160 88, , PB40/90 48, , onbekend 88, , Grand Total , lambda grond diepte leiding onder maaiveld gemiddelde temperatuur Temperatuur in gebouw warmteverlies energie 12

17 Bijlage B Berekeningen Berekening gelijkwaardigheid warmtelevering WKC Kernhem Uitgangspunten Huidig: 2010 Toekomstig: 2020 Algemeen Bron Opwekkingsrendement elektriciteit landelijk 39% 50% NEN 5128:2004 Marginaal rendement electriciteitsopwekking landelijk 50% 50% NEN 5128:2004 Warmtelevering vanuit WKC Pompenergie 3 kwhe/gj 3 kwhe/gj Opwekkingsrendement hulpketels 90% 90% Distributieverlies warmtenet Warmteverlies primair net GJ/jaar GJ/jaar Warmteverlies secundair net GJ/jaar GJ/jaar Warmteverlies totaal GJ/jaar GJ/jaar Energievraag Ruimteverwarming en tapwater GJ/jaar GJ/jaar Distributie verlies GJ/jaar GJ/jaar Vraag opwekking GJ/jaar GJ/jaar Aandeel hulpketel 100% 20% Opwekking warmte WKC - GJ/jaar GJ/jaar Opwekking warmte WKC aardgas - m3/jaar m3/jaar Opwekking warmte TWC/hulpketels GJ/jaar GJ/jaar Opwekking warmte TWC/hulpketels aardgas m3/jaar m3/jaar Pompenergie warmtedistributie kwhe/jaar kwhe/jaar Primaire energie WKC GJ/jaar GJ/jaar Hulpketels GJ/jaar GJ/jaar Vermindering e-productie door warmteopwekking GJ/jaar GJ/jaar Pompenergie warmtedistributie GJ/jaar GJ/jaar Compensatie elektriciteitsopwekking WKC GJ/jaar NEN 5128:2004 Totaal GJ/jaar GJ/jaar Opwekkingsrendement warmtenet 68% 129% 26 september

18 Bijlage C Invoer in EPC-berekeningen De berekende equivalente opwekkingsrendement voor ruimteverwarming dient op de volgende manier in de EPC-berekeningsprogramma NPR5129:2004 V2.02 te worden ingevoerd: 1. selecteer in het tapblad Verwarmingsinstallatie 2. selecteer kwaliteitsverklaring in de keuzebox Verwarmingstoestel 3. Selecteer het temperatuurniveau van het afgifte systeem 4. Selecteer type verwarmingslichaam 5. Vink aan Afleverset voor tapwaterbereiding 6. Vink aan Individuele bemetering 7. Vink aan Alle leidingen binnen 8. Type 1,36 in bij Nopw;verw [-] (dit wordt automatisch afgerond naar 1,30) In stap 7 wordt Alle leidingen binnen geselecteerd. Dit is feitelijk niet waar, maar zorgt ervoor dat het circulatierendement op de maximale waarde van 95% komt te staan. De berekende equivalente opwekkingsrendement voor tapwaterverwarming dient op de volgende manier in de EPC-berekeningsprogramma NPR5129:2004 V2.02 te worden ingevoerd: 1. selecteer het tapblad Tapwaterinstallatie 2. Type 1,29 in bij Nopw;tap [-] 3. De andere gegevens voor de badruimten en aanrechten gaan volgens de standaard methode. 14

19 Bijlage D Verklaring Garantiemetingen WKC Culemborg 26 september

20 16

21 26 september

22 18

23 26 september

Kwaliteitsverklaring warmtelevering Amsterdam Zuid en Almere

Kwaliteitsverklaring warmtelevering Amsterdam Zuid en Almere Kwaliteitsverklaring warmtelevering Amsterdam Zuid en Almere Ecofys Netherlands BV Kanaalweg 16-A P.O. Box 8408 3503 RK Utrecht The Netherlands T: +31 (0) 30 66 23 300 F: +31 (0) 30 66 23 301 E: info@ecofys.com

Nadere informatie

Gelijkwaardigheidsberekening warmtenet Delft

Gelijkwaardigheidsberekening warmtenet Delft NOTITIE PROJECT ONDERWERP Gelijkwaardigheidsberekening warmtenet Delft Bepalingsmethode DATUM 20 april 2006 STATUS Definitief 1 Inleiding...2 2 Uitgangspunten...2 3 Bepalingsmethode...2 3.1 Principe...2

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaring koudelevering Amsterdam Zuidas

Kwaliteitsverklaring koudelevering Amsterdam Zuidas Kwaliteitsverklaring koudelevering Amsterdam Zuidas met water uit De Nieuwe Meer - Vertrouwelijk Kwaliteitsverklaring koudelevering Amsterdam Zuidas met water uit De Nieuwe Meer - Vertrouwelijk Door: Maarten

Nadere informatie

Warmteplan stationsgebied

Warmteplan stationsgebied Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Warmteplan stationsgebied Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De uitbreiding van het warmtenet naar het stationsgebied draagt

Nadere informatie

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten Concepten EPC 0.4 Om een EPC 0.4 te realiseren voor de referentiewoningen zijn er verschillende concepten ontwikkeld die onderling verschillen op de wijze van ventileren en verwarmen. Aan de basis van

Nadere informatie

Potentieel zonne-energie en isolatie provincie Utrecht

Potentieel zonne-energie en isolatie provincie Utrecht Potentieel zonne-energie en isolatie provincie Utrecht Ecofys Netherlands BV Kanaalweg 16-G P.O. Box 8408 3503 RK Utrecht The Netherlands T: +31 (0) 30 66 23 300 F: +31 (0) 30 66 23 301 E: info@ecofys.com

Nadere informatie

Duurzame warmtenetten

Duurzame warmtenetten Duurzame warmtenetten Groene Huisvesters 22 juni 2017 Jeroen Roos Inhoud 1. Opzet warmtenet 2. Soorten en maten 3. Duurzaamheid 4. Specifiek: een bron: geothermie een concept: Nul-op-de-Meter/-Rekening

Nadere informatie

Vergelijking tussen twee warmteopties voor het Nautilus-complex op het Zeeburgereiland

Vergelijking tussen twee warmteopties voor het Nautilus-complex op het Zeeburgereiland GJ vs GJ Vergelijking tussen twee warmteopties voor het Nautilus-complex op het Zeeburgereiland Rapport Delft, december 2013 Opgesteld door: B.L. (Benno) Schepers Colofon Bibliotheekgegevens rapport: B.L.

Nadere informatie

WARMTEPLAN KLEIN WHERE, PURMEREND AANVULLENDE RICHTLIJNEN OVER ENERGIE BIJ OMGEVINGSVERGUNNINGEN

WARMTEPLAN KLEIN WHERE, PURMEREND AANVULLENDE RICHTLIJNEN OVER ENERGIE BIJ OMGEVINGSVERGUNNINGEN WARMTEPLAN KLEIN WHERE, PURMEREND AANVULLENDE RICHTLIJNEN OVER ENERGIE BIJ OMGEVINGSVERGUNNINGEN 18 mei 2016 Auteur: Wim Voogd / Arne Swart Status: Definitief Versie: 1.1 Warmteplan Klein Where 1 e fase,

Nadere informatie

Toelichting. 1. Inleiding

Toelichting. 1. Inleiding Toelichting 1. Inleiding Met deze wijziging van de Regeling energieprestatievergoeding huur (hierna: de regeling) wordt uitvoering gegeven aan artikel 3 van het Besluit energieprestatievergoeding huur

Nadere informatie

Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond

Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond Frank Kersloot & Alex Kaat 21 april 2016 Inhoud presentatie 1. Stadswarmte in Nieuwegein 2. Het equivalent opwek rendement (EOR) 3. Tarieven voor klanten 4. Afsluitkosten

Nadere informatie

AANVULLENDE RICHTLIJNEN OVER ENERGIE BIJ OMGEVINGSVERGUNNINGEN

AANVULLENDE RICHTLIJNEN OVER ENERGIE BIJ OMGEVINGSVERGUNNINGEN WARMTEPLAN KOP WEST PURMEREND AANVULLENDE RICHTLIJNEN OVER ENERGIE BIJ OMGEVINGSVERGUNNINGEN 13 februari 2015 Auteur: Wim Voogd Status: concept Warmteplan Kop West Purmerend Pag. 1 van 14 Inhoud 1 Waarom

Nadere informatie

Stand van zaken Stadswarmte in Utrecht

Stand van zaken Stadswarmte in Utrecht Stand van zaken Stadswarmte in Utrecht Stan de Ranitz Jaarbijeenkomst Warmtenetwerk 12 mei 2016 Inhoud presentatie 1. Stadswarmte Utrecht 2. Het equivalent opwek rendement (EOR) in Utrecht 3. Verdere verduurzaming

Nadere informatie

Externe warmtelevering, EMG, EPC en energielabel. BIC, 02-12-2011 Hans van Wolferen

Externe warmtelevering, EMG, EPC en energielabel. BIC, 02-12-2011 Hans van Wolferen Externe warmtelevering, EMG, EPC en energielabel BIC, 02-12-2011 Hans van Wolferen Externe warmtelevering, EPC en energielabel! Achtergrond, doelstelling! Getrapte eis! Invoering! EMG ontwikkeling! EMG

Nadere informatie

3 Energiegebruik huidige situatie

3 Energiegebruik huidige situatie 3 Energiegebruik huidige situatie 3.1 Het Energie Prestatie Certificaat In het kader van de Europese regelgeving (EPBD) bent u verplicht om, bij verkoop of verhuur van de woning, een energiecertificaat

Nadere informatie

Energiebesparende warm tapwater conceptenin. collectieve installaties. Erwin Janssen Product Manager Nathan

Energiebesparende warm tapwater conceptenin. collectieve installaties. Erwin Janssen Product Manager Nathan Energiebesparende warm tapwater conceptenin collectieve installaties Erwin Janssen Product Manager Nathan Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? 2 Tapwatervoorziening in een appartementencomplex 1)

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Aansluitplicht op het warmtenet

Notitie. Betreft: Aansluitplicht op het warmtenet Notitie Van: afdeling Bouw- en Woningtoezicht E-mail: bwt-bouwfysica@rotterdam.nl Telefoon: 14 010 Datum: 15 april 2016 Betreft: Aansluitplicht op het warmtenet Wat is het warmtenet? Het warmtenet levert

Nadere informatie

Energievoorziening nieuwbouw. Hans van Wolferen 24 november Wageningen

Energievoorziening nieuwbouw. Hans van Wolferen 24 november Wageningen Energievoorziening nieuwbouw Hans van Wolferen 24 november 2016 - Wageningen Van Wolferen Research Ervaring Verwarming, warmtapwater, koeling Rapporteur EPG en EMG (NEN 7120 / 7125) Betrokken bij CEN normen

Nadere informatie

Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW)

Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW) Energiebesparingspotentieel door isolatie Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW) Het is bekend dat de CO 2 uitstoot tegen 2020 fors naar omlaag moet. In Duitsland zijn

Nadere informatie

Concepten voor nieuwbouw woningen EPC 0,4. 20 september 2013 Han Verheul

Concepten voor nieuwbouw woningen EPC 0,4. 20 september 2013 Han Verheul Concepten voor nieuwbouw woningen EPC,4 2 september 213 Han Verheul Concepten voor EPC,4 Concept 1: isolatie Rc = 5, HR-WTW en PV; Concept 2: warmtevraagbeperking, Rc = 7, zonneboiler en HR-WTW; Concept

Nadere informatie

Externe warmtelevering, EMG, EPC en energielabel

Externe warmtelevering, EMG, EPC en energielabel 13 oktober 2010 - Warmtenetwerk Externe warmtelevering, EMG, EPC en Hans van Wolferen Externe warmtelevering, EPC en Achtergrond, doelstelling Getrapte eis Invoering EMG ontwikkeling en inhoud 2 Huidige

Nadere informatie

Opening Wie is Gijsbers V&K Kostenberekening Subsidie Vragen?

Opening Wie is Gijsbers V&K Kostenberekening Subsidie Vragen? Dinsdag 2 mei 2017 Opening Wie is Gijsbers V&K Kostenberekening Subsidie Vragen? Gijsbers Verwarming & Koeling» opgericht in 1979 als verwarmingsbedrijf,» in 2003 2 e generatie toegetreden,» in 2008 koeltechniek

Nadere informatie

NMDA, een redelijke prijs voor warmte

NMDA, een redelijke prijs voor warmte energie ir. J.B. de Wit, ing. A.A.L.Traversari mba De verrekening van warmtelevering (deel 1) NMDA, een redelijke prijs voor warmte Bij de verrekening van warmtelevering wordt uitgegaan van het nietmeer-dan-anders

Nadere informatie

Bijlage 1 haalbaarheidsstudie Warmtewisselaar

Bijlage 1 haalbaarheidsstudie Warmtewisselaar Bijlage 1 haalbaarheidsstudie Warmtewisselaar Referentienummer Datum Kenmerk 336723.01.N001 1 september 2014 336723 Betreft Indicatieve berekening exploitatie warmtenet Westland 1 Inleiding Om een globale

Nadere informatie

Module 3.4. EPW: warm tapwater. Versie 2.0

Module 3.4. EPW: warm tapwater. Versie 2.0 Module 3.4 EPW: warm tapwater Versie 2.0 1 Overzicht Algemeen Netto energiebehoefte voor warm tapwater Systeemrendement Tapleidingen Circulatieleidingen Opwekkingsrendement Invoer in het rekenprogramma

Nadere informatie

Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling

Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling Vanaf 1 juli wordt de EPC voor woningen en utiliteit bepaald volgens de nieuwe norm NEN 7120. Hierbij kunnen nu voor het eerst gebiedsmaatregelen,

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie naar het gebruik van restwarmte van Jaap Eden IJsbanen

Haalbaarheidsstudie naar het gebruik van restwarmte van Jaap Eden IJsbanen Haalbaarheidsstudie naar het gebruik van restwarmte van Jaap Eden IJsbanen Deerns raadgevende ingenieurs bv Rijswijk, 29-3-2012 HOMEPAGE www.deerns.nl PROJECTNUMMER 160-11-03872-03 STATUS DOCUMENTCODE

Nadere informatie

- Vastrecht In Hengelo wordt één vastrecht gehanteerd, uitgaande van een HR-combiketel (dus zowel voor ruimteverwarming als warm tapwater).

- Vastrecht In Hengelo wordt één vastrecht gehanteerd, uitgaande van een HR-combiketel (dus zowel voor ruimteverwarming als warm tapwater). Dienst / Sector: PZ/COM Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 121679 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006 Agendanummer: C.3. Portefeuillehouder: We Onderwerp: Tariefstelling Warmtenet Hengelo WIJ

Nadere informatie

Warmte in Nederland. Onze warmtebehoefte kost veel energie: grote besparingen zijn mogelijk

Warmte in Nederland. Onze warmtebehoefte kost veel energie: grote besparingen zijn mogelijk Nationaal Expertisecentrum Warmte maakt duurzame warmte en koude mogelijk Warmte in Nederland Onze warmtebehoefte kost veel energie: grote besparingen zijn mogelijk In opdracht van 1 Warmte kost veel energie

Nadere informatie

MONITORING WARMTEPOMP WONINGEN TE EDE WONING 1 EDE KERNHEM. DATUM : 5 april 2013 PLAATS : Winterswijk

MONITORING WARMTEPOMP WONINGEN TE EDE WONING 1 EDE KERNHEM. DATUM : 5 april 2013 PLAATS : Winterswijk MONITORING WARMTEPOMP WONINGEN TE EDE WONING 1 EDE KERNHEM DATUM : 5 april 2013 PLAATS : Winterswijk INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DE WONING... 4 2.1 VERTICALE BODEM WARMTEWISSELAAR... 4 2.2 WARMTEPOMP...

Nadere informatie

Bewonerskosten voor warmte van wooncomplex Het Breed

Bewonerskosten voor warmte van wooncomplex Het Breed Bewonerskosten voor warmte van wooncomplex Het Breed Ymere/Eigen Haard Amsterdam Deerns raadgevende ingenieurs bv Rijswijk, 25 november 2010 HOMEPAGE www.deerns.nl PROJECTNUMMER 160-10-03480-03 STATUS

Nadere informatie

Mogelijkheden voor aardgasloze Benedenbuurt

Mogelijkheden voor aardgasloze Benedenbuurt Notitie Contactpersoon Harry de Brauw Datum 14 juni 2017 Kenmerk N001-1246856HBA-rvb-V01-NL Mogelijkheden voor aardgasloze Benedenbuurt De aanstaande rioolvervanging in de Benedenbuurt is aanleiding voor

Nadere informatie

Energiebesparing systeemgrenzen en referentie systeem ir. Martin F.G. van der Jagt dec 2013 Apeldoorn. Inleiding

Energiebesparing systeemgrenzen en referentie systeem ir. Martin F.G. van der Jagt dec 2013 Apeldoorn. Inleiding Energiebesparing systeemgrenzen en referentie systeem ir. Martin F.G. van der Jagt dec 2013 Apeldoorn Inleiding Door elektriciteit over de systeemgrens te dumpen en daar geen rekening mee te houden, lijkt

Nadere informatie

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas.

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas. Project: woningen Maasbommel Datum: april 2014 Onderwerp: jaarrapportage nr. 4 Inleiding Eind februari 2013 zijn de drie woning in Maasbommel opgeleverd aan de huurders van Woonstichting De Kernen. Deze

Nadere informatie

De HR-ketel die óók elektriciteit opwekt. De persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis.

De HR-ketel die óók elektriciteit opwekt. De persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis. De HR-ketel die óók elektriciteit opwekt. De persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis. Introductiedatum: 1 november 2010. Inhoudsopgave Het belang van duurzame innovatie

Nadere informatie

Richtlijn meterruimte met warmte- en/of koude levering

Richtlijn meterruimte met warmte- en/of koude levering Richtlijn meterruimte met warmte- en/of koude levering Voorschriften & afmetingen voor meterruimten Revisie J Richtlijn meterruimte met warmte- en/of koude levering Voorschriften & afmetingen voor meterruimten

Nadere informatie

Warmte in Nederland. Onze warmtebehoefte kost veel energie: grote besparingen zijn mogelijk

Warmte in Nederland. Onze warmtebehoefte kost veel energie: grote besparingen zijn mogelijk Warmte in Nederland Onze warmtebehoefte kost veel energie: grote besparingen zijn mogelijk Warmte kost veel energie Warmtevoorziening is verantwoordelijk voor bijna 40% van het energiegebruik in Nederland.

Nadere informatie

ICS International. Mogelijkheden stadsverwarming

ICS International. Mogelijkheden stadsverwarming ICS International Mogelijkheden stadsverwarming Uitgevoerd HVCenergie & Gemeente Dordrecht Liandon Auteur: Youri Visser en Frits Duursma Datum: 18-06-2010 Documentnummer 100618 YVI FD ICS International

Nadere informatie

invoer NPR 5129 V2.1 bij toepassing van Uniec.eu

invoer NPR 5129 V2.1 bij toepassing van Uniec.eu Algemeen Met Uniec.eu kunnen alle installaties die zijn voorzien van gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen opnieuw berekend worden. In de praktijk zijn dit altijd individuele installaties. Uniec.eu

Nadere informatie

Kansen hybride luchtwater - warmtepompen bestaande bouw

Kansen hybride luchtwater - warmtepompen bestaande bouw warmtepompen Dick Reijman Potentieelstudie van SenterNovem Kansen hybride luchtwater - warmtepompen bestaande bouw De bestaande woningbouw is één van de sectoren die een forse bijdrage kan leveren aan

Nadere informatie

EPA labelstappen met lucht-naar-water warmtepompen

EPA labelstappen met lucht-naar-water warmtepompen Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 034-APD-2010-00337

Nadere informatie

Warmtapwater in de herziene EPCbepaling: er veranderen?

Warmtapwater in de herziene EPCbepaling: er veranderen? Warmtapwater in de herziene EPCbepaling: wat gaat er veranderen? Vanaf 1 juli wordt de EPC voor woningen en utiliteit bepaald volgens de nieuwe norm NEN 7120. Hieronder wordt de bepalingsmethode voor het

Nadere informatie

MONITORING WARMTEPOMP WONINGEN TE EDE WONING 2 EDE KERNHEM. DATUM : 5 april 2013 PLAATS : Winterswijk

MONITORING WARMTEPOMP WONINGEN TE EDE WONING 2 EDE KERNHEM. DATUM : 5 april 2013 PLAATS : Winterswijk MONITORING WARMTEPOMP WONINGEN TE EDE WONING 2 EDE KERNHEM DATUM : 5 april 2013 PLAATS : Winterswijk INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DE WONING... 4 2.1 VERTICALE BODEM WARMTEWISSELAAR... 4 2.2 WARMTEPOMP...

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII

Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII Stichting Spaarnesant 04 februari 2014 9X3803 Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-5697701 Fax info@amsterdam.royalhaskoning.com

Nadere informatie

Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua

Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua Het hoofddoel is: het omlaag brengen van uw energierekening door gedragsinvloeden & techniek én het produceren van duurzame energie;

Nadere informatie

Benedenbuurt gasloos Afweging bronnen en systemen

Benedenbuurt gasloos Afweging bronnen en systemen Benedenbuurt gasloos Afweging bronnen en systemen Harry de Brauw, Marion van Amelrooij, Mirjam Pronk, Barry Meddeler, Maartje Feenstra Doel bijeenkomst Scenario s bepalen voor gasloze verwarming Benedenbuurt:

Nadere informatie

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen.

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. Inhoud De warmtemarkt Warmtevraag woningen Warmtemarkt voor woningen Gasdistributie en CV ketel Elektriciteitsdistributie

Nadere informatie

Kentallen warmtevraag woningen

Kentallen warmtevraag woningen Kentallen warmtevraag woningen Colofon Dit rapport is opgesteld door Marijke Menkveld (ECN) Datum 26-01-2009 Status definitief Inhoudsopgave Inleiding...3 Ketels en andere verwarmingssystemen...3 Verschillen

Nadere informatie

Raadsinformatieavond... Warmte in Utrecht. Stan de Ranitz en Ilse van den Breemer. Utrecht 10 maart 2016

Raadsinformatieavond... Warmte in Utrecht. Stan de Ranitz en Ilse van den Breemer. Utrecht 10 maart 2016 Raadsinformatieavond Warmte in Utrecht Stan de Ranitz en Ilse van den Breemer Utrecht 10 maart 2016 Onderwerpen Stadsverwarming in de regio Utrecht stand van zaken en toekomst verduurzaming; Duurzaamheid

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen combiketel, warmtepomp en warmterugwinning

Kwaliteitsverklaringen combiketel, warmtepomp en warmterugwinning EPN en Nieuwbouw Kwaliteitsverklaringen combiketel, warmtepomp en warmterugwinning Combiketel: warm tapwater In een EPC-berekening kan het opwekkingsrendement van warm tapwater op basis van een kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

Voorbeeld berekening van een (actueel) Maximumtarief, volgens het Niet Meer Dan Anders principe, voor levering van Warmte aan kleinverbruikers.

Voorbeeld berekening van een (actueel) Maximumtarief, volgens het Niet Meer Dan Anders principe, voor levering van Warmte aan kleinverbruikers. H. Heiner Prozastraat 1 1321 KP Almere Tel. / Fax. 036 5464266 Datum: 9 oktober 2009 e-mail h.heiner@heiner.nl Blad: 1 van 6 Voorbeeld berekening van een (actueel) Maximumtarief, volgens het Niet Meer

Nadere informatie

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen Agenda Wie is HRsolar Zonnewarmte V1.0 De markt Zonnewarmte V2.0 Zonnewarmte NOM Wie is HRsolar Nederlandse fabrikant van complete

Nadere informatie

Actie Giga Joule. Warmtebesluit (AMvB) en Warmteregeling. Voorstel voor een. eenvoudige en transparante. bepaling van een. Nie t Meer Dan Anders

Actie Giga Joule. Warmtebesluit (AMvB) en Warmteregeling. Voorstel voor een. eenvoudige en transparante. bepaling van een. Nie t Meer Dan Anders ctie Giga Joule Warmtebesluit (MvB) en Warmteregeling Voorstel voor een eenvoudige en transparante bepaling van een zuivere Nie t Meer Dan nders M X I M U M P R I J S 24 januari 2010 R. Louwerse, vrz.

Nadere informatie

buffer warmte CO 2 Aardgas / hout WK-installatie, gasketel of houtketel brandstof Elektriciteitslevering aan net

buffer warmte CO 2 Aardgas / hout WK-installatie, gasketel of houtketel brandstof Elektriciteitslevering aan net 3 juli 2010, De Ruijter Energy Consult Energie- en CO 2 -emissieprestatie van verschillende energievoorzieningsconcepten voor Biologisch Tuinbouwbedrijf gebroeders Verbeek in Velden Gebroeders Verbeek

Nadere informatie

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: Adres: Postcode: Klantnaam: Contactpersoon: Datum woning bezoek: 3817PR-45 Hobbemastraat 3817 PR Plaats: Amersfoort

Nadere informatie

invoer BINK EPC-W bij toepassing van Uniec.eu

invoer BINK EPC-W bij toepassing van Uniec.eu Algemeen Met Uniec.eu kunnen alle installaties die zijn voorzien van gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen opnieuw berekend worden. In de praktijk zijn dit altijd individuele installaties. Uniec.eu

Nadere informatie

Alterna(even voor aardgas

Alterna(even voor aardgas Alterna(even voor aardgas Koken en stoken zonder aardgas Energiecafé dea, 16 mei 2017 Rokus Wijbrans, EP4B Het EP4B Team Albert van Dam, albert.vandam@ep4b.nl Marcel van der Maal, marcel.vandermaal@ep4b.nl

Nadere informatie

Warmte(levering) van de toekomst. Jeroen Roos (BuildDesk, business unit Gebiedsontwikkeling) Jeroen Roos Utrecht, 21 september 2010

Warmte(levering) van de toekomst. Jeroen Roos (BuildDesk, business unit Gebiedsontwikkeling) Jeroen Roos Utrecht, 21 september 2010 Warmte(levering) van de toekomst (BuildDesk, business unit Gebiedsontwikkeling) Ontwikkelingen nieuwbouw met effect op warmtevraag 2 Regelgeving: stapsgewijze EPC-verlaging (-> 0,6 -> 0,4 -> energieneutraal)

Nadere informatie

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: 1015SX-136-huis Kenmerk: Adres: Nieuwe Leliestraat Huis: 136-huis Postcode: 1015 SX Plaats: AMSTERDAM Klantnaam: M. Bolding

Nadere informatie

ONTWERP VAN HET WARMTENET VAN HET PROJECT TIVOLI GREEN CITY

ONTWERP VAN HET WARMTENET VAN HET PROJECT TIVOLI GREEN CITY Seminarie Duurzaam Gebouw MICRO-WARMTENETTEN 18 november 2016 (versie met errata) ONTWERP VAN HET WARMTENET VAN HET PROJECT TIVOLI GREEN CITY Ir. Nejc BRELIH Boydens Engineering UITDAGINGEN 2 DOELSTELLING(EN)

Nadere informatie

Energiezuinig bouwen; Wat is wat?

Energiezuinig bouwen; Wat is wat? Inhoud 1. Prestaties... 2 Nul-op-de-meter (NOM)... 2 Nul-op-de-rekening... 2 BENG (Bijna energieneutraal gebouw)... 2 Energieleverend... 2 All-electric... 3 Energieneutraal... 3 Energieprestatievergoeding

Nadere informatie

Rendement verwarmen Inventum Ecolution Combi 50

Rendement verwarmen Inventum Ecolution Combi 50 Codering: 20110284GGRVWB Betreft Gecontroleerde gelijkwaardigheidsverklaring Toepassing: ISSO 82.1 Fabrikant: Inventum Type: Inventum Ecolution Combi 50 Ingangsdatum verklaring 10-10-2011 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Studiedag collectieve warmteproductie AANDACHTSPUNTEN EPB REGELGEVING COLLECTIEVE WARMTE. Floor.Apers@3E.eu

Studiedag collectieve warmteproductie AANDACHTSPUNTEN EPB REGELGEVING COLLECTIEVE WARMTE. Floor.Apers@3E.eu Studiedag collectieve warmteproductie AANDACHTSPUNTEN EPB REGELGEVING COLLECTIEVE WARMTE Floor.Apers@3E.eu 3E info@3e.eu www.3e.eu Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering 3E intro 3E intro

Nadere informatie

NVN 7125 Berekenen energiebesparende gebiedsmaatregelen als onderdeel van de EPC-eis

NVN 7125 Berekenen energiebesparende gebiedsmaatregelen als onderdeel van de EPC-eis NVN 7125 Berekenen energiebesparende gebiedsmaatregelen als onderdeel van de EPC-eis 11 oktober 2011 Bert Elkhuizen Cofely Energy Solutions Definities NEN 7120: nieuwe norm voor het bepalen van de energieprestatie

Nadere informatie

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper en terugverdientijden Niek Tramper en terugverdientijden Zonneboiler geeft warm tapwater Zonnepanelen geven elektriciteit Warmtepomp geeft verwarming Pelletkachel geeft verwarming Zonneboiler Uitgangspunt:

Nadere informatie

Hulpenergie in de EPW

Hulpenergie in de EPW VEA 1 Module 3.5 Hulpenergie in de EPW Versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne winsten

Nadere informatie

H e t W A d u s E P C p a k k e t

H e t W A d u s E P C p a k k e t Uw partner in duurzame energie H e t W A d u s E P C p a k k e t De ultieme oplossing voor uw woning v1.0 april 2009 Voorwoord WAdus BV is een jong en dynamisch bedrijf. Het bedrijf is opgericht in 2008

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5 5

Nadere informatie

TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Doel en aanleiding

TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Doel en aanleiding TOELICHTING I ALGEMEEN 1. Doel en aanleiding Deze regeling strekt tot wijziging van de Warmteregeling als gevolg van een rapportage van het Nationaal Expertisecentrum Warmte waarin wordt aanbevolen enkele

Nadere informatie

Hulpenergie in de EPW

Hulpenergie in de EPW Module 3.5 Hulpenergie in de EPW Versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne winsten 7.10 Zonnewinsten

Nadere informatie

Richtlijn Garanties van Oorsprong voor hernieuwbare warmte

Richtlijn Garanties van Oorsprong voor hernieuwbare warmte Richtlijn Garanties van Oorsprong voor hernieuwbare warmte Richtlijn Garanties van Oorsprong voor hernieuwbare warmte Pagina 2 van 8 Inleiding Deze Richtlijn is opgesteld door de warmteproducenten en -leveranciers

Nadere informatie

Benchmarkrapportage 2013

Benchmarkrapportage 2013 Benchmarkrapportage 2013 Hartelijk dank voor het deelnemen aan de monitoringronde 2013. Voor u liggen de resultaten voor uw corporatie ten opzichte van de totale groep deelnemende corporaties. Graag vernemen

Nadere informatie

Berekeningsgrondslagen voor warmtelevering

Berekeningsgrondslagen voor warmtelevering verwarming ir. J.B. de Wit, ing. A.A.L.Traversari mba De verrekening van warmtelevering (deel 2) Berekeningsgrondslagen voor warmtelevering Het niet-meer-dan-anders-principe wordt al jaren op verschillende

Nadere informatie

Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept. K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r

Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept. K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 7 C o n t a c t g e g e v e n s BV Bouwbedrijf KOOI Appingedam Kanaalweg 4 9902 AN

Nadere informatie

Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen Toets 1: Meerkeuzevragen

Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen Toets 1: Meerkeuzevragen Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen Toets 1: Meerkeuzevragen Lees zorgvuldig onderstaande informatie Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Deze voorbeeldtoets bestaat uit 20 vragen.

Nadere informatie

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving Warmte en koude Kennis, advies, instrumenten en financiële steun EfficiEncy Duurzaam GebouwDe omgeving energie financiering KEnnis industrie instrumenten EnErgiEbEsparing De Nederlandse overheid streeft

Nadere informatie

Memo Energiekosten Leidsche Rijn

Memo Energiekosten Leidsche Rijn Memo Energiekosten Leidsche Rijn Project 9165 Kostenvergelijking Stadsverwarming en Gas in Utrecht Leidse Rijn Aan Gemeente Utrecht Van Pieter Nuiten, Helmer den Dekker, Geurt Donze (W/E adviseurs) Datum

Nadere informatie

Uitleg bij de presentatie

Uitleg bij de presentatie Uitleg bij de presentatie No 1 1985 Om één GJ te produceren is theoretisch 31,593 m³ gas nodig indien de CV ketel 100% rendement levert. In 1985 was het rendement van een CV ketel 71,1 %, en is er dus

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN 4 juli 2007 19:11 uur Blz. 1 / 8 cursus Luc Volders - 2-7-2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: FB Projectgegevens: testpand 1234AB Software: EPA-W Kernel 1.09 07-06-2007 Vabi Software

Nadere informatie

partners partners Aardwarmte Den Haag Zuid-West Het project Aardwarmte Den Haag Zuid-West basis in de nieuwe organisatie Aardwarmte

partners partners Aardwarmte Den Haag Zuid-West Het project Aardwarmte Den Haag Zuid-West basis in de nieuwe organisatie Aardwarmte Het project is een initiatief van de volgende zes partijen. Deze zes partners participeren op gelijkwaardige basis in de nieuwe organisatie Aardwarmte Den Haag VOF die de realisatie en exploitatie van

Nadere informatie

Notitie Betreft Power2Nijmegen Inleiding figuur 1: overzicht ecodorp Vraagstelling

Notitie Betreft Power2Nijmegen Inleiding figuur 1: overzicht ecodorp Vraagstelling Notitie Aan : Ad Vlems, Bert Lagerweij Van : Arjan van Bon Datum : 28 augustus 2012 Kopie : Anne Pronk Onze referentie : 9X3809.A2/N00001/110412/Nijm2 HASKONING NEDERLAND B.V. BUILDINGS Betreft : Power2Nijmegen

Nadere informatie

Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte

Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte 1 Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte ies: e kosten: voor bestaande projecten: Vastrecht SV = Vastrecht gas + all in rhoudskosten CV. voor nieuwe projecten (na 1-1-2007) de EAB zodanig in

Nadere informatie

Ketenanalyse Duo-label retail advies

Ketenanalyse Duo-label retail advies Ketenanalyse Duo-label retail advies Search Consultancy Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling van het onderzoek... 3 1.2. Projectafbakening... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Beschrijving

Nadere informatie

Duurzame Warmte voor Iedereen

Duurzame Warmte voor Iedereen Duurzame Warmte voor Iedereen Welke Warmtepomp Waar? Charles Geelen partner technisch secretaris Dutch Heat Pump Association Welke Warmtepomp Waar Toepassen 2 Geen tijd te verliezen! Welke Warmtepomp Waar

Nadere informatie

Fase 2. NOM Nul Op de Meter. type C, D

Fase 2. NOM Nul Op de Meter. type C, D Fase 2 NOM Nul Op de Meter type C, D 232 technische omschrijving Gefeliciteerd met de aankoop van uw woning! Uw woning is een nul-op-de-meter (NOM) woning. Dit houdt in dat BAM garandeert dat uw meterstand

Nadere informatie

Warm tapwater in de toekomst

Warm tapwater in de toekomst Warm tapwater in woningen Inzicht in de warmtapwatervraag in het licht van de verduurzaming van de energievoorziening 06/11/12 Renee Heller Warm tapwater in de toekomst Warm tapwater wordt steeds groter

Nadere informatie

Warmteopwekking in de Muziekwijk. Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels

Warmteopwekking in de Muziekwijk. Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels Warmteopwekking in de Muziekwijk Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels Artikelen 2 Muziekwijk Wijk met 333 woningen Gefaseerde bouw Duurzaam verwarmen Opdrachtgever: SWZ Opdracht

Nadere informatie

OPTIMALE ENERGIE-INFRASTRUCTUUR VOOR DE NIEUWBOUWLOCATIE BONGERD/ZIJKANAAL I IN AMSTERDAM-NOORD. M. Menkveld G.J. Ruijg

OPTIMALE ENERGIE-INFRASTRUCTUUR VOOR DE NIEUWBOUWLOCATIE BONGERD/ZIJKANAAL I IN AMSTERDAM-NOORD. M. Menkveld G.J. Ruijg Mei 2000 ECN-C-00-064 OPTIMALE ENERGIE-INFRASTRUCTUUR VOOR DE NIEUWBOUWLOCATIE BONGERD/ZIJKANAAL I IN AMSTERDAM-NOORD M. Menkveld G.J. Ruijg Verantwoording Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het

Nadere informatie

Rendementen tapwatersystemen

Rendementen tapwatersystemen Rendementen tapwatersystemen Blijven evalueren of duurzaam evolueren?! ir. Charles Geelen & ir. Krijn Braber 1 Inhoudsopgave Principes warm tapwater Tappatronen en - behoefte i.r.t.: Systeemconcepten &

Nadere informatie

4 Energiebesparingsadvies

4 Energiebesparingsadvies 4 Energiebesparingsadvies 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het energiebesparingsadvies voor het gebouw gepresenteerd. Allereerst wordt een inventarisatie gegeven van de reeds getroffen en onderzochte

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o 2012 - I

Eindexamen vwo m&o 2012 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Projectontwikkelaar Bouwfonds ontwikkelt, bouwt en verkoopt het appartementencomplex

Nadere informatie

Energietransitie Caldomus

Energietransitie Caldomus Energietransitie Caldomus Werkwijze transitieplan Bottom-up aanpak Gebouw centraal Gebouw- en gebiedgebonden maatregelen Participatie Transparante werkwijze Uitnodiging tot participatie: actief of passief

Nadere informatie

Energieprestatie. metalen gevelelementen in EP berekening Ubouw. 3, 10 en 17 november 2008 VMRG bijeenkomst. door Peter Vierveijzer

Energieprestatie. metalen gevelelementen in EP berekening Ubouw. 3, 10 en 17 november 2008 VMRG bijeenkomst. door Peter Vierveijzer Energieprestatie metalen gevelelementen in EP berekening Ubouw 3, 10 en 17 november 2008 VMRG bijeenkomst door Peter Vierveijzer aanleiding Denkt u projecten te missen doordat houten en kunststof kozijnen

Nadere informatie

Combilustechniek: analyse van warmteverliezen

Combilustechniek: analyse van warmteverliezen Combilustechniek: analyse van warmteverliezen A. Janssens, E. Himpe, J. Vaillant Rebollar Studiedag ie-net & OVED, 27/05/2014 Collectieve verwarming in collectieve woningbouw ECO-Life Sustainable Zero-Carbon

Nadere informatie

Beoordeling project Weideveld

Beoordeling project Weideveld oktober 2007 Beoordeling project Weideveld Hans van Wolferen TNO - Apeldoorn Beoordelingsaspecten Energieprestatie verwarming warmtapwater koeling Volksgezondheid (hier niet uitgewerkt) Legionella verbrandingsrisico

Nadere informatie

Nieuwkoop aan de Warmterivier Gemeenteraad 10 maart 2016

Nieuwkoop aan de Warmterivier Gemeenteraad 10 maart 2016 Nieuwkoop aan de Warmterivier Gemeenteraad 10 maart 2016 Onderwerpen Aanleiding Betrokken partijen Uitleg systeem Rol partijen Pilot voor Schoterhoek Doorkijk naar Schoterhoek Planning realisatie (mondeling)

Nadere informatie

ZWARTBOEK - Warmtewet en ACM Besluit

ZWARTBOEK - Warmtewet en ACM Besluit H. Heiner Prozastraat 1 1321 KP Almere Tel. / Fax. 036-5464266 E-mail: h.heiner@heiner.nl Almere 26 januari 2015 Blad 1 van 4 ZWARTBOEK - Warmtewet en AC Besluit Bij het opstellen van dit zwartboek is

Nadere informatie

In het hol van de leeuw?

In het hol van de leeuw? In het hol van de leeuw? Ing. Ruud Brunst Manager Applications 5-10-2016 remeha.nl We horen vaak Gas raakt op of fosiele brandstoffen worden schaars maar is dat wel zo? remeha.nl Gas zal nog lang beschikbaar

Nadere informatie

Warmtestation Harnaschpolder

Warmtestation Harnaschpolder 30 januari 2014... Warmtestation Harnaschpolder Seminar Projectgroep BioWKK Eneco Solar Bio & Hydro B.V. Martin Kiep ... Eneco is de eerste leverancier van stadsverwarming. Tegenwoordig wordt het warmtenet

Nadere informatie