JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD"

Transcriptie

1 JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Pagina 1

2 Inhoud 1. Algemeen Visie en uitgangspunten... 2 VISIE... 2 UITGANGSPUNTEN... 2 SPEERPUNTEN... 2 MISSIE Kernactiviteiten MR MR taken, bevoegdheden en informatierecht... 4 VIVENTE... 4 GMR... 4 WMS... 4 TAKEN... 4 BEVOEGDHEDEN... 4 Instemmingsbevoegdheid MR: artikel 10 WMS... 5 Adviesbevoegdheid MR: artikel 11 WMS... 5 Instemmingsbevoegdheid personeelsgeleding MR: artikel 12 WMS... 6 Instemmingsbevoegdheid oudergeleding MR: artikel 13 WMS... 6 INFORMATIERECHTEN Bezetting MR Terugblik 2014/ INLEIDING... 8 JAARVERSLAG 2014/ Planning MR TERMIJN ACTIVITEITEN SPEERPUNTEN VERGADERINGEN VERGADERDATA MR JAARPLANNING Taakverdeling en aandachtsgebieden MR Begroting MR Communicatie: Pagina 2

3 1. Algemeen Als medezeggenschapsraad van de Christelijke basisschool De Duyvencamp (hierna: De Duyvencamp) willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken aan een school waar onze kinderen graag naar toe gaan en waar onze leerkrachten het fijn vinden om les te geven. Voor het komende schooljaar kunt u van ons verwachten dat we ons gaan inzetten voor een evenwichtige ontwikkeling, helderheid en behoud van een veilige omgeving voor onze kinderen op De Duyvencamp. In dit jaarplan willen we u als ouders, verzorgers en personeelsleden (hierna: achterban) informeren over wat wij als medezeggenschapsraad (hierna: MR) het komende jaar van plan zijn. In dit plan beschrijven wij ook onze uitgangspunten, werkwijze, planning, taakverdeling en financiële begroting voor het komend schooljaar. Het jaarplan biedt de MR het komend schooljaar houvast bij de planning van onze werkzaamheden. Ook wordt het hierdoor voor onze achterban duidelijk waar de MR het komend schooljaar aandacht aan wil schenken. Het MR-jaarplan bevat onder andere: Een jaarplanning ten aanzien van terugkerende onderwerpen; De wijze waarop de MR is georganiseerd alsmede de organisatie van verkiezingen; Speerpunten; Een vergaderrooster; De financiële begroting. Als u als ouder of personeelslid een onderwerp heeft wat u besproken wilt hebben, meldt het dan bij een van ons. Wij zorgen ervoor dat er wat mee wordt gedaan. Dus kom naar ons toe met uw zorg, ideeën of kritiek. U kunt ook mailen naar: Mede namens alle leden van de MR, Roel Winters Voorzitter MR Pagina 1

4 2. Visie en uitgangspunten VISIE De Medezeggenschapsraad van De Duyvencamp heeft als visie: Op een positieve manier invloed uitoefenen op het schoolbeleid middels gevraagd dan wel ongevraagd advies, het leveren van een constructieve bijdrage bij het vaststellen en ontwikkelen van beleidsstukken en het informeren van onze achterban. Dit doen we door: de (beleids-)voorstellen van het bestuur/directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, en informatierecht; actief met onze achterban communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de school beïnvloeden; een bijdrage te leveren op gemeenschappelijk niveau via de GMR (Gemeenschappelijke MR) door voorstellen te doen. Centraal staat daarbij hoe we vanuit de school kunnen bijdragen aan de algehele ontwikkeling van kinderen. Kinderen die hun capaciteiten benutten en tot zelfstandige personen doorgroeien die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving. UITGANGSPUNTEN Als uitgangspunten hanteren we dat: we namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de school willen invullen; we, als vertegenwoordiger, van personeel en ouders, invloed willen uitoefenen op het beleid dat op school door schoolleiding, namens het bevoegd gezag wordt gevoerd; we niet alleen beleidsvoorstellen van de directie, namens het bevoegd gezag willen beoordelen maar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën zullen komen middels gevraagd en ongevraagd advies; we contacten met ouders en personeel onderhouden en open staan voor vragen, opmerkingen en reacties van ouders en personeel; de vergaderingen openbaar zijn, tenzij onderwerpen vertrouwelijk zijn; we verslag doen van hetgeen in de vergaderingen is besproken. SPEERPUNTEN De MR heeft in speciale aandacht voor de volgende punten: een heldere, tijdige en volledige communicatie, zowel vanuit de school/directie naar de ouders en de MR, als vanuit de MR naar de ouders. Zo zal de MR na iedere vergadering verslag doen op de website van de school; concept/visie van de school; identiteit van de school; een goede aansluiting van groep 8 naar het voortgezet onderwijs? MISSIE Zichtbaar zijn voor ouders en inzicht hebben in de beleidszaken van de school. Pagina 2

5 3. Kernactiviteiten MR Als MR spelen we een actieve rol in de besluitvorming. Dit betekent concreet dat: we ieder jaar minimaal 7 keer als MR vergaderen over algemene en specifieke zaken en gebruik maken van de adviserende rol die de MR richting de directie heeft; we voorafgaand aan iedere de vergadering door de directie, namens het bevoegd gezag op de hoogte worden gebracht van actuele onderwerpen en daarbij de gelegenheid hebben om onze mening te vormen. Van een beleid controlerende naar een tevens beleidsinitiërende MR Door het geven van gevraagd en ongevraagd advies willen we invloed uitoefenen op het schoolbeleid. De MR ontwikkelt niet zelf beleid, maar kan door een (on)gevraagd advies wel met suggesties komen en aan de directie vragen op dit punt beleid te ontwikkelen. Op dat moment kan de MR haar controlerende taak weer uitvoeren. Pagina 3

6 4. MR taken, bevoegdheden en informatierecht VIVENTE De Christelijke basisschool De Duyvencamp maakt onderdeel uit van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Vivente. De Vivente-groep is een stichting van scholen en ondersteunende diensten die sinds 2001 christelijk onderwijs verzorgt aan kinderen in de gemeente Zwolle. Ze bestaat uit 15 basisscholen met verschillende onderwijsconcepten (jaarklassensysteem, natuur leren, daltononderwijs en faseonderwijs), een school voor speciaal basisonderwijs, een expertisecentrum en een stafbureau. GMR Bij een schoolbestuur dat meer dan één school bestuurt, moet een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden ingesteld. De GMR houdt zich bezig met het beleid dat op centraal niveau (Vivente-niveau) plaatsvindt. De GMR houdt zich uitsluitend bezig met zaken die van gemeenschappelijk belang zijn of die voor de meerderheid van de scholen gelden. Het goedkeuren van het schoolplan is bij uitstek een taak van de MR. Personeelsbeleid daarentegen geldt voor alle scholen en beleidsplannen hiervoor worden aan de personeelsgeleding van de GMR voorgelegd. In alle gevallen geldt dat het schoolbestuur de reikwijdte van een voorgenomen besluit in ogenschouw neemt en op basis daarvan de keuze maakt om het aan de MR of GMR voor te leggen. WMS De taken, bevoegdheden en informatierechten van de MR zijn opgenomen in de Wet medezeggenschap op scholen 1 (WMS). Hieronder een schets van wat die taken, bevoegdheden en informatierechten inhouden. TAKEN De MR heeft tot taak om naar vermogen openheid en onderling overleg in de school te bevorderen. Verder dient de MR te waken voor discriminatie in de school en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen, in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en allochtone werknemers. De MR doet aan alle bij de school betrokkenen schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en stelt de geledingen in de gelegenheid om over aangelegenheden die de betrokken geleding in het bijzonder aangaan (zie hierover hierna bij de bevoegdheden), met hem overleg te voeren. BEVOEGDHEDEN De MR als geheel heeft algemene bevoegdheden, taken en informatierechten en tevens een aantal advies- en instemmingsrechten. Naast advies- en instemmingsbevoegdheden voor de MR als geheel kent de WMS ook exclusieve instemmingsbevoegdheden aan de personeels- dan wel oudergeleding. Het exclusieve instemmingsrecht van de personeelsgeleding heeft betrekking op arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheden. Het exclusieve instemmingsrecht van de oudergeleding ziet op onderwerpen van uiteenlopende aard. 1 Zie voor de volledige wet gepubliceerd in Staatsblad: Stb Pagina 4

7 Instemmingsbevoegdheid MR: artikel 10 WMS a. onderwijskundige doelstellingen b. schoolplan, leerplan of onderwijs- en examenregeling, zorgplan c. schoolreglement d. werkzaamheden ouders e. veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van het personeel f. sponsoring g. klachtenregeling h. overdracht resp. fusie school waaronder begrepen de fusie-effectrapportage i. verzelfstandiging deel school of nevenvestiging Adviesbevoegdheid MR: artikel 11 WMS a. niet van toepassing voor primair onderwijs b. hoofdlijnen meerjarig financieel beleid waaronder bestemming middelen Rijk c. beëindiging, inkrimping, niet zijnde een verzelfstandiging, uitbreiding werkzaamheden school d. samenwerking met een andere instelling e. onderwijskundig project/experiment f. organisatie van de school g. aanstelling- en ontslagbeleid in relatie tot grondslag school h. aanstelling en ontslag schoolleiding i. taakverdeling schoolleiding, managementstatuut j. toelating/verwijdering van leerlingen k. toelating van studenten in opleiding l. vakantieregeling m. oprichten centrale dienst n. nieuwbouw, belangrijke verbouwing o. onderhoud school p. organisatie voor- en naschoolse opvang q. competentieprofielen toezicht r. schoolondersteuningsprofiel Pagina 5

8 Instemmingsbevoegdheid personeelsgeleding MR: artikel 12 WMS 1a, regeling gevolgen artikel 10, onder i, artikel 11 onder c, d, e en m 1b. samenstelling formatie 1c. regels nascholing 1d. werkreglement, werkoverleg 1e. verlofregeling 1f. arbeids- en rusttijdenregeling 1g. salarissen, toelagen, gratificaties 1h. taakverdeling, taakbelasting 1i. beoordeling, functiebeloning, -differentiatie 1j. overdracht bekostiging 1k. regeling arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, re-integratie 1l. regeling bedrijfsmaatschappelijk werk 1m. regeling verwerken en beschermen persoonsgegevens personeel 1n. regeling voorzieningen waarneming of controle aanwezigheid, gedrag of prestaties 1o. regeling bevorderingsbeleid of aanstellings- en ontslagbeleid niet in relatie tot grondslag school 1p. regels die in cao zijn toebedeeld aan overleg tussen werkgever en personeelsgeleding MR 1q. regeling faciliteiten artikel 28 WMS 2. niet van toepassing op een school die geen school voor speciaal onderwijs is Instemmingsbevoegdheid oudergeleding MR: artikel 13 WMS a. regeling gevolgen artikel 10, onder i, artikel 11 onder c, d, e en m b. grondslag school, omzetting (deel) school c. ouderbijdrage d. voorzieningen leerlingen e. ouder- of leerlingenstatuut f. invulling tussenschoolse opvang g. schoolgids h. onderwijstijd i. regeling verwerken en bescherming persoonsgegevens ouders en leerlingen j. activiteiten school buiten onderwijstijd k. informatie bevoegd gezag aan ouders l. regeling faciliteiten artikel 28 WMS ouders INFORMATIERECHTEN De MR ontvangt van het bevoegd gezag (directie), al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de invulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. Zo ontvangt de MR bijvoorbeeld jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied, een jaarverslag en schriftelijke gegevens over de samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie binnen de school en de hoofdpunten van het vastgestelde beleid. Pagina 6

9 5. Bezetting MR De MR bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van twee ouders en twee leerkrachten. De leden van de MR hebben gelijke stemrechten in de vergadering. Een MR lidmaatschap geldt voor 4 jaar. Daarna worden nieuwe verkiezingen gehouden. De MR heeft Harry de Goede bereid gevonden om namens de MR in de GMR zitting te nemen. In deze rol neemt Harry ook zitting in de MR vergaderingen. De samenstelling van de MR en GMR afgevaardigde ziet er als volgt uit: Naam: Geleding Rol Sinds Verkiesbaar Termijn Roel Winters Ouders Voorzitter april 2014 mei e Deborah Barneveld Personeel MR-lid april 2013 n.v.t. 1 e Anton Klunder 2 Personeel MR-lid augustus 2015 n.v.t. 1 e Jeroen Nusser Ouders MR-lid april 2014 mei e Harry de Goede Ouders GMR-lid april 2014 n.v.t. 1 e Roel Winters Jeroen Nusser Harry de Goede Voorzitter MR-lid ouders GMR-lid ouders Deborah Barneveld MR-lid personeel Anton Klunder MR-lid personeel 2 Anton Klunder vervangt tijdelijk Jos Roders. Pagina 7

10 6. Terugblik 2014/2015 INLEIDING In dit hoofdstuk is het jaarverslag 2014/2015 van de MR De Duyvencamp opgenomen. In dit verslag legt de medezeggenschapsraad verantwoording af over de activiteiten en de resultaten in het schooljaar 2014/2015. De MR heeft instemmings- en adviesrecht. Dit houdt in dat de MR de schoolleiding adviseert en, na overleg, instemming verleent of onthoudt aan voorstellen van de schoolleiding. JAARVERSLAG 2014/2015 Het schooljaar 2014/2015 was het 1e volledige jaar van de nieuwe MR. Samenstelling bestond dit jaar uit Jos Roders (personeelsgeleding), Eva van Coeverden (personeelsgeleding), Jeroen Nusser (oudergeleding), Harry de Goede (GMR-lid) en Roel Winters (voorzitter en oudergeleding). Halverwege het schooljaar is Deborah Barneveld namens de personeelsgeleding toegetreden, waarbij zij de zaken van Eva heeft overgenomen. In dit schooljaar heeft de MR zeven formele vergaderingen gehad. Daarnaast heeft de MR over diverse onderwerpen op ad hoc basis contact gehad met de schooldirectie. Middels dit verslag geef ik in hoofdlijnen onderwerpen weer waar wij als MR bij betrokken zijn geweest. In september 2014 hebben alle leden van de MR deelgenomen aan de MR cursus welke werd gefaciliteerd door het CNV. Deze cursus heeft er aan bijgedragen om tot een juiste invulling van de werkzaamheden van een MR te komen. Gedurende het schooljaar heeft de MR een belangrijk speerpunt communicatie diverse malen naar voren gebracht en dit is dan ook een vast agendapunt geweest. Onder communicatie verstaan we enerzijds de berichtgeving van school naar ouders (houtduif / postduif / ParnasSys / mail), daarnaast een goede een actuele website maar anderzijds ook de mondelinge communicatie (en betrokkenheid) van leerkrachten naar ouders en vice versa. Bij alle genoemde punten zijn gedurende het jaar de nodige stappen gemaakt en zijn zaken duidelijker en meer uniform. In oktober heeft de MR in samenwerking met school een ouderavond georganiseerd met als hoofdonderwerpen; Communicatie, Aandacht voor het kind & schooltijden. De avond werd redelijk bezocht en de ouderbetrokkenheid was groot deze avond. Ouders hebben mooie input gegeven, onder andere op het gebied van communicatie van school naar ouders. Duidelijk werd ook genoemd dat kinderen zich veilig en gelukkig voelen op school waarbij er voldoende aandacht is voor de kinderen. Op basis van de input van ouders heeft deze avond er ook toe geleid dat de eindtijden op woensdag vanaf schooljaar 2015/2016 gelijk is getrokken. Andere onderwerpen welke met regelmaat aan de orde zijn geweest; tabletonderwijs, nieuwe CAO onderwijs, kwaliteitsenquête, financiën, schoolopbrengsten, het schoolgebouw en identiteit van de school. Gedurende het jaar heeft de MR ook opgemerkt dat er heel veel zaken op het bordje komt van de directie, tezamen met de werkdruk vanuit Vivente. Als MR hebben wij ook mede geadviseerd om de Management-Team-uren uit te breiden. Dit is ook per schooljaar 2015/2016 een feit geworden. Geconstateerd is dat in het schooljaar er helaas veel wisselingen waren van leerkrachten (ziekte / zwangerschappen), een kleine school als De Duyvencamp heeft hier extra last van. Pagina 8

11 Wij hebben ook zeer uitgebreid stilgestaan bij de groepsverdeling 2015/2016. Dit is geen makkelijk traject geweest, met name doordat de klassen qua grootte enorm verschillen en dat combinatieklassen noodzakelijk zijn gezien de grootte van de school. Het proces omtrent groepsverdeling is geëvalueerd en hieruit zijn leerpunten meegenomen voor volgende jaren. Tot slot is er de laatste maanden uitgebreid stil gestaan bij de noodzaak van een vernieuwde en actuele schoolgids en heeft de MR positief kennis genomen van het Schoolplan voor de komende vier jaar en heeft de MR tevens een eigen jaarplanning gemaakt voor schooljaar 2015/2016. Namens de MR, Roel Winters (Voorzitter) Pagina 9

12 7. Planning MR TERMIJN De planning van de MR is per schooljaar. Het jaarplan zal in beginsel ieder schooljaar in augustus/september worden vastgesteld. Op verzoek van de MR kan de directie van de school worden gevraagd bij de MR vergaderingen aanwezig te zijn om waar nodig toelichting te geven. ACTIVITEITEN minimaal 7 vergaderbijeenkomsten starten om 20:00 uur voor de duur van ongeveer 2 uur. SPEERPUNTEN 2015 een heldere, tijdige en volledige communicatie, zowel vanuit de school/directie naar de ouders en de MR, als vanuit de MR naar de ouders. Zo zal de MR na iedere vergadering verslag doen op de website van de school; concept/visie van de school; identiteit van de school; een goede aansluiting van groep 8 naar het voortgezet onderwijs? VERGADERINGEN Agenda: Ouders en teamleden die vinden dat bepaalde onderwerpen de aandacht van de MR moeten hebben kunnen dat bij de MR-leden melden door te mailen naar: Eén week voor de vergadering wordt de agenda en de stukken aan de MR-leden verstuurd. Voor de onderwerpen van de agenda verwijzen we naar de paragraaf Jaarplanning verderop in dit hoofdstuk. Daarnaast kunnen bij iedere vergadering nieuwe onderwerpen ingebracht worden door de MR-leden zelf, het bestuur en natuurlijk ouders en personeel. Notulen: Voor een goede voorbereiding van de vergaderingen en de communicatie met de achterban is een goed verslag belangrijk. In het verslag dienen in ieder geval de volgende punten duidelijk te zijn: Wat is er besloten? Wat zijn de actiepunten? Na de vergaderingen wordt het verslag zo snel mogelijk opgesteld en aan de MR-leden verstuurd. Hierdoor worden de leden aan de gemaakte afspraken herinnerd en kan men zich goed voorbereiden op de volgende vergadering. Een samenvatting van de vastgestelde notulen worden opgenomen op de website van de school. VERGADERDATA MR september oktober november januari maart april juni 2015 Pagina 10

13 JAARPLANNING September (woensdag 9 september 2015) Opstart vergadering; Aan het begin van het schooljaar schriftelijk de gegevens met betrekking tot de samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie binnen school, het managementstatuut en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid vaststellen; Bespreken concept jaarplan en jaaragenda 2015/2016 MR; Bespreken concept jaarverslag MR 2014/2015; Vaststellen activiteiten MR; Vaststellen taakverdeling MR; Contact oudervereniging / formaliseren contact achterban; Oktober (woensdag 14 oktober 2015) Inspectierapport augustus 2015 bespreken. Schoolgids (Instemming oudergeleding); Schoolplan 2015/2020 (Informatierecht); Jaarplan (Informatierecht); Vaststellen jaarverslag MR 2014/2015; Vaststellen jaarplan MR ; Vaststellen activiteitenplan MR ; Schoolbegroting (Adviesrecht MR); November (woensdag 25 november 2015) De begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied (GMR adviesrecht); De vreedzame school; Jaarbegroting MR en invulling hiervan; Arbo-beleid (hoeft niet meer ieder jaar); Januari (woensdag 27 januari 2016) Vakantierooster 2016/2017 (GMR adviesrecht); Rapportage plan van aanpak RIE; Evaluatie VSO/TSO/BSO, inzet ouders in school, eventueel samen met de oudervereniging; Ontwikkelingsplan (Instemmingrecht); Evaluatie communicatie bestuur / directie / MR / GMR; Informatie verwachte bijstellingen in het schoolplan; Functioneren MR; Actualisatie reglementen MR; Kwaliteitscyclus: Onderwijs opbrengsten; Evaluatie communicatie achterban; Voorbereiden overleg met bestuur (GMR-stukken bespreken). Maart (woensdag 16 maart 2016); Evaluatie en planning personeelsbeleid (cao), scholing m.b.t. uitvoeringsaspecten; Concept groepsindeling en formatieplan 2016/2017 (Informatierecht); Concept vakantieregeling komend schooljaar; Ontvangst jaarverslag en jaarrekening school (directie); Evaluatie stand van zaken speerpunten en inspectierapport; Voorbereiden overleg met bestuur (GMR-stukken bespreken); Pagina 11

14 April (maandag 18 april 2016) Voor 1 mei informatie over de berekening die ten grondslag ligt aan de middelen uit s Rijks kas die worden toegerekend aan het bevoegd gezag (GMR); BFP-functieboek: stand van zaken invoering functiemix op school; Concept schoolgids 2016/2017; Bespreken beleidsvoornemens 2016/2017, waarmee de MR rekening moet houden; Formatieplan (instemmingsrecht personeelsgeleding); Gedragsprotocol (Instemmingsrecht); Plan van aanpak RI&E (Instemmingsrecht); Evaluatie communicatie achterban. Voorbereiden overleg met bestuur (GMR-stukken bespreken); Juni (maandag 13 juni 2016) Zorgplan (Instemminsrecht); Definitief jaarverslag 2015 (Informatierecht); Bespreken concept jaarverslag MR ; Schoolgids 2016/2017 (Instemmingsrecht oudergeleding); Informatiekalender 2016/2017; Vergaderschema opstellen 2016/2017; Evaluatie eigen functioneren MR; Evaluatie communicatie achterban. Voorbereiden overleg met bestuur (GMR-stukken bespreken); Daarnaast kunnen bij iedere vergadering nieuwe onderwerpen ingebracht worden door de MRleden zelf, het bestuur en natuurlijk ouders en personeel. Ieder vergadering heeft, naast bovenstaande agenda punten, enkele vaste agenda punten te weten: Opening vergadering; Vaststellen notulen vorige vergadering; Inkomende post & mededelingen directie; Informatie en mededelingen vanuit de GMR; Rondje langs de klassen / personeel; Specifieke agenda punten (zie hierboven); Wat er verder ter tafel komt (wvttk); Rondvraag; Actiepunten; Afsluiten vergadering. Pagina 12

15 8. Taakverdeling en aandachtsgebieden MR Voorzitter Leiden vergadering; Vertegenwoordiging MR; Eerste aanspreekpunt voor directie; Voor iedere vergadering kort (voor)overleg met directeur over lopende -relevante-zaken; Secretariaat MR Agenda 3 Notulen 4 Ingekomen stukken / Post 5 Jaarverslag Alle MR leden Contacten onderhouden achterban Opstellen jaarplan Betrokkenheid bij onderwerpen die tijdens MR overleggen worden besproken Verslaglegging in De Houtduif 6 3 Inbreng ieder lid MR. Zal worden samengesteld i.s.m. de voorzitter. Tenminste één week voor de vergadering gereed. 4 Hooguit twee week na de vergadering gereed en verstuurd naar de leden van MR. 5 Ingekomen stukken waarop besluitvorming moet plaats vinden dient tenminste één week voor de vergadering bij de MR ingediend te zijn. 6 Op de website van de school zal het verslag van de MR vergadering worden geplaatst nadat de notulen zijn vastgesteld in de eerstvolgende MR vergadering. Pagina 13

16 9. Begroting MR Het is gebruikelijk dat een MR op declaratiebasis de gemaakte kleine uitgaven vergoed krijgt. De MR heeft er echter voor gekozen om zo veel mogelijk kosten neutraal te werken. Door te vergaderen op school en andere kleine kosten voor eigen rekening te nemen is het opstellen van een begroting voor de MR niet noodzakelijk. Het budget dat beschikbaar is voor de MR voor grote uitgaven, zoals scholing, abonnementen, et cetera is onderdeel van het gehele schoolbudget. Indien er vanuit de MR scholingsbehoeften zijn zal dit worden afgestemd met directie en zal er specifiek budget beschikbaar worden gesteld. Pagina 14

17 10. Communicatie: De MR informeert u via onderstaande kanalen. 1) MR pagina op de website van De Duyvencamp (link: ) Op deze pagina kunt u de volgende informatie downloaden: Het MR jaarplan; Het MR jaarverslag; MR reglement; Huishoudelijk reglement; Samenvattingen van de notulen van de MR vergaderingen; Agenda van de aankomende MR vergaderingen. 2) De nieuwsbrief: de houtduif Samenvattingen van de notulen van de MR vergaderingen en ander MR nieuws wordt opgenomen in de nieuwsbrief van De Duyvencamp ( de houtduif ). Ook deze nieuwsbrieven staan op de website. Daarnaast is de MR te bereiken via het adres: en kunt u ons natuurlijk ook persoonlijk aanspreken. Pagina 15

JAARPLAN MR JAN JASPERSSCHOOL 2015

JAARPLAN MR JAN JASPERSSCHOOL 2015 JAARPLAN MR JAN JASPERSSCHOOL 2015 Dit is het jaarplan 2015 van de Medezeggenschapsraad van de Jan Jaspersschool in Hattem. Dit document is vastgesteld door de leden van de MR en bestemd voor ouders waarvan

Nadere informatie

Jaarplan Bs Noorderbreedte Pagina 2

Jaarplan Bs Noorderbreedte Pagina 2 JAARPLAN 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Taakstelling 3 3. Samenstelling en taken. 4 4. Onderwerpen 5 5. Vergaderingen 6 6. Communicatie met de achterban 6 Bijlage 1: bevoegdheden Jaarplan Bs Noorderbreedte

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Inhoud Inleiding... 3 1. Taken MR... 4 1.1. MR... 4 1.2. Gemeenschappelijke MR (GMR)... 4 2. Samenstelling en taakverdeling... 5 3.

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Meester Verwers. Jaarplan 2013-2014

Medezeggenschapsraad Meester Verwers. Jaarplan 2013-2014 Medezeggenschapsraad Meester Verwers Jaarplan 2013-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Taken MR... 3 2.1 MR... 3 2.2 Gemeenschappelijke MR (GMR)... 3 2.3 Samenwerking met Oudervereniging (OV)... 4 3 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarplan MR

Jaarplan MR Jaarplan MR 2016-2017 Inleiding Namens de ouders en het personeel is de medezeggenschapsraad (MR) het orgaan met als voornaamste taak het toetsen van het schoolbeleid. In de MR zitten ouders, gekozen door

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Bouwsteen. Jaarplan MR De Bouwsteen 8

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Bouwsteen. Jaarplan MR De Bouwsteen 8 Jaarplan 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Bouwsteen Christelijke basisschool De Bouwsteen Vlasakker 3 Postbus 5256 3295 ZK s-gravendeel 078 673 3260 Jaarplan MR De Bouwsteen 8 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSBEVOEGDHEDEN volgens de WMS 2007

OVERZICHT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSBEVOEGDHEDEN volgens de WMS 2007 OVERZCHT VN DE MEDEZEGGENSCHPSBEVOEGDHEDEN volgens de WMS 2007 OPMERKNGEN = instemming = advies rtikel 10: NSTEMMNGSBEVOEGDHED MEDEZEGGENSCHPSRD wms-10.a Verandering van de onderwijskundige doelstellingen

Nadere informatie

Instemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS

Instemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS nstemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS P O = instemming = advies = personeelsgeleding = oudergeleding rtikel 10. nstemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad a. verandering van

Nadere informatie

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 3 4. Regelingen en beleidsplannen 4 5. Structurele onderwerpen

Nadere informatie

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS nstemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS P O/L O L = instemming = advies = personeelsgeleding = ouders- en leerlinggeleding = oudergeleding

Nadere informatie

Basisschool De Sprankel

Basisschool De Sprankel Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool De Sprankel Activiteitenplan MR 2017/2018 1 / 6 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten van de MR 2. Kern issues MR 3. MR-activiteiten 4. Planning MR

Nadere informatie

Jaarplan MR. pagina 1

Jaarplan MR. pagina 1 Jaarplan MR 2011 2012 pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Taakstelling 3 Samenstelling en taken 3.1 Ouderparticipatie 4 Onderwerpen 4.1 Cyclische onderwerpen 4.2 Specifieke onderwerpen en activiteiten

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs 0 Algemeen pagina 2 Visie, uitgangspunten en werkwijze pagina 3 Regelingen en beleidsplannen pagina 3 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden

Nadere informatie

Instemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS

Instemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS nstemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS = instemming = advies MR = gehele raad P = personeelsgeleding O/L = ouder- en leerlinggeleding O = oudergeleding L = leerlinggeleding

Nadere informatie

medezeggenschapsraad Jaarplan MR O.B.S. De Klimroos 2015-2016

medezeggenschapsraad Jaarplan MR O.B.S. De Klimroos 2015-2016 Jaarplan MR O.B.S. De Klimroos 2015-2016 Inhoud: 1. Inleiding blz. 3 2. Taakstelling blz. 3 3. Samenstelling en taken blz. 4 4. Onderwerpen blz. 5 4.1 Cyclische onderwerpen 4.2 Specifieke onderwerpen en

Nadere informatie

MR Jaarplan 2011-2012

MR Jaarplan 2011-2012 Uitgangspunten en doelstelling MR Molenven o De MR geeft namens de ouders en het personeel invulling aan de medezeggenschapsfunctie binnen de organisatie van basisschool het Molenven. o De MR beoordeelt

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

Activiteitenplan school Bleyburgh

Activiteitenplan school Bleyburgh Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 5. Vergaderdata en structurele onderwerpen mr 6. Taakverdeling en

Nadere informatie

MR Jaarplan

MR Jaarplan MR Jaarplan 2016-2017 versie 1.0 1Algemeen...3 2Doelstelling, werkwijze en uitgangspunten...4 2.1Doelstelling...4 2.2Werkwijze...4 2.3Uitgangspunten...4 3Regelingen en beleidsplannen...5 4Structurele onderwerpen...6

Nadere informatie

Handboek MedezeggenschapsRaad (MR)

Handboek MedezeggenschapsRaad (MR) Handboek MedezeggenschapsRaad (MR) Contactgegevens Basisschool Manjefiek Adres Malbergsingel 68 6218 AV Maastricht. Telefoonnummer 043-3541400 1 E-mailadres mr@kcmanjefiek.nl Leden MR Personeelgeleding:

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis

Jaarplan Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 3. Regelingen en beleidsplannen 5 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Programma OOP en Medezeggenschap

Programma OOP en Medezeggenschap Hier is het OOP! Programma OOP en Medezeggenschap Wie heeft er iets te zeggen? Visie op medezeggenschap in de (G)MR De rechten en plichten van de (G)MR Typisch OOP? Mede-Zeggenschap Wie heeft er iets te

Nadere informatie

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2014-2015

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2014-2015 Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2014-2015 1 Jaarplan MR 2014-2015 1. Algemeen Als medezeggenschapsraad van de Herderscheeschool en VSO de Brug willen we de belangen van onze kinderen en scholen zo

Nadere informatie

Jaarplan. Medezeggenschapsraad. KBS Het Bovenland 2015-2016

Jaarplan. Medezeggenschapsraad. KBS Het Bovenland 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2015-2016 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Algemeen 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4. Regelingen en beleidsplannen

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR DocOMO 23377 versie 2 MEDEZEGGENSCHAPSBEVOEGDHEDEN MR EN GMR 2010. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2016-2017 1. Algemeen 1 Jaarplanning MR 2016-2017 Als medezeggenschapsraad van de Herderscheeschool en de Brug willen we de belangen van onze kinderen en scholen zo

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool Inhoud Algemeen... 3 1. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 2. Regelingen en beleidsplannen... 4 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden... 5

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend ! Jaarplan 2016-2017 Medezeggenschapsraad Montessori Onderwijs Purmerend Salland 38 1447 BT Purmerend 0299 646 589 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Algemeen 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Montessori Onderwijs Purmerend Salland 38 1447 BT Purmerend 0299 646 589 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Algemeen 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 4.

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan 2014-2015. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Montessori Onderwijs Purmerend Salland 38 1447 BT Purmerend 0299 646 589 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Algemeen 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 4.

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool

Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool 2016 2017 Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool Erik Emmelkamp versie 1.3 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 3. Regelingen en beleidsplannen 5 4. Bezetting

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS Da Vinci

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS Da Vinci Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015 OBS Da Vinci Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 3. Regelingen en beleidsplannen... 5 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen. 2. Doel en uitgangspunten. 3. Regelingen en bevoegdheid. 4. Bezetting en verkiesbaarheid mr-leden

Inhoudsopgave 1. Algemeen. 2. Doel en uitgangspunten. 3. Regelingen en bevoegdheid. 4. Bezetting en verkiesbaarheid mr-leden 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Doel en uitgangspunten 3. Regelingen en bevoegdheid 4. Bezetting en verkiesbaarheid mr-leden 5. Vergaderdata en onderwerpen mr 6. Taakverdeling en aandachtsgebieden mr Bijlage:

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschaps Raad (MR) 2014-2015 Eben Haezerschool Jaarsveld

Activiteitenplan Medezeggenschaps Raad (MR) 2014-2015 Eben Haezerschool Jaarsveld Activiteitenplan Medezeggenschaps Raad (MR) 2014-2015 Eben Haezerschool Jaarsveld De MR is bestaat uit 4 leden: twee ouder en twee personeelslid. 1 van de leden is voorzitter. Daarnaast is er secretaris.

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad

Jaarplan Medezeggenschapsraad Jaarplan 2012 2013 Medezeggenschapsraad Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Samenstelling MR 4 3. Functies en taken 4 4. Bevoegdheden MR 5 5. Werkwijze 5 6. Vergaderdata 2012 2013 5 7. Vaste Agenda

Nadere informatie

Informatie over de WMS. Inhoudsopgave

Informatie over de WMS. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 WMS en de rol van de MR...3 Inleiding...3 Medezeggenschap versterken!...3 Bestuurlijke 3/5 of 7 hoek...4 Medezeggenschapsstatuut en reglement...5 Medezeggenschapsstatuut...5

Nadere informatie

2015-2016. Jaarplan MR

2015-2016. Jaarplan MR 2015-2016 Jaarplan MR MR Griendencollege 2015-2016 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 3. Regelingen en beleidsplannen... 4 4. Structurele onderwerpen... 6 5. Vergaderdata

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Diana Breeman Ester van Duijn Esther de Jong Frank Blaauw Sandra de Leeuw Leonie van Loon Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Boomladder. schooljaar

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Boomladder. schooljaar Jaarplan Medezeggenschapsraad basisschool de Boomladder schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 2017-2018 5. Onderwerpen en

Nadere informatie

jaarplan medezeggenschapsraad

jaarplan medezeggenschapsraad jaarplan medezeggenschapsraad 1 Jaarplan MR 2014-2015 PCBS De Bron Sprang-Capelle Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Naam en functie In MR Aftredend voor start schooljaar: Marjelle Hendriks, voorzitter Schooljaar 2011/2012 2017/2018 (school) Femke Meijer,

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de Koet 2016-2017 Jaarplan MR - OBS de Koet 2016 2017 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Taakstelling...3 3. Samenstelling en taken....4 4. Onderwerpen......4 4.1 Cyclische onderwerpen...4

Nadere informatie

JAARPLANNING 2014-2015. Medezeggenschapsraad Kindcentrum Adriaan van den Ende Warnsveld

JAARPLANNING 2014-2015. Medezeggenschapsraad Kindcentrum Adriaan van den Ende Warnsveld JAARPLANNING 2014-2015 Medezeggenschapsraad Kindcentrum Adriaan van den Ende Warnsveld Versie 2.0 finaal Datum: 5 oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Missie en visie van de MR... 2 1.1 Missie...

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS de Langereisschool Ursem

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS de Langereisschool Ursem Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015 OBS de Langereisschool Ursem Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie en uitgangspunten 4 3. Jaarplanning 5 4. Bezetting MR 6 5. Taakverdeling en aandachtsgebieden MR

Nadere informatie

Jaarplan MR basisschool t Palet

Jaarplan MR basisschool t Palet Jaarplan MR basisschool t Palet 2016-2017 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Taakstelling 2 3. Samenstelling en taken 3 4. Onderwerpen 3 4.1 Cyclische onderwerpen 3 4.2 Specifieke onderwerpen en activiteiten 2016-2017

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL R.K. Augustinusschool Locatie Naberpad Locatie Zijderupsvlinder Johanna Naberpad 1 Zijderupsvlinderlaan 6 4105 EA Culemborg 4105 TC Culemborg

Nadere informatie

Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark

Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark 2015-2016 Basisschool De Ark De Dintel 2 5463 NR Veghel tel. 0413-319680 e-mail: ark@skipov.nl e-mail mr: mrar@skipov.nl www.arkskipov.nl

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad CBS De Parel

Jaarplan Medezeggenschapsraad CBS De Parel Jaarplan Medezeggenschapsraad CBS De Parel 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Missie en visie 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata MR 2017-2018 6. Taakverdeling

Nadere informatie

WMO: bijzondere bevoegdheden

WMO: bijzondere bevoegdheden WMO: bijzondere bevoegdheden Hieronder zijn opgenomen de letterlijke teksten van de belangrijkste artikelen uit de WMO. Het betreft: samenstelling raad (3), bevoegdheden raad (4 t/m 10), besluitvorming

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Basisschool de Klarinet 2014/2015

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Basisschool de Klarinet 2014/2015 Jaarverslag Medezeggenschapsraad Basisschool de Klarinet 2014/2015 De MedezeggenschapsRaad (MR) bestaat uit een gelijke verdeling personeelsgeleding (3 personen) en oudergeleding (3 personen), iedereen

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 4.2 Specifieke onderwerpen en activiteiten 2015-2016... 4 4.3 Ingebrachte onderwerpen...

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar V0.1

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar V0.1 Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar 2016-2017 V0.1 Inhoud Vergaderschema... 2 Agenda... 2 Aandachtsgebieden... 2 Onderwerpen naar seizoen... 3 Overzicht van

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum PuurSang (MR) Schooljaar 2015-2016 V1.00

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum PuurSang (MR) Schooljaar 2015-2016 V1.00 Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum PuurSang (MR) Schooljaar 2015-2016 V1.00 Inhoud Agenda... 1 Vergaderschema... 2 September... 2 Oktober... 3 November/december... 3 Januari/februari...

Nadere informatie

JAARPLAN schoolkrant. Berkel bulletin. inloop spreekuur. website

JAARPLAN schoolkrant. Berkel bulletin. inloop spreekuur. website JAARPLAN 2016-2017 Berkel bulletin website schoolkrant inloop spreekuur Inhoudsopgave 2. inhoudsopgave 3. inleiding 3. visie en taakstelling 4. jaarthema 4. speerpunten 5. jaarplanning 6. vergaderplan

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Samenstelling MR 2014-2015 Oudergeleding: Ankie Eleveld, voorzitter Machteld de Wit / Angelina Sinnige Personeelsgeleding: Annemarie Roemer Hilma Groot Pauline

Nadere informatie

Jaarplan MR

Jaarplan MR Jaarplan MR 2016-2017 Epe September 2016-2017 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 3 Regelingen en beleidsplannen... 5 4 Samenstelling en verkiesbaarheid MR-leden... 6 5 Planning

Nadere informatie

Handboek Medezeggenschapsraad Beatrixschool

Handboek Medezeggenschapsraad Beatrixschool Handboek Medezeggenschapsraad Beatrixschool Inhoudsopgave Inleiding 3 Missie en taken 3 Leden van de MR 4 Onderwerpen MR 4 Overlegstructuur en grootte 5 Huishoudelijk reglement 5 Bevoegdheid MR 7 Communicatie

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HET ZAND. Pauwoogvlinder 18. 3544 DB Utrecht

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HET ZAND. Pauwoogvlinder 18. 3544 DB Utrecht JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HET ZAND Pauwoogvlinder 18 3544 DB Utrecht 1 Voorwoord Als medezeggenschapsraad (MR) van OBS Het Zand willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar 2014-2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Anninksschool over het schooljaar 2014-2015. Met dit verslag

Nadere informatie

2013-2014 Jaarplan Medezeggenschap

2013-2014 Jaarplan Medezeggenschap 2013-2014 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasonderwijs.nl 12-9-2013 INHOUD 1 Inleiding 3 Algemeen 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR) 3 2 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. Montessorischool-Zuid J.P. Coenstraat KN Hilversum

Jaarplan Medezeggenschapsraad. Montessorischool-Zuid J.P. Coenstraat KN Hilversum Medezeggenschapsraad Montessorischool-Zuid J.P. Coenstraat 41 1215 KN Hilversum 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 3. Regelingen en beleidsplannen 5 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2015-2016 Pagina 2 Jaarplan MR OBS de Meridiaan 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding...4 2. Taakstelling...4 3. Samenstelling en taken....4 4. Onderwerpen...5 4.1 Cyclische onderwerpen...5

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad Openbare basisschool De Klimop Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad Informatie voor MR leden, ouders en het schoolbestuur Vastgesteld op 24 november 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatie,

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de Koet 2017-2018 Jaarplan MR - OBS de Koet 2017-2018 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Taakstelling...3 3. Samenstelling en taken....4 4. Onderwerpen......4 4.1 Cyclische onderwerpen...4

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad ATB De Wegwijzer

Jaarplan Medezeggenschapsraad ATB De Wegwijzer Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad ATB De Wegwijzer de Tol 251 2266 EE Leidschendam ( hoofdlocatie ) telefoon (+31)70-3275243 fax(+31)70-3018115 de Oude Bleijk 4 2266 CK Leidschendam(dependance) telefoon

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar Jaarplan Medezeggenschapsraad basisschool de Vlindertuin schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 2013-2014 5. Onderwerpen

Nadere informatie

OPENBAAR ONDERWIJS ALBLASSERWAARD- VIJFHEERENLANDEN

OPENBAAR ONDERWIJS ALBLASSERWAARD- VIJFHEERENLANDEN OPENBAAR ONDERWIJS ALBLASSERWAARD- VIJFHEERENLANDEN Reglement voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: a. wet: de Wet

Nadere informatie

Jaarplan MR-OT 2015-2016

Jaarplan MR-OT 2015-2016 Jaarplan MR-OT 2015-2016 OBS Oosterveldschool Uffelte OBS Wapserveen September 2015 Voorwoord Als medezeggenschapsraad van het onderwijsteam Uffelte-Wapserveen (MR-OT) willen we de belangen van onze kinderen

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels Datum: 09-01-2015 Inhoud Algemeen... 3 Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 Regelingen en beleidsplannen... 5 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden...

Nadere informatie

Jaarverslag MR de Bongerd

Jaarverslag MR de Bongerd Jaarverslag MR de Bongerd Schooljaar 2009-2010 Medezeggenschapsraad de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam mr@bongerd.edu.amsterdam.nl Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOGAVE 2 1 INLEIDING. 3 2 VERGADERINGEN

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO 2015-2016 1. Inleiding. Waarom een activiteitenplan? In de CAO-PO zijn afspraken vastgelegd over de faciliteiten in tijd en over een

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van basisschool Open Hof te Goirle.

Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van basisschool Open Hof te Goirle. Januari 2014 Medezeggenschapsreglement voor het primair onderwijs (WPO) (basisschool of speciale school voor basisonderwijs) Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van basisschool Open Hof

Nadere informatie

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Sint-Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Telefoon: 0521-512820 www.clemensschool.nl mrstclemensschool@catent.nl Jaarprogramma MR Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Handboek medezeggenschapsraad van de. Meester S. Wijbrandischool. Oudehorne

Handboek medezeggenschapsraad van de. Meester S. Wijbrandischool. Oudehorne Handboek medezeggenschapsraad van de Meester S. Wijbrandischool Oudehorne 2011 Herzien januari 2013 Herzien oktober 2013 Herzien oktober 2014 1 nhoudsopgave 1. Doelstelling van de MR... 3 1.1Samenstelling

Nadere informatie

MR-reglement PCB De Schakel te Leimuiden

MR-reglement PCB De Schakel te Leimuiden Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen... 2 Begripsbepaling... 2 Artikel 1 Samenwerking tussen Medezeggenschapsraad en Schoolraad... 2 Artikel 1a Positie MR binnen Stichting De Woudse Venen... 2 Hoofdstuk 2 De medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

Omvang en samenstelling gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Omvang en samenstelling gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Medezeggenschapsreglement voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs van de stichting BOOR te Rotterdam Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepaling

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 INHOUD 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 5. Onderwerpen en prioriteiten 6. Hoe gaan we te

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van Openbare Basisschool de Okkernoot te Zetten.

Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van Openbare Basisschool de Okkernoot te Zetten. Medezeggenschapsreglement voor het primair onderwijs (WPO) (basisschool of speciale school voor basisonderwijs) Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van Openbare Basisschool de Okkernoot

Nadere informatie

Jaarplan MR De Tjalk

Jaarplan MR De Tjalk Jaarplan MR De Tjalk 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 4 3 Taakverdeling MR 4 4 Vergaderdata MR 2015-2016 5 5 Vergaderdata GMR 2015-2016 5 6 Jaarplanning 6

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en Visie van de MR 4 3 Samenstelling

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015 WERKPLAN Medezeggenschapsraad CBS t Loo 2014-2015 Zelhem, september 2014. Pagina 1 van 7 1 Inleiding Doelstelling Dit document legt de plannen van de MR vast voor het schooljaar 2014 2015. Citaat uit de

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van Stichting Kronenburgh te Rijswijk.

Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van Stichting Kronenburgh te Rijswijk. Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van Stichting Kronenburgh te Rijswijk. Medezeggenschapsreglement Basisschool Kronenburgh Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Overwegingen medezeggenschapsregelement...

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van Stichting Bravoo te Waalwijk.

Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van Stichting Bravoo te Waalwijk. Openbare basisschool De Springplank Grutterijstraat 22 5109 TG s Gravenmoer Telefoon: 0162-318493 janhuijsmans@obsspringplank.nl www.obsspringplank.nl directeur: J. Huijsmans juni 2014 Medezeggenschapsreglement

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement voor het primair onderwijs (basisschool of speciale school voor basisonderwijs)

Medezeggenschapsreglement voor het primair onderwijs (basisschool of speciale school voor basisonderwijs) Medezeggenschapsreglement voor het primair onderwijs (basisschool of speciale school voor basisonderwijs) Dit is het reglement van de Medezeggenschapsraad van alle onder het bevoegd gezag staande scholen

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van OBS De Weiert te Odoorn Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

Handboek MedezeggenschapsRaad

Handboek MedezeggenschapsRaad Handboek MedezeggenschapsRaad o.b.s. t Ambyld Smidte 47 8407 EP Terwispel telefoon: 0513-463500 e-mail: info@ambyld.nl website: www.ambyld.nl Stichting Primo Opsterland Inhoudsopgave: Leden van de MR...

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad De Zevensprong Cuijk

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad De Zevensprong Cuijk Activiteitenplan Medezeggenschapsraad De Zevensprong Cuijk Schooljaar 2013 / 2014 Bas Kemperman Wilma Driessen Ricardo Soekhoe Adrie Fransen Brigith de Roij Tiny Ruijs Activiteitenplan MR 2013 / 2014 1

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Openbare Basisschool De Horn Wijk bij Duurstede

Medezeggenschapsreglement Openbare Basisschool De Horn Wijk bij Duurstede Medezeggenschapsreglement Openbare Basisschool De Horn Wijk bij Duurstede Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: a. de wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb.2006,

Nadere informatie