Waarom is krachtgericht werken meer dan alleen een nieuwe methodiek?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom is krachtgericht werken meer dan alleen een nieuwe methodiek?"

Transcriptie

1 Waarom is krachtgericht werken meer dan alleen een nieuwe methodiek? Bij een krachtgerichte benadering van cliënten gaat het om wat mensen kunnen, niet om hun beperkingen. Zoveel mogelijk hulpbronnen worden ingeschakeld in de sociale omgeving en de wijk waar mensen wonen. Doel van krachtgerichte methodieken is om mensen invloed te geven op zaken die voor hen belangrijk zijn. Begeleiders versterken de kracht en talenten van mensen, naast dat zij problemen helpen oplossen. Vertrekpunt is een positief mensbeeld: mensen zijn leerbaar en in staat om binnen hun mogelijkheden te groeien en te veranderen. Maar hoe organiseer je dat? Een krachtgerichte benadering is alleen succesvol in een krachtgerichte organisatie. Dat is een proces- of vraaggerichte organisatie die aansluit op empowerment, de zelfredzaamheid en eigen kracht van cliënten. In een krachtgerichte organisatie zijn de cliëntvragen input voor de begeleidingsprocessen. Een klassieke en functionele organisatie past niet in dit plaatje, wel een organisatie waarin processen dwars door afdelingen heenlopen. Vanuit een krachtgerichte benadering ondersteunt de begeleider het herstelproces van de cliënt. Deze werkwijze is onlosmakelijk verbonden met een organisatiestructuur waarin de professional wordt uitgedaagd om zijn talenten optimaal in te zetten. Samenwerking, zelfsturing, initiatief en ieders individuele bijdrage aan het collectief succes zijn essentieel. Een duurzame arbeidsrelatie, betrokkenheid, saamhorigheid en flexibiliteit gaan het winnen van starre door werkgevers gedomineerde werkrelaties. Principes krachtgerichte organisatie Medewerkers willen van betekenis zijn voor de organisatie, willen leren en hun talenten inzetten Focus op talenten en sturen op gedrag (wat medewerkers aan kwaliteiten laten zien) De medewerker heeft regie over zijn eigen ontwikkeling, leidinggevenden reiken realistische loopbaanstappen aan, de medewerker is betrokken bij zijn individuele leerweg De werkrelatie stimuleert persoonlijk leiderschap en is gebaseerd op vertrouwen Werken in teamverband Samenwerken aan één doel (verbinding leggen tussen procesdisciplines), elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden Principes krachtgerichte basismethodiek* Cliënten hebben het vermogen te herstellen, hun leven weer op te pakken en te veranderen Focus op individuele krachten en niet op tekortkomingen De cliënt heeft de regie over de begeleiding. Begeleiders reiken keuzemogelijkheden aan, de cliënt is betrokken bij het herstelproces. De werkrelatie is primair en essentieel (vertrouwen, respect, eerlijkheid, openheid en optimisme) Werken in een natuurlijke omgeving (gemeenschap) De samenleving als hulpbron (opbouwen van steunsystemen) * Uit: De krachtgerichte basismethodiek Herstelwerk, ontwikkeld door het UMC St Radboud Nijmegen 1

2 Hoe organiseren? Stap 1 Werkmodel: Procesgericht, cliëntvraag staat centraal Stap 2 Rollenmodel: Competenties en talenten van medewerkers zijn in kaart gebracht Stap 3 Ontwikkelmodel: Versterken talenten en persoonlijk ondernemerschap Stap 1: Werkmodel - medewerkers clusteren rondom focus en procesdisciplines Krachtgericht werken verschilt fundamenteel met het gangbare werken. Er is zelfs van een totale omkering sprake. Van aanbod gericht werken schakelt een organisatie over op vraaggericht werken. Niet langer bepaalt de voorziening wat goed is voor de cliënt, maar de individuele problematiek schrijft voor wat er in het begeleidingsplan gaat staan. Vaststaande kaders, zoals de voorzieningen, staan vraaggericht werken in de weg. Deze gaan namelijk uit van statische cliëntprofielen, terwijl in de praktijk iedere cliënt verschilt in gedrag, wensen en problematiek. De begeleidingsvorm en expertise die voor het herstelproces noodzakelijk zijn, behoren daarop naadloos aan te sluiten. Een one site fits all benadering past niet langer bij een moderne cliëntgerichte organisatie. Het is niet alleen de cliënt die behoefte heeft aan maatwerk, ook de overheid stelt steeds meer eisen aan het begeleidingstraject. Doorlooptijd en de kwaliteit van herstel zijn belangrijke variabelen om voor financiering in aanmerking te komen. Eén van de veranderingen waarvoor een krachtgerichte organisatie staat, is afstappen van de functionele structuur. Dit betekent dat we niet langer meer spreken over voorzieningen of afdelingen, maar over procesfasen. Een procesfase is een logische clustering van medewerkers rondom een unieke focus. 2

3 De procesfasen samen vormen het werkmodel, de eerste stap in krachtgericht organiseren. Onderstaand is het werkmodel weergegeven zoals dat bij de Tussenvoorziening in Utrecht wordt doorgevoerd en bestaat uit drie fasen, namelijk: Contact leggen: toeleiden naar zorg bijvoorbeeld via ketenpartners, nachtopvang, deeltijdopvang, inloop, crisisopvang, outreachende begeleiding en voedselbanken; Regie: centrale aanmelding, intake en opstellen traject-/actieplan; en Begeleiden: preventie en herstel (ambulante-/groepsbegeleiding, sociale activering, schuldhulpverlening). Contact leggen Toeleiden naar zorg via netwerken, ketenpartners, locaties en vindplaatsen Registratie Regie Centrale aanmelding, intake, krachtenanalyse en indicatie Traject- en actieplan Regie Begeleiding Actieplan uitvoeren, evaluaties, afsluiting en doorstroom Werkmodel procesdiscipline Contact leggen, Regie en Begeleiding De samenwerking focussen op één doel creëert saamhorigheid. Onmiddellijk zien we dat positief terug in motivatie, productiviteit, klantgerichtheid en betrokkenheid. Bijgevolg wordt de dienstverlening efficiënter en gaan de kosten omlaag. Maar die samenhorigheid komt pas echt tot stand als men elkaar aanspreekt op verantwoordelijkheden. Van eiland naar wij-land betekent dat de bedrijfscultuur een aanspreekcultuur wordt; elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en verwachtingen. Stap 2: Rollenmodel - Medewerkers in hun kracht zetten Stap twee is het werkmodel omzetten in gewenste kwaliteiten van medewerkers. Welke competenties zijn noodzakelijk om het werkmodel succesvol te laten functioneren? 3

4 Onderstaand rollenmodel (Model Baarda ) maakt de verschillende rollen in organisaties zichtbaar. Het is universeel toepasbaar en daarom in gebruik bij tientallen organisaties. Het model gaat uit van de eigen kracht, geeft een gemeenschappelijke taal en is goed te begrijpen. Strateeg Leider Generalist Professional Vakspecialist Allrounder Basiskracht Helper Portfolio PMC s PMC s managen 1 Productmarkt combinatie managen Veranderingen, architectuur, regie, Veranderingen, regie, scope 2-3 jaar bedrijfsmodel, ondernemen Conceptuele problemen, onderzoek, Conceptuele problemen, scope 1 jaar context, visie, betekenis geven, advisering Unieke vaktechnische problemen, selectief, analyse, conclusies, resultaatgericht Procedures, probleemoplossend praktisch ingesteld, routines, communicatie Regels, accuraat, betrokken, hulpvaardig, zorgzaam 0-problemen, punctueel, gehoorzaam, betrouwbaar Model Baarda Met het model analyseren we ook waar en bij wie de gaten vallen, waar aanvulling nodig is of een te sterke overlap aanwezig is. Bovendien leert het leidinggevenden welke loopbaanambities van medewerkers wel of niet realistisch zijn en wat zijn competenties te boven gaan. Elke rol heeft zijn eigen leerweg. Leerwegen, zo door ons genoemd omdat zij symboliseren dat op vier niveaus junior, medior, kern en senior dezelfde kennis kan worden toegepast. Vier niveaus van probleemoplossend vermogen, duidelijk verschillend van elkaar. Elke leerweg is gekoppeld aan een opleidingseis. Zo zijn de leerwegen gecentreerd rond de rol van Basiskracht verbonden met een VMBO-opleidingseis, de Allround leerwegen zijn verbonden met een MBO-opleidingseis en de Vakspecialisten met een HBO-opleidingseis. Wil een medewerker van een MBO-leerweg overstappen naar een HBO-leerweg, dan zal hij eerst in het bezit moeten zijn van de bijbehorende kwalificaties. Met het competentieraamwerk kunnen we dus ook op vakmanschap sturen! Door het beschrijven van de leerwegen ontstaat een functiematrix waarin exact de ontwikkeling van competenties is vastgelegd. Zo kan de vermeerdering van de toegevoegde waarde van medewerkers nauwkeurig worden gevolgd en vertaald in een passend salaris. 4

5 En ook loopbaanpaden zijn op die manier inzichtelijk gemaakt. De functiematrix laat precies zien wat de instelling op dit gebied voor de medewerker betekenen kan. Functiematrix Een volledige indelingsmatrix met rollen en leerwegen. De letters H (hoog) en L (laag) staan voor de salarisschalen die aan de functiematrix gekoppeld zijn. Stap 3: Ontwikkelmodel - Persoonlijk ondernemerschap Persoonlijk ondernemerschap definiëren we als het pro-actief inzetten van je eigen talent. Feitelijk vindt hier een omkering plaats. De organisatie heeft in stap 1 en 2 duidelijk gemaakt welke competenties zij nodig heeft. In stap 3 komt het aan op de medewerker zelf. Aan hem wordt nu gevraagd welke bijdrage hij wil en kan leveren. Die medewerker zal zichzelf de vraag moeten stellen: hoe ver reikt mijn talent? Hoe (voor wie en waar) in de organisatie kom ik het beste in mijn kracht? Wat heb ik nodig om mijn talenten te kunnen ontwikkelen? Feitelijk ligt de vraag voor: tot welk niveau kan ik mijn bijdrage leveren zodanig dat mijn omgeving vertrouwen in mij blijft houden? Vertrouwen en leiderschap zijn twee kanten van dezelfde medaille. Als het vertrouwen in een medewerker groeit, neemt tegelijkertijd zijn leiderschap toe. Die groei kan zitten in het feit dat iemand steeds meer verantwoordelijkheid neemt en er een succes van maakt, of steeds meer verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld, omdat men hem iets gaat toevertrouwen. 5

6 Bij het beantwoorden van die vraag speelt de functiematrix een sleutelrol. Door zijn eenvoud en begrijpelijkheid vormt het een prima uitgangspunt voor een soort self-assessment. De functiematrix is de plattegrond waarop medewerkers kunnen worden gepositioneerd c.q. medewerkers zichzelf kunnen positioneren. De instrumenten die nodig zijn om de noodzakelijke ontwikkeling en mobiliteit te realiseren, kunnen hierop moeiteloos worden geënt. Tot slot: regie houden De bovengenoemde stappen volgen logisch op elkaar en worden in een vaste volgorde doorlopen. Echter om een succesvol resultaat te behalen, is het niet noodzakelijk om met stap 1 te beginnen. Afhankelijk van de situatie en de prioriteiten die een organisatie stelt, kan vanuit een ander perspectief worden gestart. Bijvoorbeeld door eerst het rollenmodel te beschrijven en vervolgens het ontwikkelmodel en het werkmodel uit te werken. Een krachtige organisatie houdt immers zelf regie over veranderingsprocessen. De auteurs: Sonja Appelman (Tussenvoorziening): Ik ervaar dat een krachtgerichte benadering doorwerking heeft op mijn hele organisatie. Ik vind het belangrijk om hierop te anticiperen en een antwoord te vinden op de vraag hoe wij zo goed mogelijk de organisatiedoelen kunnen realiseren in het licht van een wijkgerichte en krachtgerichte benadering. Hierbij willen wij een verbinding leggen tussen methodiek, inrichting van het primair proces en de ontwikkeling van medewerkers. Deze ambitie herken ik bij collega-organisaties en ik zie het als een kans om sectorbreed deze verbinding te maken. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door ervaringen te delen, modellen uit te werken of instrumenten te ontwikkelen. Als medeoprichter van de Tussenvoorziening zet ik mij daar graag voor in! Rolf Baarda (Bureau Baarda): Ik wil mijn klanten de modellen geven waarmee zij de toegevoegde waarde van hun medewerkers kunnen bepalen. Heel exact. Zodat zij hun medewerkers kunnen aanmoedigen meer uit hun talent te halen als dat kan. Maar ook grenzen aan (salaris)groei gaan stellen, omdat wat er aan talent niet inzit, er ook niet uitkomen zal. En daar worden we allemaal knap ongelukkig van. De ervaring die ik inmiddels op tal van plekken heb opgedaan wil ik graag toepassen binnen de maatschappelijke opvang, een sector die mij na aan het hart is gaan liggen, door mijn projecten bij onder meer Traverse in Tilburg en de Tussenvoorziening in Utrecht. 6

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk .M. Stam..J. Doodkorte September 2011 Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk werkbladen > ersoonsgegevens: > > > >.M. Stam..J. Doodkorte

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

ienstverlenin revalidatie maatschappelijk werk

ienstverlenin revalidatie maatschappelijk werk thuisbegeleiding individueel GGZ Transparant aanbod sociaal psychiatrisch verpleegkundigen l sociaal werk in de wijk eerstelijns psychologische zorg Individueel sociaal werk in de wijk centra voor jeugd

Nadere informatie

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Auteur(s) Datum MOVISIE Cora

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie 3.1 Inleiding De gedachte bij een lerende organisatie is, dat mensen werkelijk veranderen als mensen leren, als zij nieuwe vaardigheden leren en leren deze

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

Standaardiseren om te flexibiliseren

Standaardiseren om te flexibiliseren Jef van den Hurk en Luc Verburgh Jef van den Hurk Standaardiseren om te flexibiliseren Standaardiseren om te flexibiliseren: het lijkt een contradictio in terminis. Standaardiseren betekent immers dat

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie