A.M.O.R.C. Wat is de Rozekruisers Orde?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A.M.O.R.C. Wat is de Rozekruisers Orde?"

Transcriptie

1 A.M.O.R.C. Wat is de Rozekruisers Orde? Het is niet belangrijk waar, wanneer, of hoe u deze brochure in handen hebt gekregen; het gaat erom of de boodschap die erin vervat is, uw belangstelling opwekt. Misschien voelt u na het lezen een verlangen naar meer kennis op mystiek gebied. Weet dan, dat u slechts hoeft aan te kloppen en de poorten zullen zich verder openen... WAT IS DE A.M.O.R.C.? De Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis, over de hele wereld bekend onder het letterwoord A.M.O.R.C., is een broederschap die zich wijdt aan het instandhouden en overdragen van de leringen die tot de mystieke traditie behoren. Haar leden - mannen en vrouwen - wijden zich aan het onderzoek, de studie en de toepassing van de spirituele wetten. Het doel van de Orde is, de mens uitzicht te bieden op een bestaan dat met zijn bestemming overeenkomt, doordat hij in harmonie leert leven met de creatieve en constructieve kosmische krachten. De Orde legt sterk de nadruk op de vrijheid van geweten, de vrijheid van denken en de vrijheid van meningsuiting als fundamentele rechten voor ieder mens. Zij stimuleert haar leden een leven te leiden dat gebaseerd is op waarheid, broederlijkheid, rechtvaardigheid en trouw, en ontwikkelt door middel van een beproefd systeem van informatie, oefeningen, experimenten en meditatie, het vermogen in hen de weg te vinden naar innerlijk begrip, kennis en zuiverheid die de bron van geluk en 'Diepe Vrede' zijn. WIE ZIJN DE ROZEKRUISERS? Mythe en historie Wie de geschiedenis van de Rozekruisers bestudeert, komt twee bronnen van informatie tegen. De eerste is de mondelinge overlevering: de verhalen en legenden die in de loop der tijden van generatie op generatie werden overgedragen en die steunen op min of meer duidelijke aanwijzingen en zinspelingen in oude geschriften of op symbolische passages in rituele teksten. De tweede is de reeks historisch bewezen feiten die voldoende houvast bieden om tot een verantwoorde geschiedschrijving van de Rozekruisers Orde te komen. Volgens de overlevering is de oorsprong van de Orde terug te voeren op de mysteriescholen van het oude Egypte ten tijde van Thoetmozes III, die omstreeks 1500 v. Chr. leefde. Haar eigenlijke ontstaan wordt echter geplaatst in de regeringsperiode van Farao Amenhotep IV, die zich later Ichnaton noemde. Hij werd vooral vermaard doordat hij de polytheïstische godsdienst van zijn tijd verving door een monotheïstische leer, een van de eerste uit de bekende geschiedenis. Vanuit Egypte verbreidde de Orde zich naar Griekenland en Rome en onderging zowel de invloed van de joodse en Arabische mystici als van de Griekse natuurfilosofen. In de Middeleeuwen werd geen vrijheid van denken toegestaan, waardoor de Orde zich achter een façade van verschillende

2 namen moest verschuilen. Door de eeuwen heen is zij echter actief gebleven; zij hield haar leringen en idealen levend en heeft haar erfgoed van symbolen en principes steeds doorgegeven. De Orde was bijna altijd direct of indirect betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van kunst, wetenschap en cultuur. Daarbij heeft zij steeds de gelijkheid van de geslachten en ware broederschap onder alle mensen voorgestaan. Vanaf het begin van de 12de eeuw wordt de Orde in Duitsland openlijk genoemd, voor het eerst in een werk 'Omnis Moriar' uit Tegen het einde van de 16e eeuw deed een manuscript de ronde dat ten onrechte aan Valentin Andreae ( ) werd toegeschreven. Dit manuscript, de zogenoemde 'Fama Fraternitatis', verscheen in 1614 in druk en werd in omloop gebracht door de 'Löblichen Ordens des Rosenkreutzes'. Door deze publicatie, die in vijf talen werd vertaald en vele herdrukken beleefde, werd de Orde in heel Europa bekend. De uitgave van dit geschrift vormde een van de voorbereidingen voor de cyclische herverschijning van de broederschap die actieve perioden en perioden van rust heeft gekend. In veel boeken die de laatste 400 jaar op het gebied van mystiek, traditie en geschiedenis zijn verschenen, worden de Rozekruisers genoemd. Ook in onze tijd zijn er talloze studies aan hen gewijd, zoals het toonaangevende 'Rose-Croix d'hier et d'aujourdhui' van de Franse schrijver Serge Hutin, dat zowel de verbinding van de Rozekruisers met de verre oudheid beschrijft, als hun ontwikkeling in de Middeleeuwen, de Renaissance en de 19e en 20e eeuw. Daarnaast noemen wij het zeer lezenswaardige 'Cosmic Mission Fulfilled' van Ralph M. Lewis, dat veel informatie bevat over de ontwikkeling van de Rozekruisers Orde AMORC. Een Nederlandse uitgave was het uit het Frans vertaalde boek, 'De Rozenkruisers - Historie, Traditie en Rituelen', geschreven door Jean Pierre Bayard. Het werd gepubliceerd bij uitgeverij Tirion maar is helaas uitverkocht. De huidige cyclus In Noord-Amerika trad de Rozekruisersbroederschap voor het eerst in 1694 in de openbaarheid. Daarmee begon een actieve cyclus die gevolgd werd door een periode van stilte. In 1909 naderde het moment waarop de Orde opnieuw zou verschijnen. De voorbereidingen hiertoe vonden plaats onder auspiciën van de Rozekruisers van Toulouse in Frankrijk, totdat in 1915 de fundamenten waren gelegd en een nieuwe cyclus van openbaarheid een aanvang kon nemen. Om de traditionele en authentieke grondslagen van de Orde aan te geven, maakte Harvey Spencer Lewis, die met de wederoprichting belast was, haar officieel bekend onder de naam 'Ancient and Mystical Order Rosae Crucis' (Aloude en Mystieke Orde Rosae Crucis). In de volgende decennia werden de leringen op schrift gesteld en werd de Orde op het Amerikaanse continent uitgebouwd. Na een aantal bijeenkomsten, waarvan de laatste in 1946 in Brussel plaatsvond, gaven de leiders van de Europese Rozekruiserstraditie zonder voorbehoud hun goedkeuring aan de plannen voor de nieuwe openbare activiteiten. Deze goedkeuring had ook betrekking op de moderne methoden van onderricht en publiciteit die de Rozekruisers Orde AMORC aanwendde in de cyclus die door Dr. H. Spencer Lewis werd gegrondvest. Deze methoden worden nog steeds gevolgd. Uit het feit dat de hoofdzetel van de A.M.O.R.C. zich sinds 1909 in de Verenigde Staten bevond, bleek het inzicht en de vooruitziende blik van haar leiders. Gedurende de beide wereldoorlogen raakte Europa volkomen ontwricht, waarbij veel culturele en spirituele waarden op de proef werden gesteld. Doordat de hoofdzetel van de Orde buiten het strijdgebied lag, bleef zij hiervoor gevrijwaard en kon zij zich handhaven, zodat zij meteen na de Tweede Wereldoorlog overal haar werkzaamheden hervatte. De Opperste Grootloge is gevestigd in San Jose, Californië.

3 Het devies van de Orde Het devies van De Rozekruisers Orde AMORC is: 'De grootst mogelijke verdraagzaamheid binnen de meest strikte onafhankelijkheid'. Dit houdt in dat zij nooit deel heeft uitgemaakt van een andere beweging of een ander genootschap en dat zij direct noch indirect met enige organisatie verbonden is. De Orde is geen godsdienst of kerk, en neemt geen politieke of maatschappelijke standpunten in. Zij is volstrekt onafhankelijk, en het is juist deze onafhankelijkheid die haar in staat stelt de grootst mogelijke verdraagzaamheid te betrachten. Religieuze, politieke en maatschappelijke vraagstukken vormen binnen de Orde geen onderwerp van discussie; hieraan wordt strikt de hand gehouden. Gelijkwaardigheid De Orde heeft, ook in haar vorige perioden van openbare activiteit, altijd de gelijkwaardigheid van de geslachten erkend. Daardoor werd aan mannen en vrouwen de mogelijkheid geboden, zich die kennis en inzichten eigen te maken die voor hun verdere ontwikkeling van belang waren. Tegenwoordig biedt de A.M.O.R.C. mannen en vrouwen een handreiking om dienstbaar te zijn, doordat zij hen helpt de kennis te verwerven die het hun mogelijk maakt allerlei levensproblemen onder ogen te zien en te overwinnen. Deze kennis wordt door aandachtige studie verkregen, geheel onder de verantwoordelijkheid van het studerende lid, maar wel volgens een vastomlijnde en beproefde aanpak. Omdat de A.M.O.R.C. niet sektarisch is, vertegenwoordigen haar leden, verspreid over de gehele wereld, vele culturen en levensbeschouwingen. Allen leveren hun aandeel in het werk van de Orde, verbonden door saamhorigheid en broederlijkheid. De Rozekruisers Orde AMORC is dus in essentie een spirituele broederschap. Universele wijsheid Alhoewel de huidige organisatiestructuur van de Orde niet te vergelijken is met de vorm die zij in het verleden had, weten wij dat veel vooraanstaande mannen en vrouwen door de eeuwen heen de leringen van de Rozekruisers hebben bestudeerd en doorgegeven. In veel manuscripten en wetenschappelijke verhandelingen, maar ook in talloze schilderijen, vinden wij symbolen, kanttekeningen en aanduidingen die herkenbaar zijn voor hen die zich in deze materie hebben verdiept. Alle grote werken uit de wereldgeschiedenis op het gebied van wetenschap, techniek, kunst en cultuur, zijn herkenbaar aan een bepaalde hoogwaardige en duurzame kwaliteit die nauwelijks onder woorden te brengen is, maar wel degelijk kan worden aangevoeld door iedereen die ervoor openstaat. Deze bijzondere kwaliteit berust niet op de werking van het verstand, maar op de kosmische inspiratie die tijdens momenten van stilte en inkeer wordt ontvangen. Veel geleerden en kunstenaars hebben dit in hun geschriften bevestigd. Op deze wijze bestaat er een eeuwigdurende wisselwerking tussen mystiek en de voortgang van de mensheid. Deze wisselwerking komt tot uitdrukking in het gegeven dat geleerden en kunstenaars die zich ook mysticus voelden, zich vaak bij mystieke broederschappen zoals de Rozekruisers aansloten, en hun esoterische kennis en ervaring in hun werken lieten doorklinken. Organisatie

4 In Nederland is de Rozekruisers Orde AMORC werkzaam als stichting. Dit houdt onder meer in dat de Orde geen winst maakt. Alle ontvangen gelden worden uitsluitend gebruikt om de kosten van haar organisatie te dekken en de uitoefening van haar werkzaamheden mogelijk te maken. Zoals alle culturele organisaties en broederschappen moet ook de A.M.O.R.C. over middelen beschikken om te kunnen bestaan. De kosten, die vooral worden veroorzaakt door het systeem van individueel onderricht (administratie, correspondentie, portokosten, drukwerk, enz.), worden door de contributie van de leden gedekt. De Orde is bestuurlijk onderverdeeld in zogenoemde 'jurisdicties', die zo mogelijk ieder een eigen taalgebied omvatten. Landsgrenzen spelen daarbij geen rol. Leden van een bepaalde jurisdictie worden door alle andere jurisdicties als zodanig erkend. De jurisdicties en hun leden vormen met de Opperste Grootloge de Orde. Elke jurisdictie wordt bestuurd door een 'Grootloge'. De Grootloge van de Nederlandstalige Jurisdictie, waartoe Nederland, Belgisch- Vlaanderen, Aruba, de Nederlandse Antillen en Suriname behoren, is in Den Haag gevestigd. Elke Grootloge richt binnen haar jurisdictie locale of regionale afdelingen op die, al naar gelang hun ledenaantal en werkzaamheden, 'Loge', 'Chapter' of 'Pronaos' worden genoemd. Deze afdelingen krijgen van de Grootloge waaronder zij ressorteren, als bevestiging van hun erkenning een Handvest uitgereikt. Zij worden bij hun activiteiten door de Grootloge gesteund en begeleid. De Opperste Grootloge heeft in het totaal van de openbare activiteiten een coördinerende functie. Een spirituele broederschap Elk lid kan, als hij of zij dat wenst, lid van de dichtstbijzijnde afdeling (Loge, Chapter of Pronaos) worden. Tijdens de bijeenkomsten, 'convocaties' genoemd, die alleen voor leden toegankelijk zijn, wordt een ritueel gevolgd en krijgen de leden aanvullend onderricht. Dit onderricht wordt gegeven door 'officianten', dat wil zeggen, leden van de afdeling die tijdelijk door de Grootloge zijn aangesteld. De convocaties vormen een aanvulling op de wekelijkse studie-avond die alle leden van de A.M.O.R.C. over de gehele wereld in de afzondering van hun eigen huis houden, bij voorkeur op donderdag. Deze universele activiteit van mannen en vrouwen, die op grote afstand van elkaar in volle harmonie gezamenlijk studeren en zich voor hetzelfde doel inzetten, brengt een sterke innerlijke en kosmische band tussen hen tot stand en is een van de factoren die ertoe bijdragen dat de toegewijde Rozekruisersleerling meesterschap over het zelf kan bereiken. Ieder lid wordt geleerd hoe hij of zij uit deze bundeling van gedachten optimaal profijt kan trekken. Deze individuele en collectieve benadering kan leiden tot het verkrijgen van diep mystieke en van universele kennis. Lesmateriaal De leringen van de Orde zijn vertrouwelijk; ze zijn nooit in boekvorm uitgegeven en kunnen niet los worden gekocht. De Grootloge zendt haar leden op individuele basis de traditionele Rozekruisersleringen toe in de vorm van monografieën. Er wordt uitgelegd hoe de leden in hun eigen huis een studieavond kunnen houden waarop zij zich ongestoord en in alle rust met hun studie en oefeningen kunnen bezighouden. De leringen van de Orde zijn over de gehele wereld dezelfde. Ze houden zich bezig met kosmische wetmatigheden en geven kennis door, waarin zowel het erfgoed van de oude mysteriescholen als de ontdekkingen van de moderne wetenschap zijn verwerkt. De leringen van de Orde omvatten de eerste beginselen van vrijwel elk gebied van

5 wetenschap. Daarnaast bieden ze onderwijs in diverse wijsgerige stelsels en reiken een praktische filosofie aan, die de mens de mogelijkheid biedt tot een zinvol bestaan te komen en zowel op fysiek als op mentaal en spiritueel niveau vrede en harmonie te bereiken. De methode van onderricht De leringen van de A.M.O.R.C. bestaan uit verschillende opeenvolgende graden. Elke graad wordt voorafgegaan door een inwijdingsceremonie die buitengewoon belangrijk is voor degene die haar ondergaat. Na elke inwijdingsceremonie volgt een reeks monografieën met een opklimmende moeilijkheidsgraad. De lessen die ze bevatten, zijn in zekere zin traditioneel, maar door de grote actuele waarde ervan - die niet afhankelijk is van cultuur, technologische ontwikkelingen of levensomstandigheden - zijn ze universeel toepasbaar. De monografieën bevatten oefeningen en experimenten die tot doel hebben, iedere behandelde wetmatigheid te bewijzen en elke theorie te toetsen. De lessen zijn daardoor van groot praktisch nut. Aan het eind van iedere graad worden vragen gesteld waarmee men voor zichzelf het nuttige effect van de lessen kan vaststellen en nagaan in hoeverre men de stof heeft begrepen. Er wordt steeds de mogelijkheid geboden meer inzicht in de eigen innerlijke groei en spirituele ontwikkeling te krijgen. Om U een indruk te geven van hetgeen in de monografieën van de eerste drie graden wordt behandeld, volgt hier een beknopte samenvatting: Eerste graad: de wetten van materie, wetenschap en mystiek; de leer der trillingen; atomen en moleculen; de classificatie van de elementen; polariteit; elektriciteit, magnetisme; enz. Tweede graad: de wetten van het bewustzijn; kosmisch bewustzijn; het subjectieve bewustzijn; het objectieve bewustzijn; zintuiglijke illusies; het geheugen; deductie, inductie en syllogisme; de wil; gewoonte en suggestie; enz. Derde graad: de wetten van het leven; het doel van het leven; de levenskracht; de zonne-energie; het leven op celniveau; de levensadem; de levensfasen; het inwijdende aspect van de dood; enz. De inhoud van de lessen wordt aan de leerling van het Rozekruis voorgelegd, nooit opgelegd. De A.M.O.R.C. kent geen dogma's en schrijft haar leden niets voor. Dit geldt ook voor een aantal traditionele inzichten zoals de leer van reïncarnatie en karma. Alle onderwerpen worden op heldere en begrijpelijke wijze behandeld. Waar dat nodig is, zijn illustraties toegevoegd, terwijl de opgegeven oefeningen een en ander nog verduidelijken. De leden krijgen mystieke leringen en beginselen aangereikt waarvan de toepassing kan bijdragen aan de bevordering van het levensgeluk van henzelf en daardoor ook aan dat van anderen. Voor de leden maakt het abonnement deel uit van het lidmaatschap. Het is niet noodzakelijk een wetenschappelijke of filosofische opleiding te hebben genoten om de leringen van de Orde te kunnen bevatten of meester te worden. Door serieuze studie kan ieder lid zijn eigen innerlijke mogelijkheden ten volle ontplooien. Iedere jurisdictie geeft ook een tijdschrift uit. Voor de Nederlandstalige gebieden is dat 'de Roos', waarin naast artikelen van mystieke en culturele aard ook publicaties op wetenschappelijk gebied voorkomen, zoals de verslagen van de University Rose-Croix International die in de Verenigde staten en in Frankrijk werkzaam is. Ook niet-leden kunnen zich op dit tijdschrift abonneren. Rituelen en inwijdingsceremoniën.

6 In het voorgaande is het een en ander verteld over de methode van het onderricht en de inhoud ervan. Misschien hebt u de indruk gekregen dat de Rozekruisersleringen vooral op intellectuele vorming gericht zijn. Niets is minder waar. In het verleden is aan dit onderwerp een verhandeling voor de leden gewijd. Het onderstaande citaat hieruit lijkt ons voor u interessant: «Bij een aantal mensen blijkt een onjuist beeld te bestaan over de methode van onderricht en inwijding die door de Rozekruisers Orde wordt toegepast. Men denkt wel eens dat vooral het intellectuele aspect wordt benadrukt. Dit aspect heeft natuurlijk zijn nut, maar is op het esoterische pad toch van ondergeschikt belang. Om die reden tracht de Orde door haar vormingssysteem juist te bewerkstelligen dat de mens het intellect zijn juiste plaats geeft, naast zijn andere vermogens, en het daardoor leert beheersen. Men kan echter nooit meesterschap verwerven over iets waarvan men nog slaaf is. Het intellect krijgt daarom een begrippenkader aangeboden waarin alle elementen die later aan bod komen als vanzelf op hun plaats vallen. Een dergelijk onderricht is volledig; het legt stevig verankerde fundamenten en biedt zo een solide basis voor elk denkbaar betoog, ook al is dit niet het wezenlijke doel. Door antwoord te geven op de fundamentele vragen van het intellect, wordt dit tevreden gesteld.» Zoals reeds werd gezegd, kent de A.M.O.R.C. geen dogma's. Evenmin bestaat er binnen de Orde een uniforme of verplichte manier van denken. De Rozekruisersleerling krijgt gereedschappen aangereikt. Het is aan de leden gebruik te maken van de kostbare werktuigen en bouwstenen die hun zijn toevertrouwd en naar eigen inzicht een woning te bouwen. Nadat aan de eisen van het intellect is voldaan, zonder dat daarbij het brein wordt overbelast, kan het andere aspect van het Rozekruisersonderricht pas werkelijk tot zijn recht komen. Dit laatste aspect bestaat uit een goed doordacht geheel van inwijdingsceremoniën en spirituele oefeningen, die elkaar in een klimmende reeks opvolgen en aanvullen. Een levenslange reis rond een en dezelfde driehoek - maar spiraalsgewijze naar een steeds hoger niveau - kan de Rozekruiser tot de meest volmaakte verwezenlijking van zichzelf brengen. Uiteindelijk wil dit zeggen: tot een bewuste eenwording met de gehele kosmos, waarvan hij immers een deel is... Sommige spirituele oefeningen zijn hier rechtstreeks op gericht, terwijl andere een deelaspect ervan betreffen. Het werken met dit systeem van technieken doet iemands totale wezen ontwaken en maakt het actief. Alle latente vermogens en eigenschappen worden stap voor stap uit hun sluimering gewekt en tot harmonieuze en doelgerichte activiteit gebracht. De inwijdingen en de andere rituelen waaraan de leden naast hun persoonlijke studie kunnen deelnemen, zijn van een zeldzame schoonheid en hebben een krachtige werking. Hun symboliek en traditionele karakter laten veelal een diepe indruk na in het bewustzijn van de deelnemers. Tijdens de convocaties in een Loge, Chapter of Pronaos kunnen de leden steeds opnieuw de inspirerende sfeer van de oude rituelen ervaren. Alles heeft een symbolische betekenis: de enscenering, de gebaren, de uitgesproken teksten, de attributen, maar ook het ritueel in zijn geheel. De Rozekruisersleerling die ermee vertrouwd is en het positieve effect ervan op zijn eigen ontwikkeling kent, kan dit alles naar waarde schatten. In het boek «L'Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C. en questions» ('De Rozekruisers Orde A.M.O.R.C. - Vragen en Antwoorden') wordt het volgende over de inwijdingen gezegd: «De inwijdingen zijn symbolische ceremoniën die drie belangrijke doelen beogen: ten eerste de Rozekruiser de nieuwe graad die hij gaat bestuderen, aan te kondigen; ten tweede hem een bijzonder aspect van de Rozekruiserstraditie te onthullen en ten derde hem voor een ogenblik

7 naar zijn ziel te laten luisteren.» Lidmaatschap De voorwaarden voor het lidmaatschap van de Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis zijn eenvoudig en duidelijk: iedere man of vrouw die in zijn of haar land de wettelijk meerderjarige leeftijd heeft bereikt - in Nederland 18 jaar - kan verzoeken als lid te worden toegelaten, (in uitzonderlijke gevallen kunnen minderjarigen vanaf 15 jaar, met schriftelijke toestemming van ouders of voogden, lid van de A.M.O.R.C. worden). De kandidaat wordt vervolgens uitgenodigd een officiële aanvraag in te dienen. Het lidmaatschap kan worden beëindigd wanneer men dat wenst. Bij beëindiging dienen de ontvangen monografieën, die het eigendom van de Orde zijn, te worden teruggestuurd. Het lidmaatschap van De Rozekruisers Orde A.M.O.R.C. kan iedere zoeker naar licht veel waardevols geven: - Zorgvuldig onderricht en een degelijke begeleiding bij het vergaren van de kennis die tot inzicht in ons bestaan en tot meesterschap over het leven kan leiden. Dit onderricht stimuleert tevens verdere ontwikkeling en biedt de mogelijkheid, onder alle omstandigheden doelgericht te handelen. - Geestelijke afstemming op het kosmisch denkvermogen, waardoor iemand in harmonie kan leven met de opbouwende en afbrekende wetten van het universum. - Een geleidelijke verandering van visie op alle essentiële zaken van het leven, waardoor onduidelijke en verwarrende omstandigheden in gunstige zin kunnen worden gewijzigd. DE INNERLIJKE ROEPSTEM Nu u dit alles hebt gelezen, voelt u misschien een innerlijk verlangen De Rozekruisers Orde AM- ORC nader te leren kennen. Misschien voelt u in uzelf de zekerheid dat deze Orde, in haar onbaatzuchtig streven licht, waarheid, geluk en Diepe Vrede te verspreiden, datgene vertegenwoordigt waarnaar u zoekt. Wanneer dit zo is, willen wij u uitnodigen ons te schrijven of bijgaand aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen. De Rozekruisers Orde AMORC Afdeling verzendbureau Groothertoginnelaan EH Den Haag telefoon: Het verzendbureau verzorgt de uitgave van een aantal boeken in de Nederlandse taal. Ook worden er Nederlandse, Engelse en Franse esoterische werken verkocht en diverse artikelen, zoals wierook en sieraden. Mocht u geïnteresseerd zijn in boeken en/of artikelen, dan kunt u onze prijslijst en catalogus bij

8 bovenstaand adres aanvragen, onder vermelding van uw naam, adres, postcode en woonplaats. De mens op het pad naar het licht Zegel van Thoetmozes, de stichter van de Orde Francis Bacon, een Engelse filosoof en staatsman uit de 17e eeuw, was Imperator van de Rozekruisers Orde. Hij schreef 'Het Nieuwe Atlantis', en de Rozekruisers beschouwen hem als de schrijver achter de werken van Shakespeare. Het Rozekruis, het traditionele symbool van de A.M.O.R.C. Dit symbool is niet godsdienstig; het kruis stelt het fysieke lichaam van de mens voor, de roos symboliseert de ontplooiing van zijn ziel. A.M.O.R.C. - HUIS Groothertoginnelaan EH Den Haag telefoon: fax: internet: Zetel van de Nederlandstalige Jurisdictie voor Nederland, Belgisch-Vlaanderen, Aruba, de Nederlandse Antillen en Suriname