3. Probleemstelling van het advies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Probleemstelling van het advies"

Transcriptie

1 3. Probleemstelling van het advies 3.1 Waarborgen en regelgeving Waarborgen gevraagd De centrale doelstelling van het regelgevend kader voor de financiële dienstverlening kent twee elementen. Enerzijds dient de consument adequate bescherming te worden geboden en anderzijds moet ervoor worden gezorgd dat de markten van financiële diensten efficiënt werken. maar de regelgeving is niet dekkend Volgens de Raad van Financiële Toezichthouders (RFT) biedt het huidige wettelijk kader voor de aanbieders van financiële producten en diensten voldoende waarborgen voor realisatie van deze doelstelling. Een probleem ontstaat echter wanneer producten via bemiddelaars worden afgezet. Dan vervallen volgens de RFT veel waarborgen of de waarborgen zijn afhankelijk van committering door bemiddelaars aan zelfregulering. Dit heeft als nadeel dat over het algemeen niet de hele markt wordt gedekt. Gevolg is een situatie die als volgt door de RFT wordt getypeerd: Er is geen algemeen en verplicht minimumniveau voor de dienstverlening door tussenpersonen, er is beperkte toegangscontrole, en er is geen daadwerkelijk toezicht op de activiteiten van tussenpersonen. Bij excessen en malafide tussenpersonen is er geen systeem dat garandeert dat de betrokkenen (blijvend) van de markt worden geweerd. Bescherming consument Vanuit de consument bekeken is de financiële dienstverlening een dienst waaraan bijzondere risico s kleven. Het financieel belang van dit soort diensten is vaak aanzienlijk en door de complexiteit van het product is het niet altijd duidelijk wat de kansen op financieel verlies zijn. Hoe omvangrijk de risico s voor de consument op de financiële markt daadwerkelijk zijn, is bij gebrek aan geconcentreerde gegevens over klachten en incidenten moeilijk aan te geven. Wel is duidelijk dat de aard van het product financiële dienstverlening (mogelijk groot financieel belang, moeilijk in te schatten kansen op verlies) vraagt om waarborgen die ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van de bemiddelaar aan een zeker minimumniveau voldoet. Volgens de adviesaanvraag is de huidige hoofdzakelijk sectorale wetgeving hiertoe onvoldoende in staat en is er een kaderwet nodig met zorgplichten voor de des- 23

2 kundigheid, de integriteit, informatievoorziening en de financiële zekerheid van de bemiddelaar. Concurrentie en dynamiek Daarnaast moeten de regels in staat zijn de markt voor financiële diensten op een goede manier te ordenen. Dat betekent dat de efficiëntie waarmee vraag en aanbod elkaar vinden zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. Verder is het van belang dat het innovatievermogen van de markt optimaal wordt benut. Vanuit deze beide aspecten van de marktordening (statische en dynamische efficiëntie) is er reden kritisch naar de bestaande regels te kijken. In de eerste plaats is de transparantie van de markt in het geding door de proliferatie van financiële markten en het vervagen van het onderscheid tussen de diverse financiële instellingen. Daar komt bij dat distributiekanalen voor verschillende financiële diensten vervlochten raken (producten worden in combinatie verkocht) en de grenzen tussen aanbieders en bemiddelaars aan het vervagen zijn. In de tweede plaats lijken de mogelijkheden voor proces- en productvernieuwing toe te nemen. Hier spelen de ontwikkelingen in de informatietechnologie een belangrijke rol. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat er in de financiële dienstverlening een meer concurrerende en dynamische omgeving ontstaat. De huidige wettelijke waarborgen zijn hier volgens de adviesaanvraag onvoldoende op toegesneden. 3.2 Probleemstelling De SER ziet de adviesaanvraag als aanleiding om het toekomstige wettelijke kader met zorgplichten, de zelfregulering en het toezicht als een geheel aan de orde te stellen. De reden hiervoor is dat de wettelijke waarborgen, de zelfregulering en het toezicht naar het oordeel van de raad niet los van elkaar kunnen worden gezien. De wijze waarop de zorgplichten worden ingevuld (breed of smal) is afhankelijk van de mogelijkheden om via zelfregulering tot een nadere uitwerking te komen. De aard van de regels (open norm, gedetailleerde voorschriften) en de invulling daarvan (in wet, AMvB, MR of zelfregulering) is vervolgens bepalend voor de wijze waarop het toezicht moet worden georganiseerd. Deze afhankelijkheid betekent dat de effectiviteit van het regelgevend kader en van het toezicht als geheel moet worden beschouwd. De centrale leidraad voor de beantwoording van de adviesaanvraag is de volgende probleemstelling: Hoe kunnen in een systeem van wettelijk verankerde zorgplichten, nadere regels en zelfregulering, voldoende waarborgen worden opgenomen zodanig dat enerzijds de consumenten op de markt voor bemiddeling in financiële diensten voldoende bescherming wordt geboden en anderzijds de efficiëntie van de 24

3 PROBLEEMSTELLING VAN HET ADVIES markt voor bemiddeling in financiële diensten zo goed mogelijk wordt bevorderd? Aan welke eisen moet de zelfregulering dan voldoen en wat betekenen deze eisen voor het toezicht? Zorgplicht Het begrip zorgplicht speelt een centrale rol in de probleemstelling en het is daarom nuttig stil te staan bij de betekenis van dit begrip. In algemene zin is zorgplicht een gedragsregel die burgers, bedrijven of overheden opdraagt zorg te dragen voor de realisatie van bepaalde bredere maatschappelijke doelstellingen. Zo kent de Grondwet verschillende zorgplichten die de Nederlandse overheid opdragen voor voldoende werkgelegenheid te zorgen of de volksgezondheid en het onderwijs te bevorderen. Hier wordt de overheid dus gevraagd zich actief voor deze doelen in te zetten. Zorgplichten die zich richten tot burgers en bedrijven hebben ook vaak een wat meer passief karakter en zijn dan op te vatten als een gedragsregel die voorschrijft hoe men zich in het maatschappelijk (waaronder het economische) verkeer dient te gedragen. Een voorbeeld is artikel 25 van de Nadere Regeling van de Stichting Toezicht Effectenverkeer: Een effecteninstelling handelt in het belang van haar cliënten, geeft bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten voorrang aan de belangen van cliënten boven haar eigen belang en onthoudt zich van handelingen die de adequate functionering van de effectenmarkt of het vertrouwen van beleggers daarin kunnen schaden. Verder moet worden opgemerkt dat zorgplichten niet per definitie door de overheid worden opgelegd. Bedrijven kunnen zichzelf door zelfregulering een zorgplicht opleggen. Hier kan de GIDI als voorbeeld worden aangehaald. Deze stelt over de wijze van informatieverschaffing 1 : Het intermediair informeert de klant door middel van de advieswijzer over de in deze code omschreven onderwerpen voordat beiden tot overeenstemming komen over het aangaan van een relatie. Het intermediair neemt het initiatief om de klant te informeren. Het kabinet wil in het wettelijk kader voor de bemiddeling in financiële diensten zowel gedragstypische als meer actieve zorgplichten onderbrengen. Een zorgplicht voor de integriteit van de bemiddelaar is een duidelijk voorbeeld van een gedragsregel die een ordentelijk economisch verkeer moet waarborgen. Zorgplichten voor informatieverstrekking en deskundigheid vallen in de tweede categorie. Zij dragen de bemiddelaar op er actief voor te zorgen dat de consument over alle relevante informatie kan beschikken res- 1 Artikel van de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair. 25

4 pectievelijk zijn of haar deskundigheid op een gewenst niveau te brengen en te houden. Randvoorwaarden In de adviesaanvraag worden twee uitgangspunten genoemd voor het wettelijk kader: cross-sectorconsistentie (consistentie in de regels tussen de verschillende soorten diensten afkomstig uit de diverse sectoren) en distributieconsistentie (consistentie in de regels tussen de verschillende distributievormen van financiële diensten). De SER wil benadrukken dat de zelfreguleringsafspraken moeten voldoen aan de voorwaarden van een level playing field 2. Dat vraagt een brede dekking van de zelfregulering in het relevante marktsegment. Bovendien moet de inhoud van de afspraken niet in conflict komen met de bepalingen van de Mededingingswet en het beleid van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa); met andere woorden zelfregulering mag geen onnodige toetredingsdrempels opwerpen. Andere randvoorwaarden voor de regelgeving volgen uit de belangen van de diverse marktpartijen. De consument is gebaat bij een transparant aanbod van financiële diensten, maar de ordening van de markt mag de keuzevrijheid van de consument niet onnodig inperken. Voor de aanbieders en de bemiddelaars is van belang dat de regels en de wettelijke vereisten niet leiden tot onnodige verzwaring van de administratieve lasten. Relatie met de adviesaanvraag De probleemstelling sluit goed aan bij de vraagstelling van de adviesaanvraag, maar bekijkt de problematiek vanuit een iets breder perspectief. Het kabinet vraagt de SER te adviseren over de wijze waarop zelfregulering de uitgangspunten van distributieconsistentie en cross-sectorconsistentie kan realiseren. De raad ziet deze uitgangspunten eerder als randvoorwaarden voor een oplossing die voldoet aan de dubbele doelstelling: bescherm de consument en bevorder de werking van de markt van financiële diensten. Daarbij wil hij de relatie tussen wettelijke zorgplichten en de uitwerking daarvan in lagere regelgeving en zelfregulering expliciet in aanmerking nemen. De SER onderstreept verder in bovenstaande probleemstelling de bijzondere aandacht die in de adviesaanvraag wordt gevraagd voor de handhaving van de naleving van de regels. 2 Een level playing field houdt in dat de concurrentieverhoudingen voor vergelijkbare financiële diensten zoveel mogelijk gelijk moeten zijn. Cross-sectorconsistentie en distributieconsistentie van wettelijke regels en eventuele zelfregulering moeten ervoor zorgen dat de concurrentieverhoudingen op de financiële markt zo min mogelijk door de regelgeving worden verstoord. 26

5 PROBLEEMSTELLING VAN HET ADVIES Verdeling van verantwoordelijkheden Bij de randvoorwaarden hoort ook een evenwichtige verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de verschillende marktdeelnemers. In het kader van consumentenbescherming gaat de aandacht in de eerste plaats uit naar de rol van de aanbieders en bemiddelaars. Maar de consultatienota van het Ministerie van Financiën wijst er naar het oordeel van de SER terecht op dat sprake moet zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid 3. De aanbieders zijn vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hen aangeboden financiële producten, zoals de bemiddelaar verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn advies aan de consument. Daarnaast kennen de bemiddelaars een eigen verantwoordelijkheid die onder meer tot uiting komt in het feit dat registratie vereist is. In de derde plaats is de SER van oordeel dat de consument een eigen verantwoordelijkheid heeft bij het maken van zijn keuze. Daarbij gaat het vooral om een informatieplicht: de consument dient goed kennis te nemen van de hem aangeboden informatie en ook zelf zich een oordeel te vormen op basis van de verstrekte informatie. Verbetering van de transparantie van het aanbod en vormgeving van een adequaat toezicht (bijvoorbeeld uitgerust met klachtenregelingen) kunnen bevorderen dat de consument hier ook invulling aan kan geven. Reikwijdte van de probleemstelling Een belangrijke vraag is welke onderdelen van de financiële dienstverlening onder deze probleemstelling vallen. In hoofdstuk 2 is een schets gegeven van de markt voor financiële dienstverlening. Daaruit blijkt dat een onderscheid gemaakt kan worden naar producten en ondernemingen. De belangrijkste producten zijn onder te brengen in de categorieën 4 : 1. sparen en beleggen: beleggingsadviezen worden dus ook meegenomen in dit advies. Verder vallen in deze categorie de diensten van de cliëntenremisier; 2. lenen: vooral hypotheken en consumentenkrediet; 3. verzekeren: vooral schade- en levensverzekeringen; 4. financieel advies (al dan niet in combinatie met bemiddeling). De uitwerking van de probleemstelling zal gebeuren aan de hand van deze vier productcategorieën. Daarbij doet het niet terzake of de bemiddeling binnen bovenstaande categorieën als hoofd- of als nevenactiviteit wordt verricht. Financieel advies en de activiteiten van de cliëntenremisier zijn voorbeelden van financiële dienstverlening die relatief vaak als nevenactiviteit 3 Tweede Kamer , IXB, p Bij deze indeling past de nuancering dat bepaalde financiële producten en diensten in meerdere categorieën passen. Dat geldt vooral voor de zogenoemde complexe producten die meerdere financiële diensten verenigen. Ook kan het gaan om financieel advies waarbij vervolgens bemiddeld wordt voor bijvoorbeeld een verzekering of een spaarvorm. 27

6 worden verricht. Daarnaast zijn er verschillende bedrijven en organisaties die financiële bemiddeling als nevenactiviteit zien 5. De Europese richtlijn voor verzekeringsbemiddeling schrijft registratie van bemiddelaars voor en geeft slechts vrijstelling voor registratie indien cumulatief aan zeven voorwaarden wordt voldaan. In de praktijk komt dit erop neer dat reisverzekeringen die door reisbureaus worden aangeboden, fietsverzekeringen van de fietsenhandelaar, de verlengde garantieverzekering die door de detailhandel in wit- en bruingoed wordt aangeboden en de diefstal- en schadeverzekeringen bij de verkoop van mobiele telefoons niet onder de werking van de richtlijn zullen vallen en dus ook in ons land niet als bemiddeling moeten worden beschouwd. In het kader van de cross-sectorconsistentie ligt het voor de hand dat eenvoudige vormen van financiële dienstverlening, zoals kleine kredieten bij de aanschaf van een consumptiegoed, niet als bemiddeling worden aangemerkt, zulks naar analogie van de Richtlijn verzekeringsbemiddeling. De vervlechting van distributiekanalen betekent verder dat de relatie tussen aanbieders en bemiddelaars aan bod zal komen. Daarbij gaat het niet alleen om de wijze waarop aanbieders kiezen voor het distributiekanaal van de bemiddeling, maar ook om de concurrentie tussen bemiddelaars en rechtstreekse aanbieders. Op dit vlak verandert er het een en ander. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de positie van de banken in het distributiekanaal. Uit een enquête van CentER komt naar voren dat liefst 60 procent van de assurantiebemiddelaars de banken als een belangrijke concurrent beschouwt 6. Ook gaan de aanbieders zich vaker direct tot de consument richten waarmee de traditionele lijn aanbieder-bemiddelaar-klant meer en meer het karakter krijgt van een driehoek 7. Balans regelgeving en zelfregulering Bij de uitwerking van de probleemstelling is de balans tussen wettelijke waarborgen en de uitwerking van nadere regels in zelfregulering een belangrijk uitgangspunt. Waarborgen in wetgeving hebben als voordeel dat ze algemeen bindend zijn; de hele markt is gebonden aan dezelfde regels en dat komt de transparantie van de markt ten goede. Wettelijke regels hebben echter als nadeel dat het ordenend kader top-down aan de markt wordt opgelegd en dat kan gemakkelijk tot onbedoelde en ongewenste neveneffecten leiden. Een remedie hiervoor is om marktpartijen zelf (dus bottom-up) waarborgen te laten opstellen. Zelfregulering zal echter zelden de hele markt dekken en 5 Denk hierbij aan makelaars die hypotheek- en verzekeringsproducten verkopen. Andere voorbeelden zijn de ANWB die leningen en verzekeringen verkoopt en vakbonden zoals FNV Bondgenoten die actief worden op het terrein van financieel advies. 6 CentER Applied Research, Marktwerking en concurrentie in het assurantietussenpersonenkanaal, Tilburg 2001, p P. de Heer en T. Sfirtsis, Verzekeraar neemt zelf de regie in relatie met de klant, in Het Financieele Dagblad, 14 augustus

7 PROBLEEMSTELLING VAN HET ADVIES kan bovendien tot ongewenste marktafscherming leiden waarmee verstarring van de markt in de hand wordt gewerkt. Ook is er geen garantie dat het maatschappelijk belang van bijvoorbeeld consumentenbescherming voldoende tot uitdrukking komt in zelfregulering. Het kabinet wil in navolging van de RFT de juiste balans tussen wetgeving en zelfregulering vinden door voor de financiële dienstverlening een viertal zorgplichten in wetgeving te verankeren. Het gaat hier om de kwaliteitskenmerken informatieverstrekking, deskundigheid, integriteit en financiële en juridische zekerheid. De gedachte is om voor deze kwaliteitskenmerken algemene zorgplichten te formuleren die vervolgens in lagere regelgeving en zelfregulering een uitwerking krijgen. Het kabinet stelt de ruimte voor zelfregulering afhankelijk van de kwaliteit van de zelfregulering, het corrigerend vermogen van de markt en de met de regelgeving samenhangende administratieve lasten. Als extra waarborg wordt een preventieve registratiedan wel vergunningsplicht voor bemiddeling in financiële diensten opgelegd waarbij de Autoriteit-FM de beoogde toezichthouder is. 29

Bemiddeling in financiële diensten

Bemiddeling in financiële diensten 02 13 Bemiddeling in financiële diensten Bemiddeling in financiële diensten Advies over Bemiddeling in financiële diensten Uitgebracht aan de Minister van Financiën Publicatienummer 13, 18 oktober 2002

Nadere informatie

2. De markt voor financiële diensten

2. De markt voor financiële diensten 2. De markt voor financiële diensten 2.1 Inleiding Voor de beantwoording van de adviesaanvraag is inzicht in de structuur en dynamiek van de markt voor financiële diensten onontbeerlijk. Uit welke deelmarkten

Nadere informatie

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) Doel NBVA, NVA en het Verbond van Verzekeraars achten het van belang dat klanten een goed inzicht krijgen in de dienstverlening die

Nadere informatie

6. De vier kwaliteitskenmerken

6. De vier kwaliteitskenmerken 6. De vier kwaliteitskenmerken In dit hoofdstuk wordt per kwaliteitskenmerk een schets gegeven van de huidige situatie. Voor elk kwaliteitskenmerk wordt per product aangegeven wat op wettelijk gebied is

Nadere informatie

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer .VASTGOEDCENTER. Advieswijzer Advieswijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN CORTJENS BERNHEZE VERZEKERINGEN. Door middel van dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs in de werkwijze van Cortjens Bernheze Verzekeringen. Naast algemene informatie

Nadere informatie

1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Tros Radar 1) en het bericht AFM: strenger toezicht op hypotheken 2)?

1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Tros Radar 1) en het bericht AFM: strenger toezicht op hypotheken 2)? > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw,

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw, Amsterdam, 3 juli 2015 Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II Geachte heer, mevrouw, Namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (hierna: VV&A ) willen wij graag van de gelegenheid

Nadere informatie

Bij deze beschrijving van het relevante Europese beleid is telkens het oog gehouden op de vier kwaliteitskenmerken van de bemiddelingsmarkt.

Bij deze beschrijving van het relevante Europese beleid is telkens het oog gehouden op de vier kwaliteitskenmerken van de bemiddelingsmarkt. 4. Europese dimensie 4.1 Inleiding In de adviesaanvraag wordt de raad niet expliciet gevraagd naar zijn opvatting over de inhoud van de regelgeving en zelfregulering. Vanwege het juridisch-dwingende karakter

Nadere informatie

5. Regelgeving, zelfregulering en toezicht nader beschouwd

5. Regelgeving, zelfregulering en toezicht nader beschouwd 5. Regelgeving, zelfregulering en toezicht nader beschouwd 5.1 Inleiding De centrale vraag uit de adviesaanvraag is in welke mate de nadere invulling van de wettelijke zorgplichten door middel van zelfregulering

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Directie Financiële Markten De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Onderwerp Wetgevingsoverleg

Nadere informatie

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE DECEMBER 2011 - Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument.

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Wie zijn wij:: Finanplaza BV

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smartfee.nl

Dienstenwijzer Smartfee.nl Dienstenwijzer Smartfee.nl Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Kantoorgegevens: Smartfee.nl Europalaan 400 3526 KS Utrecht Telefoon: +31 (0)30 267 63

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Workshop gedragstoezicht BES

Workshop gedragstoezicht BES Workshop gedragstoezicht BES Hans Wolters 30 maart 2010 Agenda 1. Taken AFM en inhoud gedragstoezicht 2. Zorgplicht 3. Transparantietoezicht 4. Voorkomen overkreditering 2 1. Taak: wat doet de AFM? De

Nadere informatie

Gaat u beleggen? Publieksfolder

Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? U wilt meer weten over beleggen. Misschien belegt u al een tijdje in effecten, bijvoorbeeld in aandelen, obligaties of opties. Of misschien denkt u er over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 965 Zorgplicht bij financiële dienstverlening Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER SCHAKEL ADVIES B.V. Dit document wordt u aangeboden door Schakel Advies B.V., Prinses Margrietstraat 3, 3466 LL te Waarder.

DIENSTENWIJZER SCHAKEL ADVIES B.V. Dit document wordt u aangeboden door Schakel Advies B.V., Prinses Margrietstraat 3, 3466 LL te Waarder. Dit document wordt u aangeboden door Schakel Advies B.V., Prinses Margrietstraat 3, 3466 LL te Waarder. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Samenvatting reacties op het Consultatiedocument Het Intermediaire Distributiekanaal

Samenvatting reacties op het Consultatiedocument Het Intermediaire Distributiekanaal Samenvatting reacties op het Consultatiedocument Het Intermediaire Distributiekanaal Introductie In 2004 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in het kader van haar Monitor Financiële Sector

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters WIE ZIJN WIJ Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Assurantiekantoor Karel Moonen Holterweg 28 8111 BB Heeten Website: www.karelmoonen.nl Telefoon: 0572 382962 Fax: 0572 382849 E mailadres:

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Schol Verzekeringen B.V.

Schol Verzekeringen B.V. Schol Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

C u r s u s a a n b o d C o n s i s A c a d e m i e

C u r s u s a a n b o d C o n s i s A c a d e m i e C u r s u s a a n b o d C o n s i s A c a d e m i e NB De op de website genoemde prijzen zijn exclusief examengeld, Consis Academie biedt geen examens aan. W f t B a s i s o p l e i d i n g De Wft Basisopleiding

Nadere informatie

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007;

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007; Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot toezicht

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening: Op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner DIENSTENWIJZER Xantèr, de financieel planner 1 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument 1. Wie zijn wij...2 2. Waarom dit dienstverleningsdocument?...2 3. Onze gegevens...3 4. Onze dienstverlening...5 5. Onze producten en diensten...6 6. Onze relatie met aanbieders...7

Nadere informatie

Legal & General Nederland

Legal & General Nederland Legal & General Nederland Hoe een bijzaak een hoofdzaak werd: over de beloning van het intermediair als onderdeel van de WFT Actualiteitenbijeenkomst Arno Dolders Legal & General Algemeen Directeur November

Nadere informatie

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Nijverheidstraat 13 4283 GW GIESSEN Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Versie januari 2010 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE NOVEMBER 2010 - Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

FINANCIEEL TOEZICHT IN BESTUURSRECHT EN PRIVAATRECHT Noodzakelijke veranderingen na de crisis

FINANCIEEL TOEZICHT IN BESTUURSRECHT EN PRIVAATRECHT Noodzakelijke veranderingen na de crisis FINANCIEEL TOEZICHT IN BESTUURSRECHT EN PRIVAATRECHT Noodzakelijke veranderingen na de crisis Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2009 uitgebracht door MR. A.H. SCHELTEMA PROF. MR. M. SCHELTEMA

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Joop van Mourik makelaars, statutair genoemd: Makelaardij og. Joop van Mourik BV, Oudsmidsestraat 12, 4033 AX Lienden Kantoor houdend te : - Swaenenstate 3, 4043 KE Opheusden,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit dienstverleningsdocument (dvd) maken wij u wegwijs bij Van der Poll Financiële Diensten. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening,

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Complexe producten en hypotheken

Dienstverleningsdocument Complexe producten en hypotheken Dienstverleningsdocument Complexe producten en hypotheken Loevestein 27 1187 DL AMSTELVEEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT In dit Dienstverleningsdocument (DVD) leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument.

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens: De kerngegevens

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag FM/2010/3544 U Uw brief (kenmerk) 2010Z03508 2010Z03659 Datum 15 maart

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën

Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Advieswijzer. Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen

Advieswijzer. Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen Advieswijzer Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen mail:info@moesmanverzekeringen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

8.1.2a. Informatieverstrekking door beleggingsondernemingen en aanbieders van hypothecair krediet

8.1.2a. Informatieverstrekking door beleggingsondernemingen en aanbieders van hypothecair krediet Het opschrift van paragraaf 8.1.2a komt te luiden: 8.1.2a. Informatieverstrekking door beleggingsondernemingen en aanbieders van hypothecair krediet Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 4:19, vierde

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming: Caesar adviseurs DIENSTENWIJZER December 2012 Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP Dienstenwijzer OHK Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer:

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: Nadia s VerzekeringsHuis/Hypotheek Info Punt Postbus 1036 4700 BA Roosendaal tel. 0165-631765 fax. 0165-631865 email info@nadiasverzekeringshuis.nl website www.nadiasverzekeringshuis.nl Informatie over

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-20 44 95 69.

Onze bereikbaarheid In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-20 44 95 69. Dienstenwijzer 23-06-2015 Bloem Hypotheek Adviseurs Maliebaan 88 3581 CX UTRECHT Telefoon: 030-2306980 Fax: 030-2341081 E-mail: hypotheken@bloem.nl Internet: www.bloem.nl Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten

Nadere informatie

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn:

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn: van Hagedoorn Assurantiën. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en onze werkwijze. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en de tarieven. Wie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Juni 2011 Dit onderzoek is in opdracht van Nedasco door TeuwenSchouten in samenwerking met InFinance uitgevoerd. Samenvatting De meeste (70%) assurantietussenpersonen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 682 Vragen van de leden

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Brancheorganisaties en zelfreguleringsinitiatieven op het gebied van de bemiddeling in financiële diensten

Brancheorganisaties en zelfreguleringsinitiatieven op het gebied van de bemiddeling in financiële diensten Bijlage 4 Brancheorganisaties en zelfreguleringsinitiatieven op het gebied van de bemiddeling in financiële diensten Verzekeren De sector verzekeren kent twee grote brancheorganisaties: Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Wie zijn wij? Wij zijn adviseurs op het gebied van hypotheken, levensverzekeringen en inkomensvoorzieningen. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Kroosverzekeringen B.V Vasteland 78 3011 BN Rotterdam Belangrijk Dit Dienstverleningsdocument is een puur informatief

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water Bootverzekering en wonen op het water Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in de dienst verlening van Noord Nederland

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. 12 september 2008 FM/2008/2167 M

Directie Financiële Markten. Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. 12 september 2008 FM/2008/2167 M Directie Financiële Markten Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 12 september 2008 FM/2008/2167 M Onderwerp Harmonisatie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F.

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DEEL 1 - DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DEEL 1 - DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DEEL 1 - DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. Wie zijn wij? Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten. Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

Leidraad dienstverleningsdocument. AFM, juni 2009

Leidraad dienstverleningsdocument. AFM, juni 2009 Leidraad dienstverleningsdocument AFM, juni 2009 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen 1. Inleiding Financiële

Nadere informatie

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 ... No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2015, no.2015001243, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Lidmaatschappen en registraties. Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Dienstverleningsdocument. Lidmaatschappen en registraties. Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstverleningsdocument Graag willen wij u middels dit document laten zijn wie wij zijn, wat voor u kunnen betekenen en wat u van ons mag verwachten. Wie zijn wij? Van Den Hoek Verzekeringen Hilsestraat

Nadere informatie

Wet financiële dienstverlening

Wet financiële dienstverlening Wet financiële dienstverlening Memorie van Toelichting Algemeen 1. Inleiding Financiële producten verzekeringen, krediet, beleggingsproducten, betaalmiddelen vervullen een belangrijke rol in het leven

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Advies versie 2010-01 Pagina 1 van 7 U overweegt

Nadere informatie

van Weijen Verzekeringen B.V.

van Weijen Verzekeringen B.V. van Weijen Verzekeringen B.V. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Werken aan 22 miljoen eerlijke spaarproducten

Werken aan 22 miljoen eerlijke spaarproducten Werken aan 22 miljoen eerlijke spaarproducten Een schitterende trouwjurk, prachtige ringen voordat je elkaar het jawoord geeft, heb je al flink wat beslissingen genomen. Belangrijke beslissingen waaraan

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie