Medezeggenschapsstatuut Stichting voor Primair Onderwijs Fluvius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medezeggenschapsstatuut Stichting voor Primair Onderwijs Fluvius"

Transcriptie

1 Medezeggenschapsstatuut Stichting voor Primair Onderwijs Fluvius April 2012

2 INHOUD Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepaling... 2 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen... 2 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 2 Artikel 3 Omvang en samenstelling medezeggenschapsraad... 2 Artikel 4 Omvang en samenstelling Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad... 2 Paragraaf 3 Informatieverstrekking... 3 Artikel 5 Informatieverstrekking bevoegd gezag... 3 Artikel 6 Informatieverstrekking door GMR... 3 Artikel 7 Informatieverstrekking medezeggenschapsorganen onderling... 3 Artikel 8 Geheimhouding... 3 Paragraaf 4 Faciliteiten... 3 Artikel 9 Algemene faciliteiten medezeggenschapsorganen... 3 Artikel 10 Faciliteiten voor het personeel... 4 Artikel 11 Faciliteiten voor de ouders... 4 Paragraaf 5 Geschillen... 4 Artikel 12 Aansluiting geschillencommissie... 4 Paragraaf 6 Huishoudelijk reglement MR... 5 Artikel 13 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter... 5 Artikel 14 Secretaris... 5 Artikel 15 Penningmeester... 5 Artikel 16 Bijeenroepen van de medezeggenschapsraad... 5 Artikel 17 Deskundigen of adviseurs... 5 Artikel 18 Commissies... 6 Artikel 19 Quorum en besluitvorming... 6 Artikel 20 Verslag... 6 Artikel 21 Jaarverslag... 6 Artikel 22 Gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet... 7 Paragraaf 7 Huishoudelijk reglement GMR... 7 Artikel 23 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter... 7 Artikel 24 Secretaris... 7 Artikel 25 Penningmeester... 7 Artikel 26 Bijeenroepen van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad... 7 Artikel 27 Deskundigen of adviseurs... 8 Artikel 28 Taakverdeling en commissies... 8 Artikel 29 Quorum en besluitvorming... 8 Artikel 30 Verslag... 9 Artikel 31 Jaarverslag... 9 Artikel 32 Gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet... 9 Paragraaf 8 Overige bepalingen... 9 Artikel 33 Vaststelling en wijziging statuut... 9 Artikel 34 Citeertitel; inwerkingtreding Medezeggenschapsstatuut Fluvius april 2012 Definitief 1

3 Paragraaf 1 Artikel 1 Algemeen Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: a) De wet: de Wet medezeggenschap op scholen; b) Bevoegd gezag: het bestuur van de Stichting voor primair onderwijs Fluvius; c) Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 4 van de wet; d) Medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet; e) School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en vallende onder het bevoegd gezag; f) Leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet op het primair onderwijs; g) Ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen; h) Schoolleiding: de directeur, die in dienstverband dan wel anderszins door het bevoegd gezag gemandateerd werkzaam is aan de school; i) Personeel: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste 6 maanden te werk gesteld is zonder benoeming bij het bevoegd gezag en dat werkzaam is op de school; j) Geleding: de afzonderlijke groepen van leden, bedoeld in artikel 3, derde lid van de wet. Paragraaf 2 Artikel 2 De medezeggenschapsorganen Medezeggenschapsorganen 1. Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR wordt rechtstreeks door en uit personeelsleden en de ouders gekozen volgens de bepalingen van het reglement van de MR. 2. Aan de Stichting voor primair onderwijs Fluvius is een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) verbonden. De leden van de GMR worden door de medezeggenschapsraden uit de personeelsleden en de ouders gekozen volgens de bepalingen van het reglement van de GMR. Artikel 3 Omvang en samenstelling medezeggenschapsraad 1. Het aantal leden van de MR bedraagt aan een school met minder dan 250 leerlingen ten hoogste 6 leden, met 250 tot 750 leerlingen ten hoogste 10 leden, met 750 tot 1250 leerlingen ten hoogste 14 leden en met 1250 of meer leerlingen ten hoogste 18 leden. 2. De medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit leden die uit en door de geleding personeel worden gekozen en voor de helft uit leden die uit en door de geleding ouders worden gekozen. 3. Bepalend voor het aantal leden van de medezeggenschapsraad is het aantal leerlingen op de laatste teldatum voorafgaande aan de verkiezing. Artikel 4 Omvang en samenstelling Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 1. De GMR bestaat uit tien leden, van wie de helft, uit het personeel wordt gekozen en de andere helft uit de ouders. 2. Behalve de tien leden maken een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke secretaris deel uit van de GMR. 3. Stemming door de MR-en kan uitsluitend plaats vinden indien meerdere kandidaten zich beschikbaar hebben gesteld. 4. Per school kunnen slechts 2 leden, niet behorende tot dezelfde geleding, zitting nemen in de GMR.4. In geval van een vacature stemmen de MR-en over de door de GMR voorgedragen kandidaten. 2

4 Paragraaf 3 Informatieverstrekking Artikel 5 Informatieverstrekking bevoegd gezag 1. Het bevoegd gezag stelt al dan niet gevraagd alle informatie die de (G)MR voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft schriftelijk dan wel langs digitale weg, ter beschikking aan de (G)MR. 2. Alle verkregen informatie is, met inachtneming van artikel 20 van het Reglement GMR, in principe openbaar. Artikel 6 Informatieverstrekking door GMR 1. De secretaris van de GMR draagt er zorg voor dat de agenda s, de bijbehorende stukken en de verslagen van de besprekingen voor de leden beschikbaar zijn. 2. De secretaris van de GMR informeert de overige leden van de raad over alle binnengekomen brieven en reacties, en beslist in overleg met de voorzitter of een reactie moet worden gegeven. 3. De secretaris van de GMR draagt er zorg voor dat de agenda s aan de MR-en worden toegezonden en stelt op aanvraag de bijbehorende stukken en verslagen aan hen ter beschikking. 4. De secretaris van de GMR stuurt een beknopt verslag, cq. besluitenlijst van de vergaderingen aan alle MR-en. 5. De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar, met inachtneming van artikel 20 van het Reglement GMR 6. Alle informatie wordt schriftelijk dan wel langs digitale weg verstrekt. Artikel 7 Informatieverstrekking medezeggenschapsorganen onderling 1. Wanneer ten aanzien van een advies- of instemmingbevoegdheid een geschil dreigt, meldt de voorzitter van het betreffende medezeggenschapsorgaan dat onverwijld bij de voorzitter van de GMR. 2. Alle informatie wordt schriftelijk dan wel langs digitale weg verstrekt. Artikel 8 Geheimhouding Ten aanzien van zaken die in besloten vergadering besproken zijn, dan wel waaromtrent het bevoegd gezag geheimhouding heeft opgelegd, vervalt de verplichting tot informatieverstrekking. Paragraaf 4 Artikel 9 Faciliteiten Algemene faciliteiten medezeggenschapsorganen 1. Voor hun vergaderingen kunnen de medezeggenschapsorganen in overleg met de daartoe aangewezen functionaris beschikken over vergaderruimte, overige vergaderfaciliteiten (koffie, thee, drankjes, versnaperingen) en kopieerfaciliteiten. 2. Op basis van een activiteitenplan en kostenraming wordt in de begroting van de school dan wel van het bevoegd gezag jaarlijks een bedrag gereserveerd voor deskundigheidsbevordering van de leden van de medezeggenschapsorganen en raadpleging van deskundigen, inclusief juridische bijstand. Beschikbaarstelling van de gelden vindt plaats na overlegging van een offerte of factuur. 3. Het in het tweede lid van dit artikel genoemde bedrag heeft geen betrekking op raadpleging van deskundigen, inclusief juridische bijstand, van bestuurszijde. 4. Wanneer het bedrag als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet geheel wordt gebruikt in het kalenderjaar waarop het in de begroting was opgenomen, kan het in het daaropvolgende jaar worden besteed. Wanneer het totale bedrag meer dan twee maal het jaarbedrag is geworden vloeit het overige terug in de middelen van het bevoegd gezag. 3

5 5. Wanneer (een geleding van) een medezeggenschapsorgaan een achterbanraadpleging wenst te houden stelt het onverwijld het bevoegd gezag daarvan in kennis. Het bevoegd gezag stelt faciliteiten daarvoor beschikbaar. 6. Medezeggenschapsorganen kunnen in overleg met de directie gebruik maken van de binnen de scholen gebruikelijke publicatiemethoden (publicatieborden, schoolkrant, intranet). Artikel 10 Faciliteiten voor het personeel 1. Voor het personeelslid dat zitting heeft in een MR worden de faciliteiten in de vorm van uren beschikbaar gesteld, overeenkomstig wat daarover is afgesproken in de CAO primair onderwijs. 2. Voor het personeelslid dat zitting heeft in een MR én de GMR worden de faciliteiten in de vorm van uren beschikbaar gesteld, overeenkomstig wat daarover is afgesproken in de CAO primair onderwijs. 3. Voor de personeelsgeleding van de MR respectievelijk de GMR wordt daarnaast een bedrag beschikbaar gesteld, overeenkomstig wat daarover is afgesproken in de CAO primair onderwijs. 4. De faciliteiten als bedoeld in lid 3 kunnen worden ingezet voor het vrijroosteren van de leden van de personeelsgeleding van de (G)MR voor activiteiten betreffende medezeggenschap. De faciliteiten kunnen ook op een andere wijze worden ingezet. De personeelsgeleding stelt vóór 1 mei het bevoegd gezag op de hoogte van haar besluit over de globale inzet van deze faciliteiten. 5. De aan de personeelsgeleding van de MR toegekende faciliteiten als bedoeld in lid 3 kunnen desgewenst door de personeelsgeleding geheel of gedeeltelijk aan de personeelsgeleding van de GMR worden overgedragen om voor werkzaamheden van deze geleding te worden ingezet (en andersom). 6. Behalve de hiervoor beschreven faciliteiten wordt door het bevoegd gezag drie dagen in twee jaar per lid van een personeelsgeleding voor scholing beschikbaar gesteld. Deze scholing kan mede in lestijd plaatsvinden, afhankelijk van het rooster van het betreffende lid en het moment waarop de scholing plaatsvindt. 7. Afhankelijk van de omvang van de voorziene werkzaamheden, als opgenomen in het activiteitenplan, kan het bevoegd gezag op verzoek van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsorganen meer faciliteiten beschikbaar stellen. 8. In overeenstemming met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsorganen dient de totale inzet van de faciliteiten in ieder geval zodanig te zijn dat de betreffende leden op een voor hen herkenbare wijze in staat worden gesteld hun werkzaamheden binnen de normjaartaak op een goede wijze te verrichten. Artikel 11 Faciliteiten voor de ouders 1. Voor ouders die zitting hebben in een medezeggenschapsorgaan wordt een onkostenvergoeding ter beschikking gesteld om aantoonbare en alle gemaakte uitgaven ten behoeve van de werkzaamheden van de GMR dan wel de MR te dekken. 2. Onder de in het eerste lid van dit artikel bedoelde kosten vallen in elk geval: a) kosten voor noodzakelijke scholing en vorming; b) noodzakelijke reiskosten die zullen worden vergoed conform wat in de CAO primair onderwijs voor het personeel is vastgelegd; c) print en kopieerkosten; d) portikosten. Paragraaf 5 Artikel 12 Geschillen Aansluiting geschillencommissie Het bevoegd gezag is aangesloten bij De Landelijke Geschillencommissie medezeggenschap onderwijs. Het reglement van deze commissie is van toepassing. 4

