Users Group Standpunt betreffende de omzetting van artikel 28 van de Europese Richtlijn 2009/72/EG ( 1 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Users Group Standpunt betreffende de omzetting van artikel 28 van de Europese Richtlijn 2009/72/EG ( 1 )"

Transcriptie

1 Users Group Standpunt betreffende de omzetting van artikel 28 van de Europese Richtlijn 2009/72/EG ( 1 ) 1 Voorwoord De Users Group is een overlegorgaan dat door Elia als beheerder van het Belgische hoogspanningsnet werd opgericht. In dit overlegorgaan zetelen vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, de producenten, de leveranciers, de traders, de grootverbruikers, de distributie en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. In de schoot van de Users Group kunnen specifieke werkgroepen worden opgericht. De Users Group geeft uitvoering aan art 405 en 406 van het KB van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe (hierna genoemd KB Technisch Reglement ). Conform voornoemd artikel kan de Users Group aanbevelingen en waarnemingen aan de Minister overmaken. 2 Historiek De CREG vroeg in haar beslissing (B) CDC-478/1 van 20 oktober 2005 om een oplossing te vinden met betrekking tot de aansluiting en de toegang op sites waar meerdere afnemers aanwezig zijn. Industriële ondernemingen die aangesloten zijn op de installaties van een gebruiker van het Elia-net, moesten in de mogelijkheid worden gesteld om vrij hun leverancier en hun toegangsverantwoordelijke te kiezen. Deze kunnen dus verschillend zijn van de leverancier en de toegangsverantwoordelijke die de op het Elia-net aangesloten gebruiker voeden In februari 2007 heeft de CREG aan Elia gevraagd om verschillende mogelijke oplossingen te onderzoeken. Na bespreking binnen Users Group in 2008, kreeg een oplossing de voorkeur, met name het creëren van subtoegangspunten : Elia sluit één enkel aansluitingscontract en één toegangscontract af met de beheerder van de site maar voorziet de mogelijkheid dat op een aantal achterliggende punten ( subtoegangspunten ) een afzonderlijke toegangsverantwoordelijke/leverancier kan worden aangeduid. Deze oplossing is in de praktijk nog niet toegepast. Twee andere mogelijke opties werden ook besproken: - Elia heeft enkel een contractuele relatie met de gebruiker aangesloten op het Elia-net en kent de andere gebruikers aanwezig op deze site niet. Deze optie is 1 Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG Users Group Elia - WG Belgian Grid_ /9

2 de bestaande praktijk maar biedt geen enkele waarborg naar leverancierskeuze voor die achterliggende gebruikers. - Elia sluit één enkel aansluitingscontract met de beheerder van de site maar sluit zowel met de beheerder van de site als met elk van de achterliggende klanten die dat wensen, een toegangscontract. De tweede optie is in een beperkt aantal gevallen gebruikt maar is complex. Het standpunt van de Users Group werd ook verwoord ten aanzien van de CREG in het kader van de behandeling van het aansluitingscontract. De CREG vroeg Elia echter om voorlopig geen bepalingen in het aansluitingscontract op te nemen omdat het Europees Hof van Justitie in mei 2008 een uitspraak had gedaan in het zogenaamde Leipzig dossier ( 2 ). Tevens wou de CREG de nieuwe Richtlijn afwachten. Het arrest handelde over prejudiciële vraag gesteld door een Duitse rechtbank met betrekking tot een klacht ingediend door een leverancier tegen de luchthaven van Leipzig. De luchthaven stelde dat een achterliggende klant niet zelf zijn leverancier kon kiezen. Zij baseerde zich daarbij op een bepaling in de Duitse wetgeving die een vrijstelling voorzag voor industriële sites waarvan het interne net in hoofdzaak bedoeld is om de eigenaar van de site te bevoorraden. Het Europees Hof oordeelde in zijn arrest echter dat deze bepaling uit de Duitse wetgeving strijdig was met de Europese Richtlijn en dat ook in geval van een dergelijke site een vrije keuze moest gegarandeerd worden. De nieuwe Richtlijn 2009/72/EU werd gepubliceerd in augustus Deze Richtlijn voorziet een specifieke regeling voor dergelijke sites die volgens de Richtlijn moeten beschouwd worden als gesloten distributiesystemen (zie verder). De Richtlijn moet voor maart 2011 in de Belgische wetgeving worden omgezet. In België hebben de gewesten reeds getracht een regeling uit te werken voor bepaalde types van gesloten distributiesystemen. Zo bevat het Waalse energiedecreet een regeling voor privé-netten. Deze bepalingen zijn echter nog niet uitgevoerd. In Brussel bevat de elektriciteitsordonnantie een regeling voor de lokale levering van elektriciteit. Binnen de Users Group werd de omzetting van de Richtlijn besproken teneinde de krachtlijnen van een haalbare oplossing aan de Belgische autoriteiten te kunnen voorleggen. In dit standpunt zijn de details van de oplossing niet beschreven. Indien de autoriteiten dit wensen, kan de Users Group in een tweede fase een meer gedetailleerde standpunt leveren. 3 Richtlijn 2009/72/EU De Richtlijn 2009/72/EU bevat een specifiek artikel over de gesloten distributiesystemen ( 3 ). Een gesloten distributiesysteem is systeem dat elektriciteit 2 Judgement of the court of 22 May 2008 in case C-439/06. 3 Zie ook de COMMISSION STAFF WORKING PAPER INTERPRETATIVE NOTE ON DIRECTIVE 2009/72/EC CONCERNING COMMON RULES FOR THE INTERNAL MARKET IN ELECTRICITY AND DIRECTIVE 2009/73/EC CONCERNING COMMON RULES FOR THE INTERNAL MARKET IN NATURAL GAS ( RETAIL MARKETS ), van 22 Januari Users Group Elia - WG Belgian Grid_ /9

3 distribueert binnen een geografisch afgebakende industriële of commerciële locatie of een locatie met gedeelde diensten en waarbij : - de exploitatie of het productieproces van de gebruikers van dat systeem om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is, of - het systeem primair elektriciteit distribueert aan de eigenaar of beheerder van het systeem of de daarmee verwante bedrijven. In de overwegingen worden een aantal voorbeelden van dergelijke systemen gegeven, met name spoorwegstations, luchthavens, ziekenhuizen, grote campings met geïntegreerde faciliteiten of chemische-industrielocaties. Het is geen gesloten lijst. De multi-users sites vallen dan ook onder deze definitie. Het betrokken artikel is in het hoofdstuk over de distributiesystemen opgenomen. Dit betekent dat in principe alle regels die van toepassing zijn op de distributienetbeheerders ook van toepassing zijn op de beheerders van de gesloten distributienetten behalve op die punten waar uitdrukkelijk een vrijstelling is voorzien of waar aan de lidstaten de mogelijkheid wordt geboden om een vrijstelling te geven. De lidstaten kunnen dergelijke vrijstellingen voorzien met betrekking tot de wijze van aankoop van energie voor het dekken van de netverliezen en voor de aankoop van reservecapaciteit en met betrekking tot de voorafgaandelijke goedkeuring van de nettarieven of de methode voor de berekening ervan. 4 Voorstel tot omzetting Richtlijn De Users Group heeft zich in dit hoofdstuk beperkt tot het bekijken van de situatie van de industriële sites. De Users Group stelt een oplossing voor, die voldoet aan de basisvoorwaarden van de Richtlijn en die voldoende soepel is om sitebeheerders niet af te schrikken om hun site open te stellen voor derden. Deze oplossing bestaat uit volgende elementen: - Elia sluit enkel een aansluitingscontract met de beheerder van de site die ook netgebruiker van het Elia net is. De netgebruiker/ beheerder van de site is tegenover Elia aansprakelijk voor alle subtoegangspunten betreffende veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie. Voor Elia ligt de enige aansprakelijkheid bij de beheerder van de site. - Elia sluit enkel een toegangscontract met de beheerder van de site en niet met alle subtoegangshouders: de andere gebruikers aanwezig op de site willen enkel hun eigen leverancier/arp kiezen, en zijn geen vragende partij voor de hele set van rechten en verplichtingen van het toegangscontract (bankwaarborg, onderschrijvingen, toegangsfacturatie, etc.). - De mogelijkheid wordt gecreëerd voor andere gebruikers aanwezig op de site om hun eigen leverancier/arp te kiezen. Dit kan door specifieke subtoegangspunten op de site te creëren die over een afzonderlijke meter beschikken. Deze meter wordt rechtstreeks uitgelezen door Elia die de hoeveelheden energie aan de evenwichtsperimeter van de op dit punt aangewezen ARP toewijst. Deze energie wordt verrekend met de energie gemeten op het toegangspunt van de site. Het saldo van deze verrekening Users Group Elia - WG Belgian Grid_ /9

4 wordt toegekend aan de perimeter van de ARP belast met het evenwicht op het toegangspunt van de site. - Elia bezorgt een toegangsfactuur aan de toegangshouder. De toegangshouder zorgt voor de toewijzing ervan aan de subtoegangshouders. Elia stelt hiervoor de meteringgegevens gegevens ter beschikking. - De vergoeding aan de beheerder van de site voor het gebruik van de aansluiting en van het interne net wordt tussen de sitebeheerder en de andere gebruikers geregeld. - De wetgeving waarborgt tegenover de sitegebruikers dat de aansluitingsvergoeding uit hoofde van de sitebeheerder of de toegangsvergoeding uit hoofde van de toegangshouder niet-discriminerend, transparant en kosten reflectief zijn. Deze oplossing biedt het voordeel dat de bestaande contractuele relatie tussen Elia en de beheerder van de site zoveel als mogelijk kan behouden blijven. Tegelijk voldoet de beheerder aan de verplichtingen zoals voorzien in de Europese Richtlijn. Een aantal taken ten aanzien van de toegangspunten die op zijn site gecreëerd worden, worden uitbesteed aan Elia (bijvoorbeeld beheer toegangsregister en uitlezen van de meters). Aansluitingscontract: Elia NG Elia Aansluitingspunt R Aansluitingsvermogen P Toegangscontract: Elia Toegangshouder (geen leverancier) Toegangspunt A1 - P Hoeveelheid vermogen 1 toegekend aan: Industriële ondernemin g 1 ARP 1 (P ) Hoeveelheid vermogen 2 toegekend aan: Industriële ondernemin g 2 ARP 2 (P ) Enz. De voorgestelde oplossing is zowel mogelijk voor sites waar meerdere afnemers en/of producenten (met verschillenden eenheden) aanwezig zijn. Elia behoudt het recht om CIPU-contracten en contracten afschakelbaarheid af te sluiten met de respectievelijke producenten en afnemers aanwezig op de site. Elke industriële site wordt in principe door Elia beschouwd als een site waarop slechts één netgebruiker aanwezig is. Indien een gebruiker op dergelijke site gebruik wil maken van zijn recht om andere ARP/leverancier te kiezen dan deze van de site zelf, dient hij de beheerder van de site hiervan te verwittigen waarop deze conform de Richtlijn een erkenning als beheerder van een closed distribution system moet aanvragen. Dit geldt ook voor de bestaande gevallen. Users Group Elia - WG Belgian Grid_ /9

5 5 Stappen inzake omzetting van de Richtlijn 5.1 Creëren van een categorie gesloten distributiesysteem In de federale en/of regionale wetgeving is de mogelijkheid voorzien om een specifieke definitie te worden voor gesloten distributiesysteem en van een specifieke beheerder van dergelijk systeem. Dergelijke definiëring is gelijkaardig aan deze die op regionaal niveau is gemaakt voor de regionale en lokale transmissienetbeheerder. Op deze wijze wordt de mogelijkheid geboden om een specifieke regeling voor de gesloten distributiesystemen uit te werken die verschillend is van de klassieke distributienetbeheerder. Tevens dient vermeden te worden dat de gesloten distributienetten beschouwd worden als transmissienet. De definitie van gesloten distributiesysteem moet de criteria van geografische eenheid respecteren, zoals vermeld in de Interpretatieve Nota gecommuniceerd door de Europese Commissie. De meerdere afnemers en/of producenten (de subtoegangspunten) moeten op dezelfde site als het hoofdtoegangspunt staan. De notie van een site moet verstaan worden als een wel gedefinieerde geografisch afgebakende industriële of commerciële locatie met aanvaarding van een doorkruising door een openbare weg, spoorlijn of rivier. Aansluiting met Elia Grens van de site openbare weg Installaties van de netgebruiker(s) die aangesloten is (zijn) via de gebruiker van het Elia-net Naar de installaties van de gebruiker van het Elia-net Users Group Elia - WG Belgian Grid_ /9

6 Volgens de Europese Richtlijn, moeten de regulatoren de taak op zich nemen om de nodige licenties met bepaalde criteria voor het gesloten distributiesysteem toe te kennen. In dit verband moeten de verschillende regulatoren een nieuwe aanstellingsprocedure met duidelijke voorwaarden uitwerken. 5.2 Vrijstellingen moeten worden vastgelegd Artikel 28.2 van de Richtlijn 2009/72/EU geeft de lidstaten de mogelijkheid om regulatoren de bevoegdheid te geven de beheerder van een gesloten distributienet vrij te stellen van: - de verplichting om de energie voor het compenseren van de netverliezen en de reservecapaciteit op een transparante, niet-discriminerende en op marktprincipes gebaseerde procedures aan te kopen; - de verplichting dat tarieven of de berekeningsmethode van deze tarieven voorafgaandelijk te laten goedkeuren door de regulator. Artikel 26 (4) van de Richtlijn voorziet dat de lidstaten aan kleine distributienetten een vrijstelling kunnen geven met betrekking tot de bepalingen inzake unbundling. Kleine distributienetten zijn netten met minder dan netgebruikers of die kleine geïsoleerde systemen beheren. Aangezien gesloten distributiesystemen geen transmissienetten zijn, betekent dit dat de artikels 9 tot en met 23 niet van toepassing zijn. De Richtlijn bevat ook een aantal bepalingen die de lidstaten de mogelijkheid geven bepaalde verplichtingen op te leggen. Aangezien het om een mogelijkheid gaat, kunnen de lidstaten de gesloten distributiesystemen hiervan vrijstellen. Het gaat onder meer om artikel 3 (2) en artikel 3 (3). Wat betreft de verplichtingen die worden opgelegd aan de electricity undertaking (artikel 2.35), dient opgemerkt te worden dat deze niet kunnen slaan op de gesloten distributiesystemen omdat de gesloten distributiesystemen volgens de Richtlijn niet vallen onder de definitie van een electricity undertaking. De lidstaten hebben ook het recht om vrijstellingen te verlenen ten aanzien van verplichtingen die ze aan de traditionele distributienetbeheerders hebben opgelegd, en die niet hun oorsprong vinden in de Europese Richtlijn. Bovendien zijn de gesloten distributiesystemen alleen onderworpen aan verplichtingen voortvloeiend uit Richtlijn 2009/72/EU, indien geen vrijstelling bekomen, en dus niet aan alle nationale en/of gewestelijke openbare dienstverplichtingen, die hun oorsprong niet in die Richtlijn vinden (bvb opkoop quota van groene certificaten, aansluitingstaks, degressiviteitssysteem van de federale bijdrage, ). De nationale lidstaten dienen duidelijk te stellen welke verplichtingen zij al dan niet op de gesloten distributiesystemen wensen op te leggen. 5.3 Definiëring van de bevoegdheidsverdeling Op basis van de bijzondere wet van 1980 is de federale overheid bevoegd voor het transmissienet en de gewesten voor distributie en het plaatselijke vervoer van Users Group Elia - WG Belgian Grid_ /9

7 elektriciteit door middel van netten waarvan de nominale spanning lager is dan of gelijk is aan 70 kv. Het spanningsniveau van het toegangspunt voor de hoofdvoeding van de site bepaalt momenteel welk technisch reglement van toepassing is, met name het federale of een gewestelijke. De Users Groep pleit ervoor om dit principe voor de gesloten distributiesystemen te behouden. Zo niet bestaat het risico dat het gesloten distributienet deels onder de federale bevoegdheid valt, deels onder de gewestelijke. Op de sites van een aantal belangrijke industriële verbruikers bestaat het interne net uit een gedeelte met een spanning van meer dan 70 kv en een gedeelte met een spanning van 70 kv of lager. De Users Group pleit er ook voor dat een gelijkaardige regeling van toepassing zou zijn voor de industriële sites die vallen onder de federale bevoegdheid en deze die vallen onder de gewestelijke bevoegdheid. De Users Groep vraagt dat ook een nauwe samenwerking tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de omzetting van de Richtlijn. 5.4 Overleg met betrokkenen Gelet op de potentiële impact van de omzetting van de Richtlijn, vraagt de Users Group aan de overheden om veelvuldig overleg met de sector te plegen met betrekking tot het uitwerken van de voorstellen tot omzetting. 5.5 Tractienet en gesloten distributiesystemen: specifieke regeling voor het tractienet De wetgeving dient ook een oplossing aan te reiken voor het tractienet van de spoorwegen. Het tractienet is een onderliggend net dat aansluitings- en toegangspunten heeft met zowel het Elia-net als de distributienetten. Deze oplossing dient te worden bepaald door de diverse overheden in overleg met Infrabel en de netbeheerders. * * * Users Group Elia - WG Belgian Grid_ /9

8 Bijlage 1: Uittreksel uit Richtlijn 2009/72/EG Overwegingen: 30) Waar gebruikgemaakt wordt van een gesloten distributiesysteem om optimale efficiëntie van een geïntegreerde energievoorziening te waarborgen waarbij specifieke exploitatienormen nodig zijn, of waar een gesloten distributiesysteem primair ten behoeve van de eigenaar van het systeem wordt gehandhaafd, moet de distributiesysteembeheerder kunnen worden vrijgesteld van verplichtingen die een onnodige administratieve belasting zouden vormen gezien de bijzondere aard van de betrekking tussen de distributiesysteembeheerder en de gebruikers van het systeem. Industrie- of commerciële locaties of locaties met gedeelde diensten, zoals spoorwegstations, luchthavens, ziekenhuizen, grote campings met geïntegreerde faciliteiten of chemische-industrielocaties kunnen een gesloten distributiesysteem hebben wegens de specifieke aard van hun activiteiten. Artikel 28 Gesloten distributiesystemen. 1. De lidstaten kunnen voorzien in nationale reguleren de instanties of andere bevoegde organen om een systeem dat elektriciteit distribueert binnen een geografisch afgebakende industriële of commerciële locatie of een locatie met gedeelde diensten en dat niet, onverminderd lid 4, huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet, als gesloten distributiesysteem aan te merken indien: A. de exploitatie of het productieproces van de gebruikers van dat systeem om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is, of B. het systeem primair elektriciteit distribueert aan de eigenaar of beheerder van het systeem of de daarmee verwante bedrijven. 2. De lidstaten kunnen voorzien in nationale regulerende instanties om de beheerder van een gesloten distributiesysteem te ontheffen van: A. de verplichting uit hoofde van artikel 25, lid 5, om de energie die hij gebruikt om energieverliezen te dekken en in reservecapaciteit in zijn systeem te voorzien, te kopen volgens transparante, niet-discriminerende en op de markt gebaseerde procedures; B. de vereiste krachtens artikel 32, lid 1, dat tarieven of de methodes voor de berekening hiervan moeten worden goedgekeurd alvorens zij overeenkomstig artikel 37 van kracht worden. 3. Indien er een ontheffing wordt toegestaan uit hoofde an lid 2, worden de geldende tarieven of de methodes voor de berekening hiervan herzien en goedgekeurd overeenkomstig artikel 37 op verzoek van een gebruiker van het gesloten distributiesysteem. 4. Incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudens die werkzaam zijn bij of vergelijkbare betrekkingen hebben met de eigenaar van het distributiesysteem en gevestigd zijn in het gebied dat door een gesloten distributiesysteem bediend wordt, sluit niet uit dat een ontheffing uit hoofde van lid 2 wordt toegestaan. Bijlage 2: Context a) Directe klanten Het Technisch Reglement bepaalt op welke wijze de installaties van een netgebruiker worden aangesloten op het Elia-net. Contractueel vertaalt dit zich in een aansluitingscontract met de netgebruiker. Tevens dient elk toegangspunt te worden opgenomen in een toegangscontract. In dit toegangscontract wordt een leverancier en een toegangsverantwoordelijke (ARP) aangeduid. 1/ Aansluitingscontract met de netgebruiker Het aansluitingscontract regelt de technische aspecten met betrekking tot de aansluiting op het Elia-net. Het aansluitingscontract wordt ondertekend door de netgebruiker. Het aansluitingscontract stelt het (de) Users Group Elia - WG Belgian Grid_ /9

9 aansluitingspunt(en) vast, het vermogen van de aansluiting(en) en het (de) toegangspunt(en) die ermee verbonden zijn. 2/ Toegangscontract met de toegangshouder Het toegangscontract heeft betrekking op het gebruik van het Elia-net. Wil een netgebruiker een aansluitingspunt daadwerkelijk gebruiken om energie te injecteren of af te nemen van het Elia-net, dient dit te worden opgenomen als toegangspunt in een toegangscontract. Het toegangscontract kan getekend worden door de netgebruiker zelf, of door een derde partij die door de netgebruiker is gemachtigd. In de praktijk is de netgebruiker zelf of de leverancier die dit contract ondertekenen. Het toegangscontract beschrijft een aantal specifieke de rechten en verplichtingen met betrekking tot de toegang tot het Elia-net. Zo moet voor elk toegangspunt een vermogensonderschrijving gebeuren. In het toegangscontract dient voor alle gedefinieerde toegangspunten een toegangsverantwoordelijke en een leverancier te worden aangeduid. Meerdere evenwichtsverantwoordelijken kunnen voor één punt aangeduid zijn. Volgende opties zijn mogelijk: - één evenwichtsverantwoordelijke belast met de afname en de injectie: - één evenwichtsverantwoordelijke belast met de afname en één evenwichtsverantwoordelijke belast met de injectie (hierbij zijn er twee mogelijkheden. De verantwoordelijken kunnen worden aangeduid voor de bruto of netto metingen); - meerdere evenwichtsverantwoordelijken belast met de injectie (in dit geval gaat het om een procentuele verdeling); - meerdere evenwichtsverantwoordelijken belast met de afname. Een combinatie van deze opties is mogelijk. In geval er meerdere evenwichtsverantwoordelijken zijn aangeduid, is er steeds één evenwichtsverantwoordelijke die belast is met de opvolging (de lead -ARP), met name de verschillen tussen de nominaties en de real-time gegevens. 3/ Contract voor evenwichtsverantwoordelijkheid, gesloten met de toegangsverantwoordelijke (ook bekend als evenwichtsverantwoordelijke) De toegangsverantwoordelijke dient te zorgen dat hij voor de toegangspunten waarvoor hij is aangeduid, het evenwicht behoud tussen de injecties en de afnamen. Van daar het belang om voor elk toegangspunt een toegangsverantwoordelijke aan te duiden. Indien er een verschil is tussen injectie en afname (zowel in positieve als negatieve zin) wordt dit verrekend via het onevenwichtstarief. Het Technisch Reglement bevat geen specifieke regeling voor het geval dat er meerdere gebruikers op een site aanwezig zijn. Wel bestaat de optie van een gedeelde aansluiting waarbij 2 gebruikers dezelfde aansluiting benutten. In dit geval sluit Elia met elke klant afzonderlijk een aansluitingscontract. b) Distributienetbeheerders De contractuele relatie tussen Elia en een netgebruiker is verschillend aan deze tussen Elia en een distributienetbeheerder. De contractuele relatie tussen Elia en een distributienetbeheerder wordt geregeld via een samenwerkingsovereenkomst die zowel aspecten inzake aansluiting als toegang en evenwicht behandelen. Users Group Elia - WG Belgian Grid_ /9

Gesloten industriële netten: begrip en wetgeving

Gesloten industriële netten: begrip en wetgeving Gesloten industriële netten: begrip en wetgeving Smart Grid School, 9 oktober 2013 Wouter Geldhof (advocaat en partner PG energierecht Stibbe, Ugent) 10/8/2013 8:22:00 AM Agenda I. Europese definitie II.

Nadere informatie

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel-

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel- Aansluiting De aansluiting op het Elia-net: een proces in verschillende stappen Sommige spelers op de Belgische elektriciteitsmarkt (producenten en industriële grootverbruikers) kunnen een aansluiting

Nadere informatie

Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang

Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang Toegang Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang Wanneer een netgebruiker die aangesloten is op het Elia-net beheerder wordt van een

Nadere informatie

Position Paper CDS Feedback & discussion

Position Paper CDS Feedback & discussion Position Paper CDS Feedback & discussion WG Belgian Grid 21 April 2017 P. Buijs Current Statute Draft Position Paper CDS in FR NL Several comments receveid from FEBELIEC and INFRABEL 21/4 : Discussion

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-495

BESLISSING (B) CDC-495 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Gedeelde Aansluitingen

Gedeelde Aansluitingen Gedeelde Aansluitingen Voorstel van aanpak Users Group WG Belgian Grid 11/03/2013 PCAL Overzicht Definitie Gedeelde Aansluiting Inventaris Criteria Definitie 2 Doelstructuren Juridische Impact Next steps

Nadere informatie

Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract. Elia Users Group 05/06/2014

Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract. Elia Users Group 05/06/2014 Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract Elia Users Group 05/06/2014 Wijzigingen ARP-contract (1/2) 1. Definities Hernemen producten SDR en SGR zoals ze momenteel bestaan Mogelijke

Nadere informatie

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) WG Belgian Grid

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) WG Belgian Grid Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) 11-03-2013 WG Belgian Grid Agenda Overlopen van een aantal artikels Bespreken vragen / bedenkingen VREG 2

Nadere informatie

Users Group - Groupe de travail Belgian Grid. Vergadering op 16 oktober 2012

Users Group - Groupe de travail Belgian Grid. Vergadering op 16 oktober 2012 Users Group - Groupe de travail Belgian Grid Vergadering op 16 oktober 2012 Aanwezig: C. Adams (SPF Economie, Directie Energie) G. Senne (SPF Economie, Directie Energie) J-P. Becret (GABE) B. De Wispelaere

Nadere informatie

(zie artikels 8, 11 en 20)

(zie artikels 8, 11 en 20) Bijlage 3ter: Aanduiding en/of wijziging van de duur van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken belast met de afname of de injectie en aanduiding van de overeenkomstige energieleverancier (zie

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 april 2014

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 april 2014 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

I. Algemene inleiding

I. Algemene inleiding Publieke consultatie Wijzigingen 2015 Toegangscontract 17/08/2015 14/09/2015 Toelichtingsnota van de door Elia voorgestelde wijzigingen aan het toegangscontract I. Algemene inleiding De door Elia voorgestelde

Nadere informatie

BESLISSING (B)121220-CDC-1217

BESLISSING (B)121220-CDC-1217 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1538

BESLISSING (B) CDC-1538 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289 76 11 Fax: +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

Nadere informatie

Toelichtingen bij het opstellen van een afzonderlijk Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit

Toelichtingen bij het opstellen van een afzonderlijk Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Toelichtingen bij het opstellen van een afzonderlijk Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit 1. Inleiding Conform artikel 4.2.1. van het Energiedecreet is de VREG gehouden om, na consultatie

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes Toegang Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven De diensten voor toegang tot het net die Elia levert, omvatten de terbeschikkingstelling van de netinfrastructuur, het beheer

Nadere informatie

van 6 september 2011

van 6 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Het CIPU-contract: een kader waarbinnen de netgebruiker kan deelnemen aan het beheer van het hoogspanningsnet

Het CIPU-contract: een kader waarbinnen de netgebruiker kan deelnemen aan het beheer van het hoogspanningsnet Ondersteuning net Het CIPU-contract: een kader waarbinnen de netgebruiker kan deelnemen aan het beheer van het hoogspanningsnet Om de veiligheid, doeltreffendheid en betrouwbaarheid van zijn net te vrijwaren,

Nadere informatie

BESLISSING (B) 051124-CDC-490

BESLISSING (B) 051124-CDC-490 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract Art 1 Definities en interpretatie Een definitie wordt toegevoegd: Flexibele Toegang : Het regime dat van toepassing is op een Productie-eenheid waarvan de aansluiting, die conform de standaard vigerende

Nadere informatie

TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2007 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De prijscondities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, zoals bepaald door de beslissing van de

Nadere informatie

Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur

Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur Consultatiedocument Elia Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur Inhoud Inleiding... 2 I. Krachtlijnen van de ontwikkeling van het voorstel van Elia tot

Nadere informatie

Bijlage 15: Tariferingsprincipes en facturatieprocedure

Bijlage 15: Tariferingsprincipes en facturatieprocedure Bijlage 15: Tariferingsprincipes en facturatieprocedure Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met referentie: [] (hierna het Contract ) Deze Bijlage wordt aangenomen en indien

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130722-175) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

STANDPUNT BETREFFENDE DE GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN EN DIRECTE LIJNEN EN LEIDINGEN

STANDPUNT BETREFFENDE DE GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN EN DIRECTE LIJNEN EN LEIDINGEN STANDPUNT BETREFFENDE DE GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN EN DIRECTE LIJNEN EN LEIDINGEN November 2010 GDS-DL_PositionPaperSynergrid_NL.doc 1 1. Executive summary De richtlijnen 2009/72/EG (elektriciteitsrichtlijn)

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Toepassing van tarieven voor injectie op het distributienet Natalie Cornelis - Directie Controle prijzen en rekeningen 1 STUDIES VAN DE CREG

Nadere informatie

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts en de heren

Nadere informatie

BESLISSING (B) 041202-CDC-384

BESLISSING (B) 041202-CDC-384 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2012-2015 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De tarifaire condities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, bepaald door de beslissing van

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150714-210) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op stuk ingediend op 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Elia: facilitator in de vrije elektriciteitsmarkt

Elia: facilitator in de vrije elektriciteitsmarkt Elia: facilitator in de vrije elektriciteitsmarkt energie in goede banen Vrije elektriciteitsmarkt: centrale rol van de netbeheerders De basisregels voor de werking van de elektriciteitsmarkt zijn vastgelegd

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG (BRUGEL-RAPPORT-20130823-16) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BRUGEL-BESLISSING )

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BRUGEL-BESLISSING ) REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-BESLISSING-20170421-47) Betreffende de modaliteiten voor de voorstelling van de meetgegevens 21 04 2017 Kunstlaan

Nadere informatie

VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT

VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT E VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT Bij elektriciteitshandel is er steeds kans op onevenwicht tussen injectie en afname van het net. Iedere ARP, of evenwichtsverantwoordelijke, moet de stroomafname

Nadere informatie

Toegangscontract verduidelijking

Toegangscontract verduidelijking Toegangscontract verduidelijking WG Belgian Grid 7/3/2017 Verwarrend: Toegangscontract verduidelijking Inputs : Feedback van FEBEG Standpunt 16/1/2017 Discussies in WG BG in 2016 & 2017 Cartografie van

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Schaarste en afschakelplan Aanpassing van het wetgevend kader. Users Group Plenary 10/12/2015

Schaarste en afschakelplan Aanpassing van het wetgevend kader. Users Group Plenary 10/12/2015 Schaarste en afschakelplan Aanpassing van het wetgevend kader Users Group Plenary 10/12/2015 Schaarste en afschakelplan: inleiding FTR 19-12-2002 - Art 312 Ministrieel Besluit M.B. 03-06-2005 Aanpassing

Nadere informatie

Conferentie van Gouverneurs Bespreking van elektriciteitschaarste 3/9/2014. Frank Vandenberghe Tomas Gunst Christian Kerremans

Conferentie van Gouverneurs Bespreking van elektriciteitschaarste 3/9/2014. Frank Vandenberghe Tomas Gunst Christian Kerremans Conferentie van Gouverneurs Bespreking van elektriciteitschaarste 3/9/2014 Frank Vandenberghe Tomas Gunst Christian Kerremans Overzicht 1.De rol van de Transmissienetbeheerder 2.Afschakelplan 2 1. De rol

Nadere informatie

Wat is mogelijk? Karin Schuiling en Femke Heine 26 oktober en 5 november 2012

Wat is mogelijk? Karin Schuiling en Femke Heine 26 oktober en 5 november 2012 Wat is mogelijk? Karin Schuiling en Femke Heine 26 oktober en 5 november 2012 Nederlandse Mededingingsautoriteit 1 Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Agenda 1. Inleiding

Nadere informatie

VOORSTEL (C)060928-CDC-567

VOORSTEL (C)060928-CDC-567 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1235

BESLISSING (B) CDC-1235 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Duurzame energienetten in Vlaanderen 23/03/2010 Dirk Marginet Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Inhoudsopgave Rol decentrale

Nadere informatie

Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit

Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit Toelichting bij de raadpleging over de tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit I. DOEL VAN HET RAADPLEGINGSPROCES Met het ontwerp van tariefmethodologie dat nu voorligt, zet de CREG een

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz rue de l Industrie 26-38 1040 Bruxelles Tél. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-Beslissing-20150220-23) betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

Aanvraag voor toegangscontract

Aanvraag voor toegangscontract Aanvraag voor toegangscontract Vooraleer een Toegangscontract kan worden afgesloten, moet er bij Elia een aanvraag worden ingediend. De onderstaande gegevens zijn noodzakelijk om een toegangscontract te

Nadere informatie

Flexibiliteit als alternatief voor bijkomende capaciteit. Smart Energy Solutions 04/12/12

Flexibiliteit als alternatief voor bijkomende capaciteit. Smart Energy Solutions 04/12/12 Flexibiliteit als alternatief voor bijkomende capaciteit Smart Energy Solutions 04/12/12 Inhoud Netinvesteringen Netaansluitingen Gesloten distributienetten Directe lijnen Nettoegang Flexibiliteit VREG

Nadere informatie

BESLISSING B 030820-CDC-206/1

BESLISSING B 030820-CDC-206/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h)

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h) Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h) «EANnr» Tussen «Naam_klant» Maatschappelijke zetel: «Maatschappelijke_zetel» te «Gemeente_Maatschappelijke_zetel» Ondernemingsnummer: «Ondernemings_nummer»

Nadere informatie

Decentrale energieopwekking en slimme netten vanuit het perspectief van de regulator

Decentrale energieopwekking en slimme netten vanuit het perspectief van de regulator Decentrale energieopwekking en slimme netten vanuit het perspectief van de regulator Energie in de Noorderkempen 29/05/2010 Thierry Van Craenenbroeck Directeur netbeheer Vlaamse Reguleringsinstantie voor

Nadere informatie

Verslag Users Group Consultation Meeting 28/01/2013

Verslag Users Group Consultation Meeting 28/01/2013 Verslag Users Group Consultation Meeting 28/01/2013 Aanwezig: W. Aertsens (FEBELIEC) J.-P. Boydens (COGEN VLAANDEREN) P. Claes (FEBELIEC) B. De Wispelaere (FEBEG) Y. Foste (FEBEG) S. Gabriels (FOD Economie)

Nadere informatie

VR 2016 2503 DOC.0312/2

VR 2016 2503 DOC.0312/2 VR 2016 2503 DOC.0312/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de activiteiten en openbaredienstverplichtingen van de distributienetbeheerders

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-964

BESLISSING (B) CDC-964 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Users Group. Aanbeveling over de te bepalen regels voor gesloten distributienetten in het Federaal Technisch Reglement

Users Group. Aanbeveling over de te bepalen regels voor gesloten distributienetten in het Federaal Technisch Reglement Users Group Aanbeveling over de te bepalen regels voor gesloten distributienetten in het Federaal Technisch Reglement 21/9/2017 1. Inleiding... 1 2. Executive summary... 2 3. Juridische regeling van toepassing

Nadere informatie

Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties

Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties C1/117 06.2006 2 C1/117-06.2006 Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties (= Afnamepunt) 3 C1/117-06.2006 Inleiding -Toepassingsgebied : Deze schema

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2008-2011 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De prijscondities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, bepaald door de beslissing van de CREG

Nadere informatie

TARIEVEN 2012 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2012 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2012 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De tarifaire condities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, bepaald door de beslissing van de CREG

Nadere informatie

Bijlage 11: Specificaties van de Gedeelde Aansluiting

Bijlage 11: Specificaties van de Gedeelde Aansluiting Bijlage 11: Specificaties van de Gedeelde Aansluiting Deze Bijlage is enkel geldig indien ondertekend door elke Partij. Overeenkomstig artikel 24.3 geeft Elia haar toestemming met de verdeling of de overdracht

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.9.2003 COM(2003) 566 definitief 2003/222 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d. 18-08-2005 N. 2005 1990 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2005/11264] 3 JUNI 2005. Ministerieel besluit tot vaststelling

Nadere informatie

Toegangscontract. tussen

Toegangscontract. tussen Toegangscontract tussen Contractreferentie: Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B - 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer 0476.388.378,

Nadere informatie

Evolutie van de procedure die van toepassing is bij activering van het afschakelplan

Evolutie van de procedure die van toepassing is bij activering van het afschakelplan Evolutie van de procedure die van toepassing is bij activering van het afschakelplan Het transmissienet dient voor het vervoer van de elektriciteit die de in België actieve producenten/leveranciers produceren

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1282

EINDBESLISSING (B) CDC-1282 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

TARIEFSTRUCTUUR VOOR HET TRANSPORT VAN ELEKTRICITEIT

TARIEFSTRUCTUUR VOOR HET TRANSPORT VAN ELEKTRICITEIT TARIEFSTRUCTUUR VOOR HET TRANSPORT VAN ELEKTRICITEIT Omwille van de transparantie en om de nieuwe tarieven vanaf januari 2016 zo efficiënt mogelijk te kunnen toepassen, publiceert de CREG op 30 oktober

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1464

EINDBESLISSING (B) CDC-1464 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

TARIEVEN EN TOESLAGEN 2015 VOOR ELEKTRICITEITSNETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE

TARIEVEN EN TOESLAGEN 2015 VOOR ELEKTRICITEITSNETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE TARIEVEN EN TOESLAGEN 2015 VOOR ELEKTRICITEITSNETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE De hiernavolgende nettarieven voor de bestaande dienstverlening door Elia zijn in beginsel deze die goedgekeurd zijn door

Nadere informatie

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h BIJLAGE bij nota commentaar Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 00 m³(n)/h «EAN Afname» «EAN Injectie» Tussen «Naam_Distributienetgebruiker» Maatschappelijke zetel: «Maatschappelijke_zetel_van_de_netgebruik»

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 17 mei 2017 met betrekking tot de aanvraag van Remeha NV voor de classificatie van de elektriciteitsproductie-eenheid als opkomende

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

ADVIES VAN DE COMMISSIE. van 8.10.2012

ADVIES VAN DE COMMISSIE. van 8.10.2012 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.10.2012 C(2012) 7142 final ADVIES VAN DE COMMISSIE van 8.10.2012 overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 714/2009 en artikel 10, lid 6, van Richtlijn 2009/72/EG

Nadere informatie

Dit ontwerp van decreet werd door het Vlaams Parlement aangenomen op 30 juni 2011.

Dit ontwerp van decreet werd door het Vlaams Parlement aangenomen op 30 juni 2011. 1147 Brus sel, 4 juli 2011 Geachte mi nis ter-pre si dent, Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende de wijziging van de wet van 10 maart 1925 op

Nadere informatie

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht 29 februari 2016 INHOUDSTAFEL 1 Voorwoord... 3 2 Elia, beheerder van het transmissienet

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Toegangscontract. tussen

Toegangscontract. tussen tussen Contractreferentie: Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B - 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer 0476.388.378, rechtsgeldig

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake Noorwegen;

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN

INDICATIEVE VERGELIJKING VAN DE TARIEVEN VOOR DE OVERBRENGING VAN AARDGAS VAN FLUXYS NV EN VERSCHEIDENE EUROPESE OPERATOREN Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.99 PERSCONFERENTIE Brussel - 5 april 2002 INDICATIEVE VERGELIJKING VAN

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2013/11421]

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2013/11421] FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2013/11421] 17 AUGUSTUS 2013. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling

Nadere informatie

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Inleiding De snelle liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau confronteerde

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1279

EINDBESLISSING (B) CDC-1279 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Géry Vanlommel 30 maart 2009

Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Géry Vanlommel 30 maart 2009 Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer Géry Vanlommel 30 maart 2009 Taken distributienetbeheerder takenpakket van DNB s niet langer beperken tot louter doorvoeren van elektriciteit

Nadere informatie

Impact op de Belgische gezondheidszorg

Impact op de Belgische gezondheidszorg EUROPESE UNIE EN GEZONDHEIDSZORG OSE-IZRI studiedag EU geneesmiddelenbeleid: toegankelijkheid of concurrentiepositie versterken? Impact op de Belgische gezondheidszorg Minne Casteels Katholieke Universiteit

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2004 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.ibgebim.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE AARDGASLEVERANCIERS

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 47274 MONITEUR BELGE 16.08.2011 BELGISCH STAATSBLAD Vu l arrêté ministériel du 22 décembre 1995 pris en exécution de l arrêté royal du 5 décembre 1995 portant création d un service social pour le personnel

Nadere informatie

Pagina 1/12 BESLUIT. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DE/2013/104259/ /Albemarle Catalysts Company B.V.

Pagina 1/12 BESLUIT. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DE/2013/104259/ /Albemarle Catalysts Company B.V. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DE/2013/104259/22 104259/Albemarle Catalysts Company B.V. BESLUIT Pagina 1/12 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Feedback to WG Belgian Grid

Feedback to WG Belgian Grid Vergoeding van flexibele toegang voor decentrale productie uit hernieuwbare bronnen en kwalitatieve WKK Beleidsplatform VREG 16/12 Feedback to WG Belgian Grid 28 januari 2014 Elia System Operator David

Nadere informatie

Contract van Toegangsverantwoordelijke ARP-contract

Contract van Toegangsverantwoordelijke ARP-contract Contract van Toegangsverantwoordelijke ARP-contract Contractreferentie: [] tussen: ELIA SYSTEM OPERATOR NV, een vennootschap naar Belgisch recht met het ondernemingsnummer 0476.388.378 en met maatschappelijke

Nadere informatie