Fondsdocumenten SNPF. Integriteitsbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fondsdocumenten SNPF. Integriteitsbeleid"

Transcriptie

1 Fondsdocumenten SNPF Integriteitsbeleid

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Doel van het integriteitsbeleid Op wie van toepassing? Wettelijk kader en toezicht Wettelijk kader Toezicht Integriteitsrisico s van het fonds Risico op benadeling van derden Risico op witwassen en terrorismefinanciering Risico op fraude Risico op onoorbaar handelen Risico op belangenverstrengeling Compliance Inwerkingtreding beleid Integriteitsbeleid juni /14

3 1. Inleiding In dit document is het integriteitsbeleid van Stichting Notarieel Pensioenfonds (verder: SNPF of het fonds) vastgelegd. Het integriteitsbeleid is het beleid (om te komen) tot beheersing van de integriteitsrisico s die het fonds loopt. 1 In hoofdstuk 2 wordt het doel van het integriteitsbeleid beschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de toepasselijkheid van het integriteitsbeleid binnen het fonds (en daarbuiten). Het wettelijk kader wordt in hoofdstuk 4 beschreven en deze beschrijving maakt zichtbaar dat alle relevante wet- en regelgeving in het integriteitsbeleid is meegenomen en geeft tevens aan waar voor SNPF de focus op ligt. Voor wat betreft het integriteitsbeleid sluit het fonds aan bij hetgeen volgens artikel 4:11 Wet Financieel Toezicht onder een beheerste en integere bedrijfsvoering wordt verstaan. In hoofdstuk 5 van deze notitie wordt ingegaan op de diverse integriteitsrisico s die door het bestuur zijn onderkend en welke beheersmaatregelen zijn getroffen. De beheersing van de integriteitsrisico s kan zich onmogelijk richten op controle van naleving van alle wettelijke en interne regels, alsmede het in het kader van de integriteit eveneens van belang zijnde ongeschreven recht. Daarom heeft het fonds gekozen voor een zogenaamde risk-based approach, waarbij de risicobereidheid van het bestuur mede de keuze bepaalt in welke risico s (minimaal) worden beheerst. Bij de beheersing van de risico s is een grote rol weggelegd voor de compliance functie, die beschreven is in hoofdstuk 6. Ook de gedragscode van het fonds, een incidentenregeling en een klokkenluidersregeling zijn belangrijke beheersingsmiddelen. Deze interne regelingen zijn opgenomen in afzonderlijke documenten. 2. Doel van het integriteitsbeleid Het fonds verstaat onder het integriteitsrisico: het risico dat de integriteit van het fonds wordt beïnvloed als gevolg van niet integere, onethische gedragingen van de organisatie, medewerkers, dan wel van de (mede)beleidsbepalers in het kader van wet- en regelgeving en maatschappelijke en door SNPF opgestelde normen. 2 Het is van belang dat het fonds continu het integriteitsrisico zoveel mogelijk beperkt. Daartoe maakt het fonds periodiek (minimaal één keer per jaar) en op systematische wijze een analyse van de diverse integriteitsrisico s die het loopt, hoe groot de kans is dat de risico s zich voordoen en welke impact deze risico s hebben. Na deze evaluatie wordt het beleid zo nodig bijgesteld. Het doel van het integriteitsbeleid is het handhaven van algemene of professionele sociale en ethische normen en waarden waardoor het fonds zodanig is georganiseerd dat het integriteitsrisico tot een voor SNPF acceptabel niveau is teruggebracht en het fonds adequaat kan optreden tegen eventuele incidenten. 1 Bij de vaststelling van het integriteitsbeleid en de diverse andere regelingen heeft het fonds deels gebruik gemaakt van de voorbeelddocumenten die door de Pensioenfederatie op haar website zijn gepubliceerd. 2 Zoals gedefinieerd in het FIRM-model van DNB. Integriteitsbeleid juni /14

4 Het fonds dient hiertoe ten minste procedures en maatregelen in de bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering te hebben ingebed ten aanzien van integriteitsgevoelige functies en incidenten. Integriteit is voorts een wezenlijk kenmerk van een professionele en betrouwbare organisatie. Het bevordert niet alleen de efficiëntie, de interne transparantie en samenwerking, maar ook het vertrouwen. Ook daarin voegt het beleid dus waarde toe. De vastlegging van het integriteitsbeleid geeft tegelijkertijd inzicht aan alle personen die direct betrokkenen zijn bij het fonds in de onderkenning van integriteitsrisico s door het fonds, de genomen beheersmaatregelen (procedures en maatregelen) en de controle op die beheersmaatregelen. Per beheersmaatregel wordt in dat verband zoveel mogelijk aangegeven op welke wijze het specifieke beleid aan direct en indirect betrokkenen kenbaar wordt gemaakt en periodiek onder de aandacht wordt gebracht. 3. Op wie van toepassing? De organisatie van een fonds heeft uiteraard invloed op de specifieke integriteitsrisico s die relevant zijn voor het fonds. Stichting Notarieel Pensioenfonds is als volgt georganiseerd: Directie Secretariaat Bestuursbureau Pensioenadministrateur TKP Balans- & Risicomanagement Pensioenbeleid en actuariaat Juridische zaken Communicatie In beginsel is het integriteitsbeleid van toepassing op alle personen die werkzaamheden voor het fonds verrichten. Dit worden de verbonden personen genoemd. In de praktijk zullen specifieke onderdelen van het integriteitsbeleid voor de daarbinnen te onderscheiden groepen verschillend kunnen uitwerken. Integriteitsbeleid juni /14

5 Sommige bepalingen zullen bijvoorbeeld van toepassing zijn op medewerkers van het fonds, maar niet op de adviseurs. De medewerkers van organisaties waaraan het fonds uitbesteedt, zullen over het algemeen onder de integriteits- en gedragsregels vallen die gelden voor de betreffende externe uitvoeringsorganisatie. In dat geval dient het bestuur periodiek te controleren of deze partijen over een passend integriteitsbeleid beschikken. Voor SNPF speelt de wijze van uitbesteding een belangrijke rol, omdat een aantal hoofdtaken van het fonds is uitbesteed, te weten het vermogensbeheer, de pensioenadministratie en de verzekering en uitvoering van het arbeidsongeschiktheidspensioen. Het fonds heeft de volgende personen als verbonden personen aangewezen: 1. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; 2. alle medewerkers van het fonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam zijn; 3. degenen die voor het fonds werkzaamheden verrichten uit hoofde van een dienstverleningsovereenkomst gesloten met het fonds; 4. andere (categorieën) personen aangewezen door het bestuur van het fonds. 4. Wettelijk kader en toezicht Het integer handelen van fondsen heeft de aandacht van de wetgever en de toezichthouder. Het beleid van SNPF hieromtrent wordt in belangrijke mate bepaald door het wettelijk en toezichtskader. 4.1 Wettelijk kader Beroepspensioenfondsen zijn gereguleerd onder de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Voor SNPF geldt dat de verplichtstelling voortvloeit uit de Wet op het notarisambt en dat in deze wet een groot aantal artikelen uit de Wet verplichte beroepspensioenregeling van toepassing is verklaard (artikel 113c Wet op het notarisambt). In het kader van een goede governance en integriteit is allereerst artikel 42 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling van belang. Dit artikel betreft het inrichten van de organisatie op een wijze dat een goed bestuur is gewaarborgd. In dit artikel wordt ook bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld. Die regels kunnen in het bijzonder betrekking hebben op de naleving van in de algemene maatregel van bestuur aan te wijzen principes voor goed fondsbestuur. Met ingang van 1 juli 2014 wordt de Code Pensioenfondsen, die in september 2013 is opgesteld door de Pensioenfederatie en de STAR, hier als regelgevend kader beschouwd. De Code Pensioenfondsen heeft in norm 72 t/m 76 regels opgenomen ten aanzien van integer handelen, die grotendeels betrekking hebben op de gedragscode of daarin op te nemen bepalingen. De Code Pensioenfondsen bepaalt voorts onder meer dat een bestuur er voor zorg moet dragen dat alle betrokkenen bij het fonds de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard (norm 42). Dit kan gaan om onregelmatigheden zowel binnen het pensioenfonds als bij partijen aan wie taken worden uitbesteed. De Code Pensioenfondsen bepaalt verder dat het bestuur er voor zorg moet dragen dat degenen die financieel afhankelijk zijn van het fonds zonder gevaar voor hun positie de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen het pensioenfonds (norm 43). De wettelijke verplichting voor integer handelen bij een beroepspensioenfonds is opgenomen in artikel 138 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Dit artikel bepaalt dat een fonds zijn organisatie zodanig inricht dat een beheerste en integere bedrijfsvoering wordt gewaarborgd. Integriteitsbeleid juni /14

6 Artikel 138 is verder uitgewerkt in het Besluit Financieel toetsingskader pensioenfondsen (verder: besluit FTK), in het bijzonder de artikelen 18 t/m 22 en 36. Met name de artikelen 18 (beheerste bedrijfsvoering), 19 (integriteitsrisico s) en 20 (belangenverstrengeling) zijn relevant. Artikel 18 van het besluit FTK betreft de beheerste bedrijfsvoering van het fonds. Een fonds beschikt over goede administratieve en boekhoudkundige procedures en adequate interne controlemechanismen, stelt beleid op ten aanzien van de beheersing van te lopen risico s en draagt zorg voor de uitvoering van dat beleid. In artikel 19 van het besluit FTK wordt het bovenstaande nader uitgewerkt voor het integriteitsrisico. Een fonds draagt zorg voor een systematische analyse van integriteitsrisico s en stelt aan de hand van deze analyse een integriteitsbeleid vast en draagt zorg voor de uitvoering van dat beleid. In artikel 20 van het besluit FTK is het onderwerp belangenverstrengeling geregeld. Dit artikel bepaalt dat een fonds beschikt over procedures en maatregelen met betrekking tot het tegengaan van verstrengeling van privé-belangen met de belangen van het fonds van personen die het beleid van het fonds bepalen, leden van het orgaan dat is belast met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van het fonds en andere werknemers of andere personen die in opdracht van het fonds op structurele basis werkzaamheden voor het fonds verrichten. Het artikel bepaalt eveneens dat een fonds beschikt over een gedragscode die voor bestuurders en medewerkers van het fonds voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie of zaken. Naast de integere bedrijfsvoering is de betrouwbaarheid van bestuurders en andere (medebeleidsbepalers van groot belang voor de integriteit van een fonds. Artikel 110 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling bevat een uitvoerige bepaling hieromtrent. Fondsen moeten immers geleid worden door betrouwbare en integere bestuurders. Bestuurders en andere (mede)beleidsbepalende personen worden derhalve door de financiële toezichthouders bij aanvang, en wanneer verder noodzakelijk wordt geacht, getoetst op onder meer hun betrouwbaarheid. De Wet verplichte beroepspensioenregeling kent overigens geen definitie van een beheerste en integere bedrijfsvoering. De Wet financieel toezicht (Wft) kent een dergelijke omschrijving wel. Onder de waarborging van een beheerste en integere bedrijfsvoering wordt in artikel 4:11 Wft verstaan dat: a. belangenverstrengeling wordt tegengegaan; b. wordt tegengegaan dat de financiële onderneming of haar werknemers strafbare feiten of andere wetsovertredingen begaan die het vertrouwen in de financiële onderneming of in de financiële markten kunnen schaden; c. wordt tegengegaan dat wegens haar cliënten het vertrouwen in de financiële onderneming of in de financiële markten kan worden geschaad; en d. wordt tegengegaan dat andere handelingen door de financiële onderneming of haar werknemers worden verricht die op een dusdanige wijze ingaan tegen hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, dat hierdoor het vertrouwen in de financiële onderneming of in de financiële markten ernstig kan worden geschaad. Dit artikel geeft aan dat een financiële onderneming in overeenstemming dient te handelen met (ongeschreven) regels. Het bestuur ziet toe op effectieve handhaving van deze verboden en ongewenste handelingen/gedrag. Integriteitsbeleid juni /14

7 Dat vereist naast het hebben van een effectieve compliancefunctie ook het bevorderen van een integere cultuur; speciaal aandachtspunt daarbij is een proces waarin fouten en overtredingen tijdig en veilig gemeld kunnen worden. 3 De compliancefunctie is voor pensioenfondsen niet specifiek geregeld, maar wel bijvoorbeeld voor beleggingsondernemingen in artikel 31c van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). De compliancefunctie dient ingevolge artikel 31c van het Bgfo onafhankelijk en effectief te opereren en heeft als taak: a. het controleren van de naleving van wettelijke regels en van interne regels die de beheerder of de beleggingsonderneming zelf heeft opgesteld; b. het adviseren van de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheren van icbe s, het verlenen van beleggingsdiensten of het verrichten van beleggingsactiviteiten bij de naleving van wettelijke regels en interne regels; c. het toezien op de deugdelijkheid en effectiviteit van de interne regels en procedures; d. het beoordelen van de effectiviteit van de procedures die zijn opgesteld en maatregelen die zijn genomen om gesignaleerde onvolkomenheden bij de naleving van wettelijke regels en interne regels op te heffen; en e. het tenminste jaarlijks rapporteren aan de personen die het dagelijks beleid van de beheerder of de beleggingsonderneming bepalen en aan het orgaan, indien aanwezig, dat is belast met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de beheerder of de beleggingsonderneming inzake aangelegenheden met betrekking tot de naleving van wettelijke regels en interne regels. In de jaarlijkse rapportage wordt met name vermeld of maatregelen zijn genomen in het geval van gesignaleerde tekortkomingen. Voorts is bepaald dat de compliance officer beschikt over de nodige autoriteit, middelen, deskundigheid en toegang tot alle noodzakelijke informatie om haar taken onafhankelijk en effectief te kunnen uitoefenen. 4.2 Toezicht De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor het toezicht op de integere bedrijfsvoering bij fondsen. De Financiële Instelling Risicoanalyse Methode DNB (FIRM) is een geïntegreerde methode voor de analyse van risico s bij alle typen ondernemingen waarop DNB toezicht houdt. De risicoanalyse wordt door DNB gebruikt om inzicht te krijgen in de risico s die samenhangen met de activiteiten die een fonds uitvoert en de mate waarin deze een potentiële bedreiging kunnen vormen voor de toezichtdoelstellingen (waaronder dus integriteit). Op basis daarvan worden door DNB prioriteiten gesteld. Het risicogebaseerd toezicht van DNB focust zich op vier kernpunten: Solvabiliteit; Liquiditeit; Organisatie en beheersing; Integere bedrijfsvoering. 3 Zie onder meer mr. dr. R.M.J.M. de Greef en mr. drs. E.J. Weller: Compliance bij fondsen: een risk-based approach, p Tijdschrift voor Compliance en het Rapport van de Werkgroep Integriteit Pensioenfondsen Kijken in de Spiegel, 21 mei 2013, p. 40. Integriteitsbeleid juni /14

8 FIRM (nu: FOCUS) werkt bovenstaande kernpunten verder uit in risico s. Een van de risico's is het integriteitsrisico (naast matching-/renterisico s, marktrisico s, kredietrisico s, verzekeringstechnische risico s, omgevingsrisico s, operationele risico s, uitbestedingsrisico s, juridische risico s, IT-risico s en strategie en beleid). Het integriteitsrisico is nader gespecificeerd als: 1. Benadeling van derden; 2. Voorwetenschap; 3. Witwassen; 4. Terrorismefinanciering; 5. Fraude; 6. Onoorbaar handelen. Pensioenfondsen worden voorts door DNB geïnformeerd over de verwachtingen die de toezichthouder heeft ten aanzien van bepaalde aspecten van de integere en beheerste bedrijfsvoering dan wel belangenverstrengeling. Deze verwachtingen kunnen bijvoorbeeld blijken uit de zogeheten sectorbrieven naar aanleiding van themaonderzoeken, de vraagstelling in de self assessment documenten die pensioenfondsen ontvangen of de Q&A s die op de website van DNB worden gepubliceerd. Een voorbeeld in dit verband is de Q&A inzake Onafhankelijkheid (mede-)beleidsbepalers pensioenfondsen van 2 augustus DNB verwacht onder meer dat bestuurders onafhankelijk in mind zijn. Dit betekent dat bestuurders zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van eventuele deelbelangen: ze zijn zelfstandig in hun gedrag en durven eigen standpunten tegenover anderen (en enig deelbelang) te handhaven en te verdedigen in het belang van het pensioenfonds. Het is van belang dat zij objectief en kritisch opereren. Het is voor pensioenfondsbestuurders en - toezichthouders daarnaast belangrijk dat zij onafhankelijk zijn en zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van de uitvoeringsorganisatie, zoals vastgelegd in artikel 20 Besluit FTK. Daarnaast wordt door DNB ingegaan op de zogeheten dubbele petten problematiek in pensioenfondsbesturen. DNB verwacht dat in dit kader dat belangenverstrengeling een bespreekbaar onderwerp is binnen het pensioenfonds én dat de risico s rondom de combinatie van functies beheerst worden. Ook een transparant besluitvormingsproces kan de schijn van belangenverstrengeling wegnemen. 5. Integriteitsrisico s van het fonds Voor wat betreft het integriteitsbeleid sluit het fonds aan bij hetgeen volgens artikel 4:11 Wft onder de waarborging van een beheerste en integere bedrijfsvoering wordt verstaan (zie hoofdstuk 4). De beheersing van het integriteitsrisico s kan zich in de visie van het bestuur van SNPF onmogelijk richten op controle van naleving van alle wettelijke en interne regels, alsmede het in het kader van de integriteit eveneens van belang zijnde ongeschreven recht. Daarom is gekozen voor een zogenaamde risk-based approach 5, waarbij de risicobereidheid mede de keuze bepaalt in welke mate risico s (minimaal) zullen worden beheerst. Het bestuur sluit hierbij aan bij de aanpak vanuit de risiconadering van DNB in het kader van FIRM/FOCUS. Periodiek verricht het fonds een risicoanalyse (mede op basis van de in FIRM) onderkende risico s op het door haar gevoerde beleid. Met het integriteitsbeleid wordt invulling gegeven aan de in het FIRM model benoemde integriteitsrisico s. Het fonds heeft thans nog geen uitgebreide analyse uitgevoerd mr. dr. R.M.J.M. de Greef en mr. drs. E.J. Weller: Compliance bij fondsen: een risk-based approach, Tijdschrift voor Compliance, december 2013, p. 331 e.v.. Integriteitsbeleid juni /14

9 Wel heeft het fonds de volgende integriteitsrisico s geïdentificeerd: Risico op benadeling van derden; Risico op witwassen en terrorismefinanciering; Risico op fraude; Risico op onoorbaar handelen, hierbij heeft bestuur de volgende subrisico s onderkend: o niet vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens; o niet ethisch beleggingsbeleid; o niet aan de kaak kunnen stellen van incidenten of misstanden door personen die te goeder trouw zijn. Daarnaast heeft het fonds het risico op belangenverstrengeling als een risico onderkend dat meegenomen kan worden in het integriteitsbeleid. Naast het risico op verstrengeling van de belangen van het fonds en privébelangen (in de zin van artikel 20 van het Besluit FTK) ziet het fonds ook het risico op verstrengeling van belangen van het fonds en de stakeholders. De betreffende risico s zijn hieronder verder uitgewerkt. Daarbij is tevens aangegeven welke maatregelen zijn genomen om, zoveel als mogelijk, deze risico s in te perken dan wel te voorkomen dat deze risico s zich in de toekomst voordoen. Het toepassen van beheersmaatregelen draagt naar het oordeel van het bestuur bij aan het mitigeren van de integriteitsrisico s tot een aanvaardbaar en verantwoord niveau. 5.1 Risico op benadeling van derden Onder benadeling van derden wordt verstaan: het verrichten van handelingen met bedrieglijke benadeling van de rechten van derden tot gevolg. Het risico betreft de benadeling van derden door (het nalaten van) handelingen van verbonden personen en het daaraan verbonden reputatierisico. Beheersmaatregelen De toetsing van de betrouwbaarheid van (kandidaat-)bestuursleden en (kandidaat-) leden van de raad van toezicht door DNB; Overige screeningsmaatregelen van medewerkers, management en derde partijen; De klachtenregelingen reglement geschillencommissie van het fonds; De incidentenregeling van het fonds; De klokkenluidersregeling van het fonds; Vier-ogenprincipe, te weten een controlemethode waarbij twee verschillende personen of partijen ieder afzonderlijk en zelfstandig de benodigde gegevens verifiëren. Bekendmaking Het bestaan van deze maatregelen wordt periodiek onder de aandacht gebracht van de betrokken personen. Zij zijn voor betrokkenen digitaal raadpleegbaar. 5.2 Risico op witwassen en terrorismefinanciering Onder witwassen wordt verstaan: Het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen vermogensbestanddelen te verbergen met als doel het illegaal verkregen vermogen te kunnen besteden en investeren zonder dat bewezen kan worden dat het van criminele afkomst is en te voorkomen dat het geld in beslag genomen wordt. Onder terrorismefinanciering wordt verstaan: het verkrijgen, verschaffen, verplaatsen en aanwenden van geld of andere waardevolle in geld om te zetten middelen door personen of organisaties die zelf terroristische activiteiten ontplooien of door hen die dit ondersteunen. Integriteitsbeleid juni /14

10 Het risico is dat het fonds of de door het fonds aangestelde vermogensbeheerders op het terrein van de beleggingen zaken doen met personen, organisaties of instellingen die in verband gebracht zijn met witwaspraktijken en terrorismefinanciering en daardoor de goede naam en/of de belangen van het fonds of derden (kunnen) worden geschaad. Beheersmaatregelen Identificatie en verificatie van relaties; Screening van deelnemers en relaties aan nationale en internationale sanctielijsten; Selectieproces bij aanstelling externe vermogensbeheerders (uitbestedingsbeleid). Bekendmaking Het bestaan van deze maatregelen wordt periodiek onder de aandacht gebracht van de betrokken personen. 5.3 Risico op fraude Onder fraude wordt verstaan: met het oogmerk om zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iets of iemand bewegen tot de afgifte van een (financieel) goed, tot het ter beschikking stellen van gegevens van geldswaarde in het handelsverkeer, tot het aangaan van een schuld. Van interne fraude is sprake als de fraude plaatsvindt bij het fonds. Van externe fraude is sprake als de fraude plaatsvindt bij een derde. Het risico bestaat dat door frauduleus handelen de reputatie en/of de belangen van het fonds of van belanghebbenden of derden worden geschaad. Beheersmaatregelen De toetsing van de betrouwbaarheid van (kandidaat) bestuursleden en (kandidaat) leden van de raad van toezicht door DNB; De klachtenregeling en het reglement geschillencommissie van het fonds; De incidentenregeling van het fonds; De klokkenluidersregeling van het fonds; Vier-ogenprincipe, te weten een controlemethode waarbij twee verschillende personen of partijen ieder afzonderlijk en zelfstandig de benodigde gegevens verifiëren; Selectieproces bij aanstelling externe vermogensbeheerders (uitbestedingsbeleid); Anti-fraude controles van de externe accountant in het kader van het jaarwerk. Bekendmaking Het bestaan van deze maatregelen wordt periodiek onder de aandacht gebracht van de betrokken personen. 5.4 Risico op onoorbaar handelen Onder onoorbaar handelen wordt verstaan: alle andere handelingen welke anderszins ontoelaatbaar en/of onbetamelijk zijn en welke een gevaar voor aantasting van de reputatie of bestaande of toekomstige bedreiging van vermogen of resultaat van het fonds kunnen opleveren. Integriteitsbeleid juni /14

11 Hierbij heeft het fonds de volgende subrisico s onderkend: a. Niet vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens; b. Niet ethisch beleggingsbeleid; c. Niet aan de kaak kunnen stellen van incidenten of misstanden door personen die te goeder trouw zijn. a. (Sub)risico op niet vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens Het niet vertrouwelijk omgaan met door de werkgever of door de (gewezen) deelnemers of pensioengerechtigden verstrekte persoonsgegevens kan er toe leiden dat de belangen van de betrokken en/of het fonds worden geschaad. Beheersmaatregelen De bepalingen die zijn opgenomen in de bewerkersovereenkomst die is opgemaakt ten behoeve van de uitbesteding van de pensioenuitvoering met TKP; Procedures met betrekking tot mutatie van pensioenaanspraken en -rechten in het geautomatiseerde systeem van TKP; Gedragscode, algemene gedragsregel ter zake van vertrouwelijke informatie; De incidentenregeling van het fonds; De klokkenluidersregeling van het fonds; Contractuele waarborgen bij uitbesteding van taken; Bekendmaking Het bestaan van deze maatregelen wordt periodiek onder de aandacht gebracht van de betrokken personen. b. (Sub)risico op niet ethisch beleggingsbeleid Niet ethisch beleggingsbeleid brengt een reputatierisico met zich mee als gevolg van bijvoorbeeld door de deelnemers of algemene publieke opinie als niet of onvoldoende ervaren ethische beleggingsbeleid door het fonds. Beheersmaatregelen Het beleid van het fonds is om investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie te vermijden. Een beleid maatschappelijk verantwoord beleggen, jaarlijkse evaluatie en de monitoring hiervan. Dit beleid is op dit moment nog niet ontwikkeld; maar staat voor eind 2014 geagendeerd. Vanaf dat moment zal deze beheersmaatregel derhalve van kracht zijn. Bekendmaking Het bestaan van deze maatregelen wordt periodiek onder de aandacht gebracht van de betrokken personen. c. (Sub)risico op het niet aan de kaak kunnen stellen van incidenten of misstanden Een derde subrisico betreft het risico dat gebeurtenissen en/of handelingen (incidenten/misstanden) niet aan de kaak gesteld (kunnen) worden, waardoor de belangen van belanghebbenden en/of het fonds geschaad kunnen worden. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan: - Operationele incidenten; - Strafbare feiten; - Schending wet- en regelgeving; Integriteitsbeleid juni /14

12 - Bewust onjuist informeren van publieke organen of pers; - Ongewenst gedrag/seksuele intimidatie. Beheersmaatregelen De incidentenregeling van het fonds; De klokkenluidersregeling van het fonds. Bekendmaking Het bestaan van deze maatregelen wordt periodiek onder de aandacht gebracht van de betrokken personen. 5.5 Risico op belangenverstrengeling Belangenverstrengeling duidt op een situatie waarbij iemand meerdere belangen vertegenwoordigd die een zodanige invloed op elkaar uitoefenen dat de integriteit van het ene of het andere belang in het geding komt. In deze is het volgende risico onderkend: - Verstrengeling van belangen van het fonds en privébelangen; Verstrengeling van belangen van het fonds en privébelangen Het risico bestaat dat door handelingen of gedragingen de besluitvorming van bestuurders of medewerkers van de uitvoeringsorganisatie ongewenst wordt beïnvloed, waardoor het fonds financiële schade of reputatieschade kan oplopen. Dit zou zich kunnen voordoen door: - Het aanvaarden van relatiegeschenken, uitnodigingen e.d.; - Het geven van relatiegeschenken; - Het hebben van financiële belangen in zakelijke relaties; - Het hebben van nevenfuncties. Beheersmaatregelen Gedragscode van het fonds, inclusief de daarin opgenomen sancties; De incidentenregeling van het fonds; De klokkenluidersregeling van het fonds; Reglement nevenfuncties. Bekendmaking Het bestaan van deze maatregelen wordt periodiek onder de aandacht gebracht van de betrokken personen. 6. Compliance Het begrip compliance werd voor pensioenfondsen in 2008 geïntroduceerd in de Modelgedragscode van de pensioenkoepels. Compliance werd destijds gedefinieerd als 'het toezien op de naleving van wettelijke regels en regels die het pensioenfonds zelf heeft opgesteld met het oogmerk reputatieschade te voorkomen'. Een bredere blik binnen de financiële sector, leerde dat de compliance functie geëvolueerd is van het monitoren van wet- en regelgeving in enge zin -aanvankelijk beperkt tot marktmisbruik, wet- en regelgeving- richting het voeren van regie en formuleren van beleid op het gebied van compliance en het monitoren van een integere organisatie. Het gaat er om de naleving van wet- en regelgeving en van de bijbehorende bedrijfscultuur in brede zin te bevorderen. Integriteitsbeleid juni /14

13 Compliance is het geheel van maatregelen dat zich richt op de implementatie, handhaving en naleving van externe wet- en regelgeving, alsmede op de interne procedures en gedragsregels om te voorkomen dat de reputatie en integriteit van een pensioenfonds worden aangetast. Met compliance beoogt SNPF de integriteit van het bestuur, de directie, de medewerkers en het fonds zelf te waarborgen. Dit geldt ook voor de naleving van interne regels en externe wet- en regelgeving. Op die manier dragen alle betrokkenen bij aan een goede reputatie en de betrouwbaarheid van het fonds. Gedragsregels geven duidelijkheid over wat SNPF onder integer handelen verstaat. Op basis van rapportages van de compliance officer vergewist het bestuur van het fonds zich er periodiek van dat het fonds, het bestuur, de directie en de medewerkers zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. Om aan de compliance invulling te geven is een compliance officer aangesteld. De compliance officer faciliteert, adviseert en toetst het bestuur en management bij het implementeren en onderhouden van compliance. De compliance officer rapporteert rechtstreeks aan het bestuur. Een rapportage met zijn bevindingen wordt periodiek aan het bestuur aangeboden en met hen besproken. Als daartoe aanleiding bestaat, dan rapporteert de compliance officer aan de raad van toezicht. Overige taken van de compliance officer: Adviseren van de verbonden personen (of een bepaalde groep personen) bij de naleving van de wettelijke en interne regels, alsmede de ongeschreven regels in de zin van artikel 4:11, lid d Wft; Het gevraagd dan wel ongevraagd adviseren en informeren over de gedragscode, integere bedrijfsvoering, uitbesteding en zorgplicht; Het fungeren als meldpunt voor overtredingen van wettelijke en interne regels (m.u.v. misstanden die in het kader van de Klokkenluidersregeling aan een ander dan de compliance officer worden gemeld), alsmede regels van ongeschreven recht, die vallen binnen het integriteitsbeleid van het fonds en overige integriteitsissues; Het registreren, analyseren en onderzoeken van de gemelde overtredingen; Het desgevraagd adviseren van het bestuur over gemelde overtredingen en eventueel te nemen sancties; Het toezien op de deugdelijkheid en effectiviteit van de interne regels en procedures; Het beoordelen van de effectiviteit van de procedures die zijn opgesteld en maatregelen die zijn genomen om gesignaleerde onvolkomenheden bij de naleving van de wettelijke regels en interne regels op te heffen; Het halfjaarlijks rapporteren aan het bestuur, waarbij ernstige compliance-incidenten onmiddellijk aan het bestuur worden gemeld; In de halfjaarlijkse rapportage vermelden of maatregelen zijn genomen in geval van gesignaleerde tekortkomingen; Jaarlijks opvragen en archiveren van de verklaringen van naleven van alle aan het pensioenfonds verbonden personen; Het vastleggen van nevenfuncties. Rol bestuursbureau Taken die op dit gebied door het bestuursbureau worden vervuld, zijn: Onderhouden van de contacten met de externe toezichthouders, DNB en AFM; Actualiseren van compliance-regelingen (na advies van de compliance officer); Het (laten) uitvoeren van de screening van nieuwe medewerkers; Integriteitsbeleid juni /14

14 Het monitoren van de het wettelijk kader en toezichtskader en bevorderen dat aan compliance gerelateerde (nieuwe) regelgeving onder de aandacht van het bestuur van het fonds wordt gebracht en wordt geborgd in de bedrijfsprocessen. Uitbesteding Het fonds heeft het vermogensbeheer en de pensioenadministratie uitbesteed. In de overeenkomst met de partijen aan wie is uitbesteed zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot een beheerste en integere bedrijfsvoering. Het bestuur gaat jaarlijks na of de partijen compliant zijn. Voorafgaand aan de jaarlijkse evaluatie van de partijen aan wie is daartoe bij iedere afzonderlijke partijen verklaringen opgevraagd ten aanzien van het beschikken over: - Een gedragscode; - Een incidentenregeling; - Een klokkenluidersregeling; - Beleid ter voorkomen van belangenverstrengeling. Tevens wordt nagegaan of de partijen aan wie het fonds uitbesteed periodiek kenbaar maken bij de relevante medewerkers. 7. Inwerkingtreding beleid Het integriteitsbeleid is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 26 juni 2014 en treedt per 1 juli 2014 in werking. Integriteitsbeleid juni /14

Stichting Metro Pensioenfonds

Stichting Metro Pensioenfonds Stichting Metro Pensioenfonds Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Vorige versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2015 Stichting Metro Pensioenfonds Integriteitsbeleid, versie maart

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

Integriteitbeleid. Risicoanalyse

Integriteitbeleid. Risicoanalyse Integriteitbeleid Inleiding Integriteit is een wezenlijk kenmerk van een professionele en betrouwbare organisatie. Het bevordert niet alleen de efficiëntie, de interne transparantie en samenwerking, maar

Nadere informatie

Analyse belangenverstrengeling

Analyse belangenverstrengeling Analyse belangenverstrengeling Besproken in de bestuursvergadering van 7 mei 2015 Versie 31 mei 2015 Opgesteld door Mol & Pensioen 1 Inleiding Van belangenverstrengeling is sprake wanneer persoonlijke

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN. Integriteitsbeleid - Bpf Tex

INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN. Integriteitsbeleid - Bpf Tex INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN Juli 2014 Integriteitsbeleid - Bpf Tex H OOFDSTUK 1 AAN L E I DI NG Het bestuur van

Nadere informatie

Integriteitbeleid. December 2011

Integriteitbeleid. December 2011 Integriteitbeleid December 2011 1 Inhoudsopgave A. Inleiding A.1 Waarom Integriteitbeleid A.2 Doelgroep Integriteitbeleid A.3 Definitie Integriteitrisico B. Doel en methodiek analyse integriteitrisico

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer Compliance Charter Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3 Missie van compliance 6 4 Belangrijkste

Nadere informatie

Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson. I Toelichting op de Gedragscode

Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson. I Toelichting op de Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson Gedragscode 2015 I Toelichting op de Gedragscode De verbonden personen (bestuursleden, leden VO, ambtelijk secretaris en de interne administrateur) dienen jaarlijks een

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Pagina 1 van 6 Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële)

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor uitvoeringsorganisaties

Compliance Charter. Voor uitvoeringsorganisaties Compliance Charter Voor uitvoeringsorganisaties September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3 Missie van compliance 6 4 Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden compliance

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Compliance Charter Januari 2017 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 2 2 Definitie en reikwijdte... 2 3 Missie van compliance... 2 Integriteit van het bestuur... 3 Integere bedrijfsvoering...

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Charter Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling Stichting Metro Pensioenfonds Incidenten- en Klokkenluidersregeling Onderdeel van het Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Vorige versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2015 Stichting

Nadere informatie

Compliancerapportageformat

Compliancerapportageformat Compliancerapportageformat voor middelgrote fondsen en uitvoeringsorganisaties Mei 2009 1 Inleiding In deze periodieke compliancerapportage over de periode rapporteert de Compliance

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die op grond van de statuten en de desbetreffende bepalingen

Nadere informatie

Integriteitplan. Stichting Pensioenfonds Wonen

Integriteitplan. Stichting Pensioenfonds Wonen Integriteitplan Stichting Pensioenfonds Wonen Juni 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en juridisch kader... 3 1.1 Aanleiding en juridisch kader... 3 1.2 Doelstelling integriteitsbeleid... 6 1.3

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid 2015

Uitbestedingsbeleid 2015 Uitbestedingsbeleid 2015 versie 16 juni 2015 1 1. Inleiding Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue (verder: TrueBlue) heeft uit strategische overwegingen delen van haar bedrijfsprocessen en activiteiten

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Incidenten- regeling

Incidenten- regeling Incidentenregeling Uitgave januari 2015 Incidentenregeling (januari 2015) Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert in geval van melding van een (dreigend) Incident.

Nadere informatie

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd.

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. INCIDENTENREGELING Artikel 1. Definities 1. Bestuur: het bestuur van het fonds. 2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. 3. Fonds: Stichting

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Incidentenregeling Januari 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Regelgeving... 2 Samenhang interne regelingen... 2 Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Melden incidenten...

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 22 maart 2017, PF17-058] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Incidentenregeling

Fondsdocumenten SNPF. Incidentenregeling Fondsdocumenten SNPF Incidentenregeling Incidentenregeling Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden

Nadere informatie

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink Workshop Pensioenfondsen Gert Demmink 13 november 2012 Integere Bedrijfsvoering Integere bedrijfsvoering; Bas Jennen Bestuurderstoetsingen; Juliette van Doorn Integere bedrijfsvoering, beleid & uitbesteding

Nadere informatie

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V.

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 1. Inleiding Het Risk & Compliance Charter (charter) bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden

Nadere informatie

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP)

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Inleiding Deze incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een incident

Nadere informatie

INTEGRITEITSBELEID Bestuursbureau Stichting pensioenfonds Werk en (re)integratie 1-3-2012

INTEGRITEITSBELEID Bestuursbureau Stichting pensioenfonds Werk en (re)integratie 1-3-2012 INTEGRITEITSBELEID Bestuursbureau Stichting pensioenfonds Werk en (re)integratie 1-3-2012 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 3 INTEGRITEITSBELEID PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE 4 1. Aanleiding 4 2. Doelstelling

Nadere informatie

FOR INTERNAL USE ONLY. Incidentenregeling

FOR INTERNAL USE ONLY. Incidentenregeling Incidentenregeling Uitgave 1 juli 2015 2015-002042 -2- Incidentenregeling van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert

Nadere informatie

Integriteitsbeleid. Stichting Pensioenfonds DHV

Integriteitsbeleid. Stichting Pensioenfonds DHV Integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds DHV december 2010 Integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds DHV dossier : pf977 registratienummer : pf977 versie : 2 december 2010 Stichting Pensioenfonds DHV

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

Gedragscode en integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Gedragscode en integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot en integriteitsbeleid Versie: 25-09-2014 Pagina 1/15 en integriteitsbeleid INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Doel van de gedragscode...4 Artikel 3. Normen...4 Artikel 4. Vertrouwelijkheid...5

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

Integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 april 2016

Integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 april 2016 Integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 april 2016 1 Inhoud INTEGRITEITSBELEID STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DIERENARTSEN... 3 1. AANLEIDING...

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA INTEGRITEITSBELEID 1 JANUARI 2016

STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA INTEGRITEITSBELEID 1 JANUARI 2016 STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA INTEGRITEITSBELEID 1 JANUARI 2016 21 december 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3 2. Doelstelling...3 3. Organisatie van het pensioenfonds...4 4. Reikwijdte

Nadere informatie

Belangenverstrengeling: een belangwekkend thema

Belangenverstrengeling: een belangwekkend thema Belangenverstrengeling: een belangwekkend thema Pensioenfondsen beschikken gezamenlijk over circa 1000 miljard euro. Vrijwel alle werkzaamheden in het kader van het beheer van dit omvangrijke vermogen en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie INTEGRITEITSBELEID 2015

Stichting Pensioenfonds Recreatie INTEGRITEITSBELEID 2015 Stichting Pensioenfonds Recreatie INTEGRITEITSBELEID 2015 8 september 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Organisatie van het pensioenfonds... 3 4. Reikwijdte van het integriteitsbeleid...

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Pensioenfonds Legal & General Eigenaar regeling: Bestuur Auteur: A.H.M. Dasselaar /Compliance Officer 1 Documenthistorie Versie Status Datum Omschrijving 0.1 concept 01-08-2016

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

Integriteitplan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ)

Integriteitplan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Integriteitplan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Integriteitbeleid Inleiding In het kader van de beheerste en integere bedrijfsvoering heeft het bestuur

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Concept ter bespreking : [10-01-2017] Vastgesteld door de Directie : [10-01-2017] Vastgesteld

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds UWV

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds UWV Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds UWV Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een Incident binnen Pensioenfonds

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS ABBOTT NEDERLAND INTEGRITEITSBELEID 2016

STICHTING PENSIOENFONDS ABBOTT NEDERLAND INTEGRITEITSBELEID 2016 STICHTING PENSIOENFONDS ABBOTT NEDERLAND INTEGRITEITSBELEID 2016 31 MAART 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Organisatie van het pensioenfonds... 5 4. Reikwijdte van het integriteitsbeleid...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Incidentenregeling 2014

Stichting Pensioenfonds ANWB. Incidentenregeling 2014 Stichting Pensioenfonds ANWB Incidentenregeling 2014 Documentbeheer en goedkeuring Versiebeheer Versie Auteur Datum Revisie 0.1 T. Barlage 18 06 2014 Karst van der Meulen (27 06 2014) 0.2 T. Barlage 02

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in deze incidentenregeling worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

Integriteitsbeleid. 25 februari 2016 Pagina 1 van 11

Integriteitsbeleid. 25 februari 2016 Pagina 1 van 11 Integriteitsbeleid 25 februari 2016 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Risicoanalyse...3 3. Integriteit en (gedrags)regels...4 4. Implementatie beheersmaatregelen en monitoring...7 5. Rapportage...8

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

Integriteitsbeleid. 1 Inleiding

Integriteitsbeleid. 1 Inleiding Integriteitsbeleid 1 Inleiding In het kader van een beheerste en integere bedrijfsvoering heeft het bestuur van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart een integriteitsbeleid vastgesteld.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland INTEGRITEITSBELEID 2015

Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland INTEGRITEITSBELEID 2015 Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland INTEGRITEITSBELEID 2015 10 november 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Organisatie van het pensioenfonds... 4 4. Reikwijdte van het integriteitsbeleid...

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Integriteitsbeleid. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. November 2016

Integriteitsbeleid. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. November 2016 Integriteitsbeleid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven November 2016 1 Inhoud Samenhang... 3 Integriteit algemeen... 5 Generieke beheersing: HR... 7 Generieke

Nadere informatie

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Benne van Popta (voorzitter Detailhandel) Steffanie Spoorenberg (adviseur Atos Consulting) Agenda 1. Risicomanagement 2. Risicomanagement vanuit

Nadere informatie

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling InterUM BV; gelet op het belang dat InterUM BV hecht aan het voeren van een deugdelijk

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Preambule De klokkenluidersregeling/ regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Vitus

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 22 maart 2017, PF17-058] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Integriteitsbeleid. Pensioenfonds Metaal en Techniek. Rijswijk

Integriteitsbeleid. Pensioenfonds Metaal en Techniek. Rijswijk Integriteitsbeleid Pensioenfonds Metaal en Techniek Rijswijk Inhoud Integriteitsbeleid Pensioenfonds Metaal en Techniek 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling integriteitsbeleid... 3 3. PMT en toepasselijkheid...

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden misstanden Stichting Pensioenfonds PostNL (Vastgesteld 2 november 2017)

Regeling melden vermoeden misstanden Stichting Pensioenfonds PostNL (Vastgesteld 2 november 2017) Regeling melden vermoeden misstanden Stichting Pensioenfonds PostNL (Vastgesteld 2 november 2017) Vastgesteld in de bestuursvergadering van [2 november 2017] 1 Inhoud Inleiding... 3 Regelgeving... 3 Samenhang

Nadere informatie

Integriteitsbeleid Stichting Bpf Zoetwaren

Integriteitsbeleid Stichting Bpf Zoetwaren Integriteitsbeleid Stichting Bpf Zoetwaren Memo Integriteitsbeleid; september 2015 pag. 1 Inhoud Integriteitsbeleid Bpf Zoetwaren 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling integriteitsbeleid... 3 3. Bpf Zoetwaren

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds UWV. Gedragscode

Stichting Pensioenfonds UWV. Gedragscode Stichting Pensioenfonds UWV Gedragscode 2015 Gedragscode Stichting Pensioenfonds UWV Deze Code is gebaseerd op de Modelgedragscode voor pensioenfondsen. Deze Code is onderdeel van het Integriteitbeleid

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Versie

Gedragscode. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Versie Gedragscode Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart Versie 2016.1 Artikel 1. Definities In deze gedragscode wordt verstaan onder: 1.1. Bestuur: Het bestuur van het fonds. 1.2. Compliance:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

APF Gedragscode & Compliance Officer

APF Gedragscode & Compliance Officer APF Gedragscode & Compliance Officer Joop Brakenhoff 9 december 2009 Onderwerpen APF gedragscode Algemeen / Doel / Wijzigingen Verbonden personen Insiders Sancties Overige Compliance Officer Functie en

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf. Gedragscode

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf. Gedragscode Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Gedragscode Overwegende De bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die de aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

Gedragscode Pensioenfonds Ecolab. Artikel 1. Definities

Gedragscode Pensioenfonds Ecolab. Artikel 1. Definities Gedragscode Pensioenfonds Ecolab Artikel 1. Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. alle medewerkers van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam

Nadere informatie

Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij. Beleid en procedures ten aanzien van screening

Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij. Beleid en procedures ten aanzien van screening Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij Beleid en procedures ten aanzien van screening De Bilt, 28 september 2010 1 INHOUD BLAD 1. DOELSTELLING SCREENINGSBELEID 2 2. DEFINITIES 2 3. TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs. ( Klokkenluidersregeling )

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs. ( Klokkenluidersregeling ) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs ( Klokkenluidersregeling ) Preambule De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Notariaat

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Notariaat Gedragscode Stichting Pensioenfonds Notariaat Artikel 1. Definities 1.1 Het fonds is: Stichting Pensioenfonds Notariaat, statutair gevestigd te Den Haag. 1.2 Bestuursbureau is: het bestuursbureau van Stichting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 198 Besluit van 2 juni 2014 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Besluit financieel

Nadere informatie

INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER. Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis

INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER. Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis Versie: 2.0 Datum vaststelling: 18 juli 2017 INHOUDSOPGAVE 1 INCIDENT PROCEDURE KLOKKENLUIDER...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank

Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank GEDRAGSCODE Artikel 1. Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. de leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van het pensioenfonds; b. andere (categorieºn)

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Inleiding In de Governancecode voor Woningcorporaties is gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum) IVIPGD12012031408250212 GD1 14.03.2012 0212 Klokkenluidersregeling Stedelijk Dalton Lyceum Regeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk

Nadere informatie

Beleid inzake belangenconflicten

Beleid inzake belangenconflicten Beleid inzake belangenconflicten 2 Wat zijn belangenconflicten Bij het verrichten van beleggingsdiensten en activiteiten kunnen zich belangenconflicten voordoen tussen onder andere een financiële instelling

Nadere informatie

Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR

Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 19 februari 2008 Beschrijving van de bestuurskeuzes van

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie. Verantwoording Code Pensioenfondsen, mei 2016

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie. Verantwoording Code Pensioenfondsen, mei 2016 1 Het bestuur voert voor alle belanghebbenden van het pensioenfonds als goed huisvader de pensioenregeling uit: de regeling in ontvangst nemen, aanvaarden en beheren, de gelden beleggen, de pensioenen

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Notarieel Pensioenfonds

Gedragscode Stichting Notarieel Pensioenfonds Gedragscode Stichting Notarieel Pensioenfonds Artikel 1. Definities 1.1 Pensioenfonds is: Stichting Notarieel Pensioenfonds, statutair gevestigd te Den Haag. 1.2 Verbonden personen zijn: a. leden van het

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Preambule De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Signum biedt een beschrijving

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Hoofdstuk 1. Definities... 4 Hoofdstuk 2. Intern melden... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie