Gemeente Grootegast Notitie evenementen en festiviteiten - Concept

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Grootegast Notitie evenementen en festiviteiten - Concept"

Transcriptie

1 Gemeente Grootegast Notitie evenementen en festiviteiten - Concept 1. Inleiding In de gemeente Grootegast vinden jaarlijks een groot aantal evenementen en festiviteiten plaats. Dergelijke activiteiten dragen bij aan het sociale en culturele leven in de gemeente. Ze kunnen echter ook leiden tot hinder en vragen daarom een zorgvuldige voorbereiding en belangenafweging. In deze notitie worden voor de komende periode de beleidsuitgangspunten vastgesteld voor twee relevante aspecten bij evenementen en festiviteiten, namelijk geluidhinder en de procedure voor vergunningverlening. 2. Geluidhinder Juridisch kader Geluidhinder bij evenementen wordt in de Algemene plaatselijke verordening in hoofdstuk vier gereguleerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen geluidhinder bij evenementen in horeca-, sport- en recreatieinrichtingen (in dat geval spreekt de regeling over festiviteiten) en geluidhinder bij overige evenementen (wat valt onder het algemene artikel in de APV over geluidhinder). Hier wordt de algemene term evenementen gebruikt, tenzij specifiek de festiviteitenregeling voor horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen bedoeld wordt. Geluidniveaus en geluidhinder Veel evenementen veroorzaken extra geluid in de omgeving, vergeleken met de situatie dat het evenement er niet is. In sommige situaties is het extra geluid beperkt tot meer stemgeluid vanwege de bezoekers van het evenement. Maar het kan ook gaan om versterkt muziekgeluid of motorgeluid dat kilometers ver hoorbaar is. Om te bepalen welk geluidsniveau nog toelaatbaar is, wordt gekeken naar het effect van het geluid op bewoners van woningen in de omgeving van het evenement. Voor reguliere activiteiten (van bijvoorbeeld bedrijven) worden de volgende normen als referentiekader gehanteerd: - tussen en uur: 50 db(a) - tussen en uur: 45 db(a) - tussen en uur: 40 db(a) Het vermelde geluidsniveau is de hoeveelheid geluid die er op de buitengevel van een woning mag zijn. Doordat de gevel van de woning een zekere isolerende waarde heeft (meestal zo'n 25 db(a)) blijft het geluid dat de woning binnendringt afdoende beperkt. Vanwege het herkenbare karakter van muziekgeluid (waardoor muziek vaak als meer storend wordt ervaren dan ander geluid), geldt voor muziek een straffactor van 10 db(a). Dat houdt in dat als het geluid herkenbaar is als muziek, het geluidsniveau op de gevel 10 db(a) minder moet zijn dan de hiervoor genoemde geluidswaarden.

2 Met deze geluidsnormen wordt geluidhinder ten gevolge van dagelijks/regelmatig terugkerende activiteiten afdoende beperkt. Omdat bij evenementen het geluidsniveau aanmerkelijk hoger kan zijn, zijn de reguliere geluidsnormen meestal niet haalbaar. Vanwege het incidentele karakter van evenementen kan een hoger geluidsniveau toelaatbaar zijn dan de geluidsnormen die gehanteerd worden bij reguliere activiteiten van b.v. bedrijven. Om te bepalen tot welk niveau hogere geluidsnormen toelaatbaar kunnen zijn, worden twee situaties onderscheiden: - het geluid geeft ernstige verstoring van de persoonlijke levenssfeer in de woning tijdens de dag/avondperiode; - het geluid leidt tot slaapverstoring tijdens de nachtperiode Van een ernstige verstoring van de persoonlijke levenssfeer tijdens de dag/avondperiode is sprake als er zoveel geluid de woning binnen komt dat het niet meer mogelijk is elkaar op normale gesprekstoon goed te kunnen verstaan. Mensen moeten dan met stemverheffing met elkaar gaan spreken. Dat doet zich voor als het geluid van een evenement een niveau van meer dan 50 db(a) in een woning veroorzaakt en dus (met een gevel isolatie van zo'n 25 db(a)) als het geluid van het evenement een niveau van meer dan 75 db(a) op de gevel heeft. Voor wat betreft slaapverstoring geldt dat ieder verhoging boven de reguliere geluidsnormen voor de nachtperiode een grote kans geeft op slaapverstoring en waarbij de herkenbaarheid van muziekgeluid leidt tot een extra hoge kans op slaapverstoring. Specifiek voor muziekgeluid geldt daarnaast dat lage tonen (met name ritmische basgeluiden) als extra hinderlijk worden ervaren. Daarom wordt steeds vaker bij evenementen voor die lage tonen een extra norm gesteld, uitgedrukt in db(c). Als maximale waarde voor db(c) wordt vaak een waarde die 15 db hoger ligt dan de db(a) waarde. Voor db(c) betekent dat dan een maximum niveau van 90 db(c) gehanteerd. Het voorgaande leidt tot de volgende conclusie: - een verhoogde geluidsbelasting ten gevolge van een evenement kan een beperkt aantal keren per jaar toelaatbaar zijn, mits de gevelbelasting op woningen in de omgeving de 75 db(a) niet overschrijdt, en aanvullend voor muziekgeluid 90 db(c). - een verhoogde geluidsbelasting (ten opzichte van de reguliere geluidnormen) geeft in de nachtperiode een sterk verhoogd risico op slaapverstoring. Anders gezegd: er is een grote kans dat omwonenden uit hun slaap worden gehouden tot de eindtijd van het evenement. Bij de vaststelling van geluidbeleid voor evenementen zijn dus de belangrijkste keuzes: - hoe vaak per jaar is een hogere gevelbelasting (dan de reguliere geluidsnormen) in de dag-/avondperiode toelaatbaar - hoe vaak per jaar is een hogere gevelbelasting in de nachtperiode toelaatbaar en tot welk tijdstip in de nacht. Voor specifieke situaties/evenementen kunnen daarnaast aparte kaders worden vastgelegd.

3 Effectgebied/cumulatie Een normstelling van 75 db(a) op gevels van woningen in de dagperiode betekent een 25 db(a) hogere norm dan bij reguliere activiteiten. Het gebied dat invloed ondervindt van die hoge normstelling kan aanzienlijk zijn. Bij een muziekevenement in de openlucht kan (als vuistregel) uitgegaan worden van een minimaal noodzakelijke afstand van 100 meter tussen muziekpodium en woningen om die 75 db(a) te halen. Ook geldt (als vuistregel) dat een verdubbeling van de afstand een verlaging betekent van 3 db(a) van het geluidsniveau. Dit betekent dat tot op meerdere kilometers van een evenement in de openlucht sprake kan zijn van hinder en met name (in de nachtperiode) van slaapverstoring. Bij evenementen in gebouwen is het effectgebied over het algemeen aanmerkelijk kleiner door de isolerende waarde van de gebouwen, maar beperkt zich niet tot de dichtstbijzijnde woningen. Vanwege de omvang van het mogelijke effectgebied kan er een cumulatie-effect optreden door het vergunnen van evenementen op ogenschijnlijk afzonderlijke locaties. Dit cumulatie-effect kan voorkomen worden door bij de beoordeling van een aanvraag voor een evenement niet alleen te betrekken hoeveel evenementen er al vergund zijn voor die locatie, maar ook in hoeverre er overlap is van effectgebieden van reeds vergunde evenementen op andere locaties Aantal geluidontheffingen per jaar In de afgelopen jaren is het volgende beleid gevoerd: - horeca-, sport- en recreatieinrichtingen konden op grond van de APV maximaal zes keer per jaar ontheffing krijgen van de reguliere geluidsnormen voor incidentele festiviteiten - daarnaast kon het college voor die inrichtingen collectieve festiviteiten aanwijzen. Van die aanwijzingsmogelijkheid is in december voor het eerst gebruik gemaakt door de oudejaarsnacht aan te wijzen als collectieve festiviteit - voor evenementen op andere locaties dan de horeca-, sport- en recreatieinrichtingen was het uitgangspunt dat er op een bepaalde locatie maximaal zes keer per jaar een geluidsontheffing wordt gegeven voor activiteiten die tot na uur voortduurden. Voor activiteiten die alleen in de dagperiode plaatsvonden werd niet een specifiek criterium gehanteerd. In de praktijk zijn er geen locaties in de openlucht waar vaker dan zes keer per jaar ontheffing is verleend in verband met geluid. - geen wijziging is het beleid t.a.v. het aantal incidentele festiviteiten in horeca-. sport- en recreatieinrichtingen - de mogelijkheid om collectieve festiviteiten aan te wijzen vaker gebruiken (b.v. 2 maal tijdens een feestweek in een bepaald dorp) - het college kan weigeren toestemming te geven voor een festiviteit als een ondernemer in een bepaalde periode vaker dan één keer per vier weken een festiviteit plant. - als bijzondere locatie geldt de inrichting Party- en recreatiecentrum Strandheem. Voor die locatie wordt voorgesteld geen ontheffingen te verlenen tijdens basisschoolvakanties en tijdens weekenden rond feestdagen. De locatie is zeer goed geschikt voor grootschalige (buiten)evenementen. Ieder evenement leidt echter tot aanzienlijke overlast voor de nabijgelegen camping Strandheem. Een evenwicht tussen beide belangen wordt gevonden door in de drukste periodes van de camping geen festiviteiten toe te staan. - het college kan andere bijzondere locaties vaststellen waarvoor vanwege gevoelige objecten in de omgeving nadere restricties gelden voor het verlenen van ontheffingen.

4 - voor evenementen buiten inrichtingen als uitgangspunten hanteren: maximaal zes keer per jaar op een bepaalde locatie; bij nieuwe evenementen, d.w.z. evenementen die niet tot dusver regelmatig plaatsvonden, rekening houden met cumulatie in het effectgebied; als er een bijzonder maatschappelijk of cultureel belang aanwezig is bij een evenement, kan afgeweken worden van het maximum van zes keer per jaar. - specifiek voor auto- en motorraces c.q. andere wedstrijden met motorvoertuigen wordt een terughoudender beleid gevoerd, gelet op de specifieke hinder van dergelijke activiteiten. Een uitbreiding van het aantal dagen per locatie dat er wedstrijden plaatsvinden of nieuwe locaties voor wedstrijden wordt niet voorgestaan, tenzij het locaties betreft waar het geluidsniveau op de dichtstbijzijnde woningen onder de 60 db(a) blijft. Motivatie: Vanuit horeca-ondernemers is gevraagd om zowel het aantal incidentele festiviteiten te verhogen alsook de eindtijden later te laten zijn. Hierover wordt opgemerkt dat een horeca-ondernemer een onbeperkt aantal festiviteiten kan organiseren als hij ervoor zorgt dan zijn onderneming voldoende geïsoleerd is en daardoor de geluidnormen niet overtreedt. De festiviteitenregeling geeft, als uitzondering, toestemming om geluidoverlast te veroorzaken. Een verruiming van de ontheffingen kan leiden tot minder draagvlak en tolerantie voor een onderneming vanuit de omgeving. Omdat festiviteiten in horecabedrijven vrijwel zonder uitzondering tot na uur voortduren, wordt niet voorgesteld het aantal ontheffingen van de geluidnormen te verhogen. Wel wordt (zie verderop) een voorstel gedaan tot latere eindtijden. Ook festiviteiten die elkaar in een korte periode frequent opvolgen, kunnen de ondervonden hinder vergroting. Om die reden is aangegeven dat het college in zo'n geval de gevraagde ontheffing kunnen weigeren. Voor evenementen buiten inrichtingen wordt voor bestaande evenementen aangesloten bij de praktijk in de afgelopen jaren. Voor nieuwe evenementen wordt enerzijds een aanvullend (beperkend) criterium gehanteerd door rekening te gaan houden met cumulatie-effecten. Anderszijds biedt het criterium maatschappelijk of cultureel belang ruimte voor maatwerk. De bijzondere regelingen t.av. de locatie Strandheem en t.a.v. wedstrijden met motorvoertuigen zijn in het voorstel voor beleid gemotiveerd. Eindtijden In de afgelopen jaren is het volgende beleid gevoerd: - op zondag t/m donderdag was de uiterlijke eindtijd voor geluidontheffingen uur - op vrijdag en zaterdag was de uiterlijke eindtijd uur. Een eindtijd van uur was ook mogelijk op bijzondere feestdagen en op een doordeweekse dag tijdens een feestweek in een dorp - in enkele bijzondere situaties was een eindtijd van uur mogelijk, b.v. een vrijdag- of zaterdagavond in een feestweek, of omdat voor een specifiek evenement al heel lang een eindtijd van uur was gehanteerd. - op zondag t/m donderdag blijft de uiterlijke eindtijd uur. - op vrijdag en zaterdag, bijzondere feestdagen en een doordeweekse dag tijdens een feestweek wordt een eindtijd van uur mogelijk voor inpandige festiviteiten in horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen. Voor festiviteiten/evenementen die (mede) in de openlucht plaatsvinden en blijft een uiterlijke eindtijd van uur gelden. Als het voorstel wordt overgenomen om

5 ook besloten festiviteiten in aanmerking te laten komen voor een geluidontheffingen, gaat daarvoor een eindtijd gelden van uur op vrijdag en zaterdag; op andere dagen geldt daarvoor een eindtijd van uur. - voor de oudejaarsnacht geldt geen eindtijd bij inpandige festiviteiten in horeca-, sport- en recreatieinrichtingen. Motivatie Vanuit de horecaondernemers is gevraagd om zowel het aantal incidentele festiviteiten te verhogen als de eindtijden later te laten zijn. Dat er op latere eindtijden wordt gevraagd heeft vooral maken met het feit dat het horecabezoek laat begint. Door een eindtijd van uur is een festiviteit door een horecaondernemers nauwelijks rendabel te maken. Het verzoek om eindtijden later te laten zijn wordt overgenomen. Het verzoek om meer incidentele festiviteiten is niet overgenomen. Zowel meer incidentele festiviteiten als latere eindtijden zou voor omwonenden een zeer sterke toename van de overlast betekenen. Latere eindtijden worden alleen in het weekend (en enkele feestdagen) toegestaan. Latere eindtijden gelden niet voor festiviteiten die (mede) in de openlucht plaatsvinden. De reden hiervoor is dat het effectgebied van een evenement in de openlucht en daardoor in de meeste situaties ook het aantal gehinderden aanmerkelijk groter is dan bij inpandige evenementen, waarbij de schil van het gebouw waar het evenement plaatsvindt als isolatie werkt. Openbaar/besloten In de afgelopen jaren is het volgende beleid gevoerd: Er werden geen ontheffingen verleend voor evenementen die geen sterk openbaar karakter hadden ( besloten evenementen). Een evenement werd als besloten beschouwd als het niet vrij (dwz al dan niet tegen betaling) toegankelijk was voor de mensen in het gebied waar het evenement georganiseerd werd. Jubileumvieringen van scholen of sportverenigingen uit een bepaald dorp werden ook als openbaar aangemerkt, ook als alleen (oud)leerlingen van de school of leden van de sportvereniging toegang hadden. De achtergrond van dat beleid was de gedachte dat ontheffingen voor geluidhinder van de omwonenden een zekere mate van tolerantie vraagt. De tolerantie wordt in het algemeen groter geacht voor openbare evenementen, dan voor evenementen waar degenen die hinder ondervinden zelf geen toegang toe hebben. De vereiste dat een evenement een openbaar karakter moet hebben komt te vervallen voor festiviteiten in horeca-, sport- en recreatieinrichtingen. Besloten festiviteiten tellen wel mee voor de maximaal zes incidentele festiviteiten waarvoor horeca-, sport- en recreatieinrichtingen jaarlijks een ontheffing van de geluidsnormen kunnen krijgen. In afwijking van festiviteiten met een sterk openbaar karakter, gelden voor besloten festiviteiten andere uiterlijke eindtijden (zie het onderdeel Eindtijden). Voor evenementen op andere locaties blijft gelden dat een evenement een sterk openbaar karakter moet hebben om voor een geluidontheffing in aanmerking te komen. Motivatie Door het vereiste van sterk openbaar karakter te laten vervallen, krijgen horecaondernemers de mogelijkheid om de festiviteitenregeling te gebruiken voor b.v. bedrijfsfeesten, huwelijken e.d. De commerciële mogelijkheden worden groter. Omdat dergelijke feesten in het algemeen eerder beginnen en eindigen dan festiviteiten die zich richten op reguliere horecabezoekers, kan in het weekend een eerdere eindtijd worden gesteld. Voor omwonenden betekent dit dat

6 zij weliswaar overlast hebben van een besloten feest, maar ook dat de overlast eerder is beëindigd dan bij een openbaar feest. Een onbedoeld gevolg van deze nieuwe regeling kan zijn dat inrichtingen die tot dusver niet of nauwelijks festiviteiten organiseren, zich gaan richten op besloten feesten. Dit kunnen ook paracommerciële inrichtingen zijn die vallen onder de groep horeca-, sport- en recreatieinrichtingen. Niet alleen betekent dit vaker overlast voor omwonenden van dergelijke inrichtingen; het kan ook leiden tot oneigenlijke concurrentie met de reguliere horeca. 3. Procedures Voor kleinschalige evenementen is er een meldingsprocedure. Een melding moet 10 dagen voor het evenement worden ingediend. Voorwaarde voor meldingsplichtige evenementen is dat er geen geluidhinder is. Een ontheffing voor geluidhinder is dan niet nodig. Grotere evenementen en evenementen waarbij geluidhinder kan optreden zijn vergunningplichtig. De algemene regels van de APV geven aan dat een aanvraag minimaal drie weken voor een evenement moet worden ingediend. Wordt de aanvraag later ingediend, dan kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten. De beslistermijn is 8 weken; die termijn kan eenmaal met 8 weken verlengd worden. Voor festiviteiten in horeca-, sport- en recreatieinrichtingen is meestal geen evenementenvergunning nodig. Wel is een ontheffing geluidhinder nodig als aannemelijk is dat de reguliere geluidnormen worden overschreden. Een aanvraag voor ontheffing moet minimaal twee weken voor de festiviteit worden ingediend. Bij grootschalige evenementen blijkt, mede vanwege de noodzakelijke advisering van b.v. de politie en de veiligheidsregio, dat regelmatig een langere voorbereidingstijd dan 8 weken noodzakelijk is. Ook de termijn van 16 weken wordt soms niet gehaald. Het komt voor dat een vergunning kort voor aanvang van een evenement verleend word, terwijl er formeel ook nog een bezwaartermijn is van 6 weken. Een aanvraag voor een evenement wordt steeds eenmalig verleend. Vanuit organisatoren van evenementen is verzocht of het mogelijk is om voor een evenement dat jaarlijks terugkeert (b.v. een dorpsfeest) een meerjarige vergunning te krijgen. Dit geeft de organisatoren meer zekerheid over het (tijdig) hebben van een vergunning en geeft minder administratieve lasten. Voorgesteld wordt om de indieningstermijn voor evenementen te verlengen naar 4 maanden voor de beoogde datum van het evenement. De behandelingstermijn wordt 12 weken; deze periode kan eenmalig met 8 weken worden verlengd. Voor evenementen die jaarlijks terugkeren komt er een mogelijkheid om een vijfjarige vergunning aan te vragen. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vijfjarige vergunning zijn: - het evenement is al twee keer georganiseerd zonder dat er overtreding van de voorschriften van de evenementenvergunning of daarmee samenhangende vergunningen/ontheffingen is geconstateerd; - het evenement heeft ieder jaar een vrijwel vergelijkbare opzet (aard van de activiteiten, begin en eindtijden); het vindt ieder jaar plaats op dezelfde locatie(s); het vindt ieder jaar plaats in dezelfde week (of hooguit een week eerder of later); - er is een duidelijke organisatie die verantwoordelijk is voor het organiseren van

7 het evenement in de naleving van de voorschriften; - de aanvraag voor een vijfjarige vergunning wordt minimaal 26 weken voorafgaand aan het eerstvolgende evenement ingediend. Aan een vijfjarige vergunning worden als extra voorwaarden verbonden: - dat ieder jaar minimaal 4 maanden voorafgaand aan het evenement het programma wordt ingediend bij de gemeente - dat de vergunning wordt ingetrokken bij niet-naleving van de voorwaarden van de vergunning of een daarmee samenhangende vergunning/ontheffing Motivatie Door een eerdere indieningstermijn en een langere behandelingstermijn vast te leggen, worden meer reële termijnen gehanteerd voor de behandeling van aanvragen voor evenementenvergunningen. De aanvrager heeft daardoor meer zekerheid dat hij een vergunning tijdig tegemoet kan zien. Verder ontstaat minder vaak de situatie dat de termijn tussen vergunningverlening en datum van het evenement (veel) korter is dan de formele bezwaartermijn van zes weken. Met het creëren van de mogelijkheid van een meerjarige vergunning wordt tegemoet gekomen aan de wens van organisatoren van evenementen. Nadeel is dat de mogelijkheid voor belanghebbenden om bezwaar te maken tegen een evenement daardoor beperkt wordt tot eenmaal in de vijf jaar. Daar staat tegenover dat de vergunninghouder van een meerjarige vergunning extra zorg zal dragen voor naleving van de voorschriften, omdat niet-naleving kan leiden tot het intrekken van de vergunning.

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0041 Rv. nr.: 09.0041 B&W-besluit d.d.: 21-4-2009 B&W-besluit nr.: 09.0194 Naam programma +onderdeel: Omgevingskwaliteit Onderwerp: Wijziging artikelen 4.1.1 tot en met 4.1.4 Algemene

Nadere informatie

Voorbeeld van gemeentelijk evenementenbeleid. gemeente Nijmegen. Directie Grondgebied

Voorbeeld van gemeentelijk evenementenbeleid. gemeente Nijmegen. Directie Grondgebied Voorbeeld van gemeentelijk evenementenbeleid gemeente Nijmegen Inleiding S De voorbereiding S Het beleid S De toekomst Inleiding Eigen beleid: Geluidbeleid voor evenementen in de openlucht Festiviteitenregeling

Nadere informatie

Locatiebeleid evenementen

Locatiebeleid evenementen A gemeente Eindhoven Locatiebeleid evenementen Veiligheid & Bestuur Cluster Evenementen December 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum December 2013 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleid vergunningverlening muziekgeluid in de buitenlucht gemeente Harderwijk

Beleid vergunningverlening muziekgeluid in de buitenlucht gemeente Harderwijk Beleid vergunningverlening muziekgeluid in de buitenlucht gemeente Harderwijk Versie: 1.5. Datum: april 2016 1 Beleidsregels vergunningverlening muziekgeluid in de Buitenlucht Om evenementen in Harderwijk

Nadere informatie

Locatiebeleid Evenementen. Centrum West

Locatiebeleid Evenementen. Centrum West Locatiebeleid Evenementen Centrum West gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Datum juni

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl Stadsdeel Zuid Dagelijks bestuur Postbus 74019 1070 BA Amsterdam Inspraakreactie voorgesteld evenementenbeleid

Nadere informatie

Bijlage 3 Zienswijzennota

Bijlage 3 Zienswijzennota Bijlage 3 Zienswijzennota Inleiding De concept evenementenverordening heeft ter inzage gelegen van 20 maart 2014 tot en met 1 mei 2014. Tijdens deze inzageperiode zijn verschillende zienswijzen ontvangen

Nadere informatie

Geluidbeleid voor evenementen

Geluidbeleid voor evenementen Geluidbeleid voor evenementen December 014. Geluidbeleid evenementen binnenstad, inclusief Eemplein Het geluidbeleid ten aanzien van de evenementen in de binnenstad, inclusief het Eemplein, kenmerkt zich

Nadere informatie

Behoort bij punt 17 van de agenda voor de raadsvergadering van 19 mei 2008

Behoort bij punt 17 van de agenda voor de raadsvergadering van 19 mei 2008 Behoort bij punt 17 van de agenda voor de raadsvergadering van 19 mei 2008 onderwerp: Uitgangspunten voor evenementen in Cuijk afdeling: Algemene Zaken portefeuillehouder: L.M. Schoots Samenvatting voorstel

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne

Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne Gemeenteblad nr. 75, 23 oktober 2013 Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne Deurne, 10 oktober 2013. Versie 1.0. Colofon: Portefeuillehouder : H.J. Mak,

Nadere informatie

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER DEFINITIEF Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Registratiekenmerk: VVH/vr/615324 BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VLISSINGEN ONDERWERP Op 1 januari 2008 is het Besluit

Nadere informatie

Geluidbeleid voor evenementen

Geluidbeleid voor evenementen Geluidbeleid voor evenementen juli 2016 1 Geluidbeleid voor evenementen juli 2016 Inhoud 1 Inleiding p. 3 1.1 Reikwijdte van het geluidbeleid voor evenementen p. 3 1.2 Relatie met de APV p. 4 1.3 Naleven

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 m Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014 i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 DRANK- EN HORECAVERORDENING 2014 Verordening afdeling 8a model-apv: bijzondere bepalingen over horecabedrijven

Nadere informatie

Evenementenvergunning

Evenementenvergunning Evenementenvergunning Datum: 6-01-2011 Naam: Evenementenvergunning versie 1 revisie 3 Status: definitief Inhoudsopgave 1. Evenementenvergunning... 3 1.1. Ontvangst aanvraag... 5 1.2. Versturen ontvangst-bevestiging...

Nadere informatie

Evaluatie verordening Paracommercie

Evaluatie verordening Paracommercie * Evaluatie verordening Paracommercie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Dorpshuizen, MFC s en wijkgebouwen 4 3. Commerciële horeca 5 4. Conclusie 6 5. Advies 7 Pagina 2 van 8 1. Inleiding In de vergadering

Nadere informatie

I I. OóijÉ^1!^ Het betreft de navolgende geringe aanpassingen ten opzichte van de laatste model-apv van VNG.

I I. OóijÉ^1!^ Het betreft de navolgende geringe aanpassingen ten opzichte van de laatste model-apv van VNG. I I BEEK NUTH INTERQEMEENTELIJKE STEIN MILIEUDIENST College van B en W Gemeente Nuth t.a.v. de heer E.Berger Postbus 22000 6360 AA Nuth GEMEENTE NUTH Volgnr...2 ï Q(2^./..3.5r.7.^. Ingek. j 6 mi 2009 Verzonden

Nadere informatie

Evenementenbeleid. Gemeente Marum. Evenementenbeleid Gemeente Marum 2009 1

Evenementenbeleid. Gemeente Marum. Evenementenbeleid Gemeente Marum 2009 1 Evenementenbeleid Gemeente Marum 2009 Evenementenbeleid Gemeente Marum 2009 1 Evenementenbeleid Gemeente Marum Inleiding De Gemeente Marum kent sinds 1999 een evenementenbeleid. In het voorjaar 2008 is

Nadere informatie

S. van Dongen raad00691

S. van Dongen raad00691 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email S. van Dongen 040 2083 573 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00691 Wijzigen APV / implementatie

Nadere informatie

Overzicht van het participatietraject

Overzicht van het participatietraject Bijlage: Overzicht van het participatietraject In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de bijdragen van de verschillende partijen in de totstandkoming van de Evenementenverordening 2014. De reacties

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014 Nr. x Herziening vrijstellingsverordening inrichtingen milieubeheer (raadsbesluit van 26 juni 2008, waarin opgenomen de eerste wijziging, besluit van 9 april 2009) De raad

Nadere informatie

Herziening van de Geluidnota Enschede (Ontwerp, 2017)

Herziening van de Geluidnota Enschede (Ontwerp, 2017) Herziening van de Geluidnota Enschede 2009-2012 (Ontwerp, 2017) Versie 15 maart 2017 Afdeling Strategie en Beleid / Bestemmen en Vergunnen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Achtergrond 1.2 Aanleiding en doel

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 42/2013 Datum : 11 april 2013 B&W datum : Portefeuillehouder : Onderwerp : beantwoording vragen gesteld in de RTG B&F/Ruimte d.d. 2 april 2013 inzake voorstel tot vaststellen

Nadere informatie

1. Inleiding Inrichtingen Festiviteiten Evenementen Overige geluidhinder

1. Inleiding Inrichtingen Festiviteiten Evenementen Overige geluidhinder Toezichtplan Geluid Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Toezicht geluidsnormen... 4 2.1 Aanleiding geluidsmetingen... 4 2.2 Uitvoering geluidsmetingen... 4 2.2.1 Meetmethode... 4 2.2.2 Meetapparatuur...

Nadere informatie

Voorstel De artikelen 4:2 en 4:3 (festiviteitenregeling) van de Algemene plaatselijke verordening (APV) te wijzigen.

Voorstel De artikelen 4:2 en 4:3 (festiviteitenregeling) van de Algemene plaatselijke verordening (APV) te wijzigen. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B23 Onderwerp: wijziging festiviteitenregeling Algemene plaatselijke verordening Datum B&W-vergadering: 15 april 2014 Datum raadsvergadering: 21 mei 2014 Datum carrousel:

Nadere informatie

Geluid. Dag 2 12.30 13.15

Geluid. Dag 2 12.30 13.15 Geluid Dag 2 12.30 13.15 1 2 De leerdoelen zijn de relatie met andere wet- en regelgeving de wijzigingen t.o.v. oude regelgeving de recente ontwikkelingen t.a.v. geluid(beleid) 3 5 Thema Geluid 5.1 5.2

Nadere informatie

Activiteitenbesluit: Geluid

Activiteitenbesluit: Geluid Activiteitenbesluit: Geluid Januari 2008 De geluidsvoorschriften in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, ofwel het Activiteitenbesluit, komen grotendeels overeen met de geluidsvoorschriften

Nadere informatie

Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden (Maart 2015)

Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden (Maart 2015) 1 Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden (Maart 2015) Inhoudsopgave: Inleiding Pag. 3 Beleidsregel Pag. 5 Tabel Pag. 7 Toelichting Pag. 9 2 Inleiding Voorkomen en

Nadere informatie

Locatiebeleid evenementen

Locatiebeleid evenementen A gemeente Eindhoven Locatiebeleid evenementen Genneper Parken VB - februari 2014 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, Veiligheid cluster Evenementen Datum februari 2014 gemeente

Nadere informatie

1. Aanleiding Conclusie... 7

1. Aanleiding Conclusie... 7 F 1. Aanleiding... 3 2. Uitgangspunten... 4 Wettelijk kader...4 Akoestische situatie uitgaangsgebied...5 Uitwerking Achtergrondniveaus...5 3. Geluidsuitbreiding horeca inrichtingen... 6 4. Conclusie...

Nadere informatie

NOTITIE GELUID BIJ EVENEMENTEN IN DE GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN

NOTITIE GELUID BIJ EVENEMENTEN IN DE GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN NOTITIE GELUID BIJ EVENEMENTEN IN DE GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN 1. Inleiding Evenementen zijn belangrijk voor een gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de leefbaarheid van een buurt en het toerisme. Evenementen

Nadere informatie

bijevenementenin de buitenlucht Richard Lekkerkerker

bijevenementenin de buitenlucht Richard Lekkerkerker (Geluid-)normenvoormuziekgeluid bijevenementenin de buitenlucht Richard Lekkerkerker Meer dan db(a) en db(c) Acceptatie van bewoners: 2 Categoriën gecombineerd met eindtijden Geschiktheid van locaties

Nadere informatie

Evenementen met luide muziek. Erik Roelofsen. Directeur / adviseur Nederlandse Stichting Geluidshinder

Evenementen met luide muziek. Erik Roelofsen. Directeur / adviseur Nederlandse Stichting Geluidshinder Evenementen met luide muziek Erik Roelofsen Directeur / adviseur Nederlandse Stichting Geluidshinder Inhoud Waar wil ik het met u over hebben? - Waarom? - Wat willen wij erin opnemen? - Hoe gaan we dat

Nadere informatie

Activiteitenbesluit Geluid

Activiteitenbesluit Geluid Activiteitenbesluit Geluid Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, ofwel het Activiteitenbesluit in werking getreden. Bij het Activiteitenbesluit hoort een ministeriële

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 1 STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID WESTVOORNE Inleiding In de gemeente Westvoorne worden veel leuke evenementen georganiseerd. Veel van deze evenementen zijn jaarlijks terugkerend,

Nadere informatie

Beleidsnotitie Geluiddragende evenementen gemeente Leek 2014

Beleidsnotitie Geluiddragende evenementen gemeente Leek 2014 Beleidsnotitie gemeente Leek 2014 Hoofdstuk 1 Inleiding Op 18 januari 2011 is de beleidsnotitie vastgesteld. De beleidsnotitie is op 5 maart 2014 in de raadscommissie geëvalueerd. Op basis van de evaluatie,

Nadere informatie

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV)

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Voordat u een evenement organiseert, moet u altijd nagaan of de door u gewenste locatie vrij is: zo is er elke maandag markt op het Raadhuisplein. Op de

Nadere informatie

Locatieprofiel Veerplein

Locatieprofiel Veerplein Locatieprofiel Veerplein Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk

Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk Algemeen Op grond van de Apv Moerdijk (hierna: Apv) is het niet toegestaan om een evenement te organiseren zonder vergunning van de burgemeester. De weigeringsgronden,

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Nummer : 12-17.2013 Onderwerp : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Korte inhoud : Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Op grond van deze wet dient de gemeenteraad voor

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente Gouda dienst Recht en Veiligheid afdeling Veiligheid en Handhaving steller Caroline Groothuis onderwerp Winkeltijdenverordening Gouda 2011 telefoon

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Gemeente Haarlemmermeer/Cluster RO/BVRM Akoestisch onderzoek Onderzoek Naam Adres Evenemententerrein Abbenes Bp Abbenes van Voorstlaan - Abbenes Steller: L. Herveille Rapport: 2015-01-BP Versie: 01 Datum:

Nadere informatie

Notitie Dorpshart Soesterberg; geluidbelasting op de omgeving. 1 Inleiding

Notitie Dorpshart Soesterberg; geluidbelasting op de omgeving. 1 Inleiding Notitie 00988-12528-03 Dorpshart Soesterberg; geluidbelasting op de omgeving Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl

Nadere informatie

Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen 2013

Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen 2013 versie: definitief 2013 Regeling Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen 2013 Op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering Datum:

Voordracht voor de raadsvergadering Datum: Nummer Afdeling BD2011-004305 Voordracht voor de raadsvergadering Datum: 21-12-2011 Publicatiedatum Programma 4 Werk, Inkomen en Economie Agendapunt

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Activiteitenbesluit milieubeheer, Afdeling 8 (Tekst geldend op: ) Afdeling 8. Geluidhinder Artikel 16b Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting

Nadere informatie

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester,

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Bijlage 34 blz. 1 VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Aanleiding In het kader van deregulering van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Overzicht Reclamanten Nr. Naam / Adres 1. XXX (Rijpersweg 108, Oud Gastel) 2. XXX (Rijpersweg 73a, Oud Gastel) 3. XXX (Rijpersweg

Nadere informatie

Provinciaal blad 2011, 54

Provinciaal blad 2011, 54 Provinciaal blad 2011, 54 ISSN 0920-105X Beleidsregels van de Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 8 november 2011, nummer 809793C6, voor het verlenen van ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk

Nadere informatie

Kenmerk: / gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

Kenmerk: / gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; Kenmerk: 210761 / 211308 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; B E S L

Nadere informatie

Raadsnotitie bestuurlijke lus Bestemmingsplan "Recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld"

Raadsnotitie bestuurlijke lus Bestemmingsplan Recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld Raadsnotitie bestuurlijke lus Bestemmingsplan "Recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld" 03-09-2015 Bij besluit van 27 november 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Recreatieplas Cattenbroek

Nadere informatie

Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen.

Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen. Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen. Afdeling 7 Evenementen Artikel 2:24 Begripsbepaling (evenement)

Nadere informatie

Locatieprofiel De Loper

Locatieprofiel De Loper Locatieprofiel De Loper Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen

Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen Door de vaststelling van het beleid van de veiligheidsregio Fryslân (2012) waarin de aanpak voor grootschalige evenementen op regionaal niveau is geregeld is

Nadere informatie

Geluidberekening evenementen de Heus d.d. 30 januari 2015

Geluidberekening evenementen de Heus d.d. 30 januari 2015 Geluidberekening evenementen de Heus d.d. 30 januari 2015 Het oude fabrieksterrein van de Heus aan de Veemarktweg te s-hertogenbosch wordt herontwikkeld. Om te onderzoeken wat het geluid in de omgeving

Nadere informatie

Beleid inzake sluitingstijden Gemeente Leidschendam-Voorburg

Beleid inzake sluitingstijden Gemeente Leidschendam-Voorburg Beleid inzake sluitingstijden 2011 Gemeente Leidschendam-Voorburg 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1 Juridisch kader 4 1.1 Algemene Plaatselijke Verordening 4 1.2 Beleid 4 2 Het sluitingstijdenbeleid

Nadere informatie

Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit

Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit Deze bijlage maakt deel uit van de Beleidsregel VTH 2016 provincie Groningen Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregel

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Locatieprofiel Broekweg

Locatieprofiel Broekweg Locatieprofiel Broekweg Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de raad van de gemeente Wormerland. Datum aanmaak 25 mei Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011

RAADSVOORSTEL. Aan de raad van de gemeente Wormerland. Datum aanmaak 25 mei Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 25 mei 2011 Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 Programma en portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, portefeuillehouder:

Nadere informatie

Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn. In werking getreden op 28-5-2008. Geluid en evenementen Apeldoorn

Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn. In werking getreden op 28-5-2008. Geluid en evenementen Apeldoorn Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn In werking getreden op 28-5-2008 Geluid en evenementen Apeldoorn 1 1. Inleiding Apeldoorn is een levendige stad waar vele evenementen worden georganiseerd. Deze

Nadere informatie

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET.

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. De raad van de gemeente Loon op Zand gelet op de artikelen 4, eerste tot en met

Nadere informatie

VERORDENING. Geluidsverordening evenementen en horeca 2015 gemeente Aalten. Archiefexemplaar

VERORDENING. Geluidsverordening evenementen en horeca 2015 gemeente Aalten. Archiefexemplaar VERORDENING Archiefexemplaar Geluidsverordening evenementen en horeca 2015 gemeente Aalten Auteur Jan ten Klooster Functie beleidsmedewerker geluid Datum 21 mei 2015 Versienummer Inhoudsopgave Afdeling

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Belangenvereniging Het Rond Mevrouw M. Mol Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van

Nadere informatie

"Beleidsregels evenementen 2017"

Beleidsregels evenementen 2017 Het college van Maasdriel en de burgemeester van Maasdriel, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; gelet op artikel 2:24 tot en met 2:26

Nadere informatie

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat. DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE AALTEN 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de Drank- en Horecawet; b. vergunning : de vergunning

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Plaatselijke Verordening Eemsmond

Onderwerp : Algemene Plaatselijke Verordening Eemsmond Nummer : 12-15.2014 Onderwerp : Algemene Plaatselijke Verordening Eemsmond Korte inhoud : De huidige Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Eemsmond dateert van 2010. Een redactionele wijziging

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

Locatiebeleid Evenementen. Centrum Oost

Locatiebeleid Evenementen. Centrum Oost Locatiebeleid Evenementen Centrum Oost gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Datum juni

Nadere informatie

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke

Nadere informatie

Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden

Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden Nadere invulling van: Algemene plaatselijke verordening, artikel 4.1.1 Bouwbesluit 2012, artikel 8.4 Nijmegen, 24 april 2012 Gemeente Nijmegen Afdeling

Nadere informatie

: 6e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): sluitingstijden horeca

: 6e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): sluitingstijden horeca Raad : 5 oktober 2004 Agendanr. : Doc.nr : B200410086 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : 6e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): sluitingstijden horeca Inleiding

Nadere informatie

Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden 2014 1 Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden 2014 Inhoudsopgave: Inleiding Pag. 3 Beleidsregel Pag. 5 Tabel Pag. 7 Toelichting Pag. 9 2 Inleiding Voorkomen en beperken

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Notitie regulering nachtelijke overlast Schiermonnikoog (Algemene Plaatselijke Verordening).

Notitie regulering nachtelijke overlast Schiermonnikoog (Algemene Plaatselijke Verordening). Notitie regulering nachtelijke overlast Schiermonnikoog (Algemene Plaatselijke Verordening). 1. Aanleiding. De afgelopen drie zomerseizoenen is een aantal klachten binnengekomen over nachtelijke geluidsoverlast

Nadere informatie

Geluid in de omgeving ten gevolge van evenementen rond de Wijthmenerplas te Zwolle

Geluid in de omgeving ten gevolge van evenementen rond de Wijthmenerplas te Zwolle Geluid in de omgeving ten gevolge van evenementen rond de Wijthmenerplas te Zwolle Rapportnummer E 1063-1-RA d.d. 28 mei 2015 Geluid in de omgeving ten gevolge van evenementen rond de Wijthmenerplas te

Nadere informatie

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten KADER Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten PRINCIPE TOEPASSING LEUVEN POLITIEREGLEMENT ARGUMENTATIE VOLGENDE STAPPEN KADER Wetgeving voor 1 januari

Nadere informatie

Evenementenbeleid Boxmeer

Evenementenbeleid Boxmeer Evenementenbeleid Boxmeer Pieter Jans (Geluidspecialist) Arie Peters (Teammanager Vergunningen, toezicht en handhaving) Evenementenbeleid boxmeer Evenementenbeleid van 2008 - Gemeente wil actualiseren

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Zaaknummer 2017-204942 Maastricht 17 oktober 2017 Ons kenmerk 2017/71446 Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Verordening Winkeltijden Nijmegen 2013

Verordening Winkeltijden Nijmegen 2013 De raad van de gemeente Nijmegen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013, gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet; besluit vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus'

Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus' Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus' Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Notitie Commentaar op de Inspraak. Concept-Horecabeleidsplan Helmond 2011-2015

Notitie Commentaar op de Inspraak. Concept-Horecabeleidsplan Helmond 2011-2015 Notitie Commentaar op de Inspraak Concept-Horecabeleidsplan Helmond 2011-2015 Helmond, 31 mei 2011, College van burgemeester en wethouders. 1 1. Inleiding: De gemeente heeft in samenspraak met direct belanghebbenden

Nadere informatie

M R001 Nota geluidsbeleid. Bijlage 1. Verklarende woordenlijst

M R001 Nota geluidsbeleid. Bijlage 1. Verklarende woordenlijst Bijlage 1 Verklarende woordenlijst GEBRUIKTE BEGRIPPEN akoestische compensatie ambitie AMvB APV bandbreedte cumulatie db db(a) dosismaat etmaalwaarde geluidsbelasting geluidhinder geluidsklasse geluidsprofiel

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Autobedrijf Westerhof VOF Activiteiten van de inrichting : Autodemontagebedrijf Locatie : Zwaferinksweg 5 te Losser Datum beschikking

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering

Ruimtelijke motivering 12 juli 2016 Ruimtelijke motivering NOC*NSF - Welkom Thuis 23-o8-2016 Locatie Zuidas, Amsterdam RAI, Parkeerterrein hal 12 (definitief) 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen gebruik... 4 3. Juridisch

Nadere informatie

ȕft IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10

ȕft IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10 Raadsvoorstel ^ ^ _ Gemeente Gerne ent eȕft IJsselstein Agendapunt 10 r Aan de raad van de gemeente IJsselstein onderwerp Wijziging van afd 4:1 APV productnaam datum 15 december 2009 Geluidshinder en

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

Vergunningverlening evenementen (bijlage 1) kader voor evenwichtige besluitvorming

Vergunningverlening evenementen (bijlage 1) kader voor evenwichtige besluitvorming Vastgesteld door de burgemeester d.d. Bekendgemaakt d.d. In werking d.d. Vergunningverlening evenementen (bijlage 1) kader voor evenwichtige besluitvorming 1. Wettelijk kader vergunningverlening 1.1 Definitie

Nadere informatie

Geluid: RO en activiteitenbesluit

Geluid: RO en activiteitenbesluit Geluid: RO en activiteitenbesluit Nico Haselager 11 juni 2013 Inhoudsopgave Inleiding Activiteitenbesluit en geluid Ruimtelijke ordening en geluid Twee Casus 2 Activiteitenbesluit en geluid 3 Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen

Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen Agendanr.: 7 Voorstelnr.: RB2016016 Onderwerp: aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening Programma: programma 2 Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie