AANSTELLING, PLIGTE EN BEVOEGDHEDE VAN DEKANE EN WYSE VAN VERKIESING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANSTELLING, PLIGTE EN BEVOEGDHEDE VAN DEKANE EN WYSE VAN VERKIESING"

Transcriptie

1 REGLEMENT VIR DEKANE AANSTELLING, PLIGTE EN BEVOEGDHEDE VAN DEKANE EN WYSE VAN VERKIESING Benewens die bevoegdhede en pligte van dekane kragtens die algemene en beplaalde fakulteitsregulasies of wat kragtens besluit aan hulle gedelegeer word, is die bepalings met betrekking tot die aanstelling, pligte en bevoegdhede van dekane soos volg: 1. AANSTELLING EN AMPSTERMYN Die ampstermyn van n dekaan is onderhandelbaar en word deur n komitee in behandeling geneem. Die Rektor inisieer hierdie onderhandeling (die Fakulteit Gesondheidswetenskappe uitgesonderd, aangesien die dekaan in hierdie geval permanent aangestel word. Hy moet as geneesheer by die SAGTR geregistreer wees). 2. PROSEDURE: AANSTELLING VAN N DEKAAN Die verkiesing van n dekaan, hetsy in n voltydse of deeltydse hoedanigheid, geskied op n wyse soos volledig uiteengesit in par PLIGTE (KERNTAKE) VAN DIE DEKAAN Die Dekaan verteenwoordig die sentiment en belange van die Fakulteit by die Uitvoerende Bestuur en by die Dagbestuur van die Uitvoerende (UBD). By die UBD geskied dit deur die Dekaansverteenwoordiger op die UBD en/of deur die Viserektor(e) Akademies. Die Dekaan aanvaar verantwoordelikheid vir en doen verantwoording aan die Viserektor(e) Akademies ten opsigte van die volgende take: 3.1 Akademiese milieuskepping Aktiwiteite gerig op die skepping van n akademiese milieu in die Fakulteit in ooreenstemming met die missie van die Universiteit. 3.2 Akademiese beplanning Verkenning van die Fakulteit se bedieningsarea en bepaling van prioriteite onderhewig aan die belange van die universiteit en die van ander Fakulteite. Die integrasie van die belange van die Universiteit met dié van die eie Fakulteit en dié van ander Fakulteite.

2 3.3 Personeelevaluering en ontwikkeling van akademiese personeel Die monitering van die evalueringsproses van fakulteitspersoneel en verwerking van resultate. Evaluering en ontwikkelingsbeplanning van departmentshoofde. Ontwikkeling en bevordering van personeel. 3.4 Leierskap en bestuur Leidinggewing ten opsigte van Fakulteite se onderwys- en navorsingsaktiwiteite en professionele dienslewering aan die gemeenskap Die bevordering van samewerking tussen personeel binne en buite die Fakulteit, asook tussen personeel en studente Sinvolle samestelling, koördinering en integrering van fakulteitsregulasies, kursusse en die toepassing daarvan Finansiële Bestuur Studentesake Die hanteer en bywoning van vergaderings Dissiplinêre aangeleenthede van studente en personeel. 4. PROSEDURE: AANSTELLING VAN N DEKAAN (Goedgekeur deur die Raad op 7 Maart 2003) 1 ADVERTENSIE EN NOMINASIE Name van kandidate word op twee maniere verkry: advertensie en nominasie. 1.1 Die posbeskrywing en -vereistes word deur die Direkteur: Menslike Hulpbronne opgestel in konsultasie met die Fakulteitskomitee, die Viserektor(e), die UBD en die Voorsitter van die Institusionele Forum. 1.2 Die Direkteur: Menslike Hulpbronne plaas n interne advertensie, asook eksterne advertensies in die plaaslike sowel as minstens twee nasionale Sondagkoerante waarin die vakature geadverteer word, met vermelding van n sluitingsdatum, die posvereistes en die aard van die aanstellingsprosedure. n Aansoek moet n volledige asook n verkorte curriculum vitae en n verklaring van voorneme van die kandidaat bevat, asook die name van minstens twee referente.

3 1.3 Die Direkteur: Menslike Hulpbronne rig n omsendskrywe aan die lede van die Fakulteitsraad met n uitnodiging om persone vir die Dekaansamp te nomineer, met vermelding van die sluitingsdatum. Die vereistes vir n geldige nominasie is handtekeninge van minstens twee Fakulteitsraadslede by wyse van n voorsteller en n sekondant, n volledige asook n verkorte curriculum vitae en n verklaring van voorneme van die genomineerde, asook die name van minstens twee referente. Persone van buite die Fakulteit of Universiteit kan ook genomineer word. Die genomineerde moet skriftelik aandui dat hy/sy die nominasie aanvaar. 2 AANWYS VAN DIE KEURINGSKOMITEE EN SAMESTELLING VAN DIE ONDERHOUDSLYS VAN KANDIDATE 2.1 n Spesiale vergadering van die Fakulteitsraad onder voorsitterskap van die Rektor of sy gevolmagtigde word so spoedig moontlik na die sluitingsdatum vir aansoeke gehou om n Keuringskomitee soos volg saam te stel: Die Rektoraat is ampshalwe lede van die Keuringskomitee 4 stemgeregtige lede van die Fakulteitsraad word per mondelinge nominasie en stemming (per geheime stemming of op n wyse bepaal deur die Fakulteitsraad) aangewys. Minstens een van die verkose lede moet n lid van die Fakulteitskomitee wees, en minstens twee van die verkose lede moet uit verskillende aangewese groepe kom. n Kandidaat mag nie lid van die Keuringskomitee wees nie. Met die aanstelling van n Dekaan by die Fakulteit Gesondheidswetenskappe sal toepaslike verteenwoordiging (soos bepaal deur die UBD in konsultasie met die Gesamentlike Advieskomitee) van die Provinsiale Departement Gesondheid tot die Keuringskomitee toegevoeg word. 2.2 Verteenwoordigers van die Institusionele Forum (1) en die vakbonde (een van elk) woon die verrigtinge van die Komitee by as waarnemers, onder meer sodat die Institusionele Forum die Raad oor die billikheid van die proses kan adviseer. 2.3 Een verteenwoordiger elk van die Departemente Menslike Hulpbronne en Diversiteit en Billikheid woon die verrigtinge van die Komitee in n adviserende hoedanigheid by.

4 2.4 Skriftelike verslae deur die referente word deur die Direkteur: Menslike Hulpbronne aangevra. Die Voorsitter van die Komitee mag ook telefonies of andersins met die referente skakel. 2.5 n Vergadering van die Keuringskomitee word deur die Rektor of sy gevolmagtigde belê. Die Komitee kan besluit om addisionele interne of eksterne kundigheid by die Komitee te betrek. Die verkorte en volledige curriculum vitae en verklaring van voorneme van elke kandidaat word aan die Komitee beskikbaar gestel, asook inligting van referente verkry. 2.6 Die Komitee besluit oor sy werkswyse (hantering van kriteria en besluitneming) en oorweeg, by wyse van n papierkeuring, al die kandidate in die lig van die posvereistes en tersaaklike kriteria, en stel n onderhoudslys saam om die kandidate vir onderhoude op te roep. 2.7 n Kworum vir die Komitee is 50% + 1 persoon. 3 OORWEGING DEUR DIE KEURINGSKOMITEE: ONDERHOUDE MET KANDIDATE EN SAMESTELLING VAN KORTLYS VAN DIE KANDIDATE 3.1 n Vergadering van die Komitee, adviseurs en waarnemers word deur die Rektor of sy gevolmagtigde belê waar die kandidate op die onderhoudslys vir onderhoude geroep word. 3.2 Addisionele interne of eksterne kundigheid kan na goeddunke deur die Komitee betrek en gebruik word. 3.3 Die Komitee voer onderhoude met al die kandidate wat op die onderhoudslys voorkom. 3.4 Toepaslike peilings van die persoonlike, professionele en bestuursprofiel van kandidate kan deur die Komitee gebruik word. 3.5 Die Komitee stem na afloop van die onderhoude oor die aanstelbaarheid van elke kandidaat in die lig van die posvereistes en tersaaklike kriteria. Elke kandidaat wat n volstrekte meerderheid van steun verkry, word as aanstelbaar geag.

5 3.6 Die Komitee stel daarna deur stemming n kortlys van name (maksimum 3) van die aanstelbare kandidate op wat in alfabetiese volgorde aan die Fakulteitsraad deurgegee word vir oorweging en advies. 3.7 Die Voorsitter het n beslissende stem in geval van n staking van stemme. 3.8 Indien die Komitee geen kandidaat as aanstelbaar sou ag nie, kan, in oorleg met die Fakulteit, n soekkomitee geaktiveer word om potensiële kandidate te identifiseer en uit te nooi om aansoek te doen. Die pos word dan opnuut geadverteer. Daarna verloop die proses soos gewoonweg. 4 OORWEGING EN STEMMING DEUR DIE FAKULTEITSRAAD 4.1 Elke kandidaat op die kortlys se verkorte en volledige curriculum vitae en verklaring van voorneme word aan die Fakulteitsraad beskikbaar gestel. 4.2 By n spesiale vergadering van die Fakulteitsraad word n geleentheid aan elke kandidaat gegee om n voordrag van 15 minute te lewer. Daarna word 15 minute vir vrae toegelaat. Slegs vrae wat op die betrokke pos en posvereistes betrekking het, word toegelaat. Die Rektor of sy gevolmagtigde tree as Voorsitter van die vergadering op. 4.3 By dieselfde spesiale vergadering van die Fakulteitsraad moet die Fakulteitsraad by wyse van stemming n aanduiding gee van voorkeur sowel as van die aanstelbaarheid van kandidate in die lig van die posvereistes en tersaaklike kriteria. Die Voorsitter het geen gewone of beslissende stem by hierdie vergadering nie. 4.4 Die stemming geskied per geheime stembrief en onder die toesig van die Direkteur: Menslike Hulpbronne. 4.5 Daar word in twee afdelings gestem: een afdeling dui aanstelbaarheid aan en die tweede afdeling voorkeur. In die eerste afdeling moet n stemgeregtigde persoon vir elke kandidaat JA of NEE stem wat betref aanstelbaarheid. Hierdie is

6 dus n aanduiding van wie almal deur n persoon as aanstelbaar geag word, ongeag of hulle n persoon se eerste keuse is of nie. n Kandidaat word as aanstelbaar geag as 50 % plus 1 persoon van die aanwesige stemgeregtigde lede ten gunste van die aanstelbaarheid van n spesifieke kandidaat stem. In die tweede afdeling het n stemgeregtigde persoon slegs een stem en moet sy/haar eerste keuse van kandidaat aangedui word. Hierdie is dus n gewone direkte stemming. 4.6 Kworumvereistes van 50 % plus 1 persoon geld vir die vergadering. Die uittredende Dekaan het stemreg. 4.7 Die uitslag van die stemming word aan die Fakulteitsraad bekend gemaak en aan die Keuringskomitee beskikbaar gestel. 5 AANBEVELING DEUR DIE KEURINGSKOMITEE AAN DIE UITVOERENDE BESTUUR 5.1 Die Komitee oorweeg alle inligting ten opsigte van die kandidate tesame met die stemming, voorkeurkandidaat en aanstelbare lys van die Fakulteitsraad in die lig van die posvereistes en tersaaklike kriteria. Die Keuringskomitee kan, op n wyse wat hy bepaal, verdere onderhoude of gesprekke met kandidate of konsultering met referente reël. 5.2 Die Komitee maak dan by wyse van stemming n duidelike aanbeveling aan die Uitvoerende Bestuur, met vermelding van n voorkeurkandidaat en/of volgorde van kandidate en stemtalle, asook n saaklike beredenering of evaluering aan die hand van eenvormige kriteria. 5.3 Indien die Komitee geen persoon uit die aanstelbare lys by die Uitvoerende Bestuur wil aanbeveel nie, word dit aan die Uitvoerende Bestuur meegedeel. 6 OORWEGING DEUR DIE UITVOERENDE BESTUUR

7 6.1 Die Uitvoerende Bestuur oorweeg die stemuitslag van die Fakulteitsraad sowel as die aanbeveling van die Keuringskomitee (insluitend die voorkeurvolgorde, stemtalle en beredenering) in die lig van die posvereistes en tersaaklike kriteria. 6.2 Die Uitvoerende Bestuur stem per geheime stembrief oor al die kandidate op die kortlys en gee sy aanbeveling oor die voorkeurkandidaat met vermelding van stemme deur na die Senaat en Raad. 6.3 Indien geen kandidaat by n eerste of verdere stemrondte die steun van n volstrekte meerderheid van die Uitvoerende Bestuur geniet nie, val die kandidaat wat die minste steun in n spesifieke ronde geniet het weg. Die proses word herhaal totdat n kandidaat die steun van n volstrekte meerderheid van die Uitvoerende Bestuur geniet. 6.4 In geval van n staking van stemme het die Voorsitter n beslissende stem. 6.5 Indien daar geen meerderheid ja-stemme vir n kandidaat uitgebring word nie, word die proses beëindig en word die saak na die Keuringskomitee terugverwys vir verdere hantering en oorweging (kyk 3,8 hierbo). 7 OORWEGING DEUR DIE SENAAT 7.1 Die aanbeveling van die Uitvoerende Bestuur word aan die Senaat voorgelê vir bekragtiging.

8 8 ADVIES DEUR DIE INSTITUSIONELE FORUM 8.1 Inligting oor die proses, die samestelling en werksaamhede van die Keurings-komitee, asook die uitslag van die stemming van die Fakulteitsraad, Uitvoerende Bestuur en Senaat word aan die Institusionele Forum voorgelê vir sy aanbeveling aan die Raad oor die billikheid van die proses. 9 OORWEGING DEUR DIE RAAD 9.1 Die Raad: oorweeg al die kandidate op die kortlys; neem kennis van die aanbeveling en stemming van die Fakulteitsraad oor voorkeur- en aanstelbare kandidate; neem kennis van die aanbeveling en voorkeurvolgorde van die Keurmingskomitee asook die Komitee se beredenering in dié verband; neem kennis van die advies van die Institusionele Forum oor die billikheid van die proses (indien beskikbaar); neem kennis van die uitslag van die Uitvoerende Bestuur se aanbeveling; neem kennis van die Senaat se aanbeveling; stem per geheime stembrief oor die kandidate op die kortlys, in die lig van die posvereistes en tersaaklike kriteria. 9.2 Die Registrateur en minstens nog een persoon tree as stemtellers op. 9.3 In geval van n staking van stemme beskik die Voorsitter oor n beslissende stem. 9.4 Die pos van Dekaan word aangebied aan die kandidaat wat die steun van die meerderheid van Raadslede geniet. 10 DISPUTE 10.1 Indien daar in enige stadium op n regstegniese punt n wesenlike vraag of dispuut sou ontstaan, word die amptelike regsadviseurs van die Universiteit, nl. Naude s, deur die Voorsitter of die Direkteur:

9 Menslike Hulpbronne gekontak vir uitsluitsel. Geen ander regsmenings word aanvaar nie.

REGLEMENT INSAKE DIE AANSTELLING VAN VOLTYDSE DEKANE

REGLEMENT INSAKE DIE AANSTELLING VAN VOLTYDSE DEKANE 1 van 7 REGLEMENT INSAKE DIE AANSTELLING VAN VOLTYDSE DEKANE A. KONTEKS Die onderstaande reglement en prosedures daarin uiteengesit moet binne die konteks van die Universiteit se Institusionele Voorneme

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DIE ADMINISTRATIEWE PERSONEELVERENIGING

REGLEMENT VAN DIE ADMINISTRATIEWE PERSONEELVERENIGING REGLEMENT VAN DIE ADMINISTRATIEWE PERSONEELVERENIGING 1. NAAM Die naam van die vereniging is die Administratiewe Personeelvereniging (hierna genoem "die Vereniging") van die Universiteit van Stellenbosch

Nadere informatie

Reglement vir die akademiese gehalteversekering van kortkursusse

Reglement vir die akademiese gehalteversekering van kortkursusse Universiteit van Stellenbosch Reglement vir die akademiese gehalteversekering van kortkursusse Desember 2004 A Akademiese aanbiedings 1. Alle leer en onderrig-geleenthede wat in die naam van die Universiteit

Nadere informatie

BELEID TER VOORKOMING VAN NEPOTISME

BELEID TER VOORKOMING VAN NEPOTISME 1 van 5 BELEID TER VOORKOMING VAN NEPOTISME 1. TREFWYDTE Hierdie beleid is van toepassing op alle personeellede (permanent, tydelik, voltyds, deeltyds) en alle studente. In die verdere bewoording sluit

Nadere informatie

KONTIKI PREPRIMêRE SKOOL GRONDWET

KONTIKI PREPRIMêRE SKOOL GRONDWET KONTIKI PREPRIMêRE SKOOL GRONDWET 1. WOORDOMSKRYWINGS, WET EN REGULASIES 1.1 Die eienaar van die skool is die Kontiki Bestuursliggaam, synde die lede van die bestuursliggaam soos deur die ouers verkies.

Nadere informatie

Paarl Rangers Rugby-Voetbal Klub. Gestig (1914) Grondwet en Reglimente

Paarl Rangers Rugby-Voetbal Klub. Gestig (1914) Grondwet en Reglimente Paarl Rangers Rugby-Voetbal Klub Gestig (1914) Grondwet en Reglimente 1. NAAM Die naam van die klub is en bly Paarl Rangers Rugby Voetbalklub (hierna genoem die KLUB ) 2. REGSPOSISIE Sedert die stigting

Nadere informatie

vonnisse tot 12 maande resorteer onder die Hoof van die Korrektiewe Sentrum vir plasing op parool. Artikel 76:

vonnisse tot 12 maande resorteer onder die Hoof van die Korrektiewe Sentrum vir plasing op parool. Artikel 76: -445- BYLAAG 11 Artikel 73 tot 82 en 117(e) van die Wet op Korrektiewe Dienste (wet 111 van 1998) Funksionering van die nuwe Korrektiewe toesig- en Paroolraad Artikel 73: - n gevonniste gevangene bly in

Nadere informatie

PROTOKOL RIGLYNE VIR AMPTELIKE GELEENTHEDE

PROTOKOL RIGLYNE VIR AMPTELIKE GELEENTHEDE PROTOKOL RIGLYNE VIR AMPTELIKE GELEENTHEDE 2 AMPTELIKE NASIONALE PROTOKOLLYS Kanselier Premiers, ministers, ministers van buitelandse regerings, regters, ens. Visekanselier en Rektor Voorsitter van die

Nadere informatie

AANSOEK VIR ONDERSTEUNING TEN OPSIGTE VAN N NAVORSINGSPROJEK / STUDIEBEURS

AANSOEK VIR ONDERSTEUNING TEN OPSIGTE VAN N NAVORSINGSPROJEK / STUDIEBEURS AANSOEK VIR ONDERSTEUNING TEN OPSIGTE VAN N NAVORSINGSPROJEK / STUDIEBEURS - 2 - RIGLYNE VIR DIE INDIENING VAN N AANSOEK Opmerking: Die aantal projekte wat ondersteun gaan word, word beperk tot twee per

Nadere informatie

STATUUT. van DIE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH

STATUUT. van DIE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH Finale weergawe van die US Statuut soos op 2 September 2016 deur die Minister gepubliseer STATUUT van DIE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH INHOUDSOPGAWE Paragraaf Hoofstuk Bladsy 1: WOORDOMSKRYWINGS 1. Woordomskrywings

Nadere informatie

DIENSKONTRAK MEMORANDUM VAN OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN: hierin verteenwoordig deur behoorlik daartoe gemagtig (hierna die WERKGEWER genoem)

DIENSKONTRAK MEMORANDUM VAN OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN: hierin verteenwoordig deur behoorlik daartoe gemagtig (hierna die WERKGEWER genoem) DIENSKONTRAK MEMORANDUM VAN OOREENKOMS AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN: met adres te: hierin verteenwoordig deur behoorlik daartoe gemagtig (hierna die WERKGEWER genoem) EN met adres te: (hierna die WERKNEMER

Nadere informatie

Riglyne vir die regulering van termynaanstellings van langer as 3 (drie) maande 1

Riglyne vir die regulering van termynaanstellings van langer as 3 (drie) maande 1 Riglyne vir die regulering van termynaanstellings van langer as 3 (drie) maande 1 1. Oogmerk Die oogmerk van hierdie riglyne is om die aanstelling van werknemers op n termynkontrak van langer as drie maande

Nadere informatie

GRONDWET VAN DIE SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE

GRONDWET VAN DIE SUID-AFRIKAANSE WOONWA-ASSOSIASIE Inhoud AKTE... 1 1. NAAM... 1 2. ADRES... 1 3. AARD... 1 4. DOELSTELLINGS... 1 4.1. Algemeen... 1 4.2. In besonder om:... 1 5. DIE INKOMSTE VAN DIE ASSOSIASIE... 2 6. AANSPREEKLIKHEID... 2 7. BELANGE EN

Nadere informatie

Kennisgewing van Twintigste Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouers

Kennisgewing van Twintigste Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouers Kennisgewing van Twintigste Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouers DIREKSIE BKB Beperk Registrasienr.: 1998/012435/06 D C Louw (Voorsitter) W Edmayr (Besturend) G E J Kingwill (Onder-Voorsitter) A

Nadere informatie

SEKSUELE TEISTERING: BELEID EN PROSEDURE TEN OPSIGTE VAN PERSONEEL

SEKSUELE TEISTERING: BELEID EN PROSEDURE TEN OPSIGTE VAN PERSONEEL 1 van 5 SEKSUELE TEISTERING: BELEID EN PROSEDURE TEN OPSIGTE VAN PERSONEEL 1. BELEID OOR SEKSUELE TEISTERING 1.1 Doelstelling Die Universiteit van Stellenbosch is verbind tot die skepping van 'n omgewing

Nadere informatie

Riglyndokument vir die Universiteit Stellenbosch (US) Ko-Kurrikulêre Ondersteuningsfonds (USKOF)

Riglyndokument vir die Universiteit Stellenbosch (US) Ko-Kurrikulêre Ondersteuningsfonds (USKOF) Riglyndokument vir die Universiteit Stellenbosch (US) Ko-Kurrikulêre Ondersteuningsfonds (USKOF) 1. Agtergrond en rasionaal Na aanleiding van n behoeftebepaling wat in 2011 gedoen is, blyk dit duidelik

Nadere informatie

HOOFSTUK 9 Regspleging

HOOFSTUK 9 Regspleging HOOFSTUK 9 Regspleging Artikel 78 - Die Regbank (1) Die regterlike gesag berus by die howe van Namibië wat bestaan uit: (a) n Hoogste Hof van Namibië (b) n Hoërhof van Namibië (c) Laerhowe van Namibië

Nadere informatie

AKSIE NOTULE VAN DIE SPESIALE RAADSVERGADERING GEHOU OP DINSDAG 11 APRIL 2017 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, PIKETBERG

AKSIE NOTULE VAN DIE SPESIALE RAADSVERGADERING GEHOU OP DINSDAG 11 APRIL 2017 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, PIKETBERG 11 APRIL 2017 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE TEENWOORDIG LEDE VAN DIE VIERDE MUNISIPALE RAAD Rdh. A de Vries - Speaker Rdh. EB Manuel - Burgemeester Rdd. SM Crafford - Onderburgemeester Rdh. RM van

Nadere informatie

GOUDVELD-HOËRSKOOL GEDRAGSKODE OPVOEDERS

GOUDVELD-HOËRSKOOL GEDRAGSKODE OPVOEDERS GOUDVELD-HOËRSKOOL GEDRAGSKODE OPVOEDERS AANVAAR: 18 September 2012 Bladsy 1 van 5 GOUDVELD-HOëRSKOOL GEDRAGSKODE VIR OPVOEDERS 1. DEFINISIES Tensy die konteks anders aandui, het uitdrukkings in hierdie

Nadere informatie

DIE BURGEMEESTER, RAADSLID T VAN ESSEN, SE VOORLEGGING VAN DIE TWEEDE HERSIENING VAN DIE

DIE BURGEMEESTER, RAADSLID T VAN ESSEN, SE VOORLEGGING VAN DIE TWEEDE HERSIENING VAN DIE DIE BURGEMEESTER, RAADSLID T VAN ESSEN, SE VOORLEGGING VAN DIE TWEEDE HERSIENING VAN DIE 2007-2011 GEïNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN (DIE 2009/2010 JAARPLAN) AAN DIE RAAD OP 28 MEI 2009 Mnr die Speaker en

Nadere informatie

A B C Toekenning. 15 Februarie 2003

A B C Toekenning. 15 Februarie 2003 A B C Toekenning 15 Februarie 2003 VEREISTES Die jeuglid / volwasselid moet die nodige vereiste punte behaal soos in die tabel hieronder uiteengesit. Daar is vir beide jeuglede en volwasselede n punte

Nadere informatie

Proses van wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde

Proses van wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde Proses van wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde Algemene Sinode 1998/2003 Die Algemene Sinode aanvaar dat die Belydenis van Belhar op sigself genome nie met die drie formuliere van eenheid in stryd

Nadere informatie

VOORSTEL VIR LIDMAATSKAP VAN DIE S.A. AKADEMIE

VOORSTEL VIR LIDMAATSKAP VAN DIE S.A. AKADEMIE D I E S U I D A F R I K A A N S E A K A D E M I E V I R W E T E N S K A P E N K U N S Privaat sak X11, Arcadia 0007 Tel. (012) 328-5082 Faks (012) 328-5091 E-pos: akademie@akademie.co.za Webwerf: www.akademie.co.za

Nadere informatie

Grondwet van die Studente-unie van die Universiteit Stellenbosch

Grondwet van die Studente-unie van die Universiteit Stellenbosch Goedgekeur deur die Raad op 18 November 2002, gewysig deur die Studenteraad op 26 Junie 2006, 19 Augustus 2008 en weer op 4 Mei 2009 VOORREDE Ons, die lede van die Studente-unie van die Universiteit Stellenbosch,

Nadere informatie

EIS OM VERGOEDING INGEVOLGE DIE WET OP MINERAAL- EN PETROLEUM-HULPBRONONTWIKKELING

EIS OM VERGOEDING INGEVOLGE DIE WET OP MINERAAL- EN PETROLEUM-HULPBRONONTWIKKELING EIS OM VERGOEDING INGEVOLGE DIE WET OP MINERAAL- EN PETROLEUM-HULPBRONONTWIKKELING INLEIDING 1. Die doel van hierdie dokument is om riglyne te verskaf aan mineraalreghouers wat die wettige houers van 'n

Nadere informatie

GRONDWET. van die NASIONALE AFRIKANER VOLKSEIE SPORTFEDERASIE (NAVSFED)

GRONDWET. van die NASIONALE AFRIKANER VOLKSEIE SPORTFEDERASIE (NAVSFED) AANHEF: GRONDWET van die NASIONALE AFRIKANER VOLKSEIE SPORTFEDERASIE (NAVSFED) Aangesien sport in die Republiek van Suid-Afrika, sedert 1994, genormaliseer het tot die stadium dat daar geen diskriminasie

Nadere informatie

GOUDVELD - HOëRSKOOL VOERTUIG EN VERVOER BELEID I N H O U D S O P G A W E

GOUDVELD - HOëRSKOOL VOERTUIG EN VERVOER BELEID I N H O U D S O P G A W E GOUDVELD - HOëRSKOOL VOERTUIG EN VERVOER BELEID I N H O U D S O P G A W E 1. INLEIDING 2. DOEL 3. PROSEDURES 3.1 Bespreking 3.2 Voertuie 3.3 Vervoer 4. BEKRAGTIGING VAN BELEID 5. HERSIENINGSDATUM VOERTUIG

Nadere informatie

BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING HANDLEIDING

BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING HANDLEIDING BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING HANDLEIDING Inhoudsopgawe 1 AGTERGROND EN DOEL... 3 2 PAIA-HANDLEIDING... 3 3 HANDLEIDING VAN DIE MENSEREGTEKOMMISSIE... 3 4 FUNKSIES VAN DIE MEDEDINGINGSTRIBUNAAL...

Nadere informatie

LAERSKOOL SAAMTREK. Grond-en-gebouebeleid

LAERSKOOL SAAMTREK. Grond-en-gebouebeleid LAERSKOOL SAAMTREK Grond-en-gebouebeleid 1. Inleiding Hierdie dokument is die grond-en-gebouebeleid van (skool)laerskool SAAMTREK, wat die skoolbeheerliggaam op (datum)4 Oktober 2014 goedgekeur het. Die

Nadere informatie

Dit begin alles hier. Teologie

Dit begin alles hier. Teologie Dit begin alles hier Teologie VRYWARING Kennisgewing: Studie-inligting is onderhewig aan verandering en is slegs ʼn opsomming van die algemeenste studierigtings. Hierdie inligting is opgestel met die oog

Nadere informatie

3 Maart 2004 BESTUURSTAKE VAN VRYWILLIGERS AS LEDE VAN AFRIKAANSE CHRISTELIKE VROUE VERENIGING BESTURE

3 Maart 2004 BESTUURSTAKE VAN VRYWILLIGERS AS LEDE VAN AFRIKAANSE CHRISTELIKE VROUE VERENIGING BESTURE i Bylae A 3 Maart 2004 BESTUURSTAKE VAN VRYWILLIGERS AS LEDE VAN AFRIKAANSE CHRISTELIKE VROUE VERENIGING BESTURE VERKLARING VAN DIE RESPONDENT A Ek verklaar dat: 1. Ek, die respondent, genooi is om deel

Nadere informatie

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA. Maatskappye Wet, 71 van 2008 (soos gewysig) AKTE VAN OPRIGTING VAN N MAATSKAPPY SONDER WINSOOGMERK MET STEMREG VIR LEDE

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA. Maatskappye Wet, 71 van 2008 (soos gewysig) AKTE VAN OPRIGTING VAN N MAATSKAPPY SONDER WINSOOGMERK MET STEMREG VIR LEDE 1 REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Maatskappye Wet, 71 van 2008 (soos gewysig) AKTE VAN OPRIGTING VAN N MAATSKAPPY SONDER WINSOOGMERK MET STEMREG VIR LEDE NAAM VAN MAATSKAPPY : PRO LIBERIS REGISTRASIENOMMER :

Nadere informatie

Verloop van die kerkregtelike proses. Besluite van die Algemene Sinode: Selfdegeslag verhoudinge

Verloop van die kerkregtelike proses. Besluite van die Algemene Sinode: Selfdegeslag verhoudinge Verloop van die kerkregtelike proses Besluite van die Algemene Sinode: Selfdegeslag verhoudinge Oorsig Inleiding Kronologiese verloop van die proses Die opskorting van die uitvoering van die besluit Proses

Nadere informatie

Vereistes vir Fica. Tipe dokumentasie wat vereis word

Vereistes vir Fica. Tipe dokumentasie wat vereis word Vereistes vir Fica Tipe dokumentasie wat vereis word Geen verskil bestaan tussen die tipe(s) dokumentasie wat vir Fica-doeleindes by Nuwe Besigheid, uitbetaling of enige ander stadium vereis word nie.

Nadere informatie

1. Die bylaes is n samevatting van Kodes wat deur die Algemene Raad bepaal word en nie n integrale deel van die grondwet nie.

1. Die bylaes is n samevatting van Kodes wat deur die Algemene Raad bepaal word en nie n integrale deel van die grondwet nie. 1 BYLAES 1. Die bylaes is n samevatting van Kodes wat deur die Algemene Raad bepaal word en nie n integrale deel van die grondwet nie. BYLAAG A BASIESE REELS VAN DIE KONGRES Die Agenda van die Kongres

Nadere informatie

KODE VIR BESTUURSPRAKTYKE : GELYKMAKING VAN GELEENTHEDE

KODE VIR BESTUURSPRAKTYKE : GELYKMAKING VAN GELEENTHEDE KODE VIR BESTUURS : GELYKMAKING VAN GELEENTHEDE DEEL I: TOTSTANDKOMING VAN DIENSVERHOUDING 1. POSBESKRYWING Posbeskrywings moet verantwoordelikhede en uitsette duidelik definieer. Posbeskrywings kan egter

Nadere informatie

Die volgende is die hoofde waarin die ooreenkoms verdeel is:

Die volgende is die hoofde waarin die ooreenkoms verdeel is: REGLEMENT (Regl 13 NGK/ 27 VGK) DIE KOMMISSIE VIR GETUIENISAKSIE IN KAAPLAND (WES- SUID EN OOS- KAAPLAND) VAN DIE VGK KAAPLAND, DIE NGKSA EN DIE RCA (KGA) 1. INLEIDING Die kommissie, bekend as die Kommissie

Nadere informatie

GRONDWET VAN DIE BRONKHORSTSPRUIT GHOLFKLUB

GRONDWET VAN DIE BRONKHORSTSPRUIT GHOLFKLUB GRONDWET VAN DIE BRONKHORSTSPRUIT GHOLFKLUB 1 NAAM Die naam van die Klub sal wees BRONKHORSTSPRUIT GHOLFKLUB (hierna die Klub genoem) 2 DOELSTELLINGS Die Klub is hoofsaaklik gestig as n sport-en onstspanningsklub

Nadere informatie

WESTELIKE PROVINSIE VARSWATERHENGEL VERENIGING GRONDWET

WESTELIKE PROVINSIE VARSWATERHENGEL VERENIGING GRONDWET WESTELIKE PROVINSIE VARSWATERHENGEL VERENIGING (WPVHV) GRONDWET WPVHV onderskryf en onderneem om te voldoen aan die bepalings en vereistes van die volgende wette: 1 Nasionale Sport en Ontspanning Wysigingswet

Nadere informatie

DIENSKONTRAK vir TYDELIKE PERSONEEL. Universiteit Stellenbosch

DIENSKONTRAK vir TYDELIKE PERSONEEL. Universiteit Stellenbosch 1 van 8 DIENSKONTRAK vir TYDELIKE PERSONEEL Aangegaan deur en tussen Universiteit Stellenbosch (voorts na verwys as die Universiteit ) EN [NAAM EN VAN] Identiteitsnommer: (voorts na verwys as die werknemer

Nadere informatie

GEDRAGSKODE. Vir die Direksielede, Hoofde en Onderwysers van PRO LIBERIS

GEDRAGSKODE. Vir die Direksielede, Hoofde en Onderwysers van PRO LIBERIS 1 INLEIDING GEDRAGSKODE Vir die Direksielede, Hoofde en Onderwysers van PRO LIBERIS Elke direksielid het n spesiale verpligting teenoor Leeuwenhof Akademie ( die skool ), mede-direksielede en lede van

Nadere informatie

UNIVERSITEIT STELLENBOSCH

UNIVERSITEIT STELLENBOSCH UNIVERSITEIT STELLENBOSCH FAKULTEIT GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPE REËLS EN REGULASIES VIR DIE FONDS VIR VOORGRAADSE KONFERENSIEAANBIEDINGS EN VOORGRAADSE PUBLIKASIE AANSPORINGS 1. DOELSTELLING

Nadere informatie

DEPARTEMENT VAN ONDERWYS. Goewermentskennisgewing R Oktober 2006

DEPARTEMENT VAN ONDERWYS. Goewermentskennisgewing R Oktober 2006 DEPARTEMENT VAN ONDERWYS Goewermentskennisgewing R1052 18 Oktober 2006 SUID-AFRIKAANSE SKOLEWET, WET 84 VAN 1996 REGULASIES VIR DIE VRYSTELLING VAN OUERS VAN DIE BETALING VAN SKOOLGELD IN OPENBARE SKOLE

Nadere informatie

RAPPORT VAN DIE INSTITUSIONELE FORUM AAN DIE RAAD: NR 4/2011. Die Institusionele Forum het op 20 Oktober 2011 in die US Raadsaal (admin B), vergader.

RAPPORT VAN DIE INSTITUSIONELE FORUM AAN DIE RAAD: NR 4/2011. Die Institusionele Forum het op 20 Oktober 2011 in die US Raadsaal (admin B), vergader. RAPPORT VAN DIE INSTITUSIONELE FORUM AAN DIE RAAD: NR 4/2011 Die Institusionele Forum het op 20 Oktober 2011 in die US Raadsaal (admin B), vergader. Teenwoordig: Mnre L Burrows (voorsitter), JA Aspeling,

Nadere informatie

SUID-AFRIKAANSE VARSWATER OEWERHENGEL FEDERASIE

SUID-AFRIKAANSE VARSWATER OEWERHENGEL FEDERASIE SUID-AFRIKAANSE VARSWATER OEWERHENGEL FEDERASIE BYLAE A TOT DIE GRONDWET BESTUUR VAN VASTE KOMITEES Opgestel Oktober 2014 INHOUDSOPGAWE 1. BELEID 2. DEFINISIES 3. INTERPRETASIE 4. NAAM 5. HOOFKANTOOR 6.

Nadere informatie

BELEIDSDOKUMENT. Eksamens / Mini-eksamens Grey Kollege

BELEIDSDOKUMENT. Eksamens / Mini-eksamens Grey Kollege BELEIDSDOKUMENT Eksamens / Mini-eksamens Grey Kollege 2 Eksamenvraestelle Eksaminator. 1. Dit is die verantwoordelikheid van die eksaminator om toe te sien dat elke lid van die departement die konsepvraestel

Nadere informatie

Agri NW erken die seën van God Drie-Enig as onontbeerlik in sy pogings om n volhoubare en

Agri NW erken die seën van God Drie-Enig as onontbeerlik in sy pogings om n volhoubare en AANHEF TOT DIE GRONDWET Agri NW erken die seën van God Drie-Enig as onontbeerlik in sy pogings om n volhoubare en welvarende Landbougemeenskap te vestig en in stand te hou. INHOUDSOPGAWE PUNT ITEM BLADSYNR

Nadere informatie

DIE OOSTELIKE PROVINSIE TWEEKAMPVERENIGING. TEGNIESE REëLS VIR ATLETE

DIE OOSTELIKE PROVINSIE TWEEKAMPVERENIGING. TEGNIESE REëLS VIR ATLETE DIE OOSTELIKE PROVINSIE TWEEKAMPVERENIGING TEGNIESE REëLS VIR ATLETE Uittreksel van Tegniese Reëls (April 2012) van Die Suid Afrikaanse Tweekamp Vereniging 1. Inleiding. Tweekamp is n unieke en onafhanklike

Nadere informatie

Kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouers

Kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouers 2016 Kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouers VKB BELEGGINGS (EDMS.) BPK. Reg. No. 2011/007000/07 ( die maatskappy ) Kennis geskied hiermee dat die Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouers

Nadere informatie

Posbus 31, KLERKSDORP, 2570 AANSOEK VIR DIE OPNEEM VAN SENWESBEL AANDELE

Posbus 31, KLERKSDORP, 2570 AANSOEK VIR DIE OPNEEM VAN SENWESBEL AANDELE Slegs vir kantoorgebruik SENWESBEL (Ingelyf in die Republiek van Suid-Afrika) (Registrasienommer 1996/017629/06) ("Senwesbel ) Posbus 31, KLERKSDORP, 2570 AANSOEK VIR DIE OPNEEM VAN SENWESBEL AANDELE BELANGRIKE

Nadere informatie

MOSSELBAAI GASTEHUIS GILDE GRONDWET. (Uitgawe 1)

MOSSELBAAI GASTEHUIS GILDE GRONDWET. (Uitgawe 1) MOSSELBAAI GASTEHUIS GILDE GRONDWET (Uitgawe 1) In gevalle waar daar verskille voorkom in die Engelse en Afrikaanse weergawes van die Grondwet word die Engelse weergawe as korrek aanvaar. 1. NAAM VAN ORGANISASIE

Nadere informatie

HOOFSTUK 7 Die Nasionale Vergadering

HOOFSTUK 7 Die Nasionale Vergadering HOOFSTUK 7 Die Nasionale Vergadering Artikel 44 - Wetgewende Gesag Die wetgewende gesag van Namibië berus by die Nasionale Vergadering met die mag om, met die toestemming van die President, wette te maak

Nadere informatie

NUUSBRIEF: JANUARIE 2014

NUUSBRIEF: JANUARIE 2014 NUUSBRIEF: JANUARIE 2014 'n Stukkie goeie nuus wat ons pas ontvang het is dat die Minister van Arbeid haar belofte nagekom het en nie weer n algemene hersiening van die minimum loon vir plaaswerkers gedoen

Nadere informatie

KONSTITUSIE VIR 'N BOEREVERENIGING 1. NAAM Die naam van die Vereniging is die Boerevereniging.

KONSTITUSIE VIR 'N BOEREVERENIGING 1. NAAM Die naam van die Vereniging is die Boerevereniging. KONSTITUSIE VIR 'N BOEREVERENIGING 1. NAAM Die naam van die Vereniging is die Boerevereniging. 2. DOELSTELLINGS 2.1. Om op ge-organiseerde grondslag as mondstuk van die plaaslike boere gemeenskap op te

Nadere informatie

GRONDWET VAN HOëRSKOOL HENNENMAN ONDERSTEUNERSKLUB

GRONDWET VAN HOëRSKOOL HENNENMAN ONDERSTEUNERSKLUB HOK GRONDWET VAN HOëRSKOOL HENNENMAN ONDERSTEUNERSKLUB HOK 1. NAAM: Die Ondersteunersklub, (hierin later genoem die "Klub") sal bekend staan as " Hoërskool Hennenman Ondersteunersklub " met die afkorting

Nadere informatie

Excursio. Algemene Grondwet

Excursio. Algemene Grondwet Excursio 2012 Algemene Grondwet Inhoudsopgawe: Afdeling A: Die grondwet van excursio:... 1 1. Inleiding:... 1 1.1. Die missie en visie van Excursio:... 1 1.1.1. Ons Missie is om:... 1 2. Die Bestuur van

Nadere informatie

Geagte graad 9-Ouer/Voog en leerder VAKKEUSES VIR VOO-FASE

Geagte graad 9-Ouer/Voog en leerder VAKKEUSES VIR VOO-FASE Geagte graad 9-Ouer/Voog en leerder VAKKEUSES VIR VOO-FASE Die graad 9-leerders moet op 22 September 2017 hul finale vakkeuse vir hul VOO-fase (Verdere Onderrig en Opleiding) in hul hoërskoolloopbaan maak.

Nadere informatie

DNK TRUST NASORG AANSOEKVORM 2017 n Aparte vorm moet vir elke kind voltooi word

DNK TRUST NASORG AANSOEKVORM 2017 n Aparte vorm moet vir elke kind voltooi word DNK TRUST NASORG AANSOEKVORM 2017 n Aparte vorm moet vir elke kind voltooi word GEBOORTEDATUM: GESLAG: LEERDERBESONDERHEDE GRAAD: HUISTAAL: FISIESE ADRES: VAN EN NAAM VAN MOEDER TELEFOON: BEROEP: SEL:

Nadere informatie

Stuur die aansoekvorm aan:

Stuur die aansoekvorm aan: AANSOEK OM N STUDIEBEURS AANSOEKVORMS MOET DIE ATKV JAARLIKS VOOR OF OP 15 JANUARIE 2018 BEREIK VOORWAARDES VIR AANSOEKE: 1. Alle inligting wat verskaf word, sal streng vertroulik hanteer word. 2. Aansoeke

Nadere informatie

KOUGA BESIGHEIDSFORUM - GRONDWET

KOUGA BESIGHEIDSFORUM - GRONDWET KOUGA BESIGHEIDSFORUM - GRONDWET 1. Naam, Kantooradres en Bedieningsgebied 1.1 Die naam van die Forum is die Kouga Besigheidsforum 1.2 Die kantooradres van die Forum sal op Jeffreysbaai gesetel wees. 1.3

Nadere informatie

Ontwikkeling van die luistersiklus. n Hulpmiddel

Ontwikkeling van die luistersiklus. n Hulpmiddel Ontwikkeling van die luistersiklus n Hulpmiddel 3 4 Basiese gebruik 5 Vir gemeentes Vir groepe Die luistersiklus gee struktuur aan ons gesprek: Dit is n handvatsel om aan vas te hou. 6. Vir gesprekke met

Nadere informatie

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL: VRAESTEL II LEERUITKOMS 3 & 4 LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL: VRAESTEL II LEERUITKOMS 3 & 4 LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR GRAAD 10: PROEFVRAESTEL EKSAMEN 2006 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL: VRAESTEL II LEERUITKOMS 3 & 4 Tyd: 2 uur 100 punte LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR 1. Hierdie vraestel bestaan

Nadere informatie

SKEDULE 1 Eed/Plegtige verklaring van Regters SKEDULE 2 Eed/Plegtige verklaring van Ministers en Adjunk-Ministers

SKEDULE 1 Eed/Plegtige verklaring van Regters SKEDULE 2 Eed/Plegtige verklaring van Ministers en Adjunk-Ministers SKEDULE 1 Eed/Plegtige verklaring van Regters Ek,..., verklaar onder eed/verklaar hiermee plegtig dat ek as n Regter van die Republiek van Namibië die Grondwet van die Republiek van Namibië as die opperste

Nadere informatie

Gids vir Byvoordele eise

Gids vir Byvoordele eise Gids vir Byvoordele eise Om u te help eis In hierdie moeilike tyd wil ons dit vir u so maklik as moontlik maak om te eis. Die doel van hierdie dokument is om u deur die proses van ʼn eis vir enige van die

Nadere informatie

KENNISGEWING VAN ALGEMENE JAARVERGADERING EN VOLMAG

KENNISGEWING VAN ALGEMENE JAARVERGADERING EN VOLMAG KENNISGEWING VAN ALGEMENE JAARVERGADERING EN VOLMAG KENNISGEWING VAN ALGEMENE JAARVERGADERING CLOVER INDUSTRIES BEPERK (Registrasienommer 2003/030429/06) (In die Republiek van Suid-Afrika geïnkorporeer)

Nadere informatie

HR BYLAE F-5 BEPALINGS EN VOORWAARDES VERBONDE AAN SOLIDARITEIT LIDMAATSKAP

HR BYLAE F-5 BEPALINGS EN VOORWAARDES VERBONDE AAN SOLIDARITEIT LIDMAATSKAP HR 2009-11-27 - BYLAE F-5 BEPALINGS EN VOORWAARDES VERBONDE AAN SOLIDARITEIT LIDMAATSKAP 1. Inleiding 1.1. Alle lede van Solidariteit is gebonde en onderworpe aan die geheel van die bepalings van Solidariteit

Nadere informatie

HOOFSTUK 5 SAMEVATTING, GEVOLGTREKKING EN AANBEVELINGS

HOOFSTUK 5 SAMEVATTING, GEVOLGTREKKING EN AANBEVELINGS University of Pretoria etd Orban, L P (2003) 85 HOOFSTUK 5 SAMEVATTING, GEVOLGTREKKING EN AANBEVELINGS 5.1 INLEIDING Uit die navorsingsresultate wat in hoofstuk 4 bespreek is blyk dit duidelik dat daar

Nadere informatie

DISSIPLINERE KODE VIR STUDENTE DIE JOU SAKGIDS VIR:

DISSIPLINERE KODE VIR STUDENTE DIE JOU SAKGIDS VIR: JOU SAKGIDS VIR: DIE DISSIPLINERE KODE VIR STUDENTE Die Dissiplinêre Kode vir Studente verduidelik wat onaanvaarbare gedrag is, hoe dit aangespreek word en deur wie. Die Kode verseker dat ons die korrekte

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT BELEID. Ondernemingsbeleid. Senior Direkteur: IKT-dienste UBK. Jaarliks

UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT BELEID. Ondernemingsbeleid. Senior Direkteur: IKT-dienste UBK. Jaarliks UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT BELEID Dokumentnommer IS 1003 Dokumentnaam Dokumenttipe Koördinerende UBK-lid Kontak Status Goedgekeur deur Beleid oor die Lisensiëring en Bewaring van Sagteware Ondernemingsbeleid

Nadere informatie

Prosedures vir die implementering van die Assesserings- en Modereringsbeleid van die NWU

Prosedures vir die implementering van die Assesserings- en Modereringsbeleid van die NWU Prosedures vir die implementering van die Assesserings- en Modereringsbeleid van die NWU 1 Inleiding Die assessering- en modereringsprosedures vir die Fakulteit Opvoedingswetenskappe is op die Assessering-

Nadere informatie

1. SKOOLFONDS: R per leerder periaar

1. SKOOLFONDS: R per leerder periaar Geagte Ouer(s) 12 November 2015 SKOOLFONDS 2016 Die skoolfonds vir 2016 is tydens die onlangse begrotingsvergadering gehou op 28 Oktober 2015 deur die meerderheid van die ouers goedgekeur. Alle ouers is

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN OOREENKOMS

MEMORANDUM VAN OOREENKOMS MEMORANDUM VAN OOREENKOMS tussen SITALI JEWELLERS (hierna genoem SITALI) en KATRINA PHILLIPS ANNA CLOETE REBECCA DE WET RONALD JOSEPH DEONALD CLOETE STEVERT HANS (hierna genoem die Kunstenaars) 1. DIE

Nadere informatie

SWANGERSKAPBELEID erken die verantwoordelikheid en invloed van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel ten opsigte van leerderswangerskappe; en

SWANGERSKAPBELEID erken die verantwoordelikheid en invloed van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel ten opsigte van leerderswangerskappe; en SWANGERSKAPBELEID Hoërskool McLachlan en sy beheerliggaam erken die Grondwet van die Republiek van Suid- Afrika, Wet 108 van 1996 (hierna die Grondwet ); die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996 (hierna

Nadere informatie

AANSOEK OM STUDIELENING

AANSOEK OM STUDIELENING AANSOEK OM STUDIELENING 1. PERSOONLIKE INLIGTING VAN AANSOEKER (STUDENT) Vul asseblief volledig in waar van toepassing Van: Volle naam: Geboortedatum: ID Nommer: Is u 'n Suid-Afrikaanse burger? JA Huistaal:

Nadere informatie

2015/16 REGLEMENT H JUKSKEI SA AFRIGTING

2015/16 REGLEMENT H JUKSKEI SA AFRIGTING 2015/16 REGLEMENT H JUKSKEI SA AFRIGTING INHOUD NR ARTIKELBESKRYWING P 1 DOEL 4 2 REIKWYDTE VAN JSA AFRIGTERSKOMITEE 4 3 FUNKIES 4 4 BESTUUR 4 4.1 Bestuur 4 4.2 Bestuur 4 4.3 Direkteur: Afrigting 4 4.4

Nadere informatie

Les Plan Twee. Habitats

Les Plan Twee. Habitats Les Plan Twee Habitats KRITIEKE UITKOMSTE KU #1: Identifiseer en los probleme op op 'n manier wat getuig daarvan dat kritieke en vindingryke denke gebruik is om verantwoordelike besluite te neem. KU #7:

Nadere informatie

FAKTORE EN VEELVOUDE

FAKTORE EN VEELVOUDE FAKTORE EN VEELVOUDE Ons gaan nou na n paar stukkies teorie kyk in verband met Natuurlike- en Telgetalle. Voltooi: 3 X 1 = 3 X 2 = 3 X 3 = 3 X 4 = 3 X 5 = Ons sê dus dat 3, 6, 9, 12 en 15 VEELVOUDE is

Nadere informatie

VOORWAARDES VAN VERKOPING VAN ONROERENDE EIENDOM. Die volgende sal voorwaardes van verkoping wees waarvolgens sekere vaste eiendomme bekend as :

VOORWAARDES VAN VERKOPING VAN ONROERENDE EIENDOM. Die volgende sal voorwaardes van verkoping wees waarvolgens sekere vaste eiendomme bekend as : VOORWAARDES VAN VERKOPING VAN ONROERENDE EIENDOM Die volgende sal voorwaardes van verkoping wees waarvolgens sekere vaste eiendomme bekend as : ERF : GELEë : GROOT : GEHOU KRAGTENS : aangebied sal word

Nadere informatie

DIE BEREGTER VIR PENSIOENFONDSE

DIE BEREGTER VIR PENSIOENFONDSE DIE BEREGTER VIR PENSIOENFONDSE Wat u moet weet oor die voorlegging van n klag 1. Wat die Beregter doen Die Kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse is gestig met inwerkingtreding van 1 Januarie 1998

Nadere informatie

BETAALSTROKIE : LENINGS MET RENTE

BETAALSTROKIE : LENINGS MET RENTE BETAALSTROKIE : LENINGS MET RENTE Lenings wat aan werkers gegee word se terugbetalings-paaiemente kan deur middel van die betaalstelselsel van hul vergoeding verhaal word. Indien 'n paaiement met die volgende

Nadere informatie

Aansoek om deur Ruimsig Gemeente Leraar in die eg verbind te word.

Aansoek om deur Ruimsig Gemeente Leraar in die eg verbind te word. Bladsy 1/5 Aansoek om deur Ruimsig Gemeente Leraar in die eg verbind te word. Baie geluk en dankie dat julle dit oorweeg om hierdie spesiale verbintenis deur Ruimsig Gemeente te laat hanteer. Dit is Ruimsig

Nadere informatie

Hoofstuk 12 INTESTATE ERFOPVOLGING

Hoofstuk 12 INTESTATE ERFOPVOLGING Hoofstuk 12 INTESTATE ERFOPVOLGING Wet op Intestate Erfopvolging 81 van 1987 1 Oogmerk van die wet 1 2 Basiese beginsels 2 2.1 Die gade as enigste erfgenaam 2 2.2 (e) as enigste erfgenaam(e) 3 2.3 Gade

Nadere informatie

VOLMAG EN FOOIEOOREENKOMS

VOLMAG EN FOOIEOOREENKOMS VOLMAG EN FOOIEOOREENKOMS Ek die ondergetekende, _ (volle naam en adres) stel hiermee aan die vennote/direkteure en/of hulle genomineerdes van BADENHORST-SCHNETLER PROKUREURS Met mag van substitusie (hierna

Nadere informatie

Taalbeleid van die Universiteit Stellenbosch

Taalbeleid van die Universiteit Stellenbosch Taalbeleid van die Universiteit Stellenbosch n Konseptuele Raamwerk Soos op 2 Junie 2006 1. Inleiding Die Taalbeleid van die Universiteit Stellenbosch word bepaal deur die missiestelling van die Universiteit:

Nadere informatie

Amptelike Tale Huistaal Eerste Addisionele Taal Tweede Addisionele Taal. Taal in konteks

Amptelike Tale Huistaal Eerste Addisionele Taal Tweede Addisionele Taal. Taal in konteks Amptelike Tale Huistaal Eerste Addisionele Taal Tweede Addisionele Taal Taal in konteks Die 2009 Eksamenriglyne vir Graad 12: Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) bepaal: Vraagstelling: n Verskeidenheid

Nadere informatie

Stuur die aansoekvorm aan:

Stuur die aansoekvorm aan: AANSOEK OM N STUDIEBEURS AANSOEKVORMS MOET DIE ATKV JAARLIKS VOOR OF OP 15 JANUARIE 2016 BEREIK VOORWAARDES VIR AANSOEKE: 1. Alle inligting wat verskaf word, sal streng vertroulik hanteer word. 2. Net

Nadere informatie

1 Verkorte aansoek en registrasieprosedure

1 Verkorte aansoek en registrasieprosedure 1 Verkorte aansoek en registrasieprosedure AANSOEK- & REGISTRASIEPROSEDURE Die volgende diagram sal u help om die aansoek- en registrasieprosesse beter te verstaan en om die belangrikheid daarvan in te

Nadere informatie

HR BYLAE F-5 BEPALINGS EN VOORWAARDES VERBONDE AAN SOLIDARITEIT LIDMAATSKAP

HR BYLAE F-5 BEPALINGS EN VOORWAARDES VERBONDE AAN SOLIDARITEIT LIDMAATSKAP BEPALINGS EN VOORWAARDES VERBONDE AAN SOLIDARITEIT LIDMAATSKAP 1. Alle lede van Solidariteit MWU ( Solidariteit ) is gebonde en onderworpe aan die geheel van die bepalings van Solidariteit se Grondwet.

Nadere informatie

Beleid insake die aanbieding van kortkursusse aan die Universiteit Stellenbosch

Beleid insake die aanbieding van kortkursusse aan die Universiteit Stellenbosch Beleid insake die aanbieding van kortkursusse aan die Universiteit Stellenbosch Inhoudsopgawe 1. Inleiding... 3 2. Toepassing van die beleid... 4 3. Woordomskrywing... 5 3.1 Assessering... 5 3.2 Sertifisering...

Nadere informatie

VERBRUIKERSBESKERMING 1 OORSIG EN ADVERTENSIES Die wet op

VERBRUIKERSBESKERMING 1 OORSIG EN ADVERTENSIES Die wet op JY EN JOU GELD Deur Jaco en Susan Fouche VERBRUIKERSBESKERMING 1 OORSIG EN ADVERTENSIES Die wet op Verbruikersbeskerming het op 1 April 2011 in werking getree. Dit behoort vir ons as gebruikers tot redding

Nadere informatie

DISSIPLINêRE KODE REGLEMENT INSAKE DISSIPLINêRE OPTREDE TEEN PERSONEEL

DISSIPLINêRE KODE REGLEMENT INSAKE DISSIPLINêRE OPTREDE TEEN PERSONEEL 1 van 16 DISSIPLINêRE KODE REGLEMENT INSAKE DISSIPLINêRE OPTREDE TEEN PERSONEEL Ten einde die belange van sy personeel en die van die instelling te beskerm, strewe die Universiteit daarna om ten alle tye

Nadere informatie

BELASTINGVRYE PLAN Kom ons kry Suid-Afrika aan die spaar.

BELASTINGVRYE PLAN Kom ons kry Suid-Afrika aan die spaar. DIE OLD MUTUAL INVEST BELASTINGVRYE PLAN Kom ons kry Suid-Afrika aan die spaar. BELASTINGVRYE PLAN Dink net hoeveel gemoedsrus n belegging jou kan gee wat jou toelaat om vir jou drome en doelwitte te

Nadere informatie

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 WISKUNDE V1 NOVEMBER 01 PUNTE: 150 TYD: uur Hierdie vraestel bestaan uit 8 bladsye. Wiskunde/V1 DBE/November 01 INSTRUKSIES EN INLIGTING Lees die volgende instruksies

Nadere informatie

ARBEIDSREG ABR214. T:

ARBEIDSREG ABR214. T: ARBEIDSREG ABR214 Lesing 13 Die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en -siektes 130 van 1993 Hoofstuk 6 (par 6.1-6.8) in Du Plessis & Fouche Praktiese Gids tot die Arbeidsreg LexisNexis Butterworths:

Nadere informatie

INDIVIDUELE AFDELING

INDIVIDUELE AFDELING AFRIKAANS VOORDRAG EN DRAMA 3-8 Augustus 2015 Voorsitter: Sarie Olivier 072 256 2355 Die algemene reëls moet saam met die spesifieke reëls gelees word INSKRYWINGSFOOIE Solo R 80-00 Duet R 100-00 Trio R

Nadere informatie

Risikoprofielsamestelling op SanPort ipad- app

Risikoprofielsamestelling op SanPort ipad- app Risikoprofielsamestelling op SanPort ipad- app RISIKOPROFIELSAMESTELLING KAN NOU OP DIE SANPORT IPAD- APP GEDOEN WORD. DIS BESKIKBAAR VIR ALLE SANLAM- TUSSENGANGERS MET IPADS. Die nuwe risikoprofielsamestelling

Nadere informatie

RAAD OP FINANSIËLE DIENSTE

RAAD OP FINANSIËLE DIENSTE RAAD OP FINANSIËLE DIENSTE TAALBELEID (Deur die RFD Raad op 18 Maart 2015 goedgekeur) 1 INHOUDSOPGAWE 1. DEFINISIES... 3 2. INLEIDING... 4 3. DOEL... 4 4. TERSAAKLIKE WETGEWENDE BEPALINGS... 4 5. BESTEK

Nadere informatie

NOTULE VAN N GEWONE VERGADERING VAN DIE UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE GEHOU IN DIE BANKETSAAL, MALMESBURY OP WOENSDAG, 12 OKTOBER 2016 OM 11:00

NOTULE VAN N GEWONE VERGADERING VAN DIE UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE GEHOU IN DIE BANKETSAAL, MALMESBURY OP WOENSDAG, 12 OKTOBER 2016 OM 11:00 NOTULE VAN N GEWONE VERGADERING VAN DIE UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE GEHOU IN DIE BANKETSAAL, MALMESBURY OP WOENSDAG, 12 OKTOBER 2016 OM 11:00 TEENWOORDIG: Uitvoerende Burgemeester, rdh T van Essen

Nadere informatie

Dokument A. Grondwet

Dokument A. Grondwet Dokument A Grondwet Grondwet van die Wyndruifverbeteringsvereniging (Soos gewysig op 16 April 2009) 1. NAAM EN AARD VAN VERENIGING Die naam van die Vereniging is die Wyndruifverbeteringsvereniging (afkorting

Nadere informatie

DIENSKONTRAK VIR HUISWERKER. 1. Persoonlike besonderhede van huiswerker (hierna genoem die werknemer )

DIENSKONTRAK VIR HUISWERKER. 1. Persoonlike besonderhede van huiswerker (hierna genoem die werknemer ) DIENSKONTRAK VIR HUISWERKER Afdeling A: BESONDERHEDE VAN DIENS 1. Persoonlike besonderhede van huiswerker (hierna genoem die werknemer ) Van :... Voorname:.. ID-nommer: Woonadres:.. Tel.no.:.. Naasbestaande:..

Nadere informatie