Gemeente Grootegast Notitie evenementen en festiviteiten - Concept

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Grootegast Notitie evenementen en festiviteiten - Concept"

Transcriptie

1 Gemeente Grootegast Notitie evenementen en festiviteiten - Concept 1. Inleiding In de gemeente Grootegast vinden jaarlijks een groot aantal evenementen en festiviteiten plaats. Dergelijke activiteiten dragen bij aan het sociale en culturele leven in de gemeente. Ze kunnen echter ook leiden tot hinder en vragen daarom een zorgvuldige voorbereiding en belangenafweging. In deze notitie worden voor de komende periode de beleidsuitgangspunten vastgesteld voor twee relevante aspecten bij evenementen en festiviteiten, namelijk geluidhinder en de procedure voor vergunningverlening. 2. Geluidhinder Juridisch kader Geluidhinder bij evenementen wordt in de Algemene plaatselijke verordening in hoofdstuk vier gereguleerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen geluidhinder bij evenementen in horeca-, sport- en recreatieinrichtingen (in dat geval spreekt de regeling over festiviteiten) en geluidhinder bij overige evenementen (wat valt onder het algemene artikel in de APV over geluidhinder). Hier wordt de algemene term evenementen gebruikt, tenzij specifiek de festiviteitenregeling voor horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen bedoeld wordt. Geluidniveaus en geluidhinder Veel evenementen veroorzaken extra geluid in de omgeving, vergeleken met de situatie dat het evenement er niet is. In sommige situaties is het extra geluid beperkt tot meer stemgeluid vanwege de bezoekers van het evenement. Maar het kan ook gaan om versterkt muziekgeluid of motorgeluid dat kilometers ver hoorbaar is. Om te bepalen welk geluidsniveau nog toelaatbaar is, wordt gekeken naar het effect van het geluid op bewoners van woningen in de omgeving van het evenement. Voor reguliere activiteiten (van bijvoorbeeld bedrijven) worden de volgende normen als referentiekader gehanteerd: - tussen en uur: 50 db(a) - tussen en uur: 45 db(a) - tussen en uur: 40 db(a) Het vermelde geluidsniveau is de hoeveelheid geluid die er op de buitengevel van een woning mag zijn. Doordat de gevel van de woning een zekere isolerende waarde heeft (meestal zo'n 25 db(a)) blijft het geluid dat de woning binnendringt afdoende beperkt. Vanwege het herkenbare karakter van muziekgeluid (waardoor muziek vaak als meer storend wordt ervaren dan ander geluid), geldt voor muziek een straffactor van 10 db(a). Dat houdt in dat als het geluid herkenbaar is als muziek, het geluidsniveau op de gevel 10 db(a) minder moet zijn dan de hiervoor genoemde geluidswaarden.

2 Met deze geluidsnormen wordt geluidhinder ten gevolge van dagelijks/regelmatig terugkerende activiteiten afdoende beperkt. Omdat bij evenementen het geluidsniveau aanmerkelijk hoger kan zijn, zijn de reguliere geluidsnormen meestal niet haalbaar. Vanwege het incidentele karakter van evenementen kan een hoger geluidsniveau toelaatbaar zijn dan de geluidsnormen die gehanteerd worden bij reguliere activiteiten van b.v. bedrijven. Om te bepalen tot welk niveau hogere geluidsnormen toelaatbaar kunnen zijn, worden twee situaties onderscheiden: - het geluid geeft ernstige verstoring van de persoonlijke levenssfeer in de woning tijdens de dag/avondperiode; - het geluid leidt tot slaapverstoring tijdens de nachtperiode Van een ernstige verstoring van de persoonlijke levenssfeer tijdens de dag/avondperiode is sprake als er zoveel geluid de woning binnen komt dat het niet meer mogelijk is elkaar op normale gesprekstoon goed te kunnen verstaan. Mensen moeten dan met stemverheffing met elkaar gaan spreken. Dat doet zich voor als het geluid van een evenement een niveau van meer dan 50 db(a) in een woning veroorzaakt en dus (met een gevel isolatie van zo'n 25 db(a)) als het geluid van het evenement een niveau van meer dan 75 db(a) op de gevel heeft. Voor wat betreft slaapverstoring geldt dat ieder verhoging boven de reguliere geluidsnormen voor de nachtperiode een grote kans geeft op slaapverstoring en waarbij de herkenbaarheid van muziekgeluid leidt tot een extra hoge kans op slaapverstoring. Specifiek voor muziekgeluid geldt daarnaast dat lage tonen (met name ritmische basgeluiden) als extra hinderlijk worden ervaren. Daarom wordt steeds vaker bij evenementen voor die lage tonen een extra norm gesteld, uitgedrukt in db(c). Als maximale waarde voor db(c) wordt vaak een waarde die 15 db hoger ligt dan de db(a) waarde. Voor db(c) betekent dat dan een maximum niveau van 90 db(c) gehanteerd. Het voorgaande leidt tot de volgende conclusie: - een verhoogde geluidsbelasting ten gevolge van een evenement kan een beperkt aantal keren per jaar toelaatbaar zijn, mits de gevelbelasting op woningen in de omgeving de 75 db(a) niet overschrijdt, en aanvullend voor muziekgeluid 90 db(c). - een verhoogde geluidsbelasting (ten opzichte van de reguliere geluidnormen) geeft in de nachtperiode een sterk verhoogd risico op slaapverstoring. Anders gezegd: er is een grote kans dat omwonenden uit hun slaap worden gehouden tot de eindtijd van het evenement. Bij de vaststelling van geluidbeleid voor evenementen zijn dus de belangrijkste keuzes: - hoe vaak per jaar is een hogere gevelbelasting (dan de reguliere geluidsnormen) in de dag-/avondperiode toelaatbaar - hoe vaak per jaar is een hogere gevelbelasting in de nachtperiode toelaatbaar en tot welk tijdstip in de nacht. Voor specifieke situaties/evenementen kunnen daarnaast aparte kaders worden vastgelegd.

3 Effectgebied/cumulatie Een normstelling van 75 db(a) op gevels van woningen in de dagperiode betekent een 25 db(a) hogere norm dan bij reguliere activiteiten. Het gebied dat invloed ondervindt van die hoge normstelling kan aanzienlijk zijn. Bij een muziekevenement in de openlucht kan (als vuistregel) uitgegaan worden van een minimaal noodzakelijke afstand van 100 meter tussen muziekpodium en woningen om die 75 db(a) te halen. Ook geldt (als vuistregel) dat een verdubbeling van de afstand een verlaging betekent van 3 db(a) van het geluidsniveau. Dit betekent dat tot op meerdere kilometers van een evenement in de openlucht sprake kan zijn van hinder en met name (in de nachtperiode) van slaapverstoring. Bij evenementen in gebouwen is het effectgebied over het algemeen aanmerkelijk kleiner door de isolerende waarde van de gebouwen, maar beperkt zich niet tot de dichtstbijzijnde woningen. Vanwege de omvang van het mogelijke effectgebied kan er een cumulatie-effect optreden door het vergunnen van evenementen op ogenschijnlijk afzonderlijke locaties. Dit cumulatie-effect kan voorkomen worden door bij de beoordeling van een aanvraag voor een evenement niet alleen te betrekken hoeveel evenementen er al vergund zijn voor die locatie, maar ook in hoeverre er overlap is van effectgebieden van reeds vergunde evenementen op andere locaties Aantal geluidontheffingen per jaar In de afgelopen jaren is het volgende beleid gevoerd: - horeca-, sport- en recreatieinrichtingen konden op grond van de APV maximaal zes keer per jaar ontheffing krijgen van de reguliere geluidsnormen voor incidentele festiviteiten - daarnaast kon het college voor die inrichtingen collectieve festiviteiten aanwijzen. Van die aanwijzingsmogelijkheid is in december voor het eerst gebruik gemaakt door de oudejaarsnacht aan te wijzen als collectieve festiviteit - voor evenementen op andere locaties dan de horeca-, sport- en recreatieinrichtingen was het uitgangspunt dat er op een bepaalde locatie maximaal zes keer per jaar een geluidsontheffing wordt gegeven voor activiteiten die tot na uur voortduurden. Voor activiteiten die alleen in de dagperiode plaatsvonden werd niet een specifiek criterium gehanteerd. In de praktijk zijn er geen locaties in de openlucht waar vaker dan zes keer per jaar ontheffing is verleend in verband met geluid. - geen wijziging is het beleid t.a.v. het aantal incidentele festiviteiten in horeca-. sport- en recreatieinrichtingen - de mogelijkheid om collectieve festiviteiten aan te wijzen vaker gebruiken (b.v. 2 maal tijdens een feestweek in een bepaald dorp) - het college kan weigeren toestemming te geven voor een festiviteit als een ondernemer in een bepaalde periode vaker dan één keer per vier weken een festiviteit plant. - als bijzondere locatie geldt de inrichting Party- en recreatiecentrum Strandheem. Voor die locatie wordt voorgesteld geen ontheffingen te verlenen tijdens basisschoolvakanties en tijdens weekenden rond feestdagen. De locatie is zeer goed geschikt voor grootschalige (buiten)evenementen. Ieder evenement leidt echter tot aanzienlijke overlast voor de nabijgelegen camping Strandheem. Een evenwicht tussen beide belangen wordt gevonden door in de drukste periodes van de camping geen festiviteiten toe te staan. - het college kan andere bijzondere locaties vaststellen waarvoor vanwege gevoelige objecten in de omgeving nadere restricties gelden voor het verlenen van ontheffingen.

4 - voor evenementen buiten inrichtingen als uitgangspunten hanteren: maximaal zes keer per jaar op een bepaalde locatie; bij nieuwe evenementen, d.w.z. evenementen die niet tot dusver regelmatig plaatsvonden, rekening houden met cumulatie in het effectgebied; als er een bijzonder maatschappelijk of cultureel belang aanwezig is bij een evenement, kan afgeweken worden van het maximum van zes keer per jaar. - specifiek voor auto- en motorraces c.q. andere wedstrijden met motorvoertuigen wordt een terughoudender beleid gevoerd, gelet op de specifieke hinder van dergelijke activiteiten. Een uitbreiding van het aantal dagen per locatie dat er wedstrijden plaatsvinden of nieuwe locaties voor wedstrijden wordt niet voorgestaan, tenzij het locaties betreft waar het geluidsniveau op de dichtstbijzijnde woningen onder de 60 db(a) blijft. Motivatie: Vanuit horeca-ondernemers is gevraagd om zowel het aantal incidentele festiviteiten te verhogen alsook de eindtijden later te laten zijn. Hierover wordt opgemerkt dat een horeca-ondernemer een onbeperkt aantal festiviteiten kan organiseren als hij ervoor zorgt dan zijn onderneming voldoende geïsoleerd is en daardoor de geluidnormen niet overtreedt. De festiviteitenregeling geeft, als uitzondering, toestemming om geluidoverlast te veroorzaken. Een verruiming van de ontheffingen kan leiden tot minder draagvlak en tolerantie voor een onderneming vanuit de omgeving. Omdat festiviteiten in horecabedrijven vrijwel zonder uitzondering tot na uur voortduren, wordt niet voorgesteld het aantal ontheffingen van de geluidnormen te verhogen. Wel wordt (zie verderop) een voorstel gedaan tot latere eindtijden. Ook festiviteiten die elkaar in een korte periode frequent opvolgen, kunnen de ondervonden hinder vergroting. Om die reden is aangegeven dat het college in zo'n geval de gevraagde ontheffing kunnen weigeren. Voor evenementen buiten inrichtingen wordt voor bestaande evenementen aangesloten bij de praktijk in de afgelopen jaren. Voor nieuwe evenementen wordt enerzijds een aanvullend (beperkend) criterium gehanteerd door rekening te gaan houden met cumulatie-effecten. Anderszijds biedt het criterium maatschappelijk of cultureel belang ruimte voor maatwerk. De bijzondere regelingen t.av. de locatie Strandheem en t.a.v. wedstrijden met motorvoertuigen zijn in het voorstel voor beleid gemotiveerd. Eindtijden In de afgelopen jaren is het volgende beleid gevoerd: - op zondag t/m donderdag was de uiterlijke eindtijd voor geluidontheffingen uur - op vrijdag en zaterdag was de uiterlijke eindtijd uur. Een eindtijd van uur was ook mogelijk op bijzondere feestdagen en op een doordeweekse dag tijdens een feestweek in een dorp - in enkele bijzondere situaties was een eindtijd van uur mogelijk, b.v. een vrijdag- of zaterdagavond in een feestweek, of omdat voor een specifiek evenement al heel lang een eindtijd van uur was gehanteerd. - op zondag t/m donderdag blijft de uiterlijke eindtijd uur. - op vrijdag en zaterdag, bijzondere feestdagen en een doordeweekse dag tijdens een feestweek wordt een eindtijd van uur mogelijk voor inpandige festiviteiten in horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen. Voor festiviteiten/evenementen die (mede) in de openlucht plaatsvinden en blijft een uiterlijke eindtijd van uur gelden. Als het voorstel wordt overgenomen om

5 ook besloten festiviteiten in aanmerking te laten komen voor een geluidontheffingen, gaat daarvoor een eindtijd gelden van uur op vrijdag en zaterdag; op andere dagen geldt daarvoor een eindtijd van uur. - voor de oudejaarsnacht geldt geen eindtijd bij inpandige festiviteiten in horeca-, sport- en recreatieinrichtingen. Motivatie Vanuit de horecaondernemers is gevraagd om zowel het aantal incidentele festiviteiten te verhogen als de eindtijden later te laten zijn. Dat er op latere eindtijden wordt gevraagd heeft vooral maken met het feit dat het horecabezoek laat begint. Door een eindtijd van uur is een festiviteit door een horecaondernemers nauwelijks rendabel te maken. Het verzoek om eindtijden later te laten zijn wordt overgenomen. Het verzoek om meer incidentele festiviteiten is niet overgenomen. Zowel meer incidentele festiviteiten als latere eindtijden zou voor omwonenden een zeer sterke toename van de overlast betekenen. Latere eindtijden worden alleen in het weekend (en enkele feestdagen) toegestaan. Latere eindtijden gelden niet voor festiviteiten die (mede) in de openlucht plaatsvinden. De reden hiervoor is dat het effectgebied van een evenement in de openlucht en daardoor in de meeste situaties ook het aantal gehinderden aanmerkelijk groter is dan bij inpandige evenementen, waarbij de schil van het gebouw waar het evenement plaatsvindt als isolatie werkt. Openbaar/besloten In de afgelopen jaren is het volgende beleid gevoerd: Er werden geen ontheffingen verleend voor evenementen die geen sterk openbaar karakter hadden ( besloten evenementen). Een evenement werd als besloten beschouwd als het niet vrij (dwz al dan niet tegen betaling) toegankelijk was voor de mensen in het gebied waar het evenement georganiseerd werd. Jubileumvieringen van scholen of sportverenigingen uit een bepaald dorp werden ook als openbaar aangemerkt, ook als alleen (oud)leerlingen van de school of leden van de sportvereniging toegang hadden. De achtergrond van dat beleid was de gedachte dat ontheffingen voor geluidhinder van de omwonenden een zekere mate van tolerantie vraagt. De tolerantie wordt in het algemeen groter geacht voor openbare evenementen, dan voor evenementen waar degenen die hinder ondervinden zelf geen toegang toe hebben. De vereiste dat een evenement een openbaar karakter moet hebben komt te vervallen voor festiviteiten in horeca-, sport- en recreatieinrichtingen. Besloten festiviteiten tellen wel mee voor de maximaal zes incidentele festiviteiten waarvoor horeca-, sport- en recreatieinrichtingen jaarlijks een ontheffing van de geluidsnormen kunnen krijgen. In afwijking van festiviteiten met een sterk openbaar karakter, gelden voor besloten festiviteiten andere uiterlijke eindtijden (zie het onderdeel Eindtijden). Voor evenementen op andere locaties blijft gelden dat een evenement een sterk openbaar karakter moet hebben om voor een geluidontheffing in aanmerking te komen. Motivatie Door het vereiste van sterk openbaar karakter te laten vervallen, krijgen horecaondernemers de mogelijkheid om de festiviteitenregeling te gebruiken voor b.v. bedrijfsfeesten, huwelijken e.d. De commerciële mogelijkheden worden groter. Omdat dergelijke feesten in het algemeen eerder beginnen en eindigen dan festiviteiten die zich richten op reguliere horecabezoekers, kan in het weekend een eerdere eindtijd worden gesteld. Voor omwonenden betekent dit dat

6 zij weliswaar overlast hebben van een besloten feest, maar ook dat de overlast eerder is beëindigd dan bij een openbaar feest. Een onbedoeld gevolg van deze nieuwe regeling kan zijn dat inrichtingen die tot dusver niet of nauwelijks festiviteiten organiseren, zich gaan richten op besloten feesten. Dit kunnen ook paracommerciële inrichtingen zijn die vallen onder de groep horeca-, sport- en recreatieinrichtingen. Niet alleen betekent dit vaker overlast voor omwonenden van dergelijke inrichtingen; het kan ook leiden tot oneigenlijke concurrentie met de reguliere horeca. 3. Procedures Voor kleinschalige evenementen is er een meldingsprocedure. Een melding moet 10 dagen voor het evenement worden ingediend. Voorwaarde voor meldingsplichtige evenementen is dat er geen geluidhinder is. Een ontheffing voor geluidhinder is dan niet nodig. Grotere evenementen en evenementen waarbij geluidhinder kan optreden zijn vergunningplichtig. De algemene regels van de APV geven aan dat een aanvraag minimaal drie weken voor een evenement moet worden ingediend. Wordt de aanvraag later ingediend, dan kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten. De beslistermijn is 8 weken; die termijn kan eenmaal met 8 weken verlengd worden. Voor festiviteiten in horeca-, sport- en recreatieinrichtingen is meestal geen evenementenvergunning nodig. Wel is een ontheffing geluidhinder nodig als aannemelijk is dat de reguliere geluidnormen worden overschreden. Een aanvraag voor ontheffing moet minimaal twee weken voor de festiviteit worden ingediend. Bij grootschalige evenementen blijkt, mede vanwege de noodzakelijke advisering van b.v. de politie en de veiligheidsregio, dat regelmatig een langere voorbereidingstijd dan 8 weken noodzakelijk is. Ook de termijn van 16 weken wordt soms niet gehaald. Het komt voor dat een vergunning kort voor aanvang van een evenement verleend word, terwijl er formeel ook nog een bezwaartermijn is van 6 weken. Een aanvraag voor een evenement wordt steeds eenmalig verleend. Vanuit organisatoren van evenementen is verzocht of het mogelijk is om voor een evenement dat jaarlijks terugkeert (b.v. een dorpsfeest) een meerjarige vergunning te krijgen. Dit geeft de organisatoren meer zekerheid over het (tijdig) hebben van een vergunning en geeft minder administratieve lasten. Voorgesteld wordt om de indieningstermijn voor evenementen te verlengen naar 4 maanden voor de beoogde datum van het evenement. De behandelingstermijn wordt 12 weken; deze periode kan eenmalig met 8 weken worden verlengd. Voor evenementen die jaarlijks terugkeren komt er een mogelijkheid om een vijfjarige vergunning aan te vragen. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vijfjarige vergunning zijn: - het evenement is al twee keer georganiseerd zonder dat er overtreding van de voorschriften van de evenementenvergunning of daarmee samenhangende vergunningen/ontheffingen is geconstateerd; - het evenement heeft ieder jaar een vrijwel vergelijkbare opzet (aard van de activiteiten, begin en eindtijden); het vindt ieder jaar plaats op dezelfde locatie(s); het vindt ieder jaar plaats in dezelfde week (of hooguit een week eerder of later); - er is een duidelijke organisatie die verantwoordelijk is voor het organiseren van

7 het evenement in de naleving van de voorschriften; - de aanvraag voor een vijfjarige vergunning wordt minimaal 26 weken voorafgaand aan het eerstvolgende evenement ingediend. Aan een vijfjarige vergunning worden als extra voorwaarden verbonden: - dat ieder jaar minimaal 4 maanden voorafgaand aan het evenement het programma wordt ingediend bij de gemeente - dat de vergunning wordt ingetrokken bij niet-naleving van de voorwaarden van de vergunning of een daarmee samenhangende vergunning/ontheffing Motivatie Door een eerdere indieningstermijn en een langere behandelingstermijn vast te leggen, worden meer reële termijnen gehanteerd voor de behandeling van aanvragen voor evenementenvergunningen. De aanvrager heeft daardoor meer zekerheid dat hij een vergunning tijdig tegemoet kan zien. Verder ontstaat minder vaak de situatie dat de termijn tussen vergunningverlening en datum van het evenement (veel) korter is dan de formele bezwaartermijn van zes weken. Met het creëren van de mogelijkheid van een meerjarige vergunning wordt tegemoet gekomen aan de wens van organisatoren van evenementen. Nadeel is dat de mogelijkheid voor belanghebbenden om bezwaar te maken tegen een evenement daardoor beperkt wordt tot eenmaal in de vijf jaar. Daar staat tegenover dat de vergunninghouder van een meerjarige vergunning extra zorg zal dragen voor naleving van de voorschriften, omdat niet-naleving kan leiden tot het intrekken van de vergunning.

Voorbeeld van gemeentelijk evenementenbeleid. gemeente Nijmegen. Directie Grondgebied

Voorbeeld van gemeentelijk evenementenbeleid. gemeente Nijmegen. Directie Grondgebied Voorbeeld van gemeentelijk evenementenbeleid gemeente Nijmegen Inleiding S De voorbereiding S Het beleid S De toekomst Inleiding Eigen beleid: Geluidbeleid voor evenementen in de openlucht Festiviteitenregeling

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

Locatiebeleid evenementen

Locatiebeleid evenementen A gemeente Eindhoven Locatiebeleid evenementen Veiligheid & Bestuur Cluster Evenementen December 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum December 2013 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Locatiebeleid Evenementen. Centrum West

Locatiebeleid Evenementen. Centrum West Locatiebeleid Evenementen Centrum West gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Datum juni

Nadere informatie

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl Stadsdeel Zuid Dagelijks bestuur Postbus 74019 1070 BA Amsterdam Inspraakreactie voorgesteld evenementenbeleid

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 m Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014 i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 DRANK- EN HORECAVERORDENING 2014 Verordening afdeling 8a model-apv: bijzondere bepalingen over horecabedrijven

Nadere informatie

Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden (Maart 2015)

Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden (Maart 2015) 1 Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden (Maart 2015) Inhoudsopgave: Inleiding Pag. 3 Beleidsregel Pag. 5 Tabel Pag. 7 Toelichting Pag. 9 2 Inleiding Voorkomen en

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV)

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Voordat u een evenement organiseert, moet u altijd nagaan of de door u gewenste locatie vrij is: zo is er elke maandag markt op het Raadhuisplein. Op de

Nadere informatie

Beleidsnotitie Geluiddragende evenementen gemeente Leek 2014

Beleidsnotitie Geluiddragende evenementen gemeente Leek 2014 Beleidsnotitie gemeente Leek 2014 Hoofdstuk 1 Inleiding Op 18 januari 2011 is de beleidsnotitie vastgesteld. De beleidsnotitie is op 5 maart 2014 in de raadscommissie geëvalueerd. Op basis van de evaluatie,

Nadere informatie

Geluid. Dag 2 12.30 13.15

Geluid. Dag 2 12.30 13.15 Geluid Dag 2 12.30 13.15 1 2 De leerdoelen zijn de relatie met andere wet- en regelgeving de wijzigingen t.o.v. oude regelgeving de recente ontwikkelingen t.a.v. geluid(beleid) 3 5 Thema Geluid 5.1 5.2

Nadere informatie

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester,

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Bijlage 34 blz. 1 VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Aanleiding In het kader van deregulering van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Overzicht Reclamanten Nr. Naam / Adres 1. XXX (Rijpersweg 108, Oud Gastel) 2. XXX (Rijpersweg 73a, Oud Gastel) 3. XXX (Rijpersweg

Nadere informatie

NOTITIE GELUID BIJ EVENEMENTEN IN DE GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN

NOTITIE GELUID BIJ EVENEMENTEN IN DE GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN NOTITIE GELUID BIJ EVENEMENTEN IN DE GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN 1. Inleiding Evenementen zijn belangrijk voor een gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de leefbaarheid van een buurt en het toerisme. Evenementen

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn. In werking getreden op 28-5-2008. Geluid en evenementen Apeldoorn

Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn. In werking getreden op 28-5-2008. Geluid en evenementen Apeldoorn Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn In werking getreden op 28-5-2008 Geluid en evenementen Apeldoorn 1 1. Inleiding Apeldoorn is een levendige stad waar vele evenementen worden georganiseerd. Deze

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Belangenvereniging Het Rond Mevrouw M. Mol Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van

Nadere informatie

Geluidberekening evenementen de Heus d.d. 30 januari 2015

Geluidberekening evenementen de Heus d.d. 30 januari 2015 Geluidberekening evenementen de Heus d.d. 30 januari 2015 Het oude fabrieksterrein van de Heus aan de Veemarktweg te s-hertogenbosch wordt herontwikkeld. Om te onderzoeken wat het geluid in de omgeving

Nadere informatie

Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden 2014 1 Beleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden 2014 Inhoudsopgave: Inleiding Pag. 3 Beleidsregel Pag. 5 Tabel Pag. 7 Toelichting Pag. 9 2 Inleiding Voorkomen en beperken

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Notitie Commentaar op de Inspraak. Concept-Horecabeleidsplan Helmond 2011-2015

Notitie Commentaar op de Inspraak. Concept-Horecabeleidsplan Helmond 2011-2015 Notitie Commentaar op de Inspraak Concept-Horecabeleidsplan Helmond 2011-2015 Helmond, 31 mei 2011, College van burgemeester en wethouders. 1 1. Inleiding: De gemeente heeft in samenspraak met direct belanghebbenden

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus'

Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus' Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus' Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Locatiebeleid Evenementen. Centrum Oost

Locatiebeleid Evenementen. Centrum Oost Locatiebeleid Evenementen Centrum Oost gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Datum juni

Nadere informatie

Evenementenbeleid Boxmeer

Evenementenbeleid Boxmeer Evenementenbeleid Boxmeer Pieter Jans (Geluidspecialist) Arie Peters (Teammanager Vergunningen, toezicht en handhaving) Evenementenbeleid boxmeer Evenementenbeleid van 2008 - Gemeente wil actualiseren

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

Een geslaagd evenement!?

Een geslaagd evenement!? Een geslaagd evenement!? Een optreden van David Bowie voor 30.000 mensen in het Goffertpark, 1 miljoen bezoekers tijdens de vierdaagsefeesten en het buurtfeest in de Frans Halsstraat. Nijmegen kent jaarlijks

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

Peter Sep CC: Geachte leden van de raad,

Peter Sep CC: Geachte leden van de raad, pagina 1 van 1 Peter Sep Van: Verzonden: zaterdag 26 oktober 2013 11:43 Aan: CC: Raad nderwerp: Negeren zienswijze ntwerpbestemmingsplan Brettenzone Geachte leden van de raad, Uheeft 25 september 2013

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014 (raadsvoorstel nr. 1408793); raadsstuk 14BB1683;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014 (raadsvoorstel nr. 1408793); raadsstuk 14BB1683; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 41712 24 juli 2014 Vierde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten KADER Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten PRINCIPE TOEPASSING LEUVEN POLITIEREGLEMENT ARGUMENTATIE VOLGENDE STAPPEN KADER Wetgeving voor 1 januari

Nadere informatie

NOTA VAN ANTWOORD. Op de ingediende zienswijzen op de conceptnota Evenementenbeleid. van de gemeente Amstelveen

NOTA VAN ANTWOORD. Op de ingediende zienswijzen op de conceptnota Evenementenbeleid. van de gemeente Amstelveen NOTA VAN ANTWOORD Op de ingediende zienswijzen op de conceptnota Evenementenbeleid van de gemeente Amstelveen Bij collegebesluit van 15 september 2015 is ingestemd met het concept-evenementenbeleid van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BUITENEVENEMENTEN GEMEENTE LEEUWARDEN 2014

BELEIDSREGEL BUITENEVENEMENTEN GEMEENTE LEEUWARDEN 2014 BELEIDSREGEL BUITENEVENEMENTEN GEMEENTE LEEUWARDEN 2014 Artikel 1 Meldingsplicht voor buitenevenementen Voor buitenevenementen kan met een melding worden volstaan als aan onderstaande punten wordt voldaan:

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen

Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen Let op: Een aanvraag voor een evenementenvergunning dient minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement (bij

Nadere informatie

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg December 2009 2 INHOUDSOPGAVE 1 Evenementen in Someren 4 2 Wel of geen vergunning nodig? 5 3 Geen vergunning nodig 6 3.1 Besloten feest 6 3.2 In horeca-inrichting

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag; Intitulé Verordening winkeltijden Leidschendam-Voorburg 2014 (CONCEPT) Verseonnummer 973732 De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg, Bijeen in openbare vergadering op. Gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Vrijgestelde evenementen

Vrijgestelde evenementen Vrijgestelde evenementen Bronckhorst, 2013 Pagina 1 van 6 1. Vrijgestelde evenementen Evenementen bestaan er in vele soorten en maten. Bij een aantal evenementen is het zeer onwaarschijnlijk dat het evenement

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Om de aanvraag voor een evenement en alle

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:..

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:.. 1. Gegevens aanvrager: Aanvraag evenementenvergunning Organisatie: Naam en voorletters aanvrager: de heer / mevrouw: (doorhalen wat nvt is) Straatnaam: Postcode: Woonplaats: Tel. nummer: Fax. nummer: E-mail:

Nadere informatie

Voorwoord van de burgemeester:

Voorwoord van de burgemeester: EVENEMENTENBELEID 2012-2016 Het beleid in de komende jaren met betrekking tot de vergunningverlening voor evenementen op grond van het bepaalde in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl College van burgemeester en wethouders t.a.v. dhr. J. Willemse, teamhoofd Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Nadere informatie

gemeente Steenbergen min MMiiiimin ii BM1202095 Onderwerp Evaluatie Evenementenbeleid - Motie VVD Steenbergen Steenbergen; 18 september 2012

gemeente Steenbergen min MMiiiimin ii BM1202095 Onderwerp Evaluatie Evenementenbeleid - Motie VVD Steenbergen Steenbergen; 18 september 2012 gemeente Steenbergen min MMiiiimin ii BM1202095 RAADSMEDEDELING Onderwerp Evaluatie Evenementenbeleid - Motie VVD Steenbergen Steenbergen; 18 september 2012 Aan de Raad, Op 26 januari 2012 heeft de Gemeenteraad

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning U dient een evenementenvergunning aan te vragen indien aan één of meerdere hieronder omschreven voorwaarden wordt voldaan: -

Nadere informatie

Evenementen in Waalwijk

Evenementen in Waalwijk Evenementen in Waalwijk (31 oktober 2013) Waarom notitie evenementen? - Formuleren van de gemeentelijke uitgangspunten - Vaak ad hoc besluiten - Integrale benadering: vergunningen, veiligheid, handhaving

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Gemeente Rotterdam Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Kenmerk: 21247475 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan IJsselmonde Gentrum dienen hogere

Nadere informatie

Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied

Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied Omgevingsdienst NZKG locatie Amsterdam RETOURADRES: POSTBUS 922 0 AX AMSTERDAM Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg t.a.v. de heer/mevrouw J.E. Shaya en T. Eernstman Henriëtte Bosmansstraat 53 1077

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Kenmerk: 210011737 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

Terrassen in Zwolle, versie 30 januari 2008. Opgesteld door de afdeling AFJ

Terrassen in Zwolle, versie 30 januari 2008. Opgesteld door de afdeling AFJ Terrassen in Zwolle, versie 30 januari 2008 Opgesteld door de afdeling AFJ 1 1.0 Juridisch kader Deze notitie bevat nadere regels voor de terrassen in Zwolle. 1.1 Formaliteiten en bevoegdheden. Het terrassenbeleid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 RAADSVOORSTEL 11.0013 Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 Naam programma +onderdeel: Veiligheid. Onderwerp: Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2009 met

Nadere informatie

Intern advies. Geluid

Intern advies. Geluid Intern advies Zaaknummer : Registratienummer : Omschrijving project : Moskee Aanvrager : Projectlocatie : Bellavistaterrein Geluid Adviseur : P. Leemreize Datum advies : 20 april maart 2015 Advies aan

Nadere informatie

Memo. In afbeelding 1 is de herontwikkelingslocatie globaal aangegeven. EGD-190613-RM000888

Memo. In afbeelding 1 is de herontwikkelingslocatie globaal aangegeven. EGD-190613-RM000888 Aan E. Douma Van P. van der Sande & T. Breugel Projectnummer RM000888 Kenmerk EGD-190613 Onderwerp impact inpassing herontw. prov. weg 24 vwbt lucht en geluid Datum 1 oktober 2013 Inleiding In onderhavige

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB Akoestisch Onderzoek Industrielawaai Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI BP PARTIËLE HERZIENING GELUIDSZONE BEDRIJVENTERREIN BZOB (AANVULLING) Onderwerp

Nadere informatie

Evenementen Gemeente Almere. Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen

Evenementen Gemeente Almere. Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen Evenementen Gemeente Almere Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen Evenemententerrein Almeerderstrand Definitie evenement APV Artikel 2:9 Begripsbepaling evenement 1.In deze afdeling wordt

Nadere informatie

Beleidsregel geluidsnormen bij evenementen in de open lucht

Beleidsregel geluidsnormen bij evenementen in de open lucht Beleidsregel geluidsnormen bij evenementen in de open lucht 1. Inleiding De gemeente Coevorden wil zich profileren als een gemeente die in beweging is. In de gemeente Coevorden vinden jaarlijks dan ook

Nadere informatie

Parapluherziening Terrassen

Parapluherziening Terrassen Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Terrassen Opgesteld door Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen Bureau Bestemmingsplannen Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM. Vastgesteld d.d Onherroepelijk

Nadere informatie

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 8 april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe is het op dit moment geregeld?... 3 Waarom een Nota?... 3 Vergunningverlening

Nadere informatie

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BUNNIK 2013. Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 29 oktober 2013 nr..

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BUNNIK 2013. Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 29 oktober 2013 nr.. gemeente Bunnik Kenmerk: 2013-volgnummer raad] VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BUNNIK 2013 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 29 oktober

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 23 september 2010 10i05639

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 23 september 2010 10i05639 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Stichting Aluminium Centrum Mevrouw J. de Reuver Postbus 107 3990 DC HOUTEN

Nadere informatie

Doorkiesnr. 010-246 82 52

Doorkiesnr. 010-246 82 52 m Airclips B.V. Nijverheidscentrum IB 2761 JP ZEVENHUIZEN Parallelweg 1 Postbus DCMR 843 3100 milieudienst AV Sciiiedam T 010-246 80 00 Rijnmond F 010-246 82 83 E coen.boogerd@dcmr.nl W www.dcmrnl BESLUIT

Nadere informatie

Meldingsformulier kleinschalig evenement

Meldingsformulier kleinschalig evenement Meldingsformulier kleinschalig evenement Met dit formulier meldt u een straatbarbecue, een buurtfeest, een open dag, kinderspeelactiviteiten, fiets- of wandeltochten of herdenkingen. Een vergunning voor

Nadere informatie

1. Gegevens aanvrager. 2. Het evenement

1. Gegevens aanvrager. 2. Het evenement Aanvraagformulier voor een evenement (Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement, zoals feesten, wedstrijden, muziekvoorstellingen, braderieën, optochten als bedoeld in artikel 2:25 Algemene

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement)

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) De aanvraag voor een B- of C-evenement dient minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement bij

Nadere informatie

Onderwerp: Beroepschrift tegen bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark

Onderwerp: Beroepschrift tegen bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark Afdeling Bestuursrecht Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Datum: 30 september 2013 Onderwerp: Beroepschrift tegen bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark Geacht College, Bijgaand ontvangt u ons

Nadere informatie

1. Graag zou ik willen beschikken over de evaluatieverslagen van de Konings(innedagen) vanaf 2012.

1. Graag zou ik willen beschikken over de evaluatieverslagen van de Konings(innedagen) vanaf 2012. gemeente Eindhoven Van Arno van den Broek Telefoon (040) 238 83 29 2 juni 2015 Memo Betreft: technische vragen VVD over Koningsdag Geachte heer Van den Broek, Hierbij de beantwoording van de vragen van

Nadere informatie

Handhavingsbeleid horeca Boxtel

Handhavingsbeleid horeca Boxtel Handhavingsbeleid horeca Boxtel Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen 3. Meldingenbeleid 4. Nadere eisen 4.1 Geluidsbegrenzer 4.2 Deuren en ramen 5. Afspraken gebruik terrassen 6. 12 dagen regeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv)

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Vooroverleg Indien gewenst kan voorafgaand aan de indiening van dit formulier een vooroverleg plaatsvinden tussen de organisator

Nadere informatie

Rapport M.2005.0287.08.R004 Gemeente Rijnwaarden. Nota Evenementen en Geluid. Status: definitief concept

Rapport M.2005.0287.08.R004 Gemeente Rijnwaarden. Nota Evenementen en Geluid. Status: definitief concept Rapport M.2005.0287.08.R004 Gemeente Rijnwaarden Nota Evenementen en Geluid Status: definitief concept Nota Evenementen en Geluid Gemeente Rijnwaarden Colofon Rapportnummer: M.2005.0287.08.R004 Plaats

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Kenmerk 21826618 1. Aanleiding ln verband met het bestemmingsplan Lloydkwartier dienen hogere waarden te worden vastgesteld voor woningen

Nadere informatie

Wat is zwerflawaai en wat zijn de gevolgen voor de gezondheid?

Wat is zwerflawaai en wat zijn de gevolgen voor de gezondheid? Wat is zwerflawaai en wat zijn de gevolgen voor de gezondheid? Inleiding t.b.v. de expertbijeenkomst zwerflawaai georganiseerd door de stadsdeelraad Centrum 26 mei 2011 Carlo Schoonebeek, Dienst Milieu

Nadere informatie

(Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014

(Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014 (Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014 De raad van de gemeente Heerenveen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. 2014 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 5 december 2009 HT09.14095 2

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 5 december 2009 HT09.14095 2 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Truckersdag Gehandicapten Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 (kenmerk 1132671) Het College van Purmerend; Besluit vast te stellen de: Beleidsregel

Nadere informatie

BELEIDSNOTA KLEINSCHALIG KAMPEREN. Gevolgen voor het kampeerbeleid na intrekking van de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR)

BELEIDSNOTA KLEINSCHALIG KAMPEREN. Gevolgen voor het kampeerbeleid na intrekking van de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR) BELEIDSNOTA KLEINSCHALIG KAMPEREN Gevolgen voor het kampeerbeleid na intrekking van de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR) Auteur: BügelHajema adviseurs H. Boonstra Gemeente Borger-Odoorn H. Brink M. van

Nadere informatie

Aantal dagen Start Type Status. Prins Bernhardlaan Voorburg (evenemententerrein) 1 06-10-2013 vlooien-/rommelmarkt Vergunning verleend

Aantal dagen Start Type Status. Prins Bernhardlaan Voorburg (evenemententerrein) 1 06-10-2013 vlooien-/rommelmarkt Vergunning verleend KALENDER 2013 : 4 e kwartaal Deze evenementenkalender bevat: - vooraangekondigde middelgrote evenementen - in behandeling zijnde aanvragen middelgrote evenementen - verleende vergunningen middelgrote evenementen

Nadere informatie

StAB GERECHTELIJKE OMGEVINGSDESKUNDIGEN. Verslag ex artikel 8:47 Algemene wet bestuursrecht

StAB GERECHTELIJKE OMGEVINGSDESKUNDIGEN. Verslag ex artikel 8:47 Algemene wet bestuursrecht Verslag ex artikel 8:7 Algemene wet bestuursrecht Opdrachtgever Rechtbank Amsterdam, Afdeling Publieksrecht teams bestuursrecht. Kenmerk opdrachtgever AMS 13 / 2152 WABOA Datum opdracht 8 januari 2015

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

Bijlage 1. Inleiding. 1. Achtergrond

Bijlage 1. Inleiding. 1. Achtergrond Bijlage 1 Concept-Circulaire geluidhinder veroorzaakt door windturbines; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer (versie 1 september 2009) Inleiding In deze

Nadere informatie

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Vanaf 1 januari 2013 Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Bent u uitbater van een café of organisator van een evenement? Deze brochure leidt u door de nieuwe wetgeving. Op

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 12012 5 maart 2014 Drank- en Horecaverordening 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - alcoholhoudende

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK 13int00752 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK Artikel 1 Begripsbepalingen Aangezien de Drank- en Horecaverordening een medebewindsverordening is, kan volstaan

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bestemmingsplan museaal centrum Kranenburgh te Bergen

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bestemmingsplan museaal centrum Kranenburgh te Bergen M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Evenementen: Evenementen praktisch geregeld

Evenementen: Evenementen praktisch geregeld Evenementen: Evenementen praktisch geregeld December 2014 Om evenementenorganisaties van vergunningaanvraag tot en met uitvoering zo goed mogelijk te ondersteunen zijn de volgende aspecten nader uitgewerkt.

Nadere informatie

Geluidsmetingen in Bunnik

Geluidsmetingen in Bunnik 1 Geluidsmetingen in Bunnik Geluidsmetingen uitgevoerd naar aanleiding van het Ontwerp Inpassingsplan (OIP) voor de aanleg van de Rijsbruggerweg van Houten naar de A12 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenvatting

Nadere informatie

Handhaving@horeca Breda

Handhaving@horeca Breda Handhaving@horeca Breda 1. Inleiding Breda is een Bourgondische en gezellige uitgaansstad. De haven is opgeknapt waardoor er een groot aantal terrassen aan het water is verschenen. Door de komst van de

Nadere informatie

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke ontheffing Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Texel; beschikkende op de aanvraag om een bouwvergunning

Nadere informatie

Bijlage 1 Behorend bij het evenementenbeleid. Juridisch kader

Bijlage 1 Behorend bij het evenementenbeleid. Juridisch kader Bijlage 1 Behorend bij het evenementenbeleid Juridisch kader 1. Gemeentewet 2. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden 3. Drank- en Horecawet 4. Brandbeveiligingsverordening 5. Wegenverkeerswet

Nadere informatie