WAAROM MOSLIMS MADHHABS VOLGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAAROM MOSLIMS MADHHABS VOLGEN"

Transcriptie

1 WAAROMMOSLIMSMADHHABSVOLGEN MADHHABSVOLGEN EenInleidingtotdeFiqhvandeSoennitischeMadhhabs GeschrevendoorSheikhNu SheikhNuhHaMi amimkeller mkeller Vertaald,bewerktengepubliceerddoorwww.sunni.nl 1

2 Inhoudsopgave Introductie 3 AlgemeneKennisuitdeKoranen adīth 4 Fiqh:JuridischBegrip 5 KennisvandePrimaireTeksten 8 Taqlīd:HetVolgenvanGeleerden 13 HetVaststellenvandeAuthenticiteitvaneen adīth 15 Conclusie 23 2

3 INTRODUCTIE WieheeftdeImamsnodigvandeHeiligeWet amsnodigvandeheiligewet alswedekoran Koranende ende ad adīth īthshebben? hebben? WaaromkunnenwenietonzeIslamnemenvanhetwoord vanallah enzijnboodschapper enzijnboodschapper? Het werk van de mujtahid Imams van de Heilige Wet, diegenen die de regels van de Sharī ahafleidenuitdekoranen adīths,iseenaantaljarenhetonderwerpvanmijn onderzoekgeweest.indezeperiodehebiksomsdevraaggehoord: WieheeftdeImamsvandeHeiligeWettennodigalswedeKoranende adīths hebben?waaromkunnenwenietonzeislamnemenvanhetwoordvanallah en ZijnBoodschapper,dieopeengoddelijkemanierbeschermdisvoorfouten,in plaats van dit te nemen van de Madhhabs (rechtsscholen) van de mujtahid Imams zoalsabū anīfa,mālik,shāfi īena mad,diedatnietzijn? Het zal voor niemand een geheim zijn hoe belangrijk deze zaak is, of dat veel van de verdeeldheid die we deze dagen zien en horen in onze moskeeën, het gevolg is van het ontbrekenvankennisvandefiqh(islamitischejurisprudentie)enzijnrelatietotdeislam alsgeheel.numisschienmeerdanooit,ishettijdvooronsomterugtekerennaardebasis enonszelfaftevragenhoewedegebodenvanallah moetenuitdragenenbegrijpen. WezulleneerstdekennisvandeIslambesprekendieweerallemaalopnahouden,endan aantonenwaardefiqhzijnintrededoet.wezullenkijkennaardegenoemdekwalificaties indekoranensunnahvoordiegenendieaanfiqhdoen,demujtahidgeleerden.wezullen onseerstrichtenopdeomvangvandekennisvandemujtahidgeleerden,hoeveel adīths zijdienentekennenenzovoorts,en danzullenwe kijkennaardedieptevanhunkennis, door middel van daadwerkelijke voorbeelden van dalīls (bewijzen) die aangeven hoe geleerdenomgaanmetverschillendeenzelfstegenstrijdige adīthsomzodoendeeen eendrachtigeensamenhangendeverklaringvoorttebrengen. Wezulleneindigenmethetbesprekenvanderelatietussendemujtahidendewetenschap vandeauthenticiteitvande adīth,endevoorwaardenaandehandwaarvaneengeleerde weetdateenbepaalde adīth a ī (authentiek)is,zodathijhetkanaccepterenen navolgen. 3

4 ALGEMENEKENNIS UITDEKORANEN KORANEN AD ADĪTH ĪTH De kennis die u en ik vernemen uit de Koran en de adīths bestaat uit verschillende vormen. De eerste en meest belangrijke vorm betreft ons geloof. Het is de kennisvanallah enzijnattributenendeanderegrondbeginselenvanhetislamitische geloofzoalshetboodschapperschapvandeprofeet,delaatstedag,enzovoorts.iedere MoslimkanenmoetzichdezekennisvanhetBoekvanAllah endesunnaheigen maken. Dit is tevens het geval met een tweede vorm van algemene kennis. Dit betreft niet het geloof zelf, maar daden. Het gaat hier om de algemene Islamitische wetten om goed te doen,hetslechtetevermijden,hetgebedteverrichten,zakāttebetalen,tevastentijdens derama ān,gezamenlijkgoedewerkenteverrichten,enzovoorts.iedereenkandeze algemeneregelslerenenbegrijpen,dezevattende irātal-mustaqīm(hetrechtepad)van onzereligiesamen. 4

