WAAROM MOSLIMS MADHHABS VOLGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAAROM MOSLIMS MADHHABS VOLGEN"

Transcriptie

1 WAAROMMOSLIMSMADHHABSVOLGEN MADHHABSVOLGEN EenInleidingtotdeFiqhvandeSoennitischeMadhhabs GeschrevendoorSheikhNu SheikhNuhHaMi amimkeller mkeller Vertaald,bewerktengepubliceerddoorwww.sunni.nl 1

2 Inhoudsopgave Introductie 3 AlgemeneKennisuitdeKoranen adīth 4 Fiqh:JuridischBegrip 5 KennisvandePrimaireTeksten 8 Taqlīd:HetVolgenvanGeleerden 13 HetVaststellenvandeAuthenticiteitvaneen adīth 15 Conclusie 23 2

3 INTRODUCTIE WieheeftdeImamsnodigvandeHeiligeWet amsnodigvandeheiligewet alswedekoran Koranende ende ad adīth īthshebben? hebben? WaaromkunnenwenietonzeIslamnemenvanhetwoord vanallah enzijnboodschapper enzijnboodschapper? Het werk van de mujtahid Imams van de Heilige Wet, diegenen die de regels van de Sharī ahafleidenuitdekoranen adīths,iseenaantaljarenhetonderwerpvanmijn onderzoekgeweest.indezeperiodehebiksomsdevraaggehoord: WieheeftdeImamsvandeHeiligeWettennodigalswedeKoranende adīths hebben?waaromkunnenwenietonzeislamnemenvanhetwoordvanallah en ZijnBoodschapper,dieopeengoddelijkemanierbeschermdisvoorfouten,in plaats van dit te nemen van de Madhhabs (rechtsscholen) van de mujtahid Imams zoalsabū anīfa,mālik,shāfi īena mad,diedatnietzijn? Het zal voor niemand een geheim zijn hoe belangrijk deze zaak is, of dat veel van de verdeeldheid die we deze dagen zien en horen in onze moskeeën, het gevolg is van het ontbrekenvankennisvandefiqh(islamitischejurisprudentie)enzijnrelatietotdeislam alsgeheel.numisschienmeerdanooit,ishettijdvooronsomterugtekerennaardebasis enonszelfaftevragenhoewedegebodenvanallah moetenuitdragenenbegrijpen. WezulleneerstdekennisvandeIslambesprekendieweerallemaalopnahouden,endan aantonenwaardefiqhzijnintrededoet.wezullenkijkennaardegenoemdekwalificaties indekoranensunnahvoordiegenendieaanfiqhdoen,demujtahidgeleerden.wezullen onseerstrichtenopdeomvangvandekennisvandemujtahidgeleerden,hoeveel adīths zijdienentekennenenzovoorts,en danzullenwe kijkennaardedieptevanhunkennis, door middel van daadwerkelijke voorbeelden van dalīls (bewijzen) die aangeven hoe geleerdenomgaanmetverschillendeenzelfstegenstrijdige adīthsomzodoendeeen eendrachtigeensamenhangendeverklaringvoorttebrengen. Wezulleneindigenmethetbesprekenvanderelatietussendemujtahidendewetenschap vandeauthenticiteitvande adīth,endevoorwaardenaandehandwaarvaneengeleerde weetdateenbepaalde adīth a ī (authentiek)is,zodathijhetkanaccepterenen navolgen. 3

4 ALGEMENEKENNIS UITDEKORANEN KORANEN AD ADĪTH ĪTH De kennis die u en ik vernemen uit de Koran en de adīths bestaat uit verschillende vormen. De eerste en meest belangrijke vorm betreft ons geloof. Het is de kennisvanallah enzijnattributenendeanderegrondbeginselenvanhetislamitische geloofzoalshetboodschapperschapvandeprofeet,delaatstedag,enzovoorts.iedere MoslimkanenmoetzichdezekennisvanhetBoekvanAllah endesunnaheigen maken. Dit is tevens het geval met een tweede vorm van algemene kennis. Dit betreft niet het geloof zelf, maar daden. Het gaat hier om de algemene Islamitische wetten om goed te doen,hetslechtetevermijden,hetgebedteverrichten,zakāttebetalen,tevastentijdens derama ān,gezamenlijkgoedewerkenteverrichten,enzovoorts.iedereenkandeze algemeneregelslerenenbegrijpen,dezevattende irātal-mustaqīm(hetrechtepad)van onzereligiesamen. 4

5 FIQH:JURI :JURIDISCHBEGRIP DISCHBEGRIP Een derde vorm van kennis is die van de specifieke details in het Islamitisch praktiseren.iedereenkandeeerstetweevormenvankennisdirectbegrijpenuitdekoran ende adīths.echterhetbegrijpenvandezederdevormheefteenspecialenaam,fiqh, watletterlijk begrip betekent.enmensenverschilleninhundeskundigheiddittedoen. IkhadbijvoorbeeldeenseenbezoekerinJordanië.Wanneerwesprakenoverwaaromhij nognietop ajjwasgeweest,verweeshijnaarde adīthvananasibnmālik,datde BoodschappervanAllah heeftgezegd: Iedereen diehetochtendgebed(fajr) bidtineengroep endangaatzittenendhikr doet tot aan het opkomen van de zon,[en] daarna twee raka āt(cycli) bidt, zal de beloningkrijgenalsofhijde ajjende Umraheeftverricht. Anaszei: DeProfeet zei: Volledig,volledig,volledig. 1 Mijnbezoekerhadditvanmorgennetgedaan,ennugeloofdehijdathijzijnverplichting aangaandede ajjwasnagekomenenhetnunietmeernoodzakelijkwasvoorhemom naarmekkategaan.de adīthwas asan(goed).ikmaakteonderscheidvoormijn bezoeker tussen het ontvangen van de beloning van iets en het vervallen van de verplichtingindeislamdoorhetinderdaaduittevoeren,enhijbegreepmijnpunt. Maarerishiereengrotereles,datterwijldeKoranendeSunnahma ūm(goddelijk beschermdvoorfouten)zijn,hetbegrijpenhiervanditnietis.eniemanddiewettenvande Koranen adīthafleidt,zondertraininginijtihād(afleidinguitdeprimairebronnen) zoalsmijnbezoekerdeed,zalhiervoorverantwoordelijkwordengehoudenopdedagdes Oordeels, net zoals een amateur-arts die nog nooit een geneeskundige opleiding heeft genoten, verantwoordelijk wordt gehouden voor de door hem uitgevoerde operatie waarbijiemandzoustervenonderzijnmes. Waarom?OmdatAllah indekoranheeftuitgelegddatfiqh,hetgedetailleerdebegrip van het goddelijke gebod, speciale training vereist van de leden van de Moslimgemeenschapomhettekunnenlerenenhetteonderwijzen.Allah zegtin ūrat al-tawba: Enhetpastdegelovigennietdatzijallen(tenstrijde)uitrukken. gennietdatzijallen(tenstrijde)uitrukken. Waaromruktnieteenaantaluit,opdatzij(deachtergeblevenen)begripverkrijgenover uit,opdatzij(deachtergeblevenen)begripverkrijgenover degodsdienst,opdatzijhunvolkzullenwaarschuwenwanneerhettothenisteruggekeerd. zullenwaarschuwenwanneerhettothenisteruggekeerd. Hopelijkzullenzijzichzelfbehoeden. behoeden. 2 Deuitdrukking li-yatafaqqahufī-ldīn,hetverwervenvanbegripvandereligie,isafgeleid van precies dezelfde oorsprong(f-q-h) als het woord fiqh. Dit is wat westerse studenten van het Arabisch zouden noemen, een vijfde stam werkwoord (tafa ala). Dit geeft aan dat de betekenis die in de wortel te vinden is, begrip, is verwezenlijkt door middel van voorzichtige,ondersteundeinspanning. 1 Tirmidhī, Koran, ūratal-tawba9:122 5

6 DitKoranischeversbevestigtdatereenklassezoumoetenzijnvanmensendiedereligie opeendusdanigewijzehebbengeleerdzodatzegekwalificeerdzijndezeteonderwijzen. EnAllah heeftdiegenendiegeenuitsprakenkennenvandeheiligewettenbevolente vragenaanhendiehetwelkennen,doortezeggenin ūratal-na l, Vraaghetdanaandebezittersvankennis,indienjulliehetnietweten.,indienjulliehetnietweten. 3 Hierinverwijzendewoorden ahlal-dhikri (de bezitters vankennis)naardiegenenmet kennisvandekoranensunnah.aandevoorgrondhiervanstaandemujtahidimamsvan dezeummah.waarom?omdatteneerstedekoranen adīthinhetarabischzijn,enals vertaler,kanikuverzekerendathetnietzomaararabischis. Om de Koran en de Sunnah te begrijpen, moeten de mujtahid een complete kennis hebben van de Arabische taal met dezelfde deskundigheid die de vroege Arabieren bezatenvoordatdetaalgebruiktwerddoorsprekersdiehetarabischnietalsmoedertaal beheersten. Dit vereiste, waar bijna niemand in onze tijd aan voldoet, is niet het hoofdonderwerpvanmijnscriptie.maarzelfsalswedatwelzoudenhebben,watalsuof ik,ofschoongeengetraindespecialisten,dedetailsvandeislamitischepraktijkregelrecht vandebronnenzoudenwillenafleiden?deprofeet heeftnamelijk,inde adīthvan BukhārīenMuslim,gezegd: "Wanneereenrechterzijnoordeeluitspreektenernaarstreeftomeenkundigoordeel tevellen(ijtahada)enditiscorrect,krijgthijtweebeloningen.alshijeenoordeelvelt enernaarstreeftomeenkundigoordeeltevellenmaarhetisfoutdankrijgthijéén beloning." 4 Hetantwoordis,datdetermijtihād,heternaarstrevenomeenkundigoordeeltevellen, indeze adīth,nietverwijstnaardeinspanningomeenislamitischoordeeltebegrijpen entevellenvanzomaareenpersoon.hetverwijstnaardepersoondieeenrechtskundige kennisvan alles dat deprofeet onderwees met betrekking tot devraag.diegene die aan ijtihāddoetzonderdezedeskundigheidiseenmisdadiger.hetbewijshiervanisde adīth waarindemetgezeljābiribn Abdullāh zei: Wegingenopreiseneenvanonswerdgetroffendooreensteenenkreegdaardoor eengatinzijnhoofd.toenhijlatertijdenszijnslaapeennattedroomhad,vroeghij zijn metgezellen: Kun jij iets vinden voor mij als vervanging voor een droge rituele wassing(tayammum)? [inplaatsvaneenvolledigreinigendbad(ghusl)]zijvertelden hem: We hebben niets kunnen vinden als vervanging voor jou als je water kunt gebruiken. Dushijnamzijn volledigreinigendbadenzijn wond opendezich enhij stierf.toenwebijdeprofeet kwamen,washijalopdehoogtevanditgebeurenen hijzei: Zijhebbenhemvermoord,mogeAllahhenvermoorden.Waaromhebbenze nietsgevraagd? wantzijwistenhetniet.hetenigeredmiddelvooriemanddieniet weetwattezeggenishettevragen. 5 Deze adīth,dieovergeleverdisdoorabūdawūd,isgoed( asan).iederemoslimdie enigetaqwāheeftzouzicherzorgvuldigaanmoetenspiegelen,omdatdeprofeet dit 3 Koran, ūratal-na l16:43 4 Bukhārī AbūDawūd,1.93 6

7 aangaf indemeestkrachtigmogelijketaal dathetvellenvaneenislamitischoordeelop basisvanontoereikendekenniseenmisdaadis.ookzoluidtdegoede adīth: Diegenedieeenjuridischoordeel juridischoordeel( (fatwā fatwā) )wordt wordtgegevenzonder gegevenzonderkennis, kennis, zijnzondeisenkelvoordepersoondiehemdemeninggaf. 6 DeProfeet zeiook: Erzijndrie[soorten]rechters:tweevanhen[zijn]indehelenééninhetParadijs.Een man die de waarheid kent endaarnaar oordeelt, hij zal naar het Paradijs gaan.een mandieoordeeltvoordemensenmaaronwetendis,hijzalnaardehelgaan.eneen mandiedewaarheidkentmaaronrechtvaardigoordeelt,hijzalnaardehelgaan. 7 Deze adīth,diedoorabūdawūd,tirmidhī,ibnmājahenanderenisovergeleverd,is striktgenomenauthentiek( a ī ).IedereMoslimdiehethellevuurwilvermijdenzou serieusdelotsbestemminginoverwegingmoetennemenvan diegene die,indewoorden vandeprofeet, oordeeltvoordemensenterwijlhijonwetendis. Nu hebben we allemaal onze Yusuf Ali Koranvertaling en onze a ī al-bukhārī vertalingen.zijnditgeenadequatewetenschappelijkevoorzieningen?ditzijnwaardevolle boekenendragenwellichtbijtothetgrootsteenmeestbelangrijkedeelvanonzedīn:de basis van het Islamitische geloof en algemene wetten van de religie. Onze discussie hier gaat niet over deze omvangrijke principes, maar wel over het begrijpen van specifieke detailsvande Islamitische praktijk dieexactgenoemdwordtals fiqh.ik denkdatiedere eerlijke onderzoeker die deze zaken bestudeert het er mee eens zal zijn, dat voor dit de vertalingennietvoldoendezijn.zijzijnnietvoldoendeomdathetbegrijpenvandegehele Koran en adīth tekstuele werken, uit wat wij noemen de dīn bestaat, twee deskundigheden vereist van de geleerde. Dit is een deskundigheid in de breedte, de substantiële kennis van al de teksten. En dit is een deskundigheid in de diepte, de methodologische middelen die nodig zijn om alle Koranische verzen en adīths aan elkaarteverbinden,ookdieogenschijnlijkelkaartegenspreken. 6 AbūDawūd, Shar al-sunnah,

8 KENNISVANDEPRIMAIRETEKSTEN Zoalsvoordeomvangvandekennisvaneenmujtahid,isovergeleverddateenstudentvan ImamA madibn anbal,mu ammadibn Ubaydullāhibnal-Munādīeenmangehoord heeftdiehem(imama mad)vroeg: Alseenman adīthsheeftgememoriseerd,ishijdaneengeleerdevande HeiligeWetten,eenfaqīh? Enhijzei: Nee. Demanvroeg: dan? Enhij zei: Nee. Demanvroeg: ? Enhijzei: Nee. Demanvroeg ? En A madmaakteeengebaarmetzijnhandomduidelijktemaken ongeveerzoveel. 8 Toegegeven,metdeterm adīth bedoeldeimana madde adīthsvandeprofeet in alhunverschillendereeksenvanketens,iedereketenreeksalseenafzonderlijke adīth meegerekend,enwellichtookdeuitsprakenvande a āba meegerekend.hetgrootste punthierisechter,datzelfsalswijdeverschillendereeksentenietdoen,enalleenspreken overde adīthsvandeprofeet dieduidelijkalsacceptabelebewijzengelden,ofhetnu a ī is,of asan(dievoordoelstellingenbinnendeijtihādopgenomenmogenwordenals a ī ),dansprekenwijnogovermeerdan adīths.dezezijnnietalleenmaar opgenomen in Bukhārī, of alleen maar in Muslim, ook niet in de zes boeken of zelfs in negen.wiedanooknueenfatwāwilgevenofeenenvoordemensenwiloordelenover het wettelijke en het niet wettelijke, verplichte of Sunnah, moet alle primaire teksten kennendieerbetrekkingophebben.demisschienwel a ī adīthszijnvoorde mujtahidalséénenkele adīth,enhijmoetzeeerstkennenomzemetelkaarinverband tekunnenbrengenendeeendrachtigeverordeningenvanallah tekunnenuitleggen.ik zeg metelkaarinverbandbrengen omdatdemeestevanuzichervanbewustmoetenzijn datsommige a ī adīthsdeandereeven a ī adīthslijkentebetwisten.watdoeteen mujtahidineen dergelijkgeval?ijtihād.laten weeenskijkennaarwatvoorbeelden.de meestevanonskennende adīthsmetbetrekkingtothetvastenopdedagvan Arafah voor de niet-pelgrim, dat het, [de zondes van] het jaar ervoor en het jaar erna teniet doet. 9 Maareenanderestriktgenomenauthentieke adīthverbiedthetvastenopvrijdagalleen, 10 eneengoedeauthentieke adīthverbiedthetvastenopzaterdagalleen.tirmidhīlegt ditalsvolgtuit: Debetekenisvanhet'aanstootgevende'indezeis dezeiswanneereenmanalleenop wanneereenmanalleenop zaterdagvast,omd t,omdatdejodendezaterdagvereren atdejodendezaterdagvereren 11 Sommigegeleerdenhoudenzondagalsaanstootgevendomtevastenvoordezelfdereden, omdatdezewordtvereerddoorniet-moslims.(andere adīthsstaanvastentoeopéén vandezedagen samenmetdedagervoor oferna, misschienomdatnietéén religietwee dagen achter elkaar vereert). De vraag rijst dan: wat moet je doen als Arafah op een vrijdag,zaterdagofzondagvalt?dealgemeneeisvoorhetvastenopdedag Arafahkan welgekwalificeerdwordendoorhetspecifiekeverbodvanhetvastenopalleenééndezer 8 Ibnal-Qayyim,I lāmal-muwaqqi'īn, Muslim, Bukhārī, Tirmidhī,

9 dagen.maareenmujtahid,bewustvandegeheleverzameling adīth,zalzekereenderde adīthwetendieovergeleverdisdoormuslimdiemeerspecifiekisenzegt: Neemnietalleendevrijdag[afzonderlijk] [afzonderlijk]zonderdeanderedagen zonderdeanderedagenomte omte vasten,tenzijhetsamenvaltmetéé ten,tenzijhetsamenvaltmetéénvanuwhandelingen nvanuwhandelingen.. 12 Delaatste adīthbevestigtvoordemujtahiddealgemeneprincipesdatderegelsvoorhet vasten op een dag die normaal verboden is om te vasten veranderen als het vasten samenvaltmeteenvanuwhandelingen -endusisergeenprobleemmethetvasten,ofde Dag van Arafah nu valt op een vrijdag, zaterdag of zondag. Hier zowel als elders, dient iedereendiederegelswilbegrijpenoverhoejeietsindeislamwildoen,alletekstente kennen die er betrekking op hebben. Dit is omdat wij als gewone Moslims, niet alleen verantwoordelijk zijn om de Koranverzen en de adīth te gehoorzamen waar we vertrouwdmeezijn.wezijnverantwoordelijkvoorhetgehoorzamenvanhenallemaal,de helesharī ah.eninhetgevalwijzelfnietoverdekwalificatiesbeschikkenomdezeteksten metelkaarinverbindingtebrengen-enwehebbena madibn anbalhorenspreken hoeveelkennisditvereist-moetenweiemandvolgendiedatwelkan.ditisderedendat Allah onsverteld, Vraaghetdanaandebezittersvankennis,indienjulliehetnietweten. tweten. De omvang en aard van deze kennis vereist van de leek adab(gepaste manieren) te handhaveninzijnomgangmetdegeleerdenvanfiqh,inhetgevaldezeleekeen adīth vindt,hetzijinbukhārīofergensanders,dieogenschijnlijkintegenspraaklijkttezijnmet derechtsscholen.eenleek,lezendin a ī albukhārībijvoorbeeld,zalde adīthvinden datdeprofeet opdeterugreisvankhaybareenontblootbovenbeenhad. 13 Enhijzou zichkunnenvoorstellendatdeviermadhhabs anafī,mālikī,shāfi īen anbalī onjuistwareninhunoordeeldathetbovenbeenawrā(naaktheiddiebedektmoetworden) is.maarinfeitezijnechtereenaantalandere adīths,stukvoorstukgoedauthentiek ( asan)of a ī diebewijzendatdeprofeet uitdrukkelijkdiverse a āba heeft bevolenhetbovenbeentebedekkenomdatditnaaktheidbetekent. ākimoverlevert,datdeprofeet Jarhadzagindemoskeedieeenmanteldroeg,enzijn bovenbeenontblootte.dusdeprofeet zei, Hetbovenbeeniseendeelvaniemands naaktheid, 14 waarop ākimzei, Ditiseen adīthwaarvandelijnvanoverlevering a ī is, zoalsimamdhahabīookbevestigde. 15 Imamal-Baghāwīoverlevertde a ī adīthdat deprofeet Ma marpasseerde,wiens beide bovenbenen ontbloot waren, en hij vertelde hem: O Ma mar, bedek je bovenbenen,wantzezijnbeidennaakt. 16 EnImamA madibn anbaloverlevertdatdeprofeet heeftgezegd: 16 Wanneeréénvanu(iemandaan)zijnslavenofhuurlingtrouwt,laathemdannietkijken naarzijnnaaktheid,wantwatonderdenavelisto eid,wantwatonderdenavelistotaanzijnknieënisnaaktheid. taanzijnknieënisnaaktheid Muslim, Bukhārī, al-mustadrak 15 Ibid 16 Shar al-sunnah,9.21 9

10 Ditiseen adīthmeteenlijnvangoede( asan)overlevering. DemujtahidImamsvandevierscholenkendendeze adīthsenbrachtenzeinverband metdekhaybar adīthinbukhārī,doormiddelvanhetmethodologischeprincipe: Een uitdrukkelijkuitgesprokenbevelvandeprofeet heeftvoorrangopzijnhandeling. Waarom? Onder andere omdat bepaalde wetten van de Sharī ah alleen maar van toepassingzijnopdeprofeet alleen.zoalshetfeitdatwanneerhij tenstrijdetrok,hij geen toestemming had zich terug te trekken, ongeacht hoe zeer hij ook in de minderheidwas.ofzoalsdeverplichtingvoorhem alleengeldt,detahajjud(hetwaak gebedtijdensdenacht)tebidden,nahetontwakenvóórdedageraad,datslechtssunnahis voorderestvanons.ofzoalsalleenvoorhem istoegestaanomnietindenachtzijn vastentebrekentussentweevastendagen.of,zoalsvoorhem alleenistoegestaanmeer danviervrouwentehebben,wathetmiddelwaswaarmeeallah inzijnwijsheid,de kleinstedetailsindedagelijksesunnahvandeprofeet vooronsbewaardheeft.een groteraantalvrouwenzounamelijkbeterinstaatzijnomhieroptoetezienenhetzichte herinneren. Omdatbepaaldewetten vandesharī ahalleenophemvantoepassingwaren,hebbende geleerden van de ijtihād het grondbeginsel bevestigd dat in veel gevallen wanneer een handelingpersoonlijkdoordeprofeet wasgedaan,zoalshettonenvanhetbovenbeen nakhaybar,hetalleenvoorhem gold.enwanneerhij onseenuitdrukkelijkbevelgaf omhetanderstedoen,inditgevalomhetbovenbeentebedekkenomdathetnaaktheidis, hetbeveldanvantoepassingisopons.dehandelingisdanalleenophem alleen toepasbaar. Wekunnenaanditvoorbeeldzien,watvoorsoortdeskundigheidernodigisomdegehele omvangvande adīthtebegrijpen,zowelindebreedtealsdieptevankennis,endediepte inhetverklarendbegrijpen vanfiqh.iemanddieeenfatwā wilgevenopbasisvanalleen maardekhaybar adīthin a ī al-bukhārī,dat"degeleerdenfoutzijnende adīth goedis"zouzichdanschuldigmakenaaneenmisdadigeachteloosheidvoorzijnonkunde. AlsiemandnietdesubstantiëlekennisvandeKoranendeomvangvande adīthbezit,en deschakeltussendefiqhmethodologieendeveelomvattendheidmist,zijnde adīthsdie iemandheeftgelezennietvoldoende.omnogvoorbeeldtenemen,eriseengoede( asan) adīthdat deprofeet vrouwenvervloektediegravenbezochten. 18 Maargeleerden zeggendathetverbodvanvrouwenomgraventebezoekentenietwerdgedaan(mansūkh) doorde a ī adīth: Ikhaduverbodendegraventebezoeken,ma graventebezoeken,maarbezoekzenu. arbezoekzenu. 19 Ofschoondeuitdrukkinghier bezoek zenu (fa-zūrūhā)eengebodnaarmannentoeis (ofnaareengroepwaarvansommigenookmannenzijn),ishetfeitdatde adīthvrouwen zowel als mannen toestaat nu de graven te bezoeken, wat aangetoond wordt door een andere adīthovergeleverddoormusliminzijn a ī. Toen Ā ishadeprofeet vroegwatzijzoumoetenzeggenalszijdegravenzou bezoeken,verteldehijhaar: Zeg: VredezijaandegelovigenenMoslimsvanhetvolk van deze verblijfplaats: Moge Allah genadig zijn aan diegenen van ons die zijn A mad, Tirmidhī, Muslim,

11 voorgegaanenaandiegenendiezijnachtergebleven,alsallahhetwil,zullenwijjullie spoedigvergezellen. 20 Dit houdt duidelijk in dat het voor haar is toegestaan graven te bezoeken, omdat de Profeet haarnooitdezewoordenzouhebbengeleerdalsbijhetbezoekenvandegraven omzeuittesprekenzijdanongehoorzaamzouzijn.metanderewoorden,hetkennenvan al deze adīths, samen met de methodologische principes van naskh (abrogatie), is essentieel om een geldige fiqh-conclusie te trekken dat de eerste adīth waarin de Profeet vrouwenvervloektdiegravenbezoeken wasafgeschaftdoordetweede adīth, zoalsbevestigdwordtdoordederde adīth. OfoverweegdeKoranischetekstin ūratal-mā idah: Hetvoedsel(geslachtedieren)vanhetVolkvanhetBoek hetvolkvanhetboekis is jullietoegestaanenjullievoedselishuntoegestaan. voedselishuntoegestaan. 21 Ditiseenalgemenewetdieogenschijnlijkgeschiktlijktvooralhunvoedsel.Tochisdeze weteenonderwerpvoortakhsīs(beperken)doormeerspecifiekewettendiebewijzendat voedselvanahlal-kitāb(volkvanhetboek)zoalsvarkensvlees,ofdierendienietopeen rituele manier zijn geslacht, niet toegestaan zijn voor ons. Onwetendheid in dit principe van takhsīs lijktvooralvoor te komen bij de pseudo-mujtahids van onzetijd,van wie we vaakdemeeralgemenewettenhorenmetdewoorden: MaardeKoran zegt, of Maar de adīth zegt, zonder enige vermelding van de bijzondere wetten van een andersluidende adīthofkoranvers,diedezebeperken.hetantwoordkanalleenzijn: Ja, broeder, de Koran zegt inderdaad: Het voedsel(geslachte dieren) van de het Volk van het Boek is jullie toegestaan en jullievoedsel is hun toegestaan. Maar wat zegt het nogmeer?of, Ja,de adīthin a ī al-bukhārīzegtdatdeprofeet zijnbovenbeen ontblootteopdeterugreisvankhaybar.maarwatzegtde adīthnogmeer,ennog belangrijker,weetjezekerdatjehetweet? Bovengenoemdevoorbeelden illustreren slechts een paar van de methodologische regels diedemujtahid nodigheeftomdeislamte begrijpenen functioneelte makendooralle bewijzenmetelkaarteverbinden.teneerstezagenwehetgrondbeginselvantakhsīsvan algemenewettendoormeerspecifiekewetten,zowelinhetvoorbeeldvanhetvastenopde Dag van Arafah in het geval dat dit op een vrijdag, zaterdag of zondag valt als in het voorbeeldbetreffendehetvoedselvanahlal-kitāb.tentweede,indekhaybar adīthin a ī al-bukhārīoverhetontblotenvanhetbovenbeenende adīthsdieverordenendat het bovenbeen bedekt moet zijn, zagen we het grondbeginsel van hoe een uitdrukkelijk profetisch bevel in woorden, voorrang heeft op slechts een handeling in geval van tegenspraak. Ten derde, zagen wij het grondbeginsel van nāsikh wa-mansūkh (het opheffende en het opgehevene) in het voorbeeld van het aanvankelijke verbod op het bezoekenvandegravendoordevrouwenenvervolgenshettoestaanervan.ditzijnslechts driemanierenwaaroptweeofmeertekstenvandekoranen adīthbetrekkinghebbenop elkaar en elkaar kwalificeren. Dit zijn regels die iemand die de wetten van de Sharī ah afleidtmoetweten.metanderewoorden,ditzijnmaardriegereedschappenvandetotale methodologischegereedschapskist.wijhebbennietdetijdomaldezegereedschappentot in detail te behandelen, ofschoon wij enkele in het voorbijgaan, beginnend met hun Arabischenamen,kunnenvermelden. 20 Muslim, Koran, ūratal-mā idah5:5 11

12 De amm, een tekst van algemene toepasbaarheid voorveel wettige regels en het tegengesteldehiervan: De khāss, datgene wat alleen op één wettige uitspraak of aard van uitspraak toepasbaaris. Demujmal,datgenewatnodigisomanderetekstenvolledigtekunnenbegrijpen, enhettegengesteldehiervan: Demubayyan,datgenewatduidelijkiszonderanderetekstentemoetengebruiken. De mutlaq, datgene wat zonder beperking toepasbaar is, en het tegengestelde hiervan: De muqayyad, datgene wat beperkingen heeft die aangegeven zijn in andere teksten. Denāsikh,datgenewateerderegeopenbaardewettenopheft,enhettegengestelde hiervan: Demansūkh,datgenewatisopgeheven. Dena,datgenewatondubbelzinnigeenafzonderlijkerechtswetenschappelijke vraagbepaald,enhettegengesteldehiervan: De āhir,datgenewatopmeerderemanierenkanwordenuitgelegd. Mijnpuntinhetvermeldenvanwateenmujtahidis,watfiqhisendesoortentekstendie Allah s bevelen belichamen, met de voorbeelden die deze illustreren, is om onze oorspronkelijke vraag te beantwoorden: Waarom kunnen we niet onze Islamitische praktijkvanhetwoordvanallah enzijnboodschapper nemen,dieopeengoddelijke manierwordenbeschermd,inplaatsvanhetvandemujtahidimamstenemen,diedatniet zijn? Hetantwoord,zoalswehebbengezien,isdatnaareengoddelijkeopenbaringniet gehandeld kan worden zonder het begrijpen hiervan. En dit begrip heeft ten eerste de reikwijdtevanhetmeesterschapnodigvanhetgeheelententweede,dekennisvanhoede onderdelen in relatie staan tot elkaar. Diegene die deze twee dimensies van goddelijke openbaringaanelkaarverbindt,neemtzijnislamitischepraktijkvanhetwoordvanallah enzijn Boodschapper.Of hijdoetdit persoonlijkdooreenmujtahidimam tezijn,of doormiddelvaneenander,dooreenmujtahidimamtevolgen. 12

13 TAQLĪD:HETVOLGENVANGELEERDEN D:HETVOLGENVANGELEERDEN DeKoranmaaktduidelijkeenonderscheidtussendevolgendetweeniveaus: Deleekdiedewegvantaqlīdvolgtof"deresultatenvolgtvandegeleerdezonder kennistehebbenvanhetgedetailleerdebewijs ; Diegenen wiens taak het is om het bewijs te kennen en op zijn waarde in te schatten,omdatallahdeallerhoogstezegtin ūratal-nisā : EnindienzijhetaandeBoodschappervoorgelegdhadden,enaandegenen vanhendieonderzoeksbekwaam onderzoeksbekwaamzijnerkennisvankunnennemen. zijnerkennisvankunnennemen. 22 Hier verwijst alladhīna yastanbi ūnahu minhum (degenen van hen die onderzoeksbekwaam zijn er kennis van kunnen nemen) verwijst naar diegenen die de deskundigheidhebbenomrechtsregelsdirectvanhetbewijsafteleiden.ditwordtinhet Arabischnuistinbā genoemd,waaruitblijkt,zoalsdekoranischeexegeetimamal-rāzī zegt,dat: Allahheeftdemoreleverantwoordelijkenbevolenomdaadwerkelijkefeitente verwijzennaariemanddierechtsregelskanafleiden(yastanbi u)metbetrekkingtothen. 23 Een persoon die dit niveau heeft bereikt kan en moet daadwerkelijk zijn conclusies afkomstig van direct bewijs laten zien en mag zeker niet de conclusies volgen van een andere geleerde zonder het bewijs te onderzoeken(taqlīd). Dit is een wet, verwoord in boekenvanmethodologischegrondbeginselenvanfiqhals: laysali-l- alimanyuqallida, De Alim (de geleerde zoals de mujtahid op het niveau van istinbā waarnaar het hierboven genoemde Koranische vers verwijst) mag niet slechts een andere geleerde volgen. 24 Ditbetekentdathetvooreenmujtahidnietwettelijkistoegestaanomnogeenmujtahidte volgen,tenzijhijdebewijzenkentenhetdaarmeeeensis.demujtahidimamshebbeneen aantalgeleerdengetrainddieopditniveauwaren.imamshāfi īhadal-muzānī,enimam Abū anīfahadimamabūyūsufenimammu ammadibnal- asanalshaybani.het warendezestudententegenwieimamabū anīfazei: Hetisniettoegestaanvoor diegenediemijnbewijzennietkent,mijnstandpuntalsfatwātegeven 25 en hetisvoor niemandtoegestaanomonsstandpuntalsfatwāuittevaardigentotdathij weetwaarwij hetvandaanhebben. 26 Hetiséénvandeabsurditeitenvanonzetijddatdezewoordensomswordenaangehaald alsofzebedoeldwarenvoorgewonemoslims.alshetonwettigwasvoor detimmerman, de zeeman, de computer programmeur, de arts, om enige handeling van aanbidding ten uitvoer te brengen voordat hij de gehele tekstuele omvang van de Koran en duizenden adīthszoukennen,samenmetallemethodologischegrondbeginselendienodigzijnom 22 Koran, ūratal-nisā 4:83 23 Tafsīral-Fakhral-Rāzī, al-juwaynī,shar al-waraqāt75 25 al- āmid,luzūmittibā Madhāhibal-A imma6 26 Ibid 13

14 hetbewijsaftewegenendezemetelkaarinverbandtebrengen,danzouhijofzijnvakop moetengevenofzijnreligie.eenlevenslangestudiezouhiervoorampergenoegzijn,endit iseenfeitdatimamabū anīfabeterwistdanwiedanook,enhetwasdanookvoorde geleerdenvanistinbā,demujtahids,voorwiezijnopmerkingenbedoeldwaren.diegene diedezewoordenalsleekaanhaaltineenpogingteveronderstellendatimamabū anīfa bedoeldedathetverkeerdisvoorgewonemoslimshetwerkvangeleerdenaantenemen, zouvooreenmomentstilmoetenstaanomteoverdenkenwatvooreenwaanzinditis,in hetbijzonderalsmenhetlevenswerkvanimamabū anīfavanhetbegintotheteindin beschouwing neemt, dat bestaat uit een exacte opsomming van de fiqh wetten van de religievoordegewonemensenomtevolgenenerhunvoordeeluittehalen. Imam Shāfi ī behandelde dit tevens op topniveau van geleerden toen hij zei: Wanneer een adīth a ī is,danishetmijnmadhhab watdoorsommigenverkeerdbegrepen wordtdoortemenendatalsiemandeen adīthvindt,bijvoorbeeldin a ī al-bukhārī, dienietovereenkomtmeteenstandpuntvanshāfi ī,mendanzoumoetenveronderstellen dathijonwetendwashierover,defiqhontbindenende adīthaccepteren.ikdenkdatde voorbeeldendiewehebbengehoordbetreffendehetmetelkaarinverbandbrengenvande diverse adīthsvooreenenkelewet,teduidelijkzijnomimamal-shāfi īopdezemanier verkeerdtebegrijpen.shāfi īverwijstnaar adīthswaarhijerzichindertijdonbewustvan was en waarvan mujtahid geleerden wisten dat hij er zich onbewust van was wanneer hij een bepaald oordeel gaf. En dit, zoals Imam Nawawī heeft gezegd; is zeer moeilijk, omdatshāfi īzichvanzeerveelbewustwas. WijhebbenhetstandpuntgehoordvanShāfi ī sstudenta madibn anbaloverhoeveel adīthseenfaqīhmoetweten,enhijbeschouwdeshāfi īzondertwijfelalseendergelijke geleerde,omdatshāfi īzijnsheikhwasinfiqh.ibnkhuzayma,bekendals deimamvande Imams inhetuithethoofdlerenvan adīths,werdeensgevraagd: Weetuvanenige strikt a ī adīthdienietdoorshāfi īinzijnboekenisopgenomen? Enhijzei: Nee. 27 EnImamDhahabīheeftgezegd: Shāfi īheeftgeenenkelefoutgemaaktmetbetrekking toteen adīth. 28 Uitditalleswordtduidelijkdatal-Shāfi ī sverklaring, Alseen adīth a ī is,danishetmijnmadhhab alleenzinhadenkonresultereninbetekenisvolle verbeteringen als er verwezen werd naar geleerden die op een vergelijkbaar niveau van meesterschapwarenalshijzelf. 27 Nawawī,al-Majmū IbnSubkī,Tabaqātal-Shāfi iyya

15 HETVASTSTELLENVAN DEAUTHENTICITEITVANEEN AD ADĪTH TH Hetlaatstepuntbrengtnogeenonderwerpnaarvoren,waarweinigmensenzichvandaag de dag bewust van zijn en ik zal dit laatste deel van mijn toespraak hieraan wijden. De mujtahidimamisinzijndeskundigheidtenopzichtevandeverordeningenindekoranen bewijzeninde adīthsandersdanwij.ditgeldttevensvoordegrondbeginselendienodig zijn om hierin een verbinding tot stand te brengen en wetten eruit af te leiden. De mujtahidimamheefteenanderemanierwaarophijdeauthenticiteitvande adīths beoordeelt. Iemanddiegeen adīthspecialistisendebehoefteheeftomeen adīthopwaardete schatten,zalgewoonlijkwillenwetenofhetbijvoorbeeldin a ī al-bukhārīofin a ī Muslimvoorkomtenofsommige adīthgeleerdenhet a ī of asanhebbenverklaard. Een mujtahid zal dit niet doen. In plaats daarvan kan hij een onafhankelijk oordeel kunnenvellenofeenbepaalde adīthwerkelijkvandeprofeet is.ditdoethijdoorzijn eigenkennisvan adīthoverleveraarsendewetenschappenvande adīthennietdoor taqlīd. Het is daarom niet noodzakelijk bewijs aan te voeren tegen de standpunten van een mujtahiddatbukhārīofmuslim,ofwiedanook,een adīthheeftgeaccepteerddiein tegenspraak is met het bewijs van de mujtahid. Waarom? Omdat onder de adīth geleerden verschillen van mening bestaan over de betrouwbaarheidswaardering van individueleoverleveraarsindeoverdrachtsketenvande adīth.daardoorontstaanerook verschillenvanmeningoverbepaalde adīths,opdezelfdewijzealserverschillenvan mening bestaan tussen de fiqh geleerden over bepaalde vragen van fiqh. Net zoals in de scholenvanfiqh,isdeomvangvandezemeningsverschillenrelatiefkleininverhoudingtot hetgeheel,maarmenmoetonthoudendathetwelbestaat. Omdat eenmujtahidgeleerdenietis gebonden omeenijtihādvaneenanderegeleerde, met betrekking tot een afzonderlijke adīth te accepteren, bijvoorbeeld een zwakke adīth(dā īf)vaneen adīthspecialistvanonzetijd,ishetzekergeenbewijstenopzichte vandeijtihādvaneeneerderemujtahiddatde adīthacceptabelis.juistvandaagdedag inhetbijzonderisheteenwaarheid,inhetgevalde adīthspecialistenniethetniveau hebbenvanhunvoorgangers,zowelinkennisvande adīthwetenschappenofhetuithet hoofd leren van adīths. We behoren ook rekening te houden wat met a ī wordt bedoeld.ikzalmijnverhandelingafsluitenmetdevijfvoorwaardenwaaraanvoldaanmoet wordenomals a ī beschouwdteworden,enwezullenzien,alsallahhetwil,hoede adīthgeleerdenhierovervanmeningverschilden,samengevatuiteendiscussiedoorde hedendaagse Syrische adīth geleerde Mu ammad Awwāma in zijn werk Athar al- adīth al-sharīf fī Ikhtilāf al-a immat al-fuqahā (Het effect van adīth op de verschillenvanmeningtussendeimamsvanfiqh): 29 (1) Deeerstevoorwaardeisdateen adīthterugmoetgaannaardeprofeet door een onafgebroken keten van overleveraars. Er bestaat hierin een verschil van mening tussen Bukhārī en Muslim. Bukhārī hield aan dat voor tweeopeenvolgendeoverleveraarsineenketenreeks,hethistorischbevestigd moet zijn dat deze elkaar inderdaad hebben ontmoet. Muslim en anderen 29 Mu ammad Awwāma,Atharal- adīthal-sharīffīikhtilāfal-a immatal-fuqahā

16 hielden echter aan dat deze ontmoeting slechts mogelijk moet zijn geweest, bijvoorbeelddoordatdeéén heeftgeleefdineen stadofplaatswaarvan het bekendisdatdeanderdezeminstenséénmaalinzijnlevenbezochtheeft.zo zijnerenkele adīthsdieacceptabelzijnvoormuslim,maarnietacceptabel zijn voor Bukhārī en diegenen van de mujtahid Imams die zijn criteria aangenomenhebben. (2)Detweedevoorwaardevooreen a ī adīthisdatdeoverleveraarsmoreel gezienoprecht dienentezijn.degeleerdenhaddenmeningsverschillenmet betrekking tot de definitie hiervan. Sommigen accepteren het dat het voldoendeisdatdeoverleveraareenmoslimiswaarvannietisbewezendat hij niet geaccepteerd werd. Anderen stellen als voorwaarde dat de morele oprechtheid naar buiten toe moet worden bevestigd terwijl weer andere geleerden als voorwaarde stellen dat deze oprechtheid ook van binnenuit moet worden bevestigd. Deze verschillende criteria zijn uiteraard redenen waarom twee mujtahids in mening verschillen over de echtheid van een op zichzelfstaande adīth. (3) De derde voorwaarde is dat de overleveraars bekend moeten staan om een goed geheugen. Ook over de verificatie hiervan bestaan enkele meningsverschillentussendeimamsvande adīth,watleidttotverschillen betreffendehetbepalenvandebetrouwbaarheidvandeoverleveraarsendus ookvoorbepaalde adīths. (4)Devierdevoorwaardevooreen a ī adīthisdatdetekstenoverdrachtvan de adīth vrij moet zijn van shudhūdh (afwijkingen van de bevestigde standaardoverleveringenervan).eenvoorbeeldisdatwanneereen adīth overgeleverd is door vijf verschillende overleveraars die tijdgenoten van elkaarzijn,allemaaldezelfde adīthoverleverenvandezelfdesheikhdoor zijnlijnvanoverleveringendieteruggaantotdeprofeet.alswehier opmerkendatvier adīthsdezelfdebewoordingenbevattenmaaréénervan eenafwijkendebewoordingheeft,danwordtde adīthmetdeafwijkende bewoording als shadhdh(afwijkend) aangemerkt en niet geaccepteerd. De reden hiervoor is dat het verschil uiteraard als een vergissing van die ene overleveraar wordt aangemerkt, gezien het feit dat alle overleveraars de adīthgehoordhebbenvandezelfdesheikh. Eriseen adīth(omeenvoorbeeldtenemendatonderzochtisdooronze adīthleraar, SheikhShu aybal-arna ūt)overgeleverddoora mad, 30 Bayhaqī, 31 IbnKhuzayma 32 en Ibn ibbān,meteenbetrouwbarereeksvanoverleveraars(thiqāt) metuitzonderingvan KulaybibnHishām,dieinminderemate geloofwaardig is( adūq),niet betrouwbaar (thiqa) datdemetgezelwā ilibn ujral- a ramīzei,datwanneerhijnaardeprofeet keekenhemknielendzagindetashahhud(geloofsgetuigenis)vanzijngebed, de Profeet zijn(wijs)vingeropstakenikdezezagbewegen,tijdensdesmeekbede.ikkwam 30 A mad, Bayhaqī, IbnKhuzayma,

17 (eenpoosje)daarnaenzagmensenin(winter)mantels,hunhandenbewegendonderhun mantel. 33 Nu vermelden alle versies van de adīth dat de Profeet zijn vinger bewoog, overgeleverd aan ons door Zā ida ibn Qudāma al-thaqafī, een overleveraar die overwegend betrouwbaar is en die het van de adīth Sheikh Ā im ibn Kulayb overgeleverdheeftgekregen,diehetopzijn beurtweerovergeleverdheeftgekregenvan zijnvaderkulaybibnshihāb,vanwā ilibn ujral- a ramī.maarwemerkenopdatdeze versie van het bewegen van de vinger in tegenspraak is met de versies van andere studentenvan Ā im,dieallemaalbetrouwbaarzijn.zijhebbenhetverslagvan Ā im gehoorddatdeprofeet nietzijnvingerbewoogmaar,metzijnwijsvingerwees(ashāra) (inderichtingvandeqibla). Dezemetgezellenvan Ā im(methun adīthsdie asan)zijn: Sufyān al-thawrī: Dan wees hij met zijn wijsvinger, zijn duim tegen zijn middelvingeraangedruktomereenringmeetemaken 34 Sufyānibn Uyayna: Hijbracht zijnduimenmiddelvingersamenomeenring te maken,enweesmetzijnwijsvinger. 35 Shu baibnal ajjāj: Hijweesmetzijnwijsvinger,envormdeeenringmetzijn middelvinger. 36 Qays ibn al-rabī : Dan bracht hij duim en middelvinger samen om een ring te maken,enweesmetzijnwijsvinger. 37 AbdulWā idibnziyādal- Abdī: Hijmaakteeenringmeteenvinger,enwees metzijnwijsvinger. 38 AbdullahibnIdrīsal- Awdī Hijbrachtzijnduimenmiddelvingersamenomeen ringtemaken,enhiefzijnvingerdaartussenomdu'a(smeekbede)temakentijdens degefoofsgetuigenis. 39 ZuhayribnMu āwiya: Enikzaghem( Ā im)zeggen,"zoalsdit,"-enzuhayr wees met zijn eerste wijsvinger, twee vingers inhoudend, en maakte een ring met zijnduimentweedewijsvinger(middelvinger). 40 AbūlA wassallamibnsulaym: Hijbegoneendu atemakenopdezemanier- datwilzeggenmetzijnwijsvinger,ermeewijzen. 41 Bishribnal-Mufa al: Enikzaghem( Ā im)zeggen: Zo, enbishrbrachtzijn duimenmiddelvingersamenomeenringtemaken,enweesmetzijnwijsvinger 42 enkhālidibn Abdullāhal-Wā itī Toenbrachthijzijnduimenmiddelvinger samenomeenringtemaken,enweesmetzijnwijsvinger Ibn ibbān, al-musannaf, A mad, A mad, abarani, A mad, IbnMājah, A mad, Musnadal-Tayālisi, AbīDawūd, Bayhaqī,

18 Aldezeoverleveraarszijnbetrouwbaarenallemaalhebbenzij Ā imibnkulaybhoren overleveren dat de Profeet wees met (ashāra bi) zijn wijsvinger tijdens de geloofsgetuigenisinzijngebed.erzijnveelmeeroverleveringenover hetwijzenmetde wijsvinger doorgegevendooranderesheikhsdan Ā im,hierweggelateninverbandmet debeknoptheid viervanhen,bijvoorbeeld,in a ī Muslim. 44 Hetpuntis,terillustratie vandebedoelingvaneenshadhdhof afwijkende adīth,datdeversieoverhetbewegen vandevingeralleenwasmeegedeelddoorzā idaibnqudāmavan Ā im.ibnkhuzayma zei: Erisgeenenkele adīthdieyuharrikuhā(hijbewooghet)inhield,behalvedeze adīthdiedoorzā idavermeldwordt. 45 WewetendusdatdeProfeet zijnwijsvingergebruikteomtewijzen,endatdeversievan het bewegen van de vinger shadhdh is en duidt op een uitglijder van de overleveraar. Het woord ishāra in de versie van de meerderheid, betekent namelijk alleen maar te wijzenofeengebaartemaken,of omeenaanduidingtemakenmetdehand,enheeft geen vastgelegde grammaticale (lexicologische) betekenis van een wiebelende of schuddendevinger. 46 Dezeinterpretatieisuitdrukkelijkbekrachtigddoorgoedbevestigde adīthsovergeleverddoordemetgezel Abdullāhibnal-Zubayr,dat deprofeet zijn wijsvingergebruikteomtewijzentijdenszijnsmeekmede(tijdensdegeloofsgetuigenis)en dezenietbewoog. 47 enhij gebruiktezijnwijsvingertijdensdesmeekbede,zonderdeze tebewegen. 48 AlslaatstenoterenwijdatImamBayhaqīde adīthvanzā idaibnqudāmaendevele andere adīthsdieklaarblijkelijkintegenspraakmetelkaarwaren,metelkaarinverband heeftgebrachtdoortesuggererendathetbewegenvandevingerinde adīthvanzā ida mogelijk een simpel opheffen(rafa a) betekent, een formulering die expliciet vermeld wordt in een opgetekende versie opgenomen door Muslim, dat de Profeet zijn rechtervingerdienaastdeduimis,ophiefenzozijnsmeekbededeed. 49 Dusvolgens Bayhaqī is de tegenspraak alleen ogenschijnlijk en het opheffen van de vinger is de beweging diewa'ilvandeprofeet zag,endehandenvandemensenonderhun mantels, volgens de versie van Zā ida, die shadhdh blijft vanuit een zienswijze van de adīthis,tenzijbegrepenindezebeperktebetekenis. Devijfdeenlaatstevoorwaardevooreen a ī adīthis,datzoweldetekstenenketen van overleveringen zonder een illa of(verborgen mankement) dienen te zijn hetgeen specialisten waarschuwt voor onechtheid. We vestigen even onze aandacht op dit punt, niet alleen omdat het helpt het proces van ijtihād te illustreren, maar omdat de diepe deskundigheidindezevoorwaardezelfsvoordetopvan adīthimamsnietgebruikelijk was. De grootste naam op dit vlak was Alī al-madinī, één van de Sheikhs van Bukhārī, hoewelzijngrootstewerkopditgebiedhelaasverlorenisgegaan.daraqutnīismisschien de meest beroemde specialist op dit vlak waarvan het werk is bewaard gebleven. In de woordenvanibnal- alā,een āfi of(meesterinde adīth:iemanddieminstens adīthsgememoriseerdheeft),dekennisvande illaofeenverborgengebrek: 44 a ī Muslim, IbnKhuzayma, Lisānal- Arab,4.437enal-Qamūsal-Muhīt, AbiDawud, Bayhaqī, Muslim,

19 Eén van de grootste der adīth wetenschappen, de meest exacte en de meest hoogstaande. Alleen geleerden met een bijzondere geheugencapaciteit, adīth deskundigheid en een diepgaand begrip, beschikken over de volledige kennis ervan. Hetverwijstnaaronbegrijpelijke,verborgenmankementendiede adīthsongeldig maken.hetverwijstnaareenzwaktedieontdektis,diedegeldigheidvaneen adīth dienaarbuitentoe a ī is,tenietdoet.hetbeïnvloedt adīthsmetbetrouwbarelijnen vanoverleveraarsdienaarbuitentoeopeendusdanigewijzeoverkomenalsofzeaanal devoorwaardenvaneen a ī adīthvoldoen 50 Hetzalsommigenverbazenomteleren datéén voorbeeldvaneendergelijkeverborgen mankement ( illa) waar vaak naar verwezen wordt in adīth tekstboeken, uit a ī Muslimafkomstigis.Alle adīthshiervanzijn a ī,zoalsibnal- alā heeftgezegd: metuitzonderingvaneenheelkleinaantalwoorden,doorde adīthmeesterszoals Daraqutnīenanderenoptekstuelewaardezijngeschat(naqd)enzijnbekritiseerd,en diebekendzijnbijdegeleerdenvanditniveau. 51 De adīthvanditvoorbeeldwerdinverschillendeversiesovergeleverddoormuslimvan de Metgezel Anas ibn Mālik. Het kan diegenen die onbewust zijn van zijn mankement ervanovertuigendatiemanddieingebedis,debasmala(bismillāhir-ra mānir-ra īm) aanhetbeginvandefāti aachterwegedienttelaten.volgensde adīth,zeianasibn Mālik : IkbadmetdeBoodschappervanAllah,AbuBakr, Umaren Uthmanenzij openden [het gebed] met al- amdu li-llāhi rabbi l- ālamīn, zonder bismillāhi r- ra mānir-ra īm aanhetbeginofheteindevanderecitatietezeggen. [enineen andereversie: Ikhoordegeenvanhen bismillāhir-ra mānir-ra īm reciteren. ] 52 Geleerdenzeggendathetmankementvande adīthligtinhetachterwegelatenvande Basmala aan het eind, wat niet de woorden van Anas zijn maar van één van de suboverleveraarsdieverklaardenwatzijdachtendatanasbedoelde.ibnal- alā zegt: Zijn suboverleveraar overleverde het met de bovengenoemde bewoording in overeenstemmingmetzijneigenbegripervan. 53 Deze adīthwordtalsvoorbeeldvan een verborgenmankement ineenaantalgeschriftenvan adīthterminologiegegeven, zoalsin āfi al-suyu ī stadrībal-rāwī, 54 āfi Ibnal- alā sulumal- adīth, āfi Zaynuddīnal- Iraqi sal-taqyīdwal-idā 55 enanderen.al- Irāqīzegt: Eenaantal uffā beoordeeldendeze adīthalsonvolkomen,waarondershāfi ī,daraqutnī,bayhaqīenibn AbdulBarr. 56 NuheeftBukhārīde adīthovergeleverdtotaandewoorden: enzijopendenmet al- amduli-llāhirabbil- ālamīn,zonderhetachterwegelatenvandebasmalatevermelden, 57 entirmidhīenabūdawūdoverleverengeenandereversie.geleerdenwijzeneropdat 50 Ulūmal- adīth 51 Ulūmal- adīth 52 Muslim, MuqaddimaIbnal- alā,b Tadrībal-Rāwī, al-taqyīdwal-idā, Ibid,98 57 Bukhārī,

20 indezevermeldingendewoorden al- amduli-llāhirabbil- ālamīn infeitedenaamisvan de Fāti a, omdat de Profeet en zijn Metgezellen de openingswoorden van uwar (koranhoofdstukken)vaakalsbenamingengebruikten. Bijvoorbeeld, in de adīth uit a ī al-bukhārī van Abū Sa īd ibn al-mu alla, die overgeleverdheeftdatdeprofeet zei; Ikzaljoueen ūrahlerendiedegrootstevanalle uwarvandekoranis,voordatjedemoskeeverlaat. Vervolgensnamhijmijnhanden toenhijnaarbuitengingzeiiktegenhem, Zeiuniet: Ikzaljoueen ūralerendiede grootstevanalle uwarvandekoranisvoordatjedemoskeeverlaat?enhijzei; al- amduli-llāhirabbil- ālamīn ;hetis[van]de zevenmeestgereciteerde[versen] (al-sab al-mathānī)endegrootsterecitatie(al-qur ānal- A īm)diemijgeopenbaardwerd. 58 Indeze adīthis al- amduli-llāhirabbil- ālamīn duidelijkdenaamvandefāti a,en heefthetverdergeenanderebetekenis,wantandersishetéénversennietzeven. Ā isha, dieéénvande Ulemāvande a ābawas,verweesookopdezemaniernaardenamenvan de uwar,zoalsinde adīthvanbukhārī,datdeprofeet,wanneerhij snachtsnaarbed ging, zijn handen samendeed, hen lichtelijk met speeksel besproeide, en eroverheen las: qulhuwaallāhua ad, qula ūdhubi-rabbil-falaq, en qula udhubi-rabbin-nās ; toenwreefhijhetdaarnaoveriederdeelvanzijnlichaamuitvoorzoverditmogelijkwas. 59 Dit laat duidelijk zien dat zij de uwar met hun openingswoorden (na de Basmala) benoemde, zoals andere vroege Moslims ook deden(zoals Bukhārī bijvoorbeeld deed in zijnhoofdstukkeninhetgedeeltevanzijn a ī overdedeugdelijkhedenvandekoran). Inhetonderdeelvandebewoordingvande adīthvananasishiervoordusgeenenkele aanwijzing. Hierover zijn Bukhārī en Muslim het beiden eens, namelijk; Ik bad met de BoodschappervanAllah,AbuBakr, Umaren Uthman enzijopendenmet al- amduli-llāhirabbil- ālamīn, datdebasmalaniethardopwerdgereciteerd. Tirmidhīzegt: Imam Shāfi ī heeftgezegd; Het betekentdat zij zoals gebruikelijkbegonnenmet de Fāti avóórde ūrah,nietdatzijde bismillāhir-ra mānir-ra īm nietreciteerden. En Shāfi īhandhaafdedathetgebedbegonnenwasmetdehen bismillāhir-ra mānirra īm,endathethardopwerdgereciteerdinhardopgereciteerdegebeden. 60 adīth geleerden die meester zijn in tekstkritiek, zoals Daraqutnī en anderen, beschouwendewoordenvande adīthvananasinhet nietvermeldenvan bismillāhirra mānir-ra īm, dieogenschijnlijklijkentesuggererenhetbasmalauittesluiten,om diverseredenenongeldigvanwegeeen illaofeen verborgenfout. Enkeledaarvanzijn: Hetisgebaseerdopeenmassaleoverlevering(tawātur)datdeProfeet gezegd heeft: ErisgeengebedvoordiegenendienietdeFāti areciteren Ibid, Ibid, Tirmidhī, (Bukhārī1.192) 20

Dromen en hun interpretatie in de Islam

Dromen en hun interpretatie in de Islam Dromen en hun interpretatie in de Islam ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: http://arrayaan.com Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen ضوابط تفس

Nadere informatie

Hoe kun je je bekeren tot de Islaam?

Hoe kun je je bekeren tot de Islaam? De Profeet Mohammed (vzmh) heeft de laatste en universele boodschap van God gekregen. Voor de boodschap aan de Profeet Mohammed (vzmh) heeft God zich aan veel Profeten (vzmh) geopenbaard. Volgens een overlevering

Nadere informatie

Tarjih: Het Juiste Standpunt Uitkiezen الرتجيح: اختيار املوقف الصحيح

Tarjih: Het Juiste Standpunt Uitkiezen الرتجيح: اختيار املوقف الصحيح 1436 Tarjih: Het Juiste Standpunt الرتجيح: اختيار املوقف الصحيح [اهلونلدية- dutch [nederlands - Soelayman Aboe Abdoerrahmaan Ashaafi`ie سليمان أبو عبد الرمحان الشافيع Reviser's name: Yassien Abo Abdillah

Nadere informatie

Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken om haar te beschrijven aan haar

Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken om haar te beschrijven aan haar Hadith moslima Hieronder een aantal hadith die betrekking hebben op moslima. Andere vrouwen niet beschrijven aan echtgenoot Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken

Nadere informatie

as-shaykh Badr bin Alî bin Tâmie al- Utaybî 9

as-shaykh Badr bin Alî bin Tâmie al- Utaybî 9 Een beknopte weergave van de voorgeschreven en verboden tawassoel as-shaykh Badr bin Alî bin Tâmie al- Utaybî 9 In Algemeenheid zeg ik: Dat men weet dat at-tawassoel het zoeken van een middelpunt in het

Nadere informatie

Zwangerschap en borstvoeding tijdens de Ramadan

Zwangerschap en borstvoeding tijdens de Ramadan Zwangerschap en borstvoeding tijdens de Ramadan ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2012-1433 Islam voor iedereen لرضعة و احلامل أثناء الصيام» بالة

Nadere informatie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED. Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED. Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips Tawheed betekent letterlijk iets één maken of iets één noemen. In het Nederlands wordt het één maken van

Nadere informatie

Shaych Moehammed Oemar Baazmoel

Shaych Moehammed Oemar Baazmoel Een evenwichtig antwoord inzake de meningsverschillen omtrent at-taraawieh Shaych Moehammed Oemar Baazmoel Bron: http://bakkah.net/audio/aamb037.ra Vertaling : Aboe Roemaysae Ridouan al Holandi Is het

Nadere informatie

Eerst moet men snappen wat de wilaya is van de profeet صلى هللا عليه وآله over de gelovigen:

Eerst moet men snappen wat de wilaya is van de profeet صلى هللا عليه وآله over de gelovigen: Ik heb dit geschreven om aan te tonen dat de profeet صلى هللا عليه وآله wel degelijk een khalifah en een leider na zijn dood heeft eengewezen, en dat deze khalifah niet.عليه السالم Abu Bakr is, maar Ali

Nadere informatie

Bayt ul-hikma. Wist je dat? Islamitische feiten. Wist je dat melk (van een koe) een geneesmiddel bevat voor iedere ziekte?

Bayt ul-hikma. Wist je dat? Islamitische feiten. Wist je dat melk (van een koe) een geneesmiddel bevat voor iedere ziekte? Bayt ul-hikma Wist je dat? Islamitische feiten Wist je dat melk (van een koe) een geneesmiddel bevat voor iedere ziekte? Ja, het is waar! Volgens Abdullah ibn Mas ud (moge Allah tevreden met hem zijn)

Nadere informatie

Alghiera. revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435

Alghiera. revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 Alghiera ] الهولندية- [ nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 الغ ة» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1435 Alle lof behoort aan Allah. Alghiera Wij leven in een maatschappij

Nadere informatie

De samenvatting van al-akhdari over de daden van aanbiddingen volgens de wetsschool van Imām Mālik

De samenvatting van al-akhdari over de daden van aanbiddingen volgens de wetsschool van Imām Mālik De samenvatting van al-akhdari over de daden van aanbiddingen volgens de wetsschool van Imām Mālik samengesteld door Abi Zaid Abd al-rahmān bin Muhammad al-saghīr al-akhdari (918-983/1514-1575) Uitleg

Nadere informatie

Advies voor de nieuwe moslim

Advies voor de nieuwe moslim Advies voor de nieuwe moslim ] لونلدية - Dutch [ Nederlands - revisie: Abo Abdillah bron: al-yaqeen Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 حة إىل املسلم اجلدد» بالل اهلونلدية «مراجعة: أبو عبد االله

Nadere informatie

De familie van de Profeet

De familie van de Profeet De familie van de Profeet De vrouwen van de Profeet en de Metgezellen van de Profeet [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: discoverislam.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Nadere informatie

Hoe om te gaan met meningsverschillen

Hoe om te gaan met meningsverschillen Hoe om te gaan met meningsverschillen - en het bekritiseren van anderen- [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1436 Islam voor iedereen كيفية

Nadere informatie

De maand Sha'baan شهر شعبان. revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie. Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009. Islam voor iedereen

De maand Sha'baan شهر شعبان. revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie. Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009. Islam voor iedereen De maand Sha'baan شهر شعبان revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie البلجيكي االله عبد مراجعة:ابو Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009 Islam voor iedereen In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Nadere informatie

Dat de Uitspraken van de Geleerden over de Mensen van Innovatie Roddel en Jaloezie is, en het Accepteren ervan Blindelings volgen is.

Dat de Uitspraken van de Geleerden over de Mensen van Innovatie Roddel en Jaloezie is, en het Accepteren ervan Blindelings volgen is. Vragen en Antwoorden over diegene die zeggen: Dat de Uitspraken van de Geleerden over de Mensen van Innovatie Roddel en Jaloezie is, en het Accepteren ervan Blindelings volgen is. Shaych Moeqbil bin Haadie

Nadere informatie

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem.

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onszelf en

Nadere informatie

Moslims houden van Jezus

Moslims houden van Jezus Moslims houden van Jezus Jezus is een figuur die geliefd en vereerd wordt door miljarden mensen over de hele wereld, maar er is veel verwarring over de status van deze kolossale persoon. Jezus staat bij

Nadere informatie

De waarde van de kennis

De waarde van de kennis De waarde van de kennis ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1434 فضل العلم» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1434 Alle lof behoort aan Allah. Kennis 1. Jij

Nadere informatie

Mohammed de echte profeet

Mohammed de echte profeet Mohammed de echte profeet ] لونلدية - Dutch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2012-1433 مد سول احلق» بالة اهلونلدية «مراجعة: أ عبد االله ابللجييك 2012-1433 Alle lof

Nadere informatie

Profeetschap in de Islam

Profeetschap in de Islam Profeetschap in de Islam Allah (God), de Schepper van het universum en alles daarin, heeft de mens geschapen voor een nobel doel: om Hem alleen te aanbidden en om een deugdzaam leven te leiden op basis

Nadere informatie

Islam is een manier van leven en geloven

Islam is een manier van leven en geloven Islam is een manier van leven en geloven ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1434 الا سلام هو الطر قة «للغة اهلونلدية» الصحيحة للحياة مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1434

Nadere informatie

Imam Abu Hanifa (in het kort)

Imam Abu Hanifa (in het kort) Imam Abu Hanifa (in het kort) ] لونلدية - Dutch [ nederlands - Saoed Khadje revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 الا مام أبو حنيفة» بالل اهلونلدية «سعود خديج مراجعة: أبو عبد

Nadere informatie

De Fatiha: Het gebed van de Islam (5) Leid ons op het rechte pad

De Fatiha: Het gebed van de Islam (5) Leid ons op het rechte pad De Fatiha: Het gebed van de Islam (5) Leid ons op het rechte pad Door Rev. Dr. Jos M. Strengholt www.strengholt.info Surah Al Fatiha: 1. In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 2. Lof zij

Nadere informatie

Het zelfstandig bestuderen van de hadith

Het zelfstandig bestuderen van de hadith Het zelfstandig bestuderen van de hadith ] الهولندية- [ nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 راسة احلديث من الكتب» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1435 Alle lof behoort

Nadere informatie

Regels die betrekking hebben op de Menstruatie Volgens de Maliki Madhhab Ustadh Jalal Ali Amer al-jihani

Regels die betrekking hebben op de Menstruatie Volgens de Maliki Madhhab Ustadh Jalal Ali Amer al-jihani Regels die betrekking hebben op de Menstruatie Volgens de Maliki Madhhab Ustadh Jalal Ali Amer al-jihani In de naam van Allah, De Erbarmer, De Meest Barmhartige Alle lof zij Allah, de Heer der werelden.

Nadere informatie

Inleiding tot de Soennah

Inleiding tot de Soennah Inleiding tot de Soennah [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2014-1435 دخل إىل السنة «للغة اهلونلدية» مراجعة: ياس أبو عبد االله 2014-1435 In naam van Allah, de Barmhartige, de

Nadere informatie

Bewijzen voor een atheïst dat Allah (God) bestaat

Bewijzen voor een atheïst dat Allah (God) bestaat Bewijzen voor een atheïst dat Allah (God) bestaat [لونلدية - dutch [nederlands - dr. Zakir Naik revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.uwkeuze.net, geprikt door broeder Hamid 2014-1435 إثبات وجود االله

Nadere informatie

ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN.

ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN. ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN. DOOR DE NOBELE SHAYKH MOHAMMED BIN OMAR BAAZMOEL ( H A F I D A H O E L L A A H ) Vraagsteller uit Nederland: De laatste tijd vindt er een oproep plaats

Nadere informatie

Rasuulullaah. As salaamu alaikum lieve moslims,

Rasuulullaah. As salaamu alaikum lieve moslims, Rasuulullaah zei: "Allaah heeft schepselen die Hij schiep om bij de behoeften van de mensen te helpen en mensen komen naar hen wanneer zij iets nodig hebben; zij zijn degenen die tegen Allaah's straf zullen

Nadere informatie

Meerdere wetscholen: Zegen of vloek?

Meerdere wetscholen: Zegen of vloek? Meerdere wetscholen: Zegen of vloek? Anne Dijk & Kamel Essabane De islamitische traditie kenmerkt zich door eenheid in verscheidenheid. Zo is Allah absoluut één en ondeelbaar, maar heeft Hij (meer dan)

Nadere informatie

Al Wahn. revisie: Yassien Abo Abdillah. Islam voor iedereen. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434

Al Wahn. revisie: Yassien Abo Abdillah. Islam voor iedereen. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Al Wahn ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen الوهن» باللغةهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1434 Alle lof

Nadere informatie

Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah

Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah العقيدة و أصوهلا Door: Mohamed Akhenakh, Noureddine Mansouri. Revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie مراجعة : أبوعبد االله اكلجييك Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

Nadere informatie

0 gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.

0 gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn. 0 gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn. (Koran 2:183) Ramadan De Ramadan is een bijzondere maand voor moslims,

Nadere informatie

Het vieren van valentijn in de islam

Het vieren van valentijn in de islam Het vieren van valentijn in de islam ] لونلدية - Deutsch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2012-1433 Islam voor iedereen ح م الا حتفا بعيد احلب» باللغة لونلدية «مراجعة:

Nadere informatie

Het beledigen van een van de metgezellen

Het beledigen van een van de metgezellen Het beledigen van een van de metgezellen ] ونلدي - 2TDutch2T [ Nederlands - revisie: Abo Abdillah Al-belgikie bron: uit het boek Al-Kaba ir, van Imam adh-dhahabi Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2011-1432

Nadere informatie

Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan

Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan Het servies en kleding van de ongelovigen Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan Vertaald vanuit het Engels door Redouan Abu Isma iel al-hollandie Nagekeken vanuit het Arabisch door Musa

Nadere informatie

Tawhied. Voor kinderen. Dr. Saleh As -Saleh. Niveau 2. 8-12 jaar

Tawhied. Voor kinderen. Dr. Saleh As -Saleh. Niveau 2. 8-12 jaar Tawhied Voor kinderen Dr. Saleh As -Saleh Niveau 2 8-12 jaar In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Ik getuig dat er geen God het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah. En ik getuig

Nadere informatie

De verplichting om de Sunnah te praktiseren

De verplichting om de Sunnah te praktiseren De verplichting om de Sunnah te praktiseren ] لونلدية - Dutch [ nederlands - Sheikh bin Baz revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 وجوب العمل بالسنة» بالل اهلونلدية «شيخ عبد

Nadere informatie

Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan

Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan Het inhalen van de gemiste dagen van de Ramadhaan Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan Vertaald vanuit het Engels door Redouan Abu Isma iel al-hollandie Nagekeken vanuit het Arabische door

Nadere informatie

V&A Ramadan - Shawwaal

V&A Ramadan - Shawwaal - Kan je de tekenen van Lailatoel-Qadr (de Nacht van de Voorbeschikking) opnoemen? Moet ik zakaat al-fitr betalen voor mijn kinderen die in een ander land wonen? - Is het verplicht voor een persoon die

Nadere informatie

Mo awiya ibn Abie Sofian

Mo awiya ibn Abie Sofian Mo awiya ibn Abie Sofian [لونلدية - dutch [nederlands - door Abu Abdullah revisie: Yassien Abo Abdillah bron: islammagazine.nl 2014-1435 عاو ة بن أيب سفيان» بالل اهلونلدية «جع: أبو عبد االله مراجعة: ياس

Nadere informatie

Depressie van jongeren

Depressie van jongeren Depressie van jongeren ] لونلدية - Dutch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2012-1433 Islam voor iedereen قلق الشباب» بالة اهلونلدية «مراجعة: أبو ع االله ابللجييك 2012-1433

Nadere informatie

En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen. {al- Dhaariyaat 51:56}

En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen. {al- Dhaariyaat 51:56} De wereld van de Djinn Bron: islamqa.com Vertaald door AlMutaqqun.tk De Qur aan en Sunnah wijzen erop dat de djinn bestaan en dat er een doel is voor hun bestaan in dit leven, namelijk het aanbidden van

Nadere informatie

Ethiek en vragen stellen

Ethiek en vragen stellen Ethiek en vragen stellen ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah 2013-1434 Islam voor iedereen ب«آداب السو ال الة اهلونلدية» مراجعة: أبو عبد االله 2013-1434 Onwetendheid is een ziekte De

Nadere informatie

Imaam Naasir oed-dien al-albaanie

Imaam Naasir oed-dien al-albaanie De fundamenten voor de opleving van de islaam Imaam Naasir oed-dien al-albaanie رحمه الله Vertaling : Aboe Maryam Moehammed al Maghribie Bron : Al-Asaalah Magazine: Issue nummer. 11, 2e jaar, Dhoel-Hijjah

Nadere informatie

Waarom is rente haram?

Waarom is rente haram? Waarom is rente haram? [اهلونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1435 Islam voor iedereen ملاذا حر م اهلل الربا «باللغة اهلونلدية» مراجعة: ياسني

Nadere informatie

AANGAANDE DE KWESTIE IN DE GAZA-STROOK TE COMITÉ VOOR ONDERZOEK EN FATAAWA

AANGAANDE DE KWESTIE IN DE GAZA-STROOK TE COMITÉ VOOR ONDERZOEK EN FATAAWA VERDUIDELIJKING AANGAANDE DE KWESTIE IN DE GAZA-STROOK TE PALESTINA DOOR HET PERMANENTE COMITÉ VOOR ONDERZOEK EN FATAAWA Alle lof is aan Allaah en moge de Vrede en Zegeningen van Allaah met de meest edele

Nadere informatie

Het gedenken (dhikr) van Allah

Het gedenken (dhikr) van Allah Het gedenken (dhikr) van Allah ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen بلا«ذكر االله ة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو

Nadere informatie

De moslim bemoeit zich niet met andermans zaken

De moslim bemoeit zich niet met andermans zaken De moslim bemoeit zich niet met andermans zaken [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: discoverislam.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2015-1436 Islam voor iedereen املسلم

Nadere informatie

Democratie en verkiezingen voor de rechtbank van de Islam

Democratie en verkiezingen voor de rechtbank van de Islam Democratie en verkiezingen voor de rechtbank van de Islam ] الهولندية- [nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.expliciet.nl 2014-1434 ليمقراطية و الانتخابات يف ضوء الا سلام «بالل اهلونلدية

Nadere informatie

Waarom Zijn Wij Hier?

Waarom Zijn Wij Hier? Waarom Zijn Wij Hier? In de naam van de Almachtige God, de Genadevolle, Degene Die de hemelen en de aarde en alles wat zich daarin bevindt heeft geschapen, de Enige die de aanbidding van de mens verdient.

Nadere informatie

Een algemeen beeld van de Islam

Een algemeen beeld van de Islam المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الا سلامية بالمدينة المنورة عمادة البحث العلمي قسم الترجمة تعريف موجز بالا سلام (باللغة الهولندية) Een algemeen beeld van de Islam Een algemeen beeld

Nadere informatie

Fatwa's over de Ramadan

Fatwa's over de Ramadan Fatwa's over de Ramadan فتا مضانية [nederlands - ] Sheikh Saleh bin Fawzaan Alfawzaan 1431-2010 فتا مضانية (( باللغة هلوجگدية )) فضيلة لشيخ صالح بن فو لفو 1431-2010 2 Fatwa's over de Ramadan: Wordt degene

Nadere informatie

Deel 1. -Hafidahoe Allaah- AbdoeAllah ibn Mas oed zei:

Deel 1. -Hafidahoe Allaah- AbdoeAllah ibn Mas oed zei: Deel 1 -Hafidahoe Allaah- AbdoeAllah ibn Mas oed zei: Laat een ieder van jullie geen persoon blind volgen! Als hij gelooft dan geloof jij, en als hij ongelovig wordt ben je ongelovig. Als jullie genoodzaakt

Nadere informatie

De leiding van de Profeet in het vasten

De leiding van de Profeet in het vasten De leiding van de Profeet in het vasten gebaseerd op het werk van Ibn al-qayyim al-djawziyyah Zaad al-ma aad Deel 1 Vertaling en samenstelling : Abu Hudayfa Musa ibn Yusuf De Leiding van de Profeet in

Nadere informatie

Pleroe de Wet. Wij raden je aan om een uitgebreide Strongs Concordantie te raadplegen om de Griekse woorden die

Pleroe de Wet. Wij raden je aan om een uitgebreide Strongs Concordantie te raadplegen om de Griekse woorden die Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom

Nadere informatie

WAAROM IS HET ONS VERBODEN OM DE KUFAAR NA TE DOEN?

WAAROM IS HET ONS VERBODEN OM DE KUFAAR NA TE DOEN? Dit boekje gaat over muslims die niet-muslims volgen; het woord at-tasjbieh betekent in het Arabisch; lijken op; een vergelijking. Het betekent ook; iemand nadoen en blindelings volgen. De Islamitische

Nadere informatie

-Hafidahoe Allaah- Een selectie van overleveringen over de Aqiedah en de Soennah

-Hafidahoe Allaah- Een selectie van overleveringen over de Aqiedah en de Soennah Een selectie van overleveringen over de Aqiedah en de Soennah -Hafidahoe Allaah- Bron (boek): lam addar almanthoor min al-qawl alma-e-thoor fie al-i tiqaad was-soennah Een selectie van overleveringen over

Nadere informatie

http://be.msnusers.com/belgischeniqabisverenigd/

http://be.msnusers.com/belgischeniqabisverenigd/ De Niqaab De niqaab of de gezichtssluier is een onderwerp waar veel meningsverschil over is onder de oelema (geleerden). De ene groep geleerden claimt dat het een verplichting is van de moslimvrouw en

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Afgelopen week was het podium van de gay pride parade. In Nederland verzamelde iedereen zich in Amsterdam voor de praaltocht over de grachten.

Afgelopen week was het podium van de gay pride parade. In Nederland verzamelde iedereen zich in Amsterdam voor de praaltocht over de grachten. Afgelopen week was het podium van de gay pride parade. In Nederland verzamelde iedereen zich in Amsterdam voor de praaltocht over de grachten. Een feestelijke optocht waarin op allerlei manieren uiting

Nadere informatie

Hou jij van God? Dit lijkt misschien een vreemde vraag, want houden we niet allemaal van God? Dat zou kunnen maar hoe beantwoorden we deze vraag?

Hou jij van God? Dit lijkt misschien een vreemde vraag, want houden we niet allemaal van God? Dat zou kunnen maar hoe beantwoorden we deze vraag? Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

Het paradijs en de hel

Het paradijs en de hel Het paradijs en de hel [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1435 Islam voor iedereen اجلنة و انلار «باللغة اهلونلدية» مراجعة: ياسني أبو عبد

Nadere informatie

De ziekte van het hart en de genezing daarvan

De ziekte van het hart en de genezing daarvan De ziekte van het hart en de genezing daarvan ] لونلدية - dutch [ nederlands - Shaykh Sa ied ibn Alie ibn Wahf al-qahtaanie revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1434 مرض القلب و علاجه» بالة اهلونلدية «خ

Nadere informatie

lezing met een persoonlijk inzicht Van Dr. Mohamed Abdel Rahman Mahmoud

lezing met een persoonlijk inzicht Van Dr. Mohamed Abdel Rahman Mahmoud De boodschap الرسالة Een lezing met een persoonlijk inzicht Van Dr. Mohamed Abdel Rahman Mahmoud Geschreven door: Abderrahiem Skori Yones El Atrach Mousa El Atrach Tarek ben Ali Augustus 2010 Ramadan 1431

Nadere informatie

De heilige maanden. Islam voor iedereen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434

De heilige maanden. Islam voor iedereen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 De heilige maanden ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen لا شهر احلرم» باللغةهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله

Nadere informatie

Islam voor iedereen. Tien tips bij het memoriseren van de Koran 2014-1435. revisie: Yassien Abo Abdillah. bron: ramadantijd.nl

Islam voor iedereen. Tien tips bij het memoriseren van de Koran 2014-1435. revisie: Yassien Abo Abdillah. bron: ramadantijd.nl Tien tips bij het memoriseren van de Koran [اهلونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: ramadantijd.nl Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1435 Islam voor iedereen عرش نصائح

Nadere informatie

DE OMGANG VAN MOSLIMS MET NIET-MOSLIMS. Vrije Universiteit Amsterdam 16 november 2016

DE OMGANG VAN MOSLIMS MET NIET-MOSLIMS. Vrije Universiteit Amsterdam 16 november 2016 DE OMGANG VAN MOSLIMS MET NIET-MOSLIMS Yvonne Moonen-Thompson Probus Lezing Vrije Universiteit Amsterdam 16 november 2016 Lao Zi: Zie anderen als jezelf Door dit te doen cultiveren we waardigheid, die

Nadere informatie

الجامع. Shaykh Saalih al-fawzaan. Deel 3

الجامع. Shaykh Saalih al-fawzaan. Deel 3 الجامع لعبادة الله وحده De omvattende definitie van het aanbidden van Allaah alleen Shaykh Saalih al-fawzaan Deel 3 Vertaald door : Aboe AbdirRahmaan Abdullah Lbethioui al-maghribie Bron : Silsilatoe sharh

Nadere informatie

De diepe geheimen van het Vasten

De diepe geheimen van het Vasten De diepe geheimen van het Vasten رحمه ا Imaam Moewaffaqoed-Dien Ibn Qoedamaah Al-Maqdisi (g. 529 H) bron: Moekhtasar Minhaadjoel-Qaasidien (p. 38-41). Dit artikel werd vertaald naar het engels. Er werden

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

Mukhtasar al-akhdari Les 2. Deel I - De interne zuivering

Mukhtasar al-akhdari Les 2. Deel I - De interne zuivering Mukhtasar al-akhdari Les 2 Deel I - De interne zuivering 1 De correctie van Imān (de geloofsovertuiging) het vaststellen van Imān : Vertaling: De primaire verplichting van al-mukallaf (de wettelijk verantwoordelijke)

Nadere informatie

Het is nog in de Paastijd - maar met de schriftlezing uit Johannes zijn we weer terug in de geschiedenis van Jezus vóór zijn lijden en sterven.

Het is nog in de Paastijd - maar met de schriftlezing uit Johannes zijn we weer terug in de geschiedenis van Jezus vóór zijn lijden en sterven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Het is de vijfde zondag van Pasen. Zondag Cantate -oftewel: Zing! Dat hebben we gedaan, met Psalm 98 die ons daartoe oproept, met andere liederen. Dat doen we graag

Nadere informatie

Het standpunt van de Islam ten opzichte van terrorisme

Het standpunt van de Islam ten opzichte van terrorisme Downloaded from: justpaste.it/j8m8 Het standpunt van de Islam ten opzichte van terrorisme De Islam, de religie van genade, staat terrorisme niet toe. Eén van de betekenissen van het stamwoord van Islam

Nadere informatie

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden?

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Scholen die door Samuel zijn gesticht. Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Psalm 23:3 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. De Here zelf

Nadere informatie

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom)

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom) Orde voor de tweede zondag van Epifanie 22 januari 2017 in de Emmaüskerk te Middelharnis 10.00 uur Voorganger: Ds. Leen Jan Lingen Organist: Dhr. Peter Jordaan Soliste: Sanne Jordaan Thema: Levend water

Nadere informatie

Hoop en Begeerten. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1436. Islam voor iedereen

Hoop en Begeerten. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1436. Islam voor iedereen Hoop en Begeerten [اهلونلدية- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1436 Islam voor iedereen اآلمال والشهوات «باللغة اهلونلدية» مراجعة: ياسني أبو عبد

Nadere informatie

26 oktober 2014 Nationale Bijbelzondag. Echt geluk is voor.. Bij de zaligsprekingen uit de Bijbel in Gewone Taal Mattheüs 5 : 1-12

26 oktober 2014 Nationale Bijbelzondag. Echt geluk is voor.. Bij de zaligsprekingen uit de Bijbel in Gewone Taal Mattheüs 5 : 1-12 26 oktober 2014 Nationale Bijbelzondag. Echt geluk is voor.. Bij de zaligsprekingen uit de Bijbel in Gewone Taal Mattheüs 5 : 1-12 Een initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap om de Bijbel op een

Nadere informatie

De maand Dhoel Hidjah

De maand Dhoel Hidjah 1 De maand Dhoel Hidjah In de Islaam kennen wij twaalf maanden. De laatste maand van het Islamitische jaar heet Dhoel Hidjah. De maanden in de Islaam beginnen als de nieuwe maan gezien wordt. Elke maand

Nadere informatie

Islam voor iedereen De 4 Madhhabs: Op zoek naar samenhangende Islamitische jurisprudentie. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Islam voor iedereen De 4 Madhhabs: Op zoek naar samenhangende Islamitische jurisprudentie. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) De 4 Madhhabs: Op zoek naar samenhangende Islamitische jurisprudentie De compatibiliteit van de Islam in plaats en in tijd [اهلونلديث- dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

Volg nu een Islamitische opleiding bij: Madrasah Darul-Erkam. Onderwijsbrochure

Volg nu een Islamitische opleiding bij: Madrasah Darul-Erkam. Onderwijsbrochure Volg nu een Islamitische opleiding bij: Madrasah Darul-Erkam Onderwijsbrochure Inhoudsopgave Wie zijn wij?...3 Studieprogramma...4 Beschrijving vakken eerste schooljaar...5 Toetsing en certificaat...10

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor de islam. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor de islam. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor de islam Naam: De islam Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

De behandeling van dieren in de Islam

De behandeling van dieren in de Islam De behandeling van dieren in de Islam ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 معاملة حلونات يف الا سلام» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1434 Alle lof behoort

Nadere informatie

De bronnen van de Goddelijke wet

De bronnen van de Goddelijke wet De bronnen van de Goddelijke wet [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.expliciet.nl 2014-1435 صادر الا حاكم لرشعية» بالل اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله ملصدر www.expliciet.nl:

Nadere informatie

Lees Devarim 11: Wat gebeurt er met degenen die gehoorzaam zijn aan de geboden (mitzwot)?

Lees Devarim 11: Wat gebeurt er met degenen die gehoorzaam zijn aan de geboden (mitzwot)? Parasja Re eh [Zie] (Deuteronomium 11:26-16:17) We zullen leren hoe we 1) Het hoofdthema (onderwerp) van een parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen. 2) Thematische verbindingen kunnen leggen

Nadere informatie

Het Concilie van Jeruzalem en de herbouw van het huis van David Een kritische blik op Handelingen 14:24-15:21

Het Concilie van Jeruzalem en de herbouw van het huis van David Een kritische blik op Handelingen 14:24-15:21 Het Concilie van Jeruzalem en de herbouw van het huis van David Een kritische blik op Handelingen 14:24-15:21 Jos M. Strengholt, 14 februari 2010, Cairo Toen Paulus van zijn eerste zendingsreis terugkeerde

Nadere informatie

Beknopte informatie over de Ramadan

Beknopte informatie over de Ramadan Beknopte informatie over de Ramadan ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen معلومات موجزة عن شهر رمضان» بة ال اهلونلدية

Nadere informatie

Ziekte en dood vanuit de Islam

Ziekte en dood vanuit de Islam Ziekte en dood vanuit de Islam Drs. Mehmet Resit Uygun Moslim Geestelijk Verzorger (imam) Utrecht, 24 April 2012 Ziekte (1) Is geen straf (vergelding) van God / Allah Is een verschijnsel (signaal, feedback)

Nadere informatie

Het vasten van de maand Ramadan

Het vasten van de maand Ramadan Het vasten van de maand Ramadan De voorwaarden voor degenen die verplicht zijn om te vasten: Het vasten is verplicht voor iedere Moslim die, veranwoordelijk*, gezond van geest is en het vasten wel kan

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Mededogen in islaam. Mededogen in islaam, Maimunah van der Heide

Mededogen in islaam. Mededogen in islaam, Maimunah van der Heide Mededogen in islaam Mededogen is een sterke kracht die mensen verenigt. Zij schept verwantschap tussen mensen en naties. Mededogen is communiceren met het hart. Een hart dat gevuld is met een diepgaand

Nadere informatie

De objectieven van de zakaat

De objectieven van de zakaat De objectieven van de zakaat ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen مقاصد الز ة» باللغةهلونلدية «ملو لف: بو منترص

Nadere informatie

Module Introductie Sharī ah, Fiqh & Madhabs

Module Introductie Sharī ah, Fiqh & Madhabs Module Introductie Sharī ah, Fiqh & Madhabs Docent: Zakariya Bosmans In de naam van de Allah, de geheel Barmhartige, de speciaal Genadevolle 1 Inhoud 1. Wat is de Sharī ah? 2. Wat is Fiqh? 3. De ontwikkeling

Nadere informatie

Het steunen van een wees

Het steunen van een wees Het steunen van een wees [اهلونلدية- dutch [nederlands - auteur: Mohammed Said Dabas revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2014-1435 Islam voor iedereen مساعدة ايلتيم «باللغة

Nadere informatie

De metgezel Abdoellah ibn 'Abbaas

De metgezel Abdoellah ibn 'Abbaas De metgezel Abdoellah ibn 'Abbaas [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.risallah.com 2014-1435 2 لصحايب عبد االله بن عباس يض االله عنه» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو

Nadere informatie

Bronkritische onderzoeksmethoden ter bestudering van de vroeg-islamitische periode

Bronkritische onderzoeksmethoden ter bestudering van de vroeg-islamitische periode Bronkritische onderzoeksmethoden ter bestudering van de vroeg-islamitische periode Door Loes Vogels in opdracht van: Islam & Arabisch, Radboud Universiteit Nijmegen (2012) OVERLEVERINGEN A-C Variant A,

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie