Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld ) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten."

Transcriptie

1 In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor ZZP-ers in de functie van klusjesman, timmerman, loodgieter en installateur (incl. CAR-/Montageverzekering) en overige beroepen werkend met gereedschap. Belangrijk Op de laatste pagina van dit aanvraagformulier is een aantal bepalingen opgenomen, die voor het invullen van dit aanvraagformulier belangrijk zijn. Deze vindt u onder het kopje Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht. Wij verzoeken u eerst kennis te nemen van deze bepalingen, alvorens het formulier in te vullen. Aanvrager Bedrijfsnaam Contactpersoon M V Telefoonnummer adres Correspondentieadres Postcode Plaats Bank-/gironummer Telefoonnr. bedrijf Mobiel nr Fax nr. Website Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld ) op de hoogte te houden over producten en diensten. Bedrijfsgegevens Naam bedrijf volgens inschrijving Kamer van Koophandel _ Exemplaar van de meest recente inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar) Bijgevoegd Wordt toegezonden Bevindt het bedrijf zich nog in de oprichtingsfase? Ja Nee Oprichtingsdatum onderneming Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Code bedrijfsindeling Kamer van Koophandel (bikcode) B.T.W.- verplichting Ja Nee Rechtsvorm Eenmanszaak VOF BV Ingangsdatum Ingangsdatum verzekering De verzekeringstermijn is 5 jaar doorlopend De vervaldatum is standaard 1 januari

2 Premiebetaling De premie is per maand verschuldigd. Machtiging Voor deze verzekering geldt een verplichte automatische incasso van de premie. Door dit hokje aan te kruisen machtig ik Meeùs om de maandpremies automatisch bij mij te incasseren. Bank-/gironummer Ten name van Eerdere verzekeringen Is/zijn de aangevraagde verzekering(en) momenteel elders ondergebracht? Ja Nee Ik machtig Meeùs om onderstaande verzekeringen per eerstvolgende polisvervaldatum op te zeggen Ja Indien u de bovenstaande twee vragen met ja heeft beantwoord, hieronder graag opgave doen van de lopende verzekeringen: Soort verzekering(en) Polisnummer(s) Maatschappij(en) Soort dekking Verzekerd(e) bedrag(en) Afloopdatum Aansprakelijkheidsverzekering Verzekerd bedrag Beroep Omschrijving activiteiten en werkzaamheden (zo uitvoerig mogelijk beschrijven) , per aanspraak, per verzekeringsjaar In welke sector is uw bedrijf werkzaam? burgelijke en utiliteitsbouw anders, nl. Bent u aangesloten bij een branchevereniging of beroepsgroep? Ja Nee Zo ja, bij welke vereniging? Verricht u dakbedekkingswerkzaamheden? Ja Nee

3 Inventaris- en goederenverzekering Verzekerde waarde van de inventaris en goederen (waaronder: gereedschappen) inclusief eventueel huurdersbelang , (nieuwwaarde)* * nieuwwaarde geldt niet t.a.v. goederen Gebouw adres van uw bedrijfsruimte/-gebouw (adres, postcode en plaats) Gevel-/dakconstructie van het gebouw waarin uw inventaris en goederen zijn opgeslagen? steen/hard anders, nl Rechtsbijstandverzekering Dekkingssom Ongelimiteerd, met uitzondering van: - Incassorechtsbijstand (dekkingslimiet voor externe kosten: ,-) - Geschillen met afnemers (dekkingslimiet ,- voor externe advocaatkosten) Eigen vervoerverzekering Verzekerd bedrag dekking tot , Vervoermiddel Soort/type bedrijfsauto Wat is het kenteken van uw bedrijfsauto? Ongevallenverzekering Dekking bij overlijden ten gevolge van een ongeval 5.000, bij overlijden CAR-/Montageverzekering alléén voor klusjesman, timmerman, loodgieter, installateur Verzekerd bedrag Het werk , max. per werk Bestaande eigendommen opdrachtgever , max. per gebeurtenis Hulpmateriaal , max. per gebeurtenis Hoeveel keer per jaar geeft u een CAR-dekking af aan een opdrachtgever nooit 1 5 keer 6-10 keer meer dan 10 keer

4 Milieuschadeverzekering Alleen in combinatie met CAR-/Montageverzekering Verzekerd bedrag per aanspraak Werkt u vanaf een vaste locatie? Ja Nee Zo ja, wat is het adres van deze locatie? Postcode en plaats Is u op dit adres verontreiniging bekend? Omschrijving van de aard van verontreiniging Welke soort dakbedekking is aanwezig op deze locatie? Deze dekking kunt u afsluiten indien er géén sprake is van: - meer dan 1000 ltr/kg opslag van milieugevaarlijke stoffen in emballage - opslag van stoffen in bovengrondse en/of ondergrondse tanks - meer dan 200m 2 asbesthoudend oppervlakte van daken en wanden Voldoet u niet aan de hiervoor gestelde voorwaarden dan kunnen wij een maatwerkofferte voor u maken. Ja, ik wil een maatwerkofferte voor: Er is sprake van: meer dan 1000 ltr/kg opslag van milieugevaarlijke stoffen in emballage? ltr/kg opslag van stoffen in bovengrondse en/of ondergrondse tanks? tanks bovengronds meer dan 200m2 asbesthoudend oppervlakte van daken en wanden? m 2 Slotverklaring Verzekeringshistorie Is u of een andere belanghebbende bij deze verzekering (of bij één van deze verzekeringen) in de afgelopen 8 jaar een verzekering, geweigerd of opgezegd, of zijn er bijzondere voorwaarden of extra premies gesteld? Nee Ja, toelichting Schadeverleden Bij deze vragen dienen feiten vermeld te worden over de voorgeschiedenis van de aanvrager/het bedrijf van de aanvrager en/of andere personen van wie het belang wordt meeverzekerd, die zijn voorgevallen in de laatste acht jaar. Zijn er schaden veroorzaakt/geleden door gebeurtenissen waarvoor de aangevraagde verzekering(en) dekking bied(t)(en)? Nee Ja, toelichting Is er sprake geweest van rechtshulp, bijstand of juridisch advies door een juridisch deskundige (zoals advocaat of deurwaarder) bij een (dreigend) geschil, rechtsprobleem of (mogelijke) procedure? Nee Ja Is er betrokkenheid geweest bij een geschil, rechtsprobleem of procedure (b.v. met een werknemer, een toeleverancier, overheid of anderszins) dan wel bestaan er feiten en/of omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een geschil of juridisch probleem, waarvoor op de gevraagde rechtsbijstandverzekering een beroep zou kunnen worden gedaan? Nee Ja Schadejaar Maatschappij Schadebedrag Is de schade openstaand (o), Omschrijving voorval/onder welke betaald (b) of afgewezen (a)? verzekering al dan niet gedekt/uitgekeerd? o b a o b a o b a Indien er meerdere gebeurtenissen zijn, dient een bijlage met eenzelfde specificatie te worden bijgesloten. Let op: indien de kandidaat-verzekeringnemer een rechtspersoon (eenmanszaak) of een (commanditaire) vennootschap onder firma is, geldt deze vraag ook voor de in de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht onder punt 2 omschreven personen.

5 Vervolg slotverklaring Strafrechtelijk verleden (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht) Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste 8 jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met: - wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe; - wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe; - een misdrijf in het verkeer; - overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet, de wet economische delicten? Nee Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden) Faillissement e.d. Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering ooit betrokken geweest of momenteel betrokken bij een faillissement, een surséance van betaling of een schuldsanering? Nee Ja, toelichting Algemene slotvraag (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht) Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande vragen is verstrekt? Nee Ja, welke informatie is dat? Informatieverstrekking - Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de geschillen die de verzekeringsovereenkomsten betreffen onderworpen aan Nederlands recht. - Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunnen, nadat zij onze klachtenprocedure doorlopen hebben, worden voorgelegd het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon (0900) Wanneer u geen gebruik wilt maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling of de uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. - Meeùs Assurantiën BV is een dochteronderneming van Meeùs Groep BV, onderdeel van AEGON. Meeùs Groep BV is geregistreerd bij de AFM onder nummer Meeùs Assurantiën BV is statutair gevestigd in Amersfoort en bij de KvK geregistreerd onder nummer Postadres: Postbus 1259, 3430 BG Nieuwegein. - Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Meeùs Assurantiën BV (onderdeel van AEGON) verwerkt ten behoeve van het bemiddelen bij (verzekering)overeenkomsten; het bemiddelen in aan- en verkoop van particulier en zakelijk onroerend goed; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de verzekeraar uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie Bedenktijd Op de aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat verzekerde, nadat de polis en de polisvoorwaarden zijn ontvangen, de verzekering ongedaan kan maken. Hierbij geldt het volgende: 1. de bedenktijd bestrijkt een termijn van veertien kalenderdagen; 2. de bedenktijd gaat in op het moment dat de polis en de polisvoorwaarden zijn ontvangen; 3. de verzekering moet een contracttermijn van tenminste één jaar hebben; 4. wanneer gebruik gemaakt wordt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden, wordt gehandeld alsof de verzekering nooit heeft bestaan; 5. op contracten waarvan, met instemming van de verzekerde, de (voorlopige) dekking ingaat voordat die bedenktijd is afgelopen, is de bedenktijd niet van toepassing.

6 Ondertekening Belangrijk: Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht boven aan het aanvraagformulier. Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij een verzekering wil sluiten tegen de in de voorwaarden van verzekering omschreven dekking, en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende, voorwaarden van verzekering. Tevens verklaart ondergetekende zich akkoord met toepassing van de voorwaarden en inhoud van de Meeùs Dienstenwijzer. Deze liggen ter inzage op ons kantoor, en worden op verzoek voor het sluiten van de verzekering toegezonden, maar in elk geval bij het afnemen van de polis. Ondertekening Plaats: Datum: Handtekening: Deze handtekening geldt tevens als machtiging voor automatisch betalen. In dit geval machtigt u tot wederopzegging Meeùs Assurantiën de premie voor de aangevraagde verzekering(en) van het opgegeven rekeningnummer af te schrijven. Indien hiervoor gekozen is geldt deze handtekening tevens als machtiging om Meeùs uw elders lopende verzekeringen te laten beëindigen. Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd en die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft de verzekeraar tevens het recht de verzekering op te zeggen. 2. Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag, ook voor: - de leden van de maatschap; - de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF); - de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon; - de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer en zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) (en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer). 3. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, in tweevoud ter hand is gesteld. 4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 lid 6, BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten: - een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord; - De slotvraag dient volledig te worden beantwoord. De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bijvoorbeeld op grond van de overige op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter verzekering aangeboden risico van belang konden zijn. M /09

Bedrijfsverzekeringen Toelichting

Bedrijfsverzekeringen Toelichting Toelichting In deze toelichting vindt u informatie over uw Bedrijfsverzekering(en): over de aandachtspunten, begripsomschrijvingen en uiteraard de algemene en bijzondere voorwaarden die voor de verzekeringen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Bedrijfsverzekeringen Toelichting

Bedrijfsverzekeringen Toelichting Toelichting In deze toelichting vindt u informatie over uw Bedrijfsverzekering(en): over de aandachtspunten, begripsomschrijvingen en uiteraard de algemene en bijzondere voorwaarden die voor de verzekeringen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Definities 1 Grondslag 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Aanpassing en beëindiging na aanpassing 5 Verzekeringsduur,

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden M-ALG-10-04 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Degene die als zodanig is omschreven in de bijzondere voorwaarden van deze verzekering. 1.2 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Ziekteverzuimpolis Stop Loss Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.2.25 F INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Doorlopende Fietsverzekering

Doorlopende Fietsverzekering 47 26 38 N 11 47 22 E Chris Bos Accountmanager, Europeesche Algemene Voorwaarden Doorlopende Fietsverzekering Wat u van ons kunt verwachten 383-90_01-11 Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd. Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd. Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO VOORWAARDEN ABN AMRO BEDRIJFSPOLIS ZORG ABN AMRO Verzuimverzekering Conventioneel MODEL Z 03.2.20 G INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Camperverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Oldtimerverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL RE 03.2.13 C INHOUD Artikel 1 Verzekeringsmaatschappij die optreedt als risicodrager 2 Artikel 2 Verzekerden

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

SAS WGA-Gat verzekering. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

SAS WGA-Gat verzekering. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis SAS WGA-Gat verzekering Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie 5 Jaarlijkse

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Motorverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering

Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering Polisvoorwaarden Zelf Aansprakelijkheidsverzekering Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden Z.AV.A.10.01 2 Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Z.AVS.10.01 4 Verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze kortlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Evenementenverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO BEDRIJFSPOLIS ZORG ABN AMRO WGA Gat verzekering MODEL Z 03.2.21 E INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 1

Nadere informatie

Werk- en landbouwmaterieelverzekering

Werk- en landbouwmaterieelverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Werk- en landbouwmaterieelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WKM 14 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art. 2 Verplichtingen

Nadere informatie

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons of onze:

Nadere informatie

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons

Nadere informatie

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Verzekeringsvoorwaarden 2011 Aevitae WGA-gatverzekering Aevitae WGA-aanvullingsverzekering Garant www.aevitae.com

Nadere informatie