Inventarisatie beeldende kunst. in de openbare ruimte. te Alphen aan den Rijn 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie beeldende kunst. in de openbare ruimte. te Alphen aan den Rijn 2006"

Transcriptie

1 Inventarisatie beeldende kunst in de openbare ruimte te Alphen aan den Rijn 2006

2 DE COLLECTIE BUITEN BEELDEN VAN ALPHEN AAN DEN RIJN Het onderzoek naar de collectie beelden in de openbare ruimte, dat ondergetekenden tussen augustus en oktober 2006 hebben verricht, maakt verschillende conclusies mogelijk. Aantal beelden in de collectie Op dit moment telt de gemeente Alphen aan den Rijn 83 beelden in de openbare ruimte, waarbij ook die beelden in de inventarisatie zijn betrokken die zich in openbare binnenruimtes bevinden (scholen, gemeentehuis). Over het algemeen kunnen we concluderen dat de beelden zich in een goede (fysieke) staat bevinden en dat snel en adequaat wordt behandeld als een beeld door graffiti of anderszins wordt aangetast of beschadigd. Een extra deel is bijgevoegd waarin we de gedenktekens en onbekend gebleven werken noemen: aantal 8. Daarnaast zijn 23 beelden niet te traceren of onvolledig of in dermate slechte conditie dat ze moeten worden afgeschreven ( zie bijlage). Het feit dat er een flink aantal beelden zich inmiddels aan de waarneming onttrekken heeft meerdere oorzaken. Het betreft met name beelden die tot stand gekomen zijn in de jaren zeventig met de zogeheten 1% regeling voor scholenbouw. De groei van de stad Alphen aan den Rijn in die jaren heeft geleid tot veel nieuwbouw en uitbreidingen in het scholenbestand van het basisonderwijs. De beelden waarvoor opdracht werd gegeven zijn eerder vormen van gebruikskunst dan van autonome kunst: speelobjecten, naamborden, bankjes etc. De vele fusies, verbouwingen en herinrichtingen van deze scholen van de laatste decennia zijn, samen met de onduidelijke status deze kunstvoorwerpen, debet aan deze lijst van verloren c.q. onvolledige werken. De opbouw van de collectie Net als vele andere steden in Nederland begint Alphen aan den Rijn zijn collectie buitenbeelden met herdenkingsmonumenten van Wereldoorlog 2 zoals het beeld van de Gevallenen (KW )door de destijds bekende kunstenaar Wenckebach. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw is er nauwelijks aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruime, terwijl ook de beeldende kunst zich toen ook meer richtte op de museale wereld (COBRA, Informele Kunst). Pas in de jaren zeventig, met de vaststelling van de 1% regeling, ontstaat er in Nederland, en dus ook in Alphen aan den Rijn, een grotere interesse voor kunst in de openbare ruimte: eerder echter bij de aankleding van nieuwe gebouwen van het rijk en/of gemeente dan gericht op pleinen of straten. Alphen aan den Rijn laat hiervan meerdere voorbeelden zien, waarvan er -zie boven- een aantal de tand des tijds niet heeft doorstaan. Opvallend van kwaliteit in deze periode zijn het monumentale reliëf van Boeke IJlstra in het huidige politiekantoor in Ridderveld (KW ), de glazen wand in het zwembad de Thermen van Willem Heesen (KW ) en -iets later in tijd- de foto s van Roy Villevoye (KW ?) in de I.D. school in de Ruysdaalstraat. Langzamerhand komen er kleinere beelden in parken en plantsoenen te staan. Met name in het begin van de jaren tachtig intensiveert de belangstelling voor buitenbeelden, mede door invloed van de steeds landelijker opererende SBK in Amsterdam, die veel furore maakte met tentoonstellingen in de buitenruimte, die de kunstuitleen professionaliseerde en daarmee kunst toegankelijk maakte voor een groter publiek en een steun en toeverlaat betekende voor vele beeldend kunstenaars. Het bestaan van de contraprestatie bevorderde anderszins de aankoop van beelden door de overheid. Een grote impuls gaat ook uit van de beeldenroutes in 1988/89 en 1992/93 in Alphen aan den Rijn, die met hulp van de SBK in Amsterdam werden opgezet. In de jaren tachtig zijn er tientallen kleinere beelden aangekocht en geplaatst in de openbare ruimte. Het zijn vooral kleinere bronzen beelden, weinig opvallend, veelal traditioneel van stijl en figuratief. Toch springen er ook in deze periode enkele beelden uit: De Stier van Pieter d Hont (KW ) aan de Sacharovlaan, de Cellospeler van Paulus Reinhard (KW ) aan en de Liggende Tors van Fred Carasso (KW ) De jaren negentig laat meerdere en complexere voorbeelden zien van toepassingen in de openbare ruimte. Kunst ontwikkelt zich meer en meer als een op zichzelf staande autonome discipline in de inrichting van de publieke ruimte, zowel met autonome beelden als met beelden die meer toegesneden zijn op de architectuur, stedenbouw of op specifieke locaties. Goede voorbeelden hiervan zijn in Alphen aan den Rijn: A dark limousine exit van Ernst Hazenbroek (KW ), de Aquazuil van Loek Bos (KW ) of het beeld van Robbert van der Horst, Voorwaarde ( ) of de monumentale toepassing van Nic Bezemer aan de galerijflat Stortemelk en Vliestroom (KW ). De laatste 6-7 jaar heeft Alphen aan den Rijn zich op twee sporen gericht: voor een vast bedrag is er in afstemming met buurten en wijken jaarlijks een beeld gerealiseerd, dat zich in zijn opdrachtformulering voegt naar de wensen van de buurt en naar de mogelijkheden van de locatie, meestal een kleine strook groen. Ondanks de geringe pretentie, die inherent aan deze aanpak is, leidde deze trajecten tot een aantal beelden die gemakkelijk de toets der kritiek kunnen doorstaan: De zon en zijn schaduw van Hans Rikken (KW ) aan Frankengaarde of het beeld van Marcel Smink, De ster van Alphen (Kw ) aan de Paddestoelweg. De 1%-regeling is gedurende de ontwikkeling van het nieuwe stadshart opgeschort. Daarvoor is er binnen dit project een aantal voorstellen gedaan voor de inpassingen van kunst in dit nieuwe hart van de stad, waarvan op dit moment -naast de herplaatsingen van andere beelden, zoals het beeld van Van Eerd (KW ) en de Leeuw en de Tijger van Boezem (KW ) en het beeld van Gerard lentink (KW ) in het gemeentehuis -het fotobeeld van Gerald van der Kaap (KW ) en

3 de Romeinse portretten van Titus Nolte (KW ) opvallende bijdragen zijn. Daarnaast heeft het inmiddels opgeheven CBK ook een aantal initiatieven genomen voor kunst in de buitenruimte. Al met al is er in de afgelopen 6-7 jaar via verschillende kanalen veel aandacht geschonken aan de wens beeldende kunst een herkenbare plek te geven in de inrichting van de openbare ruimte met alleszins behoorlijke resultaten in het nieuwe stadshart en in de buurten. Conclusie: De collectie buitenbeelden van de stad Alphen aan den Rijn is in aantal aanzienlijk en niet te verwaarlozen. De artistieke kwaliteit is in de aanloop naar de jaren tachtig zeker als erg traditioneel en weinig vernieuwend te definiëren maar er zijn zeker ook belangwekkende uitzonderingen op deze regel. De vele beelden die in de jaren tachtig zijn gerealiseerd zeggen iets over het enthousiasme van de stad zich hiermee te willen kwalificeren. Ook in deze periode zijn er representatieve voorbeelden aan te wijzen. Het totaalbeeld van de jaren negentig levert een beeld van wisselende artistieke kwaliteit maar het is tegelijkertijd wel interessant vanwege de complexere opdrachtformuleringen en aangescherpte eisen die aan de beeldende kunst worden gesteld. Een goed voorbeeld van een tegenvallend resultaat is het kunstwerk van Semah (KW ) in de Thorbeckegarage: zowel de kunstenaar als de begeleidende adviescommissie hebben zich hieraan vertild terwijl ook de gemeente als opdrachtgever steken heeft laten vallen. De laatste 6-7 jaar laten goede voorbeelden zien van relatief kleine opdrachten en maken tevens duidelijk dat beeldende kunst ingezet kan en moet worden bij grote en ingrijpende veranderingen in de stad, waarbij een gezamenlijke en integratieve benadering een voorwaarde is voor kwaliteit in de openbare ruimte. Dit laatste vergt een even natuurlijke als noodzakelijke samenwerking tussen de verschillende diensten en partijen die zich over de herinrichting van de stad ontfermen. In die zin is autonome kunst, zoals die vele jaren in de buitenruimte een plek heeft gekregen in de stad, nu niet meer in die mate een vanzelfsprekendheid. Zijde en de Stationsbuurt zullen naar alle waarschijnlijkheid kunst integreren in hun planvorming. De budgetten daarvoor moeten nog gespecificeerd worden. De positionering van kunst in andere delen (nieuwbouwwijken, renovatiewijken) zal keer op keer in afstemming met andere partijen en diensten opnieuw ingevuld moeten worden. Een evenredige verdeling van initiatieven over de gehele stad dient te worden bewaakt. * ten aanzien van de archivering moet worden opgemerkt dat er vele hiaten zitten in de gemaakte afspraken en in het nakomen van die afspraken. Dat geldt met name voor de archivering van de kunstwerken van de laatste jaar, die onduidelijk en onvolledig is. * het beheer en onderhoud verloopt nu ad hoc en niet systematisch. Dat heeft echter tot op heden niet tot grove fouten geleid. Het verdient echter aanbeveling dit onderdeel professioneel op te pakken, zowel in budgettaire, vezekeringstechnische als organisatorische zin. * de collectie buitenbeelden biedt in kwalitatieve zin meer dan voldoende aanknopingspunten om het bezit openbaar te maken en te ontsluiten voor het groter publiek. De plaatsing van deze beelden op de website van de gemeente is er een van, een publicatie -brochure, routefolder e.d.- is een andere mogelijkheid. * bij toekomstige opdrachten is het wenselijk meer eigentijdse technieken en materialiseringen te kiezen: interactieve installaties, sociale interacties, video en/of fotoprojecten,e.d. Op deze wijze kan de collectie zich verder in breedte en diepte ontwikkelen. Aanbevelingen: * In de collectie buitenbeelden bevindt zich een aantal dat of door de maker ervan of/en door het werk zelf of/en door de gehanteerde techniek van bijzondere kwaliteit is. Het verdient aanbeveling deze werken apart te benoemen, vanwege een af te sluiten verzekering of vanwege een juiste archivering of vanwege het feit dat ze zich op een kwetsbare locatie bevinden. * in de toekomst zal meer dan voorheen keuzes gemaakt moeten worden over de positie van beeldende kunst in de stad. De toekomstige grote projecten rondom Lage Erik Luermans en Frits Garenfeld, oktober 2006

4 , herplaatsing, onderhoud, etc. inventarisatie Alphen aan den Rijn. 1. Kunstenaar: Per Abramsen pag. 1 : Contour : opgeslagen in Stadskantoor : herplaatsing 2. Kunstenaar: Anneke Auer pag. 3 : Het diepe : Parkeergarage Ridderhof : kwalitatief gezien zou dit ontwerp in aanmerking komen voor herstel ware het niet dat functie en plek aan verandering onderhevig is en dat de het kunstwerk onvolledig is en slecht bewaard 3. Kunstenaar: Trudie van den Berg pag. 7 : Fietsenrek : voorheen Castellumstraat, nu op de gemeentewerf : herplaatsing aanbevolen 4. Kunstenaar: T. van den Berg-Been pag. 8 : Het jongetje met de zwaan : (Thorbeckestraat); voorheen Paletschool : herplaatsing als school wordt afgebroken 5. Kunstenaar: Willy Blees pag. 10 : Het diepe : Stond bij ingang Aarhof bij Mandersloostraat : herplaatsing 6. Kunstenaar: Loek Bos pag. 12 : Aquazuil : kruising fietspad De Schans, boven aquaduct N11 : het beeld verdient vanwege zijn betekenis voor de geschiedenis van de stad een herplaatsing: suggestie kruising Gouwe en Oude Rijn aan oostzijde. Het beeld is nu zeer verwaarloosd en is verworden tot een hangplek 7. Kunstenaar: Eric Claus pag. 16 : Toernooiridders : opgeslagen in Stadskantoor : herplaatsing 8. Kunstenaar: Frits Drayer pag. 18 : Bladgroei II : Prins Bernardlaan : herplaatsen in verband met zichtbaarheid 9. Kunstenaar: Frits Garenfeld pag. 23 : De Tol : Beeldentuin CBK aan Castellumstraat : de beeldentuin is zo ingeklemd tussen het CBK gebouw en de kerk dat het beter zou het beeld beelden elders te plaatsen i.v.m. zichtbaarheid 10. Kunstenaar: Willem Heesen pag. 36 : glaswand in zwembad De Termen : uiterste zorgvuldigheid betrachten voor het behoud van dit glasraam. Gelet op de hoge ambachtelijke en technische moeilijkheidsgraad bij het procédé, is erg kostbaar 11. Kunstenaar: Robbert van der Horst pag. 39 : Voorwaarde : Rotonde Kopenhagesingel : in het algemeen goed; moet wel worden schoongemaakt 12. Kunstenaar: Bouke IJlstra pag. 40 : Politiebureua Ridderveld : grote attentie geboden i.v.m. toekomstige sloop van dit gebouw. Herplaatsing noodzakelijk 13. Kunstenaar: Kubach-Wilmser (Luxemburg). pag. 47 : Stenen boek : Bibliotheek centrum, hal : het kunstwerk ligt op een wat onopvallende plek op de grond en verdient een betere en definitieve locatie 14. Kunstenaar: Marjolein Mandersloot pag. 52 : Paso Doble : Beeldentuin CBK Castellumstraat : de beeldentuin is zo ingeklemd tussen het CBK gebouw en de kerk dat het beter zou het beeld elders te plaatsen i.v.m. zichtbaarheid

5 15. Kunstenaar: Jan Meefout pag. 53 : Moeder met twee kinderen : Stadskantoor opslag : herplaatsing, liefst in binnenruimte. Rechts vooraan is de hoek beschadigd. Reparatie noodzakelijk 23. Kunstenaar: Roy Villevoye pag. 79 : ID College Ambonstraat, aanvankelijk bij ingang, nu in doorgang. : huidige locatie voldoet niet aan de kwaliteit van het beeld. Het kunstwerk is van grote waarde en dient hersteld en herplaatst te worden 16. Kunstenaar: Sonja Meijer pag. 54 : zwembad De Thermen, aan gevel 4 platen : het zwembad staat op de nominatie voor sloop. Dus extra waakzaamheid geboden 17. Kunstenaar: Paulus Miedema pag. 55 : Archeologische oervorm : Castellumstraat, tegenover Stadskantoor : locatie is vrijwel onzichtbaar. herplaatsing; kwetsbare steen dus aandacht geboden voor schoonmaken en locatie 18. Kunstenaar: Theo van Nahmer pag. 57 : Moeder met kind : P. Kennedylaan Vaarsloot : herstellen en terug plaatsen.nu op de gemeente werf 19. Kunstenaar: R. Pleysier pag. 63 : Draaitol : Stadhuis opslag : herplaatsen bij school in binnenruimte 20. Kunstenaar: Peter Roovers pag. 70 : Vrijheid : Stationsplein : herplaatsing i.v.m. stationsgebiedveranderingen 21. Kunstenaar: Joseph Semah pag. 74 : Parkeergarage Thorbeckeplein : afschrijven, verwijderen, eventueel zadels herplaatsen bij school 22. Kunstenaar: Gabriel Sterk pag. 75 : De criticus : Herenhof : terug plaatsen

6 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Per Abramsen contour Jaar van ontstaan/aankoop 1988 brons; 20x 30x 36 cm opgeslagen in Stadskantoor twee eenvoudige, naar boven gebogen vormen leunen als vogelvleugels tegen elkaar. Dit beeld laat de fascinatie van Abramsen zien voor schaduwvormen en contouren. De textuur van het beeldoppervlak is bewust ruw en onbewerkt gelaten. Abramsen werkt veel met "schaduwbeelden", beelden die als een reflectie een herhaling laten zien van elkaars vormen, waarbij contouren en texturen volgen. Technische staat/onderhoud redelijk herplaatsing

7 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Rien Antonissen (1962) www. geluid van de stilte Jaar van ontstaan/aankoop 1992 Brons 250 x 30 cm.; 5 delen Burgemeester Visserpark Het beeld bestaat uit twee delen die alle vertikaal geplaatst zijn en in een bepaalde verhouding tot elkaar staan. De ene groep bestaat uit 4 elementen, de andere wat verder afstaand uit 1 vertikaal. De oppervlakte behandeling is met opzet ruw met verwijzingen naar de broden klei, die hij als vorm gebruikte. De lasnaden zijn eveneens goed zichtbaar. Antonissen streeft ernaar met zijn beelden een verbijzondering van de omgeving te bewerkstelligen. Het beeld is gemaakt naar aanleiding van de huisvesting van de Muziekschool

8 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Anneke Auer (1959) Het diepe Jaar van ontstaan/aankoop Muurschilderingen Parkeergarage Ridderhof in teksten, horizontaal en verticaal op diverse plaatsten aangebracht worden allerlei verwijzingen naar het zwembad gegeven. Opvallend zijn de woorden in "zwembadtaal" die een geheel eigen gezicht en betekenis aan deze plek gegeven. Kleur en lettertype versterken de kwaliteit van het ontwerp. Het zwembad is er niet meer. Technische staat/onderhoud slecht; het ontwerp is herhaaldelijk op onvakkundige wijze hersteld Kwalitatief gezien zou dit ontwerp in aanmerking komen voor herstel ware het niet dat functie en plek aan verandering onderhevig is en dat de het kunstwerk onvolledig is en slecht bewaard.

9 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Jitz Bakker www. Fluitspeler Jaar van ontstaan/aankoop 1976 Brons 80 cm. Hoek Aarkade Manderlossstraat een fragiel oprijzende mannenfiguur die fluit speelt. De houding is karakteristiekvoor de handeling. De voorstelling is figuratief en realistisch.. ; onlangs gerestaureerd

10 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Mirjam Bakker (1964) Z.T. Jaar van ontstaan/aankoop 2002/2005 Tien beelden op dak van Palazzo in stadshart Alphen aan den Rijn.De beelden zijn uit massief staalplaat van 12 cm dik gesneden, eraan vastgelast is rondstaal van 14 mm. dak complex Castellumstraat/brug De beelden verwijzen naar de archeologische vondsten (restvormen) en interpretaties van deze vondsten (suggesties van werkelijke vormen) op deze plek gedaan zijn en naar de wijze waarop archeologen deze vondsten vastgelegd hebben. Onder het Palazzo lag 2000 jaar geleden een Romeins castellum.de beelden, als Leeuw, Gladiator, Pauw, Dubbelfluitspeler zijn ontleend aan herkenbare beeldtenissen uit het Romeinse Rijk. Door de combinatie van restvormen en contouren ontstaat een licht spel van verwijzingen naar de oudheid boven op het Palazzo dat eveneens kenmerken van klassieke stijlelementen in zich draagt. Projectontwikkelaar BAM i.s.m.gemeente Alphen aan den Rijn

11 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Karin Beek Zittende vrouw Jaar van ontstaan/aankoop 1988 Brons 80 cm. Park Rijnstroom ingang Parktheater In een zittende houding de ene arm naar het gezicht, de ander over haar borst kijkt de naakte vrouw opzij. Het beeld kent zachte contouren en lichtgeabstraheerde vormen en volumes, zodat het een grote toegankelijkheid bezit. Het beeld is frontaal opgezet

12 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Trudie van den Berg z.t. ( reflecterend Fietsenrek) Jaar van ontstaan/aankoop 1988 staal en 3m reflectiestripre voorheen Castellumstraat, nu op de gemeentewerf Het kunstwerk is niet zozeer als een autonoom maar als een toegepast designontwerp te beschouwen. Het kustwerk is 's nachts aangelicht waardoor het autonome karakter wordt versterkt. Het bestaat uit negen losse driehoekige elementen die op ene verschillende wijze tot een geheel kunnen worden gemaakt. Technische staat/onderhoud reparatie van strips noodzakelijk herplaatsing aanbevolen

13 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar T. van den Berg- Been (1924) het jongetje met de zwaan Jaar van ontstaan/aankoop 1988 Brons 75 X 125 cm. (Thorbeckestraat); voorheen Paletschool Een figuratieve voorstelling naar het verhaal van Illustratie uit verhaal van Niels Holgerson Herplaatsing als school wordt afgebroken

14 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Nic Bezemer (1955) Z.T. Jaar van ontstaan/aankoop 1991 resoplan eternietstaal kopgevel galerijflats Vlietstroom en Stortemelk In een positieve en negatieve vorm heeft Bezemer de omtrek van Alphen aan den Rijn in een plat vlak vastgelegd. De kopse zijden van de flats staan in een hoek naast elkaar zodat de kunstwerken elkaar versterken. Destijds stonden deze flats als eerste blikvangers aan de noordelijke entree van de stad

15 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Willy Blees ( ) Vrouw met spiegel Jaar van ontstaan/aankoop 1981 Brons 80 cm. Stond bij ingang Aarhof bij Mandersloostraat In een licht gestileerde en geabstraheerde vorm zit de vrouw met de spiegel in har hand. Karakteristiek is de aandacht voor de vormen en volumes van het lichaam. Romp en ledematen zijn tot hun essentiële vorm in aanzet teruggebracht waardoor een compact spel van en tussen vormen en volumes ontstaat Het beeld is hersteld en kan herplaatst worden.; aangekocht voor Herplaatsing

16 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Marinus van Boezem (1934) 11 Leeuw en tijger Jaar van ontstaan/aankoop 1989 granito, steen, brons; 5m. x 4 en 5 m x 2, hoek Castellumstraat/Paradijslaan, aan de Prof. Dr. J.K.Halenbosbrug Aan de opdracht, aanvankelijk voor het Thorbeckeplein stelde de gemeente Alphen aan den Rijn duide-lijke eisen: het beeld moest een zekere klassieke allure hebben en zich hoog boven het plein verheffen. Op die manier zou de functie van het plein - het houden van de markt bijvoorbeeld - niet worden aangetast en, omgekeerd, de ruimtelijke en inhoudelijke werking van het beeld niet verstoord worden. Boezem ontwierp twee hoge granito boogvormen met daar bovenop in ware grootte een leeuw en een tijger in brons. De stenen vormen verwijzen naar het Romeinse amfitheater waardoor Boezem een verband legt met de historie van de stad. DE dieren staan op de bogen en gaan in een gespannen houding en blik de confrontatie met elkaar aan. De natuurgetrouwe dierenbeelden op hun opmerkelijke sokkels zou je niet direct aan Marinus Boezem toeschrijven, en het werk lijkt daarmee een buitenbeentje te zijn binnen zijn oeuvre. Over het algemeen houdt deze kunstenaar zich bezig met de verschillende verschijningsvormen van de natuur, waarvan vooral de ongrijpbare aspecten zoals wind, schaduw, condens en groei hem boeien.

17 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW 2000-? 12 Kunstenaar Loek Bos Aqauzuil Jaar van ontstaan/aankoop 2000? divers: brons, beton, mozaïek; hoogte zuil 120 cm; doorsnede ring 4.50 cm kruising fietspad De Schans, boven aquaduct N11 Het beeld bestaat uit een kleiner deel dat als een soort wegmarkering de aandacht op de route wijst. Daarachter bevindt zich de bronzen zuil die in een hoefijzervormige kring van beton staat. De betonelementen zijn voorzie van een smalle mozaïek rond in de kleuren van aarde, lucht en water. De zuil is aan de basis opgebouwd uit cirkelvormen van waaruit de getordeerde zuil steekt. De kringen fungeren als een soort jaarringen. Cirkels en zuil zijn voorzien van woorden en beelden die met het ontstaan van Alphen aan den Rijn en met deze plek hebben te maken: Romeinse taferelen, natuur ( vissen), ridders etc: echo s uit het verleden. Het beeld is voor deze voor de ontwikkeling van de stad karakteristieke plek in opdracht van Rijkswaterstaat gemaakt naar aanleiding van haar 200 jaar bestaan. Rijkswaterstaat Technische staat/onderhoud Slecht Het beeld verdient vanwege zijn betekenis voor de geschiedenis van de stad een herplaatsing: suggestie kruising Gouwe en Oude Rijn aan oostzijde. Het beeld is nu zeer verwaarloosd en is verworden tot een hangplek

18 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Simone Ten Bosch (1957) Schoenen Jaar van ontstaan/aankoop 2001 brons, beton 2,5 m in doorsnede; de bronzen schoenen elk ongeveer 40x30 cm. Mandenvlechterstraat Op een licht hellende, ietwat geel gekleurde bol van steen staan divers geplaatst de 6 schoenen. De schoenen als laarsjes zijn grillig in detail en afwerking, en verwijzen op humoristische en ironische wijze naar heksen en trollen

19 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Fred Carasso ( ) liggende tors Jaar van ontstaan/aankoop 1981, resp Brons 50 x 75 cm. Hoflaan Tegenover schoutenhuis Carasso geboren in Carignano (It.), hoogleraar Jan van Eyck Akademie; heeft meerdere opdrachten in Nederland uitgevoerd. Dit beeld laat een vrouwentorso zien, op de rug gelegen met benen gespreid. Het lichaam en de ledematen zijn teruggebracht tot ronde, sculpturale vormen en volumes, waardoor een sterk beeldend spel ontstaat

20 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Eric Claus (1936) Wachter Jaar van ontstaan/aankoop 1988 Brons 80 cm. Poortwachter In gesloten vormen staat de wachter overeind, het schild geheven. Het beeld kent alleen in de oppervlakte behandeling enige beweging. De gesloten vlakken en rechte lijnen benadrukken de idee van een krijgshaftige wachter. De benadering van Claus is meer die van een graficus dan die van een beeldhouwer: lijnen en richtingen bepalen meer dan vorm en volume dit beeld.

21 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Eric Claus (1936) Toornooiridders Jaar van ontstaan/aankoop 1988 Brons 50 cm Opgeslagen in Stadskantoor Twee ridders te aard in een gevecht. Een complex beeld dat op een kleine schaal veel beweging en effect wil sorteren. Open en gesloten vormen wisselen elkaar sterk af. De benadering van Claus is meer die van een graficus dan die van een beeldhouwer: lijnen en richtingen bepalen meer dan vorm en volume dit beeld. Technische staat/onderhoud Redelijk, moet voorzien worden van nieuwe akers Herplaatsing

22 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW 2002-? 17 Kunstenaar Roel Crul eiland van palmbomen Jaar van ontstaan/aankoop 2002 Hout, RVS, rubber Verlengde marnixstraat Het beeld laat een oase zien van palmbomen, golvende zitelementen en vinnen die uit de grond naar boven steken. Het beeld geeft een alternatief antwoord op de vraag naar hangplekken voor jongeren. Het kunstwerk is tot stand gekomen i.s.m. Stichting Horizon, een jeugdhulp instelling. Het beeld wordt s avonds aangelicht. Provincie Zuid Holland en Stichting Horizon

23 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Frits Drayer Bladgroei II Jaar van ontstaan/aankoop 1975 Brons 125 cm. Prins Bernardlaan De twee bladeren rijzen vanuit de stengel recht omhoog tegen elkaar aan. De contouren bepalen de vormen, die als bladeren zo plat zijn herplaatsen in verband met zichtbaarheid.

24 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Charles Dumernit (1948) Barmhartigheid Jaar van ontstaan/aankoop 1981 Brons 250 x 75 cm. Groenoord / Oudhoornseweg Vanuit de sokkel verheffen zich drie figuren, twee mannen en een naakte vrouw. De vrouw wordt van achteren gesteund door de mannen. Opvallend is dat de gezichten van met name de mannen uiterst gedetailleerd en levensecht zijn weergegeven. Op de sokkel zelf is in licht reliëf nog een vrouw te zien die haar kind vastpakt. Opdracht tot stand gekomen via Rotary en de wijk Groenoord,

25 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Hans van Eerd (1941) Wachter Jaar van ontstaan/aankoop 1988, aangekocht 1992 Brons, 2.30 m. hoog Nu onlangs geplaatst in St. Jorisstraat Het vocabulaire van Van Eerd is in sterke mate ontleend aan de natuur, de mens in relatie tot deze natuur en aan associaties met mythologische verhalen en figuren. Zijn beelden kenmerken zich doordat armen en benen als sprieten van insekten uit een sterk geabstraheerd lichaam steken. Romp en gezichten zijn sterk tot hun essentie teruggebracht. Het beeld de wachter toont kracht en beweging doordat ook het lijnenspel en de verschillende volumes belangrijke componenten zijn. Delen van het beeld (armen, lans, benen) zijn afgietsels van de plant berenklauw.

26 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Dick Elffers ( ) Herdenkingsmonument Jaar van ontstaan/aankoop 1990 Rode Graniet Laan der Continenten Midden op het grote vlak van graniet zijn de teksten aangebracht voor dit herdenkingsmonument. Het beeld ontleent zijn kracht door zijn strakke belettering en de eenvoud van de voorstelling. monument voor de Joodse slachtoffers van W.O. 2 Elffers is ook de maker van metalen sculptuur Sigmafabriek aan de Emmalaan, nu afgebroken

27 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW?-? 22 Kunstenaar Els van Foeken (1934) Lezende kinderjes Jaar van ontstaan/aankoop? Brons Noordeinde Aarlanderveen locatie van de vroegere Mariaschool. Op een bankje gezeten lezen twee meisjes, tegen elkaar aanleunen, een boek. In een eenvoudige, even sympathieke als herkenbare stijl wordt dit tafereel uitgebeeld. De detaillering is beperkt. Aangeboden door Rabobank

28 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Frits Garenfeld (1956) De Tol Jaar van ontstaan/aankoop 2003 Staal en hout Beeldentuin CBK aan Castellumstraat Spiraalsgewijs draait het ijzer omhoog en draagt de tol, waardoor het beeld de draaiende beweging vasthoudt en de tol als het ware omhoog slingert. Het hout is afkomstig uit de grote beuk die eveneens aan de Castellumstraat stond en doe moest wijken voor het nieuwe stadshart Technische staat/onderhoud matig, het hout moet opnieuw worden behandeld De beeldentuin is zo ingeklemd tussen het CBK gebouw en de kerk dat het beter zou het beeld beelden elders te plaatsen i.v.m. zichtbaarheid. Zie ook Marjolein Mandersloot KW

29 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Frits Garenfeld (1956) Hoorn des tijds Jaar van ontstaan/aankoop 1996 RVS en Red ceder hout De Bijlen De tand des Tijds, ook wel "de hoorn van overvloed" genaamd.. Het beeld is met samenwerking en inspraak van jongeren vervaardigd en staat bij het Jongeren Centrum Madonna. In de roestvrijstalen hoorn zijn voorwerpen van de jongeren gelegd daterend uit deze tijd. De hoorn wordt over 25 jaar weer geopend om zo het verloop van tijd in beeld te brengen. De red ceder boomstam symboliseert het leven, evenals de spiraalsgewijze vorm van de hoorn. Zij tesamen vormen het levensteken van de sculptuur Zie ook KW

30 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Frits Garenfeld (1956) Verhaal paal Jaar van ontstaan/aankoop 2002 Eiken hout Speeltuin zegerplas Het beeld is tot stand gekomen in samenwerking met Basisschool. Naar aanleiding van de herinrichting van de kinderboerderij. Het beeld staat voor de symboliek van een totempaal waar mensen/kinderen samen komen om hun verhaal te horen of te vertellen. Het beeld is met opzet ruw oftewel primitief gehouden: sporen van kettingzaag en beitels zijn goed zichtbaar. gehele project Zie ook KW Zie ook KW

31 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Marco Goldenbeld draaiende compositie Jaar van ontstaan/aankoop 1992 RVS De Klipper 4 bladen van RvS zijn tegenover en naast elkaar geplaatst,waardoor een symmetrische compositie ontstaat, waar de wind door heen speelt. Door deze compositie ontstaat vanuit alle zijden een dynamische, optische beweging die associaties met de zeilsport oplevert.

32 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Jan Goeding Z.T Jaar van ontstaan/aankoop 1971 Keramiek; 4 tableaus van elk 5tot 6 m. lengte en 1 m. hoog. Wandrelief Zwembad de Dillen Nu sportzaal van DOS Voor de ingang - nu in de voortuin- stond een rechthoekige open vorm van steen waaromheen een veelkleurige keramische band is bevestigd..dit was een opmaat voor het wandreliëf dat aan de wand van het bassin is ontworpen. In kleur en vorm verwijst het tableau binnen naar water, zon en land. De kleuren rood, groen en blauw overheersen De vormen zijn in reliëf en in afwisselende grote en kleine kleurvlakken aangebracht. Het geheel is een bijzonder en typerend voorbeeld van monumentale kunst uit de jaren zeventig. Technische staat/onderhoud redelijk, hier en daar lichte beschadiging van de geglazuurde tegels , buitenobject voor Buitenobject is verplaatst en beschadigd.

33 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW ? 28 Kunstenaar Hubert von der Golz (D.) (1941) Z.T Jaar van ontstaan/aankoop 2000 Metaal gelakt Polderpeil Land steekt de stalen lijn uit vanaf de dakrand, waarop het silhouet van een mannetje staat, licht bewegend in de wind. Het beeld is vooral sterk in zijn optische werking van grotere afstand: scherp tegen de hemel afgestoken balanceert deze figuur op zijn draad. De locatie- het einde van een hoog appartementencomplex is uitermate geschikt voor dit beeld. Het beeld is karakteristiek voor het oeuvre van Von der Golz. Het beeld is geschonken door woningbouwcorporatie WCN. WCN

34 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Wilna Haffmans (1936) vrouw op stoeltje Jaar van ontstaan/aankoop 1992 Brons 100 cm. Celebesstraat Haffmans maakt velerlei kleinere beelden, vooral vrouwbeelden, alle figuratief als illustraties van de natuur en onze omringende wereld in een eenvoudige en herkenbare vormentaal. Beeld is verzekerd door gemeente

35 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Theo ten Have (1958) Fuoco Greco Jaar van ontstaan/aankoop 1994 brons, gelakt staal Paltrokmolen Dit samengestelde beeld laat in verschillende materialen het verhaal van Prometheus aan de rots zien. De zuil, de organische vormen en de lijnen verbinden het beeld tot een geheel De vertelling komt uit het verhaal van Prometheus die de goden te vuur wil ontfutselen en naar de aarde wil brengen. Voor straf wordt Prometheus aan de rotspunt bevestigd en worden zijn ingewanden tot prooi voor de gieren. Regelmatig gras maaien

36 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Ernst Hazenbroek (1955 ) www. A dark limousine exit Jaar van ontstaan/aankoop 1992 staal 4m. x 15m.x 5m rotonde Raoul Wallenberg Zijn monumentale beelden kenmerken zich door hun grote organische vormen die uitgetekend worden door industrieel vormgegeven stalen banen. Hierdoor lijkt dit beeld als een groteske insect dat op de rotonde is beland. Voor Hazenbroek is met name de zoektocht, het proces, naar de uiteindelijke vorm van belang.

37 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Loes Heebink (1955) Noche Serena Jaar van ontstaan/aankoop 2001 fotoprint en galsfiber-voorzien van licht, 6,30 x 2,30 m. CBK- gebouw, Castellumstraat In de zijgevel van het gebouw ontvouwt zich het beeld van een naar boven kijkend jongetje, opkijkend naar een avondlucht waarin(samengesteld) de diverse sterrenbeelden in te herkennen zijn. De verwondering voor de natuur is hier een van de drijfveren voor Heebink geweest

38 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Pieter van Heerden (1924) Staande vrouw Jaar van ontstaan/aankoop 1981 Brons 50 cm Schelhorst Als een vroeg-klassiek Grieks beeld staat de vrouw, strak rechtop. De voorkant van haar lichaam, voornamelijk de borstpartij frontaal naar voren gericht. Haar hoofd richt zich naar achteren.ook in dit beeld van van Heerden treffen we weinig reliëf of detaillering aan. Van zijn hand was ook het beeld Het paardje en danseres. zie K.W.

39 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Pieter van Heerden (1924) Danseres Jaar van ontstaan/aankoop 1981 Brons 45 cm A. De Jongstraat In een eenvoudige ranke voorstelling staat de vrouw rechtop, de handen op de rug en haar benen in een ruststand, een klassiek contrapost houding Het lichaam is licht geabstraheerd en weinig gedetailleerd weergegeven.

40 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Pieter van Heerden (1924) Paardje Jaar van ontstaan/aankoop 1981 Brons 80 cm. Valeriusplein, in een simpele figuratie staat het kleine paardje met de kop omhoog. De contouren en lijnen maken tezamen met deze uitbeelding dit beeld uiterst herkenbaar en toegankelijk. De opbouw vindt plaats in grotere volumes, licht geabstraheerd, terwijl het gezicht juist wel herkenbare trekken laat zien. KW /04

41 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Willem Heesen (1925) Z.T. Jaar van ontstaan/aankoop 1981 glas, meerdere platen glas op elkaar aangebracht en versmolten in oven. 4m x 10m glaswand in zwembad De Termen De glazen wand, dik vanwege de meerdere lagen, stelt een kleurrijk landschap voor. Bomen, struiken en planten zijn in gestileerde vormen en kleuren aangebracht, waarbij groen, geel en blauw overheersen. De gekozen techniek versterkt het perspectief in de voorstelling.oorspronkelijk zijn er nog een drietal platen elders in het zwembad aangebracht. Deze zijn verwijderd en nu incompleet.. Signatuur r.o. Technische staat/onderhoud matig. Op verschillende plekken is het glas gebroken. De artistieke kwaliteit is bijzonder Uiterste zorgvuldigheid betrachten voor het behoud.van dit glasraam. Gelet op de hoge ambachtelijke en technische moeilijkheidsgraad bij het procede is erg kostbaar.

42 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Anne Hilderink (1956) Lammetjes Jaar van ontstaan/aankoop 2005 Brons en steen De Burggen Zwammerdam 12 lammetjes leiden de 200 meter lange route van de kapel naar de begraafplaats, waar een bank staat, die als rust- en eindpunt fungeert. Hilderink wilde een voor de bewoners van De Bruggen herkenbare en toegankelijke verbeelding maken van deze weg naar de begraafplaats. De keuze voor het lam als drager van het in-situ kunstwerk en het aantal van 12 is dan ook een bewust gegeven. Het beelden project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Stichting De Bruggen

43 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Pieter d Hont ( ) Stier Jaar van ontstaan/aankoop 1986 Brons, 174x50x80 Prins Bernardlaan Balancerend op een poot verheft de robuuste stier zich. Door de beweging, stevige vormen en volumes en de kenmerkende krachtige weergave van het beest voldoet het beeld in alle opzichten aan de associaties met de titel. De Hont heeft vele beelden, ook in openbare ruimtes gemaakt in Nederland en geldt als representant van deze figuratieve sculpturale stijl.

44 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Robbert van der Horst Voorwaarde Jaar van ontstaan/aankoop 1998 Kunstsstof, RvS Rotonde Kopenhagesingel Op 5m. hoge palen balanceren figuren als aan een polsstok. Ze doen gymnastische oefeningen aan de punt van de rekstok, het geen op deze plek tot een vervreemden effect leidt. De lichamen zijn opvallend goed en herkenbaar uitgebeeld In het algemeen goed; moet wel worden schoongemaakt

45 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Bouke IJlstra (1933) Z.T. Jaar van ontstaan/aankoop 1972 Keramiek, geglazuurde tegels; 5m x 3,5 en 6m x 80cm Politiebureua Ridderveld Wandversiering In de voormalige ingang van het politiebureau bevindt zich in de trappenhal een groot tegeltableau in reliëf en de kleuren van vooral rood, oranje en bruin. Tegenover deze ingang is tevens een smallere band van een vergelijkbare compositie aangebracht. Beide composities zijn opvallend van kwaliteit en typerend voor de monumentale kunst in de jaren zeventig Grote attentie geboden ivm toekomstige sloop van dit gebouw. Herplaatsing noodzakelijk.

46 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Jan van Ipenburg Romeinse munten Jaar van ontstaan/aankoop 2006 Brons 30 cm. doorsnede Rijnplein Deze orginele Romeinse munten zijn uit de rijn opgedoken, verzamelaar Louis-Erik van Amerongen heeft ze beschikbaar gesteld aan beeldhouwer Jan van Ipenburg om ze vervolgens na te boetseren n een vergroot formaat. de voor en acherzijde van 3 munten zijn in brons afgegoten waarna ze in het plaveisel van het rijnplein zijn ingelegd. De teksten naast de munten verwijzen naar de regerende keizers in de tijd dat de munten als betaalmiddel werden gebruikt. Deze zijn van de hand van de beeldhouwer Mark de Groot (.zie ook walsstoep KW ) Van Ipenburg heeft 4 jaar lang aan de restauratie van het praalgraf van Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands, in de Nieuwe Kerk te Delft gewerkt

47 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Petra Jobse Kleurrijk bouwen Jaar van ontstaan/aankoop 2004 Gipsblokken beschilderd 2 x 6 x 2.25 m. Foetsenstalling St. Jorisstraat Dit project is tot stand gekomen in het kader van Kleurrijk Bouwen, waarbij tegen de achtergrond van de moord op Van Gogh een samenwerking project is opgezet tussen burgers deze konden een gipsblok beschilderen. De gipsblokken hebben eerst langere tijd tentoongesteld gestaan in de hal van het gemeentehuis en hebben daarna een plek in de fietsenstalling gevonden. Jobse heeft als inspiratiebron de natuur en vruchtbaarheid en kiest in haar werk, dat vaak uit zachte steen en keramiek bestaat, voor een afwisselend en helder kleurgebruik.

48 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Gerald van der Kaap (1959) Cleopatra Jaar van ontstaan/aankoop 2004 fotoprint, 5 x 11 meter Theater Castellum (gevel Rijnzijde) Als een eigentijdse Cleopatra kijkt dit model neer op de vele schepen die in de Oude Rijn voorbijgaan. Het kunstwerk is onderdeel van een project waarbij elk jaar de foto verwisseld wordt door een andere. Kaap heeft hierbij de leerlingen van de jeugd theateropleiding in de stad als model genomen. Van der Kaap heeft in zijn fotografie opvallende keuzes voor eigentijdse en actuele onderwerpen, zowel in zijn thematiek als in de gekozen esthetiek

49 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Jaak Kreykamp De ontmoeting Jaar van ontstaan/aankoop 1963 Rode zandsteen 80 cm. sinds 1974 in China park In een eenvoudige stilering rusten twee kleine mensfiguren, man en vrouw, tegen elkaars schouders. De voorstelling lijkt rechtsreeks ontleend aan Middeleeuwse bijbelse schilderingen rond ditzelfde thema van ontmoeting. De figuren zijn in een eenvoudige stilering gepreciseerd, versterkt door de horizontaal aangebrachte beitelsporen. In opdracht van V en D Technische staat/onderhoud matig,door herhaalde en vaak slecht uitgevoerde reparaties.

50 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Bert Kiviet De ontmoeting Jaar van ontstaan/aankoop 1987 Brons Van Boetzelaerstraat In een eenvoudige figuratieve stijl staan de 2 vrouwenfiguren tegenover elkaar, de een met tas, de ander met fiets. Kieviet heeft vele beelden in Nederland kunnen plaatsen, die zich alle typeren als uiterst figuratief, verhalend en anekdotisch: een concrete en realistische voorstelling van het gekozen onderwerp.

51 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Anne de Korte-Hulleman Zonneschilt Jaar van ontstaan/aankoop Keramiek, leisteen Stadskantoor

52 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Kubach-Wilmser ( Luxemburg). stenen boek Jaar van ontstaan/aankoop 1982 Belgiesch hard steen 60 x 30 x 60 cm Bibliotheek centrum, hal De steen als een geweldig opengeslagen boek, waarin de pagina's aan de randen zijn ingesneden. Het werk ontleend zijn kracht aan zijn materiaal en zijn monumentaliteit. Het is geschonken aan de bibliotheek door uitgeverij Samson. Dit ter gelegenheid van het 100jarige bestaan van de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit was in 1982, met de toevoeging, dat het bestemd was voor een nieuwe bibliotheek. Die heeft nog 5 jaar op zich laten wachten. Het is bij de opening van de nieuwe bibliotheekgebouw aan de bibliotheek overhandigd (febr. 1988). uitgeverij Samson Het kunstwerk ligt op een wat onopvallende plek op de grond en verdient een betere en definitieve locatie

53 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Han Kuiper Z.T. Jaar van ontstaan/aankoop 2001 Brons Bolivialaan Aan de enen zijde van het water bevindt zich een dansend figuurtje ontwikkeld naar aanleiding van het bekende gedicht van Paul van Ostayen. Aan de overzijde van het water op dit plein staat de anekdotische vertaling van het gedicht: huisje, bootje, golven, vis en andere elementen van dit gedicht zijn hier in licht geabstraheerde vormen aanwezig. De opeenstapeling van deze vormen zorgt voor een zoektocht naar herkenning. Beide beelden vertellen in samenhang op een aanstekelijke wijze dit poëtische verhaal

54 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Gerhard Lentink Icarus Jaar van ontstaan/aankoop 2003 hout, touw; 630x380x230; de vleugelwijdte is 685 cm Hal stadskantoor Het uitgangspunt van een luchtig en 'zwevend' beeld voor het atrium leidde als vanzelf - zo schrijft de kunstenaar- naar de Daedalus-figuur. Hij belichaamt het archetype van de de avontuurlijke mens die zich met vernuft, geestkracht en bevlogenheid tracht te onttrekken aan de wetten van de zwaartekracht. Het beeld verwijst in die zin naar het stadsbestuur.het Daedalusbeeld een relatie zou moeten aangaan met de brede monumentale 'luie' trap die leidt naar de raadzaal op de eerste verdieping. Het beeld zou de van buiten komende bezoeker, die via de centrale vestibule en een ruime trap het anderhalve meter hoger gelegen atrium betreedt, kunnen 'wenken' om zijn schreden te vervolgen naar het op de eerste verdieping zetelende gemeentebestuur. Het beeld hangt aan dunne draden, waarbij het lichaam bestaat uit vele stukjes hout, dat wit beschilderd is. Deze kleine stukjes hout, de goed zichtbare bevestigingen en de vele touwen versterken de kwetsbaarheid van deze vliegpoging. Zie website

55 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Frank Letterie Spelende paarden Jaar van ontstaan/aankoop 1988 Brons Dorpsstraat Aarlanderveen Met spelende paarden laat Letterie andermaal zien dat hij een goed oog heeft voor anekdote en verhaal. Letterie heeft vele kleinere en grotere werken gerealiseerd, alle in een abstraherende figuratieve stijl waarbij de traditie van het beeldhouwambacht goed afleesbaar blijft.

56 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Cirel Lixenberg (1932) Z.T. Jaar van ontstaan/aankoop 1981 Cortenstaal; 2.50m. x 2.13m x213m Park Rijnstroom De monumentale stalen platen zijn aan elkaar bevestigd aan de uiteinden als schakels onder een hoek van 90 graden vormen zo tezamen een open cirkelvorm op het grasveld. het beeld is een typerend voorbeeld van abstracte composities die in de jaren zeventig en tachtig met name van cortenstaal in de openbare ruimte in Nederland zijn neergezet. Lixenberg heeft een breed oeuvre van beelden in cortenstaal in Nederland. Het beeld is afkomstig van de tentoonstelling rond de Floriade Amstelpark schoonspuiten

57 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Marjolein Mandersloot (1959) Paso Doble Jaar van ontstaan/aankoop 2003 Hout en aluminium 5.75m Beeldentuin CBK Castellumstraat Op houten staanders is het hert van aluminium bevestigd. De grote hoogte en de lichtuitstaande lange poten vergroten de kwetsbaarheid van het dier. Mandersloot heeft vele beelden in openbare ruimte gerealiseerd, die alle, mens of dier als vertrekpunt hebben. Haar beelden zijn bewust zeer herkenbaar, toegankelijk en voegen een ironie of ontspanning toe aan de pleinen en straten. De beeldentuin is zo ingeklemd tussen het CBK gebouw en de kerk dat het beter zou het beeld elders te plaatsen i.v.m. zichtbaarheid. Zie ook KW

58 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Jan Meefout ( ) Moeder met 2 kinderen Jaar van ontstaan/aankoop 1982 Zandsteen Stadskantoor opslag In een eenvoudige figuratie en duidelijke stilering is dit beeld van de moeder met 2 kinderen aan de borst uitgehakt in zandsteen. De gesloten en compacte voorstelling geeft het beeld een primaire en ambachtelijke uitstraling. Technische staat/onderhoud redelijk herplaatsing, liefst in binnenruimte Rechts vooraan is de hoek beschadigd. Reparatie noodzakelijk

59 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Sonja Meijer ( ) Z.T. Jaar van ontstaan/aankoop 1955 Brons, 40x 60 4 stuks zwembad De Termen, aan gevel 4 platen De 4 platen laten taferelen van het wassen zien: de vrouw met spiegel opstoel, de vrouw met kind onder de douche, een douchende man en een man die zich afdroogt. De voorstellingen zijn frontaal en van bovenaf weergegeven, wat een even merkwaardig als kinderlijk perspectief oplevert. De figuren zijn klassiek gemodelleerd en in een duidelijk reliëf aangebracht. Deze gevelplaten zijn afkomstig van het vroegere badhuis. De artistieke kwaliteit is bijzonder goed. Het zwembad staat op de nominatie voor sloop. Dus extra waakzaamheid geboden.

60 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Paulus Miedema (1952) archeologische oervorm Jaar van ontstaan/aankoop 1981 Zandsteen 80 cm. Castellumstraat, tegenover Stadskantoor Gestapelde blokken, elk van een andere afmeting worden met en door elkaar verbonden tot een gesloten vorm, waardoor een afgewogen compositie ontstaat. De stapeling vormt een cirkel van elementen die een verwijzing naar de natuur aangeven. Technische staat/onderhoud redelijk locatie is vrijwel onzichtbaar. herplaatsing; kwetsbare steen dus aandacht geboden voor schoonmaken en locatie.

61 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Theo van Nahmer ( ) Moeder met kind Jaar van ontstaan/aankoop 1978 Brons 180 cm. Hoek Mandersloostraat / Aarkade Als een collage opgebouwd en aan elkaar gelast beeld van een vrouw met kind op de arm. Het grillige oppervlak is karakteristiek voor zijn werkwijze. Kledij en lichaam hebben dezelfde plastische behandeling gekregen. Het geheel is grof van opzet met als contrast het gezicht dat zeer glad van tekstuur is. schenking firma Zeeman

62 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW ? 57 Kunstenaar Theo van Nahmer ( ) Ballend meisje Jaar van ontstaan/aankoop 1985 Brons P. Kennedylaan Vaarsloot In een opvallende dynamische houding vangt dit beeld dit spelend meisje in een niet alledaagse balans. Karakteristiek is de wijze waarop Nahmer hier zijn beeld ruw opzet, als plakken klei op elkaar terwijl de fragiliteit in het beeld overeind blijft. Technische staat/onderhoud omver getrokken (Vandalisme) Herstellen en terug plaatsen.nu op de gemeente werf.

63 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW ? 58 Kunstenaar Heleen Navano kind aan tafel Jaar van ontstaan/aankoop Brons 40 x 50 cm. Nabij Houtzwam Een klein tafereel als een stilleven van een kind aan tafel gezeten. Zowel tafel, stoel als kind zijn op een eenvoudige en figuratieve wijze uitgebeeld.

64 Dossiernummer Alphen aan den Rijn KW Kunstenaar Titus Nolte (1955) Z.T. Jaar van ontstaan/aankoop 2006 tekst uitgehouwen in hardsteen Rijnplein aan het water in de kade is een kleine trap uitgespaard waarin een citaat uit de tekst van Tacitus, Germ. 2 naar keuze van Nolte: Quis porro, praeter periculum horridi et ignoti maris, Asia aut Africa aut Italia relicta Germaniam peteret, informem terris, asperam caelo, tristem cultu adspectuque, nisi si patria sit? En bovendien, nog afgezien van het gevaar van de ruige en onbekende zee: wie zou Azië, Afrika of Italië verlaten en op zoek gaan naar Germanie? Het terrein is er woest, het klimaat ruw, het leven en landschap somber. Hier kom je alleen indien het je vaderland is. (vertaling Vincent Hunink), uit: Tacitus, Het leven van Agricola & De Germanen, Amsterdam 2000 De teksten zijn uitgehouwen door M. de Groot, steenhouwer. Zie ook KW

Tentoonstelling CKV De Ringeloor

Tentoonstelling CKV De Ringeloor Tentoonstelling CKV De Ringeloor Tentoonstelling door een scholier 1359 woorden 1 mei 2001 6 4 keer beoordeeld Vak CKV Inleiding Op vrijdagmiddag 17 november ben ik samen met Marcel naar galerie De Ringeloor

Nadere informatie

Mens in actie. Zo groot ben jij!

Mens in actie. Zo groot ben jij! Handvaardigheid klas 2H/V februari 2015 Mens in actie Op de foto hiernaast is een bronzen beeld van een schaatser te zien, aangebracht aan de muur van het stadhuis van Haastrecht. Het beeld is gemaakt

Nadere informatie

beeldanalyse-kunstbeschouwing

beeldanalyse-kunstbeschouwing beeldanalyse-kunstbeschouwing Bij het kijken naar kunstwerken kun je je allerlei vragen stellen wat het kunstwerk met je doet. Door aandachtig te kijken verzamel je informatie over vorm en inhoud. In deze

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Het dozijn van Sluiseiland, Vianen. Beeldkwaliteitscriteria voor Sluiseiland in 12 afspraken

Het dozijn van Sluiseiland, Vianen. Beeldkwaliteitscriteria voor Sluiseiland in 12 afspraken Het dozijn van Sluiseiland, Vianen Beeldkwaliteitscriteria voor Sluiseiland in 12 afspraken Juni 2018 Het dozijn van Sluiseiland, Vianen Beeldkwaliteitscriteria voor Sluiseiland in 12 afspraken Verschillende

Nadere informatie

Verslag bezoek van der Puttlyceum 1

Verslag bezoek van der Puttlyceum 1 Verslag bezoek van der Puttlyceum 1 Van Abbe Stichting werkgroep kunst en design in de openbare ruimte. Peter Thoben, Harm Brink en Everie Sesink Datum: 22 mei 2017 11 uur Van de Vorststraat 50 Eindhoven.

Nadere informatie

Ursprung. Ursprung in het Ronde Bosje. Hoogte. Breedte. Zeven stèles. Diepte. 200 cm (110 + 90) 296 cm. 200 >152 cm

Ursprung. Ursprung in het Ronde Bosje. Hoogte. Breedte. Zeven stèles. Diepte. 200 cm (110 + 90) 296 cm. 200 >152 cm 18 Zeven stèles 2014 verbonden. Terwijl deze sculpturale landmarks plaatsen markeren die ver uit elkaar liggen, heeft Rückriem de stèles voor Landgoed Baasdam op regelmatige en korte onderlinge afstanden

Nadere informatie

De vorm en samenstelling van het monument. De omgeving van het monument. 1) Hoe heet het plein waar het monument zich bevindt? één personage.

De vorm en samenstelling van het monument. De omgeving van het monument. 1) Hoe heet het plein waar het monument zich bevindt? één personage. De vorm en samenstelling van het monument 1) Uit welke verschillende delen bestaat het monument? Kruis aan.. De omgeving van het monument 1) Hoe heet het plein waar het monument zich bevindt?... obelisk

Nadere informatie

KIJKWIJZER BEELDASPECTEN

KIJKWIJZER BEELDASPECTEN KIJKWIJZER BEELDASPECTEN SCHOOL: NAAM: Deze kijkwijzer kun je gebruiken voor elk kunstwerk of voorwerp van je keuze. Ga op zoek naar een kunstwerk wat je aanspreekt en vul aan de hand daarvan deze kijkwijzer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Telescoopladder

Gebruikershandleiding. Telescoopladder Gebruikershandleiding Telescoopladder Instructies Algemeen De telescoopladder kan worden versteld van een compact formaat (fig. 1) tot de volle lengte (fig. 2) of tot elke mogelijke tussenliggende lengte

Nadere informatie

❶ Het centrale deel. De vorm en samenstelling van het monument. De omgeving van het monument

❶ Het centrale deel. De vorm en samenstelling van het monument. De omgeving van het monument De vorm en samenstelling van het monument De omgeving van het monument 1. Kijk goed om je heen en duid aan wat het beste past voor dit monument. We kunnen het van ver zien. Het is gelegen aan een drukke

Nadere informatie

Voorstel voor kunsttoepassing bij nieuw te bouwen woningen in de Burgemeesterwijk te Zaandam. Karola Pezarro, Den Haag, maart 2006.

Voorstel voor kunsttoepassing bij nieuw te bouwen woningen in de Burgemeesterwijk te Zaandam. Karola Pezarro, Den Haag, maart 2006. Voorstel voor kunsttoepassing bij nieuw te bouwen woningen in de Burgemeesterwijk te Zaandam Karola Pezarro, Den Haag, maart 2006. HET VERHAAL VAN HET HOUT - samenvatting - In de Burgemeesterwijk te Zaandam

Nadere informatie

112 woningen plan St. Cyr Geldrop

112 woningen plan St. Cyr Geldrop B02/2683 29-09-2005 Inleiding Op de locatie van een drietal gesloopte galerijflats is een plan ontwikkeld met een divers aanbod van woningtypes waaronder patiowoningen. De nieuwbouw zal een nieuwe impuls

Nadere informatie

Ruimtelijke lichtinstallaties

Ruimtelijke lichtinstallaties Ruimtelijke lichtinstallaties Concept en Ontwerp Stadsentree Stationsstraat 30/06/2017 Het idee Ruimtelijke lichtinstallaties Met verschillende abstracte, ruimtelijke lichtinstallaties worden de stadsentrees

Nadere informatie

Compositie op basis van geometrische vormen

Compositie op basis van geometrische vormen Om goed heen en weer te kunnen springen tussen dia en afbeeldingen moet je dit bestand openen met Acrobat Reader. Voor het bekijken van de voorbeelden klik je op de blauwe link. Om terug te keren naar

Nadere informatie

Tactiele navigatie. Hoe begeleid je een leerling bij tactiele tekeningen?

Tactiele navigatie. Hoe begeleid je een leerling bij tactiele tekeningen? Tactiele navigatie Hoe begeleid je een leerling bij tactiele tekeningen? Goede begeleiding bij een tactiele tekening kan een groot verschil maken. Je tilt de tekening op van een wirwar aan lijnen en vlakken

Nadere informatie

Aanvulling Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Plangebied Aldenhofpark. Hoensbroek

Aanvulling Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Plangebied Aldenhofpark. Hoensbroek Aanvulling Nota Ruimtelijke Kwaliteit Plangebied Aldenhofpark Hoensbroek opdrachtgever College van Burgemeester en Wethouders projectnummer 1760 revisie 2 datum auteur J. Daems 1. Inleiding Het gebied

Nadere informatie

Paulo op bezoek in de klas

Paulo op bezoek in de klas Kunst voor peuters en kleuters Dit materiaal is bestemd voor leerkrachten van groep 0, 1 en 2. Met de informatie en lessuggesties kunt in de klas aan de slag met beeldende kunst. Het kijken naar en praten

Nadere informatie

Werkstuk CKV Museum moderne kunst Arnhem

Werkstuk CKV Museum moderne kunst Arnhem Werkstuk CKV Museum moderne kunst Arnhem Werkstuk door een scholier 1193 woorden 8 februari 2005 4 15 keer beoordeeld Vak CKV Inhoudsopgave Algemene gegevens Verwachtingen van de expositie Opbouw van de

Nadere informatie

Periode januari 2014 tot met 20 september 2014

Periode januari 2014 tot met 20 september 2014 Periode januari 2014 tot met 20 september 2014 Basisschool Budschop ( Nederweert) Basisschool de Tweesprong (Nederweert-Eind) Voorgeschiedenis. De voormalige basisschool Budschop ligt in de kern van het

Nadere informatie

augustus 2009 KUNSTWERKEN VOOR PARK WEST

augustus 2009 KUNSTWERKEN VOOR PARK WEST augustus 2009 KUNSTWERKEN VOOR PARK WEST EEN BEELDENTUIN IN NIJMEGEN Inleiding De gemeente beschikt over een verzameling bestaande beelden die - om welke reden dan ook - van hun oorspronkelijke plek werden

Nadere informatie

KIJKWIJZER SCHILDERIJ CKV 1 opdracht Cijfer:

KIJKWIJZER SCHILDERIJ CKV 1 opdracht Cijfer: KIJKWIJZER SCHILDERIJ CKV 1 opdracht Cijfer: Naam: Klas: Datum: Feiten Een kijkwijzer is bedoeld om je mee te nemen in de waarneming en het kijken te intensiveren: kortom je gaat steeds meer dingen zien,

Nadere informatie

EEN KUNSTWERK VOOR HET VERDRONKEN DORP HOUWINGAHAM VERKLEURINGEN

EEN KUNSTWERK VOOR HET VERDRONKEN DORP HOUWINGAHAM VERKLEURINGEN www.pauldekort.nl info@pauldekort.nl 2013 EEN KUNSTWERK VOOR HET VERDRONKEN DORP HOUWINGAHAM VERKLEURINGEN HET VERDRONKEN DORPJE HOUWINGAHAM Houwingaham is de naam van een middeleeuwse veenontginningsnederzetting

Nadere informatie

kunst in de tweede kamer Kijkwijzer voortgezet onderwijs

kunst in de tweede kamer Kijkwijzer voortgezet onderwijs kunst in de tweede kamer Kijkwijzer voortgezet onderwijs beeldengalerij Kopstukken op voetstukken Achttien witmarmeren borstbeelden staan in een boog opgesteld rondom het beeld van een jongeman: Icarus.

Nadere informatie

Samenvatting CKV 19e eeuw: neoclassicisme

Samenvatting CKV 19e eeuw: neoclassicisme Samenvatting CKV 19e eeuw: neoclassicisme Samenvatting door H. 972 woorden 26 juni 2016 1 1 keer beoordeeld Vak CKV Er zijn in de 19e eeuw 5 stromingen ontwikkeld NEO- classicisme De Romantiek Realisme

Nadere informatie

personageontwerpen. Met slechts een paar eenvoudige vormen, een mix van

personageontwerpen. Met slechts een paar eenvoudige vormen, een mix van Maak een Cool Vector Panda-personage it bericht is oorspronkelijk gepubliceerd in 2010. D DE TIPS EN TECHNIEKEN DIE WORDEN UITGELEGD, KUNNEN VEROUDERD ZIJN. Adobe Illustrator is mijn favoriete hulpmiddel

Nadere informatie

KIJKWIJZER BEELDASPECTEN

KIJKWIJZER BEELDASPECTEN KIJKWIJZER BEELDASPECTEN SCHOOL: NAAM: Deze kijkwijzer kun je gebruiken voor elk kunstwerk of voorwerp van je keuze. Ga op zoek naar een kunstwerk wat je aanspreekt en vul aan de hand daarvan deze kijkwijzer

Nadere informatie

Excursieboekje Handvaardigheid Vmbo 4 (Groningen en Winsum), Havo 4 en 5. Coda Paper-Art & Museum de Fundatie

Excursieboekje Handvaardigheid Vmbo 4 (Groningen en Winsum), Havo 4 en 5. Coda Paper-Art & Museum de Fundatie Excursieboekje Handvaardigheid Vmbo 4 (Groningen en Winsum), Havo 4 en 5. Coda Paper-Art & Museum de Fundatie 20 september 2013 Excursieboekje Coda Paper-Art & Museum de Fundatie In dit boekje vind je

Nadere informatie

Figuratief. Een figuratieve afbeelding vertoont duidelijke overeenkomsten met de werkelijkheid. Het is afgebeeld zoals het is.

Figuratief. Een figuratieve afbeelding vertoont duidelijke overeenkomsten met de werkelijkheid. Het is afgebeeld zoals het is. Figuratief Een figuratieve afbeelding vertoont duidelijke overeenkomsten met de werkelijkheid. Het is afgebeeld zoals het is. Realistisch Manier van werken waarbij de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk

Nadere informatie

kijkwijzer vanaf 12 jaar

kijkwijzer vanaf 12 jaar André Volten kijkwijzer vanaf 12 jaar Welkom bij André Volten, in museum Beelden aan Zee André Volten begon ooit als schilder maar werd beeldhouwer. Toen hij in een scheepswerf werkte, ontdekte hij het

Nadere informatie

De Griekse Bouwkunst

De Griekse Bouwkunst De Oude Grieken De Oude Grieken Het land Griekenland ligt in het zuidoosten van Europa. Het bestaat uit een groot stuk vastland en een heleboel kleine eilandjes. Griekenland bestond uit allerlei staatjes.

Nadere informatie

Reader/begrippenlijst periode 4 toetsweek :

Reader/begrippenlijst periode 4 toetsweek : Roncalli mavo Tekenen/Kunstgeschiedenis. Klas 3 Reader/begrippenlijst periode 4 toetsweek : Hoe moet je leren??? De begrippen zijn bij deze toets gekoppeld aan de kunststromingen van de kunstpromotie.

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Telescoopladder

Gebruikshandleiding. Telescoopladder Gebruikshandleiding Telescoopladder Instructies Algemeen De telescoopladder kan worden versteld van een compact formaat (fig. 1)tot de volle lengte (fig. 2) of tot elke mogelijke tussenliggende lengtes

Nadere informatie

Drempt. Rapport Ned. 52. Gld. 4.

Drempt. Rapport Ned. 52. Gld. 4. Drempt. Rapport Ned. 52. Gld. 4. Vraagstelling. Wat zijn de maten, versieringen en vorm van de van de kerk van Drempt (kaart afb. 1) gerapporteerde grafplaat uit de (ruim te nemen) 12 e eeuw? Wat is zijn

Nadere informatie

Ze hebben daarbij o.a. kennis opgedaan over diverse beeldaspecten op het gebied van kleurtoepassing en compositie, ruimte en perspectief.

Ze hebben daarbij o.a. kennis opgedaan over diverse beeldaspecten op het gebied van kleurtoepassing en compositie, ruimte en perspectief. Kijkwijzer beeldaspecten Groep 7 Leerkrachtenblad Vooraf Voorafgaand hebben de leerlingen van groep 7 de KunstKabinetsen 7.10 Complementaire kleuren en 7.14 Vogel of kikvors? in groepjes of klassikaal

Nadere informatie

Sociaal huis MErksplas

Sociaal huis MErksplas Sociaal Huis Merksplas DE Omgeving 1 Zicht naar de kerk 2 Zicht over het kruispunt 3 Het oude gemeentehuis met plein 4 Koppeling oude en nieuwe gemeentehuis 5 Het nieuwe gemeentehuis met terras 6 Overkant

Nadere informatie

Examenopgaven VBO-MAVO-D 2004

Examenopgaven VBO-MAVO-D 2004 Examenopgaven VBO-MAVO-D 2004 TEKENEN, HANDENARBEID, TEXTIELE WERKVORMEN D tijdvak 1 donderdag 27 mei 9.00 11.00 uur Bij dit examen hoort een kleurenbijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit

Nadere informatie

VERKAVELING EN BEELDKWALITEIT. 5 Woningen Rietbaan te Huissen

VERKAVELING EN BEELDKWALITEIT. 5 Woningen Rietbaan te Huissen VERKAVELING EN BEELDKWALITEIT 5 Woningen Rietbaan te Huissen 13045.B Rietbaan Huissen, Bureau Maris i.o.v. Walvoort Vastgoed B.V. 19-5-2015 HISTORIE - Het plangebied (gele kader) was in de 19e eeuw onderdeel

Nadere informatie

Roncalli mavo Tekenen/Kunstgeschiedenis klas 3.

Roncalli mavo Tekenen/Kunstgeschiedenis klas 3. Roncalli mavo Tekenen/Kunstgeschiedenis klas 3. Reader/begrippenlijst periode 3 toetsweek : Hoe moet je leren??? 1. In de tekst worden belangrijke begrippen aangegeven met een*. Deze begrippen moet je

Nadere informatie

stadhuis eindhoven Restauratie en herindeling Stadhuis laagbouw Opdrachtgever Gemeente Eindhoven Interieurarchitect Buro Staal/Christensen

stadhuis eindhoven Restauratie en herindeling Stadhuis laagbouw Opdrachtgever Gemeente Eindhoven Interieurarchitect Buro Staal/Christensen Restauratie en herindeling Stadhuis laagbouw Opdrachtgever Gemeente Eindhoven Interieurarchitect Buro Staal/Christensen Opdracht December 1992 Oplevering November 2001 Bouwkosten 5.000.000,- excl. BTW

Nadere informatie

maasboulevard venlo Een nieuw stedelijk verblijfsgebied aan de Maas

maasboulevard venlo Een nieuw stedelijk verblijfsgebied aan de Maas maasboulevard venlo Een nieuw stedelijk verblijfsgebied aan de Maas Q4 Maaspark Maasboulevard Maaswaard Maasboulevard Een nieuw stedelijk verblijfsgebied aan de Maas Venlo aan de Maas bruist. Wonen en

Nadere informatie

DE SNELTOETS- CRITERIA 2. DAKOPBOUWEN EN AFSCHEIDIN- GEN ROND DAKTERRASSEN

DE SNELTOETS- CRITERIA 2. DAKOPBOUWEN EN AFSCHEIDIN- GEN ROND DAKTERRASSEN DE SNELTOETS- CRITERIA 2. DAKOPBOUWEN EN AFSCHEIDIN- GEN ROND DAKTERRASSEN Veel aanvragen betreffen kleine veranderingen of toevoegingen aan de bestaande bebouwing. Om ervoor te zorgen dat deze ingrepen

Nadere informatie

FARALDA KRAAN HOTEL NDSM Amsterdam

FARALDA KRAAN HOTEL NDSM Amsterdam FARALDA KRAAN HOTEL NDSM Amsterdam Visie Document 17.01.2013 IAA Architecten Architectonisch concept Faralda kraan De Faraldakraan maakt na de verbouwing een belangrijk deel uit van het nieuwe levendige

Nadere informatie

Iepenlaan bij 1. Oorspronkelijke functie : Toegangskolommen. Datum foto : 20-07-2010

Iepenlaan bij 1. Oorspronkelijke functie : Toegangskolommen. Datum foto : 20-07-2010 Iepenlaan bij 1 Straat en huisnummer : Iepenlaan (bij 1) Postcode en plaats : 2061 GG Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A11671 Complexonderdeel : Naam object : Bouwjaar : 1924 Architect : Architectenbureau

Nadere informatie

ORGANISCHE VORMEN RONDE, GEBOGEN VORMEN, VORMEN DIE ONTLEEND ZIJN UIT DE DIEREN EN PLANTENW ERELD.

ORGANISCHE VORMEN RONDE, GEBOGEN VORMEN, VORMEN DIE ONTLEEND ZIJN UIT DE DIEREN EN PLANTENW ERELD. VORM ORGANISCHE VORMEN RONDE, GEBOGEN VORMEN, VORMEN DIE ONTLEEND ZIJN UIT DE DIEREN EN PLANTENW ERELD. GEOMETRISCHE VORMEN VORMEN GEBASEERD OP W ISKUNDIGE FIGUREN. Vlakke geometrische vormen (2D) Bijvoorbeeld

Nadere informatie

naar een grote wereld

naar een grote wereld van een kleine wereld naar een grote wereld In de opdrachtformulering staan twee belangrijke inhoudelijke vragen vermeld. De kunsttoepassing heeft een relatie met zowel de brede school als met het winkelcentrum

Nadere informatie

GROEP 85. Even voorstellen

GROEP 85. Even voorstellen Even voorstellen Wat is GROEP 85? GROEP 85 is een beeldhouwerscollectief uit Nijmegen en bestaat uit 15 mensen. De meeste leden zijn omstreeks 1985 begonnen met een cursus beeldhouwen in steen bij beeldhouwer

Nadere informatie

Routing Delft - Delftse Hout Delft

Routing Delft - Delftse Hout Delft Routing Delft - Delftse Hout Delft Drie routes verbinden centrum en buitengebied A13 stedelijke as 1:10.000 natuuras Delftse Hout educatieve as Werkboek Buro Lubbers 1304 Delftse Hout Drie assen tussen

Nadere informatie

Film en. Een boerendorp. Thema 2 Vergelijken. Les 2.1 Een film over Willem Adriaensz. WOORDWEB: Een boerendorp. Woordweb : filmen

Film en. Een boerendorp. Thema 2 Vergelijken. Les 2.1 Een film over Willem Adriaensz. WOORDWEB: Een boerendorp. Woordweb : filmen Les 2.1 Een film over Willem Adriaensz WOORDWEB: Een boerendorp 1. Een boerendorp : een dorp met boerderijen 2. Leem: een soort grond die op klei lijkt. Leem wordt tussen het hout gesmeerd, waarna het

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VMBO-GL en TL 2018 tijdvak 1 woensdag 23 mei 9.00-11.00 uur beeldende vakken CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

NieuwSbrieF NAjAAr 2013

NieuwSbrieF NAjAAr 2013 De Stichting Memento Gedenkbeelden is in 1991 opgericht en bestaat uit tien kunstenaars. Deze groep kunstenaars wil zich op het gebied van het ontwerp en uitvoering van gedenkbeelden, grafbeelden en urnen

Nadere informatie

K U N S T K A L E N D E R 2 0 1 5

K U N S T K A L E N D E R 2 0 1 5 KUNST KALENDER 2 0 1 5 Exposities 2015 Januari Goitic - Glaswerk januari t/m maart Vitrines Frank van Tol - Fotografie januari t/m maart Oranje gang Maart Alian Brouwer - Schilderijen maart t/m mei Begane

Nadere informatie

Wandreliëf van René Albert Karrèr aan de Vondelstraat te Alkmaar

Wandreliëf van René Albert Karrèr aan de Vondelstraat te Alkmaar WAARDESTELLING Wandreliëf van René Albert Karrèr aan de Vondelstraat te Alkmaar Samengesteld door de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut (WMK) Drs. Johanna Jacobs en Drs. Norman

Nadere informatie

Schilderkunst. 1. Definitie TOEGEPAST. Bouwstenen om naar de schilderkunst te leren kijken. SCHILDERIJ: FIGURATIEF ABSTRACT:

Schilderkunst. 1. Definitie TOEGEPAST. Bouwstenen om naar de schilderkunst te leren kijken. SCHILDERIJ: FIGURATIEF ABSTRACT: Schilderkunst Bouwstenen om naar de schilderkunst te leren kijken. 1. Definitie SCHILDERIJ: tweedimensionaal vlak iets wordt voorgesteld kleur- en vormmiddelen FIGURATIEF ABSTRACT: figuratief: verwijst

Nadere informatie

Overzichtstekening. ontwerp route STA-P. verbinding park Stapelen en Sint Petrusbasiliek

Overzichtstekening. ontwerp route STA-P. verbinding park Stapelen en Sint Petrusbasiliek Overzichtstekening 9 8 7 6 5 4 3 2 1 verbinding park Stapelen en Sint Petrusbasiliek Wat vooraf ging... Waarom herinrichting Centrum? In juni 2012 heeft de gemeenteraad de notitie 'Op weg naar een leefbaar

Nadere informatie

Welstandscriteria parkeergarage Revius

Welstandscriteria parkeergarage Revius Welstandscriteria parkeergarage Revius dsob-roi-mr april 2016 Inleiding De bebouwing langs de zuidzijde van de Tesselschadestraat is divers voor wat betreft de grootte, hoogte en leeftijd. De gebouwen

Nadere informatie

Wonen in De Kapel van Tuin van Noord. 8 woningen in de voormalige kapel (fase 4)

Wonen in De Kapel van Tuin van Noord. 8 woningen in de voormalige kapel (fase 4) Wonen in De Kapel van Tuin van Noord 8 woningen in de voormalige kapel (fase 4) Hoge plafonds, unieke raampartijen en een bijzondere entree. Zowel binnen als buiten is direct te zien dat de unieke woningen

Nadere informatie

Gouden geschiedenis De Bilt

Gouden geschiedenis De Bilt Gouden geschiedenis De Bilt Toen wij in 1993 verhuisden naar De Bilt en ik, nieuwsgierig naar de nieuwe woonplaats, het boekje kleine historie van De Bilt en Bilthoven van de heer Meijer in de bibliotheek

Nadere informatie

HET AKERKHOF. Voorlopig Ontwerp

HET AKERKHOF. Voorlopig Ontwerp HET AKERKHOF Voorlopig Ontwerp HET AKERKHOF Binnen het project Astraat-Brugstraat-Munnekeholm ligt het Akerkhof. Als bijzondere plek vraagt dit om een specifieke inrichting. Deze plek voor de toren aan

Nadere informatie

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt 1 Locatie en omgeving De Componistenbuurt is een jaren 70 wijk gelegen in het noordoosten van Berkel. De westzijde van de Componistenbuurt wordt

Nadere informatie

NIEUWBOUW GYMZAAL SLAGHEKSTRAAT Rotterdam ARCHITECTUURPRIJS 2016

NIEUWBOUW GYMZAAL SLAGHEKSTRAAT Rotterdam ARCHITECTUURPRIJS 2016 NIEUWBOUW GYMZAAL SLAGHEKSTRAAT Rotterdam ARCHITECTUURPRIJS 2016 INLEIDING In de wijk Hillesuis zijn weinig sportvoorzieningen aanwezig. De capaciteit van de aanwezige sportzalen is onvoldoende. In het

Nadere informatie

PROJECTDOCUMENTATIE DAAF GELUKSCHOOL, HAARLEM

PROJECTDOCUMENTATIE DAAF GELUKSCHOOL, HAARLEM PROJECTDOCUMENTATIE DAAF GELUKSCHOOL, HAARLEM Projectgegevens Naam project: Daaf Gelukschool Locatie: Albert Verweylaan 2, Haarlem Programma: VMBO-school met twee gymzalen Opdrachtgever: Dunamare Onderwijsgroep,

Nadere informatie

Het opschrift. De omgeving van het monument. De vorm en samenstelling. Aan weerszijden van de 2 soldaten staan er opschriften.

Het opschrift. De omgeving van het monument. De vorm en samenstelling. Aan weerszijden van de 2 soldaten staan er opschriften. Het opschrift Aan weerszijden van de 2 soldaten staan er opschriften. De omgeving van het monument 1. Kijk eens goed om je heen. Hoe is het monument geplaatst? Kruis aan. - We kunnen het al van ver zien.

Nadere informatie

Exposities 2013. Gerda de Voogd - fotografie december 2012 t/m februari begane grond en 1 e verdieping

Exposities 2013. Gerda de Voogd - fotografie december 2012 t/m februari begane grond en 1 e verdieping K U N S T K A L E N D E R 2 0 1 3 Exposities 2013 J a n u a r i Gerda de Voogd - fotografie december 2012 t/m februari begane grond en 1 e verdieping Annemarie Mayers - beelden januari t/m maart vitrines

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. beeldende vakken CSE GL en TL. tijdvak 1 woensdag 16 mei 9.00-11.00 uur

Examen VMBO-GL en TL. beeldende vakken CSE GL en TL. tijdvak 1 woensdag 16 mei 9.00-11.00 uur Examen VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 woensdag 16 mei 9.00-11.00 uur beeldende vakken CSE GL en TL Bij dit examen horen twee bijlagen (een kleurenbijlage en een zwart-wit bijlage). Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

rijks museum Verwerkingsmateriaal Examentour VWO ANTWOORDMODEL VERSIE A + B Visuele analyse van schilderkunst in de 17DE, 19DE en 20STE eeuw 1/5

rijks museum Verwerkingsmateriaal Examentour VWO ANTWOORDMODEL VERSIE A + B Visuele analyse van schilderkunst in de 17DE, 19DE en 20STE eeuw 1/5 1/5 VERSIE A Vraag 1 A Gebruik van licht om de dramatiek te uiten. Het subtiele licht (vs. clair-obscur in de barok) geeft diepte aan het schilderij en accentueert het hoofdmotief. Het zorgt er dus voor

Nadere informatie

Reflectie Vormstudie 7X651 Ralph Brodruck Maarten van der Eerden Augutus 2013

Reflectie Vormstudie 7X651 Ralph Brodruck Maarten van der Eerden Augutus 2013 Reflectie Vormstudie 7X651 Ralph Brodruck Maarten van der Eerden Augutus 2013 De insteek van dit vak is eerst doen dan denken. In de eerste week was de opgave het kleien van een object met alleen ronde

Nadere informatie

CULTUURCAMPUS VLEUTERWEIDE

CULTUURCAMPUS VLEUTERWEIDE CULTUURCAMPUS VLEUTERWEIDE UTRECHT Fotografie: Luuk Kramer Programma Bouwoppervlak VO-scholen, bibliotheek, sporthal, kunstencentrum, welzijnsorganisaties, kerkelijk centrum, informatiecentrum, commercie

Nadere informatie

Staatsbosbeheer Bouvignelaan 35 4836 AA Breda www.staatsbosbeheer.nl. Verrassende kunst. Boswachterij Dorst, een spannend bos voor iedereen

Staatsbosbeheer Bouvignelaan 35 4836 AA Breda www.staatsbosbeheer.nl. Verrassende kunst. Boswachterij Dorst, een spannend bos voor iedereen Staatsbosbeheer Bouvignelaan 35 4836 AA Breda www.staatsbosbeheer.nl Verrassende kunst Boswachterij Dorst, een spannend bos voor iedereen Verrassende kunst Lopend door de uitgestrekte boswachterij Dorst

Nadere informatie

Co Westerik - Dagelijkse verwondering

Co Westerik - Dagelijkse verwondering 29 november 2018, 09:10 (CET) Co Westerik - Dagelijkse verwondering 9 februari tot en met 26 mei 2019 Beeldmateriaal In 2019 brengt Museum Boijmans Van Beuningen een hommage aan de onlangs op 94-jarige

Nadere informatie

Aan het werk! Kijkwijzer voor het VMBO bij de tentoonstelling Mens en Werk

Aan het werk! Kijkwijzer voor het VMBO bij de tentoonstelling Mens en Werk Aan het werk! Kijkwijzer voor het VMBO bij de tentoonstelling Mens en Werk Aan het werk! Als je straks klaar bent met school ga je waarschijnlijk werken. Misschien wil je wel automonteur of metaalbewerker

Nadere informatie

Beschrijving schaal van Oegstgeest. Figure 1: Bovenaanzicht van de schaal. Foto: Restaura, Haelen.

Beschrijving schaal van Oegstgeest. Figure 1: Bovenaanzicht van de schaal. Foto: Restaura, Haelen. Beschrijving schaal van Oegstgeest Figure 1: Bovenaanzicht van de schaal. Foto: Restaura, Haelen. Figure 2: Onderaanzicht van de schaal. Foto: Restaura, Haelen. De schaal heeft een diameter van 21 centimeter

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

HilberinkboscH architecten Wamberg sM - berlicum. Bossche School woning Rosmalen 150 t

HilberinkboscH architecten Wamberg sM - berlicum. Bossche School woning Rosmalen 150 t HilberinkboscH architecten Wamberg 5-5258sM - berlicum Bossche School woning Rosmalen 150 t.073-6900136 - hetburo@hb-a.nl Bossche School woning van der Laan In 1956 heeft de architect Nico van der Laan

Nadere informatie

AAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS DOWNTOWN

AAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS DOWNTOWN Secretariaat: Jacques Veltmanstraat 155 1065 DB Amsterdam www.vve-downtown.nl. info@vve-downtown.nl KvK: 34352205 AAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS DOWNTOWN Amsterdam, 19 augustus 2012 Geacht

Nadere informatie

beeldende vakken CSE GL en TL

beeldende vakken CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 dinsdag 21 juni 9.00-11.00 uur beeldende vakken CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor dit examen zijn maximaal punten

Nadere informatie

Schetsontwerp presentatie Huisvesting gemeente Overbetuwe. 02 oktober 2017

Schetsontwerp presentatie Huisvesting gemeente Overbetuwe. 02 oktober 2017 Schetsontwerp presentatie Huisvesting gemeente Overbetuwe 02 oktober 2017 Stedenbouwkundige inpassing 1. Analyse bestaand 2. Nieuwe situatie Stedenbouwkundige analyse Dubbel plein Stedenbouwkundige analyse

Nadere informatie

WYSIWYG 2.0 Draaiboek

WYSIWYG 2.0 Draaiboek WYSIWYG 2.0 Draaiboek WYSIWYG Middelheimmuseum WYSIWYG Middelheimmuseum Museumregels en -tips Inhoudstafel Museumregels Uitleg over verloop Uitleg gebruik PDA s Woordenlijst Opdrachten Algemene opdrachten

Nadere informatie

Gebied 12 Elst Centrum

Gebied 12 Elst Centrum Gebied 12 Elst Centrum het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 12 Elst centrum 131 Gebiedsbeschrijving Structuur Het centrum van Elst wordt gevormd door de licht gekromde

Nadere informatie

De omgeving van het monument. De opschriften. De vorm en de samenstelling van het monument

De omgeving van het monument. De opschriften. De vorm en de samenstelling van het monument 3. Welke elementen kan je terugvinden op het monument? Kruis aan. De omgeving van het monument 1. Kijk goed naar het monument. Kruis aan wat juist is. Je kan het van ver zien. Je kan er rond. Er is een

Nadere informatie

Pimpelmees AX Soest

Pimpelmees AX Soest Pimpelmees 3 3766 AX Soest Landelijk kunstenaars-genootschap de Ploegh Pimpelmees 3 3766 AX Soest Ingang de Hazelaar Telefoon: 035-609 04 11 Email: mfretz@deploegh.nl www.deploegh.nl Openingstijden woensdag

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN HET LAANTJE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN HET LAANTJE Overzicht kavels Cees Wilkeshuisstraat SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN HET LAANTJE Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden:

Nadere informatie

Geveloplossingen. Glazuurbakstenen: veelzijdiger dan ooit tevoren.

Geveloplossingen. Glazuurbakstenen: veelzijdiger dan ooit tevoren. Geveloplossingen Glazuurbakstenen: veelzijdiger dan ooit tevoren. Glazuurbakstenen Terca glazuurbakstenen: gevelbakstenen met een kwalitatief hoogwaardige glazuurlaag. Breed toepasbaar bij restauratie

Nadere informatie

VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING

VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING VISITEKAARTJE VAN UTRECHT SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WINKELWANDELGEBIED OUDE BINNENSTAD GEMEENTE UTRECHT Colofon Oisterwijk, 30 januari 2009 Opgesteld door

Nadere informatie

piramide 1. Dit monument is De omgeving van het monument asymmetrisch symmetrisch

piramide 1. Dit monument is De omgeving van het monument asymmetrisch symmetrisch De omgeving van het monument 1. Dit monument is Kruis de antwoorden aan die van toepassing zijn op dit monument. 1. Het monument staat symmetrisch asymmetrisch op een plein/in een park op een rond punt

Nadere informatie

Museum De fundatie zwolle

Museum De fundatie zwolle 2013 Museum De fundatie zwolle Hal 13a Den Eikenhorst, Esch postbus 2126 nl-5260 cc Vught t +31 [0]411 601618 info@biermanhenket.nl www.biermanhenket.nl BiermanHenketarchitecten Ontwerp 2010 Oplevering

Nadere informatie

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan 1 juni 2011 Beeldkwaliteitplan Den Bergh behorende bij bestemmingsplan Den Bergh inhoudsopgave aanleiding en doel luchtfoto plangebied stedenbouwkundig plan uitgangspunten

Nadere informatie

ROUTEBESCHRIJVING ARCHITECTUUREXCURSIE 18 MAART 2006

ROUTEBESCHRIJVING ARCHITECTUUREXCURSIE 18 MAART 2006 ROUTEBESCHRIJVING ARCHITECTUUREXCURSIE 18 MAART 2006 De vetgedrukte adressen met een nummer verwijzen naar de beschrijving van de panden op de volgende bladzijden. Vanaf de Witte Kerk aan de Dr. Van Peltlaan

Nadere informatie

10 Principes 29 september 2015

10 Principes 29 september 2015 10 Principes 29 september 2015 Ligging Karakteristiek Optelsom van de eenheid 0. INTRO Tien principes voor goede inpassing van de koepel in Haarlem 1. vastmaken aan de stad 2. typologie van de compositie

Nadere informatie

Gewaagde maar geslaagde combinatie van hout en staal

Gewaagde maar geslaagde combinatie van hout en staal 2 Eiken Project Gewaagde maar geslaagde combinatie van hout en staal Het ruwe, natuurlijke karakter van eikenhout gecombineerd met de industriële uitstraling van staal vormt de rode draad doorheen deze

Nadere informatie

Saskia Pfaeltzer (1955) is een kunstenaar pur sang. Er

Saskia Pfaeltzer (1955) is een kunstenaar pur sang. Er SASKIA PFAELTZER Ik moet mijzelf blijven verrassen, dat is voor mij dé manier om energiek te blijven en plezier te houden in wat ik doe. Saskia Pfaeltzer SASKIA PFAELTZER Saskia Pfaeltzer (1955) is een

Nadere informatie

Lesbrief 'Vivi's fantastische pretflat'

Lesbrief 'Vivi's fantastische pretflat' Lesbrief 'Vivi's fantastische pretflat' Kinderen van groep 8 gaan in drie lessen een stopmotion animatie maken. Per drietal krijgen ze een opdracht. Naar aanleiding van de opdracht maken ze een kort script

Nadere informatie

CATALOGUS mei 2011 richard.pdf 1 24-5-2011 15:15:23

CATALOGUS mei 2011 richard.pdf 1 24-5-2011 15:15:23 CATALOGUS mei 2011 Voor u ligt de catalogus van AB wonen. AB Wonen waar AB staat voor Altijd Balans omdat wij denken dat je pas in balans bent als lichaam, geest en (woon-)omgeving met elkaar in harmonie

Nadere informatie

B E E L DVO O RST E L VO O R D E T U I N VA N A A D E N M I R JA M B O O N I N B E RG E N.

B E E L DVO O RST E L VO O R D E T U I N VA N A A D E N M I R JA M B O O N I N B E RG E N. B E E L DVO O R ST E L VO O R D E T U I N VA N A A D E N M I R JA M B O O N I N B E R G E N. Mijn laarzen op de mat zijn nog nat van zee en strand. Ik voel nog overal het zand en de wind tintelt (licht)

Nadere informatie

HERBESTEMMING POLYGONALE LOODS TILBURG

HERBESTEMMING POLYGONALE LOODS TILBURG HERBESTEMMING POLYGONALE LOODS TILBURG opdrachtgever projectteam inrichting/styling aannemer programma oppervlakte opdracht periode BOEi (herbestemming/casco), EVE (bouwkunding interieur) Marnix van der

Nadere informatie

Jachtpaal Koning Willem I

Jachtpaal Koning Willem I Jachtpaal Koning Willem I Beschermd gezicht Nee Aantal onderdelen behorend tot het beschermde 3 monument Oorspronkelijke functie Markering jachtgebied van koning Willem I Datering/Bouwjaar Ca. 1813 Inleiding

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

RESET ARCHITECTURE MUSEUM ROMEINS HALDER

RESET ARCHITECTURE MUSEUM ROMEINS HALDER RESET ARCHITECTURE MUSEUM ROMEINS HALDER MUSEUM ROMIENS HALDER s-hertogenbosch In 2017 is het door Reset architecture ontworpen Museum Romeins Halder geopend. Het museum toont voornamelijk archeologische

Nadere informatie

Hof van Delden een groen kloppend hart voor een levende stad

Hof van Delden een groen kloppend hart voor een levende stad Hof van Delden een groen kloppend hart voor een levende stad 2 Een beeldbepalende plek in de historische Stad Delden, tussen Langestraat en Zuidwal, tussen Kortestraat en voormalige Gruttersteeg. 4 Het

Nadere informatie