Jaarverslag Klachtencoördinatoren E. van der Mark M.A. Bode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Klachtencoördinatoren E. van der Mark M.A. Bode"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Klachtencoördinatoren E. van der Mark M.A. Bode

2 1. Inleiding De klachtbehandeling...4 Wettelijk kader...4 De klachtencoördinator...4 De procedure...4 De eerste fase 5 De tweede fase...5 Het besluit...5 Zeeuwse Ombudsman Klachten Aantallen...6 Aantallen per afdeling...7 De klachten inhoudelijk...9 Afhandeling Conclusies en aanbevelingen...12 Men is het niet eens met besluitvorming Onheuse bejegening door medewerkers Late of het uitblijven van een reactie op een vraag of melding Ongepast gedrag

3 1. Inleiding Dit jaarverslag is bedoeld om inzicht te geven in de in 2014 ingediende klachten. Zo wordt in dit verslag aangegeven hoeveel klachten er in totaal, per afdeling en per cluster zijn ingediend, waar deze klachten betrekking op hadden en hoeveel van de klachten gegrond waren. Naar aanleiding van deze klachten wordt een aantal aanbevelingen gedaan.

4 Wettelijk kader 2. De klachtbehandeling Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (verder Awb) regelt het recht om een klacht in te dienen. Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde gelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, zo zegt artikel 9:1 lid 1 Awb. In lid 2 wordt uitgelegd dat een gedraging door een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan. Het gaat dus om een gedraging van een bestuursorgaan of iemand in dienst van dat bestuursorgaan. Dat is het onderwerp van de klacht. Een beslissing van een bestuursorgaan waartegen bezwaar of beroep open staat hoeft niet als klacht te worden behandeld omdat daar een andere procedure voor open staat. Artikel 9:2 van de Awb geeft aan dat het bestuursorgaan zorg draagt voor een behoorlijke behandeling van de klacht. Afdeling van de Awb regelt de minimaal te volgen procedure. Een bestuursorgaan kan in aanvulling op de procedure in de Awb zelf een klachtenprocedure vaststellen. Daarin is voorzien met de Checklist intern klachtrecht' en de 'Instructie voor de klachtencoördinator' waarvan de gemeenteraad op 23 juni 2009 heeft kennisgenomen. De klachtencoördinator Binnen de gemeente Vlissingen zijn twee personen aangewezen als klachtencoördinator. Hij en zij zorgen ervoor dat de procedure netjes wordt doorlopen. De klachtencoördinator is als adviseur werkzaam bij de afdeling Publiekszaken. Bij afwezigheid van de aangewezen klachtencoördinatoren worden zij vervangen door een van de andere juridisch adviseurs. Is de klachtencoördinator op enig moment betrokken geweest bij het handelen dat onderwerp is van de klacht, dan laat hij of zij zich vervangen door een juridisch adviseur die dat niet was om de onafhankelijkheid te waarborgen. De procedure Een klacht kan mondeling (aan de balie of aan de telefoon), schriftelijk, per of door middel van een webformulier worden ingediend. De schriftelijke klacht, de klacht per en het webformulier komt door middel van de postregistratie binnen bij de klachtencoördinator van de gemeente Vlissingen. Een mondelinge klacht kan bij iedere ambtenaar terechtkomen. Die ambtenaar verwijst de klager dan naar de klachtencoördinator. De klachtencoördinator start vervolgens de klachtenprocedure. De klachtenprocedure duurt maximaal tien weken. Zodra de klacht is ontvangen, verstuurt de klachtencoördinator een ontvangstbevestiging en informeert de hij of zij de klager over het verdere verloop van de procedure. De klachtencoördinator zet de klacht uit bij de betrokken manager en informeert de betrokken ambtenaar over de klacht. De eerste fase De manager wordt in de gelegenheid gesteld om gedurende een week de klacht naar tevredenheid van de klager op te lossen. Na een week informeert de klachtencoördinator bij de klager of dit gelukt is. Als de klager tevreden is, stopt de klachtenprocedure en gaat de klacht naar het (digitale) archief. De klager krijgt hier nog wel een schriftelijke bevestiging of van. Voor deze aanpak is gekozen omwille van het leereffect en de positieve werking

5 ervan op het noodzakelijke herstel van de verstoorde relatie. Is de klager niet tevreden dan treedt de twee fase in werking. Het spreekt voor zich dat niet iedere klacht zich voor deze aanpak leent. Heeft de klacht betrekking op de manager zelf of zijn er onder zijn of haar verantwoordelijkheid ernstige zaken voorgevallen dan treedt direct de twee fase in werking. De tweede fase De tweede fase van de klachtenprocedure is in handen van de klachtencoördinator. Hij of zij neemt contact met de klager op. Dat heet officieel horen. Dat kan in persoon maar ook aan de telefoon en zelfs eventueel met een briefwisseling. Horen wil zoveel zeggen als dat de klager zijn verhaal mag doen. De klachtencoördinator neemt ook contact op met de betreffende medewerker en informeert de leidinggevende over de ontvangen klacht. Na afloop van dit laatste gesprek geeft de klachtencoördinator een voorlopig oordeel over de gegrondheid van de klacht. Afhankelijk van dat oordeel wordt aan de medewerker en klager een suggestie gedaan voor een oplossing. Meestal houdt dat in dat er een gesprek gearrangeerd wordt waarin partijen zich naar elkaar uit kunnen spreken, er excuses aangeboden worden voor datgene wat mis is gegaan en er heldere afspraken gemaakt worden over wat er gedaan gaat worden om het verwijtbare handelen goed te maken c.q. ontstane problemen op te lossen. De klachtencoördinator vraagt vervolgens aan de klager of die tevreden is met de manier waarop de klacht is behandeld. Als dat zo is wordt met goedkeuring van de klager de klacht alsnog als afgehandeld beschouwd. Het besluit Wanneer een klager aangeeft niet tevreden te zijn met de behandeling van zijn klacht wordt de klacht vergezeld van een advies van de klachtencoördinator ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Voordat dit gebeurt vindt een hoorzitting plaats. Tijdens deze hoorzitting worden alle partijen in de gelegenheid gesteld hun standpunt toe te lichten. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. De klachtencoördinator brengt nu schriftelijk advies aan het college uit over de afdoening van de klacht. Hij of zij zoekt bij het maken van dit advies aansluiting bij het toetsingskader van de Nationale Ombudsman. Uiteindelijk neemt het bestuursorgaan een beslissing over de klacht. Het besluit kan luiden dat de klacht gegrond, ongegrond of gedeeltelijk gegrond is. Is een klager het niet eens met de beslissing dan kan hij de klacht vervolgens voorleggen aan de Zeeuwse Ombudsman. Zeeuwse Ombudsman Als de klager het niet met het besluit eens is, kan hij niet in beroep bepaalt artikel 9:3 van de Awb. Wel kan de klager zijn klacht sturen naar de Zeeuwse Ombudsman. We spreken vaak over beroep bij de nationale ombudsman maar officieel is het dat dus niet. Je kunt als klager pas bij de Nationale Ombudsman terecht als de gemeentelijke klachtenprocedure eerst helemaal is doorlopen. Dat kan dus alleen wanneer er door het college een besluit is genomen op de klacht.

6 Aantallen 3. Klachten 2014 In 2014 zijn in totaal 49 klachten ingediend door burgers. Ten opzichte van 2013 (50), 2012 (57) en 2011 (59) is het aantal klachten heel licht gedaald. Acht van die klachten waren bestemd voor een andere overheidsinstelling dan de gemeente zoals de politie, Samenwerkende Belastingen, het Waterschap en Orionis Walcheren, deze instellingen zijn dan ook door het college gevraagd om de behandeling van die klachten over te nemen. Twee van de klachten werden in goed overleg met de klager doorgestuurd aan een nietoverheidsinstantie. Bij een klacht heeft het college op advies van de klachtencoördinator besloten (op grond van de Algemene wet bestuursrecht) de klacht niet in behandeling te nemen. Er werd bij deze klacht zo besloten omdat er ten eerste al een bezwaarschriftenprocedure liep die inhoudelijk over hetzelfde handelde en ten tweede daarbij de gedraging, waarover werd geklaagd, langer dan een jaar geleden zou hebben plaatsgevonden. Ten aanzien van de 38 klachten die overbleven, gaven 35 burgers na bemiddeling door de klachtencoördinator aan tevreden te zijn met het resultaat, slechts twee klagers gaven aan behoefte te hebben aan een formele afhandeling door het college. Deze klachten zijn beide op de meeste klachtelementen door het college gegrond verklaard. Eén van deze twee klagers heeft zijn klacht daarna nog voorgelegd aan de Zeeuwse Ombudsman, maar heeft in een later stadium verzocht de verdere behandeling te staken. Vorig jaar werden er in goed overleg met de klagers zes klachten ter behandeling doorgestuurd aan het juiste (bestuurs)orgaan, dit jaar waren dat er elf. Het aantal klachten lijkt misschien gevoelsmatig hoog maar behoeft relativering. In de eerste plaats omdat uit de cijfers blijkt dat er vooral heel veel goed gaat. Jaarlijks zijn er namelijk circa (geregistreerde) contactmomenten tussen de gemeente en haar burgers. Onder deze contactmomenten moet worden verstaan antwoorden op inkomende brieven van burgers (bedrijven zijn hierin niet meegenomen), via de centrale binnengekomen telefoongesprekken, uitgaande telefoongesprekken en baliebezoeken. Overige contacten zoals met de burger op straat, tijdens informatiebijeenkomsten, rechtstreekse telefoontjes naar ambtenaren en verkeer zijn in dit aantal contactmomenten niet meegenomen omdat dat aantal niet bekend is. Het vermoeden bestaat echter dat het werkelijke aantal contactmomenten het dubbele is. Enkel gebaseerd op cijfers waarover we wel beschikken moet geconcludeerd worden dat in de afgelopen jaar 0,05% van de contactmomenten tot een klacht leidde. In de tweede plaats omdat het aantal sterk afhangt van hoe de gemeente omgaat met het begrip klacht. Waar veel andere gemeenten uitingen van ongenoegen langs de meetlat van de juridische kwalificatie van een klacht leggen hanteert de gemeente Vlissingen het uitgangspunt iedere ontevreden burger er één teveel is. Om die reden mag iedere burger rekenen op eenzelfde zorgvuldige behandeling, ongeacht of formeel juridisch sprake is van een klacht. Immers, een klacht over de bureaucratie lost met niet op met nog meer bureaucratie! Was wel gekozen voor een formele, juridische benadering dan had het aantal klachten veel lager uitgepakt. Ten aanzien van 35 van de 38 (=92%) klachten over de gemeente Vlissingen zelf is het gelukt om tot een minnelijke oplossing te komen en voelde de klager geen behoefte meer om zijn klacht voor te leggen aan het college. Hadden de burgers hun klacht wel voor willen leggen aan het college dan had het advies van de klachtencoördinator ten aanzien van 19 van die 38 klachten geluid om de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond te verklaren. In twee gevallen heeft het college een besluit moeten nemen op een klacht. In beide klachtzaken luidde het oordeel van het college dat de klacht gegrond was.

7 Ten aanzien van de derde klacht heeft het college niets meer hoeven te beslissen, omdat de klager voor die tijd zijn klacht zelf introk. Aantallen per afdeling Deze verdeling van klachten over de afdelingen was als volgt: Per afdeling Beheer Leefomgeving 12 Publiekszaken 23 Strategie, Beleid en Projecten 3 De meeste klachten komen dit jaar voor bij de afdeling Publiekszaken (23). Dit wordt verklaard doordat deze afdeling het merendeel van de contactmomenten met burgers voor haar rekening neemt. Bij de afdeling Beheer Leefomgeving kwamen 12 klachten voor. Deze klachten zijn dit jaar gelijkmatig verdeeld over de clusters. De lichte toename bij de categorie groenbeheer is deels te verklaren door een gestegen aantal klachten over het uitblijven van een reactie van de gemeente na het indienen van een verzoek bomen of struiken kort(er) te snoeien. Er is een direct verband te leggen met de teruggebrachte snoeifrequenties in het aangepaste groenbeleid. Bij de afdeling Strategie, Beleid en Projecten kwamen drie klachten voor. Aantal klachten per afdeling c.q. organisatieonderdeel Beheer Leefomgeving Publiekszaken Bedrijfsvoering Strategie Beleid Projecten Concernstaf 23

8 Aantal klachten afdeling PuZa clusterspecifiek WMO Publiekszaken Vergunningen Veiligheid en Handhaving Callcenter (kcc) 3 Aantal klachten afdeling BL clusterspecifiek 3 3 Afvalreiniging Groenbeheer Objecten 6 Cluster specifiek BL 12 groenbeheer 6 Afvalverwijdering 3 objectbeheer 3 PuZa 23 WMO 1 Publiekszaken 8 Vergunningen 3 Veiligheid en Handhaving 9 Callcenter 2

9 De klachten inhoudelijk Waar gaan deze klachten nu eigenlijk allemaal over? Waar zijn de burgers ontevreden over? Vergeleken met vorig jaar zijn min of meer dezelfde categorieën klachten te onderscheiden: 1. Men is het niet eens met besluitvorming: men kan zich niet vinden in besluiten (al dan niet individueel van aard) of in beleid dat wordt gevoerd (twaalf klachten). 2. Onheuse bejegening door medewerkers: medewerkers zouden reageren vanuit een vooroordeel of aanname, brengt onvoldoende begrip op voor een reactie op slecht nieuws of is niet dienstverlenend (zeven klachten). 3. Late of het geheel uitblijven van een reactie op een melding of vraag. De burger vraagt of meldt iets, maar heeft de indruk dat er niets mee is of wordt gedaan (dertien klachten). 4. Ongepast gedrag: medewerkers zouden gedrag vertonen wat ongepast is zoals te hard rijden in een dienstauto (zes klachten). Afhandeling Zoals we hebben kunnen lezen zijn er in de periode waarover dit verslag gaat in totaal 38 klachten ingediend die betrekking hadden op handelen door een bestuursorgaan van de gemeente dan wel door personen die onder verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan werken. Met inspanning van de managers, medewerkers en klachtencoördinator zijn 35 (92%) daarvan zodanig opgepakt dat uiteindelijk door de klager werd aangegeven dat de klacht wat hem betreft als afgehandeld naar tevredenheid kon worden beschouwd. Belangrijk om te melden is ook dat het management zeer voortvarend te werk gaat bij de behandeling van de klachten, men is goed in staat is om fouten te erkennen, biedt hiervoor excuses aan en biedt een adequate oplossing. Een dergelijke houding wordt door klagers zeer op prijs gesteld en draagt ook zeker bij aan het herstellen van het vertrouwen in de gemeente. 4. conclusies en aanbevelingen Men is het niet eens met besluitvorming. (12) Ten aanzien van geen enkel besluit zullen uitsluitend voorstanders bestaan, burgers die het niet eens zijn met besluiten zal de gemeente dus altijd houden. Dat neemt niet weg dat de burger zich wel gehoord moet voelen. Burgers geven regelmatig aan dat zij de indruk hebben dat er zonder nadenken besluiten worden genomen terwijl er in de regel juist uitgebreid gekeken is naar de verschillende belangen en ook alternatieven zijn onderzocht. Dat dit is gedaan blijkt echter niet altijd uit het definitieve besluit. Het verdient dan ook aanbeveling om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij de voorbereiding van besluiten, hun verwachtingen ten aanzien van hun invloed te managen en meer aandacht te besteden aan de motivering van definitieve besluiten. Onheuse bejegening door medewerkers. (7) Klachten over bejegening zijn structureel van aard en iedere klacht is er één teveel. Het aantal klachten daarover, gelet op het aantal eerder genoemde contactmomenten, is echter laag en geeft geen aanleiding tot een aanbevelingen anders dan blijvend aandacht te vragen van de medewerkers voor een goede dienstverlening.

10 Een late of het geheel uitblijven van een reactie op een melding of een vraag.(13) Burgers ergeren zich enorm wanneer niet of laat gereageerd wordt op een melding of vraag (in hoofdzaak via de ). Het verdient dan ook net zoals vorig jaar aanbeveling om de interne en externe normen voor communicatie met burgers (rapport Nationale Ombudsman kwaliteit burgerbrieven van gemeenten, rapportnummer 2007/015) onder de aandacht te brengen van medewerkers en op naleving toe te zien. Om dat te kunnen doen wordt geadviseerd om meldingen en vragen zoveel mogelijk via de reguliere lijn (via het algemene adres) binnen te laten komen en niet op de persoonlijke adressen van individuele medewerkers. Hierdoor wordt voorkomen dat er iets blijft hangen als een medewerker langdurig afwezig is en kan door het management worden toegezien op een tijdelijke afhandeling. Specifieke aanbeveling voor de afdeling publiekszaken, cluster handhaving: (Her)invoering van een centrale voor de hele cluster handhaving toegankelijke registratie van alle meldingen en/of constateringen. Vergelijkbaar en/of meeliftend met het meldingenregistratiesysteem (melddesk) van de afdeling BL. Dan kan elke melding uiteindelijk worden afgesloten in dit systeem en kan tevens worden geregistreerd of en zo ja op welke wijze er naar de burger is teruggekoppeld. Nu wordt er vaak wel op een melding gehandeld, maar wordt dit niet in alle gevallen (of niet later aantoonbaar) aan de burger verteld. Het verdient tevens aanbeveling om intern constateringen vanuit het werkveld te registreren in een logboek, gebruikmakend van de reeds, ook op mobiele telefoon, beschikbare melddesk-app. Ook wanneer er bijvoorbeeld in een probleem gebied waarover is geklaagd en er door handhavers/boa s geen overtredingen worden waargenomen. Dan is later uit de administratie makkelijker en eenduidig aan te tonen dat er wel degelijk op melding(en) actie is ondernomen en dat naar aanleiding van het signaal van de burger wel extra op zaken is gelet. Ongepast gedrag.(6) Medewerkers lijken zich niet altijd even bewust van het feit dat werken voor de gemeente met zich meebrengt dat er iets gevraagd wordt van hen voor wat betreft gedrag. Omdat het aantal klachten hierover beperkt is en ook zeer divers van aard wordt geen aanleiding gezien voor aanbevelingen hierover. Tot slot Bovenstaande aanbevelingen zijn besproken met de directie. Door de directie is toegezegd om de aanbevelingen over te nemen.

Jaarverslag Gemeente Vlissingen 1 9 APR ONTVANGEN VLISSINGEN. Klachtencoördinator E. van der Mark

Jaarverslag Gemeente Vlissingen 1 9 APR ONTVANGEN VLISSINGEN. Klachtencoördinator E. van der Mark Jaarverslag 2012 Gemeente Vlissingen 1 9 APR. 2013 ONTVANGEN G E M E E N T E VLISSINGEN Klachtencoördinator E. van der Mark 1. Inleiding 3 2. De klachtbehandeling 4 Wettelijk kader 4 De klachtencoördinator

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Middelburg, 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De klachtenprocedure 3. Het verslag in cijfers 3.1 Aantal klachten in 2014 3.2 Wijze van afdoening

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2015 Gemeente Heusden

Jaarverslag klachten 2015 Gemeente Heusden Jaarverslag klachten 21 Gemeente Heusden Inhoud 1. Inleiding 1 2. Klachten 2 a. De cijfers 2 - Aantal klachten in 21 - Wijze van afdoening van klachten - Uitslag klachtbehandeling 3 - De inhoud van de

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2014 Gemeente Landerd

Jaarverslag Klachten 2014 Gemeente Landerd Jaarverslag Klachten 2014 Gemeente Landerd Inhoud 1. Inleiding 1 2. Klachten 2 a. De cijfers 2 - Aantal klachten in 2014 - Wijze van afdoening van klachten - Uitslag klachtbehandeling 3 - De inhoud van

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE JAARVERSLAG KLACHTEN 2014 GEMEENTE HOF VAN TWENTE Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2

Nadere informatie

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan. Zaaknummer: 00340479 Onderwerp: Jaarverslag bezwaar en klachten 2012 Collegevoorstel Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Nadere informatie

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel. Geachte heer, mevrouw,

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel. Geachte heer, mevrouw, De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel datum : 26 juni 2014 ons kenmerk : 540230 uw brief van : --- behandeld door : J.A.M. van den Dungen uw kenmerk : ---

Nadere informatie

Jaaroverzicht klachten 2015

Jaaroverzicht klachten 2015 Klachtencoördinator Natascha Priem Team Juridische en Veiligheidszaken 2 Inhoud 1. Algemeen 1.1 Inleiding 2. Klachtafhandeling 2.1 Informele klachtbehandeling 2.2 Klachtencoördinator 2.3 Nationale ombudsman

Nadere informatie

KLACHTENRAPPORTAGE 2013

KLACHTENRAPPORTAGE 2013 KLACHTENRAPPORTAGE 2013 Inleiding Elk jaar stelt de gemeente een rapportage op over klachten. De rapportage over 2013 heeft een bijzonder karakter. In september 2014 heeft de gemeentelijke Rekenkamer een

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtenafhandeling

Jaarverslag Klachtenafhandeling Jaarverslag 2016 Klachtenafhandeling Jaarverslag 2016 Klachtenafhandeling Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel Afdeling Bedrijfsvoering Sascha Beekman Datum: 28 februari 2017 Jaarverslag Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Jaaroverzicht klachten 2014

Jaaroverzicht klachten 2014 Klachtencoördinator Natascha Priem Team Juridische en Veiligheidszaken 2 Inhoud 1. Algemeen 1.1 Inleiding 2. Klachtafhandeling 2.1 Informele klachtbehandeling 2.2 Klachtencoördinator 2.3 Nationale ombudsman

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

****, SINT-MICHIELS%STEL

****, SINT-MICHIELS%STEL ****, SINT-MICHIELS%STEL gemeente De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel datum : 19 mei 2016 ons kenmerk uw brief van behandeld door uw kenmerk doorkiesnummer

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. 111 19 juni 2015 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 Maart 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Geanonimiseerd overzicht klachten

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013 Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Overzicht ingediende klachten... 3 3. Formeel behandelde klachten... 4 4. Klachten ingediend bij de Nationale ombudsman...

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR603437_1

CVDR. Nr. CVDR603437_1 CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR603437_1 7 november 2017 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent klachtenafhandeling Verordening Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Klachten

Jaarverslag 2014 Klachten Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag 2014 Klachten Datum 9 april 2014 Afdeling Afdeling Bestuursondersteuning Auteur C.E. van Dijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2 Extern klachtrecht door

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016

Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016 Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Lansingerland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2008

Jaarverslag klachten 2008 Jaarverslag klachten 8 Inleiding Sinds 2 hebben wij een klachtenregeling, deze regeling is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betreft het interne klachtrecht. Intern

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Afdeling Bestuursondersteuning en Personeelszaken maart 2005 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Klachtenregeling 5 3. Communicatie 10 4. Samenvatting en aanbevelingen 10 2 1.

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2016

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2016 JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2016 Februari 2017 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Procedure 4 3. Behandelde klachten 5 Bijlage: Anoniem overzicht klachten interne

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 7 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering d.d. 20 februari 2015 KLACHTENREGELING VRG Dit document betreft een regeling voor extern ingediende klachten over gedragingen van (een)

Nadere informatie

Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk

Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk Artikel 1 Onder klacht in de zin van deze regeling wordt verstaan: een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan of een

Nadere informatie

cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1

cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1 cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1 Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a.

Nadere informatie

Klachtenprotocol gemeente Schiedam 2014

Klachtenprotocol gemeente Schiedam 2014 Klachtenprotocol gemeente Schiedam 2014 HOOFDSTUK 1 - BEGRIPS- EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. klacht: een uiting van ongenoegen over

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 De raad van de gemeente Valkenswaard, het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard respectievelijk de burgemeester van Valkenswaard; gelet

Nadere informatie

vast te stellen de Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

vast te stellen de Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid; Gelet op: hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; de Wet Nationale Ombudsman

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtbehandeling 2014

Jaarverslag Klachtbehandeling 2014 Jaarverslag Klachtbehandeling 2014 Klachtencoördinator BsGW Mei 2015 Wie niet tevreden is over de publieke dienstverlening door BsGW kan een klacht indienen. BsGW krijgt als organisatie snel signalen als

Nadere informatie

Olst-Wijhe, januari 2015 doc. nr.: Klachtenrapportage 2014 gemeente Olst-Wijhe

Olst-Wijhe, januari 2015 doc. nr.: Klachtenrapportage 2014 gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, januari 2015 doc. nr.: 15.010070 Klachtenrapportage 2014 gemeente Olst-Wijhe 1. Inleiding De Klachtenregeling is een door de gemeenteraad vastgestelde regeling. De regeling is gebaseerd op

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenbehandeling

Jaarverslag klachtenbehandeling Jaarverslag klachtenbehandeling Burgers hebben het recht op een optimale service! De gemeente Wijchen doet er alles aan om haar dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Binnen de gemeentelijke

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 september 2005 Rapportnummer: 2005/266

Rapport. Datum: 15 september 2005 Rapportnummer: 2005/266 Rapport Datum: 15 september 2005 Rapportnummer: 2005/266 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg medio mei 2005 zijn klacht van 7 januari 2005 nog niet had afgedaan. Beoordeling 1. Verzoeker

Nadere informatie

de publiekrechtelijke beroepsorganisatie als bedoeld in artikel 17, eerste lid van de Advocatenwet;

de publiekrechtelijke beroepsorganisatie als bedoeld in artikel 17, eerste lid van de Advocatenwet; Klachtenregeling van de Nederlandse Orde van Advocaten(1) Iedereen die een klacht heeft over een gedraging van (personen, werkzaam bij) een bestuursorgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten kan deze

Nadere informatie

Klachtenregeling van het Centraal bureau voor de statistiek voor klachten van externen

Klachtenregeling van het Centraal bureau voor de statistiek voor klachten van externen Klachtenregeling van het Centraal bureau voor de statistiek voor klachten van externen De Directeur-Generaal van de statistiek; Gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Hoofdstuk

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens

Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens November 2012 Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens 1 Doelstelling van klachtrecht Het College voor de Rechten van de Mens vindt het

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

PROTOCOL KLACHTEN GEMEENTE GRONINGEN 2015

PROTOCOL KLACHTEN GEMEENTE GRONINGEN 2015 PROTOCOL KLACHTEN GEMEENTE GRONINGEN 2015 In titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is geregeld dat eenieder het recht heeft om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid

Nadere informatie

ArboVarea Postbus HC Zwaag Klachtenreglement

ArboVarea Postbus HC Zwaag Klachtenreglement ArboVarea Postbus 4137 1620 HC Zwaag 0229 27 39 53 06 10 67 10 53 info@arbovarea.nl www.arbovarea.nl Klachtenreglement Inleiding Als een opdrachtgever, een cliënt van ArboVarea of een werkgever waar een

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeente Schiedam

Klachtenregeling gemeente Schiedam Klachtenregeling gemeente Schiedam HOOFDSTUK 1 BEGRIPS- EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. klacht: een uiting van ongenoegen over de wijze

Nadere informatie

RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG

RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG KLACHTENREGLEMENT VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN DEN HAAG Iedereen die een klacht heeft over een gedraging van (personen, werkzaam bij) een bestuursorgaan

Nadere informatie

Referentie: 2014022651. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

Referentie: 2014022651. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, Referentie: 2014022651 Klachtenregeling Zorginstituut Nederland De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, gelet op artikel 9:2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15 van het Bestuursreglement

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/303

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/303 Rapport Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/303 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de ambtelijk voorzitter van het Dorpsplatform Sint Pancras en Koedijk niet heeft ingegrepen toen tijdens de

Nadere informatie

*15-0008390* 15-0008390

*15-0008390* 15-0008390 *15-0008390* 15-0008390 ESO.00013329WDstrt Interne Klachtenregeling Horst aan de Maas 1.1. Algemeen Burgers kunnen over een groot aantal zaken bij de gemeentelijke overheid een klacht indienen wanneer

Nadere informatie

Klachtenregeling Kifid

Klachtenregeling Kifid Klachtenregeling Kifid 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Klacht: Een klacht in de zin van deze regeling is iedere op schrift gestelde uiting van ontevredenheid met betrekking tot een

Nadere informatie

gelet op de instemming van de Ondernemingsraad op 12 november 2014;

gelet op de instemming van de Ondernemingsraad op 12 november 2014; KLACHTENREGELING GGD IJSSELLAND Het Algemeen Bestuur van GGD IJsselland, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 23 oktober 2014, gelet op de instemming van de Ondernemingsraad op 12 november

Nadere informatie

1.2 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.2 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen Het klachtenreglement geeft de klager een middel iets te ondernemen tegen de bejegening, doen of nalaten van de SALUDE GROEP BV of één van haar medewerkers. Een

Nadere informatie

Visitatieprogramma huisartsen

Visitatieprogramma huisartsen Visitatieprogramma huisartsen Klachtenreglement Visitatie Bureau Visitatie Huisartsen 1 november 2015 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Klacht Een klacht is: een schriftelijke uiting van ongenoegen over de geboden

Nadere informatie

Olst-Wijhe, januari 2012 doc. nr.: Klachtenrapportage 2011 gemeente Olst-Wijhe

Olst-Wijhe, januari 2012 doc. nr.: Klachtenrapportage 2011 gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, januari 2012 doc. nr.: 12.005683 Klachtenrapportage 2011 gemeente Olst-Wijhe INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Overzicht klachten 4 3. Analyse 6 3.1 Aard van de klachten 3.2 Oordeel over de klachten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over de wijze waarop b. een gemeentelijk bestuursorgaan

Nadere informatie

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Meerssen;

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Meerssen; Behoort bij raadsvoorstel 16-burgemeester-10 Verordening klachtbehandeling bij de gemeente Meerssen 2016. De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van

Nadere informatie

Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Vervoerscentrale Stedendriehoek, PlusOV januari 2017

Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Vervoerscentrale Stedendriehoek, PlusOV januari 2017 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Vervoerscentrale Stedendriehoek, PlusOV januari 2017 Pagina 1 van 5 Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Vervoerscentrale Stedendriehoek wenst ten

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Klachten RvA

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Klachten RvA Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Klachten RvA Document code: RvA-BR008-NL Versie 2, 31-7-2014 Rv A-beleidsregels beschrijv en de Rv A regels en het beleid op specif ieke onderwerpen. Een actuele

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 Rapport Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Limburg-Zuid zijn meldingen van geluidsoverlast vanaf 22 oktober 2009 tot heden, welke

Nadere informatie

K L A C H T E N P R O C E D U R E

K L A C H T E N P R O C E D U R E K L A C H T E N P R O C E D U R E NovaMatch Loopbaanadviseurs, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door P.R. Hallink, overwegende dat het wenselijk is dat er een regeling is die een behoorlijke behandeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 KLACHTENAFHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

JAARVERSLAG 2014 KLACHTENAFHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER JAARVERSLAG 2014 KLACHTENAFHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER No. 300638 Inleiding/voorwoord De gemeente Noordoostpolder is in sommige opzichten te vergelijken met een normaal bedrijf. De gemeente levert

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Middelburg. Nr. 77371 15 juni 2016 VERORDENING BEHANDELING KLACHTEN De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Klachtenreglement De Landelijke Expertisebalie BV

Klachtenreglement De Landelijke Expertisebalie BV blad 1 Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen Klachtenreglement De Landelijke Expertisebalie BV Het klachtenreglement geeft de klager een middel iets te ondernemen tegen de bejegening, doen of nalaten

Nadere informatie

Volgschema klachtenprocedure Gemeente Peel en Maas

Volgschema klachtenprocedure Gemeente Peel en Maas 1.Ontvangst schriftelijke klacht 2. Postkamer 3. Secretariaat bezwaarschriften - commissie 4. Teammanager Betreffende medewerker Volgschema klachtenprocedure Gemeente Peel en Maas 10.Uitzondering behandelingsplicht?

Nadere informatie

[Typ hier] [Typ hier] [Typ hier]

[Typ hier] [Typ hier] [Typ hier] ACTIVITEIT/PROCESSTAP ROL BESCHRIJVING REGISTRATIE Algemene informatie Procesdoel Gemeente Het doel van de klachtenprocedure is het tijdig en juist afhandelen Doel van klachten, en waar mogelijk voorkomen

Nadere informatie

Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA

Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA L. Rodenburg handelend onder de handelsnamen MF-ondernemerspunt RBA en Rodenburg BedrijfsAdvies hierna te noemen RBA; overwegende dat het wenselijk is dat er

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2015

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2015 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2015 Maart 2016 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Anoniem overzicht klachten interne

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van mevrouw S. te Rotterdam over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Werk en Inkomen Dossiernummer: 2014.933 Datum:

Nadere informatie

Klachtenprotocol Educatie en Inburgering

Klachtenprotocol Educatie en Inburgering Klachtenprotocol Educatie en Inburgering Oktober 2015 De gemeente Amsterdam werkt met een groot aantal partijen via de uitvoering van inburgeringsactiviteiten en het beleidsprogramma Educatie Werkt! aan

Nadere informatie

Klachtenregeling Veiligheidsregio Hollands Midden

Klachtenregeling Veiligheidsregio Hollands Midden A.7 Bijlage 1 Klachtenregeling 1 Versiebeheer: DATUM VERSIE DOCUMENT STATUS 20110308 0.1 Klachtenregeling concept 20110322 0.2 Klachtenregeling concept 20110426 0.2 Klachtenregeling concept 20110509 0.2

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2015

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2015 Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Overzicht ingediende klachten... 4 3. Formeel behandelde klachten... 5 4. Klachten ingediend bij de Nationale ombudsman...

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Ontevreden? Vertel het ons

Huurdersinformatie. Ontevreden? Vertel het ons 1 Huurdersinformatie Ontevreden? Vertel het ons Klacht of compliment? Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Of heeft u een suggestie ter verbetering van onze dienstverlening? Wij horen het graag

Nadere informatie

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita & Overige Vasculaire Malformaties KLACHTENREGELING

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita & Overige Vasculaire Malformaties KLACHTENREGELING Inleiding CMTC-OVM doet haar uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

De compliance officer is belast met het algehele toezicht op de uitvoering van de klachtenregeling en wel ten behoeve van:

De compliance officer is belast met het algehele toezicht op de uitvoering van de klachtenregeling en wel ten behoeve van: Klachtenregeling Definitie Een schriftelijke uiting van ongenoegen over een gedraging van een vennoot of medewerker van onze accountantsorganisatie, dan wel van een persoon die werkzaam is bij een kantoor

Nadere informatie

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 Klachtenreglement CIZ 2015 Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING Rechtbank Overijssel. datum 19 januari 2016 auteur I.A. de Vries

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING Rechtbank Overijssel. datum 19 januari 2016 auteur I.A. de Vries JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 Rechtbank Overijssel datum 19 januari 2016 auteur I.A. de Vries Rechtbank Overijssel pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Achtergrond 3 1.1 Inleiding 3 1.2 De klachtenregeling

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de gemeenschappelijke regeling ODRN

gelet op het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de gemeenschappelijke regeling ODRN Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, gelet op het bepaalde in hoofdstuk 9 Awb gelet op het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de gemeenschappelijke regeling ODRN Besluit vast te stellen

Nadere informatie

TOELICHTING KLACHTENREGELING STADSDEEL NIEUW-WEST 2010

TOELICHTING KLACHTENREGELING STADSDEEL NIEUW-WEST 2010 TOELICHTING KLACHTENREGELING STADSDEEL NIEUW-WEST 2010 Algemeen In hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het externe klachtrecht geregeld, waarbij burgers het recht hebben om te klagen

Nadere informatie

Klachtenbehandeling, procedure

Klachtenbehandeling, procedure Klachtenbehandeling, procedure Dit document bevat de regeling voor de behandeling van klachten over een gedraging van het LUMC of van voor haar werkzame personen jegens een cliënt. Hiermee wordt voldaan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER Inleiding/voorwoord De gemeente Noordoostpolder biedt een breed scala aan producten en diensten aan. Denk hierbij aan vergunningen, paspoorten,

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Klachtenreglement UWV 2009

Klachtenreglement UWV 2009 Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.2.30 Klachtenreglement UWV 2009 tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2008, nr. 241, d.d. 11.12.2008 datum inwerkingtreding 1.1.2009 verwijzingen meer informatie

Nadere informatie

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt: Interne klachtenregeling gemeente het Bildt Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt; - gelet op de bepalingen van Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT PERCURIS

KLACHTEN REGLEMENT PERCURIS KLACHTEN REGLEMENT PERCURIS Inleiding Als een opdrachtgever, een cliënt van Percuris of een werkgever waar een cliënt een nieuw dienstverband is aangegaan, het niet eens is met de wijze waarop hij/zij

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEDRAGINGEN Gemeente Bernheze

JAARVERSLAG KLACHTEN GEDRAGINGEN Gemeente Bernheze JAARVERSLAG KLACHTEN GEDRAGINGEN 01 Gemeente Bernheze Klachtencoördinator Marion van Kemenade Juni 017 1 SAMENVATTING De gemeente Bernheze heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan en probeert haar

Nadere informatie

Gastouderopvang, dát gun je toch íeder kind!

Gastouderopvang, dát gun je toch íeder kind! Gastouderbureau Barbamama Voor u ligt de regeling van Gastouderbureau Barbamama om klachten over de opvang van uw kind en over de dienstverlening van het gastouderbureau die daarmee verband houden, aan

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR),

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), gelet op het bepaalde in hoofdstuk 9 Awb gelet op het bepaalde in artikel 23 van de MGR Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Klachtenregeling GGD Flevoland

Klachtenregeling GGD Flevoland Het bestuur van GGD Flevoland, overwegende dat de klachtenregeling dient te voldoen aan de eisen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en dat

Nadere informatie

De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen),

De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen), Klachtenregeling Preambule De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen), gevestigd te Amstelveen (handelsregister KvK 58763678) overwegende dat het wenselijk is dat

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Losser. Datum: 15 augustus Rapportnummer: 2011/246

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Losser. Datum: 15 augustus Rapportnummer: 2011/246 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Losser. Datum: 15 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/246 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Losser hem naar

Nadere informatie

Klachtenregeling. Politieacademie. In deze brochure is de klachtenregeling van de Politieacademie opgenomen.

Klachtenregeling. Politieacademie. In deze brochure is de klachtenregeling van de Politieacademie opgenomen. Klachtenregeling Politieacademie In deze brochure is de klachtenregeling van de Politieacademie opgenomen. 2 Klachtenregeling Politieacademie Klachtenregeling Politieacademie Het College van Bestuur van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING WETTERSKIP FRYSLAN. b. bestuursorgaan: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de dijkgraaf van het waterschap;

KLACHTENREGELING WETTERSKIP FRYSLAN. b. bestuursorgaan: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de dijkgraaf van het waterschap; KLACHTENREGELING WETTERSKIP FRYSLAN Begripsomschrijving Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Awb: Algemene wet bestuursrecht; b. bestuursorgaan: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur,

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO Preambule Het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO) heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het

Nadere informatie

Klachtenregeling Kindercath

Klachtenregeling Kindercath Klachtenregeling Kindercath Zilkerbinnenweg 72 A 2191 AE De Zilk 0252-528 658 info@kindercath.nl www.kindercath.nl Kamer van Koophandel Amsterdam 34085729 Landelijk Register Kinderopvang 213457398 Wat

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia

Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia KLACHTENREGELING Indien u niet tevreden bent, kunt u gebruik maken van ons klachtenreglement. Elke klacht wordt uiterst serieus behandeld en verbeterpunten

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland

Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland datum 9 april 2013 auteur Gerechtsbestuur Noord-Holland Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Klachtrecht 3 3 Klaagschrift

Nadere informatie

KLACHTENREGELING PROMEN

KLACHTENREGELING PROMEN KLACHTENREGELING PROMEN Klachtenregeling, van toepassing zijnde op klachten over de behandeling door Promen Holding B.V. van haar Cliënten. Artikel 1 Definities Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt,

Nadere informatie

Informatie over. indienen van een klacht

Informatie over. indienen van een klacht Informatie over indienen van een klacht Iedere klacht is gratis advies Bestuur en medewerkers van de gemeente Boekel hechten veel waarde aan goede dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie