Provinciaal blad 2011, 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciaal blad 2011, 15"

Transcriptie

1 Provinciaal blad 2011, 15 ISSN X Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 1 februari 2011, 2010INT inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie in verband met de inrichting van het landelijk gebied (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied) Gedeputeerde Staten van Utrecht en de Commissaris van de Koningin in de Provincie Utrecht, Ieder voor zover zij daartoe bevoegd zijn, Gelet op de Wet inrichting landelijk gebied, de Regeling inrichting landelijk gebied, artikel 176, tweede lid van de Provinciewet, de geldende prestatieovereenkomst tussen de provincie Utrecht en DLG/BBL, de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied provincie Utrecht 2006, de Uitvoeringsverordening Inrichting Landelijk Gebied provincie Utrecht en de artikelen 10:3, 10:4 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek, Besluiten: Artikel 1 Wet inrichting landelijk gebied De directeur van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie is gemandateerd c.q. gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten beslissingen te nemen en stukken te ondertekenen inzake aangelegenheden als bedoeld in de volgende artikelen van de Wet inrichting landelijk gebied: a. artikel 21, lid 2 (overleg met het bestuur van de Dienst voor het Kadaster en Openbare Registers); b. artikel 22, lid 2 en lid 3 (toekennen van schadevergoedingen alsmede voorschotten dienaangaande); c. artikel 31, lid 2 (bepalen van het tijdstip van overgang van beheer en onderhoud van openbare wegen, waterlopen, dijken of kaden met de daartoe behorende kunstwerken);

2 d. artikel 32, lid 2 en lid 3 (beheer en onderhoud van voorzieningen in de overgangssituatie); e. artikel 34, lid 1 (aanwijzing van de notaris voor opmaken akte); f. artikel 34, lid 3 (mededeling doen aan het desbetreffende kantoor van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers van de uitspraak in beroep tegen het inrichtingsplan); g. artikel 35, lid 1 (verlenen van ontheffing voor het verrichten van handelingen die de verwezenlijking van het inrichtingsplan ernstig belemmeren); h. artikel 38, lid 1 (besluit tot uitvoering van werken door openbare lichamen die met beheer en/of onderhoud zullen worden belast); i. artikel 40, lid 3 (beslissing omtrent noodzaak werkzaamheden ter verwezenlijking inrichtingsplan); j. artikel 41, lid 2 en lid 3 (toekennen van schadevergoedingen alsmede voorschotten dienaangaande); k. artikel 64, lid 3 (in kennis stellen van belanghebbenden van de terinzagelegging en de zakelijke inhoud van het ontwerp besluit tot vaststelling ruilplan); l. artikel 65, lid 1 en lid 2 (de bepaling van het uiterste tijdstip voor inzending van pachtovereenkomsten ter registratie); m. artikel 65, lid 4 (de afgifte van het bewijs van registratie van pachtovereenkomsten); n. artikel 65, lid 5 (de verzending van het bericht van inzending ter registratie aan de wederpartij van degene die een pachtovereenkomst ter registratie heeft ingezonden); o. artikel 65, lid 6 en lid 7 (de ontvangst van bedenkingen alsmede de vaststelling van die bedenkingen en de uitnodiging aan partijen tot toezending van hetzij een akte van overeenstemming hetzij een door de griffier gewaarmerkt afschrift van een verzoekschrift aan de pachtkamer van de bevoegde rechtbank ter beslechting van het geschil) p. artikel 65, lid 8 (de opdracht aan partijen tot inroeping van de beslissing van de grondkamer); q. artikel 65, lid 9 (de opdracht aan partijen tot inroeping van de beslissing van de pachtkamer van de rechtbank); r. artikel 66 (het in de gelegenheid stellen wensen terzake van het plan van toedeling kenbaar te maken) s. artikel 67, lid 3 (het in kennis stellen van belanghebbenden van de terinzagelegging en de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit tot vaststelling van de lijst der geldelijke regelingen); t. artikel 68, lid 1 (het verstrekken van een opdracht aan schatters, alsmede het bepalen van het tijdstip van schatten); u. Artikel 69, derde lid (toezending informatie en bescheiden aan griffier inzake verzoekschrift volmacht); v. artikel 73 (de kennisgeving inzake het onherroepelijk zijn van het ruilplan aan Dienst voor het Kadaster en Openbare Registers en Dienst Landelijk Gebied); Prov. blad 2011, 15 pag. 2

3 w. artikel 75 (het in kennis stellen van de grondkamer met betrekking tot de gehandhaafde, opgeheven en nieuw gevestigde pachtverhoudingen in het ruilplan); x. artikel 81, lid 1 (aanwijzing van de notaris voor opmaken ruilakte); y. artikel 83, lid 1 (de gelijktijdige terinzagelegging ontwerp ruilplan en lijst der geldelijke regelingen). Artikel 2 Subsidies herverkaveling en ruilverkaveling De directeur van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie is gemandateerd c.q. gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten beslissingen te nemen en stukken te ondertekenen inzake subsidies met betrekking tot herverkaveling en ruilverkaveling bij overeenkomst als bedoeld in de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied provincie Utrecht 2006 (met ingang van 1 januari 2011: de Uitvoeringsverordening Inrichting Landelijk Gebied). Artikel 3 Subsidies POP2 De directeur van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie is gemandateerd c.q. gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten beslissingen te nemen en stukken te ondertekenen inzake POP2-subsidies als bedoeld in de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied provincie Utrecht 2006 (met ingang van 1 januari 2011: de Uitvoeringsverordening Inrichting Landelijk Gebied provincie Utrecht), met uitzondering van de besluiten tot subsidieverlening, besluiten tot herziening van subsidieverlening en besluiten tot subsidievaststelling. Artikel 4 Lopende verplichtingen De directeur van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie is gemandateerd c.q. gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten beslissingen te nemen en stukken te ondertekenen betreffende nakoming van de verplichtingen als bedoeld in artikel 4, lid 1 van de Regeling inrichting landelijk gebied voor zover deze verplichtingen voortvloeien uit: a. de Landinrichtingswet; b. de Regeling bedrijfshervestiging en beëindiging; c. de Regeling subsidiëring landinrichting; d. de Regeling kavelruil; e. de Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden. f. de Regeling versterking recreatie g. de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart. Artikel 5 Overige beslissingen Aan de directeur van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie wordt volmacht dan wel machtiging verleend: Prov. blad 2011, 15 pag. 3

4 a. om privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen te verrichten ter voorbereiding en uitvoering van landinrichting als bedoeld in de Wet inrichting landelijk gebied, van opdrachten opgenomen in de prestatieovereenkomst en van natuurontwikkeling buiten landinrichting. b. om Gedeputeerde Staten te vertegenwoordigen in procedures tegen besluiten als bedoeld in artikel 22, lid 2, artikel 35, lid 1, artikel 41, lid 2 en artikel 44 Wet inrichting landelijk gebied en in procedures als bedoeld in artikel 70 Wet inrichting landelijk gebied en daarvoor de vereiste informatie en bescheiden toe te zenden aan de griffier van de betrokken rechtbank zoals bedoeld in artikel 69, lid 3 Wet inrichting landelijk gebied; c. tot het laten opmaken en namens Gedeputeerde Staten ondertekenen van een akte ter zake van de toewijzing van onroerende zaken als bedoeld in artikel 28, onderdeel a Wet inrichting landelijk gebied, een en ander voor zover het toewijzing betreft van onroerende zaken buiten het blok, als bedoeld in artikel 34, lid 1 Wet inrichting landelijk gebied; d. om namens de provincie Utrecht betalingen te verrichten betreffende schadevergoedingen en voorschotten als hiervoor vermeld in artikel 1, sub b en k (resp. artikel 22, lid 2 en lid 3 en artikel 41, lid 2 en lid 3 Wet inrichting landelijk gebied); e. om namens de provincie Utrecht betalingen te verrichten ter uitvoering van de subsidiebeschikkingen (vaststellingen en voorschotten) als hiervoor vermeld in de artikelen 2, 3 en 4, alsmede het uitvoeren van daarmee samenhangende terugvorderingen; f. om namens de provincie Utrecht betalingen te verrichten ter uitvoering van grondtransacties voor rekening van de provincie Utrecht; g. om namens de provincie Utrecht betalingen te verrichten ter uitvoering van de koopovereenkomsten gesloten in 2006 en 2007 op grond van de Beleidsregels Project Verplaatsing Intensieve Veehouderij Utrecht, binnen de door Gedeputeerde Staten bepaalde kaders. h. om namens de Commissaris van de Koningin de provincie Utrecht in en buiten rechte te vertegenwoordigen voor zover het betreft de privaatrechtelijke rechtshandelingen die voortvloeien uit dit besluit, mits zulks binnen de grenzen van dit besluit. Artikel 6 Beslissingen op bezwaar De beslissing op een tegen een besluit ingediend bezwaarschrift valt niet onder het mandaat als bedoeld in de artikelen 1, 2, 3 en 4. Artikel 7 Ondertekening De bevoegdheid om op grond van dit besluit beslissingen te nemen impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens Gedeputeerde Staten onderscheidenlijk de Commissaris van de Koningin. Prov. blad 2011, 15 pag. 4

5 Artikel 8 Kaders Bij het nemen van de beslissingen en het verrichten van de handelingen als bedoeld in dit besluit neemt de directeur de afspraken gemaakt in de voor dat jaar tussen de provincie Utrecht en de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie gesloten prestatieovereenkomst, waaronder begrepen handelingskader grond en managementafspraak POP2, in acht. Artikel 9 Ondermandaat De directeur van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie kan: voor beslissingen bedoeld in de artikelen 1, 2, 3, 4 en 5, met uitzondering van artikel 5, onderdelen b en h, ondermandaat dan wel volmacht dan wel machtiging verlenen aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame regiodirecteuren, hoofden projecten en teamhoofden; voor procesvertegenwoordiging als bedoeld in artikel 5, onderdelen b en h, volmacht verlenen aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame juristen. Artikel 10 Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007, met uitzondering van artikel 3 dat terugwerkt tot en met 15 november Artikel 11 Citeertitel Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied. Gedeputeerde staten van Utrecht, R.C. ROBBERTSEN, voorzitter. H.H. SIETSMA, secretaris. Uitgegeven 25 maart 2011 Gedeputeerde Staten van Utrecht, namens hen H. GOEDHART, secretaris a.i. Prov. blad 2011, 15 pag. 5

6 Instemming Staatssecretaris van EL & I Op 2 maart 2011 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie conform het bepaalde in art en van de Algemene wet bestuursrecht, mede namens de directeur Dienst Landelijk Gebied, schriftelijk ingestemd met het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied van 1 februari Op grond van art. 9 van dit besluit heeft de directeur Dienst Landelijk Gebied gebruik gemaakt van de bevoegdheid ondermandaat te verlenen aan de regiodirecteuren van de Dienst Landelijk Gebied. Het besluit voor het ondermandaat is opgenomen als bijlage. Prov. blad 2011, 15 pag. 6

7 Bijlage Ondermandaat regiodirecteuren DLG De directeur van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, Gelet op het bepaalde in de Wet inrichting landelijk gebied (hierna: WILG), de Regeling inrichting landelijk gebied (hierna: RILG), de geldende prestatieovereenkomst tussen de provincie Utrecht en DLG/BBL, de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied provincie Utrecht 2006, de Uitvoeringsverordening Inrichting Landelijk Gebied provincie Utrecht, de Afdeling van de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en het Burgerlijk Wetboek, Gelet op het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 1 februari 2011, Besluit: Artikel 1 De regiodirecteur van de regio West van de Dienst Landelijk Gebied, en bij ontstentenis de overige regiodirecteuren van de Dienst Landelijk Gebied, zijn gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten van Utrecht beslissingen te nemen en stukken te ondertekenen inzake aangelegenheden betreffende: a. overleg met het bestuur van de Dienst voor het Kadaster en Openbare Registers als bedoeld in artikel 21, lid 2 WILG; b. bepalen van het tijdstip van overgang van beheer en onderhoud van openbare wegen, waterlopen, dijken of kaden met de daartoe behorende kunstwerken, als bedoeld in artikel 31, lid 2 WILG; c. het beheer en onderhoud van voorzieningen in de overgangssituatie als bedoeld in artikel 32, lid 2 en lid 3 WILG; d. subsidies met betrekking tot herverkaveling en ruilverkaveling bij overeenkomst als bedoeld in de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Utrecht en de Uitvoeringsverordening Inrichting Landelijk Gebied provincie Utrecht (vanaf 1 januari 2011); e. nakoming van de verplichtingen als bedoeld in artikel 4, lid 1 en lid 2 RILG voor zover deze verplichtingen voortvloeien uit de: i. Landinrichtingswet; ii. Regeling bedrijfshervestiging en -beëindiging; iii. Regeling subsidiëring landinrichting; iv. Regeling kavelruil; v. Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden; vi. Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart; Prov. blad 2011, 15 pag. 7

8 vii. Regeling versterking recreatie, voorzover het betreft verplichtingen die voortvloeien uit artikel 2b van genoemde regeling. Artikel 2 De regiodirecteur en de hoofden projecten van de regio West van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten van Utrecht beslissingen te nemen en stukken te ondertekenen inzake aangelegenheden betreffende: a. het toekennen van schadevergoedingen alsmede voorschotten dienaangaande als bedoeld in resp. artikel 22, lid 2 en lid 3 WILG; b. mededeling doen aan het desbetreffende kantoor van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers van de uitspraak in beroep tegen het inrichtingsplan als bedoeld en nader beschreven in artikel 34, lid 3 WILG; c. het verlenen van ontheffing voor het verrichten van handelingen die de verwezenlijking van het inrichtingsplan ernstig belemmeren, als bedoeld in artikel 35, lid 1 WILG; d. het besluit tot uitvoering van werken door openbare lichamen die met beheer en/of onderhoud zullen worden belast, als bedoeld in artikel 38, lid 1 WILG; e. het toekennen van schadevergoedingen alsmede voorschotten dienaangaande als bedoeld in resp. artikel 41, lid 2 en lid 3 WILG; f. het in kennis stellen van belanghebbenden van de terinzagelegging en de zakelijke inhoud van het ontwerp besluit tot vaststelling ruilplan, als bedoeld in artikel 64, lid 3 WILG; g. de registratie van pachtovereenkomsten: i. de bepaling van het uiterste tijdstip voor inzending van pachtovereenkomsten ter registratie als bedoeld in artikel 65, lid 1 en lid 2 WILG; ii. de ontvangst van bedenkingen als bedoeld in artikel 65, lid 6 WILG alsmede de vaststelling van die bedenkingen en de uitnodiging aan partijen tot toezending van hetzij een akte van overeenstemming hetzij een door de griffier gewaarmerkt afschrift van een verzoekschrift aan de pachtkamer van de bevoegde rechtbank ter beslechting van het geschil als bedoeld in artikel 65, lid 7 WILG; iii. de opdracht aan partijen tot inroeping van de beslissing van de grondkamer als bedoeld in artikel 65, lid 8 WILG; iv. de opdracht aan partijen tot inroeping van de beslissing van de pachtkamer van de rechtbank als bedoeld in artikel 65, lid 9 WILG; h. het in de gelegenheid stellen wensen terzake van het plan van toedeling kenbaar te maken, als bedoeld in artikel 66 WILG; i. het in kennis stellen van belanghebbenden van de terinzagelegging en de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit tot vaststelling van de lijst der geldelijke regelingen, als bedoeld in artikel 67, lid 3 WILG; j. het verstrekken van een opdracht aan schatters, alsmede het bepalen van het tijdstip van schatten als bedoeld in artikel 68, lid 1 WILG; Prov. blad 2011, 15 pag. 8

9 k. het in kennis stellen van de grondkamer met betrekking tot de gehandhaafde, opgeheven en nieuw gevestigde pachtverhoudingen in het ruilplan, als bedoeld in artikel 75 WILG; l. aanwijzing van de notaris voor opmaken akte, als bedoeld in artikel 34, lid 1 WILG danwel voor opmaken ruilakte, als bedoeld in artikel 81, lid 1 WILG; m. de gelijktijdige terinzagelegging ontwerp ruilplan en lijst der geldelijke regelingen, als bedoeld in artikel 83, lid 1 WILG. Artikel 3 De regiodirecteur, de hoofden projecten en de teamhoofden inrichting van de regio West van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten van Utrecht beslissingen te nemen en stukken te ondertekenen inzake aangelegenheden betreffende: a. de registratie van pachtovereenkomsten: i. de afgifte van het bewijs van registratie van pachtovereenkomsten als bedoeld in artikel 65, lid 4 WILG; ii. de verzending van het bericht van inzending ter registratie aan de wederpartij van degene die een pachtovereenkomst ter registratie heeft ingezonden als bedoeld in artikel 65, lid 5 WILG; b. de kennisgeving inzake het onherroepelijk zijn van het ruilplan aan Dienst voor het Kadaster en Openbare Registers en Dienst Landelijk Gebied als bedoeld in artikel 73 WILG. Artikel 4 De regiodirecteur regio West van de Dienst Landelijk Gebied, en bij ontstentenis de overige regiodirecteuren van de Dienst Landelijk Gebied, is respectievelijk zijn, gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten van Utrecht beslissingen te nemen en stukken te ondertekenen inzake POP2-subsidies als bedoeld in de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied provincie Utrecht 2006 (met ingang van 1 januari 2011 de Uitvoeringsverordening Inrichting Landelijk Gebied provincie Utrecht) voor zover het betreft het uitvaardigen van dwangbevelen met het oog op terugvordering van subsidiebedragen. Artikel 5 De regiodirecteur, de hoofden projecten en het teamhoofd regelingen van de regio West van de Dienst Landelijk Gebied zijn gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten van Utrecht beslissingen te nemen en stukken te ondertekenen inzake POP2-subsidies als bedoeld in de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied provincie Utrecht 2006 (met ingang van 1 januari 2011 de Uitvoeringsverordening Inrichting Landelijk Gebied provincie Utrecht) met uitzondering van de besluiten tot subsidieverlening, besluiten tot herziening van subsidieverlening en besluiten tot subsidievaststelling. Prov. blad 2011, 15 pag. 9

10 Artikel 6 Aan de regiodirecteur regio West van de Dienst Landelijk Gebied, en bij ontstentenis de overige regiodirecteuren van de Dienst Landelijk Gebied, wordt volmacht verleend betalingen te verrichten: a. ter uitvoering van de subsidiebeschikkingen als hiervoor vermeld in artikel 1, sub d en e en artikel 5, alsmede het uitvoeren van daarmee samenhangende terugvorderingen; b. ter uitvoering van grondtransacties voor rekening van de provincie Utrecht; c. ter uitvoering van de koopovereenkomsten gesloten in 2006 en 2007 op grond van de Beleidsregels Project Verplaatsing Intensieve Veehouderij Utrecht, binnen de door Gedeputeerde Staten bepaalde kaders. Artikel 7 Aan de regiodirecteur regio West van de Dienst Landelijk Gebied, alsmede de hoofden projecten in de regio West, wordt volmacht verleend om betalingen te verrichten betreffende schadevergoedingen en voorschotten als hiervoor vermeld in artikel 2, sub a en e (resp. artikel 22, lid 2 en lid 3 en artikel 41, lid 2 en lid 3 WILG). Artikel 8 Aan de regiodirecteur regio West van de Dienst Landelijk Gebied, alsmede de hoofden projecten in de regio West, wordt volmacht verleend tot het laten opmaken en namens Gedeputeerde Staten ondertekenen van een akte ter zake van de toewijzing van onroerende zaken als bedoeld in artikel 28, onderdeel a WILG, een en ander voor zover het toewijzing betreft van onroerende zaken buiten het blok, als bedoeld in artikel 34, lid 1 WILG. Artikel 9 Aan de regiodirecteur regio West van de Dienst Landelijk Gebied, de hoofden projecten in de regio West, alsmede de teamhoofden inrichting in de regio West van de Dienst Landelijk Gebied, wordt volmacht dan wel machtiging verleend om privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen te verrichten ter voorbereiding en uitvoering van landinrichting als bedoeld in de WILG, van opdrachten opgenomen in de prestatieovereenkomst en van natuurontwikkeling buiten landinrichting. Artikel 10 Aan de juristen van de Dienst Landelijk Gebied wordt volmacht verleend om Gedeputeerde Staten te vertegenwoordigen in procedures tegen besluiten als bedoeld in de artikel 22, lid 2, artikel 35, lid 1, artikel 41, lid 2 en artikel 44 WILG en in procedures als bedoeld in artikel 70 WILG en daarvoor de vereiste informatie en bescheiden toe te zenden aan de griffier van de betrokken rechtbank zoals bedoeld in artikel 69, lid 3 WILG. Prov. blad 2011, 15 pag. 10

11 Artikel 11 Bij het nemen van besluiten en bij het verrichten van betalingen worden de afspraken, gemaakt in de voor dat jaar tussen de provincie Utrecht en de Dienst Landelijk Gebied gesloten prestatieovereenkomst, waaronder begrepen handelingskader grond en managementafspraak POP2, in acht genomen. Artikel 12 De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 5 luidt: GEDEPUTEERDE STATEN VAN UTRECHT, namens dezen, DE DIRECTEUR DIENST LANDELIJK GEBIED, DE REGIODIRECTEUR DIENST LANDELIJK GEBIED, gevolgd door handtekening en naam functionaris onderscheidenlijk GEDEPUTEERDE STATEN VAN UTRECHT, namens dezen, DE DIRECTEUR DIENST LANDELIJK GEBIED, HET HOOFD PROJECTEN DIENST LANDELIJK GEBIED, gevolgd door handtekening en naam functionaris onderscheidenlijk GEDEPUTEERDE STATEN VAN UTRECHT, namens dezen, DE DIRECTEUR DIENST LANDELIJK GEBIED, HET TEAMHOOFD INRICHTING DIENST LANDELIJK GEBIED, gevolgd door handtekening en naam functionaris onderscheidenlijk GEDEPUTEERDE STATEN VAN UTRECHT, namens dezen, DE DIRECTEUR DIENST LANDELIJK GEBIED, Prov. blad 2011, 15 pag. 11

12 HET TEAMHOOFD REGELINGEN DIENST LANDELIJK GEBIED, gevolgd door handtekening en naam functionaris. Artikel 13 De ondertekening, bedoeld in de artikelen 6 tot en met 9 luidt: DE PROVINCIE UTRECHT, namens deze, DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN, DE REGIODIRECTEUR DIENST LANDELIJK GEBIED, gevolgd door handtekening en naam functionaris onderscheidenlijk DE PROVINCIE UTRECHT, namens deze, DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN, HET HOOFD PROJECTEN DIENST LANDELIJK GEBIED, gevolgd door handtekening en naam functionaris onderscheidenlijk DE PROVINCIE UTRECHT, namens deze, DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN, HET TEAMHOOFD INRICHTING DIENST LANDELIJK GEBIED, gevolgd door handtekening en naam functionaris. Artikel 14 De ondertekening, bedoeld in artikel 10 luidt: GEDEPUTEERDE STATEN VAN UTRECHT, namens dezen, DE DIRECTEUR DIENST LANDELIJK GEBIED, DE JURIST DIENST LANDELIJK GEBIED, gevolgd door handtekening en naam functionaris Prov. blad 2011, 15 pag. 12

13 onderscheidenlijk DE PROVINCIE UTRECHT, namens deze, DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN, DE JURIST DIENST LANDELIJK GEBIED, gevolgd door handtekening en naam functionaris. Artikel 15 Dit besluit wordt aangehaald als Besluit ondermandaat en volmacht EL&I Dienst Landelijk Gebied provincie Utrecht. Artikel 16 Dit besluit treedt tegelijk met het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied in werking. Utrecht, 14 februari 2011, DIRECTEUR DIENST LANDELIJK GEBIED, Drs. P.R. Heij Prov. blad 2011, 15 pag. 13

14 Prov. blad 2011, 15 pag. 14

BESLUIT ONDERMANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING EL&I DIENST LANDELIJK GEBIED PROVINCIE DRENTHE 2012

BESLUIT ONDERMANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING EL&I DIENST LANDELIJK GEBIED PROVINCIE DRENTHE 2012 BESLUIT ONDERMANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING EL&I DIENST LANDELIJK GEBIED PROVINCIE DRENTHE 2012 De directeur Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Gelet

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Prolander provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Prolander provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1903 14 april 2015 Besluit mandaat, volmacht en machtiging Prolander provincie Groningen Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van datum 15 december 2015, nr. A.12, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van datum 15 december 2015, nr. A.12, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. 8571 28 december 2015 Mandaatbesluit bestuur BVO Prolander Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 15 december 2015, zaaknummer

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010,

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010, 2014/13 Nummer 1641892 Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland maken, gelet op het bepaalde in art.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht;

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht; ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 40 Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Mandaatbesluit asbest eraf, zonnepanelen erop Meer Met Minder Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014

Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 februari 2015 tot vaststelling van het Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten: Uitgegeven: 25 oktober 2013 2013, nr. 67 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE

MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE Artikel 1,Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen MANDAAT- EN MACHTINGENBESLUIT PROGRAMMA BEHEER, SUBSIDIEVERORDENING NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN SUBSIDIEREGELING KWALITEITSIMPULS NATUUR EN LANDSCHAP Paragraaf 1, Algemeen Artikel 1 1. De algemeen directeur,

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS

Gemeente Den Haag BSD/ RIS Gemeente Den Haag BSD/2015.92 RIS 280743 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, en het college

Nadere informatie

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, ieder voor zover bevoegd;

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, ieder voor zover bevoegd; Geconsolideerde tekst van het Besluit van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 9 januari 2013, nr. 9.2. tot vaststelling van het Besluit mandaat,

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 45

Provinciaal blad 2010, 45 Provinciaal blad 2010, 45 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van, 14 september 2010, nr. 2010NTI263378 houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR601483_1

CVDR. Nr. CVDR601483_1 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR601483_1 2 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning van de Provincie Groningen houdende regels omtrent mandaat Algemeen

Nadere informatie

Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein

Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Zandvoort, een ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende

Nadere informatie

instellingsbesluit commissie bezwaarschriften beschermd wonen en begeleiding maatschappelijke opvang Wmo 2015

instellingsbesluit commissie bezwaarschriften beschermd wonen en begeleiding maatschappelijke opvang Wmo 2015 Gemeenteblad nr. 739778 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 21 november 2016 Collegebesluit van 15 november 2016 gelet op artikel 84 Gemeentewet, artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken

PROVINCIAAL BLAD. Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 5635 26 augustus 2015 Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Maken bekend dat de afdelingsmanager

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 20 van 2007 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit van de Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland d.d. 19 juni 2007, houdende wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Commissaris

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente )

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente ) Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente PM/het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van

Nadere informatie

Mandaatbesluit milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst. Technische informatie. Gegevens van de regeling. Drenthe

Mandaatbesluit milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst. Technische informatie. Gegevens van de regeling. Drenthe Mandaatbesluit milieutaken Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Technische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door gemeente Hoogeveen

Nadere informatie

Mandaatbesluit FUMO. Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september Mandaatbesluit FUMO

Mandaatbesluit FUMO. Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september Mandaatbesluit FUMO Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september 2013 BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING FUMO Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam gemeenschappelijke

Nadere informatie

Mandaatbesluit gemeente Renkum maart 2014

Mandaatbesluit gemeente Renkum maart 2014 Mandaatbesluit gemeente Renkum maart 2014 Burgemeestersen B&W besluit Onderwerp 128992 Algemeen besluit mandaat, volmacht en machtiging 2014-1 Datum 6 mei 2014 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING VAN DE RAAD VAN DE ORDE IN HET ARRONDISSEMENT GELDERLAND

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING VAN DE RAAD VAN DE ORDE IN HET ARRONDISSEMENT GELDERLAND BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING VAN DE RAAD VAN DE ORDE IN HET ARRONDISSEMENT GELDERLAND Besluit van de raad van de orde in het arrondissement Gelderland, houdende regels inzake mandaat, volmacht

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR244162_9 14 juli 2017 Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Provinciale Staten van Groningen; Besluiten: Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14162 Nadere regelen tot beëindiging van de afwikkeling van de oorlogs- en watersnoodschaden en van schaden in de zin van de Wet Overheidsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 (Onder)mandaat bevoegdheden ombouw N261 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 5 van het mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-

Nadere informatie

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING FUMO

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING FUMO Uitgegeven: 11 oktober 2013 2013, nr. 61 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit FUMO Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september 2013 BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/76

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/76 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/76 Officiële naam regeling: Ondermandaatbesluit afdeling Vergunningen en Subsidies Citeertitel: Ondermandaatbesluit VGS Naam ingetrokken regeling: Ondermandaatbesluit

Nadere informatie

ALGEMEEN MANDATEN-, VOLMACHTEN- EN PROCESVERTEGENWOORDIGINGSBESLUIT 2015

ALGEMEEN MANDATEN-, VOLMACHTEN- EN PROCESVERTEGENWOORDIGINGSBESLUIT 2015 ALGEMEEN MANDATEN-, VOLMACHTEN- EN PROCESVERTEGENWOORDIGINGSBESLUIT 2015 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Venray, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Nr.14.0008493 MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regio Gooi

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen;

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van De Wolden; Het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de voorzitter

Nadere informatie

(BPL) Datum inwerkingtreding: met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2013

(BPL) Datum inwerkingtreding: met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2013 PROVINCIAAL Blad Jaargang: 2014 NR: 039 Officiële naam regeling: Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten vergunningverlening Buitenring Parkstad Limburg (BPL) Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten

Nadere informatie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de deelnemende gemeenten in het samenwerkingsverband Handhavingsdienst

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 509 Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 5 september 2017;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 5 september 2017; Besluit 58/17 Voorgestelde behandeling PS-vergadering : Onderwerp Heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant Provinciale Staten van Noord-Brabant, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten,

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 60

Provinciaal blad 2010, 60 Provinciaal blad 2010, 60 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264144, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit gemeente..

Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit gemeente.. RECHT Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Burgemeester

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging. door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Besluit mandaat, volmacht en machtiging. door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Besluit mandaat, volmacht en machtiging door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het uitoefenen van bestuurs- en beheersbevoegdheden

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Mandaatbesluit, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, gelet op: de Jeugdwet, in het bijzonder artikel 2.8; de Verordening

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht De colleges van bestuur van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben de subsidieregeling vastgesteld,

Nadere informatie

Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap

Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR94842_4 6 december 2016 Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant: Gelet op artikel 152 van

Nadere informatie

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie Purmerend 2014

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 107e van de Gemeentewet, BESLUIT: de volgende

Nadere informatie

MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN. Artikel 1. Begripsomschrijvingen MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit en het bijbehorende mandatenoverzicht wordt verstaan onder: a. mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat verleent; b.

Nadere informatie

De Provinciale Monumentenverordening Noord-Holland 2010 wordt als volgt aangepast:

De Provinciale Monumentenverordening Noord-Holland 2010 wordt als volgt aangepast: Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 28 september 2015, nr. 651194/703346 tot bekendmaking van de Monumentenverordening Noord-Holland 2010. Provinciale Staten van Noord-Holland; Gelet op

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 34

Provinciaal blad 2010, 34 Provinciaal blad 2010, 34 ISSN 0920-105X Besluit van provinciale staten van Utrecht van 28 juni 2010, nr. 2010int259583, tot intrekking van de Subsidieverordening wonen, welzijn en zorg WelThuis!2 provincie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 104 Officiële naam regeling: Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord d.d. 1 januari 2014 Citeertitel: Mandaatbesluit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 155 Wet van 18 maart 2010 tot wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure) 0 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland

Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland; gelet op artikel 3, vijfde lid onder d van de Organisatieverordening/regeling

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 399 15 augustus 2016 Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2016 Besluit

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Hoofdstuk II Beschermde monumenten. Monumentenlijst en plaatsing. Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Hoofdstuk II Beschermde monumenten. Monumentenlijst en plaatsing. Provinciale Staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 31 augustus 2010, nr. 2010-48110 tot bekendmaking van de Monumentenverordening Noord- Holland 2010. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; maken overeenkomstig

Nadere informatie

Besluit volmachtverlening waterschap Vechtstromen

Besluit volmachtverlening waterschap Vechtstromen CVDR Officiële uitgave van Waterschap Vechtstromen. Nr. CVDR325909_2 6 juni 2017 Besluit volmachtverlening waterschap Vechtstromen Kenmerk: WVS Bestuur - 3 De interim-watergraaf van het waterschap Vechtstromen;

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 33

Provinciaal blad 2010, 33 Provinciaal blad 2010, 33 ISSN 0920-105X Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 28 juni 2010, nr. PS2010BEM09 tot wijziging van de tarieventabel behorend bij artikel 3, eerste lid, Algemene belastingverordening

Nadere informatie

Onder besluit worden verstaan: beslissingen inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen (zie artikel 1:3 Awb).

Onder besluit worden verstaan: beslissingen inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen (zie artikel 1:3 Awb). Besluit mandaat, volmacht en machtiging Artikelsgewijze toelichting Algemeen Onder mandaat moet volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit Dienst Wegverkeer Provincie Noord-Brabant

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit Dienst Wegverkeer Provincie Noord-Brabant PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Brabant. Nr. 539 9 februari 2017 Mandaatbesluit Dienst Weg Provincie Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op afdeling 10.1 Algemene

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 79652 23 december 2014 Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 De raad van de gemeente Blaricum gelezen

Nadere informatie

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016;

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016; Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2015/200448 Betreft 14.1262.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012

Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Rotterdam, elk voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016;

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 128974 29 december 2015 Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 37

Provinciaal blad 2009, 37 Provinciaal blad 2009, 37 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september 2009 (nr. 2009INT247617) houdende vaststelling subsidieregels inzake Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V..

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V.. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206510 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

PS2011BEM : bezwaarschriften- en klachtencommissie en administratief beroep (herzieningsregelingen)

PS2011BEM : bezwaarschriften- en klachtencommissie en administratief beroep (herzieningsregelingen) PS2011BEM07-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 5 juli 2011 Nummer PS: PS2011BEM07 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Steller : Jan Wichers Portefeuillehouder : CvdK Registratienummer

Nadere informatie

Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC

Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC S T A T E N V O O R S T E L Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2007int213335 Portefeuillehouder: M.G. Dekker Titel : Het laten vervallen

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013

SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR311130_1 23 november 2016 SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van

Nadere informatie

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland;

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland; Besluit van de commissaris van de Koning van 10 juni 2015, nr. 632165/632168, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning Noord-Holland De commissaris van de

Nadere informatie

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe Vastgesteld in AB VRD 18-12-2013 1 Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe Het algemeen bestuur,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Besluitnummer: DB

Besluitnummer: DB INTEGRAAL BESLUIT MANDAAT, MACHTIGING EN VOLMACHT OMGEVINGSDIENST IJMOND DB 2016 Besluitnummer: DB 2016-002 Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond, OVERWEGENDE DAT, de aanstaande zesde wijziging

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den I Jssel en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 28 5 januari 2017 Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2017 Besluit van

Nadere informatie

: Kaderstelling Sociale Agenda , focus op jongeren. Besluit pag. 5

: Kaderstelling Sociale Agenda , focus op jongeren. Besluit pag. 5 - 1 - PS2010WMC05 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 januari 2010 Nummer PS :PS2010WMC05 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int254818 Portefeuillehouder : Haak

Nadere informatie

Mandaat en volmacht ten behoeve van de secretaris van de gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta

Mandaat en volmacht ten behoeve van de secretaris van de gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta BIJLAGE 1 Mandaat en volmacht ten behoeve van de secretaris van de gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Artikel 1 Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Mandaatregeling Intergemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf 2014

Mandaatregeling Intergemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf 2014 regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf 2014 Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst BOL van de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 829 Wet van 16 december 2010 tot tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 Vastgesteld in de raad van 20 december 2005 Inwerkingtreding: 1 januari 2006 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Toepassing

Nadere informatie