Lekker belangrijk. Leefstijl en gezondheidsbevordering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lekker belangrijk. Leefstijl en gezondheidsbevordering"

Transcriptie

1 Lekker belangrijk Leefstijl en gezondheidsbevordering van jongeren Maaike Goenee Elly van Haaren Nicolien van Halem (redactie) Ineke Mouthaan Anneke Perdaems Renate Spruijt Nelleke Stegeman Ingrid Stevens Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten _NICE AND IMPORTANT_FM.indd 1

2 Ontwerp omslag: Rocket Industries, Groningen Omslagillustratie: Getty Images Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 13, 9700 VB Groningen, Met betrekking tot sommige teksten en/of illustratiemateriaal is het de uitgever, ondanks zorgvuldige inspanningen daartoe, niet gelukt eventuele rechthebbende(n) te achterhalen. Mocht u van mening zijn (auteurs)rechten te kunnen doen gelden op teksten en/of illustratiemateriaal in deze uitgave dan verzoeken wij u contact op te nemen met de uitgever. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich aanbevolen. 0 / 13 Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, The Netherlands. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatieen Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. ISBN NUR 854; _NICE AND IMPORTANT_FM.indd 2

3 Woord vooraf Professionals in het onderwijs, het welzijnswerk en de jeugdgezondheidszorg komen dagelijks op een natuurlijke manier in contact met jongeren. Dat biedt uitgelezen kansen om met jongeren in gesprek te gaan over gezondheid en welzijn. Voor ouderen is healthy aging (gezond ouder worden) inmiddels een vanzelfsprekend thema. Bij jongeren gaat het meer om gezond zijn en blijven. Jongeren zijn zich vaak nauwelijks bewust van gezondheidsrisico s, simpel omdat hun fysieke veerkracht nog groot is. Toch is gezond blijven voor jongeren steeds belangrijker, want we weten dat jong geleerd, oud gedaan is. Dit principe helpt fantastisch bij leefstijlthema s. Niet beginnen met roken betekent immers dat het ook niet afgeleerd hoeft te worden. Het boek start met een algemene inleiding. De volgende vragen staan daarbij centraal: Wat is gezondheid en wat is ziekte? Hoe werkt de preventieve gezondheidszorg in Nederland? En wat is gezondheidsbevordering? Voor de beantwoording van de laatste vraag zullen we niet alleen te rade gaan bij een aantal theorieën en modellen, maar ook kijken wat gezondheidsbevordering in de praktijk betekent. Een belangrijke plaats is ingeruimd voor communicatie met jongeren. In een notendop worden de meest succesvolle manieren om met jongeren te communiceren op een rijtje gezet. Dit resulteert in een soort menukaart met mogelijkheden om met jongeren in gesprek te komen over leefstijlthema s. Belangrijke leefstijlthema s zijn voeding, seksualiteit en relaties, en middelengebruik. Ook omgaan met geld is een thema waarbij jongeren vaak een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In elk hoofdstuk beschrijven we de actuele stand van zaken: Hoe vergaat het de jongeren precies? Wat zijn vooroordelen? ( De jeugd van tegenwoordig! ) En wat zijn feiten? Bovendien schetsen we een beeld van de gezondheidsrisico s, de preventiemogelijkheden en de materialen en methoden die daarbij passen. Elk hoofdstuk sluit af met een casus of een actueel voorbeeld uit de praktijk. De auteurs wensen alle gebruikers veel plezier met dit boek én met de gesprekken met jongeren over leefstijlthema s. Nicolien van Halem, eindredacteur _NICE AND IMPORTANT_FM.indd 3

4 246853_NICE AND IMPORTANT_FM.indd 4

5 Inhoud 1 Gezondheid en gezondheidsbevordering Visies op gezondheid, welzijn en ziekte Het ontstaan van erfelijke, aangeboren en besmettelijke ziekten Oorzaken en gevolgen van ziekten Leefstijlproblemen Epidemiologische gegevens en preventie Wettelijke voorschriften Actueel politiek beleid ten aanzien van gezondheidsbevordering en ziektepreventie In de praktijk 43 Samenvatting 44 Vragen en opdrachten 45 Meer weten? 46 2 Gezond en ongezond gedrag Gezond en ongezond gedrag Determinanten van gedrag Gedragsverklarende modellen Gedragsveranderingsmodellen fasemodellen Preventie Voorlichtingsmethodieken Evaluatie van innovaties en methoden voor implementatie Samenwerken met professionals 84 Samenvatting 87 Vragen en opdrachten 88 Meer weten? 90 3 Communiceren met jongeren Jongeren anno nu ouders anno nu Normaal pubergedrag, probleem of stoornis? Sociale beïnvloedingsprocessen Communicatie algemeen Problemen en conflicten Inspirerende gesprekstechnieken Patronen en valkuilen 125 Samenvatting 131 Vragen en opdrachten 132 Meer weten? _NICE AND IMPORTANT_FM.indd 5

6 4 Voeding en bewegen Het gedrag van jongeren in kaart gebracht Gezonde voeding en gezond bewegen Motieven van jongeren om gezond te eten en te bewegen Niet te dik en niet te dun Sport en voeding Voorlichtingsmaterialen en werkvormen voor voeding en bewegen Voorbeeld in de praktijk: de gezonde schoolkantine 178 Samenvatting 180 Vragen en opdrachten 181 Meer weten? 183 Bijlage 1 Aanbevolen hoeveelheden voor jongeren en jongvolwassenen 185 Bijlage 2 Signalenkaart eetstoornissen Jongeren en seksualiteit Seksualiteit, seksuele gezondheid en seksuele rechten Het verloop van de seksuele ontwikkeling Seksuele gezondheid van jongeren Gevolgen van seksueel ongezond gedrag Seksuele opvoeding en educatie Signaleren, verwijzen en melden Voorlichtingsprogramma s, methodieken en materialen In de praktijk 220 Samenvatting 222 Vragen en opdrachten 223 Meer weten? Voorkomen van (problematisch) middelengebruik Gebruik van middelen onder jongeren anno nu Werking en effecten van roken, alcohol en drugs Verslaving of afhankelijkheid? Signaleren van problemen Preventie van middelengebruik Mogelijkheden voor behandeling van (problematisch) middelengebruik _NICE AND IMPORTANT_FM.indd 6

7 6.7 In de praktijk 259 Samenvatting 261 Vragen en opdrachten 262 Meer weten? Jongeren en geld De financiële situatie van jongeren anno nu Puberbrein en geldtypen Financiële zelfredzaamheid Gedragseconomie Invloed op jongeren Financiële opvoeding en educatie Eigen schuld! En hoe nu verder? In de praktijk 295 Samenvatting 296 Vragen en opdrachten 297 Meer weten? 298 Illustratieverantwoording 300 Over de auteurs 301 Register _NICE AND IMPORTANT_FM.indd 7

8 10 11 Bron: Bron: Bron: Adriaenssen, Lekker Belangrijk 1 Gezondheid en gezondheidsbevordering Elly van Haaren 1 Hoofdstukopening met vragen en navigatiewoorden Welke visies op gezondheid zijn er? Hoe ontstaan erfelijke ziekten? Hoe worden besmettelijke ziekten overgebracht? Welke gevolgen van ziekten zijn er voor het individu? Welke invloed hebben ziekten op de volksgezondheid? Wat zijn de gevolgen van roken, alcohol, middelengebruik en overgewicht? Welke vormen van preventie zijn er? Wat is het wettelijk kader voor preventie? Hoe komt het landelijke en lokale preventiebeleid tot stand? Definitie gezondheid 12 Visies op gezondheid 12 Erfelijke ziekten 16 Aangeboren aandoeningen 18 Besmettelijke ziekten 18 Draagkracht en draaglast 25 Roken 27 Drugs 28 Alcoholgebruik 29 Overgewicht 30 Lawaaidoofheid 31 Primaire preventie 34 Secundaire preventie 34 Tertiaire preventie 34 Universele preventie 34 Selectieve preventie 34 Geïndiceerde preventie 34 Zorggerelateerde preventie 34 Wetten 37 Landelijk preventiebeleid 40 Lokaal preventiebeleid COMMUNICEREN MET JONGEREN Gevoelens Mening Hersens op aan Doorvragen Jongeren hebben tijd nodig om te bezinnen; het een en ander te laten bezinken en na te denken. Probeer te benoemen wat je voelt: we vinden het lastig om gevoelens te benoemen omdat we voorzichtig zijn; we zijn bang om fouten te maken en anderen te kwetsen. Je kunt iets onhandig formuleren. Geef elkaar de ruimte om dit te benoemen en op deze manier misverstanden recht te zetten. Je (beperkte) onzekerheid delen maakt dat de ander weet waar hij aan toe is. Dit motiveert jongeren om mee te denken. Nodig de jongere uit zijn mening over het gesprek te geven: het onder woorden brengen van de mening kan de koers van het gesprek bepalen, veranderen of versterken. Bovendien krijgt de jongere zo het gevoel serieus genomen te worden Communicatievoorwaarden voor jongeren Voor communiceren met jongeren zijn er naast de algemene communicatievoorwaarden specifieke voorwaarden te benoemen die onontbeerlijk zijn voor het voeren van een goed gesprek. De volgende specifieke voorwaarden zijn belangrijk: Hersens op aan : het denkproces van de jongeren dient begeleid te worden, zodat ze zelf goed nadenken over wat er in ze omgaat. De volwassene en de jongere moeten beiden deelnemen aan het gesprek en denkend en sprekend samen een mening vormen. Vertellen stimuleren: door goed te luisteren kun je doorvragen op datgene wat voor de ander van belang is. Gericht doorvragen: bij het op juiste wijze doorvragen staat het belang van de jongeren centraal en verloopt het gesprek prettig. Waardering voor het denkproces uiten: jongeren hebben andere inzichten, perspectieven dan volwassenen. Laat hiervoor je waardering blijken. Bereidheid tonen te leren: door een open houding en goed naar jongeren te luisteren kun je veel van ze leren. Een dergelijke houding van een volwassene stimuleert de jongere. In haar boek gaat Martine Delfos (2005) uitgebreid in op technieken om het communicatieproces met jongeren te versterken. Tien tips voor jongeren voor het omgaan met ouders/opvoeders 1 Zet je ouders bij jou in de opvoedklas: hoe beter je voordoet hoe het wel moet, hoe meer kans dat je ouders dat gaan overnemen. Als je dus leert voor jezelf te praten, geef jij ze het goede voorbeeld en gaan ze daarnaar handelen. Om winst te boeken moet je er wel heilig in geloven dat jij je ouders kunt opvoeden, net zoals zij met jou doen. 2 De communicatiejoint: zorg voor een ontspannen sfeer door bijvoorbeeld de tafel te dekken of je kamer spontaan op te ruimen. Daarna ga je als volgt te werk: kies het goede moment, begin met iets positiefs, gebruik correcte taal, laat zien dat je het niet voor jezelf doet, maar om iets bij te leren. 3 Laat zien dat je verantwoordelijk bent: overtuig je ouders van het feit dat je goed weet waarmee je bezig bent. Laat vooral horen dat je het belangrijk vindt om op jezelf te letten. Luister goed naar de argumenten van je ouders, zij zullen daarna beter naar jouw argumenten luisteren. 4 Breng je besluit als een vraag en gebruik correcte taal: Het zou leuk zijn als ik vanavond met vrienden mee kan naar de film. Vind je het goed als ik mee ga? Als je je vraag oprecht presenteert, heb je gegarandeerd meer succes. 5 Jij bent het voorbeeld: je ouders moeten ook veel leren, dus is het aan jou om het goede voorbeeld te geven. Doe wat je zou willen dat ze bij jou doen. 6 Het is niet voor mij maar voor mijn toekomst: als je ouders weer eens beginnen met jou eeuwig adviezen te geven, kun je je ouders laten uitpraten en onthouden wat ze te vertellen hebben. Daar kun je namelijk later op inspelen. 7 Denk aan een onderhandelaar: kies een onderhandelaar, een soort tolk tussen jou en je ouders. Natuurlijk is dat niet je beste vriend, de vijand van je ouders. Kies deze onderhandelaar zorgvuldig, hij of zij kan een ware hulp zijn. 8 Denk aan de beloning: als je eens een keertje later thuis mag komen of meer zakgeld krijgt, vergeet je ouders dan niet te belonen. Dat maakt dat ze volgende keer positiever gestemd zijn. 9 Kies je eigen straf: erken dat je fout zat en stel een alternatief voor om het goed te maken. Stel je verantwoordelijk op en je ouders worden vanzelf milder. 10 Jij bent de winnaar als je toegeeft: zeg zo nu en dan: ik begrijp het, en meen dat ook, een gouden raad die heel wat kan opleveren. Na het begrip is het tijd om te ondernemen. Kies een geschikt moment om een lastig punt in de week te leggen. Laat ze beetje bij beetje wennen aan het onderwerp. 3.5 Problemen en conflicten Geen enkele opvoeding beschermt tegen conflicten tijdens de pubertijd. In de voorgaande paragrafen heb je kunnen lezen dat het proces van communiceren behoorlijk complex is en dat de ontwikkelingsfase waarin de jongeren zich bevinden voor de nodige onrust zorgt. Ook lijken volwassenen en jongeren tegenstrijdige belangen te hebben. Dit alles kan ervoor zorgen dat het gesprek met een jongere moeizaam verloopt. In deze paragraaf zullen we enkele interventietechnieken beschrijven die je kunt toepassen als een gesprek stroef verloopt Confronteren Confronteren klinkt wellicht heftiger dan bedoeld. Confronteren is een verzamelnaam voor sterk uiteenlopende activiteiten om die aspecten die impliciet blijven in een gesprek te verduidelijken. Oomkes (2008) definieert confronteren als: het naast elkaar stellen van twee of meer elementen die met elkaar in tegenspraak zijn, of van elkaar verschillen. Interventietechnieken Confronteren 3 GEZOND EN ONGEZOND GEDRAG Health Field Concept van Lalonde In het Health Field Concept van Lalonde worden invloeden op gezondheid van groepen in kaart gebracht (zie figuur 2.2). Hier worden vier determinanten van gezondheid benoemd: 1 biologische factoren 2 fysieke en sociale omgeving 3 leefwijze 4 organisatie van de gezondheidszorg. FIGUUR 2.2 Health Field Concept van Lalonde 2 Tips, quotes en definities Biologische factoren erfelijkheid geslacht Omgeving fysiek sociaal Gezondheid (Zorg)voorzieningen toegankelijkheid Leefstijl houding kennis gedrag Dit model is vooral bedoeld als beleidsinstrument om gezondheidsproblemen te analyseren en gezondheidsbeleid te formuleren (Ten Have, 1987). Het Health Field Concept van Lalonde is door het RIVM aangepast en omgebouwd tot het VTV-model, waarbij VTV staat voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (zie figuur 2.3). FIGUUR 2.3 Het VTV-model Beleid Externe ontwikkelingen Determinanten van gezondheid Gezondheidstoestand Preventie en zorg Duidelijke schema s _NICE AND IMPORTANT_FM.indd 8

9 9 294 Fasemodel van gedragsverandering persoonlijkheid (zie subparagraaf 3.7.3). De casus van Antonio is een illustratie van het verband tussen gedrag en overtuigingen. Ook het fasemodel van gedragsverandering van Proschaska, DiClemente & Norcross (1992) is bruikbaar bij het coachend begeleiden van jongeren met geldproblemen (zie paragraaf 2.4). Casuïstiek en actuele voorbeelden Casus: Antonio Antonio, een extraverte jonge man van 22, ren voor vakantie of samenwonen is tot nu thuiswonend, werkt als glaszetter. Zodra hij toe niet gelukt. zijn loon heeft aan het einde van de maand, Zijn kostgeld en verzekering wordt sinds gaat een bepaald patroon in werking: een vorige maand door zijn moeder via automatische incasso betaald, anders heeft hij daar paar avonden en nachten flink stappen, dure kleding kopen en vervolgens bijna blut geen geld meer voor, zo leerde de ervaring zijn voor de rest van de maand. Hij staat van het afgelopen jaar. Zijn moeder heeft regelmatig rood en beseft niet dat dit hem veel moeite moeten doen om hem hiervan extra geld kost. Ook gaat hij lenen bij zijn te overtuigen. Omdat hij dyslectisch is, vrienden. Van zijn moeder krijgt hij tussentijds geen geld meer, waardoor hij vaak boos afschriften of een financiële planning. Hij heeft hij geen zin zich te verdiepen in bank- is op haar. Zijn vriendin trakteert hij regelmatig op luxe cadeaus en uitstapjes. vind het wel best zo. Spa- 7 Methodieken Methodieken die budgetcoaches gebruiken zijn onder andere: Motiverende gespreksvoering. (RET) Rationeel Emotieve Therapie. De vier vragen van Byron Katie: 1 Is het waar? 2 Hoe weet je dat het waar is? 3 Wat gebeurt als je vasthoudt aan de gedacht? 4 Wie of wat zou je zijn zonder die gedachte? NLP: neurolinguistisch programmeren, gebruikmaken van lichaamshouding, stem, oogbewegingen en woordkeuze om de communicatie te verbeteren. Oplossingsgerichte methodiek. 296 Samenvatting Vragen en opdrachten 297 Competenties voor schuldhulpverleners Competenties die van belang zijn om te verschillende belangen afwegen kunnen werken met cliënten in de schuldhulpverlening zijn: werken in complexe situaties onderhandelen omgaan met weerstand ontwerpen van een plan van aanpak kunnen motiveren fungeren als casemanager omgaan met macht zorgen voor continuïteit en coördinatie 7 Financiële situatie van jongeren: Bindingstechnieken helpen mensen om Inkomsten: geld van ouders, baantjes, verleidingen te weerstaan. studiefinancieringen en leningen. Financiële problemen/schulden onder Uitgaven: kleding, roken, snacks en de 18: verantwoordelijkheid van ouders, alcohol, mobieltjes, uitstapjes, kosten boven de 18: reguliere budgetbegeleiding van op-jezelf-wonen, uitgaan, cadeautjes en vervoer. en (integrale) schuldhulpverlening. Vormen van formele schuldhulpverlening: Bepalende kenmerken van jongeren ten opzichte van geld (de eerste twee zijn de minnelijk traject meest bepalende): wettelijk traject 1 impulsiviteit 2 statusgerichtheid Budgetcoaching is hulpverlening voor 3 behoefte aan zekerheid mensen met financiële problemen. 4 onafhankelijkheid Budgetbeheer is beheer van inkomen 5 leenaversie door derde. 6 leenbereidheid Modellen voor het coachend begeleiden MoneyMindsets: bij geldproblemen: 1 De Trendsetter Theorie van Gepland Gedrag (van 2 De Regelaar Azjen) 3 De Levensgenieter IJsbergmodel van McClelland 4 De Toekomstplanner Fasen van gedragsverandering (DiClemente, Proschka & Norcross) Financiële opvoeding: in gezin Voorbeelden van methodieken zijn: op school Motiverende gespreksvoering in peergroep Rationeel Emotieve Therapie (RET) Vaardigheden voor financiële zelfredzaamheid zijn in het puberbrein nog niet omgaan met weerstand Competenties voor schuldhulpverleners: geheel ontwikkeld. kunnen motiveren omgaan met macht Beïnvloedende factoren bij maken van verschillende belangen afwegen keuzes: onderhandelen verlies telt zwaarder dan winst werken in complexe situaties zekerheid gaat voor onzekerheid mensen zijn conservatief Voorwaarden voor goede voorlichtingsmethodieken en -materialen: zintuiglijke beïnvloeding altruïsme aansluiten bij de doelgroep levendig en concreet aandacht voor de attitude van de (jonge) consument Aankopen zijn nogal eens gebaseerd op irrationeel gedrag. Vragen 7.1 Welk financieel gedrag van jongeren voor wat betreft uitgaven, sparen en geld tekort hebben past specifiek bij de neuropsychologische ontwikkeling van jongeren? 7.2 Combineer de uitspraken van jongeren die aan het begin van paragraaf 7.2 staan met de geldtypen. Welke uitspraak past bij welk geldtype? 7.3 Geef een verklaring voor de matige financiële situatie van mbo ers. 7.4 Jong geleerd is oud gedaan. Leg uit waarom deze uitspraak klopt op het gebied van financiële opvoeding. 7.5 Welke lagen van de ijsberg van McClelland kun je opsporen in het voorbeeld van Antonio? Benoem alle lagen met het bijbehorende gedrag en/of overtuiging. Opdrachten 1 Interview 7.6 Bevraag een medestudent op de kopjes uit paragraaf 7.1 (inkomsten, uitgaven, sparen, geld tekort). Hoe is zijn of haar financiële situatie op dit moment? Vergelijk die met die van jezelf en de uitkomsten uit de aangehaalde onderzoeken en formuleer een conclusie. 7.7 Interview twee verschillende ouders over de financiële opvoeding van zijn of haar kind met dezelfde leeftijd. Geef verschillen en overeenkomsten aan en maak een vergelijking met de adviezen van het Nibud. Test 7.8 Doe de geldtype-test op om te achterhalen welk geldtype jij bent (of was, als je ouder bent dan 25). 7.9 Vul voor jezelf of voor een medestudent de Studieleenwijzer (zie www. nibud.nl) in en noteer de uitkomsten. Wat is je conclusie? Presenteer 7.10 Breng van vier banken in kaart welke financiële hulpmiddelen zij jongeren bieden en zet dit in een zelf ontworpen schema. Test dit hulpmiddel op rentetarieven/kosten, gebruiksgemak en transparantie informatie (voor zover mogelijk, als je geen rekeninghouder bent) en geef een cijfer van 1 tot en met 10 als waardering. Presenteer de uitkomsten aan je groep Bereid een presentatie voor waarin je een beeld schetst van betrokkenen binnen de financiële opvoeding en educatie met een bijpassend voorbeeld van een toepassing van de werkwijze en presenteer deze aan je groep Ga op zoek naar voorlichtingsmaterialen om met je doelgroep over Omgaan met geld aan de slag te gaan. Kies er een uit en presenteer deze aan je groep. 7 Bondige samenvattingen Vragen en opdrachten 90 GEZOND EN ONGEZOND GEDRAG 91 2 Meer weten? Literatuur Ajzen, I. (1988). Attitudes, personality and behavior. Milton Keynes: Open University Press. Armitage, C.J. (2009). Is there utility in the transtheoretical model? British Journal of Health Psychology, 2009, 14, Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. A social cognitive theory. Englewood Cliffs: Erlbaum. Berg, M. van den & Schoemaker, C.G. (2010). Effecten van preventie. Deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning Van gezond naar beter. Boschma, J. & Groen, I. (2007). Generatie Einstein. Slimmer, sneller en socialer. Communiceren met jongeren van de 21e eeuw. Amsterdam: Pearson Education Benelux. Brug, J., Assema, P. van & Lechner, L. (red.) (2010). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Een planmatige aanpak. Assen: Van Gorcum/Open Universiteit. Bults, M., D.J.M.A. Beaujean, D.J.M.A, Zwart, O. de, Kok, G, Empelen, P. van, Steenbergen, J.E. van, Richardus, J.H., Voeten, H.A.C. M. (2010). Mexicaanse griep: risicoperceptie bij de bevolking, eigen maatregelen en vertrouwen in overheidsinformatie. Infectieziektenbulletin, 21, 8, College voor zorgverzekeringen (2007). Van preventie verzekerd. Diemen: CVZ. Dorsselaer, S. van, Looze, M. de, Vermeulen-Smit, E., Roos, S. de, Verdurmen, J., Bogt, T. ter & Vollebergh, W. (2010). HBSC Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland. Utrecht: Trimbos-instituut. Engels, J. & Kistemaker, W. (2009). Zelfmanagement helpt chronisch zieke vooruit. Medisch Contact, Ezendam, N.P.M., Oenema, A., Looij-Jansen, P.M. van de, & Brug, J. (2007). Design and evaluation protocol of FATaintPHAT, a computer-tailored intervention to prevent excessive weight gain in adolescents. BMC Public Health, 7, 324. Faddegon, K.J. (2011). Landelijk overgewichtbeleid gespiegeld aan kennis uit de gedragswetenschappen. Verkennende studie voor het WRR-project Keuze, gedrag en beleid. Webpublicatie nr. 60, Faddegon, K.L. (2009). Psychologische verschillen in keuzegedrag. In: Tiemeijer, W.L., Thomas, C.A. & Prast, H.M. (red.) De menselijke beslisser, Grol, R. & Wensing, M. (red.) (2001). Implementatie. Effectieve verandering in de patiëntenzorg. Maarsen: Elsevier Gezondheidszorg. Have, H.A.M.J. ten (1987). Gezondheid en haar wetenschappen. Ned Tijdschr Geneeskd., 131, , Hermes, J., Naber, P. & Dieleman, A. (2007). Leefwerelden van jongeren. Thuis, school, media en populaire cultuur. Bussum: Coutinho. Jeugdmonitor CBS, Kok, G., Schaalma, H. & Brug, J. (2010). Planmatige bevordering van gezond gedrag. In: Brug, J., Assema, P. van & Lechner, L. (red.) Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Een planmatige aanpak. Assen: Van Gorcum/Open Universiteit Nederland. Lalonde, M. (1981). A new perspective on the health of Canadians. A working document. Minister of supply and services, Canada, Lechner, L., Kremers, S., Meertens, R. & Vries, H. de (2010). Determinanten van gedrag. In: Brug, J., Assema, P. van & Lechner, L. (red.) Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Een planmatige aanpak. Assen: Van Gorcum/Open Universiteit Nederland. Loket gezond leven, Miller, W.R. & Rollnick, S. (2005). Motiverende gespreksvoering. Een methode om mensen voor te bereiden op verandering. Gorinchem: Uitgeverij Ekklesia. Nooijer, J. de, Veling, M.L., Ton, A., Vries, H. de & Vries, N.K. de (2008). Electronic monitoring and health promotion: an evaluation of the E-MOVO Web site by adolescents, Health Education Research, 23, 3, Norman, P., Boer, H. & Seydel, E.R. (2005). Protection Motivation Theory. In: Conner, M. & Norman, P. (eds) Predicting Health Behaviour. Berkshire, England: Open University Press. Paulussen, T., Wiefferink, K. & Mesters, I. (2010). Invoering van effectief gebleken interventies. In: Brug, J., Assema, P. van & Lechner, L. (red.) Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Een planmatige aanpak. Assen: Van Gorcum/OU Nederland. Peters, L., Molleman, G., Hommels, L., Ploeg, M., Hosman, C. & Llopis, E. (2003). Toelichting Preffi 2.0. Woerden: NIGZ. Prochaska J.O., DiClemente C.C., Norcross J.C. (1992). In search of how people change. Applications to addictive behaviors. The American Psychologist, Sep; Vol. 47 (9), pp Rogers, E.M. (2003). Diffusion of Innovations. New York: Free Press. Rogers, R.W. (1975). A Protection Motivation Theory of Fear Appeals and Attitude Change. Journal of Psychology, 91, Saan, H. & Singels, L. (2006). Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent. De bijdrage van het health literacy - perspectief aan patiëntenrechten. Woerden: NIGZ. Sassen, B. (2004). Gezondheidsvoorlichting en preventie. Leidraad voor verpleegkundigen. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Schönbeck, Y. & Buuren, S. van (2010). Factsheet Resultaten Vijfde Landelijke Groeistudie. TNO, Vries, N.K. de (2000). Het hart, de ruggengraat en de hersenpan. Perspectieven op gezondheidsgedrag. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt hoogleraar gezondheidsvoorlichting en bevordering. Maastricht: Weinstein, N.D., & Sandman, P.M. (1992). A model of the Precaution Adoption Process: Evidence from home radon testing. Health Psychology, 11(3), , com/articles/precautn.htm. West, R. (2005). Time for a change: Putting thetranstheoretical (Stages of Change) Model to rest. Editorial. Addiction, 100, , Wevers, A., Renes, R.J. & Woerkum, C. van (2008). Water en olie, dat mengt niet vanzelf. Onderzoek naar theoriegebruik bij leefstijlcampagnes. Wageningen: Universiteit Wageningen. Woolford, S.J., Clark, S.J., Victor, J. Strechers, V.J. & Resnicow, K. (2010). Tailored mobile phone text messages as an adjunct to obesity treatment for adolescents. Journal of Telemedicine and Telecare, 16, Internet (voor I-Change-model) (voor HAPA-model) 2 Meer weten? Verwijzingen naar literatuur en internet _NICE AND IMPORTANT_FM.indd 9

Reflecteren: de basis

Reflecteren: de basis Noordhoff Uitgevers bv Persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit Reflecteren: de basis Op weg naar bewust en bekwaam handelen Mirjam Groen Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten reflecteren.indb

Nadere informatie

Zo maak je een verpleegplan

Zo maak je een verpleegplan Zo maak je een verpleegplan Jessica Hesselink Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten opmaak.indd 4-09-0 5:40 Ontwerp omslag: G2K-designers, Groningen Omslagillustratie: istockfoto Aan de totstandkoming

Nadere informatie

Preventie in de zorg

Preventie in de zorg reventie Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Auteurs M. van den Berg (red.) N.A.M. Post H.H. Hamberg-van Reenen C.A. Baan C.G. Schoemaker

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

De menselijke beslisser

De menselijke beslisser WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID W.L. Tiemeijer, C.A. Thomas en H.M. Prast (red.) De menselijke beslisser over de psychologie van keuze en gedrag AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS De menselijke

Nadere informatie

Basisboek Statistiek met SPSS

Basisboek Statistiek met SPSS Basisboek Statistiek met SPSS Ben Baarda Martijn de Goede Cor van Dijkum Vierde geheel herziene druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Studio Frank en Lisa, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Titel Inleverdatum Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Mon 30 Mar 2015 08:23:22 PM CEST 13% 7% Bron: Hogeschool van Amsterdam - DMR 2 (Domein Maatschappij en Recht) (01/22/2015) 5% Bron:

Nadere informatie

Laaggeletterdheid te lijf

Laaggeletterdheid te lijf Laaggeletterdheid te lijf Signalering ethiek en gezondheid 2011 CENTRUM VOOR ETHIEK EN GEZONDHEID Laaggeletterdheid te lijf Uitgave van het Centrum voor ethiek en gezondheid ISBN 978-90-78823-00-1 Auteursrecht

Nadere informatie

Goed handelen in preventie: over ethiek en filosofie van en in preventie, professionaliteit en public health

Goed handelen in preventie: over ethiek en filosofie van en in preventie, professionaliteit en public health Goed bemoeien? Goed handelen in preventie: over ethiek en filosofie van en in preventie, professionaliteit en public health Johan M. Melse Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Volksgezondheid

Nadere informatie

MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD

MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD INHOUDSOPGAVE VoorwoorD 3 MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD Hoofdstuk 1. InlEIDING 4 1.1. Steeds meer verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker Diabetes tot 2025 preventie en zorg in samenhang DIABETES TOT 2025 PREVENTIE EN ZORG IN SAMENHANG Eindredactie: C.A. Baan en C.G. Schoemaker Sector Volksgezondheid

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Gezond en wel ouder worden

Gezond en wel ouder worden Gezond en wel ouder worden Evidence-based richtlijnen voor gezondheidsbevordering Trudi Nederland Katja van Vliet Maart 2009 1 2 Inhoud Deel I Gezond ouder worden 5 1 Een Europees project 5 2 De gezondheid

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK. Onderwijs en samenleving 90. De pedagogische voorbeeldfunctie. van de leerkracht. Dr. C. Klaassen

KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK. Onderwijs en samenleving 90. De pedagogische voorbeeldfunctie. van de leerkracht. Dr. C. Klaassen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 90 De pedagogische voorbeeldfunctie van de leerkracht Dr. C. Klaassen De pedagogische voorbeeldfunctie van de leerkracht Dr. C. Klaassen CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

Zorg voor gezondheid

Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Volksgezondheid toekomst verkenning 2006 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met medewerking van: Algemene en categorale ziekenhuizen Academisch Medisch

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Ondernemerschap in de praktijk Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Serie Ondernemerschap in de praktijk Zo maak je een ondernemingsplan voor ondernemers in het MKB Marketingplan

Nadere informatie

Dus gebruik oordoppen

Dus gebruik oordoppen Dus gebruik oordoppen AFSTUDEERVERSLAG LUUK SIMONSE Auteur Luuk Simonse Studentnummer 5157410 Academisch jaar 2014-2015 Periode van afstuderen Periode A Opleiding Communicatie en Media Design Naam schoolbegeleider

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Gedragsverandering via campagnes

Gedragsverandering via campagnes Gedragsverandering via campagnes Versie Datum 18 mei 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Vergroten effectiviteit campagnes Projectnummer EP030012 Versienummer Locatie # 3602336 Projectleiders Babs

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie