Beleids- en beheerplan Openbare verlichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleids- en beheerplan Openbare verlichting"

Transcriptie

1 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting augustus 2012

2 2 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting gemeente Sluis Beleids- en beheerplan Openbare verlichting augustus 2012

3 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting gemeente Sluis 3 Inhoudsopgave 1. Aanleiding Samenvatting Doelstellingen Beleidskaders Verlichten: waar en wanneer Verlichtingsklassen Milieu Verantwoord beheer en onderhoud Status huidige verlichting Achtergrond: openbare verlichting database Installatie in aantallen en leeftijden Te vervangen installatieonderdelen Vervangingsprojecten Effecten van de te nemen maatregelen Exploitatiekosten Conclusies en aanbevelingen 17 Bijlage A 19

4 4 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting gemeente Sluis

5 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting gemeente Sluis 5 1. Aanleiding Gelet op de nieuwe technieken, veranderde inzichten op het gebied van veiligheid, het verschijnen van de nieuwe Richtlijn Openbare Verlichting 2011 (hierna genoemd: ROVL-2011) en het daarop afstemmen van de benodigde budgetten, is het nodig om het huidige beleids- en beheerplan openbare verlichting uit 2008 te actualiseren. 2. Samenvatting De ROVL-2011 is opgesteld door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). Vrijwel alle instanties in Nederland hanteren deze richtlijn van de NSVV als maatstaf. Deze richtlijn is een dynamisch hulpmiddel voor beheerders van openbare verlichting bij het realiseren van de juiste kwaliteit van openbare verlichting op de juiste plek. Een aanpassing van de richtlijn uit 2002 (de NPR ) was ook noodzakelijk omdat in de oude situatie weinig ruimte was voor innovatie en energiebesparing. Beheerders zochten daarom steeds vaker hun eigen weg en lieten de richtlijn los. De nieuwe richtlijn biedt onder meer mogelijkheden voor innovatieve technieken op het gebied van dimmen en led verlichting. In dit plan wordt voorgesteld om de richtlijnen en uitgangspunten vermeld in de ROVL-2011 als maatstaf te hanteren. Masten en armaturen worden pas vervangen wanneer de levensduur voorbij is. Bij vervanging wordt, indien mogelijk, de laatste stand van lichttechniek toegepast. De gemeente beoogt (continu) een juiste balans te vinden tussen veiligheid, duurzaamheid en financiën. Het zoeken naar de juiste afstemming tussen deze drie facetten blijft altijd een aandachtspunt. Verouderde installatieonderdelen zijn erg energieonvriendelijk. Vervanging van de oude installatieonderdelen levert een energiebesparing op van circa 18%. Circa masten en armaturen zijn de komende 10 jaar aan vervanging toe. Voor het behalen van de minimale verlichtingsniveaus neemt het areaal naar schatting met 3% toe. Om de kwaliteit van de openbare verlichting te kunnen handhaven en de duurzaamheidmogelijkheden (o.a. energiebesparing van circa 18%) te behalen is naar schatting een minimale investering nodig van ,- per jaar. Het huidig vervangingsbudget is gemiddeld ,- per jaar. Per saldo zijn er echter geen extra middelen nodig. De hogere kapitaallasten kunnen opgevangen worden binnen de totale exploitatielasten, omdat door het vervangen van de verouderde verlichting de gemiddelde energie- en onderhoudskosten per lichtpunt dalen.

6 6 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting gemeente Sluis

7 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting gemeente Sluis 7 3. Doelstellingen De belangrijkste doelstellingen zijn: 1. Het vastleggen van de beleidskaders; 2. Het verduurzamen van de openbare verlichting: Het reduceren van het energieverbruik en de CO₂-emissie Het terugdringen van lichthinder en lichtvervuiling; 3. Het vaststellen van het minimale benodigde vervangingsbudget voor het vervangen van verouderde en energie onzuinige verlichting 4. Beleidskaders 4.1 Verlichten: waar en wanneer De primaire functie van openbare verlichting is een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid op die plaatsen waar dat nodig is. Het maken van een keuze tot verlichten, dan wel beperkt of niet te verlichten, dan wel te besluiten tot een alternatieve maatregel (wegmarkering en bebakening) is een beleidsafweging. Deze keuze hangt nauw samen met aspecten als veiligheid, duurzaamheid, donkerte, etc. De ROVL-2011 geeft handreikingen voor het maken van een dergelijke beleidskeuze. Dit onderdeel is nieuw ten opzichte van de voorganger van deze richtlijn, de NPR , die standaard uitgaat van het verlichten van een situatie. Binnen de bebouwde kom wordt in Nederland over het algemeen verlicht. De functie van deze verlichting is een combinatie tussen diverse functies. In sommige gebieden overheerst de positieve werking van verlichting op de verkeersveiligheid, in andere gebieden meer op sociale en persoonlijke veiligheid. Ook beleving speelt een rol, centra kunnen bijvoorbeeld zo ontworpen worden dat s nachts een aangename omgeving ontstaat. Buiten de bebouwde kom wordt vaak niet verlicht. De duisternis is het uitgangspunt hoe de openbare ruimte gestalte krijgt. Verlichting plaatsen is een keuze waarbij de positieve functie van verlichting afgewogen moet worden tegen de negatieve aspecten. Sociale veiligheid is zelden gebaat bij verlichting buiten de bebouwde kom. Wil sociale veiligheid met verlichting vergroot worden dan moet er voldoende toezicht mogelijk zijn. Dat betekent dat er op een fiets- of wandelpad zoveel mensen aanwezig zijn dat dit mogelijk is. Dit is in het buitengebied zelden het geval. De gemeente hanteert de volgende algemene uitgangspunten bij het verlichten van de openbare ruimte: Binnen de bebouwde kom Worden (woon)straten, pleinen, winkelgebieden, industrieterreinen en doorgaande loop- en fietsroutes van verlichting voorzien; Worden verkeerswegen van verlichting voorzien indien de voertuigverlichting samen met wegmarkering en bebakening bij de toegestane snelheid niet toereikend is om een juiste inschatting te maken van de situatie;

8 8 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting gemeente Sluis Worden gemeentelijke voetpaden verlicht als zij dienen als openbaar toegangspad naar de voordeur; Worden parkeerterreinen die s avonds niet veel gebruikt worden niet verlicht of alleen van oriëntatieverlichting voorzien; Worden parken niet verlicht, tenzij zij onderdeel uitmaken van een doorgaande looproute; Worden fietspaden met in hoofdzaak een recreatieve functie, achterpaden, speelplaatsen, evenals alle overige paden niet verlicht; Worden grondspots en schijnwerpers alleen bij uitzondering toegepast. Buiten de bebouwde kom Wordt in het algemeen niet verlicht; Worden alleen locaties verlicht die een risico voor de verkeersveiligheid opleveren, doordat de voertuigverlichting samen met de wegmarkering en bebakening bij de toegestane snelheid niet toereikend is om een juiste inschatting te maken van de situatie; Kan, uit oogpunt van comfort, de aanwezige oriëntatieverlichting op locaties met een aaneengesloten woonbebouwing worden gehandhaafd; Vindt geen uitbreiding van verlichting plaats. 4.2 Verlichtingsklassen Als wordt besloten een gebied te verlichten is het van belang hiervoor een passende, bij de situatie en omstandigheden horende, verlichtingsklasse te kiezen. De ROVL-2011 adviseert per situatie en omstandigheid de gewenste verlichtingsklasse. Nieuwe verlichting Bij nieuw te realiseren verlichting (bijvoorbeeld nieuwe woonwijk) wordt de minimaal toegestane verlichtingsklasse volgens de ROVL-2011 aangehouden. Bestaande verlichting Bij bestaande situaties moet met meer aspecten rekening worden gehouden, zoals de kosten van aanpassing van de reeds aanwezige verlichting. De keuze van de oplossing en de wijze van realiseren moeten zorgvuldig worden afgewogen. Uitgangspunt is dat bij renovatie de bestaande lichtmastposities zoveel mogelijk worden gehandhaafd, tenzij dit leidt tot lichtniveaus die ver onder de maat zijn. In dat geval moeten de lichtmastposities worden herzien. Overigens wordt bij renovatie van oude verlichtingsinstallaties de verlichtingskwaliteit altijd verbeterd, omdat de nieuwe technieken van een hoger niveau zijn. 4.3 Milieu Energiebesparing In december 2007 is de landelijke Taskforce Verlichting ingesteld door het ministerie van VROM. Deze heeft als opdracht voorstellen en ideeën te formuleren waarmee energiezuinige openbare verlichting in Nederland gemeengoed kan worden en lichthinder wordt beperkt. De gemeente heeft de doelstelling om de openbare verlichting in de openbare ruimte te minimaliseren, zonder dat dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid. Hierbij wil de gemeente maximaal besparen op energieverbruik en donkerte waar mogelijk bevorderen. In het kader van energiebesparing kiest de gemeente voor: 1. Niet verlichten tenzij dit vanuit verkeersveiligheid en/of sociale veiligheid noodzakelijk is; 2. Indien besloten wordt om te verlichten, dan wordt hierbij de minimaal toegestane verlichtingsklasse volgens de ROVL-2011 aangehouden; 3. Het verwijderen van verlichting waar dit mogelijk is; 4. Het vervangen van openbare verlichting, waar mogelijk, door alternatieven zoals reflecterende markeringen (schrikhekken, belijning, kattenogen);

9 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting gemeente Sluis 9 5. Energiezuinige lampen met lange levensduur; 6. Armaturen met een hoog lichttechnisch rendement; 7. Dimapparatuur. Dimmen In de gemeente worden lampen in de nachtelijke uren (vanaf uur) vaak om en om gedoofd om energie en kosten te besparen. Dit geeft een vlekkerig lichtbeeld en voldoet daarom niet aan de richtlijn voor gelijkmatigheid. Door licht in de nachtelijke uren te dimmen wordt ook energie bespaard, terwijl de gelijkmatigheid gehandhaafd wordt. Lichtvervuiling en lichthinder Openbare verlichting wordt ook vaak regelmatig als onwenselijk ervaren. Met lichtvervuiling wordt bedoeld, verlichting die buiten het gebied valt, dan waar de verlichting voor bedoeld is. Bijvoorbeeld het licht dat door een armatuur naar boven wordt gestraald. Nederland is één van de meest lichtvervuilde gebieden ter wereld en deze vervuiling groeit met meer dan 5% per jaar. Hoewel over het algemeen de openbare verlichting volledig geaccepteerd en zeer gewaardeerd wordt, zal ook een openbare verlichtingsinstallatie zodanig moeten worden geplaatst en uitgevoerd, dat deze geen lichthinder veroorzaakt naar de omwonenden, weggebruikers, of naar anderen dan de doelgroep waar de installatie voor bedoeld is. De gemeente is terughoudend met het verlichten van buitengebieden. Indien energiebesparende, maar met name ook lichtbesparende alternatieven voor handen zijn worden deze waar mogelijk ingezet. Bij vervanging of vernieuwing van verlichtingsinstallaties gebruikt de gemeente lichthinder vrije armaturen (minimale tot geen uitstoot naar boven). 4.4 Verantwoord beheer en onderhoud De openbare verlichting dient adequaat onderhouden te worden om lampuitval tot een minimum te beperken en de (electro-) technische kwaliteit op een acceptabel niveau te houden. Één van de projecten van de Vereniging van Zeeuwse gemeenten (VZG) is de gezamenlijke aanbesteding van het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Beheer Goed beheer begint bij informatie over datgene wat beheerd moet worden. De gemeente heeft een geautomatiseerd beheersysteem van I-REAL waarin alle relevante informatie wordt opgeslagen. Zo kan op elk gewenst moment worden beschikt over de actuele beheerinformatie. Het beheersysteem van I-REAL is in 2011 door de VZG aangeschaft. Onderhoud Voor het onderhoud van de openbare verlichting wordt elke 4 jaar een bestek opgesteld en door de VZG Europees aanbesteed. Het onderhoud omvat in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden: Intake meldingen Een platform (website) waarop de gemeente en de burgers storingen en schades kunnen melden. Preventief onderhoud Groepsremplace: het vervangen van lampen; Reinigen armatuurkap; Het schilderen van masten. Correctief onderhoud Het herstellen van (spoedeisende) storingen, schades aan openbare verlichtingsinstallaties en verlichte bebording als gevolg van o.a. ouderdom, aanrijdingen en/of vandalisme. Inspecties Het tijdens de uitvoering van de groepsremplace of op verzoek inspecteren van de installatie (OV-mast) op functionaliteit en kwaliteit.

10 10 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting gemeente Sluis Revisie Het aanreiken van veranderingen aan de installatie ten gevolge van preventief onderhoud, correctief onderhoud en werken. Werken Werken zijn onder te verdelen in kleine werken ( 5 lichtpunten) en grote werken (> 5 lichtpunten). Ondergronds netwerk Het voedende deel van de openbare verlichting, dus de voedingskabels en voedingskasten zijn niet in eigendom van de gemeente. Delta Netwerkbedrijf is eigenaar en dus verantwoordelijk voor een goede werking van het voedingsnet. Alle openbare verlichting wordt standaard aangesloten op het netwerk van Delta. In stand houden openbare verlichting Om niet al te grote veiligheidsrisico s te lopen is het nodig om openbare verlichting tijdig te vervangen. De technische levensduur van masten is ca. 40 jaar, van armaturen ca. 20 jaar. Met name bij de armaturen is het van belang niet veel langer te wachten met vervanging. Naast het feit dat de kwaliteit van het armatuur vanwege ouderdom sterk achteruitgaat, zorgen nieuwe moderne armaturen voor aanzienlijke besparingen op onderhoud en energie. Bij vervanging tracht de gemeente een uniform straatbeeld te creëren. Als het merendeel van de armaturen aan vervanging toe is, beoordeelt de gemeente of het verantwoord is de overige armaturen in de straat ook te vervangen om zo een uniform straatbeeld te creëren. Maatschappelijke aanvaardbaarheid Masten en armaturen worden pas vervangen wanneer de levensduur voorbij is. Bij vervanging wordt, indien mogelijk, de laatste stand van lichttechniek toegepast. De gemeente beoogt (continu) een juiste balans te vinden tussen veiligheid, duurzaamheid en financiën. Het zoeken naar de juiste afstemming tussen deze drie facetten blijft altijd een aandachtspunt. Kaderstelling landelijke wet- en regelgeving De hiervoor genoemde beleidsthema s hebben direct te maken met het in stand houden en verbeteren van de openbare verlichting in het kader van veiligheid en duurzaamheid. Daarnaast bestaat er wet- en regelgeving waaraan de gemeente als eigenaar van de openbare verlichting zich aan dient te conformeren. Dit heeft betrekking op de aansprakelijkheid (Burgerlijk Wetboek). Een nadere toelichting is te vinden in bijlage A.

11 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting gemeente Sluis Status huidige verlichting 5.1 Achtergrond: openbare verlichting database De gemeente heeft de beschikking over administratieve en grafische gegevens van de openbare verlichting. Alle lichtpunten in de gemeente hebben een nummer. Dit nummer correspondeert met de nummers in de database en op de tekening. Van elk lichtpunt worden de typegegevens en de leeftijdgegevens geregistreerd. Dit biedt voldoende informatie om de beleids- en beheertaken adequaat uit te voeren. 5.2 Installatie in aantallen en leeftijden Onderstaande tabel geeft de openbare verlichting weer die in bezit is van de gemeente. bouwjaar aantal masten 1982 t/m masten 1972 t/m masten 1900 t/m TOTAAL bouwjaar aantal armaturen 2002 t/m armaturen 1992 t/m armaturen 1900 t/m TOTAAL Peildatum januari 2012 Peildatum januari Te vervangen installatieonderdelen De komende 10 jaar (2012 t/m 2021) dienen, op basis van de database, circa masten en armaturen vervangen te worden. Dit zijn de objecten die nu al te oud zijn, of die in de komende 10 jaar te oud worden. installatieomvang aantal te vervangen masten en armaturen aantal masten aantal armaturen Voor de daadwerkelijke renovatie wordt verder gekeken dan alleen de te oude objecten. Om een eenvormig straatbeeld te bereiken wordt ook gekeken naar de masten en armaturen die nog niet aan vervanging toe zijn. Daarnaast wordt gekeken of sommige renovaties beter uitgesteld kunnen worden, vanwege dezelfde reden. 5.4 Vervangingsprojecten De projecten zijn op straatniveau in kaart gebracht. In de volgende tabel zijn de aantallen per kern en de ingeschatte kosten opgenomen. kern armatuur 2013 t/m 2022 mast 2013 t/m 2022 Aardenburg Biervliet Breskens Cadzand

12 12 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting gemeente Sluis kern armatuur 2012 t/m 2021 mast 2012 t/m 2021 Draaibrug Eede Groede Hoofdplaat IJzendijke Nieuwvliet Oostburg Retranchement Schoondijke Sint Kruis Sluis Waterlandkerkje Zuidzande TOTAAL Uitgangspunten functionele masten en armaturen Voor vervanging is de komende 10 jaar naar schatting een investering van minimaal ,- per jaar nodig. In deze berekening is alleen rekening gehouden met het vervangen van de bestaande verlichting. Voor het behalen van de minimale verlichtingsniveaus neemt het areaal naar schatting met 3% toe. Het totale vervangingsbudget per jaar ziet er dan als volgt uit: vervanging verouderde verlichting uitbreiding i.v.m. behalen minimale verlichtingniveaus TOTAAL Effecten van de te nemen maatregelen Het vervangen van de verouderde verlichting heeft een positief effect op de gemiddelde leeftijd van de installatie, de verlichtingskwaliteit, het energieverbruik en de CO₂-emissie. Vervanging op basis van leeftijd De databaseanalyse heeft uitgewezen dat circa masten en armaturen aan vervanging toe zijn. Vervanging van deze objecten resulteert in een installatie die er gemiddeld netter uitziet en minder gevoelig is voor storingen. Verlichtingskwaliteit gaat vooruit Het uitgangspunt is met name te oude installatiedelen te vervangen. In de afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van verlichting, zeker als er gekeken wordt naar lamptechniek en armatuuroptiek. Tegenwoordige armaturen scoren beter op het vlak van verlichtings- en energierendement, reductie van lichthinder en onderhoudskosten. Energieverbruik van de nieuwe situatie daalt Het vervangen van de verouderde verlichting door nieuwe verlichting zorgt er voor dat er flink op de energie wordt bespaard.

13 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting gemeente Sluis 13 Met behulp van rekentools van Agentschap NL is er berekend wat het besparingspotentieel is bij realisatie van de geplande vervangingen. Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van deze berekening besparing aantal masten (stuks) energieverbruik (kwh) energieverbruik (%) 100% 82% 18% CO 2 uitstoot (kg) Uitgangspunten: Renovatie van masten en armaturen; Areaaluitbreiding van 3%.

14 14 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting gemeente Sluis

15 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting gemeente Sluis Exploitatiekosten De huidige exploitatielasten bedragen ((alle bedragen in ): Tabel 1 Omschrijving Lasten: energie vervanginglichtmasten (o.a. schade) recognities e.d onderhoud lichtmasten kapitaallasten kostenplaats budgetcyclus kostenplaats financiën kostenplaats HOW-binnendienst kostenplaats HOW-buitendienst Totale lasten: Baten: vergoeding toegebrachte schade Totale baten: Netto lasten: In de lopende meerjarenbegroting is voor investeringen opgenomen ( ): Tabel 2 Omschrijving investering kapitaallasten* * de kapitaallasten zijn opgenomen in de raming kapitaallasten in de tabel geraamde exploitatiekosten Op basis van het Beleids- en beheerplan 2012 dient er jaarlijks geïnvesteerd te worden: Tabel 3 Omschrijving masten (inclusief uitbreiding) armaturen (inclusief uitbreiding) kapitaallasten: masten (afschrijving in 40 jaar) armaturen (afschrijving 20 jaar) TOTAAL

16 16 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting gemeente Sluis Budgettaire consequenties Beleids- en beheerplan 2012: Tabel 4 ( = verschil kapitaallasten tabel 2 en tabel 3) Omschrijving hogere kapitaallasten Exploitatiekosten Het nieuwe Beleids- en beheerplan mondt uit in hogere kapitaallasten (zie hiervoor tabel 4). Per saldo zijn er echter geen extra middelen nodig. De hogere kapitaallasten kunnen opgevangen worden binnen de totale exploitatielasten (tabel 1) omdat door het vervangen van de verouderde verlichting de gemiddelde energie- en onderhoudskosten per lichtpunt dalen.

17 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting gemeente Sluis Conclusies en aanbevelingen Op basis van het voorgaande is een samenvatting van de samenhangende beleidskaders geformuleerd. 1. Verlichtingskwaliteit De toe te passen verlichtingskwaliteit wordt gebaseerd op de Richtlijn Openbare Verlichting Energiebesparing De oude installatieonderdelen zijn erg energieonvriendelijk. Vervanging van de oude installatieonderdelen levert een energiebesparing op van circa 18%. Circa masten en armaturen zijn de komende 10 jaar aan vervanging toe. Voor het behalen van de minimale verlichtingsniveaus neemt het areaal naar schatting met 3% toe. 3. Kosten Om de kwaliteit van de openbare verlichting te kunnen handhaven en de duurzaamheidmogelijkheden (o.a. energiebesparing van circa 18%) te behalen is naar schatting een minimale investering nodig van ,- per jaar. Het huidig vervangingsbudget is gemiddeld ,- per jaar. Per saldo zijn er echter geen extra middelen nodig. De hogere kapitaallasten kunnen opgevangen worden binnen de totale exploitatielasten, omdat door het vervangen van de verouderde verlichting de gemiddelde energie- en onderhoudskosten per lichtpunt dalen.

18 18 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting gemeente Sluis

19 Beleids- en beheerplan Openbare verlichting gemeente Sluis 19 Bijlage A: Wet en regelgeving Aansprakelijkheid Nederland kent geen wet waarin staat dat de gemeente verplicht is haar openbare ruimte bij donker te verlichten. Wel kan de wegbeheerder op basis van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als de weg, inclusief de openbare verlichting, niet voldoet aan de eisen die men daar in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert. De schuldverantwoordelijkheid is bij de vaststelling van het nieuwe wetboek in 1992 omgezet in een risicoaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat de weggebruiker niet meer de schuld van de wegbeheerder maar slechts de gevaarlijke toestand van de weg (-uitrusting) en het daardoor intreden van het gevaar hoeft aan te tonen. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat er slechts sprake is van een inspanningsverplichting, de openbare weg hoeft niet steeds in een perfecte staat te verkeren. De wegbeheerder is dan ook niet aansprakelijk in een situatie waarin de tijdsduur tussen het ontstaan van het gebrek en het verwezenlijken van het gevaar zo kort was dat het gevaar redelijkerwijs niet te voorkomen was. Bij een schadeclaim zal beoordeeld moeten worden of de openbare verlichting gebrekkig is. Het niet goed functioneren van verlichting is een gebrek als deze met name is bedoeld om een gevaarlijke of onoverzichtelijke verkeerssituatie aan te geven. De sociale veiligheid valt buiten deze wetgeving, waardoor de aansprakelijkheid enkel betrekking heeft op de verkeersveiligheidfunctie van de openbare verlichting. Aansprakelijkheid wordt in de gemeente beperkt door: Het periodiek en systematisch uitvoeren van inspecties en onderhoud; Een systeem van rationeel beheer (meerjaren vervangingsplan, beleidsplan); Een goed werkend klachtenmanagement; Snel handelen bij het verhelpen van schades en storingen. Richtlijn voor Openbare Verlichting (ROVL-2011) In 2011 is een nieuwe richtlijn voor de openbare verlichting (de ROVL-2011) verschenen. Deze richtlijn is een dynamisch hulpmiddel voor beheerders van openbare verlichting bij het realiseren van de juiste kwaliteit van openbare verlichting op de juiste plek. Het basis beleid is: niet verlichten tenzij. Een aanpassing van de richtlijn (de NPR ) was ook noodzakelijk omdat in de oude situatie weinig ruimte was voor innovatie en energiebesparing. Beheerders zochten daarom steeds vaker hun eigen weg en lieten de richtlijnen los. De nieuwe richtlijn biedt onder meer mogelijkheden voor innovatieve technieken op het gebied van dimmen en led verlichting. Politiekeurmerk Veilig Wonen Het Politie Keurmerk Veilig Wonen richt zich op de gehele woonomgeving en heeft vooral tot doel de sociale veiligheid te verhogen. Er wordt een drietal certificaten onderscheiden: Certificaat Beveiligde Woning; Certificaat Veilig Complex; Certificaat Veilige Omgeving. Het laatste certificaat beschrijft de eisen ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte. Slechts een klein onderdeel uit de eisen van het politiekeurmerk heeft betrekking op de (openbare) verlichting. Het politiekeurmerk conformeert zich grotendeels aan de ROVL -2011, echter met de aanvulling dat achterpaden moeten zijn voorzien van (openbare) verlichting. Het politiekeurmerk wordt veelal toegepast in buurten/wijken die als onveilig te boek staan en waar de criminaliteit bovengemiddeld hoog is. Omdat deze situaties in de gemeente niet aan de orde zijn wordt bij het ontwerpen van de verlichting geen rekening gehouden met de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

20

Beleid- en Beheerplan Openbare Verlichting

Beleid- en Beheerplan Openbare Verlichting Beleid- en Beheerplan Openbare Verlichting 2015-2024 1 Inhoudsopgave pagina 1. Aanleiding 2 2. Samenvatting en aanbevelingen 2 3. Doelstelling 4 4. Organisatie en Communicatie 4 5. Beleidskaders 7 5.1

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 12 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel Samenvatting Er

Nadere informatie

Bureau Openbare Verlichting. Lek - Merwede

Bureau Openbare Verlichting. Lek - Merwede Bureau Openbare Verlichting Lek - Merwede Traject Beleidsplan 2017-2026 Beheerplan 2017-2026 Uitvoeringsplannen 15 juni 2017 presentatie Beleids- en Beheerplan 2 Doel beleidsplan Genereren kwaliteit Openbare

Nadere informatie

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2017-2021 Programma : Wonen Voorstelnummer : 17.04 Info bij

Nadere informatie

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte Agendapunt: Onderwerp: Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2010-2013 Commissie:, nr. Raadsvoorstel: 13-10-2009, nr. 177 RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Aan de Raad. 2.1 Geeft meer veiligheid voor burgers en weggebruikers.

Aan de Raad. 2.1 Geeft meer veiligheid voor burgers en weggebruikers. Aan de Raad. No. : 9/1 Muntendam : 30 januari 2014 Onderwerp : Vaststellen Meerjarenplan Openbare verlichting 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

*D13.001408* D13.001408

*D13.001408* D13.001408 MEMO Van: Afdeling Ruimte en Groen Datum: 29 januari 2013 Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2013-2017 Bijlagen: Verlichtingsscan, beleidsplan OVL 2013-2017 en beheersplan *D13.001408* D13.001408

Nadere informatie

Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL)

Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL) Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL) Inleiding De primaire functie van openbare verlichting is een bijdrage te leveren aan verkeersveiligheid en de sociale veiligheid op

Nadere informatie

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES Bijlage 3 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van 12 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 12 september 2013 Agendapuntnummer : XII, punt 5 Besluitnummer : 1049 Portefeuillehouder : Wethouder Henk Lammers Aan de gemeenteraad Onderwerp: Beleidsplan

Nadere informatie

Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting

Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting 2014-2024 Eric Vos, Infra-lux. Stand van zaken t.o.v. Beleidsplan 2004: 2 begrotingsposten: - Exploitatie(klein onderhoud): 160.000,- waarvan 60.000,- energiekosten

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

veilig en energiezuinig) 2. Concept raadsbesluit

veilig en energiezuinig) 2. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 juni 2015 Nummer : 30 Onderwerp : Beleidsplan openbare verlichting Bijlage(n) : 1. Beleidsplan openbare verlichting

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Maart 2013 Sector Stedelijk Beheer Wegen, Groen en Water 1. Aanleiding In november 2012 is het Beleidsplan Openbare Verlichting door de gemeenteraad vastgesteld. In

Nadere informatie

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg Evaluatie Beleidsuitgangspunten Openbare Verlichting Gemeente Geertruidenberg Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg Cluster Beheer en ontwikkeling Openbare Ruimte Nobra Technisch Adviesbureau B.V. Bunderstraat

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting Vergadering gemeenteraad d.d. 2 november 2017 Agenda nummer 6 Portefeuillehouder: wethouder de heer IJ.J. Rijzebol Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 Korte inhoud: De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

gemeente Bunnik Bijlage 1 Notitie vervanging openbare verlichting

gemeente Bunnik Bijlage 1 Notitie vervanging openbare verlichting gemeente Bunnik 1 Notitie vervanging openbare verlichting In deze bijlage wordt meer en gedetailleerder informatie gegeven over de vervanging van een groot deel van de openbare verlichting in de gemeente

Nadere informatie

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16 Verlichtingsscan Gemeente Koggenland Juli 2012 Pagina 1 van 16 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Koggenland contactpersoon : Dhr. R. Gotjé Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut Advies B.V. contactpersoon

Nadere informatie

Aan de raad, Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting

Aan de raad, Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting Aan de raad, Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2018 Voorstel: 1. Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2018 vaststellen 2. Instemmen met financiering van het Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Fietspad/wandelpad. Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties. >> Als het gaat om energie en klimaat

Fietspad/wandelpad. Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties. >> Als het gaat om energie en klimaat Fietspad/wandelpad Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties >> Als het gaat om energie en klimaat Kenmerken van de weg Het fietspad wordt gebruikt voor woon-, werken schoolverkeer. Het pad is 3

Nadere informatie

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Nummer : 12-02.2010 Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Korte inhoud : Elke 5 jaar wordt het Beleidsplan Openbare Verlichting opnieuw vastgesteld. In februari 2009 zijn hiervoor de kaders

Nadere informatie

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007MME03 Afdeling : Mobiliteit Commissie : MME Registratienummer : 2007JNT202790i Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel : Verantwoord

Nadere informatie

P. Roest raad00777

P. Roest raad00777 Agendapunt commissie: 6 Steller Telefoonnummer Email P. Roest 040-2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Beheer openbare verlichting. 11raad00777 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Verantwoord Verlichten. Roger van Ratingen, Consultant Ziut

Verantwoord Verlichten. Roger van Ratingen, Consultant Ziut Verantwoord Verlichten Roger van Ratingen, Consultant Ziut Beleid: sociaal veilige openbare ruimte Uitvoering: Meer blauw op straat. Reflectie: Meer blauw op straat. Inhoud verbinden van beleid en uitvoering

Nadere informatie

Bijlage 4 Voorbeeldproject Rijpelberg

Bijlage 4 Voorbeeldproject Rijpelberg Bijlage 4 Voorbeeldproject Rijpelberg Ter verduidelijking van het beleid is in dit stuk de openbare verlichting in één wijk geïnventariseerd op de in het beleid op genomen aspecten. Vooraf echter duidelijk

Nadere informatie

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter?

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Factsheets OVL lampenkwaliteitsprofielen Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Openbare verlichting hebben we nodig voor onze verkeersveiligheid, sociale veiligheid en het aantrekkelijk maken

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Wegenbeleidsplan Roerdalen 2015-2018 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit: Het wegenbeleidsplan

Nadere informatie

Beleid Openbare verlichting (OVL) Gemeente Stadskanaal. Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal

Beleid Openbare verlichting (OVL) Gemeente Stadskanaal. Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal Beleid Openbare verlichting (OVL) 2008-2020 Gemeente Stadskanaal Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal Ca 12.000 ha Ca 34.000 inwoners 6 dorpen SMOAMV Stadskanaal ca 20.000

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten Agendapunt nr.: 10 Raadsvoorstel Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 Datum voorstel: 14 januari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr.: Opsteller: J. van Bekhoven Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan en beheerplan gemeente Goeree-Overflakkee. Versie: V2_0 Status: definitief 7 december Vught, Apeldoorn, Leek

Startnotitie beleidsplan en beheerplan gemeente Goeree-Overflakkee. Versie: V2_0 Status: definitief 7 december Vught, Apeldoorn, Leek Startnotitie beleidsplan en beheerplan 2015-2024 gemeente Goeree-Overflakkee Vught, Apeldoorn, Leek Lux-Groep T 073 6840445 F 073 6840446 Versie: V2_0 Status: definitief 7 december 2014 Postbus 2200 5260

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Deurne Versie: V1_0 Status: Definitief 17 juni 2015 Colofon Beleidsplan openbare verlichting Gemeente Deurne Toine Schoester en Willem Beckers Eric Vos e.vos@infra-lux.eu

Nadere informatie

Openbare Verlichting. MFA t Huis Vlierden

Openbare Verlichting. MFA t Huis Vlierden Openbare Verlichting MFA t Huis Vlierden 08-03-2017 Werkwijze Samen Vlierden STUURGROEP PROJECTGROEP OPENBARE VERLICHTING Gemeente Deurne heeft in het kader van Deurne KOEK aan Samen Vlierden gevraagd

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Reg.nummer: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Reg.nummer: 2016/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2017-2020 Reg.nummer: 2016/052071 1. Inleiding Er is geen domein in de openbare ruimte waar de technologische ontwikkelingen zo snel gaan als bij de

Nadere informatie

Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode

Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode Datum: 28-1-14 Onderwerp Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode 2014-2018 Status Besluitvormend Voorstel Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 vast te stellen als geactualiseerde

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Ridderkerk

Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Ridderkerk Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Ridderkerk 2012-2021 Opdrachtgever: Gemeente Ridderkerk Opgesteld door: Infra-Lux bv Datum: 25 april 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Samenvatting...5 1. Inleiding...8

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 23 april 2013 Agendanr. 12. Onderwerp: Verduurzamen openbare verlichting (MIP 1201)

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 23 april 2013 Agendanr. 12. Onderwerp: Verduurzamen openbare verlichting (MIP 1201) *ZE93DF127ED* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 23 april 2013 Agendanr. 12. Aan de Raad No.ZA.13-21769/DV.13-179, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 april 2013 Onderwerp: Verduurzamen openbare verlichting

Nadere informatie

!!!! " #$%&'( ) *! +!$%&$, )!!+#! *!! $%&'(! $%&$, -! $%&'(!*# $%&$, *!.$%&'(!!# $%&$, * *! **!!! #. % 1!!2 1 ) #+2! 2!

!!!!  #$%&'( ) *! +!$%&$, )!!+#! *!! $%&'(! $%&$, -! $%&'(!*# $%&$, *!.$%&'(!!# $%&$, * *! **!!! #. % 1!!2 1 ) #+2! 2! " #$%&'( ) * +$%&$, ) +# * $%&'( $%&$, - $%&'( *# $%&$, *.$%&'( # $%&$, * /$%&'( # - 00 )+- #* * ** # $%&'( #. % 1 2 1 ) #+2 2 . $%&$, # * 3 3 #* )$%&4& + - * #. 0* * 0)$%&$, +.* # 56 # * ) + # - ** #

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Midden - Drenthe

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Midden - Drenthe Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Midden - Drenthe In samenwerking met Essent Energie en de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en Wegen en Groen is het Beleidsplan Openbare Verlichting voor de

Nadere informatie

Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting

Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting 2014 2018 Dhr. Aan de Wiel (GL) Implementatie LED verlichting: Er is in een convenant afgesproken dat

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting

Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Deurne Versie: V1_0 Status: Definitief 10 december 2014 Deze bijlage behoort bij het Beleidsplan Openbare Verlichting Deurne. Colofon Beleidsplan

Nadere informatie

Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden

Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden Datum: 19 mei 2016 Status: definitief Samenvatting In deze rapportage worden

Nadere informatie

Themamiddag Duurzame Openbare Verlichting 27 augustus 2012

Themamiddag Duurzame Openbare Verlichting 27 augustus 2012 Themamiddag Duurzame Openbare Verlichting 27 augustus 2012 WELKOM in s-hertogenbosch Wethouder Ruud Schouten Piet van de Hoef, Hoofd afdeling Realisatie en Beheer Themamiddag Agentschap.nl: bestuurlijke

Nadere informatie

LED BE SMART. Slimme Fietspadverlichting

LED BE SMART. Slimme Fietspadverlichting LED BE SMART Slimme Fietspadverlichting Licht op maat is voor ons de belangrijkste functionaliteit. Door middel van de sensor wordt het licht te allen tijde gedimd, maar licht op wanneer er iemand langs

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 Datum voorstel: 16 december 2015 Vergaderdatum: 26 januari 2016 Registratienr.: Opsteller: Jeroen van Bekhoven Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Openbare verlichting provinciale wegen Drenthe

Openbare verlichting provinciale wegen Drenthe Openbare verlichting provinciale wegen Drenthe a Openbare verlichting provinciale wegen Drenthe Gedeputeerde staten van Drenthe November 2007 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe Fotografie

Nadere informatie

nieuwkoop raadsvoorstel G G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees Tas)

nieuwkoop raadsvoorstel G G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees Tas) Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel G14.1166 portefeuillehouder opgesteld door Reg i strat ien ummer G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees

Nadere informatie

Status: Concept Mei 2008 Versie: 1.0. Beleidsplan Openbare Verlichting Periode: 2008-2012

Status: Concept Mei 2008 Versie: 1.0. Beleidsplan Openbare Verlichting Periode: 2008-2012 Status: Concept Mei 2008 Versie: 1.0 Beleidsplan Openbare Verlichting Periode: 2008-2012 Inhoudsopgave: 1. Samenvatting... - 2-2. Inleiding... - 4-3. Landelijke visie openbare verlichting... - 5-3.1 Functies

Nadere informatie

Monitoring Energieakkoord. Snel gids Invullen monitoringslijst. Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1

Monitoring Energieakkoord. Snel gids Invullen monitoringslijst. Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1 Monitoring Energieakkoord Snel gids Invullen monitoringslijst Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1 Inleiding In het Energieakkoord dat in 2013 is ondertekend door ruim veertig

Nadere informatie

Ontwikkelen. Beleidsplan. Openbare verlichting. Gemeente Haren

Ontwikkelen. Beleidsplan. Openbare verlichting. Gemeente Haren Ontwikkelen Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Haren Programma 15/20 januari 2015: 19.30 uur: Welkomstwoord wethouder M. Sloot 19.35 uur: Presentatie Henk Ensing 20.05 uur: Pauze/invullen enquête

Nadere informatie

Beheerplan openbare verlichting 2011-2014

Beheerplan openbare verlichting 2011-2014 Beheerplan openbare verlichting 2011-2014 Opdrachtgever : Gemeente Geldermalsen Datum : 3 november 2009 Versie : definitief 2.0 Opgesteld door : CityTec B.V. INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 2 INVENTARISATIE...

Nadere informatie

Leefbaarheidonderzoek Sluis

Leefbaarheidonderzoek Sluis Leefbaarheidonderzoek Sluis Presentatie Concept rapportage 26 mei 2009 Concept rapportage 26 mei 2009 Inwoneraantal 2009 Aanpak van het onderzoek Demografische ontwikkelingen prognose per kern Veronderstelde

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Beleidsplan Openbaar

Nadere informatie

OVL beleidsplan op 1 A4: verduurzaming, betere kwaliteit én lagere kosten. Het kan. Ralph Groenendaal

OVL beleidsplan op 1 A4: verduurzaming, betere kwaliteit én lagere kosten. Het kan. Ralph Groenendaal OVL beleidsplan op 1 A4: verduurzaming, betere kwaliteit én lagere kosten. Het kan. Ralph Groenendaal Drie vragen Waarom investeren in OVL? Wat kan een gemeente doen en wat kost dat? Hoe zorg je ervoor

Nadere informatie

Bijlage 2. Plan van Aanpak Duurzaamheid. Gemeente Teylingen. November Pagina 1 van 9

Bijlage 2. Plan van Aanpak Duurzaamheid. Gemeente Teylingen. November Pagina 1 van 9 Bijlage 2 Plan van Aanpak Duurzaamheid Gemeente Teylingen November 2011 Pagina 1 van 9 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Teylingen contactpersoon : Dhr. E. Schreve Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 Raadsvoorstel ~ u I e m b o rg STELLER S. KOrt VERANTw.WETHOUDER H.L. WlChgerS DATUM RAADSVERGADERING 24 april 2008 ONDERWERP Beleidsplan Openbare Verlichting 2008-2012 REGISTRATIENUMMER 0802843 VOORGENOMEN

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI-16-00176 Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 Agendapunt 18. Raadsvoorstel- 2016-49 nummer Voorstel: van +/- 416.000,- toe te

Nadere informatie

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Te besluiten om 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het voorstel grootschalige vervanging ledverlichting

Nadere informatie

drs A.J. Ditewig 26 september 2013

drs A.J. Ditewig 26 september 2013 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 september 2013 Datum voorstel 06 augustus 2013 Agendapunt Onderwerp Beleid openbare verlichting De raad wordt voorgesteld te besluiten: in

Nadere informatie

Raadavoorstel2012.001 1763 Duurzame Openbare Verlichting

Raadavoorstel2012.001 1763 Duurzame Openbare Verlichting gemeente Haarlemmermeer Onderwerp Raadavoorstel2012.001 1763 Duurzame Openbare Verlichting Portefeuillehouder S. Bak steiler M. van Munster I F. Bosker Collegevergadering 20 maart 2012 Raadsvergadering

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: burgemeester en wethouders van Nieuwkoop gemeente nieuwkoop afdeling beheer openbare ruimte raadsvoorstel portefeuillehouder Henny Brouwer opgesteld door Kees Hoogervorst / Jan van den Born / BOR kenmerk/datum 08.0000000 / Juli 2008 vergaderdatum

Nadere informatie

Gaan de sterren weer stralen dankzij energiebesparing op verlichting?

Gaan de sterren weer stralen dankzij energiebesparing op verlichting? Gaan de sterren weer stralen dankzij energiebesparing op verlichting? Een verzoek en aanbevelingen van Stichting Platform Lichthinder aan de Taskforce Verlichting Inleiding Wat is Platform Lichthinder?

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

Evaluatie beleidsplan openbare verlichting gemeente Nuth (periode 2012 t/m 2014).

Evaluatie beleidsplan openbare verlichting gemeente Nuth (periode 2012 t/m 2014). Reg.nr. Z.11462 INT.12645 Pagina 1 van 12 Evaluatie beleidsplan openbare verlichting gemeente Nuth 2011-2020. (periode 2012 t/m 2014). Datum; 05 november 2015 Redactie; R.M.J. Jacobi, Afd. Ruimte &Samenleving,

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.1019 B.15.1019 Landgraaf, 7 september 2015 ONDERWERP: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 t/m 2020 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Bijlage 2: Wet- en Regelgeving

Bijlage 2: Wet- en Regelgeving Bijlage 2: Wet- en Regelgeving In deze bijlage wordt de voor OVL relevante wet- en regelgeving besproken. Ten eerste wordt gekeken naar de gemeentelijke aansprakelijkheid vanuit het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Colofon Project Openbare verlichting beleidsplan Opdrachtgever Gemeente Hoogeveen Met medewerking van Maaike Hamstra (projectleider), Jan Blom, Rients Turkstra, Barry van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 september 2014 KDK/00318/i Datum: 29 juli 2014 Verzonden: 4 september 2014

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 september 2014 KDK/00318/i Datum: 29 juli 2014 Verzonden: 4 september 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 16 september 2014 KDK/00318/i.00816 9.5 Datum: 29 juli 2014 Verzonden: 4 september 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Beleid- en beheerplan openbare

Nadere informatie

Plan Openbare Verlichting gemeente Wormerland. Periode 2012 t/m 2016

Plan Openbare Verlichting gemeente Wormerland. Periode 2012 t/m 2016 Plan Openbare Verlichting gemeente Wormerland Periode 2012 t/m 2016 Gericht aan het College van Burgemeester & Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Wormerland DEFINITIEF Datum: 18-01-2012 In opdracht

Nadere informatie

Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder

Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Te

Nadere informatie

LED OP HET LICHT OP STRAAT. Openbare verlichting voor veiligheid maar houdt ook rekening met nachtdieren

LED OP HET LICHT OP STRAAT. Openbare verlichting voor veiligheid maar houdt ook rekening met nachtdieren LED OP HET LICHT OP STRAAT Openbare verlichting voor veiligheid maar houdt ook rekening met nachtdieren Met de diverse belangengroeperingen uit de gemeente Hardenberg is uitgebreid gediscussieerd over

Nadere informatie

NOW! LED NOW! Licht, dat zich vanzelf betaalt. vergoeding

NOW! LED NOW! Licht, dat zich vanzelf betaalt. vergoeding NOW! Licht, dat zich vanzelf betaalt. Conventioneel Winst NOW! vergoeding LED Armaturen kopen hoeft niet meer Met NOW! bieden we u licht aan in de vorm van een service. U krijgt het beste licht voor uw

Nadere informatie

Hardenberg. Gemeente. Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe

Hardenberg. Gemeente. Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe Gemeente Hardenberg Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Document 228775 kenmerk: Hardenberg, 4 oktober 2011, Wat willen

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 22 april 2015

Aan de Raad Raad Made, 22 april 2015 Aan de Raad Raad Made, 22 april 2015 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 28 mei 2015 Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2015-2019 Registratienummer: 15int01566 Casenr: 15.00616 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Natuur beschermd verlichten met kunstlicht

Natuur beschermd verlichten met kunstlicht Natuur beschermd verlichten met kunstlicht LICHT EN DUISTERNISPLAN VOOR DE OPENBARE VERLICHTING IN DE GEMEENTE WESTERVELD 2011-2015 Voorwoord In dit beleidsplan is conform het coalitieakkoord, gepresenteerd

Nadere informatie

Licht op maat. in de. Ulft, vrijdag 17 februari 2012. afdeling Wijken en Beheer team Projecten en Beheer

Licht op maat. in de. Ulft, vrijdag 17 februari 2012. afdeling Wijken en Beheer team Projecten en Beheer Licht op maat in de afdeling Wijken en Beheer team Projecten en Beheer Ulft, vrijdag 17 februari 2012 Beleidsplan Openbare verlichting 2012 2016 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 6 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting

Beleidsplan openbare verlichting Beleidsplan openbare verlichting Beleidsplan openbare verlichting (2013-2022) Colofon Project Openbare verlichting beleidsplan (definitief) Opdrachtgever Gemeente Hoogeveen Met medewerking van Maaike Hamstra

Nadere informatie

INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA

INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA Versie 2.1 Datum 25-02-2017 SAMENVATTING De gemeente Renkum heeft een oud areaal en wil dit moderniseren. De gemeente wil een opdrachtnemer voor

Nadere informatie

Helder licht op Beesel Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 t/m2023 Pagina van 22

Helder licht op Beesel Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 t/m2023 Pagina van 22 Helder licht op Beesel Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 t/m2023 1 Pagina van 22 Documentnummer: 1 Documentversie: 1.0 Definitief Datum: 19 januari 2016 Pagina 2 van 22 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting...

Nadere informatie

Gemeente Venlo. Uitvoeringsplan Openbare Verlichting 2012-2021

Gemeente Venlo. Uitvoeringsplan Openbare Verlichting 2012-2021 Gemeente Venlo Uitvoeringsplan Openbare Verlichting 2012-2021 Definitief 07112011 Documentnummer: ADV07112011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Huidig beleid & huidige situatie 8 1.1 Huidig Beleid

Nadere informatie

Gemeente Schinnen. Openbare Verlichting gemeente Valkenburg a/d Geul

Gemeente Schinnen. Openbare Verlichting gemeente Valkenburg a/d Geul Gemeente Schinnen Openbare Verlichting gemeente Valkenburg a/d Geul 10 Mei 2016 Agenda 1. Huidige beheerder 2. Huidige werkzaamheden 3. Huidige beleids-uitgangspunten 4. Huidige situatie 5. Doelstellingen

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 30 oktober 2014 Regnr.: 14int0399714int03926 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland Versie: 24 mei 2012 Beheerplan Wegen Waterland 2013 2017 Inhoudsopgaven 1. Inleiding 3 2. Kaders en wetgeving 4 2.1. Wetgeving 4 2.2. Richtlijnen 4 3. Huidige situatie 5 3.1. Areaal 5 3.2. Globale visuele

Nadere informatie

Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen

Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Colofon Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Opdrachtgever bestuursdienst Ommen-Hardenberg Opdrachtnemer Infra-lux BV Opgesteld door A.R. Gijzel Intern

Nadere informatie

Beleidsplan OVL 2013 t/m 2017. Gemeente Eijsden-Margraten. Juli 2012. 1 Pagina van 68

Beleidsplan OVL 2013 t/m 2017. Gemeente Eijsden-Margraten. Juli 2012. 1 Pagina van 68 Beleidsplan OVL 2013 t/m 2017 Gemeente Eijsden-Margraten Juli 2012 1 Pagina van 68 Documentnummer: 1 Documentversie: Concept Datum: 31 juli 2012 Pagina 2 van 68 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting...

Nadere informatie

Openbare Verlichting. Gemeente Boxtel. Visie en Beleid (actualisering)

Openbare Verlichting. Gemeente Boxtel. Visie en Beleid (actualisering) Openbare Verlichting Gemeente Boxtel Beleidsperiode 2014-2018 Visie en Beleid (actualisering) Opdrachtgever: Gemeente Boxtel Afdeling Openbare Ruimte Bunderstraat 22A 5481 KD Schijndel telefoon: 073-5479351

Nadere informatie

Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein.

Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein. Raad van 27 juni 2006 Agendanummer: 16 Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein. AANLEIDING Zoals bekend is momenteel

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/3

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/3 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15-12-2015 Nummer voorstel: 2016/3 Voor raadsvergadering d.d.: 12-01-2016 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad. Behandeling in de raadscommissie

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad. Behandeling in de raadscommissie Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 13G200387 PORT.HOUD: Oude Alink ONDERWERP: Uitvoeringsplan openbare verlichting. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of

Nadere informatie

Beheerplan openbare ruimte. Bijeenkomst Dorpsraden

Beheerplan openbare ruimte. Bijeenkomst Dorpsraden Beheerplan openbare ruimte Bijeenkomst Dorpsraden Inleiding Welkom Beheerplan openbare ruimte met nadruk op groen/wegen/speeltoestellen/bruggen Inleiding 21 februari vastgesteld door gemeenteraad Informeren

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2020

Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2020 Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2020 Gemeente Bloemendaal projectnr. 217643 26 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Bloemendaal Afdeling Gemeentewerken Team Civiele Techniek en Verkeer Postbus 201

Nadere informatie

Evaluatie Beleidsplan Niet verlichten tenzij

Evaluatie Beleidsplan Niet verlichten tenzij Evaluatie Beleidsplan Niet verlichten tenzij Openbare Verlichting Gemeente Aa en Hunze Periode 2011-2015 Bijlage 1 Mei 2016, Lieftink Advies INHOUDSOPGAVE Pagina 2 van 20 2 1. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug

Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug De Kruijter Openbare Verlichting oktober 2013 Colofon Project: Openbare Verlichting Led Pilot Kom Noord gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever:

Nadere informatie

Beleidsplan. Openbare Verlichting 2013-2017

Beleidsplan. Openbare Verlichting 2013-2017 Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2017 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DOELSTELLING... 4 3 SAMENVATTING TE VOEREN BELEID 2013-2017... 5 3.1 Beleid waarom, waar en hoe openbare verlichting wordt toegepast...

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/618540 Besluitnummer: 27-6.1 Onderwerp: Verlengen contract openbare verlichting met Ziut Advies: 1. In te stemmen met

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting 2016 tot 2026 Identificatie Poststuknummer: 16.000910 Datum: 01-03-2016 Opdrachtgever: Gemeente Reimerswaal Auteurs: Michel van Waes, Lennart de Visser Beleidsplan Openbare

Nadere informatie

Bestuurlijke Samenvatting. Beleidsplan Openbare Verlichting

Bestuurlijke Samenvatting. Beleidsplan Openbare Verlichting Bestuurlijke Samenvatting Beleidsplan Openbare Verlichting 2 Inleiding Openbare verlichting is belangrijk voor de leefbaarheid, de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid. Een goede verlichting is

Nadere informatie

Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2013-2017

Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2013-2017 Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2013-2017 Beleids- en beheerplan openbare verlichting gemeente Oldenzaal 2013-2017 Hoofdstuk 1 - Inleiding...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Doel van het plan...3

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *15.0010588* 15.0010588 Commissievergadering: 1-9-2015 Voorstel:. Agendapunt:. Onderwerp Aanpassen openbare verlichting naar LED Datum 19 augustus 2015

Nadere informatie