Terugmelden, waarom niet? Eindrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terugmelden, waarom niet? Eindrapport"

Transcriptie

1 Terugmelden, waarom niet? Eindrapport auteurs Ko Mies, Tessa van den Berg, Tom Kronenburg, Ton Monasso project versie 1.0 datum 10 januari 2013

2 Managementsamenvatting Het Programma Stelsel van Basisregistraties richt zijn aandacht steeds meer op het in samenhang tot werking brengen van het stelsel van basisregistraties. Het cluster STOUT heeft PBLQ Zenc in dit kader gevraagd onderzoek uit te voeren naar de knelpunten die afnemers in de praktijk ervaren bij het terugmelden op basisregistraties. De hoofdvraag van dit onderzoek is: Welke barrières ervaren afnemers in hun werkprocessen waardoor zij niet of minder terugmelden op de basisregistraties dan potentieel mogelijk en wenselijk is? De hoofdvraag valt uiteen in vier deelvragen: 1. Aan welke condities moet worden voldaan om een afnemer in de praktijk te laten terugmelden? 2. Aan welke condities voor terugmelden wordt niet voldaan in de onderzochte processen? 3. Hoeveel terugmeldingen zijn te verwachten als wel aan alle condities wordt voldaan? 4. Welke mogelijkheden bestaan er om die condities te beïnvloeden? Om deze vragen te beantwoorden zijn in het onderzoek 16 werkprocessen bij diverse afnemers onderzocht. Het gaat om processen waarin de verwachting bestond dat confronterende gegevens aanwezig zijn, zodat gronden voor terugmelden aanwezig kunnen zijn. Binnen deze processen is neutraal in kaart gebracht hoe terugmeldingen plaatsvinden en waarom eventueel minder wordt teruggemeld dan potentieel mogelijk is. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in factsheets per onderzocht proces, die in een apart document zijn opgeleverd. Het onderzoek heeft een exploratief karakter. Op basis van de 16 werkprocessen is het niet mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen die betrekking hebben op alle werkprocessen van afnemers waarin basisregistratiegegevens worden gebruikt. Wel ontstaat een beeld van barrières die zich bij verschillende organisaties voordoen en waarvan het wegnemen in ieder geval op die organisaties een effect zal hebben. In dit onderzoek is nadrukkelijk rekening gehouden met de stand van zaken en beschikbare relevante kennis binnen eerdere en nog lopende projecten. De onderzoeksopdracht zelf is aanvullend op de overige bekende activiteiten binnen en buiten het stelsel. Aan welke condities moet worden voldaan om een afnemer in de praktijk te laten terugmelden? We hanteren een barrièremodel als conceptueel ordeningskader. -terugmelden verklaren we door de afwezigheid van de juiste condities; of omgekeerd: de aanwezigheid van een of meer door ons onderscheiden 5 barrières: gebruiken: De gegevens worden niet als authentieke gegevens gebruikt of in aanvulling op andere gegevens, of bij confrontatie met andere gegevens prevaleren die andere gegevens. weten: De kennis over de mogelijkheid om terug te melden, en inzicht in de relevante basisregistratie, is niet aanwezig of onjuist. herkennen: De constatering dat een gegeven niet of mogelijk niet juist is, blijft achterwege. willen: Er is geen motivatie, gebaseerd op regels/afspraken, verwachtingen of intrinsieke wil, om terug te melden. Een organisatie geeft intern (nog) geen prioriteit aan terugmelden. kunnen: Er zijn geen (al dan niet elektronische) voorzieningen om de terugmelding te laten plaatsvinden. Het terugmelden kan ook als niet gebruiksvriendelijk worden ervaren.

3 De barrières staan niet in een hiërarchische verhouding tot elkaar. De aanwezigheid van de ene barrière sluit die van een andere niet uit. Zo kan niet gebruiken een rol spelen voor het ene gegevenselement (bijvoorbeeld bedrijfsadres), en niet kunnen voor het andere (bijvoorbeeld het niet kunnen terugmelden op een persoon die nog niet voorkomt in de GBA). In een eerdere versie hadden we ook de barrière niet mogen opgenomen: de juridische basis, inclusief interne regels binnen de organisatie, om terug te melden ontbreekt. We hebben echter geen aanwijzingen gevonden dat deze barrière zich voordoet. Om deze reden hebben we deze barrière uit het model verwijderd. Aan welke condities voor terugmelden wordt niet voldaan in de onderzochte processen? In de vervolganalyse zijn de processen nader geanalyseerd en per proces en per basisregistratie bepaald welke barrières van toepassing zijn. De processen zijn geanonimiseerd, om een algemeen beeld te krijgen. Het gaat niet om de mening over een specifiek werkproces. De meest gebruikte basisregistraties kennen verschillende barrières. Voor de GBA en de NHR komt het vaak voor dat wordt vertrouwd op het belang dat de aanvrager heeft. Het is hier niet altijd duidelijk hoe de organisatie om moet gaan met de afweging tussen zelf terugmelden of dit terugleggen bij de aanvrager. Bij de GBA speelt, dat het ontbreken van terugkoppeling de terugmelder demotiveert. Dit is mede het gevolg van het grote aantal terugmeldingen dat in sommige processen wordt gedaan. Voor de BAG zien we dat in veel werkprocessen nog onvoldoende kennis aanwezig is over het gebruik van de basisregistratie. Het herkennen van afwijkingen is daarmee ook lastig. Bij de NHR speelt dat bij enkele organisaties de perceptie bestaat dat de basiskwaliteit niet goed genoeg is voor hun processen. In hoeverre er daadwerkelijk kwaliteitsproblemen zijn, kon in dit onderzoek niet worden vastgesteld. De belangrijkste barrière is niet willen. Het gaat hier vaak om organisaties die bij een geconstateerde afwijking niet zelf overgaan tot het doen van een terugmelding, maar ervan uitgaan dat de burger of het bedrijf de gegevens laat corrigeren. Zij geven aan dat de aanvrager zelf een belang heeft en vertrouwen daarmee op aanpassing van de gegevens door de aanvrager. Ook wordt aangegeven dat het ontbreken van terugkoppeling op de afhandeling van de melding demotiverend werkt. Organisaties geven soms geen prioriteit aan het terugmelden in zijn algemeenheid of het terugmelden op een specifieke basisregistratie. Dat kan komen doordat men nog bezig is met de aansluiting op of het eerste gebruik van basisregistraties, of doordat de basisregistratiegegevens voor de uitvoering van het proces niet noodzakelijk zijn. herkennen komt ook veel voor. Voor een groot deel gaat het om kenmerken die inherent zijn aan de onderzochte werkprocessen; er vindt bijvoorbeeld geen confrontatie plaats met eigen gegevens of er is geen klantcontact. Verder komt het regelmatig voor dat medewerkers niet in staat zijn te herkennen of de gegevens die in het werkproces worden gebruikt, ook afkomstig zijn uit een basisregistratie. De algemene kennis over basisregistraties (weten) kan er dan wel zijn, maar de informatievoorziening in het proces is niet zodanig dat genoeg zekerheid wordt verkregen over de herkomst van de gegevens. weten is de derde barrière die veel voorkomt. Veelal speelt dat niet zozeer op het niveau van de organisatie, maar weten de uitvoerende medewerkers onvoldoende om terugmeldingen te doen. De implementatie van terugmelden binnen de organisaties is dan nog niet ver gevorderd. De barrières niet gebruiken en niet kunnen spelen een ondergeschikte rol. Bij niet gebruiken gaat het om enkele processen waarin de basisregistratiegegevens niet authentiek worden gebruikt; zij worden makkelijk overschreven door andere gegevens die in het proces naar voren komen. kunnen duidt vooral op onvoldoende gebruiksvriendelijke terugmeldvoorzieningen. Met name in processen waar grootschalig gegevens worden verwerkt en ook vaak gerede twijfel ontstaat, loont het om de inspanning die het kost om

4 een enkele terugmelding te doen, te verkleinen. Daarbij gaat het vooral om de integratie met eigen applicaties van de organisatie. Hoeveel terugmeldingen zijn te verwachten als wel aan alle condities wordt voldaan? Er bestaan grote verschillen in de terugmeldpotentie per werkproces. In enkele processen zijn geen extra terugmeldingen te verwachten, in andere moet het terugmelden nog op gang komen en kan het aantal nieuwe terugmeldingen oplopen tot honderden per jaar. De meeste inschattingen voor groei hebben betrekking op de subject -registraties: GBA en NHR. Dit zijn ook de basisregistraties waar de geïnterviewden de meeste kennis over hebben, al het langst gebruiken en het vaakst op terugmelden. Welke mogelijkheden bestaan er om die condities te beïnvloeden? Wij bevelen zes maatregelen aan, die samenwerking vereisen tussen afnemers, bronhouders, houders van landelijke voorzieningen en andere stelselpartijen, die aangrijpen op de belangrijkste gevonden barrières. Bied duidelijkheid over het omgaan met aanvragersbelang (willen) willen is vaak het gevolg van een belangenafweging. De organisatie is van mening dat de burger of het bedrijf zelf belang heeft bij correcte gegevens en doet daarom geen terugmelding. Dit kan een legitieme afweging zijn, maar door het ontbreken van duidelijke richtlijnen is niet helder hoe organisaties deze afweging moeten maken. De Handreiking Gerede Twijfel voor de GBA gaat wel in op dit punt, maar raakt slechts één basisregistratie, is (nog) niet overal bekend en laat nog steeds enige onduidelijkheid bestaan over hoe organisaties moeten handelen in deze situatie. Een aanpak op stelselniveau ligt voor de hand. Vraagstukken rond het aanvragersbelang spelen in meerdere basisregistraties; het vaakst, maar niet alleen, rond de subjectregistraties GBA en NHR. Daarnaast is het vraagstuk niet beperkt tot specifieke organisaties: elke organisatie die basisregistraties gebruikt in dienstverlenende processen kan met de onduidelijkheid rond het aanvragersbelang worden geconfronteerd. Verhoog het basisregistratiebewustzijn in de uitvoering (herkennen) Het niet herkennen van potentiële terugmeldingen is een belangrijke barrière op het niveau van terugmeldende medewerkers. Zij herkennen niet altijd dat gebruikte gegevens afkomstig zijn uit een basisregistratie, ook al hebben zij wel kennis over basisregistraties in zijn algemeenheid. Verbeter daarom de informatievoorziening van de processen, zodat duidelijk wordt wat de herkomst van de gegevens is. Naarmate gegevens vaker authentiek worden gebruikt, wordt het overigens ook vanzelfsprekender dat zij uit basisregistraties afkomstig zijn. Deze aanbeveling richt zich op individuele afnemers, die verantwoordelijk zijn voor de informatievoorziening van hun eigen processen. Er zijn geen aanwijzingen dat het vraagstuk zich concentreert rondom specifieke basisregistraties. Besteed meer aandacht aan de communicatie naar uitvoerende medewerkers (weten) Een andere barrière die veel voorkomt is niet weten. Dit is over het algemeen het gevolg van niet-adequate implementatie in de organisatie. voor alle medewerkers is duidelijk wat er van hen verwacht wordt. De onduidelijkheid kan ook samenhangen met verwarring over het begrip gerede twijfel. Organisaties zouden meer aandacht moeten besteden aan het ondersteunen van hun medewerkers met werkinstructies of trainingen. Op stelselniveau kan dit worden vergemakkelijkt door standaard-communicatiemateriaal beschikbaar te stellen. Dat verkleint de inspanning die afnemers moeten verrichten om het terugmeldproces goed te implementeren en draagt bij aan de uniformiteit van begrippen en procedures, die op hun beurt de verwerking van terugmeldingen door bronhouders vergemakkelijken. Deze aanbeveling zal vooral effect hebben op werkprocessen waarin relatief weinig wordt teruggemeld. Bij een grotere omvang zal de organisatie zelf meer aandacht en middelen kunnen besteden aan het implementatieproces en loont het voor hen sneller om maatwerk -communicatiemateriaal te ontwikkelen.

5 Stimuleer authentiek gebruik door een zorgvuldig aansluitproces (gebruiken, willen) Een andere barrière is het niet gebruiken door de perceptie van de basiskwaliteit van de gegevens in de basisregistraties. Om die te verbeteren is een goed uitgewerkt aansluitprotocol noodzakelijk. Daarmee kan worden gestimuleerd dat aansluitende organisaties en het aansluiten van organisaties op een natuurlijk moment helpen de kwaliteit te verbeteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bestandsvergelijkingen bij de start, tussen de basisregistratie en de registraties van de aan te sluiten organisatie. Als organisaties meer belang hebben bij het gebruik van de gegevens, ligt het in de lijn der verwachting dat ook terugmelden meer prioriteit zal krijgen. Deels is hiervoor tijd nodig (aansluiten en wennen aan gebruik gaan nu eenmaal vooraf aan soepel terugmelden), maar zonder dat een werkproces belang heeft bij de gegevens zal het aantal terugmeldingen altijd relatief beperkt blijven. Een goed aansluitproces is een gedeelde verantwoordelijkheid van een registratiehouder en een aansluitende afnemer. Deze aanbeveling richt zich vooral op aansluiting van organisaties die nog geen (authentiek) gebruik maken van een basisregistratie, en heeft daarmee vooral betrekking op de nieuwere (en toekomstige) basisregistraties, inclusief de NHR die nog niet altijd authentiek gebruikt wordt. Communiceer over de afhandeling van de terugmelding (willen) willen hangt vaak samen met het ontbreken van terugkoppeling op de afhandeling van terugmeldingen. Dit is een stelselprobleem, omdat de terugkoppeling interactie vereist tussen de terugmelder en de bronhouder. Een voorziening hiervoor die deze interactie ondersteunt, zou een grote stimulans kunnen zijn in het gebruik. De aanbeveling is het meest urgent voor de GBA. Deze basisregistratie wordt het meest gebruikt en het ontbreken van terugkoppeling heeft soms een demotiverend effect op huidige terugmelders. Verhoog de gebruiksvriendelijkheid van terugmeldvoorzieningen (kunnen) Hoewel het gemak waarmee terugmeldingen gedaan kunnen worden via elektronische voorzieningen niet in veel werkprocessen als barrière naar voren is gekomen, speelt het wel een rol bij een aantal grootschalige processen waar de terugmeldpotentie hoog is. Om terugmelden daar ook grootschalig te kunnen doen, kan het helpen om met name de tijd die nodig is voor het doen van een melding te verkorten. Houd hierin rekening bij het doorontwikkelen van terugmeldvoorzieningen, bijvoorbeeld door ruime mogelijkheden aan te bieden voor interfaces waarmee vanuit de eigen applicaties van organisaties terugmeldingen kunnen worden gedaan. Eventueel kan het lonen om vanuit het stelsel voor een beperkt aantal grootschalige processen voorzieningen te creëren die afwijken van de algemene voorzieningen. Het aantal organisaties dat grootschalig terugmeldt is beperkt; grote uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst zijn het meest gebaat bij een goede integratie van terugmelden in de eigen applicaties.

6 Reflectie De onderzochte organisaties verschillen in de volwassenheid van het gebruik van basisregistraties en het terugmelden. Dat uitte zich ook in het kennisniveau van de geïnterviewden en het gemak waarmee de juiste personen gevonden konden worden. Naarmate de volwassenheid stijgt, neemt het kennisniveau toe. Zo ook het gemak de juiste persoon te vinden. Naarmate de organisatie meer terugmeldervaring heeft, blijken de geïnterviewden vaak over meer detailkennis te beschikken. We hebben daarbij zorgvuldig geprobeerd om feiten (het is zo dat, omdat ) en percepties (ik heb gehoord dat ) van elkaar te scheiden. Goed terugmelden heeft alles te maken met het goed gebruiken van een basisregistratie. Het stimuleren van terugmelden kan niet los worden gezien van de algemene inzet om het belang van basisregistraties voor afnemende processen te verduidelijken en de belangen tussen bronhouder/stelsel en afnemers zoveel mogelijk op één lijn te krijgen. Dat komt bijvoorbeeld naar boven bij binnengemeentelijke terugmeldingen. Medewerkers zijn daarin vaak gemotiveerd om terug te melden. Dat verklaren wij uit de nauwe (organisatorische) band tussen de terugmelder en de basisregistratie. GBA- en BAG-terugmeldingen worden daar ervaren als we helpen onszelf. Het vergroten van de (emotionele) betrokkenheid tussen terugmelder en bronhouder zou dus een mogelijkheid zijn om terugmeldingen te stimuleren. Naarmate een basisregistratie langer bestaat, in meer relevante processen wordt gebruikt en meer terugmeldingen heeft verwerkt, krijgt terugmelden een ander karakter. Wanneer de bulk van de aansluitingen net heeft plaatsgevonden en afnemers nog zoekende zijn om de basisregistratie te integreren in hun werkproces is terugmelden nog ondergeschikt aan andere issues. Als terugmelden een natuurlijker onderdeel van de werkprocessen wordt gaat de vraag van het belang (niet willen) over in de vraag van hoe dan (niet kunnen). Wanneer het gebruik van basisregistraties volwassener is, ontstaat een positieve kwaliteitsimpuls: de kwaliteit van de gegevens in de basisregistratie verbetert, en het aantal terugmeldingen kan daardoor afnemen waardoor de belasting voor alle ketenpartijen vermindert. Het aantal terugmeldingen is moeilijk te normeren. Het is moeilijk vast te stellen wat veel of weinig is en of dit goed of slecht is. Terugmelden is immers een middel om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren en geen doel op zich.

7 Inhoudsopgave 1. Inleiding Achtergrond en doel Vraagstelling Deelvragen Relatie met overige projecten 5 2. Condities voor terugmelden: barrièremodel terugmelden Analyse per basisregistratie Analyse per barrière Potentie van meer en beter terugmelden Aanbevelingen Reflectie Proces Uitkomsten 21 Betrokken personen 24 Geïnterviewden voor validatie barrièremodel 24 Geïnterviewden werkprocessen 24 Begeleidingscommissie 25 Expertise 25 Bestudeerde documentatie 26

8 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel Het Programma Stelsel van Basisregistraties verlegt zijn aandacht steeds meer van het creëren van een stelselaanbod naar het tot werking brengen van het in samenhang werkend stelsel. Het cluster STOUT werkt daarom aan het structureel beter zicht krijgen op het concrete gebruik van het stelsel van basisregistraties. Daarmee kan beter worden ingespeeld op informatiebehoeften bij gebruikers van de basisregistraties. Ook kunnen eventuele knelpunten van gebruikers worden opgelost. Het traject Afnemersvraagstukken Terugmelden moet inzicht geven in de vraagstukken en knelpunten waarmee gebruikers van basisregistraties worden geconfronteerd bij het terugmelden van mogelijke onjuistheden in basisregistraties. De afnemersspecifieke kant van het terugmelden staat centraal. Dit onderzoek gaat niet over knelpunten met het (niet kunnen) gebruiken van de technische voorzieningen (DigiMelding) die in stelselverband worden ontwikkeld. Ook het verwerken van terugmeldingen door de bronhouders is geen onderdeel van dit onderzoek. Het cluster STOUT heeft PBLQ Zenc gevraagd onderzoek uit te voeren naar de knelpunten die afnemers in de praktijk ervaren bij het terugmelden op basisregistraties. Dit rapport is de weerslag van dat onderzoek, dat heeft plaatsgevonden in de periode september-november Vraagstelling De hoofdvraag van dit onderzoek is: Welke barrières ervaren afnemers in hun werkprocessen waardoor zij niet of minder terugmelden op de basisregistraties dan potentieel mogelijk en wenselijk is? We lichten de belangrijkste termen kort toe. Met barrières bedoelen we condities die een afnemer ervan kan weerhouden om in een concreet geval tot terugmelding over te gaan. In het onderzoek hebben we een model ontwikkeld dat de verschillende soorten condities ordent. Met afnemers bedoelen we organisaties die gegevens betrekken uit de basisregistraties voor gebruik in bepaalde processen 1. Terugmelden duidt op de feitelijke handeling van een afnemer: het terugkoppelen van gegevens over de inhoud van een basisregistratie aan de bronhouder. Onder basisregistraties verstaan we de registraties die operationeel waren bij de start van het onderzoek: GBA, NHR, BAG, BRT, BRK, BRV, BRI en WOZ. 1 Hiermee sluiten we aan op de definitie zoals die gehanteerd wordt door het Stelselinformatiepunt. 2 / 25 Versie januari 2013 PBLQ Zenc - Terugmelden, waarom niet?

9 In het onderzoek zijn we met een selectie van 20 werkprocessen gestart. Deze selectie is vastgesteld samen met de begeleidingscommissie. Het gaat om processen waarbij werd verwacht dat zij zich lenen voor het doen van terugmeldingen, hoofdzakelijk omdat er constateringen kunnen worden gedaan op basis van eigen informatie. Om verschillende redenen is het niet mogelijk gebleken bij alle werkprocessen toegang te krijgen voor verdiepend onderzoek (zie Reflectie). Uiteindelijk zijn 16 werkprocessen (zie onderstaande tabel) bij afnemers in de diepte onderzocht. Het al dan niet verplichte gebruik van gegevens uit basisregistraties en/of een verplichting tot terugmelden waren geen (centraal) criterium bij de selectie van werkprocessen. Wel staan het daadwerkelijke gebruik en het terugmelden centraal, niet de wettelijke verplichting daartoe. In de mix van processen is gezorgd voor een spreiding tussen Manifestpartijen (10 processen), gemeenten (3 processen) en overige afnemers (3 processen). Ook is rekening gehouden met voldoende variëteit in de gebruikte basisregistraties. Nummer Organisatie Werkproces Manifestpartijen 1 Agentschap NL Verlenen fiscale regelingen 2 Agentschap NL Verlenen stimuleringssubsidies 3 Belastingdienst Controleren recht op hypotheekrente-aftrek 4 Belastingdienst Vaststellen aanslag erfbelasting 5 CJIB Afhandelen bezwaarschriften voor product Mulder 6 CJIB Innen boetes voor product Mulder 7 Dienst Regelingen Mineralenboekhoudingsregister/ melkrechtenregistratie 8 Dienst Regelingen Subsidieaanvragen 9 DUO Controle inkomensgegevens ouders 10 DUO Controle uitwonende studenten (fraude-onderzoek) Gemeenten 11 Gemeente 's-hertogenbosch Horeca-exploitatievergunning 12 Gemeente 's-hertogenbosch Inning gemeentebelastingen 13 Gemeente Weert Fraudeopsporing WWB Overige organisaties 14 Omgevingsdienst West-Holland Handhaven omgevingsvergunning 15 Raad voor de Rechtsbijstand Aanvraag toevoeging 16 SNG / GGN Beslagleggingen Binnen elk van de processen is neutraal in kaart gebracht in hoeverre terugmeldingen plaatsvinden en wat de redenen zijn voor eventueel minder terugmelden dan potentieel mogelijk is. 3 / 25 Versie januari 2013 PBLQ Zenc - Terugmelden, waarom niet?

10 Het onderzoek heeft een exploratief karakter. Op basis van de 16 werkprocessen is het niet mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen die betrekking hebben op alle werkprocessen van afnemers waarin basisregistratiegegevens worden gebruikt. Wel ontstaat een beeld van barrières die zich bij verschillende organisaties voordoen en waarvan het wegnemen in ieder geval op die organisaties een effect zal hebben. 1.3 Deelvragen De hoofdvraag valt uiteen in vier deelvragen: Deelvraag 1: Aan welke condities moet worden voldaan om een afnemer in de praktijk te laten terugmelden? Bij vier afnemers hebben we onderzocht hoe de afweging tot terugmelden tot stand komt. Daarmee hebben we het barrièremodel van PBLQ Zenc aangescherpt en gevalideerd. Dat model was vervolgens de basis voor de interviewopzet die is gebruikt in het onderzoeken van de volgende deelvraag. Tussentijds is het model besproken met de begeleidingscommissie en na afloop van alle interviews is het nogmaals aangescherpt. Het uiteindelijke model is opgenomen in hoofdstuk 2. Ook hebben we een korte bureaustudie uitgevoerd en enkele achtergrondgesprekken gevoerd om meer zicht te krijgen op de al bestaande ervaringen met (niet-)terugmelden. De bronnen zijn benoemd in de bijlage. Deelvraag 2: Aan welke condities voor terugmelden wordt niet voldaan in de onderzochte processen? In het onderzoek hebben we met interviews onderzocht in hoeverre in 16 werkprocessen (niet) aan deze condities voor terugmelden is voldaan, en wat de redenen daarvoor zijn. Het onderscheid in vijf condities helpt om de werkelijke reden(en) voor niet-terugmelden te achterhalen. De verklaring ligt vaak in een samenspel van deze condities. Het wegnemen van een barrière (bijvoorbeeld weten ) leidt daarom nog niet automatisch tot meer terugmeldingen. We hebben om deze reden in de interviews doorgevraagd en de ervaren barrières dieper geanalyseerd. De analyse en controle op dieperliggende oorzaken is uitgevoerd aan de hand van het barrièremodel. Bij de onderzochte organisaties is meestal gesproken met een proceseigenaar of een medewerker die aansluiting op en het gebruik van basisregistraties in portefeuille had. Het bleek niet altijd mogelijk om een proceseigenaar te vinden of voor dit onderzoek te interesseren. We hebben gezocht naar medewerkers/managers met voldoende overzicht over de (werk)processen en inzicht in de terugmeldpraktijk. Door vooraf de interviewopzet en projectflyer toe te sturen waren de geïnterviewden goed in staat onze vragen te beantwoorden en in de diepte het inzicht te verschaffen dat wij zochten. Daar waar het interview nog onduidelijkheden opleverde is door betrokkenen op ons verzoek nog nader onderzoek in de eigen organisatie gedaan en zijn de antwoorden alsnog aan ons doorgegeven. Op deze manier was het mogelijk in de gegeven tijd en met een overzichtelijke inspanning van de onderzochte organisaties tot adequate antwoorden te komen. Als extra zekerheid zijn de factsheets zoveel als mogelijk door meerdere medewerkers per proces gevalideerd. Na deze validatieslagen is door de onderzoekers nog een kleine redactieslag gemaakt om de factsheets onderling beter vergelijkbaar te maken en de onderbouwing en betekenis van uitspraken te verduidelijken. 4 / 25 Versie januari 2013 PBLQ Zenc - Terugmelden, waarom niet?

11 Deelvraag 3: Hoeveel terugmeldingen zijn te verwachten als wel aan alle condities wordt voldaan? Binnen de onderzochte werkprocessen is een inschatting gemaakt van de aantallen terugmeldingen die verwacht kunnen worden als alle barrières zijn weggenomen. De mogelijkheid tot en precisie van de schatting zijn afhankelijk van het aantal en de aard van de aanwezige barrières. Hoe minder barrières er zijn, hoe meer ervaring de organisatie al heeft met terugmelden binnen haar eigen processen en hoe meer informatie er beschikbaar is om een goede inschatting te kunnen maken over het terugmeldpotentieel. Deelvraag 4: Welke mogelijkheden bestaan er om die condities te beïnvloeden? We doen aanbevelingen die erop gericht zijn om de belangrijkste barrières voor terugmelden weg te nemen of te verzachten. 1.4 Relatie met overige projecten Recent zijn meerdere onderzoeken en verbeterprojecten van start gegaan die een relatie hebben met terugmeldingen binnen het stelsel van basisregistraties. In dit onderzoek is waar mogelijk rekening gehouden met de stand van zaken en beschikbare relevante kennis binnen die projecten. De onderzoeksopdracht zelf is daarmee nadrukkelijk aanvullend op de overige activiteiten binnen en buiten het stelsel. Rondom de terugmeldvoorzieningen lopen er bij ICTU projecten rond het beproeven van Digimelding 1.2 (Evaluatierapport praktijkproef Digimelding 1.2, Een beproeving of een fluitje van een cent?) en het realiseren van Digimelding 2.0. Deze voorzieningen zijn erop gericht om het terugmelden te ondersteunen met software en/of procedure-afspraken. Digimelding is gericht op het mogelijk maken van terugmeldingen op alle basisregistraties. De verwerking van terugmeldingen op basisregistraties heeft de aandacht van meerdere partijen. Agentschap BPR heeft een aantal GBA-roadshows georganiseerd waarin gemeenten en afnemers met elkaar in contact zijn gebracht. Zij is ook bezig met de uitbreiding van de ontwikkeling van de kwaliteitsmonitor GBA en reisdocumenten, waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan de gemeentelijke rol in het terugmeldproces. KING is bezig met het uitwerken van referentieterugmeldprocessen als onderdeel van de impactanalyse op het binnengemeentelijk gebruik van basisregistraties. Ten slotte zijn er onderzoeken en communicatie-activiteiten op het gebied van het gebruik van basisregistraties. Het gaat onder andere om de Dag van het GBA-gebruik (oktober 2011) en een onderzoek in opdracht van het cluster STOUT ( meer naar de bekende weg vragen, Sira Consulting, december 2012) naar indieningsvereisten in relatie tot het niet-gebruik basisregistraties. Daarnaast bestaat het Stelselinformatiepunt, dat het gebruik probeert te stimuleren door kennis over het stelsel toegankelijk te maken. 5 / 25 Versie januari 2013 PBLQ Zenc - Terugmelden, waarom niet?

12 2. Condities voor terugmelden: barrièremodel Deelvraag 1: Aan welke condities moet worden voldaan om een afnemer in de praktijk te laten terugmelden? In het onderzoek beantwoorden wij de vraag welke barrières afnemers ervaren voor het niet of minder dan mogelijk terugmelden. Als conceptueel ordeningskader hanteren we daarbij een barrièremodel. Voordat een afnemer overgaat tot een terugmelding, moet aan een aantal condities zijn voldaan. -terugmelden verklaren we door de afwezigheid van de juiste condities; of omgekeerd: de aanwezigheid van barrières. Dit barrièremodel hebben we in een expertsessie, met hulp van achtergrondgesprekken en met interviews aangescherpt en gevalideerd. We onderscheiden in relatie tot basisregistraties vijf barrières die een terugmelding kunnen verhinderen. 1. gebruiken: De gegevens uit de basisregistraties worden wel gebruikt in het proces, maar niet als authentieke gegevens. De basisregistratiegegevens worden in aanvulling op andere gegevens gebruikt, of bij confrontatie met andere gegevens prevaleren die andere gegevens. Een voorbeeld daarvan is dat basisregistratiegegevens worden gebruikt om een formulier vooraf in te vullen, maar dat afwijkingen vrijwel probleemloos worden geaccepteerd. 2. weten: De kennis over de mogelijkheid om terug te melden, en inzicht in de relevante basisregistratie, is niet aanwezig of onjuist. Denk hierbij bijvoorbeeld aan interne communicatie, werkinstructies of opleidingen binnen de organisatie. Het gebrek aan kennis over terugmelden kan ook samenhangen met een gebrek aan kennis over het gebruik van basisregistraties. 3. herkennen: De constatering dat een gegeven niet of mogelijk niet juist is, blijft achterwege. Dit valt uiteen in drie delen. Ten eerste kan het zijn dat in het werkproces geen basisregistratiegegevens worden geconfronteerd met andere (gelijksoortige) gegevens. Die andere gegevens kunnen afkomstig zijn van andere organisaties of een eigen constatering 2 als bron hebben. In het eerste geval zal minder snel overgegaan worden tot terugmeldingen. De tweede barrière voor herkennen is dat de basisregistratie- en de andere gegevens wel conflicteren, maar dat het verschil niet wordt opgemerkt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er geen menselijke interventie aan te pas komt en systemen niet zijn geconfigureerd om de verschillen te signaleren of te duiden. Ten derde kan het zijn dat de afwijking niet leidt tot gerede twijfel. De eerste variant daarvan is dat de twijfel niet sterk genoeg is. Als een poststuk bijvoorbeeld tweemaal retour moet komen voordat sprake is van gerede twijfel over de juistheid van het postadres, maar de organisatie zelden meer dan een poststuk per jaar verstuurt, zullen er weinig terugmeldingen plaatsvinden. De tweede variant is dat het 2 We sluiten met dit begrip aan op de Handreiking gerede twijfel voor afnemers van GBA-gegevens. 6 / 25 Versie januari 2013 PBLQ Zenc - Terugmelden, waarom niet?

13 basisregistratiegegeven en het eigen gegeven semantisch niet voldoende overeenkomen om de mate van afwijking goed te kunnen beoordelen; denk aan het verschil tussen een correspondentie- en woonadres. 4. willen: Er is geen motivatie, gebaseerd op regels/afspraken, verwachtingen of intrinsieke wil, om terug te melden. Ten eerste kan de indruk bestaan dat het algemeen nut niet is gediend met terugmelden. Dat kan het geval zijn als er weinig vertrouwen is in een goede afhandeling van de melding. Ook kan het zijn dat bijzondere belangenafwegingen meespelen; denk aan een opsporingsdienst die over contrainformatie beschikt, maar die het omwille van een onderzoek nog niet prijs wil geven om het betrokken bedrijf niet te alarmeren. Een andere reden kan zijn dat de organisatie vindt dat de burger of het bedrijf aan zet is om de fout te herstellen, vooral als het wegnemen van de fout in zijn/haar belang is. Ten tweede kan de organisatie redeneren vanuit haar eigen belang en constateren dat die niet is geholpen met terugmelden. Er wordt dan een disbalans gevoeld tussen de ervaren of verwachte baten en lasten. Als een organisatie intern (nog) geen prioriteit geeft aan terugmelden, scharen we dat onder deze barrière, omdat dat te maken heeft met het (relatieve) belang dat de organisatie toekent aan terugmelden. 5. kunnen: Er zijn geen (al dan niet elektronische) voorzieningen om de terugmelding te laten plaatsvinden 3. Denk hierbij bijvoorbeeld aan functionaliteiten in bedrijfsprocessystemen. Een bijzondere variant is het ontbreken van een object om op terug te melden 4. Het terugmelden kan ook als niet gebruiksvriendelijk worden ervaren. De barrières staan niet in een bepaalde hiërarchische verhouding tot elkaar. De aanwezigheid van de ene barrière sluit die van een andere namelijk niet uit, op het niveau van werkprocessen. Zo kan niet gebruiken een rol spelen voor het ene gegevenselement (bijvoorbeeld bedrijfsadres), en niet kunnen voor het andere (bijvoorbeeld het niet kunnen terugmelden op een persoon die nog niet voorkomt in de GBA). In een eerdere versie van het barrièremodel hadden we ook de barrière niet mogen opgenomen. Daarbij ging het erom dat de juridische basis, inclusief interne regels binnen de organisatie, om terug te melden ontbreekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan conflicterende wetgeving en autorisaties die niet goed aansluiten op het werkproces. We hebben in de onderzochte werkprocessen echter geen aanwijzingen gevonden dat deze barrière zich voordoet. Om deze reden hebben we deze barrière uit het model verwijderd. In het onderzoek hebben we allereerst het barrièremodel gevalideerd met afnemers die wel (relatief veel) terugmelden. Vervolgens hebben we door deze bril gekeken naar verschillende werkprocessen, waarin vermoedelijk te weinig wordt teruggemeld. Dit levert inzichten over knelpunten per barrière en per basisregistratie, die het aangrijpingspunt zijn voor aanbevelingen. 3 Knelpunten met betrekking tot DigiMelding vallen buiten scope, maar we registreren deze wel wanneer dit de reden is dat afnemers niet terugmelden. 4 Die situatie kan zich voordoen als er een melding plaatsvindt op een object of subject dat nog niet voorkomt in een basisregistratie, bijvoorbeeld over een persoon die niet is geregistreerd in de GBA. 7 / 25 Versie januari 2013 PBLQ Zenc - Terugmelden, waarom niet?

14 NIET terugmelden gebruiken weten (algemeen) herkennen (concreet geval) willen kunnen Er worden geen basisregistratiegegevens gebruikt de kennis hebben over de mogelijkheid om terug te melden, en inzicht in de relevante basisregistratie is afwezig constateren dat een gegeven niet of mogelijk niet juist is Er is geen motivatie, gebaseerd op regels/afspraken, verwachtingen of intrinsieke wil, om terug te melden Er zijn geen bedrijfsvoorzieningen om de terugmelding te laten plaatsvinden Alleen als aan alle voorwaarden voldaan wordt, zal een organisatie terugmelden 8 / 25 Versie januari 2013 PBLQ Zenc - Terugmelden, waarom niet?

15 3. -terugmelden Deelvraag 2: Aan welke condities voor terugmelden wordt niet voldaan in de onderzochte processen? Tijdens de interviews zijn vragen gesteld om vast te stellen of en zo ja welke barrières gevoeld worden. Daarbij zijn we dicht bij de beleving van de geïnterviewde gebleven. We hebben doorgevraagd om vast te stellen wat de concreet vast te stellen redenen voor (niet)terugmelden waren. In de vervolganalyse heeft het projectteam de processen nader geanalyseerd en op basis van de factsheets per proces en per basisregistratie bepaald welke barrières van toepassing zijn. Het barrièremodel is daarbij consistent toegepast. De processen zijn voor deze meta-analyse geanonimiseerd, omdat het erom gaat een algemeen beeld te krijgen. Het gaat er hier niet om de mening van de onderzoekers over een specifiek werkproces weer te geven. De tabel op de volgende laat het totaal overzicht zien van de barrières in verschillende processen naar de gebruikte basisregistratie. In de tabel is in de eerste kolom het (geanonimiseerde) proces aangegeven. In de tweede kolom is de betrokken basisregistratie aangegeven. In de derde kolom is weergegeven of er wel of niet wordt teruggemeld voor de betreffende combinatie van werkproces en basisregistratie. Vervolgens zijn de van toepassing zijnde barrières weergegeven; een gekleurd vakje betekent dat de barrière naar de mening van de onderzoekers van toepassing is. Het is uiteraard ook mogelijk dat er geen barrières zijn. 5 5 In één geval wordt er niet teruggemeld maar zijn er ook geen barrières (proces A, BAG). In dat proces heeft de BAG een beperkte rol en is tot dusver geen gerede twijfel geconstateerd. Dat sluit echter niet uit dat dat wel kan voorkomen; afwijkingen zouden wel herkend worden. 9 / 25 Versie januari 2013 PBLQ Zenc - Terugmelden, waarom niet?

16 Basisregistratie Proces Terugmeldingen? Welke barrières zijn van toepassing? gebruiken weten herkennen willen BAG A nee GBA A ja x NHR A nee x x BAG B ja x x x GBA B ja x x x x WOZ B ja x x x GBA C nee x NHR C nee x BAG D nee x GBA D nee x NHR D nee x BAG E ja x x BRV E ja x x GBA E ja x GBA F ja GBA G ja x NHR G nee x x BRK H nee x BRV H ja x x x GBA H ja x x NHR H ja x BAG I ja x x x BRI I ja x x BRK I ja x x x GBA I ja x x x x WOZ I ja x x x GBA J nee x NHR J ja x BRI K nee x BAG L ja x x BRK L ja GBA L ja NHR L nee x BAG M nee x NHR M nee x BRI N ja GBA N ja x x GBA O nee x NHR O nee x GBA P nee x NHR P ja x kunnen 10 / 25 Versie januari 2013 PBLQ Zenc - Terugmelden, waarom niet?

17 In het vervolg van dit hoofdstuk geven wij een analyse van de barrières per gebruikte basisregistratie. De GBA komt in veel processen voor. Daarom is de analyse voor de GBA uitgesplitst in werkprocessen waarbij wel en niet wordt teruggemeld. Ter illustratie van onze waarnemingen geven wij korte citaten uit de fact sheets. Deze dienen ook de sfeer te schetsen rond de ervaren barrière. Vervolgens geven we de analyse weer per ervaren barrière, waarna wij onze totale analyse toelichten als antwoord op de gestelde deelvraag. 3.1 Analyse per basisregistratie De meest gebruikte basisregistraties kennen verschillende barrières. Voor de GBA en de NHR is het vertrouwen op het aanvragersbelang veelvoorkomend. Hoe de organisatie om moet gaan met de afweging tussen zelf terugmelden of overlaten aan de aanvrager is niet altijd duidelijk. Bij de GBA speelt, mede vanwege het grote aantal terugmeldingen dat in sommige processen wordt gedaan, dat het ontbreken van terugkoppeling de terugmelder demotiveert. Voor de BAG zien we dat in veel werkprocessen nog onvoldoende kennis aanwezig is over het gebruik van de basisregistratie, waarmee ook het herkennen van afwijkingen lastig is. Bij de NHR speelt dat enkele organisaties van mening zijn dat de basiskwaliteit niet goed genoeg is voor hun processen. GBA: processen waarin niet wordt teruggemeld Gegevens uit de GBA worden gebruikt in 14 van de onderzochte processen. In 5 van deze processen komt het voor dat er in het geheel niet wordt teruggemeld. willen komt in 3 processen voor als barrière. Het belang bij een correcte registratie ligt dan bij de aanvrager en niet bij de organisatie die het proces uitvoert. De organisatie doet bij de constatering van afwijkende gegevens geen terugmeldingen. De organisatie legt de verantwoordelijkheid voor de correctie van de gegevens in de registratie terug bij de aanvrager. herkennen is in 2 van deze processen een barrière. Dit wordt veroorzaakt doordat er in het proces geen eigen confrontatie met andere gegevens of de werkelijkheid voorkomt. Signalen over eventuele onjuistheden komen vrijwel nooit vanuit medewerkers uit het primaire proces zelf. Zij herkennen mogelijke onjuistheden meestal niet, met name doordat zij geen gegevens uit verschillende registraties hoeven, kunnen of weten te vergelijken. Basisregistratie Proces Terugmeldingen? Welke barrières zijn van toepassing? gebruiken weten herkennen GBA C nee x GBA D nee x GBA J nee x GBA O nee x GBA P nee x willen kunnen 11 / 25 Versie januari 2013 PBLQ Zenc - Terugmelden, waarom niet?

18 GBA: processen waarin wel wordt teruggemeld In 9 processen waarin wel wordt teruggemeld, maar minder dan mogelijk, zien we als barrières niet willen, niet herkennen, niet weten en niet kunnen. Het niet willen is het gevolg van prioriteiten van het management die ook samenhangen met de belangenafwegingen (de burger of het bedrijf heeft zelf belang bij correcte gegevens) die gemaakt worden in de organisatie. Terugmelden heeft op dit moment geen prioriteit van het management. Ook het niet krijgen van goede terugkoppeling over het vervolg op een terugmelding leidt tot niet willen. Het geeft de organisatie geen inzicht in het belang van terugmelden. Ook het ontbreken van een terugkoppeling over de afhandeling demotiveert medewerkers om terug te melden. Daarnaast is de gebruiksvriendelijkheid van de terugmeldmogelijkheden van belang: niet kunnen. Het is opvallend dat in deze processen waarin toch al sprake is van terugmelden de barrières ook niet herkennen en niet weten voorkomen. Deze organisaties zijn zich erg bewust van het terugmelden, maar hebben dat nog niet volledig in de processen geïmplementeerd. Het bewustzijn van het belang van terugmelden is wel een goede voedingsbodem voor verbetering. Basisregistratie Proces Terugmeldingen? Welke barrières zijn van toepassing? gebruiken weten herkennen willen GBA A ja x GBA B ja x x x x GBA E ja x GBA F ja GBA G ja x GBA H ja x x GBA I ja x x x x GBA L ja GBA N ja x x kunnen BAG: niet weten belangrijkste barrière In 7 van de door ons onderzochte processen wordt de BAG gebruikt. In 3 processen wordt niet teruggemeld. De belangrijkste barrière voor terugmelden naar de BAG blijkt niet weten (5 keer). Naar onze mening heeft dat vooral ook te maken met de relatief nieuwe BAG, waarmee de (potentiële) gebruikers nog (te) weinig bekend zijn. willen is daaraan gerelateerd. De prioriteit ligt bijvoorbeeld bij het aansluiten op en gebruiken van de registratie, en nog niet bij het inrichten van het terugmeldproces. herkennen vindt zijn grond in het feit dat in de processen soms moeilijk te achterhalen is wat de herkomst van gegevens is. Als niet duidelijk is of de BAG afzender is van gegevens, zullen afwijkingen van die gegevens niet tot een terugmelding op de BAG leiden. Medewerkers in het primaire proces weten niet altijd dat zij constateringen van eventuele onjuistheden moeten melden, of weten niet goed op welke (basis)registratie zij moeten terugmelden. 12 / 25 Versie januari 2013 PBLQ Zenc - Terugmelden, waarom niet?

19 Basisregistratie Welke barrières zijn van toepassing? gebruiken weten herkennen BAG A nee BAG B ja x x x BAG D nee x BAG E ja x x BAG I ja x x x BAG L ja x x BAG M nee x willen kunnen NHR: niet willen belangrijkste barrière De NHR is van toepassing in 10 van de door ons onderzochte processen. In 7 processen wordt niet teruggemeld. De belangrijkste barrière is niet willen. De basiskwaliteit van de gegevens is door geïnterviewden enkele keren genoemd als een obstakel voor enerzijds gebruik en anderzijds het terugmelden. Daarmee is in ieder geval de perceptie van deze kwaliteit een obstakel. In deze analyse kunnen we niet nagaan hoe de objectieve kwaliteit van de gegevens is. Ook hier ligt het belang in de processen vooral bij de aanvrager en niet bij de organisatie. Daardoor is terugmelden voor de organisaties niet van (groot) belang. De kwaliteit blijft mede hierdoor natuurlijk ook achter. Proces Terugmeldingen? Basisregistratie Proces Terugmeldingen? Welke barrières zijn van toepassing? gebruiken weten herkennen NHR A nee x x NHR C nee x NHR D nee x NHR G nee x x NHR H ja x NHR J ja x NHR L nee x NHR M nee x NHR O nee x NHR P ja x willen kunnen 13 / 25 Versie januari 2013 PBLQ Zenc - Terugmelden, waarom niet?

20 BRI: niet willen belangrijkste barrière In 3 van de door ons onderzochte processen zijn gegevens uit de BRI van toepassing. Het belang bij de juistheid van deze gegevens ligt vooral bij de aanvrager (burger of bedrijf), en de organisatie legt de verantwoordelijkheid voor het aanpassen (terugmelden) daar soms ook terug. hanteert daarnaast het uitgangspunt dat in de eerste plaats de aanvrager zelf belang heeft bij de juistheid van gegevens in de basisregistraties: de aanvrager doet immers een financieel beroep op Basisregistratie Welke barrières zijn van toepassing? gebruiken weten herkennen BRI I ja x x BRI K nee x BRI N ja willen kunnen BRK In de door ons onderzochte processen komt de BRK maar beperkt voor. Er zijn weinig overeenkomsten in het terugmelden op de BRK tussen de processen. Enkele keren is opgemerkt dat de BRK-basiskwaliteit hoog is. Deels is dat naar ons idee het gevolg van het feit dat de BRK (administratieve werkelijkheid) voor een deel de juridische werkelijkheid (aktes) beschrijft. Ook als de inhoud van de aktes niet klopt, betekent dat nog niet dat de inhoud van de BRK niet klopt. De bronhouder van de BRK is, anders dan bij bijvoorbeeld de GBA in relatie tot de burgerlijke stand of de BRV in relatie tot kentekenbewijzen, niet dezelfde als degene die zich bezighoudt met de inhoud van de aktes. Proces Terugmeldingen? Basisregistratie Welke barrières zijn van toepassing? gebruiken weten herkennen BRK H nee x BRK I ja X x x BRK L ja willen kunnen BRV: niet weten en niet willen belangrijkste barrières In 2 van de door ons onderzochte processen wordt de BRV gebruikt. Als barrières voor terugmelden komen voor: niet weten en niet willen. Onze inschatting is dat deze barrières vooral te maken hebben met het belang dat de organisaties en medewerkers zien in het terugmelden. Dit belang is klein omdat het vaak gaat over individuele probleemgevallen, waarin het gegeven uit de BRV van ondergeschikt belang is (processpecifiek). Proces Terugmeldingen? Basisregistratie Proces Terugmeldingen? Welke barrières zijn van toepassing? gebruiken weten herkennen willen BRV E ja x x BRV H ja x x x kunnen 14 / 25 Versie januari 2013 PBLQ Zenc - Terugmelden, waarom niet?

Terugmelden en de Power of the crowd Jaap-Willem Sjoukema Programmabureau BGT

Terugmelden en de Power of the crowd Jaap-Willem Sjoukema Programmabureau BGT Terugmelden en de Power of the crowd Jaap-Willem Sjoukema Programmabureau BGT Welkom! 1. Terugmelden in de huidige praktijk 2. The power of the crowd 3. Visie terugmeldsysteem BGT 4. Ontwikkeling terugmeldsysteem

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Versie 1.0 Datum 11 mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom Terugmelden?... 3 1.2 Gerede Twijfel... 3 1.3 Digimelding voor afnemers...

Nadere informatie

Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster

Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster Janette Storm Product- en Dienstmanager RvIG Klantendag 27 september 2016 Kadaster activiteiten Registratie van eigendomstransacties

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 B en W-nummer 15.0114; besluit d.d. 10-02-2015 Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 Besluiten: 1. Kennis te nemen van de Inspectierapportage BAG-beheer 2. De brief voor het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Terugmelden aan het Handelsregister Versie 1.0 Handreiking voor afnemers

Terugmelden aan het Handelsregister Versie 1.0 Handreiking voor afnemers Servicepunt Basisregistraties I www.stelselinformatiepunt.nl E oplossingen@ictu.nl Trajectbegeleider(s) Robin Wevers Marcel Rietdijk Terugmelden aan het Handelsregister Versie 1.0 Handreiking voor afnemers

Nadere informatie

Terugmelden BAG, BGT & BRT: Verbeter de kaart en gegevens. Pieter Dijkstra Jaap-Willem Sjoukema

Terugmelden BAG, BGT & BRT: Verbeter de kaart en gegevens. Pieter Dijkstra Jaap-Willem Sjoukema Terugmelden BAG, BGT & BRT: Verbeter de kaart en gegevens Pieter Dijkstra Jaap-Willem Sjoukema Welkom! 1. Waarom terugmelden BAG, BGT & BRT 2. Hoe ziet het er uit? 3. Hoe werkt het? 4. Resultaten 5. Toekomstagenda

Nadere informatie

Terugmelden en onderzoek. Gemeente Amsterdam

Terugmelden en onderzoek. Gemeente Amsterdam Terugmelden en onderzoek Gemeente Amsterdam Gebruik gegevens uit de BRP en terugmelden Fraudebestrijding en kwaliteitsverbetering BRP, 27 november 2014 Pilot Gekwalificeerd terugmelden, workshop 3 & 4

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende bij hun gemeente op 19

Nadere informatie

SAMENVATTING ANALYSE SEKSEREGISTRATIE

SAMENVATTING ANALYSE SEKSEREGISTRATIE SAMENVATTING ANALYSE SEKSEREGISTRATIE Bent u man of bent u vrouw? Het lijkt zo'n normale vraag, waaruit nauwelijks een probleem kan voortvloeien. Of toch wel? En weten we dan welk probleem? De Kafkabrigade

Nadere informatie

Terugmelden en de Power of the crowd Jaap-Willem Sjoukema. Geobuzz 25 november

Terugmelden en de Power of the crowd Jaap-Willem Sjoukema. Geobuzz 25 november Terugmelden en de Power of the crowd Jaap-Willem Sjoukema Geobuzz 25 november Even voorstellen Jaap-Willem Sjoukema Product owner Terugmeldsysteem BGT Jaapwillem.sjoukema@minienm.nl 2 En wie zijn jullie?

Nadere informatie

Basisregistraties: het aanbod, de uitdagingen. successen met het gebruik. Eén digitale overheid: betere service. Vicrea 22 mei 2014.

Basisregistraties: het aanbod, de uitdagingen. successen met het gebruik. Eén digitale overheid: betere service. Vicrea 22 mei 2014. Basisregistraties: cc het aanbod, ccc de uitdagingen cc en cc successen met het gebruik Marthe Fuld - inup/cluster STOUT Vicrea 22 mei 2014 Eén digitale overheid: betere service Den Haag ontdekt toekomst

Nadere informatie

Guidance ten behoeve mogelijke antwoorden 1. Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie?

Guidance ten behoeve mogelijke antwoorden 1. Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie? Hoofdvraag Deelvragen Antwoordmogelijkheden Mogelijke Gerealiseerde 1. Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie? (borging proces) 1.1 Is de voor het beheer van de BGT toegewezen

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Terugmelden op het Handels register via Digimelding 2.0 BLT

Terugmelden op het Handels register via Digimelding 2.0 BLT Toelichting Terugmelden op het Handels register via Digimelding 2.0 BLT Januari 2015 Inhoud Handreiking is nog geen Handleiding 2 1 Algemeen 2 1.1 Verplicht gebruik 2 1.2 De terugmeldplicht 2 2 Gerede

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Lelystad 20 januari 2014 ï Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

UWV Kennisverslag

UWV Kennisverslag UWV Kennisverslag 2018-1 Kaj Bots Ilse Hento SOLLICITATIE- EN REGISTRATIEGEDRAG Welke sollicitatieactiviteiten verrichten WW ers en hoe registreren zij deze? Kenniscentrum UWV Januari 2018 Het UWV Kennisverslag

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Vragen over de relatie tussen registraties van UWV en GBA Ons kenmerk: 2011Z09551/2011D26264

Vragen over de relatie tussen registraties van UWV en GBA Ons kenmerk: 2011Z09551/2011D26264 Commissie BiZa Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer mr. J.P.H. Donner de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer H.G.J. Kamp Plaats en datum: Den Haag, 25

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Rapportnummer: RQA Datum rapport: 27-03-2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders

Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders Versie 1.1 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Voor Basisregistraties Versie 3.1 Datum 05 Oktober 2016 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

TOELICHTING OP GAP-ANALYSE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

TOELICHTING OP GAP-ANALYSE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TOELICHTING OP GAP-ANALYSE Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Toelichting op GAP-analyse Versienummer

Nadere informatie

Voorbeeldwerkwijze bij overleden rechthebbenden in de Basisregistratie Kadaster (BRK) Handreiking op basis van best practices

Voorbeeldwerkwijze bij overleden rechthebbenden in de Basisregistratie Kadaster (BRK) Handreiking op basis van best practices Voorbeeldwerkwijze bij overleden rechthebbenden in de Basisregistratie Kadaster (BRK) Handreiking op basis van best practices Juni 2015 Servicepunt basisregistraties Email oplossingen@ictu.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN

CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN BESCHRIJVING VAN DE OPLOSSING Makelaarsuite is het centrale platform dat u in staat stelt om basisregistraties te koppelen en informatiestromen en ketens op te zetten

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek BAG Uitvoering 2013 In opdracht van het Ministerie van I en M is door Statisfact

Nadere informatie

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zeewolde bij hun gemeente op 25 maart

Nadere informatie

Handreiking Voorbereiden op terugmelden. = aansluiten op basisregistraties

Handreiking Voorbereiden op terugmelden. = aansluiten op basisregistraties Handreiking Voorbereiden op terugmelden = aansluiten op basisregistraties 1 Auteur Linda Maasdijk Versie 7-6 Den Haag, Handreiking Voorbereiden op terugmelden Voorwoord Iedereen die een beetje bekend is

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol objectkenmerken

Beoordelingsprotocol objectkenmerken WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Beoordelingsprotocol objectkenmerken Datum: 7 februari 2014 Bijlage(n): - BEOORDELINGSPROTOCOL OBJECTKENMERKEN Inleiding De juiste registratie van alle gegevens over een

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Aangepast aan de situatie bij Gastouderbureau MiKado VERSIE augustus 2015 Een woord vooraf Wij bieden u bij deze een herziene versie van de Meldcode huiselijk

Nadere informatie

Beheeradvies BasisRegistratie (BRS)

Beheeradvies BasisRegistratie (BRS) Beheeradvies BasisRegistratie (BRS) KONDAR 1 VOORwoord Veel gemeenten in Nederland werken met een midofficesysteem. Lang niet altijd draait dit systeem zoals de gemeente het zou willen. Middels dit document

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen Aansluiten Belang en noodzaak van het stelsel Bestuurlijke borging van het stelsel Aansluit- en (door)leveringsvoorwaarden Aansluiten voor afnemers - impact op processen, organisatie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Betreft Beantwoording

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

Besturing van het stelsel van basisregistraties

Besturing van het stelsel van basisregistraties Besturing van het stelsel van basisregistraties Regie op samenhang en gebruik Versie 1.1 mei 2010 0. Inleiding... 3 1. Rollen binnen het stelsel... 4 1.1 Registratiehouders... 4 1.2 Bronhouders... 4 1.3

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Geo informatieplan Koggenland op de kaart

Geo informatieplan Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2014-2 7 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Toelichting 2013 4 2.1 Kostensoort Diversen 4 2.2 Luchtfoto s 4 2.3 BAG Inspectie 5 2.4 Cyclorama s 5 2.5 I spiegel 6 2.6

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Valkenswaard. 25 februari 2014

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Valkenswaard. 25 februari 2014 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Valkenswaard 25 februari 2014 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van het in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

2011D61237 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D61237 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2011D61237 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de indieners van de initiatiefnota «Gele kaart bij kleine overtreding.

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Het stelsel van basisregistraties

Het stelsel van basisregistraties Het stelsel van basisregistraties Motor van een compacte & efficiënte overheid Symposium Basisregistraties, wat komt er van terecht, 23 maart 2011 Kop- en Voettekst regel 2 Een paspoort wordt verstrekt..

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Toelichting op GAP-analyse. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Toelichting op GAP-analyse. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Toelichting op GAP-analyse Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven bij hun gemeente op 29 oktober

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

Basisinformatie. Gegevensmanagement van sectoraal naar integraal. Dick Krijtenburg Manager stelselbeheer en advies

Basisinformatie. Gegevensmanagement van sectoraal naar integraal. Dick Krijtenburg Manager stelselbeheer en advies Basisinformatie Gegevensmanagement van sectoraal naar integraal Dick Krijtenburg Manager stelselbeheer en advies 5 november 2015 Integraal gegevensmanagement van stelsel van basisregistraties Integraal

Nadere informatie

GBA: prima bron voor statistiek, maar. Microdatamiddag Centrum voor Beleidsstatistiek, 6 november 2014

GBA: prima bron voor statistiek, maar. Microdatamiddag Centrum voor Beleidsstatistiek, 6 november 2014 GBA: prima bron voor statistiek, maar. Microdatamiddag Centrum voor Beleidsstatistiek, 6 november 2014 Regelgeving inschrijving in de GBA Administratieve en feitelijke werkelijkheid Bruikbaarheid GBA voor

Nadere informatie

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Rudolf van Summeren Adviseur informatisering Marco Kok Adviseur Geotax Bas Eenhoorn Digicommissaris: De overheid moet aansluiten op de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis 8 juni 2015 1 ADVIES De Wmo2015 verplicht de Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) om twee keer per jaar, in juli en januari) bij CBS

Nadere informatie

Evaluatie EvenementAssistent

Evaluatie EvenementAssistent Evaluatie EvenementAssistent Praktijktest oktober 2011 tot en met december 2011 1 pilot EvenementAssistent De EvenementAssistent is tijdens een pilot getest door zowel organisatoren als vergunningverleners

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen bij hun gemeente op 6 november

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Borne

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Borne N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Financiële problemen op de werkvloer

Financiële problemen op de werkvloer Financiële problemen op de werkvloer Gemeente Zoetermeer Nibud, 2012 Auteurs Daisy van der Burg Tamara Madern Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 ONTWIKKELING FINANCIËLE PROBLEMEN... 3 3 OORZAKEN, SIGNALEN EN GEVOLGEN...

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders om er voor te zorgen

Nadere informatie

Vergunningverlening Plan van aanpak

Vergunningverlening Plan van aanpak Vergunningverlening Plan van aanpak Oktober 2013 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson (lid) drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter)

Nadere informatie

Waar Bepaal ten slotte zo nauwkeurig mogelijk waar het onderwerp zich afspeelt. Gaat het om één plek of spelen meer plaatsen/gebieden een rol?

Waar Bepaal ten slotte zo nauwkeurig mogelijk waar het onderwerp zich afspeelt. Gaat het om één plek of spelen meer plaatsen/gebieden een rol? Hoe word ik beter in geschiedenis? Als je beter wilt worden in geschiedenis moet je weten wat er bij het vak geschiedenis van je wordt gevraagd, wat je bij een onderwerp precies moet kennen en kunnen.

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage. Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeente ZZ-ICTU-7. Datum

Verantwoordingsrapportage. Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeente ZZ-ICTU-7. Datum Verantwoordingsrapportage Datum Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen Gemeente ZZ-ICTU-7 Datum vaststelling rapportage: Datum collegebesluit vaststelling: Datum agendering gemeenteraad:

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Rapportnummer: RQA1332200/0002 Datum rapport: 24 maart 2014 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Agenda. Stelselvoorzieningen Digikoppeling Digilevering Digimelding Stelselcatalogus. Aansluitondersteuning

Agenda. Stelselvoorzieningen Digikoppeling Digilevering Digimelding Stelselcatalogus. Aansluitondersteuning Agenda Stelselvoorzieningen Digikoppeling Digilevering Digimelding Stelselcatalogus Aansluitondersteuning Komende activiteiten Regiodagen Linkedin-groep Vraag: Gaat uw organisatie in 2016 Digimelding

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen bij hun gemeente op 27 november

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Kwaliteitscirkel Stelsel van Basisregistraties

Kwaliteitscirkel Stelsel van Basisregistraties Kwaliteitscirkel Stelsel van Basisregistraties André van Brussel, Janette Storm Inhoud Het stelsel van basisregistraties. Kwaliteit aan de hand van een praktijkcasus. Hoe past dit in een individuele basisregstratie.

Nadere informatie

BASISREGISTRATIE PERSONEN

BASISREGISTRATIE PERSONEN BASISREGISTRATIE PERSONEN Voorlichtingsbijeenkomst GGD Sasja van Immerzeel en Lilith Willemier Westra accountmanagement Agentschap BPR INTRODUCTIE ONDERWERP: BASISREGISTRATIE PERSONEN EN BSN DOEL: INFORMATIEOVERDRACHT

Nadere informatie

Impactindicatie Digilevering Onderdeel van een werkend stelsel

Impactindicatie Digilevering Onderdeel van een werkend stelsel Impactindicatie Digilevering Onderdeel van een werkend stelsel Documentversie: 1 Datum: november 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Managementsamenvatting... 4 Wat kan de gemeente nu al doen?... 8 1.

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niettoewijsbare

Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niettoewijsbare Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niettoewijsbare zorg Regio Arnhem Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg Dit is een toelichting bij het instrument Effectenanalyse

Nadere informatie

Bestemming BRK Levering

Bestemming BRK Levering Bestemming BRK Levering Goed voorbereid op reis Carolina Meeldijk Projectmanager BRK Levering Basis Registratie Kadaster Levering Kennissessie BPR/KvK/Kadaster -Bestemming BRK Levering 2 BRK Levering van

Nadere informatie

1. Is de standaard duidelijk over de werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd.? Zo nee, graag toelichten waarom niet.

1. Is de standaard duidelijk over de werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd.? Zo nee, graag toelichten waarom niet. Reactie op Consultatiedocument Standaard 4400N Met belangstelling heb ik kennis genomen van het consultatiedocument Standaard 4400N. Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op dit document.

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Inhoud Inleiding... 2 methode... 2 respondenten... 2 resultaten... 2 AANTAL COMPUTERS

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Startnotitie onderzoek Dienstverlening Venlo Belevingsonderzoek naar de Herindeling. dd. Januari 2016

Startnotitie onderzoek Dienstverlening Venlo Belevingsonderzoek naar de Herindeling. dd. Januari 2016 Startnotitie onderzoek Dienstverlening Venlo Belevingsonderzoek naar de Herindeling dd. Januari 2016 Startnotitie rekenkameronderzoek Dienstverlening Venlo Belevingsonderzoek naar de Herindeling 1. Aanleiding

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet BAG

Inspectierapportage Wet BAG Inspectierapportage Wet BAG Gemeente Menameradiel Datum inspectie : 10 en 11 december 2013 Naam inspectie-instelling : DEKRA Certification b.v. Naam leadauditor : De heer C.J.M. de Grijs CISA Eventuele

Nadere informatie

Kopiebestanden Status en positionering van gegevenskopieën

Kopiebestanden Status en positionering van gegevenskopieën Programma i-nup Stelsel van basisregistraties Cluster STelsel Oplossingen en UitvoeringsTraject (STOUT) I www.stelselinformatiepunt.nl E oplossingen@ictu.nl Trajectbegeleider(s) Robin Wevers Marcel Rietdijk

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de leden van de gemeenteraad Datum 28 oktober 2009 Betreft Een betrouwbare GBA DGBK/Openbaar Bestuur

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Versie 1.1 (toevoeging metagegevens Toegankelijkheid en Gebruiksvoorwaarden, na afstemming in beheeroverleg d.d. 28-01-2014) Gegevenslevering

Nadere informatie

AANGIFTE ONDER NUMMER

AANGIFTE ONDER NUMMER AANGIFTE ONDER NUMMER Implementatie, toepassing en eerste resultaten van de nieuwe regeling Aangifte onder nummer Samenvatting Monique Bruinsma Tom van Ham Manon Hardeman Henk Ferwerda Samenvatting Wanneer

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten.

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. VERSIE 2.2 Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Doelstellingen en Uitgangspunten 2 Algemene Doelstelling

Nadere informatie

Opzet beantwoording consultatievragen herziene NV COS editie 2014

Opzet beantwoording consultatievragen herziene NV COS editie 2014 1. Heeft u specifieke vragen of opmerkingen bij de aangepaste vertalingen van Standaarden 200-810 en 3402 (voor de nieuwe of herziene Standaarden zijn aparte vragen in hoofdstuk 2)? nee. 2. Kunt u zich

Nadere informatie