Programmabegroting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting"

Transcriptie

1 Programmabegroting Gemeente Weststellingwerf Bezoekadres: Griffioenpark KR Wolvega Postadres: Postbus AB Wolvega Telefoon: Fax: (0561)

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Leeswijzer... 6 Begroting op hoofdlijnen... 7 Begroting 2015 in één oogopslag Kerngegevens Programmaplan Programma 0. Bestuur en Organisatie Programma 1. Openbare Orde en Veiligheid Programma 2. Verkeer, Wegen, Water en Groen Programma 3. Economische Zaken Programma 4. Onderwijs Programma 5. Sport, Cultuur en Recreatie Programma 6. Maatschappelijke en Sociale Voorzieningen Programma 7. Volksgezondheid en Milieu Programma 8. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Programma 9. Financiën Paragraaf Lokale Heffingen Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Paragraaf Financiering Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf OWO-samenwerking Paragraaf Verbonden Partijen Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Rechtmatigheid Paragraaf Sociaal domein Uiteenzetting van de financiële positie Overzicht van lasten en baten Overzicht incidentele lasten en baten Reserves en Voorzieningen Meerjareninvesteringsplan Vaststelling Bijlage Subsidieplafonds

4

5 Voorwoord Vitaal en verbinden: Iedereen telt mee in Weststellingwerf Het collegeprogramma, dat wij gelijktijdig met deze meerjarenbegroting aanbieden, is financieel vertaald. De begroting is sluitend en meerjarig gezien zelfs positief, gebaseerd op de gegevens die nu bekend zijn. De uitgangspunten van ons collegeprogramma passen binnen het stringente financieel kader dat u ons hebt meegegeven in het coalitieakkoord. De drie decentralisaties zoals die per 1 januari 2015 worden overgeheveld naar de gemeente is financieel budgettair neutraal opgenomen in de begroting. Hoewel wij het Sociaal domein projectmatig aanpakken, zijn tal van zaken en taken nog onduidelijk. Helaas. Dat brengt in de sturing financiële risico s met zich mee. In de loop van 2015 komt meer duidelijkheid over de kostenontwikkeling in het Sociaal domein en de effectiviteit van de aanpak die onze gemeente op de beleidsvelden Wmo, Zorg, Jeugd en Inkomen heeft uitgewerkt. Het hoeft geen betoog dat deze operatie, naast maatschappelijke en financiële gevolgen, ook impact heeft op onze organisatie. Deze sluitende begroting is mogelijk terwijl de woonlasten voor onze inwoners in structurele zin niet stijgen. De afgesproken indexering is verwerkt. De extra stijging van de OZB met 0,5%, zoals die vorig jaar met u is afgesproken, wordt met ingang van 2015 geschrapt. Gezien onze financiële positie is behoedzaamheid geboden. Hoogste prioriteit is toegekend aan het verlagen van de schuldenlast. Met deze eerste begroting van deze nieuwe bestuursperiode laten wij zien dat behoedzaamheid niet synoniem is aan passiviteit. Integendeel. Het investeringsvolume voor 2015 bedraagt bijna 7 miljoen. De relatief hoge schuldpositie ten opzichte van de andere Nederlandse gemeenten legt een groot beslag op de beschikbare middelen. Met het stringente financiële beleid, dat wij voeren en in deze meerjarenbegroting hebben vertaald, zal onze schuldpositie sterk verbeteren. Dat is nodig, ook de komende jaren. Wij presenteren deze meerjarenbegroting met overtuiging. Met deze begroting realiseren wij ambities, verlagen wij de schuldenlast en houden wij de woonlasten stabiel. Wolvega, 23 september Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf. Meerjarenbegroting

6 Leeswijzer De leeswijzer vertelt hoe de programmabegroting is opgebouwd, met daarbij de hoofdlijnen van de inhoud. Elk programma is opgebouwd volgens een vaste indeling. INDELING PROGRAMMA S PRODUCTEN Per programma geven we de bijbehorende producten weer. BELEIDSNOTA S De beleidsrapportages die betrekking hebben op de producten van het programma zijn hier vermeld. ACTUELE ONTWIKKELINGEN EN NIEUW BELEID Per programma geven we de belangrijkste ontwikkelingen aan. DOELSTELLINGEN In deze programmabegroting staan de doelstellingen centraal. Per doelstelling zijn de drie W-vragen uitgewerkt. De drie W-vragen gaan over Wat willen we bereiken (gewenste maatschappelijke ambities en effecten), Waar kunnen we dat aan zien en Wat doen we daarvoor. WAT MAG HET KOSTEN Per programma wordt weergegeven de omvang van de middelen om de doelstellingen in de programma s te kunnen realiseren. Er vindt een onderverdeling plaats tussen de lasten en baten per product. In de toelichting worden analyses gegeven van de structurele verschillen van jaarschijf 2015 met de werkelijkheid 2013*, met de begroting 2014 en met het meerjarenperspectief. In de jaarschijf begroot 2014 zijn de mutaties van de najaarsnota die tegelijk met deze programmabegroting wordt behandeld in de gemeenteraad - nog niet verwerkt. Wel zijn de (eventuele) structurele effecten daarvan voor de jaren meegenomen. De afwijkingen in de jaarschijf 2014 tussen deze programmabegroting en de vorige betreffen begrotingswijzigingen die na vaststelling van de meerjarenbegroting zijn opgesteld. Belangrijk verschil ten opzichte van de vorige programmabegroting is dat de bedrijfsvoeringskosten in deze begroting in zijn geheel op programma 9 staan. In het verleden werden die kosten versleuteld over de diverse producten binnen de betreffende programma s. Dit leidt tot aanmerkelijke verschillen in cijfers tussen enerzijds de meerjarenbegroting en anderzijds de jaarrekening 2013 en programmabegroting Zie ook het Overzicht van lasten en baten waarin zichtbaar is dat de gewijzigde methode van doorbelasting budgettair neutraal is. OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Dit is weergegeven onder programma 9. Eigenlijk is dit geen programma maar wel een belangrijke financiële bron voor de programma s 0 tot en met 8. In dit overzicht zijn zaken opgenomen als de Algemene uitkering en de nieuwe integratie-uitkering Sociaal domein. Verder zijn hier de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen opgenomen. PARAGRAFEN Doel van de paragrafen is dat belangrijke gemeentelijke taken met betrekking tot de financiële positie worden gebundeld, waarmee de raad inzicht krijgt in de door haar gestelde kaders voor deze onderwerpen. Naast de verplichte paragrafen zijn nieuw de paragraaf OWO samenwerking en de paragraaf Sociaal domein. *In de jaarrekening 2013 zijn de lasten weergegeven met een minteken ervoor, in deze programmabegroting is het minteken voor de lasten achterwege gelaten. De oorzaak hiervan is van technische aard. Meerjarenbegroting

7 Begroting op hoofdlijnen Inleiding In de eerste programmabegroting in deze collegeperiode is het ons gelukt u een structureel sluitende begroting aan te bieden voor de jaren Een forse opgave gezien de extra taken die op ons afkomen vanwege de drie decentralisaties en de risico s die deze taken met zich meebrengen. Het coalitieakkoord Samen werken aan Weststellingwerf is door het college uitgewerkt in het collegeprogramma Vitaal en verbinden: Iedereen telt mee in Weststellingwerf. We hebben het collegeprogramma financieel vertaald in deze meerjarenbegroting. Daarnaast bevat het investeringsprogramma in totaal 13 miljoen aan concrete investeringen die gedaan worden binnen onze gemeentegrenzen, waarvan bijna 7 miljoen in Zelfs is het gelukt het weerstandsvermogen te versterken en te werken aan een verdere afbouw van onze schulden. De basis daarvoor is gelegd bij de bezuinigingsopgaven die onze gemeente vanaf 2011 heeft ingezet met Ombuigingen 1 en 2 en het behoedzame financiële beleid dat we sindsdien voeren. Woonlasten voor onze inwoners Wij zijn er zeer trots op dat een daling van de woonlasten voor onze burgers - ten opzichte van de programmabegroting heeft kunnen plaatsvinden door middel van een jaarlijkse verlaging op de OZB van 0,5%. De tarieven voor de afvalstoffen- en de rioolheffing zijn gelijk gebleven aan Dat was mogelijk - uitgaande van een 100% kostendekkendheid - door een beroep te doen op de betreffende egalisatiereserves. Risico s, weerstandsvermogen Binnen onze gemeente is steeds meer de behoefte aan het op een gestructureerde manier omgaan met de risico s en het uitbouwen daarvan. In de paragraaf Weerstandsvermogen etc. is een inventarisatie van de risico s opgenomen. Alleen het vrij besteedbare deel van de algemene reserve kan worden aangewend ter dekking van onverwachte tegenvallers. De algemene reserve had per 1 januari 2014 een stand van 7,7 miljoen. De jaarrekening 2013 is afgesloten met een gunstig exploitatieresultaat van ruim 1,3 miljoen dat is toegevoegd aan de algemene reserve. We verwachten ook het jaar 2014 af te sluiten met een positief resultaat van 1,3 miljoen (zie najaarsnota 2014); daarmee groeit de algemene reserve in deze meerjarenbegroting naar een prognose van 10,5 miljoen eind Dit is nodig voor versterking van het incidentele weerstandsvermogen. We streven naar een minimale incidentele weerstandscapaciteit van 10,0 miljoen bij een risico-omvang van 5,0 miljoen. Schuldpositie Door te zorgen dat we een structureel sluitende meerjarenbegroting hebben, waarbij we in staat zijn om het weerstandsvermogen van de gemeente te versterken, neemt de druk op de begroting ten aanzien van de financieringslasten af. Dat is een zeer gunstige ontwikkeling, omdat onze gemeente een relatief hoge schuldpositie heeft. Nog in 2014 wordt gewerkt aan een heroriëntatie op de leningenportefeuille om te kijken of onze huidige financieringsbehoefte nog steeds aansluit bij onze huidige leningenportefeuille. Daarbij wordt met name gekeken naar het type en de duur van de leningen die zijn afgesloten. Pas op de plaats Voor de komende jaren is het zaak een pas op de plaats te houden en ons te beperken tot het hoogstnoodzakelijke. Want voor de beoordeling hoe de financiële conditie van onze gemeente er voor staat wordt niet alleen gekeken naar de jaarlijkse balans tussen inkomsten en uitgaven, maar ook naar bijvoorbeeld de schuldenlast en de reserves om eventuele tegenvallers op te vangen. In deze programmabegroting hebben we de risico s zo nauwkeurig mogelijk geïnventariseerd waarbij met name de uitvoering van de taken op het gebied van zorg (AWBZ), jeugd (Jeugdzorg) en werkvoorziening (Participatiewet) met ingang van 1 januari 2015 een onzekere financiële factor blijft. Ons voorstel is dan ook om binnen de algemene reserve een drempel in te bouwen ten aanzien van de minimale omvang. Dit is nodig voor het versterken van het weerstandsvermogen. Meerjarenbegroting

8 Uitkomst van de programmabegroting Hierin nemen we u mee in een cijfermatige opstelling waarbij we de draad oppakken bij de uitkomsten van de vorige meerjarenbegroting die u in de raadsvergadering van 4 november 2013 heeft vastgesteld. De belangrijkste mutaties zijn hierin verwerkt, rekening houdend met de voorwaarden van de provincie gesteld aan het repressief toezicht. Omschrijving Begroot 2015 Eindstand programmabegroting Wijziging in verband met vorming Veiligheidsregio Beginstand primitieve begroting Mutaties exploitatie A Drie decentralisaties Primitief resultaat Sociaal Domein B Politieke w ensen ogv coalitieakkoord Betreft verlaging OZB met 0,5% Onderzoek w aardebepaling WOZ - 50 Onderzoek keurmerk Cittaslow - 35 C Overige beleidsw ensen Armoedebeleid Gezond in de stad (GIDS) gelden Ontw ikkelen strategische visie gebouw enbeheer - 50 Verlagen subsidie bibliotheek in verband met gew ijzigde taken Handhavingsplan Drank- en Horeca Bijdrage FUMO D Structurele aanpassingen tgv JR 2013 of VJN 2014 Aanpassing huur gebouw en v.m. Speelw erk Ombuigingen I eenmalige vrijval taakstelling - 52 Opbrengst rijbew ijzen Budget verkiezingen Bijdrage dierenasiel E Autonome ontw ikkelingen Gemeentefondsuitkering Mutaties personeelsbegroting (incl. verw erking nieuw e CAO) Wet bundeling uitkeringen inkomensvoorziening gemeenten (BUIG) Voordeel kapitaallasten Lager saldo financieringsfunctie Lagere toerekening grondexploitatie Beheerskosten Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Indexering met 1,5% leges en tarieven F Diversen Inzet/toevoeging stelpost risicobeheersing Diversen bedragen x Eindsaldo programmabegroting Conclusie We kunnen u een solide en structureel sluitende programmabegroting presenteren. Voor 2015 zijn de inkomsten en uitgaven in zijn geheel in evenwicht, de jaren 2016 tot en met 2018 sluiten zelfs af met een positief resultaat van respectievelijk , en , waarbij tegelijkertijd gewerkt wordt aan een flinke versterking van het structurele weerstandsvermogen. Meerjarenbegroting

9 Toelichting op de mutaties op hoofdlijnen Drie decentralisaties (Sociaal domein) Wij zijn er nagenoeg in geslaagd om het uitgangspunt bij de kostenraming voor de drie decentralisaties - een budget neutrale verwerking in de meerjarenbegroting - te realiseren. In het meerjarenperspectief nemen de onzekerheden ten aanzien van de integratie-uitkering in het gemeentefonds toe. Het doortrekken van de lasten- en batenraming leidt weliswaar tot een overschotprognose maar de mate van onzekerheid dwingt ons tot het nemen van maatregelen ten aanzien van de risicobeheersing. Zie daarvoor onder stelpost risicobeheersing hieronder. Ten aanzien van de drie decentralisaties is de bestedingsverplichting Sociaal domein vervallen, nu minister Plasterk onlangs een bestuurlijk akkoord heeft gesloten met de VNG om de 3D-budgetten via een integratie-uitkering toe te voegen aan de gemeentefondsuitkering. Overige beleidswensen Armoedebeleid Het kabinet heeft besloten om het armoede- en schuldenbeleid de komende jaren verder te intensiveren. Ze vindt het van het groot belang dat mensen met beperkte middelen en/of problematische schulden volop mee kunnen doen in onze samenleving. Opgenomen uitgavenbudget is conform compensatie gemeentefonds. Uw raad heeft de expliciete afweging gemaakt deze kosten niet binnen het Sociaal domein op te lossen. Strategische visie gebouwenbeheer Om op een goede manier zicht te krijgen welke gebouwen voor de gemeente belangrijk zijn om te bezitten cq. af te stoten en welke consequenties dat heeft op het gebied van o.a. voorzieningen, investeringen, beheerskosten en (huur)inkomsten, is het van belang dat een strategische visie wordt ontwikkeld. Alleen dan kan op een goede en verantwoorde manier een koppeling worden gelegd op de genoemde terreinen. Bijdrage Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) Uw raad heeft inmiddels een zienswijze ingediend ten aanzien van de conceptbegroting van de FU- MO. In hoeverre uw raad en wij als college in staat zijn om de stijging van de lasten die uit deze conceptbegroting naar voren komen, weg te onderhandelen met de FUMO hangt mede af van de standpunten van de overige gemeenten die participeren in deze gemeenschappelijke regeling. Een krachtige bestuurlijke lobby is daarvoor noodzakelijk. Vanuit ons eigen financieel perspectief moeten we deze extra lasten meenemen in het resultaat. Structurele aanpassingen Dit betreffen aanpassingen ten gevolge van de jaarrekening 2013 of voorjaarsnota Verlaging huuropbrengst gebouwen v.m. Speelwerk Structurele verlaging van de huuropbrengst is niet gewenst. Met betrekking tot de vraag wat met de leegstaande gebouwen cq gebouwdelen wordt gedaan kan worden opgemerkt, dat deze in het kader van het reguliere vastgoedbeleid zullen worden verhuurd of te koop worden aangeboden. Hier ligt een link met de reeds genoemde strategische visieontwikkeling van gebouwenbeleid. Daarom is de verlaging van de huuropbrengst alleen voor 2015 en 2016 ingeboekt. Ombuigingen I In het kader van Ombuigingen I is een stelpost opgenomen om te komen tot verkoop van onroerend goed. In afwachting van het opstellen van een strategische visie op gebouwenbeheer, vervalt de stelpost voor De stelpost blijft vanaf 2016 structureel staan en bedraagt Belangrijkste autonome ontwikkeling Gemeentefondsuitkering De raming van de gemeentefondsuitkering is gebaseerd op de circulaire die we eind mei 2014 hebben ontvangen. Het budget voor Hulp bij Huishouden gaat niet over naar het Sociaal domein maar blijft verdeeld via de bestaande integratie-uitkering. Het budget was 3,3 miljoen maar is gekort met 0,9 miljoen en komt nu uit op 2,4 miljoen. Uitgangspunt is dat de korting op het gemeentefonds wordt opgevangen binnen het Sociaal domein. Meerjarenbegroting

10 Voordeel kapitaallasten/saldo financieringsfunctie Het voordeel op de kapitaallasten is ontstaan door verlaging van het rentepercentage van 5% naar 4%. Daardoor hebben we ook te maken met een lager saldo op de financieringsfunctie. Per saldo een nadeel, met name omdat we nu minder rente kunnen toerekenen aan de grondexploitatie. Grondexploitatie Er vindt een lagere toerekening van interne kosten plaats als gevolg van herrubricering diverse gronden van grondexploitatie naar overige exploitaties. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Vanaf 2017 moeten alle overheden in Nederland verplicht gebruik maken van dezelfde Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De gemeente wordt wettelijk verantwoordelijk voor het inwinnen en bijhouden van topografische gegevens. We hebben vanaf het jaar 2017 een structurele stelpost voor het beheer opgenomen van , op basis van de rapportage die is opgesteld door de projectgroep BGT. Diversen en overige autonome ontwikkelingen: Inzet/toevoeging stelpost risicobeheersing In de vorige programmabegroting is een incidentele stelpost opgenomen voor risicobeheersing voor de jaren 2015 en 2016 van Voor 2015 wordt de stelpost nu ingezet. Vanaf 2016 willen we de stelpost aanvullen want door veranderende wet- en regelgeving (zoals de drie decentralisaties) maar ook andere ontwikkelingen (grondexploitatie, verbonden partijen) kan het risicoprofiel van gemeenten wijzigen. Voor 2016 hebben we dan daarvoor beschikbaar en vanaf 2017 structureel Loon- en prijsontwikkelingen De inmiddels vastgestelde CAO voor gemeenteambtenaren loopt tot 1 januari De financiële gevolgen daarvan zijn voor de jaren meegenomen. Voor de uitgaven hanteren we de nullijn dat wil zeggen we nemen geen prijsstijging (index) mee. Het handhaven van de nullijn is noodzakelijk, gezien ons financieel meerjarenperspectief. Bovenmatige prijsstijgingen kunnen alleen worden opgenomen binnen de bestaande middelen. Het algemene stijgingspercentage dat is gehanteerd voor de inkomsten zoals de leges, tarieven en overige heffingen bedraagt voor ,5% met uitzondering van de kostendekkende tarieven. Voor de Onroerende-zaakbelastingen (OZB) is de lijn gevolgd die we vanuit Ombuigingen II hebben ingezet: een jaarlijkse index van 2,5% tot en met het jaar Mutaties personeelsbegroting Betreft verwerking OWO-aangelegenheden en verrekening nieuwe CAO met de opgenomen stelpost in de vorige programmabegroting van 1,5%. Projecten Streekagenda/Nuon gelden In het streekplan Fryslân vraagt de provincie aan de gemeenten om meer samenwerking te zoeken in de vertaling en uitvoering van het provinciaal beleid. Dit heeft geleid tot het besluit om binnen de regio Zuidoost de komende periode te gaan werken met een zogenaamde Streekagenda. In het jaarplan zijn voor onze gemeente de volgende projecten opgenomen: uitvoering gebiedsvisie Beekdal Linde, gebiedsopgave Rottige Meente, gebiedsontwikkeling Zicht op de Lende (Wolvega- Zuid), Turven uit het oosten, aandachtsgebied Noordwolde en kwaliteitsimpuls Centrum Wolvega. De genoemde projecten kunnen alleen tot uitvoering komen als daar via de Streekagenda ook een regionale meerwaarde aan wordt toegekend en daarvoor externe financiering vrijkomt. Ook de gemeente zelf moet een financiële inspanning doen. In deze programmabegroting zijn voor een deel van de genoemde projecten nog geen gemeentelijke middelen beschikbaar gesteld. Meerjarenbegroting

11 Energiek Noordwolde Het doel van het project Energiek Noordwolde is het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid van de inwoners van Noordwolde, het bieden van werk waardoor mensen uit hun isolement komen, het vergroten van de recreatieve aantrekkingskracht van deze recreatiekern waardoor extra werkgelegenheid wordt gecreëerd en het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Voor het project Energiek Noordwolde is een totaal bedrag geraamd van ruim 2,8 miljoen. De provincie is bereid gevonden om hierin een forse bijdrage te leveren van ruim 1,3 miljoen in het kader van de NUON-gelden. Dit onder meer onder de voorwaarde dat het project eind 2015 gereed is. In de najaarsnota 2014 hebben we een investeringsbudget opgenomen van 0,3 miljoen. De overige 2,5 miljoen is opgenomen in het investeringsplan 2015 (zie achter in dit boekwerk) en wordt opgevangen door de provinciale bijdrage ( 1,3 miljoen), bijdrage van derden ( 0,6 miljoen) en een bijdrage vanuit de exploitatie 2015 ( 0,6 miljoen) door de inzet van bestaande budgeten. Bestemming Noordwolde fase 3 Ter bevordering van de leefbaarheid in Noordwolde is in het kader van het Aanvalsplan stimuleringsregeling aandachtsgebieden Fryslân een aantal activiteiten in Noordwolde in gang gezet voor de verbetering van de leefbaarheid zoals schoolmaatschappelijk werk, jeugdparticipatie en sociale ondersteuning. Afgelopen september heeft uw raad goedkeuring verleend aan de uitvoering van Noordwolde fase 3, dat voorziet in een aantal infrastructurele aanpassingen die worden uitgevoerd dit jaar (2014) en volgend jaar. Het totaal benodigde krediet bedraagt waarvan in 2014 zal worden uitgevoerd. Het restant van is in deze programmabegroting opgenomen (zie investeringsplan 2015). Revitalisering centrum Wolvega Op dit terrein zijn de afgelopen jaren al flink wat stappen gezet. Onder andere zijn in het centrum van Wolvega de navolgende herinrichtingsprojecten gerealiseerd. Steenwijkerweg/Heerenveenseweg; Centrumplein; Van der Sandeplein en de herinrichting van de omgeving nabij Huize Lindenoord. Voor het komend jaar staat de herinrichting van de Grindweg op het programma, na realisatie daarvan, mogen we constateren dat het centrum van Wolvega op orde is. Voor de Grindweg is een investeringsbudget opgenomen van waarvan provinciale bijdrage. Voor het gemeentelijk aandeel van doen we een beroep op de exploitatie riolering. Meerjarenbegroting

12 Begroting 2015 in één oogopslag bedragen x Inkomsten begroting 2015 Bedrag In % Lokale heffingen % Gemeentefonds % Overdrachten % Overige baten % Totaal % bedragen x Uitgaven begroting 2015 Bedrag In % Overdrachten % Subsidies % Leveringen en diensten % Salarissen (inclusief bestuur) % Overige lasten % Totaal % Meerjarenbegroting

13 Kerngegevens Kerngegevens Rekening 2013 Prognose 2014 Prognose 2015 Prognose 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 Sociale structuur Inwoners van 0-4 jaar van 5-19 jaar van jaar vanaf 65 jaar Totaal inwoners Uitkeringsgerechtigden: IOAW IOAZ WWB Totaal uitkeringsgerechtigden Fysieke structuur Oppervlakte gemeente in hectare binnenw ater overig Totaal oppervlakte Woonruimten bron: WOZ - administratie Koopw oningen Huurw oningen Recreatiew oningen Totaal w oonruimten Woonw agens Woonschepen Lengte van de w egen in meters Binnen de bebouw de kom Buiten de bebouw de kom Totaal lengte van de w egen Lengte van de fietspaden in meters Aantal m2 openbare groen Meerjarenbegroting

14 Programmaplan Programma 0. Bestuur en Organisatie Portefeuillehouder(s) Organisatie Van Klaveren, Jongebloed Publiekscentrum, Staf Het programma bestuur en organisatie omvat de producten: PRODUCTEN Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Dienstverlening BELEIDSNOTA S Notitie burgerparticipatie 2013 Kadernota Communicatie en nota Afslag Wolvega (2009/2010); Kadernota Intergemeentelijke samenwerking (2012) Beleidskader Rottige Meente (2010) Kwaliteitshandvest dienstverlening (2011) ACTUELE ONTWIKKELINGEN EN NIEUW BELEID Er is geen nieuw beleid te melden. DOELSTELLINGEN Een actieve en effectieve gemeenteraad. Beleidsnota s en besluiten op basis waarvan de subdoelen zijn geformuleerd: - Presidium 12 mei 2014, instemming afstudeeronderzoek - Raadsvoorstel en notitie Burgerparticipatie (raad 24 juni 2013). - Raadsvoorstel en verordening op de raadscommissie Sociaal domein (raad 12 mei 2014) - Presidium 23 juni 2014, instemming gehele presidium met doel uit coalitieakkoord Betrokkenheid inwoners Wat willen we bereiken Betrokkenheid van inwoners bij de gemeentelijke politiek. Wat doen we ervoor De aanbevelingen uit het afstudeeronderzoek vertalen naar concrete acties (in het kader van de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 wordt onderzoek gedaan en aanbevelingen gegeven op welke wijze jongeren meer betrokken raken bij de gemeentepolitiek). Verdere uitvoering geven aan het raadsvoorstel en de notitie burgerparticipatie met een raadswerkgroep Burgerparticipatie uit de nieuwe raad. Waar kunnen we dat aan zien Een besluit van de gemeenteraad over te nemen acties op basis van het afstudeeronderzoek, inclusief de middelen en dekking hiervoor. Voorstellen aan de raad van de raadswerkgroep Burgerparticipatie over een verordening Burgerinitiatief en digitale vormen van Burgerparticipatie. De uitvoering van het burgerparticipatietraject door de raadswerkgroep Burgerparticipatie. Meerjarenbegroting

15 Drie decentralisaties Wat willen we bereiken De gemeenteraad volgt de ontwikkelingen en controleert de uitvoering van de door de raad vastgestelde kaders voor de drie decentralisaties. Wat doen we ervoor Voortzetting van de commissie Sociaal domein om de raad te ondersteunen, informeren en adviseren bij de ontwikkelingen van - en het controleren van de uitvoering van de drie decentralisaties. Waar kunnen we dat aan zien Periodieke bijeenkomsten van de commissie Sociaal domein en door de raad gecontroleerde kaders voor de drie decentralisaties. Positie verstevigen Wat willen we bereiken De positie van de gemeenteraad verstevigen. Wat doen we ervoor Aan de hand van een inventarisatie bij o.a. andere gemeenten een notitie opstellen met opties voor het verstevigen van de positie van de raad. Waar kunnen we dat aan zien Een besluit van de gemeenteraad over te nemen acties op basis van deze notitie, inclusief de middelen en dekking. Een actief communicatie/dorpenbeleid. Wat willen wij bereiken Leidend is en blijft de ex- en interne communicatie van onze gemeente. Voor 2015 staan ons de volgende doelen voor ogen: Het belangrijkste communicatiemiddel blijft onze website, Doel van de website is een stevige verankering in de dienstverlening en promotie van onze gemeente. In 2015 zal wederom fiks worden ingezet op de diverse terreinen van social media. Hierbij zijn de website, Twitter en onze bedrijvenpagina op Facebook leidend. In 2015 gaan we de rol van Instagram (app om digitale foto's of video's uit te wisselen) intensiveren. Ook worden de ontwikkelingen van de nieuwe, digitale, gemeentelijke Nieuwsbrief Weststellingwerf - de eerste Nieuwsbrief is in september 2014 verspreid - nauwlettend gemonitord. Onderzoek van een derdejaars stagiaire communicatie van de NHL heeft aangetoond dat de inwoners van onze gemeente behoefte aan een gemeentelijke Nieuwsbrief hebben. Projectcommunicatie blijft ook in 2015 van groot belang. Een actief communicatiebeleid wordt, naast de reguliere communicatie, gevoerd over de drie decentralisaties, onderdoorgang Om den Noort en Bestemming Noordwolde. De dorpencoördinator vervult een belangrijke rol in het streven van het college om open te staan voor iedereen. We willen de huidige structuur consolideren en versterken. Door de korte lijnen met de dorpen kunnen wij in een vroeg stadium ontwikkelingen signaleren én er op inspelen. Met het dorpenbeleid zetten we in op werk-met-werk maken en faciliteren van dorpsinitiatieven. Wat doen wij ervoor We willen met de website in de top van de gemeenten in Nederland blijven. De zoekwoorden worden gemonitord en gebruikt in de tagcloud. In 2013 werd onze site bezocht door bezoekers, waarvan unieke. Er zijn pagina s bekeken. In totaal zijn 335 berichten onder Actueel geplaatst (in 2012 waren dit 280). De social media zijn niet meer weg te denken uit het gemeentelijke communicatiebeleid. Er wordt door onze gemeente volop gebruik gemaakt van vooral Facebook (september 2014, 400 likes ) en (september volgers). Deze drie social media - de website, Twitter en Facebook - geven we prioriteit. Er wordt een viertal In4lunch-bijeenkomsten voor medewerkers georganiseerd, twee avonden voor nieuwe inwoners, de Nieuwjaarsbijeenkomst en wekelijks de publicatie van de officiële bekendmakingen en de Westwijzer (maandelijks) in de Stellingwerf. Het beleid ten aanzien van de dorpen is gericht op heldere communicatie tussen gemeente en vertegenwoordigende instanties in de dorpen. Reguliere activiteiten die bijdragen aan de korte lijnen: Meerjarenbegroting

16 Frequentie per jaar organiseren collegebezoek dorpen 6 bezoek Plaatselijke Belangen 9 algemene ledenvergaderingen 9 projectvergaderingen werkgroepen dorpen 30 dorpsrondgang 5 overleg Vereniging van Kleine Dorpen (=VKD), organisatie thema-avonden 6 inzet structurele dorpenbudget ten behoeve van dorpsinitiatieven initiatieven. De activiteiten leiden tot een veelvoud aan vragen die binnen de gemeentelijke organisatie worden opgepakt. De dorpencoördinator vormt hierin een belangrijke spil: dagelijks wordt intern de aanpak en voortgang besproken en wordt teruggekoppeld aan o.a. plaatselijke belangen en daaraan gelieerde werkgroepen en commissies. De dorpencoördinator vervult een loketfunctie voor leefbaarheidsprojecten binnen de structuur van de Streekagenda. Indien een project kansrijk is, kunnen we in een vroeg stadium de koppeling maken met provinciale subsidiestromen. Waar kunnen wij dat aan zien Het aantal bezoekers aan de website willen we minimaal handhaven, waarbij we meer (unieke) bezoekers willen trekken. Gemiddeld zullen er 4-5 berichten wekelijks op de site onder het kopje actueel worden geplaatst. Het aantal persberichten (91 in 2011, 72 in 2012, 68 in 2013) per mail zal nog meer verminderen. De website, en ook Twitter, worden steeds belangrijker als medium om de media, en natuurlijk ook onze inwoners, te bereiken. In 2015 willen we 1500 volgers hebben op Twitter. Op Facebook willen we in likes. Na de zomer van 2014 verscheen de eerste, digitale, gemeentelijke Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief verschijnt eenmaal per twee weken. Op onze website is alle informatie over grootschalige projecten gemakkelijk te vinden. Voorbeelden hiervan zijn: en Het aantal bezoeken aan bestuurs- en werkgroepvergaderingen van verenigingen van plaatselijk belang en correcte afhandeling van aandachtspunten. Dagelijkse en intensieve contacten met lokale organisaties en de vakafdelingen. Effectieve en doelmatige besteding van het structurele dorpenbudget. Uitvoering geven aan de projecten uit het werfboek. Werfboek: Rottige Meente- een nationaal park Met als doelstelling een vitaal platteland koerst Weststellingwerf op het aansluiten van het natuurgebied Rottige Meente bij het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Een integrale aanpak, gebiedsgericht met verschillende actoren op het gebied van landbouw, natuur, recreatie en toerisme. Het beleidskader Rottige Meente dateert van De betrokken partijen, Provincies Overijssel en Fryslân; de gemeenten Steenwijkerland en Weststellingwerf en Staatsbosbeheer, hebben in het bestuurlijk overleg op 27 juni 2014, de intentie tot samenvoeging met het nationaal park Weerribben Wieden uitgesproken. Wij hebben ons op 1 juli 2014 formeel uitgesproken over de toetreding. Besluitvorming bij de overige bestuursorganen zal ook dit jaar plaatsvinden. Wat doen wij ervoor Gewerkt wordt aan een integraal gebiedsplan waarin maatregelen zichtbaar worden die bijdragen aan het realiseren van de geformuleerde doelstellingen, inclusief de financiering. Uit de reserve Rottige Meente is in 2014 budget beschikbaar voor proceskosten die zullen worden gemaakt. De reserve is daarmee uitgeput. Waar kunnen wij dat aan zien Dat het formele besluit tot grenswijziging nationaal park daadwerkelijk is genomen en de Rottige Meente daarvan deel uitmaakt. Werfboek: Revitalisering centrum Wolvega Wat willen wij bereiken In 2010 is samen met lokale ondernemersverenigingen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het kernwinkelapparaat (MKB REVA). In dit rapport is een aantal strategische locaties benoemd binnen het winkelgebied van Wolvega. Het Centrumplein en het Van der Sandeplein zijn onder andere als zodanig aangegeven. Het verbeteren van de verblijfskwaliteit in het centrum van Wolvega is een be- Meerjarenbegroting

17 langrijke aanbeveling. Door de afsluiting en herinrichting van het centrumplein alsmede de metamorfose van de Heerenveenseweg Steenwijkerweg is dit gerealiseerd. Daarnaast is het Van der Sandeplein opnieuw ingericht. Wat doen wij ervoor Vanuit de provincie is voor de Kwaliteitsimpuls Wolvega een bijdrage toegezegd van Voorwaarde voor die toekenning is dat de werkzaamheden voor 31 december 2015 zijn uitgevoerd. Belangrijkste onderdeel van deze werkzaamheden is de herinrichting van de Grindweg waarvoor in 2014 het voorbereidingstraject is gestart. Daarnaast wordt gewerkt aan de bebording/verwijzing naar en van het centrum en de parkeerterreinen zodat deze aansluit bij de situatie na gereedkomen. Waar kunnen wij dat aan zien De hiermee beoogde doelen, het verbeteren van het verblijfsklimaat en het beperken van het autoverkeer zijn door de bovengenoemde maatregelen gerealiseerd. Werfboek: Onderdoorgang Om den Noort Wat willen wij bereiken Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft samen met het college van GS besloten om de verkeersveiligheid op de spoorkruising met de Om den Noort aan te pakken en daar een onderdoorgang te bouwen. In 2013 is het hiervoor benodigde bestemmingsplan vastgesteld. In 2014 is de benodigde grond verworven en is met de aanbestedingsprocedure gestart. Voor de zomer 2014 heeft dit geresulteerd in het gunningsbesluit van ProRail aan een aannemer. Voor de verkeersveiligheid en de verbeterde bereikbaarheid van het station en directe omgeving is in 2014 een Brede Doel Uitkering (BDU) aanvraag ingediend. De hieruit volgende maatregelen zullen in afstemming met het project Onderdoorgang worden uitgevoerd. De financiële gevolgen voor onze gemeente zijn opgenomen in de meerjarenraming (2014 en 2015). Wat doen wij ervoor De gemeente zal als trekker optreden voor de communicatie en de contacten met de omgeving. Dit zal in nauw overleg met de projectpartners plaatsvinden. Verder zal de uitwerking en voorbereiding van de maatregelen voor verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid van het station en directe omgeving worden opgepakt. Waar kunnen wij dat aan zien Werk in uitvoering. Modernisering dienstverlening. Wat willen wij bereiken Onze gemeente heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het moderniseren van haar dienstverlening en gaat daarmee de komende jaren door. In het kader van het landelijke dienstverleningsconcept Antwoord wordt de ingezette ontwikkeling van een breed front-office of Klant Contact Centrum (KCC) verder uitgewerkt. Vragen van de burger zullen via verschillende kanalen gesteld kunnen worden, nl. balie-, digitaal-, post/ -, telefoniekanaal. We streven naar een optimale bereikbaarheid door het inzetten van digitale dienstverlening. De burger zal in toenemende mate gebruik willen maken van de online dienstverlening. Het streven is de burgercontacten zoveel mogelijk in één keer te kunnen afdoen en zorgen dat hij weet waar hij aan toe is. Onze gemeente handelt in dat geval zijn vraag met regie en binnen de geldende servicenormen af, waarbij onze doelstellingen zijn: 1. Onze dienstverlening is mensgericht; 2. Burgers kunnen hun zaken snel en adequaat regelen; 3. Eenmalige uitvraag gegevens; 4. We zijn transparant en aanspreekbaar. Specifieke doelstellingen voor 2015: De openingstijden voor publiek voor bezoek aan de balies worden met ingang van 2015 aangepast. Reden: taakstellende bezuiniging realiseren van Nieuw is dat per 1 januari 2015 bezoek op afspraak mogelijk wordt. Een uitbreiding en een verbetering van de dienstverlening. a. Balie: kwaliteit dienstverlening op peil houden, zowel in taken als in service. b. Digitaal loket: verhogen van het aantal gebruikers van de website en het digitaal loket. Meerjarenbegroting

18 c. Mail en post: door te sturen op de digitale afhandeling van vragen over producten en diensten zal het aantal vragen via dit kanaal afnemen. d. Telefonie: inzichtelijk maken van externe en interne bereikbaarheid. Een belangrijke doelstelling van klanttevredenheid. Wat doen wij ervoor Ad. a: Trainingen blijven volgen zowel op het vakgebied als op het onderdeel communicatie. Ad. b: Doorontwikkelen van producten en diensten in het digitaal loket. Ad. c: Campagne om burgers en ondernemers meer gebruik te laten maken van de website, waardoor het gebruik van en post terug wordt gedrongen. Ad. d: Meetbaar maken van het niveau van dienstverlening door het gebruik van managementinformatie uit de nieuwe telefooncentrale die inmiddels is geïmplementeerd. Waar kunnen wij dat aan zien a. Balie: door te meten. Aantal klachten inzichtelijk maken. Streven naar een 7,5 dienstverlening. b. Digitaal loket: streven naar een toename, welke in ieder geval overeen moet komen met de afname van en post. c. Mail en post: streven naar een afname. d. Telefonie: streven naar een klanttevredenheid van 7,5. WAT MAG HET KOSTEN bedragen x Algemeen bestuur Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting Exploitatie Lasten Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Dienstverlening Totaal Lasten Baten Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Dienstverlening Totaal Baten Totaal Exploitatie Mutatie reserves Onttrekkingen Totaal Mutatie reserves Resultaat na bestemming Toelichting Algemeen In 2013 en 2014 waren de kosten voor bedrijfsvoering versleuteld over diverse producten in dit programma, met ingang van 2015 staan deze in programma 9. Begroting 2015 ten opzichte van werkelijk 2013 Lasten Algemeen bestuur Er zijn geen verkiezingen geweest in Meerjarenbegroting

19 Dienstverlening Er was een incidenteel voordeel vanwege een andere wijze van publiceren van officiële mededelingen. Er zijn minder afdrachten aan het Rijk gedaan doordat er minder rijbewijzen zijn afgegeven. Baten Geen afwijkingen. Begroting 2015 ten opzichte van de begroting 2014 Lasten Algemeen bestuur Het budget voor Rottige Meente is incidenteel voor De kosten van verkiezingen hangen af van het aantal verkiezingen in het betreffende jaar. Baten Geen afwijkingen. Begroting 2015 en meerjarenperspectief Lasten In 2016 worden geen verkiezingen verwacht. Ter kennisname de verkiezingskalender: (bron : 18 maart Provinciale Statenverkiezing en Waterschapsverkiezingen; 2016: geen; 2017: 15 maart Tweede Kamerverkiezingen; 2018: 21 maart Gemeenteraadsverkiezingen. Baten Geen afwijkingen. Meerjarenbegroting

20 Programma 1. Openbare Orde en Veiligheid Portefeuillehouder(s) Organisatie Van Klaveren Staf Het programma openbare orde en veiligheid omvat de producten: PRODUCTEN Integrale Veiligheid Rampenbestrijding Brandweer Overige Maatregelen Openbare Orde en Veiligheid BELEIDSNOTA S De volgende beleidsnota s zijn relevant: Regionaal risicoprofiel 2011 Regionaal Beleidsplan crisisbeheersing 2012 Nota Integraal Veiligheidsbeleid Weststellingwerf 2012 Beleidsplan brandweerzorg 2013 Beleidsplan preventie en handhaving Drank- en Horecawet 2014 ACTUELE ONTWIKKELINGEN EN NIEUW BELEID Veiligheid is en blijft een indringend en paradoxaal thema. Burgers worden mondiger en eisen van de overheid dat het zorg draagt voor veiligheid. Aan de andere kant eisen burgers zo min mogelijk bemoeienis van de overheid. De gemeente Weststellingwerf is een veilige gemeente, dat blijkt onder meer uit de politiegegevens. Daar blijven wij op inzetten. Dit programma beschrijft de ontwikkelingen op veiligheidsgebied en de prioriteiten voor het komend jaar. Voor het product Integrale Veiligheid en andere maatregelen Openbare Orde en Veiligheid zijn in de Nota Integraal Veiligheidsbeleid door uw raad in juni 2012 prioriteiten bepaald. Deze prioriteiten zijn vertaald naar doelstellingen en bij iedere doelstelling horen een aantal activiteiten welke bijdragen aan het behalen van de doelstelling. De kengetallen zijn een indicatie of de ingezette acties (mogelijk) invloed hebben gehad. Ontwikkelingen 2015 De nauwere samenwerking in het politie team Zuidoost Fryslân, wat ontstaan is door de nationale politie, kent meer afstemming op gezamenlijke veiligheidsthema s. In 2015 zal opnieuw een veiligheidsanalyse worden gemaakt die de aanzet is voor de volgende Nota Integraal Veiligheidsbeleid. De brandweertaken zijn ondergebracht bij de Veiligheidsregio Fryslân. Ook in 2015 worden voorstellen gedaan over de gewenste kwaliteit van de brandweerzorg en de daaraan verbonden kosten. Landelijk is de visie Bevolkingszorg op orde ontwikkeld. Men wil richtinggevende prestatie-eisen formuleren die duidelijk moeten maken wat (minimaal) wordt verstaan onder adequate bevolkingszorg. De taken voor de gemeente binnen de crisisbeheersing zijn omvangrijk. Maatwerk is nodig en wordt opgepakt in 2015 samen met de Veiligheidsregio. Meerjarenbegroting

21 DOELSTELLINGEN De gemeente Weststellingwerf is een veilige samenleving. A. Integrale veiligheid en andere maatregelen Openbare Orde en Veiligheid. Prioriteiten uit de Nota Integrale Veiligheid : Speerpunt 1: Sociale kwaliteit woon- en leefomgeving. Wat willen wij bereiken Het gemiddeld aantal meldingen burenruzies (182) en overlast gevende personen (48) lijken zich te stabiliseren (gemeten over een periode van vier jaar). De invoering van de drie decentralisaties zal invloed hebben op de werkwijze van het sociaal team. De ervaringen met deze netwerkstructuur zullen worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma van de drie decentralisaties. Wat doen wij ervoor We zorgen voor een goed geëquipeerd sociaal team en leveren een teamleider en notulist. Samenwerking met het veiligheidshuis. Uitvoeren van de nazorg ex-gedetineerden. Inzetten van mediation bij ernstige buren/buurtruzies. Opzetten van zelfredzaamheid campagnes. Waar kunnen wij dat aan zien Aantal meldingen uit het politie registratiesysteem over: - overlast - overspannen persoon (maximaal 48) - burengerucht (maximaal 182). Aantal behandelde casuïstiek veiligheidshuis. Nazorg ex-gedetineerden en buurtbemiddeling. Behandelde casuïstiek sociaal team. Speerpunt 2: Objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit. Wat willen wij bereiken Het gemiddeld aantal aangiften woninginbraak (57), geweldsdelicten (mishandeling) (52) en bedreiging (30) stabiliseren. Wat doen wij ervoor Jaarlijkse bewustwording, campagnes met ketenpartners om de eigen verantwoordelijkheid bij onder andere woninginbraken te stimuleren. Aansluiten bij landelijk campagnes tegen geweldsmisdrijven. Toepassen maatregelen uit de wet Tijdelijk Huisverbod. Waar kunnen wij dat aan zien Aantal meldingen uit het politie registratiesysteem over: - Inbraak woning - Inbraak overige - Mishandeling (maximaal 52) - Bedreiging (maximaal 30) - Huiselijk geweld (maximaal 30). Tijdelijke huisverboden. Preventieacties. Meerjarenbegroting

22 Speerpunt 3: Criminele jeugd/individuele probleemjongeren. Wat willen wij bereiken De komende vier jaar is er jaarlijks maximaal twee hinderlijke jeugdgroepen en geen overlast gevende- en criminele jeugdgroepen. Wat doen wij ervoor Ontwikkelen leidraad jongerenoverlast. Aanpak CJG / sociaal team. Waar kunnen wij dat aan zien Incidenten vandalisme en baldadigheid. Incidenten overlast jeugd. Aantal HALT-verwijzingen. Aantal jonge veelplegers. Speerpunt 4: Verkeersveiligheid. Wat willen wij bereiken Bewustwording stimuleren op het gebied van te hard rijden en alcoholgebruik in het verkeer. Wat doen wij ervoor Uitvoering geven aan het Manifest Verkeersveiligheid Fryslân dat betrekking heeft op het veld van integrale veiligheid. Ondersteunen digitale buurttafels (burgerparticipatie en bewustwording in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland). Waar kunnen wij dat aan zien Aantal verkeerswerkgroepen. Aantal publicaties. Speerpunt 5: Brandveiligheid. Wat willen wij bereiken Vergroten van de bewustwording rond brandveiligheid. Wat doen wij ervoor. Brandpreventie acties en bijeenkomsten organiseren. Informatieverstrekking. Waar kunnen wij dat aan zien Aantal publicaties. Aantal bijeenkomsten. Aantal overige acties. B. Brandweer. Wat willen wij bereiken Door de Wet op de Veiligheidsregio s zijn de gemeentelijke brandweertaken per 1 januari 2014 verplicht georganiseerd in de Veiligheidsregio Fryslân. Via het algemeen bestuur blijven wij samen met u invloed uitoefenen op de kwaliteit en de kosten van brandweerzorg in ons gebied. Wat doen wij ervoor Vanuit de gemeente worden de ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio nauwlettend gevolgd en daar waar mogelijk invloed uitgeoefend. Wij zetten in op het waarborgen van de rol en de positie van onze vrijwilligers in de brandweerzorg. Meerjarenbegroting

23 Waar kunnen wij dat aan zien Contact met de brandweer vrijwilligers. Brandweerzorg voldoet aan het kwaliteitsniveau. C. Rampenbestrijding crisisbeheersing. Wat willen wij bereiken De gemeente heeft een geactualiseerd gemeentelijk crisisplan. Het regionaal crisisplan zal naarmate de landelijke prestatie-eisen zijn vastgesteld daar op aangepast worden. De gemeente beweegt mee met deze landelijke beweging. Wat doen wij ervoor De regionale aanpassingen in het crisisplan zullen doorgevoerd worden op gemeentelijk niveau. De relevante aangeboden opleidingen vanuit de veiligheidsregio worden gevolgd. De gemeente geeft invulling aan de regionale afspraken over de expertteams ten behoeve van de crisisbeheersing (regionaal, sublokaal en lokaal) en voldoet aan de wettelijke opkomsttijden. Waar kunnen wij dat aan zien Opgeleide expertteams crisisbeheersing. Aantal opgeleide medewerkers. Geactualiseerd gemeentelijk crisisplan. WAT MAG HET KOSTEN 1 Openbare orde en veiligheid Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 bedragen x Exploitatie Lasten Brandweer Integrale Veiligheid Overige Maatregelen Openbare Orde en Veiligheid Rampenbestrijding Totaal Lasten Baten Brandweer Integrale Veiligheid Overige Maatregelen Openbare Orde en Veiligheid Totaal Baten Totaal Exploitatie Resultaat na bestemming Toelichting Algemeen In 2013 en 2014 waren de kosten voor bedrijfsvoering versleuteld over diverse producten in dit programma, met ingang van 2015 staan deze in programma 9. Begroting 2015 ten opzichte van werkelijk 2013 Lasten Brandweer In 2013 waren er hogere uitgaven door de opheffing van de Intergemeentelijke Brandweer Oost- en Weststellingwerf (IBOW). Meerjarenbegroting

24 Baten Brandweer In 2013 zijn de kapitaalgoederen van de IBOW overgenomen door de Veiligheidsregio Fryslân. Begroting 2015 ten opzichte van de begroting 2014 Lasten Geen afwijkingen. Baten Geen afwijkingen. Begroting 2015 en meerjarenperspectief Lasten Geen afwijkingen. Baten Integrale veiligheid De verwachte legesopbrengst is voor de jaren 2014 tot en met 2016 tijdelijk verlaagd met We verwachten dat de economie zich daarna herstelt en daardoor de opbrengst weer op het oude niveau komt. Meerjarenbegroting

25 Programma 2. Verkeer, Wegen, Water en Groen Portefeuillehouder(s) Organisatie Jongebloed Ruimte Het programma verkeer, wegen, water en groen omvat de producten: PRODUCTEN Wegen Openbaar Groen Openbare Verlichting Verkeersmaatregelen te land Openbaar Vervoer Bruggen en Waterwegen Veerdiensten BELEIDSNOTA S 1. Beleidsplan kwaliteitsambitie openbare ruimte (december 2011). Voor de periode is in 2011 een nieuw beleidsplan vastgesteld. Zoals bekend is in het kader van Ombuigingen I onder product 1 een taakstelling van opgenomen. Deze taakstelling is uitgangspunt geweest bij de opstelling van het beleidsplan kwaliteitsambitie Dit heeft geresulteerd in een neerwaartse bijstelling van de kwaliteitsniveaus. 2. Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP, 2000) inclusief de uitgevoerde evaluatie (2007). In het GVVP is de categorisering van de wegen vastgesteld. Op basis van deze categorisering zijn 30 en 60 km zones ingesteld en zijn in deze zones verkeersmaatregelen getroffen. Dit moet leiden tot veiliger gebruik van de wegen in Weststellingwerf. Het vastgestelde beleid is nog steeds actueel. 3. Nota openbare verlichting (september 2010). In deze nota staan de doelen voor de openbare verlichting beschreven. Deze doelen zijn het realiseren van energiebesparing door middel van het toepassen van energiezuinige verlichting en voorkomen van lichthinder in het buitengebied. Voorts staat omschreven op welke plaatsen er openbare verlichting aanwezig dient te zijn. In het kader van Ombuigingen II ligt er een taakstelling op dit product die wij in deze bestuursperiode zullen realiseren. 4. Landschapsbeleidsplan Zuidoost Friesland (nieuw plan in 2015). In dit plan staat het meerjarenbeleid voor het landschap omschreven inclusief de uitvoeringsplannen voor herstel en versterken van het landschap. Dit moet leiden tot het verduidelijken en behouden van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap. ACTUELE ONTWIKKELINGEN EN NIEUW BELEID Onderdoorgang Eind 2014/begin 2015 start de daadwerkelijke uitvoering van de onderdoorgang Om den Noort. Het werk is inmiddels aanbesteed en gegund door ProRail. De oplevering wordt verwacht in april Voor de te treffen verkeersmaatregelen Stationsomgeving en spoorwegovergang Lycklamaweg is een aanvraag BDU-uitkering ingediend bij de Provincie Fryslân. Het gaat daarbij om het verbeteren van de fietsveiligheid en het maken van opstelstroken voor de fietsers bij de spoorwegovergang Lycklamaweg. In financieel opzicht koersen wij er op aan dat de hiermee gemoeide kosten volledig worden gedekt door de BDU-middelen van de provincie. Dat was ook de afspraak onder de gemeentelijke bijdrage voor de onderdoorgang bij het spoor, nabij Friesland Campina. Het auto/vrachtverkeer luw maken van de Lycklamaweg wordt gerealiseerd zodra de westelijke rotonde afslag A 32 op de Stellingenweg is gerealiseerd door de provincie en Rijkswaterstaat. Deze tweede rotonde staat geprioriteerd, maar de financiële dekking door provincie en Rijkswaterstaat is er nog niet. Wij zullen er op toezien dat de aansluiting van onze Om den Noort op deze tweede rotonde de basis is voor het auto/vrachtverkeer luw maken van de Lycklamaweg. Meerjarenbegroting

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

Jaarrekening en jaarverslag 2014

Jaarrekening en jaarverslag 2014 Jaarrekening en jaarverslag 2014 Gemeente Weststellingwerf Bezoekadres: Griffioenpark 1 8471 KR Wolvega Postadres: Postbus 60 8470 AB Wolvega Telefoon: 14 0561 Fax: (0561)613606 Email: info@weststellingwerf.nl

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststellen kaderbrief 2016-2019 Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Afdeling Staf W A T W I L L E N W E B E R E IK E N E N W A T G A A N WE D A A R V O O R DO E N

Afdeling Staf W A T W I L L E N W E B E R E IK E N E N W A T G A A N WE D A A R V O O R DO E N RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder Burgemeester Datum B&W-besluit 30 september 2014 Voor de vergadering van raad d.d. 6 november 2014 Afdeling Staf Z-2014/056542;D-2014/268828 Behandelend

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 april 2009 Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Zuid-Limburg Aan de Raad. \ Voorstel De

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0762 B.16.0762 Landgraaf, 14 april 2016 ONDERWERP: Zienswijze begroting 2017 Kredietbank Limburg Raadsvoorstelnummer: 28

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg Cluster FIN Behandeld J.G.G.M. Janssen Ons kenmerk Telefoon +31 43 389 72 38 Uw kenmerk Maastricht 21 maart 2017 Bijlage(n) Verzonden Onderwerp Aandachtspunten

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 Voorstel aan de gemeenteraad g emeente. datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 onderwerp: Voorstel tot instemming geharmoni programma

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 18 mei 2017

Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 2 mei 2017 Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Nummer raadsvoorstel 2017-415 Bijbehorend veld van de programmabegroting Veiligheid en handhaving

Nadere informatie

Gemeentefinanciën Delft

Gemeentefinanciën Delft Gemeentefinanciën Delft Politiek Café GroenLinks Gemeente Delft/Controlling 1 oktober 2014 1 Gemeentefonds (1) Uitkering van het Rijk voor de uitvoering van taken door de gemeente; Circulaires Min. van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen.

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen. JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting

UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting 2016-2019 1 Inleiding Voor de begroting 2016 worden in deze notitie de beleidskaders en uitgangspunten genoemd. 1. De gemeente streeft naar een materieel sluitende

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario.

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 3 december 2008 / 196/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 december 2008 Onderwerp Plan van aanpak EKD Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn /

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie