wijzigingen voorbehouden; onder voorbehoud goedkeuring gemeente Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wijzigingen voorbehouden; onder voorbehoud goedkeuring gemeente Groningen"

Transcriptie

1 TRIP Advocaten & Notarissen blad 1 van 61 AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Project Wonen in het Ebbingekwartier Fase 6 Blok 3: splitsing in appartementsrechten bouwnummers 79 tot en met 83 Heden, tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Jaap-Jan Plas, notaris te Groningen: [ medewerker van Trip Advocaten & Notarissen, sectie notariaat ] handelend als gevolmachtigde van Ciboga Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te 3528 BP Utrecht, Ptolemaeuslaan 80 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer , welke vennootschap bij het verlenen van de volmacht handelde als enige beherend vennoot van Ontwikkelingscombinatie CiBoGa C.V., een commanditaire vennootschap, gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3528 BP Utrecht, Ptolemaeuslaan 80 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer I. DEFINITIES 1. Tenzij anders blijkt en behoudens de in het reglement van splitsing opgenomen definities, hebben in de Akte de volgende vetgedrukte en met (een) hoofdletter(s) geschreven woorden de daaronder vermelde betekenis: Akte: deze akte; Bijlage: een bijlage waarnaar in de Akte wordt verwezen en die integraal deel uitmaakt van de Akte; Gebouw: het in en op de Grond nog te realiseren gebouw met verder toebehoren, bestaande uit een appartementencomplex dat onder meer zal omvatten vijf (5) woonappartementen, vijf (5) bergingen, en een gemeenschappelijke ruimte, gelegen aan de Bloemsingel en de Verlengde Boterplaats te Groningen in het

2 TRIP Advocaten & Notarissen blad 2 van 61 project "Wonen in het Ebbingekwartier Fase 6" bouwnummers 79 tot en met 83; Grond: het registergoed dat bestaat uit een perceel grond met verder toebehoren, gelegen aan en nabij de Bloemsingel en de Verlengde Boterplaats te Groningen, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie F nummer 3636, ongeveer groot twee are drieëntwintig centiare ( ha); welk registergoed is bezwaard met een zakelijk recht van erfpacht met betrekking tot de grotendeels ondergrondse parkeergarage; met betrekking tot welk perceel een of meer administratieve en voorlopige kadastrale grenzen zijn gevormd door het Kadaster, terwijl de werkelijke oppervlakte van dat perceel zal worden vastgesteld vanwege inmeting door het Kadaster; Kadaster: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers als bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster; Ontwikkelingscombinatie: Ciboga Beheer B.V., voornoemd, in haar hoedanigheid van enige beherend vennoot van Ontwikkelingscombinatie CiBoGa C.V., voornoemd; Registergoed: het zelfstandig zakelijk recht van opstal als bedoeld in artikel 101 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek ten laste van de Grond strekkende tot het realiseren en in eigendom hebben, houden en onderhouden van het Gebouw. 2. Definities kunnen in de Akte zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. 3. Kopjes en nummering van de artikelen in de Akte zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken; zij zullen de uitleg van de betreffende artikelen en/of de Akte niet beïnvloeden. II. INLEIDING 1. De Ontwikkelingscombinatie is gerechtigd tot Registergoed. 2. De Ontwikkelingscombinatie heeft het Registergoed verkregen door de inschrijving bij het Kadaster op in het register Hypotheken 4 deel nummer van een afschrift van een akte van vestiging rechten van opstal en vestiging

3 TRIP Advocaten & Notarissen blad 3 van 61 erfdienstbaarheid, op verleden voor mr. J.J. Plas, notaris te Groningen, welke akte bevat kwijting voor de betaling van de koopprijs. 3. a. De Grond is afkomstig van het inmiddels vervallen perceel met nummer Bij akte houdende vestiging erfpacht, op twintig mei tweeduizend elf verleden voor mr. G.H. Smith, destijds notaris te Groningen, is ten laste van een gedeelte van onder meer de Grond een recht van erfpacht gevestigd, welke recht van erfpacht expliciet is beperkt tot het gerealiseerde ondergrondse parkeerkelderniveau met bovengrondse opgangen, hierna ook te noemen: Erfpacht. Een afschrift van de in de vorige volzin vermelde akte is ingeschreven bij het Kadaster op twintig mei tweeduizend elf in het register Hypotheken 4 deel nummer 175. b. De vestiging van de Erfpacht heeft plaatsgevonden onder opschortende voorwaarde, welke opschortende voorwaarde is vervuld door de inschrijving bij het Kadaster op drieëntwintig mei tweeduizend elf in het register Hypotheken 4 deel nummer 191, van een afschrift van een akte van levering, op twintig mei tweeduizend elf verleden voor mr. G.H. Smith, destijds notaris te Groningen. c. De Grond is blijkens de hiervoor onder a. vermelde akte belast met de Erfpacht. d. De Erfpacht en het Registergoed staan elkaars gebruiksrecht niet in de weg. 4. De Ontwikkelingscombinatie is voornemens om het Gebouw te (doen) realiseren op de Grond. De Ontwikkelingscombinatie is voorts voornemens om de in hoofdstuk III. van de Akte vermelde appartementsrechten over te dragen aan (een) derde(n). 5. De Ontwikkelingscombinatie wenst bij de Akte over te gaan: a. tot splitsing van het Registergoed in vijf (5) appartementsrechten in de zin van artikel 107 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek; b. tot vaststelling van het reglement van splitsing als bedoeld in artikel 111 onderdeel d in samenhang met artikel 112 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek; en c. tot oprichting van een vereniging van eigenaars als bedoeld in artikel 112 lid 1 onderdeel e Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.

4 TRIP Advocaten & Notarissen blad 4 van De splitsing in appartementsrechten van het Registergoed geschiedt overeenkomstig de splitsingstekening als bedoeld in artikel 109 lid 2 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, bestaande uit één (1) blad, welke tekening is goedgekeurd door de bewaarder van het Kadaster op, met vaststelling van de complexaanduiding: A, terwijl een print van die tekening (op formaat A4) als Bijlage 1 aan de Akte wordt gehecht. Voormelde tekening is voorafgaande aan de ondertekening van de Akte ter deponering aangeboden aan het Kadaster. De tekening is op door het Kadaster in depot genomen onder depotnummer. 7. De hiervoor onder II.7. vermelde tekening omvat een plan waarop met dikke zwarte lijnen staat aangegeven de begrenzing van de onderscheiden gedeelten van het Registergoed die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt en waarvan volgens de Akte het uitsluitend gebruik in een appartementsrecht zal zijn begrepen, en welke gedeelten op de tekening duidelijk zijn aangegeven en zijn voorzien van de Arabische cijfers één (1) tot en met vijf (5). 8. Het Registergoed is vrij van hypotheken en beslagen. 9. Voor de splitsing in appartementsrechten van het Registergoed is geen vergunning als bedoeld in artikel 22 en volgende van de Huisvestingswet 2014 vereist, zulks gelet op het bepaalde in artikel 24 van de Huisvestingsverordening 2015 van de gemeente Groningen. III. OMSCHRIJVING APPARTEMENTSRECHTEN Het Registergoed zal na splitsing in appartementsrechten de volgende vijf (5) appartementsrechten omvatten: 1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie F complexaanduiding A appartementsindex 1: a. dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de eerste verdieping van het Gebouw, gelegen aan en nabij de Bloemsingel en de Verlengde Boterplaats te Groningen (thans nog zonder huisnummer), alsmede een afzonderlijke berging op de begane grond van het Gebouw, een en ander zoals aangegeven op Bijlage 1; en b. dat uitmaakt het éénhonderdzevenenzeventig/negenhonderdvijfenvijftigste (177/995 e ) aandeel in het Registergoed;

5 TRIP Advocaten & Notarissen blad 5 van het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie F complexaanduiding A appartementsindex 2: a. dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de tweede verdieping van het Gebouw, gelegen aan en nabij de Bloemsingel en de Verlengde Boterplaats te Groningen (thans nog zonder huisnummer), alsmede een afzonderlijke berging op de begane grond van het Gebouw, een en ander zoals aangegeven op Bijlage 1; en b. dat uitmaakt het éénhonderdzevenenzeventig/negenhonderdvijfenvijftigste (177/995 e ) aandeel in het Registergoed; 3. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie F complexaanduiding A appartementsindex 3: a. dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de derde verdieping van het Gebouw, gelegen aan en nabij de Bloemsingel en de Verlengde Boterplaats te Groningen (thans nog zonder huisnummer), alsmede een afzonderlijke berging op de begane grond van het Gebouw, een en ander zoals aangegeven op Bijlage 1; en b. dat uitmaakt het éénhonderdzevenenzeventig/negenhonderdvijfenvijftigste (177/995 e ) aandeel in het Registergoed; 4. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie F complexaanduiding A appartementsindex 4: a. dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de vierde verdieping van het Gebouw, gelegen aan en nabij de Bloemsingel en de Verlengde Boterplaats te Groningen (thans nog zonder huisnummer), alsmede een afzonderlijke berging op de begane grond van het Gebouw, een en ander zoals aangegeven op Bijlage 1; en b. dat uitmaakt het éénhonderdzevenenzeventig/negenhonderdvijfenvijftigste (177/995 e ) aandeel in het Registergoed; 5. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie F complexaanduiding A appartementsindex 5: a. dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de vijfde verdieping van het Gebouw en een atelierruimte en een dakterras op de zesde verdieping van het Gebouw, gelegen aan en nabij de Bloemsingel en de Verlengde Boterplaats te Groningen (thans nog zonder huisnummer), alsmede

6 TRIP Advocaten & Notarissen blad 6 van 61 een afzonderlijke berging op de begane grond van het Gebouw, een en ander zoals aangegeven op Bijlage 1; en b. dat uitmaakt het tweehonderdzevenenveertig/negenhonderdvijfenvijftigste (247/995 e )aandeel in het Registergoed. Indien door de gemeente Groningen andere adressen zijn of worden vastgesteld dan hiervoor in de omschrijving van de appartementsrechten weergegeven, zullen die van gemeentewege vastgestelde adressen geacht worden te zijn opgenomen in de omschrijving van voormelde appartementsrechten, en zullen die van gemeentewege vastgestelde adressen in de plaats treden van de in de Akte vermelde plaatselijke aanduidingen. IV. SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN, VASTSTELLEN REGLEMENT VAN SPLITSING EN OPRICHTING VERENIGING VAN EIGENAARS De Ontwikkelingscombinatie gaat hierbij over: 1. tot de splitsing van het Registergoed in vijf (5) appartementsrechten, welke appartementsrechten hiervoor onder III. nader zijn omschreven, met dien verstande dat de splitsing in appartementsrechten van het Registergoed - overeenkomstig het bepaalde in artikel 109 lid 1 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek - zal zijn voltooid door de inschrijving van een afschrift van de Akte in het register Hypotheken 4 van het Kadaster; 2. tot de vaststelling van het reglement als bedoeld in artikel 111 onderdeel d in samenhang met artikel 112 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, welk reglement hierna onder VI. nader zal worden uitgewerkt; en 3. tot de oprichting van een vereniging van eigenaars als bedoeld in artikel 112 lid 1 onderdeel e Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. De statuten van bedoelde vereniging luiden zoals hierna onder VI. nader zal worden uitgewerkt. V. TENAAMSTELLING APPARTEMENTSRECHTEN De hiervoor onder III. vermelde appartementsrechten behoren na inschrijving van een afschrift van de Akte bij het Kadaster toe aan de Ontwikkelingscombinatie. VI. SPLITSINGSREGLEMENT Het hiervoor onder IV.2. vermelde reglement is gebaseerd op het door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie vastgestelde modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, opgenomen in een akte, op zeventien januari tweeduizend zes verleden voor mr. A.G. Hartman, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven bij het Kadaster (voormalige bewaring Groningen) op achttien januari

7 TRIP Advocaten & Notarissen blad 7 van 61 tweeduizend zes in het register Hypotheken 4 deel nummer 77, met dien verstande dat de Annex niet van toepassing is. Het vastgestelde splitsingsreglement luidt integraal als volgt: A. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel Tenzij anders blijkt, hebben in het Reglement de volgende vetgedrukte en met (een) hoofdletter(s) geschreven woorden de daaronder vermelde betekenis: Akte: de akte van splitsing, met inbegrip van de Tekening en het Reglement, alsmede de eventuele wijzigingen daarvan en aanvullingen daarop; Artikel: een artikel van het Reglement; Beheerder: een door de Vergadering benoemd (rechts)persoon die nader te bepalen taken van het Bestuur uitoefent, zoals het administratief/financieel beheer, het technisch beheer en/of het bouwkundig beheer; Bestuur: het bestuur van de Vereniging als bedoeld in artikel 131 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede als bedoeld in Artikel 53, gevormd door één of meer bestuurders; Bestuurder: een lid van het Bestuur; Boekjaar: het boekjaar van de Vereniging; Commissaris: een lid van de Raad van Commissarissen; Eigenaar: de gerechtigde tot een appartementsrecht als bedoeld in artikel 106 lid 5 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen een erfpachter, een opstaller, een vruchtgebruiker of een gerechtigde krachtens een recht van gebruik en/of bewoning van respectievelijk een Privé Gedeelte en een appartementsrecht, tenzij uit de tekst of de strekking van het betreffende Artikel anders blijkt;

8 TRIP Advocaten & Notarissen blad 8 van 61 Gebouw: het recht op het gebouw dat in de Splitsing is betrokken; Gebruiker: degene die als huurder of anderszins het gebruik van het Privé Gedeelte heeft als bedoeld in artikel 120 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van een erfpachter, een opstaller, een vruchtgebruiker of een gerechtigde krachtens een recht van gebruik en/of bewoning van respectievelijk een Privé Gedeelte en een appartementsrecht, tenzij uit de tekst of de strekking van het betreffende Artikel anders blijkt; Gemeenschap: de in de Splitsing betrokken goederen; Gemeenschappelijke Gedeelten: die gedeelten van het Gebouw en/of de Grond die blijkens de Akte niet bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt; Gemeenschappelijke Rechten (en Verplichtingen): alle aan het Gebouw en/of de Grond verbonden of daarmee verband houdende rechten (en verplichtingen), voor zover niet behorend tot één of meer Privé Gedeelten dan wel één of meer Onder Privé Gedeelten dan wel één of meerdere gedeelten daarvan; Gemeenschappelijke Zaken: alle zaken die bestemd zijn of worden om door alle Eigenaars of een bepaalde groep van Eigenaars gebruikt te worden voor zover niet vallende onder Gemeenschappelijke Gedeelten; Grond: (het recht op) de grond die in de Splitsing is betrokken; Huishoudelijk Reglement: het Huishoudelijk Reglement als bedoeld in Artikel 59; Jaarrekening: de jaarrekening van de Vereniging waarin is opgenomen een balans en een exploitatierekening met toelichting; Jaarverslag: het verslag van het Bestuur over de gang van zaken in de Vereniging en het gevoerde beleid;

9 TRIP Advocaten & Notarissen blad 9 van 61 Onderappartementsrecht: een appartementsrecht ontstaan bij een Ondersplitsing; Ondereigenaar: de gerechtigde tot een Onderappartementsrecht, waaronder begrepen een erfpachter, een opstaller, een vruchtgebruiker of een gerechtigde krachtens een recht van gebruik en/of bewoning op respectievelijk een Onder Privé Gedeelte en een Onderappartementsrecht, tenzij uit de tekst of de strekking van het betreffende Artikel anders blijkt; Onder Privé Gedeelte: een gedeelte dan wel de gedeelten van een Privé Gedeelte en/of de Grond dat/die blijkens het Ondersplitsing van het betreffende appartementsrecht bestemd is/zijn of wordt/worden om als één afzonderlijk geheel te worden gebruikt; Ondersplitsing: de splitsing in appartementsrechten als bedoeld in artikel 106 lid 3 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek; Opstalverzekering: een verzekering als bedoeld in Artikel 15.1 eerste volzin; Privé Gedeelte: een gedeelte dan wel de gedeelten van het Gebouw en/of de Grond dat/die blijkens het Reglement en/of de Tekening bestemd is/zijn of worden om als één afzonderlijk geheel te worden gebruikt; Raad van Commissarissen: de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 48 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in samenhang met artikel 135 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede als bedoeld in Artikel 57; Reglement: het reglement van splitsing als bedoeld in de artikelen 111 en 112 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, inhoudende onder meer de statuten van de Vereniging en de rechten en plichten van de Eigenaars, zoals dat ten tijde van de Splitsing luidt dan wel na eventuele wijziging(en) te eniger tijd zal luiden; Reglement van Ondersplitsing: het voor de Ondersplitsing geldende reglement van splitsing;

10 TRIP Advocaten & Notarissen blad 10 van 61 Reservefonds: het reservefonds als bedoeld in artikel 126 lid 1 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede als bedoeld in Artikel 10; Splitsing: de splitsing in appartementsrechten (als bedoeld in artikel 107 lid 1 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek) van de Gemeenschap; Tekening: de tekening als bedoeld in artikel 109 lid 2 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek op grond waarvan door de Bewaarder van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers de complexaanduiding is vastgesteld, en op welke tekening het Gebouw en/of de Grond en de Privé Gedeelten zijn weergegeven, zoals die tekening ten tijde van de Splitsing luidt dan wel na eventuele wijziging(en) te eniger tijd zal luiden; Vereniging: de vereniging van eigenaars als bedoeld in artikel 112 lid 1 onderdeel e en artikel 124 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede als bedoeld in Artikel 42; Vereniging van Ondereigenaars: de vereniging van eigenaars ontstaan bij een Ondersplitsing; Vergadering: de vergadering van eigenaars als bedoeld in artikel 112 lid 2 onderdeel d en artikel 125 lid 1 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede als bedoeld in Artikel 45; Voorzitter: de voorzitter van de Vergadering. 1.2 Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. Artikel De Eigenaars en de Gebruikers moeten zich overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid jegens elkander gedragen. Iedere Eigenaar en Gebruiker dient voorts de bepalingen van het Reglement, de bepalingen van het eventuele Huishoudelijk Reglement, de eventuele regels als bedoeld in artikel 128 lid 1 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, en de overige krachtens wet of gewoonte bestaande

11 TRIP Advocaten & Notarissen blad 11 van 61 regels na te leven en na te komen, voor zover die bepalingen en die regels op hem betrekking hebben. 2.2 Een Eigenaar of Gebruiker mag geen onredelijke hinder aan de andere Eigenaars en Gebruikers toebrengen. Het voortbrengen van geuren, muziek en geluiden die een onredelijke hinder veroorzaken is eveneens niet toegestaan. Regels ter voorkoming van geluidshinder of andere vormen van hinder kunnen nader in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld. 2.3 Iedere Eigenaar en Gebruiker is verplicht: a. om alle handelingen na te laten waardoor schade kan worden toegebracht aan de belangen van de andere Eigenaars en Gebruikers, de hypotheekhouders en de andere beperkt gerechtigden of aan de belangen van de Vereniging; b. om alles te doen wat dienstig kan zijn ter voorkoming van die schade; en c. om - voor zover dit redelijk is - maatregelen te dulden die de strekking hebben bedoelde schade te voorkomen, te beperken dan wel op te heffen. 2.4 Iedere Eigenaar en Gebruiker staat er voor in dat zijn huisgenoten en zijn personeel de in de Artikelen 2.1 tot en met 2.3 bedoelde bepalingen en regels zullen naleven. Artikel Iedere Eigenaar en Gebruiker is aansprakelijk voor de door hem aan het Gebouw, de Grond, de Gemeenschappelijke Gedeelten en/of de Gemeenschappelijke Zaken toegebrachte schade en voor onredelijke hinder voor zover deze schade of hinder aan hemzelf, aan zijn huisgenoten of aan zijn personeel kan worden toegerekend. Iedere Eigenaar en Gebruiker is verplicht om - voor zover dit redelijk is - maatregelen te nemen of te dulden die de strekking hebben bedoelde schade of hinder te voorkomen, te beperken dan wel op te heffen. Artikel Iedere Eigenaar en Gebruiker is te allen tijde bevoegd en verplicht tot het nemen van maatregelen, die strekken tot het afwenden van een voor de Gemeenschappelijke Gedeelten of de Gemeenschappelijke Zaken onmiddellijk dreigend gevaar. Iedere Eigenaar en Gebruiker is alsdan verplicht om het Bestuur onverwijld te waarschuwen. Artikel 5

12 TRIP Advocaten & Notarissen blad 12 van In het geval dat in een Privé Gedeelte belangrijke schade is ontstaan of dreigt te ontstaan of gevaar dreigt voor ernstige hinder van de andere Eigenaars en Gebruikers, is iedere Eigenaar en Gebruiker verplicht om het Bestuur onverwijld te waarschuwen en de nodige maatregelen te nemen. Artikel Het bepaalde in Titel 4 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing op de Eigenaars en de Gebruikers, met dien verstande dat eventueel daarmee strijdige feitelijke situaties die zich ten tijde van de oplevering van het Gebouw voordoen door de Eigenaars en Gebruikers dienen te worden geduld. 6.2 Tot de in Artikel 6.1 bedoelde feitelijke situaties die geduld moeten worden, behoren onder meer: 1. de bouwkundige en feitelijke situatie met betrekking tot het Gebouw ten opzichte van de bouwkundige en feitelijke situatie met betrekking tot de (bouwkundige) gedeelten van de parkeergarage, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend het trappenhuis dat toegang geeft tot de parkeergarage en de ventilatieschacht ten behoeve van de parkeergarage, een en ander zoals schetsmatig met schuine streeparcering is aangegeven op een situatietekening die als Bijlage 2 aan de Akte wordt gehecht; 2. de aanwezigheid van installaties, kabels, leidingen, voorzieningen en overige werken die zich bevinden in een Gemeenschappelijk Gedeelte en/of een Privé Gedeelte en die mede en/of uitsluitend dienstbaar zijn aan de parkeergarage; 3. de aanwezigheid van installaties, kabels, leidingen, voorzieningen en overige werken die zich bevinden in een Privé Gedeelte en die (mede) dienstbaar zijn aan een ander Privé Gedeelte. 6.3 De Eigenaars en de Gebruikers moeten gedogen: 1. dat de in Artikel 6.1 aanhef en onder 1. bedoelde gedeelten van de parkeergarage zich bevinden naast, tegen, in en/of onder het Gebouw; 2. dat de in Artikel 6.2 aanhef onder 2. bedoelde installaties, kabels, leidingen, voorzieningen en overige werken die zich bevinden in een Gemeenschappelijk Gedeelte en/of een Privé Gedeelte; en 3. dat nutsbedrijven in de Grond en in, op of aan het Gebouw kabels en leidingen aanbrengen, hebben, houden, onderhouden en zo nodig vernieuwen, indien

13 TRIP Advocaten & Notarissen blad 13 van 61 en voor zover dit voor de nutsvoorzieningen (voor gas, water, elektriciteit en telefoon-, audio- en videosignalen en andere vormen van communicatie) ten behoeve van het Gebouw en/of één of meerdere Privé Gedeelten nodig is naar het oordeel van een betreffende nutsbedrijf of naar het oordeel van een Eigenaar of een Gebruiker, met dien verstande dat die kabels en leidingen zodanig moeten worden aangebracht dat voor de (overige) Eigenaars en Gebruikers zo weinig mogelijk overlast ontstaat of bestaat. Artikel Een krachtens het Reglement, het Huishoudelijk Reglement of een besluit van de Vergadering toegestane inwendige of uitwendige wijziging van het Gebouw mag eerst worden aangebracht nadat daarvoor de eventueel vereiste publiekrechtelijke vergunning(en), toestemming(en), vrijstelling(en) en/of ontheffing(en) onherroepelijk is/zijn verkregen. 7.2 Een krachtens zodanig reglement of besluit toegestaan gebruik van de Gemeenschappelijke Gedeelten en/of de Privé Gedeelten mag eerst worden uitgeoefend, en elke andere handeling met betrekking tot het Gebouw en/of de Grond mag eerst worden verricht, nadat daarvoor bedoelde eventueel vereiste publiekrechtelijke vergunning(en), toestemming(en), vrijstellingen(en) en/of ontheffing(en) onherroepelijk is/zijn verkregen. 7.3 De rechten die voortvloeien of voort kunnen vloeien uit een dergelijke publiekrechtelijke vergunning, toestemming, vrijstelling of ontheffing mogen niet worden uitgeoefend als daardoor strijd ontstaat met het bepaalde in de Akte. 7.4 Indien in verband met een wijziging dan wel een gebruik als bedoeld in de Artikelen 7.1 en 7.2 uit hoofde van het publiekrecht precario of een andere vergoeding geheven, dan is een dergelijke vergoeding geheel voor rekening van de betreffende Eigenaar of Gebruiker. B. AANDELEN DIE DOOR DE SPLITSING ONTSTAAN EN AANDELEN IN DE VERPLICHTING TOT HET BIJDRAGEN IN DE SCHULDEN EN KOSTEN DIE VOOR REKENING VAN DE GEZAMENLIJKE EIGENAARS ZIJN Artikel Iedere Eigenaar is in de Gemeenschap gerechtigd voor het volgende breukdeel:

14 TRIP Advocaten & Notarissen blad 14 van 61 a. de Eigenaar van het appartementsrecht met index 1: voor het éénhonderdzevenenzeventig/negenhonderdvijfenvijftigste (177/995 e ) gedeelte; b. de Eigenaar van het appartementsrecht met index 2: voor het éénhonderdzevenenzeventig/negenhonderdvijfenvijftigste (177/995 e ) gedeelte; 3. de Eigenaar van het appartementsrecht met index 3: voor het éénhonderdzevenenzeventig/negenhonderdvijfenvijftigste (177/995 e ) gedeelte; 4. de Eigenaar van het appartementsrecht met index 4: voor het éénhonderdzevenenzeventig/negenhonderdvijfenvijftigste (177/995 e ) gedeelte; en 5. de Eigenaar van het appartementsrecht met index 5: voor het tweehonderdzevenenveertig/negenhonderdvijfenvijftigste (247/995 e ) gedeelte; Voormelde breukdelen zijn gebaseerd op de volgende grondslag: bruto vloeroppervlakte van de appartementsrechten, zoals vermeld op het overzicht dat als Bijlage 3 aan de Akte wordt gehecht. 8.2 De Eigenaars zijn voor de in Artikel 8.1 bedoelde breukdelen gerechtigd tot de baten die aan de gezamenlijke Eigenaars toekomen en zijn voor diezelfde breukdelen verplicht om bij te dragen in de schulden en kosten die voor rekening van de gezamenlijke Eigenaars zijn. 8.3 In afwijking van het bepaalde in Artikel 8.2 geldt dat de Eigenaars gerechtigd zijn tot de verzekeringspenningen ter zake van (een) Opstalverzekering(en) in dezelfde verhouding als waarin de Eigenaars hebben moeten bijdragen in de premies ter zake van die Opstalverzekering(en), zulks met inachtneming van het bepaalde in Artikel (vervallen) 8.5 (vervallen) 8.6 Ingeval van Ondersplitsing gelden de rechten en verplichtingen van de Eigenaar van het in de Ondersplitsing betrokken appartementsrecht als rechten en verplichtingen van de Ondereigenaars gezamenlijk (doch nimmer hoofdelijk) in overeenstemming met de bepalingen die zijn vastgesteld bij het Reglement Van Ondersplitsing.

15 TRIP Advocaten & Notarissen blad 15 van Uitsluitend de betreffende Eigenaar is verplicht alle schulden en kosten als bedoeld in Artikel 9.1, welke uitsluitend betrekking hebben op zijn Privé Gedeelte en waarvoor geen speciale regeling is getroffen in Artikel 8, te dragen. C. SCHULDEN EN KOSTEN DIE VOOR REKENING VAN DE GEZAMENLIJKE EIGENAARS ZIJN EN BATEN DIE AAN DE GEZAMENLIJKE EIGENAARS TOEKOMEN, RESERVEFONDS EN ONDERHOUDSPLAN Artikel Tot de schulden en kosten van de gezamenlijke Eigenaars als bedoeld in artikel 112 lid 1 onderdeel a. Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek worden gerekend: a. die welke gemaakt zijn in verband met het onderhoud of het gebruik van de Gemeenschappelijke Gedeelten en/of van de Gemeenschappelijke Zaken dan wel tot het behoud daarvan; b. die welke verband houden met noodzakelijke herstelwerkzaamheden, vernieuwingen en vervangingen van de Gemeenschappelijke Gedeelten en/of de Gemeenschappelijke Zaken, voor zover die ingevolge het Reglement of een rechterlijke beslissing als bedoeld in artikel 121 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek niet ten laste komen van bepaalde Eigenaars, en voor zover die niet vallen onder a.; c. de schulden en kosten van de Vereniging; d. het bedrag van de schadevergoeding(en) door de gezamenlijke Eigenaars als zodanig verschuldigd aan één van hen of aan (een) derde(n); e. de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan het optreden als eiser of als verweerder door of namens de gezamenlijke Eigenaars, onverminderd het bepaalde in Artikel 13.3; f. de premies verschuldigd uit hoofde van de verzekeringen, die door het Reglement zijn voorgeschreven of waartoe ingevolge het bepaalde in Artikel 15 door de Vergadering is besloten; g. de verschuldigde publiekrechtelijke lasten voor zover dienaangaande aan de afzonderlijke Eigenaars geen aanslag is of wordt opgelegd; h. de verwarmingskosten voor het geval een installatie een Gemeenschappelijke Zaak is, waaronder begrepen de kosten van de warmwaterinstallaties, de brandstofkosten, de elektriciteitskosten, de op de betreffende kosten betrekking hebbende administratie, alsmede - voor zover van toepassing - de

16 TRIP Advocaten & Notarissen blad 16 van 61 kosten van registratie en de berekening van het warmteverbruik, alles voor zover de Eigenaars daarvoor niet afzonderlijk zijn of worden aangeslagen; i. de kosten van het waterverbruik voor zover de Eigenaars daarvoor niet afzonderlijk zijn of worden aangeslagen; j. alle schulden en kosten die voortvloeien of voort kunnen vloeien uit hoofde van de Gemeenschappelijke Rechten en Verplichtingen; en k. alle overige schulden en kosten, gemaakt in het belang van de gezamenlijke Eigenaars als zodanig, daaronder begrepen de schulden en kosten die voortvloeien uit de besluiten van de Vergadering. 9.2 Tot de baten die aan de gezamenlijke Eigenaars toekomen behoren renten en andere opbrengsten van vermogen, andere baten die toekomen aan de gezamenlijke Eigenaars, alsmede de baten die toekomen aan de Vereniging, zoals de boeten als bedoeld in Artikel 41. Tot bedoelde baten behoren eveneens de verzekeringspenningen die zullen worden ontvangen uit hoofde van de verzekeringen die door het Reglement zijn voorgeschreven of waartoe ingevolge het bepaalde in Artikel 15 door de Vergadering is besloten, doch uitsluitend voor zover die verzekeringspenningen rechtens toekomen aan de gezamenlijke Eigenaars en/of aan de Vereniging. Artikel Er moet een Reservefonds worden gevormd ter voldoening van de kosten die zijn voorzien in het onderhoudsplan als bedoeld in Artikel 10.2 en ter voldoening van niet-voorziene schulden en kosten. Aan het Reservefonds zal geen andere bestemming worden gegeven, tenzij krachtens een besluit van de Vergadering met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de Artikelen 52.5 en 52.6, dan wel na opheffing van de Splitsing Het Bestuur is verplicht om een onderhoudsplan op te (laten) maken die betrekking heeft op meer jaren en waarin zijn opgenomen de onderhouds- en herstelwerkzaamheden en de vernieuwingen aan en van in ieder geval de Gemeenschappelijke Gedeelten en de Gemeenschappelijke Zaken alsmede een schatting van de daaraan verbonden kosten en een gelijkmatige toerekening van die kosten aan de onderscheiden jaren. Dit meerjarenonderhoudsplan dient te worden opgemaakt voor een door de Vergadering vast te stellen periode van ten

17 TRIP Advocaten & Notarissen blad 17 van 61 minste vijf (5) jaren. Is die periode langer dan vijf (5) jaren dan moet het plan elke vijf (5) jaar worden herzien De Vergadering is bevoegd om te besluiten dat in het meerjarenonderhoudsplan ook worden opgenomen de onderhouds- en herstelwerkzaamheden en de vernieuwingen aan en van alle Privé Gedeelten. Het bepaalde in de Artikelen 52.5 en 52.6 is van overeenkomstige toepassing op het nemen van een besluit als bedoeld in de vorige volzin Het onderhoudsplan als bedoeld in Artikel 10.2 wordt vastgesteld door de Vergadering. In het kader van dit meerjarenonderhoudsplan kunnen binnen het Reservefonds bestemmingsreserves worden gevormd Over gelden van het Reservefonds kan slechts worden beschikt door de Voorzitter tezamen met één van de Eigenaars, die daartoe door de Vergadering zal worden aangewezen, en na machtiging daartoe van de Vergadering. D. JAARLIJKSE BEGROTING, JAARREKENING EN BIJDRAGEN Artikel Vóór de aanvang van elk Boekjaar overlegt het Bestuur aan de Vergadering een begroting voor dat Boekjaar, in welke begroting de volgende posten duidelijk moeten zijn onderscheiden: a. de schulden en kosten als bedoeld in Artikel 9.1; b. de aan het betreffende Boekjaar toe te rekenen bedragen uit hoofde van het onderhoudsplan als bedoeld in de Artikelen 10.2 en 10.3; c. de toevoegingen aan het Reservefonds; en d. de baten als bedoeld in Artikel De begroting voor een Boekjaar wordt vastgesteld door de Vergadering. Bij het vaststellen van die begroting bepaalt de Vergadering tevens het bedrag dat bij wijze van voorschotbijdragen voor het betreffende Boekjaar door de Eigenaars verschuldigd is, alsmede het aandeel van iedere Eigenaar daarin, welk aandeel wordt vastgesteld met inachtneming van de verhouding als vermeld in Artikel De Eigenaars zijn verplicht om met ingang van de eerste maand van het betreffende Boekjaar het één/twaalfde (1/12 e ) van het in Artikel 11.2 bedoelde aandeel maandelijks en bij vooruitbetaling aan de Vereniging te voldoen, tenzij de Vergadering anders besluit. De verplichting tot betaling van de verschuldigde

18 TRIP Advocaten & Notarissen blad 18 van 61 voorschotbijdrage kan niet worden verrekend of opgeschort in verband met een (vermeende) vordering op de Vereniging of de gezamenlijke Eigenaars. Zolang door de Vergadering de voorschotbijdrage voor een Boekjaar niet is vastgesteld, moeten de Eigenaars de laatstelijk vastgestelde voorschotbijdragen voldoen. Deze voorschotbijdragen worden verrekend met de door de Vergadering - krachtens het bepaalde in Artikel alsnog vastgestelde voorschotbijdragen. Een overschot zal aan de Eigenaars worden gerestitueerd, een tekort dient binnen één (1) maand te worden aangezuiverd. Artikel Na afloop van elk Boekjaar maakt het Bestuur de Jaarrekening en het Jaarverslag op. Uit de tot de Jaarrekening behorende balans moet de grootte van het Reservefonds blijken. De tot de Jaarrekening behorende exploitatierekening vormt de rekening als bedoeld in artikel 112 lid 1 onderdeel b. Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en omvat de baten en lasten over het Boekjaar, onderverdeeld in de posten als vermeld in Artikel In de jaarvergadering als bedoeld in Artikel 45.2 legt het Bestuur de Jaarrekening ter vaststelling over aan de Vergadering. De Jaarrekening wordt ondertekend door de Bestuurders en de Commissarissen. Ontbreekt een Raad van Commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de Vergadering niet een verklaring overgelegd afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan brengt de kascommissie als bedoeld in Artikel 58.2 ter Vergadering verslag uit van haar bevindingen omtrent de Jaarrekening Bij het vaststellen van de Jaarrekening bepaalt de Vergadering tevens de definitieve bijdragen van de Eigenaars met inachtneming van de verhouding als vermeld in Artikel Bij de toepassing van het bepaalde in Artikel 12.3 treden de definitieve bijdragen in de plaats van de in Artikel 11.2 bedoelde voorschotbijdragen. Indien deze voorschotbijdragen de definitieve bijdragen te boven gaan, zal het verschil aan de Eigenaars worden terugbetaald, tenzij de Vergadering anders besluit. Indien de definitieve bijdragen de voorschotbijdragen te boven gaan, moeten de Eigenaars het tekort binnen één (1) maand na de vaststelling van de exploitatierekening aanzuiveren, tenzij de Vergadering anders besluit.

19 TRIP Advocaten & Notarissen blad 19 van 61 Artikel Indien een Eigenaar het ingevolge Artikel 11 en/of Artikel 12 door hem aan de Vereniging verschuldigde bedrag niet binnen één (1) maand nadat het bedrag opeisbaar is geworden aan de Vereniging heeft voldaan, is hij - zonder dat enige ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of enige andere formaliteit is vereist of zal zijn - in verzuim en is hij over dat bedrag, vanaf de datum van opeisbaarheid, een rente verschuldigd aan de Vereniging, berekend op basis van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 119 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, met een minimum van tien euro (EUR 10,--) of zoveel meer als de Vergadering telkenjare mocht vaststellen. Het Bestuur is bevoegd dit bedrag te matigen. Het bepaalde in Artikel 41 is niet van toepassing op het bepaalde in de vorige volzin Indien een Eigenaar het bedrag van zijn definitieve bijdrage niet binnen zes (6) maanden na verloop van de termijn als bedoeld in Artikel 12.4 heeft voldaan, dan wordt zijn schuld omgeslagen over de andere Eigenaars in de onderlinge verhouding als is bepaald in Artikel 8.2, ongeacht de maatregelen die jegens de nalatige Eigenaar kunnen worden genomen en onverminderd het recht van verhaal van de andere Eigenaars op eerstgenoemde Een Eigenaar is verplicht om alle door de Vereniging gemaakte kosten, die van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, voor het verhalen van het door die Eigenaar aan de Vereniging verschuldigde, zowel in als buiten rechte, aan de Vereniging te vergoeden. Artikel Voor het geval een appartementsrecht aan meer Eigenaars gezamenlijk toebehoort, zijn die Eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit de gerechtigdheid tot dat appartementsrecht voortvloeien, tenzij de onverdeeldheid het gevolg is van een Ondersplitsing In geval van Ondersplitsing zijn de Ondereigenaars gezamenlijk (doch nimmer hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien of voort kunnen vloeien uit de gerechtigdheid tot het in de Ondersplitsing betrokken appartementsrecht.

20 TRIP Advocaten & Notarissen blad 20 van Indien een recht van vruchtgebruik of een recht van gebruik en/of bewoning is of wordt gevestigd op een appartementsrecht, dan treedt de betreffende beperkte gerechtigde in de plaats van de Eigenaar ten aanzien van: a. de aansprakelijkheid voor de gezamenlijke schulden en kosten; b. de aan de gezamenlijke Eigenaars en de Vereniging verschuldigde bedragen; en c. de overige verplichtingen van de Eigenaar als zodanig, waaronder begrepen de verplichtingen van een Eigenaar op grond van het Reglement, het Huishoudelijk Reglement, de besluiten van de Vergadering, alsmede de eventuele regels als bedoeld in artikel 128 lid 1 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek; tenzij bij de akte van vestiging van het beperkte recht of nadien - anders is of wordt bepaald, in al welke gevallen zowel de Eigenaar als de beperkte gerechtigde verplicht is om zulks schriftelijk mede te delen aan het Bestuur. De in de akte van vestiging of nadien vastgelegde rechtsverhouding tussen de Eigenaar en de betreffende beperkt gerechtigde kan eerst jegens de Vereniging dan wel de andere Eigenaars worden afgedwongen dan nadat die (gewijzigde) rechtsverhouding schriftelijk is medegedeeld aan het Bestuur. E. VERZEKERINGEN Artikel Het Bestuur zal het Gebouw verzekeren bij één of meer door de Vergadering aan te wijzen verzekeraar(s) tegen water-, storm-, brand- en ontploffingsschade (Opstalverzekering), zulks met inachtneming van het bepaalde in de Artikelen 15.2, 15.3 en Het Bestuur zal tevens een verzekering afsluiten voor de wettelijke aansprakelijkheid die kan ontstaan voor de Vereniging en voor de Eigenaars als zodanig. Voorts zal de Vergadering bevoegd zijn te besluiten tot het aangaan van verzekeringen tegen andere gevaren of tegen de wettelijke aansprakelijkheid van een Bestuurder, een Commissaris of een lid van een commissie Het bedrag van de verzekeringen (het verzekerde bedrag) wordt vastgesteld door de Vergadering. Het verzekerde bedrag zal wat betreft (een) Opstalverzekering(en) moeten overeenstemmen met de herbouwwaarde van het Gebouw, vermeerderd met de sloop- en opruimingskosten. Onder "herbouwwaarde" wordt te dezen verstaan: de herbouwwaarde zoals bedoeld in de toepasselijke

21 TRIP Advocaten & Notarissen blad 21 van 61 verzekeringsvoorwaarden, met dien verstande dat bij de vaststelling daarvan uitsluitend rekening wordt gehouden met een standaard opleverings-, afwerkingen kwaliteitsniveau dat gebruikelijk is bij de bouw en oplevering van met het Gebouw vergelijkbare gebouwen. In overleg met de verzekeraar(s) zal periodiek - in ieder geval om de vijf (5) jaar - worden gecontroleerd en vastgesteld in hoeverre de laatstelijk vastgestelde herbouwwaarde van het Gebouw op de betreffende momenten nog accuraat is De verzekeringsovereenkomsten worden door het Bestuur afgesloten ten name van de Vereniging en de gezamenlijke Eigenaars. Het Bestuur is daartoe, voor zover het betreft een Opstalverzekering, slechts bevoegd indien het bepaalde in Artikel 15.5 wordt nageleefd De Eigenaars verbinden zich de uit hoofde van een Opstalverzekering uit te keren verzekeringspenningen, indien deze een bedrag van elf duizend driehonderdvijfenveertig euro (EUR ,--) te boven gaan en de Vergadering besluit tot herstel van schade aan of herbouw van het Gebouw, te doen plaatsen op een voor de financiering van het herstel van de schade krachtens besluit van de Vergadering door het Bestuur te openen afzonderlijke rekening ten name van de Vereniging, die de op deze rekening gestorte gelden zal houden voor de Eigenaars. Deze gelden dienen steeds bestemd te blijven voor het herstel of de wederopbouw, onverminderd het bepaalde in artikel 136 lid 4 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. In geval van toepassing van het bepaalde in artikel 136 lid 4 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek zal, indien een Eigenaar zich heeft schuldig gemaakt aan een daad of verzuim welke krachtens de wet of de verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van de verzekeraar(s) tot uitkering van de verzekeringspenningen tot gevolg zou hebben, de uitkering van het aandeel van de betreffende Eigenaar dienen te geschieden aan de betreffende verzekeraar Het Bestuur dient ervoor te zorgen dat de verzekeringsovereenkomsten als bedoeld in Artikel 15.1 eerste volzin de volgende clausule bevatten: "Zolang de eigendom van het hierbij verzekerde gebouw gesplitst is in appartementsrechten, gelden de volgende aanvullende voorwaarden. Een daad of verzuim van een eigenaar, welke krachtens de wet of de verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van

22 TRIP Advocaten & Notarissen blad 22 van 61 ondergetekenden tot uitkering van de verzekeringspenningen tot gevolg zou hebben, laat de uit deze polis voortvloeiende rechten onverlet. Niettemin zal de maatschappij in zodanig geval gerechtigd zijn, mits zij voor de uitkering de wens daartoe te kennen heeft gegeven, een aandeel in de verzekeringspenningen overeenkomende met het aandeel waarin de betreffende eigenaar in de gemeenschap gerechtigd is, van deze terug te vorderen. Ingeval van toepassing van artikel 136 lid 4 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek zal de uitkering van het aandeel in bedoeld geval in plaats van aan de eigenaar geschieden aan de maatschappij. Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van elfduizend driehonderd vijfenveertig euro (EUR ,--) te boven, dan geschiedt zij op de wijze te bepalen door de vergadering van eigenaars, zulks blijkende uit een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de notulen van de vergadering. Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden dezer polis zal de maatschappij tegenover alle belanghebbenden volledig zijn gekweten."; dan wel een clausule met een gelijke strekking of voormelde clausule waarin de hoogte van het bedrag van elf duizend driehonderdvijfenveertig euro (EUR ,--) is aangepast, in welk laatste geval het bedrag als vermeld in Artikel 15.4 eerste volzin geacht wordt dienovereenkomstig te zijn aangepast In afwijking van het bepaalde in artikel 136 lid 2 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek geldt het volgende. In geval door de Vergadering besloten wordt tot herstel van schade aan of herbouw van het Gebouw, worden de verzekeringspenningen tot dit doel aangewend, met dien verstande dat de verhouding van de waarde van de appartementsrechten na het herstel of de herbouw van het Gebouw met inachtneming van het bepaalde in Artikel 15.2 derde volzin - dezelfde moet zijn als op het moment direct voorafgaande aan de oorzaak of oorzaken die heeft/hebben geleid tot dat herstel of die herbouw. Bij de berekening van die waarde mag echter geen rekening worden gehouden met veranderingen die een Eigenaar of een Gebruiker heeft aangebracht aan en/of in diens Privé Gedeelte, ongeacht: a. het feit of een Eigenaar of een Gebruiker daarvan tijdig de Vergadering, het Bestuur en/of de Vereniging had kennis gegeven; b. het feit of een Eigenaar of een Gebruiker al dan niet een aanvullende verzekering als bedoeld in Artikel 15.8 heeft afgesloten;

23 TRIP Advocaten & Notarissen blad 23 van 61 c. het feit of een Eigenaar of een Gebruiker de door hem verschuldigde premies ter zake van een aanvullende verzekering als bedoeld in Artikel 15.8 stipt en tijdig heeft betaald; en d. het feit of een Eigenaar of een Gebruiker al dan niet tekort is geschoten of tekort zal schieten in de nakoming van alle overige verbintenissen die voor hem voortvloeien of voort kunnen vloeien uit een aanvullende verzekering als bedoeld in Artikel Het bepaalde in artikel 136 leden 3 en 4 en artikel 138 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat uitkering van het aan iedere Eigenaar toekomende aandeel in de verzekeringspenningen aan deze, voor zover het bepaalde in Artikel 15.4 niet van toepassing is, slechts zal kunnen geschieden met voorafgaande toestemming van degenen die op het betreffende appartementsrecht een recht van hypotheek hebben Indien de verzekeringspenningen niet toereikend blijken te zijn voor het herstel van schade aan of de herbouw van het Gebouw, dan draagt iedere Eigenaar bij in het tekort, en wel in dezelfde verhouding als waarin de Eigenaars hebben moeten bijdragen in de premies ter zake van de Opstalverzekering(en) zulks met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8.2, onverminderd het recht van verhaal op degene die voor de schade aansprakelijk is Mede gelet op het bepaalde in Artikel 15.2, is iedere Eigenaar en Gebruiker bevoegd om voor eigen rekening en risico een aanvullende verzekering te sluiten ter verzekering van de door een Eigenaar of een Gebruiker dan wel diens (rechts)voorganger aangebrachte veranderingen aan en/of in diens Privé Gedeelte, met dien verstande dat die verzekering(en) dient/dienen te worden afgesloten bij dezelfde verzekeraar(s) waarbij een Opstalverzekering is afgesloten. Voor het geval de Vergadering besluit tot het beëindigen van een reeds bestaande Opstalverzekering onder het gelijktijdig aangaan van een vergelijkbare Opstalverzekering bij een andere verzekeraar, dan is iedere Eigenaar en Gebruiker verplicht om zo spoedig mogelijk - doch met inachtneming van de toepasselijke opzegtermijn(en) - bedoelde aanvullende verzekering(en) over te sluiten bij die andere verzekeraar. Het Bestuur zal toezien op de naleving van het bepaalde in de vorige volzin.

24 TRIP Advocaten & Notarissen blad 24 van Leidt (een verandering van) het gebruik of de inrichting van een Privé Gedeelte - ongeacht het feit of dat (veranderde) gebruik of die (veranderde) inrichting al dan niet krachtens het Reglement of een besluit van de Vergadering is toegestaan - tot verhoging van de verzekeringspremie(s) ter zake van een Opstalverzekering, dan komt die verhoging voor rekening van de Eigenaar van het betreffende Privé Gedeelte Leidt (een verandering van) het gebruik of de inrichting van een Privé Gedeelte - ongeacht het feit of dat (veranderde) gebruik of die (veranderde) inrichting al dan niet krachtens het Reglement of een besluit van de Vergadering is toegestaan - tot verhoging van de verzekeringspremie(s) ter zake van (een) verzekering(en) als bedoeld in Artikel 15.8 die door andere Eigenaars of Gebruikers zijn afgesloten, dan komt die verhoging eveneens voor rekening van de Eigenaar van het betreffende Privé Gedeelte, onverminderd het recht van die Eigenaar om die verhoging in rekening te brengen bij de betreffende Gebruiker In geval van Ondersplitsing dient in het Reglement van Ondersplitsing een regeling te worden opgenomen omtrent het zondig aangaan van (een) aanvullende verzekering(en) tegen water-, storm-, brand- en ontploffingsschade, welke regeling in ieder geval recht doet aan het doel en de strekking van dit Artikel 15. F. GEBRUIK, BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN, DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Artikel De Vereniging voert het beheer over de Gemeenschappelijke Gedeelten, de Gemeenschappelijke Zaken en de Gemeenschappelijke Rechten en Verplichtingen. Voorts draagt de Vereniging zorg voor het onderhoud van de Gemeenschappelijke Gedeelten en de Gemeenschappelijke Zaken en voor zover mogelijk voor de Gemeenschappelijke Rechten en Verplichtingen Bij het Huishoudelijk Reglement kan het gebruik, het beheer en het onderhoud van de Gemeenschappelijke Gedeelten en de Gemeenschappelijke Zaken en voor zover mogelijk van de Gemeenschappelijke Rechten en Verplichtingen nader worden geregeld. Artikel 17

25 TRIP Advocaten & Notarissen blad 25 van Tot de Gemeenschappelijke Gedeelten en de Gemeenschappelijke Zaken worden onder meer gerekend, voor zover aanwezig: a. de funderingen, de dragende muren, de kolommen, het geraamte van het Gebouw, de gevels (daaronder begrepen de gevelbeplatingen en dilataties), de balkonconstructies, de daken (inclusief de waterkerende lagen), de dakbedekking, de schoorstenen, de rook- en ventilatiekanalen, de lift- en leidingschachten, zonnepanelen die dienstbaar zijn aan algemene voorzieningen, alsmede de vloeren en de wanden die de scheiding vormen tussen Gemeenschappelijke Gedeelten of tussen (een) Gemeenschappelijk(e) Gedeelte(n) en (een) Privé Gedeelte(n) of tussen Privé Gedeelten; b. het hek- en traliewerk (voor zover geen privé tuinafscheiding), de borstweringen, de entree, de gangen, de trappenhuizen, de ruimten voor de energievoorzieningen, de liftmachines, de (stads-)verwarminginstallatie en de warmwaterinstallatie (voor zover geen eigendom van derden), de hydrofoorinstallaties en de gemeenschappelijke ruimte op de begane grond; c. de plafonds en overige afwerklagen en de bekleding van de vloeren en de wanden die zich niet bevinden in een Privé Gedeelte, alsmede de plafonds en afwerklagen van de vloeren van de balkons, ook voor zover aanwezig binnen een Privé Gedeelte; d. zowel de raamkozijnen met de glazen ramen en de sponningen als de deurkozijnen met de deuren en drempels (waaronder zijn begrepen schuifpuien met schuifdeuren) die zich bevinden in de (al dan niet aan balkons of terrassen grenzende) gevels en/of in de wanden die de scheiding vormen tussen Gemeenschappelijke Gedeelten of tussen (een) Gemeenschappelijk(e) Gedeelte(n) en een Privé Gedeelte, alsmede het bij een en ander behorende (standaard) hang- en sluitwerk; e. de energie besparende voorzieningen in of aan de Gemeenschappelijke Gedeelten en/of de Gemeenschappelijke Zaken, voorzover deze voorzieningen niet of niet uitsluitend dienstbaar zijn aan een Privé Gedeelte; f. de installaties met de daarbij behorende leidingen, voorzieningen en overige werken, van: - de lift;

ZWART & PARTNERS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zpnn.

ZWART & PARTNERS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zpnn. 61464azyk.spl Blad 1 ZWART & PARTNERS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zpnn.nl ONTWERP Wilt u, indien er onjuistheden voorkomen

Nadere informatie

ONTWERP azyk.spl Blad 1

ONTWERP azyk.spl Blad 1 63069azyk.spl Blad 1 ZWART & PARTNERS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zpnn.nl ONTWERP Wilt u, indien er onjuistheden voorkomen

Nadere informatie

ONTWERP azyk.spl Blad 1

ONTWERP azyk.spl Blad 1 64143azyk.spl Blad 1 ZWART & PARTNERS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zpnn.nl ONTWERP Wilt u, indien er onjuistheden voorkomen

Nadere informatie

SPLITSING appartementengebouw "Wooncollege" te Amersfoort

SPLITSING appartementengebouw Wooncollege te Amersfoort Contactpersoon H.G. van Eijsden Dossiernummer 192512 notarisklerk Aktenummer 501252 E-mailadres g.vaneijsden@vbcnotarissen.nl Telefoon 033-4 601 641 Status Concept Postadres Postbus 49, 3800 AA Amersfoort

Nadere informatie

[ medewerker van Trip Advocaten & Notarissen, sectie notariaat ]

[ medewerker van Trip Advocaten & Notarissen, sectie notariaat ] TRIP Advocaten & Notarissen - 1 - AKTE BESTEMMING MANDELIGHEID Project "Wonen in het Ebbingekwartier Fase 6" Blok 3: gemeenschappelijk pad woningen bouwnummers 22 tot en met 34 en 53 tot en met 57 Heden,

Nadere informatie

3 e concept 09-06-2008 SPLITSINGSAKTE De Opstap, Columbuskwartier Almere

3 e concept 09-06-2008 SPLITSINGSAKTE De Opstap, Columbuskwartier Almere 1 3 e concept 09-06-2008 SPLITSINGSAKTE De Opstap, Columbuskwartier Almere Heden *, verscheen voor mij, mr. Gerben Terpstra, notaris te Almere: de heer Wiebe de Vries, kantooradres: notariskantoor Terpstra

Nadere informatie

61806azyk.splitsing II Blad 1

61806azyk.splitsing II Blad 1 61806azyk.splitsing II Blad 1 ZWART & PARTNERS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zpnn.nl ONTWERP Wilt u, indien er onjuistheden

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

HS/539089506/AKTE VAN SPLITSING (Kerklaan 81 te Wateringen, parkeerplaatsen) 31 maart 2015

HS/539089506/AKTE VAN SPLITSING (Kerklaan 81 te Wateringen, parkeerplaatsen) 31 maart 2015 HS/539089506/AKTE VAN SPLITSING (Kerklaan 81 te Wateringen, parkeerplaatsen) 31 maart 2015-1 - Heden, *, verscheen voor mij, Mr Alexander Quinten Blomaard, notaris te Rijswijk: * te dezen handelend als

Nadere informatie

Zaaknr.: 48454 JE/FO Dossiernr.: 29580

Zaaknr.: 48454 JE/FO Dossiernr.: 29580 Blad 1 van 51 Zaaknr.: 48454 JE/FO Dossiernr.: 29580 1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - nieuwbouw appartementencomplex "Den Hoorn", Hagerpad 7 t/m 125, te Veldhoven - Op drie en twintig oktober tweeduizend

Nadere informatie

AKTE TOT SPLITSING betreft : ondersplitsing A2 De Schepenhof te Zaandam, gebouw B

AKTE TOT SPLITSING betreft : ondersplitsing A2 De Schepenhof te Zaandam, gebouw B AKTE TOT SPLITSING betreft : ondersplitsing A2 De Schepenhof te Zaandam, gebouw B Heden, zeventien december tweeduizend zeven, verschijnt voor mij, mr. Roland Daniël Bos, notaris te Amsterdam: mevrouw

Nadere informatie

ondersplitsing in appartementsrechten

ondersplitsing in appartementsrechten Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten mei 2006 r e g l e m e n t b i j o n d e r s p l i t s i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n m e i 2006 1 Modelreglement bij ondersplitsing

Nadere informatie

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING (MET TOELICHTING) Heden, *, verscheen voor mij, *, notaris te *: Hier worden de comparanten vermeld, zijnde de eigenaars van alle appartementsrechten het gebouw. Gegevens

Nadere informatie

AKTE TOT SPLITSING betreft : ondersplitsing A3 De Schepenhof te Zaandam, gebouw C

AKTE TOT SPLITSING betreft : ondersplitsing A3 De Schepenhof te Zaandam, gebouw C AKTE TOT SPLITSING betreft : ondersplitsing A3 De Schepenhof te Zaandam, gebouw C Heden, zeventien december tweeduizend zeven, verschijnt voor mij, mr. Roland Daniël Bos, notaris te Amsterdam: mevrouw

Nadere informatie

notarissen AFSCHRIFT akte van splitsing met reglement van de Natuurvrienden te Norg kadastraal bekend gemeente Norg sectie 0 nummers 461 en 1846

notarissen AFSCHRIFT akte van splitsing met reglement van de Natuurvrienden te Norg kadastraal bekend gemeente Norg sectie 0 nummers 461 en 1846 AFSCHRIFT akte van splitsing met reglement van de Natuurvrienden te Norg kadastraal bekend gemeente Norg sectie 0 nummers 461 en 1846 akte d.d. 20 januari 2012 notarissen 4 4 2 3 9 Holland & Van der Woude

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN COMPLEX BLOOM

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN COMPLEX BLOOM 230270/SB/ST versie datum 27 december 2010 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN COMPLEX BLOOM Op negenentwintig december tweeduizend tien verscheen voor mij, mr. Sven Jos Billet, notaris te Eindhoven: de heer

Nadere informatie

wijzigingen voorbehouden; onder voorbehoud goedkeuring gemeente Groningen

wijzigingen voorbehouden; onder voorbehoud goedkeuring gemeente Groningen TRIP Advocaten & Notarissen - 1 - AKTE VAN LEVERING Project Wonen in het Ebbingekwartier Fase 6 Blok 3: bouwnummer Heden, tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Jaap-Jan Plas, notaris te Groningen:

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten januari 2006 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN JANUARI 2006 1 Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2006 Dit reglement

Nadere informatie

AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Kade Noord blok 3)

AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Kade Noord blok 3) 1 MA/2015.03422.01/JA/JA AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Kade Noord blok 3) Op @ verscheen voor mij, mr. Hendrik Machiel van Dam, notaris te Amsterdam: de heer Jacob Eduard van Altena, werkzaam

Nadere informatie

Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten Januari 2006

Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten Januari 2006 Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten Januari 2006 Kantoor VvE Partner Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht Postbus 85183, 3508 AD Utrecht E-mail: info@vvepartner.nl Tel: 030-7115783, Fax: 030-8506086

Nadere informatie

- 1 HOOFDSPLITSING INTERMEZZO TILBURG

- 1 HOOFDSPLITSING INTERMEZZO TILBURG - 1 1221800/TKO/TWI HOOFDSPLITSING INTERMEZZO TILBURG Heden, vier juni tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Theodorus Gerardus Maria de -- Kort, notaris te Tilburg: -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 17 januari 2006

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 17 januari 2006 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 2006 Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 17 januari 2006 A. Definities en algemene bepalingen Artikel 1 In het reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Daamen de Kort van Tuijl Notarissen ONTWERP d.d. 29 november 2016

Daamen de Kort van Tuijl Notarissen ONTWERP d.d. 29 november 2016 Daamen de Kort van Tuijl Notarissen ONTWERP d.d. 29 november 2016 1 Stationsstraat 5, Tilburg Tel.: 013-549 49 49 Fax: 013-581 05 81 E-mail: tilburg@dktnotarissen.nl Indien er onjuistheden voorkomen in

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR TIMMERS

NOTARISKANTOOR TIMMERS NOTARISKANTOOR TIMMERS tel. 0252-41 40 08 dossier : 2009.000144.01 / RT / Hoofdsplitsing Coremolen AKTE HOOFDSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN@ TEVENS INHOUDENDE VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN EN@ KWALITATIEVE

Nadere informatie

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006)

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006) MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006) A. Definities en algemene bepalingen Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. akte : de akte van splitsing, met inbegrip van de tekening

Nadere informatie

SPLITSING APPARTEMENTSRECHTEN WANNINGSTRAAT 28 T/M 62 TE ZWOLLE (EVEN NUMMERS) /KJA/EAR Rep.nr. 917

SPLITSING APPARTEMENTSRECHTEN WANNINGSTRAAT 28 T/M 62 TE ZWOLLE (EVEN NUMMERS) /KJA/EAR Rep.nr. 917 Blad 1 van 41 SPLITSING APPARTEMENTSRECHTEN WANNINGSTRAAT 28 T/M 62 TE ZWOLLE (EVEN NUMMERS) 418046/KJA/EAR Rep.nr. 917 1 Op vier mei tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Antoon Petrus Fijn, notaris,

Nadere informatie

Westvest Notarissen Westvest 38 Postbus CV Delft Telefoon Fax

Westvest Notarissen Westvest 38 Postbus CV Delft Telefoon Fax 1 Westvest 38 Postbus 2823 2601 CV Delft Telefoon 015 219 19 99 Fax 015 219 19 88 Email info@westvest-notarissen.nl Wilt u, als u enige onjuistheid in het concept opmerkt, tijdig telefonisch contact met

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 D116838/DR/ klo conceptversie d.d.: 24-7-2015 Wilhelminapier te Rotterdam Ondersplitsing A-3 Parkeerplaatsen A-8 t/m A-234 en bergingen A-235 t/m 454 Akte II ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op

Nadere informatie

wijzigingen voorbehouden; onder voorbehoud goedkeuring gemeente Groningen BLOK 3: BOUWNUMMERS 35 TOT EN MET 38 EN 43 TOT EN MET 52

wijzigingen voorbehouden; onder voorbehoud goedkeuring gemeente Groningen BLOK 3: BOUWNUMMERS 35 TOT EN MET 38 EN 43 TOT EN MET 52 TRIP Advocaten & Notarissen - 1 - AKTE VAN LEVERING Project Wonen in het Ebbingekwartier Fase 6 Blok 3: bouwnummer Heden, tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Jaap-Jan Plas, notaris te Groningen:

Nadere informatie

Daamen de Kort van Tuijl Notarissen ONTWERP d.d. 29 november 2016

Daamen de Kort van Tuijl Notarissen ONTWERP d.d. 29 november 2016 Daamen de Kort van Tuijl Notarissen ONTWERP d.d. 29 november 2016 1 Stationsstraat 5, Tilburg Tel.: 013-549 49 49 Fax: 013-581 05 81 E-mail: tilburg@dktnotarissen.nl Indien er onjuistheden voorkomen in

Nadere informatie

AB/ /AKTE VAN ONDERSPLITSING (ondersplitsing A-2/Blok B) ZuiderDuineN (met integraal reglement) Concept 4 november 2016

AB/ /AKTE VAN ONDERSPLITSING (ondersplitsing A-2/Blok B) ZuiderDuineN (met integraal reglement) Concept 4 november 2016 AB/513091824/AKTE VAN ONDERSPLITSING (ondersplitsing A-2/Blok B) ZuiderDuineN (met integraal reglement) Concept 4 november 2016-1 - Heden, *, verscheen voor mij, Mr Alexander Quinten Blomaard, notaris

Nadere informatie

2 hypotheekkantore (destijds te Alkmaar) op zeven oktober negentienhonderd tweeëntachtig in deel 4471 nummer 55, van het afschrift van een akte van

2 hypotheekkantore (destijds te Alkmaar) op zeven oktober negentienhonderd tweeëntachtig in deel 4471 nummer 55, van het afschrift van een akte van 2 hypotheekkantore (destijds te Alkmaar) op zeven oktober negentienhonderd tweeëntachtig in deel 4471 nummer 55, van het afschrift van een akte van levering, houdende kwijting voor de koopsom en afstand

Nadere informatie

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006)

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006) MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006) A. Definities en algemene bepalingen Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. "akte": de akte van splitsing, met inbegrip van de tekening

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74)

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Referentienummer : 2012.0503.01\HH\HH\1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Heden, @, verscheen voor mij, mr. Hugo Henrik Harleman, notaris gevestigd te Amsterdam:

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

O N T W E R P. eerste blad SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN eerste blad SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, + tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, te en : 1. de heer Henricus Johannes Henrica Hermans, wonende te 8891 GP Midsland,

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten januari 2006 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n j a n u a r i 2006 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

MODEL SPLITSINGSREGLEMENT 2006

MODEL SPLITSINGSREGLEMENT 2006 Inhoud MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 2006... 2 MODELREGLEMENT... 3 A.> Definities en algemene bepalingen... 3 B.> C.> Aandelen die door de splitsing ontstaan en aandelen in de verplichting

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18.

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18. VELDHUIZEN BEENS VAN DE CASTEL Van 't Hoffstraat 32 3863 AX Nijkerk Tel. 033-2452649 Ref: 00283602.NS 8 maart 2001 notarissen SPLITSINGSAKTE Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel 19095 nummer

Nadere informatie

Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten van 16 mei A. Definities en algemene bepalingen

Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten van 16 mei A. Definities en algemene bepalingen Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten van 16 mei 2006 A. Definities en algemene bepalingen Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. "akte": de akte van ondersplitsing, met

Nadere informatie

CONCEPT. zaaknummer: 9986\gb\avs > 15 parkeerplaatsen versie 8 juli 15 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

CONCEPT. zaaknummer: 9986\gb\avs > 15 parkeerplaatsen versie 8 juli 15 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 Drost en Juten Netwerk Notarissen Nassauplein 36 2585 ED 's-gravenhage 070-3425100 070-3562738 info@drostjuten.nl www.drostjuten.nl Versiedatum: 8 juli 2015 CONCEPT Indien er onjuistheden voorkomen in

Nadere informatie

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------ 1 ~.~p~.,:::~- SPLITSING 52971 Heden, twintig februari tweeduizend zeven,---------- verscheen voor mij, Meester Willem Henri Mischa Berkenboseh, -- notaris, gevestigd te Almere---------------- mevrouw

Nadere informatie

Daamen de Kort van Tuijl Notarissen ONTWERP d.d. 29 november 2016

Daamen de Kort van Tuijl Notarissen ONTWERP d.d. 29 november 2016 Daamen de Kort van Tuijl Notarissen ONTWERP d.d. 29 november 2016 1 Stationsstraat 5, Tilburg Tel.: 013-549 49 49 Fax: 013-581 05 81 E-mail: tilburg@dktnotarissen.nl Indien er onjuistheden voorkomen in

Nadere informatie

SPLITSINGREGLEMENT van V.v.E. "De Rozenburgh" te Heemstede

SPLITSINGREGLEMENT van V.v.E. De Rozenburgh te Heemstede SPLITSINGREGLEMENT van V.v.E. "De Rozenburgh" te Heemstede Doorlopende tekst van het splitsingsreglement betreffende het appartementencomplex "De Rozenburgh" te Heemstede, inclusief de statuten van de

Nadere informatie

AKTE TOT SPLITSING betreft : ondersplitsing A1 De Schepenhof te Zaandam, gebouw A

AKTE TOT SPLITSING betreft : ondersplitsing A1 De Schepenhof te Zaandam, gebouw A AKTE TOT SPLITSING betreft : ondersplitsing A1 De Schepenhof te Zaandam, gebouw A Heden, zeventien december tweeduizend zeven, verschijnt voor mij, mr. Roland Daniël Bos, notaris te Amsterdam: mevrouw

Nadere informatie

mei negentienhonderd drieëntachtig,

mei negentienhonderd drieëntachtig, Blad 1 van 12 MA/rb/555076903/AKTE VAN SPLITSING 1 Heden, zesentwintig november tweeduizend zeven, verschenen voor mij, Mr John Roozeboom, notaris te Rijswijk, Zuid-Holland: de heer Mark Stokkers, werkzaam

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN In dit concept kunnen nog wijzigingen worden aangebracht

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN In dit concept kunnen nog wijzigingen worden aangebracht 1 D126232/DR/klo conceptversie d.d.: 02-09-2016 project Poeldijkdorp fase 2 te Monster parkeerplaatsen SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN In dit concept kunnen nog wijzigingen worden aangebracht Op *** verscheen

Nadere informatie

Fokkema Linssen Blad 1. AKTE VAN SPLITSING IN Van het complex BrinkState te

Fokkema Linssen Blad 1. AKTE VAN SPLITSING IN Van het complex BrinkState te Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Dossnr. RR/@ AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN@ Van het complex BrinkState te Moordrecht@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. Hendrik Linssen, notaris

Nadere informatie

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE GRIETJE POSTHUMUS, kantooradres 1942 AR Beverwijk, Zeestraat

Nadere informatie

SPLITSING

SPLITSING Blad 1 van 8 2009.002778.01 splitsing SPLITSING 2009.002778.01/kv@ Heden, negentien november tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. ROBERTUS HENRICUS NUSTELING, notaris te Rotterdam: de heer Jeetendra

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

(onder)splitsing in appartementsrechten van het appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een

(onder)splitsing in appartementsrechten van het appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een 1 Zaaknr.: 47519JE/fo Dossiernr.: 31699 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing Zoestraat/Burg. van Hoofflaan/Lange Kruisweg te Veldhoven Veldhoven A 5098 A-4 (stallingsgarage)- Op zes en twintig

Nadere informatie

door : de heer U. Alin van : het registergoed aan de Verschoorstraat 62 te 3081 JZ Rotterdam

door : de heer U. Alin van : het registergoed aan de Verschoorstraat 62 te 3081 JZ Rotterdam Blad 1 van 45 VAN HEESWIJK NOTARISSEN N.V. 1 Kvv/65030/splitsing versie d.d. 20/21/22-06-2011 AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN door : de heer U. Alin van : het registergoed aan de Verschoorstraat

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

zaaknummer: SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN PAMPUSLAAN 190 WEESP

zaaknummer: SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN PAMPUSLAAN 190 WEESP Blad 1 van 10 zaaknummer: 1013851 1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN PAMPUSLAAN 190 WEESP Vandaag, zeven augustus tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Adolf Leonard van Elten, notaris te Weesp: mevrouw

Nadere informatie

SPLITSING IN

SPLITSING IN Lubbers en Dijk notarissen Koningslaan 4 1075 AC Amsterdam Telefoon: 020 5736311 Fax: 020 6799828 e-mail: mail@lubbers.nl - 1 - dossier: PP/ 2015.003178.01 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN@ Op @ verschenen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Koppelaar notarissen CONCEPT SPLITSING 20 APPARTEMENTEN DE COMPONIST

Koppelaar notarissen CONCEPT SPLITSING 20 APPARTEMENTEN DE COMPONIST Koppelaar notarissen CONCEPT SPLITSING 20 APPARTEMENTEN DE COMPONIST Molendijk 67 Postbus 249 3360 AE Sliedrecht Tel. 0184-444188 Fax. 0184-490177 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders

Nadere informatie

MODEL AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (MET TOELICHTING)

MODEL AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (MET TOELICHTING) MODEL AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (MET TOELICHTING) SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, *, verscheen voor mij, *, notaris te *: Hier worden de comparant(en) vermeld, zijnde de eigenaar(s)

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

- 1 ONDERSPLITSING WONINGEN INTERMEZZO TILBURG

- 1 ONDERSPLITSING WONINGEN INTERMEZZO TILBURG - 1 1221800/TKO/TWI ONDERSPLITSING WONINGEN INTERMEZZO TILBURG Heden, vier juni tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Theodorus Gerardus Maria de -- Kort, notaris te Tilburg: ------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE BIJZONDER REGLEMENT. VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE ----------------- OPGENOMEN IN AKTE VAN SPLITSING d.d. 4 maart 1968 1 Bij akte op 17 april 1969

Nadere informatie

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING Blad 1 van 7 Heden, vijf oktober tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Bart Voorwinde, notaris te Amsterdam: de heer Duco Wouter Pieterse, geboren te Amsterdam op dertien augustus negentienhonderd

Nadere informatie

aanvulling bij inschrijving in register 4 deel nummer 95 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

aanvulling bij inschrijving in register 4 deel nummer 95 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 11 1 2008M11996NB aanvulling bij inschrijving in register 4 deel 55945 nummer 95 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op elf december tweeduizend acht verscheen voor mij, mr. Michel ------ René

Nadere informatie

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II,

KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II, KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II, Bij akte op 24 okt. 1969 voor Notaris L. SMELIK te Ridderkerk verleden (overgeschreven ten Hypotheekkantore te Rotterdam, 27 oktober 1969, In deel 4005 nummer 37.

Nadere informatie

appartementsrechten van het appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het

appartementsrechten van het appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het Blad van 6 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 55 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blokken en 4, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend

Nadere informatie

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: HYPOTHEEK

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. *gegevens koper(s)* *die verklaren elkaar over en weer toestemming als bedoeld in artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te geven tot

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54 Blad 1 van 48 dos.nr.: 2009.001230.01/pva (25-09-31) deb.nr.: 86 doc.nm.: akte van splitsing in appartementsrechten EWnr.: 938/2 SPLITSING ERFPACHT IN APPARTEMENTSRECHTEN, OPRICHTING "VERENIGING VAN EIGENAARS

Nadere informatie

*, HH/ /AKTE WIJZIGING SPLITSING

*, HH/ /AKTE WIJZIGING SPLITSING Blad 1 van 14 *, HH/541074409/AKTE WIJZIGING SPLITSING 1 Heden, twaalf januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, Mr Alexander Quinten Blomaard, notaris te Rijswijk, Zuid-Holland: mevrouw Johanna Maria

Nadere informatie

Splitsing in appartementsrechten (Gasthuisstraat te Tegelen)

Splitsing in appartementsrechten (Gasthuisstraat te Tegelen) Blad 1 van 35 1 baxs/5123999 40035109 Splitsing in appartementsrechten (Gasthuisstraat te Tegelen) Op zesentwintig oktober tweeduizend zeven is voor mij, mr. Joannes Francisus Verlinden, notaris met plaats

Nadere informatie

/JW SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

/JW SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 56 1 2013.0002.06/JW SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, drie mei tweeduizend dertien, verschijnt voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema, notaris te Amsterdam: mevrouw mr. Hilde Bremer, geboren

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 31 JWH/LM/56361 1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Vandaag, tien mei tweeduizend zeven, verschijnt voor mij, meester Jan-Willem Peter Nicolaas Hermans, notaris te Veenendaal: de heer Herman

Nadere informatie

Heden, drieëntwintig januari tweeduizend een, verscheen voor mij Mr. Maarten Maartense, notaris in het Eilandgebied Bonaire,

Heden, drieëntwintig januari tweeduizend een, verscheen voor mij Mr. Maarten Maartense, notaris in het Eilandgebied Bonaire, Heden, drieëntwintig januari tweeduizend een, verscheen voor mij Mr. Maarten Maartense, notaris in het Eilandgebied Bonaire, ---------------------- de heer Mr. Francisco Bernardo Soleana, notarieel jurist,

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 61634/ :08

Onroerende Zaken Hyp4 : 61634/ :08 Blad 1 van 9 AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 23.177/GW Heden, twintig juni twee duizend twaalf, verscheen voor mij, Mr Marald Pieter Anne Johan Poort, notaris met als vestigingsplaats Arnhem:

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

AB/ /AKTE VAN SPLITSING (hoofdsplitsing) ZuiderDuineN (met integraal reglement) Concept 4 november 2016

AB/ /AKTE VAN SPLITSING (hoofdsplitsing) ZuiderDuineN (met integraal reglement) Concept 4 november 2016 AB/513091824/AKTE VAN SPLITSING (hoofdsplitsing) ZuiderDuineN (met integraal reglement) Concept 4 november 2016-1 - Heden, *, verscheen voor mij, Mr Alexander Quinten Blomaard, notaris te Rijswijk: * te

Nadere informatie

HOOFDSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

HOOFDSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 D116838/DR/ klo Wilhelminapier te Rotterdam hoofdsplitsing conceptversie d.d.: 24-7-2015 Akte I HOOFDSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op *** verscheen voor mij, mr Theodorus Johannes Hermanus Dröge,

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 1 Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de eerste étagewoning

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Dossiernummer: MK/kp 16069 VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. --------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN LvRIMO AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN Heden de negentiende maart----------------------------------.:. ~------------------ negentienhonderd achtennegentig,-----------------------------------------------

Nadere informatie

STELLEN HIERBIJ DE VOLGENDE DEFINITIES VAST:

STELLEN HIERBIJ DE VOLGENDE DEFINITIES VAST: TRIP Advocaten & Notarissen - 1 - DEPOTOVEREENKOMST (inzake woningbouwproject "Ebbingekwartier fase 6" te Groningen) DE ONDERGETEKENDEN: NAM 1. Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., een besloten vennootschap

Nadere informatie

door: BPD Ontwikkeling van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer

door: BPD Ontwikkeling van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam LEVERING door: BPD Ontwikkeling B.V.@ aan: @ van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer @@ Heden, @, verschenen voor mij, @: 1. @, hierbij handelend als

Nadere informatie

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK Blad 1 van 9 AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: 2007.0178.01/VD/SVK AKTE VAN VERBETERING van een AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN en BIJHOUDING AKTEN VAN LEVERING

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

C. SCHULDEN EN KOSTEN VOOR REKENING VAN DE GEZAMENLIJKE EIGENAARS Artikel 3

C. SCHULDEN EN KOSTEN VOOR REKENING VAN DE GEZAMENLIJKE EIGENAARS Artikel 3 VvE Modelreglement 1992 A. DEFINITIES Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. akte : de akte van splitsing; b. gebouw : het gebouw of de gebouwen dat/die in de splitsing is/zijn betrokken;

Nadere informatie

Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40634/ :00

Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40634/ :00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40634/143 30-08-2005 09:00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40634/143 30-08-2005 09:00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40634/143 30-08-2005 09:00 Zoetermeer,

Nadere informatie

AKTE VAN ONDERSPLITSING INZAKE BOUWDEEL 1 RUNSHOPPING CENTRE NOORDERVELD TE WORMERVEER

AKTE VAN ONDERSPLITSING INZAKE BOUWDEEL 1 RUNSHOPPING CENTRE NOORDERVELD TE WORMERVEER 1 F-13123 AKTE VAN ONDERSPLITSING INZAKE BOUWDEEL 1 RUNSHOPPING CENTRE NOORDERVELD TE WORMERVEER Heden, [**] tweeduizend acht, verschijnt voor mij mr. [**] notaris te Amsterdam: de heer mr. Pieter Willem

Nadere informatie

Model splitsingsreglementen 1992 Bergsingel Ondersplitsing Parkeergarage

Model splitsingsreglementen 1992 Bergsingel Ondersplitsing Parkeergarage Model splitsingsreglementen 1992 Bergsingel Ondersplitsing Parkeergarage Conform de Splitsing Bergsingel van 30 december 2004 (04/55627/RG) Kooijman Lambert Notarissen VvE Bergsingel, Berkelselaan, Voorburgstraat

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

AFSCHRIFT. Ref. K AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - 1 -

AFSCHRIFT. Ref. K AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - 1 - - 1 - AFSCHRIFT Ref. K. 478 6-6-2001 AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Wittem, Kerkstraat Heden, zes juni tweeduizend een, verscheen voor mij, mr. Henri Anne Gérârd Grégoire Knops, notaris te Heerlen:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT GELDLENING

OVEREENKOMST TOT GELDLENING OVEREENKOMST TOT GELDLENING Ondergetekenden: 1. de gemeente Boxtel, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, zulks ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: * hierna te noemen "de ondernemer", en Naam : Voornaam : Geboorteplaats: Geboortedatum: Straat : Woonplaats : Telefoon thuis : Telefoon werk : Faxnummer :

Nadere informatie

STATUTEN VOOR HET APPARTEMENTENCOMPLEX DOWNTOWN TE AMSTERDAM

STATUTEN VOOR HET APPARTEMENTENCOMPLEX DOWNTOWN TE AMSTERDAM A. Definities Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. akte : de akte van splitsing; b. gebouw : het gebouw of de gebouwen dat/die in de splitsing is/zijn betrokken; 1 c. eigenaar : de gerechtigde

Nadere informatie

CONCEPT ONDERSPLITSING A-6 DOCK III. Ref: NTI (11 mei ) Dos:

CONCEPT ONDERSPLITSING A-6 DOCK III. Ref: NTI (11 mei ) Dos: Ref: NTI (11 mei 2016.1) Dos: 20111199.01 CONCEPT ONDERSPLITSING A-6 DOCK III 1 (ONDER-)SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Handelskade, Gebouw Dock III te Nijmegen) Wijzigingen van deze conceptakte alsmede

Nadere informatie

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden.

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (1992) Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. A. Definities Artikel 1 In het reglement

Nadere informatie