5 FIQH:JURI :JURIDISCHBEGRIP DISCHBEGRIP Een derde vorm van kennis is die van de specifieke details in het Islamitisch praktiseren.iedereenkandeeerstetweevormenvankennisdirectbegrijpenuitdekoran ende adīths.echterhetbegrijpenvandezederdevormheefteenspecialenaam,fiqh, watletterlijk begrip betekent.enmensenverschilleninhundeskundigheiddittedoen. IkhadbijvoorbeeldeenseenbezoekerinJordanië.Wanneerwesprakenoverwaaromhij nognietop ajjwasgeweest,verweeshijnaarde adīthvananasibnmālik,datde BoodschappervanAllah heeftgezegd: Iedereen diehetochtendgebed(fajr) bidtineengroep endangaatzittenendhikr doet tot aan het opkomen van de zon,[en] daarna twee raka āt(cycli) bidt, zal de beloningkrijgenalsofhijde ajjende Umraheeftverricht. Anaszei: DeProfeet zei: Volledig,volledig,volledig. 1 Mijnbezoekerhadditvanmorgennetgedaan,ennugeloofdehijdathijzijnverplichting aangaandede ajjwasnagekomenenhetnunietmeernoodzakelijkwasvoorhemom naarmekkategaan.de adīthwas asan(goed).ikmaakteonderscheidvoormijn bezoeker tussen het ontvangen van de beloning van iets en het vervallen van de verplichtingindeislamdoorhetinderdaaduittevoeren,enhijbegreepmijnpunt. Maarerishiereengrotereles,datterwijldeKoranendeSunnahma ūm(goddelijk beschermdvoorfouten)zijn,hetbegrijpenhiervanditnietis.eniemanddiewettenvande Koranen adīthafleidt,zondertraininginijtihād(afleidinguitdeprimairebronnen) zoalsmijnbezoekerdeed,zalhiervoorverantwoordelijkwordengehoudenopdedagdes Oordeels, net zoals een amateur-arts die nog nooit een geneeskundige opleiding heeft genoten, verantwoordelijk wordt gehouden voor de door hem uitgevoerde operatie waarbijiemandzoustervenonderzijnmes. Waarom?OmdatAllah indekoranheeftuitgelegddatfiqh,hetgedetailleerdebegrip van het goddelijke gebod, speciale training vereist van de leden van de Moslimgemeenschapomhettekunnenlerenenhetteonderwijzen.Allah zegtin ūrat al-tawba: Enhetpastdegelovigennietdatzijallen(tenstrijde)uitrukken. gennietdatzijallen(tenstrijde)uitrukken. Waaromruktnieteenaantaluit,opdatzij(deachtergeblevenen)begripverkrijgenover uit,opdatzij(deachtergeblevenen)begripverkrijgenover degodsdienst,opdatzijhunvolkzullenwaarschuwenwanneerhettothenisteruggekeerd. zullenwaarschuwenwanneerhettothenisteruggekeerd. Hopelijkzullenzijzichzelfbehoeden. behoeden. 2 Deuitdrukking li-yatafaqqahufī-ldīn,hetverwervenvanbegripvandereligie,isafgeleid van precies dezelfde oorsprong(f-q-h) als het woord fiqh. Dit is wat westerse studenten van het Arabisch zouden noemen, een vijfde stam werkwoord (tafa ala). Dit geeft aan dat de betekenis die in de wortel te vinden is, begrip, is verwezenlijkt door middel van voorzichtige,ondersteundeinspanning. 1 Tirmidhī, Koran, ūratal-tawba9:122 5

6 DitKoranischeversbevestigtdatereenklassezoumoetenzijnvanmensendiedereligie opeendusdanigewijzehebbengeleerdzodatzegekwalificeerdzijndezeteonderwijzen. EnAllah heeftdiegenendiegeenuitsprakenkennenvandeheiligewettenbevolente vragenaanhendiehetwelkennen,doortezeggenin ūratal-na l, Vraaghetdanaandebezittersvankennis,indienjulliehetnietweten.,indienjulliehetnietweten. 3 Hierinverwijzendewoorden ahlal-dhikri (de bezitters vankennis)naardiegenenmet kennisvandekoranensunnah.aandevoorgrondhiervanstaandemujtahidimamsvan dezeummah.waarom?omdatteneerstedekoranen adīthinhetarabischzijn,enals vertaler,kanikuverzekerendathetnietzomaararabischis. Om de Koran en de Sunnah te begrijpen, moeten de mujtahid een complete kennis hebben van de Arabische taal met dezelfde deskundigheid die de vroege Arabieren bezatenvoordatdetaalgebruiktwerddoorsprekersdiehetarabischnietalsmoedertaal beheersten. Dit vereiste, waar bijna niemand in onze tijd aan voldoet, is niet het hoofdonderwerpvanmijnscriptie.maarzelfsalswedatwelzoudenhebben,watalsuof ik,ofschoongeengetraindespecialisten,dedetailsvandeislamitischepraktijkregelrecht vandebronnenzoudenwillenafleiden?deprofeet heeftnamelijk,inde adīthvan BukhārīenMuslim,gezegd: "Wanneereenrechterzijnoordeeluitspreektenernaarstreeftomeenkundigoordeel tevellen(ijtahada)enditiscorrect,krijgthijtweebeloningen.alshijeenoordeelvelt enernaarstreeftomeenkundigoordeeltevellenmaarhetisfoutdankrijgthijéén beloning." 4 Hetantwoordis,datdetermijtihād,heternaarstrevenomeenkundigoordeeltevellen, indeze adīth,nietverwijstnaardeinspanningomeenislamitischoordeeltebegrijpen entevellenvanzomaareenpersoon.hetverwijstnaardepersoondieeenrechtskundige kennisvan alles dat deprofeet onderwees met betrekking tot devraag.diegene die aan ijtihāddoetzonderdezedeskundigheidiseenmisdadiger.hetbewijshiervanisde adīth waarindemetgezeljābiribn Abdullāh zei: Wegingenopreiseneenvanonswerdgetroffendooreensteenenkreegdaardoor eengatinzijnhoofd.toenhijlatertijdenszijnslaapeennattedroomhad,vroeghij zijn metgezellen: Kun jij iets vinden voor mij als vervanging voor een droge rituele wassing(tayammum)? [inplaatsvaneenvolledigreinigendbad(ghusl)]zijvertelden hem: We hebben niets kunnen vinden als vervanging voor jou als je water kunt gebruiken. Dushijnamzijn volledigreinigendbadenzijn wond opendezich enhij stierf.toenwebijdeprofeet kwamen,washijalopdehoogtevanditgebeurenen hijzei: Zijhebbenhemvermoord,mogeAllahhenvermoorden.Waaromhebbenze nietsgevraagd? wantzijwistenhetniet.hetenigeredmiddelvooriemanddieniet weetwattezeggenishettevragen. 5 Deze adīth,dieovergeleverdisdoorabūdawūd,isgoed( asan).iederemoslimdie enigetaqwāheeftzouzicherzorgvuldigaanmoetenspiegelen,omdatdeprofeet dit 3 Koran, ūratal-na l16:43 4 Bukhārī AbūDawūd,1.93 6

7 aangaf indemeestkrachtigmogelijketaal dathetvellenvaneenislamitischoordeelop basisvanontoereikendekenniseenmisdaadis.ookzoluidtdegoede adīth: Diegenedieeenjuridischoordeel juridischoordeel( (fatwā fatwā) )wordt wordtgegevenzonder gegevenzonderkennis, kennis, zijnzondeisenkelvoordepersoondiehemdemeninggaf. 6 DeProfeet zeiook: Erzijndrie[soorten]rechters:tweevanhen[zijn]indehelenééninhetParadijs.Een man die de waarheid kent endaarnaar oordeelt, hij zal naar het Paradijs gaan.een mandieoordeeltvoordemensenmaaronwetendis,hijzalnaardehelgaan.eneen mandiedewaarheidkentmaaronrechtvaardigoordeelt,hijzalnaardehelgaan. 7 Deze adīth,diedoorabūdawūd,tirmidhī,ibnmājahenanderenisovergeleverd,is striktgenomenauthentiek( a ī ).IedereMoslimdiehethellevuurwilvermijdenzou serieusdelotsbestemminginoverwegingmoetennemenvan diegene die,indewoorden vandeprofeet, oordeeltvoordemensenterwijlhijonwetendis. Nu hebben we allemaal onze Yusuf Ali Koranvertaling en onze a ī al-bukhārī vertalingen.zijnditgeenadequatewetenschappelijkevoorzieningen?ditzijnwaardevolle boekenendragenwellichtbijtothetgrootsteenmeestbelangrijkedeelvanonzedīn:de basis van het Islamitische geloof en algemene wetten van de religie. Onze discussie hier gaat niet over deze omvangrijke principes, maar wel over het begrijpen van specifieke detailsvande Islamitische praktijk dieexactgenoemdwordtals fiqh.ik denkdatiedere eerlijke onderzoeker die deze zaken bestudeert het er mee eens zal zijn, dat voor dit de vertalingennietvoldoendezijn.zijzijnnietvoldoendeomdathetbegrijpenvandegehele Koran en adīth tekstuele werken, uit wat wij noemen de dīn bestaat, twee deskundigheden vereist van de geleerde. Dit is een deskundigheid in de breedte, de substantiële kennis van al de teksten. En dit is een deskundigheid in de diepte, de methodologische middelen die nodig zijn om alle Koranische verzen en adīths aan elkaarteverbinden,ookdieogenschijnlijkelkaartegenspreken. 6 AbūDawūd, Shar al-sunnah,

8 KENNISVANDEPRIMAIRETEKSTEN Zoalsvoordeomvangvandekennisvaneenmujtahid,isovergeleverddateenstudentvan ImamA madibn anbal,mu ammadibn Ubaydullāhibnal-Munādīeenmangehoord heeftdiehem(imama mad)vroeg: Alseenman adīthsheeftgememoriseerd,ishijdaneengeleerdevande HeiligeWetten,eenfaqīh? Enhijzei: Nee. Demanvroeg: dan? Enhij zei: Nee. Demanvroeg: ? Enhijzei: Nee. Demanvroeg ? En A madmaakteeengebaarmetzijnhandomduidelijktemaken ongeveerzoveel. 8 Toegegeven,metdeterm adīth bedoeldeimana madde adīthsvandeprofeet in alhunverschillendereeksenvanketens,iedereketenreeksalseenafzonderlijke adīth meegerekend,enwellichtookdeuitsprakenvande a āba meegerekend.hetgrootste punthierisechter,datzelfsalswijdeverschillendereeksentenietdoen,enalleenspreken overde adīthsvandeprofeet dieduidelijkalsacceptabelebewijzengelden,ofhetnu a ī is,of asan(dievoordoelstellingenbinnendeijtihādopgenomenmogenwordenals a ī ),dansprekenwijnogovermeerdan adīths.dezezijnnietalleenmaar opgenomen in Bukhārī, of alleen maar in Muslim, ook niet in de zes boeken of zelfs in negen.wiedanooknueenfatwāwilgevenofeenenvoordemensenwiloordelenover het wettelijke en het niet wettelijke, verplichte of Sunnah, moet alle primaire teksten kennendieerbetrekkingophebben.demisschienwel a ī adīthszijnvoorde mujtahidalséénenkele adīth,enhijmoetzeeerstkennenomzemetelkaarinverband tekunnenbrengenendeeendrachtigeverordeningenvanallah tekunnenuitleggen.ik zeg metelkaarinverbandbrengen omdatdemeestevanuzichervanbewustmoetenzijn datsommige a ī adīthsdeandereeven a ī adīthslijkentebetwisten.watdoeteen mujtahidineen dergelijkgeval?ijtihād.laten weeenskijkennaarwatvoorbeelden.de meestevanonskennende adīthsmetbetrekkingtothetvastenopdedagvan Arafah voor de niet-pelgrim, dat het, [de zondes van] het jaar ervoor en het jaar erna teniet doet. 9 Maareenanderestriktgenomenauthentieke adīthverbiedthetvastenopvrijdagalleen, 10 eneengoedeauthentieke adīthverbiedthetvastenopzaterdagalleen.tirmidhīlegt ditalsvolgtuit: Debetekenisvanhet'aanstootgevende'indezeis dezeiswanneereenmanalleenop wanneereenmanalleenop zaterdagvast,omd t,omdatdejodendezaterdagvereren atdejodendezaterdagvereren 11 Sommigegeleerdenhoudenzondagalsaanstootgevendomtevastenvoordezelfdereden, omdatdezewordtvereerddoorniet-moslims.(andere adīthsstaanvastentoeopéén vandezedagen samenmetdedagervoor oferna, misschienomdatnietéén religietwee dagen achter elkaar vereert). De vraag rijst dan: wat moet je doen als Arafah op een vrijdag,zaterdagofzondagvalt?dealgemeneeisvoorhetvastenopdedag Arafahkan welgekwalificeerdwordendoorhetspecifiekeverbodvanhetvastenopalleenééndezer 8 Ibnal-Qayyim,I lāmal-muwaqqi'īn, Muslim, Bukhārī, Tirmidhī,

9 dagen.maareenmujtahid,bewustvandegeheleverzameling adīth,zalzekereenderde adīthwetendieovergeleverdisdoormuslimdiemeerspecifiekisenzegt: Neemnietalleendevrijdag[afzonderlijk] [afzonderlijk]zonderdeanderedagen zonderdeanderedagenomte omte vasten,tenzijhetsamenvaltmetéé ten,tenzijhetsamenvaltmetéénvanuwhandelingen nvanuwhandelingen.. 12 Delaatste adīthbevestigtvoordemujtahiddealgemeneprincipesdatderegelsvoorhet vasten op een dag die normaal verboden is om te vasten veranderen als het vasten samenvaltmeteenvanuwhandelingen -endusisergeenprobleemmethetvasten,ofde Dag van Arafah nu valt op een vrijdag, zaterdag of zondag. Hier zowel als elders, dient iedereendiederegelswilbegrijpenoverhoejeietsindeislamwildoen,alletekstente kennen die er betrekking op hebben. Dit is omdat wij als gewone Moslims, niet alleen verantwoordelijk zijn om de Koranverzen en de adīth te gehoorzamen waar we vertrouwdmeezijn.wezijnverantwoordelijkvoorhetgehoorzamenvanhenallemaal,de helesharī ah.eninhetgevalwijzelfnietoverdekwalificatiesbeschikkenomdezeteksten metelkaarinverbindingtebrengen-enwehebbena madibn anbalhorenspreken hoeveelkennisditvereist-moetenweiemandvolgendiedatwelkan.ditisderedendat Allah onsverteld, Vraaghetdanaandebezittersvankennis,indienjulliehetnietweten. tweten. De omvang en aard van deze kennis vereist van de leek adab(gepaste manieren) te handhaveninzijnomgangmetdegeleerdenvanfiqh,inhetgevaldezeleekeen adīth vindt,hetzijinbukhārīofergensanders,dieogenschijnlijkintegenspraaklijkttezijnmet derechtsscholen.eenleek,lezendin a ī albukhārībijvoorbeeld,zalde adīthvinden datdeprofeet opdeterugreisvankhaybareenontblootbovenbeenhad. 13 Enhijzou zichkunnenvoorstellendatdeviermadhhabs anafī,mālikī,shāfi īen anbalī onjuistwareninhunoordeeldathetbovenbeenawrā(naaktheiddiebedektmoetworden) is.maarinfeitezijnechtereenaantalandere adīths,stukvoorstukgoedauthentiek ( asan)of a ī diebewijzendatdeprofeet uitdrukkelijkdiverse a āba heeft bevolenhetbovenbeentebedekkenomdatditnaaktheidbetekent. ākimoverlevert,datdeprofeet Jarhadzagindemoskeedieeenmanteldroeg,enzijn bovenbeenontblootte.dusdeprofeet zei, Hetbovenbeeniseendeelvaniemands naaktheid, 14 waarop ākimzei, Ditiseen adīthwaarvandelijnvanoverlevering a ī is, zoalsimamdhahabīookbevestigde. 15 Imamal-Baghāwīoverlevertde a ī adīthdat deprofeet Ma marpasseerde,wiens beide bovenbenen ontbloot waren, en hij vertelde hem: O Ma mar, bedek je bovenbenen,wantzezijnbeidennaakt. 16 EnImamA madibn anbaloverlevertdatdeprofeet heeftgezegd: 16 Wanneeréénvanu(iemandaan)zijnslavenofhuurlingtrouwt,laathemdannietkijken naarzijnnaaktheid,wantwatonderdenavelisto eid,wantwatonderdenavelistotaanzijnknieënisnaaktheid. taanzijnknieënisnaaktheid Muslim, Bukhārī, al-mustadrak 15 Ibid 16 Shar al-sunnah,9.21 9

10 Ditiseen adīthmeteenlijnvangoede( asan)overlevering. DemujtahidImamsvandevierscholenkendendeze adīthsenbrachtenzeinverband metdekhaybar adīthinbukhārī,doormiddelvanhetmethodologischeprincipe: Een uitdrukkelijkuitgesprokenbevelvandeprofeet heeftvoorrangopzijnhandeling. Waarom? Onder andere omdat bepaalde wetten van de Sharī ah alleen maar van toepassingzijnopdeprofeet alleen.zoalshetfeitdatwanneerhij tenstrijdetrok,hij geen toestemming had zich terug te trekken, ongeacht hoe zeer hij ook in de minderheidwas.ofzoalsdeverplichtingvoorhem alleengeldt,detahajjud(hetwaak gebedtijdensdenacht)tebidden,nahetontwakenvóórdedageraad,datslechtssunnahis voorderestvanons.ofzoalsalleenvoorhem istoegestaanomnietindenachtzijn vastentebrekentussentweevastendagen.of,zoalsvoorhem alleenistoegestaanmeer danviervrouwentehebben,wathetmiddelwaswaarmeeallah inzijnwijsheid,de kleinstedetailsindedagelijksesunnahvandeprofeet vooronsbewaardheeft.een groteraantalvrouwenzounamelijkbeterinstaatzijnomhieroptoetezienenhetzichte herinneren. Omdatbepaaldewetten vandesharī ahalleenophemvantoepassingwaren,hebbende geleerden van de ijtihād het grondbeginsel bevestigd dat in veel gevallen wanneer een handelingpersoonlijkdoordeprofeet wasgedaan,zoalshettonenvanhetbovenbeen nakhaybar,hetalleenvoorhem gold.enwanneerhij onseenuitdrukkelijkbevelgaf omhetanderstedoen,inditgevalomhetbovenbeentebedekkenomdathetnaaktheidis, hetbeveldanvantoepassingisopons.dehandelingisdanalleenophem alleen toepasbaar. Wekunnenaanditvoorbeeldzien,watvoorsoortdeskundigheidernodigisomdegehele omvangvande adīthtebegrijpen,zowelindebreedtealsdieptevankennis,endediepte inhetverklarendbegrijpen vanfiqh.iemanddieeenfatwā wilgevenopbasisvanalleen maardekhaybar adīthin a ī al-bukhārī,dat"degeleerdenfoutzijnende adīth goedis"zouzichdanschuldigmakenaaneenmisdadigeachteloosheidvoorzijnonkunde. AlsiemandnietdesubstantiëlekennisvandeKoranendeomvangvande adīthbezit,en deschakeltussendefiqhmethodologieendeveelomvattendheidmist,zijnde adīthsdie iemandheeftgelezennietvoldoende.omnogvoorbeeldtenemen,eriseengoede( asan) adīthdat deprofeet vrouwenvervloektediegravenbezochten. 18 Maargeleerden zeggendathetverbodvanvrouwenomgraventebezoekentenietwerdgedaan(mansūkh) doorde a ī adīth: Ikhaduverbodendegraventebezoeken,ma graventebezoeken,maarbezoekzenu. arbezoekzenu. 19 Ofschoondeuitdrukkinghier bezoek zenu (fa-zūrūhā)eengebodnaarmannentoeis (ofnaareengroepwaarvansommigenookmannenzijn),ishetfeitdatde adīthvrouwen zowel als mannen toestaat nu de graven te bezoeken, wat aangetoond wordt door een andere adīthovergeleverddoormusliminzijn a ī. Toen Ā ishadeprofeet vroegwatzijzoumoetenzeggenalszijdegravenzou bezoeken,verteldehijhaar: Zeg: VredezijaandegelovigenenMoslimsvanhetvolk van deze verblijfplaats: Moge Allah genadig zijn aan diegenen van ons die zijn A mad, Tirmidhī, Muslim,

11 voorgegaanenaandiegenendiezijnachtergebleven,alsallahhetwil,zullenwijjullie spoedigvergezellen. 20 Dit houdt duidelijk in dat het voor haar is toegestaan graven te bezoeken, omdat de Profeet haarnooitdezewoordenzouhebbengeleerdalsbijhetbezoekenvandegraven omzeuittesprekenzijdanongehoorzaamzouzijn.metanderewoorden,hetkennenvan al deze adīths, samen met de methodologische principes van naskh (abrogatie), is essentieel om een geldige fiqh-conclusie te trekken dat de eerste adīth waarin de Profeet vrouwenvervloektdiegravenbezoeken wasafgeschaftdoordetweede adīth, zoalsbevestigdwordtdoordederde adīth. OfoverweegdeKoranischetekstin ūratal-mā idah: Hetvoedsel(geslachtedieren)vanhetVolkvanhetBoek hetvolkvanhetboekis is jullietoegestaanenjullievoedselishuntoegestaan. voedselishuntoegestaan. 21 Ditiseenalgemenewetdieogenschijnlijkgeschiktlijktvooralhunvoedsel.Tochisdeze weteenonderwerpvoortakhsīs(beperken)doormeerspecifiekewettendiebewijzendat voedselvanahlal-kitāb(volkvanhetboek)zoalsvarkensvlees,ofdierendienietopeen rituele manier zijn geslacht, niet toegestaan zijn voor ons. Onwetendheid in dit principe van takhsīs lijktvooralvoor te komen bij de pseudo-mujtahids van onzetijd,van wie we vaakdemeeralgemenewettenhorenmetdewoorden: MaardeKoran zegt, of Maar de adīth zegt, zonder enige vermelding van de bijzondere wetten van een andersluidende adīthofkoranvers,diedezebeperken.hetantwoordkanalleenzijn: Ja, broeder, de Koran zegt inderdaad: Het voedsel(geslachte dieren) van de het Volk van het Boek is jullie toegestaan en jullievoedsel is hun toegestaan. Maar wat zegt het nogmeer?of, Ja,de adīthin a ī al-bukhārīzegtdatdeprofeet zijnbovenbeen ontblootteopdeterugreisvankhaybar.maarwatzegtde adīthnogmeer,ennog belangrijker,weetjezekerdatjehetweet? Bovengenoemdevoorbeelden illustreren slechts een paar van de methodologische regels diedemujtahid nodigheeftomdeislamte begrijpenen functioneelte makendooralle bewijzenmetelkaarteverbinden.teneerstezagenwehetgrondbeginselvantakhsīsvan algemenewettendoormeerspecifiekewetten,zowelinhetvoorbeeldvanhetvastenopde Dag van Arafah in het geval dat dit op een vrijdag, zaterdag of zondag valt als in het voorbeeldbetreffendehetvoedselvanahlal-kitāb.tentweede,indekhaybar adīthin a ī al-bukhārīoverhetontblotenvanhetbovenbeenende adīthsdieverordenendat het bovenbeen bedekt moet zijn, zagen we het grondbeginsel van hoe een uitdrukkelijk profetisch bevel in woorden, voorrang heeft op slechts een handeling in geval van tegenspraak. Ten derde, zagen wij het grondbeginsel van nāsikh wa-mansūkh (het opheffende en het opgehevene) in het voorbeeld van het aanvankelijke verbod op het bezoekenvandegravendoordevrouwenenvervolgenshettoestaanervan.ditzijnslechts driemanierenwaaroptweeofmeertekstenvandekoranen adīthbetrekkinghebbenop elkaar en elkaar kwalificeren. Dit zijn regels die iemand die de wetten van de Sharī ah afleidtmoetweten.metanderewoorden,ditzijnmaardriegereedschappenvandetotale methodologischegereedschapskist.wijhebbennietdetijdomaldezegereedschappentot in detail te behandelen, ofschoon wij enkele in het voorbijgaan, beginnend met hun Arabischenamen,kunnenvermelden. 20 Muslim, Koran, ūratal-mā idah5:5 11

12 De amm, een tekst van algemene toepasbaarheid voorveel wettige regels en het tegengesteldehiervan: De khāss, datgene wat alleen op één wettige uitspraak of aard van uitspraak toepasbaaris. Demujmal,datgenewatnodigisomanderetekstenvolledigtekunnenbegrijpen, enhettegengesteldehiervan: Demubayyan,datgenewatduidelijkiszonderanderetekstentemoetengebruiken. De mutlaq, datgene wat zonder beperking toepasbaar is, en het tegengestelde hiervan: De muqayyad, datgene wat beperkingen heeft die aangegeven zijn in andere teksten. Denāsikh,datgenewateerderegeopenbaardewettenopheft,enhettegengestelde hiervan: Demansūkh,datgenewatisopgeheven. Dena,datgenewatondubbelzinnigeenafzonderlijkerechtswetenschappelijke vraagbepaald,enhettegengesteldehiervan: De āhir,datgenewatopmeerderemanierenkanwordenuitgelegd. Mijnpuntinhetvermeldenvanwateenmujtahidis,watfiqhisendesoortentekstendie Allah s bevelen belichamen, met de voorbeelden die deze illustreren, is om onze oorspronkelijke vraag te beantwoorden: Waarom kunnen we niet onze Islamitische praktijkvanhetwoordvanallah enzijnboodschapper nemen,dieopeengoddelijke manierwordenbeschermd,inplaatsvanhetvandemujtahidimamstenemen,diedatniet zijn? Hetantwoord,zoalswehebbengezien,isdatnaareengoddelijkeopenbaringniet gehandeld kan worden zonder het begrijpen hiervan. En dit begrip heeft ten eerste de reikwijdtevanhetmeesterschapnodigvanhetgeheelententweede,dekennisvanhoede onderdelen in relatie staan tot elkaar. Diegene die deze twee dimensies van goddelijke openbaringaanelkaarverbindt,neemtzijnislamitischepraktijkvanhetwoordvanallah enzijn Boodschapper.Of hijdoetdit persoonlijkdooreenmujtahidimam tezijn,of doormiddelvaneenander,dooreenmujtahidimamtevolgen. 12

13 TAQLĪD:HETVOLGENVANGELEERDEN D:HETVOLGENVANGELEERDEN DeKoranmaaktduidelijkeenonderscheidtussendevolgendetweeniveaus: Deleekdiedewegvantaqlīdvolgtof"deresultatenvolgtvandegeleerdezonder kennistehebbenvanhetgedetailleerdebewijs ; Diegenen wiens taak het is om het bewijs te kennen en op zijn waarde in te schatten,omdatallahdeallerhoogstezegtin ūratal-nisā : EnindienzijhetaandeBoodschappervoorgelegdhadden,enaandegenen vanhendieonderzoeksbekwaam onderzoeksbekwaamzijnerkennisvankunnennemen. zijnerkennisvankunnennemen. 22 Hier verwijst alladhīna yastanbi ūnahu minhum (degenen van hen die onderzoeksbekwaam zijn er kennis van kunnen nemen) verwijst naar diegenen die de deskundigheidhebbenomrechtsregelsdirectvanhetbewijsafteleiden.ditwordtinhet Arabischnuistinbā genoemd,waaruitblijkt,zoalsdekoranischeexegeetimamal-rāzī zegt,dat: Allahheeftdemoreleverantwoordelijkenbevolenomdaadwerkelijkefeitente verwijzennaariemanddierechtsregelskanafleiden(yastanbi u)metbetrekkingtothen. 23 Een persoon die dit niveau heeft bereikt kan en moet daadwerkelijk zijn conclusies afkomstig van direct bewijs laten zien en mag zeker niet de conclusies volgen van een andere geleerde zonder het bewijs te onderzoeken(taqlīd). Dit is een wet, verwoord in boekenvanmethodologischegrondbeginselenvanfiqhals: laysali-l- alimanyuqallida, De Alim (de geleerde zoals de mujtahid op het niveau van istinbā waarnaar het hierboven genoemde Koranische vers verwijst) mag niet slechts een andere geleerde volgen. 24 Ditbetekentdathetvooreenmujtahidnietwettelijkistoegestaanomnogeenmujtahidte volgen,tenzijhijdebewijzenkentenhetdaarmeeeensis.demujtahidimamshebbeneen aantalgeleerdengetrainddieopditniveauwaren.imamshāfi īhadal-muzānī,enimam Abū anīfahadimamabūyūsufenimammu ammadibnal- asanalshaybani.het warendezestudententegenwieimamabū anīfazei: Hetisniettoegestaanvoor diegenediemijnbewijzennietkent,mijnstandpuntalsfatwātegeven 25 en hetisvoor niemandtoegestaanomonsstandpuntalsfatwāuittevaardigentotdathij weetwaarwij hetvandaanhebben. 26 Hetiséénvandeabsurditeitenvanonzetijddatdezewoordensomswordenaangehaald alsofzebedoeldwarenvoorgewonemoslims.alshetonwettigwasvoor detimmerman, de zeeman, de computer programmeur, de arts, om enige handeling van aanbidding ten uitvoer te brengen voordat hij de gehele tekstuele omvang van de Koran en duizenden adīthszoukennen,samenmetallemethodologischegrondbeginselendienodigzijnom 22 Koran, ūratal-nisā 4:83 23 Tafsīral-Fakhral-Rāzī, al-juwaynī,shar al-waraqāt75 25 al- āmid,luzūmittibā Madhāhibal-A imma6 26 Ibid 13

14 hetbewijsaftewegenendezemetelkaarinverbandtebrengen,danzouhijofzijnvakop moetengevenofzijnreligie.eenlevenslangestudiezouhiervoorampergenoegzijn,endit iseenfeitdatimamabū anīfabeterwistdanwiedanook,enhetwasdanookvoorde geleerdenvanistinbā,demujtahids,voorwiezijnopmerkingenbedoeldwaren.diegene diedezewoordenalsleekaanhaaltineenpogingteveronderstellendatimamabū anīfa bedoeldedathetverkeerdisvoorgewonemoslimshetwerkvangeleerdenaantenemen, zouvooreenmomentstilmoetenstaanomteoverdenkenwatvooreenwaanzinditis,in hetbijzonderalsmenhetlevenswerkvanimamabū anīfavanhetbegintotheteindin beschouwing neemt, dat bestaat uit een exacte opsomming van de fiqh wetten van de religievoordegewonemensenomtevolgenenerhunvoordeeluittehalen. Imam Shāfi ī behandelde dit tevens op topniveau van geleerden toen hij zei: Wanneer een adīth a ī is,danishetmijnmadhhab watdoorsommigenverkeerdbegrepen wordtdoortemenendatalsiemandeen adīthvindt,bijvoorbeeldin a ī al-bukhārī, dienietovereenkomtmeteenstandpuntvanshāfi ī,mendanzoumoetenveronderstellen dathijonwetendwashierover,defiqhontbindenende adīthaccepteren.ikdenkdatde voorbeeldendiewehebbengehoordbetreffendehetmetelkaarinverbandbrengenvande diverse adīthsvooreenenkelewet,teduidelijkzijnomimamal-shāfi īopdezemanier verkeerdtebegrijpen.shāfi īverwijstnaar adīthswaarhijerzichindertijdonbewustvan was en waarvan mujtahid geleerden wisten dat hij er zich onbewust van was wanneer hij een bepaald oordeel gaf. En dit, zoals Imam Nawawī heeft gezegd; is zeer moeilijk, omdatshāfi īzichvanzeerveelbewustwas. WijhebbenhetstandpuntgehoordvanShāfi ī sstudenta madibn anbaloverhoeveel adīthseenfaqīhmoetweten,enhijbeschouwdeshāfi īzondertwijfelalseendergelijke geleerde,omdatshāfi īzijnsheikhwasinfiqh.ibnkhuzayma,bekendals deimamvande Imams inhetuithethoofdlerenvan adīths,werdeensgevraagd: Weetuvanenige strikt a ī adīthdienietdoorshāfi īinzijnboekenisopgenomen? Enhijzei: Nee. 27 EnImamDhahabīheeftgezegd: Shāfi īheeftgeenenkelefoutgemaaktmetbetrekking toteen adīth. 28 Uitditalleswordtduidelijkdatal-Shāfi ī sverklaring, Alseen adīth a ī is,danishetmijnmadhhab alleenzinhadenkonresultereninbetekenisvolle verbeteringen als er verwezen werd naar geleerden die op een vergelijkbaar niveau van meesterschapwarenalshijzelf. 27 Nawawī,al-Majmū IbnSubkī,Tabaqātal-Shāfi iyya

15 HETVASTSTELLENVAN DEAUTHENTICITEITVANEEN AD ADĪTH TH Hetlaatstepuntbrengtnogeenonderwerpnaarvoren,waarweinigmensenzichvandaag de dag bewust van zijn en ik zal dit laatste deel van mijn toespraak hieraan wijden. De mujtahidimamisinzijndeskundigheidtenopzichtevandeverordeningenindekoranen bewijzeninde adīthsandersdanwij.ditgeldttevensvoordegrondbeginselendienodig zijn om hierin een verbinding tot stand te brengen en wetten eruit af te leiden. De mujtahidimamheefteenanderemanierwaarophijdeauthenticiteitvande adīths beoordeelt. Iemanddiegeen adīthspecialistisendebehoefteheeftomeen adīthopwaardete schatten,zalgewoonlijkwillenwetenofhetbijvoorbeeldin a ī al-bukhārīofin a ī Muslimvoorkomtenofsommige adīthgeleerdenhet a ī of asanhebbenverklaard. Een mujtahid zal dit niet doen. In plaats daarvan kan hij een onafhankelijk oordeel kunnenvellenofeenbepaalde adīthwerkelijkvandeprofeet is.ditdoethijdoorzijn eigenkennisvan adīthoverleveraarsendewetenschappenvande adīthennietdoor taqlīd. Het is daarom niet noodzakelijk bewijs aan te voeren tegen de standpunten van een mujtahiddatbukhārīofmuslim,ofwiedanook,een adīthheeftgeaccepteerddiein tegenspraak is met het bewijs van de mujtahid. Waarom? Omdat onder de adīth geleerden verschillen van mening bestaan over de betrouwbaarheidswaardering van individueleoverleveraarsindeoverdrachtsketenvande adīth.daardoorontstaanerook verschillenvanmeningoverbepaalde adīths,opdezelfdewijzealserverschillenvan mening bestaan tussen de fiqh geleerden over bepaalde vragen van fiqh. Net zoals in de scholenvanfiqh,isdeomvangvandezemeningsverschillenrelatiefkleininverhoudingtot hetgeheel,maarmenmoetonthoudendathetwelbestaat. Omdat eenmujtahidgeleerdenietis gebonden omeenijtihādvaneenanderegeleerde, met betrekking tot een afzonderlijke adīth te accepteren, bijvoorbeeld een zwakke adīth(dā īf)vaneen adīthspecialistvanonzetijd,ishetzekergeenbewijstenopzichte vandeijtihādvaneeneerderemujtahiddatde adīthacceptabelis.juistvandaagdedag inhetbijzonderisheteenwaarheid,inhetgevalde adīthspecialistenniethetniveau hebbenvanhunvoorgangers,zowelinkennisvande adīthwetenschappenofhetuithet hoofd leren van adīths. We behoren ook rekening te houden wat met a ī wordt bedoeld.ikzalmijnverhandelingafsluitenmetdevijfvoorwaardenwaaraanvoldaanmoet wordenomals a ī beschouwdteworden,enwezullenzien,alsallahhetwil,hoede adīthgeleerdenhierovervanmeningverschilden,samengevatuiteendiscussiedoorde hedendaagse Syrische adīth geleerde Mu ammad Awwāma in zijn werk Athar al- adīth al-sharīf fī Ikhtilāf al-a immat al-fuqahā (Het effect van adīth op de verschillenvanmeningtussendeimamsvanfiqh): 29 (1) Deeerstevoorwaardeisdateen adīthterugmoetgaannaardeprofeet door een onafgebroken keten van overleveraars. Er bestaat hierin een verschil van mening tussen Bukhārī en Muslim. Bukhārī hield aan dat voor tweeopeenvolgendeoverleveraarsineenketenreeks,hethistorischbevestigd moet zijn dat deze elkaar inderdaad hebben ontmoet. Muslim en anderen 29 Mu ammad Awwāma,Atharal- adīthal-sharīffīikhtilāfal-a immatal-fuqahā

De helper voor het verduidelijken van de betekenissen van de uitspraak van imaam ibn Sireen: Deze kennis is religie

De helper voor het verduidelijken van de betekenissen van de uitspraak van imaam ibn Sireen: Deze kennis is religie De helper voor het verduidelijken van de betekenissen van de uitspraak van imaam ibn Sireen: Deze kennis is religie Deel 1 Shaykh Ahmad ibn Omar ibn Saalim Baazmoel -Hafidahoe Allaah- Deze Kennis is religie,

Nadere informatie

De tekenen voor de dag des oordeels

De tekenen voor de dag des oordeels De tekenen voor de dag des oordeels [اهلونلدية- dutch [nederlands - auteur: Ibn Kathier revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1435 Islam voor iedereen أرشاط قبل يوم القيامة

Nadere informatie

De reis van de ziel na de dood (Een Samenvatting van Kitab Ar-Ruh van Ibn Al- Qayyiem)

De reis van de ziel na de dood (Een Samenvatting van Kitab Ar-Ruh van Ibn Al- Qayyiem) De reis van de ziel na de dood (Een Samenvatting van Kitab Ar-Ruh van Ibn Al- Qayyiem) [هوجدية - [nederlands Door: Soelaymane bin Saleh Algoeraashie 1431-2010 خمترص ملساي ل كتاب الروح لابن القيم» باللغة

Nadere informatie

De voornaamste verschillen tussen de Soennieten en Shi ieten, betreffende zaken in Geloofsovertuiging en Geloofsleer

De voornaamste verschillen tussen de Soennieten en Shi ieten, betreffende zaken in Geloofsovertuiging en Geloofsleer Selefie Publikaties De voornaamste verschillen tussen de en Shi`ieten, betreffende zaken De voornaamste verschillen tussen de en, betreffende zaken in Geloofsovertuiging en Geloofsleer Gebaseerd op het

Nadere informatie

Twee heldhaftige broers in dit leven.. Samen hebben ze alles gegeven.

Twee heldhaftige broers in dit leven.. Samen hebben ze alles gegeven. Twee heldhaftige broers in dit leven.. Samen hebben ze alles gegeven. Bismilaahi Rahmaani Raheem. Alle lof en dank is aan Allaah die ons heeft gezegend met de Jihad op Zijn Pad. De 26 jarige Abu Walae,

Nadere informatie

DE GEHEIMEN VAN TIJD STEPHEN E. JONES

DE GEHEIMEN VAN TIJD STEPHEN E. JONES DE GEHEIMEN VAN TIJD STEPHEN E. JONES 1 2 DE GEHEIMEN VAN TIJD [Secrets of Time] Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boek komen uit de HERZIENE STATENVERTALING tenzij anders aangegeven. Kopiëren

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Dit is Soeroerisme, dus pas hiervoor op!

Dit is Soeroerisme, dus pas hiervoor op! Dit is Soeroerisme, dus pas hiervoor op! Auteur: Shaych Moeqbil ibn Haadie el-waadi'ie rahiemhoelaah Oorspronkelijke titel: This is Suroorsim so beware of it! Oorspronkelijke bron: Toehfatoel-Moedjieb

Nadere informatie

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Een Introductie tot NA-Anonieme Verslaafden De Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving,

Nadere informatie

De mens Zijn natuur en bestemming. De mens. Zijn natuur en bestemming. Door: C. R. Stam.

De mens Zijn natuur en bestemming. De mens. Zijn natuur en bestemming. Door: C. R. Stam. De mens. Zijn natuur en bestemming. Door: C. R. Stam. www.bijbel.nl 1 Inhoud Voorwoord Hoofdstuk 1 (blz.7). De ziel en het lichaam Overleeft de ziel de dood van het lichaam? Bewijzen dat de mens een ziel

Nadere informatie

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl Goed Gezelschap Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

God heeft de wereld geschapen

God heeft de wereld geschapen L e s 1 God heeft de wereld geschapen Thema: God roept ons door Zijn werken VOORDAT U BEGINT Het is tegenwoordig een uitdaging om les te geven over het onderwerp dat God de hemel en de aarde schiep. De

Nadere informatie

Marta, Maria en Jezus (NBV Lucas 10: 38-42) 38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van

Nadere informatie

Het doel van wet en genade

Het doel van wet en genade Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones 2 Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de HERZIENE STATENVERTALING (HSV) tenzij anders aangegeven.

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Ervaringen van familieleden van mensen ouder dan 50 jaar met kanker en van Turkse of noordwest Afrikaanse origine Gids voor zorgverleners Ineke van Eechoud,

Nadere informatie

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING UTRECHT OKTOBER 2005 R.-K.KERKGENOOTSCHAP ISBN-10 9072567218 ISBN-13 9789072567215 INHOUD INLEIDING 4 1.

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

DE TIJD IS TEN EINDE. De zegels van openbaringen worden nu al geopend

DE TIJD IS TEN EINDE. De zegels van openbaringen worden nu al geopend DE TIJD IS TEN EINDE De zegels van openbaringen worden nu al geopend DE TIJD IS TEN EINDE Gepubliceerd door the Church of God Preparing for the Kingdom of God P.O. Box 14447, Cincinnati, OH 45250 The CofG@aol,com

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Het Einde van al het Kwaad

Het Einde van al het Kwaad Het Einde van al het Kwaad Dit boek is een vertaling van: The End of All Evil, by Jeremy Locke ISBN 0-9777451-0-4 Dit boek wordt aangeboden vanuit www.mensenrechten.org Meer informatie over natural law,

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Differentiëren. zonder label

Differentiëren. zonder label Differentiëren Mensen worden niet met een label geboren. Het is voor ouders, om te beginnen, maar ook in de samenleving heel gewoon dat mensen verschillen. Als coach op het voetbalveld of als leraar in

Nadere informatie