PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: Agenda nr. 9/1 Welzijn. Voorstel tot opheffing van 14 subsidiereglementen. Goedkeuring. Dienst Welzijn & Gezondheid beschikt in 2013 over een subsidiebudget van EUR verdeeld over verscheidene machtigingskredieten: 801/640: subsidies voor sociale infrastructuur/ sociale projecten/ Gielsbos 831/640: subsidies met betrekking tot gelijke kansen/ armoedebeleid 833/640: subsidies met betrekking tot gehandicapten 834/640: subsidies met betrekking tot ouderen 835/640: subsidies met betrekking tot gezins- en jeugdhulp 840/640: subsidies met betrekking tot forensisch welzijnswerk 870/640: subsidies met betrekking tot gezondheid Binnen ieder machtigingskrediet bestaan er: - Verdeelkredieten - Reglement subsidies - Nominatim subsidies Onderstaande subsidiereglementen worden, met ingang van 1 januari 2014, in het kader van de interne staathervorming opgeheven: - Subsidiëring aan vrije diensten voor gezinszorg; - Subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg; - Subsidiëring van instellingen en diensten voor bijzondere jeugdbijstand; - Subsidiëring van Private Diensten voor Maatschappelijk Werk; - Werkingssubsidies aan voorzieningen, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; - Individuele toelage ter ondersteuning van de thuisverzorging van ouderen; - Individuele toelage ter ondersteuning van de thuisverzorging van kinderen met een handicap. Subsidie aan vrije diensten voor gezinszorg: Het subsidiereglement subsidiëring aan vrije diensten voor gezinszorg werd vastgelegd door de provincieraad in de vergadering van 23 oktober Het reglement werd laatst gewijzigd in de zitting van 8 oktober Het krediet van EUR, verdeeld over 12 diensten voor gezinszorg, dat voor deze betoelaging in het provinciaal budget is voorzien zal met ingang van 1 januari 2014, in het kader van de interne staatshervorming, door Vlaanderen worden verevend. Subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg:

2 Het subsidiereglement subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheid werd vastgelegd door de provincieraad in de vergadering van 20 september 1990 en werd laatst gewijzigd in de zitting van 8 oktober Het krediet, voor een totaal bedrag van EUR, werd in 2012 over 4 centra (diensten) verdeeld: Andante vzw CGG Vagga vzw CGG De Pont vzw CGG Kempen vzw de interne staatshervorming, door Vlaanderen verevend. Subsidiëring van instellingen en diensten voor bijzondere jeugdbijstand; Het subsidiereglement subsidiëring van instellingen en diensten voor bijzondere jeugdbijstand werd vastgelegd door de provincieraad in de vergadering van 27 oktober Het reglement werd laatst gewijzigd in de zitting van 24 januari Het subsidiekrediet, voor een totaal bedrag van EUR, werd verdeeld over diverse categorieën: - Residentiële instellingen (met inbegrip van de opvang in dagcentra) - Autonome dagcentra - Diensten voor begeleid zelfstandig wonen - Diensten voor thuisbegeleiding - Diensten voor plaatsing in gezinnen In 2012 werd het subsidiekrediet van EUR verdeeld over 29 instellingen bijzondere jeugdbijstand was het laatste jaar dat er een subsidie werd uitgekeerd. Vanaf 2013 was, door de beslissing van de voorgaande gedeputeerde de heer Wellens, hiervoor geen budget meer voorzien in de meerjarenplanning. de interne staatshervorming, door Vlaanderen verevend. Subsidiëring voor Private Diensten voor Maatschappelijk Werk: Het subsidiereglement subsidiëring voor Private diensten voor Maatschappelijk Werk werd vastgelegd door de provincieraad in de vergadering van 12 oktober Het reglement werd laatst gewijzigd in de zitting van 25 november Een werkingssubsidie werd verdeeld aan de private diensten voor Maatschappelijk werk binnen de Provincie Antwerpen. In 2011 werd EUR verdeeld over 13 aanvragen/ verenigingen (7 mutualiteiten en 6 vzw s) was het laatste jaar dat er subsidie werd uitgekeerd. Vanaf 2012 was, door de beslissing van de voorgaande gedeputeerde de heer Wellens, hiervoor geen budget meer voorzien in de meerjarenplanning. de interne staatshervorming, door Vlaanderen verevend. Werkingssubsidies aan voorzieningen erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

3 Het subsidiereglement werkingssubsidies aan voorzieningen erkend door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap werd vastgelegd door de provincieraad in de vergadering van 18 oktober Het reglement werd laatst gewijzigd in de zitting van 10 oktober De werkingssubsidies werd verleend aan het door het VAPH erkende voorzieningstypes die op het grondgebied van de provincie Antwerpen gevestigd zijn. In 2012 kwamen 83 verenigingen in aanmerking voor een werkingssubsidies, voor een totaal bedrag van EUR was het laatste jaar dat er een subsidie werd uitgekeerd. Vanaf 2013 was, door de beslissing van de voorgaande gedeputeerde de heer Wellens, hiervoor geen budget meer voorzien in de meerjarenplanning. de interne staatshervorming, door Vlaanderen verevend. Individuele toelage ter ondersteuning van de thuisverzorging van ouderen; Het subsidiereglement individuele toelage ter ondersteuning van de thuisverzorging van ouderen werd vastgelegd door de provincieraad in de vergadering van 26 mei 2005, gewijzigd in de provincieraad van 22 januari 2009 en 28 januari In de zitting van 25 november 2010 werd de toelage de laatste maal gewijzigd. De individuele toelage, voor een totaal bedrag van EUR, wordt verleend aan hij/ zij die thuis een zorgbehoevende (>= 75 jaar) persoon verzorgt volgens een aantal vastgestelde voorwaarden. In 2012 kwamen er om en bij de 350 aanvragen binnen voor een toelage ter ondersteuning van de thuisverzorging van ouderen. de interne staatshervorming, stopgezet. Het bestuursakkoord met de Vlaamse Overheid inzake welzijn stelt dat het de provincie in de toekomst niet langer toekomt om een premie toe te kennen aan particulieren. Individuele toelage ter ondersteuning van de thuisverzorging van kinderen met een handicap Het subsidiereglement individuele toelage ter ondersteuning van de thuisverzorging van kinderen met een handicap werd vastgelegd door de provincieraad in de vergadering van 27 februari 2003, gewijzigd in de provincieraad van 4 september 2008 en 28 januari 2010 en laatst gewijzigd in de zitting van 25 november Ouders die zelf hun kinderen met een handicap opvoeden komen in aanmerking voor de toelage, ten bedrage van 150 EUR (wanneer het kind een school, een semiinternaat of dagcentrum bezoekt) of 300 EUR (wanneer het kind thuis verblijft). In 2012 kwamen er 800 aanvragen, individuele toelage thuisverzorging kinderen met een handicap, binnen bij de dienst Welzijn & Gezondheid. de interne staatshervorming, stopgezet. Het bestuursakkoord met de Vlaamse Overheid inzake welzijn stelt dat het de provincie in de toekomst niet langer toekomt om een premie toe te kennen aan particulieren.

4 Onderstaande subsidiereglementen worden, met ingang van 1 januari 2014, in het kader van besparingen/ interne beslissingen opgeheven: Aangezien 2013 een overgangsjaar is tussen de voorgaande en de nieuwe bestuursperiode, en gezien het feit dat de interne staatshervorming en besparingscontext een gevoelige impact heeft op de financiële ruimte binnen het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid, zijn alle andere subsidiereglementen binnen het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid eveneens geëvalueerd. Daarbij werd, naast de relevantie van de reglementen binnen de huidige context, voornamelijk rekening gehouden met het feit of een reglement strijdig is met de geest waarin het nieuwe bestuursakkoord met Vlaanderen is opgesteld. - Vormt het subsidiereglement een versterking van de nieuwe kerntaken die de provincie inzake welzijn heeft gekregen op vlak van impulsbeleid, netwerkvorming en sociale planning? - Is het subsidiereglement in feite een financiering van de reguliere werking van organisaties die voor hun personeels- en werkingskosten reeds een werkingssubsidie ontvangen van de Vlaamse (of federale) overheid die toereikend zou moeten zijn? Als gevolg van deze evaluatie wordt voorgesteld volgende reglementen op te heven: - Subsidiëring van de werking van diensten gerechtelijke alternatieve maatregelen; - Subsidiëring van de nieuwe tewerkstelling van zwaarder mentaal gehandicapten in de beschermde werkplaatsen; - Subsidiëring van de federaties van gepensioneerdenbonden; - Individuele toelage voor de aanpassing van de woning van ouderen; Subsidiëring van de werking van diensten gerechtelijke alternatieve maatregelen: Het subsidiereglement subsidiëring van de werking van diensten gerechtelijke alternatieve maatregelen werd vastgelegd door de provincieraad in de vergadering van 7 oktober Het reglement werd laatst gewijzigd in de zitting van 8 oktober Voor de subsidiëring kwamen enkel de diensten van verenigingen of gemeenten in aanmerking die: - ofwel belast zijn met de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen voor minderjarigen zoals beschreven in de wet van 30 maart ofwel erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap inzake projecten herstelgerichte alternatieve afhandeling. In 2012 werd EUR verdeeld over 4 aanvragen: Adam vzw Elegast vzw BIC vzw Cirkant vzw De Subsidies mbt gerechtelijke alternatieve maatregelen werd in het besparingsvoorstel 2014 Dienst Welzijn & Gezondheid opgenomen, omdat deze subsidie slechts een zeer beperkt aantal organisaties ten goede komt die voor hun werking reeds een tegemoetkoming van een hogere overheid ontvangen. Bovenvermelde subsidies wordt bijgevolg, met ingang van 1 januari 2014, opgeheven.

5 Subsidiëring van de nieuwe tewerkstelling van zwaarder mentaal gehandicapten in de beschermde werkplaatsen: Het subsidiereglement subsidiëring van de nieuwe tewerkstelling van zwaarder mentaal gehandicapten in de beschermde werkplaatsen werd vastgelegd door de provincieraad in de vergadering van 27 oktober Het reglement werd laatst gewijzigd in de zitting van 8 oktober Het betreft een subsidies die beschermde werkplaatsen kunnen aanvragen voor personen met een zware mentale handicap. In 2012 werd EUR verdeeld over 16 aanvragen/ verenigingen. Bovenvermelde subsidie is een bijkomende financiering bovenop de bestaande werkingssubsidie die de beschutte werkplaatsen vandaag ontvangen. Vanaf 1 januari 2014 gaat het nieuwe maatwerkdecreet in voege. Vanaf dan zullen de beschutte werkplaatsen, net als sociale werkplaatsen en invoegbedrijven, niet langer een forfaitaire financiële tegemoetkoming ontvangen. Het maatwerkdecreet voorziet voor de werknemers een rugzakje met tegemoetkomingen voor werkgevers die hen in dienst nemen, om het eventueel rendementsverlies op te vangen. De hoogte van de tegemoetkoming wordt vastgesteld in functie van de afstand die een werknemer heeft tot de arbeidsmarkt en de nood aan begeleiding. Er wordt m.a.w. rekening gehouden met de zwaarte van de beperking van een doelgroep medewerker. Een bijkomende financiële injectie vanuit het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid van de provincie voor de tewerkstelling van personen met een zware mentale handicap is, ons inziens, bijgevolg niet langer noodzakelijk. Bovenvermelde subsidies wordt bijgevolg, met ingang van 1 januari 2014, opgeheven. Subsidiëring van de federaties van gepensioneerdenbonden: Het subsidiereglement subsidiëring van de federaties van gepensioneerden werd vastgelegd door de provincieraad in de vergadering van 14 juni Het reglement werd gewijzigd op 12 december 1996 en laatst gewijzigd in de zitting van 8 oktober EUR werd in 2012 verdeeld over 7 gepensioneerdenbonden: OKRA Regio Antwerpen OKRA Regio Mechelen OKRA Regio Kempen S-Plus Provincie Antwerpen vzw Liberale beweging voor volksontwikkeling Provincie Antwerpen vzw Vlaamse actieve senioren vzw NEOS Provinciaal Verbond Antwerpen Omdat deze verenigingen voor hun reguliere werking reeds gefinancierd worden door Vlaanderen en sommige lokale besturen, wordt bovenvermelde subsidies met ingang van 1 januari 2014, opgeheven. Het budget, ten bedrage van EUR, zal in functie van een ouderenbeleid worden her besteed. Individuele toelage voor de aanpassing van de woning van ouderen: Het subsidiereglement individuele toelage ter ondersteuning van de woning van ouderen werd vastgelegd door de provincieraad in de vergadering 27 februari 2003 en laatst gewijzigd in de zitting van 27 oktober 2011.

6 Ouderen (65 jaar en ouder) die hun woning wensen aan te passen (traplift, aangepaste badkamer) kwamen voor deze betoelaging, mits de nodige voorwaarden, in aanmerking. In 2012 werden er nieuwe dossiers, voor een totaal bedrag van EUR goedgekeurd. Omwille van volgende redenen: - Het betreft een individuele premie voor ouderen. De subsidie situeert zich in het beleidsdomein Wonen. Toch is de scheidingslijn met de andere premies voor particulieren die als gevolg van de interne staatshervorming afgeschaft dienen te worden, erg dun. We geven er de voorkeur aan een duidelijke beleidskeuze te maken en alle premies voor particulieren binnen Welzijn & Gezondheid af te schaffen. - In 2012 kwam de subsidie ten goede aan 300 huishoudens uit de provincie Antwerpen, waarbij een budget van werd verdeeld. Op een potentiële doelgroep van huishoudens waarvan de referentiepersoon ouder dan 65 jaar is, betekent dit een bereik van 0,15%. Dit betekent dat een groot budget gaat naar een hele kleine groep mensen. - Het nodige budget om de toelages te kunnen blijven betalen, stijgt jaarlijks, ongeacht de steeds strengere voorwaarden. Het overige budget van het beleidsthema wonen (ca ) is te beperkt om een provinciaal woonbeleid te kunnen voeren. - 99% van de aanvragen betreft eigenaars. De echt minder begoeden bereiken we niet (zijnde huurders, sociaal zwakkere bewoners, ). Dit kan komen omdat de eigenaar geen toestemming geeft voor de uitvoering van de werken of omdat de financieel kwetsbare doelgroepen minder middelen hebben om de aanpassingswerken (met een gemiddelde factuur van euro waarvan gemiddeld 25% door de provincie betoelaagd wordt) te laten uitvoeren. - De basisidee was dat het goed was om mensen zo lang als mogelijk in hun eigen woning te laten wonen. Vandaag wordt echter steeds meer de nadruk gelegd op de verhuis naar een aangepaste woning/appartement in de vertrouwde omgeving. Op deze manier kunnen ouderen veel comfortabeler leven (dan bijv. gebruik van een traplift) en komen er meer grotere woningen op de markt voor starters. wordt bovenvermelde subsidies, met ingang van 1 januari 2014, opgeheven. Na het stopzetten van de provinciale woningaanpassingstoelage is er nog 2 jaar geld nodig om de toegekende toelages te kunnen uitbetalen. De aanvragers hebben tot 2 jaar na de aanvraagdatum de tijd om facturen in te dienen. Dit betekent dat bij het stopzetten van de toelage per 1/1/2014, dit budget pas vanaf 1/1/2016 volledig ter beschikking zal zijn voor de uitvoering van een ander, vernieuwend, provinciaal woonbeleid. Onderstaande subsidiereglementen waarvan de werking reeds voor 2013 was stopgezet worden, met ingang van 1 januari 2014, opgeheven: Een aantal reglementen waarvan de werking reeds voor 2013 was stopgezet door de voorgaande gedeputeerde dhr. Wellens en waarvoor geen budget meer voorzien was in de meerjarenplanning, dienen nog formeel opgeheven te worden. Investerings- en/of renovatiesubsidies aan bepaalde voorzieningen in de welzijnssector: Het subsidiereglement investerings- en renovatiesubsidies aan bepaalde voorzieningen in de welzijnssector werd vastgelegd door de provincieraad in de

7 vergadering van 18 december Het reglement werd laatst gewijzigd in de zitting van 8 oktober De subsidie werd verleend aan residentiële voorzieningen gesubsidieerd door het Agentschap Jongerenwelzijn. In 2011 kwam er nog één vereniging in aanmerking voor bovenvermelde subsidie (totaal bedrag: EUR). Vanaf 2012 was hiervoor geen budget meer voorzien in de meerjarenplanning. Wegens een interne beslissing van de voormalige gedeputeerde de heer Wellens wordt bovenvermelde subsidies, met ingang van 1 januari 2014, opgeheven. Subsidies aan diensten voor logopedie: Het subsidiereglement subsidies aan diensten voor logopedie werd vastgelegd door de provincieraad in de vergadering van 22 oktober Het reglement werd laatst gewijzigd in de zitting van 8 oktober Deze toelage werd gegeven aan erkende diensten voor logopedie. In 2012 werd het subsidiekrediet, ten bedrage van EUR, voor de laatste maal toegekend aan 9 aanvragers/ diensten. Vanaf 2013 was hiervoor geen budget meer voorzien in de meerjarenplanning. Wegens interne beslissing van de voormalige gedeputeerde de heer Wellens wordt bovenvermelde subsidies, met ingang van 1 januari 2014, opgeheven. Subsidie aan vakanties: Het subsidiereglement subsidies aan vakanties werd vastgelegd door de provincieraad in de zitting van 22 oktober Het regelement voorzag een toelage aan de organisatoren van door haar erkende vakanties. In 2012 kwamen 51 verenigingen (jeugdkampen), voor de laatste maal, in aanmerking voor subsidies. Vanaf 2013 was hiervoor geen budget meer voorzien in de meerjarenplanning. Wegens interne beslissing van de voormalige gedeputeerde de heer Wellens wordt bovenvermelde subsidies, met ingang van 1 januari 2014, opgeheven. Aan uw raad wordt voorgesteld bovenvermelde 14 subsidiereglementen dient Welzijn & Gezondheid, met ingang van 1 januari 2014, op te heffen. Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 29 augustus Gelet op het provinciedecreet; Op voorstel van de deputatie; De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: Enig artikel: De provincieraad keurt de opheffing van 14 subsidiereglementen dienst Welzijn & Gezondheid, met ingang van 1 januari 2014, goed:

8 Opheffing reglementen naar aanleiding van de interne staatshervorming: - Subsidiëring aan vrije diensten voor gezinszorg; - Subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg; - Subsidiëring van instellingen en diensten voor bijzondere jeugdbijstand; - Subsidiëring van Private Diensten voor Maatschappelijk Werk; - Werkingssubsidies aan voorzieningen, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; - Individuele toelage ter ondersteuning van de thuisverzorging van ouderen; - Individuele toelage ter ondersteuning van de thuisverzorging van kinderen met een handicap. Opheffing reglementen naar aanleiding van besparingen/ interne beslissingen: - Subsidiëring van de werking van diensten gerechtelijke alternatieve maatregelen; - Subsidiëring van de nieuwe tewerkstelling van zwaarder mentaal gehandicapten in de beschermde werkplaatsen; - Subsidiëring van de federaties van gepensioneerdenbonden; - Individuele toelage voor de aanpassing van de woning van ouderen. Opheffing reglementen waarvan de werking voor 2013 reeds was stopgezet: - Investerings- en/of renovatiesubsidies aan bepaalde voorzieningen in de welzijnssector; - Subsidies aan diensten voor logopedie; - Subsidie aan vakanties.

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/6 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN Departement Welzijn, Onderwijs en Veiligheid Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 - Fax : 03-240 61 62 INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN TOELAGE

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN PROVINCIE ANTWERPEN Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 Fax : 03-240 61 62 Provinciale Directie INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN INDIVIDUELE TOELAGE

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Provinciale initiatieven. Reglement ter subsidiëring

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 30 april 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/2 Welzijn, Arbeidszorg. Reglement impulssubsidie

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/2 Budget 2014. Verdeelkrediet - rekeningcombinatie

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 mei 2013 Hieronder vindt u de volledige tekst van het mantelzorgreglement. De dienst

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 oktober 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Budget 2013. Machtigingskrediet 831/640. Subsidie

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES Provinciale subsidiereglementen SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES sociaal-culturele, culturele en artistieke projectsubsidies werkingssubsidies Met dit reglement

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 maart 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 43 Agenda nr. 10/1 Provinciale initiatieven. Stopzetting reglementen

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016. Artikel 1: Kredieten Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/23 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 december 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2013 tussen provincie

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

1 het Fonds: het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;

1 het Fonds: het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 10 JULI 2001 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van personen tewerkgesteld in de gehandicaptensector en wier tewerkstellingskosten voorheen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling

Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Zorgaanbod in Vlaanderen Hoe wordt de zorg gefinancierd?

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 59655 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn

Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN Artikel 1: Algemene bepalingen Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Subsidiekorf platteland. Vernieuwing reglementssubsidie

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen?

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? 2014-2019: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? Grote uitdagingen 1. Budgettaire krapte Toenemende zorgnoden 2. Staatshervorming: nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen 3. Zorgvernieuwing noodzakelijk

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR:

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: de indeling bij het regionale niveau van en toekenning van een werkingssubsidie aan erkende, regionaal ingedeelde

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN VERENIGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK

SUBSIDIERING VAN VERENIGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK SUBSIDIERING VAN VERENIGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 17 oktober 1996 en nadien gewijzigd in vergadering van 23 maart 1998,

Nadere informatie

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden:

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: ALGEMENE VOORWAARDEN Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Binnen

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

Impulssubsidie voor innovatieve projecten arbeidszorg

Impulssubsidie voor innovatieve projecten arbeidszorg Impulssubsidie voor innovatieve projecten arbeidszorg Hoofdstuk 1: Doel impulssubsidie Artikel 1: Beleidsvisie arbeidszorg Arbeidszorg is zorg door arbeid, het is onbezoldigde arbeid voor mensen die niet,

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 tussen

Nadere informatie

I I

I I Provincie Oost-Vlaanderen Voor ieder van ons 1 111111111111111 I I 11100]20 directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking dienst Maatschappelijke Participatie dossiernummer: 1600320

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/5 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Pagina 1 van 6 Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen directie Sport en Recreatiedomeinen dienst Sport Gouvernementstraat 1-9000 Gent tel.

Nadere informatie

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0438 28-04-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Overeenkomst tussen Kind en Gezin en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende de procedure

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/21 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport

Subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport Subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode 2014-2018 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014. Bekendgemaakt op 27 maart 2014. Inhoudstafel

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo Reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo 1. Doel van de subsidie Het district Berendrecht Zandvliet Lillo wil de verenigingen in het district stimuleren om door een aantrekkelijk

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Artikel 1: In het subsidiereglement wordt verstaan onder: Bestaande woning: woning waarvoor een volledige en

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 maart 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/14 Tweede reeks wijzigingen van 2014. Technische

Nadere informatie

Werk voor iedereen SUBSIDIEWIJZER SOCIALE ECONOMIE

Werk voor iedereen SUBSIDIEWIJZER SOCIALE ECONOMIE Werk voor iedereen SUBSIDIEWIJZER SOCIALE ECONOMIE WERK VOOR IEDEREEN VOORWOORD Sociale economie betekent veel meer dan enkel kansengroepen aan het werk zetten. Het is een manier om onze economie mens-,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Jeugdzorg in ontwikkeling

Jeugdzorg in ontwikkeling Jeugdzorg in ontwikkeling Prof. Dr. J. Vanderfaeillie De Maeyer Skrållan Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie 21-2-2014 pag. 2 Inhoud Aanleiding voor

Nadere informatie

REGLEMENT TERUGBETALING TOEGANKELIJKHEIDSADVIES

REGLEMENT TERUGBETALING TOEGANKELIJKHEIDSADVIES REGLEMENT TERUGBETALING TOEGANKELIJKHEIDSADVIES Gelet op het strategisch beleidsplan, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25.04.2002, in het bijzonder doelstelling 7.2: De burger kan gebruik

Nadere informatie

Subsidies worden verstrekt op basis van een werkingsjaar dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Subsidies worden verstrekt op basis van een werkingsjaar dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus. SUBSIDIEREGLEMENT ERKENDE SENIORENVERENIGINGEN Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/6/8/1 ondersteunen van erkende verenigingen ) en goedgekeurd door de gemeenteraad van 25

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning directie Sport & Recreatiedomeinen dienst Sport Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning Artikel 1 VOORWERP Binnen de perken van de daartoe op het budget van de Provincie

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2014 20e jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 23 Nr. 24 Nr. 25 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Directie Leefmilieu dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Artikel 1 Voorwerp Binnen de perken

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Subsidiebesluit

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement voor artistieke initiatieven voor jeugd en volwassenen Artikel 1 - Definitie Binnen de perken van de daartoe op de begroting

Nadere informatie

NOTA AAN HET VERENIGD COLLEGE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

NOTA AAN HET VERENIGD COLLEGE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DE MINISTERS, LEDEN VAN HET VERENIGD COLLEGE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE BIJSTAND AAN PERSONEN REGION BRUXELLES-CAPITALE LES MINISTRES, MEMBRES DU COLLÈGE

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie (geadviseerd door de culturele raad op 28/08/2002 en goedgekeurd in de gemeenteraad van 9/11/2002 ) Algemene bepalingen

Nadere informatie

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind?

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind? Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente UW KENMERK CONTACTPERSOON E-MAIL dossiernummer Zie achteraan bijlage ONS KENMERK TELEFOON BIJLAGEN Start integrale jeugdhulp 1 17

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Kader - situering Vlaams Regeerakkoord Sociale Economie => 2 pijlers: Lokale Diensteneconomie Maatwerk Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Invoegmaatregel

Nadere informatie