GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude"

Transcriptie

1 Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet. b. Verordening: de Verordening maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude c. Bijdrageplichtig inkomen: het inkomen bedoeld in hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo Hoofdstuk 2 Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen Artikel 2 Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen 1. De eigen bijdrage, dan wel het totaal van de eigen bijdragen bedraagt: a. voor de ongehuwde cliënt niet meer dan 15,00 per bijdrageperiode, met dien verstande dat dit bedrag, indien zijn bijdrageplichtig inkomen, berekend volgens artikel 3.9 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015:. meer bedraagt dan ,00 en hij de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, wordt verhoogd met een dertiende deel van 10% van het verschil tussen dat inkomen en ,00;. meer bedraagt dan ,00 en hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, wordt verhoogd met een dertiende deel van 10% van het verschil tussen dat inkomen en ,00. Gemeenteblad nr

2 b. voor de gehuwde cliënt of de gehuwde cliënten tezamen, niet meer dan 22,00 per bijdrageperiode, met dien verstande dat dit bedrag, indien het gezamenlijke bijdrageplichtig inkomen, berekend volgens artikel 3.9 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015:. meer bedraagt dan ,00 en een van beiden of beiden de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, wordt verhoogd met een dertiende deel van 10% van het verschil tussen dat inkomen en ,00;. meer bedraagt dan ,00 en beiden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, wordt verhoogd met een dertiende deel van 10% van het verschil tussen dat gezamenlijke inkomen en , Het bijdrageplichtig inkomen bedraagt het inkomen over het peiljaar van een gehuwde cliënt, onderscheidenlijk van gehuwde cliënten tezamen, vermeerderd met 8% van het vermogen van de ongehuwde cliënt, dan wel 8% van de opgetelde vermogens van de gehuwde cliënten. Artikel 3 Omvang en duur eigen bijdrage De verschuldigde eigen bijdrage wordt afgestemd op de financiële draagkracht als bedoeld in artikel 2 en de kosten van de voorziening zoals hieronder uitgewerkt. 1. Voor een voorziening die door het college wordt gehuurd en in bruikleen wordt verstrekt, is belanghebbende gedurende de gebruiksperiode van de voorziening per periode van 4 weken een eigen bijdrage verschuldigd die is gebaseerd op de huurprijs die de gemeente betaalt voor de voorziening. Gemeenteblad nr

3 2. Voor een voorziening die door het college wordt gekocht en in bruikleen wordt verstrekt is belanghebbende gedurende de gebruiksperiode van de voorziening per periode van 4 weken een eigen bijdrage verschuldigd, met een maximum van 78 perioden, gebaseerd op de kostprijs van de voorziening. 3. Voor een voorziening die door het college wordt gekocht en in eigendom wordt verstrekt, is belanghebbende gedurende 39 perioden van 4 weken een eigen bijdrage verschuldigd, die is gebaseerd op de kostprijs van de voorziening. 4. Voor een voorziening die door het college in de vorm van een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, is belanghebbende gedurende de gebruiksperiode per periode van 4 weken een eigen bijdrage verschuldigd gebaseerd op 1/13 e deel van de kosten van de voorziening. 5. In afwijking van lid 4 is, is belanghebbende voor een voorziening die door het college in de vorm van een persoonsgebonden budget wordt verstrekt voor incidentele kosten, gedurende 39 perioden van 4 weken per periode een eigen bijdrage verschuldigd gebaseerd op 1/39 e deel van de kosten van de voorziening.. 6. Voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding individueel die door het college als zorg in natura wordt verstrekt is belanghebbende gedurende de gebruiksperiode van de ondersteuning per periode van 4 weken een eigen bijdrage verschuldigd die is gebaseerd op de minimumprijs die de gemeente heeft vastgesteld voor huishoudelijke ondersteuning. 7. Voor begeleiding groep die door het college als zorg in natura wordt verstrekt is belanghebbende gedurende de gebruiksperiode van de ondersteuning per periode van 4 weken een eigen bijdrage verschuldigd die per dagdeel is gebaseerd op de minimumprijs die de gemeente heeft vastgesteld voor huishoudelijke ondersteuning. Gemeenteblad nr

4 8. Voor kortdurend verblijf die door het college als zorg in natura wordt verstrekt is belanghebbende gedurende de gebruiksperiode van de ondersteuning per periode van 4 weken een eigen bijdrage verschuldigd die per etmaal is gebaseerd op de minimumprijs die de gemeente heeft vastgesteld voor huishoudelijke ondersteuning vermenigvuldigd met twee. 9. Voor huishoudelijke ondersteuning, begeleiding individueel, begeleiding groep of kortdurend verblijf die door het college als persoonsgebonden budget wordt verstrekt is belanghebbende gedurende de gebruiksperiode van de ondersteuning per periode van 4 weken een eigen bijdrage verschuldigd die is gebaseerd op de hoogte van het persoonsgebonden budget. 10.In afwijking van het gestelde in de leden 3 en 5 bedraagt de termijn voor de inning van de eigen bijdrage: a. 13 perioden van 4 weken bij een voorziening met een kostprijs tot 250,00; b. 26 perioden van 4 weken bij een voorziening met een kostprijs vanaf 250,00 tot 500, In situaties waarin dit besluit niet voorziet, stelt het college de omvang en duur van de eigen bijdrage vast, waarbij wordt aangesloten bij het bepaalde in dit artikel. Artikel 4 Uitzonderingen eigen bijdrage In aanvulling op artikel 3.8, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt geen eigen bijdrage opgelegd bij de verstrekking van: a. een collectieve vervoersvoorziening; b. voorzieningen voor het bezoekbaar maken van de woning; c. voorzieningen in algemene ruimten. Gemeenteblad nr

5 Hoofdstuk 3 Omvang persoonsgebonden budget Artikel 5 Omvang persoonsgebonden budget 1. De omvang van het persoonsgebonden budget voor diensten is afhankelijk van het soort hulp dat wordt ingehuurd. Hierbij maakt het college onderscheid tussen een hulp werkzaam voor een professionele zorgaanbieder en een hulp niet werkzaam voor een professionele zorgaanbieder. In het laatste geval wordt het persoonsgebonden budget met 25% verlaagd. 2. Het persoonsgebonden budget is maximaal gelijk aan de goedkoopste oplossing in natura. Artikel 6 Huishoudelijke ondersteuning 1. Het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke ondersteuning bedraagt maximaal 165,20 per periode van vier weken. In geval de hulp niet werkzaam is voor een professionele aanbieder bedraagt het persoonsgebonden budget maximaal 123,90 per periode van vier weken. 2. Voor zover het aantal noodzakelijke uren huishoudelijke ondersteuning meer dan 4 uur per week bedraagt, hanteert het college voor deze extra uren een bedrag van 20,68 per uur voor een professionele zorgaanbieder en 15,51 per uur voor een hulp niet werkzaam voor een professionele zorgaanbieder. 3. Het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke ondersteuning met individuele begeleiding bij de huishoudelijke ondersteuning bedraagt maximaal 174,38 per periode van vier weken. In geval de hulp niet werkzaam is voor een professionele bedraagt het persoonsgebonden budget maximaal 130,79 per periode van vier weken. 4. Voor zover het aantal noodzakelijke uren huishoudelijke ondersteuning met individuele begeleiding meer dan 4 uur per week bedraagt, hanteert het college voor deze extra uren een bedrag van 21,82 per Gemeenteblad nr

6 uur voor een professionele zorgaanbieder en 16,37 per uur voor een hulp niet werkzaam voor een professionele zorgaanbieder. Artikel 7 Begeleiding individueel Het persoonsgebonden budget voor begeleiding individueel wordt vastgesteld op basis van het aantal uren vermenigvuldigd met een uurtarief van 30,35. In geval de hulp niet werkzaam is voor een professionele zorgaanbieder bedraagt het persoonsgebonden budget maximaal 22,76 per uur. Artikel 8 Begeleiding groep 1. Het persoonsgebonden budget voor begeleiding groep wordt vastgesteld op basis van het aantal dagdelen vermenigvuldigd met 42, Het persoonsgebonden budget voor begeleiding groep met vervoer wordt vastgesteld op basis van het aantal dagdelen vermenigvuldigd met 47,33. Artikel 9 Kortdurend verblijf Het persoonsgebonden budget voor kortdurend verblijf wordt vastgesteld op basis van het aantal etmalen vermenigvuldigd met 50,00. Artikel 10 Rolstoel Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt vastgesteld op basis van de gekapitaliseerde tegenwaarde van de huurprijs inclusief onderhoud, reparatie en verzekering van de goedkoopst adequate voorziening zoals dat door het college aan de leverancier wordt betaald over een periode van 6 jaar. Artikel 11 Vervoersvoorziening Gemeenteblad nr

7 Het persoonsgebonden budget voor een vervoersvoorziening wordt vastgesteld op basis van de gekapitaliseerde tegenwaarde van de huurprijs inclusief onderhoud, reparatie en verzekering van de goedkoopst adequate voorziening zoals dat door het college aan de leverancier wordt betaald over een periode van 6 jaar. Artikel 12 Woonvoorziening 1. Het persoonsgebonden budget voor een woonvoorziening wordt vastgesteld op basis van de door de aanvrager ingediende en door of vanwege het college geaccepteerde offerte. 2. Het persoonsgebonden budget in de kosten van onderhoud en keuring van stoelliften, (rolstoel)plateauliften, woonhuisliften en hefplateauliften wordt als volgt vastgesteld: Type lift Beginkeuri ng Frequentie periodieke keuring Kosten Excl. BTW* Frequentie periodieke onderhoud Stoellift Ja 1 x per 4 jaar (Rolstoel)plateau lift Ja 1 x per 4 jaar Woonhuislift Ja 1 x per 1,5 jaar Hefplateaulift Ja 1 x per 1,5 jaar 217,00 217,00 262,00 267,00 1 x per jaar 1 x per jaar 2 x per jaar 2 x per jaar * De opgenomen bedragen bestaan uit kosten voor de keuring door het Liftinstituut, alsmede de kosten van de noodzakelijke assistentie door de onderhoudsfirma. 3. De hoogte van het persoonsgebonden budget voor de kosten van onderhoud of reparatie is gelijk aan de werkelijke kosten. Gemeenteblad nr

8 Artikel 13 Primaat van de verhuizing Het primaat van verhuizing wordt niet toegepast voor zover de kosten van de te treffen woonvoorzieningen niet uitkomen boven 8.500,00. Artikel 14 Terugbetaling persoonsgebonden budget woningaanpassing De terugbetaling van het verstrekte persoonsgebonden budget voor een woningaanpassing van of meer wordt vastgesteld op basis van het onderstaande aflossingsschema: Percenta ge Moment van verkoop 100 binnen 1 jaar 90 na 1 jaar 80 na 2 jaar 70 na 3 jaar 60 na 4 jaar 50 na 5 jaar 40 na 6 jaar 30 na 7 jaar 20 na 8 jaar 10 na 9 jaar 0 na 10 jaar Hoofdstuk 4 Tegemoetkoming voor kosten taxi, rolstoeltaxi, verhuiskosten en sportrolstoel Artikel 15 Tegemoetkoming voor kosten vervoer a. Het normbedrag voor de tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een taxi bedraagt 2.220,00 per jaar. b. Het normbedrag voor de tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een rolstoeltaxi bedraagt 3.330,00 per jaar. Gemeenteblad nr

9 Artikel 16 Tegemoetkoming voor kosten vervoer bewoners Wlz-instellingen De normbedragen voor de tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een auto, taxi of rolstoeltaxi voor bewoners van Wlz-instellingen bedragen per jaar: Bij kilometers per jaar Normbedrag gebruik auto Normbedrag gebruik Taxi Normbedrag gebruik rolstoeltaxi van 375 tot ,00 440,00 660,00 van 750 tot ,00 880, ,00 van 1500 tot , , ,00 van 2250 tot , , ,00 vanaf , , ,00 Artikel 17 Tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten De tegemoetkoming voor verhuis- en herinrichtingskosten bedraagt 2.510,00. Artikel 18 Tegemoetkoming sportvoorziening De tegemoetkoming voor een sportvoorziening bedraagt maximaal 2.725,00 voor een periode van 3 jaar. Hoofdstuk 5 Slotbepalingen Artikel 19 Overgangsregeling huishoudelijke ondersteuning 1. Een cliënt die op 31 december een persoonsgebonden budget ontvangt voor hulp bij het huishouden behoudt gedurende de eerste drie maanden van 2015 voor huishoudelijke ondersteuning (met individuele begeleiding) een persoonsgebonden budget ter hoogte van het niveau van. Gemeenteblad nr

10 2. In geval het persoonsgebonden budget voor overgangscliënten op grond van dit besluit per 1 april 2015 lager wordt vastgesteld, geldt de volgende overgangstermijn: het pgb voor het tweede kwartaal 2015 wordt bepaald op ¼ deel van het pgb niveau van ; het pgb voor het derde kwartaal 2015 wordt bepaald op ¼ deel van het pgb niveau 2015 verhoogd met 2/3 van het verschil ten opzichte van het pgb niveau ; het pgb voor het derde kwartaal 2015 wordt bepaald op ¼ deel van het pgb niveau 2015 verhoogd met 1/3 van het verschil ten opzichte van het pgb niveau. 3. In geval een cliënt die op 31 december een persoonsgebonden budget ontvangt voor hulp bij het huishouden, maar daar na het eerste kwartaal 2015 niet meer voor in aanmerking komt, wordt het persoonsgebonden budget uiterlijk per 1 juli 2015 beëindigd. Artikel 20 Overgangsregeling voor AWBZ-budgethouders Voor een AWBZ-budgethouder die op 31 december een persoonsgebonden budget ontvangt voor extramurale begeleiding individueel, extramurale begeleiding groep of kortdurend verblijf wordt de hoogte van het persoonsgebonden budget in 2015 niet aangepast tijdens de geldigheidsduur van het indicatiebesluit dat het CIZ daarvoor heeft afgegeven. Artikel 21 Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari Artikel 22 Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeenteblad nr

11 Vastgesteld bij collegebesluit in de vergadering van 2 december. De burgemeester, De secretaris, Gemeenteblad nr

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. AOW-gerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning Losser 2018

Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning Losser 2018 Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning Losser 2018 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2018 Pagina 0 Inhoudsopgave 1. Eigen bijdragen... 2 Artikel 1.1 Eigen bijdrage... 2

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening de geldende

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 169685 5 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr januari Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel

GEMEENTEBLAD. Nr januari Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 8750 15 januari 2018 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2018 College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2010

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2010 CVDR Officiële uitgave van Berkelland. Nr. CVDR32504_1 29 mei 2018 Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2010 Hoofdstuk Algemene bepalingen. Artikel Begripsbepalingen. In

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

2. Besluit Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel oktober 2018.

2. Besluit Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel oktober 2018. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 225770 24 oktober 2018 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel oktober 2018 College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning Zuidhorn 2015 (gewijzigd)

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning Zuidhorn 2015 (gewijzigd) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zuidhorn. Nr. 90659 1 oktober 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning Zuidhorn 2015 (gewijzigd) Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Heerhugowaard 2014

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Heerhugowaard 2014 CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR325435_1 7 november 2017 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Heerhugowaard 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Inkomen en peilar 1.Onder

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2016 Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Artikel 1. Bedragen persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning De

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek september. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek september. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leek. Nr. 877 september 0 Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek september 0 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2017 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen In dit Financieel besluit is zoveel mogelijk de volgorde van de artikelen in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;

Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlemmermeer. Nr. 6019 22 januari 2015 Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Rolstoelvoorzieningen en vervoer...4 Artikel 1.1 Persoonsgebonden budget bij een rolstoel...4 Artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 Citeertitel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerhugowaard. De gehanteerde kostprijs voor de eigenbijdrage 2009 is voor HH1 14,65 en HH2 23,00

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerhugowaard. De gehanteerde kostprijs voor de eigenbijdrage 2009 is voor HH1 14,65 en HH2 23,00 CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR46247_1 7 november 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerhugowaard Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leek. Nr. 33946 22 april 205 Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek 205 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

Non-Professional. Artikel 2. Bedragen persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorziening Begeleiding Individueel

Non-Professional. Artikel 2. Bedragen persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorziening Begeleiding Individueel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oegstgeest. Nr. 179181 21 december 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels voor maatschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten;

GEMEENTEBLAD. gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; Het college van burgemeester en wethouders van Houten; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; besluit vast te stellen: de

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning Leek september Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning Leek september Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR377692_3 3 juli 2017 Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning Leek september 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelezen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van het college van B & W van 22 december 2015 Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Vastgesteld door het college : d.d. 5 januari 2010 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. Inwerkingtreding : d.d. 1 januari 2010 Registratienr: 2009/12/003193

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening...

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015 concept Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

b e s l u i t: Vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2017

b e s l u i t: Vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest; gelet op artikel 5.1, 5.2 en 10.3 van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2015 b e s l u i t: Vast te stellen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 GEMEENTE EPE

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 GEMEENTE EPE CVDR Officiële uitgave van Epe. Nr. CVDR364526_1 13 maart 2018 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 GEMEENTE EPE Burgemeester en wethouders van Epe Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 11683 2 februari 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft,

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget *Z00BB34C1D2* Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde

Nadere informatie

Besluit nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint-Michielsgestel 2016

Besluit nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint-Michielsgestel 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sint-Michielsgestel. Nr. 9 januari 0 Besluit nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint-Michielsgestel 0 Hoofdstuk. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie

Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude

Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 24-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0368 Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017.

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 0 1 januari 1900 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016 Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016 Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Artikel 1. Bedragen persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg Wmo Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Afdeling Zorg 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 Leeswijzer...3 AFDELING I ALGEMEEN...4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oude IJsselstreek. Nr. 101817 25 juli 2016 Financieel Besluit Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Besluit sociaal domein gemeente Oude IJsselstreek 201 6 Burgemeester

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2017

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2017 CVDR Officiële uitgave van Leiden. Nr. CVDR428902_1 7 augustus 2018 Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2017 Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Artikel 1 Bedragen persoonsgebonden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten;

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; Nr. 158 16 januari 2019 Het college van burgemeester en wethouders van Houten; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; besluit

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Datum vaststelling 16 december 2014 Datum inwerkingtreding 1 januari 2015 Datum publicatie 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten;

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; Nr. 129 Het college van burgemeester en wethouders van Houten; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; 9 februari 2018 besluit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Grondslag Wmo-verodening 2015 artikel 4.2 (aanvullende criteria Pgb) artikel 4.11 (financiële tegemoetkoming meerkosten) hoofdstuk 5 (bijdragen)

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude

FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude CVDR Officiële uitgave van Zoeterwoude. Nr. CVDR352491_1 6 november 2018 FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen In dit Besluit is (zoveel mogelijk)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalten 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalten. Nr. 67 0 januari 05 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalten 05 Artikel. Hoogte pgb. De hoogte van een pgb: a. wordt bepaald aan de hand

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beemster 2013,

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beemster 2013, CVDR Officiële uitgave van Beemster. Nr. CVDR324099_1 5 september 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2014 Burgemeester en wethouders van Beemster, Gelet op Verordening voorzieningen

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE LANGEDIJK

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE LANGEDIJK GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Langedijk Nr. 13263 22 januari 2018 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE LANGEDIJK 2018 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden-v2

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden-v2 CVDR Officiële uitgave van Heusden. Nr. CVDR102951_2 25 juli 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden-v2 Hoofdstuk 1 Algemeen Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel, nr 8502; gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; b e s l u i t : vast te stellen:

Nadere informatie

Financieel Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Sint Anthonis 2014

Financieel Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Sint Anthonis 2014 CVDR Officiële uitgave van Sint Anthonis. Nr. CVDR329216_1 3 oktober 2017 Financieel Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Sint Anthonis 2014 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; Overwegende dat: Het wenselijk of voorgeschreven is om nadere regels te stellen voor het beleid over en de uitvoering van te verstrekken

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal; gelet op de artikelen 11, 12, en 21 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie