De De stem van patiënten en en consumenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De De stem van patiënten en en consumenten"

Transcriptie

1 NEDERLANDSE NEDERLANDSE PATIËNTEN PATIËNTEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN FEDERATIE FEDERATIE Zorgpaden herstelgerichte zorg De De stem van patiënten en en consumenten Wat patiënten belangrijk vinden

2 Zorgpaden herstelgerichte zorg Wat patiënten belangrijk vinden NPCF JUNI 2010

3

4 Voorwoord Voor u ligt een rapport over herstelgerichte zorg vanuit de optiek van patiënten. Het is de eindrapportage van het NPCF project Zorgpaden voor herstelgerichte zorg. Het project is gesubsidieerd door VWS Aanleiding voor deze rapportage is de voorgenomen overheveling van de op herstel gerichte kortdurende reactivering na ziekenhuisopname somatische revalidatiezorg - van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Voordeel daarvan is winst te boeken in termen van kwaliteit, doelmatigheid en samenhang in de zorgketen. Het perspectief van de patiënt is hierbij onontbeerlijk: wat vinden patiënten belangrijk in de herstelgerichte zorg? Dat beperkt zich niet tot de somatische revalidatiezorg zoals die nu wordt geboden in verpleeghuizen. Patiënten gaan uit van het totale zorgpad dat zij doorlopen van ziekenhuisopname tot en met somatische revalidatie en de zorg en ondersteuning thuis. In dit rapport wordt beschreven hoe het zorgpad van de patiënt eruit ziet en wat patiënten daarin belangrijk vinden. Het geeft aangrijpingspunten voor verbetertrajecten in de keten voor herstelgerichte zorg. Tevens biedt het suggesties voor de inkoop van herstelgerichte zorg door verzekeraars. Zorginkoop vindt plaats op collectief patiëntenniveau terwijl op individueel niveau zorg op maat mogelijk moet zijn. Er wordt een scenario geschetst waarin dat mogelijk is. Het rapport biedt suggesties voor betekenisvolle stappen die nu al genomen kunnen worden op weg naar meer kwaliteit en samenhang in de herstelgerichte zorg. Het is tot stand gekomen in samenwerking met CVA patiëntenvereniging Samen Verder, Stichting Patiëntenbelangen Orthopedie, ANBO en adviesbureau ETC Tangram. Diverse experts hebben een inhoudelijk bijdrage geleverd. De zorgpaden die zij beschreven hebben, zijn opgenomen in de bijlagen. We hopen dat het inspiratie biedt voor mooie innovaties in de herstelgerichte zorg. Petra Schout Projectleider Zorgpaden herstelgerichte zorg ii

5

6 Inhoudsopgave 1. Inleiding Het zorgpad De aanpak Opbouw rapport Om welke mensen gaat het De patiënt De aandoeningen De patiënt centraal Wat is onze optiek Voorbereidende fase Acute/operatie fase Revalidatiefase Zorg en ondersteuning thuis Algemene eisen aan zorgpaden voor herstelgerichte zorg De som en de delen Wat wil de patiënt? Wat is nodig? Sturingsmogelijkheden Een uitwerking van het zorgpad voor CVA patiënten Wat vinden CVA patiënten belangrijk Het zorgpad voor CVA patiënten Betekenisvolle stappen Het organiseren van optimale zorgpaden Zorginkoop op basis van zorgpaden Hoe nu verder Bijlage 1 Zorgpad CVA Bijlage 2 Zorgpad Gewrichtsvervangende operatie Bijlage 3 Zorgpad Fracturen en/of ander ongevalletsel Bijlage 4 Zorgpad Overige diagnosen Zorgpaden herstelgerichte zorg iii

7

8 1. Inleiding De herstelgerichte zorg zoals die in verpleeghuizen en op schakelafdelingen in ziekenhuizen plaatsvindt, zal conform het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden overgeheveld. Volgens de actuele planning zal deze overheveling in 2012 plaatsvinden. De NPCF onderschrijft het leidende beleidsidee dat sturing van de herstelgerichte ketenzorg (ziekenhuis/verpleeghuis/eerstelijn) vanuit één zorgverzekeringregime voordelen heeft. Zowel voor de patiënten (meer samenhang, meer klantgerichtheid), als voor de zorgverleners (ruimte voor innovatie in herstelgerichte zorg). In eerste instantie werd de overheveling gezien als een overzichtelijke exercitie die zou leiden tot overheveling per Ondanks het feit dat kwaliteit van zorg het uitgangspunt was bij alle partijen, was de focus in het overhevelingtraject gericht op de afbakening van de betreffende groep patiënten, de berekening van het macrobedrag en de ontwikkeling van DBC s. In de beginfase van het overhevelingtraject was er onvoldoende aandacht voor kwaliteit en samenhang in de herstelgerichte zorg. De NPCF heeft daarom in overleg met VWS en in samenspraak met Actiz, Verenso, DBC-O en ZN een projectplan ingediend waarin de keten van herstelgerichte zorg gedefinieerd wordt vanuit het perspectief van de patiënt: Zorgpaden voor herstelgerichte zorg. VWS heeft hiervoor subsidie verleend. Doel van het project is om tot betere programma s of producten voor herstelzorg te komen (meerwaarde voor cliënten). Daarnaast biedt het input voor prestatiebeschrijvingen (DBC s) en voor de (toekomstige) inkoop van herstelzorg. Gelet op het cliëntenaanbod zijn voor de volgende aandoeningen zorgpaden uitgewerkt: CVA; Geplande gewrichtsvervangende operatie; Fracturen en/of ander ongevalletsel; Overige diagnosen. De herstelgerichte zorgpaden die hier worden gepresenteerd zijn direct gekoppeld aan de overhevelingsoperatie van de revalidatiezorg in de verpleeghuizen, in die zin is geabstraheerd van de zorg in revalidatiecentra Het zorgpad Het project Zorgpaden voor herstelgerichte zorg stelt de zorginhoud en samenhang van de zorg voorop. Vanuit patiëntoptiek wordt beschreven waaraan de herstelzorg moet voldoen. Herstelzorg gaat over de grenzen van organisaties en systemen heen. Dus niet alleen de somatische revalidatiezorg in het verpleeghuis, maar ook de voorafgaande interventie in het ziekenhuis en de nabehandeling/begeleiding thuis. Op die manier ontstaat goed zicht op het gehele zorgpad dat de patiënt doorloopt en kunnen vuistregels worden opgesteld voor optimale afstemming van zorg. Tevens levert het een eerste aanzet tot gewenste keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld revalidatie met verblijf, in een dagprogramma, poliklinisch of thuis. Zorgpaden worden gedefinieerd op basis van gemeenschappelijke kenmerken in termen van aan het ziektebeeld gerelateerde zorgprocessen. Het gaat dus om een homogene groep patiënten met een vergelijkbare keten van zorg. Er wordt gekeken naar het type aandoening, in samenhang met soorten herstelzorg die nodig zijn om de persoon weer zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren. De zorgpaden zijn primair bedoeld om tot betere programma s of producten voor herstelzorg te komen. Uit het ontwikkeltraject komen vragen voort in de trant van: Wat is een optimaal zorgpad? Hoe ziet het (keten-)aanbod eruit? Wat vinden patiënten belangrijk? Wat zijn kritische verbeterpunten? Wat is nodig om tot optimale en flexibele zorgpaden te komen? De zorgpaden hebben niet tot doel om te komen tot dichtgetimmerde protocollen, maar gelden als leidraad. Er moet ruimte zijn voor een flexibele toepassing, toegesneden op de specifieke behoefte van de cliënt. Zorgpaden herstelgerichte zorg 2

9 1.2. De aanpak Binnen het project is gekozen voor drie sporen. Expertbenadering Aan experts is gevraagd om optimale zorgpaden - volgens de huidige inzichten van wetenschap en praktijk te beschrijven voor een aantal diagnosegroepen: CVA; Geplande gewrichtsvervangende operatie; Fracturen en/of ander ongevalletsel; Overige diagnosen. Veldverkenningen Door bureau Milliman is een praktijkverkenning uitgevoerd naar het huidige aanbod en zorgvernieuwing/innovatieve projecten in verschillende verpleeghuizen en ketens1. Patiënten geconsulteerd Aan verschillende patiënten- en cliëntenverenigingen zijn de zorgpadbeschrijvingen voorgelegd en is hen gevraagd aan te geven wat patiënten belangrijk vinden. De reacties hebben mede de leidraad gevormd voor de opstelling van het onderhavige rapport. De zorgpadbeschrijvingen zijn opgenomen in de bijlagen 1 t/m 4. In het ontwikkelproces is een tweetal conferenties georganiseerd met stakeholders en zorginkopers Opbouw rapport Dit rapport gaat over de zorgpaden die mensen doorlopen als ze herstelgerichte zorg nodig hebben. We kijken naar de route van herstel via het verpleeghuis. Over welke mensen hebben we het dan? Een antwoord op die vraag wordt gegeven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 werken we de optiek van de patiënt verder uit. We benaderen de herstelgerichte zorg vanuit de fases die de patiënt doorloopt. Patiënten hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden in het zorgpad herstelgerichte zorg. In hoofdstuk 4 worden algemene eisen geformuleerd waaraan elk zorgpad herstelgerichte zorg zou moeten voldoen. Dit wordt verder uitgewerkt in winstkansen voor de herstelgerichte zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de eisen waaraan een zorgpad dient te voldoen specifiek toegepast voor CVA patiënten. Tot slot worden in hoofdstuk 6 een aantal betekenisvolle stappen beschreven die bijdragen aan kwaliteit en samenhang voor patiënten. Deze stappen kunnen nu al genomen worden in aanloop naar overheveling in Milliman, Sleutelen aan de zorgpaden voor herstelgerichte zorg (2010) Zorgpaden herstelgerichte zorg 3

10 2. Om welke mensen gaat het Dit rapport gaat over het totale zorgpad dat de huidige AWBZ revalidanten doorlopen. Over welke mensen hebben we het dan? En met welke aandoeningen krijgen deze mensen te maken? We schetsen een beeld van de patiëntengroep De patiënt Over het algemeen betreft het oudere mensen (gemiddelde leeftijd van de vrouwen 81 jaar; van de mannen 78 jaar) 2. Patiënten worden gekenmerkt door frailty (verhoogde somatische, psychische en sociale kwetsbaarheid en regieverlies over het eigen leven) en multimorbiditeit. Gemiddeld is sprake van vier nevendiagnoses. Een plotse acute aandoening, maar ook een geplande ingreep hebben ingrijpende gevolgen voor conditie, weerbaarheid en stemming. Het verlaten van de vertrouwde omgeving voor een ziekenhuisopname gevolgd door een revalidatieverblijf in het verpleeghuis gevolgd door in het beste geval terugkeer naar huis, trekken een grote wissel op het bestaan. Ouderen kunnen verdwaald, verloren en verweesd raken in het systeem. Deze omstandigheden vragen om speciale aandacht, begeleiding, samenhang en regie in het totale zorgtraject. Casus orthopedie: Wie is verantwoordelijk? Een zeer vitale mevrouw van 86 jaar werd in oktober in het ziekenhuis opgenomen nadat ze ten val was gekomen. Ze bleek haar linker heup gebroken te hebben. Zij is daarvoor geopereerd. Er is een schroef ingebracht ter versteviging van de heup. De eerste week verliep de genezing voorspoedig. Mevrouw had nog wel veel pijn van de bloeduitstorting die was ontstaan na de val. Hierdoor was de postoperatieve pijn moeilijk waarneembaar. Na ongeveer twee weken is zij voor verdere revalidatie overgebracht naar een verpleeghuis. Daar werd al bij de intake de vraag gesteld of de patiënt al toe was aan revalidatie, omdat zij niet met krukken kon lopen. Twee maanden na de operatie, heeft mevrouw nog heel veel pijn en kan nauwelijks tien meter lopen met twee krukken. Niemand lijkt de verantwoordelijkheid te hebben voor het revalidatietraject. Dit is toch een opvallend traag revalidatieproces voor iemand die nog zeer vitaal is. De familie besluit om zelf actie te ondernemen. Vanaf midden december overleggen zij veel met de verpleging en de fysiotherapie omdat niet duidelijk is wat de pijn veroorzaakt en waarom de revalidatie niet meer heeft opgeleverd. Van mevrouw kan gezegd worden dat ze het allemaal geestelijk ongebroken ondergaat. Ze gaat echter fysiek achteruit omdat ze niet voldoende kan bewegen vanwege de pijn. Met 8 paracetamol (500mg) per dag kan ze het net bolwerken. Uiteindelijk wordt mevrouw opnieuw gezien door de orthopeed. Omdat de behandelend orthopeed niet weet waar de pijn vandaan komt, wordt er januari een CTscan gemaakt, waarop zichtbaar is dat de schroef minstens 3 cm uit het bot steekt. De familie vraagt het medisch dossier met de gemaakte röntgenfoto s op. Daaruit blijkt dat op eerdere röntgenfoto s al zichtbaar was dat de schroef te ver uitsteekt. Mevrouw moet vrezen voor een nieuwe operatie waarbij de schroef wordt vervangen door een kortere schroef. Merkwaardig is dat het niet genezen van de breuk (na drie maanden) wordt geweten aan de slechte botstructuur van mevrouw, terwijl de tegendruk van het pezenblad op de schroef hier mede debet aan kan zijn; zij kan immers niet belasten. Twee jaar geleden heeft mevrouw een zelfde operatie aan de rechterzijde ondergaan en die genezing is volgens het boekje verlopen. Op de foto s is te zien dat daar de schroef verder in de kop is gedraaid en daardoor veel minder ver uitsteekt. Ruim drie maanden na de eerste operatie, geeft de orthopeed aan dat de pijn inderdaad door de te ver uitstekende schroef wordt veroorzaakt en dat het mogelijk is de schroef er verder in te draaien. Het vervangen van de schroef is voor hem geen optie, omdat de staat van de genezing het risico met zich brengt, dat de kop weer los schiet. Deze constatering was echter in november ook mogelijk geweest. Er is geen antwoord gekomen op de vraag waarom er niet eerder is ingegrepen. In februari is de hersteloperatie voorzien. 2 Revalidatie in de AWBZ, omvang, aard en intensiteit ETC-Tangram / LUMC (2008). De cijfers in dit hoofdstuk zijn allen ontleend aan dit onderzoek. Zorgpaden herstelgerichte zorg 4

11 Jaarlijks worden er patiënten vanuit de ziekenhuizen opgenomen in verpleeghuizen ter verder herstel/revalidatie. In 60% van de gevallen gaat men weer naar de oorspronkelijke woonomgeving al dan niet met revalidatie in dagbehandeling, poliklinisch of behandeling vanuit de eerstelijn. Ongeveer 10% van de patiënten overlijdt tijdens de opname en voor de overige 30% is een (interne) verhuizing naar een verzorgingshuis of verpleeghuis noodzakelijk. Aan deze revalidatie gaat in 93% een ziekenhuisverblijf (mediane duur; 14 dagen) vooraf. De gemiddelde verblijfsduur voor revalidatie in een verpleeghuis bedraagt zo n 2 maanden De aandoeningen CVA Een CVA of beroerte duidt op een tekortschietende bloedvoorziening naar de hersenen. Sprake kan zijn van een verstopping van de bloedvaten (herseninfarct) of een scheur in de bloedvaten (hersenbloeding). Hierdoor ontstaat binnen korte tijd weefselschade aan het brein met mogelijke gevolgen op verschillende gebieden, zoals motoriek, spraak en stemming. In de regel worden patiënten opgenomen in een ziekenhuis (acute fase), worden vandaar uit naar huis ontslagen waarna of revalidatie plaatsvindt in een verpleeghuis, of in een revalidatiecentrum. De gemiddelde leeftijd bedraagt 79,8 jaar. De gemiddelde revalidatieduur in het verpleeghuis bedraagt 70 dagen. Het aantal nevendiagnoses bedraagt gemiddeld 3,6. Geplande gewrichtsvervangende operatie Geplande gewrichtsvervangende operaties aan heup, knie en (in toenemende mate) schouder betekenen voor de over het algemeen oudere patiënt vaak het eindpunt van een jarenlange, letterlijke lijdensweg: ernstige pijnklachten, toenemende functionele beperkingen in mobiliteit en daaruit voortvloeiende beperkingen in de ADL/BDL en veelal ook een afname van sociale contacten. De gemiddelde leeftijd van cliënten die na de ingreep in het ziekenhuis voor revalidatie naar een verpleeghuis gaan, bedraagt 74 jaar. De gemiddelde revalidatieduur is 40,6 dagen. Het gemiddeld aantal nevendiagnosen bij de start van de revalidatie bedraagt 3.3. Voor een deel is, gezien de comorbiditeit, echt sprake van geriatrische revalidatie. Voor een ander deel is meer sprake van enkelvoudige revalidatie, waarbij de ziekenhuisopname wordt gevolgd door een kort en ongecompliceerd enkelvoudig hersteltraject. Fracturen en of ander ongevalletsel Van de fracturen die in aanmerking komen voor een revalidatietraject geldt dat met name voor de heupfractuur. Een heupfractuur wordt gedefinieerd als een fractuur van het bovenste deel van het dijbeen. Bij gezonde jongeren en jongvolwassenen komen heupfracturen alleen voor na een ernstig trauma. Bij ouderen komen heupfracturen frequenter voor, ook na een relatief gering trauma. Van alle heupfracturen in Nederland is 80% het gevolg van een privé ongeval bij personen van 55 jaar en ouder. Ouderen, die zelfstandig wonen, vallen iets meer buitenshuis dan binnenshuis (60%) maar hoe hoger de leeftijd hoe meer vallen binnenshuis. Ouderen, die woonachtig zijn in een verzorgingshuis/verpleeghuis of aanleunwoning, vallen over het algemeen binnenshuis (79%). Het zijn over het algemeen zeer oude patiënten (gem. leeftijd 82 jaar) met 4 nevendiagnosen. Overige diagnosen Dit betreft een breed palet aan aandoeningen, zoals: aandoeningen aan het bewegingsapparaat (exclusief aandoeningen m.b.t. electieve orthopedie en trauma orthopedie); (chronische) gastrolintestinale aandoeningen; (chronische) respiratoire aandoeningen; (chronische) cardiovasculaire aandoeningen (exclusief CVA); anemie en algemene zwakte; (chronische) neurologische aandoeningen. In de regel is, naast de hoofddiagnose, sprake van reeds bestaande of ontstane nevendiagnosen, die soms van dien aard zijn dat zij de hoofddiagnose overheersen. De gemiddelde leeftijd van patiënten die na een ziekenhuisopname en/of medisch specialistische interventie in het verpleeghuis revalideren bedraagt 79,8 jaar. Het aantal nevendiagnosen bedraagt gemiddeld 4,4. Zorgpaden herstelgerichte zorg 5

12 In schema 1 is de mediane duur van het ziekenhuisverblijf voor de verschillende diagnosegroepen weergegeven. Schema 1: mediane opnameduur in ziekenhuis Diagnose Mediane opnameduur (in dagen) CVA 14 Fractuur 10 Gewrichtsvervangende operatie 8 Overige aandoeningen 21 Totaal 14 In schema 2 zijn de verschillende diagnoses, het relatieve aandeel en de gemiddelde revalidatieduur weergegeven van diegenen die in het verpleeghuis herstellen/revalideren. Schema 2: diagnoseverdeling en revalidatieduur in verpleeghuis Diagnose Aandeel in % Gemiddelde revalidatieduur (in dagen) CVA 24% 69,1 Fractuur 25% 61,5 Geplande gewrichtsvervangende operatie 18% 40,6 Overige aandoeningen 33% 61, De patiënt centraal Binnen dit brede veld van patiënten en aandoeningen beschrijven we het zorgproces rond groepen patiënten met een specifieke set van zorgvragen. Hierbij wordt op hoofdlijnen gekeken naar typen aandoeningen in samenhang met soorten herstelzorg die nodig zijn. CVA-patiënten hebben andere zorgvragen dan orthopediepatiënten omdat het verschillende typen aandoeningen betreft. Maar de soorten herstelzorg die orthopediepatiënten nodig hebben, zijn anders voor mensen die een geplande gewrichtsvervangende operatie ondergaan dan voor mensen die een dergelijke operatie ondergaan na een val. Naast CVA, geplande gewrichtsvervangende operaties en fracturen en/of ander ongevalletsel, is er nog een grote groep patiënten met een meer diffuse problematiek. Het gaat om kwetsbare ouderen bij wie na ziekenhuisopname (soms alleen diagnostiek) de prognose nog erg onduidelijk is of om kwetsbare ouderen met comorbiditeit waarbij in een multidisciplinair zorgproces gekeken wordt wat in de komende weken of maanden mogelijk is. De beschrijving van optimale zorg voor deze groepen patiënten - volgens de huidige inzichten van wetenschap en praktijk - is opgenomen in de bijlagen. In het rapport gaan we nu dieper in op het perspectief van de patiënt en de eisen die zij stellen aan het zorgpad. Zorgpaden herstelgerichte zorg 6

13

14 3. Wat is onze optiek We bezien de herstelgerichte zorg vanuit de optiek van de patiënt. Het zorgpad van de patiënt bestaat uit verschillende fases die worden doorlopen en waarbij in de regel diverse instellingen en zorgaanbieders zijn betrokken. Gezamenlijk vormen zij de keten. In dit hoofdstuk beschrijven we de fases in het zorgpad van de patiënt en de soorten zorg waarmee hij te maken krijgt. Afbeelding 1 Zorgpad herstelgerichte zorg Voorbereidende fase Acute / operatie fase Revalidatiefase Zorg / ondersteuning thuis 3.1. Voorbereidende fase Bij geplande opnames is er sprake van een voorbereidende fase. In deze fase wordt diagnostiek/onderzoek verricht ter voorbereiding op de operatie. Ook kan er gewerkt worden aan conditie, kracht en een goede voedingstoestand als voorwaarde voor optimaal herstel Acute/operatie fase Kenmerkend voor deze fase is dat er sprake is van medisch specialistische zorg. De zorg in het ziekenhuis is gericht op kortdurende diagnostische en/of operatieve en therapeutische interventies, eerste revalidatie en secundaire preventie. In de loop van de afgelopen jaren zien we onder invloed van de medisch technische ontwikkelingen een gestage afname van de opnameduur. Van 1995 is deze afgenomen van 9,3 dagen tot momenteel 6 dagen. De verwachting is dat deze trend zich voort zal zetten. In het ziekenhuis is de organisatie gericht op een hoge turnover, de opname- en ontslagplanning zijn derhalve cruciaal. E.e.a. wordt ook versterkt door de bekostiging via DBC s, waarin vaste bedragen worden gehanteerd voor een diagnose gekoppeld behandeltraject. Voor een vlotte doorstroming worden in de regel speciale functionarissen (transferverpleegkundigen) ingezet om het ontslag naar het volgende station te regelen en te bevorderen. Met de nadruk op cure en snelheid is de care-component in het ziekenhuis beperkt. Een ziekenhuis is voor niemand een aangename plek om te verblijven, maar met name voor ouderen geldt dat de turbulente ziekenhuisomgeving niet bijdraagt aan well being Revalidatiefase AWBZ-revalidatie heeft, naast het verblijf van chronische patiënten, van meet af aan (1968) deel uitgemaakt van verpleeghuiszorg. Vanaf 1988 zijn aparte revalidatie-units en -afdelingen in verpleeghuizen ontstaan. De AWBZ-revalidanten die zo snel mogelijk weer een zelfstandig bestaan nastreven, hoeven daar niet meer tussen verpleeghuisbewoners met andere prioriteiten (beschermd wonen, langdurige zorg en welzijn) te verblijven. Dit heeft de ontwikkeling van een multidisciplinair behandel/zorgteam met expertise in integrale revalidatie ten behoeve van chronische en kwetsbare zieken met multimorbiditeit gestimuleerd. Aanvankelijk lag de nadruk op traumapatiënten en CVA-patiënten (met een aparte AWBZ-beleidsregel), later ook andere traag herstellende chronisch en kwetsbare zieken met multimorbiditeit. De geboden revalidatie bestaat uit geïntegreerde multidisciplinaire zorg die gericht is op verwacht herstel van functioneren en participatie bij laag belastbare ouderen na een acute aandoening of functionele achteruitgang. Gestreefd wordt naar een zodanig herstel op niveau van activiteiten en participatie, dat terugkeer naar de oude woonsituatie mogelijk is. Het tempo van de revalidatie wordt aangepast aan de trainbaarheid van de cliënt. Deze bestaat uit belastbaarheid en leerbaarheid en hangt samen met tempo en intensiteit van de revalidatie. In het revalidatieplan worden de doelen vastgelegd. Belangrijk hierbij zijn de autonomie en de keuzevrijheid van de patiënt. Hij/zij wordt nadrukkelijk betrokken bij het te kiezen traject en datzelfde geldt voor de familie/omgeving. Het revalidatietraject wordt soms bemoeilijkt door intercurrente aandoeningen, waardoor de revalidatie soms tijdelijk moet worden stilgelegd (time-out) dan wel in een lagere intensiteit dient Zorgpaden herstelgerichte zorg 7

15 te worden aangeboden. Dit heeft dan weer consequenties voor de totale revalidatieduur. Van belang is om tijdens deze fase reeds vooruit te kijken en te bezien in hoeverre eventuele woningaanpassingen aan de orde moeten zijn (WMO), zodat tijdig de nodige acties kunnen worden genomen. De revalidatie in het verpleeghuis kan klinisch (met verblijf), of ambulant worden aangeboden. Overigens kan de herstelzorg voor ongecompliceerde cliëntengroepen ook door de eerstelijn worden aangeboden Zorg en ondersteuning thuis Na de revalidatieperiode in een zorgsetting bouwt de patiënt vaardigheden verder op in zijn eigen woonomgeving. Tevens zal hij/zij weer moeten groeien naar een passend levensritme. Een variëteit aan zorg kan nodig zijn, soms veel, soms weinig. Voorbeelden van zorg in deze fase zijn fysiotherapie, thuisverpleging, persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen of woningaanpassingen. Een wijkverpleegkundige, die het aanspreekpunt vormt voor de patiënt en de mantelzorger en een vinger aan de pols houdt, kan een belangrijke rol spelen in deze fase. Zorgpaden herstelgerichte zorg 8

16 4. Algemene eisen aan zorgpaden voor herstelgerichte zorg Kenmerkend voor de herstelgerichte zorg is dat de patiënt te maken krijgt met verschillende instellingen of instituties en derhalve ook met de overgangen daartussen. In veel regio s zijn inmiddels afspraken gemaakt binnen de regionale zorgketen t.a.v. opnames, overdracht en behandelingen. De indruk bestaat echter dat hier nog veel is te winnen. In dit hoofdstuk geven we aan wat patiënten belangrijk vinden in de herstelgerichte zorg De som en de delen Wat zijn generieke eisen aan zorgpaden voor herstelgerichte zorg? Wat maakt zorg optimaal en welke aspecten dragen daar aan bij? Afhankelijk door welke bril gezien, kunnen verschillende antwoorden worden gegeven. Optimale zorg kan bijvoorbeeld voor een behandelaar betekenen de werking van de behandeling. Patiënten zullen naast de effectiviteit van de behandeling ook andere zaken belangrijk vinden. Te denken valt aan goede informatie, continuïteit van zorg, betrokkenheid bij de besluitvorming of geduldige en vriendelijke hulpverleners. Daarbij komt nog eens dat mensen ook weer onderling verschillen in wat zij belangrijk vinden en wat niet. Derhalve zal een ideaal zorgpad iets hebben van algemene gemene deler, maar dan wel algemeen gedeeld. Een belangrijk aandachtspunt is de samenwerking tussen de zorgaanbieders en daarmee de samenhang in de zorg. Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg Samenwerking tussen hulpverleners en tussen instellingen is cruciaal voor de herstelgerichte ketenzorg. Samenwerking kan intern zijn (zorgverleners die binnen dezelfde instelling werken), extern (zorgverleners uit verschillende instellingen) of een mengvorm. De KNMG, V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ, NFU, GGZ Nederland en NPCF hebben hiertoe de handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg (januari 2010) opgesteld. Zonder de in de handreiking opgenomen aandachtspunten te willen behandelen, zijn in het kader van de zorgpadontwikkeling verschillende aandachtspunten als uitdaging en opdracht voor het veld te beschouwen. Aandachtspunt 1 Voor de cliënt is te allen tijde duidelijk wie van de betrokken zorgverleners: het aanspreekpunt is voor vragen van de cliënt of diens vertegenwoordiger; de inhoudelijke (eind)verantwoordelijkheid heeft voor de zorgverlening aan de cliënt; belast is met de coördinatie van de zorgverlening aan de cliënt (zorgcoördinator). Het is van belang dat deze drie taken over zo weinig mogelijk zorgverleners worden verdeeld. Zo mogelijk zijn deze taken in één hand. Aandachtspunt 4 Een zorgverlener die deelneemt in een samenwerkingstraject vergewist zich ervan dat hij/zij beschikt over relevante gegevens van collega s en informeert collega s over gegevens en bevindingen die zij nodig hebben om verantwoorde zorg te kunnen verlenen. Aandachtspunt 5 Relevante gegevens worden aangetekend in een dossier betreffende de cliënt. Bij voorkeur is dit een geïntegreerd dossier, dat door alle bij de samenwerking betrokken zorgverleners kan worden geraadpleegd en aangevuld. Zo niet, dan worden afspraken gemaakt over de wijze waarop samenwerkingpartners relevante informatie uit een dossier kunnen verkrijgen. Aandachtspunt 9 Overdracht van taken en verantwoordelijkheden vindt expliciet plaats. Bij de inrichting van overdrachtsmomenten is van belang om zowel rekening te houden met bij overdrachtssituaties in het algemeen veel voorkomende risico s, als met eventuele specifieke kenmerken van de cliëntsituatie. Aandachtspunt 11 De cliënt of diens vertegenwoordiger wordt intensief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het zorg- of behandelplan. De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt in relatie tot het zorgproces wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Elke zorgverlener bespreekt met de cliënt ook diens ervaringen met het samenwerkingsverband. Aandachtspunt 12 Afspraken die door samenwerkingspartners worden gemaakt over de aard en inrichting van de samenwerking en over ieders betrokkenheid worden schriftelijk vastgelegd. Zorgpaden herstelgerichte zorg 9

17 Samenwerking gaat niet vanzelf, dit vraagt investeringen in het veld. Dit geldt niet alleen voor hulpverleners en instellingen, maar met name ook voor de zorgverzekeraar. In de te contracteren prestaties zal het aspect samenwerking en afstemming een dominante plek moeten krijgen Wat wil de patiënt? Zoals hiervoor al beschreven verschillen mensen en dus ook patiënten in wat zij belangrijk vinden in een hersteltraject. Toch zijn er verschillende aspecten die er voor patiënten toe doen. Citaat: Mensen zitten maar te zitten, doelloos voor zich uit te staren, te piekeren, in te dutten tot het volgende kopje koffie komt Effectieve behandeling en begeleiding Behandeling volgens richtlijnen en vigerende professionele inzichten; Soms is het gewenst om vóór de operatie extra therapie te geven, ter bevordering van optimale conditie, spierkracht en voedingstoestand. Vaak wordt helemaal niets gedaan aan revalidatie in de weekenden met als gevolg dat het ritme, de continuïteit, verbroken wordt waardoor men s maandags vaak weer een stap terug doet. Zo verliest men weer een stukje effectiviteit. Snelle toegang tot diagnostiek en zorg Snelle behandeling in het ziekenhuis; Voorbereidende onderzoeken in het ziekenhuis gecombineerd op één dag; Start revalidatie zodra de patiënt het aankan. Continuïteit van zorg en soepele overgangen tussen zorgverleners Soepele overgang tussen ziekenhuis, revalidatiesetting en thuis (geen wachttijden); Als van tevoren bekend is dat de patiënt niet direct naar huis kan, maar eerst nog moet revalideren in het verpleeghuis dan moet hij/zij dat niet zelf hoeven regelen; Begeleiding van de patiënt gedurende het gehele zorgpad door één persoon: één aanspreekpunt; Voortgang kritisch blijven volgen en bijsturen als dat nodig is; Tijdig regelen van noodzakelijke aanpassingen in de woning. Ook aandacht voor taxivervoer. Coördinatie Eén contactpersoon (bijvoorbeeld wijkverpleegkundige) als aanspreekpunt voor de patiënt gedurende het totale zorgpad; Stevig ingebed in de eerstelijn en gekoppeld aan een multidisciplinair revalidatieteam; Deze persoon blijft de patiënt en het gezin volgen en ondersteunen, ook in de thuissituatie; Soms kan langdurige verpleegkundige begeleiding (1 à 2 jaar) nodig zijn. Betrokkenheid in besluitvorming Betrokkenheid bij opstellen en evalueren/bijstellen van het behandelplan; Snel naar huis zodra dat kan, maar altijd in goed overleg met de patiënt en de mantelzorger; Ondersteuning/ontlasting/begeleiding van de mantelzorger. Zorgpaden herstelgerichte zorg 10

18 Duidelijke, samenhangende informatie en ondersteuning Bied (herhaald) informatie over het totale zorgtraject aan patiënt en familie, en toets of die informatie goed is overgekomen; Kijk hoe een digitaal patiëntendossier zoals MijnZorgNet een rol kan spelen. Therapeutisch setting en geschiktheid van de verblijfsomgeving Revalidatie op een op de aandoening gespecialiseerde afdeling, aangesloten bij een ketennetwerk; Zorg op maat: keuze tussen poliklinische of intramurale revalidatie of revalidatie in de thuissituatie, mits mogelijk Indicering (welk revalidatietraject) op basis van belastbaarheid en niet op basis van leeftijd; Inzet van gerichte dagbesteding: weer leren ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Geschiktheid verblijfsomgeving Citaat: ingeval van een delier of een oriëntatieprobleem kan men op een gesloten afdeling terecht komen tussen patiënten waar men geen enkele binding heeft, men voelt zich er echt niet bij thuis omdat het meestal zwaar dementerende mensen zijn waar men tussen zit. Dit is erg deprimerend en dat is zacht uitgedrukt. Daarnaast is het personeel niet op de hoogte van de gevolgen van een CVA en hoe hiermee om te gaan met als gevolg veel misverstand en extra problemen Wat is nodig? Op basis van de opgestelde zorgpaden en de veldverkenningen is er een aantal thema s te onderscheiden die vanuit patiëntenperspectief winstkansen bieden. Dit zijn: flexibiliteit in de keten, regie en samenwerking in de keten, trajectinformatie en uitwisseling, variabele intensiteit en duur van de revalidatie en tenslotte een therapeutisch en activerend leefklimaat. Flexibiliteit in de keten Herstelgerichte zorg kan in verschillende, op de specifieke situatie toegesneden, arrangementen worden aangeboden. De flexibiliteit in het aanbod zal moeten worden vergroot. Zowel intramuraal, in dagbehandeling als poliklinisch dient revalidatie te worden aangeboden. Deze laatste twee alternatieven dienen meer inhoudelijk in beeld te komen. Indien mogelijk en gewenst moet revalidatie in de thuissituatie ook toepasbaar zijn vanuit de eerstelijn. Cliënten kunnen gezien worden door de medisch specialist en/of de specialist ouderengeneeskunde om maatregelen af te spreken om in een zo goed mogelijke conditie het behandeltraject in te gaan ( prevalidatie ). Aansluiting moet zoveel mogelijk worden gezocht bij de preferenties en de mogelijkheden van de cliënt. Er dienen mogelijkheden te worden gecreëerd voor gefaseerd ontslag, zoals mobiele teams, proefverlof met inzet extramurale verpleeghuiszorg of thuiszorg, terugkeergarantie als het (even) niet gaat. Zorgpaden herstelgerichte zorg 11

19 Regie en samenwerking in de keten De overgangen (ziekenhuis-verpleeghuis-thuis) en de bijbehorende overdracht en uitwisseling van gegevens dienen te worden gestandaardiseerd. Triage in de acute fase vindt plaats in het MDO aangaande ontslagbestemming en vervolgbehandeling. Bij complexe geriatrische casuïstiek wordt ook de specialist ouderengeneeskunde hierbij betrokken. Sprake dient te zijn van gestructureerd en voortgaand assessment, hiervoor zijn verschillende instrumenten beschikbaar. Expliciet dient aandacht te worden gegeven aan secundaire preventie (maatregelen die ten doel hebben verdere ziekte-episoden te voorkomen, nadat er al een aandoening is opgetreden). Verblijf op zogenaamde schakel- of transferafdelingen in ziekenhuizen dient zo kort mogelijk te zijn. Revalidatie in het verpleeghuis dient op een gespecialiseerde afdeling plaats te vinden, bij voorkeur met subunits voor CVA, orthopedische aandoeningen en overige aandoeningen. Gestreefd moet worden naar transmurale begeleiding en sturing in het zorgpad tot en met de thuissituatie, idealiter één aanspreekpunt voor cliënt in gehele traject (ketenoverstijgend casemanagement). Er zal een methodiek voor evaluatie van de geleverde (keten-)zorg moeten worden gekozen. Trajectinformatie en uitwisseling De informatie aan de cliënt en de familie dient periodiek en geregeld plaats te vinden. Gedoseerd (zo nodig in porties) en herhaalde informatie aan de cliënt/familie is cruciaal (liever teveel dan te weinig). Teugkerende bespreekpunten zijn de huidige status, doelen zorgactiviteiten, prognose, duur, informatie over de volgende fase alsook de ervaringen en vragen van de cliënt. Intensiteit revalidatie Flexibele inzet van behandeling, afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt. Durf de doelen scherp te stellen en verken daarbij met de cliënt de mogelijkheden van extramurale behandeling (in dagbehandeling of poliklinisch). Zowel langdurige, laag-intensieve trajecten als kortdurende, intensieve revalidatie. Therapeutisch en activerend klimaat Er dient zowel sprake te zijn van individuele therapie, groepstherapie als huiswerkoefeningen. Meerwaarde zoeken in functionaliteit en niet alleen in intensiteit. Creëren van een therapeutische setting : een omgeving die uitdaagt tot functioneel trainen. Voorbeelden: ontbijtbuffet, tuin met ADL-sitaties, de oefenwinkel, sport-en spelactiviteiten Sturingsmogelijkheden Het wegnemen van financieringsschotten maakt het makkelijker om de herstelgerichte zorg in samenhang te bezien. Maar optimale zorgpaden voor patiënten ontstaan toch vooral door visie en een actieve inzet van alle betrokkenen. Ook in het pre-overhevelingstijdperk zijn sommige instellingen/regio s erin geslaagd om innovaties en verbeteringen te introduceren. In de achtergrondstudie van bureau Milliman staan verschillende voorbeelden. Met het formuleren van zorgpaden en wat patiënten daarin belangrijk vinden, wordt een leidraad geboden om tot optimalisatie te komen. De vraag is welke sturingsinstrumenten gehanteerd moeten worden om tot de gewenste zorgpaden te komen. Hier ligt een opgave voor de verschillende partijen. Zorgverzekeraars Met de overheveling komt de financiële aansturing voor herstelgerichte zorg (met herkenbare producten, betrouwbare triage en heldere kwaliteitscriteria) grotendeels in één hand. Dit is met uitzondering van een deel van de thuiszorg (blijft vooralsnog in de AWBZ) en zaken aangaande woningaanpassingen en participatie (WMO). Verzekeraars krijgen daarmee de mogelijkheid om via de inkoop te sturen. Ze hebben daarbij geen last van een contracteerplicht en kunnen dus zaken doen met die ketens van instellingen die in staat zijn tot het bieden van aantrekkelijke arrangementen en producten (kosten, kwaliteit en flexibiliteit). Zorgpaden herstelgerichte zorg 12

20 Zorgaanbieders Zorgaanbieders (ziekenhuizen, verpleeghuizen, eerstelijn en thuiszorg) zullen in regionaal perspectief en gestimuleerd door de zorgverzekeraars de keten moeten analyseren en passende trajecten moeten uitzetten. Cliëntenraden van de respectievelijke instellingen dienen hierbij te worden betrokken. Professionals Op inhoudelijk professioneel vlak zal nationaal gewerkt moeten worden aan richtlijnen en checklists. Plaatselijk zal inhoudelijke afstemming tussen de schakels van de keten moeten worden bevorderd. Voorts bestaat in het kader van evidence based medicine behoefte aan evaluatiegegevens omtrent de geleverde zorg en de effectiviteit van de interventies. Zorgpaden herstelgerichte zorg 13

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg.

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg. Revalideren is samen werken aan de toekomst. Wij geloven dat de combinatie van zorg, behandeling, gastvrijheid en innovatie het fundament is van succesvol revalideren. Wij vertalen behoeftes en motivaties

Nadere informatie

Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket

Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket Nominatie KNMG Pluim 26 juni 2012 Aafke de Groot en Ellen Vreeburg specialisten ouderengeneeskunde Vivium Naarderheem Proeftuinen Naarderheem Geriatrische revalidatie

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar Inkoop Geriatrische Revalidatiezorg 2015 Inkoop GRZ 2015 Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. De afgelopen twee jaar is de zorg

Nadere informatie

Breder perspectief op herstelzorg

Breder perspectief op herstelzorg Verenso jaarcongres 2011 Breder perspectief op herstelzorg Jan Coolen deze inleiding WAT VOOR WIE HOE 1. WAT tussen vitaal thuis en langdurig beperkt Herstelzorg: - bij kwetsbare ouderen - als gerichte

Nadere informatie

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Resultaten monitor proeftuinen SINGER Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Inhoud presentatie Organisatie proeftuinen Vraagstelling SINGER Conclusies uit eerder onderzoek

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband

Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband Kwetsbare ouderen na ziekenhuisopname: - naar huis (eventueel met zorg thuis, therapie, etc) -

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie biedt tijdelijke intensieve zorg aan kwetsbare ouderen om te herstellen en te reactiveren na een operatie, ongeval of ernstige

Nadere informatie

Revalidatiecentrum. De Dillenburg

Revalidatiecentrum. De Dillenburg Revalidatiecentrum Welkom bij! Revalidatiecentrum in Vlaardingen heeft jarenlange ervaring met geriatrische revalidatie. Wij zijn expert in het succesvol laten revalideren van voornamelijk kwetsbare ouderen.

Nadere informatie

Herziening zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Herziening zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 689 Herziening zorgstelsel Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld ------------------ In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte

Nadere informatie

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Afspraken triage, transfer en overdracht Ziekenhuis Geriatrische Revalidatiezorg Eerstelijns zorgaanbieders Maastricht, september 2015, versie 1 Inhoud Inleiding 1

Nadere informatie

Kwetsbaarheid in beweging 8 september 2011 Proeftuin geriatrische revalidatie Leiden. Gertie van Meijel, manager behandeldienst Topaz

Kwetsbaarheid in beweging 8 september 2011 Proeftuin geriatrische revalidatie Leiden. Gertie van Meijel, manager behandeldienst Topaz Kwetsbaarheid in beweging 8 september 2011 Proeftuin geriatrische revalidatie Leiden Gertie van Meijel, manager behandeldienst Topaz Inhoud Wat is proeftuin Leiden Opdracht en stand van zaken Eerste conclusies

Nadere informatie

Het aanbod van de CVA ketenzorg is onderverdeeld in diverse fases:

Het aanbod van de CVA ketenzorg is onderverdeeld in diverse fases: Ketenzorg CVA Wat is een CVA? Als de bloedvoorziening in de hersenen plotseling onderbroken wordt spreekt men van een beroerte. In de medische wereld wordt dit Cerebro Vasculair Accident (CVA) genoemd.

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

CVA-zorg in beeld. Zorgprogramma Ketenzorg CVA regio Helmond Quartz. Inleiding

CVA-zorg in beeld. Zorgprogramma Ketenzorg CVA regio Helmond Quartz. Inleiding CVA-zorg in beeld Zorgprogramma Ketenzorg CVA regio Helmond Quartz Inleiding Jaarlijks worden 45.000 mensen getroffen door een CVA en 200.000 Nederlanders hebben ooit een CVA gehad. CVA is een complexe

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe Neurologie Inhoudsopgave Wie doen mee aan de ketenzorg?...6 Opname in het ziekenhuis...7 Vervolgtraject...8 Naar huis...8 Klinische geriatrische revalidatie...8 Klinische

Nadere informatie

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ CIZ Wet langdurige zorg door CIZ Inhoudsopgave Wet langdurige zorg Extra taken CIZ Eerste lijns verblijf Algemene informatie CIZ is per 1 januari 2015 poortwachter van de Wet langdurige zorg Wat betekent

Nadere informatie

Project Sturen op Kwaliteit

Project Sturen op Kwaliteit Project Sturen op Kwaliteit 1 Aanleiding, context en doelstelling Het belang van samenhangende geriatrische revalidatie wordt uitvoerig uiteengezet in het HerstelZorgProgramma 1 (HZP) en daaruit voortkomend

Nadere informatie

herstel. In een aangename omgeving. Informatie over: Een knie- en heupoperatie

herstel. In een aangename omgeving. Informatie over: Een knie- en heupoperatie herstel. Informatie over: Een knie- en heupoperatie In een aangename omgeving. Herstellen na een knie- of heupoperatie kan samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod van Laurens. meer

Nadere informatie

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Ziekenhuis Geriatrische revalidatiezorg - Eerstelijns zorgaanbieders Afspraken triage, transfer en overdracht Maastricht, 1 september 2014 1 1. Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart

Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in Slotervaart werkt u aan een verantwoorde terugkeer

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD kijk. Informatie over: COPD Naar mogelijkheden. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met COPD. Laurens helpt u daarbij. In deze folder leest u meer over ons aanbod. meer dan zorg COPD is een verzamelnaam

Nadere informatie

Nu is van u. Geriatrische revalidatie

Nu is van u. Geriatrische revalidatie Nu is van u. Z zelfs o mog tandig e func lijk wee r tio w w w neren.viv ent.n l Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie 'De verzorgenden en de therapeuten zijn ontzettend aardig en helpen me

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Doorontwikkeling na overheveling eerstelijns verblijf naar Zvw November 2016 In opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport In

Nadere informatie

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL 288 Deze folder is een samenwerking van: Inleiding U bent via de Spoedeisende Hulp opgenomen in het Sint Franciscus Gasthuis met een gebroken heup. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Heeft u zorg nodig na het verblijf in het ziekenhuis? pag. 2 Wie regelt deze zorg? pag. 2 Komt u

Nadere informatie

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Programma Informatiebijeenkomst GRZ 2015 12:30 12:40 Welkom en opening 12:30 12:40 Welkom en opening 12:40 13:30 Wijzigingen

Nadere informatie

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Doorontwikkeling na overheveling eerstelijns verblijf naar Zvw Oktober 2016 In opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport In

Nadere informatie

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG Werken aan EEN PRETTIGER LEVEN NA EEN TRAUMA Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Zelf de trap weer op kunnen, omdat u zo graag in uw eigen bed wilt slapen. Uw privacy terug

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten Inleiding Deze folder is bedoeld om u voor te bereiden op het ontslag uit het ziekenhuis na een heupoperatie ten gevolge van een heupfractuur.

Nadere informatie

Alles is revalidatie. Revalideren in Madeleine. Voelt beter

Alles is revalidatie. Revalideren in Madeleine. Voelt beter Alles is revalidatie Revalideren in Madeleine Voelt beter Revalideren in Madeleine Een goede revalidatie na bijvoorbeeld een ongeluk, een operatie of een hersenbloeding is van groot belang. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname

Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname Afdeling transmurale zorg Vooraf Na een ziekenhuisopname kunt u meestal terug naar huis om te herstellen. Soms is er thuis nog aanvullende hulp

Nadere informatie

Reva li da tie. met vertrouwen naar huis

Reva li da tie. met vertrouwen naar huis Reva li da tie met vertrouwen naar huis Alles is revalidatie Trainen in een gastvrije omgeving met uitstekende faciliteiten Waarom revalidatie Revalideren is leren om weer zo zelfstandig mogelijk te leven.

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht Stichting Antroz Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2012 geldende zorgzwaartepakketten en de vertaling ervan in standaard

Nadere informatie

Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad

Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad Onderwerp: Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad 1 GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL Inleiding U bent via de Spoedeisende Hulp opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis met een gebroken

Nadere informatie

Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel CVA-ketenzorg CVA

Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel CVA-ketenzorg CVA Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel CVA 2 INHOUDSOPGAVE Noordwest Veluwe... 4 Wie doen mee aan de ketenzorg?... 5 Trombolyse... 5 Stroke-unit... 5 MDO en doorstroming...

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

De CVA- keten Delft/Westland/Oostland

De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Transferpunt Patiënteninformatie De CVA- keten Delft/Westland/Oostland U of één van uw familieleden heeft onlangs een beroerte gehad. In de regio Delft/Westland/Oostland werken verschillende zorginstellingen

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Wat als u of uw naaste na een CVA (hersenberoerte) niet naar huis kunt?

Wat als u of uw naaste na een CVA (hersenberoerte) niet naar huis kunt? Wat als u of uw naaste na een CVA (hersenberoerte) niet naar huis kunt? Stroke Service Breda e.o. In deze folder wordt uitgelegd wat er gebeurd in het ziekenhuis als u of uw naaste niet naar huis kunt

Nadere informatie

Coördinatie van zorg in de CVA-keten.

Coördinatie van zorg in de CVA-keten. Coördinatie van zorg in de CVA-keten. Naar aanleiding van het project Stroke service Breda e.o. komt steeds beter in beeld welke zorgverleners zich bezig houden met een of andere vorm van zorgcoördinatie

Nadere informatie

Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland

Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Inleiding U of één van uw familieleden heeft onlangs een beroerte gehad. In de regio Delft/Westland/Oostland werken verschillende zorginstellingen met

Nadere informatie

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel leef. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel In uw eigen ritme. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met niet-aangeboren hersenletsel. Samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied kinderverpleegkundige

Nadere informatie

De schakelunit in het verpleeghuis

De schakelunit in het verpleeghuis Transferpunt Patiënteninformatie De schakelunit in het verpleeghuis U ontvangt deze informatie, omdat u meer wilt weten over de mogelijkheden om tijdelijk opgenomen te worden op een schakelunit. Deze informatie

Nadere informatie

Transmurale zorg. Patiënteninformatie. Transmurale CVA-zorg. Slingeland Ziekenhuis

Transmurale zorg. Patiënteninformatie. Transmurale CVA-zorg. Slingeland Ziekenhuis Transmurale zorg Transmurale CVA-zorg i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Inleiding Per jaar krijgen in Nederland ruim 39.500 mensen een beroerte. In de medische wereld wordt dit een cerebro vasculair

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Riet ten Hoeve Friesland Voorop Het zorgpad is ontwikkeld door een Projectgroep in het kader van Friesland Voorop en vastgesteld september

Nadere informatie

Innovaties in de Geriatrische Revalidatie

Innovaties in de Geriatrische Revalidatie Innovaties in de Geriatrische Revalidatie Wilco Achterberg, Hoogleraar Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde, LUMC Specialist Ouderengeneeskunde Topaz Inhoud Geschiedenis: kerk, leger, staat, markt

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek

Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek Projectgroep samenwerkingsafspraken huisarts - specialist ouderengeneeskunde 2007-2009 Instrument

Nadere informatie

Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad

Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad Beter voor elkaar 2 Gebroken heup met elkaar werken aan herstel Inleiding U bent via de Spoedeisende Hulp opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis met een

Nadere informatie

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg Jolanda van Haastregt 03-06-2016 Irma Everink, Ruud Kempen, Jos Schols Health Services Research Focusing on Chronic

Nadere informatie

Inkoopdocument GRZ Coöperatie VGZ

Inkoopdocument GRZ Coöperatie VGZ Inkoopdocument GRZ 2016 Coöperatie VGZ Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 2. Inkoopvoorwaarden 2016 6 3. Tijdpad en proces 10 2 Voorwoord Ter voorbereiding op het inkoopseizoen 2016 bieden wij u

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in Berkenstede

Revalideren na een ziekenhuisopname in Berkenstede Revalideren na een ziekenhuisopname in Berkenstede Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in Berkenstede werkt u aan een verantwoorde terugkeer

Nadere informatie

Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland

Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland 2 Revalideren bij Carintreggeland Bent u door een beroerte, knie/heupoperatie of andere ingreep of aandoening beperkter geworden in uw mogelijkheden?

Nadere informatie

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Het HerstelZorgProgramma Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Martijn Lehman de Lehnsfeld Manger Behandelzaken verpleeghuis Leythenrode en Voorzitter Geriatrisch netwerk

Nadere informatie

Behandeling en Zorg na een beroerte

Behandeling en Zorg na een beroerte Behandeling en Zorg na een beroerte Belangrijke telefoonnummers Afdeling Stroke-Unit: 0513 685 625 CVA Verpleegkundige Tjongerschans 06 20 01 87 18 SSHV : Stichting samenwerkende Hersenletsel verenigingen

Nadere informatie

Het ziekenhuis als episodische schakel in het zorgproces Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder

Het ziekenhuis als episodische schakel in het zorgproces Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Het ziekenhuis als episodische schakel in het zorgproces Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Trefdag patiëntveiligheid, 5 mei 2015 1 Congres Together we care, mei 2013 Netwerken die inspelen op de gewijzigde

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar 2 Doelstelling Het doel van het project is om patiënten die vallen binnen de doelgroep zo spoedig mogelijk weer naar de - of een thuissituatie te laten terugkeren of

Nadere informatie

CollumCare Sevagram - Atrium

CollumCare Sevagram - Atrium Informatiefolder CollumCare Sevagram - Atrium 1 CollumCare is een kwaliteitsprogramma van Atrium MC Heerlen en Plataan, Expertisecentrum voor geriatrische revalidatie (onderdeel van zorgorganisatie Sevagram).

Nadere informatie

Geriatrische Traumatologie

Geriatrische Traumatologie Geriatrische Traumatologie U bent in het ziekenhuis gekomen via de spoedeisende hulp. Omdat u een botbreuk heeft en ouder bent dan zeventig, verblijft u voor en na uw operatie op de afdeling Geriatrische

Nadere informatie

Laurens Antonius IJsselmonde. Centrum voor revalidatie en kortdurende zorg. meer dan zorg

Laurens Antonius IJsselmonde. Centrum voor revalidatie en kortdurende zorg. meer dan zorg Laurens Antonius IJsselmonde Centrum voor revalidatie en kortdurende zorg meer dan zorg Antonius IJsselmonde Antonius IJsselmonde is een centrum voor revalidatie en kortdurende zorg. Hier krijgt u op individuele

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel EXPERT RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Geriatrische Revalidatie Een mensenleven kan door een ongeluk

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Prestatie integrale ouderenzorg

Prestatie integrale ouderenzorg Prestatie integrale ouderenzorg Doel Het doel van deze prestatie is het tot stand brengen van een integraal, multidisciplinair zorgaanbod voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie op het gebied van cure,

Nadere informatie

Tussenmeting Procesmonitor Proeftuinen Geriatrische Revalidatie voorjaar 2011

Tussenmeting Procesmonitor Proeftuinen Geriatrische Revalidatie voorjaar 2011 Tussenmeting Procesmonitor Proeftuinen Geriatrische Revalidatie voorjaar 2011 Antoinette Bolscher Hannie Fonk Procesbegeleiders Proeftuinen Juni 2011 In opdracht van de Stuurgroep Proeftuinen Geriatrische

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Omdat wij u het goede wensen

Omdat wij u het goede wensen Omdat wij u het goede wensen Zo goed mogelijk weer (leren) functioneren. Dat is waar Reactiveringscentrum Klimop voor staat. Na een ingrijpende ziekte, een (heup)operatie of een beroerte krijgt u in Reactiveringscentrum

Nadere informatie

vind. De mogelijkheden voor zorg en steun. Informatie over: Oncologische aandoeningen

vind. De mogelijkheden voor zorg en steun. Informatie over: Oncologische aandoeningen vind. Informatie over: Oncologische aandoeningen De mogelijkheden voor zorg en steun. Door een oncologische aandoening kan een intensieve periode aanbreken. Laurens helpt u. In deze folder leest u meer

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Transferbureau Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor U betekenen Thuiszorg Huishoudelijke hulp Hulpmiddelen Tijdelijke opname verzorgingshuis Revalidatie verpleegtehuis 1 2 Transferverpleegkundige

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

2.4 Samenwerking. 2.4.1 Welke belang hechten potentiële partners aan samenwerking?

2.4 Samenwerking. 2.4.1 Welke belang hechten potentiële partners aan samenwerking? 2.4 Samenwerking In dit hoofdstuk geven we een analyse van de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor zorgondernemers zinvol is om te participeren in ketensamenwerking. In dat kader

Nadere informatie

De heupfractuur. Bekkenbeen. Heupkom Femurkop (kogel) Dijbeen (femur)

De heupfractuur. Bekkenbeen. Heupkom Femurkop (kogel) Dijbeen (femur) De heupfractuur In deze folder vindt u algemene informatie over de behandeling van een heupfractuur (breuk). De meeste patiënten worden op deze wijze behandeld, maar in sommige gevallen kan het nodig zijn

Nadere informatie

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Revalideren. na een beroerte

Revalideren. na een beroerte Revalideren na een beroerte Revalideren bij Thebe na een beroerte Als u een beroerte, ook wel een CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd, heeft doorgemaakt kan uw leven op veel gebieden er ineens heel

Nadere informatie

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige 00 Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige Algemeen Mogelijk heeft u na uw opname in het ziekenhuis aanvullende zorg nodig. Soms is meer zorg nodig dan u

Nadere informatie

Revalidatie. Revalidatie & Herstel

Revalidatie. Revalidatie & Herstel Revalidatie Revalidatie & Herstel De afdeling Revalidatie in het BovenIJ ziekenhuis is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Met deze folder willen wij u graag vertellen wat wij voor u

Nadere informatie

06-11-13. Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) Voorstelronde. Revalideren is blijven participeren. Revalideren is blijven participeren

06-11-13. Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) Voorstelronde. Revalideren is blijven participeren. Revalideren is blijven participeren 06-11-13 Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) Voorstelronde Wie bent u en heeft u nog een vraag aan ons? 4 november 2013 Mirjam van Peet en Irene van Dijck Revalideren van ouderen boven de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 17 juni 2015 Betreft eerstelijns verblijf

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 17 juni 2015 Betreft eerstelijns verblijf > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Definiëring zorgprofielen wijkverpleging

Plan van Aanpak. Definiëring zorgprofielen wijkverpleging Plan van Aanpak Definiëring zorgprofielen wijkverpleging INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTDEFINITIE... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Projectdoelen... 4 1.3 Gewenst eindresultaat... 4 1.4 Betrokken partijen...

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in In het Zomerpark

Revalideren na een ziekenhuisopname in In het Zomerpark Revalideren na een ziekenhuisopname in In het Zomerpark Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in In het Zomerpark werkt u aan een verantwoorde

Nadere informatie

De neurologische revalidatie unit (NRU)

De neurologische revalidatie unit (NRU) De neurologische revalidatie unit (NRU) informatie voor cliënt en familie neurologie Rijnland Ziekenhuis Verpleeghuis Leythenrode U bent opgenomen geweest op de afdeling neurologie van Rijnland Ziekenhuis

Nadere informatie

Behandelkaders Geriatrische Revalidatie

Behandelkaders Geriatrische Revalidatie Behandelkaders Geriatrische Revalidatie Verenso, specialisten in ouderengeneeskunde Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht Tel. (030 ) - 28 23 481 Fax. (030) - 28 23 494 E-mail: info@verenso.nl www.verenso.nl

Nadere informatie

Boterdiep Oost. Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM

Boterdiep Oost. Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM Boterdiep Oost Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM Boterdiep Oost is de revalidatieafdeling met een Plus. Hier kunt u terecht als u meer zorg en begeleiding nodig

Nadere informatie

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Sector Verpleging & Verzorging VV Beschut wonen met enige begeleiding _ 1 VV Deze cliëntgroep heeft enige begeleiding nodig, in een beschutte woonomgeving, omdat ze

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie