5 KG Goltix is een geregistreerd handelsmerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 KG Goltix is een geregistreerd handelsmerk"

Transcriptie

1 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens Definitielijst sgebieden versie.0, Ctgb juni 0) onder de vermelde svoorwaarden: Type Te bestrijden organisme Dosering (middel) per aantal en aantal kg middel per ha per Bieten voor opkomst eenjarige onkruiden - 6 kg/ha 8 kg/ha - rond opkomst eenjarige onkruiden kg/ha - na opkomst eenjarige onkruiden,5 kg/ha 7 eenjarige onkruiden kg/ha - eenjarige onkruiden 0,5 kg/ha Rode biet voor opkomst eenjarige onkruiden - 6 kg/ha 8 kg/ha - Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte m.u.v. Lelie Lelie Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte rond opkomst eenjarige onkruiden kg/ha - na opkomst eenjarige onkruiden,5 kg/ha 7 eenjarige onkruiden 0,5 kg/ha na opkomst eenjarige onkruiden -4 kg/ha 4 kg/ha - rond opkomst of na opkomst rond opkomst of na opkomst eenjarige onkruiden -4 kg/ha 5,4 8 kg/ha 7 eenjarige onkruiden - kg/ha 6 4 kg/ha 7 Afrikaantjes na opkomst eenjarige onkruiden - kg/ha 4 kg/ha - Minimum interval en in dagen In combinatie met liter per ha minerale of plantaardige olie. In combinatie met een middel op basis van fenmedifam. 4 In LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen. 5 Voor de dosering van liter geldt dat deze toegepast kan worden in combinatie met 5 liter per ha minerale of plantaardige olie. 6 De lage dosering in combinatie met toegelaten middelen. Het gebruik in de teelt van aardbei, oregano voor etherische oliën, Aconitum, Astilbe, Campanula, Delphinium, Helianthus annuus, Lysimachia, Phlox, Peaonia, Solidago en vaste planten en bloemenzaadteelt is op basis van een derdenuitbreiding. Deze derdenuitbreiding is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor uitbreiding geen werkzaamheiden fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze sgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Aardbei (opkweek, vermeerdering en wachtbedden) Oregano voor etherische oliën (onbedekte Aconitum, Astilbe, Campanula, Delphinium, Helianthus annuus, Lysimachia, Phlox, Peaonia en Solidago (onbedekte Vaste plantenteelt (onbedekte (onbedekte Type Te bestrijden organisme Dosering (middel) per aantal en aantal kg middel per ha per na uitplanten eenjarige onkruiden 0,5 kg/ha 4 kg/ha - na uitplanten eenjarige onkruiden 0,5 kg/ha 6 7 na opkomst of na planten Eventueel in combinatie met fenmedifam. Eventueel in combinatie met toegelaten middelen. eenjarige onkruiden 0,5 - kg/ha 6 kg/ha 0 na opkomst eenjarige onkruiden - kg/ha kg/ha - Minimum interval en Toepassingsvoorwaarden Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden. Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de in oregano uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van één van de onderstaande driftreducerende maatregelen: - minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen of - driftarme spuitdoppen + kantdop + luchtondersteuning Bij in een teelt rode bieten waarna hetzelfde jaar nog een volgteelt wordt geoogst, uitsluitend een eenmalige bespuiting met Goltix WG uitvoeren of vóór de opkomst of na de opkomst van het gewas. Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijv. vorstschade of insectenvraat) dan kunnen na van Goltix WG zonder grondbewerking weer bieten of kroten worden gezaaid. Maïs en aardappelen kunnen worden geteeld nadat de grond is geploegd. Wanneer Goltix WG is toegepast in de bedekte teelt van lelie, is het niet toegestaan om daarna groentegewassen te telen. Niet in alle bloembollen en bloemknollen is veel ervaring opgedaan: een deel van het assortiment verdraagt Goltix WG, een ander niet. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. AANBEVELINGEN Algemeen: In en voor de opkomst van de gewassen werkt Goltix WG als bodemherbicide, bij na-opkomsten is Goltix WG vooral in combinatie met minerale of plantaardige olie of met fenmedifam (of fenmedifam bevattende middelen) werkzaam als bladherbicide en als bodemherbicide. Op humeuze grondsoorten dient de voorkeur uit te gaan naar uitsluitend na-opkomsten. Ongevoelig voor Goltix WG zijn wilde haver, hanepoot, bingelkruid en wortelonkruiden. Gewassen: Suiker- en voederbieten Suiker- en voederbieten: kort na zaaien tot enkele dagen voor opkomst gewas Als preconditionering voor na-opkomsten, onder andere indien kamille wordt verwacht, wordt de halve dosering van kg/ha aanbevolen. De volle dosering komt vooral in aanmerking als rijenbehandeling wordt toegepast. - Op klei-, zavel- en lössgronden tot 0% slib: 4 kg/ha; 0-5% slib: 5 kg/ha en boven 5% slib: 6 kg/ha Een na-opkomstbehandeling is op deze grondsoorten dan vaak niet meer nodig. Bij verlaging van bovengenoemde doseringen neemt de noodzaak tot na-opkomst-en toe. - Op alle andere grondsoorten, alleen als veel kamille wordt verwacht, verdient het aanbeveling reeds kort na het zaaien een halve dosering Goltix WG toe te passen.: - kg/ha Goltix WG Suiker- en voederbieten: na opkomst van het gewas Toepassingen na opkomst van de bieten zijn vooral op zand- en dalgronden van veel betekenis. De diverse mogelijkheden zijn in onderstaande tabel weergegeven. Tijdstip Als de eerste onkruiden opkomen Als de bieten gestrekte kiemlobben hebben ontwikkeld Als de bieten twee echte blaadjes volledig hebben ontwikkeld Als de eerste twee echte blaadjes van de bieten ca cm groot zijn en op de twee hiervoor genoemde tijdstippen geen Goltix WG werd toegepast Advies: doseringen per ha kg Goltix WG + L minerale of plantaardige olie,5 kg Goltix WG +,5 L Kontakt 0 SC (of L fenmedifam 57 g/l) herhalen in dezelfde dosering kg Goltix WG +,5 of,5 L Kontakt 0 SC (of of 5 L fenmedifam 57 g/l), de hoogste dosis fenmedifam als zwaluwtong, varkensgras en/of kleefkruid voorkomt Goltix WG op basis van 70 % Metamitron Toelatingsnummer 869N W.6 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL - GEVARENAANDUIDINGEN H0: Schadelijk bij inslikken. H40: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. VOORZORGSMAATREGELEN P0: Buiten bereik van kinderen houden. P70: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. P80C: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen. P50: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. SP: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN EUH40: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. HERBETREDEN Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende uur is geventileerd. HANTEREN EN OPSLAG Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Stofontwikkeling vermijden. Stof niet inademen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Opslaan in gesloten originele verpakking in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt. EERSTE HULP MAATREGELEN Inademing Slachtoffers uit de gevarenzone weghalen. Bij ademhalings-klachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Medische hulp inroepen. Contact met de huid Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Bij klachten een arts raadplegen. Contact met de ogen Onmiddellijk afspoelen met veel water. Na initieel spoelen eventuele contactlenzen verwijderen en gedurende minstens 5 minuten blijven spoelen met zuiver water. Medische hulp inroepen als symptomen aanhouden. Inname Mond grondig met water spoelen. Veel water (laten) drinken. Medische hulp inroepen. ADVIES VOOR DE ARTS Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen. DISCLAIMER De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen. Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde. Goltix WG Breed spectrum bodem en contact herbicide; zeer selectief in vele gewassen bloembollen, bloemknollen, bloemzaadteelt, rode bieten en vaste planten zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Toelatingsnummer: 869N W.6 8 GK Leusden, Nederland 5 KG Goltix is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Quena N.V. WAARSCHUWING UN 077 Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd. Scan voor gebruik ANEGOLNL5KG/04/A T096B Tijdstip Na het sluiten van het gewas tegen ontsnapte grote onkruiden (noodmaatregel) Onafhankelijk van het gewasstadium tegen onkruiden in het kiemplantstadium Advies: doseringen per ha kg Goltix WG + L minerale of plantaardige olie 0,5- kg Goltix WG + 0,5-0,5 L Kontakt 0 SC (of 0,5- L fenmedifam 57 g/l) + 0,- 0,4 L Ethosat 500 SC (of 0,5- L ethofumesaat 00 g/l) + 0,5- L minerale of plantaardige olie (standaard geadviseerde tankmengsel), de hoogste dosering indien de onkruiden reeds een echt blaadje hebben ontwikkeld en als zwaluwtong, varkensgras en/of kleefkruid voorkomt; of 0,5 kg Goltix WG + 0,75 L Betanal Expert (onkruiden in het kiemplantstadium); 0,75 kg Goltix WG + 0,9 L Betanal Expert (onkruiden maximaal in het -bladstadium); kg Goltix WG +, L Betanal Expert (onkruiden groter dan het -bladstadium) Waarschuwing bij het gebruik in biet Voor een optimaal en veilig gebruik van Goltix WG en de combinatie met fenmedifam of minerale of plantaardige olie dienen de volgende regels in acht te worden genomen: - de toevoeging van minerale of plantaardige olie aan een tankmengsel van Goltix WG en fenmedifam anders dan het standaard geadviseerde tankmengsel, is riskant voor het gewas; - aan de combinaties van Goltix WG met minerale of plantaardige olie óf met fenmedifam kunnen geen insecticiden worden toegevoegd; - niet toepassen bij te verwachten nachtvorst of in een periode met temperaturen boven 5ºC; - bij temperaturen overdag boven 0ºC dient de bespuiting bij voorkeur in de avonduren te worden uitgevoerd; - de selectiviteit van de aanbevolen en van Goltix WG in bieten is groot. De verdraagzaamheid van bieten neemt echter af, wanneer het gewas te lijden heeft van ongunstige groeiomstandigheden ten gevolge van bijv. nachtvorst, extreme temperatuurschommelingen, hagel, verslemping van de grond, hoge zoutconcentratie, insectenvraat en schimmelaantastingen. Kroten Goltix WG toepassen als bij suiker- en voederbieten, als bodemherbicide kort na zaaien en/of in combinatie met fenmedifam na de opkomst van het gewas. Bij in een teelt waarna in hetzelfde jaar nog een volgteelt wordt geoogst, uitsluitend een eenmalige bespuiting met Goltix WG uitvoeren of vóór de opkomst of na de opkomst van het gewas. Bloembollen en bolbloemen Tulpen Spuiten in het voorjaar op onkruidvrije en enigszins vochtige grond na voorafgaande van chloorprofam ruim voor opkomst. Goltix WG toepassen vanaf de opkomst voor het spreiden van het gewas (0-4 cm). Irissen Chloorprofam wordt enkele dagen na het ontdekken van het gewas toegepast. Ca. 4 dagen later wordt Goltix WG verspoten. Narcissen Goltix WG toepassen bij een gewaslengte van 5-0 cm. Tulpen, irissen en narcissen Zand- en zavelgronden tot 0% slib en % humus: kg/ha Zavel- en kleigronden boven 0% slib en % humus: 4 kg/ha Lelies Goltix WG toepassen rond de opkomst van het gewas. Zand- en zavelgronden tot 0% slib en % humus: kg/ha Zavel- en kleigronden boven 0% slib en % humus: 4 kg/ha Wanneer na de opkomst van de lelies onkruiden voorkomen kan een bespuiting met Goltix WG + minerale of plantaardige olie worden uitgevoerd, zodra deze onkruiden verschijnen. Indien nodig kan deze bespuiting worden herhaald. kg Goltix WG + 5 L minerale of plantaardige olie per ha Bloembollen en bolbloemen: onder glas Goltix WG toepassen zolang de spruiten nog gesloten en maximaal 0 cm hoog zijn. Tegen de avond spuiten met 5 liter water per are op een droog gewas en de volgende morgen afbroezen. Goltix WG maximaal maal per jaar toepassen. Geen groentegewassen natelen. 0 gr Goltix WG/are. Indien gemengd met een ander in deze teelt toegelaten onkruidbestrijdingsmiddel kan de dosering worden verlaagd tot 0 gr/are. Zie hiervoor ook de adviezen van de voorlichtingsdienst. Andere bloembolgewassen (zowel bedekte als onbedekte In andere bloembolgewassen is weinig of geen ervaring opgedaan. Een deel van het sortiment verdraagt Goltix WG, een ander deel niet. Informeer dus, voordat u gaat spuiten, bij de voorlichtingsdienst of de fabrikant. Waarschuwing bij het gebruik in bloembolgewassen: - Indien hem geen ervaringen bekend zijn, dient de teler zelf door het uitvoeren van een kleine proefbespuiting te onderzoeken of het middel wordt verdragen. - Goltix WG niet toepassen op spuittuinen en diepgeploegde zandgronden. - Op grondsoorten met meer dan 5% humus wordt de bodemwerking van Goltix WG wisselvallig. Tagetes (Afrikaantjes) Na opkomst van Tagetes als het gewas minimaal 4 cm hoog is, spuiten op pas gekiemde onkruiden. Het middel dient altijd in combinatie met een bladherbicide op basis van fenmedifam (- L Kontakt 0 SC/ha (of -4 L fenmedifam 57 g/l) gespoten te worden. Goltix WG - kg/ha De hogere doseringen aanhouden indien het onkruid groter is dan -4 bladstadium. Toepassen met maximaal 500 liter water per ha op een droog gewas bij een temperatuur lager dan 0ºC en niet bij felle zonneschijn. Bij nieuw kiemende onkruidplantjes dient de bespuiting herhaald te worden. Er kan enige bladverbranding van Tagetes optreden, dit herstelt echter snel. Uitgangsmateriaal aardbei (opkweek, vermeerdering en wachtbedden) Toepassen: na het uitplanten (op kleine onkruiden), eventueel in combinatie met fenmedifam. De na 0 dagen herhalen voor een goede bodemwerking. Eventueel later herhalen afhankelijk van de onkruiddruk. Goltix WG 0,5 tot kg/ha na uitplanten en 0,5 kg/ha later in de teelt Oregano voor de productie van etherische oliën Ter bestrijding van breedbladige onkruiden, toepassen op kleine onkruiden na het uitplanten. De na 0 dagen herhalen voor een goede bodemwerking. Eventueel later herhalen afhankelijk van de onkruiddruk. - 0,5 kg /ha na opkomst, maximaal maal toepassen met een interval van 0 4 dagen Waarschuwing bij het gebruik in oregano: - Goltix WG niet toepassen op diepgeploegde zandgronden. - Op grondsoorten met meer dan 5% humus wordt de bodemwerking van Goltix WG minder betrouwbaar. Buitenbloemen: Aconitum, Astilbe, Campanula, Delphinium, Helianthus annuus, Lysimachia, Phlox, Paeonia en Solidago Toepassen: voor en na opkomst van het gewas, eventueel in combinatie met andere middelen. Goltix WG kg/ha voor opkomst en 0,5 kg/ha na opkomst Vaste planten Goede ervaringen zijn opgedaan in Salvia, Pulmonaria, Achillea, Hosta en Hemerocallis. Toepassen na opkomst Goltix WG - kg/ha Waarschuwing bij het gebruik in vaste planten: - Beproef Goltix WG altijd eerst op een kleine oppervlakte alvorens meerdere plekken te behandelen - Goltix WG niet toepassen op spuittuinen en diepgeploegde zandgronden - Spuiten op een droog gewas en niet kort na of kort voor nachtvorst - Op de dag van spuiten moet het droog weer zijn - Op grondsoorten met meer dan 5% humus wordt de bodemwerking van Goltix WG wisselvallig Toepassen: voor en na opkomst het gewas, eventueel in combinatie met andere middelen. Goltix WG kg/ha voor opkomst en 0,5 kg/ha na opkomst Waarschuwing bij het gebruik in de bloemenzaadteelt: - voor de en in de bloemenzaadteelt geldt: beproef Goltix WG altijd eerst op een kleine oppervlakte alvorens meerdere plekken te behandelen. Mislukken teelt: Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijv. vorstschade of insectenvraat) dan kunnen na een van Goltix WG zonder grondbewerking weer bieten of kroten worden ingezaaid. Maïs en aardappelen kunnen worden geteeld nadat de grond is geploegd. Package size 5 Kg ANEGOLNL5KG/04/A Label dimensions 68,5 x 797 (hxw) Name Taco Plinck Label date Oct 05 Draft Approved

2 Breed spectrum bodem en contact herbicide; zeer selectief in vele gewassen bloembollen, bloemknollen, bloemzaadteelt, rode bieten en vaste planten zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Package size 5 Kg ANEGOLNL5KG/04/B Label dimensions 540 x 80 (hxw) Name Taco Plinck Label date Oct 05 Draft Version Toelatingsnummer: 869N W.6 8 GK Leusden, Nederland 5 KG Goltix is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Quena N.V. Scan voor gebruik Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd. WAARSCHUWING UN 077 ANEGOLNL5KG/04/B S096A

3 op basis van 70 % Metamitron Toelatingsnummer 869N W.6 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL - GEVARENAANDUIDINGEN H0: Schadelijk bij inslikken. H40: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. VOORZORGSMAATREGELEN P0: Buiten bereik van kinderen houden. P70: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. P80C: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen. P50: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. SP: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN EUH40: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. HERBETREDEN Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende uur is geventileerd. HANTEREN EN OPSLAG Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Stofontwikkeling vermijden. Stof niet inademen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Opslaan in gesloten originele verpakking in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt. EERSTE HULP MAATREGELEN Inademing Slachtoffers uit de gevarenzone weghalen. Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Medische hulp inroepen. Contact met de huid Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Bij klachten een arts raadplegen. Contact met de ogen Onmiddellijk afspoelen met veel water. Na initieel spoelen eventuele contactlenzen verwijderen en gedurende minstens 5 minuten blijven spoelen met zuiver water. Medische hulp inroepen als symptomen aanhouden. Inname Mond grondig met water spoelen. Veel water (laten) drinken. Medische hulp inroepen. ADVIES VOOR DE ARTS Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens Definitielijst sgebieden versie.0, Ctgb juni 0) onder de vermelde svoorwaarden: Type Te bestrijden organisme Dosering (middel) per en per kg middel per ha Bieten voor opkomst eenjarige onkruiden - 6 kg/ha 8 kg/ha - rond opkomst eenjarige onkruiden kg/ha - na opkomst eenjarige onkruiden,5 kg/ha 7 eenjarige onkruiden kg/ha - eenjarige onkruiden 0,5 kg/ha Rode biet voor opkomst eenjarige onkruiden - 6 kg/ha 8 kg/ha - Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte m.u.v. Lelie Lelie Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte rond opkomst eenjarige onkruiden kg/ha - na opkomst eenjarige onkruiden,5 kg/ha 7 eenjarige onkruiden 0,5 kg/ha na opkomst eenjarige onkruiden -4 kg/ha 4 kg/ha - rond opkomst of na opkomst rond opkomst of na opkomst eenjarige onkruiden -4 kg/ha 5,4 8 kg/ha 7 eenjarige onkruiden - kg/ha 6 4 kg/ha 7 Afrikaantjes na opkomst eenjarige onkruiden - kg/ha 4 kg/ha - In combinatie met liter per ha minerale of plantaardige olie. In combinatie met een middel op basis van fenmedifam. 4 In LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen. 5 Voor de dosering van liter geldt dat deze toegepast kan worden in combinatie met 5 liter per ha minerale of plantaardige olie. 6 De lage dosering in combinatie met toegelaten middelen. Minimum interval en in dagen Het gebruik in de teelt van aardbei, oregano voor etherische oliën, Aconitum, Astilbe, Campanula, Delphinium, Helianthus annuus, Lysimachia, Phlox, Peaonia, Solidago en vaste planten en bloemenzaadteelt is op basis van een derdenuitbreiding. Deze derdenuitbreiding is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor uitbreiding geen werkzaamheid- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze sgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Aardbei (opkweek, vermeerdering en wachtbedden) Oregano voor etherische oliën (onbedekte Type Te bestrijden organisme Dosering (middel) per en per kg middel per ha na uitplanten eenjarige onkruiden 0,5 kg/ha 4 kg/ha - na uitplanten eenjarige onkruiden 0,5 kg/ha 6 7 na opkomst of na planten eenjarige onkruiden 0,5 - kg/ha 6 kg/ha 0 Minimum interval en Aconitum, Astilbe, Campanula, Delphinium, Helianthus annuus, Lysimachia, Phlox, Peaonia en Solidago (onbedekte Vaste plantenteelt (onbedekte (onbedekte Type Te bestrijden organisme Dosering (middel) per en per kg middel per ha na opkomst eenjarige onkruiden - kg/ha kg/ha - Eventueel in combinatie met fenmedifam. Eventueel in combinatie met toegelaten middelen. Minimum interval en Toepassingsvoorwaarden Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden. Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de in oregano uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van één van de onderstaande driftreducerende maatregelen: - minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen of - driftarme spuitdoppen + kantdop + luchtondersteuning Bij in een teelt rode bieten waarna hetzelfde jaar nog een volgteelt wordt geoogst, uitsluitend een eenmalige bespuiting met Goltix WG uitvoeren of vóór de opkomst of na de opkomst van het gewas. Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijv. vorstschade of insectenvraat) dan kunnen na van Goltix WG zonder grondbewerking weer bieten of kroten worden gezaaid. Maïs en aardappelen kunnen worden geteeld nadat de grond is geploegd. Wanneer Goltix WG is toegepast in de bedekte teelt van lelie, is het niet toegestaan om daarna groentegewassen te telen. Niet in alle bloembollen en bloemknollen is veel ervaring opgedaan: een deel van het assortiment verdraagt Goltix WG, een ander niet. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. AANBEVELINGEN Algemeen: In en voor de opkomst van de gewassen werkt Goltix WG als bodemherbicide, bij na-opkomsten is Goltix WG vooral in combinatie met minerale of plantaardige olie of met fenmedifam (of fenmedifam bevattende middelen) werkzaam als bladherbicide en als bodemherbicide. Op humeuze grondsoorten dient de voorkeur uit te gaan naar uitsluitend na-opkomsten. Ongevoelig voor Goltix WG zijn wilde haver, hanepoot, bingelkruid en wortelonkruiden. Gewassen: Suiker- en voederbieten Suiker- en voederbieten: kort na zaaien tot enkele dagen voor opkomst gewas Als preconditionering voor na-opkomsten, onder andere indien kamille wordt verwacht, wordt de halve dosering van kg/ha aanbevolen. De volle dosering komt vooral in aanmerking als rijenbehandeling wordt toegepast. - Op klei-, zavel- en lössgronden tot 0% slib: 4 kg/ha; 0-5% slib: 5 kg/ha en boven 5% slib: 6 kg/ha Een na-opkomstbehandeling is op deze grondsoorten dan vaak niet meer nodig. Bij verlaging van bovengenoemde doseringen neemt de noodzaak tot na-opkomsten toe. - Op alle andere grondsoorten, alleen als veel kamille wordt verwacht, verdient het aanbeveling reeds kort na het zaaien een halve dosering Goltix WG toe te passen.: - kg/ha Goltix WG Suiker- en voederbieten: na opkomst van het gewas Toepassingen na opkomst van de bieten zijn vooral op zand- en dalgronden van veel betekenis. De diverse mogelijkheden zijn in onderstaande tabel weergegeven. Tijdstip Als de eerste onkruiden opkomen Als de bieten gestrekte kiemlobben hebben ontwikkeld Als de bieten twee echte blaadjes volledig hebben ontwikkeld Als de eerste twee echte blaadjes van de bieten ca cm groot zijn en op de twee hiervoor genoemde tijdstippen geen Goltix WG werd toegepast Na het sluiten van het gewas tegen ontsnapte grote onkruiden (noodmaatregel) Onafhankelijk van het gewasstadium tegen onkruiden in het kiemplantstadium Advies: doseringen per ha kg Goltix WG + L minerale of plantaardige olie,5 kg Goltix WG +,5 L Kontakt 0 SC (of L fenmedifam 57 g/l) herhalen in dezelfde dosering kg Goltix WG +,5 of,5 L Kontakt 0 SC (of of 5 L fenmedifam 57 g/l), de hoogste dosis fenmedifam als zwaluwtong, varkensgras en/of kleefkruid voorkomt kg Goltix WG + L minerale of plantaardige olie 0,5- kg Goltix WG + 0,5-0,5 L Kontakt 0 SC (of 0,5- L fenmedifam 57 g/l) + 0,-0,4 L Ethosat 500 SC (of 0,5- L ethofumesaat 00 g/l) + 0,5- L minerale of plantaardige olie (standaard geadviseerde tankmengsel), de hoogste dosering indien de onkruiden reeds een echt blaadje hebben ontwikkeld en als zwaluwtong, varkensgras en/of kleefkruid voorkomt; of 0,5 kg Goltix WG + 0,75 L Betanal Expert (onkruiden in het kiemplantstadium); 0,75 kg Goltix WG + 0,9 L Betanal Expert (onkruiden maximaal in het -bladstadium); kg Goltix WG +, L Betanal Expert (onkruiden groter dan het -bladstadium) Waarschuwing bij het gebruik in biet Voor een optimaal en veilig gebruik van Goltix WG en de combinatie met fenmedifam of minerale of plantaardige olie dienen de volgende regels in acht te worden genomen: - de toevoeging van minerale of plantaardige olie aan een tankmengsel van Goltix WG en fenmedifam anders dan het standaard geadviseerde tankmengsel, is riskant voor het gewas; - aan de combinaties van Goltix WG met minerale of plantaardige olie óf met fenmedifam kunnen geen insecticiden worden toegevoegd; - niet toepassen bij te verwachten nachtvorst of in een periode met temperaturen boven 5ºC; - bij temperaturen overdag boven 0ºC dient de bespuiting bij voorkeur in de avonduren te worden uitgevoerd; - de selectiviteit van de aanbevolen en van Goltix WG in bieten is groot. De verdraagzaamheid van bieten neemt echter af, wanneer het gewas te lijden heeft van ongunstige groeiomstandigheden ten gevolge van bijv. nachtvorst, extreme temperatuurschommelingen, hagel, verslemping van de grond, hoge zoutconcentratie, insectenvraat en schimmelaantastingen. Kroten Goltix WG toepassen als bij suiker- en voederbieten, als bodemherbicide kort na zaaien en/of in combinatie met fenmedifam na de opkomst van het gewas. Bij in een teelt waarna in hetzelfde jaar nog een volgteelt wordt geoogst, uitsluitend een eenmalige bespuiting met Goltix WG uitvoeren of vóór de opkomst of na de opkomst van het gewas. Bloembollen en bolbloemen Tulpen Spuiten in het voorjaar op onkruidvrije en enigszins vochtige grond na voorafgaande van chloorprofam ruim voor opkomst. Goltix WG toepassen vanaf de opkomst voor het spreiden van het gewas (0-4 cm) Irissen Chloorprofam wordt enkele dagen na het ontdekken van het gewas toegepast. Ca. 4 dagen later wordt Goltix WG verspoten. Narcissen Goltix WG toepassen bij een gewaslengte van 5-0 cm. Tulpen, irissen en narcissen Zand- en zavelgronden tot 0% slib en % humus: kg/ha Zavel- en kleigronden boven 0% slib en % humus: 4 kg/ha Lelies Goltix WG toepassen rond de opkomst van het gewas. Zand- en zavelgronden tot 0% slib en % humus: kg/ha Zavel- en kleigronden boven 0% slib en % humus: 4 kg/ha Wanneer na de opkomst van de lelies onkruiden voorkomen kan een bespuiting met Goltix WG + minerale of plantaardige olie worden uitgevoerd, zodra deze onkruiden verschijnen. Indien nodig kan deze bespuiting worden herhaald. kg Goltix WG + 5 L minerale of plantaardige olie per ha Bloembollen en bolbloemen: onder glas Goltix WG toepassen zolang de spruiten nog gesloten en maximaal 0 cm hoog zijn. Tegen de avond spuiten met 5 liter water per are op een droog gewas en de volgende morgen afbroezen. Goltix WG maximaal maal per jaar toepassen. Geen groentegewassen natelen. 0 gr Goltix WG/are. Indien gemengd met een ander in deze teelt toegelaten onkruidbestrijdingsmiddel kan de dosering worden verlaagd tot 0 gr/are. Zie hiervoor ook de adviezen van de voorlichtingsdienst Andere bloembolgewassen (zowel bedekte als onbedekte In andere bloembolgewassen is weinig of geen ervaring opgedaan. Een deel van het sortiment verdraagt Goltix WG, een ander deel niet. Informeer dus, voordat u gaat spuiten, bij de voorlichtingsdienst of de fabrikant. Waarschuwing bij het gebruik in bloembolgewassen: - Indien hem geen ervaringen bekend zijn, dient de teler zelf door het uitvoeren van een kleine proefbespuiting te onderzoeken of het middel wordt verdragen. - Goltix WG niet toepassen op spuittuinen en diepgeploegde zandgronden. - Op grondsoorten met meer dan 5% humus wordt de bodemwerking van Goltix WG wisselvallig. Tagetes (Afrikaantjes) Na opkomst van Tagetes als het gewas minimaal 4 cm hoog is, spuiten op pas gekiemde onkruiden. Het middel dient altijd in combinatie met een bladherbicide op basis van fenmedifam (- L Kontakt 0 SC/ha (of -4 L fenmedifam 57 g/l) gespoten te worden. Goltix WG - kg/ha De hogere doseringen aanhouden indien het onkruid groter is dan -4 bladstadium. Toepassen met maximaal 500 liter water per ha op een droog gewas bij een temperatuur lager dan 0ºC en niet bij felle zonneschijn. Bij nieuw kiemende onkruidplantjes dient de bespuiting herhaald te worden. Er kan enige bladverbranding van Tagetes optreden, dit herstelt echter snel. Uitgangsmateriaal aardbei (opkweek, vermeerdering en wachtbedden) Toepassen: na het uitplanten (op kleine onkruiden), eventueel in combinatie met fenmedifam. De na 0 dagen herhalen voor een goede bodemwerking. Eventueel later herhalen afhankelijk van de onkruiddruk. Goltix WG 0,5 tot kg/ha na uitplanten en 0,5 kg/ha later in de teelt Oregano voor de productie van etherische oliën Ter bestrijding van breedbladige onkruiden, toepassen op kleine onkruiden na het uitplanten. De na 0 dagen herhalen voor een goede bodemwerking. Eventueel later herhalen afhankelijk van de onkruiddruk. - 0,5 kg /ha na opkomst, maximaal maal toepassen met een interval van 0 4 dagen Waarschuwing bij het gebruik in oregano: - Goltix WG niet toepassen op diepgeploegde zandgronden. - Op grondsoorten met meer dan 5% humus wordt de bodemwerking van Goltix WG minder betrouwbaar. Buitenbloemen: Aconitum, Astilbe, Campanula, Delphinium, Helianthus annuus, Lysimachia, Phlox, Paeonia en Solidago Toepassen: voor en na opkomst van het gewas, eventueel in combinatie met andere middelen. Goltix WG kg/ha voor opkomst en 0,5 kg/ha na opkomst Vaste planten Goede ervaringen zijn opgedaan in Salvia, Pulmonaria, Achillea, Hosta en Hemerocallis. Toepassen na opkomst Goltix WG - kg/ha Waarschuwing bij het gebruik in vaste planten: - Beproef Goltix WG altijd eerst op een kleine oppervlakte alvorens meerdere plekken te behandelen - Goltix WG niet toepassen op spuittuinen en diepgeploegde zandgronden - Spuiten op een droog gewas en niet kort na of kort voor nachtvorst - Op de dag van spuiten moet het droog weer zijn - Op grondsoorten met meer dan 5% humus wordt de bodemwerking van Goltix WG wisselvallig Toepassen: voor en na opkomst het gewas, eventueel in combinatie met andere middelen. Goltix WG kg/ha voor opkomst en 0,5 kg/ha na opkomst Waarschuwing bij het gebruik in de bloemenzaadteelt: - voor de en in de bloemenzaadteelt geldt: beproef Goltix WG altijd eerst op een kleine oppervlakte alvorens meerdere plekken te behandelen. Mislukken teelt: Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijv. vorstschade of insectenvraat) dan kunnen na een van Goltix WG zonder grondbewerking weer bieten of kroten worden ingezaaid. Maïs en aardappelen kunnen worden geteeld nadat de grond is geploegd. DISCLAIMER De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen. Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde.

4 Breed spectrum bodem en contact herbicide; zeer selectief in vele gewassen bloembollen, bloemknollen, bloemzaadteelt, rode bieten en vaste planten zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Toelatingsnummer: 869N W.6 8 GK Leusden, Nederland 4 x 5 KG Goltix is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Quena N.V. ANEGOLNL5KG/04/C T096C Goltix WG Package size 4x5 Kg ANEGOLNL5KG/04/C Label dimensions 65 x 00 (hxw) Name Taco Plinck Label date Oct 05 Draft Approved

5 Breed spectrum bodem en contact herbicide; zeer selectief in vele gewassen bloembollen, bloemknollen, bloemzaadteelt, rode bieten en vaste planten zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Toelatingsnummer: 869N W.6 8 GK Leusden, Nederland 4 x 5 KG Goltix is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Quena N.V. Scan voor gebruik op basis van 70 % Metamitron Toelatingsnummer 869N W.6 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL - GEVARENAANDUIDINGEN H0: Schadelijk bij inslikken. H40: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. VOORZORGSMAATREGELEN P0: Buiten bereik van kinderen houden. P70: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. P80C: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen. P50: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. SP: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN EUH40: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd. EERSTE HULP MAATREGELEN Inademing Slachtoffers uit de gevarenzone weghalen. Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Medische hulp inroepen. Contact met de huid Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Bij klachten een arts raadplegen. Contact met de ogen Onmiddellijk afspoelen met veel water. Na initieel spoelen eventuele contactlenzen verwijderen en gedurende minstens 5 minuten blijven spoelen met zuiver water. Medische hulp inroepen als symptomen aanhouden. Inname Mond grondig met water spoelen. Veel water (laten) drinken. Medische hulp inroepen. ADVIES VOOR DE ARTS Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen. WAARSCHUWING UN 077 ANEGOLNL5KG/04/C T096D Package size 4x5 KG ANEGOLNL5KG/04/C Label dimensions 65 x 00 (hxw) Name Taco Plinck Label date Oct 05 Draft Approved

6 GOLTIX WG ADAMA Northern Europe B.V. 6 x 0 KG ANEGOLNL5KG/04/X T096P Package size 6 x 0 KG ANEGOLNL5KG/04/X Label dimensions 0 x 97 (hxw) Name Taco Plinck Label date Oct 05 Draft Approved

SPECIMEN GOLTIX WG WAARSCHUWING. Werkzame stof: Metamitron 70 % Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat (WG) Resistentiegroep: HRAC C1

SPECIMEN GOLTIX WG WAARSCHUWING. Werkzame stof: Metamitron 70 % Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat (WG) Resistentiegroep: HRAC C1 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens Definitielijst sgebieden versie 2.0, Ctgb juni 20) onder

Nadere informatie

5 L Goltix is een geregistreerd handelsmerk. Herbicide. Breed spectrum bodem en contact herbicide; zeer selectief in vele gewassen

5 L Goltix is een geregistreerd handelsmerk. Herbicide. Breed spectrum bodem en contact herbicide; zeer selectief in vele gewassen Goltix SC Herbicide Breed spectrum bodem en contact herbicide; zeer selectief in vele gewassen Voor het gebruik in onder andere suikerbieten, bloembollen, bloemknollen en rode bieten zoals gespecificeerd

Nadere informatie

Goltix SC. 5L e UN 3082 TEGEN ONKRUIDEN. inhoud: metamitron suspensie concentraat (SC) 700 g/l N W.1

Goltix SC. 5L e UN 3082 TEGEN ONKRUIDEN. inhoud: metamitron suspensie concentraat (SC) 700 g/l N W.1 TEGE OKRUIDE 12629 W.1 nooit de verpakking open laten staan goed schudden voor gebruik vorstvrij bewaren volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen inhoud: Quena Plant Protection.V.

Nadere informatie

Goltix SC TEGEN ONKRUIDEN. inhoud: 5 L e

Goltix SC TEGEN ONKRUIDEN. inhoud: 5 L e TEGEN ONKRUIDEN werkzame stof : metamitron formulering : suspensie concentraat (SC) gehalte : 700 g/l toelatingsnummer : 12629 N nooit de verpakking open laten staan goed schudden voor gebruik vorstvrij

Nadere informatie

Goltix Super 5 L. Herbicide. Voor en na opkomst bestrijding van breedbladigen en grassen

Goltix Super 5 L. Herbicide. Voor en na opkomst bestrijding van breedbladigen en grassen Goltix Super Herbicide Voor en na opkomst bestrijding van breedbladigen en grassen Voor gebruik in biet zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Metamitron 350 g/l (31,3 % w/w) Ethofumesaat

Nadere informatie

SPECIMEN GOLTIX QUEEN 5 L. Herbicide. Maximaal effectief en veilig onkruidvrij

SPECIMEN GOLTIX QUEEN 5 L. Herbicide. Maximaal effectief en veilig onkruidvrij Maximaal effectief en veilig onkruidvrij Werkzame stof: Metamitron 525 g/l (45,1 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiegroep: HRAC 5, 4 Toelatingshouder: ADAMA Registrations

Nadere informatie

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Een onkruidbestrijdingsmiddel o.a. in teelt van suikerbieten BETTIX SC TOELATINGSNUMMER AARD VAN HET PREPARAAT WERKZAME STOF GEHALTE W2 : 11503 N : SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC) : METAMITRON : 700 G/L GEVARENAANDUIDINGEN

Nadere informatie

SPECIMEN GOLTIX SUPER 5 L. Herbicide

SPECIMEN GOLTIX SUPER 5 L. Herbicide Herbicide Werkzame stof: Gehalte: Metamitron 350 g/l (31,3%w/w) Ethofumesaat 150 g/l (13,5%w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiecode: HRAC C1,N Toelatingsnummer: 12982N W.4 Toelatingshouder:

Nadere informatie

SPECIMEN BELVEDERE TRIPEL 5 L. Herbicide. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden

SPECIMEN BELVEDERE TRIPEL 5 L. Herbicide. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden Werkzame stof: Aard van het preparaat: Suspo-emulsie Resistentiegroep: C1, N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.

Nadere informatie

Kontakt 320 SC 5 L. Herbicide. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden

Kontakt 320 SC 5 L. Herbicide. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden Kontakt 320 SC Herbicide Zeer effectief in de naopkomst bestrijding van Voor het gebruik in aardbei, biet, bloemenzaadteelt, boomkwekerijgewassen, iris en tagetes zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.

Nadere informatie

Magnate 100 SL 5 L. Fungicide. Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring

Magnate 100 SL 5 L. Fungicide. Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring Voor gebruik in pootaardappels zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Imazalil 100 g/l (9,7% w/w) Aard van het preparaat: Met

Nadere informatie

Banjo Forte. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol

Banjo Forte. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol Banjo Forte Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol Fungicide Phytophthora bestrijding Voor het gebruik in consumptie-, zetmeel-, en pootaardappel zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.

Nadere informatie

Fungicide. Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring. Voor gebruik in pootaardappels zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.

Fungicide. Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring. Voor gebruik in pootaardappels zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring Voor gebruik in pootaardappels zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Imazalil 100 g/l (9,7% w/w) Aard van het preparaat: Met

Nadere informatie

Bromotril 5 L HERBICIDE. Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden. De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden

Bromotril 5 L HERBICIDE. Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden. De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden Gewas Lijnzaad, opkweek-asperge, prei, sjalot, ui, vezelvlas Werkzame stof: Bromoxynil 250 g/l (23,4 % w/w) Formulering: Suspensie concentraat (SC) Resistentiecode:

Nadere informatie

Fox 480 SC 5 L. Herbicide. Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden

Fox 480 SC 5 L. Herbicide. Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden Graszaad en graszoden vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden Voor gebruik in graszaad en graszoden zoals gespecificeerd

Nadere informatie

SPECIMEN BROMOTRIL 250 SC. Herbicide. De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden

SPECIMEN BROMOTRIL 250 SC. Herbicide. De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden Werkzame stof: Bromoxynil 250 g/l (23,4 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiecode: HRAC C3 Toelatingshouder: ADAMA Registrations

Nadere informatie

Kontakt 320 SC. (320 g/l fenmedifam) tegen onkruiden

Kontakt 320 SC. (320 g/l fenmedifam) tegen onkruiden Kontakt 320 SC (320 g/l fenmedifam) tegen onkruiden werkzame stof : fenmedifam formulering : suspensie concentraat (SC) gehalte : 320 g/l toelatingsnummer : 12899 N W.1 Nooit de verpakking open laten staan

Nadere informatie

Spirit Fungicide Werkzame stof: Aard van het preparaat: Resistentiecode: Scan voor gebruik Toelatingsnummer: 13168N Toelatingshouder: Productname

Spirit Fungicide Werkzame stof: Aard van het preparaat: Resistentiecode: Scan voor gebruik Toelatingsnummer: 13168N Toelatingshouder: Productname Spirit Bescherming tegen onder andere vuur tijdens de groei en bloei Fungicide Werkt preventief en curatief door de combinatie van 2 actieve stoffen Ter bestrijding van schimmels in diverse teelten zoals

Nadere informatie

SPECIMEN BANJO FORTE. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol

SPECIMEN BANJO FORTE. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol BANJO FORTE Fungicide Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol Werkzame stof: Dimethomorf 200 g/l (17,0 % w/w) Fluazinam 200 g/l (17,0 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat

Nadere informatie

SPECIMEN SPIRIT. Fungicide. Goede bescherming tegen bladziekten op kritische momenten

SPECIMEN SPIRIT. Fungicide. Goede bescherming tegen bladziekten op kritische momenten SPIRIT Fungicide Goede bescherming tegen bladziekten op kritische momenten Werkzame stof: Folpet 450 g/l (38,3 % w/w) Tebuconazool 100 g/l (8,4 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC)

Nadere informatie

Fungicide. Breed werkend fungicide. Voor gebruik in bloembollen zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing.

Fungicide. Breed werkend fungicide. Voor gebruik in bloembollen zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. Mirage Elan Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling Breed werkend fungicide Voor gebruik in bloembollen zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Prochloraz 450 g/l (37,7 %

Nadere informatie

SPECIMEN TRIMAXX. Groeiregulator. Voorkomt legering door snelle opname

SPECIMEN TRIMAXX. Groeiregulator. Voorkomt legering door snelle opname Voorkomt legering door snelle opname Werkzame stof: Trinexapac-ethyl 175 g/l (18,0 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat (EC) Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87

Nadere informatie

10 L Mirage is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Breed werkend fungicide

10 L Mirage is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Breed werkend fungicide Mirage Plus 570 SC Zacht geformuleerd breedwerkend fungicide voor gebruik tegen vele schimmels op de bollen en in het gewas Fungicide Breed werkend fungicide Voor het gebruik in onder andere gladiool,

Nadere informatie

AMPERA 5 L. Fungicide. Voor een schone start en een gezonde oogst

AMPERA 5 L. Fungicide. Voor een schone start en een gezonde oogst AMPERA Fungicide Voor een schone start en een gezonde oogst Werkzame stof: Prochloraz 267 g/l (26,1 % w/w) Tebuconazool 133 g/l (12,8% w/w) Aard van het preparaat: Emulsie, olie in water (EW) Resistentiecode:

Nadere informatie

CORZAL W3. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

CORZAL W3. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. CORZAL TOELATINGSNUMMER AARD VAN HET PREPARAAT WERKZAME STOF GEHALTE W3 : 12433 N : SUSPO EMULSIE (SE) : FENMEDIFAM : 157 G/L GEVARENAANDUIDINGEN H290 Kan bijtend zijn voor metalen. H319 Veroorzaakt ernstige

Nadere informatie

SPECIMEN FOX 480 SC 5 L. Herbicide. Vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel

SPECIMEN FOX 480 SC 5 L. Herbicide. Vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel Vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel Werkzame stof: Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiegroep: HRAC E Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.

Nadere informatie

SPECIMEN AMPERA 5 L. Fungicide. Voor een schone start en een gezonde oogst

SPECIMEN AMPERA 5 L. Fungicide. Voor een schone start en een gezonde oogst AMPERA Fungicide Voor een schone start en een gezonde oogst Werkzame stof: Prochloraz 267 g/l (26,1 % w/w) Tebuconazool 133 g/l (12,8% w/w) Aard van het preparaat: Emulsie, olie in water (EW) Resistentiecode:

Nadere informatie

FUNGICIDE. Voor een schone start en een gezonde oogst Gewas Rogge, triticale, wintergerst, wintertarwe, zomergerst, zomertarwe. Breedwerkend fungicide

FUNGICIDE. Voor een schone start en een gezonde oogst Gewas Rogge, triticale, wintergerst, wintertarwe, zomergerst, zomertarwe. Breedwerkend fungicide Ampera Voor een schone start en een gezonde oogst Gewas Rogge, triticale, wintergerst, wintertarwe, zomergerst, zomertarwe FUNGICIDE Werkzame stof: Prochloraz 267 g/l (26,1 % w/w) Tebuconazool 133 g/l

Nadere informatie

APOLLO. Insecticide. Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Clofentezine. Toelatingsnummer: 8794N W.7. Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

APOLLO. Insecticide. Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Clofentezine. Toelatingsnummer: 8794N W.7. Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje APOLLO APOLLO Krachtige bestrijding op jonge stadia van mijten Werkzame stof: Clofentezine 500 g/l (42,7 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiegroep: IRAC 10A Suspensie concentraat

Nadere informatie

APOLLO SPECIMEN. Insecticide. Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Clofentezine Toelatingsnummer: 8794N W.7

APOLLO SPECIMEN. Insecticide. Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Clofentezine Toelatingsnummer: 8794N W.7 APOLLO Krachtige bestrijding op jonge stadia van mijten Werkzame stof: Clofentezine 500 g/l (42,7 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiegroep: IRAC 10A Toelatingshouder:

Nadere informatie

SPECIMEN. Kiemgroeiregulator. Meer pootgoed knollen in de juiste maat

SPECIMEN. Kiemgroeiregulator. Meer pootgoed knollen in de juiste maat Meer pootgoed knollen in de juiste maat Werkzame stof: Gehalte: 93 % Aard van het preparaat: Toelatingshouder: Postbus 227 3830 AE LEUSDEN, Nederland 10 L Talent is een geregistreerd handelsmerk van Scan

Nadere informatie

SPECIMEN 5 L. Adjuvant. Toelatingsnummer: 14240N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland

SPECIMEN 5 L. Adjuvant. Toelatingsnummer: 14240N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland Toelatingsnummer: 14240N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland www.adama.com 5 L Scan voor gebruik ANEUITNL5LT/03/A Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar

Nadere informatie

Talent. Kiemgroeiregulator. Meer pootgoed knollen in de juiste maat. Voor gebruik in pootaardappel zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.

Talent. Kiemgroeiregulator. Meer pootgoed knollen in de juiste maat. Voor gebruik in pootaardappel zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Talent Meer pootgoed knollen in de juiste maat Voor gebruik in pootaardappel zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Carvon 93 % Aard van het preparaat: Andere vloeistoffen voor directe

Nadere informatie

SPECIMEN PYRISTAR 250 CF. 10 L Pyristar is een geregistreerd. Insecticide. Bescherming van zaden door brede werking tegen insecten

SPECIMEN PYRISTAR 250 CF. 10 L Pyristar is een geregistreerd. Insecticide. Bescherming van zaden door brede werking tegen insecten PYRISTAR 250 CF Insecticide Bescherming van zaden door brede werking tegen insecten Werkzame stof: Chloorpyrifos 250 g/l (23,5 % w/w) Aard van het preparaat: Capsule suspensie voor zaadbehandeling (CF)

Nadere informatie

SPECIMEN ACTIVUS SUPER. Herbicide. Contactwerking èn lange nawerking op onkruiden. Werkzame stof: Gehalte: Pendimethalin 400 g/l (37,5 % w/w)

SPECIMEN ACTIVUS SUPER. Herbicide. Contactwerking èn lange nawerking op onkruiden. Werkzame stof: Gehalte: Pendimethalin 400 g/l (37,5 % w/w) ACTIVUS SUPER Herbicide Contactwerking èn lange nawerking op onkruiden Werkzame stof: Gehalte: Pendimethalin 400 g/l (37,5 % w/w) Diflufenican 40 g/l (3,7 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat

Nadere informatie

5 L Linurex is een geregistreerd handelsmerk. Herbicide. Breed spectrum bodem en contact herbicide; zeer selectief in vele gewassen

5 L Linurex is een geregistreerd handelsmerk. Herbicide. Breed spectrum bodem en contact herbicide; zeer selectief in vele gewassen Linurex 50 SC Herbicide Breed spectrum bodem en contact herbicide; zeer selectief in vele gewassen Voor het gebruik in onder andere aardappelen, wortelen, knolselderij, pastinaak, tuinbonen, dille en andere

Nadere informatie

SPECIMEN EPOX EXTRA 5 L. Fungicide. Innovatie tegen resistentie

SPECIMEN EPOX EXTRA 5 L. Fungicide. Innovatie tegen resistentie Innovatie tegen resistentie Werkzame stof: Epoxiconazool 50 g/l (4,1 % w/w) Folpet 375 g/l (30,7% w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiecode: FRAC 3, M4 Toelatingshouder: ADAMA

Nadere informatie

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. AGRICHEM FENMEDIFAM TOELATINGSNUMMER AARD VAN HET PREPARAAT WERKZAME STOF GEHALTE BEVAT W5 : 9390 N : EMULGEERBAAR CONCENTRAAT (EC)) : FENMEDIFAM : 160 G/L : ISOFORON GEVARENAANDUIDINGEN H290 Kan bijtend

Nadere informatie

SPECIMEN TRIMAXX 1 L TRIMAXX. Groeiregulator. Groeiregulator WAARSCHUWING. Voorkomt legering door snelle opname

SPECIMEN TRIMAXX 1 L TRIMAXX. Groeiregulator. Groeiregulator WAARSCHUWING. Voorkomt legering door snelle opname TRIMAXX Voorkomt legering door snelle opname Werkzame stof: Gehalte: 175 g/l (18,0 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87 3832

Nadere informatie

1 KG Brevis. Vruchtdunner. Met minder dunuren meer kwaliteits vruchten in de juiste maat

1 KG Brevis. Vruchtdunner. Met minder dunuren meer kwaliteits vruchten in de juiste maat Vruchtdunner Met minder dunuren meer kwaliteits vruchten in de juiste maat Voor het gebruik in appels en peren zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Aard van het preparaat: Wateroplosbaar

Nadere informatie

werkzame stof : linuron formulering : suspensie concentraat (SC) bevat : 500 g/l toelatingsnummer : 12557 N W.5 inhoud: 5 L Batch nr: zie verpakking

werkzame stof : linuron formulering : suspensie concentraat (SC) bevat : 500 g/l toelatingsnummer : 12557 N W.5 inhoud: 5 L Batch nr: zie verpakking Droog te oogsten bonen Alleen bij droog te oogsten bruine en witte bonen toepassen op een bezakt zaaibed, kort na het zaaien tot uiterlijk 3 dagen voor opkomst. De bonen dienen tenminste 3 cm diep en goed

Nadere informatie

SPECIMEN. Adjuvant. Toelatingsnummer: 14238N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland

SPECIMEN. Adjuvant. Toelatingsnummer: 14238N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland Toelatingsnummer: 14238N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland www.adama.com 5 L Scan voor gebruik ANEANFNL5LT/03/A Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar

Nadere informatie

SPECIMEN EPOX TOP 5 L. Fungicide

SPECIMEN EPOX TOP 5 L. Fungicide Werkzame stof: Epoxiconazool 40 g/l (4,1% w/w) Fenpropidin 100 g/l (10,2% w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat (EC) Resistentiegroep: FRAC 3, 5 Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.

Nadere informatie

Stomp 400 SC. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering:

Stomp 400 SC. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering: Stomp 400 SC Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering: suspensie concentraat Werkzame stof: 400 g/l pendimethalin Verpakking: 10 x 1 l en 2 x 10 l Gevarenaanduidingen: WAARSCHUWING

Nadere informatie

TOMAHAWK 200 EC. Herbicide

TOMAHAWK 200 EC. Herbicide Herbicide Werkzame stof: Fluroxypyr-meptyl Gehalte: 288 g/l (29,2 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Resistentiegroep: HRAC O Toelatingshouder: Arnhemseweg 87 3832 GK LEUSDEN, Nederland

Nadere informatie

Verigal D TEGEN ONKRUIDEN. inhoud: 5 L e. Batch nr:

Verigal D TEGEN ONKRUIDEN. inhoud: 5 L e. Batch nr: Verigal D TEGEN ONKRUIDEN werkzame stoffen: 308 g/l Mecoprop-p 250 g/l Bifenox formulering: suspensie concentraat (SC) toelatingsnummer: 10194 N W.3 nooit de verpakking open laten staan goed schudden voor

Nadere informatie

400 g/l pendimethalin

400 g/l pendimethalin Stomp 400 SC Toelatingsnummer 10766 N W.14 Productgroep: herbicide Formulering: suspensie concentraat Werkzame stof: 400 g/l pendimethalin N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen: 50/53 Zeer vergiftig

Nadere informatie

Butisan S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Butisan S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro Butisan S Toelatingsnummer 8660 N W.11 Productgroep: herbicide Formulering: vloeistof Werkzame stof: 500 g/l metazachloor Verpakking: 10 x 1l en 4 x 5l WAARSCHUWING Gevarenaanduidingen: H302 Schadelijk

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN De toelating van het gewasbeschermingsmiddel wordt op basis van de volgende artikelen gewijzigd: Artikel 31, 44, 45 en 75 Verordening

Nadere informatie

Epox Top 5 L. Fungicide. Sterke werking op blad- en netvlekken, roest en meeldauw

Epox Top 5 L. Fungicide. Sterke werking op blad- en netvlekken, roest en meeldauw Sterke werking op blad- en netvlekken, roest en meeldauw Breedwerkend fungicide in granen zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof: Epoxiconazool 40 g/l (4,1% w/w) Fenpropidin 100 g/l (10,2%

Nadere informatie

Herbicide. Ter bestrijding van breedbladigen en grassen

Herbicide. Ter bestrijding van breedbladigen en grassen Sultan 500 SC Herbicide Ter bestrijding van breedbladigen en grassen Voor het gebruik in winterkoolzaad, boomkwekerij en diverse koolgewassen zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Werkzame stof:

Nadere informatie

Nimrod 250 EC 5 L. Fungicide. Werkt preventief en curatief en wordt dankzij de EC formulering snel opgenomen. Unieke meeldauw bestrijding

Nimrod 250 EC 5 L. Fungicide. Werkt preventief en curatief en wordt dankzij de EC formulering snel opgenomen. Unieke meeldauw bestrijding Nimrod 250 EC Werkt preventief en curatief en wordt dankzij de EC formulering snel opgenomen Fungicide Unieke meeldauw bestrijding Voor gebruik in onder andere appels en aardbeien zoals gespecificeerd

Nadere informatie

TRAMAT 200 EC. Herbicide. Toelatingsnr. 12873 N. NL00512873vsHVoorbeeld

TRAMAT 200 EC. Herbicide. Toelatingsnr. 12873 N. NL00512873vsHVoorbeeld 5l Herbicide TRAMAT 200 EC Toelatingsnr. 12873 N NL00512873vsH W7 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Productnaam: TRAMAT 200 EC Toelatingsnummer: 12873 N - W7 Aard van

Nadere informatie

Delan DF. BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Delan DF. BASF Nederland B. V., Divisie Agro Delan DF Toelatingsnummer 10001 N W.13 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduidingen: fungicide

Nadere informatie

Stomp 400 SC. BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Stomp 400 SC. BASF Nederland B. V., Divisie Agro Stomp 400 SC Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: Formulering: herbicide suspensie concentraat Werkzame stof: 400 g/l pendimethalin WAARSCHUWING Gevarenaanduidingen: H410 Zeer giftig voor in het

Nadere informatie

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE Nimrod Vloeibaar Unieke meeldauw bestrijding in vele gewassen Gewas Aardbei, appel, boomkwekerijgewas, komkommer, roos, vaste plant FUNGICIDE Werkzame stof: Bupirimaat 250 g/l (27,2 % w/w) Formulering:

Nadere informatie

Frontier Optima. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer N W.3 Productgroep: herbicide Formulering:

Frontier Optima. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer N W.3 Productgroep: herbicide Formulering: Frontier Optima Toelatingsnummer 12283 N W.3 Productgroep: herbicide Formulering: emulgeerbaar concentraat Werkzame stof: 64% dimethenamide-p Waarschuwingszinnen: Xn: Schadelijk N: Milieugevaarlijk 22

Nadere informatie

LEGURAME VLOEIBAAR. 5 L Legurame is een geregistreerd handelsmerk. Herbicide

LEGURAME VLOEIBAAR. 5 L Legurame is een geregistreerd handelsmerk. Herbicide LEGURAME VLOEIBAAR Herbicide Werkzame stof: Carbetamide 300 g/l (30,4% w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat (EC) Resistentiegroep: HRAC K2 Toelatingsnummer: 5634N W.11 Toelatingshouder:

Nadere informatie

Dual Gold 960 EC WG en aanbevelingen, N W.9 bij etiketinstructie versie 9

Dual Gold 960 EC WG en aanbevelingen, N W.9 bij etiketinstructie versie 9 Dual Gold 960 EC WG en aanbevelingen, 12096 N W.9 bij etiketinstructie versie 9 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende

Nadere informatie

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens Defi

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens Defi Lontrel 100 HERBICIDE Toelatingshouder : B.V. Sneeuwbeslaan 20 bus 10 2610 Wilrijk, België Tel : +32.3.450.27.00 ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL IN DE TEELT VAN SUIKER- EN VOEDERBIET, MAIS, KOOLZAAD, VLAS, AARDBEI,

Nadere informatie

Butisan S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer 8660 N W.9 Productgroep: herbicide Formulering: vloeistof Werkzame stof:

Butisan S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer 8660 N W.9 Productgroep: herbicide Formulering: vloeistof Werkzame stof: Butisan S Toelatingsnummer 8660 N W.9 Productgroep: herbicide Formulering: vloeistof Werkzame stof: 500 g/l metazachloor Waarschuwingszinnen: Xn: Schadelijk N: Milieugevaarlijk 20/22 Schadelijk bij opname

Nadere informatie

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE. 148x160mm

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE. 148x160mm 148x160mm Nimrod 250 EC Unieke meeldauw bestrijding in vele gewassen Gewas Aardbei, appel, boomkwekerijgewas, openbaar groen, roos, vaste plant Werkzame stof: Bupirimaat 250 g/l (27,2 % w/w) Aard van het

Nadere informatie

Dual Gold 960 EC WG, N W.8

Dual Gold 960 EC WG, N W.8 Dual Gold 960 EC WG, 12096 N W.8 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst

Nadere informatie

Quickdown Toelatingsnummer: N W.5 Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Werkzame stof: pyraflufen-ethyl Gehalte: 26,5 G/L Inhoud: 5 l

Quickdown Toelatingsnummer: N W.5 Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Werkzame stof: pyraflufen-ethyl Gehalte: 26,5 G/L Inhoud: 5 l Quickdown Toelatingsnummer: 13246 N W.5 Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Werkzame stof: pyraflufen-ethyl Gehalte: 26,5 G/L Inhoud: 5 l Gevaar Gevarenaanduidingen: Veroorzaakt huidirritatie.

Nadere informatie

SPECIMEN MIRAGE ELAN. Fungicide. Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling

SPECIMEN MIRAGE ELAN. Fungicide. Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling MIRAGE ELAN Fungicide Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling Werkzame stof: Prochloraz 450 g/l Gehalte: (37,7 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiecode: FRAC 3 Toelatingsnummer:

Nadere informatie

5 KG FUNGICIDE. Captan 80 % w/w. Breedwerkend fungicide. Gewas Aalbes, aardbei, appel, boomkwekerijgewas, braam, peer UN 3077 WAARSCHUWING

5 KG FUNGICIDE. Captan 80 % w/w. Breedwerkend fungicide. Gewas Aalbes, aardbei, appel, boomkwekerijgewas, braam, peer UN 3077 WAARSCHUWING Merpan Spuitkorrel Captan 80 % w/w Breedwerkend fungicide Gewas Aalbes, aardbei, appel, boomkwekerijgewas, braam, peer FUNGICIDE Werkzame st: Formulerg: Resistentiecode: Captan 80 % w/w Waterdisgeerbaar

Nadere informatie

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens Defi

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens Defi Lontrel 100 HERBICIDE Toelatingshouder: B.V. Sneeuwbeslaan 20 bus 10 2610 Wilrijk, België Tel : +32.3.450.27.00 ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL IN DE TEELT VAN SUIKER- EN VOEDERBIET, MAIS, KOOLZAAD, VLAS, AARDBEI,

Nadere informatie

herbicide met water mengbaar concentraat

herbicide met water mengbaar concentraat Basagran Toelatingsnummer 6034 N W.13 Productgroep: Formulering: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Werkzame stof: Verpakking: Gevarenaanduidingen:

Nadere informatie

EC 200 UN 1993 TEGEN ONKRUIDEN

EC 200 UN 1993 TEGEN ONKRUIDEN EC 200 TEGEN ONKRUIDEN werkzame stof : fluroxypyr-meptyl formulering : emulgeerbaar concentraat (EC) gehalte : 288 g/l toelatingsnummer : 12059 N W.6 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu

Nadere informatie

Nimrod vloeibaar TEGEN SCHIMMELS. inhoud: 5L. Batch nr.: zie verpakking

Nimrod vloeibaar TEGEN SCHIMMELS. inhoud: 5L. Batch nr.: zie verpakking Nimrod vloeibaar TEGEN SCHIMMELS werkzame stof: Bupirimaat bevat tevens: kerosine, lichte fractie, met waterstof behandeld, nafta, zwaar aromatisch formulering: emulgeerbaar concentraat (EC) gehalte: 250

Nadere informatie

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst in de v

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst in de v AZ 500 HERBICIDE ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL TEGEN DICOTYLEN TOE TE PASSEN IN VOOROPKOMST OF VROEGE NAOPKOMST IN DIVERSE GEWASSEN Toelatingsnummer: 15264 N Bevat : SC - suspensieconcentraat op basis van

Nadere informatie

Fungicide WAARSCHUWING. Werkzame stof: Captan 80 % w/w Aard van het preparaat: Waterdispergeerbaar granulaat (WG) Resistentiecode: FRAC M4

Fungicide WAARSCHUWING. Werkzame stof: Captan 80 % w/w Aard van het preparaat: Waterdispergeerbaar granulaat (WG) Resistentiecode: FRAC M4 Merpan Spuitkorrel Fungicide Werkt preventief op een breed scala van schimmels en is niet resistentie gevoelig Voor het gebruik onder andere fruit, bloembollen en boomteelt zoals gespecificeerd de gebruiksaanwijzg.

Nadere informatie

Voorbeeld. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen

Voorbeeld. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen Artikelnaam: Teldor Artikelnummer: 2494705 Toelatingsnummer: 12130 N - W4 Aard van het preparaat: granulaat of korrel Werkzame stof:

Nadere informatie

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens Defi

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden (volgens Defi AZ 500 HERBICIDE ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL TEGEN DICOTYLEN TOE TE PASSEN IN VOOROPKOMST OF VROEGE NAOPKOMST IN DIVERSE GEWASSEN Toelatingsnummer: 15264 N Bevat : SC - suspensieconcentraat op basis van

Nadere informatie

Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10

Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10 Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden

Nadere informatie

Toelatingsnummer: Aard van het preparaat

Toelatingsnummer: Aard van het preparaat Centurion Plus Toelatingsnummer: 14300 N W2 Aard van het preparaat:: Emulgeerbaar concentraat Werkzame stof: clethodim De identiteit van alle stoffen in het mengsel, die bijdragen tot de indeling van het

Nadere informatie

SPECIMEN NIMROD 250 EC 5 L. Fungicide. Preventief en curatief tegen meeldauw, snelle opname dankzij de EC formulering

SPECIMEN NIMROD 250 EC 5 L. Fungicide. Preventief en curatief tegen meeldauw, snelle opname dankzij de EC formulering NIMROD 250 EC Fungicide Preventief en curatief tegen meeldauw, snelle opname dankzij de EC formulering Werkzame stof: Bupirimaat 250 g/l (27,2 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Resistentiecode:

Nadere informatie

Kumulus S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Kumulus S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Kumulus S Toelatingsnummer 6147 N W.6 Productgroep: fungicide Formulering: granulaat of korrel Werkzame stof: 80% zwavel Voorzorgsmaatregelen: SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen

Nadere informatie

Fungicide. Werkt preventief op een breed scala van schimmels en is niet resistentie gevoelig

Fungicide. Werkt preventief op een breed scala van schimmels en is niet resistentie gevoelig Captosan 500 SC Fungicide Werkt preventief op een breed scala van schimmels en is niet resistentie gevoelig Voor het gebruik onder andere bloembollen en fruit zoals gespecificeerd de gebruiksaanwijzg.

Nadere informatie

SPECIMEN. 1 KG Brevis. Vruchtdunner. Met minder dunuren meer kwaliteits vruchten in de juiste maat

SPECIMEN. 1 KG Brevis. Vruchtdunner. Met minder dunuren meer kwaliteits vruchten in de juiste maat Vruchtdunner Met minder dunuren meer kwaliteits vruchten in de juiste maat Werkzame stof: Aard van het preparaat: Wateroplosbaar granulaat (SG) Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87

Nadere informatie

Verdacht van het veroorzaken van kanker. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Verdacht van het veroorzaken van kanker. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Collis Toelatingsnummer 12504 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: suspensie concentraat 200 g/l boscalid en Werkzame stof: 100 g/l kresoxim-methyl Gevarenaanduidingen: Gevaar H351 H410 Verdacht

Nadere informatie

Focus Plus. BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Focus Plus. BASF Nederland B. V., Divisie Agro Focus Plus Toelatingsnummer 10866 N W.9 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduiding: herbicide

Nadere informatie

Fungicide. Breedwerkend fungicide in een groot aantal teelten

Fungicide. Breedwerkend fungicide in een groot aantal teelten Mirador Fungicide Breedwerkend fungicide in een groot aantal teelten Schimmelbestrijding door grondbehandeling in aardappelen en bloembollen én door gewasbehandeling in diverse teelten zoals omschreven

Nadere informatie

5 L. Herbicide. Breed spectrum bodem en contact herbicide; zeer selectief in vele gewassen

5 L. Herbicide. Breed spectrum bodem en contact herbicide; zeer selectief in vele gewassen Afalon Flow Herbicide Breed spectrum bodem en contact herbicide; zeer selectief in vele gewassen Voor het gebruik in onder andere aardappelen, wortelen, bloembollen, boomkwekerijgewassen, fruit en peulvruchten

Nadere informatie

Kenbyo FL. BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Kenbyo FL. BASF Nederland B. V., Divisie Agro Kenbyo FL Toelatingsnummer 11841 N W.3 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduidingen: fungicide

Nadere informatie

Dow AgroSciences 5 L HPE. DowAgroSciences KERB FLO * P DEZE VERPAKKING IS BEDRIJFSAFVAL HERBICIDE

Dow AgroSciences 5 L HPE. DowAgroSciences KERB FLO * P DEZE VERPAKKING IS BEDRIJFSAFVAL HERBICIDE DowAgroSciences KERB FLO * Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. HERBICIDE TRACEABILITY PROVIDING ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL IN DE TEELT VAN WINTERKOOLZAAD, LUZERNE, ONDER

Nadere informatie

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR Scala Toelatingsnummer 11555 N W.4 Productgroep: Formulering: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Werkzame stof: Verpakking: Gevarenaanduidingen:

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT UITBREIDING TOEPASSINGSGEBIED AFGELEIDE TOELATING Op 23 november 2016 is van: Nufarm B.V. Rivium Quadrant 75-7 2909 LC

Nadere informatie

SPECIMEN NIMROD 250 EC 5 L. Fungicide. Preventief en curatief tegen meeldauw, snelle opname dankzij de EC formulering

SPECIMEN NIMROD 250 EC 5 L. Fungicide. Preventief en curatief tegen meeldauw, snelle opname dankzij de EC formulering NIMROD 250 EC Fungicide Preventief en curatief tegen, snelle opname dankzij de EC formulering Werkzame stof: Bupirimaat Gehalte: 250 g/l (26,9 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Resistentiecode:

Nadere informatie

Toelatingsnummer: Aard van het preparaat

Toelatingsnummer: Aard van het preparaat Centurion Plus Toelatingsnummer: 14300 N W3 Aard van het preparaat:: Emulgeerbaar concentraat Werkzame stof: clethodim De identiteit van alle stoffen in het mengsel, die bijdragen tot de indeling van het

Nadere informatie

Voorbeeld. 3 kg. Herbicide. Let op: Laudis WG Voeg olie toe. Toelatingsnummer: N W1 NL C

Voorbeeld. 3 kg. Herbicide. Let op: Laudis WG Voeg olie toe. Toelatingsnummer: N W1 NL C 3 kg Herbicide WG Toelatingsnummer: 13514 N W1 Let op: Laudis WG Voeg olie toe NL80013795C UN 3077 Toelatingshouder: Bayer CropScience SA-NV Postbus 231 3640 AE Mijdrecht Tel. 0297-280618 NL80029527F Chargenr.:

Nadere informatie

Wing P. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer N Productgroep: Formulering:

Wing P. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Toelatingsnummer N Productgroep: Formulering: Wing P Toelatingsnummer 14881 N Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Verpakking: Gevarenaanduidingen: herbicide

Nadere informatie

Paraat. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering:

Paraat. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: Paraat Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: spuitpoeder Werkzame stof: 50% dimethomorf Verpakking: 10 x 1 l en 1 x 10 l Gevarenaanduidingen: H412 Schadelijk voor in het water

Nadere informatie

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimethanil pyrimenthanil GEVAAR

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimethanil pyrimenthanil GEVAAR Scala Toelatingsnummer 11555 N W.5 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduidingen: fungicide

Nadere informatie

Paraat. BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Paraat. BASF Nederland B. V., Divisie Agro Paraat Toelatingsnummer 11432 N W.8 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: Gevarenaanduidingen: H411 fungicide spuitpoeder 50% dimethomorf Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige

Nadere informatie

Brabant Linuron Flowable

Brabant Linuron Flowable BRABANT LINURON FLOWABLE TOELATINGSNUMMER AARD VAN HET PREPARAAT WERKZAME STOF GEHALTE W9 : 10372 N : SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC) : LINURON : 500 G/L GEVARENAANDUIDINGEN H351 Verdacht van het veroorzaken

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 6 november 2014 (20146564 AG) van Nufarm Deutschland GmbH Im Mediapark

Nadere informatie

inhoud: 10 L e UN 3082 FUNGICIDE azoxystrobin 250 g/l suspensie concentraat (SC) 13864N Werkzame stof : Gehalte : Formulering : Toelatingsnummer :

inhoud: 10 L e UN 3082 FUNGICIDE azoxystrobin 250 g/l suspensie concentraat (SC) 13864N Werkzame stof : Gehalte : Formulering : Toelatingsnummer : FUNGICIDE Werkzame stof : Gehalte : Formulering : Toelatingsnummer : azoxystrobin 250 g/l suspensie concentraat (SC) 13864N vorstvrij bewaren goed schudden voor gebruik nooit de verpakking open laten staan

Nadere informatie

AgriChem Metamitron 700

AgriChem Metamitron 700 AGRICHEM METAMITRON 700 TOELATINGSNUMMER AARD VAN HET PREPARAAT WERKZAME STOF GEHALTE W2 : 11503 N : SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC) : METAMITRON : 700 G/L GEVARENAANDUIDINGEN H302 Schadelijk bij inslikken.

Nadere informatie

Collis. BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Collis. BASF Nederland B. V., Divisie Agro Collis Toelatingsnummer 12504 N W.8 Productgroep: fungicide Formulering: Suspensie concentraat Werkzame stof: 200 g/l boscalid 100 g/l kresoxim-methyl Verpakking: 4 x 5 l en 10 x 1 l Gevarenaanduidingen:

Nadere informatie