e. Functiedeskundige De met de uitvoering van de regeling functiewaardering belaste deskundige dan wel een plaatsvervanger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "e. Functiedeskundige De met de uitvoering van de regeling functiewaardering belaste deskundige dan wel een plaatsvervanger."

Transcriptie

1 1 Regeling functiewaardering Regio Twente 2009 Gewijzigde regeling per 1 oktober 2009, voor toepassing op het functieboek (de functieprofielen) per 1 juli 2007 Artikel 1: begripsomschrijvingen a. Medewerker Hij die door het dagelijks bestuur is aangesteld bij Regio Twente om in openbare dienst werkzaam te zijn. b. Algemeen directeur De eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie Regio Twente. c. Directeur De directeur van een domein van Regio Twente. d. CMT Het Concern Management Team als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Organisatieverordening Regio Twente. e. Functiedeskundige De met de uitvoering van de regeling functiewaardering belaste deskundige dan wel een plaatsvervanger. f. Functie Een door de algemeen directeur of directeur bepaald samenstel van werkzaamheden met een bepaalde praktische samenhang, waarmee de medewerker door of vanwege het dagelijks bestuur is belast. g. Functionaris De medewerker die een functie vervult en is ingepast op een bij de werkzaamheden passend functieprofiel. h. Resultaatgebied Een verzameling van door de organisatie, een afdeling of een medewerker te bereiken effecten, die op een logische en betrouwbare manier aan de voor het resultaatgebied gekozen benaming kunnen worden gekoppeld. i. Competentie Een specifieke combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag die een bijdrage levert aan het bereiken van het voorgenomen resultaatgebied. j. Rolprofiel Een gestandaardiseerde beschrijving van een te onderscheiden functie, verwoord door het benoemen van resultaatgebieden en competenties voor die rol. k. Functieprofiel Een gestandaardiseerde beschrijving op basis van een rolprofiel, aangevuld met een kwalitatieve typering van zelfstandigheid en contacten die een functionaris heeft en een weging van de kennis en ervaring waar een functionaris over moet beschikken. Bij leidinggevende functies wordt bovendien de reikwijdte van het aspect leiding aangegeven. De competenties van een functieprofiel worden van een niveau van uitvoering voorzien op basis van vier gedefinieerde niveaus. l. Functiefamilie Een reeks van functieprofielen met een opvolgend niveau van zwaarte op basis van een rolprofiel, uitgedrukt in een functieschaal. m. Functiewaardering Het volgens de in bijlage A van deze regeling beschreven methode aangeven van het niveau van het functieprofiel ten opzichte van andere functieprofielen, op basis waarvan de het functieprofiel in een functieschaal wordt ingedeeld, conform de vastgestelde conversietabel n. Functieschaal Een salarisschaal als bedoeld in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 25 van de Arbeidsvoorwaarden en regelingen Regio Twente (ART). Artikel 2: doel en plaatsbepaling 1. Functiewaardering beoogt de binnen Regio Twente voorkomende functies onderling te rangordenen op basis van de kenmerken van het functiewaarderingssysteem. Deze analyse leidt tot het toepassen van een functieprofiel binnen een functiefamilie. 2. Functiewaardering vindt uitsluitend plaats ten aanzien van functieprofielen, die afgeleid zijn van rolprofielen; dit impliceert dat het niveau van een functie wordt bepaald door een passend functieprofiel en niet door de wijze waarop de functionaris daadwerkelijk invulling geeft aan de functie. 1

2 Artikel 3: bevoegdheid De bevoegdheid tot functiewaardering, in de vorm van vaststelling van de voor een functieprofiel geldende functieschaal, berust bij het dagelijks bestuur. Artikel 4: opstellen van functieprofielen 1. Het aantal rolprofielen wordt bepaald door de typen functies die het CMT onderscheidt in de organisatie. 2. De inhoud van rolprofielen en functieprofielen wordt door het CMT vastgesteld, met uitzondering van de profielen voor de domeindirecteuren die door de algemeen directeur worden vastgesteld en de het functieprofiel van de algemeen directeur dat door het dagelijks bestuur wordt vastgesteld. 3. De maximaal vier resultaatgebieden van rol en functieprofielen worden door het CMT afgeleid van de lijst door het CMT vastgelegde resultaatgebieden. De maximaal negen competenties worden door het CMT afgeleid van de door het CMT vastgelegde lijst met competenties en de vier gedefinieerde competentieniveaus. 4. Medewerkers kunnen bij het opstellen van rolprofielen en functieprofielen voorstellen doen met betrekking tot de inhoud van de profielen, mits daartoe uitgenodigd door het CMT Artikel 5: wijzigen van functieprofielen a. Functieprofielen kunnen niet afzonderlijk worden gewijzigd. Wijzigingen zijn alleen mogelijk in samenhang met de andere functieprofielen van de functiefamilie. De resultaatgebieden en de competenties van een functieprofiel kunnen niet worden gewijzigd zonder het rolprofiel te wijzigen waarvan het functieprofiel is afgeleid. Bij aanpassingen van een rolprofiel wijzigen alle functieprofielen die afgeleid zijn van dat rolprofiel. Het kan nodig zijn een gewijzigd of nieuw rolprofiel te maken. b. Het CMT beslist over het wijzigen van rol- en functieprofielen. Artikel 6: waardering functieprofielen 1. De functiedeskundige voorziet de door het CMT vastgestelde functieprofielen van een waardering. 2. Het dagelijks bestuur stelt de door de functiedeskundige opgestelde waardering vast. Artikel 7: voorlopige inpassing 1. Inpassing in een functieprofiel bij een in dienst zijnde medewerker van Regio Twente door de domeindirecteur, is in eerste instantie een voorlopige inpassing. 2. De inpassing van een medewerker die na een interne of externe sollicitatie ingepast wordt op het bij de vacature toegepaste functieprofiel, is direct definitief, daar de inpassing afgehandeld is bij het vastleggen van de arbeidsvoorwaarden ten behoeve van de aanstelling. 3. Er is geen mogelijkheid van bezwaar en beroep tegen de inhoud en het niveau van het functieprofiel. Artikel 8: zienswijze tegen voorlopige inpassing 1. De medewerker als bedoeld in artikel 7, lid 1 kan binnen zes weken bij de domeindirecteur, respectievelijk het dagelijks bestuur zijn zienswijze kenbaar maken tegen de voorlopige inpassing, aangaande de indeling van zijn werkzaamheden in een bepaald functieprofiel. 2. Na ontvangst van de zienswijze heroverweegt de domeindirecteur, respectievelijk het dagelijks bestuur binnen twee weken de voorlopige inpassing. 3. Op verzoek van de medewerker, de directeur, respectievelijk het dagelijks bestuur vindt een toelichtend gesprek plaats over de voorgenomen inpassing. Hierdoor kan de in lid 2 genoemde termijn van twee weken overschreden worden tot maximaal zes weken. Artikel 9: definitieve inpassing 1. Na afloop van de termijn als bedoeld in artikel 8, lid 2 of lid 3 vindt definitieve inpassing van de medewerker plaats, met inachtneming van het bepaalde in de Arbeidsvoorwaardenregeling Regio Twente. Het dagelijks bestuur besluit over de inpassing en deelt dit schriftelijk aan de medewerker mee. 2. De definitieve inpassing heeft bij eerste inpassing op een functieprofiel in oktober 2009 een terugwerkende kracht tot 1 juli Bij latere inpassingen geldt de peildatum (ingangsdatum) van de functie, of de datum van indiensttreding. 3. Tegen het besluit als bedoeld in lid 1 kan de medewerker op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur zal na geadviseerd te zijn door de Bezwarencommissie een nieuw besluit nemen. 4. Indien de medewerker dit noodzakelijk acht kan hij, bij een onwelgevallig bestuursbesluit, beroep aantekenen bij de rechtbank en in laatste instantie bij de Centrale Raad van Beroep. Artikel 10: salarisgaranties bij definitieve inpassing 1. Wanneer de medewerker volgens deze regeling in dezelfde functieschaal wordt ingepast dan voorheen het geval was, wordt de medewerker op hetzelfde salarisniveau ingepast; de salarisperspectieven blijven gelijk. 2

3 2. Wanneer de medewerker volgens deze regeling in een lagere functieschaal wordt ingepast dan voorheen het geval was, behoudt de medewerker het salaris dat hij in de oude functieschaal had bereikt; de salarisperspectieven die verbonden waren aan de oude functieschaal worden gegarandeerd. 3. Wanneer een functieprofiel volgens deze regeling in een hogere schaal wordt ingepast dan voorheen het geval was, wordt de medewerker in deze hogere schaal ingepast waarbij de domeindirecteur de periodiek vaststelt. Voor directeuren vindt inpassing plaats door het dagelijks bestuur. Artikel 11: slotbepalingen 1. Het dagelijks bestuur beslist in alle gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet. 2. Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling Functiewaardering De Regeling Functiewaardering 2001 wordt ingetrokken behoudens voor de medewerkers werkzaam voor het domein Veiligheid. Nadat dit domein is opgegaan in de Veiligheidsregio Twente wordt over het systeem van functies beschrijven en functiewaardering nader besloten door het bestuur van de Veiligheidsregio. 3

4 op de regeling Algemeen De huidige Regeling Functiewaardering 2001 is aangepast vanwege de introductie van rolprofielen en functieprofielen. De vervanging van de taakgerichte functiebeschrijvingen is veroorzaakt door het besluit dat de organisatie meer resultaatgericht en klantgericht gaat werken (juli 2007). De toepassing van rolprofielen en de daarvan afgeleide functieprofielen sluit daarop aan. Artikelsgewijze toelichting Hier niet vermelde artikelen behoeven geen toelichting. Artikel 2 In dit artikel is tot uitdrukking gebracht dat slechts functieprofielen een waardering hebben. De functieprofielen zijn opgenomen in een door het dagelijks bestuur vastgestelde functieboek behorende bij de reorganisatie van Regio Twente van 1 juli De functieprofielen zijn afgeleid van in eerste instantie 15 verschillende rolprofielen. Deze rolprofielen vertegenwoordigen de rollen die binnen Regio Twente ten behoeve van de werkzaamheden worden onderkend. Daarmee is afstand gedaan van de organieke functiebeschrijvingen. Deze zijn vervallen na de inpassing van medewerkers in een functieprofiel. Artikel 5 Rolprofielen en functieprofielen kunnen alleen gewijzigd worden door het CMT. Het functieboek is door het dagelijks bestuur vastgesteld op basis van de op 1 juli 2007 in de organisatie voorkomende functies. De inhoud van de in het functieboek opgenomen functieprofielen is niet voor bezwaar en beroep vatbaar. Medewerkers worden per 1 juli 2007 op de profielen van het functieboek ingepast en kunnen alleen bezwaar maken wanneer het bestuur de medewerker op een onjuist profiel heeft ingepast. Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat per rol voldoende functieprofielen van opvolgende salarisschaalniveaus beschikbaar zijn, zodat medewerkers altijd op het juiste schaalniveau kunnen worden ingepast. Artikel 6 De waardering van de functieprofielen wordt uitgevoerd met hetzelfde waarderingssysteem dan bij de Regeling Functiewaardering Ook de bijbehorende conversietabel van januari 1998 blijft gelden. De waardering komt anders tot stand. Allereerst wordt de behoefte aan bandbreedte aan functieprofielen door het management vastgesteld. Die behoefte bepaalt het management via het formatieplan. De functieprofielen die afgeleid zijn van hetzelfde rolprofiel verschillen alleen van elkaar op basis van de kenmerken van het waarderingsysteem en het niveau van de competenties. Dit houdt in dat de functiedeskundige een functieprofiel opstelt met als basis de gewenste puntenscores van het waarderingssysteem. Daarmee is via de conversietabel tevens het salarisniveau bepaald. Artikel 7 Met de voorgestelde procedure van voorlopige inpassing kan mogelijk worden voorkomen dat er een tijdrovende bezwarenprocedure nodig is. In die zin is de procedure een niet juridisch voortraject. Dat van een voorlopige inpassing bij een vrijwillige interne of externe benoeming op een vacature geen sprake is, vloeit logischerwijze voort uit het uitgangspunt vrijwilligheid. Artikel 9 De bezwaren- en beroepsprocedure is conform de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 10 De strekking van artikel 10 is dat wanneer een medewerker buiten zijn invloed op een lager gewaardeerde functie wordt ingepast, het salarisperspectief van de vorige functie blijft bestaan. Herplaatsingen in het kader van duurzame arbeidsongeschiktheid vallen niet binnen het bestek van dit artikel. Artikel 11 Bij de vorming van de Veiligheidsregio Twente zijn meerdere partijen betrokken die zich nog niet hebben uitgesproken (augustus 2009) over het toe te passen functiesysteem. De medewerkers van het domein Veiligheid volgen tot die tijd de Regeling Functiewaardering

5 Bijlage A - HET SYSTEEM VAN WAARDERING 1. INLEIDING TOT HET SYSTEEM Uitgangspunt bij de bepaling van het functieniveau is de indeling van de functies in zes hoofdgroepen. Met behulp van vijf criteria, de secundaire factoren, wordt binnen de hoofdgroepen I t/m VI de nodige verfijning verkregen. De hoofdgroepindeling is gebaseerd op het werk- en denkniveau, dat wil zeggen het niveau dat nodig is om de functie op normaal goede wijze te vervullen. De begrippen werken en denken zijn uiteraard niet in tegenstellende zin bedoeld. In de karakteristieken van de hoofdgroepen is het algemeen denk- en werkniveau verwoord dat als basis dient voor de indeling van de functie in de desbetreffende hoofdgroep. Hierbij kan als indicatie worden gehanteerd de voor de werkzaamheden van belang zijnde opleiding. Hel mag duidelijk zijn dat het niet gaat om officiële kwalificaties van de persoon, maar om de functie-eisen. Bij de werving van personeel zullen in de advertentietekst opleidingen dienen te worden vermeld die direct aansluiten bij het beoogde werk- en denkniveau. De wijze waarop het onder beroepsvorming vermelde kennisniveau is verkregen, bijvoorbeeld door opleiding, vorming, ervaring of anderszins, is van geen belang. Bij het algemeen werk- en denkniveau gaat het om een ondeelbaar begrip. Hierbij kan het 'intellectuele' (opleidings)aspect wel eens te veel aandacht krijgen. Vooropgesteld dat reële opleidingseisen een zeer bruikbare indicatie verschaffen, dient bij het bepalen van de hoofdgroep niet alleen naar de vereiste opleiding te worden gekeken. Wanneer voor een chefsfunctie geen MBO wordt gevraagd, maar VBO, eventueel aangevuld met langdurige speciale cursussen, dan zou een indeling in hoofdgroep III overwogen kunnen worden wanneer het een duidelijke kaderfunctie betreft en in de functie een beroep wordt gedaan op kwaliteiten als bijvoorbeeld het vermogen tot organiseren, coördineren, meedenken en samenspelen in een breder verband. Kernvraag voor de indeling is: wat is het karakter en het gehalte van de betreffende functie? Hoofdgroep en functionele vorming zijn niet van elkaar scheiden; ze geven het totale werk- en denkniveau weer, ze zijn onlosmakelijk elkaar verbonden. Een en ander houdt in dat in geval van bezwaar en beroep tegen de score voor functionele vorming en/of tegen de hoofdgroepindeling zowel de hoofdgroepindeling als de score voor het gezichtspunt functionele vorming moeten worden beoordeeld en vastgesteld. Opmerking: zie ook handelingsvrijheid en keuzemogelijkheden. Onder opleidingsniveau, voor zover het betrekking heeft op de hoofdgroepindeling, wordt verstaan de totale theoretische opleiding plus de tijd die nodig is om de opgedane kennis in praktijk toe te leren passen. De tijd die nodig is om bedoelde kennis operationeel te maken wordt bij de bepaling van de score voor het gezichtspunt functionele vorming buiten beschouwing gelaten. Om op het aangegeven niveau te kunnen functioneren ia als regel de volgende, niet mee te tellen relevante werkervaring nodig: Hoofdgroep I Hoofdgroep II Hoofdgroep III Hoofdgroep IV Hoofdgroep V Hoofdgroep VI 0 jaar circa 1 jaar circa 2 jaar circa 3 jaar circa 4 B 5 jaar circa 5 B 6 jaar Voorbeeld Na het behalen van een HBO-diploma (bijvoorbeeld HTS/HEAO) heeft men in de regel nog drie jaar nodig om het geleerde in de praktijk te leren toepassen. Bij parttime opleidingen is dit in de regel korter, namelijk indien de relevante werkervaring reeds tijdens de opleiding wordt verkregen. Het aantal jaren dat men een functie vervult, voor zover het niet betrekking heeft op opleiding, wordt bij functiewaardering buiten beschouwing gelaten. 5

6 Studie voor het op peil houden van vakkennis wordt bij functiewaardering buiten beschouwing gelaten Vervanging bij ziekte, verlof, vakantie of andere tijdelijke afwezigheid wordt niet bij de functiewaardering betrokken. Ingeval door structurele afwezigheid van een andere functionaris geautoriseerd een substantieel deel van diens niveaubepalende werkzaamheden wordt verricht, wordt dit bij de functiewaardering meegenomen overeenkomstig het beschrevene in het desbetreffende functiebestanddeel. In bijzondere situaties waarin het systeem met of niet goed toepasbaar is, kan het bestuursorgaan een aanvullende interpretatie geven. Deze interpretatie mag niet in strijd zijn met de tekst van het systeem. Zij dient, indien zij algemene geldigheid heeft, overeenkomstig de daarvoor geldende procedure te worden vastgesteld en in het waarderingssysteem te worden opgenomen. Indien er geen sprake is van algemene geldigheid valt dit onder de werking van artikel 13.1 van de regeling functiewaardering. 6

7 2. NIVEAU-INDELING HOOFDGROEPEN 2.1 HOOFDGROEP I Werkzaamheden die in het algemeen worden gevormd door op zichzelf staande dan wel in eenvoudige combinatie voorkomende, afzonderlijke handelingen, waartoe de vaardigheid vooral door routine en veelal ook door een belangrijke fysieke component wordt bepaald en kan worden verworven door training of scholing in de werksituatie c.q. bedrijfsopleiding of anderszins. Te denken valt aan: - werkzaamheden waartoe de vaardigheid en bekwaamheid in het algemeen slechts denkbaar zijn op basis van lagere algemeen vormende scholing; - handlangerswerkzaamheden; - werkzaamheden waarvoor enige scholing of oefening is vereist; administratieve werkzaamheden, waarvoor de eisen ten aanzien van lezen en rekenen niet verder gaan dan eenvoudige notities en berekeningen; - werkzaamheden als niet all-round chauffeur (in het algemeen vaardige bediening van ÉÉN type voertuig, waarvoor het groot rijbewijs (CD) voldoende is). 2.2 HOOFDGROEP II Werkzaamheden waartoe de vaardigheid en bekwaamheid in het algemeen slechts denkbaar zijn op basis van een afgeronde vaktechnische scholing (op het hoogste VBO-niveau, voorheen LBO) of een algemene scholing op MAVO-niveau, en die een vaardigheid en bekwaamheid vereisen die in belangrijke mate worden bepaald door routine in de toepassing van nauw bepaalde werkwijzen en door ervaringskennis bij deze toepassing. Daarnaast treden (in verband met de samengesteldheid van het werkobject, de in acht te nemen samenhang of de zich voordoende variaties) eigen oordeel, handelingskeuze of gedragsbepaling ter realisering van gestelde taken, werkprogramma's of te leveren producten naar voren. Te denken valt aan werkzaamheden: - waarvoor ambachtelijke kennis of vaardigheid vereist is; - als all-round chauffeur die op een aantal typen voertuigen structureel wordt ingezet bij voorbeeld huisvuilauto + veegauto + kolkenzuiger + vrachtauto e.d./; - het dagelijks toezicht op de uitvoering van (technische) werkzaamheden (tot en met hoofdgroep II, bijvoorbeeld meewerkend voorman e.a.); - waarvoor vakinhoudelijke kennis dan wel gedegen kennis van de Nederlandse taal is vereist. Opmerking Indien voor een functie een Havo-niveau vereist wordt dan komt het verschil met MAVO-niveau tot uitdrukking in de score voor functionele vorming. 2.3 HOOFDGROEP III Het betreft hier werkzaamheden waartoe de bekwaamheid in het algemeen slechts denkbaar is op basis van een afgeronde, middelbare vaktechnische scholing (op het hoogste MBO-niveau) en waarvoor een praktische vaardigheid is vereist, die mede berust op theoretische kennis en beschouwing van de materie en op breder inzicht in de technische, organisatorische, economische en/of maatschappelijke samenhang. De werkzaamheden als zodanig zijn in het algemeen nog bepaald tot een vrij nauw afgebakend werkgebied of takenpakket, maar vereisen eigen analyse, interpretatie, conceptie en aanpak c.q. optreden en gedragsbepaling. Te denken valt aan werkzaamheden: - van dagelijks toezicht op de uitvoering van meer gecompliceerde werkzaamheden (tot en met hoofdgroep III); - van in het algemeen meer uitvoerend karakter, waartoe echter naast praktisch gerichte vakkennis ook een theoretische ondergrond aanwezig moet zijn voor het opvangen van zich in de uitvoering voordoende problemen of voor het uitwerken van meer gecompliceerde opdrachten. 7

8 2.4 HOOFDGROEP IV Werkzaamheden waarbij, veelal in direct samenspel met beleidsfunctionarissen en/of uitgaande van globaal geformuleerde algemene beleidslijnen, wordt deelgenomen aan de beleidsvoorbereiding, hoog gekwalificeerde uitvoerende en/of controlerende werkzaamheden op een afzonderlijk terrein van overheidszorg, management of beheer (onderdeel van apparaatszorg) of die, veelal in direct samenspel met op wetenschappelijk niveau werkzame functionarissen en/of uitgaande van globaal geformuleerde algemene richtlijnen, anderszins betrekking hebben op afzonderlijke terreinen van wetenschap en techniek Het gaat om werkzaamheden waartoe de bekwaamheid in het algemeen slechts denkbaar is op basis van een afgeronde, hogere vaktechnische scholing (op het hoogste HBO-niveau). Deze bekwaamheid steunt behalve op praktisch inzicht en praktijkkennis, vooral ook op kennis van theoretische grondslagen, alsmede op een meer dan oppervlakkige oriëntatie buiten het eigen vakgebied of arbeidsveld (ten aanzien van bijvoorbeeld meer algemene maatschappelijke, financiële of economische samenhang en/of ten aanzien van anders gerichte vakgebieden en werksectoren). Het arbeidsveld of vakgebied als zodanig is meestal nog begrensd, maar raakt aan andere terreinen en vakrichtingen, waarop, veelal met eigen onderkenning van raak- en coördinatiepunten, moet worden ingespeeld. Te denken valt aan: - het verrichten van therapeutische werkzaamheden in het begeleiden van mensen, bijvoorbeeld bij maatschappelijk werk; - werkzaamheden van hoofden van onderdelen, die als zodanig in een groter organisatorisch verband een vrij afgeronde en zelfstandige functie vervullen; - dagelijks toezicht op omvangrijke en gecompliceerde technische werkzaamheden (tot en met hoofdgroep IV); - statische berekeningen van ingewikkelde staal- en/of betonconstructies. Opmerking Onder beleid wordt verstaan: het formuleren van doelstellingen en de weg die moet worden gegaan om de doelstellingen te bereiken. Kenmerken van beleid zijn: visie ontwikkelen geldend voor langere termijn, breed terrein, grensoverschrijdend naar andere vak disciplines. 2.5 HOOFDGROEP V Werkzaamheden in de sfeer van bestuur en beleid op onderscheiden terreinen van overheidszorg en apparaatsbeheer en/of (toegepaste) wetenschapsbeoefening, waartoe de bekwaamheid in het algemeen slechts denkbaar is op basis van voltooide wetenschappelijke studie. Bij de vereiste bekwaamheid gaat het vooral om de kwaliteit van analytisch, synthetisch-methodisch denken, creatieve zin en onafhankelijke oordeelsvorming o.a. tot gelding komend in het uitwerken (prognose, planning, onderzoek) van beleidsideeën en het ontwikkelen van beleidslijnen op breed terrein en lange termijn, in standpuntbepaling en belangenbehartiging met de contactuele instelling die ter zake (in communicatie, coördinatie, ambtelijk beraad, contacten met maatschappelijke groeperingen, in commissies enz., ook internationaal) is vereist, in het (mede) geven van richting aan de ontwikkeling van grote technische of maatschappelijke projecten, of in de conceptie daarvan Te denken valt aan: - hoofden van zeer grote afdelingen; - schoolartsen, bedrijfsartsen e.d. 2.6 HOOFDGROEP VI De werkzaamheden kenmerken zich door het behartigen van integraal, operationeel, sectoraal of specialistisch management ten aanzien van een afgerond terrein van overheidsbestuur, zorg voor samenleving, aansturing van een omvangrijke dienst of instelling of wetenschappelijke sector dan wel fungeren als intermediair tussen de politieke organisatie en de ambtelijke organisatie, een en ander met als doel het realiseren van een geheel van (beleids)doelstellingen die op politiek-bestuurlijk, maatschappelijke of wetenschappelijk-strategisch niveau zijn vastgesteld. Het beschikken over deskundigheid op theoretisch, fundamenteel gebied en het hebben van diepgaand inzicht in politiek-bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of bedrijfsstructuren e.d. De wijze van uitvoering en de te bereiken resultaten hebben een duidelijke, veelal duurzame invloed op het functioneren van de maatschappij, het overheidsapparaat en/of op omvangrijke delen van de samenleving. 8

9 Het betreft hier werkzaamheden waartoe de bekwaamheid in het algemeen slechts denkbaar is op basis van een afgeronde wetenschappelijke opleiding, aangevuld met meer dan 7 à 8 jaar aanvullende school- en/of praktijkopleiding (ruime managementervaring en/of wetenschappelijke ervaring; voltooide tweede-fase-opleiding). Te denken valt aan: - het leiden van zware beleids- en staforganen, wetenschappelijke instituten of diensten. - hoofden van zeer grote, zware beleids-, staf- en technische afdelingen; - wetenschapstoepassing op topniveau. 9

10 3. SECUNDAIRE FACTOREN (verfijningscriteria, aspecten, gezichtspunten) Binnen de hoofdgroepen I t/m VI kan met de zogenaamde secundaire factoren tot de gewenste differentiatie worden gekomen. Als criteria worden gehanteerd: 1. functionele vorming; 2. handelingsvrijheid; 3. keuzemogelijkheden; 4. leiding geven; 5. contact. Voor elk van deze criteria is een score van 1, 2, 3 of 4 punten mogelijk. Voor leiding geven is score 0 mogelijk. De som van de behaalde scores is bepalend voor de plaats binnen de hoofdgroep. 3.1 Functionele vorming Functionele vorming omvat de theoretische en praktische kennis die de functie verlangt, uitgaande boven het denk- en werkniveau dat bepalend is geweest voor de hoofdgroepindeling. De functionele vorming wordt binnen de hoofdgroepen I t/m V uitgedrukt in het totaal benodigde aantal jaren school- en praktijkopleiding en omvat ook de normaal te achten studie thuis. Ter benadering van de waardering kunnen fictieve opleidingen worden geconstrueerd. Bij de indeling in hoofdgroep VI is rekening gehouden met een voltooide wetenschappelijke studie, aangevuld met meer dan 7 B 8 jaar aanvullende school- en/of praktijkopleiding. De score voor functionele vorming wordt bij hoofdgroep VI niet meer bepaald door kennis, maar door de nodige extra ervaring die uitstijgt boven de genoemde voltooide wetenschappelijke studie plus meer dan 7 à 8 jaar aanvullende school- en/of praktijkopleiding. De extra benodigde ervaring is afhankelijk van: - de mate waarin er sprake is van initiëren van en richting geven aan nieuw beleid; - het aantal beleidsvelden, de breedte en de diepgang daarvan, behorend tot de betrokken functie; - het aantal formatieplaatsen waaruit de organisatorische eenheid bestaat en de zwaarte daarvan, bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in het aantal beleidsfuncties op academisch niveau. De telling van de extra jaren benodigde ervaring loopt parallel aan de jaren voor functionele vorming, die bij de scores is vermeld. Score omschrijving 1. Na de beroepsopleiding is maximaal 1 jaar school- en/of praktijkopleiding nodig. 2. Na de beroepsopleiding is maximaal 1 jaar t/m 2 jaar school- en/of praktijkopleiding nodig. 3. Na de beroepsopleiding is maximaal 2 jaar t/m 4 jaar school- en/of praktijkopleiding nodig. 4. Na de beroepsopleiding is maximaal 4 jaar t/m 7 à 8 jaar school- en/of praktijkopleiding nodig. Indien de aanvullende kennis meer dan 7 B 8 jaar bedraagt, wordt de functie ingedeeld in de naast hogere hoofdgroep, als regel met 1 punt voor functionele vorming. 1. Bij functionele vorming mogen alleen die aspecten worden meegenomen, waarvan mag worden verwacht dat deze in de beroepsopleiding (hoofdgroep) niet of nauwelijks zijn behandeld en die door het volgen van een aanvullende studie c.q. praktijkopleiding (praktijkervaring als kennisvermeerdering) eigen moeten worden gemaakt. 2. Bij de bepaling van de hoofdgroep en score voor functionele vorming wordt uitsluitend de kennisvermeerdering die nodig is voor de functie gehonoreerd. 3. Eén jaar schoolopleiding bij functionele vorming komt overeen met 40 studieweken. Bij de bepaling van de studieduur wordt uitgegaan van het normaal geachte aantal lessen studie-uren (10-15 uur per week), tenzij duidelijk kan worden aangetoond dat dit aantal hoger of lager ligt. 4. Een jaar praktijkopleiding komt overeen met 1 jaar aanvullende studie als bij punt 3 gedefinieerd, tenzij duidelijk kan worden aangetoond dat het aantal opleidingsuren duidelijk hoger of lager is dan uur per week. 5. Bij de bepaling van het aantal jaren school- en/of praktijkopleiding wordt in principe uitgegaan van de kortste weg. 6. Ook kennis die nodig is om leiding te kunnen geven of voor het kunnen hebben van (ingewikkelde) contacten, dient bij dit gezichtspunt te worden gewaardeerd. 10

11 3.2 Handelingsvrijheid (mate van vrijheid in de functie) Het gaat hierbij om de mogelijkheid die de functie biedt beslissingen naar eigen inzicht te nemen. Deze mogelijkheid wordt onder meer beperkt door toezicht, controle, toetsing, beoordeling door of namens de leiding, een en ander afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Deze controle/toetsing/beoordeling kan plaatsvinden door onder meer: de chef, een hogere chef, een namens de leiding met controle/toetsing/beoordeling belaste functionaris, al dan niet in het kader van een bepaalde procedure of werkproces of een in een procedure of werkproces ingebrachte zelfcontrole. De frequentie van deze controle/toetsing/beoordeling wordt mede als maatstaf gehanteerd voor het bepalen van de score. Voor de bepaling van de score mogen uitsluitend die werkzaamheden (functiebestanddelen) in aanmerking komen, die van overwegende invloed zijn geweest voor de bepaling van het totale werk- en denkniveau (hoofdgroep en functionele vorming). Score Omschrijving 1. Het werk of werkresultaat is aan een vrijwel volledige controle/toetsing/beoordeling onderworpen. 2. Het werk of werkresultaat wordt steekproefsgewijs dan wel in grote lijnen gecontroleerd/getoetst/beoordeeld. 3. Het werk of werkresultaat kan aan een eindcontrole/-toetsing-beoordeling worden onderworpen. In de praktijk vindt deze evenwel niet of nauwelijks plaats. 4. Beoordeling/toetsing van het werk of werkresultaat kan slechts plaatsvinden op grond van de uitwerking in de praktijk. 1. Bij het indienen en honoreren van een bezwaarschrift tegen de hoofdgroepindeling en/of score voor functionele vorming moet de score voor dit gezichtspunt opnieuw worden bepaald (op grond van niveaubepalende werkzaamheden). 2. De mogelijkheid van methodische zelfcontrole en de in de procedure/werkmethode ingebouwde controles zijn van invloed bij de bepaling van de score. 3. Partiële verantwoordelijkheid leidt nooit tot de maximale score. 4. Score 4 wordt gegeven indien de werkzaamheden zodanig van aard zijn dat er sprake is van een groot aantal onzekere factoren die door de functionaris in de afweging moeten worden betrokken, terwijl de inbreng in de beleidsadvisering en/of besluitvorming doorslaggevend is. Onzekere factoren zijn bijvoorbeeld het inschatten van ontwikkelingen op lange termijn, waarbij alleen de praktijk kan uitwijzen of de inschatting de juiste is geweest. Dit zal veelal pas na verloop van ]aren mogelijk zijn. 3.3 Keuzemogelijkheden (het ontwikkelen van eigen initiatieven) Het gaat hierbij om de mate waarin de organisatie en de (aard van de) werkzaamheden de functionaris de mogelijkheid bieden tot het ontwikkelen van initiatieven, het bewandelen van andere wegen dan de gebruikelijke en het oplossen van de zich voordoende problemen naar eigen inzicht. Deze keuzen kunnen worden beperkt door voorschriften, richtlijnen (bijvoorbeeld NEN-bladen, vakvoorschriften, overheidsvoorschriften, -richtlijnen, veiligheidsvoorschriften etc.), instructies, werkafspraken en dergelijke. Bij de bepaling van de score mogen uitsluitend die werkzaamheden (functiebestanddelen) in aanmerking worden genomen, die van overwegende invloed zijn geweest voor de bepaling van het totale werk- en denkniveau (hoofdgroep en functionele vorming) Score Omschrijving 1. Door voorschriften en gedragsregels liggen werkmethoden en/of werkvolgorde vast; er wordt slechts vrijheid gelaten in tevoren bepaalde gevallen (details en routinebeslissingen). 2. Het werk of een onderdeel daarvan kan op meerdere, maar wel bekende manieren worden uitgevoerd. Afhankelijk van de omstandigheden dient een keuze te worden gemaakt. 3. Het werk omvat het ontwerpen en realiseren van nieuwe oplossingen voor problemen in de uitvoeringssfeer. In de regel zijn dit eenmalige oplossingen. 4. Het werk omvat het ontwerpen en realiseren van nieuwe oplossingen voor problemen in de sfeer van het beleid. In de regel zijn de algemeen geldende structurele oplossingen. 11

12 1. Bij het indienen en honoreren van een bezwaarschrift tegen de hoofdgroepindeling en/of score voor functionele vorming moet de score voor dit gezichtspunt opnieuw worden bepaald (op grond van niveau bepalende werkzaamheden). 2. Keuzen die voor het eerst zijn/worden gemaakt, behoeven niet altijd te worden gerekend tot nieuwe oplossingen. Keuzen bij werkzaamheden waarvoor algemeen aanvaarde methoden gelden, hoewel nog niet toegepast in de organisatie en/of het werk, worden gerekend tot score Onder nieuwe oplossingen/wegen dienen te worden verstaan die oplossingen/wegen die op grond van het werk- en denkniveau, zoals blijkt uit de hoofdgroepindeling en de score voor functionele vorming van de functie, niet bekend verondersteld mogen worden. 4. Met betrekking tot het begrip beleid wordt verwezen naar de opmerking hierover in 2.4 (Hoofdgroep IV) Leiding geven Leiding geven is het richting geven aan de activiteiten van functionarissen die hiërarchisch direct of indirect ondergeschikt zijn - of zich in een situatie bevinden die daarmee vergelijkbaar is - teneinde de gestelde doelen te bereiken. Het leiding geven kenmerkt zich in beginsel door de aanwezigheid van een gezagssituatie, waarbij de medewerkers zich (uiteindelijk) hebben te voegen naar hetgeen de leidinggevende juist of noodzakelijk acht. Bij leiding geven wordt onderscheid gemaakt naar het echelon van leiding geven. Onderscheid wordt gemaakt tussen - het echelon van domeindirecteur (le echelon); - het echelon van afdelingshoofd (2e echelon); - het echelon van afdelingschef, coördinator e.a. (3e en volgende echelons). Tot het echelon van afdelingschef (3e echelon) wordt ook gerekend formeel projectleiderschap, voor zover dit gedurende enige jaren minimaal 25% van de werktijd vergt en voor zover de projectleider verantwoordelijk is voor het eindproduct. Bovendien dient projectleiderschap het leiding geven aan een aantal projectmedewerkers te omvatten. In dit geval bestaat er overigens geen hiërarchische relatie met de personen aan wie leiding wordt gegeven. De kwaliteitseisen die aan het leiding geven worden gesteld komen in de hoofdgroepindeling, alsmede bij de aspecten 'functionele vorming' en 'keuzemogelijkheden' tot uitdrukking. Score omschrijving Omschrijving Score domeindirecteuren afdelingshoofden afdelingschefs, coördinatoren 0 zeer kleine afdeling < 1 zeer kleine onderafdeling < 1 1 kleine afdeling 1 t/m 4 onderafdeling van beperkte omvang 2 t/m 8 2 kleine sector < 9 middelgrote afdeling 5 t/m 12 onderafdeling van ruimere omvang 9 t/m 24 3 middelgrote sector 10 t/m 20 grote afdeling 13 t/m 40 onderafdeling van grote omvang > 25 4 grote sector > 21 zeer grote afdeling > Bij dit gezichtspunt ligt de nadruk op de aanwezigheid van een hiërarchische verhouding. Mentorschap, kameroudste, eerste medewerk(st)er e.d. worden bij dit gezichtspunt niet gewaardeerd. Het samenwerken van een aantal medewerkers, waarbij een van deze personen optreedt als eerste man/vrouw (bijvoorbeeld vakman ten opzichte van handlangers, chauffeur ten opzichte van bijrijders/beladers, fitter ten opzichte van grondwerker(s) wordt niet bij dit gezichtspunt gewaardeerd. 12

13 2. Tijdelijk personeel (bijvoorbeeld stagiaires, uitzendkrachten e.d.) wordt bij dit gezichtspunt niet meegeteld, tenzij het aanwezig zijn daarvan een permanent karakter draagt en productiegericht is. 3. Het leiding geven aan ingehuurd personeel zonder eigen leiding, een en ander met een vrijwel permanent karakter, wordt gelijkgesteld met het leiding geven van een afdelingschef (3e echelon). Bij fluctuaties in aantallen (bijvoorbeeld werken met seizoenkrachten) wordt in principe uitgegaan van het jaargemiddelde. 4. Bij deeltijders/parttimers e.a. geschiedt de aantal bepaling als volgt a. voor deeltijders/parttimers die 50% of meer werkzaam zijn: (aantal medewerkers + aantal formatieplaatsen): 2 = aantal. b. voor deeltijders/parttimers die minder dan 50% werkzaam zijn: 1,5 maal het aantal overeenkomstige formatieplaatsen. 5. Afronding vindt plaats tot gehele getallen via de natuurlijke afronding. Indien het aantal kleiner is dan 1, wordt het aantal bepaald op Leiding geven aan vrijwilligers wordt slechts meegenomen bij dit gezichtspunt indien sprake is van een structureel karakter. Van een structureel karakter kan sprake zijn indien: a. de vrijwilliger een schriftelijk aanstellingsbesluit heeft gekregen van het bestuur; b. de vrijwilliger gezien over een langere periode - zo mogelijk 2 jaar - regelmatig in de organisatie werkzaam is. 7. Dergelijke vrijwilligers worden meegenomen als waren zij in dienst van de organisatie. In het algemeen zal er sprake zijn van leiding geven conform het 3e echelon. Voor de toepassing van de scoretabel wordt uitgegaan van fulltime formatieplaatsen. Voor berekening van de formatie wordt uitgegaan van de gemiddelde werktijd per week (ziekte, vakantie en verlof niet meegerekend), gerekend over een periode van zo mogelijk 2 jaar. 8. Vervanging wordt bij dit gezichtspunt alleen meegenomen indien: a. de vervanging structureel is (dat wil zeggen een vast onderdeel van de functie is); b. de vervanging meer dan 20 % (exclusief vervanging voor ziekte, verlof en vakantie) van de werktijd bedraagt; c. aan meer personen leiding wordt gegeven. 9. Het leiding geven wordt aangemerkt als leiding geven op het niveau van afdelingschef (3e echelon), waarbij voor de sombepaling moet worden uitgegaan van het jaargemiddelde. Indien betrokken functie reeds scoort voor dit gezichtspunt, wordt de uiteindelijke score bepaald op de hoogst gehaalde score. Vervanging bij ziekte, vakantie en verlof wordt normaliter niet meegenomen. Overigens kan vervanging ook invloed hebben op andere gezichtspunten, bijvoorbeeld op functionele vorming. 3.6 Contact Hierbij komen tot uitdrukking de eisen die aan de contactvaardigheid in de functie worden gesteld met betrekking tot personen met wie de functionaris in een niet hiërarchische verhouding staat. Ervaringskennis op het terrein van de menselijke verhoudingen, kennis van mentaliteit, levensgewoonten, sociale omstandigheden, levensbeschouwelijke invloeden met betrekking tot bepaalde (groepen) personen e.d. worden als kennis aangemerkt. Bezinning op de wijze waarop gerezen moeilijkheden in de contactverhoudingen moeten worden aangepakt of voorkomen, alsmede overwegingen welke gedragslijn te volgen, worden in het gezichtspunt 'keuzemogelijkheden', gewaardeerd. Score Omschrijving 1. Aan het contact worden geen bijzondere eisen gesteld; het gaat hierbij om het informeren en signaleren: het overdragen of inwinnen van feitelijke informatie; hierbij heeft de ander geen belang bij het achterhouden van informatie. 2. Het contact is een essentieel onderdeel van de functie; het gaat hierbij om het behulpzaam zijn en/of om het verkrijgen van begrip. 3. Het verkrijgen van medewerking: er is sprake van een duidelijke belangentegenstelling, waarbij echter de beslissing vastligt, zodat het gaat om anderen ertoe te brengen tot actie over te gaan dan wel zulks juist niet te doen. Vaak is een machtsmiddel aanwezig. 4. Er is sprake van een controversiële situatie, waarbij een beslissing tot stand komt, hetzij door overtuigen, hetzij door onderhandelen. 1. Indien bij een contact de 'beslissingsbevoegdheid' aan de kant van de functionaris ligt, zal een dergelijk contact nimmer leiden tot score 4. 13

14 2. Score 4 voor dit gezichtspunt wordt bereikt indien naast het feit dat geen machtsmiddel aanwezig is: 3. in een gesprek op dat moment een zwaarwegende beslissing moet worden genomen EN 4. er sprake is van volledige zelfstandigheid (geen min of meer gelijkwaardige of meer aanspreekbare persoon aanwezig is), waarbij de functionaris verantwoordelijk is voor een beslissing waarop niet kan worden teruggekomen (of alleen met een ernstige afbreuk van het vertrouwen in de gesprekspartner of organisatie, of met hoge kosten enz.). 5. Indien een functionaris regelmatig in contact komt met agressieve burgers/cliënten, dan geldt score 3 voor dit gezichtspunt. 14

15 CONVERSIETABEL Januari 1998 schaal hoofdgroep I II III IV V VI 2 4 en t/m en meer 4 t/m en t/m 12 4 t/m en meer 7 t/m t/m 12 4 t/m t/m 15 7 t/m en meer 10 t/m t/m 15 4 t/m t/m t/m en t/m t/m 18 4 t/m en t/m en

Verordeningenbank - 114

Verordeningenbank - 114 Gemeente Zoeterwoude Functiewaarderingssysteem gemeente Zoeterwoude (OFS 2004) (bijlage van de Regeling Organieke Functiewaardering 2005) pag. 1. Inhoudsopgave 1 2. Introductie 2 3. Niveau-indeling hoofdgroepen

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie

NERF HRM-implementatie NERF HRM-implementatie informatie over het NERF functiewaarderingssysteem NERF HRM-implementatie Nerf visie op HRM Highlights NERF functiewaarderingssysteem Gezichtspunten NERF functiewaarderingssysteem

Nadere informatie

ODRP-functiewaarderingssysteem (OFS) 2004

ODRP-functiewaarderingssysteem (OFS) 2004 2004 Het versie 2004 is voor eigen gebruik en toepassing in licentie verleend aangemeente Reusel-De Mierden, licentienemer, onder licentienummer 2007-6-196, aangegaan bij overeenkomst d.d. 20 juni 2007.

Nadere informatie

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT Bijzonder Georganiseerd Overleg Groningen 15 mei 2013 1 Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. Functiehouder:

Nadere informatie

De kwaliteit van drie typen functiewaarderingssystemen

De kwaliteit van drie typen functiewaarderingssystemen FUNCTIEWAARDERING BIJ GEMEENTEN Vergelijking van drie soorten functiewaarderingssystemen: GFS-achtige systemen, FUWASYS-achtige systemen en het NERF-functiewaarderingssysteem In dit artikel wordt de kwaliteit

Nadere informatie

FUWASYS Algemene Karakteristieken

FUWASYS Algemene Karakteristieken Blz. 1 Hoofdgroep karakter I Het betreft op zichzelf staande routinematige werkzaamheden, waarbij het effect van de werkzaamheden zich uitstrekt tot een beperkte groep medewerkers. Er zijn gedetailleerde

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK KEMPENGEMEENTEN

FUNCTIEBOEK KEMPENGEMEENTEN FUNCTIEBOEK KEMPENGEMEENTEN Behoort bij de Regeling Functiewaardering Kempengemeenten zoals vastgesteld door: Burgemeester en wethouders van Bergeijk d.d. 2 maart 2010 Burgemeester en wethouders van Bladel

Nadere informatie

Bijlage 6: Criteria voor de functiewaardering

Bijlage 6: Criteria voor de functiewaardering Bijlage : Criteria voor de functiewaardering Kennis en kunde Kennis: door opleiding en/of ervaring verkregen kennis en inzicht, nodig om de functie uit te oefenen.kunde: de vaardigheden die nodig zijn

Nadere informatie

Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen.

Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen. Onderwerp Vaststellen procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen. Beoogd resultaat Het beoogd

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

Drechtsteden. Procedureregeling met betrekking tot functiebeschrijven en functiewaarderen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2008

Drechtsteden. Procedureregeling met betrekking tot functiebeschrijven en functiewaarderen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2008 Drechtsteden Procedureregeling met betrekking tot functiebeschrijven en functiewaarderen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2008 Versie 4 16 december 2008 , Inhoudsopgave Preambule 3 Artikell: Algemene

Nadere informatie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Facilitair Management

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Facilitair Management Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Facilitair Management Versie: 1 november 2015 Functiefamilie Bedrijfsvoering Het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van én adviseren over

Nadere informatie

Conversietabel. Informatief. Geen. Niet van toepassing. Heden. niet van toepassing. Datum 1 februari 2007. Kenmerk 2007-0000036231.

Conversietabel. Informatief. Geen. Niet van toepassing. Heden. niet van toepassing. Datum 1 februari 2007. Kenmerk 2007-0000036231. Onderdeel DGV/POL Inlichtingen Harry Koster T 070-4266517 F 070-4267440 1 van 6 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen, de korpsbeheerder van het Klpd, de voorzitter van het college van

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21

PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21 PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21 GEMEENTE TERSCHELLING Burgemeester en wethouders van de ; Overwegende: dat bij besluit van 7 februari 2012 is vastgelegd

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie overwegende dat bij besluit is vastgelegd dat de GR-BAR per 1-1-2014 voor het beschrijven en waarderen van functies aansluiting zoekt

Nadere informatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: Overwegende: dat bij besluit van 27 juni

Nadere informatie

Beoordelingsreglement

Beoordelingsreglement Beoordelingsreglement van de gemeente Waalwijk 12-0017715 Beoordelingsreglement gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Beoordelingsreglement Burgemeester en wethouders van gemeente Waalwijk;

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT

PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT Secretariaat BPL Partners in BPL ING bank 65.13.65.465 Postbus 1255 T 070-414 27 00 (Leeuwendaal) KVK 54423392 2280 CG

Nadere informatie

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle Advies Nr. 51 Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle In haar vergadering van 3 december 1998 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

voor de o verplaatsings processe n naar GR BAR -organisatie per 1 januari 2014 ( overeenstemming is bereikt in B GO BAR-gemeenten op 8 oktober 2013)

voor de o verplaatsings processe n naar GR BAR -organisatie per 1 januari 2014 ( overeenstemming is bereikt in B GO BAR-gemeenten op 8 oktober 2013) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ridderkerk. Nr. 28845 23 mei 2014 BIJGESTELDE UITVOERINGSREGELING SOCIAAL STATUUT EN PLAN BAR-SAMENWERKING voor de o verplaatsings processe n naar GR BAR -organisatie

Nadere informatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Helmond

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Helmond GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Helmond Nr. 47629 24 maart 2017 Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Helmond Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij de LOGA-circulaires van 21 februari 2013 (ECCVA/ ) en 27 februari 2013 (ECCVA/U )

Bijlage A behorende bij de LOGA-circulaires van 21 februari 2013 (ECCVA/ ) en 27 februari 2013 (ECCVA/U ) Bijlage A behorende bij de LOGA-circulaires van 21 februari 2013 (ECCVA/201300207) en 27 februari 2013 (ECCVA/U201300296) Wijzigingen per 1 januari 2013 in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio

Nadere informatie

FUNCTIEWAARDERINGSSYSTEEM AMERSFOORT

FUNCTIEWAARDERINGSSYSTEEM AMERSFOORT FUNCTIEWAARDERINGSSYSTEEM AMERSFOORT Uitgangspunten Het functiewaarderingssysteem is een instrument om de onderlinge zwaarte van organieke functiebeschrijvingen te bepalen. In dit systeem worden de rijksschalen

Nadere informatie

nummer 31 van 2004 Vaststelling Procedureregeling methodische functiewaardering provincies

nummer 31 van 2004 Vaststelling Procedureregeling methodische functiewaardering provincies nummer 31 van 2004 Vaststelling Procedureregeling methodische functiewaardering provincies Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 10 februari 2004, kenmerk 8.2/2004001365, Stafgroep Personeel

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie Procedureregeling Functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie De colleges van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen

Nadere informatie

REGELING UNIVERSITAIR FUNCTIEORDENEN

REGELING UNIVERSITAIR FUNCTIEORDENEN REGELING UNIVERSITAIR FUNCTIEORDENEN UNIVERSITEIT TWENTE 2007 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN a. Beheerder: de decaan, de wetenschappelijk directeur van een onderzoekinstituut of de dienstdirecteur, als bedoeld

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Ter tenuitvoerlegging van Hoofdstuk 3, artikelen 3.1.1, 3.1.6, 3.1.8 t/m 3.1.13, en artikel 6.1.8 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Senior medewerker Verkeershandhavingsteam (VHT) Schaal ingedeeld : schaal 7 gevraagd : schaal 8 Dossier: 13.18 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen

Nadere informatie

REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING. Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 2014

REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING. Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlissingen. Nr. 787 december 01 REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 01 Burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 22436 24 februari 2016 Aanvullende regeling arbeidsvoorwaarden gemeente Hulst; treedt de dag na bekendmaking in werking, zulks met terugwerkende kracht

Nadere informatie

Bedrijfsleider. Afdelingschef(s)

Bedrijfsleider. Afdelingschef(s) Voorbeeldformulier er functieprofiel fiel afdelingschef Basisgegevens: Naam van de functie: Afdelingschef... Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a) klacht: iedere uiting van onvrede over het beleid van de Stichting Landschapsbeheer

Nadere informatie

Leeswijzer functieboek. Dienst Dommelvallei. Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11

Leeswijzer functieboek. Dienst Dommelvallei. Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11 Leeswijzer functieboek Dienst Dommelvallei Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11 Inhoud leeswijzer 1. Algemeen... 3 1.1 Werkwijze... 3 1.2 Doel en inhoud leeswijzer... 3 2. Generiek (algemeen)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Procedureregeling methodische functiewaardering Provincies

PROVINCIAAL BLAD. Procedureregeling methodische functiewaardering Provincies PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Overijssel Nr. 0 april 0 Procedureregeling methodische functiewaardering Provincies Herdruk Gedeputeerde Staten van Overijssel gezien de in het Sectoroverleg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21

FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21 PROCEDUREREGELING INVOERING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21 GEMEENTE TERSCHELLING Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling; Overwegende: dat bij besluit van 7 februari 2012

Nadere informatie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Assistent Medewerker Administratie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Assistent Medewerker Administratie Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Assistent Medewerker Administratie Versie: 1 november 2015 Functiefamilie Bedrijfsvoering Het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van én adviseren over

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Groepschef Verkeershandhavingsteam (VHT) Schaal ingedeeld : schaal 8 gevraagd : schaal 9 Dossier: 13.17 Uitspraak: 2013 Bijzonderheden Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 56 28 mei 2015 Regeling functioneringsmanagement Veiligheidsregio Midden-en

Nadere informatie

Regeling Universitair Functie ordenen Universiteit Twente 2015

Regeling Universitair Functie ordenen Universiteit Twente 2015 Regeling Universitair Functie ordenen Universiteit Twente 2015 Kenmerk:CvB UIT-1604 /HR Datum: 05-08-2015 Auteur: R. Brinkman Inhoudsopgave ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2. FUNCTIEINDELING...

Nadere informatie

Functiefamilie Kennis en Onderzoek, functiegroep Topwetenschappelijk Medewerker

Functiefamilie Kennis en Onderzoek, functiegroep Topwetenschappelijk Medewerker Functiefamilie Kennis en Onderzoek, functiegroep Topwetenschappelijk Medewerker Versie: 10 januari 2014 Functiefamilie Kennis en Onderzoek Het verkrijgen van onafhankelijke wetenschappelijke kennis en

Nadere informatie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft; Overwegende

Nadere informatie

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd.

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd. Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen van de CAR-UWO zijn van toepassing. Verwijzingen naar de belangrijkste omschrijvingen zijn opgenomen in de regeling. Daarnaast gelden aanvullend

Nadere informatie

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk 12-0016257regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Regeling POP en functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Basisgegevens: Naam van de functie: Bedrijfsleider... Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van: Directie...

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET De raad van de gemeente Leeuwarden; gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Dit reglement heeft als doel vast te leggen wat onder beoordeling wordt verstaan, wat in het gesprek aan de orde komt en in welke situatie een beoordelingsgesprek

Nadere informatie

2010-2011 FWG in vogelvlucht

2010-2011 FWG in vogelvlucht 1 2010-2011 FWG in vogelvlucht 2 Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 4 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? 5 Beschrijven 5 Waarderen met FWG 3.0 6 IJ kfuncties 7 Toetsing en

Nadere informatie

Salarisschalen per 1 juli 2015 in euro s

Salarisschalen per 1 juli 2015 in euro s Salarisschalen & Functiegebouw Huis aan Huisbladjournalisten Cao 1 april 2014 31 december 2015 Salarisschalen cao Huis aan Huisbladen Salarisschalen per 1 juli 2015 in euro s Functiefamilie I Functiefamilie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 28 van 2003 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Regeling ambtelijke organisatie Zeeland. Gedeputeerde Staten maken bekend dat I. provinciale saten van Zeeland in hun vergadering van 23 april 2003 onder

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Communicatie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Communicatie Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Communicatie Versie: 17 januari 2014 Functiefamilie Bedrijfsvoering Het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van én adviseren over bedrijfsvoeringsprocessen

Nadere informatie

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-1998 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008 Het College van Bestuur heeft, overwegende dat en gelet op Reglement Jaargesprekken en Beoordeling een bewust personeelsmanagement, mede inhoudende een reglement jaargesprekken en beoordeling, van essentieel

Nadere informatie

Functieboek Gemeente Utrecht. Generieke functies uit het Functiehuis

Functieboek Gemeente Utrecht. Generieke functies uit het Functiehuis Functieboek Gemeente Utrecht Generieke functies uit het Functiehuis Definitief Functieboek Gemeente Utrecht versiedatum juni 2016 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 3 OMSCHRIJVING VAN HET KARAKTER VAN DE

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Gegevensbeheerder / Kerninstructeur BVH Schaal ingedeeld : schaal 6 gevraagd : schaal 7 Dossier: 13.21 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen de argumenten

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering 051 Organisatie Stichting CoVOA Onderdeel Directie Salarisschaal 13 Indelingsniveau Vd FUWASYS-advies 13 - Vd Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Advies Nr. 52. Functie: Trainer/instructeur

Advies Nr. 52. Functie: Trainer/instructeur Advies Nr. 52 Functie: Trainer/instructeur In haar vergadering van 18 februari 1999 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van de heer H tegen de waardering van de organieke

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

Artikel 4 Procedureregeling methodische functiewaardering provincies Artikel 1 Artikel 5 Artikel 2 Artikel 6 Artikel 3

Artikel 4 Procedureregeling methodische functiewaardering provincies Artikel 1 Artikel 5 Artikel 2 Artikel 6 Artikel 3 Provinciaal blad 2004 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 10 mei 2004, nr. 2004-20718 tot afkondiging van de Procedureregeling methodische functiewaardering provincies. Gedeputeerde

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient primair

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van bestuur van de C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING. het College van bestuur van de C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever 103346 SAMENVATTING Bezwaar tegen indeling in profiel van Docent C schaal 11 HBO Werknemer wenst indeling in profiel Docent D en stelt een aantal kernactiviteiten van dat profiel uit te voeren. De werknemer

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Met deze brief vragen we aandacht voor de functiewaardering van de griffier en de griffiemedewerkers.

Met deze brief vragen we aandacht voor de functiewaardering van de griffier en de griffiemedewerkers. Gemeente T.a.v. Werkgeverscommissie van de raad Postbus Plaats Den Haag 25 januari 2017 Betreft Functieprofielen griffie Beste leden van de werkgeverscommissie, Met deze brief vragen we aandacht voor de

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie:

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Klant Klant & Strategie Klant Plaats in de organisatie: De teammanager Klant verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager Klant &

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden) Het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden overwegende dat zich sinds de vaststelling van de geldende Organisatieverordening

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL I Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

Functiefamilie Uitvoering, Functiegroep Medewerker Verwerken en Behandelen

Functiefamilie Uitvoering, Functiegroep Medewerker Verwerken en Behandelen Functiefamilie Uitvoering, Functiegroep Behandelen Versie: 10 februari 2015 Functiefamilie Uitvoering Het realiseren van producten en diensten binnen het vastgestelde beleid Functiegroep Behandelen S3-8

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Nr. 30 14 januari 2016 Aanstellings- en bevorderingsbesluit repressief beroepspersoneel

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaargesprekken 10/2005 telefoon fax e-mail internet (020) 59 85400 (020) 59 85454 personeelsbalie@dienst.vu.nl www.vu.nl/personeelsbalie

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. SBK: het Landelijk Sociaal Beleidskader regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Functiefamilie Project-/Programmamanagement, functiegroep Deelprojectleider

Functiefamilie Project-/Programmamanagement, functiegroep Deelprojectleider Functiefamilie Project-/Programmamanagement, functiegroep Deelprojectleider Versie: 10 februari 2015 Functiefamilie Project-/Programmamanagement 1 Leiding 2 geven aan een tijdelijk samenwerkingsverband

Nadere informatie

Basisgegevens. Algemene karakteristieken

Basisgegevens. Algemene karakteristieken Basisgegevens Functiebenaming: Beleidsmedewerker Dienstonderdeel/post: Ambassade Washington Functieniveau: 09 Aantal uren: Min/Max AO 2040 uur per week Formatieplaatsnr: bovenformatief (tijdelijke functie

Nadere informatie

Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA

Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA Programma Welkom! O&F rapport Organisatiestructuur Formatieoverzicht Toelichting plaatsingsproces Vragen? Organisatiestructuur

Nadere informatie

Generale regeling voor de kerkmusici. als bedoeld in ordinantie 5-6

Generale regeling voor de kerkmusici. als bedoeld in ordinantie 5-6 Generale regeling voor de kerkmusici als bedoeld in ordinantie 5-6 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen II. KERKMUZIEK Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. De zorg voor de

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie