Subsidietender 2016 Innovaties sociaal domein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidietender 2016 Innovaties sociaal domein"

Transcriptie

1 Subsidietender 2016 Innovaties sociaal domein Subsidietender 2016 Innovaties sociaal domein 1 van 13 hoorn.nl

2 Voorwoord In deze subsidietender staan de voorwaarden en instructies voor geïnteresseerden die willen deelnemen aan de tender. Alle andere relevante informatie zoals termijnen, eisen en documenten met betrekking tot deze subsidietender, staan in de daarvoor bestemde mappen op TenderNed ( Wie Hoorn bezoekt ziet het meteen. Hoorn koestert het verleden, maar heeft de blik ook op de 21e eeuw gericht. Niet ver van Amsterdam en Schiphol, goed bereikbaar en prachtig gelegen aan het Markermeer, heeft Hoorn alle kwaliteiten die de stad een aantrekkelijke plaats maken om te wonen, te werken, te recreëren, van kunst te genieten, te winkelen en naar school te gaan. Op de website vindt u meer informatie over de gemeente Hoorn. Op de website vindt u ook meer informatie over subsidiëren bij de gemeente Hoorn, waaronder de subsidieverordening april 2016 Gemeente Hoorn, Afdeling Stadsontwikkeling Subsidietender 2016 Innovaties sociaal domein van 13

3 Inhoudsopgave 1 Beschrijving subsidietender Algemeen Innovatiedoelstellingen Definities Subsidietender procedure Communicatie Nota van Inlichtingen Tijdig melden van onregelmatigheden Voorbereiding subsidieaanvraag Uiterlijke ontvangst van subsidieaanvragen Opening van de kluis met subsidieaanvragen Beoordelingsprocedure Verduidelijking subsidieaanvraag Beschikking subsidie Subsidieaanvraagformulier Risicoscan Samenwerkingsverbanden Eisen Beschikkingscriteria Bijlagen Bijlage I: Innovatie-agenda Sociaal domein gemeente Hoorn Bijlage II: Algemene Subsidieverordening Hoorn 2015 Bijlage III: Subsidieaanvraagformulier Bijlage IV: Risicoscan 2016 Bijlage V: Checklist borgingsplan Subsidietender 2016 Innovaties sociaal domein 3 van 13

4 1 Beschrijving subsidietender 1.1 Algemeen Binnen het sociaal domein is een deel van het budget gereserveerd voor innovatie. Dit innovatiebudget is vervolgens beschikbaar voor subsidieaanvragers wanneer zij plannen hebben die gericht zijn op innovatie van de zorg en ondersteuning waarmee de transformatie van het sociaal domein vorm gegeven kan worden. In de innovatieagenda worden de thema s benoemd waar de gemeente op wil innoveren. Daarnaast wordt benoemd via welke sporen deze innovatie bereikt moet worden, dit zijn: 1. Sturen op kwaliteit, betrokkenheid en keuzevrijheid van inwoner/cliënt; 2. Sturen op samenwerking en allianties voor product- en procesinnovaties; 3. Sociale problematieken integraal/domein overstijgend aanpakken; 4. Verbeteren van de productiviteit; 5. Meer ruimte aan innovatie in stelsel sociaal domein door beschikbaar stellen van innovatiebudget. Uit de ingediende voorstellen over vorig jaar bleek het volgende: er is veel ingezet op informele zorg; er is een beperkte samenwerking met voorliggende voorzieningen en de borging en prestatieonderbouwing was bij veel subsidieaanvragen een aandachtspunt. Op basis van deze bevindingen heeft de gemeente Hoorn ervoor gekozen om de samenwerking met voorliggende voorzieningen extra te belonen via deze subsidietender. Ook is er een checklist toegevoegd om subsidieaanvragers aandachtspunten mee te geven bij het schrijven van het borgingsplan. De gemeente Hoorn heeft gekozen voor een subsidietender. Naar aanleiding van de aankondiging van de subsidietender mogen partijen een subsidieaanvraag doen voor Uitsluitend zorgaanbieders en voorliggende voorzieningen (onder andere maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, culturele instellingen, scholen, buurtverenigingen en welzijnsorganisaties) die nu diensten/activiteiten aanbieden/uitvoeren ten behoeve van de inwoners van de gemeente Hoorn mogen een subsidieaanvraag doen. De subsidie wordt beschikt aan een nog nader te bepalen aantal subsidieaanvragers. Het aantal beschikkingen is afhankelijk van de som van alle gevraagde subsidies in euro s. Het aantal af te geven beschikkingen is op voorhand onbekend. Het totaal maximale subsidiebedrag voor deze subsidietender bedraagt ,- (subsidieplafond). Per subsidieaanvraag is het maximale subsidiebedrag ,- voor de gehele looptijd van het innovatievoorstel. Een innovatievoorstel heeft een maximale doorlooptijd van twee jaar. Het innovatievoorstel dient in 2016 te starten. De bevoorschotting van de subsidie vindt plaats in termijnen, telkens in de eerste maand van het kwartaal. Innovatie beperkt zich niet tot de innovatieagenda. Ook via de inkoop voor 2017 zijn innovaties niet uit te sluiten om tot de gewenste transformaties te komen. Het betreffen afzonderlijke trajecten. Subsidietender 2016 Innovaties sociaal domein 4 van 13

5 1.2 Innovatiedoelstellingen In bijlage I Innovatie-agenda Sociaal domein gemeente Hoorn zijn 12 thema s opgenomen. 1. Dementie 2. Inzet mantelzorgers 3. Doorlopende zorglijn van 18 min tot 18 plus 4. Nazorg ex-gedetineerden 5. Terugdringen van Ondertoezicht stellingen 6. Versterken van eigen verantwoordelijkheid/regie 7. Bundeling doelgroepenvervoer 8. Preventie en informele zorg: versterken van de eerste lijn 9. Zorgpaden 10. Crisishulp 11. Voortijdig schoolverlaten 12. Werk Elk thema kent sporen en bijbehorende innovatievragen die de gewenste resultaten beschrijven. 1.3 Definities Beschikkingscriteria Combinatie Combinant Gemeente Penvoerder Voorliggende voorzieningen Subsidieaanvragers TenderNed Wensen ten aanzien van de gevraagde resultaten. Deze worden beoordeeld en gewogen op basis van vooraf vastgestelde criteria. Samenwerkende organisaties die gezamenlijk één subsidieaanvraag indienen. Deelnemer aan een combinatie. De gemeente Hoorn, op de Nieuwe Steen 1 te Hoorn. De namens de Combinatie bevoegde contactpersoon. Diensten/activiteiten die nu aangeboden/uitgevoerd worden ten behoeve van de inwoners van de gemeente Hoorn door onder andere: maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen, culturele instellingen, scholen, buurtinitiatieven en welzijnsorganisaties. De partijen die een subsidie aanvragen. Heeft u een vraag over TenderNed of het gebruik van TenderNed? Neem dan contact op met de servicedesk van TenderNed. De servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur via 0800TenderNed ( ) of Subsidietender 2016 Innovaties sociaal domein 5 van 13

6 2 Subsidietender procedure De gegevens van de gemeente Hoorn, relevante wet- en regelgeving, de procedure en de termijnen staan op TenderNed De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid als de termijnen niet worden gehaald. 2.1 Communicatie De subsidieaanvraag verloopt via één contactpersoon en/of een plaatsvervanger. Beiden moeten gemachtigd zijn om namens de subsidieaanvrager op te treden. Vermeld in de subsidieaanvraag naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon en zijn plaatsvervanger. Dit geldt ook bij een samenwerkingsverband/combinatie (zie paragraaf 2.11). De communicatie tijdens de subsidietender vindt alleen digitaal via TenderNed plaats. 2.2 Nota van Inlichtingen Alleen vragen die voor uiterlijke datum tijd zoals genoemd op TenderNed in ons bezit zijn, worden beantwoord. Vragen die bij ons binnenkomen per post, etc. worden niet in behandeling genomen. Wij publiceren de antwoorden op de geanonimiseerde vragen via TenderNed. De vragen en antwoorden maken onderdeel uit van de subsidiebeschikking. Wij behouden ons het recht voor om de regels, eisen, criteria en overige verplichtingen tijdens de nota van inlichtingen te wijzigen. Die wijzigingen worden tijdig gepubliceerd op TenderNed. 2.3 Tijdig melden van onregelmatigheden Door een subsidieaanvraag te doen, verklaart u zich akkoord met opzet en inhoud van de procedure zoals in deze subsidietender is omschreven. Bent u het daar niet mee eens, of vindt u dat de subsidietender niet overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving, wijst u ons daar dan in ieder geval tijdens de vragenronde op. Van subsidieaanvragers wordt mede gelet op het aantal bij de subsidietender betrokken partijen een proactieve houding verwacht om de subsidietender te doen slagen. 2.4 Voorbereiding subsidieaanvraag Wij adviseren u om uw subsidieaanvraag in te dienen nadat de (laatste) nota van inlichtingen is gepubliceerd, omdat het mogelijk is dat de regels of overige verplichtingen kunnen wijzigen. Subsidietender 2016 Innovaties sociaal domein 6 van 13

7 2.5 Uiterlijke ontvangst van subsidieaanvragen U dient uw subsidieaanvraag voor de aangegeven sluitingstermijn van 25 mei 2016, 14:00 uur, digitaal in te leveren via TenderNed. De verantwoordelijkheid voor het op tijd en juist aanleveren van de subsidieaanvraag ligt bij u. 2.6 Opening van de kluis met subsidieaanvragen Na de sluitingsdatum en tijdstip openen wij digitaal de kluis met subsidieaanvragen. Het bijwonen van de opening door subsidieaanvragers is niet toegestaan. 2.7 Beoordelingsprocedure Na de opening van de ingediende subsidieaanvragen start de beoordelingsprocedure. Eerst bepalen wij of de subsidieaanvraag compleet is. In uitzonderlijke gevallen waarin de gelijke behandeling van subsidieaanvragen niet in het geding is, kunnen wij de subsidieaanvrager de mogelijkheid bieden om omissies te herstellen. De tweede stap is dat de subsidieaanvraag wordt beoordeeld op basis van de beschikkingscriteria (zie hoofdstuk 4). Als de gemeente besluit een subsidieaanvraag af te wijzen, bestaat geen recht op vergoeding van de kosten van uw subsidieaanvraag. 2.8 Verduidelijking subsidieaanvraag Na de sluitingsdatum kunnen wij u vragen uw subsidieaanvraag te verduidelijken. 2.9 Beschikking subsidie Elke subsidieaanvrager ontvangt via TenderNed een verleningsbeschikking of een brief voornemen weigeren subsidie, waarna een beschikking weigering subsidie zou kunnen volgen Subsidieaanvraagformulier In bijlage III treft u het subsidieaanvraagformulier aan. Dit formulier dient u volledig en naar waarheid in te vullen, rechtsgeldig te ondertekenen en bij uw subsidieaanvraag te voegen Risicoscan 2016 In bijlage IV treft u de risicoscan 2016 aan. Dit formulier is van toepassing als uw subsidieaanvraag meer is dan ,-. In dat geval dient de hoofdaanvrager (penvoerder) de bijlage risicoscan volledig en naar waarheid in te vullen, rechtsgeldig te ondertekenen en bij uw subsidieaanvraag te voegen. Subsidietender 2016 Innovaties sociaal domein 7 van 13

8 2.12 Samenwerkingsverbanden Het is voor een samenwerkingsverband van organisaties mogelijk om als combinatie een subsidieaanvraag in te dienen op deze subsidietender. Elke combinant is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het deelnemen aan deze subsidietender. In het geval van een combinatie dient de penvoerder het subsidieaanvraagformulier in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen, zoals gevraagd in deze subsidietender. Elke combinant dient op het moment van inschrijven diensten/activiteiten aan te bieden/uit te voeren ten behoeve van de inwoners van de gemeente Hoorn. Subsidietender 2016 Innovaties sociaal domein 8 van 13

9 3 Eisen Uw subsidieaanvraag moet aan de onderstaande eisen voldoen. Deze eisen staan vermeld op pagina s 19 en 20 van Bijlage I Innovatie-agenda Sociaal domein gemeente Hoorn : 1. Resultaatgerichte bekostiging van aanvragen: niet behalen van eindresultaten heeft een prijs (terugvorderen van een deel van de subsidie/financiering). 2. Cofinanciering aanvrager de subsidieaanvrager(s) financier(t)en 10% van de projectkosten van de subsidieaanvraag. 3. Aangeven welke zorg hierdoor minder wordt ingezet: waar ligt de besparing in financiën en inhoud? 4. Het plan moet ten goede komen aan Hoornse inwoners. Bij aanvragen die gemeente overstijgend zijn moet cofinanciering geregeld worden bij andere gemeenten. Indien uw subsidieaanvraag niet voldoet aan deze eisen, ontvangt u een brief voornemen tot weigeren subsidie. Subsidietender 2016 Innovaties sociaal domein 9 van 13

10 4 Beschikkingscriteria Het is toegestaan om meerdere subsidieaanvragen in te dienen. Per subsidieaanvraag gelden de beschikkingscriteria in dit hoofdstuk. 1. Ranking Alle subsidieaanvragen worden gesorteerd van hoge naar lage totaalscore op kwaliteit. De subsidieaanvragen worden opgeteld tot het maximum subsidiebedrag van ,-. Alleen de subsidieaanvragen die voldoende kwaliteit scoren en vallen binnen het maximum subsidiebedrag ontvangen een toekenningsbeschikking. Alle overige subsidieaanvragers ontvangen een brief voornemen tot weigeren subsidie. 2. Gelijke score Bij een gelijke totaalscore op kwaliteit wordt de subsidieaanvraag met de eerdere datum en tijdstip van binnenkomst hoger genoteerd. 3. kwaliteit De beoordeling van de kwaliteit per subsidieaanvraag vindt plaats op basis van een totaalscore. De totaalscore is de som van de score op de vijf beschikkingscriteria. In onderstaande tabel wordt per beschikkingscriterium aangegeven de maximaal toe te kennen kwaliteitswaarde. Kwaliteit Beschikkingscriteria Sub score Maximale score in punten 1 Samenwerkingsverbanden Combinaties Inzet combinaties voorliggende 15 voorzieningen 2 Prestatieonderbouwing 45 3 Combinatie van meerdere thema s (1-12) 5 4 Subsidieaanvraag thema Borgingsplan 20 Totaalscore: 100 Criterium 1 Samenwerkingsverbanden De gemeente hecht grote waarde aan innovaties die door een samenwerkingsverband worden aangevraagd én in de praktijk worden uitgevoerd. De beoordeling: 1.1 Als u in samenwerkingsverband (combinatie) een subsidieaanvraag indient, krijgt u voor dit criterium de score van 5 punten. 1.2 Als u een samenwerkingsverband inzet met minimaal een combinant vanuit voorliggende voorzieningen, krijgt u voor dit criterium de score van 15 punten. Dit betekent dat indien u voldoet aan subcriterium 1.2, u een totaalscore heeft van (5+15) 20 punten. De maximale score voor criterium 1 is 20. Criterium 2 Prestatieonderbouwing De prestatieonderbouwing is een document van maximaal 5 pagina s A4 lettertype Arial puntgrootte 10. Eventuele pagina s boven dit aantal worden terzijde gelegd. Verwijzingen naar Subsidietender 2016 Innovaties sociaal domein 10 van 13

11 andere documenten dan de prestatieonderbouwing zijn niet toegestaan. Het document dient u op te stellen zonder verwijzing (logo s, namen, voetteksten, etc.) naar uw organisatie. Dit borgt de anonimiteit bij de beoordeling. De subsidieaanvrager beschrijft hierin de wijze waarop hij/zij het eindresultaat wil bereiken en onderbouwt waarom het initiatief gaat werken. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld waarin een onderbouwing van de te behalen doelen/prestaties beschreven wordt. Duidelijk dient u te onderbouwen hoe het thema/ de thema s via de Belangrijkste innovatievragen en Aanpak (sporen en argumenten) bijdraagt aan Innovatiedoelstelling, zie bijlage I. Ook dient u de eisen 2 tot en met 4 uit hoofdstuk 3 hierin te verwerken. De beoordeling: De prestatieonderbouwing wordt integraal beoordeeld op de aanwezigheid en kwaliteit van de beantwoording van de Belangrijkste innovatievragen en de beoordeling van de kwaliteit van de Aanpak. De beoordeling van de prestatieonderbouwing is in twee fasen. Fase 1 De prestatieonderbouwingen wordt anoniem aangeboden aan het beoordelingsteam fase 1. Het beoordelingsteam fase 1 bestaat uit minimaal vijf inhoudelijk deskundige medewerkers van de gemeente en/of door de gemeente aangestelde deskundige externen. De leden van het beoordelingsteam fase 1 beoordelen onafhankelijk van elkaar de prestatieonderbouwingen. De subsidieaanvrager met een beoordelingscijfer van 4 en lager op de subsidieaanvraag ontvangt een brief voornemen tot weigeren subsidie. De overige subsidieaanvragen worden doorgezet naar het beoordelingsteam van fase 2. Fase 2 De prestatieonderbouwingen wordt anoniem aangeboden aan het beoordelingsteam van fase 2. Het beoordelingsteam van fase 2 bestaat uit de teamleden van het beoordelingsteam van fase 1, aangevuld met minimaal drie inhoudelijk deskundige medewerkers van de gemeente. De leden van het beoordelingsteam fase 2 beoordelen onafhankelijk van elkaar de prestatieonderbouwingen. In een bijeenkomst stelt het beoordelingsteam fase 2 de beoordeling in consensus vast. De beoordeling vindt plaats op basis van het toekennen van een beoordelingscijfer: 4 en lager=ko* De prestatieonderbouwing ontbreekt of is onbruikbaar of er is geen sprake van een innovatie. 5 Uit de prestatieonderbouwing blijkt dat subsidieaanvrager de innovatie op een matige wijze ten behoeve van de gemeente zal uitvoeren. Er is matig sprake van een innovatie. De prestatieonderbouwing is matig. 6 Uit de prestatieonderbouwing blijkt dat de subsidieaanvrager de innovatie op een voldoende wijze ten behoeve van de gemeente zal uitvoeren. De prestatieonderbouwing is voldoende. 7 Uit de prestatieonderbouwing blijkt dat de subsidieaanvrager de innovatie op een ruim voldoende wijze ten behoeve van de gemeente zal uitvoeren. Subsidietender 2016 Innovaties sociaal domein 11 van 13

12 De prestatieonderbouwing is ruim voldoende. 8 Uit de prestatieonderbouwing blijkt dat subsidieaanvrager de innovatie op een goede wijze ten behoeve van de gemeente zal uitvoeren. Er is sprake van een toegevoegde waarde. 9 Uit de prestatieonderbouwing blijkt dat subsidieaanvrager de innovatie op een zeer goede wijze ten behoeve van de gemeente zal uitvoeren. Er is sprake van een toegevoegde waarde. 10 Uit de prestatieonderbouwing blijkt dat subsidieaanvrager de innovatie op een uitstekende wijze ten behoeve van de gemeente zal uitvoeren. Er is duidelijk sprake van een toegevoegde waarde. De prestatieonderbouwing is uitmuntend. Het in consensus vastgestelde beoordelingscijfer wordt vermenigvuldigd met het getal vierenhalf (4,50) om zo tot de totaalscore te komen. De maximale score is hiermee 45. *KO: betekent Knock Out. De subsidieaanvrager ontvangt een brief voornemen tot weigeren subsidie. Criterium 3 Combinatie van meerdere thema's (1-12) De gemeente hecht waarde aan innovaties waarin meerdere thema s zijn gecombineerd. De beoordeling: Als u een subsidieaanvraag indient, waarin twee of meer thema s zijn gecombineerd, krijgt u de score van 5 punten. Als uit de prestatieonderbouwing blijkt dat de thema s niet of onvoldoende worden gecombineerd dan krijgt u geen score (0 punten) voor dit onderdeel. Criterium 4 Subsidieaanvraag thema 1-5 De gemeente hecht grote waarde aan én geeft prioriteit aan de thema s 1 t/m 5. De beoordeling: Als u een subsidieaanvraag indient voor een van deze vijf thema s, krijgt u de score van 10 punten. Als uit de prestatieonderbouwing blijkt dat één of meerdere thema s niet of onvoldoende zijn uitgewerkt krijgt u geen score (0 punten) voor dit onderdeel. Criterium 5 borgingsplan Subsidieaanvrager beschrijft, rekening houdend met Bijlage V, checklist borgingsplan, hoe het eindresultaat voor de toekomst geborgd wordt. Het borgingsplan is een document van maximaal twee pagina s A4 lettertype Arial puntgrootte 10. Het document dient u op te stellen zonder verwijzing (logo s, namen, voetteksten, etc.) naar uw organisatie. Dit borgt de anonimiteit bij de beoordeling. Subsidietender 2016 Innovaties sociaal domein 12 van 13

13 De beoordeling: Het borgingsplan wordt integraal beoordeeld. Het borgingsplan wordt anoniem aangeboden aan het beoordelingsteam van fase 2. De leden van het beoordelingsteam beoordelen onafhankelijk van elkaar het borgingsplan. In een bijeenkomst stelt het beoordelingsteam van fase 2 de beoordeling in consensus vast. De beoordeling vindt plaats op basis van het toekennen van een beoordelingscijfer: 4 en lager=ko* Het borgingsplan ontbreekt of is onbruikbaar of er is geen sprake van een borging. 5 Uit het borgingsplan blijkt dat subsidieaanvrager de innovatie op een matige wijze ten behoeve van de gemeente borgt. Er is matig sprake van een borging. Het borgingsplan is matig. 6 Uit het borgingsplan blijkt dat de subsidieaanvrager de innovatie op een voldoende wijze ten behoeve van de gemeente borgt. Het borgingsplan is voldoende. 7 Uit het borgingsplan blijkt dat de subsidieaanvrager de innovatie op een ruim voldoende wijze ten behoeve van de gemeente borgt. Het borgingsplan is ruim voldoende. 8 Uit het borgingsplan blijkt dat subsidieaanvrager de innovatie op een goede wijze ten behoeve van de gemeente borgt. Er is sprake van een toegevoegde waarde. 9 Uit het borgingsplan blijkt dat subsidieaanvrager de innovatie op een zeer goede wijze ten behoeve van de gemeente borgt. Er is sprake van een toegevoegde waarde. 10 Uit het borgingsplan blijkt dat subsidieaanvrager de innovatie op een uitstekende wijze ten behoeve van de gemeente borgt. Er is duidelijk sprake van een toegevoegde waarde. Het borgingsplan is uitmuntend. Het in consensus vastgestelde beoordelingscijfer wordt vermenigvuldigd met het getal twee om zo tot en maximale score van 20 uit te komen. *KO: betekent Knock Out. De subsidieaanvrager ontvangt een brief voornemen tot weigeren subsidie. Subsidietender 2016 Innovaties sociaal domein 13 van 13

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *15.0012160* 15.0012160 Raadsvergadering: 22-10-2015 Voorstel:.. Agendapunt:.. Onderwerp Innovatieagenda Sociaal Domein gemeente Opmeer 2016-2018 Behandeld

Nadere informatie

Aanschaf plantmateriaal gemeente Hoorn Offerte aanvraag

Aanschaf plantmateriaal gemeente Hoorn Offerte aanvraag Aanschaf plantmateriaal 2014-2018 gemeente Hoorn Offerte aanvraag Offerte aanvraag Aanschaf plantmateriaal gemeente Hoorn 1 van 13 hoorn.nl Voorwoord In deze offerte aanvraag staan de voorwaarden en instructies

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties 2014-2017 voor de gemeente Hoorn Zaaknummer: 1003580 Datum publicatie: 22 juli 2013 Afdeling:

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens

Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet 4 3. Voorwaarden en procedure 5 3.1 Eisen aan de projecten 5 3.2 Indienen van projecten 6

Nadere informatie

In zes stappen volledig digitaal aanbesteden via TenderNed

In zes stappen volledig digitaal aanbesteden via TenderNed In zes stappen volledig digitaal aanbesteden via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken Publiceren Stap 1 Stap 2 Publiceren van de aankondiging over

Nadere informatie

Offerteaanvraag Europees Openbaar. Levering Veegmachines

Offerteaanvraag Europees Openbaar. Levering Veegmachines Offerteaanvraag Europees Openbaar Levering Veegmachines Voor de gemeente Hoorn Zaaknummer 1004955 Datum publicatie Afdeling STB Voorwoord In deze offerte aanvraag staan de voorwaarden en instructies voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Sociaal Domein Gemeente Oegstgeest

Aanvraagformulier subsidie Sociaal Domein Gemeente Oegstgeest Aanvraagformulier subsidie Sociaal Domein Gemeente Oegstgeest In mei 2016 heeft de gemeenteraad van Oegstgeest het beleidsplan Met elkaar, voor elkaar, het sociaal domein van Oegstgeest 2017-2020 vastgesteld.

Nadere informatie

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE KUNSTENPLAN 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 Het bestuur van het AFK, gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; -./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Subsidieregeling toeristische evenementen

Subsidieregeling toeristische evenementen Subsidieregeling toeristische evenementen De subsidieregeling toeristische evenementen is gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Katwijk 2014 (hierna: ASV 2014). De volledige tekst van de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp

Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp nr Vraag Antwoord 1. Is het mogelijk dat een gemeentelijke dienst (bv Vraagwijzer) (mede)-aanvrager is van de subsidie? Nee,

Nadere informatie

Innovatie-agenda *15.0010008* 2016-2018. Sociaal Domein gemeente Opmeer. Postregistratienummer 15.0010008

Innovatie-agenda *15.0010008* 2016-2018. Sociaal Domein gemeente Opmeer. Postregistratienummer 15.0010008 Innovatie-agenda Sociaal Domein gemeente Opmeer 2016-2018 Postregistratienummer *15.0010008* 15.0010008 Innovatie-agenda 2016-2018 Sociaal Domein gemeente Opmeer Definitief Versie Status Sector Afdeling

Nadere informatie

Cliëntondersteuning WF Offerteaanvraag

Cliëntondersteuning WF Offerteaanvraag Cliëntondersteuning WF6 2017 Offerteaanvraag Ten behoeve van zes Westfriese gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, en Stede Broec Referentie: 1342394 Datum: 12 september 2016

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Aanvraagperiode 15 juli tot en met 1 september 2017 In dit boekje vindt u meer informatie over de flexibele subsidie voor het thema

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Subsidies kunst en cultuur

Subsidies kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur Uitgave gemeente Leeuwarden Maart 2011 NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud Inleiding 3 1 Regeling kleine producties cultuur 4 2 Regeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie innovatie jeugdzorg 2015

Aanvraagformulier subsidie innovatie jeugdzorg 2015 Aanvraagformulier subsidie innovatie jeugdzorg 2015 Toelichting 1. Met dit aanvraagformulier kunt u subsidie aanvragen in het kader van innovatie jeugdzorg in 2015. 2.. Alle onderdelen uit deze aanvraag

Nadere informatie

Innovatie-agenda Sociaal domein gemeente Hoorn Feddali, Mohamed El & Boxem, Maarten

Innovatie-agenda Sociaal domein gemeente Hoorn Feddali, Mohamed El & Boxem, Maarten Innovatie-agenda Sociaal domein gemeente Hoorn 2015-2018 Feddali, Mohamed El & Boxem, Maarten Innovatieagenda sociaal domein gemeente Hoorn 2015-2018 1 van 21 Inhoudsopgave INLEIDING 4 DE INNOVATIEAGENDA:

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein Opgroeien en Ontwikkelen

Verslag van de informatiebijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein Opgroeien en Ontwikkelen Verslag van de informatiebijeenkomst Uitvoeringsplan Maatschappelijk Domein Opgroeien en Ontwikkelen Datum : dinsdag 9 juni 2015 Aanvang : 13.30 uur Einde : 14.15 uur Locatie : Commissiekamer II te Alphen

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

EMVI Gunningscriteria BGMM Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar-

EMVI Gunningscriteria BGMM Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar- EMVI Gunningscriteria BGMM 2014-01 - Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar- Kenmerk : BGMM 2014-01 Status : Definitief Uitgevoerd door : Roel Gevers Datum : 05-03-2014 Algemeen Inschrijvers krijgen

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

Kantoorartikelen Offerte aanvraag

Kantoorartikelen Offerte aanvraag Kantoorartikelen Offerte aanvraag Offerte aanvraag Kantoorartikelen 1 van 16 hoorn.nl Voorwoord In deze offerte aanvraag staan de voorwaarden en instructies voor ondernemers die willen deelnemen aan de

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel.

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2018-2019 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van subsidie. Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Uitvoeringsregeling innovatieve projecten sociaal domein: Samen voor elkaar 2013 Portefeuille J. van der Hoek/ J. Nieuwenburg Auteur Mevr. ME van der Mede Telefoon 0235115045

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 maart 2016, nr. 773758/773770 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2016 Gedeputeerde

Nadere informatie

Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst

Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst Postbus 1296 8900 CG Leeuwarden Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst Als u samen met andere partijen een subsidieaanvraag wilt doen, dan zult u onderlinge afspraken moeten maken.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( )

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( ) SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT (2016-2018) Burgemeester en wethouders van Maastricht, - gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000

Gemeente Vlaardingen Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000 - bijdragen Registratienr. 1589856 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000 Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, overwegende dat

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie

Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015

Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015 De OP EFRO Tender Valorisatie 2015 is onderdeel van het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020. Contact? Informatie kunt u vinden op onze

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie Alle vragen dienen volledig te worden ingevuld voor zover de subsidievereisten op u of uw project van toepassing zijn. Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

NOTE: Iedere beantwoording moet betrekking hebben op de onderhavige opdracht en op de organisatie van de opdrachtgever.

NOTE: Iedere beantwoording moet betrekking hebben op de onderhavige opdracht en op de organisatie van de opdrachtgever. Bijlage 7 Kwaliteit en open vragen Het interview Kwaliteit en open vragen Naast de gestelde eisen uit de onderhavige aanbesteding is de opdrachtgever op zoek naar een opdrachtnemer die haar gedurende de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 77 2 januari 2018 Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 15 december 2017, nr. 1276903,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d week 39 VASTGESTELD

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d week 39 VASTGESTELD Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), E. Deutekom-Muntjewerff, H. Stoker en R.A.H.P. Heijtink Secretaris: M.A.S. Winder Volgnr: 001 Poststuk: 15.0011713 WZ Omschrijving: Besluitenlijst B&W vergadering

Nadere informatie

Subsidiereglement Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH) Geldend per 1 september 2016

Subsidiereglement Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH) Geldend per 1 september 2016 Subsidiereglement Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH) Geldend per 1 september 2016 Artikel 1 Definities 1.1. Aanvrager: Werkgever die als zodanig is erkend door Stichting 631-634 en in dat kader

Nadere informatie

Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid voortgezet onderwijs.

Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid voortgezet onderwijs. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 26958 20 februari 2017 Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening Burgemeester en Wethouders van Dongeradeel; gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; besluiten: vast te stellen de volgende Nadere

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen Artikel 1. Begripsomschrijvingen Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen 2016-2020 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling worden onderstaande begrippen gehanteerd. Aanvraag

Nadere informatie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 Met het Activiteitenbudget Cultuur geven wij uitvoering aan de Cultuurnota Het Verhaal van Groningen 2013 2016. Met dit budget wil de Provincie Groningen de volgende

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG PLUS PROJECT In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben, neem dan

Nadere informatie

7 Beoordeling Offertes

7 Beoordeling Offertes 7 Beoordeling Offertes 7.1 Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) Opdrachtgever heeft ervoor gekozen om bij de onderhavige aanbesteding naast het maatschappelijk verantwoord ondernemen zwaar accent

Nadere informatie

Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte Voorzieningsketens Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland

Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte Voorzieningsketens Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 15 augustus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17566 25 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 23 juni 2014, nr. IENM/BSK-2014/130166,

Nadere informatie

Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016

Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016 Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016 De raad van de gemeente Opsterland; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.2015 inzake de Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland

Nadere informatie

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar.

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar. AANVRAAGFORMULIER Versie april 2012 Doelstelling De gemeente Utrecht stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen en stelt in het kader van de stimuleringsmaatregelen voor schoon vervoer een bedrage

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren

Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren Referentienummer: In te vullen door de Referendumcommissie [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009; Raadsbesluit Corsa registratie : 09.51705 Raadsbesluitnr. : Behoort bij voorstel : 09.51704 Datum B&W : 3 november 2009 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 340 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16006 2500 BA Den Haag Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) Stichting De Kern pel Tav. het bestuur Postbus 16006

Nadere informatie

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah)

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Vanuit de wetgeving worden gemeenten verplicht te gaan werken met een digitaal programma voor inkoop en contractering. Wij

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED

AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED AANVRAAG VOOR HET PROJECT Naam project (indien van toepassing)... Plaats van uitvoering (kaartje bijvoegen)... Kadastraal nummer...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

ALGEMEEN FORMULIER voor het aanvragen van SUBSIDIE voor het jaar (hier jaartal invullen) Gemeente Almere

ALGEMEEN FORMULIER voor het aanvragen van SUBSIDIE voor het jaar (hier jaartal invullen) Gemeente Almere ALGEMEEN FORMULIER voor het aanvragen van SUBSIDIE voor het jaar (hier jaartal invullen) Gemeente Almere Dit formulier moet u gebruiken om een subsidie aan te vragen voor een activiteit. U dient zelf het

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Inkoop en subsidieverlening 2018 en op onderdelen doorkijk 2019

Inkoop en subsidieverlening 2018 en op onderdelen doorkijk 2019 Inkoop en subsidieverlening 2018 en op onderdelen doorkijk 2019 Op 27 juni informeert de gemeente Almere u over de ontwikkelopgaven en het proces rondom de inkoop en subsidieverlening voor 2018. In deze

Nadere informatie

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen voor het subsidiëren van algemene

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere

Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere Toelichting en stappenplan Initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Inleiding Het streven van Almere is om in 2022 energieneutraal te zijn. Met het programma Energie Werkt!

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de directeur Activering & Welzijn van het cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES Het aanvraagformulier tijdig, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: Gemeente Westland Cluster Beleid / Innovatiefonds Postbus 150 2670 AD Naaldwijk ACTIVITEIT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Wonen, Welzijn en Zorg 2016

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Wonen, Welzijn en Zorg 2016 Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Wonen, Welzijn en Zorg 2016 (indieningstermijn tussen 1 juli en 1 oktober 2015) (art. 6, lid 2 DSV) Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt

Nadere informatie

ALGEMEEN FORMULIER voor het aanvragen van SUBSIDIE voor het jaar (hier jaartal invullen) Gemeente Almere

ALGEMEEN FORMULIER voor het aanvragen van SUBSIDIE voor het jaar (hier jaartal invullen) Gemeente Almere ALGEMEEN FORMULIER voor het aanvragen van SUBSIDIE voor het jaar (hier jaartal invullen) Gemeente Almere Dit formulier moet u gebruiken om een subsidie aan te vragen voor een activiteit. U dient zelf het

Nadere informatie

Voorschotformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Verhoging inzetbaarheid werknemers

Voorschotformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Verhoging inzetbaarheid werknemers Voorschotformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Verhoging inzetbaarheid werknemers Heeft u hulp nodig? Meer informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/niof2013. Uiteraard

Nadere informatie

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

Aanvraagformulier incidentele subsidie 2017

Aanvraagformulier incidentele subsidie 2017 Gegevens gemeente Datum ontvangst (in te vullen door de gemeente) Verzendadres Gemeente Krimpenerwaard Postbus 51, 2820 AB Stolwijk T: 140182, E: info@krimpenerwaard.nl Aanvraagformulier incidentele subsidie

Nadere informatie

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel;

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; Burgemeester en Wethouders van Dongeradeel; gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; besluiten: vast te stellen de volgende Nadere

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten

Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten Het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten: Gelet op artikel 4.81 van de AWB; Overwegende dat - er behoefte is

Nadere informatie