Werving en selectieprocedure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werving en selectieprocedure"

Transcriptie

1 Werving en selectieprocedure Borging. Implementatie m.i.v. 26 februari 2001 Opgenomen in kwaliteitshandboek Basisdocument opgeslagen in: 1. P&O/ algemeen / notities/ (werkdocument) 2. KWALITEITSHANDBOEK (vastgesteld beleid). Specifiek bijbehorende instrumenten opgeslagen in: Niet van toepassing Versie 26 februari 2001 Proceseigenaar Hoofd P&O Pagina 1 / 9

2 Werving en selectieprocedure. Algemeen. Voor te vervullen functies geldt dat in eerste instantie via een interne procedure gezocht wordt naar een kandidaat. Ook indien er geen sprake is van een vacature volgens de onderstaande definitie. Uitzondering: Medewerkers die op invalbasis op stedelijk niveau zullen worden ingezet, mogen zodra hiervoor een vacature ontstaat extern geworven worden (zie invalbeheer). Deze bevoegdheid geldt dus uitsluitend voor het hoofd planbureau. Interne kandidaten worden alleen aangenomen bij gebleken geschiktheid. Ook als er maar één interne kandidaat is, is de functie dus niet gegarandeerd. Definitie vacature. Van een vacature is sprake indien: Vooraf bekend is dat de functie voor een half jaar of langer vervuld kan worden, en/of De functie (nog) niet behoort tot de vastgestelde functie- en taakomschrijving. Indien een leidinggevende vast stelt dat er sprake is van een vacature zoals hierboven beschreven, bepaalt de leidinggevende vervolgens of de vacature opgevuld dient te worden. Uitzondering: Indien de vacante functie die van groepsleidster is, dient de betreffende vacante functie door de leidinggevende eerst voorgelegd worden aan de medewerksters van de eigen locatie. De leidinggevende gaat na of een medewerker van het vast personeel behoefte heeft aan overplaatsing (binnen de locatie) of dat een medewerker van het vast personeel uitbreiding van uren wil hebben. Tot medewerkers van vast personeel behoren ook de groepsleidsters die op basis van een kwartaalovereenkomst deel uit maken van het invalbestand van de eigen locatie. De leidinggevende bepaalt of een medewerker van de eigen locatie de vacante functie zal gaan vervullen. Pas indien duidelijk is dat de functie niet op deze wijze vervuld zal gaan worden moet de leidinggevende de vacature aan P&O doorgeven. Wanneer dit het geval is meldt de leidinggevende de vacature bij de afdeling P&O. Vacaturemelding De leidinggevende meldt de vacature telefonisch bij P&O. P&O vult tijdens telefonisch onderhoud een vacaturemeldingsformulier in t.b.v., het selecteren van geschikte plaatsings - en/of mobiliteitskandidaten (zie verder). Het formulier wordt door P&O gearchiveerd in de map Vacaturemeldingen. Voorrangslijst De gemelde vacature wordt in de navolgende volgorde, door de afdeling P&O, voorgelegd aan enkele categorieën medewerkers, te weten: 1. Plaatsingskandidaten (zie Rubriek 9; procedure omtrent plaatsingskandidaten). 2. Mobiliteitskandidaten (zie Rubriek 9; procedure omtrent mobiliteitskandidaten). Sollicitatiecommissie Indien een vacature niet vanuit de plaatsings- of mobiliteitslijst vervuld kan worden geeft P&O dit door aan de leidinggevende. De leidinggevende vormt vervolgens een sollicitatiecommissie (zie Rubriek 9; samenstelling sollicitatiecommissie per functie). De leidinggevende treedt binnen de sollicitatiecommissie op als voorzitter (zie Rubriek 9; taken en verantwoordelijkheden voorzitter sollicitatiecommissie). Uitzondering: Wanneer er geschikte mobiliteitskandidaten zijn wordt dit door P&O doorgegeven aan de leidinggevende. De leidinggevende neemt contact op met de kandidaten en vormt een sollicitatiecommissie (zie Rubriek 9; procedure omtrent mobiliteitskandidaten). Procedure interne werving en selectie 1. De schriftelijke (interne) vacaturemelding wordt, aan de hand van de taak- en functie-omschrijving, opgesteld en verspreid (alle locaties en afdelingen) door de voorzitter van de sollicitatiecommissie. Versie 26 februari 2001 Proceseigenaar Hoofd P&O Pagina 2 / 9

3 Tevens stelt de sollicitatiecommissie een tijdsplanning op, met daarin: sluitingsdatum, datum brievenselectie, datum sollicitatiegesprekken, etc. 2. Medewerkers dienen schriftelijk te reageren. Reacties dienen gericht te worden aan de voorzitter van de sollicitatiecommissie. 3. De sollicitatiecommissie bepaalt naar aanleiding van de brievenselectie welke kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek. 4. Kandidaten die niet uitgenodigd worden ontvangen een (gemotiveerde) schriftelijke afwijzing van de sollicitatiecommissie. 5. De sollicitatiecommissie voert de sollicitatiegesprekken met de kandidaten en bepaalt of er een geschikte kandidaat bij zit. Eventueel kan de sollicitatiecommissie besluiten tot een test, het in de praktijk laten meedraaien van de kandidaat of een tweede sollicitatiegesprek. 6. Indien de sollicitatiecommissie één van de kandidaten geschikt acht zal zij deze ter aanstelling voordragen aan de directeur (zie procedure aanstelling). Kandidaten die na het sollicitatiegesprek door de sollicitatiecommissie afgewezen worden ontvangen een gemotiveerde afwijzingsbrief. 7. Indien de sollicitatiecommissie ofwel geen (interne) reacties ontvangt ofwel geen van de kandidaten geschikt acht zal de externe wervingsprocedure gestart worden. Procedure externe werving en selectie Indien uit de interne werving en selectie geen geschikte kandidaten zijn voortgekomen zal de externe werving(en selectie)procedure starten. De wijze waarop extern wordt geworven wordt per geval door het hoofd P&O, na overleg met de voorzitter van de sollicitatiecommissie, bepaald. Tevens stellen het hoofd P&O en de voorzitter van de sollicitatiecommissie de advertentietekst op. De sollicitatiecommissie stelt een tijdsplanning op, met daarin: sluitings-datum, datum brievenselectie, datum sollicitatiegesprekken, etc. Bijzonderheden voor externe werving/minderheidsgroeperingen. Indien uit de managementinformatie blijkt dat de streefcijfers m.b.t. de vertegenwoordiging van bepaalde categorieën medewerkers onder het personeel niet behaald worden, zullen kandidaten uit deze categorieën bij gelijke geschiktheid voorrang genieten op overige kandidaten. Indien deze voorrangspositie voor bepaalde categorieën medewerkers nodig is, zal dit worden vastgesteld door de bestuursgroep en kenbaar worden gemaakt in de organisatie. Signalering, rapportage en uitvoering ligt bij P&O. Zie; Multicultureel personeelsbeleid en Doorstroombeleid.. Externe werving wordt door P&O verzorgd en gecoördineerd. P&O stelt vast of er geschikte kandidaten zitten in de map open sollicitaties, indi en dit het geval is worden deze door P&O uitgenodigd te reageren. 1. Kandidaten dienen schriftelijk te reageren. Reacties dienen gericht te worden aan de voorzitter van de sollicitatiecommissie. 2. De sollicitatiecommissie bepaalt naar aanleiding van de brievenselectie welke kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek. 3. Kandidaten die niet uitgenodigd worden ontvangen een (gemotiveerde) schriftelijke afwijzing van de sollicitatiecommissie. 4. De sollicitatiecommissie voert de sollicitatiegesprekken met de kandidaten en bepaalt of er een geschikte kandidaat bij zit. Eventueel kan de sollicitatiecommissie besluiten tot een test, het in de praktijk laten meedraaien van de kandidaat of een tweede sollicitatiegesprek. 5. Indien de sollicitatiecommissie één van de kandidaten geschikt acht zal zij deze ter aanstelling voordragen aan de directeur (zie procedure aanstelling). Kandidaten die na het sollicitatiegesprek door de sollicitatiecommissie afgewezen worden ontvangen een gemotiveerde afwijzingsbrief. Procedures voor aanstelling en wijziging van overeenkomst. Voor de aanstellingsbevoegdheid en de aanstellingscriteria: zie 5.1.c loopbaanbeleid. Wijziging van overeenkomst voor interne kandidaten. Versie 26 februari 2001 Proceseigenaar Hoofd P&O Pagina 3 / 9

4 1. De ontvangende leidinggevende verzorgt een melding aan P&O dat de overeen-komst wijzigt (en/of wijziging van geregistreerde gegevens). 2. Zij dient daarvoor gebruik te maken van formulier melding wijziging in arbeids -overeenkomst (zie formulierenboek). 3. P&O verzorgt de wijziging van de overeenkomst. 4. De opgemaakte overeenkomst wordt ondertekend door de daartoe bevoegde functionaris* van de SKSG in tweevoud verzonden naar de ontvangende leidinggevende. 5. De leidinggevende bespreekt de wijziging van overeenkomst met de medewerker. 6. Indien de vermelde gegevens voor akkoord worden bevonden, retourneert de leiding-gevende een door de medewerker ondertekende overeenkomst naar P&O. 7. P&O archiveert de wijziging in het centrale personeelsdossier. Indien de overeenkomst bij bespreking niet akkoord wordt bevonden neemt de leidinggevende conta ct op met P&O om de gewenste veranderingen te bespreken. Aangaande arbeidsvoorwaarden beslist het HP&O (na overleg met leidinggevende en/of medewerker) over hetgeen in de overeenkomst kan worden opgenomen. HP&O volgt daarbij de bepalingen van de CAO. Een eventueel herziene overeenkomst wordt opnieuw toegezonden naar de leidinggevende (terug naar 6). P&O verzorgt tevens een wijziging van geregistreerde gegevens -indien van toepassingm.b.t.:salarisadministratie, Cadans, Arbo-dienst, Quadraat. Aanstelling van indiensttredende medewerkers (externe kandidaten). 1. De leidinggevende neemt telefonisch contact op met de kandidaat en maakt een afspraak voor het aanstellingsgesprek. 2. De leidinggevende verzorgt dat alle benodigde formulieren en bescheiden voorafgaand aan het aanstellingsgesprek ofwel verstuurd dan wel verstrekt worden aan de kandidaat. 3. De leidinggevende vult, tijdens het aanstellingsgesprek, op het indiensttreding-formulier (zie formulierenboek) de gegevens in betreffende arbeidsduur, datum aanvang dienstverband, duur van de aanstelling, gewenste inschaling. 4. De aan te stellen medewerker vult, tijdens/na het aanstellingsgesprek, alle benodigde formulieren voor indiensttreding en levert deze samen met alle overige benodigde documenten in bij de leidinggevende, bij wie zij in dienst zal treden. 5. De leidinggevende controleert alle formulieren en gegevens op volledigheid en verzendt het indiensttredingformulier en alle benodigde bescheiden naar P&O. 6. P&O controleert nogmaals of alle benodigde bescheiden voor indiensttreding aanwezig zijn (bij onvolledigheid neemt zij contact op met de leidinggevende). 7. P&O maakt de arbeidsovereenkomst op nadat alle benodigde gegevens en bescheiden aanwezig zijn.. 8. De opgemaakte overeenkomst wordt ondertekend door de daartoe bevoegde functionaris van de SKSG in tweevoud verzonden naar de ontvangende leidinggevende. 9. De leidinggevende bespreekt de arbeidsovereenkomst met de aan te stellen medewerker. 10. Indien de vermelde gegevens voor akkoord worden bevonden, retourneert de leidi nggevende een door de medewerker ondertekende arbeidsovereenkomst naar P&O. 11. P&O archiveert de ondertekende arbeidsovereenkomst, kopie relevante diploma s, verklaring omtrent gedrag, kopie ID-bewijs, in het centrale personeelsdossier. 12. P&O archiveert de verklaring m.b.t. de wet SAMEN in een aparte map. Indien de overeenkomst bij bespreking niet akkoord wordt bevonden neemt de leidinggevende contact op met P&O om de gewenste veranderingen te bespreken. Aangaande arbeidsvoorwaarden beslist het HP&O (na overleg met leidinggevende en/of medewerker) over hetgeen in de overeenkomst kan worden opgenomen. HP&O volgt daarbij de bepalingen van de CAO. Een eventueel herziene arbeidsovereenkomst wordt opnieuw toegezonden naar de leidinggevende. P&O verzorgt tevens de registratie van gegevens m.b.t.:salarisadministratie, Cadans, Arbo-dienst, Quadraat, ziekenfondverzekering. Versie 26 februari 2001 Proceseigenaar Hoofd P&O Pagina 4 / 9

5 Open sollicitaties Open sollicitaties worden door P&O een half jaar in portefeuille gehouden. In geval van een externe wervingsprocedure wordt de map open sollicitaties door P&O gescreend op geschikte kandidaten. Indien er geschikte kandidaten zijn worden deze door P&O uitgenodigd te reageren. Eens per 6 maanden wordt de map open sollicitaties door P&O opgeschoond. Open sollicitaties worden vervolgens vernietigd. Introductie Na de aanstelling volgt de introductie, zie 5.4 inwerk- en introductieprogramma. Procedure omtrent plaatsingskandidaten. Melding plaatsingskandidaat door HKO of directeur. 1. P&O ontvangt van HKO en/of directeur een melding dat een kandidaat geplaatst dient te worden. 2. P&O verzorgt een schriftelijke melding van de plaatsingsstatus aan de betreffende medewerker en neemt de medewerker op in overzicht van te plaatsen medewerkers. Vacaturemelding. 3. Na ontvangst van een vacaturemelding gaat P&O na of er op dat moment medewerkers zijn, die geplaatst moeten worden. 4. Indien aanwezig gaat P&O na of de te plaatsen medewerker de vacante functie kan vervullen a.d.h.v. de functieomschrijving en gegevens vacaturemelding. 5. De leidinggevende krijgt binnen twee werkdagen na ontvangst van de vacaturemeldingtelefonisch bericht van P&O of er wel of geen geschikte plaatsingskandidaten aanwezig zijn Indien geen plaatsingskandidaten: door naar procedure bijlage 2, plaatsing van mobiliteitslijstkandidaten na vacaturemelding..nb. Gedurende de plaatsingsprocedure wordt er geen sollicitatiecommissie gevormd. Kennismakingsgesprek. 6. Indien wel een geschikte plaatsingskandidaat aanwezig is, zal een kennismakingsgesprek* plaatsvinden tussen medewerker en leidinggevende. Op verzoek van medewerker en/of leidinggevende kan P&O hierbij aanwezig zijn. 7. P&O informeert de betreffende medewerker uiterlijk 5 werkdagen voor datum gesprek- schriftelijk over tijdstip en doel van het kennismakingsgesprek. De leidinggevende ontvangt een afschrift. Archivering in centrale P-dossier. 8. De leidinggevende voert kennismakingsgesprek. Indien bezwaar wegens zwaarwegende argumenten door naar stap 9. Indien geen bezwaar, door naar stap 12. Bezwaar leidinggevende/zwaarwegende argumenten. 9. Indien de betreffende leidinggevende zwaarwegende argumenten heeft om de plaatsing niet door te laten gaan, dient zij dit uiterlijk binnen twee werkdagen na het kennismakingsgesprek aan HKO of directeur gemotiveerd kenbaar te maken (mondeling of schriftelijk). Tevens informeert de leidinggevende P&O (ter info) dat zij bezwaar heeft aangetekend. 10. HKO of directeur besluit, binnen een week na het onderhoud met de leidinggevende, of de plaatsing wel of niet doorgaat en stelt zowel P&O als de betreffende leiding-gevende hiervan mondeling op de hoogte. 11. Indien de plaatsing niet doorgaat neemt P&O binnen twee werkdagen na ontvangst van het HKO/directie-besluit, contact op met de betrokken medewerker. En draagt binnen een week na ontvangstmelding door HKO/directie-besluit, zorg voor een gemotiveerde schriftelijke bevestiging aan de medewerker. Archivering in centrale P-dossier Geen bezwaar. Versie 26 februari 2001 Proceseigenaar Hoofd P&O Pagina 5 / 9

6 12. Indien geen bezwaar (of na besluit HKO/directeur dat de plaatsing door dient te gaan) neemt de leidinggevende contact op met de medewerker om afspraken te maken omtrent aanvang werkzaamheden en licht P&O telefonisch in over de gemaakte afspraken. 13. De ontvangende leidinggevende verzorgt de overdracht van het decentrale personeelsdossier. 14. P&O verzorgt een schriftelijke bevestiging aan medewerker over datum aanvang werkzaamheden en eventuele bijzondere afspraken. De leidinggevende ontvangt een afschrift. Archivering in centrale P-dossier 15. P&O verwijdert gegevens medewerker uit plaatsingsoverzicht. Procedure omtrent mobiliteitslijst. Minimale voorwaarden om op de mobiliteitslijst geplaatst te worden. 1. Een dienstverband voor onbepaalde tijd. 2. Minimaal twee jaar werkzaam in de huidige functie. Procedure aanvraag voor plaatsing op mobiliteitslijst: 1. De medewerker verzoekt om een intake gesprek bij haar leidinggevende. 2. De leidinggevende toetst of de aanvrager aan de minimale criteria voldoet. 3. Indien de aanvrager voldoet aan de criteria nodigt zij de medewerker uit voor een intakegesprek. 4. Indien de aanvrager niet voldoet aan de criteria wijst de leidinggevende met opgave van reden het verzoek af. 5. Tijdens het intake gesprek zal door de leidinggevende geïnventariseerd worden wat de mobiliteitswensen van de medewerker zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het formulier Mobiliteitslijstmelding (zie formulierenboek). 6. De leidinggevende verzendt binnen een week het formulier voorzien van gemotiveerd advies aan de afdeling P&O. 7. De afdeling P&O verzorgt de plaatsing op de mobiliteitslijst. 8. Eventueel neemt P&O voorafgaande aan deze plaatsing contact op met medewerker en/of leidinggevende voor een nadere toelichting. 9. Op verzoek van de medewerker verschaft P&O aan de medewerker een overzicht van de geregistreerde gegevens Procedure plaatsing van mobiliteitslijstkandidaten na vacaturemelding. Een vacature wordt gemeld bij P&O (Zie Werving & selectieprocedure). 1. Indien de vacature niet vervuld is door een plaatsingskandidaat zal de afdeling P&O nagaan of mobiliteitskandidaten in aanmerking komen voor de functie a.d.h.v. de functieomschrijving en gegevens van de vacaturemelding. 2. Indien deze aanwezig zijn zal de afdeling P&O de gegevens van de betreffende medewerkers doorgeven aan de betreffende leidinggevende. 3. De leidinggevende dient contact met deze kandidaten op te nemen en verstrekt informatie omtrent de vacature, wijze van solliciteren m.v.v. sluitingsdatum Leidinggevende vormt sollicitatiecommissie. 5. Indien de benaderde werknemers interesse hebben dienen zij dat schriftelijk kenbaar te maken aan de sollicitatiecommissie. 6. De sollicitatiecommissie kan aan de hand van de verstrekte gegevens in de sollicitatiebrief besluiten om een kandidaat ongeschikt te bevinden en niet uit te nodigen. De voorzitter van de ci. geeft deze informatie telefonisch door aan P&O (ter registratie en mogelijke herziening van de in de mobiliteitslijst opgenomen gegevens) 7. De kandidaten worden telefonisch of schriftelijk uitgenodigd of schriftelijk afgewezen door de sollicitatiecommissie. Zie : Werving en selectieprocedure. 8. De sollicitatiecommissie voert gesprekken. 1 Na overleg kan de afdeling P&O deze taak overnemen. Versie 26 februari 2001 Proceseigenaar Hoofd P&O Pagina 6 / 9

7 9. Een ongeschiktbevinding naar aanleiding van het sollicitatiegesprek, wordt door de voorzitter van de ci. binnen 7 dagen na het gesprek gemotiveerd gemeld bij P&O. P&O verwerkt de gegevens in de mobiliteitslijst. 10. Naar aanleiding van het gesprek afgewezen kandidaten ontvangen van de voorzitter van de ci. binnen 7 dagen na het laatste gesprek een gemotiveerde schriftelijke afwijzing. 11. De leidinggevende verzorgt afspraken met de aan te stellen medewerker over aanvang werkzaamheden. 12. De leidinggevende geeft telefonisch aan P&O door welke medewerker is aangesteld; P&O verzorgt aanpassing in het mobiliteitsbestand.(nb. Aparte melding van locatiewisseling en eventuele wijziging arbeidsvoorwaarden via formulier wijziging arbeidsovereenkomst). 13. De ontvangende leidinggevende verzorgt de overdracht van het decentrale personeelsdossier. Wanneer een mobiliteitskandidaat wordt aangenomen dan zal hij/zij voor deze functie eerst een contract van één jaar krijgen, tenzij leidinggevende en medewerker anders overeenkomen. Wanneer dit contract niet omgezet wordt in een contract voor onbepaalde tijd dan zal hij/zij haar oude contract terug krijgen. Samenstelling sollicitatiecommissies per functie Groepsleidster en inval-groepsleidster uitsluitend werkzaam voor een bepaalde locatie: locatiemanager van de locatie waar de vacature bestaat een groepsleidster van het team waar de vacature bestaat een lid van de oudercommissie. De locatiemanager is voorzitter van de sollicitatiecommissie. De locatiemanager beslist of de kandidaat wordt voorgedragen voor aanstelling. De overige leden adviseren de locatiemanager. Inval-groepsleidster ( indien niet uitsluitend werkzaam voor een bepaalde locatie) het hoofd planbureau een bureaumedewerker planbureau. Het hoofd planbureau is voorzitter van de sollicitatiecommissie. Het hoofd planbureau beslist of de kandidaat wordt voorgedragen voor aanstelling. De overige leden adviseren de locatiemanager. Groepshulp: Coördinator groepshulpen. een groepsleidster. De coördinator is voorzitter van de sollicitatiecommissie. De locatiemanager beslist of de kandidaat wordt voorgedragen voor aanstelling. De overige leden adviseren de locatiemanager. Locatiemanager (externe kandidaat): - hoofd kinderopvang - locatiemanager van een andere locatie dan die waarvoor de vacature bestaat - een groepsleidster van de locatie waar de vacature bestaat - hoofd P&O - een lid van de oudercommissie. Het hoofd kinderopvang is voorzitter van de sollicitatiecommissie. Het hoofd kinderopvang beslist of de kandidaat wordt voorgedragen voor aanstelling. De overige leden adviseren de HKO. Versie 26 februari 2001 Proceseigenaar Hoofd P&O Pagina 7 / 9

8 Locatiemanager (interne kandidaat): - hoofd kinderopvang - een groepsleidster van de locatie waar de vacature bestaat - hoofd P&O - een lid van de oudercommissie. Het hoofd kinderopvang is voorzitter van de sollicitatiecommissie. Het hoofd kinderopvang beslist of de kandidaat wordt voorgedragen voor aanstelling. De overige leden adviseren de HKO. Uitvoerende medewerkers van het Centraal Bureau: het betreffende afdelingshoofd een medewerker van de afdeling waar de vacature bestaat Het afdelingshoofd is voorzitter van de sollicitatiecommissie. Het afdelingshoofd beslist of de kandidaat wordt voorgedragen voor aanstelling. Overige leden adviseren het afdelingshoofd. Medewerkers direct ressorterend onder de directie: Samenstelling commissie wordt per situatie vastgesteld door de directeur. Directeur is voorzitter van eventuele commissie. Directeur beslist of de kandidaat wordt aangesteld. Overige commissieleden adviseren de directeur. Directeur: - een lid van de Raad van Commissarissen - een MT-lid - Hoofd P & O Bij de besluitvorming wordt de commissie bijgestaan door een adviescommissie waarin een vertegenwoordiging van de cliëntenraad is opgenomen. Taken en verantwoordelijkenheden voorzitter sollicitatiecommissie Bij de werving en de selectie procedure zijn de taken van de sollicitatiecommissie de volgende: Opmaken van functieprofiel en advertentietekst; Het vastleggen van accenten in het functieprofiel; Bepalen of direct extern geworven moet worden; Maken van een tijdsplanning; Verzamelen van gegevens van geschikte kandidaten d.m.v. mobiliteitslijst, interne - en externe advertenties; Het samenstellen van een sollicitatiecommissie (zie Rubriek 9; Samenstelling sollicitatiecommissie per functie); Verspreiden van sollicitatiebrieven onder commissieleden; Samen met commissie bepalen welke kandidaten worden uitgenodigd; Kandidaten uitnodigen; Gemotiveerd afschrijven van kandidaten die niet worden uitgenodigd; Samen met commissie sollicitatiegesprekken voeren; Eventueel organiseren van inwinnen van referenties over kandidaat, het laten doen van een test, het laten meedraaien van kandidaat in een groep of een tweede sollicitatiegesprek; Binnen een week na de sollicitatiegesprekken aan de kandidaten laten weten of zij wel of niet worden aangenomen. Versie 26 februari 2001 Proceseigenaar Hoofd P&O Pagina 8 / 9

9 Verstrekking van alle benodigde gegevens voor indiensttreding aan een externe kandidaat die men voor wil dragen voor aanstelling. Hiervoor kan gebruikt worden gemaakt van een bij P&O verkrijgbaar aanstellingspakket (zie bijlage 3). Berichtgeving aan P&O van de (voorgenomen) benoeming van de medewerker (via regulier mutatieformulier. Berichtgeving aan P&O dat een gemelde vacature vervuld is. Zorgdragen dat de sollicitatiebrieven van interne kandidaten ter archivering in centraal P -dossier naar P&O worden verzonden. NB. Alle officiële correspondentie tussen werkgever en medewerker moet in c entraal P-dossier. Brieven afgewezen externen vernietigen 10 dagen na afwijzing De voorzitter dient verder te bewaken/verzorgen dat: Brieven van sollicitanten alleen aan leden van de sollicitatiecommissie worden verstrekt en de inhoud van deze brieven vertrouwelijk wordt behandeld. Bij de selectie van de kandidaten de commissie uitgaat van de functie-eisen die in het functieprofiel zijn vermeld. De commissie de sollicitanten binnen veertien dagen na de sluitingsdatum bericht dat hij/ zij is afgewezen of wordt uitgenodigd voor een gesprek of dat de brief in reserve wordt gehouden. De kandidaat schriftelijk wordt uitgenodigd en op de hoogte gebracht van de datum, plaats, tijd en tijdsduur van het gesprek. En dat wordt medegedeeld wie bij het gesprek aanwezig zullen zijn. De na een sollicitatiegesprek afgewezen kandidaten binnen een week een gemotiveerde afwijzingsbrief ontvangen. Versie 26 februari 2001 Proceseigenaar Hoofd P&O Pagina 9 / 9

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71.

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : de betreffende deelnemende organisaties Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief WERVING EN SELECTIE Definitieve versie 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief 1. Inleiding 1.1. De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de alsmede

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagementsysteem Afkorting KD-22 Datum Pagina 1 van 8 Datum vaststelling : 26-07-2010 Eigenaar : Directeur-bestuurder Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 1. DOELSTELLING Cavent heeft beleid geformuleerd

Nadere informatie

BELEID instroom, doorstroom, uitstroom. versie 26 januari 2004

BELEID instroom, doorstroom, uitstroom. versie 26 januari 2004 BELEID instroom, doorstroom, uitstroom versie 26 januari 2004 Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep 1 december 03 OR 26 januari 2004 q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. Indien er een directeursvacature ontstaat, wordt dit z.s.m. schriftelijk kenbaar

Nadere informatie

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. 1.1.1 Bij vacatures ontstaan door ziekte, verlof e.d. wordt door de directeur in

Nadere informatie

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld )

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld ) BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 13-09-2016) Onderwerp Te nemen stappen Beslissing door Termijn Ontstaan tijdelijke

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71 SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71 Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : de colleges, respectievelijk de raden van Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

RECHTEN VAN DE SOLLICITANT

RECHTEN VAN DE SOLLICITANT Niets uit deze uitgave mag worden verveeldvoudigd, in enigerlei vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever K.Brouwer, Groningen, 18 november 1997 _ RECHTEN VAN

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB Postbus 124 8080 AC ELBurg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB BELEIDSSTUK 43 Vaststelling door AB d.d 29 maart 2011 Instemming

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J..

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J.. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Benoemingsbeleid Onderwijzend personeel en directie Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres:

Nadere informatie

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES IMDES SOLLICITATIE-CODE Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES donderdag 12 april 2012 Algemeen Dit protocol is bedoeld om een regeling te treffen die enerzijds

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature

Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature De Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) 17 Sollicitatiecode 1 Sollicitatieprocedure Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature (Ingangsdatum 1 januari 2012 BD2011-012770)

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 april 2017 1. Inleiding Deze regeling bevat de basisinformatie voor de werkwijze

Nadere informatie

Procedure Werving en Selectie. Procedure Werving en Selectie

Procedure Werving en Selectie. Procedure Werving en Selectie Wanneer zich binnen Het Sticht (bovenschools- en schoolniveau) een vacature voordoet, wordt uitgegaan van de Sollicitatiecode die onderdeel uitmaakt van de CAO PO 2009, artikel 11.8 (Bijlage XII). Deze

Nadere informatie

3.1. WERVING EN SELECTIE. REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i. KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i:

3.1. WERVING EN SELECTIE. REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i. KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i: 3.1. WERVING EN SELECTIE REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i: I. VASTSTELLING OF WIJZIGING VAN HET BELEID MET BETREKKING TOT DE AANSTELLING

Nadere informatie

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI Het bestuur van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI gelet op de bepalingen van de

Nadere informatie

Solliciteren? SPORTIEF BESTEED

Solliciteren? SPORTIEF BESTEED Solliciteren? Om jouw sollicitatie bij Sportief Besteed zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben wij dit document opgesteld. Als eerste stellen wij een aantal verplichtingen waar jouw sollicitatie

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS voorgelegd aan het DO 13 maart 2014 goedgekeurd door BMT PO op 24-3-2014 1. Inleiding. Deze regeling bevat de basisinformatie

Nadere informatie

Kennisnet sollicitatiecode. gedragscode voor werving en selectie

Kennisnet sollicitatiecode. gedragscode voor werving en selectie Kennisnet sollicitatiecode gedragscode voor werving en selectie Inhoud 0. DOCUMENT GESCHIEDENIS... 2 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. ONTSTAAN VAN DE VACATURE... 3 3. WERVING... 3 4. SELECTIEFASE... 4 5. NADER

Nadere informatie

Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij. Beleid en procedures ten aanzien van screening

Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij. Beleid en procedures ten aanzien van screening Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij Beleid en procedures ten aanzien van screening De Bilt, 28 september 2010 1 INHOUD BLAD 1. DOELSTELLING SCREENINGSBELEID 2 2. DEFINITIES 2 3. TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

Sollicitatiecode ref Cao PO

Sollicitatiecode ref Cao PO Sollicitatiecode ref Cao PO BIJLAGE XII SOLLICITATIECODE (behorend bij artikel 11.8 van deze CAO) Artikel 1 Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie

Nadere informatie

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt.

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt. Sollicitatiecode Driestar Educatief heeft voor de werving en selectie van haar personeel per 2 april 2013 de navolgende sollicitatiecode vastgesteld conform artikel C-1 cao-hbo. Artikel 1 Het bevoegd gezag

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER

SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER Januari 2010 1 INHOUDSOPGAVE blz. 3. : DE SOLLICITATIECODE 1.1 Bekendmaking van de vacature 1.2 Bevestiging ontvangst sollicitatie 1.3 Vertrouwelijke behandeling

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE

REGELING WERVING EN SELECTIE REGELING WERVING EN SELECTIE Inleiding Bij het ontstaan van een vacature op één van de scholen stelt de desbetreffende directie de algemeen directeur hiervan in kennis. Onder diens verantwoording zal dan

Nadere informatie

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014)

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014) BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014) Onderwerp Te nemen stappen Beslissing door Termijn Ontstaan tijdelijke

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

TiU-Regeling vacaturevervulling en herplaatsing

TiU-Regeling vacaturevervulling en herplaatsing TiU-Regeling vacaturevervulling en herplaatsing Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Definities 1. vacature: een (deels) vacante functie 1 met een minimale omvang van 0,3 fte die voor tenminste

Nadere informatie

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten Benoemingsprocedure bestuursleden voor het bestuur van de Vereniging scholen der EBG te Zeist 1. Begripsbepalingen In dit document wordt verstaan onder: ALV bestuur bestuurder bestuursreglement directeur

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

Sollicitatiecode Windesheim

Sollicitatiecode Windesheim Sollicitatiecode Windesheim 1. Algemeen De sollicitatiecode Windesheim is afgeleid van de code die in oktober 2009 is vastgesteld door de NVP (Nederlandse Vereniging voor personeelsmanagement en organisatieontwikkeling)

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 december 2008. Inleiding

Geldig vanaf 1 december 2008. Inleiding Procedure werving en selectie van personeel aan de Universiteit van Amsterdam 1 Vastgesteld bij besluit van het College van Bestuur van 13 november 2008. Geldig vanaf 1 december 2008 Inleiding Het is de

Nadere informatie

PROTOCOL. Sollicitatie / benoeming van vast en tijdelijke onderwijzend personeel

PROTOCOL. Sollicitatie / benoeming van vast en tijdelijke onderwijzend personeel PROTOCOL Sollicitatie / benoeming van vast en tijdelijke onderwijzend personeel Inleiding Bij het ontstaan van een vacature leerkracht zal er een sollicitatiecommissie samengesteld worden die onder leiding

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland. Nr. 615 20 december 2016 Regeling werving en selectie GGD IJsselland Het Dagelijks Bestuur van de GGD

Nadere informatie

BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR

BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR Wijchen, juni 2016 VOORAF De benoemingsprocedure schooldirecteur is gebaseerd op: 6.4.2.1 benoemingsprocedure directeuren, handboek Kans & Kleur, 2004, 6.4.2.4 sollicitatiecode,

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur De Maremak

Procedure benoeming directeur De Maremak Procedure benoeming directeur De Maremak 19 december 2012 Tijdpad procedure benoeming directeur SBO De Maremak Periode Week Actie 4 Benoeming directeur 4 Assessment Dinsdag 15/1 en Donderdag 17/1 3-4 Gesprekken

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Dit reglement heeft als doel vast te leggen wat onder beoordeling wordt verstaan, wat in het gesprek aan de orde komt en in welke situatie een beoordelingsgesprek

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY ***

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Titel: Werving & selectie *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.2 Soort document: Protocol Aantal pagina s: 13 (incl. bijlagen van 9 pag.) Aantal bijlagen: 6 Status: Vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Vastgesteld op: 28 september 2007 en bijgewerkt d.d. 1 februari 2015. Kenmerk: 2007003464 (0110.01) 1. Missie en doelstellingen De selectie-

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Werving en selectie

Branchetoetsdocument: Werving en selectie pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Werving en selectie Versie 4.0 VERVALLEN per -1-01-2011 en vervangen door Werving en selectie voor Alle Branches Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure SKVOB e.o. per 01/08/2014. Versie.12 Datum: 10/04/2014 (Definitief vastgesteld door de GMR d.d.09/04/2014)

Sollicitatieprocedure SKVOB e.o. per 01/08/2014. Versie.12 Datum: 10/04/2014 (Definitief vastgesteld door de GMR d.d.09/04/2014) Sollicitatieprocedure SKVOB e.o. per 01/08/2014. Versie.12 Datum: 10/04/2014 (Definitief vastgesteld door de GMR d.d.09/04/2014) Preambule De sollicitatieprocedure heeft tot doel de meest geschikte kandidaat

Nadere informatie

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld )

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld ) BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 13-09-2016) Onderwerp Te nemen stappen Beslissing door Termijn Ontstaan tijdelijke

Nadere informatie

WERVING, SOLLICITATIE, SELECTIE, AANSTELLING EN INTRODUCTIE

WERVING, SOLLICITATIE, SELECTIE, AANSTELLING EN INTRODUCTIE Regelingen voor WERVING, SOLLICITATIE, SELECTIE, AANSTELLING EN INTRODUCTIE van medewerkers Niets uit deze uitgave mag worden verveeldvoudigd, in enigerlei vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 11

Inhoudsopgave. Voorwoord 11 Inhoudsopgave Voorwoord 11 1. Bezint eer u met werven begint 13 1.1 Is vervanging eigenlijk wel nodig? 14 1.2 Waarom gaan mensen eigenlijk weg? 15 1.3 Exit-interview 16 1.4 Wat moet een selecteur van opleidingen

Nadere informatie

Uitspraaknr. 07.013. De klacht. De feiten

Uitspraaknr. 07.013. De klacht. De feiten Uitspraaknr. 07.013 Sollicitatie, niet tijdig doorgeven van aangepaste functie-eisen, brede inzetbaarheid invalleerkracht, communicatie; klacht gedeeltelijk gegrond; primair onderwijs. De klacht Een invalleerkracht

Nadere informatie

DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE

DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE SOLLICITATIE CODE DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE De NVP Sollicitatiecode (hierna te noemen: de code ) bevat basisregels die organisaties en sollicitanten naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Protocol Werving en selectie

Protocol Werving en selectie Colofon ons kenmerk 12-0431/5.1.2/ll datum 27 juni 2012 auteurs Linda Lemmens status DEFINITIEF, vastgesteld door CvB 03-07-2012/ instemming AMR d.d.09-10-2012 pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Werving- en selectiebeleid

Werving- en selectiebeleid Werving- en selectiebeleid Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Wettelijk kader of ander formeel kader:... 2 1.2 Vertrouwelijkheid procedure... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Ontstaan van een vacature (OP en/of OOP)...

Nadere informatie

Werving- en Selectieprocedure

Werving- en Selectieprocedure Werving- en Selectieprocedure Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 mei 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Werving & voorrangsbenoemingen 3 2.1 Wijze van werving 2.2 De vacature 2.3 Voorrangsbenoemingen

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR organisatie,

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR organisatie, Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR organisatie, besluit tot het vaststellen van de PROCEDURE WERVING EN SELECTIE BAR-ORGANISATIE De procedure voor de werving en selectie wordt

Nadere informatie

Het selecteren en aanwerven van het personeel

Het selecteren en aanwerven van het personeel Het selecteren en aanwerven van het personeel Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten - Kwaliteitshandboek -: 3. Medewerkers / 3.1 Inzet personeelsmiddelen/ 3.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd:

Nadere informatie

Sollicitatiecode Stichting PCVOE

Sollicitatiecode Stichting PCVOE Sollicitatiecode Stichting PCVOE 1. Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt. 2. Bevestiging

Nadere informatie

Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling

Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken 1 Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein

Nadere informatie

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaargesprekken 10/2005 telefoon fax e-mail internet (020) 59 85400 (020) 59 85454 personeelsbalie@dienst.vu.nl www.vu.nl/personeelsbalie

Nadere informatie

Deze code maakt onderdeel uit van de CAO Reformatorisch PO

Deze code maakt onderdeel uit van de CAO Reformatorisch PO Deze code maakt onderdeel uit van de CAO Reformatorisch PO BIJLAGE 8 SOLLICITATIECODE Artikel 1 Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling

Nadere informatie

sollicitatiecode openbaar onderwijs

sollicitatiecode openbaar onderwijs sollicitatiecode openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 01-06-1989. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel

Nadere informatie

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen.

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen. HRM ondersteuning Werving en selectie U heeft vaak geen tijd om nieuw personeel te werven. Door de kennis en ervaring in de logistiek kunnen wij de vacatures goed invullen (de juiste man/vrouw op de juiste

Nadere informatie

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008 Het College van Bestuur heeft, overwegende dat en gelet op Reglement Jaargesprekken en Beoordeling een bewust personeelsmanagement, mede inhoudende een reglement jaargesprekken en beoordeling, van essentieel

Nadere informatie

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Kaderregeling Deze Kaderregeling gesprekscyclus geldt voor alle medewerkers voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ), verder aan te duiden als het bestuur; Gelet

Nadere informatie

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING Inleiding In artikel D.10 van Besluit CHVG no. 5-2000 (Eisen en voorwaarden voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsinstituten huisartsgeneeskunde)

Nadere informatie

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht Het reglement Werving en Selectie is vastgesteld en ondertekend d.d. 10 december 2012 te Purmerend S.J.P. van Geldorp voorzitter RvT SPOOR P. Tange

Nadere informatie

Werving & Selectie personeel. Reglement werving en selectie personeelsleden van de Stichting OBSG Leiderdorp. Werving en selectie

Werving & Selectie personeel. Reglement werving en selectie personeelsleden van de Stichting OBSG Leiderdorp. Werving en selectie Werving & Selectie personeel Reglement werving en selectie personeelsleden van de Stichting OBSG Leiderdorp 2007 2007 Werving en selectie Werving en selectie 1 1. Inhoud 2. Werving en selectiebeleid...

Nadere informatie

NOTA WERVING EN SELECTIE

NOTA WERVING EN SELECTIE 1 1 NOTA WERVING EN SELECTIE 2 2 I N H O U D HOOFDSTUK PAGINA: H.1. Inleiding 3 H.2. Vacatures 3 H.3. Werving 3 3.1. werving van loopbaankandidaten 3 3.2. werving van trainees 4 3.3. werving intern 4 3.4

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

Procedure Werving & Selectie directeur

Procedure Werving & Selectie directeur Procedure Werving & Selectie directeur Behorend bij het beleid Werving & Selectie directiefuncties Onderwerp: Procedure werving & selectie directeur Status: definitief Periode: 1 mei 2012 1 januari 2014

Nadere informatie

Jaar- en beoordelingsgesprek

Jaar- en beoordelingsgesprek Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaar- en beoordelingsgesprek 03/2011 Tel. (020) 59 85400 Fax (020) 59 85454 www.intranet.vu.nl/jaar-en-beoordelingsgesprek

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318)

Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318) Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318) Artikel 1 Bekendmaking van de vacature 1 De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

NVP SOLLICITATIECODE DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE

NVP SOLLICITATIECODE DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE Bijlage 1 NVP SOLLICITATIECODE DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE De NVP Sollicitatiecode (hierna te noemen: de code ) bevat basisregels die arbeidsorganisaties (bedrijven en instellingen die arbeidsrelaties

Nadere informatie

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen Reglement werkwijze Expertgroep toetsen Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. Expertgroep: Expertgroep toetsen PO, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Inleiding De sollicitatiecommissie is door het hoofd van het opleidingsinstituut belast met het selecteren en voordragen

Nadere informatie

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1 Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. stichting : de in de gemeente Zaanstad gevestigde stichting voor openbaar onderwijs

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR158889_1. Regeling werving en selectie

CVDR. Nr. CVDR158889_1. Regeling werving en selectie CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR158889_1 29 maart 2016 Regeling werving en selectie H.1. H.2. H.3. H.4. Inleiding Vacatures Werving 3.1. werving van loopbaankandidaten 3.2. werving van trainees

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Van werk naar werk Het Waterschap Groot Salland gaat reorganiseren met als doel een effectievere en efficiëntere organisatie. Dit vraagt om veranderingen op het

Nadere informatie

Als u niet (helemaal) tevreden bent. Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz. Meer dan 20 locaties -

Als u niet (helemaal) tevreden bent. Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz. Meer dan 20 locaties - Als u niet (helemaal) tevreden bent Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz Meer dan 20 locaties - www.kiddoozz.nl Kiddoozz Kinderopvang en haar medewerkers stellen alles in het werk om

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Afspraken over personeelsdossiers

Afspraken over personeelsdossiers Afspraken over personeelsdossiers Stichting Fluenta 25 januari 2006 1 Personeelsdossiers bij de Stichting Fluenta 1. Inleiding Het personeelsdossier speelt een belangrijke rol in de gesprekkencyclus van

Nadere informatie

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX Inleiding Om directeuren goed te ondersteunen in het proces van de invoering functiemix is door het CPD dit document opgesteld. In dit document wordt een format gegeven voor hoe

Nadere informatie

Klachtenreglement. Klachtenbeleid

Klachtenreglement. Klachtenbeleid Klachtenreglement Iskander Connect BV wil maatwerk bieden en werkt continue aan haar dienstverlening om de kwaliteit op het hoogste kwaliteitsniveau te borgen. Iskander Connect BV heeft een klachten procedure

Nadere informatie

Sollicitatiecode. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Geschreven door: L.J.. van Heeren. Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK

Sollicitatiecode. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Geschreven door: L.J.. van Heeren. Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Sollicitatiecode Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres: info@ovohw.nl Website: www.ovohw.nl

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 BESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER; gelezen het voorstel van 23 september 2014 van het raadspresidium, gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Regeling sollicitatieprocedure. Versie Postbus AX Amersfoort tel fax e.mail:

Regeling sollicitatieprocedure. Versie Postbus AX Amersfoort tel fax e.mail: Regeling sollicitatieprocedure Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Inleiding In deze notitie zijn de procedures vastgelegd die binnen

Nadere informatie

Bijlage 2 Procedure werving en selectie managementteam bij implementatie robuust aansturen

Bijlage 2 Procedure werving en selectie managementteam bij implementatie robuust aansturen Bijlage 2 Procedure werving en selectie managementteam bij implementatie robuust aansturen Een belangrijke stap in het implementatieproces van robuust aansturen is de benoeming van: Directeuren Schoolleiders

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht. Verzoekster klaagt erover dat:

Beoordeling. h2>klacht. Verzoekster klaagt erover dat: Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat: 1. medewerkers van de gemeente Velsen haar tijdens haar sollicitatiegesprek onjuiste dan wel onvolledige informatie hebben verstrekt over de (duur van

Nadere informatie

Procedure werving en selectie

Procedure werving en selectie Procedure werving en selectie De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800

Nadere informatie

Samenwerkingsplan Kindercentra & Flexpool incl. beoordelen invalmedewerkers Flexpool

Samenwerkingsplan Kindercentra & Flexpool incl. beoordelen invalmedewerkers Flexpool Samenwerkingsplan Kindercentra & incl. beoordelen invalmedewerkers Statusoverzicht. Consultatie unitmanagers/ locatiemanagers Mei 2010 Consultatie cliëntenraad nvt OR nvt Instemming Advies. Vastgesteld

Nadere informatie

Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college.

Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college. 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst Aanstelling: het bevoegd gezag Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college. Aanstelling;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Ter uitwerking van de statuten d.d. 30 december 2011 van de Stichting Mondriaan Fonds, stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed (hierna

Nadere informatie

Sollicitatiecode Onderwijsgroep Fier

Sollicitatiecode Onderwijsgroep Fier Sollicitatiecode Onderwijsgroep Fier Sollicitatiecode behorende bij artikel 11.8 uit de CAO-PO 2006-2008 Artikel 1 Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot

Nadere informatie