CDD-beleid. Rapport. Koninginnegracht AA Den Haag T Datum 21 mei Onze referentie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CDD-beleid. Rapport. Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl. Datum 21 mei 2010. Onze referentie 1190784"

Transcriptie

1 Rapport CDD-beleid Koninginnegracht AA Den Haag T N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

2 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Cliënten Acceptatie Identificatie en verificatie Monitoring Back-to-back leningen 8 3 Transactiemonitoring Uitvoering Wwft en Wft Uitvoering Sanctieregelgeving 10 4 Financiële tegenpartijen Funding Treasury 12 5 Overige zaken Awareness en opleiding Toets op naleving beleid Dossiervorming 16

3 1 Inleiding Dienstverlening aan cliënten kan integriteitsrisico s met zich mee brengen. Hierbij kan gedacht worden aan het risico op witwassen, fraude, corruptie of terrorismefinanciering en, meer in het algemeen, aan het reputatierisico. Op grond van wetgeving is BNG verplicht om deze risico s te beheersen. 1 Het doel van deze wetgeving is enerzijds het beschermen van de integriteit van de bank en het financiële stelsel en anderzijds het tegengaan en aanpakken van criminaliteit. In dit CDD-beleid wordt aangegeven hoe BNG voldoet aan haar wettelijke verplichtingen voor customer due diligence activiteiten. 1 van 16 Bij CDD komt het erop neer dat je de cliënt goed moet kennen ( ken uw cliënt ): wie is de cliënt, welke activiteiten heeft deze, wie zijn eigenaren, kan de cliënt of zijn eigenaren een reputatierisico vormen voor BNG, etc. CDD is risk-based, dat wil zeggen dat indien meer integriteitsrisico s aanwezig kunnen zijn een uitgebreider cliëntenonderzoek nodig is. BNG Gebiedsontwikkeling en BNG Vermogensbeheer kennen eigen CDD-beleid. 1 De Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

4 2 Cliënten BNG geeft invulling aan het cliëntenonderzoek door het uitvoeren van activiteiten op het gebied van cliëntacceptatie, -identificatie en monitoring. Aan back-to-back leningen worden daarbij specifieke eisen gesteld. 2.1 Acceptatie Alvorens een zakelijke relatie wordt aangegaan met een cliënt, dient de procedure inzake cliëntacceptatie te worden doorlopen. Aan de hand van een template CACaandachtspuntenformulier gaat de indiener van een aanvraag in op de volgende aspecten: 2 van Klant naam en rechtsvorm eventuele keten van eigenaren doelstelling en activiteiten 2. Identificatie heeft identificatie al plaatsgevonden? 3. Statuten BNG is de klant toelaatbaar op grond van de statuten van BNG? 4. Producten welke producten worden afgenomen en waarvoor is het eventuele krediet bestemd? 5. Integriteitsrisico s risico op witwassen, fraude, terrorismefinanciering risico op gebruik van voorwetenschap potentiële belangenconflicten freezelist negatieve feiten omtrent (het management van) de klant of een eventuele groep waartoe de klant behoort het risico op reputatieschade voor BNG Bij het beoordelen van een potentiële cliënt wordt de eventuele keten van eigenaren van de prospect in kaart gebracht. In risicovolle gevallen moet aanvullend cliëntenonderzoek plaatsvinden en moet ten minste de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende ( ultimate beneficial owner of UBO) worden vastgesteld en geverifieerd 2. Een uiteindelijk belanghebbende is een natuurlijke persoon die een belang houdt van 25% of meer van het kapitaalbelang of die 25% of meer van de stemrechten in de aandeelhoudersvergadering kan uitoefenen van een vennootschap (...). Voor BNG zal slechts in een (zeer) gering aantal gevallen sprake zijn van een risicovol geval. Op grond van de Wwft moet de bank over een op risico gebaseerd beleid beschikken om te bepalen of een cliënt een PEP is (Politically Exposed Person, niet zijnde een 2 Volgens de Wwft is er sprake van een risicovol geval indien de zakelijke transactie naar haar aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich meebrengt. De wet spreekt zich niet uit over waar aanvullend onderzoek, naast het identificeren en verifiëren van de identititeit van de uiteindelijk belanghebbende, uit zou moeten bestaan. Kern is: weet met wie je zaken doet.

5 Nederlander). De wet geeft invulling aan het begrip PEP. Wanneer een cliënt een PEP is, moet er aanvullend onderzoek plaatsvinden. Echter: een PEP is een natuurlijk persoon. BNG zal dus nooit een PEP als cliënt hebben. In theorie is het mogelijk dat een PEP (een buitenlander) een UBO is. In het geval van buitenlandse potentiële cliënten zal, zoals hierboven aangegeven, CIV altijd een aanvullende integriteitstoets uitvoeren. Indien relevant, waarbij een risicogebaseerde benadering gehanteerd wordt, gaat de indiener van een aanvraag ook na of de cliënt, de bestuurders, de vertegenwoordigers en eventuele andere betrokkenen voorkomen op de Europese Freeze-list 3. Indien dit het geval is, wordt de Compliance Officer ingelicht. De beoogde cliënt wordt dan uiteraard niet geaccepteerd. 3 van 16 Ook bij het onderzoeken van eventuele negatieve feiten omtrent (het management van) de cliënt c.q. het project geldt een risicogebaseerde benadering waarbij in het geval van private rechtspersonen het raadplegen van een persdatabank verplicht is. Vertegenwoordigers van drie organisatieonderdelen, die tezamen de CAC vormen, beoordelen de aanvraag op de volgende aspecten: de directeur Public Finance: past de cliënt binnen het commerciële beleid? de directeur Juridische Zaken: is de cliënt toegestaan onder artikel 2 van de statuten van de bank? een medewerker van de afdeling Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken (CIV): brengt het aangaan van een zakelijke relatie met deze cliënt een integriteitsrisico met zich mee? Het oordeel van de CAC heeft een geldigheidsduur van één jaar. Indien eerst na deze termijn een zakelijke relatie met een cliënt wordt aangegaan, dient opnieuw een voorstel voor cliëntacceptatie bij het CAC-secretariaat te worden ingediend. Indien de CAC twijfelt over de acceptatie van een cliënt of niet unaniem is in haar oordeel met betrekking tot de acceptatie van een cliënt dan kan de aanvrager het voorstel ter besluitvorming voorleggen aan de Raad van Bestuur. De indiener van de aanvraag dient hiertoe via het CAC-secretariaat bij de Raad van Bestuur een voorstel in met daarbij alle beschikbare relevante informatie. Het CAC-secretariaat houdt een totaaloverzicht bij van ingediende aanvragen voor cliëntacceptatie. 2.2 Identificatie en verificatie De wettelijke definitie van identificeren en verifiëren is: identificeren: opgave van de identiteit laten doen; verifiëren van de identiteit: vaststellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. 3 Op de Freezelist staan personen, groepen en entiteiten vermeld waartegen de Europese Commissie financiële sancties heeft getroffen.

6 Cliënt Bij cliënten wordt een onderscheid gemaakt naar Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen, Nederlandse privaatrechtelijke rechtspersonen of vennootschappen en buitenlandse rechtspersonen (publiekrechtelijk en privaatrechtelijk): Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen zijn te onderscheiden in bij wet ingestelde publiekrechtelijke rechtspersonen en overige publiekrechtelijke rechtspersonen. Nederlandse bij wet of Koninklijk Besluit ingestelde publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeente, provincie, waterschap, politieregio, GHOR, havenschap, zelfstandige bestuursorganen) hoeven niet geïdentificeerd te worden. Overige Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen worden geïdentificeerd aan de hand van een daartoe geëigend document, bijvoorbeeld een gedateerde en ondertekende oprichtingsakte of instellingsbesluit. Dit betreft: gemeenschappelijke regeling, zijnde een openbaar lichaam (een GR die een samenwerkingsverband is, is geen publiekrechtelijke rechtspersoon en wordt sowieso geïdentificeerd); academisch ziekenhuis; universiteiten die een publiekrechtelijke rechtspersoon zijn 4 ; openbare scholen. 4 van 16 Nederlandse privaatrechtelijke rechtspersonen of vennootschappen worden geïdentificeerd door middel van: een uittreksel uit het handelsregister 5, of, een akte of verklaring, opgemaakt onderscheidenlijk afgegeven door een in Nederland gevestigde notaris of door een notaris of een andere, met een notaris vergelijkbare, onafhankelijke beoefenaar van een juridisch beroep uit een andere lidstaat. Indien een cliënt een VOF of een CV is, worden ook de direct daaraan deelnemende vennoten geïdentificeerd conform de hiervoor geldende vereisten. Buitenlandse publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon worden geïdentificeerd door middel van betrouwbare en in het internationale verkeer gebruikelijke documenten, gegevens of inlichtingen of op basis van documenten, gegevens of inlichtingen die bij wet als geldig middel voor identificatie zijn erkend in de staat van herkomst van de cliënt. Bij voorkeur vindt identificatie plaats met behulp van een document vergelijkbaar met een uittreksel uit het handelsregister of door middel van een verklaring afgegeven door iemand vergelijkbaar met een notaris. Vertegenwoordiger De Wft noch de Wwft bevatten de verplichting om de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van een cliënt te identificeren. Artikel 3:71 van het Burgerlijk Wetboek bevat wel bepalingen ten aanzien van het bewijs van volmacht van de 4 In het verleden veelal Rijksuniversiteit genaamd. 5 Hiervoor kan het online register van de Kamer van Koophandel gebruikt worden. Het hoeft niet een gewaarmerkt uitreksel te zijn.

7 vertegenwoordiger van een cliënt. Daarnaast wenst BNG in het kader van het ken uw cliënt-principe en ter beheersing van het juridische risico die vertegenwoordigers van cliënten te identificeren die namens de cliënt transacties of overeenkomsten afsluiten met de bank of anderszins de cliënt feitelijk vertegenwoordigen in juridische zin in de zakelijke relatie met de bank, alsook vertegenwoordigers van cliënten die onder bijzonder beheer staan. De identificatie en verificatie van een natuurlijk persoon kan plaatsvinden aan de hand van de volgende documenten: a. een geldig paspoort; b. een geldige Nederlandse identiteitskaart; c. een geldige identiteitskaart die is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat en is voorzien van de pasfoto, de naam en het adres van de houder; d. een geldig Nederlands rijbewijs; e. een geldig rijbewijs dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat en is voorzien van de pasfoto, de naam en het adres van de houder; f. reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen; g. vreemdelingendocumenten, afgegeven op grond van de Vreemdelingenwet van 16 Indien relevant worden vertegenwoordigers en contactpersonen getoetst op het voorkomen op de Freeze-list 6 en wordt een persdatabank geraadpleegd om eventuele negatieve nieuwsfeiten omtrent deze personen te achterhalen. De procedure die betrekking heeft op de identificatie van (vertegenwoordigers van) cliënten gaat vanuit praktisch oogpunt ook in op de bevoegdheden van vertegenwoordigers en contactpersonen. Uitbesteding van / afgeleide identificatie Bij afgeleide identificatie mag worden vertrouwd op identificatie die overeenkomstig wettelijke voorschriften door een andere instelling is verricht. Identificatie en verificatie van cliënten hoeft niet plaats te vinden als deze reeds zijn uitgevoerd door banken en andere financiële ondernemingen met een zetel in een EU-lidstaat of een land met vergelijkbaar financieel toezicht. In het kader van ken uw cliënt en de dossiervorming vraagt BNG de betreffende documenten op. 2.3 Monitoring Niet alleen nieuwe relaties moeten op integriteit worden beoordeeld (zie paragraaf 2.1), ook bestaande relaties moeten op integriteit worden bekeken. Periodiek of incidenteel, dit is afhankelijk van de met de cliënt samenhangende integriteitsrisico s. CDD-review BNG geeft invulling aan de eis voor cliëntmonitoring door middel van uitvoering van de CDD-review. Het volgende is daarbij van belang: De klanten(sectoren) van de bank zijn ingedeeld in integriteitsrisicocategorieën: 6 Zie

8 laag, normaal, verhoogd en onacceptabel. De frequentie van de uitvoering van de CDD-review hangt af van de risicocategorie. Vanwege de relatief beperkte integriteitsrisico s zijn de klantensectoren van de bank in beginsel ingedeeld in de categorie laag of normaal. De risicocategorieën verhoogd en onacceptabel bevatten in beginsel specifiek aangeduide cliënten. Indien relevant kan een cliënt worden ingedeeld in een andere categorie dan de standaardcategorie voor de betreffende klantensector. Zie de tabel verderop in deze paragraaf voor de indeling in integriteitsrisicocategorieën en de bijbehorende frequentie van de CDD-review. 6 van 16 De CDD-review wordt uitgevoerd door de Midoffice-medewerker in afstemming met de accountmanager. De uit te voeren check lijkt op de toets die wordt uitgevoerd in de CACprocedure: om wie gaat het (naam, keten van eigenaren, activiteiten), is een geldig uittreksel KvK aanwezig evenals actuele statuten en geldige identiteitsbewijzen, is de cliënt nog steeds voor BNG statutair toelaatbaar, welke producten heeft de cliënt afgenomen of wil de cliënt afnemen en een analyse van het integriteitsrisico. Afgesloten wordt met een oordeel over het handhaven of wijzigen van de integriteitsrisicocategorie. Verder worden eventuele aandachtsof actiepunten genoteerd. In het geval van een materiële wijziging van die factoren op grond waarvan de cliënt destijds is toegelaten moet aan JZ advies gevraagd worden over de vraag of de cliënt nog steeds onder de statuten van BNG als cliënt acceptabel is. Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan een wijziging in de statuten van de cliënt, in een garantstelling door een overheid of in een samenwerkingsovereenkomst met een overheid. Bij een negatief advies wordt, naar analogie van de CAC-procedure, de Raad van Bestuur om een uitspraak gevraagd. Indien de uitkomst van een individuele CDD-review daartoe aanleiding geeft in ieder geval bij een bestaande of nieuwe plaatsing in de integriteitsrisicocategorieën verhoogd en onacceptabel moeten de directeuren Public Finance en Processing en de Compliance Officer hierover worden geïnformeerd. De directeur Public Finance en de directeur Processing zijn gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de CDD-review. Deze directeuren beslissen in gezamenlijkheid over de indeling van klanten(sectoren) in een integriteitsrisicocategorie en de frequentie van de CDD-review. Het advies van de compliance officer wordt bij deze besluitvorming in beschouwing genomen. Voor de solvabiliteitsplichtige kredietverlening wordt de CDD-review uitgevoerd voorafgaand aan de kredietrevisie. In kredietvoorstellen of kredietrevisievoorstellen wordt de uitkomst van de meest recente CDD-review vermeld evenals eventuele vermeldenswaardige bijzonderheden met betrekking tot integriteitsrisico s.

9 7 van 16 Incidentele CDD-review n.a.v.: afname nieuw product met hoger integriteitrisico signalen Normaal Klantengroepen die niet in de categorie laag zitten: Corporaties Energiebedrijven Milieubedrijven Projectvennootschappen Verenigingen / stichtingen met overheidsgarantie (PS) Overig Periodieke CDD-review. Voor cliënten met S-plichtige producten: voorafgaand aan kredietrevisie. Periodiciteit: ten minste één keer in de twee jaar echter voor S-plichtige posten aanhaken bij jaarlijkse kredietrevisie. Incidentele CDD-review n.a.v.: afname nieuw product met hoger integriteitrisico signalen Verhoogd Cliënten met controversiële activiteiten Bijzonder beheer kredieten Periodieke CDD-review Voor bijzonder beheer kredieten: aansluiten bij procedure bijzonder beheer Periodiciteit: ten minste één keer per jaar. Indeling in risicogroepen en frequenties Risicocategorie Cliënten CDD-review Laag Publiekrechtelijke rechtspersonen Zorginstellingen Onderwijsinstellingen Waterbedrijven Publiekrechtelijke rechtspersonen: geen periodieke CDD-review. Zorg/onderwijs/water: periodieke CDD-review, ten minste één keer in de vier jaar Onacceptabel Cliënten waarvan de bank afscheid Idem als verhoogd doch ten minste twee keer wil nemen vanwege te veel risico s. per jaar een CDD-review. Managementinformatie In meer algemene zin is er inzicht nodig in de mate waarin de cliënten van BNG leiden tot integriteitsrisico s en de mate waarin BNG compliant is aan de relevante wet- en regelgeving. Voor dit inzicht is in ieder geval periodiek informatie nodig over de indeling van het totale cliëntenbestand in integriteitsrisicocategorieën en de eventuele achterstand in op te stellen CDD-reviews. Het opstellen van de rapportages is een taak van de Midoffice. Het hoofd Midoffice voorziet de directeur Public Finance, de directeur Processing, de Compliance Officer en het hoofd Marketing & Communicatie halfjaarlijks van een rapportage op portefeuilleniveau. Naast aanvullende relevante informatie bevat deze rapportage in ieder geval een overzicht van:

10 het (percentuele) aantal cliënten in de risicocategorieën laag, normaal, verhoogd en onacceptabel ; de namen van de cliënten in de risicocategorie verhoogd en onacceptabel of die anderszins een risico kunnen inhouden voor de reputatie van BNG; per risicocategorie het (percentuele) aantal CDD-reviews dat (niet) tijdig heeft plaatsgevonden. 2.4 Back-to-back leningen 8 van 16 Een back-to-back lening is een lening waarbij de kredietverstrekker een zekerheid ontvangt, direct of indirect, uit de eigen liquide middelen van de kredietnemer. Veelal gaat het hierbij om een deposito, garantstelling of in depot ontvangen financiële waarden. Aan back-to-back leningen worden in de Wft aanvullende eisen gesteld daar deze leningen een groter risico kunnen inhouden met betrekking tot witwassen of (fiscale) fraude. Deze risico s zijn bij de cliënten en producten van BNG relatief laag. Bij het verstrekken van back-to-back leningen zijn er de volgende aandachtspunten: In het algemeen wordt bij een cliëntenonderzoek in het kader van CDD nagegaan welke producten worden verstrekt en, indien het om een krediet gaat, wat het financieringsdoel hiervan is. Bij een back-to-back lening geldt hierbij de aanvullende onderzoeksplicht om te beoordelen of met de kredietverstrekking niet wordt meegewerkt aan een ontoelaatbare constructie vanuit, bijvoorbeeld, het oogpunt van witwassen of (fiscale) fraude. Kredieten met niet legitieme doelstellingen of constructies of kredieten die anderszins de reputatie van BNG ontoelaatbaar kunnen schaden, worden niet door BNG verstrekt. In de leningovereenkomst wordt met betrekking tot de zekerheden op grond waarvan de lening zich kenmerkt als een back-to-back lening het volgende vastgelegd: de identiteit van de verstrekker van de zekerheden; het bedrag dat de zekerheden vertegenwoordigen; een specifieke omschrijving van de zekerheden. De juridische documentatie met betrekking tot de lening en de zekerheden dient onderling naar elkaar te verwijzen. In een aanvraag voor cliëntacceptatie, een CDD-review of een krediet(revisie)voorstel wordt het back-to-back karakter aangegeven en wordt toegelicht waaruit de achterliggende zekerheid bestaat en wie de verstrekker is. Een back-to-back lening wordt als zodanig vastgelegd in de relevante systemen van de bank.

11 3 Transactiemonitoring 7 Bij transactiemonitoring worden transacties nagegaan op ongebruikelijke transacties. Tot de conversie naar een betalingsplatform dat geautomatiseerde monitoring mogelijk maakt, zal de transactiemonitoring handmatig plaatsvinden. Het beleid ten aanzien van transactiemonitoring is risk-based. Het doel van transactiemonitoring is het verlagen van het risico van misbruik van de bank in verband met witwassen, terrorismefinanciering en fraude. Het risico van witwassen, terrorismefinanciering en fraude wordt bij de cliënten van BNG als laag aangemerkt. 9 van 16 De CDD transactiemonitoring binnen BNG valt uiteen in: uitvoering Wwft en Wft uitvoering Sanctieregelgeving 3.1 Uitvoering Wwft en Wft Op grond van de Wwft en de Wft heeft BNG de verplichting om door relaties verrichtte transacties te onderzoeken op ongebruikelijkheden en afwijkende patronen ten opzichte van het cliëntprofiel. BNG heeft een wettelijke meldplicht voor ongebruikelijke transacties. Aan het Financial Intelligence Unit van het Korps Landelijke Politiediensten moeten worden gemeld: transacties met (rechts)personen in landen of gebieden die zijn aangewezen als onaanvaardbaar risico voor witwassen of terrorismefinanciering; transacties die in verband met witwassen aan politie of justitie zijn gemeld; contante transacties vanaf EUR waarbij omwisseling plaatsvindt in een andere valuta of grotere coupures (objectief criterium); transacties die verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme. Daar BNG geen kas of balie voor chartale dienstverlening aan cliënten heeft, valt BNG slechts onder de subjectieve criteria van de wet. BNG geeft cliënten wel de mogelijkheid om chartaal geld via Brinks op te nemen of te storten maar hierbij is geen sprake van omwisseling in een andere valuta of grotere coupures zoals is vereist in het objectief criterium. De subjectieve beoordeling op grond van bovenstaande criteria wordt periodiek uitgevoerd door het hoofd Midoffice. Van de beoordeling wordt een vastlegging gemaakt. De handmatige monitoring gaat in plaats van de indeling van cliënten in risicogroepen uit van de verschillende productgroepen van BNG: binnenlands- en buitenlands giraal verkeer en het chartale verkeer: 7 Aan DNB is toegezegd dat alle transacties tussen onze relaties intern en extern zullen worden gefilterd alsmede dat een aantal bedraggrenzen per transactiesoort zullen worden vastgesteld. Intern: van klant naar klant (van naar 2850-rekening), extern: van klant naar BNG of andere insteling.

12 Voor het binnenlands betalingsverkeer wordt twee keer per kwartaal een selectie gemaakt van alle bedragen boven EUR onder vermelding van de opdrachtgever, de begunstigde en de betalingsreden. De geselecteerde bedragen worden beoordeeld op ongebruikelijkheden. Voor het buitenlands betalingsverkeer worden eveneens twee keer per kwartaal alle betalingen boven EUR uit Step 2 en Target op ongebruikelijkheden bekeken. 10 van 16 Het chartale verkeer (stortingen) wordt via monitoring van voortschrijdende maandgemiddelden (toe- of afname van de contante geldstromen per deelnemer) van dat product gevolgd. Daarbij wordt rekening gehouden met de grootte van de relatie, bekende feestelijkheden die een extra toename verklaren etc. Deze exercitie vindt één keer per kwartaal plaats. Indien sprake is van een ongebruikelijke transactie informeert het hoofd Midoffice de Compliance Officer. De Compliance Officer verzorgt in voorkomende gevallen de melding aan het Financial Intelligence Unit. Afgeschermde rekeningen waarvan de identiteit van de rekeninghouder niet bekend is, zijn bij BNG niet toegestaan. BNG houdt geen transitrekeningen 8 aan en doet geen zaken met shell banken Uitvoering Sanctieregelgeving Op basis van de Sanctiemaatregelen van de Verenigde Naties en de Europese Unie (directe werking in het Nederlandse rechtsstelsel) dienen financiële ondernemingen hun administraties te controleren op namen van personen en organisaties die op de Europese sanctielijst (Freeze-list 10 ) staat vermeld. De sanctiemaatregel houdt een gebod in tot het bevriezen van de tegoeden. Een tweede sanctiemaatregel betreft een verbod of restrictie op het verlenen van financiële diensten. Deze maatregel is gericht tegen bepaalde landen en gebieden. In Nederland biedt de Sanctiewet 1977 de grondslag voor de totstandkoming van nationale regels ter uitvoering van de internationale sanctiemaatregelen. Uitvoering sanctieregelgeving binnen BNG: Wijzigingen Freeze-list Maandelijks controleert CIV de wijzigingen van de Freeze-list handmatig aan het klantinformatiesysteem van BNG. Bij overeenkomsten tussen de Freeze-list en 8 Een transitrekening is een door de bank aangehouden bankrekening in een staat die geen lid is van de Europese Unie en die door een cliënt van de bank, die niet in die staat is gevestigd, gedebiteerd of gecrediteerd kan worden zonder tussenkomst van de bank. 9 Een shellbank is een bank die is opgericht in een staat waarin zij geen fysieke aanwezigheid heeft en die geen onderdeel is van een groep die onder financieel toezicht staat in de zin van de Wft of een hiermee vergelijkbare wet. 10 Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions ;

13 het klantinformatiesysteem wordt de Compliance Officer ingelicht. Acceptatie van cliënten De acceptatie van cliënten wordt in paragraaf 2.1 toegelicht. Eén van de onderdelen van de procedure is de risicogebaseerde toetsing van de nieuwe cliënt aan de Freeze-list. Identificatie vertegenwoordigers en contactpersonen Zie hierover paragraaf 2.2. Eén van de onderdelen van de acceptatie van een cliënt en de identificatie van zijn vertegenwoordigers en contactpersonen is het risicogebaseerde controleren van de persoon aan de Freeze-list. 11 van 16 Sancties tegen landen Aan de hand van berichtgeving van DNB gaat CIV in de administratie van BNG na of de bank transacties verricht met partijen in het betreffende land.

14 4 Financiële tegenpartijen Het CDD-beleid ten aanzien van financiële tegenpartijen wordt bezien vanuit de invalshoeken van funding en treasury. Op basis van een risicoclassificatie van financiële tegenpartijen kan dit onderzoek bestaan uit procedures voor acceptatie, identificatie en/of monitoring. In voorkomende gevallen moet een Tegenpartij acceptatieprocedure worden doorlopen. 4.1 Funding 12 van 16 Bij het verkrijgen van funding kunnen financiële ondernemingen BNG hierbij ondersteuning leveren of optreden als tegenpartij. Financiële ondernemingen treden in verschillende hoedanigheden op bij de emissie-activiteiten van de bank (arrangeur, (lead)manager, agent, tegenpartij bij swaps etc.). Daar het hier om gerenommeerde financiële ondernemingen gaat die niet in overige landen zijn gevestigd (zie hieronder), worden deze ondernemingen in het kader van CDD verder buiten beschouwing gelaten. Een financiële onderneming die langlopende deposito s plaatst bij de bank of stukken neemt uit een onderhandse emissie van BNG-papier (tenzij deze stukken weer worden doorverkocht) treedt op als tegenpartij. Voor deze ondernemingen geldt onderstaand beleid. Acceptatie en identificatie Financiële ondernemingen die statutair zijn gevestigd in Nederland of een andere EU-staat: Er is geen vereiste voor een tegenpartij-onderzoek. Financiële ondernemingen die statutair zijn gevestigd buiten de EU: Europa niet zijnde EU, VS, Canada, Australië, Japan Er is geen vereiste voor een acceptatieprocedure en identificatie. Overige landen Financiële ondernemingen uit overige landen worden in de praktijk niet ingeschakeld voor fundingactiviteiten. In eventuele voorkomende gevallen dient het tegenpartij-onderzoek uitgevoerd te worden zoals opgenomen in paragraaf Monitoring In geval van signalen van eventuele integriteitsrisico s deze kunnen door zowel medewerkers van de afdeling CIV als van het directoraat Treasury/Capital Markets worden opgevangen - wordt het tegenpartij-onderzoek zoals opgenomen in paragraaf uitgevoerd. Indien passend wordt de relatie beëindigd. 4.2 Treasury Vanuit de treasuryactiviteiten heeft BNG te maken met financiële ondernemingen, centrale banken, tussenpersonen, institutionele beleggers en (beursgenoteerde) vennootschappen als financiële tegenpartij.

15 Onder verwijzing naar de statuten van BNG mogen U/G activiteiten alleen worden verricht met organisaties die (statutair) gevestigd zijn in de EU Financiële ondernemingen en centrale banken Financiële ondernemingen kunnen optreden als tegenpartij of als broker. Centrale banken kunnen als tegenpartij transacties met BNG afsluiten. Financiële ondernemingen c.q. centrale banken treden in verschillende hoedanigheid op als financiële tegenpartij: bij het plaatsen van een deposito; als tegenpartij bij een Swap-transactie; als (tegen)partij bij een structured deal; als correspondentbank; als tegenpartij bij het aan- en verkopen van openbaar verhandelbaar papier. Op de geldmarkt doet BNG zaken met partijen die transacties aanbieden via brokers ofwel tussenpersonen. BNG doet zaken via een beperkt aantal brokers van 16 Acceptatie en identificatie Financiële ondernemingen en centrale banken die statutair zijn gevestigd in Nederland of een andere EU-lidstaat: Er is geen vereiste voor een acceptatieprocedure en identificatie. Financiële ondernemingen en centrale banken die statutair zijn gevestigd buiten de EU: Europa niet zijnde EU, VS, Canada, Australië, Japan: Er is geen vereiste voor een tegenpartij-onderzoek en identificatie. Overige landen: Ingeval van transacties met financiële ondernemingen en centrale banken in overige landen wordt onderstaand tegenpartij-acceptatieprocedure doorlopen. Tegenpartij acceptatieprocedure De betrokken medewerker Treasury/Portefeuillebeheer voert het volgende tegenpartij-onderzoek uit: vaststellen van de identiteit van de organisatie door middel van een gewaarmerkt uittreksel uit het daartoe geëigende (buitenlandse) handelsregister, dan wel met een verklaring van een onafhankelijke, daartoe bevoegde instantie of persoon; nagaan of het land van herkomst en/of de organisatie op een blokkeringslijst staat die op BNG van toepassing is; nagaan wat de activiteiten van de organisatie zijn (en van de eventuele groep waarvan de organisatie onderdeel van is); nagaan wie de (uiteindelijke) eigenaar is van de organisatie; een oordeel vormen van integriteitsmaatregelen zoals de antiwitwasmaatregelen en CDD-maatregelen van de organisatie op grond van openbare informatie dan 11 Brokers vallen onder het Wft-begrip beleggingsonderneming dat onderdeel is van het Wft-begrip financiële onderneming.

16 wel op basis van een toegezonden informatie (dit is risicogebaseerd, te bepalen door de betrokken medewerker Treasury / Portefeuilebeheer); een oordeel vormen over de kwaliteit van het financieel toezicht op de organisatie; een oordeel vormen of een transactie met deze organisatie de reputatie van BNG zou kunnen schaden. Indien het land van herkomst en/of de organisatie op een voor BNG van toepassing zijnde blokkeringslijst staat, wordt geen transactie met de organisatie aangegaan. 14 van 16 De besluitvorming vindt plaats door de directeur Treasury (of diens plaatsvervanger). Desgewenst levert de afdeling CIV ondersteuning bij de uitvoering van het tegenpartij-onderzoek, uitmondend in een advies. De uitkomst van deze Tegenpartij acceptatieprocedure wordt vastgelegd in het dossier. Monitoring In geval van signalen van eventuele integriteisrisico s deze kunnen door zowel medewerkers van de afdeling CIV als van het directoraat Treasury/Capital Markets worden opgevangen - wordt het tegenpartij-onderzoek zoals in deze paragraaf is opgenomen opnieuw uitgevoerd. Indien passend wordt de relatie beëindigd (Beursgenoteerde) vennootschappen of stichtingen Acceptatie en identificatie Het kan voorkomen dat (beursgenoteerde) vennootschappen of stichtingen (niet zijnde financiële ondernemingen en niet zijnde cliënten) bij BNG deposito s plaatsen. In dergelijke gevallen wordt de tegenpartij-acceptatieprocedure doorlopen zoals opgenomen in paragraaf Beursgenoteerde ondernemingen die vallen onder de Europese (of vergelijkbare) toezichtswetgeving hoeven niet te worden geïdentificeerd. Het tegenpartijonderzoek kan achteraf worden uitgevoerd indien: het gaat om een deposito met een looptijd van maximaal 6 maanden, en, de betaling plaatsvindt vanaf een rekening aangehouden bij een Nederlandse kredietinstelling of een kredietinstelling uit een andere lidstaat van de Europese Unie of een andere staat met een vergelijkbare CDD/antiwitwaswetgeving, tenzij er bij de betreffende medewerkers van Treasury/Geldmarkt een gevoel aanwezig is dat de activiteiten van de betreffende vennootschap en/of de herkomst van het geld onoorbaar zijn en/of anderszins sprake kan zijn van een reputatierisico voor BNG. In dat geval wordt er wel vooraf een tegenpartijonderzoek uitgevoerd. Van de vennootschap wordt een uittreksel KvK opgevraagd ter identificatie dan wel wordt op een andere betrouwbare en verantwoorde wijze bevestiging verkregen over de identiteit (dit kan achteraf). De beslissing om van de betreffende vennootschap een deposito op te nemen, kan worden genomen door de directeur Treasury of diens plaatsvervanger.

17 Monitoring In geval van signalen van eventuele integriteitsrisico s deze kunnen door zowel medewerkers van de afdeling CIV als van het directoraat Treasury/Capital Markets worden opgevangen - wordt het tegenpartij-onderzoek zoals opgenomen in paragraaf opnieuw uitgevoerd. Indien passend wordt de relatie beëindigd. 15 van 16

18 5 Overige zaken 5.1 Awareness en opleiding Een belangrijk punt in de gehele CDD-regelgeving is de awareness/alertheid van medewerkers op ongebruikelijke transacties en schendingen van de integriteit die de reputatie van de financiële instelling c.q. het financiële stelsel in gevaar zouden kunnen brengen. Artikel 35 van de Wwft bepaalt in dit verband het volgende: Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen. Aan deze bepaling en aan het vergroten van awareness in het algemeen wordt invulling gegeven door: medewerkers te informeren over verplichtingen die voortvloeien uit relevante wet- en regelgeving; medewerkers te informeren over (aanpassingen in) BNG-beleid en procedures; het fungeren van CIV als aanspreekpunt voor vragen; naar aanleiding van signalering van bepaalde zaken hiervoor aandacht van betrokkenen te vragen. 16 van Toets op naleving beleid De IAD voert jaarlijks een onderzoek uit naar de naleving van wet- en regelgeving. De reikwijdte van het onderzoek wordt in overleg met de Compliance Officer bepaalt. Indien nodig worden naar aanleiding van bevindingen maatregelen getroffen om de naleving van wet- en regelgeving (nog) beter te borgen. 5.3 Dossiervorming Documenten met behulp waarvan uitvoering wordt gegeven aan dit CDD-beleid (zoals identificatiedocumenten, documenten omtrent de besluitvorming tot toelating als cliënt of tegenpartij en stukken met betrekking tot cliënt- en transactiemonitoring) worden bewaard tot zeven jaar na beëindiging van het contract.

19 Rapport CDD-beleid Koninginnegracht AA Den Haag T N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

20 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Cliënten Acceptatie Identificatie en verificatie Monitoring Back-to-back leningen 8 3 Transactiemonitoring Uitvoering Wwft en Wft Uitvoering Sanctieregelgeving 10 4 Financiële tegenpartijen Funding Treasury 12 5 Overige zaken Awareness en opleiding Toets op naleving beleid Dossiervorming 16

21 1 Inleiding Dienstverlening aan cliënten kan integriteitsrisico s met zich mee brengen. Hierbij kan gedacht worden aan het risico op witwassen, fraude, corruptie of terrorismefinanciering en, meer in het algemeen, aan het reputatierisico. Op grond van wetgeving is BNG verplicht om deze risico s te beheersen. 1 Het doel van deze wetgeving is enerzijds het beschermen van de integriteit van de bank en het financiële stelsel en anderzijds het tegengaan en aanpakken van criminaliteit. In dit CDD-beleid wordt aangegeven hoe BNG voldoet aan haar wettelijke verplichtingen voor customer due diligence activiteiten. 1 van 16 Bij CDD komt het erop neer dat je de cliënt goed moet kennen ( ken uw cliënt ): wie is de cliënt, welke activiteiten heeft deze, wie zijn eigenaren, kan de cliënt of zijn eigenaren een reputatierisico vormen voor BNG, etc. CDD is risk-based, dat wil zeggen dat indien meer integriteitsrisico s aanwezig kunnen zijn een uitgebreider cliëntenonderzoek nodig is. BNG Gebiedsontwikkeling en BNG Vermogensbeheer kennen eigen CDD-beleid. 1 De Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

22 2 Cliënten BNG geeft invulling aan het cliëntenonderzoek door het uitvoeren van activiteiten op het gebied van cliëntacceptatie, -identificatie en monitoring. Aan back-to-back leningen worden daarbij specifieke eisen gesteld. 2.1 Acceptatie Alvorens een zakelijke relatie wordt aangegaan met een cliënt, dient de procedure inzake cliëntacceptatie te worden doorlopen. Aan de hand van een template CACaandachtspuntenformulier gaat de indiener van een aanvraag in op de volgende aspecten: 2 van Klant naam en rechtsvorm eventuele keten van eigenaren doelstelling en activiteiten 2. Identificatie heeft identificatie al plaatsgevonden? 3. Statuten BNG is de klant toelaatbaar op grond van de statuten van BNG? 4. Producten welke producten worden afgenomen en waarvoor is het eventuele krediet bestemd? 5. Integriteitsrisico s risico op witwassen, fraude, terrorismefinanciering risico op gebruik van voorwetenschap potentiële belangenconflicten freezelist negatieve feiten omtrent (het management van) de klant of een eventuele groep waartoe de klant behoort het risico op reputatieschade voor BNG Bij het beoordelen van een potentiële cliënt wordt de eventuele keten van eigenaren van de prospect in kaart gebracht. In risicovolle gevallen moet aanvullend cliëntenonderzoek plaatsvinden en moet ten minste de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende ( ultimate beneficial owner of UBO) worden vastgesteld en geverifieerd 2. Een uiteindelijk belanghebbende is een natuurlijke persoon die een belang houdt van 25% of meer van het kapitaalbelang of die 25% of meer van de stemrechten in de aandeelhoudersvergadering kan uitoefenen van een vennootschap (...). Voor BNG zal slechts in een (zeer) gering aantal gevallen sprake zijn van een risicovol geval. Op grond van de Wwft moet de bank over een op risico gebaseerd beleid beschikken om te bepalen of een cliënt een PEP is (Politically Exposed Person, niet zijnde een 2 Volgens de Wwft is er sprake van een risicovol geval indien de zakelijke transactie naar haar aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich meebrengt. De wet spreekt zich niet uit over waar aanvullend onderzoek, naast het identificeren en verifiëren van de identititeit van de uiteindelijk belanghebbende, uit zou moeten bestaan. Kern is: weet met wie je zaken doet.

23 Nederlander). De wet geeft invulling aan het begrip PEP. Wanneer een cliënt een PEP is, moet er aanvullend onderzoek plaatsvinden. Echter: een PEP is een natuurlijk persoon. BNG zal dus nooit een PEP als cliënt hebben. In theorie is het mogelijk dat een PEP (een buitenlander) een UBO is. In het geval van buitenlandse potentiële cliënten zal, zoals hierboven aangegeven, CIV altijd een aanvullende integriteitstoets uitvoeren. Indien relevant, waarbij een risicogebaseerde benadering gehanteerd wordt, gaat de indiener van een aanvraag ook na of de cliënt, de bestuurders, de vertegenwoordigers en eventuele andere betrokkenen voorkomen op de Europese Freeze-list 3. Indien dit het geval is, wordt de Compliance Officer ingelicht. De beoogde cliënt wordt dan uiteraard niet geaccepteerd. 3 van 16 Ook bij het onderzoeken van eventuele negatieve feiten omtrent (het management van) de cliënt c.q. het project geldt een risicogebaseerde benadering waarbij in het geval van private rechtspersonen het raadplegen van een persdatabank verplicht is. Vertegenwoordigers van drie organisatieonderdelen, die tezamen de CAC vormen, beoordelen de aanvraag op de volgende aspecten: de directeur Public Finance: past de cliënt binnen het commerciële beleid? de directeur Juridische Zaken: is de cliënt toegestaan onder artikel 2 van de statuten van de bank? een medewerker van de afdeling Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken (CIV): brengt het aangaan van een zakelijke relatie met deze cliënt een integriteitsrisico met zich mee? Het oordeel van de CAC heeft een geldigheidsduur van één jaar. Indien eerst na deze termijn een zakelijke relatie met een cliënt wordt aangegaan, dient opnieuw een voorstel voor cliëntacceptatie bij het CAC-secretariaat te worden ingediend. Indien de CAC twijfelt over de acceptatie van een cliënt of niet unaniem is in haar oordeel met betrekking tot de acceptatie van een cliënt dan kan de aanvrager het voorstel ter besluitvorming voorleggen aan de Raad van Bestuur. De indiener van de aanvraag dient hiertoe via het CAC-secretariaat bij de Raad van Bestuur een voorstel in met daarbij alle beschikbare relevante informatie. Het CAC-secretariaat houdt een totaaloverzicht bij van ingediende aanvragen voor cliëntacceptatie. 2.2 Identificatie en verificatie De wettelijke definitie van identificeren en verifiëren is: identificeren: opgave van de identiteit laten doen; verifiëren van de identiteit: vaststellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. 3 Op de Freezelist staan personen, groepen en entiteiten vermeld waartegen de Europese Commissie financiële sancties heeft getroffen.

24 Cliënt Bij cliënten wordt een onderscheid gemaakt naar Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen, Nederlandse privaatrechtelijke rechtspersonen of vennootschappen en buitenlandse rechtspersonen (publiekrechtelijk en privaatrechtelijk): Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen zijn te onderscheiden in bij wet ingestelde publiekrechtelijke rechtspersonen en overige publiekrechtelijke rechtspersonen. Nederlandse bij wet of Koninklijk Besluit ingestelde publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeente, provincie, waterschap, politieregio, GHOR, havenschap, zelfstandige bestuursorganen) hoeven niet geïdentificeerd te worden. Overige Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen worden geïdentificeerd aan de hand van een daartoe geëigend document, bijvoorbeeld een gedateerde en ondertekende oprichtingsakte of instellingsbesluit. Dit betreft: gemeenschappelijke regeling, zijnde een openbaar lichaam (een GR die een samenwerkingsverband is, is geen publiekrechtelijke rechtspersoon en wordt sowieso geïdentificeerd); academisch ziekenhuis; universiteiten die een publiekrechtelijke rechtspersoon zijn 4 ; openbare scholen. 4 van 16 Nederlandse privaatrechtelijke rechtspersonen of vennootschappen worden geïdentificeerd door middel van: een uittreksel uit het handelsregister 5, of, een akte of verklaring, opgemaakt onderscheidenlijk afgegeven door een in Nederland gevestigde notaris of door een notaris of een andere, met een notaris vergelijkbare, onafhankelijke beoefenaar van een juridisch beroep uit een andere lidstaat. Indien een cliënt een VOF of een CV is, worden ook de direct daaraan deelnemende vennoten geïdentificeerd conform de hiervoor geldende vereisten. Buitenlandse publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon worden geïdentificeerd door middel van betrouwbare en in het internationale verkeer gebruikelijke documenten, gegevens of inlichtingen of op basis van documenten, gegevens of inlichtingen die bij wet als geldig middel voor identificatie zijn erkend in de staat van herkomst van de cliënt. Bij voorkeur vindt identificatie plaats met behulp van een document vergelijkbaar met een uittreksel uit het handelsregister of door middel van een verklaring afgegeven door iemand vergelijkbaar met een notaris. Vertegenwoordiger De Wft noch de Wwft bevatten de verplichting om de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van een cliënt te identificeren. Artikel 3:71 van het Burgerlijk Wetboek bevat wel bepalingen ten aanzien van het bewijs van volmacht van de 4 In het verleden veelal Rijksuniversiteit genaamd. 5 Hiervoor kan het online register van de Kamer van Koophandel gebruikt worden. Het hoeft niet een gewaarmerkt uitreksel te zijn.

25 vertegenwoordiger van een cliënt. Daarnaast wenst BNG in het kader van het ken uw cliënt-principe en ter beheersing van het juridische risico die vertegenwoordigers van cliënten te identificeren die namens de cliënt transacties of overeenkomsten afsluiten met de bank of anderszins de cliënt feitelijk vertegenwoordigen in juridische zin in de zakelijke relatie met de bank, alsook vertegenwoordigers van cliënten die onder bijzonder beheer staan. De identificatie en verificatie van een natuurlijk persoon kan plaatsvinden aan de hand van de volgende documenten: a. een geldig paspoort; b. een geldige Nederlandse identiteitskaart; c. een geldige identiteitskaart die is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat en is voorzien van de pasfoto, de naam en het adres van de houder; d. een geldig Nederlands rijbewijs; e. een geldig rijbewijs dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat en is voorzien van de pasfoto, de naam en het adres van de houder; f. reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen; g. vreemdelingendocumenten, afgegeven op grond van de Vreemdelingenwet van 16 Indien relevant worden vertegenwoordigers en contactpersonen getoetst op het voorkomen op de Freeze-list 6 en wordt een persdatabank geraadpleegd om eventuele negatieve nieuwsfeiten omtrent deze personen te achterhalen. De procedure die betrekking heeft op de identificatie van (vertegenwoordigers van) cliënten gaat vanuit praktisch oogpunt ook in op de bevoegdheden van vertegenwoordigers en contactpersonen. Uitbesteding van / afgeleide identificatie Bij afgeleide identificatie mag worden vertrouwd op identificatie die overeenkomstig wettelijke voorschriften door een andere instelling is verricht. Identificatie en verificatie van cliënten hoeft niet plaats te vinden als deze reeds zijn uitgevoerd door banken en andere financiële ondernemingen met een zetel in een EU-lidstaat of een land met vergelijkbaar financieel toezicht. In het kader van ken uw cliënt en de dossiervorming vraagt BNG de betreffende documenten op. 2.3 Monitoring Niet alleen nieuwe relaties moeten op integriteit worden beoordeeld (zie paragraaf 2.1), ook bestaande relaties moeten op integriteit worden bekeken. Periodiek of incidenteel, dit is afhankelijk van de met de cliënt samenhangende integriteitsrisico s. CDD-review BNG geeft invulling aan de eis voor cliëntmonitoring door middel van uitvoering van de CDD-review. Het volgende is daarbij van belang: De klanten(sectoren) van de bank zijn ingedeeld in integriteitsrisicocategorieën: 6 Zie

26 laag, normaal, verhoogd en onacceptabel. De frequentie van de uitvoering van de CDD-review hangt af van de risicocategorie. Vanwege de relatief beperkte integriteitsrisico s zijn de klantensectoren van de bank in beginsel ingedeeld in de categorie laag of normaal. De risicocategorieën verhoogd en onacceptabel bevatten in beginsel specifiek aangeduide cliënten. Indien relevant kan een cliënt worden ingedeeld in een andere categorie dan de standaardcategorie voor de betreffende klantensector. Zie de tabel verderop in deze paragraaf voor de indeling in integriteitsrisicocategorieën en de bijbehorende frequentie van de CDD-review. 6 van 16 De CDD-review wordt uitgevoerd door de Midoffice-medewerker in afstemming met de accountmanager. De uit te voeren check lijkt op de toets die wordt uitgevoerd in de CACprocedure: om wie gaat het (naam, keten van eigenaren, activiteiten), is een geldig uittreksel KvK aanwezig evenals actuele statuten en geldige identiteitsbewijzen, is de cliënt nog steeds voor BNG statutair toelaatbaar, welke producten heeft de cliënt afgenomen of wil de cliënt afnemen en een analyse van het integriteitsrisico. Afgesloten wordt met een oordeel over het handhaven of wijzigen van de integriteitsrisicocategorie. Verder worden eventuele aandachtsof actiepunten genoteerd. In het geval van een materiële wijziging van die factoren op grond waarvan de cliënt destijds is toegelaten moet aan JZ advies gevraagd worden over de vraag of de cliënt nog steeds onder de statuten van BNG als cliënt acceptabel is. Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan een wijziging in de statuten van de cliënt, in een garantstelling door een overheid of in een samenwerkingsovereenkomst met een overheid. Bij een negatief advies wordt, naar analogie van de CAC-procedure, de Raad van Bestuur om een uitspraak gevraagd. Indien de uitkomst van een individuele CDD-review daartoe aanleiding geeft in ieder geval bij een bestaande of nieuwe plaatsing in de integriteitsrisicocategorieën verhoogd en onacceptabel moeten de directeuren Public Finance en Processing en de Compliance Officer hierover worden geïnformeerd. De directeur Public Finance en de directeur Processing zijn gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de CDD-review. Deze directeuren beslissen in gezamenlijkheid over de indeling van klanten(sectoren) in een integriteitsrisicocategorie en de frequentie van de CDD-review. Het advies van de compliance officer wordt bij deze besluitvorming in beschouwing genomen. Voor de solvabiliteitsplichtige kredietverlening wordt de CDD-review uitgevoerd voorafgaand aan de kredietrevisie. In kredietvoorstellen of kredietrevisievoorstellen wordt de uitkomst van de meest recente CDD-review vermeld evenals eventuele vermeldenswaardige bijzonderheden met betrekking tot integriteitsrisico s.

27 7 van 16 Incidentele CDD-review n.a.v.: afname nieuw product met hoger integriteitrisico signalen Normaal Klantengroepen die niet in de categorie laag zitten: Corporaties Energiebedrijven Milieubedrijven Projectvennootschappen Verenigingen / stichtingen met overheidsgarantie (PS) Overig Periodieke CDD-review. Voor cliënten met S-plichtige producten: voorafgaand aan kredietrevisie. Periodiciteit: ten minste één keer in de twee jaar echter voor S-plichtige posten aanhaken bij jaarlijkse kredietrevisie. Incidentele CDD-review n.a.v.: afname nieuw product met hoger integriteitrisico signalen Verhoogd Cliënten met controversiële activiteiten Bijzonder beheer kredieten Periodieke CDD-review Voor bijzonder beheer kredieten: aansluiten bij procedure bijzonder beheer Periodiciteit: ten minste één keer per jaar. Indeling in risicogroepen en frequenties Risicocategorie Cliënten CDD-review Laag Publiekrechtelijke rechtspersonen Zorginstellingen Onderwijsinstellingen Waterbedrijven Publiekrechtelijke rechtspersonen: geen periodieke CDD-review. Zorg/onderwijs/water: periodieke CDD-review, ten minste één keer in de vier jaar Onacceptabel Cliënten waarvan de bank afscheid Idem als verhoogd doch ten minste twee keer wil nemen vanwege te veel risico s. per jaar een CDD-review. Managementinformatie In meer algemene zin is er inzicht nodig in de mate waarin de cliënten van BNG leiden tot integriteitsrisico s en de mate waarin BNG compliant is aan de relevante wet- en regelgeving. Voor dit inzicht is in ieder geval periodiek informatie nodig over de indeling van het totale cliëntenbestand in integriteitsrisicocategorieën en de eventuele achterstand in op te stellen CDD-reviews. Het opstellen van de rapportages is een taak van de Midoffice. Het hoofd Midoffice voorziet de directeur Public Finance, de directeur Processing, de Compliance Officer en het hoofd Marketing & Communicatie halfjaarlijks van een rapportage op portefeuilleniveau. Naast aanvullende relevante informatie bevat deze rapportage in ieder geval een overzicht van:

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Verkopers van goederen Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme 31 juli 2008 Implementatie derde witwasrichtlijn Per vrijdag 1 augustus 2008 wijzigt de integriteitswetgeving. De Eerste

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Customer Due Diligence Beleid Versie 2.0 Bladnummer 1 van 6 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Customer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel Customer Due Diligence... 4 1.3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

Richtsnoeren voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Richtsnoeren voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Richtsnoeren voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) De Nederlandse Orde van Advocaten heeft betrekking tot de

Nadere informatie

Richtsnoeren voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Richtsnoeren voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Richtsnoeren voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) De Nederlandse Orde van Advocaten heeft betrekking tot de

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren. Versie 2015

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren. Versie 2015 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) Doelstelling WWFT: Het voorkomen van witwassen van opbrengsten uit misdrijven en de financiering van terrorisme ten einde de integriteit

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 19 juli 2007

No.W /III 's-gravenhage, 19 juli 2007 ................................................................................... No.W06.07.0169/III 's-gravenhage, 19 juli 2007 Bij Kabinetsmissive van 21 juni 2007, no.07.001943, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

WWFT Orde van Advocaten Utrecht. 7 september 2015. Mr. dr. B. Snijder-Kuipers

WWFT Orde van Advocaten Utrecht. 7 september 2015. Mr. dr. B. Snijder-Kuipers WWFT Orde van Advocaten Utrecht 7 september 2015 Mr. dr. B. Snijder-Kuipers WWFT-beleid van [naam kantoor] [datum] WWFT-plichtig? Identificeren UBO PEP Soorten cliëntenonderzoek Verscherpt onderzoek bij

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ALGEMEEN 1.1 In de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ('Implementatiewet') worden wijzigingen

Nadere informatie

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA 27316 RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574 Kenmerk: PBUBOA

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Customer Due Diligence Beleid Achmea Investment Management Versie 1.0, 1 januari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Inleiding 2 Initiële 3 Relatieonderzoek 4 Risicoclassificatie 5 Review 4 1.1 Reikwijdte

Nadere informatie

SANCTIEWETPROTOCOL VERENIGING NEDERLANDSE ASSURANTIE BEURS (VNAB)

SANCTIEWETPROTOCOL VERENIGING NEDERLANDSE ASSURANTIE BEURS (VNAB) SANCTIEWETPROTOCOL VERENIGING NEDERLANDSE ASSURANTIE BEURS (VNAB) INHOUD Begrippenlijst... 3 1. Taakverdeling... 4 2. Cliëntenonderzoek, Risico-onderzoek & uitbetalingsonderzoek... 4 2.1. Cliëntenonderzoek...

Nadere informatie

14NOV.2014 BANK. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE

14NOV.2014 BANK. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Retouradres; Postbus 30305, 2500 GH Den Haag Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE m BANK 14NOV.2014 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) De informatie die in deze presentatie verstrekt wordt, heeft een informatief karakter. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland T0ezicht expertisecentra De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland afwijzend heeft gereageerd op zijn verzoek om aan zijn kleinkinderen, die in de Verenigde Staten zijn geboren

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

PROJECT AMSTERDAM. VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon]

PROJECT AMSTERDAM. VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon] PROJECT AMSTERDAM VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon] De ondergetekende: naam : rechtsvorm : publiekrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht statutaire zetel : adres :

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Gatekeepers: What s new?

Gatekeepers: What s new? Gatekeepers: What s new? LWTF informatiesessie voor de vrije beroepsbeoefenaren. mr. Charlene Linders-Bryson, policy advisor, Afdeling Integriteitstoezicht 1 Inhoud presentatie I. AML/CFT risico s II.

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Formulier: Identificatieformulier rechtspersoon, lasthebber(s) en uiteindelijke begunstigde(n) In te vullen en te ondertekenen door de vertegenwoordigers 1. Identificatie van de rechtspersoon (RP) Maatschappelijke

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

AFM Wwft Leidraad h. Toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

AFM Wwft Leidraad h. Toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme AFM Wwft Leidraad h Toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. instelling: 1) bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, niet zijnde een natuurlijke persoon,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Aitton notarissen

Algemene Voorwaarden van Aitton notarissen Algemene Voorwaarden van Aitton notarissen Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

INDICATORENLIJST BEHORENDE BIJ DE Wet ter Voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

INDICATORENLIJST BEHORENDE BIJ DE Wet ter Voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) INDICATORENLIJST BEHORENDE BIJ DE Wet ter Voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) krediet-, effecten- en belegginginstellingen, geldtransactiekantoren 1 augustus 2008 Voor alle indicatoren

Nadere informatie

Bijlage 7 De risk-based approach van de Wwft

Bijlage 7 De risk-based approach van de Wwft Bijlage 7 De risk-based approach van de Wwft Drs. E.Y.C. Ligthart en mr. M.E.M. Suijkerbuijk 1 Inleiding Sinds 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Nadere informatie

Consument houdt bij Aangeslotene onder andere een en/of rekening aan samen met zijn echtgenote.

Consument houdt bij Aangeslotene onder andere een en/of rekening aan samen met zijn echtgenote. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-294 d.d. 11 oktober 2012 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mevrouw mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting De echtgenote van Consument

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 5 september 2002, houdende vaststelling van regelingen inzake de identificatieplicht van dienstverleners (Wet Identificatieplicht Dienstverleners) (S.B. 2002 no. 66). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het vaststellen van indicatoren en het overdragen van

Nadere informatie

6.4 WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING BES (v/h Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening)

6.4 WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING BES (v/h Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening) 6.4 WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING BES (v/h Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening) Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. dienstverlener:

Nadere informatie

Identificatieformulier van uw uiteindelijke begunstigden Formulier voor Belgische vzw s

Identificatieformulier van uw uiteindelijke begunstigden Formulier voor Belgische vzw s Identificatieformulier van uw uiteindelijke begunstigden Formulier voor Belgische vzw s Om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen, bent u wettelijk verplicht om uw uiteindelijke

Nadere informatie

AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h

AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h Toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de

Nadere informatie

doordat de vereniging zelf Wwft-plichtig is; doordat de vereniging te maken heeft met een onderneming die Wwft-plichtig is.

doordat de vereniging zelf Wwft-plichtig is; doordat de vereniging te maken heeft met een onderneming die Wwft-plichtig is. Bestuur Taskforces Team Vacatures Vacatureoverzicht Vacature plaatsen Polderprojecten Word lid Login # Home» Nieuws» Nieuwsbericht De ubo van de vereniging 20-09-2017 Nieuwsbericht Uit de Prinsjesdagstukken

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

IDENTIFICATIEFORMULIER VAN DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN (ALSOOK DE IDENTIFICATIE VAN BUITENLANDSE POLITICALLY EXPOSED PERSONS )

IDENTIFICATIEFORMULIER VAN DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN (ALSOOK DE IDENTIFICATIE VAN BUITENLANDSE POLITICALLY EXPOSED PERSONS ) De wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme bepaalt dat de banken een aantal verplichtingen hebben met betrekking tot het identificeren van hun cliënten. Een van

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor artikel 2 van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt)) De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 237 Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties ter uitvoering van richtlijn nr. 2005/60/EG

Nadere informatie

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Hieronder vindt u een overzicht van enige relevante wetsartikelen (januari 2016). Voor de meest actuele informatie zie www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 15 december 2004 Definities:

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

De nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

De nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme De nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wim Gohres, Compliance Office Per 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET (CONSULTATIEVERSIE)

VOORSTEL VAN WET (CONSULTATIEVERSIE) Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op de economische delicten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 238 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van

Nadere informatie

epaper Hoe voldoet u snel en efficiënt aan de Wwft? In 10 stappen voorbereid op een controle van uw toezichthouder.

epaper Hoe voldoet u snel en efficiënt aan de Wwft? In 10 stappen voorbereid op een controle van uw toezichthouder. epaper Hoe voldoet u snel en efficiënt aan de Wwft? In 10 stappen voorbereid op een controle van uw toezichthouder. Inleiding Onverwachts de toezichthouder op bezoek Van bedrijven wordt steeds meer verwacht

Nadere informatie

Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie

Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie Ingevolge artikel 17 van de Landsverordening Vestigingsverordening Bedrijven (AB 1990 No. GT 55) is deze landsverordening

Nadere informatie

DE LWTF: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR VRIJE BEROEPSBEOEFENAREN. mr. George Croes (Senior Policy Advisor Integrity Supervision Dept.

DE LWTF: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR VRIJE BEROEPSBEOEFENAREN. mr. George Croes (Senior Policy Advisor Integrity Supervision Dept. DE LWTF: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR VRIJE BEROEPSBEOEFENAREN 30 juni 2011 mr. George Croes (Senior Policy Advisor Integrity Supervision Dept.) 30 juni 2011 1 I. Introductie: Achtergrond LWTF II.

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

FRAUDEREN EN WITWASSEN VRAAGT LEF. Het tegengaan hiervan ook.

FRAUDEREN EN WITWASSEN VRAAGT LEF. Het tegengaan hiervan ook. FRAUDEREN EN WITWASSEN VRAAGT LEF. Het tegengaan hiervan ook. Terrorisme is aan de orde van de dag. Helaas erg actueel. Fraude, witwassen van crimineel geld en andere economische delicten vinden al jaren

Nadere informatie

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Toelichting Aanmelding en Vragenlijst pagina 1 Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Inleiding In dit document wordt een toelichting gegeven op de in het Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

RISICOBELEID VOOR HET CLIËNTENONDERZOEK INGEVOLGE DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME (WWFT)

RISICOBELEID VOOR HET CLIËNTENONDERZOEK INGEVOLGE DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME (WWFT) RISICOBELEID VOOR HET CLIËNTENONDERZOEK INGEVOLGE DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME (WWFT) Oktober 2012 RISICOBELEID ACIMON ADVICE VOOR HET CLIËNTENONDERZOEK INGEVOLGE DE

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017 Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1585-40.1703 Datum 1 maart 2017 pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Openen van een internetspaar rekening 3 4 Toegang tot de internetspaar rekening en communicatie

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 -

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 - INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 - Naam inspecteur O. de Leeuw Registratienummer 36870 Soort inspectie NEN 4400-2 Datum inspectierapport Datum inspectie 08-04-2015 Datum inspectie Naam

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Schadeformulier. Schadeformulier Autoflex. 1. Verzekeringnemer. 2. Beschrijving van het motorrijtuig. 3. Bestuurder. 4. Gebruik motorrijtuig

Schadeformulier. Schadeformulier Autoflex. 1. Verzekeringnemer. 2. Beschrijving van het motorrijtuig. 3. Bestuurder. 4. Gebruik motorrijtuig Schadeformulier Autoflex Tussenpersoon: Polisnummer: Schadeformulier Deze ruimte in te vullen door de maatschappij: Schade no.: Betaald bij: Eigen risico: Terugvordering: ja nee Premie betaald tot: S.v.p.

Nadere informatie

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR NIBE-SVV 1. Op welke wijze is te zien of een financieel adviseur professioneel handelt? A. Hij opereert dan onbaatzuchtig en deskundig. B. Hij behaalt

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 31 237 Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties ter uitvoering van richtlijn nr. 2005/60/EG

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering ====================================================================

Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 23 juni 2010 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding

Nadere informatie

TOEZICHT FIDUCIAIR BEDRIJF NEDERLANDSE ANTILLEN Mr K. Frielink. Donderdag 13 december 2001 / 17.00-17.30 uur

TOEZICHT FIDUCIAIR BEDRIJF NEDERLANDSE ANTILLEN Mr K. Frielink. Donderdag 13 december 2001 / 17.00-17.30 uur TOEZICHT FIDUCIAIR BEDRIJF NEDERLANDSE ANTILLEN Mr K. Frielink Donderdag 13 december 2001 / 17.00-17.30 uur Op 1 januari 2002 is het zover: dan treedt in de Nederlandse Antillen de landsverordening toezicht

Nadere informatie

D&B Onboard. Voor uw identificatie-, verificatie- en screeningprocessen met het juiste data inzicht, op wereldwijde schaal

D&B Onboard. Voor uw identificatie-, verificatie- en screeningprocessen met het juiste data inzicht, op wereldwijde schaal D&B Onboard Voor uw identificatie-, verificatie- en screeningprocessen met het juiste data inzicht, op wereldwijde schaal D&B Onboard Toenemende druk op uw Customer Due Diligence (CDD)-beleid Vandaag de

Nadere informatie

Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van vastgoedactiviteiten

Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van vastgoedactiviteiten De Nederlandsche Bank N.V. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van vastgoedactiviteiten Consultatiedocument 0 september 00 Consultatiedocument: Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van vastgoedactiviteiten

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

APF Gedragscode & Compliance Officer

APF Gedragscode & Compliance Officer APF Gedragscode & Compliance Officer Joop Brakenhoff 9 december 2009 Onderwerpen APF gedragscode Algemeen / Doel / Wijzigingen Verbonden personen Insiders Sancties Overige Compliance Officer Functie en

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 13 mei 2015, 2015-0000367950, heeft de minister van Financiën ten behoeve van Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE.

REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE. REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE. Dit reglement is opgesteld teneinde een transparant bestuur en de integriteit te stimuleren en mogelijke belangenverstrengelingen te voorkomen binnen het FSFE. Het

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW

VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW 1. Inleiding Dit verbindingenstatuut is gebaseerd op de op dit moment geldende herziene Woningwet

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

7.2 Openbaarmaking financiële relaties

7.2 Openbaarmaking financiële relaties Definitie sponsoring 6.5.1 Onder sponsoring wordt verstaan het door een vergunninghouder verlenen van financiële dan wel anderszins op geld waardeerbare ondersteuning, met of zonder tegenprestatie, aan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 305 Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in deze incidentenregeling worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Basisopleiding Certified Compliance Officer

Basisopleiding Certified Compliance Officer Basisopleiding Certified Compliance Officer Fase : 1 - Basis Studiebelasting : 80 punten Duur : 5 dagen + voorbereidende activiteiten + examen Kosten : 3.200,= (excl. B.T.W.) Losse s : 745,= (excl. B.T.W.)

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie