Beleidsplan Stichting Vrienden van Kinderboerderij Klein Boveneind Krimpen aan den IJssel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Stichting Vrienden van Kinderboerderij Klein Boveneind Krimpen aan den IJssel"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting Vrienden van Kinderboerderij Klein Boveneind Krimpen aan den IJssel Periode

2 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Samenwerking met de gemeente via convenant 4 3. Beleidsvoornemens van de gemeente 5 4. Omvang van de financiële ondersteuning door de Stichting 7 5. Uitwerking van promotieactiviteiten en communicatie 8 6. Organisatie Derdenparagraaf Keurmerken ANBI-status 14 A. Bijlage uit de Statuten B. Bijlage adresgegevens 2

3 1. Inleiding Hoofddoel Dit is het eerste beleidsplan van de Stichting Vrienden van Kinderboerderij Klein Boveneind Krimpen aan den IJssel. De Stichting opereert zelfstandig ter financiële ondersteuning van de gemeente Krimpen aan den IJssel, die de Kinderboerderij aan de Boveneindselaan in eigendom heeft, beheert en exploiteert. De Stichting is opgericht op 4 maart 2015 met als hoofddoel: fondsenwerving. Deze doelstelling kan als volgt worden verduidelijkt: het verstrekken van informatie over bestaande resp. nieuwe ontwikkelingen rond de Kinderboerderij; het genereren van inkomsten en het werven van fondsen in de vorm van jaarlijkse donaties of incidentele giften in geld of in natura, schenkingen, legaten e.d. Ook wordt de Kinderboerderij ondersteund bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van bezoekers door middel van vrijwilligers. Krimpense Kinderboerderij In Krimpen aan den IJssel is sinds 1980 gevestigd de Kinderboerderij Klein Boveneind. Algemene informatie hier over is beschikbaar via Missie en visie Met de gemeente wil de Stichting het respect, de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid van kinderen voor (huis)dieren, voor de natuur en voor de samenleving bevorderen (missie). Op basis van een met de gemeente gedeelde visie, namelijk het bieden van mogelijkheden aan kinderen en hun ouders, verzorgers en begeleiders om in hun directe woon- en leefomgeving hun kennis en ervaring in de omgang met dieren te vergroten. Door op een kind- en diervriendelijke manier, spelenderwijs, directe omgang met en verzorging van dieren te bieden. Zowel op een professionele manier als door middel van de hulp van vrijwilligers. Juist de Kinderboerderij is immers een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor bewoners en helpt daarmee de sociale cohesie te vergroten. Wijziging voor de toekomst Gedurende de looptijd van het vierjarig beleidsplan wordt door de gemeente (in samenwerking met de Stichting) onderzocht op welke manier de exploitatie en het beheer van de Kinderboerderij kan worden verbeterd. Door lastenverlaging ten gunste van de gemeente én door aandacht te besteden aan (onderdelen van) het Keurmerk Kinderboerderijen van de Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland, Ook wil de Stichting de Kinderboerderij meer aantrekkelijk maken met vernieuwing en uitbreiding van de gebouwen, activiteiten, inventaris en de kwaliteit van het beheer. Inhoud en procedure van beleidsplan De activiteiten van de Stichting worden opgenomen in een meerjarig beleidsplan. Hierin is tenminste opgenomen de programmering van de jaarlijkse activiteiten over de periode , met vermelding van de hieraan verbonden kosten en baten. In het beleidsplan is verder opgenomen een paragraaf inzake samenwerking met derden. Het beleidsplan treedt in werking na bekendmaking aan de gemeente. 3

4 2. Samenwerking met de gemeente via convenant Convenant De samenwerking met de gemeente Krimpen aan den IJssel is kort na de oprichting van de Stichting- vorm gegeven in een gezamenlijk convenant, ondertekend op 30 mei Dit in aanvulling op de taakverdeling tussen Stichting en gemeente, zoals deze is opgenomen in de statuten van de Stichting, zie A. Bijlage uit de Statuten. Hieruit blijkt dat de Stichting niet rechtstreeks beheerstaken uitvoert en geen taak heeft ten aanzien van de bedrijfsvoering. Veilige en verantwoorde plek De Stichting spant zich in om met de vrijwilligers, vrienden van de stichting, sympathisanten en andere personen te fungeren als inspiratiebron, om aan wettelijke- en kwaliteitsvoorschriften te voldoen en het beheer van de Kinderboerderij verder te professiona liseren. Mededoor gebruik te maken van de inzet van vrijwilligers e.d. waarmee de Kinderboerderij kan aantonen dat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. De Kinderboerderij is een veilige en verantwoorde plek voor bezoekers, medewerkers en natuurlijk vooral ook voor de dieren. Activiteiten De inzet door de Stichting wordt benut om de naamsbekendheid én de activiteiten van de Kinderboerderij verder uit te bouwen. Samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties kan leiden tot gezamenlijke projecten, zoals bijvoorbeeld een natuurtuin, educatie- en speelplekken binnen en buiten het terrein van de Kinderboerderij. Het accent ligt vooral op een zo kindvriendelijk mogelijke inrichting. Financiën De Stichting spant zich in om activiteiten op de Kinderboerderij financieel te ondersteunen door het bevorderen van extra inkomsten via sponsors, subsidies, donateurs, eigen bijdrage n van deelnemers en andere activiteiten. De gemeente brengt de middelen van de Stichting Vrienden niet één op één in mindering op de gemeentelijke exploitatiemaar de Stichting zal zich inspannen om de middelen zodanig te investeren dat een vermindering van de exploitatielasten in de toekomst mogelijk is. 4

5 3. Beleidsvoornemens van de gemeente Kadernota 2016 In de Kadernota 2016 heeft de gemeente nieuwe beleidsvoornemens ontwikkeld1 die van groot belang zijn voor de beleidsontwikkeling door de Stichting. De gemeente is volgens de kadernota tot de overtuiging gekomen dat het exploitatietekort alleen kan worden teruggedrongen als het beheer en de exploitatie net als in andere gemeenten op een andere leest wordt geschoeid. In de kern moet de Kinderboerderij een initiatief van de lokale Krimpense gemeenschap worden. Men wil de bedrijfsvoering (sturing en ondersteuning) bij een lokale stichting onder brengen die dat met vrijwilligers invult. Deze opvatting staat haaks op de (in de statuten opgenomen) huidige taakverdeling tussen Stichting en gemeente. In de tweede helft van 2015 worden hierover gesprekken gestart met de Stichting. Geraamd wordt dat kan worden bespaard op overhead. Verder wordt in de kadernota geconcludeerd dat de gemiddelde Kinderboerderij in Nederland een fors lagere gemeentelijke subsidie krijgt dan het bedrag dat de gemeente tot nu toe als exploitatietekort voor haar rekening neemt. Tempo van bezuinigingen In 2015 is het exploitatietekort, exclusief de kosten van het vastgoed en exclusief de (toegerekende) bedrijfsvoering, groot. De gemeente wil dit tekort, uiterlijk in 2018, terugbrengen tot Er wordt naar gestreefd om in 2016 en 2017 al een deel van deze taakstelling in te vullen. Voor de goede orde wordt in de kadernota opgemerkt dat deze nieuwe taakstelling feitelijk slechts via twee posten gerealiseerd kan worden: verlaging van salariskosten en/of verhoging van de eigen inkomsten. Verwacht wordt namelijk niet dat er (substantieel) op de directe exploitatielasten bespaard kan worden. Gezocht wordt door de gemeente naar mogelijkheden om te besparen op de kosten van personeel door net als bij andere Kinderboerderijen meer met vrijwilligers te werken. Met de Stichting gaat de gemeente in gesprek over de mate waarin de Krimpense samenleving de Kinderboerderij financieel kan ondersteunen. Wegnemen van achterstallig onderhoud De gemeente blijft verantwoordelijk voor het eigenarenbeheer van de Kinderboerderij. Een bouwkundig plan is in voorbereiding voor groot onderhoud van de gebouwen. Dit plan voorziet in het uitvoeren van achterstallig groot onderhoud door renovatie of (gedeeltelijke) nieuwbouw. Ook worden opties uitgewerkt die de mogelijkheid bieden tot het genereren van extra inkomsten, zoals bijvoorbeeld een Theetuin. Meerjarenbegroting Een kadernota fungeert als voorbereiding op de begrotingsbehandeling. De beleidsvoornemens van de gemeente worden jaarlijks bijgesteld via de zgn. begrotingsraad (december) waarin de jaarlijkse meerjarenbegroting definitief wordt vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de gegevens die in de tweede helft van het jaar worden verzameld. Mocht de gemeente blijven bij eerder uitgesproken beleidsvoornemens, dan zal een afzonderlijke tweede stichting moeten worden opgericht die wordt belast met de bedrijfsvoering van de Kinderboerderij. In dat geval zullen de Vrienden van de Krimpense 1 Geaccordeerd door de gemeenteraad op 9 juli

6 Kinderboerderij de nieuwe organisatie financiële ondersteuning bieden. Kortom: de Stichting Vrienden van de Krimpense Kinderboerderij heeft een blijvende taak. 6

7 4. Omvang van de financiële ondersteuning door de Stichting Donaties e.d. In 2015 komen de kosten van de gebouwen, personeel en activiteiten/evenementen volledig ten laste van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Uit de statuten blijkt dat de financiële ondersteuning van de Kinderboerderij het hoofddoel is van de Stichting. De komende jaren valt een verlaging te verwachten van het gemeentelijk subsidie. Zeker de eerste jaren zullen de middelen van de Stichting de verlaging van het subsidie evenwel niet kunnen compenseren en blijft het noodzakelijk om het huidige, hoge, niveau van het subsidie te handhaven. De Stichting tracht de ondersteuning van de Kinderboerderij vorm te geven door middel van de werving van vrienden. Dit zijn personen (particuliere vrienden) en bedrijven (bedrijfsvrienden) die een jaarlijkse bijdrage betalen aan de Stichting. Het gaat er om dat de vrienden de Kinderboerderij een warm hart toedragen en vinden dat de belangrijke functie van de Kinderboerderij niet verloren mag gaan. De Stichting realiseert zich dat tegenover de bijdragen beperkte diensten of goederen kunnen worden geboden. Vooral via promotieactiviteiten en een sponsorbord wordt de tegenprestatie geoptimaliseerd. Extra activiteiten Ook worden activiteiten gestimuleerd die de Kinderboerderij extra aantrekkelijk maken en bovendien ook extra inkomsten genereren. Bijvoorbeeld de exploitatie van een winkeltje, beheerd door vrijwilligers, met streekproducten (zoals kaas, honing e.d.) afkomstig van derden. Onderzocht wordt verder welke extra projecten haalbaar zijn om de kindvriendelijkheid van het complex en de activiteiten te vergroten. Verdeling van de middelen In 2015 moeten kosten oprichting en andere aanloopkosten worden gedekt. Voor de keuze van nieuwe projecten, anders dan bestaande activiteiten, zal de Stichting vanaf 2015 na afloop van het boekjaar een bestemming bepalen. De middelen worden besteed resp. gereserveerd voor nieuwe activiteiten, vermeld in het convenant. De middelen worden zodanig geïnvesteerd dat een vermindering van de exploitatielasten in de toekomst mogelijk is. Programmering van jaarlijkse activiteiten en financiële bijdragen Volgens een raming van de Stichting moet het mogelijk zijn om gedurende de beleidsperiode een groei door te maken van 50 tot 100 vrienden/donateurs en van 6 tot 10 sponsors. Dit vertegenwoordigt in 2017 een jaarlijks bedrag van tot euro. Het convenant laat de Stichting de ruimte om zelf de bijdrage aan de gemeente te bepalen. De extra middelen worden niet ingezet om het gemeentelijk exploitatietekort te drukken, maar worden ingezet voor de realisatie van extra activiteiten/projecten. De ramingen zien er als volgt uit: Jaarschijven Middelen Expl. St Projecten De Stichting doet voorstellen voor een bezoekerscentrum met een ruime informatiebalie en ontvangstruimte ( leestafel, horeca-faciliteiten, toiletten e.d.) als startpunt voor kinderfeestjes, 7

8 speurtochten, fiets- en wandelroutes e.d. 8

9 5. Uitwerking van promotieactiviteiten en communicatie Algemeen De volgende werkzaamheden worden benoemd: Groei van het aantal particuliere vrienden; Groei van het aantal bedrijfsvrienden; Uitvoeren van wervingsactiviteiten; Uitbreiden van soorten wervingsactiviteiten; Uitbreiden van de sponsoruitingen; Definiëren van bestedingsdoelen voor de bijdragen. Korte termijn Korte termijn doelen: (2015 en eind 2016) 50 particuliere vrienden; 6 bedrijfsvrienden; Opzetten van wervingsactiviteiten: o Open Dagen (voorjaar en najaar); o Bezoeken bedrijven via contactpersonen; o Werven met 2 tallen in verwachte drukke weekenden. Ontwikkelen van nieuwe wervingsactiviteiten: o Via prijzen, loterijen, abonnementen; o Maatwerk invulling voor bedrijven met variabele bedragen. Sponsoruitingen: o Installeren bord sponsors; o Inzetten social media. Middellange termijn Middellange termijn doelen (eind 2017): 100 particuliere vrienden; 10 bedrijfsvrienden. Intensiveren wervingsactiviteiten (via uitbreiding leden stichting, zie paragraaf 6: Organisatie): Uitvoeren nieuwe wervingsmethoden; Intensiveren van de werving. Activiteiten en procedures Het gaat om de volgende hoofdactiviteiten: Registratie van vrienden, donateurs, sponsors, particuliere vrienden en bedrijfsvrienden; Promotionele activiteiten van vrienden; Introductie van adoptie van dieren (incl. adoptiebord). Doelgroepen Volgens de Stichting is het van essentieel belang voor het behoud van de Kinderboerderij dat er gecommuniceerd wordt met de doelgroepen, belanghebbenden en geïnteresseerden. Als primaire doelgroepen definieert de Stichting de ouders en grootouders van (klein)kinderen die de voornaamste bezoekers zijn. Zij vormen de spil waarom het draait en kunnen anderen overhalen zich eveneens in te zetten. 9

10 Onder belanghebbenden wordt verstaan de eigenaar/beheerder en medewerkers van het complex (de gemeente Krimpen aan den IJssel) én de bewoners in de directe omgeving. Onder geïnteresseerden verstaan wij de Vrienden van de Kinderboerderij bestaande uit donateurs, begunstigers, sponsors, erflaters en adoptanten van aanwezige dieren. De Vrienden zijn onderverdeeld in Vrienden en Bedrijven. Interne communicatie De medewerkers en vrijwilligers spelen een grote rol bij de communicatie. Zij zijn voor de bezoekers de zichtbare gesprekspartners en zijn als informanten van grote betekenis. Hun actuele kennis, houding en kind- resp. diervriendelijk gedrag dragen bij aan een goede reputatie. Merendeel bevolking kent Kinderboerderij De Stichting werkt aan het bevorderen van de naamsbekendheid. Alle kinderen op de basisscholen bezoeken vanaf groep 1 tot en met 8 al tweemaal per jaar het natuur-, milieuen onderwijscentrum van de Kinderboerderij. Hierbij verrichten (groot)ouders al hand- en spandiensten. Public relations Het accent bij de externe communicatie ligt bij het onderhouden van de goede betrekkingen met de Vrienden. Zij dragen de Kinderboerderij een warm hart toe en wensen betrokken te blijven bij de gebeurtenissen op en rondom het complex. Als tegenprestatie (van donatie, sponsoring, begunstiging, adoptie etc.) worden zij regelmatig op de hoogte gesteld van de activiteiten. Over het wel en wee van de dieren wordt regelmatig gecommuniceerd, hoewel een bezoek aan het complex zelf natuurlijk van wezenlijke betekenis is. Gekozen is voor het voeren van een eigen logo en het regelmatig verschijnen van een Nieuwsbrief. Wanneer in het oog springende activiteiten plaats vinden, gericht op fondswerving, worden persberichten naar regionale en lokale kranten verzonden. Namen van sponsors en adoptanten zijn weergegeven op speciaal voor dit doel gemaakte borden, zichtbaar voor de bezoekers. Wanneer een dier wordt geadopteerd, is men automatisch Vriend van de Kinderboerderij. Fund- en friendraising De Stichting pleegt veel persoonlijke inzet bij promotionele activiteiten ten behoeve van projecten. Tot op heden is de Kinderboerderij gratis toegankelijk, wat in Nederland gebruikelijk is. Toegangsprijzen introduceren is om deze reden uitgesloten. De Stichting zal overtuigende methodieken voor fondswerving toepassen om de gewenste financiering voor bepaalde projecten te verkrijgen. Gewerkt wordt aan het binnenhalen van: donaties van particulieren t.g.v. jubilea; sponsorgelden van bedrijven of ondernemerskringen; inkomsten uit loterijen; subsidies van overheidsinstanties; donaties van grote particuliere Fondsen; eenmalige giften door netwerk- en serviceorganisaties. Bezoekers in de stal op het complex of bij stands op Open Dagen worden aangesproken om begunstiger of vrijwilliger te worden, zodat een zo groot mogelijk draagvlak binnen de gemeente bereikt wordt. 10

11 Contacten worden gelegd voor verkoop van streekproducten. Promotie wordt gemaakt onder organisaties die gebruik willen maken van de beschikbare vergaderaccommodatie na het gereed komen van de verbouwingsactiviteiten. Vooruitlopend op de realisatie van de uitvoering wordt ook gecommuniceerd met potentiële klanten over het belang van een Theetuin. Het werven van fondsen beperkt zich niet alleen tot het zoeken naar extra middelen, maar ook wordt geworven naar menskracht in de vorm van vrijwilligers, naast diensten en materialen. Hoewel op het eerste gezicht mogelijk ambitieus is het de bedoeling om kleinschalig en realistisch te werk te gaan. 11

12 6. Organisatie Medewerkers Op de Kinderboerderij werken in 2015 vijf parttime medewerkers (twee beheerders en drie dierenverzorgers) evenals een parttime medewerker die educatieve werkzaamheden uitvoert. Zij zijn in dienst van de gemeente. De beheerders geven leiding aan personeel en vrijwilligers, verzorgen de VOG-aanvraag e.d. Vrijwilligersactiviteiten Volgens de Kadernota 2016 is de gemeente voornemens een beroep te doen op de Krimpense samenleving om (beheers)activiteiten te doen uitvoeren door vrijwilligers. De concretisering daarvan door de gemeente resp. Kinderboerderij wordt door de Stichting afgewacht. De deelname door vrijwilligers wordt als volgt geraamd: Aantal Beschikbaar aantal personen Vrijwilligers kunnen zich weliswaar (tijdelijk) bezig houden met kleine klussen en directe dierenverzorging. Anderzijds kan het ook gaan om projecten die geen of een beperkte financiële opbrengst hebben, zoals bijvoorbeeld het bestuderen van het weer (weerclub), een bijen- en vlindertuin (imkerclub) of natuurlijk leven in poldersloten (waterbeheer). Hierbij wordt zorg besteed aan een kindvriendelijke benadering. Juist omdat die projecten niet zijn gericht op fondswerving maar leiden tot gezamenlijke voldoening. De door de gemeente te bereiken kostenbesparing kan dan ook niet door de Stichting worden geraamd. Stages Vanuit groene beroepsopleidingen (dierenverzorging) kan er op de Kinderboerderij stage worden gelopen. Over de landelijke erkenning van de Kinderboerderij als leerbedrijf en de registratie daarvan kan het volgende worden gezegd. De Kinderboerderij is erkend als leerbedrijf volgens de landelijke registratiesystematiek. Er worden geen maatschappelijke stages uitgevoerd. Kinderen In de vakanties en de weekends helpt een aantal vaste kinderen. Bestuursleden van de Stichting Samenstelling bestuur: Bart Prins, voorzitter; Ingeborg van t Hoogerhuijs (lid communicatie e.d.); Monique de Groot (secretaresse); Nico de Jong (penningmeester); Steven Prins (plv. voorzitter). Alle bestuursleden doen bestuurswerk en houden zich bezig met wervingsactiviteiten. Op de middellange termijn worden nog leden geworven die zich met werving van zowel particuliere als bedrijfsvrienden evenals van vrijwilligers gaan bezighouden. De bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoeding of presentiegeld. 12

13 7. Derdenparagraaf Samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties kan leiden tot gezamenlijke projecten, zoals bijvoorbeeld een natuurtuin, educatie- en speelplekken binnen en buiten het terrein van de Kinderboerderij. Op aangrenzende terreinen zijn in onze gemeente organisaties actief als bijvoorbeeld Jeugdnatuurwacht, Volkstuinvereniging, Speelotheek e.d. Bij de besteding van de middelen, verkregen door de stichting, ten behoeve van nieuwe activiteiten zal het bestuur periodiek nagaan of er ook sprake kan zijn van gezamenlijke inzet op dergelijke aangrenzende terreinen. Het bestuur zal in overleg treden met dergelijke organisaties om concrete plannen te ontwikkelen. Een voorbeeld kan zijn de verhuur van ruimte aan derden met gezamenlijke investeringen en/of activiteiten. 13

14 8. Keurmerken Diverse keurmerken De huidige kleinschaligheid van de Kinderboerderij is een groot goed. Anderzijds dient er voor te worden gewaakt dat de organisatie voldoende kwaliteit heeft om welzijn van mens en dier goed in te vullen. Deelname aan een keurmerk geeft bovendien toegang tot informatieuitwisseling door instellingen die onder het keurmerk vallen. Dit is belangrijk om als organisatie up to date te blijven. Gestreefd wordt door de Stichting naar het behalen door de Kinderboerderij van de volgende keurmerken: Keurmerk Kinderboerderijen van de Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland, (in ontwikkeling); Keurmerk zoönosen verantwoord bedrijf (in ontwikkeling); Keurmerk Aequor erkend leerbedrijf (gerealiseerd). 14

15 9. ANBI-status Gevolgen van Anbi-status De Stichting heeft een aanvraag Anbi-status in voorbereiding. Dit betekent dat de Belastingdienst, na goedkeuring, de Stichting heeft aangewezen als: algemeen nut beogende instelling. Degenen die een schenking doen aan de Stichting kunnen gebruik maken van de volgende fiscale voordelen: Een Anbi-instelling hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen; Uitkeringen die een Anbi-instelling doet zijn vrijgesteld van schenkingsrecht; Een donateur kan giften aftrekken voor het inkomen dat is belast met inkomsten- of vennootschapsbelasting. Verplicht onderdeel van de aanvraag is o.a. een beleidsplan. Zodra de Anbi-status is verkregen volgt publicatie van de aanwijzing door de Belastingdienst. Verduidelijking van gegevens De begrotingen en jaarrekeningen van de Stichting zijn openbaar beschikbaar. Hiermee kan inzicht worden verkregen in de besteding van ontvangen schenkingen en giften en gemaakte kosten. Desgewenst kan het bestuur een aanvullende schriftelijke of mondelinge toelichting verzorgen. 15

16 A. Bijlage uit de Statuten Artikel 4 1. De Stichting wil haar doel bereiken door: a. het opwekken van sympathie en betrokkenheid bij het eigentijds functioneren van de Kinderboerderij Klein Boveneind. b. het uitgeven van persberichten, nieuwsbrieven, het doen van aankondigingen, het geven van interviews, het verstrekken van folders etc. teneinde de samenleving te informeren over bestaande en nieuwe ontwikkelingen op en rond de Kinderboerderij. c. het herzien en actueel houden van de website van Kinderboerderij Klein Boveneind, het uitgeven van een Nieuwsbrief voor de Vrienden en Sympathisanten en het stimuleren van communicatie via de sociale media. d. het genereren van inkomsten en het werven van fondsen in de vorm van jaarlijkse donaties of incidentele giften in geld of in natura, schenkingen, legaten e.d. e. het vragen van een jaarlijkse financiële bijdrage per gezin, waarvan het bedrag door het bestuur wordt vastgesteld. f. het leveren van een bijdrage aan voorlichting en educatie op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. 2. De Stichting wil haar doel verder bereiken met ondersteuning van de gemeente bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van bezoekers zoals: a. het organiseren van activiteiten voor jong en oud op het erf en in en rondom de stallen. b. het creëren van faciliteiten om streekproducten en diervoer ten verkoop aan te bieden. c. het organiseren van (promotie)activiteiten om dieren te laten adopteren; het bieden van faciliteiten om kinderfeestjes te organiseren. d. het betrekken van lokale en regionale bedrijven en ondernemingen bij de ontwikkelingen van de Krimpense Kinderboerderij in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. e. overige activiteiten. 16

17 B. Bijlage adresgegevens Stichting Vrienden van Kinderboerderij Klein Boveneind Boveneindselaan 26, 2924 BA Krimpen aan den IJssel Phone: Bank: NL17RABO KvK: Website Stichting Vrienden van Kinderboerderij Klein Boveneind Krimpen aan den IJssel

18 18

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen samen met Kinderboerderij De Goudse Hofsteden

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen samen met Kinderboerderij De Goudse Hofsteden Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen samen met Kinderboerderij De Goudse Hofsteden Word nu bedrijfsvriend van de Kinderboerderij! Stichting Vrienden van de Kinderboerderij De Goudse Hofsteden Bloemendaalseweg

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding. 2. Werkzaamheden Doelstelling 2.2. Bestuur 2.3. Activiteiten. 3. Werving van gelden. 4.

INHOUD. 1. Inleiding. 2. Werkzaamheden Doelstelling 2.2. Bestuur 2.3. Activiteiten. 3. Werving van gelden. 4. Beleidsplan 2015 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL 05 RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park

Beleidsplan Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park 2018 Beleidsplan Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park Datum 14-11-2017 Stichting vrienden van Het Schaffelaar Park Nieuwe Markt 3 3771 CB Barneveld stichting@hetschaffelaarpark.nl www.hetschaffelaarpark.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Kinderboerderij Jaarverslag n.a.v. Managementovereenkomst Kinderboerderij (natuur- en milieueducatie) over het jaar 2016 ZK

Jaarverslag Kinderboerderij Jaarverslag n.a.v. Managementovereenkomst Kinderboerderij (natuur- en milieueducatie) over het jaar 2016 ZK Jaarverslag Kinderboerderij 2016 Betreft: Jaarverslag n.a.v. Managementovereenkomst Kinderboerderij (natuur- en milieueducatie) over het jaar 2016 ZK15000542 Doelen kinderboerderij 1. Ontmoeten en recreatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Publicatieverplichting. ANBI status. Stichting Vrienden van de Kinderboerderij De Goudse Hofsteden

Publicatieverplichting. ANBI status. Stichting Vrienden van de Kinderboerderij De Goudse Hofsteden Publicatieverplichting ANBI status Stichting Vrienden van de Kinderboerderij De Goudse Hofsteden Inhoud 1. Algemene informatie... 3 2. Hoofdlijnen beleidsplan... 5 3. Jaarverslag activiteiten...10 4. Financieel

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Dag van de BHV. Versie 1.0 d.d. 27 mei 2019

Beleidsplan. Stichting Dag van de BHV. Versie 1.0 d.d. 27 mei 2019 Beleidsplan Stichting Dag van de BHV 2019 Versie 1.0 d.d. 27 mei 2019 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. ALGEMENE GEGEVENS EN BESTUUR... 4 2.1 ALGEMENE GEGEVENS... 4 2.2 BESTUUR 2019... 4 3. MISSIE, VISIE

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018

Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018 Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Stichting Vrienden van de Leonardoschool Ede e.o... 3 Activiteiten van de Stichting... 4 Taken stichting

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jens

Beleidsplan Stichting Jens Beleidsplan Stichting Jens 2018-2022 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Doelgroepen 3. Activiteiten en projecten 4. Communicatie 5.

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hart4onderwijsNepal

Beleidsplan Stichting Hart4onderwijsNepal Stichting Hart4onderwijsNepal Onderwerp: Beleidsplan 2017-2020 - definitief Beleidsplan Stichting Hart4onderwijsNepal 2017-2020 Stichting Hart4onderwijsNepal Nw. Bussummerweg 15 1272 cc Huizen O6-53315694

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Stichting Eureka Onderwijs Gelderse Vallei Beleidsplan

Stichting Eureka Onderwijs Gelderse Vallei Beleidsplan Stichting Eureka Onderwijs Gelderse Vallei Beleidsplan 2018-2021 December 2017 1 Inhoud Inleiding.3 Stichting Eureka Onderwijs Gelderse Vallei....3 Activiteiten van de Stichting 4 Taken Stichting Eureka

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2017

Beleidsplan 2016-2017 Beleidsplan 2016-2017 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht ALGEMEEN BELEIDSPLAN

Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht ALGEMEEN BELEIDSPLAN Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2018-2022 Inhoudsopgave 1. DOEL VAN DE VERENIGING 3 1.1. DOELOMSCHRIJVING VERENIGING 3 1.2. DOELGROEPEN 3 1.3 MISSIE 4 2 BELEIDSTERREINEN

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2013-2014 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS Inleiding Dit beleidsplan geldt als leidraad voor de bestuurders van de stichting. Gestelde doelen worden aangegeven en nader uitgewerkt. Tevens wordt voldaan aan de aanpassing

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat sporters met of

Nadere informatie

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 Inhoudsopgave 1 Doel van de vereniging 1.1. Doelomschrijving Vereniging... 3 1.2. Doelgroepen... 3 1.3. Missie...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier Beleidsplan Stichting Welzijnsfonds Saffier Den Haag, Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 De taak van Stichting Welzijnsfonds Saffier Blz. 3 2.1 Doelstelling Blz. 3 2.2 Structuur Blz. 4 2.3 ANBI status

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Eco Village Development

Beleidsplan Stichting Eco Village Development Beleidsplan Stichting Eco Village Development Juni 2013 Inleiding!... 2 Strategie!... 2 Kernprincipes en uitgangspunten!... 2 Missie!... 2 Werkzaamheden!... 3 Beleid!... 3 Toekomstige projecten en investeringen!...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Sypesteyn. Datum 1 maart Stichting Vrienden van Sypesteyn. Auteur

Beleidsplan Stichting Vrienden van Sypesteyn. Datum 1 maart Stichting Vrienden van Sypesteyn. Auteur Beleidsplan 2018-2022 Stichting Vrienden van Sypesteyn Datum 1 maart 2018 1 Auteur Stichting Vrienden van Sypesteyn 1. Inleiding Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2018-2022 van de Stichting Vrienden

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Beleidsplan Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Beleidsplan Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. Werkzaamheden... 2 3.1 Activiteiten... 2 3.2 Activiteiten in de toekomst... 2 4.

Nadere informatie

Meerjarig beleidsplan

Meerjarig beleidsplan Meerjarig beleidsplan (2014-2019) 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen...

Nadere informatie

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer ANBI informatie Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting wil nalaten

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie 1 Inleiding Saffier De Residentiegroep is een vernieuwende organisatie waar het welzijn van de cliënt voorop staat.

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Beleidsnotitie Stichting Vrienden van Bernhoven

Beleidsnotitie Stichting Vrienden van Bernhoven Beleidsnotitie Stichting Vrienden van Bernhoven 2018-2019 Datum : mei 2018 Versie : 1.0 1. Ziekenhuis Bernhoven Ziekenhuis Bernhoven is een algemeen ziekenhuis voor de inwoners van de regio Oss- Uden-

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2019 van Stichting GUV Goede doelen fonds

BELEIDSPLAN 2019 van Stichting GUV Goede doelen fonds Stichting GUV Goede doelen fonds RSIN/fiscaal nummer: 858870046 http: //www.guv.nl/guvgoededoelenfonds Goede doelen fonds Postadres: Postbus 41, 7120 AA Aalten Telefoon 0543-491270 E-mail goededoelenfonds@guv.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Dierentehuis s-hertogenbosch e.o.

Beleidsplan Stichting Dierentehuis s-hertogenbosch e.o. Beleidsplan 2016-2019 Stichting Dierentehuis s-hertogenbosch e.o. Inleiding Dit plan zal inzicht geven in de doelstellingen en actuele plannen van Stichting Dierentehuis s- Hertogenbosch e.o. over de komende

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Tabita

Beleidsplan Stichting Tabita Beleidsplan 2013 Stichting Tabita Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Organisatie...4 2.1 Het bestuur...4 2.2 Vergadercyclus...4 2.3 ANBI...4 2.4 Jaarverslag...4 2.5 Gedragscode...4 3. Strategie...5 3.1

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

STICHTING KUNSTFONDS VINCENT VAN GOGHHUIS ZUNDERT

STICHTING KUNSTFONDS VINCENT VAN GOGHHUIS ZUNDERT BELEIDSPLAN 2017-2020 STICHTING KUNSTFONDS VINCENT VAN GOGHHUIS ZUNDERT Inhoud: 1. Inleiding 2. Doelstelling stichting 3. Werkwijze stichting 4. Verwezenlijking doelstelling 5. Wijze van fondsenwerving

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2019-2021 Naam Stichting Meraih Bintang RSIN Nummer 850320471 KvK 52152383 Referentie beleidsplan-2019-2021 Datum Januari 2019 Status Definitief Auteur(s) Anita Tax, voorzitter 1. Inleiding

Nadere informatie

Formele vereisten. STICHTING DE WENSFIETS (inmiddels bekend als De Wensfiets) Stichting De Wensfiets is geregistreerd

Formele vereisten. STICHTING DE WENSFIETS (inmiddels bekend als De Wensfiets) Stichting De Wensfiets is geregistreerd Formele vereisten Als ANBI dient Stichting De Wensfiets ingevolge de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, artikel 1a, lid 1, punt f te beschikken over een actueel beleidsplan.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN [ ]

BELEIDSPLAN [ ] Stichting G-support BELEIDSPLAN [2017 2020] www.g-support.nl Adresgegevens Stichting G-support Franssenstraat 44 5434 SH te Vianen (NB) info@g-support.nl 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Missie/visie... 4 1.2

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN

Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN Pagina 1 van 5 INHOUD 1. Inleiding 2. Beschrijving van de werkzaamheden van de stichting Vrienden 3. De manier waarop de stichting Vrienden

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Tongen in Purmerend

Beleidsplan stichting Tongen in Purmerend Beleidsplan stichting Tongen in Purmerend 2017-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Missie en visie van de Stichting Tongen in Purmerend 5 Financiën 6 De manier waarop de Stichting Tongen in Purmerend

Nadere informatie

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam Beleidsplan 2015-2018 (versie 25-02- 2015) H1: Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam 2015-2018. Gedurende de vorige beleidsperiode (2011-2014) is de naam

Nadere informatie

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014 Stichting Vrienden op Aarde Beleidsplan 2014-2015 Versie 12 januari 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden op Aarde ('de Stichting'). In dit beleidsplan legt de Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Versie mei 2014

Beleidsplan Versie mei 2014 Beleidsplan Versie mei 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN MARIKENHUIS

STICHTING VRIENDEN VAN MARIKENHUIS STICHTING VRIENDEN VAN MARIKENHUIS Rapport inzake de jaarstukken 2013-2014 Nijmegen, augustus 2015 1/5 Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Overige gegevens Jaarverslag van het bestuur Algemene informatie

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2016

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2016 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2016 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting ter behoud van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne

Beleidsplan Stichting ter behoud van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne Beleidsplan 2018-2022 Stichting ter behoud van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne Plaats Oudehaske Datum 07-05-2018 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. Organisatie... 3 3. Visie en missie... 3

Nadere informatie

STICHTING JANGA GARAP LA FOUNDATION

STICHTING JANGA GARAP LA FOUNDATION BELEIDSPLAN 2018-2020 STICHTING JANGA GARAP LA FOUNDATION Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Organisatie 2.1 Statuten 2.2 Huishoudelijk regelement 2.3 Bestuur 3. Doelstelling van de stichting

Nadere informatie

Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart

Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart Mei 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk l 2 Doel 2 Bestuur 2 Bestuursvergaderingen / besprekingen 2 Financiële administratie 2 Vermogen 2 Beheer vermogen

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Natuurlijk Jonen

Jaarrekening. Stichting Natuurlijk Jonen Jaarrekening 2014 Van Stichting Natuurlijk Jonen Vastgesteld februari 2014 Stichting Natuurlijk Jonen Giethoorn/Jonen gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave blz. 1. Algemeen 3 2. Financiering 3 3. Resultaat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkzaamheden... 3 3. Werving van gelden... 4 4. Beheer van gelden... 5 5. Besteding van gelden... 6 Stichting

Nadere informatie

6 January 2014 VRIENDEN VAN VISIE- MISSIE HOSPICE MARKIES. Voorlopig beleidsplan

6 January 2014 VRIENDEN VAN VISIE- MISSIE HOSPICE MARKIES. Voorlopig beleidsplan 6 January 2014 VRIENDEN VAN HOSPICE DE MARKIES VISIE- MISSIE Voorlopig beleidsplan Inhoud Algemeen, doel... 3 1. Inleiding... 3 MISSIE... 4 VISIE... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Financiële Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld

Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Pagina 2 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Inleiding Doel en doelstelling Organisatie Financiën, administratie en donaties

Nadere informatie

W E R K P L A N

W E R K P L A N STICHTING VRIENDEN STICHTING VIA LUMINA POSTBUS 8008 3301 CA DORDRECHT W E R K P L A N 2 0 1 4 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Doel werkplan... 3 3. Inhoud werkplan... 3 4. Evaluatie... 4 5. Bestuurlijk

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016 STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT - STADSSCHOUWBURG FOUNDATION - BELEIDSNOTITIE 2013-2016 17 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 3 2. STRATEGIE... 3 3. BEHEER VAN HET VERMOGEN...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2018 NETWERK NIEUW ROTTERDAM 1 INLEIDING Dit beleidsplan is op 23-11-2017 vastgesteld door het bestuur van stichting Netwerk Nieuw Rotterdam. 1.1 Bestuursleden Voorzitter: Piet Boekhoud

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting DMS [ ]

BELEIDSPLAN Stichting DMS [ ] BELEIDSPLAN Stichting DMS [2018 2022] Stichting Dutch Medical Service Vrusschenhusken 1 6422 PL Heerlen info@dutchmedicalservice.nl www.dutchmedicalservice.nl Inschrijvingsnummer Kvk 71024689 Bank: NL05

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

Versie mei Beleidsplan

Versie mei Beleidsplan Versie mei 2014 Beleidsplan Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Care4Foundation voor de periode mei 2014 t/m 31 december 2017. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld Beleidsplan 2018-2020 Inhoudsopgave Pagina 1 Pagina 2 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Inleiding Doel en doelstelling Organisatie Financiën, administratie en donaties

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Molenhoeve

Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Molenhoeve Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Molenhoeve Beleidsplan 2016 Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Molenhoeve Dreef 15 2959 BH Streefkerk RSIN 8562.40.771 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Tip! Een culturele instelling kan gebruikmaken van de winstvrijstelling, ook als gekozen is voor volledige belastingplicht.

Tip! Een culturele instelling kan gebruikmaken van de winstvrijstelling, ook als gekozen is voor volledige belastingplicht. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen. Een aantal

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS KYOGA

STICHTING STEUNFONDS KYOGA Stichting Steunfonds Kyoga beleidsplan 2015 t/m 2018 1 STICHTING STEUNFONDS KYOGA Beleidsplan 2015-2018 Stichting Steunfonds Kyoga Gevestigd te Doorn Opgericht 27 november 2006 Secretariaat: Bergweg 5,

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS KYOGA

STICHTING STEUNFONDS KYOGA Stichting Steunfonds Kyoga beleidsplan 2019 t/m 2021 1 STICHTING STEUNFONDS KYOGA Beleidsplan 2019-2021 Stichting Steunfonds Kyoga Gevestigd te Doorn Opgericht 27 november 2006 Secretariaat: Bergweg 5,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Bezoekerscentrum Waalbos Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 1 augustus 2017

Beleidsplan Stichting Bezoekerscentrum Waalbos Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 1 augustus 2017 Beleidsplan 2017-2020 Stichting Bezoekerscentrum Waalbos Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 1 augustus 2017 Inhoud 1. Geschiedenis en terugblik... 2 2. Huidige organisatie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

Strategie. Pg. 01. Hoofdlijnen beleidsplan TERBERG FOUNDATION

Strategie. Pg. 01. Hoofdlijnen beleidsplan TERBERG FOUNDATION Pg. 01 Strategie Hoofdlijnen beleidsplan TERBERG FOUNDATION 2018-2020 Pg. 02 Strategie 1. Strategie 1.1 Uitgangspunten Terberg Foundation Missie De Terberg Foundation ondersteunt mensen naar een onafhankelijker

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Stichting Vrienden van Buro Lima, Fokkershoek 8b, 5473VD Heeswijk-Dinther. tel.: 0610001854 www.burolima.nl vrienden@burolima.nl KvK

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is opgericht op 15 december 2016. In onderstaand plan legt het bestuur van de Stichting het beleid van

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Akkerleven/Singelhof. Beleidsplan 2018/2020

Stichting Vrienden van Akkerleven/Singelhof. Beleidsplan 2018/2020 Stichting Vrienden van Akkerleven/Singelhof Beleidsplan 2018/2020 Schipluiden, 20-5-2018 1 De zakelijke gegevens van onze instelling: de naam Stichting Vrienden van Akkerleven/Singelhof het RSIN / fiscaal

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie 1.0 Status Definitief 1 November 2011 Pagina 1

Inhoudsopgave. Versie 1.0 Status Definitief 1 November 2011 Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie... 2 Missie en visie... 3 Doelstellingen 2010-2015... 4 Fondswerving... 5 Financieel beleid beheerskosten... 6 Verhouding tot ondersteuningscommissies... 7 Versie 1.0 Status Definitief

Nadere informatie