Definitieve nota d.d. 14 december Werving en selectie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definitieve nota d.d. 14 december 2005. Werving en selectie"

Transcriptie

1 Werving en selectie 1

2 Inhoud: A. Inleiding blz. 3 B. Uitgangspunten/aandachtspunten blz. 3 C. Waar komen we vandaan? blz. 3 D. Waar willen we naar toe? blz. 3 E. Visie blz. 4 F. Doelen blz. 4 Acties voor de korte termijn Acties voor de lange termijn G. Keuze voor interne of externe werving. blz. 5 H. Sollicitatiecode blz. 7 I. Gedragsregels voor de sollicitant blz. 8 J. Benoemingsadviescommissie (BAC) blz. 8 K. Procedure blz. 10 L. Kosten blz. 14 2

3 A. Inleiding In haar beleid omtrent Werving en Selectie geeft het bestuur van SPOM richtlijnen aan de onder haar gezag staande scholen. Dit is noodzakelijk, omdat het bestuur in alle gevallen behalve bij de benoeming van leden van het bovenschools management de uitvoering mandateert naar de op te richten benoemings- en adviescommissies (BAC). De richtlijnen zijn algemeen van karakter en zoveel mogelijk open van aard met als doel een schoolspecifieke invulling mogelijk te maken. Om enerzijds te voldoen aan wettelijke verplichtingen en anderzijds tegemoet te komen aan een, waar wenselijk, schoolspecifieke inbreng, is een gemeenschappelijke nota voor werving en selectie vastgesteld, die voor alle scholen geldt als bindende leidraad. De wijze waarop bestuur en sollicitant met elkaar omgaan alsmede richtlijnen en bepalingen voor de sollicitatieprocedure zijn in de landelijke sollicitatiecode vastgesteld. Aan deze code conformeert het bestuur van SPOM zich. Deze sollicitatiecode is op iedere school aanwezig. B. Uitgangspunten/aandachtspunten: - Wettelijke verplichtingen worden uitgevoerd en nagekomen. Dat betekent dat nieuwe verplichtingen bij tijdelijke (groei)formatie zoveel mogelijk worden beperkt. - Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand op school- en op bestuursniveau. - jonge leerkracht - oudere leerkracht, - fulltimers en parttimers, - vrouwelijke en mannelijke medewerkers, - allochtone en autochtone leerkrachten - Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van her- en overplaatsing binnen de eigen stichting. - Intern solliciteren bij vrijkomende functies wordt gestimuleerd in verband met loopbaanplanning en mobiliteit. - Ambitieuze personeelsleden moeten de kans krijgen om door te stromen, te groeien naar managementtaken en functies. Hiervoor worden management development trajecten ontwikkeld. - Doelen worden geformuleerd vanuit streefcijfers en prestatieindicatoren. De streefcijfers worden geformuleerd op basis van de huidige cijfers, de zgn. nulmeting. C. Waar komen we vandaan? Alle zes voormalige besturen hebben in het verleden (deel)beleid ontwikkeld mbt werving en selectie. De mate van uitwerking is erg verschillend. Het bestaande beleid van de voormalige besturen is het vertrekpunt bij het herijken van het bestaande beleid. Op deze manier willen we komen tot eigentijds personeelsbeleid. D. Waar willen we naar toe? In het beleidsplan Samen voor kwaliteit met respect voor eigenheid van SPOM is opgenomen dat we voortdurend streven naar hoogwaardig gekwalificeerd personeel. Willen we hoogwaardig kindgericht onderwijs realiseren dan hebben we personeel nodig dat beschikt over die vaardigheden die nodig zijn om dat hoogwaardig kindgericht onderwijs te realiseren. De overheid heeft de SBL standaarden (Stichting Beroepskwaliteit Leraren), waarin de competenties voor leraren worden beschreven, door de beroepsgroep zelf laten opstellen. Die bestaat uit 7 competenties waaraan iedere onderwijsorganisatie voor Primair Onderwijs binnen de wet Beroepen in Onderwijs (BIO) moet gaan werken. 3

4 Voor is opgenomen dat we het bestaande beleid m.b.t. werving en selectie herijken en uitbreiden naar de andere (management)functies binnen de organisatie. Op het einde van het schooljaar wordt een beleidsnotitie vastgesteld, waarin uitgangspunten en procedures helder zijn uitgewerkt. E. Visie SPOM streeft primair naar hoogwaardig gekwalificeerd personeel. Dat betekent dat SPOM in eigen en in nieuwe medewerkers moet willen investeren. SPOM wil mensen met kwaliteiten en ambitie binden, blijvend blijven boeien en uitdagen binnen de SPOM-organisatie.(horizontale en verticale doorstroming). Dit kunnen we realiseren door medewerkers van SPOM de kans te geven zich te ontwikkelen en door perspectieven te schetsen op welke wijze en op welke termijn ze door kunnen groeien binnen de eigen organisatie. SPOM wil dat eigen medewerkers bij gebleken geschiktheid voorrang krijgen. Goed werkgeverschap betekent dat inzet en betrokkenheid worden beloond/gewaardeerd, onder voorwaarde dat de vereiste competenties matchen met de openstaande vacatures SPOM wil zich positioneren in de markt als een aantrekkelijke werkgever. F. Doelen Zorgen voor voldoende geschikte kandidaten, bij voorkeur interne, om vacatures bij SPOM op te vullen. Dat willen we bereiken door: - Op korte termijn heldere procedures en criteria voor werving en selectie te formuleren. Denk aan assessment, coaching, begeleiding en (na)scholing enz. - Op de langere termijn heldere procedures te formuleren voor de instroom in zgn. kweekvijver- of management development trajecten. 1. Acties op korte termijn, Op het einde van het schooljaar een breed gedragen beleidsnotitie vaststellen, waarin uitgangspunten en procedures van werving en selectie helder zijn uitgewerkt. Werken aan cultuurverandering binnen SPOM waarbij het werken in een professionele cultuur met een goed werkklimaat het doel is. Het resultaat moet leiden tot grotere mobiliteit o.a. door good practice verhalen en een hoger ambitieniveau. Evalueren leidt tot bijstelling van het bestaande beleid. 2. Acties op langere termijn SPOM wil werkplekleren opzetten als extra mogelijkheid voor ontwikkeling van medewerkers. Dit kan binnen of buiten de organisatie SPOM. Buiten SPOM kan ook een voordeel zijn. Daarvoor zou SPOM een convenant kunnen sluiten met andere besturen. Kweekvijvertrajecten voor middenmanagementtaken en - functies, voor directeuren en voor bovenschoolse functies opzetten. Hiervoor is het volgende nodig: Visie en doelen van ontwikkeltrajecten formuleren. Zicht hebben op de in- en uitstroom in de diverse taken en functies en de beschikbare middelen reserveren om medewerkers een ontwikkeltraject c.q. scholing aan te bieden. Een procedure ontwikkelen, welke duidelijk aangeeft, wanneer je voor een kweekvijvertraject wel/niet in aanmerking komt, bijvoorbeeld bereid zijn om je mobiel op te stellen. 4

5 Helder aangeven wat het perspectief voor verticale doorstroming binnen SPOM is. Hiervoor is het nodig in het meerjaren formatieplan de in-, door- en uitstroom van personeel in dergelijke functies en taken in kaart te brengen. Nascholing initiëren en stimuleren voor middenmanagement en de 2-jarige opleiding voor schoolleider. Heldere functieprofielen en beoordelingscriteria vaststellen voor de diverse taken en functies, waarbij het accent vanuit de school, aansluitend bij de specifieke situatie, essentieel is. G. Keuze voor interne of externe werving: Met interne werving doelen we op vacatures die openstaan voor alle medewerkers van SPOM. Externe werving richt zich op kandidaten die niet werkzaam zijn binnen één van de scholen van SPOM. Voordeel van interne kandidaten: Grotere bekendheid met de organisatie. Door bekendheid met de organisatie wellicht minder inwerktijd. Meer kennis over de kandidaat beschikbaar. Doorstroom binnen de eigen organisatie is een goed signaal aan andere medewerkers. Er kan een sterkere organisatiebinding ontstaan. Voordeel van externe kandidaten: Zorgen voor een nieuw elan Brengen de ervaringen uit een andere organisatie mee Brengen nieuwe ideeën in Kijken fris en zonder verleden naar de organisatie SPOM Nadeel interne kandidaten: Er kan op een bepaald moment een zekere bedrijfsblindheid ontstaan. Nadeel externe kandidaten: De voordelen van interne kandidaten kunnen een nadeel zijn voor de externe kandidaten. De keuze voor in- of extern heeft primair te maken met de kwaliteit van het beschikbare aanbod binnen SPOM. De beste kandidaat moet in een vacature benoemd worden. Dat zijn we aan medewerkers, kinderen en ouders verplicht. In onderstaande tabel staat een opsomming van de verschillende functies welke we bij SPOM onderscheiden. Daarachter staat of we eerst intern en vervolgens extern werven (1 en 2) of dat op beide niveaus werving gelijktijdig plaats vindt. () 5

6 A Functies Intern Intern/extern Extern Bovenschools management Algemeen directeur Stafleden Secretariaat B1 Schoolniveau (s)bo; O.P. Directeur Leerkracht 1 2 Vakleerkracht Klassen-, onderwijsassistent B2 Schoolniveau sbo; O.P. Logopedist Maatschappelijk werkende Orthopedagoog C Schoolniveau O.O.P. Conciërge Interieurverzorger Administratief medewerker 6

7 H. Sollicitatiecode De sollicitatiecommissie erkent de volgende rechten van de sollicitant: 1. recht op een eerlijke kans van aanstelling 2. recht op informatie 3. recht op privacy en vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens 4. recht op een doelmatige procedure 1. Recht op een eerlijke kans op aanstelling Hiermee doelen we op het recht op gelijke behandeling ofwel het gebod van nondiscriminatie. Dat wil zeggen; bij gelijke geschiktheid naar het oordeel van de sollicitatiecommissie heeft ieder gelijke kansen om in een vacature benoemd te worden, met in achtneming van het beleid van SPOM dat eigen kandidaten voorrang krijgen op externe kandidaten SPOM voert een zodanig wervingsbeleid, dat potentiële kandidaten kennis kunnen nemen van een vacature Bij het bekendmaken van de vacature wordt aangegeven: - naam, aard en plaats van de school; - de contactpersoon voor het verkrijgen van nadere inlichtingen; - bijzondere omstandigheden van de school; - functie-eisen, met name de schoolspecifieke functie-eisen; - een assessment, indien dit deel uitmaakt van de procedure. p.s. tijdens de (lopende) procedure mogen geen nieuwe eisen toegevoegd worden Bij de beoordeling van de sollicitant vormen de functie-eisen het uitgangspunt van de selectie Gemaakte kosten door deelname aan de selectieprocedure komen voor rekening van het bovenschools schoolbudget. Hieronder vallen: - kosten advertentie en/of andere wervingsmiddelen - reiskosten van de sollicitant; - kosten van een assessment. 2. Recht op informatie 2.1. De sollicitant heeft recht op voldoende voor hem/haar terzake doende informatie over al hetgeen voor hem/haar i.v.m. zijn sollicitatie van belang is Zodra een sollicitant is benoemd, ontvangt hij / zij binnen 1 week een schriftelijke bevestiging daarvan, zo spoedig mogelijk gevolgd door een Akte van Benoeming. 3. Recht op privacy en vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens. - Dit recht betekent dat de sollicitatiecommissie alleen informatie over de sollicitant inwint, die functioneel en relevant is voor de te vervullen vacature. - Het recht houdt in dat alleen de sollicitatiecommissie (BAC) inzage heeft in deze gegevens. - De sollicitant moet vooraf toestemming geven over personen/instellingen waar informatie ingewonnen wordt. - De sollicitatiecommissie voorkomt dat sollicitanten in verband met hun sollicitatie met elkaar in contact komen. 7

8 - Gegevens betreffende de afgewezen sollicitanten worden vernietigd, nadat de sollicitanten daarvan op de hoogte zijn gebracht. Voor die kandidaten die in portefeuille (willen) blijven geldt dit niet. Het oordeel van de B.A.C. is daarbij leidend. - De sollicitatiecommissie heeft een zwijgplicht m.b.t. alle aangelegenheden die in de commissie besproken zijn. 4. Recht op een doelmatige procedure Hiermee wordt bedoeld, dat alleen selectiemethoden worden gebruikt die terzake doende informatie opleveren. De sollicitatiecommissie bewaakt bovenbeschreven code, door de voorzitter van de commissie hiermee te belasten. I. Gedragsregels voor de sollicitant. De sollicitant verstrekt naar waarheid inlichtingen over die aspecten die voor de functie en/of functieinvulling relevant zijn, zoals vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring). Zie het onderdeel gedragscode van de sollicitatiecode voor onderwijspersoneel. Hij/zij geeft zo mogelijk enkele referenties op. De sollicitant verstrekt aan derden geen informatie die hem/haar onder het predikaat vertrouwelijk zijn medegedeeld. We beschouwen alle informatie, die in het sollicitatiegesprek aan de orde is geweest, als vertrouwelijk. Wanneer de sollicitant zich uit de procedure terugtrekt, stelt hij/zij de sollicitatiecommissie hiervan onmiddellijk in kennis. NB: Deze regels worden mondeling meegedeeld aan de sollicitant. J. Benoemingsadviescommissies (BAC) De samenstelling: Alle commissies bestaan uit 5 personen, behalve de commissie voor algemeen directeur. Die bestaat uit 7 personen. Deze commissie zal begeleid worden door een extern bureau voor werving en selectie. De directeur, die SPOM vertegenwoordigt, zit één jaar lang in alle BAC s. Dit borgt de continuïteit en de kwaliteit. Het is van groot belang dat de Benoemings Advies Commissie (BAC) de vertaling is van de belangen vanuit de verschillende gremia. Deze criteria zijn leidend bij het samenstellen van de BAC. In alle commissies zit minimaal 1 directeur van SPOM. Dit vanuit de gedachte dat: het bovenschools management leiding moet kunnen geven aan het managementteam van directeuren, iedere directeur moet kunnen samenwerken met collega directeuren en een bijdrage moet kunnen leveren aan de bovenschoolse beleidsontwikkeling, iedere leerkracht geschikt moet zijn om op iedere school van SPOM te werken. iedere functionaris naast zijn benoeming op de sbo school ook een bestuursaanstelling krijgt en medewerker van SPOM is. Denk aan orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werk, logopedist enz. De BAC stelt het profiel vast. Uitgangspunt hiervoor is het competentieprofiel dat voor SPOM is vastgesteld. Leidend hierbij is de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL), de wet 8

9 Beroepen in het Onderwijs (BIO) en het competentieprofiel van de Nederlands Schoolleiders Academie (NSA). In onderstaande tabel staat het aantal leden van de BAC (benoemingsadviescommissie) vanuit de verschillende geledingen opgesomd. Functie Bestuur Staflid/alg directeur Eigen school Dir Dir SPOM Leerkracht Ouders IB/ICT Algemeen directeur GMR Stafleden Bovenschools GMR Directeur eigen 1 MR school Middenmanagement eigen 1 MR school Leerkracht; er is 1 vacature eigen 1 MR school Leerkracht; er zijn meerdere vacatures op verschillende scholen van SPOM Max. 3 dir. 1 1 GMR Logopedist (SBO) 1 1 2* eigen school Maatschappelijk. werkende 1 1 2* eigen (SBO) school Orthopedagoog/psycholoog 1 1 2* eigen school * waaronder een lid van het multidisciplinair team. 1 MR 1 MR 1 MR De voorzitter van de BAC is het enige aanspreekpunt naar buiten en naar de kandidaten toe. De andere leden van de BAC doen geen mededelingen naar anderen. Voor eenduidige communicatie is dit erg belangrijk. Bij een vacature voor algemeen directeur is de voorzitter van het bestuur voorzitter van de BAC. Bij de vacature voor adjunct directeur en directeur is dat de algemeen directeur. In alle andere gevallen is de directeur van SPOM die in de BAC zit voorzitter van de BAC. 9

10 K. De procedure Het onderstaande overzicht geeft in een stroomschema de procedure weer voor leerkrachtvacatures, op de pagina s daarna wordt de procedure nader uitgewerkt en toegelicht. 1. Ontstaan van een vacature 1.1 Directeur. meldt vacature bij de AD. 2. Werving 1.2 De directeur stelt binnen 1 week een profielschets op welke is afgeleid van het competentieprofiel van SPOM. 1.3 De AD controleert op voorrangsen mobiliteitskandidaten. Zie hiervoor mobiliteitsbeleid paragraaf 6.5, en Aanwezig: procedure stopt Niet aanwezig: verder met De BAC stelt de vacaturetekst op. 3. Selectie 2.2 Interne werving van leraren. Het secretariaat van SPOM verzorgt de mailing. 2.3 Idem bij externe werving. 2.4 Het secretariaat van SPOM verzorgt ontvangstbevestigingen e.d. Verder met Het secretariaat van SPOM verspreidt de brieven naar de BAC die selecteert. selecteert 4. Aanstelling 3.3 Het secretariaat verzorgt uitnodiging van de kandidaten. Niet opgeroepen interne kandidaten krijgen een gesprek 3.4 De voorzitter bereidt met de BAC de. gesprekken voor. 3.5 De BAC. voert sollicitatiegesprekken 3.6 De BAC evalueert de gesprekken en maakt een keuze Afwijzing nieuwe procedure Benoeming: verder met 4 selectie 4.2 De voorxitter van de BAC voert arbeidsvoorwaardengesprek 4.3 Beide partijen akkoord, dan voordracht aan bestuur, c.q. AD 4.4 De voorzitter van de BAC informeert de afgewezen kandidaten. Het secretariaat van SPOM verzorgt binnen één week de afwijzing van de overige kandidaten die niet op gesprek zijn geweest Verder met 5 5. Introductie en begeleiding 5.1. Organisatiehandboek uitreiken. In ontwikkeling. 5.2 Leiding. stelt mentor /coach aan voor vakinh. begeleiding 5.3 Na 3 maanden evaluatiegesprek voeren inwerkprogramma 5.4 en 5.5 Leidingevende voert evaluatie-, functionerings- en beoordelingsgesprek Verder met 5.6. doorstroom binnen SPOM 10

11 Uitwerking van de procedure 1. Ontstaan van een vacature 1.1 Melding vacature De directeur meldt de vacature bij de algemeen directeur. Zij bespreken de inhoud van de vacature. De voorzitter van de BAC, c.q. de leidinggevende, stelt de benoeming en adviescommissie (BAC) samen 1.2 Functiebeschrijving De directeur stelt een functieprofiel op en legt dat ter goedkeuring voor aan de leden van de BAC,. Leidend hierbij is het competentieprofiel dat op SPOM niveau is vastgesteld en dat is afgeleid van de SBL voor leerkrachten. 1.3 Controle op voorrangs- en mobiliteitskandidaten Voorrangs- en mobiliteitskandidaten kunnen benoemd worden alvorens de vacature wordt opengesteld. De algemeen directeur gaat na of er dergelijke kandidaten zijn. 2. Werving 2.1 Vacaturetekst De voorzitter van de BAC maakt aan de hand van het functieprofiel, de functiebeschrijving en de overige informatie een concept vacaturetekst, welke ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de BAC. 2.2 Interne werving bij leraren. De interne verspreiding van de vacature (per mail) wordt verzorgd door het secretariaat van SPOM. De medewerkers krijgen minimaal tien dagen de tijd om op de vacature te reageren. De mensen van de vervangerslijst krijgen de vacature per post of per toegezonden. 2.3 Externe werving Als besloten is toch extern te werven zijn er een aantal mogelijkheden om te adverteren. Plaatsing van een advertentie in nader te bepalen landelijke en/of regionale dagbladen. De keuze is afhankelijk van de doelgroep die men wil bereiken. Plaatsen op een website voor vacatures in het primair onderwijs De voorzitter vraagt aan de algemeen directeur welk budget beschikbaar is. De voorzitter van de BAC onderneemt bij iedere externe vacature actie op voornoemde punten. 2.4 Ontvangstbevestiging van brieven Binnen twee dagen na de ontvangst van de brief (per post en/of per mail) op het kantoor van SPOM, ontvangt de kandidaat een ontvangstbevestiging vanuit het secretariaat. 3. Selectie 3.1 Benoemingsadviescommissie Bij het ontstaan van de vacature wordt een Benoemings Advies Commissie (BAC) samengesteld door de voorzitter van de BAC, de direct leidinggevende. Binnen deze commissie is de noodzakelijke deskundigheid aanwezig op het betreffende vakgebied, de 11

12 structuur en de cultuur van de organisatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. De commissie bestaat in alle situaties uit vijf personen. Er is één uitzondering; in het geval van vacature voor algemeen directeur bestaat de commissie uit zeven personen. In iedere benoemingsadviescommissie (BAC) zit in ieder geval minstens één man en één vrouw. 3.2 Selectie van brieven De secretariaat van SPOM draagt, na de sluiting van de reactietermijn, z.s.m. zorg voor de verspreiding van de sollicitatiebrieven en formulieren naar de leden van de benoemingsadviescommissie (BAC). De commissie bepaalt welke kandidaten zij uitnodigt. Alle interne kandidaten worden in principe uitgenodigd voor een gesprek. De commissie kan echter besluiten met een aantal interne kandidaten geen sollicitatiegesprek te voeren, omdat zij niet beantwoorden aan het opgestelde functieprofiel. 3.3 Uitnodigen en afwijzen van kandidaten Het secretariaat verzorgt de uitnodiging van de geselecteerde kandidaten. De voorzitter van de BAC nodigt de interne kandidaten met wie geen sollicitatiegesprek wordt gevoerd voor aanvang van de selectieprocedure uit voor een gesprek om een en ander toe te lichten. Omdat afwijzing kan leiden tot grote teleurstelling en frustraties, wordt voldoende tijd en aandacht genomen voor de afgewezen interne kandidaten en wordt bekeken op welke wijze SPOM hen kan begeleiden bij hun ambitie om door te stromen. Externe kandidaten die niet door de briefselectie heen komen, worden daarvan na afloop van de procedure schriftelijk op de hoogte gebracht en alle informatie over deze kandidaten wordt vernietigd (tenzij zij op hun verzoek worden opgenomen in de databank voor sollicitanten). 3.4 Voorbereiding van sollicitatiegesprekken De voorzitter van de BAC bereidt met de selectiecommissie de sollicitatiegesprekken voor, waarbij in ieder geval aan bod komt: het criteriumgericht interview volgens de STAR methode (bijlage 2); de competenties die naar aanleiding van het opgestelde functieprofiel getoetst worden (zodat de commissieleden zich daarbij dezelfde kwaliteiten en gedrag voorstellen); de werkwijze van het scoreformulier (de voorzitter maakt dit formulier op basis van het opgestelde functieprofiel, de inhoud van de functie en de benodigde competenties); het formuleren van een aantal situaties en vragen rond het vastgestelde profiel; de structurering van het gesprek; de taakverdeling; de beslissingscriteria op basis waarvan de uiteindelijke keuze gemaakt zal worden; het bespreken van de sollicitatiebrieven van de geselecteerde kandidaten. 3.5 Sollicitatiegesprek Het doel van het gesprek is inzicht te krijgen in de mate van geschiktheid van een sollicitant voor een bepaalde functie en in het groeipotentieel van de kandidaat. De voorzitter van de selectiecommissie bewaakt de structuur van het gesprek en houdt de tijd in de gaten. Hij stuurt inhoudelijk, d.w.z. hij is verantwoordelijk voor het voldoende uitdiepen van alle gewenste criteria. Tevens bewaakt hij de toetsing. Voor zover het na het gesprek wenselijk wordt gevonden om bij de huidige en/of vorige werkgever van de kandidaat referenties in te winnen, wordt hiervoor aan de kandidaat vooraf toestemming gevraagd. Bij interne kandidaten is deze toestemming niet nodig en kan ook het dossier van de betreffende kandidaat worden opgevraagd (hier moet de medewerker wel van op de hoogte worden gebracht). 12

13 3.6 Evaluatie van de sollicitatiegesprekken De selectiecommissie evalueert onder leiding van de voorzitter de gesprekken. Indien de selectiecommissie meerdere kandidaten benoembaar acht, maar niet kan besluiten welke kandidaat de voorkeur heeft, of wanneer de commissie behoefte heeft aan meer informatie over de kandidaten, is er een aantal vervolgmogelijkheden (combinaties zijn ook mogelijk). Tweede gesprek Dit tweede gesprek gaat alleen in op twijfelpunten en/of punten waar een nadere toelichting of verdieping wenselijk is. De kandidaten worden van te voren door de voorzitter van de selectiecommissie ingelicht over de reden van dit tweede gesprek en de punten waarop nader ingegaan zal worden. Geautomatiseerd assessment bij vacatures in het middenmanagement. D.m.v. een geautomatiseerd assessment kan een extra onderbouwing van de mate waarin de kandidaten de benodigde competenties beheersen verkregen worden. De testresultaten worden door een interne deskundige op dit gebied geanalyseerd en verwoord in een advies. Een extern assessment bij vacatures voor directeuren en vacatures in het BM. 4. Aanstelling 4.1 Opzegtermijn interne kandidaat Indien een interne kandidaat wordt benoemd, kan de maximale opzegtermijn in acht genomen worden om te voorkomen dat de school waar de kandidaat vertrekt benadeeld wordt. De volgende opzegtermijnen worden daarbij in acht genomen: - ten minste een maand als het dienstverband minder dan 15 jaar heeft geduurd; - ten minste twee maanden als het dienstverband 15 jaar of meer heeft geduurd. Indien echter de vervanging van de vertrekkende interne kandidaat eerder wordt gerealiseerd, kan deze termijn verkort worden. De huidige en de toekomstige leidinggevende maken afspraken over de opzegtermijn. 4.2 Arbeidsvoorwaardengesprek De te benoemen kandidaat wordt door de voorzitter van de BAC uitgenodigd voor het arbeidsvoorwaardengesprek. De leidinggevende bepaalt vooraf welke onderhandelingsruimte er is. Tijdens dit gesprek gaat de voorzitter tevens in op de begeleiding, het personeelsbeleid en de personele regelingen. De beslissing over de definitieve aanstelling wordt pas genomen nadat de voorzitter van de BAC het verloop van het arbeidsvoorwaardengesprek heeft teruggekoppeld aan de BAC en het bestuur/de algemeen directeur akkoord is met de gemaakte afspraken. 4.3 Definitieve aanstelling Zodra beide partijen (werkgever en werknemer) akkoord zijn gegaan met de aanstellingsvoorwaarden, handelt het secretariaat van SPOM de gehele administratie rond de aanstelling af. 4.4 Informeren van de kandidaten die op gesprek zijn geweest Nadat het arbeidsvoorwaardengesprek is afgerond, brengt de voorzitter van de BAC alle overige kandidaten die op gesprek zijn geweest binnen twee dagen op de hoogte. De afwijzing van interne kandidaten krijgt extra aandacht, zie ook Introductie en begeleiding 5.1 Organisatiehandboek 13

14 Reeds bij het arbeidsvoorwaardengesprek wordt het organisatiehandboek van SPOM, wat in ontwikkeling is, uitgereikt. Hierin vindt de nieuwe medewerker alle belangrijke start - informatie. 5.2 Mentor Z.s.m. na de aanstelling stelt de leidinggevende de nieuwe medewerker voor aan zijn mentor, die zorg draagt voor de vakinhoudelijke begeleiding gedurende het eerste half jaar van aanstelling. De mentor is bij voorkeur een directe collega binnen SPOM, hetzij een collega directeur of collega leerkracht. De frequentie van de begeleiding hangt af van de beginsituatie. 5.3 Eerste evaluatiegesprek Drie maanden na aanstelling vindt er een eerste evaluatiegesprek plaats tussen de nieuwe medewerker en zijn leidinggevende. Hierin worden de eerste maanden besproken. Wat zijn de indrukken van zowel medewerker, leidinggevende en mentor over het functioneren, komen de verwachtingen vooraf en de werkelijkheid met elkaar overeen? Geeft de mentor voldoende begeleiding, hoe gaat de samenwerking met collega s? Van dit gesprek maakt de leidinggevende een verslag. 5.4 Functioneringsgesprek Een half jaar na aanstelling wordt het eerste functioneringsgesprek met de nieuwe medewerker gehouden. Naast de gebruikelijke onderwerpen worden de afspraken uit het eerste evaluatiegesprek en de begeleiding van de mentor geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek kan besloten worden de begeleiding van de mentor te verlengen. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een verslag, dat input is voor het beoordelingsgesprek. 5.5 Beoordelingsgesprek Na negen maanden en minimaal twee maanden voor de afloop van het tijdelijke jaar van de aanstelling voert de leidinggevende een beoordelingsgesprek met de nieuwe medewerker. Uitgangspunt is het vastgestelde functieprofiel en de vastgestelde beoordelingscriteria. Op basis hiervan wordt besloten al dan niet over te gaan tot een aanstelling voor onbepaalde tijd. 5.6 Verdere begeleiding De verdere begeleiding van de nieuwe medewerker loopt vanaf dit moment (een jaar na aanstelling) volgens het beleid dat SPOM voor haar medewerkers heeft of gaat ontwikkelen, zoals persoonlijk ontwikkelingsplannen, scholingsbeleid, loopbaanbeleid en mobiliteitsbeleid. Kortom: de medewerker heeft het instroomtraject doorlopen en gaat nu deelnemen aan het doorstroomtraject. L. Kosten: Werving en selectie is kostbaar. Scholen hebben hier geen voorziening voor opgebouwd. Buiten hun schuld kunnen scholen in enkele jaren met vrij veel vacatures en dus hoge kosten te maken krijgen. Denk aan groei, doorstroming, uitstroom. Het is derhalve alleszins redelijk om deze kosten uit het bovenschoolse budget te betalen. 14

6752206&+(0$ Het onderstaande overzicht geeft schematische de procedure weer, op de volgende pagina s is de procedure nader uitgewerkt.

6752206&+(0$ Het onderstaande overzicht geeft schematische de procedure weer, op de volgende pagina s is de procedure nader uitgewerkt. 02/7133/P&O/PB 6 maart 2002 :HUYLQJVHOHFWLHHQEHJHOHLGLQJELMGH+$1 'HSURFHGXUH De nieuwe procedure wordt gehanteerd bij de invulling van structurele vacatures. Bij de invulling van tijdelijke vacatures (korter

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. Indien er een directeursvacature ontstaat, wordt dit z.s.m. schriftelijk kenbaar

Nadere informatie

Beleid Werving en Benoeming Personeel van de. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio S.P.O.V.

Beleid Werving en Benoeming Personeel van de. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio S.P.O.V. Beleid Werving en Benoeming Personeel van de Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio S.P.O.V. Vastgesteld Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Statutair

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Werving- en selectiebeleid

Werving- en selectiebeleid Werving- en selectiebeleid Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Wettelijk kader of ander formeel kader:... 2 1.2 Vertrouwelijkheid procedure... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Ontstaan van een vacature (OP en/of OOP)...

Nadere informatie

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. 1.1.1 Bij vacatures ontstaan door ziekte, verlof e.d. wordt door de directeur in

Nadere informatie

Procedure Werving en Selectie. Procedure Werving en Selectie

Procedure Werving en Selectie. Procedure Werving en Selectie Wanneer zich binnen Het Sticht (bovenschools- en schoolniveau) een vacature voordoet, wordt uitgegaan van de Sollicitatiecode die onderdeel uitmaakt van de CAO PO 2009, artikel 11.8 (Bijlage XII). Deze

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER

SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER Januari 2010 1 INHOUDSOPGAVE blz. 3. : DE SOLLICITATIECODE 1.1 Bekendmaking van de vacature 1.2 Bevestiging ontvangst sollicitatie 1.3 Vertrouwelijke behandeling

Nadere informatie

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Vastgesteld op: 28 september 2007 en bijgewerkt d.d. 1 februari 2015. Kenmerk: 2007003464 (0110.01) 1. Missie en doelstellingen De selectie-

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE

REGELING WERVING EN SELECTIE REGELING WERVING EN SELECTIE Inleiding Bij het ontstaan van een vacature op één van de scholen stelt de desbetreffende directie de algemeen directeur hiervan in kennis. Onder diens verantwoording zal dan

Nadere informatie

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief WERVING EN SELECTIE Definitieve versie 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief 1. Inleiding 1.1. De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de alsmede

Nadere informatie

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI Het bestuur van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI gelet op de bepalingen van de

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 april 2017 1. Inleiding Deze regeling bevat de basisinformatie voor de werkwijze

Nadere informatie

3.1. WERVING EN SELECTIE. REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i. KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i:

3.1. WERVING EN SELECTIE. REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i. KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i: 3.1. WERVING EN SELECTIE REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i: I. VASTSTELLING OF WIJZIGING VAN HET BELEID MET BETREKKING TOT DE AANSTELLING

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71.

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : de betreffende deelnemende organisaties Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS voorgelegd aan het DO 13 maart 2014 goedgekeurd door BMT PO op 24-3-2014 1. Inleiding. Deze regeling bevat de basisinformatie

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J..

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Benoemingsbeleid. Onderwijzend personeel en directie. Geschreven door: L.J.. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Benoemingsbeleid Onderwijzend personeel en directie Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres:

Nadere informatie

Sollicitatiecode Windesheim

Sollicitatiecode Windesheim Sollicitatiecode Windesheim 1. Algemeen De sollicitatiecode Windesheim is afgeleid van de code die in oktober 2009 is vastgesteld door de NVP (Nederlandse Vereniging voor personeelsmanagement en organisatieontwikkeling)

Nadere informatie

RECHTEN VAN DE SOLLICITANT

RECHTEN VAN DE SOLLICITANT Niets uit deze uitgave mag worden verveeldvoudigd, in enigerlei vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever K.Brouwer, Groningen, 18 november 1997 _ RECHTEN VAN

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen Project Kweekvijver Overleg Datum Afgehandeld DOPO 17-6-2010 Ja BESTUUR 27-4-2010 Ja GMR 6-9-2010 Ja BESTUUR 9-11-2010 Ja Inhoudsopgave Inleiding 2 1. De Huidige

Nadere informatie

Procedure Werving & Selectie directeur

Procedure Werving & Selectie directeur Procedure Werving & Selectie directeur Behorend bij het beleid Werving & Selectie directiefuncties Onderwerp: Procedure werving & selectie directeur Status: definitief Periode: 1 mei 2012 1 januari 2014

Nadere informatie

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten Benoemingsprocedure bestuursleden voor het bestuur van de Vereniging scholen der EBG te Zeist 1. Begripsbepalingen In dit document wordt verstaan onder: ALV bestuur bestuurder bestuursreglement directeur

Nadere informatie

Sollicitatiecode ref Cao PO

Sollicitatiecode ref Cao PO Sollicitatiecode ref Cao PO BIJLAGE XII SOLLICITATIECODE (behorend bij artikel 11.8 van deze CAO) Artikel 1 Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie

Nadere informatie

Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling

Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling Procedure werving en selectie Raad van Toezicht De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken 1 Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB Postbus 124 8080 AC ELBurg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB BELEIDSSTUK 43 Vaststelling door AB d.d 29 maart 2011 Instemming

Nadere informatie

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES IMDES SOLLICITATIE-CODE Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES donderdag 12 april 2012 Algemeen Dit protocol is bedoeld om een regeling te treffen die enerzijds

Nadere informatie

BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR

BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR Wijchen, juni 2016 VOORAF De benoemingsprocedure schooldirecteur is gebaseerd op: 6.4.2.1 benoemingsprocedure directeuren, handboek Kans & Kleur, 2004, 6.4.2.4 sollicitatiecode,

Nadere informatie

Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature

Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature De Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) 17 Sollicitatiecode 1 Sollicitatieprocedure Artikel 17.1 voorrangsvolgorde bij het vervullen van een vacature (Ingangsdatum 1 januari 2012 BD2011-012770)

Nadere informatie

Procedure werving en selectie

Procedure werving en selectie Procedure werving en selectie De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800

Nadere informatie

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt.

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt. Sollicitatiecode Driestar Educatief heeft voor de werving en selectie van haar personeel per 2 april 2013 de navolgende sollicitatiecode vastgesteld conform artikel C-1 cao-hbo. Artikel 1 Het bevoegd gezag

Nadere informatie

Bijlage 2 Procedure werving en selectie managementteam bij implementatie robuust aansturen

Bijlage 2 Procedure werving en selectie managementteam bij implementatie robuust aansturen Bijlage 2 Procedure werving en selectie managementteam bij implementatie robuust aansturen Een belangrijke stap in het implementatieproces van robuust aansturen is de benoeming van: Directeuren Schoolleiders

Nadere informatie

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld )

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld ) BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 13-09-2016) Onderwerp Te nemen stappen Beslissing door Termijn Ontstaan tijdelijke

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure

Werving en selectieprocedure Werving en selectieprocedure Borging. Implementatie m.i.v. 26 februari 2001 Opgenomen in kwaliteitshandboek 26-2-2001 Basisdocument opgeslagen in: 1. P&O/ algemeen / notities/ (werkdocument) 2. KWALITEITSHANDBOEK

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71 SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71 Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : de colleges, respectievelijk de raden van Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren

Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren Inleiding Het College van Bestuur heeft na vaststelling van het strategisch beleidsplan 2005-2008 dit ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Werving & Selectie personeel. Reglement werving en selectie personeelsleden van de Stichting OBSG Leiderdorp. Werving en selectie

Werving & Selectie personeel. Reglement werving en selectie personeelsleden van de Stichting OBSG Leiderdorp. Werving en selectie Werving & Selectie personeel Reglement werving en selectie personeelsleden van de Stichting OBSG Leiderdorp 2007 2007 Werving en selectie Werving en selectie 1 1. Inhoud 2. Werving en selectiebeleid...

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur De Maremak

Procedure benoeming directeur De Maremak Procedure benoeming directeur De Maremak 19 december 2012 Tijdpad procedure benoeming directeur SBO De Maremak Periode Week Actie 4 Benoeming directeur 4 Assessment Dinsdag 15/1 en Donderdag 17/1 3-4 Gesprekken

Nadere informatie

NOTA WERVING EN SELECTIE

NOTA WERVING EN SELECTIE 1 1 NOTA WERVING EN SELECTIE 2 2 I N H O U D HOOFDSTUK PAGINA: H.1. Inleiding 3 H.2. Vacatures 3 H.3. Werving 3 3.1. werving van loopbaankandidaten 3 3.2. werving van trainees 4 3.3. werving intern 4 3.4

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Deze code maakt onderdeel uit van de CAO Reformatorisch PO

Deze code maakt onderdeel uit van de CAO Reformatorisch PO Deze code maakt onderdeel uit van de CAO Reformatorisch PO BIJLAGE 8 SOLLICITATIECODE Artikel 1 Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling

Nadere informatie

Betreft: voorstel tot benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde

Betreft: voorstel tot benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde Aan de gemeenteraad van de gemeente Vlagtwedde Ter Apel, 15 oktober 2016 Kenmerk: jdw/gs/16-866 Betreft: voorstel tot benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Sollicitatiecode Stichting PCVOE

Sollicitatiecode Stichting PCVOE Sollicitatiecode Stichting PCVOE 1. Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt. 2. Bevestiging

Nadere informatie

Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318)

Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318) Sollicitatiecode conform hoofdstuk I-B van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1988, 318) Artikel 1 Bekendmaking van de vacature 1 De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot

Nadere informatie

Regeling sollicitatieprocedure. Versie Postbus AX Amersfoort tel fax e.mail:

Regeling sollicitatieprocedure. Versie Postbus AX Amersfoort tel fax e.mail: Regeling sollicitatieprocedure Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Inleiding In deze notitie zijn de procedures vastgelegd die binnen

Nadere informatie

Sollicitatiecode. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Geschreven door: L.J.. van Heeren. Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK

Sollicitatiecode. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. Geschreven door: L.J.. van Heeren. Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Sollicitatiecode Geschreven door: L.J.. van Heeren Biezenvijver 5, 3297 GK PUTTERSHOEK Telefoon: 078 6295999 E-mailadres: info@ovohw.nl Website: www.ovohw.nl

Nadere informatie

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX Inleiding Om directeuren goed te ondersteunen in het proces van de invoering functiemix is door het CPD dit document opgesteld. In dit document wordt een format gegeven voor hoe

Nadere informatie

sollicitatiecode openbaar onderwijs

sollicitatiecode openbaar onderwijs sollicitatiecode openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 01-06-1989. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR158889_1. Regeling werving en selectie

CVDR. Nr. CVDR158889_1. Regeling werving en selectie CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR158889_1 29 maart 2016 Regeling werving en selectie H.1. H.2. H.3. H.4. Inleiding Vacatures Werving 3.1. werving van loopbaankandidaten 3.2. werving van trainees

Nadere informatie

Uitspraaknr. 07.013. De klacht. De feiten

Uitspraaknr. 07.013. De klacht. De feiten Uitspraaknr. 07.013 Sollicitatie, niet tijdig doorgeven van aangepaste functie-eisen, brede inzetbaarheid invalleerkracht, communicatie; klacht gedeeltelijk gegrond; primair onderwijs. De klacht Een invalleerkracht

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

4. Kwaliteitssysteem 4.6. Procedures 4.6.9. Het selecteren en aanwerven van het personeel a. minderjarigen

4. Kwaliteitssysteem 4.6. Procedures 4.6.9. Het selecteren en aanwerven van het personeel a. minderjarigen 1 / 5 beoordeeld: jef scheurweghs Goedgekeurd: coachingsteam 07/05/2004 or:25/04/2005 Geldig vanaf: 25/04/2005 SMK 3.5. De voorziening beschrijft de wijze waarop ze het selecteert De voorziening beschrijft

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland. Nr. 615 20 december 2016 Regeling werving en selectie GGD IJsselland Het Dagelijks Bestuur van de GGD

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Protocol Werving en selectie

Protocol Werving en selectie Colofon ons kenmerk 12-0431/5.1.2/ll datum 27 juni 2012 auteurs Linda Lemmens status DEFINITIEF, vastgesteld door CvB 03-07-2012/ instemming AMR d.d.09-10-2012 pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 december 2008. Inleiding

Geldig vanaf 1 december 2008. Inleiding Procedure werving en selectie van personeel aan de Universiteit van Amsterdam 1 Vastgesteld bij besluit van het College van Bestuur van 13 november 2008. Geldig vanaf 1 december 2008 Inleiding Het is de

Nadere informatie

Werving- en Selectieprocedure

Werving- en Selectieprocedure Werving- en Selectieprocedure Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 mei 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Werving & voorrangsbenoemingen 3 2.1 Wijze van werving 2.2 De vacature 2.3 Voorrangsbenoemingen

Nadere informatie

Nota evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio

Nota evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Nota evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Vastgesteld Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Statutair

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure SKVOB e.o. per 01/08/2014. Versie.12 Datum: 10/04/2014 (Definitief vastgesteld door de GMR d.d.09/04/2014)

Sollicitatieprocedure SKVOB e.o. per 01/08/2014. Versie.12 Datum: 10/04/2014 (Definitief vastgesteld door de GMR d.d.09/04/2014) Sollicitatieprocedure SKVOB e.o. per 01/08/2014. Versie.12 Datum: 10/04/2014 (Definitief vastgesteld door de GMR d.d.09/04/2014) Preambule De sollicitatieprocedure heeft tot doel de meest geschikte kandidaat

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagementsysteem Afkorting KD-22 Datum Pagina 1 van 8 Datum vaststelling : 26-07-2010 Eigenaar : Directeur-bestuurder Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 1. DOELSTELLING Cavent heeft beleid geformuleerd

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1 Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht 1 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. stichting : de in de gemeente Zaanstad gevestigde stichting voor openbaar onderwijs

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

Sollicitatie- en selectieprocedure SKB De Veenplas

Sollicitatie- en selectieprocedure SKB De Veenplas Sollicitatie- en selectieprocedure SKB De Veenplas Datum: november 2008 1 Inhoudsopgave: Pagina 1. Inleiding 2 2. Soort Vacature 2 3. Algemene selectieprocedure 5 4. Selectieprocedure directeur 6 5. Vaststelling

Nadere informatie

PROTOCOL. Sollicitatie / benoeming van vast en tijdelijke onderwijzend personeel

PROTOCOL. Sollicitatie / benoeming van vast en tijdelijke onderwijzend personeel PROTOCOL Sollicitatie / benoeming van vast en tijdelijke onderwijzend personeel Inleiding Bij het ontstaan van een vacature leerkracht zal er een sollicitatiecommissie samengesteld worden die onder leiding

Nadere informatie

3.8 Procedure bij sollicitatie Aves

3.8 Procedure bij sollicitatie Aves Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel December 2009 Februari 2010 3.8 Procedure bij sollicitatie Aves Personeel/Procedure bij sollicitatie Aves Inhoudsopgave 1. Procedure bij sollicitatie

Nadere informatie

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht

Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht Reglement werving en selectie leden Raad van Toezicht Het reglement Werving en Selectie is vastgesteld en ondertekend d.d. 10 december 2012 te Purmerend S.J.P. van Geldorp voorzitter RvT SPOOR P. Tange

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

Procedure werving en benoeming directeur brede school De Jutter

Procedure werving en benoeming directeur brede school De Jutter Procedure werving en benoeming directeur brede school De Jutter 1. De Procedure 1. De directeur-bestuurder stelt op: - een functiebeschrijving - profielbeschrijving met functie-eisen - selectiecriteria

Nadere informatie

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding Leidraad Consult over: het selectiegesprek Inleiding Iedere leidinggevende heeft in zijn of haar functie te maken met het selecteren van personeel. Zij zijn er namelijk voor verantwoordelijk de juiste

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Procedure werving en selectie

Procedure werving en selectie Procedure werving en selectie Panta Rhei, stichting voor r.k., algemeen bijzonder en openbaar primair onderwijs Bestuursbureau Panta Rhei Overgoo 13 Postbus 103 2270 AC Voorburg info@stichtingpantarhei.nl

Nadere informatie

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014)

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014) BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014) Onderwerp Te nemen stappen Beslissing door Termijn Ontstaan tijdelijke

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE

DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE SOLLICITATIE CODE DÉ GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE De NVP Sollicitatiecode (hierna te noemen: de code ) bevat basisregels die organisaties en sollicitanten naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

Sollicitatiecode Onderwijsgroep Fier

Sollicitatiecode Onderwijsgroep Fier Sollicitatiecode Onderwijsgroep Fier Sollicitatiecode behorende bij artikel 11.8 uit de CAO-PO 2006-2008 Artikel 1 Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie onvrijwillige overplaatsing

Uitvoeringsnotitie onvrijwillige overplaatsing Uitvoeringsnotitie onvrijwillige Oktober 2016 Postbus 930 3800 AX Amersfoort Tel. 033-2570645 email: info@kpoa.nl 1 1. Inleiding Medewerkers van KPOA hebben een bestuursaanstelling, dit betekent dat van

Nadere informatie

DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP

DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP... 1 DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN BESTUURSLEDEN EN VRIJWILLIGERS... 2 FASEN EN ACTIVITEITEN VAN HET

Nadere informatie

De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers

De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers De SDSP wil aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers, leden, deelnemers, klanten en bezoekers. Om die kwaliteit te kunnen bieden is de

Nadere informatie

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep.

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Notitie invulling vacatures: Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Commissie Personeel (onderdeel van de taakgroep personeel):

Nadere informatie

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld )

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld ) BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 13-09-2016) Onderwerp Te nemen stappen Beslissing door Termijn Ontstaan tijdelijke

Nadere informatie

Kennisnet sollicitatiecode. gedragscode voor werving en selectie

Kennisnet sollicitatiecode. gedragscode voor werving en selectie Kennisnet sollicitatiecode gedragscode voor werving en selectie Inhoud 0. DOCUMENT GESCHIEDENIS... 2 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. ONTSTAAN VAN DE VACATURE... 3 3. WERVING... 3 4. SELECTIEFASE... 4 5. NADER

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

Solliciteren? SPORTIEF BESTEED

Solliciteren? SPORTIEF BESTEED Solliciteren? Om jouw sollicitatie bij Sportief Besteed zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben wij dit document opgesteld. Als eerste stellen wij een aantal verplichtingen waar jouw sollicitatie

Nadere informatie

Sollicitatiecode Stichting Het Rijnlands Lyceum

Sollicitatiecode Stichting Het Rijnlands Lyceum Sollicitatiecode Stichting Het Rijnlands Lyceum Per 1 januari 2016 Sollicitatiecode Stichting Het Rijnlands Lyceum Inhoud Inleiding... 1 Artikel 1 Uitgangspunten... 1 Artikel 2 Bekendmaking vacature...

Nadere informatie

Sollicitatiecode van de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Prae-ambule

Sollicitatiecode van de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Prae-ambule Sollicitatiecode van de Hogeschool der Kunsten Den Haag Prae-ambule Excellent kunstonderwijs behoeft een uitmuntende artistieke, onderwijskundige, intellectuele en materiële infrastructuur. Binnen deze

Nadere informatie

SAMENVATTING. het bestuur van de Stichting A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr.

SAMENVATTING. het bestuur van de Stichting A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr. SAMENVATTING 105620-13.02 Instemmingsgeschil PO - artikel 12 lid 1 onder i WMS (vaststelling of wijziging beleid personeelsbeoordeling, functiebeloning en functiedifferentiatie) De PGMR heeft instemming

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs December 2006 7.0077 Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs 17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling Beoordeling

Nadere informatie

DRAAIBOEK WERVING & SELECTIE SECRETARIS DIRECTEUR HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND

DRAAIBOEK WERVING & SELECTIE SECRETARIS DIRECTEUR HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND Concept DRAAIBOEK WERVING & SELECTIE SECRETARIS DIRECTEUR HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND Voor meer informatie: Mevrouw Angelika Stift, P&O adviseur, telefoon 015-26 08 239. Delft, 03 juli 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie