Successiedecreet 2012 lang verwachte omzendbrief inzake overdracht van familiebedrijf in Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Successiedecreet 2012 lang verwachte omzendbrief inzake overdracht van familiebedrijf in Vlaanderen"

Transcriptie

1 Successiedecreet 2012 lang verwachte omzendbrief inzake overdracht van familiebedrijf in Vlaanderen Op 1 januari 2012 trad in Vlaanderen de nieuwe fiscale regeling voor de overdracht van familiebedrijven (bij leven of bij overlijden) in werking. Voortaan wordt de vrijstelling voorbehouden voor de schenking van familiebedrijven en niet langer voor de vererving ervan (wel toepassing van verlaagde successierechten van 3% of 7%). De (nieuwe) voorwaarden die hierbij worden opgelegd, en meer in het bijzonder de toepassing ervan in de praktijk, bevatten echter talloze pijnpunten, zodat reeds kort na de invoering van de nieuwe regeling nood was aan enige verduidelijking vanwege de Vlaamse Belastingdienst Die is er nu (gedeeltelijk) gekomen onder de vorm van een omzendbrief die in het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2012 is gepubliceerd. Toch blijven er nog onduidelijkheden bestaan en worden in de omzendbrief standpunten ingenomen die (ons inziens) niet meteen steun vinden in de tekst van het successiedecreet zelf. Hierna bespreken we de door de Vlaamse Belastingdienst verstrekte toelichting bij: DE VOORWAARDEN DE TOEPASSING OP HOLDINGS DE VERDACHTE PERIODE DE VOORWAARDEN Om toepassing te kunnen maken van de nieuwe gunstregeling bij schenking of vererving van (de aandelen van) familiale vennootschappen moet, naast de formele voorwaarden, ook worden voldaan aan (i) een participatievoorwaarde, (ii) een activiteitsvoorwaarde en (iii) een continuïteitsvoorwaarde. Voor een nadere bespreking hiervan, alsook van de heikele punten hieromtrent, verwijzen wij naar de Eubelius White Paper van januari Aan de participatievoorwaarde is voldaan wanneer de schenker, al dan niet samen met zijn familie, op het ogenblik van de schenking de volle eigendom bezit van 50% (of in bepaalde gevallen (zie infra) 30%) van de aandelen van het familiebedrijf. Belangrijk hierbij is dat de wettekst niet oplegt hoeveel aandelen moeten geschonken worden. De omzendbrief bevestigt dat de schenker dus niet verplicht is al zijn aandelen ineens te schenken, hij kan dit in verschillende 1

2 stappen doen (weliswaar zal voor de toepassing van het 0% tarief iedere schenking opnieuw aan alle voorwaarden moeten voldoen). In de omzendbrief wordt ook bevestigd dat indien het vruchtgebruik (VG) en de blote eigendom (BE) van de aandelen verspreid zitten tussen de schenker en zijn familie, zij gezamenlijk de volle eigendom (VE) bezitten. In het voorbeeld hieronder is de participatievoorwaarde dus vervuld: de schenker (PA) houdt immers samen met zijn familie (rekening houdend met de gespreide eigendom) minstens 50% van de aandelen in volle eigendom aan. PA MA ZOON DOCHTER 25% VE 60% VG 5% VE 5% VE 30% BE 5% VE 30% BE Familiebedrijf Het bewijs van het aandelenbezit wordt, volgens de omzendbrief, geleverd aan de hand van een kopie van het aandeelhoudersregister dan wel van de ondertekende notulen van de laatste algemene vergadering vóór de schenking. Voor gedematerialiseerde aandelen moet een recent attest van de centrale rekeninghouder worden aangeleverd. Worden de aandelen aangehouden door een burgerlijke maatschap, dan stelt dit volgens de omzendbrief geen probleem. De maatschap wordt immers als fiscaal transparant beschouwd zodat ook voor de beoordeling van de participatievoorwaarde door de maatschap heen gekeken wordt. Hetzelfde geldt voor de certificering van aandelen in de familievennootschap via een administratiekantoor. Indien minstens 70% van de aandelen van de vennootschap in handen is van twee families of minstens 90% van de aandelen in handen van drie families, volstaat de volle eigendom van 30% van de aandelen (per familie) om aanspraak te kunnen maken op de gunstregeling. Daartoe wordt in de omzendbrief vereist dat enkel het rechtstreekse aandelenbezit door de andere familie(s) in aanmerking genomen wordt. Indien die andere familie(s) de aandelen aanhouden via een familiale holding of andere rechtspersoon, wordt daarmee geen rekening gehouden. Dit heeft tot gevolg dat, in onderstaand voorbeeld, Jan en Pol (vrienden) bij de schenking van hun aandelen enkel in situatie 1 van de vrijstelling van schenkingsrechten zullen kunnen genieten, en niet langer in situatie 2 (doordat Piet zijn aandelen in zijn vennootschap heeft ondergebracht). 2

3 1. 2. PIET KINDEREN JAN POL PIET JAN POL PIET NV 30% 30% 40% 30% 30% 40% Familiebedrijf Familiebedrijf Ons inziens, voegt de omzendbrief hierdoor een voorwaarde toe aan de tekst van het decreet.. Bovendien leidt deze zienswijze tot een ongelijke behandeling in gelijkaardige situaties, zonder dat hiervoor enige verantwoording bestaat. Het successiedecreet kent de vrijstelling van schenkingsrechten overigens enkel toe aan familiale ondernemingen en familiale vennootschappen, meer bepaald de vennootschappen met een nijverheids-, ambachts-, handels- of landbouwactiviteit of een vrij beroep. Zoals terecht opgemerkt wordt in de omzendbrief, zijn deze begrippen niet nieuw in de materie van de schenkings- en successierechten, en er wordt in de omzendbrief dan ook verwezen naar verschillende administratieve beslissingen en rechtspraak dienaangaande. Als conclusie wordt vooropgesteld dat enkel vennootschappen die zich beperken tot een passief optreden (louter beheer van onroerende goederen of louter verkrijgen en aanhouden van aandelenparticipaties) niet geacht worden een dergelijke economische activiteit uit te oefenen. In de omzendbrief wordt niet verwezen naar een uitsluiting van de zuivere managementvennootschappen, in tegenstelling tot wat aanvankelijk was aangegeven in de memorie van toelichting bij het nieuwe successiedecreet. Dergelijke managementvennootschappen lijken dus (terecht) toch in aanmerking te kunnen komen voor de gunstregeling. Ook intragroepsdiensten worden in de omzendbrief uitdrukkelijk als economische activiteit aangemerkt (ivoor zover deze diensten zich niet beperken tot het louter verstrekken van waarborgen of zekerheden aan verbonden vennootschappen). Of er sprake is van een economische activiteit zal, volgens de omzendbrief, in eerste instantie moeten blijken uit de statuten van de vennootschap. Maar dit is op zich niet voldoende. De vennootschap moet de activiteit ook werkelijk uitoefenen. Dit kan worden aangetoond aan de hand van de jaarrekening (o.a. uit de posten 34 (handelsgoederen), 40 (handelsvorderingen), 44 (handelsschulden), 60 (handelsgoederen) en 70 (omzet)), dan wel door middel van andere bijkomende stukken (facturen, cliëntenlisting, gegevens in de KBO, ). De voorgelegde bewijsstukken zullen door de administratie steeds worden beoordeeld op hun afdoende bewijswaarde. 3

4 Zelfs indien een vennootschap een nijverheids-, ambachts-, handels- of landbouwactiviteit of een vrij beroep uitoefent, is het nog niet zeker dat zij voldoet aan de activiteitsvoorwaarde. Het successiedecreet voorziet immers in een uitdrukkelijke uitsluiting van familiebedrijven die geen reële economische activiteit uitoefenen. Een vennootschap wordt geacht geen reële economische activiteit te hebben indien, gedurende één van de drie boekjaren vóór de schenking/vererving uit haar jaarrekening blijkt (i) dat zij niet meer dan 1,5% van de waarde van haar totale activa heeft besteed aan bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (eerste parameter), en (ii) dat de balanswaarde van de onroerende goederen die zij bezit meer dan 50% uitmaakt van haar totaal actief (tweede parameter). Weliswaar wordt het de vennootschap toegelaten het tegenbewijs te leveren. Hierop wordt dieper ingegaan in de omzendbrief. Zo wordt uitdrukkelijk bevestigd dat enkel op basis van de voornoemde parameters zal worden bepaald of een vennootschap uitgesloten is van de gunstregeling. De omzendbrief verduidelijkt ook op welke manier de reële economische activiteits -test moet worden uitgevoerd. Hiervoor zal men teruggrijpen naar de boekwaarden uit de laatste drie jaarrekeningen die gepubliceerd zijn op het ogenblik van de schenking. Dit betekent dat bij een schenking op 15 mei 2012 van de aandelen van een vennootschap met boekjaar 1 januari 31 december, de controle dus zal gebeuren aan de hand van de gepubliceerde jaarrekeningen voor boekjaren 2008, 2009 en 2010 (boekjaar 2011 is immers in principe in mei 2012 nog niet gepubliceerd). Beschikt de (nieuw opgerichte) vennootschap niet over de vereiste gepubliceerde jaarrekeningen, dan aanvaardt de Belastingdienst dat de reële economische activiteits -test op een andere wijze kan gebeuren (aan de hand van de oprichtingsstukken of van andere beschikbare jaarrekeningen). Ingeval van fusie of splitsing tijdens één van die drie jaren, zullen de parameters worden gecontroleerd op basis van de afzonderlijke gepubliceerde jaarrekeningen van de bij de reorganisatie betrokken vennootschappen. Volgens de omzendbrief moet de Vlaamse Belastingdienst voor de eerste parameter (de waarde van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen) enkel rekening houden met de kosten verbonden aan het personeel dat is ingeschreven in het personeelsregister (meer bepaald post 62 van de jaarrekening). Uitkeringen en vergoedingen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, toegekend buiten enige arbeidsovereenkomst, worden dus niet in aanmerking genomen. Voor de tweede parameter wordt enkel rekening gehouden met de balanswaarde van de terreinen en gebouwen geboekt als materiële vaste activa (post 22 van de jaarrekening) en niet als voorraad. Die balanswaarde wordt dan vergeleken met het totaal actief (balanspost 20/58). Indien in één van de betrokken boekjaren beide parameters vervuld zijn en de vennootschap dus vermoed wordt geen reële economische activiteit uit te oefenen, kan nog steeds het tegenbewijs worden geleverd. Concreet betekent dit, volgens de omzendbrief, dat de vennootschap moet aantonen dat al haar onroerende goederen worden aangewend voor haar economische activiteit en het geen privaat patrimonium betreft. 4

5 De Vlaamse Belastingdienst oordeelt of dit tegenbewijs werd geleverd en of dus de gunstregeling kan worden toegepast. Aan de hand van bovenvermelde test, valt te vrezen dat indien de parameters vervuld zijn en de vennootschap niet alleen bedrijfsgebouwen bezit maar ook de privé-woning van de bedrijfsleider of zijn familie, de Belastingdienst van oordeel zal zijn dat het tegenbewijs niet geleverd is. Tenslotte is ook een continuïteitsvoorwaarde verbonden aan de gunstregelingen. Het successiedecreet vereist immers dat de activiteit van het familiebedrijf minstens drie jaar na de schenking zonder onderbreking moet worden voortgezet. De omzendbrief aanvaardt dat dit niet noodzakelijkerwijze de aanvankelijk uitgeoefende activiteit moet zijn. Wel dient er ononderbroken gedurende die drie jaar een economische activiteit uitgeoefend te worden door de vennootschap. De Vlaamse Belastingdienst zal bij deze a posteriori controle van drie jaar ook nagaan of de vennootschap(pen) waarvan de aandelen onder de gunsttarieven werden overgedragen hun reële economische activiteit hebben behouden. De reële economische activiteits -test wordt dus zowel drie jaar vóór de schenking als drie jaar na de schenking toegepast. De omzendbrief legt hierbij op dat ingeval van reorganisatie van het familiebedrijf tijdens die a posteriori controle, elke betrokken vennootschap gecontroleerd moet worden. Dit heeft tot gevolg dat, indien het familiebedrijf na de schenking van haar aandelen (tegen het 0% tarief) het voorwerp uitmaakt van een splitsing in twee vennootschappen: elk van deze vennootschappen aan de voorwaarden moet blijven voldoen opdat de gunstmaatregel zou kunnen worden behouden. Het is niet duidelijk of indien één van die vennootschappen niet langer voldoet, de volledige gunstregeling vervalt of enkel verhoudingsgewijze. TOEPASSING OP HOLDINGS In de Eubelius White Paper van januari 2012 werd aan de hand van een aantal voorbeelden de aandacht gevestigd op de complexe regeling voor de holdings, en de (soms) absurde gevolgen daarvan. Zo bleek dat gevallen die de decreetgever absoluut wilde uitsluiten toch in aanmerking konden komen voor de vrijstelling van schenkingsrechten, terwijl andere situaties die de decreetgever ongetwijfeld heeft willen bevoordelen, hiervan uitgesloten blijven. De voorbeelden die in de omzendbrief worden weergegeven bevestigen dit. Voor de toepassing van de gunstregeling op holdingvennootschappen maakt het successiedecreet een onderscheid tussen de actieve holdings (met een eigen economische activiteit) en de passieve holdings. De actieve holdings zijn aan dezelfde regeling en voorwaarden onderworpen als de gewone familiale exploitatievennootschappen (zie supra), terwijl voor de passieve holdings een (bijkomende) bijzondere, rechtstreekse participatievoorwaarde van minstens 30% in een operationele EER dochtervennootschap wordt opgelegd. Bovendien wordt bij passieve holdings vereist dat de volledige groep een reële economische activiteit heeft (de reële economische activiteits -test wordt immers op groepsniveau bekeken 5

6 aan de hand van de geconsolideerde jaarrekeningen). Dit heeft tot gevolg dat, zelfs indien de passieve holding aan de bijkomende bijzondere participatievoorwaarde van 30% voldoet, geen gunstregeling zal verkregen worden wanneer op groepsniveau beide parameters zijn vervuld (wat het geval zal zijn indien de groep voornamelijk uit vastgoedvennootschappen bestaat). Tenslotte ondergaan de passieve holdings ook een andere behandeling bij de toepassing van de gunstregeling: deze wordt immers beperkt tot de waarde van de aandelenparticipaties van de holding in de onderliggende operationele (achter-)(klein-)dochtervennootschappen. Aan de hand van de beslissingsboom hieronder kan worden nagegaan of de holding (die voor minstens 50% in handen is van de schenker en zijn familie, dan wel slechts voor 30% samen met één of twee andere familie(s)) in aanmerking komt voor de vrijstelling van de schenkingsrechten. EER Holding heeft de holding zelf een economische activiteit? Ja heeft de holding een reële economische activiteit? (parameters toepassen op eigen jaarrekening) Nee houdt ze rechtstreeks minstens 30% aan in een operationele EER dochtervennootschap? Ja Nee Ja Nee vrijstelling schenkingsrechten voor volledige waarde holding (ongeacht onderliggende patrimoniumvennootschappen) uitgesloten van vrijstelling, tenzij tegenbewijs heeft de groep een reële economische activiteit? (parameters toepassen op geconsolideerde jaarrekening) normale schenkingsrechten (3% of 7%) Ja Nee vrijstelling schenkingsrechten beperkt tot waarde van alle onderliggende operationele EER dochtervennootschappen 6 uitgesloten van vrijstelling, tenzij tegenbewijs

7 Uit deze beslissingsboom blijkt dat een holding er dus belang bij kan hebben om, al naar gelang het geval, als actieve of passieve holding te worden gekwalificeerd. Zo worden bij een actieve holding de parameters (voor de reële economische activiteits -test) uitsluitend toegepast aan de hand van haar eigen jaarrekeningen (ongeacht de onderliggende groepsstructuur die desgevallend uitsluitend uit patrimoniumvennootschappen zou kunnen bestaan). Bovendien geldt de vrijstelling van schenkingsrechten ten belope van de volledige waarde van de holding (opnieuw abstractie makend van de onderliggende groepsstructuur). Indien de jaarrekening(en) van de actieve holding de reële economische activiteits -test niet zou doorstaan, dan heeft ze er dus alle belang bij als passieve holding te kwalificeren, en de toepassing van de vrijstelling te vragen aan de hand van de rechtstreekse participatie van minstens 30% die zij in een operationele EER dochtervennootschap aanhoudt (althans voor zover de.reële economische activiteits -test wel doorstaan wordt op geconsolideerde basis). We verduidelijken dit met een voorbeeld. In de volgende situatie hebben we te maken met een actieve holding die tevens minstens 30% aanhoudt in een operationele dochtervennootschap. Schenker en/of familie 100% Actieve holding 50% Operationele vennootschap Patrimonium vennootschap Patrimonium vennootschap Ut de jaarrekeningen van de actieve holding blijkt volgende situatie: Post Bedrag Totaal actief (post 20/58) Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Terreinen en gebouwen Toepassing reële economische activiteits-test: Eerste parameter: / = 1,25% (personeelskosten 1,50% van totaal actief, voorwaarde vervuld) Tweede parameter: / = 58,75% (onroerend goed > 50% van totaal actief, voorwaarde vervuld) 7

8 Aangezien de holding cumulatief voldoet aan beide parameters, wordt zij dus geacht geen reële economische activiteit te hebben. Indien zij er niet in slaagt het tegenbewijs te leveren, hebben de familiale aandeelhouders er dan ook belang bij te verwijzen naar de participatie van de holding in een operationele dochtervennootschap en de toepassing van de gunstregeling te vragen op basis van de kwalificatie van de holding als passieve holding. Daar steekt de omzendbrief echter een stokje voor. Zo wordt uitdrukkelijk benadrukt dat de holdingvennootschappen geen keuzemogelijkheid hebben. Indien zij als actieve holding, bij gebrek aan reële economische activiteit, uitgesloten zijn van de vrijstelling, dan blijven zij uitgesloten (behoudens eventueel tegenbewijs). DE VERDACHTE PERIODE Tenslotte heeft het successiedecreet ook de verdachte periode (van artikel 7 Vl. W. Succ.) verlengd van drie tot zeven jaar voor schenkingen van aandelen van een familiebedrijf die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2012, doch die niet ter registratie (aan 0%) werden aangeboden. Hoewel aanvankelijk werd gesteld dat deze verlenging ook zou gelden voor schenkingen van familiale vennootschappen die uitdrukkelijk van de vrijstelling van schenkingsrechten zijn uitgesloten (meer bepaald omdat zij geen reële economische activiteit uitoefenen), wordt hierop in de omzendbrief niet dieper ingegaan. Er wordt enkel benadrukt dat het feit of de aandelen van een familiebedrijf aandelen zijn bedoeld in artikel 140bis Vl. W. Reg. (meer bepaald de aandelen waarop de verlengde verdachte periode van toepassing is) wordt beoordeeld op het ogenblik van de schenking zelf. Wel bevestigt de omzendbrief uitdrukkelijk dat wanneer de geschonken aandelen binnen de verdachte periode door toepassing van artikel 7 Vl. W. Succ. zouden worden opgenomen in de aangifte van de nalatenschap van de schenker, het verlaagd tarief (3% of 7%) van de successierechten kan worden genoten (voor zover de voorwaarden daartoe zijn vervuld). Dit zal evenwel niet het geval zijn wanneer het familiebedrijf een uitdrukkelijk uitgesloten familiale vennootschap betreft, waardoor de normale progressieve tarieven (hoogste tarief van 27%) verschuldigd zullen zijn. Sofie Van Waeyenberghe Augustus 2012 Philippe Hinnekens 8

Het successiedecreet 2012 - ommezwaai fiscaal beleid inzake overdracht van familiebedrijf in Vlaanderen

Het successiedecreet 2012 - ommezwaai fiscaal beleid inzake overdracht van familiebedrijf in Vlaanderen 1 Whitepaper Het successiedecreet 2012 - ommezwaai fiscaal beleid inzake overdracht van familiebedrijf in Vlaanderen Traditiegetrouw is ook 2012 van start gegaan met een aantal nieuwe fiscale maatregelen.

Nadere informatie

(BS 23 augustus 2012) Aan: de Vlaamse Belastingdienst

(BS 23 augustus 2012) Aan: de Vlaamse Belastingdienst Omzendbrief FB/2012/1 van 20 juli 2012 Interpretatie van de regeling met betrekking tot overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen zoals ingevoegd bij hoofdstuk 17 van het decreet van

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 81753 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID Vlaamse Belastingdienst

Nadere informatie

Omzendbrief VLABEL 2015/2

Omzendbrief VLABEL 2015/2 Kabinet van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie Koning Albert II-laan 19, 11e v., 1210 Brussel T 02 552 67 00 kabinet.turtelboom@vlaanderen.be Omzendbrief VLABEL 2015/2 15 / 12 / 2015

Nadere informatie

Wat bij fusie of splitsing binnen de drie jaar vóór of na de schenking of het overlijden?

Wat bij fusie of splitsing binnen de drie jaar vóór of na de schenking of het overlijden? Overdracht familiebedrijven Wat bij fusie of splitsing binnen de drie jaar vóór of na de schenking of het overlijden? Fiscale actua iteit nr.2ot4-25, pag. L-5, 03.07.2014 Sinds 1- januari 20L2 geldt er

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 49610 BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ.

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. 22 april 2014 Jan Tuerlinckx Advocaat-Vennoot Stephanie Gabriel Advocaat De continuïteit van ondernemingen kan in

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel. 053 72 24 40 Fax 053 72 23 75 E-mail:

Nadere informatie

Successierechten. verschijnt niet in juli. Erven en schenken familiebedrijven: aandachtspunten na publicatie van de Omzendbrief 1

Successierechten. verschijnt niet in juli. Erven en schenken familiebedrijven: aandachtspunten na publicatie van de Omzendbrief 1 Successierechten Nr. 11 17 december 2012 Maandelijkse nieuwsbrief verschijnt niet in juli Afgiftekantoor Antwerpen X P 2A9331 Inhoud p. Erven en schenken familiebedrijven: aandachtspunten na publicatie

Nadere informatie

Instelling. Imposto advocaten. Onderwerp. Herstructurering in familiebedrijven:opportuniteiten in schenk- en erfbelasting. Datum.

Instelling. Imposto advocaten. Onderwerp. Herstructurering in familiebedrijven:opportuniteiten in schenk- en erfbelasting. Datum. Instelling Imposto advocaten Onderwerp Herstructurering in familiebedrijven:opportuniteiten in schenk- en erfbelasting Datum 8 april 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Een stukje geschiedenis

Een stukje geschiedenis Nieuwe Vlaamse regeling voor de schenking of vererving van familiale ondernemingen en vennootschappen Rik Deblauwe Een stukje geschiedenis Vlaams decreet van 20.12.1996: artikel 60bis Vl. W. Succ. werd

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 stuk ingediend op 1326 (2011-2012) Nr. 6 29 november 2011 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 Amendementen Stukken in het dossier: 1326 (2011-2012)

Nadere informatie

Vlaams Successierecht voor familiale ondernemingen: zeven wijzigingen

Vlaams Successierecht voor familiale ondernemingen: zeven wijzigingen Vlaams Successierecht voor familiale ondernemingen: zeven wijzigingen Auteur: Rik Deblauwe Publicatiedatum: 28 mei 2015 Deze tekst werd eerder gepubliceerd op www.lexfin.be en is een aanvulling op de Inleiding

Nadere informatie

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten MEERWAARDE OP AANDELEN Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten Fiscaal regime Capita Selecta Roerende voorheffing Toekomstige meerwaarde op aandelen Liquidatieboni Overdracht van aandelen Familiaal

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Vlaamse regering Onderwerp Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012. Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen. Tekst aangenomen door de

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Omzend brief gepu bl iceerd

Omzend brief gepu bl iceerd Omzend brief gepu bl iceerd Erven en schenken familiebedrijf : over transparantie van holdings en de a ntimisbruikbepalingen Fiscale actualiteit nr. 33, 27.O9,24L2 In de nieuwe regelgeving blijft de transparantie

Nadere informatie

De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015. Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot

De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015. Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015 Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot Inhoud 1. Probleemstelling : casus 2. Erfbelasting in Vlaanderen 3. Planningstechnieken 4. Planning

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 44189 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement

Nadere informatie

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Op 1 juni 2012 is de nieuwe algemene anti-misbruikbepaling op het gebied van registratie- en successierechten

Nadere informatie

SCHENKING EN VERERVING VAN ONDERNEMINGEN IN HET VLAAMSE GEWEST

SCHENKING EN VERERVING VAN ONDERNEMINGEN IN HET VLAAMSE GEWEST SCHENKING EN VERERVING VAN ONDERNEMINGEN IN HET VLAAMSE GEWEST I. ALGEMEEN Op 1 januari 2012 treedt in het Vlaamse Gewest een nieuwe regeling van schenking en vererving van familiale ondernemingen en aandelen

Nadere informatie

VRIJSTELLING VAN SCHENKBELASTING BIJ OVERDRACHT VAN FAMILIALE ONDERNEMINGEN

VRIJSTELLING VAN SCHENKBELASTING BIJ OVERDRACHT VAN FAMILIALE ONDERNEMINGEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2014 2015 VRIJSTELLING VAN SCHENKBELASTING BIJ OVERDRACHT VAN FAMILIALE ONDERNEMINGEN Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de

Nadere informatie

Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen

Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen Editie 2017 Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen auteur: André Culot, fiscaal adviseur 1. TARIEF 3 % in rechte lijn

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Opgelet met herstructureringen in de drie jaar na overdracht van een familiale vennootschap

Opgelet met herstructureringen in de drie jaar na overdracht van een familiale vennootschap Opgelet met herstructureringen in de drie jaar na overdracht van een familiale vennootschap Vlaams gewest Fiscale Actualiteit nr. 2017/19, pag. 3-7 De huidige Vlaamse regeling voor overdracht van familiale

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Vlaamse Overheid Onderwerp Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012. Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen Datum 23 december 2011 Copyright

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen

Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen Editie 2014 Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen auteur: André Culot, fiscaal adviseur 1. TARIEF VLAAMS GEWEST BRUSSELS

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd (rolnr : 2014/AR/1280)

Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd (rolnr : 2014/AR/1280) Rechtspraak - Successierechten Successierechten - Tarief - Vrijstellingen - Familiale ondernemingen - Participatievoorwaarde - Berekeningswijze - Begrip "Familie" Arrest van het Hof van Beroep te Gent

Nadere informatie

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32 Inhoud 1. Voorwoord 11 2. De schenking 13 A. Algemeen 13 Vraag 1 Wat is een schenking? 13 B. Vorm en voorwerp van de schenking 15 Vraag 2 Onder welke vorm kan men een schenking verrichten? 15 Vraag 3 Zijn

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Schenking en vererving familiebedrijven : nieuw stelsel in Brussel. Schenking en vererving familiebedrijven : nieuw stelsel in Brussel

Schenking en vererving familiebedrijven : nieuw stelsel in Brussel. Schenking en vererving familiebedrijven : nieuw stelsel in Brussel Page 1 of 8 Schenking en vererving familiebedrijven : nieuw stelsel in Brussel Auteur(s): Ph. Hinnekens/L. Wellens Editie: 1501 p. 6 Publicatiedatum: 14 december 2016 Schenking en vererving familiebedrijven

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken

Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken De laatste weken is er heel wat inkt gevloeid omtrent de nieuwe circulaire waarin de Administratie de vernieuwde lijsten publiceerde met

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN Waarvoor dient dit formulier? ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE

Nadere informatie

(van toepassing vanaf ) HOOFDSTUK I. - Definities.

(van toepassing vanaf ) HOOFDSTUK I. - Definities. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de schenkingsrechten bij overdracht van familiale ondernemingen

Nadere informatie

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, 2012 9:53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter 23 1. Toestand vóór 1 januari 2002 23 2. Het Lambermont

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Inhoud. Vlaamse Codex Fiscaliteit De Vlaamse omzendbrief inzake familiebedrijven: enkele aandachtspunten voor de praktijk belicht

Inhoud. Vlaamse Codex Fiscaliteit De Vlaamse omzendbrief inzake familiebedrijven: enkele aandachtspunten voor de praktijk belicht Nr. 9 Jaargang 27 weken 19 en 20 2016 Verschijnt tweewekelijks, behalve in juli en augustus Afgiftekantoor Brussel X P309710 Inhoud Vlaamse Codex Fiscaliteit De Vlaamse omzendbrief inzake familiebedrijven:

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

Vergelijkende tabel van gewestelijke schenkingsrechten inzake overdracht van ondernemingen

Vergelijkende tabel van gewestelijke schenkingsrechten inzake overdracht van ondernemingen Editie 2013 Vergelijkende tabel van gewestelijke schenkingsrechten inzake overdracht van ondernemingen auteur: André Culot, fiscaal adviseur 1. TARIEF (W. Reg., art. 140bis) Vrijstelling 3 % 0 % 2. SCHENKERS

Nadere informatie

Beobank en EY slaan de handen in elkaar voor nieuwe dienst inzake schenkingen en successieplanning

Beobank en EY slaan de handen in elkaar voor nieuwe dienst inzake schenkingen en successieplanning Beobank en EY slaan de handen in elkaar voor nieuwe dienst inzake schenkingen en successieplanning Marc Danneels Head of Investment Products & Advisory Beobank 15 november 2014 Beobank geeft zelf geen

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf Inleiding Algemeen De vennootschap 27. A. Doelstellingen van de Wet Afschaffing Toondereffecten 15

Inhoud. Woord vooraf Inleiding Algemeen De vennootschap 27. A. Doelstellingen van de Wet Afschaffing Toondereffecten 15 Inhoud Woord vooraf 11 1. Inleiding 13 2. Algemeen 15 A. Doelstellingen van de Wet Afschaffing Toondereffecten 15 B. De gefaseerde afschaffing van effecten aan toonder 17 3. De vennootschap 27 A. Tijdskader

Nadere informatie

De gecertificeerde maatschap onderworpen aan de kaaimantaks. De rulingcommissie schept duidelijkheid in twee beslissingen

De gecertificeerde maatschap onderworpen aan de kaaimantaks. De rulingcommissie schept duidelijkheid in twee beslissingen De gecertificeerde maatschap onderworpen aan de kaaimantaks De rulingcommissie schept duidelijkheid in twee beslissingen Gerd D. GOYVAERTS 1 Zoals algemeen bekend en aanvaard werd een burgerlijke maatschap

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.173. Personenbelasting. Meerwaarde op aandelen. Privé-vermogen. Normaal beheer van het privé-vermogen Datum 24 juli

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

Patrimoniumtaks. 1. Vestiging van de taks 2. Zetting van de taks 3. Aangifte 4. Betaling van de taks 5. Diverse bepalingen

Patrimoniumtaks. 1. Vestiging van de taks 2. Zetting van de taks 3. Aangifte 4. Betaling van de taks 5. Diverse bepalingen Patrimoniumtaks 1 Patrimoniumtaks 1. Vestiging van de taks 2. Zetting van de taks 3. Aangifte 4. Betaling van de taks 5. Diverse bepalingen 2 Patrimoniumtaks 1. Vestiging van de taks 1.1. Wat? 1.2. Wie?

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

RECENTE ONWIKKELINGEN INZAKE SUCCESSIEPLANNING

RECENTE ONWIKKELINGEN INZAKE SUCCESSIEPLANNING 1 RECENTE ONWIKKELINGEN INZAKE SUCCESSIEPLANNING De voorbije maanden waren er op het vlak van de Vlaamse fiscaliteit weer diverse wijzigingen die hun belang hebben voor successieplanning. Wij selecteerden

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

De Vlaamse schenkingsrechten voor u op een rijtje. Hoeveel moet u betalen als u schenkt? (1)

De Vlaamse schenkingsrechten voor u op een rijtje. Hoeveel moet u betalen als u schenkt? (1) De Vlaamse schenkingsrechten voor u op een rijtje Hoeveel moet u betalen als u schenkt? (1) Colofon Brochure Vlaamse schenkingsrechten Wettelijk depot D/2012/3241/112 VU Hedwig Van der Borght, secretaris

Nadere informatie

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen Mr. Almer M.A. de Beer 1 De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen Wanneer is een houdstervennootschap beleidsbepalend? 1 Werkzaam bij Arenthals

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Uitvoeringsbesluit bij Vlaamse Codex Fiscaliteit afgestemd op overname registratie- en successierechten Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw?

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Eind 2015 werden de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk en Waalse Gewest

Nadere informatie

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0431.391.860

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Verenigingen en Stichtingen Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) Hereniging

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/14 Verenigingen en Stichtingen Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) Hereniging

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Schenkbelasting in Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF 2015) Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting Het artikel van Cazimir Advocaten dd. 23/01/2017 over de update inzake erfbelasting kunnen wij u niet onthouden. Beding van aanwas en terugvalling (Standpunt

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Onderwerp Omzendbrief FB/FIM/2004.1. Interpretatie van artikel 60bis van het Wetboek der successierechten inzake de vrijstelling voor vererving van familiale

Nadere informatie