A.M.O.R.C. Wat is de Rozekruisers Orde?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A.M.O.R.C. Wat is de Rozekruisers Orde?"

Transcriptie

1 A.M.O.R.C. Wat is de Rozekruisers Orde? Het is niet belangrijk waar, wanneer, of hoe u deze brochure in handen hebt gekregen; het gaat erom of de boodschap die erin vervat is, uw belangstelling opwekt. Misschien voelt u na het lezen een verlangen naar meer kennis op mystiek gebied. Weet dan, dat u slechts hoeft aan te kloppen en de poorten zullen zich verder openen... WAT IS DE A.M.O.R.C.? De Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis, over de hele wereld bekend onder het letterwoord A.M.O.R.C., is een broederschap die zich wijdt aan het instandhouden en overdragen van de leringen die tot de mystieke traditie behoren. Haar leden - mannen en vrouwen - wijden zich aan het onderzoek, de studie en de toepassing van de spirituele wetten. Het doel van de Orde is, de mens uitzicht te bieden op een bestaan dat met zijn bestemming overeenkomt, doordat hij in harmonie leert leven met de creatieve en constructieve kosmische krachten. De Orde legt sterk de nadruk op de vrijheid van geweten, de vrijheid van denken en de vrijheid van meningsuiting als fundamentele rechten voor ieder mens. Zij stimuleert haar leden een leven te leiden dat gebaseerd is op waarheid, broederlijkheid, rechtvaardigheid en trouw, en ontwikkelt door middel van een beproefd systeem van informatie, oefeningen, experimenten en meditatie, het vermogen in hen de weg te vinden naar innerlijk begrip, kennis en zuiverheid die de bron van geluk en 'Diepe Vrede' zijn. WIE ZIJN DE ROZEKRUISERS? Mythe en historie Wie de geschiedenis van de Rozekruisers bestudeert, komt twee bronnen van informatie tegen. De eerste is de mondelinge overlevering: de verhalen en legenden die in de loop der tijden van generatie op generatie werden overgedragen en die steunen op min of meer duidelijke aanwijzingen en zinspelingen in oude geschriften of op symbolische passages in rituele teksten. De tweede is de reeks historisch bewezen feiten die voldoende houvast bieden om tot een verantwoorde geschiedschrijving van de Rozekruisers Orde te komen. Volgens de overlevering is de oorsprong van de Orde terug te voeren op de mysteriescholen van het oude Egypte ten tijde van Thoetmozes III, die omstreeks 1500 v. Chr. leefde. Haar eigenlijke ontstaan wordt echter geplaatst in de regeringsperiode van Farao Amenhotep IV, die zich later Ichnaton noemde. Hij werd vooral vermaard doordat hij de polytheïstische godsdienst van zijn tijd verving door een monotheïstische leer, een van de eerste uit de bekende geschiedenis. Vanuit Egypte verbreidde de Orde zich naar Griekenland en Rome en onderging zowel de invloed van de joodse en Arabische mystici als van de Griekse natuurfilosofen. In de Middeleeuwen werd geen vrijheid van denken toegestaan, waardoor de Orde zich achter een façade van verschillende

2 namen moest verschuilen. Door de eeuwen heen is zij echter actief gebleven; zij hield haar leringen en idealen levend en heeft haar erfgoed van symbolen en principes steeds doorgegeven. De Orde was bijna altijd direct of indirect betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van kunst, wetenschap en cultuur. Daarbij heeft zij steeds de gelijkheid van de geslachten en ware broederschap onder alle mensen voorgestaan. Vanaf het begin van de 12de eeuw wordt de Orde in Duitsland openlijk genoemd, voor het eerst in een werk 'Omnis Moriar' uit Tegen het einde van de 16e eeuw deed een manuscript de ronde dat ten onrechte aan Valentin Andreae ( ) werd toegeschreven. Dit manuscript, de zogenoemde 'Fama Fraternitatis', verscheen in 1614 in druk en werd in omloop gebracht door de 'Löblichen Ordens des Rosenkreutzes'. Door deze publicatie, die in vijf talen werd vertaald en vele herdrukken beleefde, werd de Orde in heel Europa bekend. De uitgave van dit geschrift vormde een van de voorbereidingen voor de cyclische herverschijning van de broederschap die actieve perioden en perioden van rust heeft gekend. In veel boeken die de laatste 400 jaar op het gebied van mystiek, traditie en geschiedenis zijn verschenen, worden de Rozekruisers genoemd. Ook in onze tijd zijn er talloze studies aan hen gewijd, zoals het toonaangevende 'Rose-Croix d'hier et d'aujourdhui' van de Franse schrijver Serge Hutin, dat zowel de verbinding van de Rozekruisers met de verre oudheid beschrijft, als hun ontwikkeling in de Middeleeuwen, de Renaissance en de 19e en 20e eeuw. Daarnaast noemen wij het zeer lezenswaardige 'Cosmic Mission Fulfilled' van Ralph M. Lewis, dat veel informatie bevat over de ontwikkeling van de Rozekruisers Orde AMORC. Een Nederlandse uitgave was het uit het Frans vertaalde boek, 'De Rozenkruisers - Historie, Traditie en Rituelen', geschreven door Jean Pierre Bayard. Het werd gepubliceerd bij uitgeverij Tirion maar is helaas uitverkocht. De huidige cyclus In Noord-Amerika trad de Rozekruisersbroederschap voor het eerst in 1694 in de openbaarheid. Daarmee begon een actieve cyclus die gevolgd werd door een periode van stilte. In 1909 naderde het moment waarop de Orde opnieuw zou verschijnen. De voorbereidingen hiertoe vonden plaats onder auspiciën van de Rozekruisers van Toulouse in Frankrijk, totdat in 1915 de fundamenten waren gelegd en een nieuwe cyclus van openbaarheid een aanvang kon nemen. Om de traditionele en authentieke grondslagen van de Orde aan te geven, maakte Harvey Spencer Lewis, die met de wederoprichting belast was, haar officieel bekend onder de naam 'Ancient and Mystical Order Rosae Crucis' (Aloude en Mystieke Orde Rosae Crucis). In de volgende decennia werden de leringen op schrift gesteld en werd de Orde op het Amerikaanse continent uitgebouwd. Na een aantal bijeenkomsten, waarvan de laatste in 1946 in Brussel plaatsvond, gaven de leiders van de Europese Rozekruiserstraditie zonder voorbehoud hun goedkeuring aan de plannen voor de nieuwe openbare activiteiten. Deze goedkeuring had ook betrekking op de moderne methoden van onderricht en publiciteit die de Rozekruisers Orde AMORC aanwendde in de cyclus die door Dr. H. Spencer Lewis werd gegrondvest. Deze methoden worden nog steeds gevolgd. Uit het feit dat de hoofdzetel van de A.M.O.R.C. zich sinds 1909 in de Verenigde Staten bevond, bleek het inzicht en de vooruitziende blik van haar leiders. Gedurende de beide wereldoorlogen raakte Europa volkomen ontwricht, waarbij veel culturele en spirituele waarden op de proef werden gesteld. Doordat de hoofdzetel van de Orde buiten het strijdgebied lag, bleef zij hiervoor gevrijwaard en kon zij zich handhaven, zodat zij meteen na de Tweede Wereldoorlog overal haar werkzaamheden hervatte. De Opperste Grootloge is gevestigd in San Jose, Californië.

3 Het devies van de Orde Het devies van De Rozekruisers Orde AMORC is: 'De grootst mogelijke verdraagzaamheid binnen de meest strikte onafhankelijkheid'. Dit houdt in dat zij nooit deel heeft uitgemaakt van een andere beweging of een ander genootschap en dat zij direct noch indirect met enige organisatie verbonden is. De Orde is geen godsdienst of kerk, en neemt geen politieke of maatschappelijke standpunten in. Zij is volstrekt onafhankelijk, en het is juist deze onafhankelijkheid die haar in staat stelt de grootst mogelijke verdraagzaamheid te betrachten. Religieuze, politieke en maatschappelijke vraagstukken vormen binnen de Orde geen onderwerp van discussie; hieraan wordt strikt de hand gehouden. Gelijkwaardigheid De Orde heeft, ook in haar vorige perioden van openbare activiteit, altijd de gelijkwaardigheid van de geslachten erkend. Daardoor werd aan mannen en vrouwen de mogelijkheid geboden, zich die kennis en inzichten eigen te maken die voor hun verdere ontwikkeling van belang waren. Tegenwoordig biedt de A.M.O.R.C. mannen en vrouwen een handreiking om dienstbaar te zijn, doordat zij hen helpt de kennis te verwerven die het hun mogelijk maakt allerlei levensproblemen onder ogen te zien en te overwinnen. Deze kennis wordt door aandachtige studie verkregen, geheel onder de verantwoordelijkheid van het studerende lid, maar wel volgens een vastomlijnde en beproefde aanpak. Omdat de A.M.O.R.C. niet sektarisch is, vertegenwoordigen haar leden, verspreid over de gehele wereld, vele culturen en levensbeschouwingen. Allen leveren hun aandeel in het werk van de Orde, verbonden door saamhorigheid en broederlijkheid. De Rozekruisers Orde AMORC is dus in essentie een spirituele broederschap. Universele wijsheid Alhoewel de huidige organisatiestructuur van de Orde niet te vergelijken is met de vorm die zij in het verleden had, weten wij dat veel vooraanstaande mannen en vrouwen door de eeuwen heen de leringen van de Rozekruisers hebben bestudeerd en doorgegeven. In veel manuscripten en wetenschappelijke verhandelingen, maar ook in talloze schilderijen, vinden wij symbolen, kanttekeningen en aanduidingen die herkenbaar zijn voor hen die zich in deze materie hebben verdiept. Alle grote werken uit de wereldgeschiedenis op het gebied van wetenschap, techniek, kunst en cultuur, zijn herkenbaar aan een bepaalde hoogwaardige en duurzame kwaliteit die nauwelijks onder woorden te brengen is, maar wel degelijk kan worden aangevoeld door iedereen die ervoor openstaat. Deze bijzondere kwaliteit berust niet op de werking van het verstand, maar op de kosmische inspiratie die tijdens momenten van stilte en inkeer wordt ontvangen. Veel geleerden en kunstenaars hebben dit in hun geschriften bevestigd. Op deze wijze bestaat er een eeuwigdurende wisselwerking tussen mystiek en de voortgang van de mensheid. Deze wisselwerking komt tot uitdrukking in het gegeven dat geleerden en kunstenaars die zich ook mysticus voelden, zich vaak bij mystieke broederschappen zoals de Rozekruisers aansloten, en hun esoterische kennis en ervaring in hun werken lieten doorklinken. Organisatie

4 In Nederland is de Rozekruisers Orde AMORC werkzaam als stichting. Dit houdt onder meer in dat de Orde geen winst maakt. Alle ontvangen gelden worden uitsluitend gebruikt om de kosten van haar organisatie te dekken en de uitoefening van haar werkzaamheden mogelijk te maken. Zoals alle culturele organisaties en broederschappen moet ook de A.M.O.R.C. over middelen beschikken om te kunnen bestaan. De kosten, die vooral worden veroorzaakt door het systeem van individueel onderricht (administratie, correspondentie, portokosten, drukwerk, enz.), worden door de contributie van de leden gedekt. De Orde is bestuurlijk onderverdeeld in zogenoemde 'jurisdicties', die zo mogelijk ieder een eigen taalgebied omvatten. Landsgrenzen spelen daarbij geen rol. Leden van een bepaalde jurisdictie worden door alle andere jurisdicties als zodanig erkend. De jurisdicties en hun leden vormen met de Opperste Grootloge de Orde. Elke jurisdictie wordt bestuurd door een 'Grootloge'. De Grootloge van de Nederlandstalige Jurisdictie, waartoe Nederland, Belgisch- Vlaanderen, Aruba, de Nederlandse Antillen en Suriname behoren, is in Den Haag gevestigd. Elke Grootloge richt binnen haar jurisdictie locale of regionale afdelingen op die, al naar gelang hun ledenaantal en werkzaamheden, 'Loge', 'Chapter' of 'Pronaos' worden genoemd. Deze afdelingen krijgen van de Grootloge waaronder zij ressorteren, als bevestiging van hun erkenning een Handvest uitgereikt. Zij worden bij hun activiteiten door de Grootloge gesteund en begeleid. De Opperste Grootloge heeft in het totaal van de openbare activiteiten een coördinerende functie. Een spirituele broederschap Elk lid kan, als hij of zij dat wenst, lid van de dichtstbijzijnde afdeling (Loge, Chapter of Pronaos) worden. Tijdens de bijeenkomsten, 'convocaties' genoemd, die alleen voor leden toegankelijk zijn, wordt een ritueel gevolgd en krijgen de leden aanvullend onderricht. Dit onderricht wordt gegeven door 'officianten', dat wil zeggen, leden van de afdeling die tijdelijk door de Grootloge zijn aangesteld. De convocaties vormen een aanvulling op de wekelijkse studie-avond die alle leden van de A.M.O.R.C. over de gehele wereld in de afzondering van hun eigen huis houden, bij voorkeur op donderdag. Deze universele activiteit van mannen en vrouwen, die op grote afstand van elkaar in volle harmonie gezamenlijk studeren en zich voor hetzelfde doel inzetten, brengt een sterke innerlijke en kosmische band tussen hen tot stand en is een van de factoren die ertoe bijdragen dat de toegewijde Rozekruisersleerling meesterschap over het zelf kan bereiken. Ieder lid wordt geleerd hoe hij of zij uit deze bundeling van gedachten optimaal profijt kan trekken. Deze individuele en collectieve benadering kan leiden tot het verkrijgen van diep mystieke en van universele kennis. Lesmateriaal De leringen van de Orde zijn vertrouwelijk; ze zijn nooit in boekvorm uitgegeven en kunnen niet los worden gekocht. De Grootloge zendt haar leden op individuele basis de traditionele Rozekruisersleringen toe in de vorm van monografieën. Er wordt uitgelegd hoe de leden in hun eigen huis een studieavond kunnen houden waarop zij zich ongestoord en in alle rust met hun studie en oefeningen kunnen bezighouden. De leringen van de Orde zijn over de gehele wereld dezelfde. Ze houden zich bezig met kosmische wetmatigheden en geven kennis door, waarin zowel het erfgoed van de oude mysteriescholen als de ontdekkingen van de moderne wetenschap zijn verwerkt. De leringen van de Orde omvatten de eerste beginselen van vrijwel elk gebied van

5 wetenschap. Daarnaast bieden ze onderwijs in diverse wijsgerige stelsels en reiken een praktische filosofie aan, die de mens de mogelijkheid biedt tot een zinvol bestaan te komen en zowel op fysiek als op mentaal en spiritueel niveau vrede en harmonie te bereiken. De methode van onderricht De leringen van de A.M.O.R.C. bestaan uit verschillende opeenvolgende graden. Elke graad wordt voorafgegaan door een inwijdingsceremonie die buitengewoon belangrijk is voor degene die haar ondergaat. Na elke inwijdingsceremonie volgt een reeks monografieën met een opklimmende moeilijkheidsgraad. De lessen die ze bevatten, zijn in zekere zin traditioneel, maar door de grote actuele waarde ervan - die niet afhankelijk is van cultuur, technologische ontwikkelingen of levensomstandigheden - zijn ze universeel toepasbaar. De monografieën bevatten oefeningen en experimenten die tot doel hebben, iedere behandelde wetmatigheid te bewijzen en elke theorie te toetsen. De lessen zijn daardoor van groot praktisch nut. Aan het eind van iedere graad worden vragen gesteld waarmee men voor zichzelf het nuttige effect van de lessen kan vaststellen en nagaan in hoeverre men de stof heeft begrepen. Er wordt steeds de mogelijkheid geboden meer inzicht in de eigen innerlijke groei en spirituele ontwikkeling te krijgen. Om U een indruk te geven van hetgeen in de monografieën van de eerste drie graden wordt behandeld, volgt hier een beknopte samenvatting: Eerste graad: de wetten van materie, wetenschap en mystiek; de leer der trillingen; atomen en moleculen; de classificatie van de elementen; polariteit; elektriciteit, magnetisme; enz. Tweede graad: de wetten van het bewustzijn; kosmisch bewustzijn; het subjectieve bewustzijn; het objectieve bewustzijn; zintuiglijke illusies; het geheugen; deductie, inductie en syllogisme; de wil; gewoonte en suggestie; enz. Derde graad: de wetten van het leven; het doel van het leven; de levenskracht; de zonne-energie; het leven op celniveau; de levensadem; de levensfasen; het inwijdende aspect van de dood; enz. De inhoud van de lessen wordt aan de leerling van het Rozekruis voorgelegd, nooit opgelegd. De A.M.O.R.C. kent geen dogma's en schrijft haar leden niets voor. Dit geldt ook voor een aantal traditionele inzichten zoals de leer van reïncarnatie en karma. Alle onderwerpen worden op heldere en begrijpelijke wijze behandeld. Waar dat nodig is, zijn illustraties toegevoegd, terwijl de opgegeven oefeningen een en ander nog verduidelijken. De leden krijgen mystieke leringen en beginselen aangereikt waarvan de toepassing kan bijdragen aan de bevordering van het levensgeluk van henzelf en daardoor ook aan dat van anderen. Voor de leden maakt het abonnement deel uit van het lidmaatschap. Het is niet noodzakelijk een wetenschappelijke of filosofische opleiding te hebben genoten om de leringen van de Orde te kunnen bevatten of meester te worden. Door serieuze studie kan ieder lid zijn eigen innerlijke mogelijkheden ten volle ontplooien. Iedere jurisdictie geeft ook een tijdschrift uit. Voor de Nederlandstalige gebieden is dat 'de Roos', waarin naast artikelen van mystieke en culturele aard ook publicaties op wetenschappelijk gebied voorkomen, zoals de verslagen van de University Rose-Croix International die in de Verenigde staten en in Frankrijk werkzaam is. Ook niet-leden kunnen zich op dit tijdschrift abonneren. Rituelen en inwijdingsceremoniën.

6 In het voorgaande is het een en ander verteld over de methode van het onderricht en de inhoud ervan. Misschien hebt u de indruk gekregen dat de Rozekruisersleringen vooral op intellectuele vorming gericht zijn. Niets is minder waar. In het verleden is aan dit onderwerp een verhandeling voor de leden gewijd. Het onderstaande citaat hieruit lijkt ons voor u interessant: «Bij een aantal mensen blijkt een onjuist beeld te bestaan over de methode van onderricht en inwijding die door de Rozekruisers Orde wordt toegepast. Men denkt wel eens dat vooral het intellectuele aspect wordt benadrukt. Dit aspect heeft natuurlijk zijn nut, maar is op het esoterische pad toch van ondergeschikt belang. Om die reden tracht de Orde door haar vormingssysteem juist te bewerkstelligen dat de mens het intellect zijn juiste plaats geeft, naast zijn andere vermogens, en het daardoor leert beheersen. Men kan echter nooit meesterschap verwerven over iets waarvan men nog slaaf is. Het intellect krijgt daarom een begrippenkader aangeboden waarin alle elementen die later aan bod komen als vanzelf op hun plaats vallen. Een dergelijk onderricht is volledig; het legt stevig verankerde fundamenten en biedt zo een solide basis voor elk denkbaar betoog, ook al is dit niet het wezenlijke doel. Door antwoord te geven op de fundamentele vragen van het intellect, wordt dit tevreden gesteld.» Zoals reeds werd gezegd, kent de A.M.O.R.C. geen dogma's. Evenmin bestaat er binnen de Orde een uniforme of verplichte manier van denken. De Rozekruisersleerling krijgt gereedschappen aangereikt. Het is aan de leden gebruik te maken van de kostbare werktuigen en bouwstenen die hun zijn toevertrouwd en naar eigen inzicht een woning te bouwen. Nadat aan de eisen van het intellect is voldaan, zonder dat daarbij het brein wordt overbelast, kan het andere aspect van het Rozekruisersonderricht pas werkelijk tot zijn recht komen. Dit laatste aspect bestaat uit een goed doordacht geheel van inwijdingsceremoniën en spirituele oefeningen, die elkaar in een klimmende reeks opvolgen en aanvullen. Een levenslange reis rond een en dezelfde driehoek - maar spiraalsgewijze naar een steeds hoger niveau - kan de Rozekruiser tot de meest volmaakte verwezenlijking van zichzelf brengen. Uiteindelijk wil dit zeggen: tot een bewuste eenwording met de gehele kosmos, waarvan hij immers een deel is... Sommige spirituele oefeningen zijn hier rechtstreeks op gericht, terwijl andere een deelaspect ervan betreffen. Het werken met dit systeem van technieken doet iemands totale wezen ontwaken en maakt het actief. Alle latente vermogens en eigenschappen worden stap voor stap uit hun sluimering gewekt en tot harmonieuze en doelgerichte activiteit gebracht. De inwijdingen en de andere rituelen waaraan de leden naast hun persoonlijke studie kunnen deelnemen, zijn van een zeldzame schoonheid en hebben een krachtige werking. Hun symboliek en traditionele karakter laten veelal een diepe indruk na in het bewustzijn van de deelnemers. Tijdens de convocaties in een Loge, Chapter of Pronaos kunnen de leden steeds opnieuw de inspirerende sfeer van de oude rituelen ervaren. Alles heeft een symbolische betekenis: de enscenering, de gebaren, de uitgesproken teksten, de attributen, maar ook het ritueel in zijn geheel. De Rozekruisersleerling die ermee vertrouwd is en het positieve effect ervan op zijn eigen ontwikkeling kent, kan dit alles naar waarde schatten. In het boek «L'Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C. en questions» ('De Rozekruisers Orde A.M.O.R.C. - Vragen en Antwoorden') wordt het volgende over de inwijdingen gezegd: «De inwijdingen zijn symbolische ceremoniën die drie belangrijke doelen beogen: ten eerste de Rozekruiser de nieuwe graad die hij gaat bestuderen, aan te kondigen; ten tweede hem een bijzonder aspect van de Rozekruiserstraditie te onthullen en ten derde hem voor een ogenblik

7 naar zijn ziel te laten luisteren.» Lidmaatschap De voorwaarden voor het lidmaatschap van de Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis zijn eenvoudig en duidelijk: iedere man of vrouw die in zijn of haar land de wettelijk meerderjarige leeftijd heeft bereikt - in Nederland 18 jaar - kan verzoeken als lid te worden toegelaten, (in uitzonderlijke gevallen kunnen minderjarigen vanaf 15 jaar, met schriftelijke toestemming van ouders of voogden, lid van de A.M.O.R.C. worden). De kandidaat wordt vervolgens uitgenodigd een officiële aanvraag in te dienen. Het lidmaatschap kan worden beëindigd wanneer men dat wenst. Bij beëindiging dienen de ontvangen monografieën, die het eigendom van de Orde zijn, te worden teruggestuurd. Het lidmaatschap van De Rozekruisers Orde A.M.O.R.C. kan iedere zoeker naar licht veel waardevols geven: - Zorgvuldig onderricht en een degelijke begeleiding bij het vergaren van de kennis die tot inzicht in ons bestaan en tot meesterschap over het leven kan leiden. Dit onderricht stimuleert tevens verdere ontwikkeling en biedt de mogelijkheid, onder alle omstandigheden doelgericht te handelen. - Geestelijke afstemming op het kosmisch denkvermogen, waardoor iemand in harmonie kan leven met de opbouwende en afbrekende wetten van het universum. - Een geleidelijke verandering van visie op alle essentiële zaken van het leven, waardoor onduidelijke en verwarrende omstandigheden in gunstige zin kunnen worden gewijzigd. DE INNERLIJKE ROEPSTEM Nu u dit alles hebt gelezen, voelt u misschien een innerlijk verlangen De Rozekruisers Orde AM- ORC nader te leren kennen. Misschien voelt u in uzelf de zekerheid dat deze Orde, in haar onbaatzuchtig streven licht, waarheid, geluk en Diepe Vrede te verspreiden, datgene vertegenwoordigt waarnaar u zoekt. Wanneer dit zo is, willen wij u uitnodigen ons te schrijven of bijgaand aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen. De Rozekruisers Orde AMORC Afdeling verzendbureau Groothertoginnelaan EH Den Haag telefoon: Het verzendbureau verzorgt de uitgave van een aantal boeken in de Nederlandse taal. Ook worden er Nederlandse, Engelse en Franse esoterische werken verkocht en diverse artikelen, zoals wierook en sieraden. Mocht u geïnteresseerd zijn in boeken en/of artikelen, dan kunt u onze prijslijst en catalogus bij

8 bovenstaand adres aanvragen, onder vermelding van uw naam, adres, postcode en woonplaats. De mens op het pad naar het licht Zegel van Thoetmozes, de stichter van de Orde Francis Bacon, een Engelse filosoof en staatsman uit de 17e eeuw, was Imperator van de Rozekruisers Orde. Hij schreef 'Het Nieuwe Atlantis', en de Rozekruisers beschouwen hem als de schrijver achter de werken van Shakespeare. Het Rozekruis, het traditionele symbool van de A.M.O.R.C. Dit symbool is niet godsdienstig; het kruis stelt het fysieke lichaam van de mens voor, de roos symboliseert de ontplooiing van zijn ziel. A.M.O.R.C. - HUIS Groothertoginnelaan EH Den Haag telefoon: fax: internet: Zetel van de Nederlandstalige Jurisdictie voor Nederland, Belgisch-Vlaanderen, Aruba, de Nederlandse Antillen en Suriname

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN Een leerling van Hazrat Inayat Khan (Een kopie van de uitgave van) The Sufi International Headquarters Publishing Society 1 Liefde ontwikkelt zich tot harmonie en uit harmonie

Nadere informatie

Van Bethlehem tot Golgotha

Van Bethlehem tot Golgotha Van Bethlehem tot Golgotha Het Mysterie van Inwijding Esoterische Begrippen Elly Lichtenberg De Bijbel, een mystiek verhaal of..? Deel I De Bijbel: een mystiek verhaal of..? Is het evangelieverhaal juist?

Nadere informatie

De Jefferson Bijbel. Thomas Jefferson

De Jefferson Bijbel. Thomas Jefferson De Jefferson Bijbel Thomas Jefferson Vertaald en ingeleid door: Sadije Bunjaku & Thomas Heij Inhoud Inleiding 1. De geheime Bijbel van Thomas Jefferson 2. De filosofische president Het leven van Thomas

Nadere informatie

Omnec Onec DUTCH. Collection of Texts. - Part III - Het Venusiaanse schrift

Omnec Onec DUTCH. Collection of Texts. - Part III - Het Venusiaanse schrift Omnec Onec DUTCH Collection of Texts - Part III - Het Venusiaanse schrift Het Venusiaanse schrift Dutch Collection of Texts Part III Copyright 2000 by Omnec Onec Dutch translation 2013 by Lenthe Reijman,

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

6 daagse reconnecterend energetische yoga retreats.

6 daagse reconnecterend energetische yoga retreats. In samenwerking Yébo holistic academy en Surya. Stellen voor, 6 daagse reconnecterend energetische yoga retreats. Alle retreates zijn op basis van 8 dagen 7 nachten(check-in en uit tijden inbegrepen),met

Nadere informatie

weekend workshop ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE

weekend workshop ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE weekend workshop ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE met lichaam en geest naar je essentie workshop begeleid door twee ervaren vakspecialisten Laurence Brian spiritueel lichaamswerker en Monique

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

L E N N Y V A N G E N D E R E N

L E N N Y V A N G E N D E R E N L ENNY VAN G ENDEREN 2 Kinderen van het licht 3 4 Lenny van Genderen Kinderen van het licht Afbeelding 1. De Boodschapper (schilderij door Lenny van Genderen). 2015 Lenny van Genderen 2015 Quint Essence

Nadere informatie

Verantwoord Bijbelgebruik

Verantwoord Bijbelgebruik Deze beknopte samenvatting heeft tot doel een indruk te geven van de cursus Verantwoord Bijbelgebruik. Het boek Verantwoord Bijbelgebruik van John Boekhout is prima geschikt om als basis in de cursus gebruikt

Nadere informatie

Onderwijs voor de hele mens

Onderwijs voor de hele mens Onderwijs voor de hele mens De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over onderwijs Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet

Nadere informatie

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider?

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? LEVENDAAL 11, 6715 KJ EDE - TELEFOON 06 21 24 22 55 leidjew@xs4all.nl - www.leidjewitte.nl SPIRITUALITEIT De aangeboren menselijke behoefte

Nadere informatie

HELENDE ARCHITECTUUR met als inspiratie de natuur

HELENDE ARCHITECTUUR met als inspiratie de natuur HELENDE ARCHITECTUUR met als inspiratie de natuur architect Huub van Laarhoven (www.vanlaarhovencombinatie.nl) Gebouwen en ontwerpen moeten ons helpen om in harmonie te leven met onze omgeving. Er bestaat

Nadere informatie

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te SAMENVATTING VAN DE REDEVOERINGEN GEHOUDEN VOOR DE JEUGD IN SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Willemstad, 19 oktober 1955, Oranjestad, 22 oktober 1955. Paramaribo, 5 november t 955 WIJ zijn hier gekomen

Nadere informatie

De essentie van het geluk

De essentie van het geluk De essentie van het geluk Ook verschenen van Zijne Heiligheid de Dalai Lama bij Xander Uitgevers De diepte van het zijn (2013) De kunst van relaties (2013) Geloven in harmonie (2013) Open je hart (2013)

Nadere informatie

Geloven is vertrouwen. Ik geloof het wel. de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het

Geloven is vertrouwen. Ik geloof het wel. de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het Geloven Geloven is vertrouwen GGeloven is ten diepste je vertrouwen hechten aan iets of iemand, de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het geloven in God zegt de Bijbel: Het geloof is de vaste

Nadere informatie

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17 Fragment uit Colin Tipping Radicaal Vergeven (opmaak is anders dan in het boek zelf) Inhoud Voorwoord bij de Nederlandse uitgave 7 Woord vooraf 9 Inleiding 11 Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

Wees wijs met licht. Leo Cheizoo. We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht?

Wees wijs met licht. Leo Cheizoo. We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht? Wees wijs met licht Leo Cheizoo We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht? Plato ISBN: 90-76564-63-9 NUR-code: 720 NUR-omschrijving: Esoterie algemeen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

Aikido. No Kokoro. Het wezen van Aikido 1. Yamaguchi Shihan

Aikido. No Kokoro. Het wezen van Aikido 1. Yamaguchi Shihan Aikido No Kokoro Het wezen van Aikido 1 Yamaguchi Shihan In de tekst Aikido no Kokoro (1976) zet Yamaguchi Shihan, één van de belangrijkste naoorlogse Aikido leraren van de Aikikai Hombu dojo in Tokyo,

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I Beoordelingsmodel Opgave 1 Het bestaan van God en het voortbestaan van religie 1 maximumscore 3 een uitleg hoe het volgens Anselmus mogelijk is dat Pauw en Witteman het bestaan van God ontkennen: het zijn

Nadere informatie

Het Plan en de innerlijke Wereldregering. Lezing door Elly Lichtenberg

Het Plan en de innerlijke Wereldregering. Lezing door Elly Lichtenberg Het Plan en de innerlijke Wereldregering Lezing door Elly Lichtenberg 1 Onderwerpen Definitie en doel van het Plan De planning in fasen De Nieuwe Groep van Werelddienaren 2 Shamballa Shamballa: Centrum

Nadere informatie

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid History Christiane Simone Stadie Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr.) Seminar paper Christiane

Nadere informatie

BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh

BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh Met stilletjes voor je uit staren en dan maar hopen dat je de leringen van de Boeddha begrijpt, bereik je niets. Evenmin heeft het zin om er alleen maar naar te luisteren,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76

INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76 INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76 Vergeten... 7 Filosofie... 9 Een goed begin... 11 Hoofdbreker... 13 Zintuigen... 15 De hersenen... 17 Zien... 19 Geloof... 21 Empirie... 23 Ervaring...

Nadere informatie

CURSUSSEN 2013-2014. Espirit spiritueel centrum. spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling

CURSUSSEN 2013-2014. Espirit spiritueel centrum. spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling Espirit spiritueel centrum spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling CURSUSSEN 2013-2014 Hoek van het IJ 29 8223 BJ Lelystad www.espirit.nl e-mail: herman.kuik@espirit.nl

Nadere informatie

boeddhistische manieren om gelukkig te zijn

boeddhistische manieren om gelukkig te zijn 1325 boeddhistische manieren om gelukkig te zijn Barbara Ann Kipfer Vertaald door Rob Pijpers BBNC uitgevers Rotterdam, 2010 De gedachten van de Boeddha en boeddhisten over geluk Een van de toenamen van

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel II. Inwijding

DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel II. Inwijding DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel II Inwijding Verantwoording Lezingen, gebaseerd op de boeken van Alice A. Bailey en Helena P. Blavatsky zijn samenvattingen op basis van de gekozen onderwerpen,

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7

Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7 Zondag 24 april 2016 - Verlangen naar liefde Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7 Enige discussie in de afgelopen week aan de keukentafel. Kunnen we dit lezen?

Nadere informatie

2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016

2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016 2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016 De wereld heeft stralende lichten nodig die niet alleen de kennis en ervaring van yoga delen met de wereld maar ook de openende en verlichtende ervaring

Nadere informatie

Verder stuur ik u een meditatie mee die ik op basis van een mail van iemand uit de zaal heb terug gestuurd.

Verder stuur ik u een meditatie mee die ik op basis van een mail van iemand uit de zaal heb terug gestuurd. Essential Living Lieve mensen Wat fijn dat u bij de avond over de engelen aanwezig was. Het was mij echt een genoegen om samen met u in de aanwezigheid van de engelen bij elkaar te zijn. Op de avond zelf

Nadere informatie

Module 1. Bewustwording. Dag 2. Je hebt alles al.

Module 1. Bewustwording. Dag 2. Je hebt alles al. Module 1. Bewustwording. Dag 2. Je hebt alles al. Gisteren heb je gelezen hoe de kwantumfysica ons leert dat we via ons bewustzijn onze werkelijkheid scheppen. Vandaag borduren we hierop verder door hieraan

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT UNIEK? WAAROM De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van

Nadere informatie

KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Motieven 1: Een wereld

Motieven 1: Een wereld Motieven 1: Een wereld Doelstellingen: Doel eerste subthema Een wereld om vrij te zijn De catechisanten leren inzien dat vrijheid in Bijbelse zin bij het leven van mensen hoort en ze vormen een mening

Nadere informatie

ANBI GEGEVENS 2015 MAITREYA INSTITUUT. Opbouw van de Organisatie.

ANBI GEGEVENS 2015 MAITREYA INSTITUUT. Opbouw van de Organisatie. ANBI GEGEVENS 2015 MAITREYA INSTITUUT Opbouw van de Organisatie. Het Maitreya Instituut bestaat uit een Kerkgenootschap Maitreya Instituut en een Stichting Maitreya Instituut voor Wijsheidscultuur. Het

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAAROM DE VRIJESCHOOL De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool

Nadere informatie

4.De vierde Edele Waarheid is de waarheid van de weg, die leidt naar het beëindigen van het lijden.

4.De vierde Edele Waarheid is de waarheid van de weg, die leidt naar het beëindigen van het lijden. Het Achtvoudig Pad Als we de geschiedenis van het boeddhisme nagaan zien we, school na school, traditie na traditie, dat voortdurend opnieuw verwezen wordt naar de Vier Edele Waarheden en vooral naar het

Nadere informatie

Wandelend gelukkig met 3 filosofen, denk zelf!

Wandelend gelukkig met 3 filosofen, denk zelf! Wandelend gelukkig met 3 filosofen, denk zelf! een wandelend gesprek op niveau 2 Inhoud: Inleiding Waarom wandelen in de natuur? Wat is geluk? Plato en geluk Aristoteles, geluk en de natuur Epicurus en

Nadere informatie

Presentatie van mijn scriptie Gij geeft het Uw beminden in de slaap gehouden op 24 oktober 2008 in het Titus Brandsma Memorial.

Presentatie van mijn scriptie Gij geeft het Uw beminden in de slaap gehouden op 24 oktober 2008 in het Titus Brandsma Memorial. Presentatie van mijn scriptie Gij geeft het Uw beminden in de slaap gehouden op 24 oktober 2008 in het Titus Brandsma Memorial. Inleiding Lieve mensen, Gij geeft het Uw beminden in de slaap,. zo luidt

Nadere informatie

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade.

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade. Er zijn uitgebreide studies te schrijven over bekering en wat bekering in een mensenleven betekent. Deze studie beperkt zich echter tot de meest fundamentele betekenis van bekering. Toen de Zoon van God,

Nadere informatie

ODV Esoterische Kring - index

ODV Esoterische Kring - index Jaargang 1954-1955 1. Mededogen 2. De Mens, Wereld (meditatie) 3. Het Kerstfeest, Kosmische wetten, Het levenslicht (meditatie) 4. Het ware Paradijs I, Het ware paradijs II, Kosmisch Bewustzijn, Het schone

Nadere informatie

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk QUINTA ESSENTIA 3-daagse workshop rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk DE KERN VAN DE ZAAK Alleen geluk en welzijn zijn echt. Al het andere verbleekt. De ware juwelen van vervulling, geluk

Nadere informatie

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa Zeven hulpbronnen van vertrouwen Door: Carlos Estarippa Geïnspireerd door het boek van Bertie Hendriks Dagboek van de Ziel. De zeven levensfasen (Hendriks, 2013) wil ik in onderstaand artikel beschrijven

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Les 1. Introductie filosofie Hebben alle vragen een antwoord? 10. Les 2. Denken Kunnen dieren denken?

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Les 1. Introductie filosofie Hebben alle vragen een antwoord? 10. Les 2. Denken Kunnen dieren denken? >> Inhoudsopgave Inleiding 4 Les 1. Introductie filosofie Hebben alle vragen een antwoord? 10 Les 2. Denken Kunnen dieren denken? 14 Les 3. Geluk Wat is het verschil tussen blij zijn en gelukkig zijn?

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

EEN NIEUWE RELIGIE OF JUIST NIET? DE UITDAGINGEN VOOR DE LEZERS VAN HET URANTIA BOEK IN DE HUIDIGE TIJD. Amersfoort, 21 augustus 2007 Karen Huigsloot

EEN NIEUWE RELIGIE OF JUIST NIET? DE UITDAGINGEN VOOR DE LEZERS VAN HET URANTIA BOEK IN DE HUIDIGE TIJD. Amersfoort, 21 augustus 2007 Karen Huigsloot EEN NIEUWE RELIGIE OF JUIST NIET? DE UITDAGINGEN VOOR DE LEZERS VAN HET URANTIA BOEK IN DE HUIDIGE TIJD. Amersfoort, 21 augustus 2007 Karen Huigsloot Een nieuwe religie of juist niet? Wat zijn onze uitdagingen?

Nadere informatie

Mi Matto PROJECT TER BEVORDERING VAN CULTUUROVERDRACHT EN VERTELKUNST MAROWIJNE

Mi Matto PROJECT TER BEVORDERING VAN CULTUUROVERDRACHT EN VERTELKUNST MAROWIJNE Mi Matto PROJECT TER BEVORDERING VAN CULTUUROVERDRACHT EN VERTELKUNST MAROWIJNE Berryl Tempo [Course Title] januari 4, 2015 Concept & Oorsprong Ieder Marronkind is opgegroeid met verhalen en vertellingen

Nadere informatie

DE UNIVERSELE LOPER Het slimste stappenplan om rijk, succesvol en gezond te zijn. Charles F. Haanel

DE UNIVERSELE LOPER Het slimste stappenplan om rijk, succesvol en gezond te zijn. Charles F. Haanel DE UNIVERSELE LOPER Het slimste stappenplan om rijk, succesvol en gezond te zijn. Charles F. Haanel Bewerking en vertaling door Marcel Bongers Advies Bij dit boek is ook een werkboek geschreven waarmij

Nadere informatie

Bestemming der Volkeren. Een regenwolk van kenbare dingen

Bestemming der Volkeren. Een regenwolk van kenbare dingen Bestemming der Volkeren Een regenwolk van kenbare dingen 1 Onderwerpen Definitie en doel van het Plan Bestemming der Volkeren Het conflict tussen de 6 e en 7 e straal Het Joodse probleem 2 Bronnen Alice

Nadere informatie

De Linkeroever. werkplaats voor levende spiritualiteit. Vier avonden over de vraag wat dat is, en wat ervoor nodig is om een spiritueel mens te zijn

De Linkeroever. werkplaats voor levende spiritualiteit. Vier avonden over de vraag wat dat is, en wat ervoor nodig is om een spiritueel mens te zijn Spiritualiteit? [Ralf Grossert] M1 Iets voor mensen die graag zweverig doen? Of moet je met je beide benen op de grond staan om spiritueel te kunnen zijn? En welke spiritualiteit past bij mij? Er is zoveel

Nadere informatie

20120826 Rom. 12:1-2 cultuur van leren - in de serie over cultuur :)

20120826 Rom. 12:1-2 cultuur van leren - in de serie over cultuur :) 20120826 Rom. 12:1-2 Rom. 12:1 Ik roep jullie er [daarom] toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om jullie lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welgevallig: dat

Nadere informatie

GELOOF EN WETENSCHAP. Modellen over de relatie tussen geloof en (natuur)wetenschap in historisch perspectief.

GELOOF EN WETENSCHAP. Modellen over de relatie tussen geloof en (natuur)wetenschap in historisch perspectief. GELOOF EN WETENSCHAP Modellen over de relatie tussen geloof en (natuur)wetenschap in historisch perspectief. 1. HET HARMONIEMODEL De leer van de twee boeken Het Ptolemaeïsche of Aristotelische wereldbeeld

Nadere informatie

Christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Minor Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensoriëntatie zoals die

Nadere informatie

376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014

376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014 Uitleg van het Scheppingsverhaal (376, 377, 378, 393, 394) 376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014 Deze preek is mede gebaseerd op Het Geheime boek van Johannes (Codex II, Boek 1, pag. 1 en

Nadere informatie

Kleine gids voor christelijke meditatie

Kleine gids voor christelijke meditatie Kleine gids voor christelijke meditatie Kleine gids voor christelijke meditatie Oefeningen voor jezelf en het begeleiden van je groep Lex Boot Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer www.uitgeverijboekencentrum.nl

Nadere informatie

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Hondsrug Het Gymnasium Hondsrug is een afdeling van het Hondsrug College. Het is onderdeel van het vwo,

Nadere informatie

Werken vanuit Essentie

Werken vanuit Essentie Werken vanuit Essentie (midden- en hoger management) - van leidinggeven naar LEIDERSCHAP Leergang Werken vanuit Essentie - van leidinggeven naar leiderschap - Angelique Schueler & Inez Dirkzwager Juni

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

Cursussen 2013-2014. Espirit Spiritueel Centrum. spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling

Cursussen 2013-2014. Espirit Spiritueel Centrum. spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling Espirit Spiritueel Centrum spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling Cursussen 2013-2014 Hoek van het IJ 29 8223 BJ Lelystad www.espirit.nl Cursussen Elk seizoen zijn

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

4. Niet de moedertaal maar wel de gekozen taalcategorie bepaalt de taal die zal gebruikt worden doorheen de wedstrijd.

4. Niet de moedertaal maar wel de gekozen taalcategorie bepaalt de taal die zal gebruikt worden doorheen de wedstrijd. Wedstrijdreglement Eustory Doel EUSTORY is een geschiedeniswedstrijd georganiseerd door BELvue, onder toezicht van de Koning Boudewijnstichting. Het wil jongeren van alle onderwijstypes de hand reiken

Nadere informatie

Werken met het medicijnwiel.

Werken met het medicijnwiel. Bertho Bastiaens Ontspanningstherapeut Werken met het medicijnwiel. De cirkel of het wiel is een verklarend systeem voor de wereld of een deel van de wereld. Het staat symbool voor de steeds terugkerende

Nadere informatie

Couverture front: MEESTERSCHAP OVER HET LEVEN. Xxx

Couverture front: MEESTERSCHAP OVER HET LEVEN. Xxx Couverture front: MEESTERSCHAP OVER HET LEVEN Xxx U hebt ongetwijfeld gemerkt dat de mensheid verward en verbijsterd is aan het begin van dit derde millennium. De enorme vooruitgang die zij bereikt heeft

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Geschiedenis van de Galctische federatie en het Ashtar Command.

Geschiedenis van de Galctische federatie en het Ashtar Command. Geschiedenis van de Galctische federatie en het Ashtar Command. 5 december 2013 Vertaald uit het Engels door Henk Steur. Voordat de Aarde ooit vuur had ontdekt bestond er een ras van vergevorderde wezens

Nadere informatie

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding 4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert Alumnidagen 2014 TGI-verdieping aan de hand van vijf thema s De alumnidagen zijn bedoeld voor iedereen die in de afgelopen jaren een TGI-basisopleiding

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Bhagavad Gita Hoofdstuk 4

Bhagavad Gita Hoofdstuk 4 Bhagavad Gita Hoofdstuk 4 bginhetnederlands.nl Bhagavad Gita Hoofdstuk 4 Transcendentale kennis bginhetnederlands.nl Copyright bginhetnederlands 2015. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

17 Hoofdstuk 1. Wie zijn onze kinderen nu eigenlijk? 27 Hoofdstuk 2. Wat kunnen ouders doen?

17 Hoofdstuk 1. Wie zijn onze kinderen nu eigenlijk? 27 Hoofdstuk 2. Wat kunnen ouders doen? Inhoudsopgave 9 Voorwoord 12 Inleiding. Hoe Het grote deugdenboek gebruikt kan worden 17 Hoofdstuk 1. Wie zijn onze kinderen nu eigenlijk? 27 Hoofdstuk 2. Wat kunnen ouders doen? 29 Strategie 1. Herken

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Klassieke culturele vorming

Klassieke culturele vorming Klassieke culturele vorming Staatsexamen vwo Vakinformatie 2012 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Beschrijving eindtermen... 3 Het college-examen... 3 Eisen waaraan het verslag

Nadere informatie

Dames en heren, Mijn besef van oorlog en vrede. heb ik meegekregen van mijn. vader, die de gastvrijheid van. de Duitse bezetter aan den lijve

Dames en heren, Mijn besef van oorlog en vrede. heb ik meegekregen van mijn. vader, die de gastvrijheid van. de Duitse bezetter aan den lijve Dames en heren, Mijn besef van oorlog en vrede heb ik meegekregen van mijn vader, die de gastvrijheid van de Duitse bezetter aan den lijve heeft mogen ondervinden. Mijn vader heeft in Scheveningen gezeten,

Nadere informatie

De brieven van Van Gogh

De brieven van Van Gogh De brieven van Van Gogh Tijdens een rondwandeling door het dorp, vertelt ieder gids wel iets over de vele brieven die Vincent schreef in zijn leven. Hoe belangrijk waren de brieven voor Vincent, aan wie

Nadere informatie

Meelezen, meeleven: Mijn HealingArt-orakelboek..

Meelezen, meeleven: Mijn HealingArt-orakelboek.. WantToKnow.nl Meelezen, meeleven: Mijn HealingArt-orakelboek.. 25 februari 2014 Door GuidoJ. Aanbevelen Vanaf haar vroegste jeugd heeft Willeke Hendrik via haar ouders, de passie voor kunst en spiritualiteit

Nadere informatie

UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen:

UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen: UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren

Nadere informatie

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING 3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING Start januari 2016 Voldoet aan standaarden IYF en Yoga Alliance De docentenopleiding is een unieke reis waarin je op zoek gaat naar de essentie van je eigen wezen. Een zoektocht

Nadere informatie

Geschreven door Gürkan Çelik woensdag 21 januari 2009 09:53 - Laatste aanpassing woensdag 04 februari 2009 11:13

Geschreven door Gürkan Çelik woensdag 21 januari 2009 09:53 - Laatste aanpassing woensdag 04 februari 2009 11:13 Mevlana Djalaleddin Rumi en Fethullah Gülen zijn, hoewel in tijd gescheiden door acht eeuwen, alle twee voorlopers van eenzelfde spiritueel pad van innerlijke vrede en meedogende liefde voor de mensheid.

Nadere informatie

TALEN EN CULTUREN VAN GRIEKENLAND EN ROME

TALEN EN CULTUREN VAN GRIEKENLAND EN ROME TALEN EN CULTUREN VAN GRIEKENLAND EN ROME GRIEKS LATIJN KCV AAN HET STEDELIJK GYMNASIUM JOHAN VAN OLDENBARNEVELT TE AMERSFOORT (Plaatje 1 & 2) De klassieke talen en kcv aan het gymnasium Aan het Gymnasium

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

SOEFI BEWEGING Centrum Amsterdam

SOEFI BEWEGING Centrum Amsterdam SOEFI BEWEGING Centrum Amsterdam Programma voorjaar 2006 Het geheim van het zoeken naar de wil van God ligt in het ontwikkelen van het vermogen harmonie aan te voelen Want harmomie is schoonheid en schoonheid

Nadere informatie

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend.

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Eerste druk, 2014 2014 Johanna de Vos isbn: 9789048432172 nur: 728 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Denken en intuïtie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Denken en intuïtie Denken en intuïtie Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING Denken en intuïtie Den Haag, 2015 Eerste druk, november 2015 Vormgeving: Ron Goos Omslagontwerp: Ron Goos Eindredactie: Frank Janse Copyright

Nadere informatie

ZEVEN WEGEN NAAR HET LICHT

ZEVEN WEGEN NAAR HET LICHT ZEVEN WEGEN NAAR HET LICHT Informatiebeurs op 20 oktober 2012 Gebouw Laan van Meerdervoort 1A te Den Haag Aanvang 10:00 uur; einde 15:30 uur Toegang vrij 1 PROGRAMMA 20-10-2012 Maak kennis met de Tafelronde,

Nadere informatie

Dit wordt jouw jaar!

Dit wordt jouw jaar! WERKBOEK Dit wordt jouw jaar! 12 krachtige lessen in persoonlijke groei dr. Ben Tiggelaar DIT WORDT JOUW JAAR! WERKBOEK BEN TIGGELAAR 1 OVER GELUK EN SUCCES HOOFDSTUK 1-2 "Geluk is niet het doel, maar

Nadere informatie

Assisi retraite in Italie 18-22 augustus 2014

Assisi retraite in Italie 18-22 augustus 2014 Assisi retraite in Italie 18-22 augustus 2014 Extra zomerretraite nu inschrijven!! o.l.v. Drs. Loucas van den Berg Op weg naar een leven van overvloed, de stromende liefde en de wijsheid en eenvoud van

Nadere informatie

11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets

11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets 11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets Opdracht 1 Wat is de Sokratische methode? Opdracht 2 Waarom werd Sokrates gedwongen de gifbeker te drinken? Opdracht 3 Waarom zijn onze zintuigen

Nadere informatie

Over de website en de boodschappen

Over de website en de boodschappen Over de website en de boodschappen De website De website is opgericht om een reeks goddelijke boodschappen te publiceren waarvan een getrouwde moeder van een jong gezin, woonachtig in Europa, zegt dat

Nadere informatie

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Jaarplan GESCHIEDENIS Algemene doelstellingen Eerder gericht op kennis en inzicht 6 A1 A2 A3 A4 A5 Kunnen hanteren van een vakspecifiek begrippenkader en concepten, nodig om zich van het verleden een wetenschappelijk

Nadere informatie