Portfolio EVC kandidaat Verzorgende-IG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portfolio EVC kandidaat Verzorgende-IG"

Transcriptie

1 Portfolio EVC kandidaat Verzorgende-IG Pagina 1 van 55

2 Portfolio EVC kandidaat Overzicht van verworven competenties en kwalificaties Verzorgende-IG Pagina 2 van 55

3 Portfolio, overzicht van verworven competenties. Uitgave Calibris, 2008 Pagina 2 van 55

4 Dit portfolio is van Naam kandidaat: Werkzaam bij: Pagina 3 van 55

5 INHOUDSOPGAVE PORTFOLIO 1. Doel en functie portfolio Deel 1 2. Persoonsgegevens portfoliobezitter 3. Overzicht van leerervaringen 4. Overzicht van werkervaringen 5. Overzicht van overige ervaringen zoals hobby s en vrijwilligerswerk 6. Overzicht bewijzen in relatie tot opleidingsstandaard en kwalificatie-eisen (Quick scan) 7. Bewijzen Deel 2 8. Vragenlijsten per kerntaken Pagina 4 van 55

6 1. DOEL EN FUNCTIE PORTFOLIO Binnen dit project gaat u in een aantal stappen kijken naar de vaardigheden die u beheerst en naar de kennis die u in huis heeft. Of dit op school, op het werk of thuis geleerd is, in Nederland of in een ander land maakt daarbij geen verschil. Alle gegevens verzamelt u in dit portfolio. U maakt hiermee eigenlijk een volledig overzicht van wat u in de afgelopen jaren allemaal geleerd heeft op het gebied van de gezondheidszorg. Het portfolio past binnen een EVC-traject. EVC staat voor het Erkennen Van Competenties. Wat betekent dit? Met een portfolio kunt u aantonen wat u in huis heeft. Het kan zijn dat u op basis van uw ervaring vrijstellingen krijgt voor delen van een opleiding. Of dat een oud diploma vrijstellingen geeft. Ook kan het zo zijn dat u gevraagd wordt een toets te doen, omdat blijkt dat u ervaring heeft, maar dat het bewijsmateriaal daarvoor niet voldoende aanwezig is. Het portfolio geeft dus informatie over wat u al kunt, anders gezegd over welke competenties u al beschikt. Welke stappen worden gezet binnen het EVC-traject? 1. Het traject start met een instructiebijeenkomst. Daarin wordt u verteld hoe u het portfolio kunt gebruiken. In de bijeenkomst gaan we direct aan de slag met een eerste verkenning van uw competenties. In het portfolio noemen we dit de Quick Scan. 2. Vervolgens gaat u zelf aan de slag met het zoeken van bewijsmateriaal. U kunt daarbij denken aan oude diploma s, maar ook aan werkstukken, of verklaringen van uw werkgever. Deel 2 van deze map bevat vragenlijsten die u daarbij helpen. Als u voor een bepaald onderdeel uit de Quick Scan een vraag met ja hebt beantwoord, heeft het zin de vragenlijst met datzelfde nummer erbij te pakken. In deze vragenlijst worden suggesties gegeven voor bewijsmateriaal. Ook wordt met de vragenlijst duidelijk of u echt ervaring heeft voor dat onderdeel. 3. Met een zo goed mogelijk gevuld portfolio krijgt u een interview van één uur met uw trajectbegeleider. Doel van dit gesprek is te bekijken of uw ervaring voldoende duidelijk blijkt uit het portfolio. Het kan zijn dat uw portfolio na dit gesprek klaar is om beoordeeld te worden. Hoe dat in zijn werk gaat zal tegen die tijd duidelijk worden. Als het portfolio nog niet helemaal klaar is komt u voor een tweede gesprek in aanmerking. Ook kan het zijn dat u uitgenodigd wordt om samen met collega s aan het portfolio te werken. Tegen die tijd wordt met u afgesproken wat voor u het meest geschikt zou zijn. In het portfolio wordt steeds gesproken van bewijsstukken. Op de laatste bladzijde van dit portfolio worden voorbeelden gegeven van soorten bewijsmateriaal. Als u vindt dat iets anders ook als bewijs kan dienen, neem dat dan zeker op in het portfolio. Pagina 5 van 55

7 2. PERSOONLIJKE GEGEVENS PORTFOLIOBEZITTER Naam: Adres: Postcode en Woonplaats: Telefoonnummer: Geboortedatum: Nationaliteit: Geboorteplaats en land: Functie: Organisatie en personeelsnummer: Pagina 6 van 55

8 3. OVERZICHT VAN LEERERVARINGEN Naam school / opleiding Richting Vakken Hoeveel jaar / maanden / wanneer Diploma / certificaat / bewijs Pagina 7 van 55

9 4. OVERZICHT VAN WERKERVARINGEN Welke beroepen / Functies / activiteiten Naam en omschrijving Bedrijf / organisatie / Werkplek Welke taken werden uitgevoerd Aantal uren per week Aantal jaren / wanneer Getuigschriften / Referenties / werkgeversverklaringen Bewijsstukken bijgesloten ja / nee Mocht u niet genoeg ruimte hebben voor het beschrijven van de taken, gaat u dan op de achterkant verder of voeg een extra blad in. Geef wel duidelijk aan wat bij wat hoort. Pagina 8 van 55

10 5. OVERZICHT VAN OVERIGE ERVARINGEN ZOALS HOBBY S EN VRIJWILLIGERSWERK Welke taken Naam organisatie Aantal uren per week / maand Datum (van / tot) Referenties Pagina 9 van 55

11 6. OVERZICHT BEWIJZEN IN RELATIE TOT OPLEIDINGSSTANDAARD EN KWALIFICATIE-EISEN Op basis van deze korte checklist kunnen we besluiten of nader onderzoek naar eerder verworven competenties (EVC) zinvol is. Doorgaan met onderzoek in deze EVC procedure is zinvol indien een vraag met ja beantwoord wordt. Doorgaan met de EVC procedure is nadrukkelijk niet zinvol wanneer op alle vragen van een kerntaak nee geantwoord is. In het laatste geval staat in een vroeg stadium en in korte tijd vast dat de kandidaat niet in aanmerking komt voor erkenning van de betreffende kerntaak. Code Quick scan vragen Ja - Nee? Bewijzen? 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan 1.1 Stelt u het zorgplan op? 1.2 Ondersteunt u bij persoonlijke basiszorg? 1.3 Biedt u palliatief-terminale zorg? 1.4 Ondersteunt u bij huishouden en wonen? 1.5 Voert u verpleegtechnische handelingen uit? 1.6 Monitort u de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied? 1.7 Geeft u voorlichting, advies en instructie? 1.8 Hanteert u crisissituaties en onvoorziene situaties? 1.9 Verleent u zorg en ondersteuning in één van de branches? Zo ja, aankruizen welke branche: o Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg; o Gehandicaptenzorg o Geestelijke gezondheidszorg o Kraamzorg. Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Pagina 10 van 55

12 2 Begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan 2.1 Begeleidt u een zorgvrager bij de zelfredzaamheid? 2.2 Begeleidt u een zorgvrager op psychosociaal gebied? 2.3 Begeleidt u een zorgvrager op sociaal-maatschappelijk gebied? 2.4 Begeleidt u een groep zorgvragers op sociaal-maatschappelijk gebied? 2.5 Biedt u begeleiding in één van de branches: (zie 1.9) Zo ja, aankruizen welke branche: o verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg; o gehandicaptenzorg; o geestelijke gezondheidszorg; o kraamzorg. Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken 3.1 Werkt u aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep? 3.2 Werkt u aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg? 3.3 Stemt u de zorgverlening af? 3.4 Evalueert u de zorgverlening? Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Pagina 11 van 55

13 7. BEWIJZEN In het volgende schema kunt u een totaaloverzicht maken van de door u verzamelde bewijsstukken. Daarachter kunt u de gewaarmerkte bewijsstukken voegen. In de eerste kolom staat het nummer van het bewijsstuk. Deze nummers verwijzen ook naar de vragenlijsten in deel 2 van het portfolio (zie de laatste kolom). Uiteraard kunt u meer bewijsmaterialen aanleveren dan in de overzichten kunnen. Maak dan zelf een tabel met dezelfde kolommen. In de tweede kolom van onderstaand schema vermeldt u om wat voor soort bewijsstuk het gaat. In de kolommen daarnaast kunt u de periode, duur en aantal weken invullen. In de laatste kolom zet u de nummers van de kerntaken waarvan u vindt dat het bewijsstuk mee te maken heeft. In het overzicht zijn eerst een aantal voorbeelden opgenomen. Op de volgende bladzijde kunt u zelf het overzicht gaan invullen. Voorbeeld Bewijs nummer Soort bewijsstuk Periode (van tot) Duur (aantal weken, maanden of jaren) Aantal uren per week Kerntaken Voorbeeld 1 Getuigschrift van Verpleeghuis de Mare weken 30 3 Voorbeeld 2 Werkgevers-verklaring van Meerlanden Ziekenhuis jaar 20 1, 4 Voorbeeld 3 Certificaat Cursusinstituut Zorg en welzijn maanden 10 2 Pagina 12 van 55

14 Overzicht bewijsmateriaal Bewijs nummer Soort bewijsstuk Periode (van tot) Duur (aantal weken of maanden) Aantal uren per week Kerntaken Pagina 13 van 55

15 Vervolg Bewijs Nummer Soort bewijsstuk Periode (van - tot) Duur (aantal weken of maanden) Aantal uren per week Kerntaken Pagina 14 van 55

16 Overzicht van mogelijke bewijsstukken: Overgangsbewijzen. Overzichten van eerder gedane opleidingen met vermelding van leerinhoud. Diploma s, certificaten Overzicht bijscholing. Boekenlijst Abonnementen op relevante tijdschriften Taak- en functie omschrijvingen Arbeidscontracten Werkgeversverklaringen Getuigschriften Verklaringen van vrijwilligerswerk Verklaringen van derden Referenties Zelf geschreven werkplanningen Zelf geschreven rapportage en/ of overdrachten Zelf geschreven activiteitenplannen Verslagen van werkoverleg, teambesprekingen, patiënten/cliëntenbesprekingen Overzicht van stage en stage beoordelingen Aftekenlijsten praktijkboekjes. Verklaringen praktijkbegeleiders Verklaringen van afdelingshoofden of hoofd zorg. Notulen van vergaderingen waarin u een rol heeft gespeeld Verklaring van actieve deelname medezeggenschap, ondernemingsraad, vakbondsbesprekingen Pagina 15 van 55

17 Deel 2 Vragenlijsten voor de kandidaat EVC Verzorgende IG Vragenlijsten Verzorgende IG Competenties A. Beslissen en activiteiten initiëren B. Aansturen C. Begeleiden D. Aandacht en begrip tonen E. Samenwerken en overleggen F. Ethisch en integer handelen G. Relaties bouwen en netwerken H. Overtuigen en beïnvloeden I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten M. Analyseren N. Onderzoeken O. Creëren en innoveren P. Leren Q. Plannen en organiseren R. Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten S. Kwaliteit leveren T. Instructies en procedures opvolgen U. Omgaan met verandering en aanpassen V. Met druk en tegenslag omgaan W. Gedrevenheid en ambities tonen X. Ondernemend en commercieel handelen Y. Bedrijfsmatig handelen. 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan 1.1 Stelt het zorgplan op 1.2 Ondersteunt bij persoonlijke basiszorg 1.3 Biedt palliatief-terminale zorg 1.4 Ondersteunt bij huishouden en wonen 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit 1.6 Monitort de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied 1.7 Geeft voorlichting, advies en instructie 1.8 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 1.9 Verleent zorg en ondersteuning in één specifieke branche 2 Begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan 2.1 Begeleidt een zorgvrager bij de zelfredzaamheid 2.2 Begeleidt een zorgvrager op psychosociaal gebied 2.3 Begeleidt een zorgvrager op sociaal-maatschappelijk gebied 2.4 Begeleidt een groep zorgvragers op sociaal-maatschappelijk gebied 2.5 Biedt begeleiding in een specifieke branche 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 3.3 Stemt de zorgverlening af 3.4 Evalueert de zorgverlening Pagina 16 van 55

18 Vragenlijst Verzorgende-IG Toelichting op de schema s in deze vragenlijst Kerntaak Van toepassing Werkproces Hier wordt de inhoud van een werkproces samengevat. Welk zichtbaar gedrag je moet laten zien?. Voldoe je aan de eisen van het werkproces en de daarbij behorende competenties? Competenties Onder het werkproces volgt een uitwerking van het zichtbare gedrag waar aan men kan zien hoe de beroepsbeoefenaar de competenties succesvol inzet om bij te dragen aan het gewenste resultaat. Bewijsnummer Kun je daarvan een bewijsstuk overleggen?* Voeg hier het nummer van het bewijsstuk in. * Als je geen bewijsstuk hebt wat je kan laten zien kan je dan op een andere wijze aantonen dat je de gevraagde competenties ontwikkeld hebt. Bijvoorbeeld dat je een leidinggevende of collega als getuige hebt. Pagina 17 van 55

19 Kerntaak 1. Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Werkproces 1.1 Ik stel het zorgplan op Ik verzamel systematisch gegevens om de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de zorgvrager en de mantelzorger/naasten in kaart te brengen; Ik voer een anamnesegesprek met de zorgvrager, eventueel met naasten, aan de hand van een standaard vragenlijst; Ik analyseer de verzamelde gegevens, formuleer zorg- en ondersteuningsdoelen en passende activiteiten en stel het zorgplan op; Ik bespreek het zorgplan met de zorgvrager en betrokkenen. Van toepassing Bewijsnummer Competenties Aandacht en begrip tonen Analyseren - interesse toon in de gezondheidssituatie en de leefomstandigheden van de zorgvrager en mantelzorger/naasten; - actief en aandachtig luister naar wat zij te zeggen hebben en doe moeite om de gevoelens van de zorgvrager en anderen te begrijpen; de zorgvrager en betrokkenen op gepaste wijze worden betrokken bij het opstellen van het zorgplan. - de verzamelde gegevens verkregen van de zorgvrager en zijn naasten of van collega s en andere deskundigen grondig analyseer; - juiste verbanden tussen gegevens leg; - uit alle beschikbare informatie logische conclusies trek. ik de zorgbehoefte op adequate wijze in kaart breng, de juiste zorg- en begeleidingsdoelen opstel en hierbij geschikte activiteiten kies. Pagina 18 van 55

20 Formuleren en rapporteren - de verkregen gegevens accuraat verwerk; - aan de hand daarvan op correcte wijze kernachtig de doelen en activiteiten in het zorgplan formuleer. het zorgplan voor alle betrokkenen inzichtelijk en begrijpelijk is. Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten - actief de zorgbehoeften en wensen van de zorgvrager en mantelzorger/naasten achterhaal; - deze bespreek met de betrokkenen in relatie tot de mogelijkheden van de zorgverlening; - duidelijk aangeef wat betrokkenen wel en niet kunnen verwachten; - check of ik daarmee kan instemmen. op een efficiënte wijze zorg kan worden vastgesteld die goed bij de (verwachtingen van de) zorgvrager aansluit. Overtuigen en beïnvloeden - het anamnesegesprek met de zorgvrager aan de hand van een standaard vragenlijst in goede banen leid; - kijk naar de verschillende belangen en mogelijkheden; - probeer er uit te halen wat realistisch gezien mogelijk is; - streef naar overeenstemming door te zoeken naar een duidelijke win-win-situatie. alle betrokkenen, ook ikzelf, met het zorgplan kunnen instemmen en het plan over voldoende draagvlak beschikt. Vakdeskundigheid - gebruik maak van mijn kennis over stoornissen, beperkingen, functioneringsproblemen en ziektebeelden van de verschillende zorgcategorieën; - van daaruit kijk naar de mogelijkheden van de zorgvrager. de doelen in het zorgplan verantwoord zijn. Pagina 19 van 55

21 Werkproces 1.2 Ik ondersteun bij de persoonlijke basiszorg Ik verleen persoonlijke lichamelijke en uiterlijke verzorging en ondersteun bij eten en drinken, bij de uitscheiding, bij mobiliteit en bij het waak- en slaapritme. Van toepassing Bewijsnummer Competenties Ethisch en integer handelen - handel volgens de ethische maatstaven van de beroepsgroep (beroepscode); - me eerlijk en betrouwbaar toon; - discreet omga met gevoelige zaken; - verschillen tussen zorgvragers in normen en waarden, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en levensbeschouwing accepteer en respecteer. de zorgvrager respectvol wordt behandeld bij de persoonlijke basiszorg. Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten - Ik geef een op de zorgvrager gerichte ondersteuning bij persoonlijke basiszorg, waarbij ik o.a. goed let op het voorkomen van verwaarlozing en zorg dat de zorgvrager voldoende eet en drinkt, en houd me aan gemaakte afspraken; - Ik check regelmatig of de zorgvrager nog tevreden is. de ondersteuning goed blijft aansluiten bij de verwachtingen en wensen van de zorgvrager. Vakdeskundigheid toepassen - de juiste fysieke kwaliteiten toon; - snel werk; - precies en accuraat werk. de handelingen in het kader van de basiszorg op correcte wijze worden uitgevoerd. Pagina 20 van 55

22 Werkproces 1.3 Ik bied palliatief-terminale zorg Ik bied hulp bij pijnbestrijding en ongemak, signaleer mogelijke complicaties en onderneem daarop actie; Ik betrek in overleg met de betrokkenen zo mogelijk de mantelzorger/naasten bij de verzorging; Ik zorg voor een goed verloop van de zorgverlening als een zorgvrager is overleden, door o.a. met betrokkenen de noodzakelijke vervolgstappen te bespreken. Bij de zorgverlening worden, passend binnen de richtlijnen van de organisatie, de wensen van de zorgvrager en naasten gerespecteerd. Van toepassing Bewijsnummer Competenties Aandacht en begrip tonen - rekening houd met de zorgvrager, mantelzorger en naasten; - hen in hun waarde laat; - aandacht geef aan de zorgen die worden geuit; - moeite doe om gevoelens te begrijpen; - herken wanneer de zorgvrager en betrokkenen het moeilijk hebben en de nodige ondersteuning bied. de zorgvrager en betrokkenen zich gesteund en begrepen voelen. Ethisch en integer handelen - volgens de ethische maatstaven van de organisatie, de beroepsgroep en de maatschappij handel; - open en duidelijk communiceer; - discreet met gevoelige zaken omga. de zorgvrager en de naasten op passende wijze worden begeleid tijdens het sterfproces en na het overlijden. Pagina 21 van 55

23 Met druk en tegenslag omgaan Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten ik de zorgverlening, ook onder emotionele omstandigheden, professioneel kan (blijven) uitvoeren. - een op de zorgvrager gerichte, afgestemde zorg bied; - check of de zorg (nog) voldoet aan de verwachtingen en wensen van de zorgvrager/mantelzorger/naasten. de palliatiefterminale zorgverlening steeds goed blijft aansluiten bij de wensen van betrokkenen. Samenwerken en overleggen - indien wenselijk andere zorgverleners in schakel; - regelmatig met hen overleg; - alle betrokkenen volledig informeer; - tijdig belangrijke zaken meld. er een professionele samenwerking bestaat rondom het sterfproces van de zorgvrager. Pagina 22 van 55

24 Werkproces 1.4 Ik ondersteun bij huishouden en wonen Ik ondersteun bij het opruimen en schoonhouden van de woning of de leefruimte; Ik verzorg textiel en maaltijden en zorg dat (woon)kamer(s) en groepsruimten aangenaam en veilig zijn, afgestemd op de behoeften en wensen van de zorgvrager(s). Van toepassing Bewijsnummer Competenties Instructies en procedures opvolgen - bij wonen en huishouden ondersteuning bied conform de aanwijzingen van mijn leidinggevende/ organisatie; - me nauwgezet houd aan bestaande protocollen, richtlijnen en (veiligheids)voorschriften van de organisatie. de zorgvrager goede en veilige ondersteuning krijgt; de uniformiteit in de ondersteuning wordt gewaarborgd. Materialen en middelen inzetten - passende (schoonmaak-) middelen, -materialen gebruik; - hier spaarzaam en kostenbewust gebruik van maak; - ze gebruik waarvoor ze bedoeld zijn; - ervoor zorg dat ze goed onderhouden zijn. ik me een voorbeeld toon voor de zorgvrager. Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten - begrijp wat belangrijk is voor de zorgvrager; - gemaakte afspraken uit het zorgplan over huishouden en wonen nakom. mijn werkzaamheden goed aansluiten op mogelijkheden en behoeften. Pagina 23 van 55

25 Vakdeskundigheid toepassen - beschik over de benodigde fysieke kwaliteiten en heb een goed uithoudingsvermogen. ik mijn werkzaamheden voor de ondersteuning bij huishouden en wonen kan uitvoeren. Pagina 24 van 55

26 Werkproces 1.5 Ik voer verpleegtechnische handelingen uit Ik verricht, in opdracht van de behandelaar, verpleegtechnische handelingen met inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, procedures en protocollen; Ik zorg bij het uitvoeren van de verpleegtechnische handelingen voor de veiligheid van de zorgvrager en mijzelf; Ik tref hygiënische maatregelen en organiseer en zorg voor materialen en middelen; Ik voer de volgende verpleegtechnische handelingen uit: - check, registreer en distribueer medicijnen; - dien medicijnen toe: oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via slijmvliezen, via de luchtwegen; - dien medicijnen toe per injectie: subcutaan, intramusculair *; - verzorg rode en gele wonden; - pas zwachteltechnieken toe; - verzamel monsters ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet-steriel materiaal); - verleen eerste hulp (somatisch) bij verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken,ademstilstand, circulatiestilstand; - verzorg suprapurbische katheters; - observeer en controleer blaaskatheters en maagsondes, verzorg maagsondes en blaaskatheters en voer blaasspoelingen uit; - regel de lichaamstemperatuur door middel van koude- of warmtebehandeling. Ik heb, in aanvulling op bovenstaande verplichte handelingen, daarnaast ook 4 van onderstaande 11 flexibele handelingen aangeleerd, afgestemd op de branchespecifieke setting: 1. verzorg zwarte wonden; 2. dien zuurstof toe; 3. dien sondevoeding toe en bedien een voedingspomp; 4. verzorg een zorgvrager met een stoma; 5. verzorg een zorgvrager met tracheacanule en tracheastoma; 6. katheteriseer de blaas bij vrouwen*; 7. katheteriseer de blaas bij mannen*; 8. breng een maagsonde in *; 9. voer maag- en darmspoelingen uit; 10.voer irrigaties van de vagina en van de stoma uit; 11.zuig een mond- en keelholte uit. (12) verleen partusassistentie (dit is een verplichte handeling in de kraamzorg) * is een voorbehouden (risicovolle) handeling i.h.k.v. de wet BIG, waarvoor de verzorgende-ig bevoegd en bekwaam moet zijn en die alleen mag worden uitgevoerd in opdracht van een arts of specialist. Van toepassing Bewijsnummer Pagina 25 van 55

27 Competenties Instructies en procedures opvolgen Materialen en middelen inzetten - Mij bij het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen aan voorgeschreven (werk) procedures houd; - veiligheidsregels en voorschriften opvolg; - de wettelijke richtlijnen ken.. de verpleegtechnische handelingen bekwaam en veilig worden uitgevoerd en risico s worden vermeden c.q. worden geminimaliseerd. - kies voor het uitvoeren van de verpleegtechnische handelingen de juiste materialen en middelen; - bij de keuze rekening houd met de gebruiksmogelijkheden; - deze efficiënt en zorgvuldig gebruik. een juiste inzet van materialen en middelen gewaarborgd is. Vakdeskundigheid toepassen - in staat ben snel en accuraat te rekenen; - precies en bekwaam ( met mijn handen) werk; verpleegtechnische handelingen op verantwoorde en juiste wijze worden uitgevoerd. Pagina 26 van 55

28 Werkproces 1.6 Ik monitor de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied Ik observeer en signaleer veranderingen in de lichamelijke gezondheidstoestand, bewaak de vitale functies van de zorgvrager (ademhaling, temperatuur en circulatie) en signaleer veranderingen in psychosociaal welzijn; Ik monitor volgens het zorgplan de in gang gezette behandeling, (medicatie)therapie of begeleiding, rapporteer de bevindingen aan collega's, leidinggevende en betrokken deskundigen en overleg met hen; Ik zet zonodig vervolgstappen in gang, zoals het bijstellen van de te verstrekken zorg. Van toepassing Bewijsnummer Competenties Formuleren en rapporteren - mijn bevindingen van de monitoring registreer; - daarbij de hoofd- van de bijzaken onderscheid; - nauwkeurig rapporteer en volledig de uitgevoerde behandelingen (bijvoorbeeld verpleegtechnische handeling, therapie). betrokkenen te allen tijde beschikken over een kernachtige en actuele rapportage over de gezondheidstoestand van de zorgvrager. Onderzoeken - snel signalen opneem over de gezondheidssituatie van de zorgvrager; - deze signalen juist weet te interpreteren. met deze actuele informatie adequaat vervolgstappen in gang kunnen worden gezet. Samenwerken en overleggen - collega s, leidinggevende of deskundigen raadpleeg van andere disciplines over vermoedens en signalen van veranderingen in de gezondheidstoestand van de zorgvrager. de zorg tijdig kan worden bijgesteld. Pagina 27 van 55

29 Werkproces 1.7 Ik geef voorlichting, advies en instructie Ik geef voorlichting, advies en instructie ten behoeve van het behouden of vergroten van de zelfstandigheid van de zorgvrager, gericht op de mogelijkheden om met zijn beperkingen om te gaan; Ik geef o.a. voorlichting over behandelmethoden, therapieën, hulpmiddelen en financieringsvraagstukken; Ik instrueer in voorkomende gevallen de zorgvrager en eventueel de mantelzorger/naasten een handeling uit te voeren of een hulpmiddel te gebruiken; Ik check of de informatie en/of instructie begrepen is. Van toepassing Bewijsnummer Competenties Aandacht en begrip tonen - mij verplaats in het standpunt van de zorgvrager/mantelzorger/naasten; - begrijp wat voor de zorgvrager/mantelzorger/naasten belangrijk is. Ik mijn voorlichting, advies en instructie adequaat kan laten aansluiten bij betrokken. Begeleiden - duidelijk de voor- en nadelen aangeef van methoden, therapieën, middelen en materialen; - alternatieven voorleg waaruit de zorgvrager zomogelijk kan kiezen. de zorgvrager een goede keuze kan maken voor behandelingen, voorzieningen of aanschaf/gebruik van middelen. Materialen en middelen inzetten - voorlichtingsmaterialen, hulpmiddelen of instructiematerialen die aansluiten bij het onderwerp kies en gebruik; - bij de keuze rekening houd met de mogelijkheden, beschikbaarheid en de kosten ervan. materialen en middelen op de juiste manier kunnen worden ingezet ter ondersteuning van Pagina 28 van 55

30 duidelijke en begrijpelijke voorlichting of advies aan de zorgvrager. Presenteren - voorlichting en advies geef over bijvoorbeeld: behandelingen, verschillende voorzieningen en gebruik van hulpmiddelen; - me presenteer als ter zake kundig; - onderwerpen duidelijk en correct uitleg; - heldere taal gebruik; - een goed spreektempo hanteer; - de stijl van communiceren en taal en benaderingswijze afstem op de mogelijkheden van de zorgvrager; - regelmatig controleer of de informatie goed is overgekomen. de zorgvrager/(doel)groep beschikt over relevante informatie en deskundig advies. Pagina 29 van 55

31 Werkproces 1.8 Ik hanteer crisissituaties en onvoorziene situaties Ik signaleer en onderneem actie bij onvoorziene- en crisissituaties die het gevolg zijn van gedragsproblemen van psychosociale of psychiatrische aard of door grensoverschrijdend gedrag (agressie/geweld ) enerzijds danwel problemen van somatische aard anderzijds, zoals verslikking, verwonding, vergiftiging, ademstilstand of circulatiestilstand. Ik grijp in en pas de middelen en maatregelen toe volgens afspraken in het zorgplan, de richtlijnen van de organisatie en wet- en regelgeving (bijvoorbeeld fixatie, toedienen van medicatie); Ik roep de hulp in van collega s of deskundige(n) van andere disciplines. Van toepassing Bewijsnummer Competenties Beslissen en activiteiten initiëren - Ik neem in een onvoorziene - /crisissituatie op tijd de nodige beslissingen om daarmee weloverwogen verbeteringen te realiseren. de ontstane situatie zo (snel en) professioneel mogelijk in goede banen kan worden geleid en escalatie wordt voorkomen. Instructies en procedures opvolgen - me aan voorgeschreven procedures houd die in de zorgverlening gelden voor onvoorziene - /crisissituaties en de wettelijke richtlijnen ken die gelden voor dergelijke situaties en deze toepast. de kwaliteit van de uitgevoerde interventies gewaarborgd is. Materialen en middelen inzetten - al naar gelang het probleem dat zich voordoet de juiste keuze maak voor in te zetten materialen en middelen; - deze materialen en middelen effectief gebruik. Pagina 30 van 55

32 op adequate wijze middelen en materialen worden ingezet om de crisissituatie of onvoorziene situatie te hanteren. Met druk en tegenslag omgaan - in stressvolle situaties gericht blijf op het werk en de zaken die gedaan moeten worden; - mijn eigen gevoelens en grenzen goed kan hanteren. ik effectief en professioneel blijf handelen. Samenwerken en overleggen - bij onvoorziene situaties / crisissituaties (bijvoorbeeld grensoverschrijdend /manipulatief gedrag) tijdig de hulp in roep van collega s en/of deskundigen van andere disciplines. in overleg en in samenwerking een passende vervolgstap kan worden gezet. Pagina 31 van 55

33 Werkproces 1.9 Ik verleen zorg en ondersteuning in één specifieke branche In dit werkproces gaat het om verdieping van de zorginhoudelijke en ondersteunende werkzaamheden. Ik voer branchespecifieke werkzaamheden uit om de zorg en ondersteuning op maat te kunnen verlenen in één van de branches: Van toepassing Bewijsnummer Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg Ik verleen (basis)zorg en ondersteuning aan oudere cliënten/zorgvragers met beperkte zelfzorg, psychiatrische en psychogeriatrische cliënten/zorgvragers, chronisch zieken en revaliderenden, met verschillende aandoeningen en/of ziektes; Ik geef ondersteuning bij huishouden en wonen, afgestemd op de specifieke wensen van de cliënt/zorgvrager, zoals ten aanzien van het verzorgen van maaltijden en de ambiance waarin wordt gegeten; Ik geef informatie, advies en instructie over het verouderingsproces, beperkingen en handicaps en de gevolgen hiervan voor de basiszorg, de huishoudelijke verzorging en de kwaliteit van leven van de zorgvrager; Ik verleen regelmatig palliatief-terminale zorg. Gehandicaptenzorg Ik verleen (basis)zorg en ondersteuning aan zorgvragers met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige handicap; Ik verleen deze zorg afgestemd op de wensen van de gehandicapte(n) en volgens gewoonten en gemaakte afspraken; Ik bied ook nadrukkelijk ondersteuning aan de naasten/mantelzorgers bij hun ondersteuning aan de gehandicapte(n); Ik ondersteun bij het wonen en huishouden: van het ondersteunen bij de regie voeren over het huishouden tot de praktische ondersteuning van onderdelen van het huishouden. Ik voer met name in zorgintensievere situaties extra de volgende verpleegtechnische handelingen uit: verzorgen van een tracheacanule en tracheastoma en het toedienen van sondevoeding; Ik geef voorlichting, advies en instructie over de handicap en therapieën en betrek hierbij zo mogelijk de mantelzorgers/naasten. Geestelijke gezondheidszorg Ik bied (basis) zorg en ondersteuning aan zorgvragers van alle leeftijden, met laag- tot gemiddeld comlexe psychosociale of psychiatrische stoornissen of verslaving; Pagina 32 van 55

34 Bij het verlenen van persoonlijke verzorging let ik vooral op voorkomen van verwaarlozing, bijvoorbeeld van uiterlijke verzorging en op het eet- en drinkpatroon van de zorgvrager(s); Ik zorg bij het ondersteunen bij huishouden en wonen voor een hygiënische omgeving en ik stimuleer de zorgvrager tot het (leren) voeren van een huishouden; Ik controleer het medicijngebruik van de zorgvrager en dien medicatie toe; Bij crisissituaties verleen ik de eerste noodzakelijke zorg en zal direct een verpleegkundige of leidinggevende inschakelen; Ik geef globale informatie over psychische stoornissen en beperkingen. Kraamzorg Ik bied (basis)zorg en ondersteuning aan de kraamvrouw en bied assistentie bij de bevalling; Ik assisteer de verloskundige tijdens de bevalling, bijvoorbeeld door middel van het organiseren en aanreiken van de juiste materialen en middelen en ondersteunt de barende, bijvoorbeeld bij het opvangen van de weeën; Ik verzorg de baby en geef hulp bij borst- of flesvoeding en leer de ouders hoe ze de baby zelf moeten verzorgen en eten geven; Ik signaleer of de kraamvrouw en de baby voldoende drinken en controleer regelmatig een aantal lichaamsfuncties en gedrag van de baby en de kraamvrouw en zet vervolgstappen als er afwijkingen zijn, zoals inschakelen van deskundigen; Ik geef informatie, advies en instructie aan de kraamvrouw en haar partner op het gebied van de verzorging van de baby en de kraamvrouw. Competenties Aandacht en begrip tonen Verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg - zorgvuldig luister naar de informatie die de cliënt/zorgvrager (met gemiddeld complexe aandoeningen en/of gedragsproblemen) geeft over zijn gezondheidstoestand, waarbij ik de ervaringsdeskundigheid en de autonomie van de cliënt/zorgvrager zo veel mogelijk als uitgangspunt neem. deze zich gehoord en gerespecteerd voelt bij de uitvoering van de (basis)zorg en ondersteuning. Pagina 33 van 55

35 Gehandicaptenzorg - belangstelling toon voor de opvattingen en standpunten van de naasten/mantelzorg/wettelijke vertegenwoordigers over de (basis) zorg en ondersteuning; - aandacht geef aan de zorgen die door betrokkenen worden geuit. de betrokkenen zich gehoord en gerespecteerd voelen tijdens het zorgverlening. Geestelijke gezondheidszorg - mij inleef en inzicht krijg in de leefsituatie van de zorgvrager met een gemiddeld complexe psychiatrische ziekte of verslaving. de zorgvrager zich gehoord en gerespecteerd voelt bij het uitvoeren van de (basis)zorg en ondersteuning. Kraamzorg - herken wanneer de barende het moeilijk heeft en de nodige ondersteuning bied (opvangen van weeën) tijdens de bevalling. de barende tevreden kan zijn over de zorgverlening. Beslissen en activiteiten initiëren Thuiszorg - binnen de gestelde kaders (bij het uitvoeren van bij palliatief-terminale zorg), zelfstandig de beslissing neem op welk moment en op welke manier ik de naasten/mantelzorger betrek bij de zorg en het stervensproces van de cliënt/zorgvrager; - de betrokkenen tijdig op de hoogte zijn gesteld. Gehandicaptenzorg - binnen de gestelde kaders in gemiddeld complexe situaties (bijvoorbeeld agressief gedrag van een gehandicapte) tijdig duidelijke beslissingen neem: ik maak een inschatting van de gevolgen Pagina 34 van 55

36 van het (agressief) handelen voor de gehandicapte, voor zijn omgeving en voor mijzelf en neem op basis van mijn afweging een besluit tot al dan niet ingrijpen. de gezondheidstoestand van de gehandicapte, maar ook de veiligheid van de gehandicapte en andere betrokkenen niet in gevaar komen. Geestelijke gezondheidszorg - binnen de gestelde kaders, in gemiddeld complexe situaties (bijvoorbeeld verward of agressief gedrag van een zorgvrager) tijdig duidelijke beslissingen neem: ik maak een inschatting van de gevolgen van het (verward of agressief) handelen voor de zorgvrager, voor zijn omgeving en voor mijzelf en neem op basis van mijn afweging een besluit tot al dan niet ingrijpen. de gezondheidstoestand van de zorgvrager, maar ook de veiligheid van de zorgvrager en andere betrokkenen niet in gevaar komen. Kraamzorg - in gemiddeld complexe situaties (bij afwijkingen in lichaamsfuncties en gedrag van de kraamvrouw en pasgeborene) tijdig de beslissing neem of het nodig is deskundigen in te schakelen. de gezondheidstoestand van de kraamvrouw en pasgeborene niet in gevaar komen. Materialen en middelen inzetten Kraamzorg - voor het uitvoeren van partusassistentie de juiste materialen en middelen kies; - bij de keuze rekening houd met de gebruiksmogelijkheden en deze efficiënt en zorgvuldig gebruik. een juiste inzet van materialen en middelen is gewaarborgd en de verloskundige op het juiste moment de noodzakelijke materialen en hulpmiddelen tot haar beschikking heeft. Pagina 35 van 55

37 Met druk en tegenslag omgaan Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg - in de palliatief-terminale zorg, of bij de zorgverlening na overlijden, mijn gevoelens goed kan hanteren; - de verantwoordelijkheid kan nemen voor het uitvoeren van noodzakelijke handelingen. - de cliënten/zorgvragers respectievelijk de mantelzorger(s) /naaste (n), ook dan kunnen rekenen op professionele zorg en ondersteuning. Gehandicaptenzorg - bij obstakels en teleurstellende resultaten in gemiddeld complexe situaties de zorg en ondersteuning gaande houd; - mijn eigen gevoelens en grenzen goed kan hanteren. - de gehandicapte ook in moeilijke tijden kan rekenen op professionele zorg en ondersteuning. Geestelijke gezondheidszorg - tijdens het bieden van zorg en ondersteuning in gemiddeld complexe situaties mijn eigen grenzen ken; - duidelijk aangeef wanneer een grens wordt overschreden. - het voor de zorgvrager en mantelzorger(s)/ naaste(n) duidelijk is welke zorg en ondersteuning ik wel en niet kan bieden. Ondernemend en commercieel handelen Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg - de cliënt/zorgvrager attent maak op de mogelijkheden en kansen van bijv. het Persoongebonden Budget of andere (financiële) regelingen. - de cliënt/zorgvrager op een verantwoorde en doelmatige wijze kan kiezen voor de te ontvangen zorg. Pagina 36 van 55

38 Gehandicaptenzorg - de gehandicapte en de mantelzorger/naasten attent maak op de mogelijkheden en kansen van bijv. het Persoongebonden Budget of andere (financiële) regelingen. - de gehandicapte en de mantelzorger/naasten op een verantwoorde en doelmatige wijze kan kiezen voor de te ontvangen zorg. Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg - erop gericht ben zo veel mogelijk te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de cliënt/ zorgvrager ten aanzien van huishouden en wonen (bijvoorbeeld maaltijdverzorging en de ambiance waarin wordt gegeten). - - de ondersteuning goed aansluit op specifieke wensen en behoeften van de cliënt/ zorgvrager. Gehandicaptenzorg - erop gericht ben zo veel mogelijk te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de gehandicapte ten aanzien van de ondersteuning bij huishouden en wonen (ondersteunen bij regie voeren over het huishouden, praktische ondersteuning) en gemaakte afspraken nakom. - de ondersteuning goed aansluit bij specifieke wensen, gewoonten en behoeften van de gehandicapte. Geestelijke gezondheidszorg - er op gericht ben zo veel mogelijk te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager ten aanzien van de ondersteuning bij huishouden en wonen (bijvoorbeeld hygiënische woon- en leefomgeving). - de ondersteuning goed aansluit bij specifieke wensen en behoeften van de zorgvrager. Pagina 37 van 55

39 Presenteren Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg - zelfstandig duidelijke informatie en/of adviezen geef die aansluiten bij de behoeften van de (groep) cliënt(en)/zorgvrager(s) met gemiddeld complexe problematiek; - in mijn stijl van communiceren rekening houd met bijvoorbeeld somatische of psychogeriatrische problemen (bv. gehoorproblemen of vergeetachtigheid). - de cliënt de informatie begrijpt en de adviezen kan opvolgen. Gehandicaptenzorg - zelfstandig de verantwoordelijkheid neem om, bij het geven van informatie of advies mijn stijl van communiceren en benaderingswijze af te stemmen op de (groep) gehandicapte(n) met gemiddeld complexe problematiek en regelmatig check of de aansluiting er nog is. - de voorlichting goed bij de (groep) gehandicapten overkomt. Geestelijke gezondheidszorg - de naasten/ mantelzorger(s) zelfstandig duidelijke en heldere informatie geef over de psychiatrische ziekten, gedragsproblemen, de behandeling en benadering van de zorgvrager met gemiddeld complexe problematiek; - betrouwbaarheid en deskundigheid uitstraal en de boodschap afstem op de naasten/matelzorger(s). - de naasten/ manterlzorger(s) op de hoogte zijn en weten hoe ze kunnen handelen. Kraamzorg - zelfstandig duidelijke informatie en advies geef aan de kraamvrouw en haar partner; - regelmatig check of de informatie goed is overgekomen. - de kraamvrouw en haar partner beschikken over relevante informatie; Pagina 38 van 55

40 - de kraamvrouw en haar partner beschikken over deskundig advies over de verzorging van de pasgeborene en de nieuw ontstane situatie. Vakdeskundigheid toepassen Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg - gebruik maak van specifieke kennis van stoornissen, beperkingen, functioneringsproblemen en ziektebeelden bij oudere cliënten/zorgvragers met beperkte zelfzorg, psychiatrische en psychogeriatrische cliënten/zorgvragers, chronisch zieken en revaliderenden. - ik passende zorg en ondersteuning bied. Gehandicaptenzorg - gebruik maak van specifieke kennis van stoornissen, beperkingen, functioneringsproblemen en ziektebeelden bij zorgvragers met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige handicap. - Ik passende zorg en ondersteuning bied. Geestelijke gezondheidszorg - gebruik maak van specifieke kennis van stoornissen, beperkingen, functioneringsproblemen en ziektebeelden bij zorgvragers van alle leeftijden met laag tot gemiddeld complexe psychosociale of psychiatrische stoornissen of verslaving, - ik passende zorg en ondersteuning bied. Kraamzorg - gebruik maak van specifieke kennis van functioneringsproblemen en ziektebeelden bij de kraamvrouw en pasgeborene. - ik passende zorg en ondersteuning bied. Pagina 39 van 55

41 Kerntaak 2 Begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan Werkproces 2.1 Ik begeleid een zorgvrager bij de zelfredzaamheid Ik begeleid de zorgvrager bij het handhaven en vergroten van de zelfredzaamheid; Ik stimuleer, motiveer en daag de zorgvrager uit zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven te voeren en de eigen identiteit en levensinvulling te behouden; Ik stimuleer de zorgvrager onder andere om mee te doen bij de huishoudelijke activiteiten en bij de persoonlijke basiszorg; Ik begeleid de mantelzorger en/of naasten gericht op het versterken van hun draagkracht en let daarbij op signalen van overbelasting; Ik geef tevens ondersteuning bij de uitvoering van activeringsdoelen van andere disciplines. Van toepassing Bewijsnummer Competenties Aandacht en begrip tonen - tijdens de begeleiding de zorgvrager met respect en geduld behandel; - goed let op het fysieke en mentale welzijn van de mantelzorger/naasten; - de mantelzorger/naasten stimuleer te praten over hun mogelijke overbelasting. - tijdig ingegrepen kan worden en noodzakelijke oplossingen kunnen worden aangereikt; - er een goede onderlinge relatie bestaat. Begeleiden - de zorgvrager motiveer en stimuleer om handelingen en activiteiten zoveel mogelijk zelf uit te voeren en benadrukt het belang hiervan; - de mantelzorger/ naasten adviseer rekening te houden met hun draagkracht; - de mantelzorger/ naasten gerichte adviezen geef hoe ze deze kunnen versterken. - de mantelzorger/ naasten niet overbelast raken; - ik een positieve instelling en vertrouwen in mijn eigen kunnen opbouw; Pagina 40 van 55

42 - ik zo veel mogelijk zelfstandig ga en blijf functioneren. Pagina 41 van 55

43 Werkproces Competenties 2.2 Ik begeleid een zorgvrager op psychosociaal gebied Ik begeleid de zorgvrager op psycho-sociaal gebied; Ik bied hem de gelegenheid te praten over problemen en gevoelens, ondersteun bij verwerking en hantering van de gevolgen van ziekte of beperkingen, ondersteun bij verliesverwerking, rouw en mogelijk naderend sterven; Deze begeleiding bied ik ook aan de mantelzorger/naasten. Van toepassing Bewijsnummer Aandacht en begrip tonen Ethisch en integer handelen Vakdeskundigheid toepassen - Mijn betrokkenheid bij de problemen en vragen van de zorgvrager en naasten toon; - Me in de situatie van de ander inleef; - hen door moeilijke periodes heen help; - besef hoe mijn eigen gevoelens en gedrag van invloed kunnen zijn op de situatie. ik in staat ben - binnen mijn eigen grenzen de juiste begeleiding op psycho-sociaal gebied te verlenen. - consequent en in lijn met de binnen de organisatie en/of instelling geldende normen en waarden handel; - onbevooroordeeld handel. - ik een klimaat schep voor vertrouwen tussen mij en de zorgvrager en naasten. - vakspecifieke kennis en relevante begeleidings- en communicatietechniekentechnieken gebruik bij het omgaan met psychosociale problematiek. - ik op een bekwame manier gevoelens en eventuele problemen bespreekbaar weet te maken. Pagina 42 van 55

44 Werkproces 2.3 Ik begeleid een zorgvrager op sociaal-maatschappelijk gebied Ik bied de zorgvrager begeleiding bij het omgaan met andere zorgvragers, met de mantelzorg, naasten en andere hulpverleners; Tevens ondersteun ik bij praktische zaken met betrekking tot het maatschappelijk functioneren, bijvoorbeeld leren omgaan met geld, reizen met openbaar vervoer etc.; Ik ondersteun de zorgvrager bij het realiseren van een zinvolle dagbesteding; Daarnaast ondersteun ik de zorgvrager bij het opbouwen en onderhouden van zijn sociale netwerk en betrek ik het sociale netwerk bij de ondersteuning. Van toepassing Bewijsnummer Compententies Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten - erop gericht ben om bij de ondersteuning zoveel mogelijk aan de verwachtingen van de zorgvrager te voldoen voor wat betreft zijn wensen op het gebied van praktische zaken en dagbesteding; - regelmatig check of de begeleiding (nog) voldoet aan deze verwachtingen en wensen. - de begeleiding steeds goed aansluit; - de zorgvrager tevreden is. Relaties bouwen en netwerken - actief contact leg met het sociale netwerk van de zorgvrager om ervoor te zorgen dat de zorgvrager het netwerk (zo wenselijk) op een goede manier kan onderhouden en om het netwerk op de juiste momenten in te kunnen schakelen bij de sociaal-maatschappelijke begeleiding. - de zorg die ik bied ondersteunend is aan de zorg die de mantelzorgers bieden. Pagina 43 van 55

45 Werkproces 2.4 Ik begeleid een groep zorgvragers op sociaal-maatschappelijk gebied Ik begeleid de groep bij het optimaal samenwonen in groepsverband, bijvoorbeeld bij gezamenlijke maaltijden en recreatieve activiteiten; Ik creëer een zo stimulerend en prettig mogelijke omgeving voor de groep, passend bij hun behoeftes en wensen, en betrek hierbij zonodig ook de mantelzorger, naasten of vrijwilligers; In de begeleiding besteed ik aandacht aan het groepsproces en hanteer ik groepsdynamische processen. Van toepassing Bewijsnummer Competenties Begeleiden - de groep zorgvragers motiveer om zich, binnen hun mogelijkheden, zo ver mogelijk te ontwikkelen op sociaal(-maatschappelijk) gebied; - een omgeving creëer die hen stimuleert de grenzen van hun mogelijkheden te verkennen. - de begeleiding leidt tot de gewenste resultaten. Omgaan met verandering en aanpassen - in staat ben om bij de begeleiding van een groep goed om te gaan met verschillen tussen de leden van zo n groep wat betreft achtergrond, cultuur, sekse en gezindte; - mijn communicatie, gedrag en begeleidingsvormen daarop aanpas, - waardoor alle groepsleden zich op passende wijze behandeld voelen. Samenwerken en overleggen - een goede onderlinge verstandhouding in de groep zorgvragers bevorder; - constructief bijdraag aan een goede sfeer; - mijn waardering toon voor de bijdragen en prestaties van de groepsleden. - de zorgvragers gemotiveerd blijven om als groep optimaal te blijven werken aan hun sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. Pagina 44 van 55

46 Werkproces 2.5 Ik bied begeleiding in één specifieke branche In dit werkproces gaat het om verdieping van begeleidende werkzaamheden. De verzorgende-ig voert branchespecifieke werkzaamheden uit om de begeleiding op maat te kunnen geven in één van de branches: Van toepassing Bewijsnummer Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg Ik begeleid ouderen, chronisch zieken en revaliderende cliënten/zorgvragers bij het voeren van de regie over het eigen leven; Ik begeleid bij verwerking en hantering van de gevolgen van ziekte of beperkingen, bij verliesverwerking, rouw of naderend sterven en bij het maatschappelijk en sociaal functioneren; Ik pas therapeutische benaderingswijzen toe en begeleidt groepsdynamische processen. Gehandicaptenzorg Ik begeleid de lichamelijk, verstandelijk en/of meervoudig gehandicapte(n) bij de sociale en maatschappelijke participatie; Ik bied tevens begeleiding aan de mantelzorgers/naasten en let op hun draaglast; Ik stel de behoeftes voor een zinvolle dagbesteding van de gehandicapte(n) vast op het gebied van vrije tijd, scholing of werk en bespreek dit met betrokkenen; Ik begeleid bij het leggen en onderhouden van contacten met o.a. vereniging of potentiële werkplek; Ik geef gerichte training en aanwijzingen voor het leggen van contacten. Geestelijke gezondheidszorg Ik begeleid de zorgvragers met psychosociale of psychiatrische stoornissen of verslaving bij maatschappelijke participatie en het onderhouden van sociale contacten; Ik begeleid de zorgvrager(s) bij het structureren van tijd en dagindeling; Bij een groep zorgvragers (bijvoorbeeld in kleinschalige woonvorm) begeleid ik bij het samenwonen in groepsverband; Ik begeleid groepsdynamische processen. Kraamzorg Ik begeleid de kraamvrouw (en haar partner) op het gebied van zelfredzaamheid en op psychosociaal gebied; Ik bied de gelegenheid te praten over gevoelens van onzekerheid ten aanzien van de verzorging van de pasgeborene en de nieuw ontstane gezinssituatie; Ik stimuleer hen zo spoedig en volledig mogelijk de verzorging zelf op te pakken. Pagina 45 van 55

47 Competenties Aandacht en begrip tonen Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg - zelfstandig de nodige ondersteuning bied aan de cliënt/zorgvrager en naasten/mantelzorgers met gemiddeld complexe zorgvragen, betrokkenheid toon bij problemen en vragen zoals bijvoorbeeld het hanteren van beperkingen of vragen rondom naderend sterven. - ik verantwoorde begeleiding kan verlenen op psychosociaal en maatschappelijk gebied. Gehandicaptenzorg - de nodige ondersteuning bied aan de gehandicapte met gemiddeld complexe problematiek; - betrokkenheid toon bij problemen en vragen die hij heeft op het gebied van zingeving, zelfbeleving etc; - de gehandicapte stimuleert om over zijn vragen en problemen te praten. - ik een bijdrage lever aan zijn welbevinden en hij zich gehoord en gerespecteerd voelt. Geestelijke gezondheidszorg - de zorgvrager zelfstandig steun bied bij het ontwikkelen van de zelfredzaamheid en de regie te voeren over het eigen leven in een gemiddeld complexe situatie; - de zorgvrager stimuleer om over zijn klachten en problemen te praten; - onder andere een duidelijke dagstructuur aanhoud. - hij een prettige en stimulerende leefomgeving ervaart. Kraamzorg - mijn betrokkenheid bij de problemen en vragen van de kraamvrouw en haar partner toon; - me inleef in de situatie van de kraamvrouw; - haar stimuleer om over de problemen te praten, bijvoorbeeld over onzekerheden ten aanzien van het verzorgen van de pasgeborene of de veranderde gezinssituatie. Pagina 46 van 55

48 - ik de juiste begeleiding en ondersteuning aan de kraamvrouw en haar partner kan verlenen. Begeleiden Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg - de cliënten/zorgvragers adviezen geef, bijvoorbeeld over de regie voeren over het eigen leven of maatschappelijk en sociaal functioneren; - benadruk hoe belangrijk de inbreng van de groepsleden is voor het groepsproces; - zorg voor ontwikkel mogelijkheden van de groepsleden thuis of in de dagbesteding, middels het hanteren van groepsgynamische processen. - ik een therapeutisch klimaat tot stand breng dat positief werkt voor alle groepsleden. Gehandicaptenzorg - kansen en mogelijkheden schep voor de gehandicapte en mantelzorgers in gemiddeld complexe sociaal-maatschappelijke situaties om zich te ontwikkelen; - alternatieven aanreik; - de gehandicapte motiveer om uitdagingen aan te gaan en doelen te bereiken. - de gehandicapte zo goed mogelijk functioneert op sociaal-maatschappelijk gebied. Geestelijke gezondheidszorg - ontwikkelingsmogelijkheden herken bij de zorgvrager(s); - afhankelijk van de condities van de zorgvrager(s), zelfstandig adviezen geeft over bijvoorbeeld dagindeling, samenwonen in groepsverband of functioneren in het maatschappelijk leven; - alternatieven aangeef; - de zorgvrager(s) zo goed mogelijk functioneert/functioneren in een groep en op sociaalmaatschappelijk gebied. Kraamzorg - ervoor zorg dat de kraamvrouw en haar partner met enthousiasme en een positieve instelling de verzorging van hun pasgeborene uitvoeren. Pagina 47 van 55

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013 Beoordelingslijst voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen Onderdeel van kwalificerende beroepsprestatie 2.4: uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden Opleiding Verzorgende IG, vanaf

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak D Startbekaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. 1 D1.T1.KP.start.

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG Niveau 3 Crebonummer: 95530 Sector: Gezondheidszorg Aanleiding NCOI Opleidingsgroep (NCOI) biedt in samenwerking met een zorginstelling een sterk verkort

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Vormen van kleinschalig wonen Project Sociaal-cultureel werk Boekje/brochure met alle informatie over het opzetten

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: April 2011 Cohort: 2011-2012 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Verzorgende KD 2011-2012. Fase Score Beroepsprestaties Werkprocessen KD 2011 Onderwijsmagazijn TM

Verzorgende KD 2011-2012. Fase Score Beroepsprestaties Werkprocessen KD 2011 Onderwijsmagazijn TM 1 Verzorgende KD 2011-2012 Fase 1 Ontwikkelingsgericht 1.1 Verzamelen van gegevens 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Het zorgplan: Oriëntatie op het beroep Gegevens verzamelen 1.2 Beginnen met zorg Het

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kraamverzorgende

Functiebeschrijving Kraamverzorgende Functiebeschrijving Kraamverzorgende Algemene informatie Organisatie: BTKzorg Functie: Kraamverzorgende Datum: Maart 2012 Status: Functiebeschrijving FWG-schaal: 35 Kern en doelstelling van de functie

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Werkversie 0.1. 1/9 Verzorgende IG v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Werkversie 0.1. 1/9 Verzorgende IG v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verzorgende IG Werkversie 0.1 1/9 Verzorgende IG v0.1 Inhoud 1 Verzorgende IG basis... 3 1.1 Zorgcontext... 3 1.2 Communicatie, coaching en begeleiding... 3 1.3 Functioneren

Nadere informatie

Specificaties. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Creëer een veilig seksueel klimaat. Werksituatie:

Specificaties. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Creëer een veilig seksueel klimaat. Werksituatie: Specificaties Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Creëer een veilig seksueel klimaat Cursus PWJ Voorlichtingsprogramma voor een specifieke doelgroep Niveau: 4 KD:

Nadere informatie

Gezondheidszorg Competenties en Profielen

Gezondheidszorg Competenties en Profielen Gezondheidszorg Competenties en Profielen Reviews kent de volgende competenties en competentieprofielen voor de sector Gezondheidszorg. Apotheker Arbeid- en ergotherapeut Arts Assistent (tandarts, apotheek,

Nadere informatie

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Servicedocument Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd op de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) 2011-2012 en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) 2011-2012 Calibris

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE Werkproces: 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Van kwalificatiedossier mbo-verpleegkundige,

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN MBO-VERPLEEGKUNDIGE

COMPETENTIELIJNEN MBO-VERPLEEGKUNDIGE COMPETENTIELIJNEN MBO-VERPLEEGKUNDIGE 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.7 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

Stichting Leerstation Zorg

Stichting Leerstation Zorg Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg zet zich in voor de ontwikkeling en de kwaliteitsborging van digitaal leermateriaal voor zorg en onderwijs. Deze inspanningen hebben

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Conceptoverzicht. Niveau Boektitel ISBN Thematitel Artikel

Conceptoverzicht. Niveau Boektitel ISBN Thematitel Artikel Conceptoverzicht 1 Het zorgplan 978900692916 Als je zorg nodig hebt Ondersteunen bij basiszorg en huishoudelijke zorg Verschillende vormen van zorg Zelfredzaamheid in kaart brengen Drie methoden voor systematische

Nadere informatie

Competenties Werken in een kleinschalige woonomgeving

Competenties Werken in een kleinschalige woonomgeving Competenties Werken in een kleinschalige woonomgeving Basiscompetentie: Werken vanuit de relatie Werkt vanuit de relatie, heeft oprechte aandacht voor de cliëntbewoner en sluit nauw aan bij de cliëntbewoner.

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie.

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Kwaliteitszorg voor MZ Cursus Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Een presentatie

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Unit beschrijving: Extra leerresultaten

Unit beschrijving: Extra leerresultaten Unit beschrijving Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie (DE/13/LLP-LdV/TOI/1763). De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur;

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

School voor. gezondheidszorg. Doktersassistent. Tandartsassistent. Verpleegkundige. Verzorgende-IG. Helpende Zorg & Welzijn

School voor. gezondheidszorg. Doktersassistent. Tandartsassistent. Verpleegkundige. Verzorgende-IG. Helpende Zorg & Welzijn School voor gezondheidszorg Doktersassistent Tandartsassistent Verpleegkundige Verzorgende-IG Helpende Zorg & Welzijn School voor gezondheidszorg Doktersassistent Tandartsassistent Verpleegkundige Verzorgende-IG

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! En dan wordt het gezellig.!

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01)

95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01) ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2014 95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Verzamelen en interpreteren van gegevens

Verzamelen en interpreteren van gegevens De opleiding tot obstetrieverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot obstetrieverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De obstetrieverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Soort: Werksituatie: Eindproduct: Niveau: 3 Training Muzisch-creatieve activiteiten kunnen op allerlei plaatsen in

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 KD 2009 Kerntaak 1: bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan Kerntaak

Nadere informatie

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Servicedocument Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd op de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) 2011-2012 en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) 2011-2012 Calibris

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo Werkversie 0.1 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Inhoud 1 Verpleegkundige MBO basis... 3 1.1 Menselijk functioneren... 3 1.2 Methodisch handelen...

Nadere informatie

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden.

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Professioneel intercultureel communiceren Training Kinderopvang Drie video-opnames van gesprekken, met tips

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

Examentijd in beeld. Sociaal Werk. Verpleging en Verzorging. Welzijn. Projectleiders. Alice van Ingen. Coby Willems.

Examentijd in beeld. Sociaal Werk. Verpleging en Verzorging. Welzijn. Projectleiders. Alice van Ingen. Coby Willems. Sociaal Werk Sociaal ultureel Werk Sociaal Maatschappelijke dienstverlening Examentijd in beeld Verpleging en Verzorging Helpende Zorg & Welzijn Verzorgende-IG Verpleegkundige Welzijn Maatschappelijke

Nadere informatie

Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen

Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen Naam portfoliohouder: Kandidaatnummer: Portfolio Nivometing SVMNIVO SVMNIVO - versie 1.1 Laatst bijgewerkt: 13 juli 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus

Nadere informatie

Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de kinderopvang

Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de kinderopvang >Specificaties Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de kinderopvang Cursus Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor het welzijn

Nadere informatie

Zelfevaluatie. Module 1: Het afnemen van de anamnese

Zelfevaluatie. Module 1: Het afnemen van de anamnese Zelfevaluatie Dit zelfevaluatie instrument (de quickscan) bestaat uit de een beschrijving van de acht generieke modulen waaruit de scholing voor de Big herregistratie bestaat. In deze acht generieke modulen

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf Versie 1 juli 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Beschermende woonomgeving 5 2.3 Therapeutisch leefklimaat 5 2.4 Permanent toezicht 5 3 Indicatiecriteria 6 3.1

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv. Begeleiding Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 33101 Begeleiding individueel... 3 2 33102 Module Ondersteuning

Nadere informatie

2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied

2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied Specificaties Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Begeleiden van muzisch-ludische activiteiten Training De medewerker maatschappelijke zorg, persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of persoonlijk

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Gezondheid, ziekte en besmetting

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Gezondheid, ziekte en besmetting Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Niveau: 3 Gezondheid, ziekte en besmetting Cursus Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Pedagogisch Werk

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Pedagogisch Werk Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Pedagogisch Werk Kwalificatie: Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Crebonummer: 92620 Niveau: 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning Specificaties Medewerker Maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Onderzoeksvaardigheden Training In elk werkgebied kan onderzoek plaatsvinden. Voorbeelden: onderzoek naar het welzijn

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 1. ALGEMENE ACHTERGROND Internationalisering in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Onderwijspakket voor niveau 2, 3 en 4. Mondzorg. Zorg voor Beter II project. Mondzorg is Hoofdzaak

Onderwijspakket voor niveau 2, 3 en 4. Mondzorg. Zorg voor Beter II project. Mondzorg is Hoofdzaak Onderwijspakket voor niveau 2, 3 en 4 Mondzorg Zorg voor Beter II project Mondzorg is Hoofdzaak auteur: mw. Judith Mekers, docent verpleegkunde, Gooise Zorgacademie Hilversum ROC ASA Utrecht. Hilversum,

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Conflicthantering Soort: Training Werksituatie Verschillende situaties Eindproduct Rollenspel Niveau: 3 KD: Maatschappelijke zorg 2012-2013 Kerntaak

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Begeleider in de kinderopvang

Begeleider in de kinderopvang DBSO-opleidingskaarten Administratieve groep 37701 Rubriek: Personenzorg 9/06/2011 Begeleider in de kinderopvang Kerntaken De begeleider in de kinderopvang begeleidt en verzorgt baby s, peuters, kleuters

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen Voorbeelduitwerking kerntaak 4 Kerntaak 4: 4 Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie. Werkproces 4.1: Gedraagt zich als verantwoord werknemer bij het uitvoeren van het werk. Omschrijving:

Nadere informatie

Kwaliteitszorg Niveau 4

Kwaliteitszorg Niveau 4 Antwoorden stellingen Kwaliteitszorg Niveau 4 NU ZORG Editie 2014 Pagina 1 Hoofdstuk 1. Kwaliteitszorg 1. Onder kwaliteitszorg verstaan we het geheel aan activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van

Nadere informatie

E.M. Sesink Drs. J.A.M. Kerstens. Basisverpleegkunde. Niveau 4

E.M. Sesink Drs. J.A.M. Kerstens. Basisverpleegkunde. Niveau 4 E.M. Sesink Drs. J.A.M. Kerstens Basisverpleegkunde Niveau 4 V Voorwoord In de basisverpleegkunde wordt de basiszorg op systematische wijze uitgewerkt. Er is aandacht voor de verschillende rollen van de

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 2. ALGEMENE ACHTERGROND Andere culturen in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3 Organisatie: KadeZorg Functie: nv. 3 Kern van de functie De verzorgende levert cliëntgerichte zorg (lichamelijke, geestelijke en sociale hulp, begeleiding en verzorging) aan cliënten binnen de daartoe

Nadere informatie

Uitvoering van specifieke zorghandelingen door een vrijwilliger

Uitvoering van specifieke zorghandelingen door een vrijwilliger Uitvoering van specifieke zorghandelingen door een In het sbeleid SGL staat vermeld dat het wel/niet inzetten van s bij ADL handelingen in elke situatie een zorgvuldige overweging vraagt. Welke verleent

Nadere informatie

Beroepscode OND. Verpleging en verzorging

Beroepscode OND. Verpleging en verzorging Beroepscode OND Verpleging en verzorging Inleiding Wat is een beroepscode? Een beroepscode bevat ethische en praktische normen en waarden van het beroep. Omdat verpleegkundigen en verzorgenden een belangrijke

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

Verzorging & Verpleging

Verzorging & Verpleging Verzorging & Verpleging Thuiszorg Groot Rijnland Verzorging en verpleging Heeft u hulp nodig bij uw lichamelijke verzorging? Wij zorgen ervoor dat u op een prettige manier zelfstandig kunt blijven wonen.

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in ons

Nadere informatie

Deskundigheidsniveau medewerkers

Deskundigheidsniveau medewerkers Deskundigheidsniveau medewerkers Zorgtaken per deskundigheidsniveau Inleiding Dit document beschrijft de aard van de zorg die helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen bieden in zorgsituaties variërend

Nadere informatie