: xxxx/raad/05 Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Vaststellen verordening op de rekenkamer van Nieuwkoop 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": xxxx/raad/05 Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Vaststellen verordening op de rekenkamer van Nieuwkoop 2005"

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Nr : xxxx/raad/05 Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Vaststellen verordening op de rekenkamer van Nieuwkoop 2005 Aan de raad, Inleiding Op 29 juni 2005 is onder begeleiding van De Lokale Rekenkamer met de leden van de gemeenteraden van Nieuwkoop, Ter Aar en Liemeer over de oprichting van een gemeentelijke rekenkamer(functie) gesproken. Tijdens deze bijeenkomst is, naast de nodige informatievoorziening over context en mogelijkheden, aan de hand van stellingen nagedacht en gediscussieerd over de wenselijke structuur en inrichting van de rekenkamer(functie). Op basis van de gevoerde discussie is een notitie (d.d. 19 juli) aan de drie raden voorgelegd. Daarin is een beknopte weergave van de verstrekte informatie aan de aanwezige raadsleden opgenomen, de uitkomsten van de discussie omtrent de inhoudelijke wensen voor respectievelijk de gemeente Nieuwkoop, Ter Aar en Liemeer, een concept-profiel van de rekenkamerfunctie in de betreffende gemeente en vier vormen om de samenwerking tussen de drie rekenkamerfuncties vorm te geven. Deze notitie is besproken in de fracties uit de verschillende gemeenteraden. In vervolg hierop is er op 21 september 2005 een tweede bijeenkomst gehouden. Bij deze vergadering waren acht personen aanwezig, twee afgevaardigden per gemeenteraad (vanuit Nieuwkoop waren de heren Smit en Dors aanwezig) en de griffiers van Nieuwkoop en Liemeer. Het vertrekpunt voor deze bijeenkomst was het resultaat van de discussie op 29 juni. Doel van deze tweede bijeenkomst was om het profiel van de rekenkamerfunctie vast te stellen en verder te concretiseren én een principebesluit over de samenwerking te nemen, zodat stappen richting besluitvorming kunnen worden gezet. De conclusie van deze bijeenkomst is geweest dat de drie gemeenten een samenwerking in de vorm van een directeursmodel wensen vorm te geven. Het voorgelegde profiel van de gezamenlijke rekenkamer is 13 oktober in een raadsconferentie besproken en ligt nu ter besluitvorming aan de drie raden voor. Het profiel van de rekenkamerfunctie Toelichting 1 van 13 Agendapunt..

2 In de notitie van 19 juli hebben wij de volgende vier samenwerkingsmogelijkheden geschetst: 1. Incidentele samenwerking door gezamenlijk een onderzoek uit te voeren; 2. Facilitaire samenwerking door gezamenlijk een facilitair bureau op te zetten waarin bijvoorbeeld onderzoekscapaciteit voor meerdere rekenkamers aanwezig is; 3. Gezamenlijke invulling van de rekenkamerfunctie, bijvoorbeeld door personele unies aan te gaan in de samenstelling van rekenkamers; 4. De gemeenschappelijke rekenkamer: het volledig gezamenlijk vormgeven van een rekenkamer (op basis van de gemeentewet). Op basis van de notitie en de discussie op 29 juni zijn de raden tot de conclusie gekomen dat de wensen ten aanzien van de lokale rekenkamer het beste kunnen worden geconcretiseerd door samen te werken door middel van een gezamenlijke invulling van de rekenkamerfunctie (model 3, hierna te noemen: gezamenlijke rekenkamer). De gezamenlijke discussie gevoerd op 29 juni en de discussies van de verschillende raden op basis van de profielschets leidde tot de keus tussen twee rekenkamermodellen: Directeursmodel Commissiemodel met externe leden Mening van de raden In de vervolgbijeenkomst van 21 september wordt snel duidelijk dat de voorkeur van de drie gemeenten uitgaat naar het directeursmodel. Deze invulling biedt de meest geïntegreerde vorm van samenwerking en leidt er toe dat de gezamenlijke rekenkamer daadwerkelijk op eigen benen staat. Een rol wat bij deze afweging speelt is de invloed van de raad op de onderzoeksagenda en rapportage. De afgevaardigden achten de onafhankelijkheid van de rekenkamer van groot belang. Onafhankelijke onderzoeken kunnen met dit model door professionele eigen mensen worden uitgevoerd. Het vormt een mix van onafhankelijkheid en betrokkenheid. Nieuwkoop, Ter Aar en Liemeer hebben echter de wens dat de directeur (nog) niet volledig de vrije hand heeft bij het opstellen van de onderzoeksagenda en de rapportage. Omdat de rekenkamer voor de gemeenten een nieuwe instrument is wensen zij in beginsel meer betrokkenheid vanuit de raad. Naast de gezamenlijke rekenkamer in de vorm van een directeursmodel wordt een aparte klankbordgroep ingesteld. Deze commissie bestaande uit één en maximaal twee raadsleden per gemeenteraad voeren één keer per jaar overleg met de directeur. De directeur zal op dat moment zijn onderzoeksplan aan de commissie voorleggen en eventueel suggesties en verzoeken meenemen. Na twee jaar vindt een evaluatie plaats van het functioneren van de 2 van 13

3 directeur rekenkamer door de begeleidingscommissie. Afhankelijk van het succes kan besloten worden de begeleidingscommissie in stand te houden of op te heffen. Model In deze paragraaf is dit profiel verder uitgewerkt. Daarbij onderscheiden wij de volgende drie onderdelen: 1. Het model 2. De positie 3. De randvoorwaarden Toelichting Met de keuze voor een bepaald model rekenkamer worden de basiskenmerken van de op te richten rekenkamerfunctie bepaald. Wij onderscheiden daarna nog twee beslismomenten. Een keuze ten aanzien van de structuur en een keuze ten aanzien van de beoogd directeur. a. Structuur Voor wat betreft de vraag of de gezamenlijke rekenkamer moet bestaan uit externe, onafhankelijke leden of een directeursmodel kiezen de raden voor een directeursmodel. Een redelijk onafhankelijke agendering en vooral onafhankelijke oordeelsvorming door de rekenkamerfunctie wordt door de drie raden als belangrijk gezien. De raad heeft natuurlijk altijd de mogelijkheid om een verzoek tot onderzoek bij de gezamenlijke rekenkamer in te dienen. b. Beoogd directeur De directeur wordt geselecteerd op basis van zijn onafhankelijkheid en specifieke professionele achtergrond. Te denken valt aan de volgende kenmerken waaraan de directeur ten minste zou moeten voldoen: Kennis van/ervaring met het doen van onderzoek en begeleiden van onderzoek; Deskundigheid in bedrijfseconomische processen en kennis van gemeentelijke financiën/accountancy; Deskundigheid in beleidsevaluatie-onderzoek; Bekwaam in het communiceren met de raad Gezien de situatie waarin de drie gemeenten zich bevinden en met het oog op de gemeentelijke herindeling in 2007, kan verder gedacht worden aan een directeur rekenkamer die ervaring hebben met organisatieveranderingen. Aangezien de directeur toegang heeft tot alle (dus ook de vertrouwelijke en geheime) informatie binnen de gemeente ligt het in de rede dat de directeur na benoeming in het midden van de raad de eed of verklaring en belofte afleggen. 3 van 13

4 Omdat na twee jaar een evaluatie zal plaatsvinden, wordt de directeur voor een periode van twee jaar benoemd. De eerste periode zal aan het directeurschap op basis van detachering invulling gegeven worden. Positie Toelichting Met de keuze voor een bepaalde positie van het directeursmodel wordt invulling gegeven aan de rol die de directeur moet vervullen ten opzichte van raad, college, ambtenaren en bevolking. Achtereenvolgens gaan wij in op de onderzoeksonderwerpen, het proces en het onderzoekssubject. a. Onderzoeksonderwerpen De rekenkamer is een instrument van de raad, maar moet zoveel mogelijk onafhankelijk zijn in haar agendering en oordeelsvorming. De directeur stelt deze keuze jaarlijks op in een onderzoeksplan, dat hij ter kennisname aan de raad stuurt. Naast de inhoudelijke verantwoordelijkheid die bij de directeur berust is de raad verantwoordelijk voor de aanstelling van de directeur. De gemeenteraden zijn het er over eens dat de directeur rekenkamer de onderzoeksagenda bepaald. De wens van de raden om toch invloed te kunnen hebben op de agenda van de gezamenlijke rekenkamer, kan vervolgens op twee manieren worden gewaarborgd: In de eerste plaats heeft een ingestelde klankbordgroep van raadsleden van de drie raden één keer per jaar overleg hebben met de directeur rekenkamer om te praten over het onderzoeksplan en de voortgang van de onderzoeken. In de tweede plaats kan de gemeenteraad invloed hebben op de agenda van de rekenkamercommissie via het beschikbaar stellen van de middelen bij het vaststellen van de begroting. Bij de begroting stelt de raad tevens het onderzoeksprogramma van de gezamenlijke rekenkamer vast. Mocht een situatie ontstaan waarin de raad zich niet kan verenigen met de onderzoeksagenda van de gezamenlijke rekenkamer, dan heeft de raad via het beschikbaar stellen van de middelen een instrument om invloed uit te oefenen op het onderzoeksprogramma. (Onderzoeken hoeven niet per definitie door de gezamenlijke rekenkamer onderzocht te worden. De raad kan ook gebruik maken van haar eigen onderzoeksrecht ex artikel 155a Gemeentewet.) b Onderzoeksproces De directeur rekenkamer zal zelf bepalen op welke wijze het onderzoeksproces wordt ingericht, welk deel van het onderzoek hij zelf onderzoekt en welk deel hij uitbesteedt. 4 van 13

5 Uitgangspunt is echter dat de directeur over voldoende expertise en capaciteit beschikt om een gebruikelijk onderzoek zelf uit te voeren. c. Onderzoekssubjecten De meeste raadsleden zijn van mening dat onderzoeken van de gezamenlijke rekenkamer zich dienen te richten op het bewerkstelligen van een leereffect (het voorkomen van fouten in de toekomst) en het vergroten van de transparantie van het bestuur. Dat betekent dat het onderzoeksterrein van de gezamenlijke rekenkamer zich uitstrekt tot alle objecten die mede bepalend zijn voor, dan wel onderwerp zijn van het gemeentelijke beleid. Limitatief opgesomd betekent dit dat de gezamenlijke rekenkamer in haar onderzoeken (mede) kijkt naar de rol van de volgende subjecten: de burgemeester; het college van burgemeester en wethouders; ambtenaren in dienst van de gemeente; de gemeenteraad; door de gemeente in zijn geheel of in belangrijke mate bekostigde instellingen. Dit laatste betekent dat de bevoegdheden van de gezamenlijke rekenkamer om ook onderzoek te doen bij bijvoorbeeld gesubsidieerde instellingen een onderdeel moeten vormen van de voorwaarden die aan deze subsidie wordt gesteld (hierover dient afzonderlijk een bepaling te worden opgenomen in de subsidieverordening). Budget Toelichting De raden van Nieuwkoop, Ter Aar en Liemeer stellen in 2006 elk EUR ,- ter beschikking. Voor wat betreft het ambitieniveau hebben de raden de wens dat de gezamenlijke rekenkamer zeker één groot onderzoek en twee kleine onderzoeken per jaar uitvoert. Op basis van de doelstelling één groter onderzoek en twee kleine onderzoeken per jaar uit te voeren zal gemiddeld genomen 70 dagen onderzoek per jaar nodig zijn. Wij stellen voor om uitgaande van detachering van deze 60 dagen de directeur 20 dagen in te laten vullen en 40 dagen aanvullende onderzoekcapaciteit aan te trekken. Voordeel van dit laatste is dat tegen lagere kosten meer onderzoekscapaciteit beschikbaar is. Daarnaast zal de directeur gemiddeld 10 dagen per jaar gebruiken voor andere taken. Het gaat hierbij om taken als: Het onderhouden van contacten met raad, collegeleden en organisatie Het bijwonen van raadsvergaderingen etc. 5 van 13

6 Directeur De directeur rekenkamer is verantwoordelijk voor het functioneren van de rekenkamer en belast met het voorstellen van onderzoeksonderwerpen, het opzetten van de organisatie van het onderzoek, alsmede het begeleiden dan wel het uitvoeren van het onderzoek. Bovendien is de directeur rekenkamer eindverantwoordelijk voor de aansturing van de ambtelijke ondersteuning en (tijdelijke) onderzoeksmedewerkers verbonden aan de rekenkamer. Tot slot heeft de directeur rekenkamer budgetverantwoordelijkheid. Budget Gezien de uitgangspunten en wensen komen wij met betrekking tot het totale benodigde budget (voor de drie gemeenten) op de volgende schatting: Directeur Onderzoekers Totaal Tarief per dag EUR 800 EUR 500 Inzet in dagen per jaar Totaal EUR EUR EUR Vervolg Op basis van de profielschets en de voorliggende verordening is onderstaand plan van aanpak opgesteld. In dit plan van aanpak zijn de stappen beschreven die gezet moeten worden op tot de oprichting van een rekenkamerfunctie volgens het directeursmodel te komen. Achtereenvolgens komen aan de orde: Stappenplan Werving en selectie Detachering a. Stappenplan Omschrijving Opstellen besluitvormingsstukken Verordening per gemeente, plan van aanpak voor oprichting, evt. samenwerkingsafspraken Commissie- en raadsbehandeling met besluit van de raad over voorstel en verordening Samenstelling werkgroep met afvaardiging uit iedere deelnemende raad voor inrichting en oprichting (bemensing en organisatie opzetten) Vaststellen van het functieprofiel ten van de directeur en de wervingsmethode Gesprekken Voordracht en benoeming aan de raad Eerste vergadering rekenkamer met klankbordgroep Wanneer oktober 26 oktober 9 november november november januari februari maart 6 van 13

7 Een afvaardiging van drie of zes raadsleden en een griffier kunnen de feitelijke werving en selectie van de nieuwe directeur voor haar rekening nemen (evt. met behulp van externe ondersteuning) en op basis van de gesprekken met de kandidaten tot een voordracht komen. b. Werving en selectie Werving van de directeur kan plaatsvinden door het plaatsen van advertenties in kranten, op sites of in nieuwsbrieven van vakorganisaties en/of door het inschakelen van een intermediair. Om via werving en selectie tot de oprichting over te kunnen gaan zal naast de structurele middelen die zijn begroot voor het functioneren van de rekenkamercommissie er circa EUR 6.000,- extra dienen te worden gereserveerd voor wervingskosten van de directeur. c. Detachering Gaan de raden over tot detachering van de directeur dan zijn de wervingskosten niet nodig. Advies Voorgesteld wordt, gehoord het advies van de commissie Middelen van 26 oktober 2005, om 1. Gelet op artikel 81o van de Gemeentewet de Verordening op de Rekenkamer gemeente Nieuwkoop 2005 vast te stellen. 2. Het raadslid mevrouw / de heer XXXXX te benoemen als afvaardiging van de gemeente Nieuwkoop in de Klankbordgroep. 3. De griffier, in samenwerking met de griffiers van de andere twee gemeenten en de Klankbordgroep opdracht te geven een directeur rekenkamer op basis van detachering te selecteren en aan de raad voor te dragen. 4. Het budget voor 2006, zoals omschreven in artikel 10 van de Verordening Rekenkamer gemeente Nieuwkoop 2005, vast te stellen op EUR voor de drie gemeenten gezamenlijk en gelijkelijk te verdelen. In Nieuwkoop past deze EUR binnen programma 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken van de programmabegroting Hoogachtend, De gemeenteraad van Nieuwkoop, De griffier, De burgemeester, E.R. van Holthe D.M. Boogaard 7 van 13

8 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Nieuwkoop; gezien het voorstel van de ad hoc commissie voor de rekenkamer van Nieuwkoop, Liemeer en Ter Aar van 21 september 2005, nummer xxxx/raad/05 b e s l u i t : I. gelet op artikel 81o van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de Rekenkamer gemeente Nieuwkoop 2005 PARAGRAAF 1, BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Rekenkamer: de rekenkamerfunctie die is ingesteld bij besluit van de gemeenteraad en die ten doel heeft om door middel van beleidsevaluaties en doelmatigheidsonderzoeken een bijdrage te leveren aan de doeltreffendheid van het beoogde beleid, alsmede de doelmatige voorbereiding en uitvoering daarvan; b. Doelmatigheid of efficiëntie: het streven om met een zo beperkt mogelijke inzet van de beschikbare middelen het gewenste resultaat te bereiken; c. Doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin een organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken; d. Rechtmatigheid: de lasten, de baten en balansmutaties die in overeenstemming zijn met de begroting en de van toepassing zijnde wettelijke regelgeving waaronder de gemeentelijke verordeningen; e. Klankbordgroep: groep van afgevaardigden van gemeenteraden die is opgericht om, alvorens de directeur van de rekenkamer de onderzoeksagenda vaststelt, mee in overleg te treden; PARAGRAAF 2, DE TAAK, SAMENSTELLING EN HET LIDMAATSCHAP VAN DE REKENKAMER Artikel 2 Taak van de rekenkamer 1. Er is een gemeentelijke rekenkamer. 2. De rekenkamer voert onderzoek uit naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid en naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid. 1 van 13 Agendapunt..

9 Vaststellen verordening op de gezamenlijke rekenkamer van Nieuwkoop, Liemeer en Ter AarE.R/494/RAAD Artikel 3 Samenstelling rekenkamer 1. Aan de gemeentelijke rekenkamer wordt leiding gegeven door de directeur rekenkamer, die door de raad van buiten de kring van zijn leden wordt aangewezen voor een periode van twee jaar; deze directeur kan door de raad worden herbenoemd voor een gelijke of langere periode. 2. De directeur legt, voordat hij de functie kan uitoefenen, in een vergadering van de raad in de handen van de voorzitter van de raad de verklaring en belofte (eed) af: Ik verklaar (zweer) dat ik, om tot lid van de rekenkamer benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof (zweer) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof (zweer) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de rekenkamer naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik! (Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!) 3. De directeur draagt zorg voor het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en de werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. 4. De directeur rekenkamer is niet ondergeschikt aan de raad, het college van burgemeester en wethouders of enig andere gemeentelijk gezag. 5. De directeur gemeentelijke rekenkamer is geen ambtenaar in de zin van het ambtenarenreglement voor zover dit ondergeschiktheid impliceert. Artikel 4 Einde van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap van de directeur eindigt: a. op eigen verzoek; b. bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamer; c. wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft; d. indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld. 2. De directeur kan door de raad worden ontslagen wanneer hij door ziekte, gebreken of ongeschiktheid niet in staat is zijn functie naar behoren te vervullen. Artikel 5 Verboden handelingen 2 van 13

10 Vaststellen verordening op de gezamenlijke rekenkamer van Nieuwkoop, Liemeer en Ter AarE.R/494/RAAD 1. Het is de directeur van de rekenkamer verboden de handelingen te verrichten als bedoeld in artikel 15 van de Gemeentewet. De raad kan, gehoord de directeur, een directeur die heeft gehandeld in strijd met dit verbod van zijn functie ontslaan. 2. De directeur van de rekenkamer is niet werkzaam bij een bedrijf dat opdrachten uitvoert in opdracht van de gemeente of bij een door de gemeente gesubsidieerde instelling, danwel heeft geen andere (neven)betrekkingen die de onafhankelijke positie ten aanzien van de gemeente zou kunnen schaden. 3. De directeur van de rekenkamer overlegt aan de raad elk half jaar een lijst met daarin opgenomen de nevenfuncties die hij op dat moment vervult. Artikel 6 Vergoeding voor de werkzaamheden van de directeur van de rekenkamer 1. De directeur van de rekenkamer ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden. 2. De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald door de gezamenlijke raden van Nieuwkoop, Liemeer en Ter Aar. PARAGRAAF 3, DE WERKWIJZE VAN DE REKENKAMER Artikel 7 Onderwerpen voor en beslissing tot uitvoeren van onderzoek 1. De directeur van de rekenkamer kiest zelf de onderwerpen voor onderzoek, formuleert de probleemstelling en de onderzoeksvragen en stelt de onderzoeksopzet vast. 2. De onderwerpen van onderzoek worden jaarlijks vóór 1 november als onderzoeksprogramma ter kennisname aan de raad voorgelegd. 3. De directeur van de rekenkamer overlegt jaarlijks, voorafgaand aan het vaststellen van het onderzoeksprogramma, met de klankbordgroep. 4. De raad vaardigt één raadslid af die zitting neemt in de klankbordgroep. 5. De in lid 1 bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamer rechtstreeks ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad. 6. Bij de selectie van onderwerpen dient de rekenkamer de volgende criteria te hanteren: a. Moet betrekking hebben op de doelmatigheid, doeltreffendheid of rechtmatigheid van beleid; b. Er moet sprake zijn van een substantieel belang; c. Het moet door de gemeente te beïnvloeden beleid betreffen; d. Er moet sprake zijn van enige evenwichtige spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen in de opvolgende onderzoeken; e. De resultaten moeten communiceerbaar zijn naar de bevolking. Artikel 8 Uitvoering van het onderzoek en rapportage 1. De rekenkamer is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet. 2. De rekenkamer beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren. 3 van 13

11 Vaststellen verordening op de gezamenlijke rekenkamer van Nieuwkoop, Liemeer en Ter AarE.R/494/RAAD 3. De rekenkamer is bevoegd van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van het onderzoek. De rekenkamer kan de bevoegdheid tot het inwinnen van inlichtingen mandateren medewerkers die haar bij de uitvoering van haar taak terzijde staan. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamer gestelde termijn te verstrekken. 4. De rekenkamer onderzoekt in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van Bestuur kan de rekenkamer rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken. De rekenkamer en degenen die ten behoeve van de rekenkamer werkzaam zijn, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen in hun hoedanigheid van directeur, respectievelijk medewerker ter kennis is gekomen. 5. De rekenkamer kan openbare informatieve vergaderingen beleggen. 6. De rekenkamer stelt betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het feitenonderzoek aan de rekenkamer kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamer bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt. 7. Na de ambtelijke hoor en wederhoor ten aanzien van de feiten zoals bedoeld in lid 6 formuleert de rekenkamer haar conclusies en aanbevelingen in een nota. 8. De rekenkamer stelt het college in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het onderzoek en de nota aan de rekenkamer kenbaar te maken. 9. Na vaststelling door de rekenkamer worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen zo spoedig mogelijk, aan de raad aangeboden. Hierbij worden de ambtelijke en bestuurlijke reacties gevoegd. De raad bespreekt de onderzoeksresultaten op basis van het rapport en de nota met conclusies en aanbevelingen. De raad stelt de eindconclusies vast. PARAGRAAF 4, DE ONDERSTEUNING VAN DE REKENKAMER Artikel 9 Onderzoeksmedewerkers 1. De rekenkamer is bevoegd ten laste van het budget als bedoeld in paragraaf 5 (tijdelijk) onderzoeksmedewerkers aan te stellen. 2. Onderzoeksmedewerkers kunnen, indien de rekenkamer hen daartoe de bevoegdheid toekent, alle informatie verzamelen die de rekenkamer in het belang van het onderzoek nodig acht; zij hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot die informatie en zijn alleen verantwoording verschuldigd aan de rekenkamer. 3. De rekenkamer is tevens bevoegd ten laste van het budget als bedoeld in artikel 5 externe deskundigen in te schakelen. Het hiervoor in lid 2 gestelde is op de externe deskundigen dienovereenkomstig van toepassing. 4 van 13

12 Vaststellen verordening op de gezamenlijke rekenkamer van Nieuwkoop, Liemeer en Ter AarE.R/494/RAAD PARAGRAAF 5, DE KOSTEN VAN DE REKENKAMER Artikel 10 Budget 1. De raad stelt jaarlijks bij de begroting een bedrag beschikbaar aan de rekenkamer. 2. De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken. 3. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van: a. De kosten van de directeur rekenkamer; b. De kosten van onderzoeksmedewerkers; c. De kosten van externe deskundigen die mogelijk door de rekenkamer zijn ingeschakeld; d. De mogelijke overige uitgaven die de rekenkamer nodig oordeelt voor de uitvoering van haar taak. Artikel 11 Evaluatie De raad evalueert het functioneren de rekenkamer iedere twee jaar. Bij de evaluatie toetst de raad aan de volgende criteria: a. keuze van de onderzoeksonderwerpen en het onderzoeksplan b. kwaliteit van het onderzoek (zoals leereffecten voor raad en college) c. communicatie en competenties van de directeur d. functioneren van de klankbordgroep e. hoogte van het beschikbare onderzoeksbudget f. meerwaarde van de samenwerking van de gemeenten PARAGRAAF 6, SLOTBEPALINGEN Artikel 12 Citeertitel; inwerkingtreding 1. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Rekenkamer gemeente Nieuwkoop Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking. II. III. IV. Het raadslid mevrouw / de heer XXXXX te benoemen als afvaardiging van de gemeente Nieuwkoop in de Klankbordgroep. De griffier, in samenwerking met de griffiers van de andere twee gemeenten en de Klankbordgroep opdracht te geven een directeur rekenkamer op basis van detachering te selecteren en aan de raad voor te dragen. Het budget voor 2006, zoals omschreven in artikel 10 van de Verordening Rekenkamer gemeente Nieuwkoop 2005, vast te stellen op EUR voor de drie gemeenten gezamenlijk en gelijkelijk te verdelen. In Nieuwkoop past deze 5 van 13

13 Vaststellen verordening op de gezamenlijke rekenkamer van Nieuwkoop, Liemeer en Ter AarE.R/494/RAAD EUR binnen programma 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken van de programmabegroting Aldus besloten door de raad van de gemeente Nieuwkoop in zijn openbare vergadering van 9 november De griffier, De voorzitter, E.R. van Holthe D.M. Boogaard 6 van 13

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel De raad van de gemeente Meppel; gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening rekenkamercommissie Meppel Paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Almelo 2010

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Almelo 2010 CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35856_1 3 juni 2016 Verordening Rekenkamercommissie gemeente Almelo 2010 Gemeenteblad van Almelo Geldende tekst regelingnummer: 2384 Nr. 23 Raadsbesluit van 9

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. raad: de raad van de gemeente Raalte; b. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010 De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van het presidium van 22 november 2010; OVERWEGENDE GELET OP BESLUIT dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; de

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011

Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011 RAADSBESLUIT GEWIJZIGD Blad 1 29 maart 2011 Nr. 515 Vastgesteld 29 maart 2011 Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie.

Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie. besluit raad besluitnummer 91 / 2004 Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie. onderwerp De raad van de gemeente Lingewaard; gelezen het voorstel van de raadsgriffier d.d.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532, De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532, gelet op art. 81o van de Gemeentewet, B E S L U I T: de volgende verordening vast te stellen: Artikel

Nadere informatie

Datum : 6 januari 2012 Corr. nr.:

Datum : 6 januari 2012 Corr. nr.: Preadvies Datum : 6 januari 2012 Corr. nr.: 2012.00204 Onderwerp : Voorstel inzake Verordening Rekenkamercommissie gemeente Loon op Zand 2012 en benoeming leden Rekenkamercommissie Commissie : Bestuur

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN VENLO

GEMEENTEBLAD VAN VENLO Postbus 3434, 5902 RK Venlo GEMEENTEBLAD VAN VENLO -2.07.72 Verordening op de gemeentelijke rekenkamerfunctie Vastgesteld bij besluit d.d. 26 april 2006 van de Raad Afgekondigd d.d. 10 mei 2006 In werking

Nadere informatie

vast te stellen de VERORDENING OP DE REKENKAMER- COMMISSIE FERWERDERADIEL

vast te stellen de VERORDENING OP DE REKENKAMER- COMMISSIE FERWERDERADIEL Griffier Nr. : 2 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2006, nummer 6/2.06; gelet op de Notitie profiel gemeentelijke rekenkamer gemeenteraad

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

Verordening op de gemeenschappelijke rekenkamercommissie De Waddeneilanden

Verordening op de gemeenschappelijke rekenkamercommissie De Waddeneilanden Gemeenteblad Texel 2015 nr 47 21-10-2015 INTREKKING Verordening op de gemeenschappelijke rekenkamercommissie De Waddeneilanden Verordening op de gemeenschappelijke rekenkamercommissie De Waddeneilanden

Nadere informatie

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen 00002222 Gemeente Gouda Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gouda Officiële naam regeling

Nadere informatie

Gemeenteblad 1997 / nummer verordening gemeentelijke rekenkamer

Gemeenteblad 1997 / nummer verordening gemeentelijke rekenkamer Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Gemeentelijke rekenkamer: de organisatie die is ingesteld bij besluit van de gemeenteraad en die

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

BIJLAGE 2 BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE OLDENZAAL 2005 (vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2005, nr.

BIJLAGE 2 BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE OLDENZAAL 2005 (vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2005, nr. BIJLAGE 2 BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE OLDENZAAL 2005 (vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2005, nr. 380) Een Rekenkamercommissie in Oldenzaal: wensen en eisen

Nadere informatie

Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Nr. 5506 10 juli 2015 Verordening op de rekenkamercommissie hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nadere informatie

1 Onderwerp Voorstel tot wijziging verordening op de rekenkamercommissie van Nieuwegein

1 Onderwerp Voorstel tot wijziging verordening op de rekenkamercommissie van Nieuwegein 2 01C- 14 7 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Voorstel tot wijziging verordening op de reken kamercommissie van Nieuwegeln Datum 22 april 2010 Raadsvoorstel Afdeling Griffie Portefeuillehouder n.v.t. Bijlagen

Nadere informatie

Verordening Rekenkamercommissie Hoeksche Waard 2011. Verordening op de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard

Verordening Rekenkamercommissie Hoeksche Waard 2011. Verordening op de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Verordening Rekenkamercommissie Hoeksche Waard 2011 De raden van respectievelijk de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen; gelezen het voorstel van het presidium; gelet

Nadere informatie

Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2015

Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2015 2015-165818 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het Presidium, d.d. 30 maart 2015; gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet; vast te stellen de: b e s l u i t : Verordening op

Nadere informatie

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ;

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ; De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer 1700033154; overwegende, dat - de behoefte bestaat een interne klachtenadviesprocedure

Nadere informatie

Gemeente n Eergen op Zoom

Gemeente n Eergen op Zoom Gemeente n Eergen op Zoom RVB03-0231 Gewijzigd 0X8mplaa r 2? Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 27 februari 2003 : SB/03/03 : Afleggen eed of verklaring en belofte door duoburgerleden. Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Riedsbeslút. De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het presidium van 28 november 2014;

Riedsbeslút. De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het presidium van 28 november 2014; Riedsbeslút De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het presidium van 28 november 2014; gelet op artikel 81oa juncto art. 84 van de Gemeentewet; Beslút: vast te stellen de volgende

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 3 onderwerp Verordening op de rekenkamer Gouda De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het presidium van 2 januari 2007 nr 3; gehoord

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 4 januari Raadsvoorstelnummer : RV Portefeuillehouder : (Beoogd) Griffier

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 4 januari Raadsvoorstelnummer : RV Portefeuillehouder : (Beoogd) Griffier Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 4 januari 2016 Raadsvoorstelnummer : RV16.006 Portefeuillehouder : (Beoogd) Griffier Datum raadsverzending : 15 december 2015 Voorstel : Voorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 1 juni 2005 Agendapunt: 14

Registratienummer: GF Datum: 1 juni 2005 Agendapunt: 14 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF05.20072 Datum: 1 juni 2005 Agendapunt: 14 Portefeuillehouder: n.v.t. Behandelend ambtenaar: Jeroen van Leeuwestijn, griffier Telefoonnummer: 617699 Onderwerp:

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul. Verordening

Rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul. Verordening Rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul Verordening Valkenburg aan de Geul, 28 maart 2008 Verordening op de rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem,

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Verordening Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen 2015

Verordening Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schiedam. Nr. 92146 7 oktober 2015 Verordening Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen 2015 De raad van de gemeente Schiedam, gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet;

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 TAAK, SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE GEMEENTELIJKE REKENKAMERCOMMISSIE

HOOFDSTUK 2 TAAK, SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE GEMEENTELIJKE REKENKAMERCOMMISSIE De raden van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Veendam; Gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr.) Besluiten: ieder voor zover het hun

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 Raadsstuk Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 1. Inleiding De Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem (reg.nr.:

Nadere informatie

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25 Bijlage bij het voorstel inzake de gedragscode leden van de gemeenteraad en gedragscode burgemeester en wethouders bepalingen uit de Gemeentewet over de integriteit. RAADSLEDEN Nevenfuncties Artikel 12

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 17 Landsverordening Raad van Advies 1 Hoofdstuk 1. Inrichting en samenstelling Artikel 1 1. De Raad van Advies, verder te noemen de Raad, bestaat

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H. DATUM BEHANDELING IN D&H 13 i 2007

AGENDAPUNTNUMMER REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H. DATUM BEHANDELING IN D&H 13 i 2007 DATUM VERGADERING 22 maart 2007 BIJLAGE(N) $ AGENDAPUNTNUMMER REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H DATUM BEHANDELING IN D&H 13 i 2007 AAN DE VERENIGDE VERGADERING REKENKAMERCOMMISSIE B0700321 waterschap Hollandse

Nadere informatie

81400923 waterschap Hollandse Delta

81400923 waterschap Hollandse Delta Datum: Agendapunt nr: 22 mei 2014 15. 81400923 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Verordening Rekenkamercommissie en verlenen ontslag voorzitter Rekenkamercommissie Besluitvormend

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

De raden van de gemeente Maasgouw en Roerdalen, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft, gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet;

De raden van de gemeente Maasgouw en Roerdalen, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft, gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet; Gemeente î De raden van de gemeente Maasgouw en Roerdalen, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft, gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet; besluiten: vast te stellen de Verordening rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit, gelet op artikel 213a Gemeentewet, vast te stellen: Verordening voor periodiek

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Reglement van Orde Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Vastgesteld tijdens de vergadering van de Rekenkamercommissie op 21 maart 2011 Maart 2011 11GRIF070 Hoofdstuk

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE De raad van de gemeente Montfoort; Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 18 december Agendapunt : 18 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 18 december Agendapunt : 18 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2014 Agendapunt : 18 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Behandelend ambt. : Sytze Dijkstra E-mail : SKDijkstra@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511)

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET De raad van de gemeente Leeuwarden; gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Bijlage 3: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0.

Bijlage 3: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0. 1 Inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Voorkomen van belangenverstrengeling... 3 Paragraaf 3 Informatie... 5 Paragraaf 4 Omgang met geschenken en uitnodigingen... 5 Paragraaf 5 Gebruik

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0097 Rv. nr.: 10.0097 B&W-besluit d.d.: 7-9-2010 B&W-besluit nr.: 10.0897 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Vaststelling Verordening op de Commissie voor de Bezwaarschriften 2011 in

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

JAARVERSLAG. gemeente veendam. voorkant_jaarverslag.indd :49:13

JAARVERSLAG. gemeente veendam. voorkant_jaarverslag.indd :49:13 JAARVERSLAG 2005 gemeente veendam voorkant_jaarverslag.indd 1 31-03-2006 10:49:13 JAARVERSLAG 2005 De Ommelander Rekenkamer: De Ommelander rekenkamercommissie vormt via een personele unie de rekenkamercommissie(s)

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van de voorzitter van de raad d.d. 21 mei 2015, met nummer 35/2015;

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van de voorzitter van de raad d.d. 21 mei 2015, met nummer 35/2015; w Smt-Oedenrode RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Sint-Oedenrode; Overwegende dat in de aanloop naar de fusie van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel een gezamenlijke rekenkamerfunctie

Nadere informatie

: Benoemen nieuwe leden rekenkamercommissie Baarn

: Benoemen nieuwe leden rekenkamercommissie Baarn Raadsvoorstel Openbaar Raadsvergadering d.d. : 26 augustus 2009 Voorstelnummer Onderwerp Portefeuillehouder Naam steller : 09RV000033 : Benoemen nieuwe leden rekenkamercommissie Baarn : N.v.t. : J.G.S.

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN Bijlage(n): Jaarverslag 2006 Onderwerp: Rekenkamercommissie Datum: 20 maart 2007 Verzonden: 29 maart 2007 Geachte leden van de Raad, Hierbij heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : 7 september 2009 Agendapunt : 11 Onderwerp

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : 7 september 2009 Agendapunt : 11 Onderwerp RAADSVOORSTEL Portefeuillehouder : Francisca Ravestein Beetsterzwaag, 20 augustus 2009 Voorstel Optie A: 1. wat de uitoefening van de rekenkamerfunctie betreft te kiezen voor de mogelijkheid van aansluiting

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

Verordening op de vertrouwenscommissie

Verordening op de vertrouwenscommissie regeling nummer 1.1.9 Verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld bekendgemaakt inwerkingtreding laatste wijziging - pagina 2 nr. De raad van de gemeente Gouda gelezen het voorstel van het presidium

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam. Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam. Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester

Nadere informatie

5 Hoofdstuk 4: Onderwerpselectie en onderzoeken 5 Artikel 14: Werkwijze bij onderwerpselectie en onderzoeken

5 Hoofdstuk 4: Onderwerpselectie en onderzoeken 5 Artikel 14: Werkwijze bij onderwerpselectie en onderzoeken Reglement van Orde (RvO) van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond (RKC). Inhoudsopgave Blz. Omschrijving 2 Hoofdstuk 1: Inleiding 2 Missie en doelen 2 Ambitieniveau 2 Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Landgraaf, 27 juli 2016 Onderwerp: Verordening op de functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstelnummer: 58 PROGRAMMA 1. Bestuur Behandeling in oordeelvormende

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 De raad der Gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het presidium, gelet op het advies van de commissie voor

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk Sector/Afd Onderwerp 80/2007 Griffie Vaststellen verordening Auditcommissie, wijziging Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 19 Landsverordening Sociaal-Economische Raad 1 Hoofdstuk 1. Instelling en taak Artikel 1 Er is een Sociaal-Economische Raad, hierna genoemd de Raad.

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep.

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep. Inleiding en probleemstelling Purmerend, 18 februari 2009 Op grond van de in 2003 vastgestelde verordening ex artikel 213 van de gemeentewet, dit is de zogenoemde controleverordening, dient er periodiek

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007

Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007 Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007 1. Inleiding In dit plan presenteren wij onze voornemens voor 2008. In het lopende jaar hopen wij tot een afronding te komen van de onderzoeken naar het re-integratiebeleid

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 84 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn: gb03.103 1 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 5 november 2003 onderwerp: verordening ex art 213 Gw bijlage: ontwerpbesluit datum: 23 oktober 2003 gemeenteblad I nr.: 103 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR35796_1. Enquêteverordening

CVDR. Nr. CVDR35796_1. Enquêteverordening CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35796_1 3 juni 2016 Enquêteverordening Gemeenteblad van Almelo Geldende tekst regelingnummer: 2277 Nr. 3 Raadsbesluit van 7 februari 2006, houdende vaststelling

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook en Middelaar 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld Het voorbeeld is gebaseerd op de Handreiking functioneringsgesprek burgemeester, BZK 2008, alsmede op diverse op internet circulerende

Nadere informatie

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard.

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard. V GEMEENTE VA LK E N SWAARD Raadsbesluit De raden van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien de voorstellen van de colleges; gelet

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VENLO

REGLEMENT VAN ORDE REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VENLO REGLEMENT VAN ORDE REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VENLO Vastgesteld rekenkamercommissie d.d. 22 september 2015 steller Y. van Geel doorkiesnummer 077-5699642 e-mail y.vangeel@venlo.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 De raad van de gemeente Leusden; heeft het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 1 augustus 2017, zaaknummer L140681, gelezen;

Nadere informatie