6 Paragraaf 6 Artikel 13 Huishoudelijk reglement MR Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1. De MR kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. 2. De voorzitter, of bij diens verhindering een plaatsvervangend voorzitter, vertegenwoordigen de MR in rechte. 3. De voorzitter is belast met het openen, schorsen, heropenen, sluiten en het leiden van de vergaderingen van de MR. Artikel 14 Secretaris 1. De MR kiest uit zijn midden een secretaris. 2. De secretaris is belast met het bijeenroepen van de MR, het opmaken van de agenda en het opstellen van het verslag van de vergaderingen, het opstellen van het jaarverslag, alsmede het voeren van de briefwisseling en het beheren van de voor de MR bestemde en van de MR uitgaande stukken. Artikel 15 Penningmeester 1. De MR kan uit zijn midden een penningmeester kiezen, die de financiële huishouding van de MR voert. Hij stelt ieder jaar de begroting op en legt over ieder jaar verantwoording af in het jaarverslag. 2. De penningmeester doet de MR een voorstel over de wijze waarop de door het bevoegd gezag beschikbaar gestelde middelen voor de MR en de geledingen worden verdeeld. 3. De MR stelt de begroting vast. Artikel 16 Bijeenroepen van de medezeggenschapsraad 1. De MR komt voor de uitoefening van zijn taak bijeen ten minste in de in het reglement bepaalde gevallen. 2. De MR stelt per schooljaar een vergaderschema vast. In bijzondere en/of spoedeisende gevallen kan op verzoek van het bevoegd gezag, de directeur en/of de MR, dan wel de geleding die het aangaat, een extra vergadering worden belegd. 3. De bijeenroeping geschiedt door middel van een schriftelijke of digitale kennisgeving (inclusief e- mail) aan de leden. De secretaris maakt voor iedere vergadering de agenda op. Hij plaatst op de agenda de door de voorzitter en door de leden opgegeven onderwerpen. Ieder lid kan één of meer onderwerpen op de agenda doen plaatsen. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, geschiedt de bijeenroeping en de verzending van de agenda ten minste veertien dagen voor de te houden vergadering. 4. De secretaris maakt de agenda voorts bekend aan de secretaris van de GMR en aan de betrokken schoolleiding. Tevens draagt hij er zorg voor dat de agenda voor belangstellenden ter inzage op een algemeen toegankelijke plaats op de school wordt gelegd, dan wel anderszins toegankelijk is. Artikel 17 Deskundigen of adviseurs 1. De MR kan besluiten één of meer deskundigen of adviseurs uit te nodigen tot het bijwonen van een vergadering met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. 2. Aan de in het eerste lid bedoelde personen worden tijdig de agenda van de betrokken vergadering en de stukken die zij behoeven verstrekt. 3. De leden van de MR kunnen in de vergadering aan de in het eerste lid bedoelde personen inlichtingen en adviezen vragen. 4. Een deskundige of adviseur kan eveneens worden uitgenodigd een advies uit te brengen. 5

7 Artikel 18 Commissies De MR kan commissies instellen ter voorbereiding van een door de MR te behandelen onderwerp. Artikel 19 Quorum en besluitvorming 1. Tenzij het reglement anders bepaalt besluit de MR, dan wel een geleding die het aangaat, bij meerderheid van stemmen. 2. Indien in een vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering belegd op de in artikel 16 beschreven wijze. Deze laatste vergadering wordt gehouden en is gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal leden dat is opgekomen. 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, vindt in die gevallen waar het advies- of instemmingsrecht van de gehele MR aan de orde is, herweging van de stemmen plaats, indien van één van beide geledingen een ongelijk aantal leden in de vergadering aanwezig is. herweging van de stemmen geschiedt door het totaal aantal uit te brengen stemmen van de ene geleding gelijk te stellen aan het totaal aantal uit te brengen stemmen van de andere geleding. Ieder ter vergadering aanwezig lid van de ene geleding brengt evenveel stemmen uit als het aantal aanwezige leden van de andere geleding. 4. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de MR in een bepaald geval anders besluit. Over personen wordt schriftelijk gestemd. 5. Blanco stemmen tellen voor de berekening van de meerderheid niet mee. 6. Een tijdens de vergadering afwezig lid kan bij schriftelijke volmacht een ander die tot dezelfde geleding behoort, zijn stem laten uitbrengen. Een lid van de betreffende geleding kan voor ten hoogste één tijdens de vergadering afwezig lid bij volmacht een stem uitbrengen. 7. Indien bij een besluit met betrekking tot de benoeming van een persoon geen van de kandidaten bij de eerste stemming de meerderheid behaalt, vindt herstemming plaats tussen de kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij de herstemming is diegene gekozen, die alsdan de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot. 8. Bij staking van de stemmen over een door de MR te nemen besluit dat geen betrekking heeft op een te benoemen persoon, wordt dit voorstel op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien dan wederom de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Artikel 20 Verslag 1. Van iedere vergadering van de MR maakt de secretaris een verslag. 2. Het verslag zendt de secretaris zo spoedig mogelijk toe aan de leden van de MR. Tenzij een lid van de MR binnen één week na bedoelde toezending een met redenen toegelicht bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud van het verslag, draagt de secretaris er zorg voor dat het verslag voor belangstellenden op verzoek beschikbaar is. 3. Indien een bezwaar als bedoeld in het tweede lid is gemaakt, maakt de secretaris het verslag eerst bekend nadat de MR over het bezwaar heeft beslist en het verslag, al dan niet gewijzigd, heeft vastgesteld. Artikel 21 Jaarverslag 1. De secretaris doet jaarlijks schriftelijk verslag van de werkzaamheden van de MR. Dit jaarverslag behoeft de goedkeuring van de MR. 2. De secretaris zendt het vastgestelde jaarverslag ter kennisname aan het bevoegd gezag, de schoolleiding en de GMR. 6

8 3. De MR draagt er zorg voor dat het jaarverslag voor belangstellenden op verzoek beschikbaar is. Artikel 22 Gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet In de gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist de MR op voorstel van de voorzitter, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het reglement van de MR. Paragraaf 7 Artikel 23 Huishoudelijk reglement GMR Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1. De GMR benoemt een onafhankelijk voorzitter en kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter. 2. Na iedere zittingsduur, zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement GMR, kan de voorzitter, zulks ter beoordeling van de GMR, herbenoemd worden. 3. De voorzitter, of bij diens verhindering een plaatsvervangend voorzitter, vertegenwoordigen de GMR in rechte. 4. De voorzitter is belast met het openen, schorsen, heropenen, sluiten en het leiden van de vergaderingen van de GMR. Artikel 24 Secretaris 1. De GMR benoemt een onafhankelijk secretaris. 2. Na iedere zittingsduur, zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement GMR, kan de secretaris, zulks ter beoordeling van de GMR, herbenoemd worden. 3. De secretaris is belast met het bijeenroepen van de GMR, het opmaken van de agenda en het opstellen van het verslag van de vergaderingen, het opstellen van het jaarverslag, alsmede het voeren van de briefwisseling en het beheren van de voor de GMR bestemde en van de GMR uitgaande stukken. Artikel 25 Penningmeester 1. De GMR kan uit zijn midden een penningmeester kiezen, die de financiële huishouding van de GMR voert. Hij stelt ieder jaar de begroting op en legt over ieder jaar verantwoording af in het jaarverslag. 2. De penningmeester doet de GMR een voorstel over de wijze waarop de door het bevoegd gezag beschikbaar gestelde middelen voor de GMR en de geledingen worden verdeeld. 3. De GMR stelt de begroting vast. Artikel 26 Bijeenroepen van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 1. De GMR komt voor de uitoefening van zijn taak tenminste zes maal per schooljaar bijeen. 2. De GMR stelt per schooljaar een vergaderschema vast. In bijzondere en/of spoedeisende gevallen kan op verzoek van het bevoegd gezag en/of de GMR, dan wel de geleding die het aangaat, een extra vergadering worden belegd. 3. De bijeenroeping voor de vergadering geschiedt door middel van een schriftelijke of digitale kennisgeving (inclusief ) aan de leden. De secretaris maakt voor iedere vergadering de agenda op. Hij/zij plaatst op de agenda de door de voorzitter en door de leden opgegeven onderwerpen. Ieder lid kan één of meer onderwerpen op de agenda doen plaatsen. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, geschiedt de bijeenroeping en de verzending van de agenda ten minste veertien dagen voor de te houden vergadering. 4. De secretaris maakt de agenda voorts bekend aan het bevoegd gezag en de secretarissen van de medezeggenschapsraden. 7

9 Tevens draagt hij/zij er zorg voor dat de agenda voor belangstellenden wordt gepubliceerd op de website van de Stichting voor primair onderwijs Fluvius, en wel zodanig dat deze voor iedereen beschikbaar is. 5. Naar aanleiding van de agenda stelt de secretaris, op verzoek van de MR-en, bijbehorende stukken en verslagen ter beschikking. Artikel 27 Deskundigen of adviseurs 1. De GMR kan besluiten één of meer deskundigen of adviseurs uit te nodigen tot het bijwonen van een vergadering met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. 2. Aan de in het eerste lid bedoelde personen worden tijdig de agenda van de betrokken vergadering en de stukken die zij behoeven verstrekt. 3. De leden van de GMR kunnen in de vergadering aan de in het eerste lid bedoelde personen inlichtingen en adviezen vragen. 4. Een deskundige of adviseur kan eveneens worden uitgenodigd een advies uit te brengen. Artikel 28 Taakverdeling en commissies 1. De werkzaamheden van de GMR zijn verdeeld over vijf portefeuilles. Te denken valt aan: financiën, personeel, onderwijsontwikkeling, communicatie en algemene zaken. 2. Twee leden van de GMR zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een portefeuille. 3. De GMR kan commissies instellen ter voorbereiding van door de GMR te behandelen onderwerpen. Artikel 29 Quorum en besluitvorming 1. Het quorum vereist aanwezigheid van drie van de vijf leden per geleding. 2. Tenzij het reglement anders bepaalt besluit de GMR, dan wel een geleding die het aangaat, bij meerderheid van stemmen. 3. Indien in een vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering belegd op de in artikel 26 beschreven wijze. Deze laatste vergadering wordt gehouden en is gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal leden dat is opgekomen. 4. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, vindt in die gevallen waar het advies- of instemmingsrecht van de gehele GMR aan de orde is, herweging van de stemmen plaats, indien van één van beide geledingen een ongelijk aantal leden in de vergadering aanwezig is. herweging van de stemmen geschiedt door het totaal aantal uit te brengen stemmen van de ene geleding gelijk te stellen aan het totaal aantal uit te brengen stemmen van de andere geleding. Ieder ter vergadering aanwezig lid van de ene geleding brengt evenveel stemmen uit als het aantal aanwezige leden van de andere geleding. 5. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de GMR in een bepaald geval anders besluit. Over personen wordt schriftelijk gestemd. 6. Blanco stemmen tellen voor de berekening van de meerderheid niet mee. 7. Een tijdens de vergadering afwezig lid kan bij schriftelijke volmacht een ander die tot dezelfde geleding behoort, zijn stem laten uitbrengen. Een lid van de betreffende geleding kan voor ten hoogste één tijdens de vergadering afwezig lid bij volmacht een stem uitbrengen. 8. Indien bij een besluit met betrekking tot de benoeming van een persoon geen van de kandidaten bij de eerste stemming de meerderheid behaalt, vindt herstemming plaats tussen de kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij de herstemming is diegene gekozen, die alsdan de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot. 8

10 9. Bij staking van de stemmen over een door de GMR te nemen besluit dat geen betrekking heeft op een te benoemen persoon, wordt dit voorstel op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien dan wederom de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Artikel 30 Verslag 1. Van iedere vergadering van de GMR maakt de secretaris een verslag. 2. Het verslag zendt de secretaris zo spoedig mogelijk toe aan de leden van de GMR. Tenzij een lid van de GMR binnen één week na bedoelde toezending een met redenen toegelicht bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud van het verslag, draagt de secretaris er zorg voor dat het verslag voor belangstellenden op verzoek beschikbaar is. 3. Indien een bezwaar als bedoeld in het tweede lid is gemaakt, maakt de secretaris het verslag eerst bekend nadat de GMR over het bezwaar heeft beslist en het verslag, al dan niet gewijzigd, heeft vastgesteld. 4 De secretaris stuurt een beknopt verslag met genomen besluiten aan de secretarissen van de MR-en. Artikel 31 Jaarverslag 1. De secretaris doet jaarlijks schriftelijk verslag van de werkzaamheden van de GMR. Dit jaarverslag behoeft de goedkeuring van de GMR. 2. De secretaris zendt het vastgestelde jaarverslag ter kennisname aan het bevoegd gezag en de betrokken medezeggenschapsraden. 3. De GMR draagt er zorg voor dat het jaarverslag voor belangstellenden op verzoek beschikbaar is. Artikel 32 Gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet In de gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist de GMR op voorstel van de voorzitter, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het reglement van de GMR. Paragraaf 8 Artikel 33 Overige bepalingen Vaststelling en wijziging statuut 1. Het bevoegd gezag stelt, met inachtneming van de voorschriften bij of krachtens de wet, tenminste eenmaal in de twee jaar het medezeggenschapsstatuut vast. 2. Het bevoegd gezag legt het medezeggenschapsstatuut, daaronder elke wijziging ervan mede begrepen, als voorstel aan de GMR voor en stelt het slechts vast indien het voorstel instemming van de meerderheid van het aantal leden van de GMR heeft verworven. Artikel 34 Citeertitel; inwerkingtreding. 1. Dit statuut kan worden aangehaald als Het medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor primair onderwijs Fluvius. 2. Dit statuut treedt in werking op 1 april

Scholengroep Veluwezoom. Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. maart 2015

Scholengroep Veluwezoom. Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. maart 2015 Medezeggenschapsstatuut Scholengroep Veluwezoom Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs maart 2015 Wet medezeggenschap op scholen Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepaling... 3 Paragraaf 2

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging te Den Haag

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging te Den Haag Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging te Den Haag Preambule: Het bestuur van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, van de

Nadere informatie

Statuut. Medezeggenschap Primair Onderwijs. Vastgesteld d.d. 3 november Lucas Onderwijs Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Speciaal onderwijs

Statuut. Medezeggenschap Primair Onderwijs. Vastgesteld d.d. 3 november Lucas Onderwijs Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Speciaal onderwijs Statuut Medezeggenschap Primair Onderwijs Vastgesteld d.d. 3 november 2014 1/6 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen 3 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap

Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap PCBS De Librije Vereniging voor PCO te Gorredijk e.o. Versie 2012-1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Statuut Medezeggenschap. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe Statuut Medezeggenschap Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe november 2012 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

Statuut bij het reglement Medezeggenschapsraad Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Duinoordschool

Statuut bij het reglement Medezeggenschapsraad Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Duinoordschool Statuut bij het reglement Medezeggenschapsraad Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Duinoordschool Duinoorschool Prins Mauritslaan 8 2582 LR Den Haag 17 september 2012 Auteur P.J. Manneke

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Willibrord Stichting

Medezeggenschapsstatuut Willibrord Stichting instemming GMR 15 april 2014 positief advies managementoverleg 24 april 2014 vastgesteld in vergadering CvB 19 mei 2014 datum inwerkingtreding 19 mei 2014 geldigheidsduur twee jaar op basis van het model

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2

Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUTT 2010 SCHOLENGROEP RIJK VAN NIJMEGEN vastgesteld door het bestuur na nstemming van de GMR op 9 december 2010 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR montessorischool Cascade

Huishoudelijk reglement MR montessorischool Cascade Huishoudelijk reglement MR montessorischool Cascade Artikel1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Tafelronde Huishoudelijk Reglement 17.04.2008

Medezeggenschapsraad De Tafelronde Huishoudelijk Reglement 17.04.2008 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement (HH) van de Medezeggenschapsraad (MR) van De Tafelronde regelt de werkzaamheden van de MR van De Tafelronde. 2. Referenties Medezeggenschapsreglement voor scholen

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut VCBO Kollumerland c.a.

Medezeggenschapsstatuut VCBO Kollumerland c.a. Medezeggenschapsstatuut VCBO Kollumerland c.a. Versie 2014-2015 Medezeggenschapsstatuut Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Kollumerland c.a. te Kollum. Preambule Het Bestuur van VCBO Kollumerland

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Openbaar Onderwijs aan de Amstel Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Statuut. Medezeggenschap

Statuut. Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Datum instemming GMR: 18-04-2017 Datum goedkeuring rvt: 19-06-2017 Datum vaststelling cvb: 20-06-2017 STATUUT MEDEZEGGENSCHAP Meerwegen scholengroep Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO

Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO Preambule Het bestuur van de Stichting BRAVOO en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), vertegenwoordigende de volgende openbare basisscholen binnen

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VAN OBS DE VIOLIER

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VAN OBS DE VIOLIER HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VAN OBS DE VIOLIER Behorende tot de Stichting Primair Openbaar Onderwijs (Primo) Schiedam Vastgesteld door de Medezeggenschapsraad op 14 september 2016

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CS VINCENT VAN GOGH TE ASSEN & BEILEN

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CS VINCENT VAN GOGH TE ASSEN & BEILEN MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CS VINCENT VAN GOGH TE ASSEN & BEILEN Herzien en vastgesteld op 06 juni 2016 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

Stichting Prisma te Almere. Medezeggenschapsstatuut

Stichting Prisma te Almere. Medezeggenschapsstatuut Stichting Prisma te Almere Medezeggenschapsstatuut Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...3 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen...4

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Medezeggenschap

Huishoudelijk Reglement. Medezeggenschap Huishoudelijk Reglement Medezeggenschap Datum vaststelling GMR: 06-05-2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAP Meerwegen scholengroep Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO

Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO Preambule Het College van Bestuur van de Stichting BRAVOO en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), vertegenwoordigende de volgende openbare basisscholen

Nadere informatie

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015 KCR Kindcentrum THERESIA Kw Huishoudelijk Reglement KCR Kindcentrum Theresia Eindhoven gevormd door MR en LO (bijlage bij Reglement KCR voor SKPO scholen) VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT voortgezet onderwijs van Stichting H 3 O te Dordrecht. 1 augustus 2015 Medezeggenschapsstatuut voortgezet onderwijs van Stichting H 3 O te Dordrecht. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad RKBS Het Baken Datum: 1 Oktober 2015 Versie: 1.0 Status: definitief PAGINA 1 VAN 8 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement van de Medezeggenschapsraad van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013

Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013 Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013 Dit is het huishoudelijk reglement van de MR van Interconfessionele Basisschool WormerWieken te Wormer. Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap Vereniging voor Voortgezet Onderwijs in de regio Heerenveen en Joure

Statuut Medezeggenschap Vereniging voor Voortgezet Onderwijs in de regio Heerenveen en Joure Statuut Medezeggenschap Vereniging voor Voortgezet Onderwijs in de regio Heerenveen en Joure Datum oktober 2014 Instemming 12-11-2014 Vastgesteld: 15-01-2015 1 Voorwoord Deze herziene versie van het statuut

Nadere informatie

MR huishoudelijk reglement Sjaloom School

MR huishoudelijk reglement Sjaloom School SJALOOMSCHOOL SCHOOL MR-huishoudelijk reglement 2012-2013 1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR SJALOOM... 3 2.1 Doelstelling... 3 2.2 Leden van de medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement GMR

Huishoudelijk reglement GMR Huishoudelijk reglement GMR Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1. De GMR kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. 2. De voorzitter is belast met het openen,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement 1 BEGRIPSBEPALING ARTIKEL 1 geleding: het aan de school verbonden personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen; locatie: de volgende locaties worden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool Behorend tot Onderwijsstichting KempenKind Versie datum: September 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 Doelstelling 3 De MR leden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement MR De Droomspiegel Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe

Huishoudelijk Reglement MR De Droomspiegel Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe Huishoudelijk Reglement MR De Droomspiegel 2016-2017 Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe November 2016 1 Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van De Droomspiegel Artikel 1 Omvang

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut

Medezeggenschapsstatuut Medezeggenschapsstatuut Stichting voor Christelijk Onderwijs Groningen (SCOG) Ingaande 4 november 2014 Instemming door de medezeggenschapsraad d.d. 3 november 2014 Vastgesteld door bevoegd gezag d.d. 4

Nadere informatie

MR-statuut PCBS De Bron te Sprang-Capelle (05MY) Oktober 2012

MR-statuut PCBS De Bron te Sprang-Capelle (05MY) Oktober 2012 MR-statuut PCBS De Bron te Sprang-Capelle (05MY) Oktober 2012 MR-statuut De Bron oktober 2012 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. MR1112.27 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. 7 mei 2012) Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

Inleiding en achtergrond huishoudelijk reglement

Inleiding en achtergrond huishoudelijk reglement Inleiding en achtergrond huishoudelijk reglement Voor u ligt het huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van de Christelijke Basisschool Het Mozaïek. Met het huishoudelijk reglement worden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad 2010 Pagina 2 / 6 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie van de raad... 3 Artikel 2 Samenstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014 Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe Juli 2014 2 Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad basisschool JH Isings Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR Obs Kortland

Huishoudelijk reglement MR Obs Kortland Huishoudelijk reglement MR Obs Kortland 1) Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement van de MR van Obs Kortland is vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 8 oktober 2013. In dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Statuut en huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad Christiaan Huygens College

Statuut en huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad Christiaan Huygens College Statuut en huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad Christiaan Huygens College juni 2017 1 Inhoudsopgave Medezeggenschapsstatuut t.b.v. de MR en deelraden SECVO... 3 Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle

Medezeggenschapsreglement. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Openbaar Onderwijs Zwolle Medezeggenschapsreglement (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Inhoudsopgave Paragraaf 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Preambule: Dit reglement is, op voordracht van de werkgroep Inrichting OPR, opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Plein 013. In deze Ondersteuningsplanraad

Nadere informatie

Ouderraadsreglement Vastgesteld door het CvB op 9 september 2013

Ouderraadsreglement Vastgesteld door het CvB op 9 september 2013 Ouderraadsreglement Vastgesteld door het CvB op 9 september 2013 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, (voogden) en verzorgers van bij de school ingeschreven leerlingen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs t Kofschip Papendrecht Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR leden 3.1. bezetting 3.2. zittingstermijn 3.3. kandidaatstelling

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)

Medezeggenschapsreglement Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) Medezeggenschapsreglement Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) Preambule: Dit reglement is in november 2013 opgesteld in nauw overleg met de voorlopige ondersteuningsplanraad door het

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Samenwerkingsverband IJssel Berkel Vastgesteld door bestuur: 20 april 2015 Datum 20 april 2015 Versie 20150420 Pagina 1 van 7 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband V(S)O regio 2507 Nijmegen e.o. Vastgesteld door het bestuur V(S)O PaO regio Nijmegen e.o., in de vergadering van 15-01-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

reglement oudercommissie

reglement oudercommissie reglement oudercommissie OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Doelstelling... 3 3 Samenstelling... 3 4 Dagelijks bestuur... 4 5 Taakomschrijving... 5 6 Taakuitvoering... 5 7 Vergaderingen...

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld 25092013 Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder:

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: REGLEMENT OUDERCOMMISSIE AL-GHAZALI UITGANGSPUNTEN Onderwijs omvat meer dan scholing alleen. Naast scholing zijn ook de opvoeding die de kinderen krijgen, de begeleiding en andere vormen van leren en vorming

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school.

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet Primair Onderwijs

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk versie september 2015 Preambule Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR

Huishoudelijk reglement MR Huishoudelijk reglement R inkema College Bijlage als bedoel in artikel 16, tweede lid van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992. Nadere regeling optreden namens het bevoegd gezag. Artikel 1. Commissie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van OBS Bargerpaske

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van OBS Bargerpaske HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van OBS Bargerpaske behorend tot de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW) Versie datum: 24-6-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD RIJSWIJKSLYCEUM & VAN VREDENBURGCOLLEGE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool Het Bolwerk te Sassenheim

Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool Het Bolwerk te Sassenheim Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool Het Bolwerk te Sassenheim Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: a. de wet: de Wet medezeggenschap

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van Openbare Daltonbasisschool t Prisma

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van Openbare Daltonbasisschool t Prisma HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van Openbare Daltonbasisschool t Prisma behorend tot de Stichting Librijn Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 2 3 De MR-leden... 2 4 Taken voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KINDCENTRUM CAMPUS COLUMBUS Aangepast Maart 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KINDCENTRUM CAMPUS COLUMBUS Aangepast Maart 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT KINDCENTRUM CAMPUS COLUMBUS Aangepast Maart 2016 In dit huishoudelijk reglement, als bedoeld in artikel 37 van het Medezeggenschapsreglement voor het kindcentrum Campus Columbus,

Nadere informatie

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel Wijzigingen bestuurlijk geaccordeerd op 21 januari 2015 Wijzigingen doorgevoerd op 19 februari 2015 Reglement wordt vastgesteld d.d. 17 maart

Nadere informatie

Reglement ouderraad De Fontein Versie Pagina 1 van 5

Reglement ouderraad De Fontein Versie Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. 1. Dit reglement verstaat onder: Ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen die de school bezoeken, voor zover zij met ouderlijk gezag zijn bekleed.

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD NEHALENNIA, september 2013

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD NEHALENNIA, september 2013 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD NEHALENNIA, september 2013 DEFINITIES Artikel 1 Ouders : de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen Ouderraad : de raad van ouders die deze ouders vertegenwoordigt

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Dit is het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de onder het bevoegd gezag staande scholen:

Nadere informatie

Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden

Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden GMR/100901c Heerenveen, 1 september 2010 Reglement Locatieraad Openbare Scholen Groep Sevenwolden Dit is het reglement dat van toepassing is op de locatieraden van de stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden.

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (VO) Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken, -dagen of maanden. Vakanties tellen dus niet

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Pagina 1 van 5 Medezeggenschapsstatuut van Openbare Stichting SG Reigersbos te Amsterdam. Preambule Het college van bestuur van de Openbare Stichting SG Reigersbos en de medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR78917_1 6 december 2016 Reglement ondernemingsraad Vastgesteld bij besluit van de Ondernemingsraad d.d. 12 april 2006 (Provinciaal Blad nr. 2006/43 van 27

Nadere informatie

Bijlage 14. Reglement OPR

Bijlage 14. Reglement OPR Bijlage 14 Reglement OPR 137 Bijlage 14; Reglement OPR MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken,

Nadere informatie

Reglement voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk.

Reglement voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk. Reglement voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk. versie september 2015 Dit is het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven; HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS BRINKSCHOOL TE HAREN DEFINITIES Artikel 1 School: OBS Brinkschool te Haren; Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Nadere informatie

Inleiding. Tiel, april 2007 namens het bestuur, BM CPOB. MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CPOB

Inleiding. Tiel, april 2007 namens het bestuur, BM CPOB. MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CPOB Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 januari 2007 worden de schoolbesturen genoodzaakt om voor 1 mei 2007 een zogeheten medezeggenschapsstatuut aan te bieden

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd DEFINITIE Artikel1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEEL-MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van Openbare Daltonbasisschool t Prisma

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEEL-MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van Openbare Daltonbasisschool t Prisma HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEEL-MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van Openbare Daltonbasisschool t Prisma behorend tot de Stichting Librijn Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 2 3 De (deel-)mr-leden... 2

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te Apeldoorn Versie 4 december 2014 MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 25.05 PO te Apeldoorn Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder:

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: Ouderraad: Bevoegd gezag: Bestuur: Regenboog Ouders, voogden en verzorgers van bij de school ingeschreven leerlingen

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015

Statuut Medezeggenschap Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 Statuut Medezeggenschap Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede 2015 In dit statuut is de organisatie van de medezeggenschap van Het Stedelijk Lyceum weergegeven. De structuur van de medezeggenschap is

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie