JaarVerslag. Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JaarVerslag. Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1"

Transcriptie

1 JaarVerslag 2009 Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Maatschappelijk verslag 7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Belanghebbenden Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Bestuur en toezicht Zorgbrede Governancecode Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Medische staf Ondernemingsraad Cliëntenraad Verpleegkundige Adviesraad Meldingscommissie/Stuurgroep patiëntveiligheid Medisch Ethische Commissie 27

3 4. Beleid, inspanningen en prestatie Meerjarenbeleid Algemeen beleid Verder verhogen van de kwaliteit van medisch specialistische zorg door innovatie en proces en kwaliteitsverbetering Vergroten van de bestuurbaarheid Vergroten van de externe oriëntatie Verbetering van de patiëntveiligheid Toekomstige ontwikkelingen Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten Kwaliteit van zorg Klachten Toegankelijkheid Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Afdeling P&O Personeelsbeleid Kwaliteit van werk Samenleving Milieubeleid Financieel beleid Algemene gang van zaken Wijzigingen Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Ontwikkeling ziekenhuisbekostiging Ontwikkeling resultaat en financiële positie Financiële sturing en Management control Vooruitkijkend naar 2010 en verder Samenvatting 56

4 5. Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening per 31 december Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening Algemene toelichting Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Overige informatie Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening Toelichting op de enkelvoudige balans en resultatenrekening Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening Overige gegevens Accountantsverklaring Bedcapaciteit en productieparameters Aantallen onderzoeken en behandelingen per zorgtype 2008/ a Kwantitatieve gegevens b Kwantitatieve gegevens (vervolg) Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei Bijlage maatschappelijk verslag Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december Structuur van de organisatie Procedure t.a.v. melden Door de klachtencommissie behandelde klachten 99 Bijlage jaarrekening Geconsolideerd verloopoverzicht materiële vaste activa Geconsolideerd overzicht langlopende schulden ultimo Tabel verantwoording bezoldiging bestuurders Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) Opbouw budget aanvaardbare kosten 2008, 2007 en mutatie in het boekjaar 112

5 Voorwoord Geachte lezer, Met veel genoegen leggen we hierbij als bestuursteam van Ziekenhuis Gelderse Vallei verantwoording af over het gevoerde beleid. Voor het zevende jaar op rij zijn we er in geslaagd onze ambities te realiseren samen met een goed financieel resultaat. We halen daarbij een hoge score op patiënttevredenheid gerealiseerd door bovengemiddeld tevreden medewerkers. In vogelvlucht beschreven was 2009 voor ons een belangrijk en dynamisch jaar met vele resultaten: Ziekenhuis Gelderse Vallei behaalt goede resultaten in de (medische) behandeling van haar patiënten, een zogeheten goede medische outcome. Diverse ketenzorgprojecten dragen bij aan de continuïteit van zorg, de oncologische zorgpaden oogsten waardering en laparoscopische chirurgie heeft verder zijn intrede gedaan. Kwaliteit en patiëntveiligheid hebben permanent onze aandacht. Triasweb is ingevoerd, een systeem dat melden vergemakkelijkt en bespreking van de incidenten op afdelingsniveau ondersteunt. Vangnetcriteria verbeteren de zorg op hoog risico afdelingen, alertheid op kindermishandeling heeft organisatiebreed veel aandacht gekregen. Goede hygiëne is een vaste waarde en een van de pijlers voor veilige zorg. Er is een inspirerend opleidingsklimaat: opleiden stimuleert, enthousiasmeert en houdt ons scherp. Service en gastvrijheid staan hoog in het vaandel om het verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken, comfortpakketten maar vooral vriendelijke medewerkers dragen daaraan bij. Ziekenhuis Gelderse Vallei onderscheidt zich op het gebied van voeding door een unieke samenwerking met de WUR. Ondervoeding wordt vroegtijdig gesignaleerd en overgewicht wordt al op kinderleeftijd aangepakt. Onze organisatie in constant in ontwikkeling. De bestuurbaarheid van de organisatie is vergroot en de externe oriëntatie is toegenomen door intensieve samenwerking tussen de medische staf en de organisatie. Dit vormt de basis van ons succes. Ondernemerschap uit zich in alle lagen van de organisatie in het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen handelen ten dienste van de patiëntenzorg. Op de kwaliteit van al onze medewerkers bouwen we onze resultaten. Patiënten en vertegenwoordigers van patiënten zijn een belangrijke informatiebron. Spiegelgesprekken en bijeenkomsten Kopje koffie bij de Raad van Bestuur geven inzicht in verbeterpunten. De klantwaarden richten de organisatie van onze zorg. De afdeling marketing ondersteunt ons ziekenhuis in het maken van verantwoorde beleidskeuzes. Een belangrijke investering in de toekomst is gedaan door de introductie van het Electronisch Patiënten Dossier. Mede door groei hebben we de afgelopen zeven jaar goede resultaten behaald. Maar we lopen nu aan tegen de grenzen van onze capaciteit en zullen een antwoord moeten vinden op de nog steeds toenemende vraag naar zorg. Bovendien zijn gespecialiseerde medewerkers schaars en slechts tegen hoge kosten verkrijgbaar, waarmee de marge kleiner wordt en we op onderdelen boven kostprijs moeten werken. Dit zijn risico s in 2010 die we onder ogen moeten zien. Het financieel resultaat van 2009 is volgens plan verlopen, er is 2 mln. toegevoegd aan het eigen vermogen. Een goede financiële positie is geen doel op zich, maar een randvoorwaarde om onze ambities te kunnen realiseren. We houden de prijs per patiënteneenheid laag en besteden veel aandacht aan de zorginkoop. In het eerste kwartaal bleef het resultaat overigens enigszins achter. In de tweede helft van het jaar heeft de bijgestelde koers die achterstand ruimschoots gecompenseerd. Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 5

6 Verwachtingen voor volgend jaar De productie zal wederom groeien. De kosten per patiënteneenheid zullen licht stijgen door vergaande specialisaties, toename van dure ( genees) middelen, vergroten van de opleidingsactiviteiten en de schaarste op de arbeidsmarkt. Bouwkundige aanpassingen zullen plaatsvinden om de zorgvraag te kunnen blijven beantwoorden. Een investering als het EPD verdient zichzelf niet terug. Banken zullen ons leningen verstrekken voor de noodzakelijke investeringen op basis van de goede ratio s. Interessante samenwerkingsverbanden zullen worden gerealiseerd op gebied van de oncologische zorg, ouderenzorg en acute dienstverlening. Ziekenhuis Gelderse Vallei blijft een aantrekkelijke werkgever die bouwt op de capaciteiten en kwaliteiten van haar medewerkers. Een groot ziekenhuis met een gevarieerd aanbod van zorg. We behouden tegelijkertijd de sterke onderlinge betrokkenheid die onze zorg zo kenmerkt. In de komende jaren zoeken we alleen en in verenigingsverband het evenwicht tussen de toenemende externe verantwoording en toetsingsdruk versus de zelfreflectie en zelfsturing in het professionele domein. We kijken tevreden terug en zijn klaar voor de toekomst. Mei 2010, Nicolet Zeller Diederic Klapwijk Dik van Starkenburg Bestuursteam Ziekenhuis Gelderse Vallei Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 6

7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving In dit jaarverslag geeft Ziekenhuis Gelderse Vallei inzicht in het profiel van de organisatie, de beleidsdoelstellingen van 2009, de activiteiten en de resultaten. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur leggen verantwoording af in dit verslag. Ook de medische staf, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de klachtencommissie, de meldingscommissie, de verpleegkundige adviesraad en de medisch ethische commissie doen verslag van hun werkzaamheden. Verder is het kwaliteitsjaarverslag opgenomen en wordt aandacht besteed aan personeel en arbeidsomstandigheden en aan de financiële resultaten. Op diverse plaatsen in het jaarverslag staat de wijze waarop Ziekenhuis Gelderse Vallei inhoud heeft gegeven aan Corporate Governance, met name de Zorgbrede Governancecode. Met dit jaarverslag wordt voldaan aan de voorschriften voor jaarverslaglegging voor zorginstellingen. De prestaties van alle ziekenhuizen worden gemeten en transparant gemaakt door prestatieindicatoren. Deze worden gepresenteerd op de website of via een link op de site van het ziekenhuis ( en niet herhaald in dit jaarverslag. De verplichte bijlagen van dit jaarverslag zijn ingevuld via een webenquête (via Deze bijlagen bevatten nadere kwantitatieve en kwalitatieve informatie in tabelvorm. Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 7

8 2. Profiel van de organisatie De Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei is een groot algemeen ziekenhuis, gevestigd te Ede. Het ziekenhuis en de bijbehorende spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal en polikliniek en prikpost in Wageningen waarborgen de patiëntenzorg dicht bij huis voor de inwoners van West en MiddenGelderland en OostUtrecht. 2.1 Algemene gegevens 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur De juridische structuur van het ziekenhuis is opgenomen in bijlage 3. Organisatorische structuur Raad van Toezicht Algemene gegevens Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei Adres: Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede Algemeen telefoonnummer: Algemeen faxnummer: Algemeen adres: Gelderse Vallei.nl Identificatienummer(s) NZa: KvKnummer rechtspersoon: Internetpagina: Raad van Bestuur Bureau RvB FB&I P&O Facilitair bedrijf Pastorale zorg cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 4 cluster 7 Advies organen: Medische staf Ondernemingsraad Cliëntenraad Verpleegkundige adviesraad Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 8

9 De organisatiestructuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei bestaat uit een Raad van Bestuur, vijf stafafdelingen, vier zorgclusters en een ondersteunend cluster. Zowel op instellingsniveau als op clusterniveau is een parttime medisch manager toegevoegd om vorm te geven aan het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf. Samenstelling van de Raad van Bestuur, stafafdelingen, clusters en medisch specialisten per Raad van Bestuur Drs. D. van Starkenburg, voorzitter Mw. drs. N.W. Zellervan der Werf, lid Medisch lid bestuursteam: C.W.D.A. Klapwijk, gynaecoloog Stafafdelingen Bureau Raad van Bestuur: secretariaat Raad van Bestuur, instellingssecretariaat, communicatie, kwaliteit, juridische zaken, organisatieadvies en marketing. Afdelingshoofd: mw. mr. Y.R. KoorevaarReuvers Financieel beheer en informatievoorziening: financiële administratie, zorgadministratie, patiëntenlogistiek, bedrijfseconomisch bureau, informatiemanagement & ICT, verkoop en productiesturing en stafmedewerker AO/IC. Afdelingshoofd: J.P.J. van den Broek, RA Personeel & opleidingen: personeelsadvies, ontwikkeling en opleiding, personeels en salarisadministratie, flexbureau, arbo, werving & selectie. Manager P&O: mw. drs. A.A.L.H. van den Eikhof Pastorale zorg. Afdelingshoofd: drs. H.J. Nieuwenhuis Facilitair bedrijf: hoteldienst, logistiek, inkoop, techniek, huisvesting. Manager FB: W. Griffioen Zorgclusters De clusters kennen duaal management: een organisatorisch manager en een parttime medisch manager. Cluster 1: Interne geneeskunde, maagdarmleverziekten, reumatologie, diëtetiek, oncologie, dialyse, dermatologie, patiënten service bureau, polikliniekrecepties en buitenpoli s. Clustermanager: mw. T. Holwerda Medisch manager: dr. J.D. van Bergeijk, maag, darm, leverarts Cluster 2: Cardiologie, longgeneeskunde, geriatrie, intensive care, medium care en spoedeisende hulp. Clustermanager: mw. J. Wijnveen Medisch manager: P.M. van Kalmthout, cardioloog en dr. A.R.H. van Zanten, intensivist Cluster 3: Chirurgie, plastische chirurgie, orthopedie, gynaecologie, urologie, operatiekamers, centrale sterilisatieafdeling, anesthesiologie, recovery, opnameplanning, multizorg, oogheelkunde, special care, dagverpleging en transmurale zorg. Clustermanager: W. de Graaf Medisch manager: W.H. van Helden, orthopedisch chirurg Cluster 4: Neurologie, mondziekten kaak en aangezichtschirurgie (MKA), KNOheelkunde, medische psychologie, logopedie, ergotherapie en gezinsgerichte zorg (kinder en jongerenafdeling, kraam verlosafdeling). Clustermanager: mw. M.L.F. Boogers Medisch manager: G. J. van der Burg, kinderarts Ondersteunend cluster Cluster 7: Apotheek, radiologie, nucleaire geneeskunde, klinisch chemisch en hematologisch laboratorium, pathologie, medisch microbiologisch laboratorium, ziekenhuishygiene, fysiotherapie en medische fotografie. Clustermanager: mw. drs. P.M. Dijkman Medisch manager: R.H.A.M. Kneepkens, radioloog Medisch specialisten Anesthesiologen: (11) M. van der Beek, B. Bertina, B.A.J.M. van Druenen, E.A. Frowijn, A. Heijmer, H.K. JapAJoe, J.J. Klaver, H.J. Lourens, mw. E.M. ReusenBijsmans, dr. D.G. Snijdelaar en P.J. Zwaan. Arts voor verstandelijk gehandicapten (buitengewoon staflid): (1) W.J. Braam. Artsmicrobiologen: (4) Mevr dr. E.G. van Lochem (medisch immunoloog), mw. dr. M.K.E. NohlmansPaulssen, dr. B. Postma en dr. M.A. Schouten. Cardiologen: (6) Mw. dr. A. Dall Agata, F.R. den Hartog, P.M. van Kalmthout, T.T. van Loenhout, H.J. Schaafsma en dr. M.J. van der Veen. Chirurgen: (12) F.D. Boekhoudt, mw. dr. A.M. Bosch, J.P. van Dijk, J. Kroeze, Ph.M. Kruyt, dr. J.H.C. Kuijpers, dr. R.M.H.G. Mollen, dr. E.D. Ponfoort, dr. W.K. de Roos, dr. C. Sietses, J.E.M. Sybrandy en C. van der Waal. Dermatologen: (6) Dr. W.P. Arnold, mw. dr. L.M. de JongTieben, mw. dr. S.L.E. Pfeifer, mw. A.C. Rönnau, A.J. van t Veen en mw. A.M.E. Visser van Andel. Geriaters: (4) Mw. A.M. Aarts, mw. R. Bogers, A. Janse en mw. D.C.M. Verheijen. Gynaecologen: (10) G. Boogaard, mw. dr. E.H. Hopman, P.J.H. van Kempen, C.W.D.A. Klapwijk, dr. H.J. Kwikkel, mw. R. Laan, dr. R.A.K. Samlal, dr. E. Scheenjes, P. van de Weg en dr. M.J.N. Weinans. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 9

10 Intensivisten: (5) M.A.W. van Iperen, R. Schellaars, mw. M.S. van der Steen, D.H.T. Tjan en dr. A.R.H. van Zanten. Internisten: (11) E. Balk, dr. J.D. Banga, dr. G.W. Feith, dr. H.K. van Halteren, M. den Hartog, dr. R. Heijligenberg, E.J.F.M. de Kruijf, M.A. Siezenga, mw. dr. G.A. Velders, dr. R.A. de Vries en mw. J. Zeelenberg. Kaakchirurgen: (4) Mw. dr.dr. S. Bolouri, M.O. de Lange, F.B.T. Perdijk en dr. P.J. van Strijen. Kinderartsen: (9) W.A. Avis, G.J. van der Burg, mw. C.E.M. Drykoningen, dr. J.G. van Enk, mw. G.Ch. de GeusFrancken, mw. dr. A.J. Janse, mw. M. KoppejanStapel, P.W. Meijers en T.D. van Mierlo. Klinisch chemici: (3) Mw. dr. S.C. Endenburg, mw. dr. ing. C.A. van Kampen en mw. dr. J.M.T. Klein Gunnewiek. Klinisch fysicus (1) Ir. B. Shapiro. Klinisch psychologen: (6) Mw. S. AsscherVleeschhouwer, mw. S. das Dores, mw. O. Hamburg, mw. D. van Dort, mw. M. de Lugt, W.J. Roos. KNOartsen: (5) Dr. W.M. Boek, J. Burggraaf, dr. R.M. Cardinaal, dr. M.H.J.M. Majoor en J.W. Sepmeijer. Longartsen: (6) D.P.M. de Bruijn, mw. K.T.M. Oud, mw. M. Oudijk, A.J. Verheul, A.C. Verschoof en F.A. Wilschut. Maagdarmleverartsen: (5) Dr. D.J. Bac, dr. J.D. van Bergeijk, N. Mahmmod, dr. J.J. Uil en dr. B.J.M. Witteman. Neurochirurgen (1) P.H.J.M. Elsenburg Neurologen: (5) Dr. C. Jansen, dr. P.H.P. Jansen, M.H. Smidt, dr. M.G. Smits en dr. A.J.M. Vos. Nucleair geneeskundigen: (2) Mw. dr. C.D.L. BavelaarCroon en dr. J.D.G.S. Kuyvenhoven. Oogartsen: (4) R. Koster, R.S. Ramrattan, W.J.A. de Waal en P.L.W.M. Zuure. Orthopedisch chirurgen: (4) W.J. Beijneveld, W.H. van Helden, J.I. de Jong en A.J.A.M. Ooms. Pathologen: (2) Dr. A.H. Mulder en dr T.E.G. Ruijter. Plastisch chirurgen: (1) Mw. L.E.F. Halmans. Psychiaters (buitengewone stafleden): (2) A. de Bruin en dr. J. Spijker. (Top)sportartsen (buitengewone stafleden): (2) Mw. I.E. Gobesde Punder en P.C.J. Vergouwen. Radiologen: (11) A. van Die, J.W.L.M. Ermers, E. Florijn, T.S.A. Geertsma, mw. I.E.M.G. Jung, R.H.A.M. Kneepkens, S.J Maresch, dr. J.J. Nikken, mw. L.G van der Plas, G.J. Spaargaren en F.A. Timmer. Reumatologen: (3) Mw. dr. E.A.J. Dutmer, M.J. Rood en dr. J.N. Stolk. Revalidatieartsen (buitengewone stafleden): (2) Mw. A. Geesken, R.S. Meijer. Urologen: (3) A.C. Viddeleer, Jhr. O.B. van Vierssen Trip en mw. W.C.G. Zonneveld. Ziekenhuisapothekers: (5) J. Brogtrop, mw. M.J.H. Kaal, mw. M. Koopmann, mw dr. S.C. Marczinski en Y.G. van der Meer. Besturingsmodel Het ziekenhuis wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Door de Raad van Toezicht is goedkeuring gegeven aan dit jaarverslag. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn geborgd in de statuten. De bijbehorende taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders en de bestuurders zijn vastgelegd in een reglement. Medezeggenschapsstructuur De cliëntenraad, de medische staf en de verpleegkundige adviesraad zijn centraal georganiseerd. Verder beschikt het ziekenhuis over een ondernemingsraad op centraal niveau en onderdeelcommissies op decentraal niveau. Er is een onderdeelcommissie gevormd per zorgcluster en één voor het facilitair bedrijf. De ondernemingsraad delegeert een deel van de bevoegdheden naar de onderdeelcommissies. Daar waar de clustermanager de bevoegdheid heeft om te besluiten, loopt de medezeggenschap via de onderdeelcommissie. Clusteroverstijgende onderwerpen en instellingsbrede onderwerpen worden afgehandeld in de (centrale) ondernemingsraad. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 10

11 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Kernactiviteit en nadere typering Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is een modern ziekenhuis dat uitstekende patiëntenzorg biedt, gericht is op groei, met een omzet van ruim 160 miljoen euro. De patiënt kan met al zijn zorgvragen in het ziekenhuis terecht door de aanwezigheid van alle poortspecialismen, een groot aantal subspecialisaties en samenwerking met andere zorgcentra. Ons ziekenhuis staat bekend om zijn bijzonder grote expertise op het gebied van voeding en sportgeneeskunde, oncologie, echografie en MRI, intensieve zorg en slaapproblematiek. Kwaliteit en patiëntveiligheid staan hoog in het vaandel: het ziekenhuis is in 2007 geaccrediteerd door het NIAZ, we beschikken over een HKZ certificering voor de afdeling dialyse en ISO certificeringen voor de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde. Het KCHL heeft de CCKL certificering behaald. We verwierven het maximale aantal van drie zgn. smileys voor een kindvriendelijk ziekenhuis. Modern Het ziekenhuisgebouw is in 2000 in gebruik genomen. Het heeft een warme, eigentijdse uitstraling en is zeer verzorgd ingericht. Patiëntenzorg wordt ook dicht bij huis geleverd door onze spreekuurcentra in Veenendaal, Barneveld en Wageningen en lokale prikposten. Het ziekenhuis biedt zorgverlening aan op het niveau state of the art. Dit is zorg aan de patiënt conform de huidige stand van zaken volgens de algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten. Bij de organisatie van het werk en de zorg streven we best practice na. Dit houdt in dat voorbeeldpraktijken van goede resultaten door het ziekenhuis worden overgenomen. Het ziekenhuis beschikt over een afdeling spoedeisende hulp met een 7 x 24uursafdeling op level II niveau en een afdeling intensive care op level II niveau. Compleet We leveren een breed pakket aan professionele zorg, onderzoek en behandeling. Het ziekenhuis vervult daarmee een belangrijke regionale functie. Daarnaast neemt Ziekenhuis Gelderse Vallei haar verantwoordelijkheid als regisseur van zorgaanbod in de keten. Hiertoe werken we nauw samen met huisartsen, verloskundigen, thuiszorg, verpleeg en verzorgingshuizen en andere zorgorganisaties. Private activiteiten worden ontplooid in Gelderse Vallei Vivre (GVVivre). GVVivre is een moderne kliniek voor extra zorg, voorzien van het kwaliteitskeurmerk van ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). Patiënten kunnen bij GVVivre terecht voor behandelingen en diensten die niet zijn opgenomen in het basispakket. Patiëntveiligheid In Ziekenhuis Gelderse Vallei is patiëntveilig werken de norm die op alle niveaus in de organisatie uitgangspunt is voor het dagelijks handelen. Patiëntveiligheid is hiermee een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfscultuur. De patiënten voelen zich in ons ziekenhuis absoluut veilig. Voeding Ons ziekenhuis onderscheidt zich op het gebied van voeding en werkt op dit gebied samen met de Wageningen Universiteit. Door middel van gezamenlijk onderzoek en een heldere focus heeft het ziekenhuis naam gemaakt als Voedingsziekenhuis van Nederland. We besteden onder andere voor, tijdens en na ziekenhuisopname extra aandacht aan (onder)voeding. Aangenaam We streven naar een warme, patiëntvriendelijke sfeer waarin iedereen vanuit elke geloofs en levensovertuiging respectvol met elkaar omgaat. Het ziekenhuis baseert haar normen en waarden op de christelijke traditie. Goede arbeidsomstandigheden, een klimaat waar persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd en een nononsense bedrijfscultuur maken het ziekenhuis tot een favoriete werkgever voor haar 2700 medewerkers en potentiële medewerkers in de wijde omtrek. De professionele zorg boeit onze medewerkers, de collegiale sfeer binnen het ziekenhuis en de decentralisatie bindt onze medewerkers. AWBZ functies Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een AWBZ vergunning voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), die wordt uitgevoerd door de naast het ziekenhuis gelegen instelling voor GGZ De Riethorst. (Medische) opleidingen Het ziekenhuis heeft een opleidingsbeleid dat past bij haar positie. Bestaande en nieuwe (para)medische en verpleegkundige opleidingen worden actief aangeboden of ondersteund. Ziekenhuis Gelderse Vallei verzorgt opleidingen voor medisch specialisten (gynaecologie, interne geneeskunde, KNO, kindergeneeskunde, anesthesiologie en chirurgie), de opleidingen medische psychologie en farmacie, verpleegkundige opleidingen, verpleegkundige vervolgopleidingen en opleidingen voor medisch ondersteunende functies. Hierover meer in hoofdstuk 4, paragraaf Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Informatie over onze cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten is opgenomen in DigiMV. Deze informatie is te raadplegen via Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 11

12 2.4 Belanghebbenden Het ziekenhuis streeft naar samenwerking in de keten en ontplooit hiertoe diverse initiatieven. Met verzorgings en verpleeghuizen wordt door verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis samengewerkt. Er is een samenwerkingsverband met de organisatie van regionale huisartsen (ROH) en de maatschap gynaecologie werkt nauw samen met de verloskundigen in het verzorgingsgebied. In samenwerking met diverse (thuis)zorgorganisaties is een afdeling multizorg actief die de overgang van patiënten vanuit het ziekenhuis naar andere zorgvormen organiseert. Patiëntenorganisaties Het patiëntenservicebureau onderhoudt contacten met patiëntenorganisaties. Regionale patiëntenverenigingen kunnen gratis gebruik maken van de faciliteiten van het ziekenhuis voor het houden van vergaderingen of evenementen. De faciliteiten bestaan uit vergaderruimte, audiovisuele middelen, koffie/thee en zo nodig ook ondersteuning bij het genereren van publiciteit. Ongeveer 15 patiëntenverenigingen maken van deze mogelijkheid gebruik. Zij vergaderen ieder zo n tweemaal per jaar in het ziekenhuis. Het aantal vergaderingen stijgt jaarlijks. Overheid De Raad van Bestuur vindt een goed contact met de omliggende gemeenten van belang en nodigt burgemeester en wethouders van betreffende gemeenten regelmatig uit voor een werkbezoek. In 2009 hebben B&W van Rhenen en Wageningen het ziekenhuis bezocht. Ook Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland brachten een werkbezoek. Toezichthouder Met de Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt jaarlijks regulier overleg plaats. Verder wordt thematisch overleg gehouden. Hierover meer in paragraaf 4.3. Zorgverzekeraars Ziekenhuis Gelderse Vallei onderhoudt een goede relatie met de preferente zorgverzekeraar Menzis. Elk jaar wordt intensief overleg gevoerd met de zorgverzekeraars over de productie. Het onderhandelingsteam, bestaande uit het hoofd verkoop & productiesturing, een medisch manager en de controller ondersteund door een secretaris, onderhandelt namens de organisatie en de medische staf met de zorgverzekeraars. Hierbij komen niet alleen de aantallen en de prijs aan bod, maar worden ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. In oktober bracht de directie van Zorgverzekeraars Nederland een bezoek aan de Raad van Bestuur. Kapitaalverschaffers Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de Fortisbank als huisbankier. De samenwerking verloopt plezierig en het ziekenhuis waardeert de constructieve samenwerking en goede advisering door de Fortis bank. Samenleving als geheel De relatie met de samenleving als geheel acht het ziekenhuis van belang gelet op de maatschappelijke functie, die een ziekenhuis vervult. Hierover meer in paragraaf 4.6. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 12

13 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede governancecode Het ziekenhuis is in 2004 gestart met de invoering van de Health Care Governance in de organisatie. De statuten van het ziekenhuis en de reglementen van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn aan deze code aangepast en er zijn diverse instrumenten voor de beide Raden ontwikkeld en/of toegepast, bijvoorbeeld profielschetsen en evaluatie eigen functioneren Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Het ziekenhuis heeft de principes van de zorgbrede Governancecode opgevolgd en nageleefd. In deze paragraaf geven wij aan op welke wijze deze principes zijn toegepast. Maatschappelijke verantwoording Het ziekenhuis staat open voor en bevordert periodiek overleg met relevante stakeholders die actief zijn binnen het verzorgingsgebied. De medische staf legt jaarlijks verantwoording af over het in de instelling gevoerde medisch beleid (zie paragraaf 3.3). Het ziekenhuis registreert en publiceert haar prestaties op basis van de indicatoren die door de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn of zullen worden vastgesteld. Bij de opstelling van dit jaarverslag is eveneens rekening gehouden met de principes uit de Health Care Governance. Het ziekenhuis beschikt over adequate interne procedures voor de opstelling en de publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening. De externe accountant woont vergaderingen van de Raad van Toezicht en de auditcommissie bij, waarin zijn verslag over het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening. Het verslag van de externe accountant, op basis van de vigerende Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen, bevat datgene wat de externe accountant over de jaarrekening en het jaarverslag en de overige gegevens onder de aandacht van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht dient en wenst te brengen. Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 13

14 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en de continuïteit van het ziekenhuis en gaat er bij het handelen vanuit dat de instelling een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Daarom neemt de Raad van Bestuur de gerechtvaardigde wensen en behoeften van alle klanten uitdrukkelijk tot uitgangspunt voor de organisatie en inrichting van de dienstverlening. De Raad van Bestuur handelt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het reglement Raad van Bestuur. In dit reglement is de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader uitgewerkt. De Raad van Bestuur heeft interne procedures opgesteld die ervoor zorgen dat financiële informatie steeds bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving is gewaarborgd. Daarnaast zijn er interne procedures voor kwaliteit van zorg, veiligheid en goed werkgeverschap. De interne risicobeheersings en controle procedures zijn in 2009 geïntegreerd in een risico management systeem. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Belangrijke thema s hierbij zijn strategie, kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid, human resource management, financieel resultaat en de relatie met stakeholders. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis en richt zich bij de taakvervulling naar het belang van de instelling. De Raad van Toezicht handelt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het reglement Raad van Toezicht. Hierin zijn de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader uitgewerkt. De Raad van Toezicht beschikt over een profielschets voor de omvang en samenstelling. Daarin is rekening gehouden met de aard en activiteiten van de instelling en de daarvoor gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht. Nieuwe governancecode per 1 januari 2010 Een code zoals de Zorgbrede Governancecode is een levend instrument. Niet alleen het denken over good governance ontwikkelt zich, ook de omgeving waarin zorgorganisaties opereren, kent een grote dynamiek. Met name de introductie van gereguleerde marktwerking en de daarmee samenhangende introductie van risico in de bedrijfsvoering, roepen nieuwe besturingsvragen op. Om de code actueel te houden, zijn de brancheorganisaties bijna drie jaar na de introductie van de Zorgbrede Governancecode overgegaan tot de evaluatie van de code. De inzichten uit de evaluatie vormen een belangrijke basis voor de aanpassingen die in deze nieuwe code zijn aangebracht. Het waren echter niet alleen de geleidelijke in en externe ontwikkelingen die aanleiding vormden om de oude code te herzien. De afgelopen jaren zijn de sector en de maatschappij opgeschrikt door een aantal incidenten die het vertrouwen in het bestuur onder druk hebben gezet. Kwaliteit en veiligheid van zorg vragen meer dan ooit de volledige aandacht van bestuur en toezicht. Maar ook de kwaliteit van het bestuur en toezicht zelf is in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. Daarom is in deze code een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de Zorgbrede Governancecode uit Ziekenhuis Gelderse Vallei voldeed op 31 december reeds grotendeels aan de nieuwe code. In 2010 worden de laatste punten uitgevoerd Raad van Bestuur Statutair bestaat de Raad van Bestuur uit één of meer leden. In 2009 bestond de Raad van Bestuur uit twee leden. In bijlage 2 is de samenstelling van de Raad van Bestuur opgenomen met vermelding van onder andere de functie en nevenfuncties. De beloning is opgenomen in de jaarrekening en in DIGI MV. Onderwerpen De Raad van Bestuur heeft in 2009 tweewekelijks vergaderd en daarin onder andere de volgende belangrijke onderwerpen besproken: poliklinische apotheek, evaluatie instellingsberaad, ziekenhuisverplaatste zorg, verkorting ligduur, gegevensverstrekking aan politie en justitie, investeringen, begroting 2010, ziekenhuisrampenopvangplan, hoofdbehandelaarschap, Zorgdomein, verbouwing SEH, (top)sportgeneeskunde, functiedifferentiatie in de zorg, huisvestingsbeleid, verrichtingenregistratie aan de bron, MCDC, integraal risicomanagement, opzetten wetenschapsbureau, HSMRcijfers, NEN 7510 (stuurgroep informatiebeveiliging), opening polikliniek Wageningen, samenwerking met het ARTI, jaarverslag 2008, eindrapportage patiënttevredenheid, strategisch kader , Corporate kader 2010, samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuis, implementatie competentiemanagement, samenwerking met ZBC s, kostenverdeling tussen maatschappen en organisatie, medicatieverificatie, investeringsplan chemical, biological, radiological and nuclear threats, energievoorziening, businesscase EPD, preview waarborgfonds, organisatieontwikkeling, erkenning als weefselinstelling, uitbreiding diverse maatschappen, afdeling Informatisering & Automatisering andere plaats in organisatiestructuur, pilot maaltijd à la carte, inkoopalliantie, visiedocument SEHarts, regeling melding misstand, ontwikkeling financiele organisatie, planning & control cyclus Een nadere uitwerking van deze onderwerpen staat vermeld in hoofdstuk 4. Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 14

15 Overlegvormen De Raad van Bestuur heeft vijf reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht bijgewoond. De onderwerpen waarover vergaderd werd, zijn opgenomen in de volgende paragraaf over de Raad van Toezicht. Naar de mening van de Raad van Toezicht is geen belangenverstrengeling tussen de Raad van Bestuur en de organisatie opgetreden. Verder heeft de Raad van Bestuur frequent overlegd met het clustermanagement en de hoofden van de stafafdelingen via individueel overleg, het zgn. Instellingsberaad (managementbijeenkomst) en de kwartaaloverleggen. Door deze overleggen heeft de Raad van Bestuur kunnen toezien op het operationele beleid en dit kunnen ondersteunen. Elke twee weken vond overleg plaats met het bestuur van de medische staf en maandelijks met de kernstaf, het besluitvormend orgaan van de vereniging medische staf. Relevante onderwerpen uit de Raad van Bestuurvergadering zijn met de medische staf besproken. De communicatie kenmerkt zich door openheid en vertrouwen. Op advies van en in goed overleg met de medische staf zijn keuzes gemaakt voor het medisch profiel. Met de ondernemingsraad, de verpleegkundige adviesraad (VAR) en de cliëntenraad heeft regelmatig overleg plaatsgevonden. De adviezen van deze geledingen zijn door de Raad van Bestuur grotendeels overgenomen en sommige voorstellen zijn nader toegelicht. De Raad van Bestuur heeft getracht de adviesgeledingen telkens in een zo vroeg mogelijk stadium bij het beleid te betrekken. De Raad van Bestuur bracht een keer per twee weken een werkbezoek aan diverse afdelingen binnen het ziekenhuis. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur haar rol als gastheer vervuld bij diverse symposia, maandelijks gesprekken gevoerd met medewerkers over het ingezette organisatieontwikkelingtraject en elke maand tijdens de introductiebijeenkomsten nieuwe medewerkers welkom geheten en de kernwaarden van de organisatie toegelicht. Resultaten De Raad van Bestuur heeft erop toegezien dat de doelstellingen van het ziekenhuis voor 2009 met bijbehorende activiteiten (opgenomen onder 4.2) zijn gerealiseerd. Het ziekenhuis heeft een goed financieel resultaat geboekt in De opbouw van het ondernemingsvermogen is volgens plan gerealiseerd. De aandacht voor de kwaliteit van de medisch specialistische zorg heeft ertoe geleid dat op diverse afdelingen innovatieve toepassingen zijn geïmplementeerd en veel proces en kwaliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd. De ontwikkelingen op het gebied van DBC s zijn door het ziekenhuis nauwlettend gevolgd en we behouden onze voorsprong ten opzichte van andere ziekenhuizen door deelname aan het landelijke project DBC s op weg naar transparantie. Ziekenhuis Gelderse Vallei hoort hiermee bij de koploperziekenhuizen. In het organisatieontwikkelingtraject is hard gewerkt aan de voorbereiding van de pilot RVE s (Resultaat Verantwoordelijke Eenheden), die op 1 januari 2010 van start gaan. De clusters hebben zich ingespannen voor een correcte, vriendelijke en professionele bejegening van patiënten, kwaliteitsverbetering en doelmatigheidsbevordering. Ook hebben zij verbeteringen doorgevoerd ter verbetering van de patiëntveiligheid. Strategie In 2009 stelde de Raad van Bestuur het strategisch plan voor de jaren 2009 tot 2012 bij, overeenkomstig de nieuwste ontwikkelingen en werden diverse veranderingen doorgevoerd ter verbetering van de bestuurbaarheid en vergroting van de externe oriëntatie. Klantwaarden zijn het uitgangspunt voor de inrichting van de zorgprocessen. Het ziekenhuis wil gebruik maken van haar sterke intensive care (IC) om de concurrentie op medische outcome aan te gaan. Verder willen we onze kostprijs in relatie tot goede kwaliteit inzetten bij de concurrentie in de electieve zorg. In de organisatie van de chronische zorg zoeken we de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Het is onze ambitie om ons te onderscheiden op het gebied van voeding. In 2007 is hiermee een belangrijke start gemaakt. Deze mondde uit in de oprichting van de Alliantie Voeding Gelderse Vallei medio We beoordelen marketinginstrumentarium op toepasbaarheid voor ons ziekenhuis. Verder is het noodzakelijk dat het ruimtegebrek binnen het ziekenhuis wordt opgelost. Tot slot zullen onze belangrijkste stakeholders worden benoemd en met onze organisatie worden verbonden. Het Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 15

16 ziekenhuis wil zich sterker profileren op basis van de goede reputatie van de medisch specialisten Raad van Toezicht Toezicht Het ziekenhuis wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn geborgd in de statuten van Ziekenhuis Gelderse Vallei. De bijbehorende taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders zijn vastgelegd in een reglement dat in het verslagjaar is geëvalueerd en vastgesteld. Voor alle nevenfuncties van de beide leden van de Raad van Bestuur is toestemming verleend door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gegeven aan dit jaarverslag. Verantwoording De Raad van Toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei is belast met het toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen en van de Raad van Bestuur in het bijzonder. Het houden van toezicht op, het geven van advies aan en het werkgeverschap over de Raad van Bestuur vinden plaats in het belang van het ziekenhuis conform de bestaande normen en gedragsregels, welke zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code. Bijeenkomsten De Raad van Toezicht heeft, volgens de jaarplanning in 2009 zes reguliere vergaderingen gehouden in aanwezigheid van de leden van het Bestuursteam (Raad van Bestuur en het medisch lid bestuursteam). Bij een aantal vergaderingen was de Raad niet voltallig aanwezig, namelijk: 13 januari afwezig mw. J.C.H.G. Arts en mw. E.M. Ott 25 maart afwezig dhr. J.G.A.J. Hautvast en dhr. G.N. Kok 17 juni afwezig dhr. D.J. Bakker 18 november afwezig dhr. R.J.A. van der Bruggen Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen vond telkens een voorbereidend overleg plaats tussen de Raad van Bestuur, de voorzitter en vicevoorzitter en ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht. Verder heeft een delegatie vanuit de Raad van Toezicht tweemaal een overlegvergadering van de ondernemingsraad en eenmaal een vergadering van de cliëntenraad bijgewoond. In een themabijeenkomst met het bestuur van de medische staf, is stilgestaan bij de ontwikkeling van de acute pijnservice door de vakgroep anesthesiologie. De Raad heeft zich op locatie laten informeren over ontwikkelingen binnen de afdelingen techniek en geriatrie. In de vergadering in maart heeft de Raad het eigen functioneren geëvalueerd aan de hand van een scoreformulier dat vooraf door de leden van de Raad was ingevuld. De aandachtspunten die hieruit naar voren kwamen zijn in de loop van het jaar opgepakt en uitgewerkt. Besluiten Tijdens de Raad van Toezichtvergaderingen zijn naast thematische onderwerpen ook de reguliere zaken volgens de in het ziekenhuis gehanteerde Planning en Controlcyclus besproken. De Raad volgt aandachtig de ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg gericht op de gevolgen voor de ziekenhuisorganisatie omtrent de stelselwijziging, prestatiebekostiging en bezuinigingsoperaties. Er is goedkeuring verleend aan de door de Raad van Bestuur vastgestelde begroting Aan de Raad van Bestuur is met waardering voor het resultaat decharge verleend betreffende het financiële jaarverslag over 2008, mede op grond van een toelichting door de accountant van Ernst & Young. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Er is met de Raad van Bestuur diverse malen gesproken over de organisatieontwikkeling aan de hand van een ontwikkelmodel met een stapsgewijze opbouw. De Raad van Toezicht steunt deze benadering. Het corporate kader 2010 is een combinatie van een beleidsinhoudelijk en een financieel kader. De Raad van Toezicht heeft hiermee ingestemd. Aan de hand van de kwartaalrapportages is gesproken over de financiële resultaten op grond van een rapportage vanuit de auditcommissie. De Raad heeft zich laten informeren over de raakvlakken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuis en de ontwikkeling van de afdeling verkoop en productiesturing. Er is een plan van aanpak op het gebied van integraal risicomanagement gepresenteerd, met als doelstelling dat dit volledig geïntegreerd wordt in de ziekenhuisorganisatie. De opdracht aan de accountant is geformuleerd inzake de controle over het boekjaar Met de Raad van Bestuur is gebrainstormd over de voor en nadelen van deelname aan het Waarborgfonds voor zorginstellingen. Besluitvorming hieromtrent zal in 2010 plaatsvinden. De Raad is betrokken bij de investeringen rondom de energievoorziening van het ziekenhuis, waaronder de uitbreiding van de noodstroomvoorziening, de verbetering van de koelcapaciteit en plaatsing van een extra WKKinstallatie. De Raad is geïnformeerd over de ontwikkeling van het vastgoedbeleid en de opzet van een meerjarig structuurplan voor het ziekenhuis, de verbouwplannen voor de parkeergarage en extra kantoorruimte op het ziekenhuisterrein of elders. Door middel van een presentatie is de Raad op de hoogte gesteld van: de ontwikkelbenadering op het gebied van cultuur en HRM in het ziekenhuis. Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 16

17 de ontwikkeling van het voedingsziekenhuis en de Alliantie Voeding met de Wageningen Universiteit. de groei en ontwikkeling van Gelderse Vallei Vivre; het centrum voor behandelingen en service die niet in het basispakket van de zorgverzekering zijn opgenomen. de temporisering voor wat betreft de implementatie van het elektronisch patiëntendossier. Auditcommissie De auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht bij het toezicht op financiële aangelegenheden. De commissie heeft in 2009 viermaal vergaderd met de Raad van Bestuur en de controller. De concept jaarstukken, aandachtspunten vanuit de managementletter 2007, de interimbevindingen 2008 en de begroting 2009, werden met de accountant besproken. Ook zijn de financiële kwartaalrapportages besproken. Het reglement van de auditcommissie is in 2009 geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie heeft tot taak om de Raad van Toezicht te adviseren over de arbeidsvoorwaarden en het bezoldigingsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur en over de honorering van de leden van de Raad van Toezicht zelf. Het reglement van de commissie is in maart 2005 vastgesteld. In 2009 is mevrouw Ott benoemd als voorzitter van de remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie heeft in 2009 diverse malen met elkaar gesproken over de arbeidsvoorwaarden voor de Raad van Bestuur en hierover adviezen geformuleerd voor de Raad van Toezicht. De arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur zijn op advies van de remuneratiecommissie gebaseerd op de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorginstellingen, rekening houdend met eerder gedane toezeggingen die op de NVZDregeling waren gebaseerd. Ter voorbereiding op het jaargesprek met de leden van het Bestuursteam hebben de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht gesproken met de voorzitters van de medische staf, ondernemingsraad en cliëntenraad. In het jaarlijkse evaluatiegesprek met de leden van het Bestuursteam worden zowel de individuele doelstellingen als de doelstellingen van het team als geheel beoordeeld. De bijzondere doelstellingen worden gebaseerd op het geïntegreerd strategisch kader van het ziekenhuis en het daarvan afgeleide corporate kader. commissie heeft in 2009 een aantal oriënterende gesprekken gevoerd en heeft vervolgens éénmaal in reguliere samenstelling vergaderd met de verantwoordelijken op het gebied van kwaliteit van zorg. Het overleg is daarmee meer geformaliseerd en wordt gevoerd aan de hand van een agenda en ondersteund met verslaglegging. Mutaties Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat in januari 2009 uit zeven leden. Aan de hand van een rooster van aftreden vindt herbenoeming plaats met een maximum van twee zittingstermijnen van vier jaar. Op 13 januari is besloten dat dhr. D.J. Bakker wordt herbenoemd voor een periode van drie jaar. Zijn totale zittingsperiode komt daarmee op acht jaar, conform de vigerende statuten. Met ingang van 1 april heeft mevrouw J.C.H.G. Arts haar lidmaatschap beëindigd in verband met het aanvaarden van een functie als lid van een Raad van Bestuur van een ziekenhuis. De Raad heeft besloten om deze vacature niet op te vullen, omdat met het zittende zestal leden van de Raad van Toezicht de relevante specifieke deskundigheden voldoende zijn vertegenwoordigd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen maandelijks een vergoeding, ge baseerd op de vigerende richtlijnen van de NVTZ. Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2009 Ir. ing. H. de Boon, voorzitter, tevens lid remuneratiecommissie Dr. D.J. Bakker, vicevoorzitter, tevens voorzitter auditcommissie kwaliteit van zorg Dr. ir. R.J.A. van der Bruggen, lid, tevens voorzitter auditcommissie financiën Prof.dr. J.G.A.J. Hautvast, lid, tevens lid auditcommissie kwaliteit van zorg Ir. G.N. Kok, lid, tevens lid auditcommissie financiën mw. dr. E.M. Ott, lid, tevens voorzitter remuneratiecommissie Mw. M.H. van Haren, ambtelijk secretaris Meer informatie over de leden van de Raad van Toezicht is opgenomen in bijlage 1. Commissie Kwaliteit van Zorg Naast een remuneratiecommissie en een auditcommissie is in 2008 ook een commissie Kwaliteit van zorg ingesteld. Deze adviescommissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van bewaking, beheersing en verbetering van kwaliteit van zorg en heeft ook een klankbordfunctie. Deze Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 17

18 3.2 Bedrijfsvoering Planning en controlcyclus De P&Ccyclus werd in 2009 volledig doorlopen. In de kwartaalgesprekken werd de stand van zaken doorgenomen. Tijdens de geplande beleidsdagen is uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen in de markt (externe oriëntatie), de medische ambitie, het strategische kader en de organisatieontwikkeling. In paragraaf 4.2 is hierover meer informatie opgenomen. De beleidsdagen leverden de inhoud voor het geïntegreerde strategisch kader (versie 2010) en de kaderbrief 2010 op. Beide documenten zijn gericht op het vergroten van de bestuurbaarheid en het vergroten van de externe oriëntatie. Alle clusters hebben aan de hand van de kaderbrief hun ondernemingsplannen (zorgclusters), bedrijfsplannen (ondersteunende clusters) en jaarplannen (stafafdelingen/ kenniscentra) opgesteld. De begroting 2010 is in de laatste twee maanden van het jaar tot stand gekomen Administratieve organisatie en interne controle Sinds 1 februari 2005 registeren en declareren alle ziekenhuizen de door hen geleverde zorg volgens de DBCsystematiek. Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei is de afgelopen vier jaar door gezamenlijke inspanning van medisch specialisten, management, administratieve organisatie (AO) functionarissen, medewerkers van de zorgadministratie, de medewerker DBCbedrijfsvoering, de stafmedewerker administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) en de werkgroep DBC een goede werkwijze rond DBC s gerealiseerd. De externe accountant heeft op basis van zijn interimcontrole geconstateerd dat het DBCsysteem in Ziekenhuis Gelderse Vallei goed functioneert. Onder coördinatie van de stafmedewerker AO/IC zijn in 2009 steekproefcontroles uitgevoerd op DBCfacturen, waarover periodieke rapportages naar de Raad van Bestuur zijn gestuurd. Op basis van onder andere deze controles heeft de externe accountant een juistheidverklaring afgegeven over de gefactureerde DBCbedragen. De Raad van Bestuur heeft vervolgens een goedkeurende verklaring afgegeven over de DBCregistratie en facturering. Met de goedkeurende verklaring wordt bevestigd dat Ziekenhuis Gelderse Vallei in 2009 heeft voldaan aan de eisen die worden gesteld in de kaderregeling AO/IC. Ook is vastgesteld dat het ziekenhuis op veel DBCaandachtsgebieden voorop loopt, zoals decentrale DBCmanagementinformatie, de interne controlefunctie en de analyse van zorgprofielen voor het Bsegment. Tevens is in 2009, mede met het oog op de landelijke ontwikkelingen richting DOT (DBC s Op weg naar Transparantie), gestart met een project om de kwaliteit van de verrichtingenregistratie op een hoger peil te brengen. Ziekenhuis Gelderse Vallei participeert actief in het zgn. DOT koplopertraject. Naast de uitgevoerde DBCsteekproefcontrole is het interne controleplan uit 2009 uitgevoerd. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn het controleprogramma AO/IC, de DBCtariefcontroles, verbandscontroles, geautomatiseerde Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 18

19 controles (o.a. signaal en controlelijsten) en lijncontroles. De functie heeft verder bijgedragen aan een keur van projectmatige initiatieven of coördinerende werkzaamheden op onderwerpen zoals de management letter, het opzetten van een nieuwe bevoegdhedenregeling, informatiebeveiliging en het opstellen van procedures en protocollen. In 2009 is een start gemaakt met het verder professionaliseren van de functie van stafmedewerker AO/IC naar een afdeling internal control. Deze afdeling is als stafeenheid onder het hoofd FB&I gepositioneerd en krijgt een signalerende en bewakende rol ten aanzien van interne beheersing van de financiële en registratieve processen. De focus ligt hierbij op het beheersen van risico s binnen deze processen. Internal control werkt samen met verantwoordelijke proceseigenaren, verstrekt advies over procesinrichting, risico s en knelpunten en escaleert zonodig naar het gepaste organisatieniveau. Internal control adviseert het hoofd FB&I over bevindingen en komt met hem de prioritering van maatregelen overeen. Risicomanagement Eind 2008 heeft de Raad van Bestuur opdracht gegeven voor het project integraal risicomanagement. Het doel is dat de risico s integraal, proactief en continu worden beheerst. In 2009 is een advies aan de Raad van Bestuur opgesteld hoe integraal risicomanagement in het ziekenhuis kan worden geïmplementeerd. De Raad van Bestuur heeft het advies overgenomen en in 2009 is reeds gestart met implementatie (en borging) van risicomanagement in de P&Ccyclus. Het eigenaarschap is in de staande organisatie belegd en wordt in 2010 verder vormgegeven. Verder is in 2009 een ziekenhuisbreed risicoprofiel opgesteld dat voortvloeit uit het strategisch kader. Hierbij is gebruik gemaakt van Enterprise Risk Management en het COSOmodel, dat waarborgt dat op elk deelgebied en op elk organisatieniveau de risico s worden geanalyseerd en beheerst. Verder identificeert COSO de relaties tussen de ondernemingsrisico s en het interne beheersingsysteem. Ook voorziet COSO in het verkrijgen van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen. In 2010 gaan de afdelingen aan de slag met het integraal analyseren en beheersen van alle risico s op de afdeling. Belangrijkste risico s Followup van het 3 x 5 principe (5 werkdagen tot eerste afspraak, 5 werkdagen tot diagnose en 5 werkdagen tot de behandeling in gang wordt gezet); Nog onvoldoende bewust van de mate van realiseerbaarheid van de gestelde doelstellingen (in termen van haalbaarheid en financiële consequenties); Het kwaliteitsysteem, dat continu kan meten en registeren, is nog niet volledig operationeel; De kwaliteit van informatievoorziening (juistheid en volledigheid); Naleven van de relevante wet en regelgeving; Effecten van de marktwerking (behoud van marktaandeel); Adhoc beleid (ingrijpen na incident); Geringe samenwerking tussen verschillende disciplines, waardoor kansen blijven liggen. In paragraaf 4.8 is nadere informatie opgenomen over risicomanagement. In paragraaf 4.2, 4.3 en 4.4 worden de activiteiten beschreven die zijn ondernomen in het kader van het beheersen van risico s. Fraudeaspecten en misstanden Tijdens de jaarrekeningcontrole wordt onder meer tijdens interviews door de accountant meer expliciet aandacht besteed aan fraude, het invullen van een fraudechecklist en de beoordeling van (bijzondere) journaalposten in de financiële administratie. Misstanden kunnen worden gemeld bij de leidinggevende, de Raad van Bestuur of bij de bedrijfsjurist. Het ziekenhuis heeft de mogelijkheid tot het melden van een misstand geformaliseerd door middel van het opstellen van een zogenaamde klokkenluiderregeling (Procedure Melding Misstand), die begin 2010 na instemming van de OR wordt vastgesteld. Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 19

20 3.3 Verslag van het bestuur van de medische staf In 2009 hebben de onderwerpen kwaliteit, STZstatus, marktwerking, kostenverdeling tussen maatschappen en organisatie, professionalisering stafbestuur en communicatie binnen de medische staf aandacht gekregen van het stafbestuur. Kwaliteit IFMS Een van de doelstellingen van het stafbestuur voor het jaar 2009 was het in gang zetten van een systeem voor individueel functioneren (IFMS). Aan het einde van het verslagjaar is begonnen met het verzamelen van informatie over IFMS en de verschillende methoden, zodat de staf hierover een gedegen beslissing kan nemen. Begin 2010 heeft dit geresulteerd in een keuze voor de te hanteren methode, waarna het traject verder kan worden geïmplementeerd. Stafcommissie kwaliteit De commissie kwaliteit van de medische staf is in 2009 gestart met de uitvoering van haar plan van aanpak. Doelstelling daarvan is om de maatschappen/vakgroepen te ondersteunen in hun PDCAcyclus (Plan Do Check Act) in relatie tot de externe visitaties. Er is een evaluatiestudie gestart: maatschappen/vakgroepen evalueren de eigen statusvoering. In 2010 wordt over de resultaten gerapporteerd. Daarnaast is een volgende evaluatiestudie in ontwikkeling, namelijk die naar de processen binnen de maatschappen/vakgroepen en samenwerking met anderen. Op advies van de commissie kwaliteit heeft het stafbestuur initiatieven genomen om een vorm van IFMS (individueel functioneren medisch specialisten) in het ziekenhuis te introduceren. Begin 2010 is er een brede informatiebijeenkomst voor medisch specialisten gehouden, waarna de keuze voor een systeem wordt gemaakt. Naar aanleiding van een onderzoek van Prismant naar sterftecijfers binnen 50 diagnosegroepen (SMRcijfers) heeft de commissie kwaliteit van de medische staf met de stuurgroep patiëntveiligheid in een gezamenlijk advies aan de Raad van Bestuur geadviseerd om bij een aantal diagnosegroepen nader (dossier)onderzoek uit te voeren. Tevens is er geadviseerd om de jaarlijkse sterftecijfers wel op te vragen en te analyseren, maar op korte termijn nog niet over te gaan tot de aanschaf van een (online) analyseinstrument. Het advies is gebaseerd op de visie dat een dergelijk ondersteunend systeem niet opgedrongen moet worden, maar de vraag moet ontstaan. Dossierstudie Naast het initiatief van deze stafcommissie is vanuit de organisatie een dossieronderzoek gestart waarbij twee oudstafleden en twee stafleden (uit snijdende en beschouwende hoek) zijn betrokken. Dit was een direct gevolg van het rapport Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen dat in 2007 werd gepubliceerd. Tegen het einde van het verslagjaar is deze studie afgerond en zijn resultaten vastgelegd, waarna communicatie naar de Raad van Bestuur en de vakgebieden zal volgen. Overige zaken Het stafbestuur heeft een medisch specialist aangewezen als aanspreekpunt voor kwaliteitszaken in het algemeen. Zie ook onder Professionalisering stafbestuur. Verder wordt een medisch specialist benoemd als voorzitter van de commissie medische apparatuur. STZ De medische staf wil de haalbaarheid om lid van de STZ (Stichting Samenwerkende Topklinische ziekenhuizen) te worden onderzoeken met de intentie om dit lidmaatschap in de toekomst ook daadwerkelijk te realiseren. Marktwerking ZBC s Naar aanleiding van de komst van een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) in de nabijheid van Ziekenhuis Gelderse Vallei werd duidelijk dat er behoefte is aan een objectief kader voor de toetsing van aanvragen van medisch specialisten om nevenwerkzaamheden buiten het ziekenhuis te verrichten. Er zijn inmiddels randvoorwaarden opgesteld waaraan initiatieven worden getoetst. Samenwerking met de eerste lijn Door regelmatig contact met de eerste lijn, i.c. het bestuur van het Regionaal Overleg Huisartsen (ROH), wordt inzicht verkregen in de wensen van de huisartsen. Wij willen de zorgverlening tussen en eerste en tweede lijn goed op elkaar afstemmen, en daarmee ook de service en dienstverlening aan de patiënt. Kostenverdeling tussen maatschappen en organisatie De Commissie Uurtarief en de Raad van Bestuur hebben nog geen overeenstemming bereikt over een uniform percentage voor de kostenverrekening voor alle medisch specialisten. De verschillen tussen de maatschappen zijn op sommige gebieden te groot. De medische staf hoopt met een andere externe onderhandelaar alsnog een overeenkomst te bereiken. Professionalisering van het stafbestuur In 2009 zijn de volgende taken binnen het stafbestuur onderling verdeeld: kwaliteit, contacten eerste lijn, financiën en vertegenwoordiger Orde van Medisch Specialisten. Stafvoorzitter en vicevoorzitter (deze functie gaat ieder half jaar op een ander bestuurslid over) hebben wekelijks een kort informeel overleg met de Raad van Bestuur om tempo in de bespreking van onderwerpen te behouden. Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 20

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2010 Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 2. Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2011 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2011 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2011 Jaarverslag 2011 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 2. Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Maatschappelijk verslag 4. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5. 2. Profiel van de organisatie 6

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Maatschappelijk verslag 4. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5. 2. Profiel van de organisatie 6 2007 JaarVerslag Inhoudsopgave Voorwoord 3 Maatschappelijk verslag 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene identificatiegegevens 6 2.2 Structuur van het

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel<enhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad van Toezicht.

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel<enhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad van Toezicht. 2St ruw Verslag Raad van Toezicht 2014 Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren Meerjarenwerkplan Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei Voor de jaren 2014-2017 April 2014 1.1.1 Inleiding De Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een onafhankelijk orgaan, waarin vrijwilligers

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad

Jaarverslag Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Inhoudsopgave 1. Voorwoord door de voorzitter 3 2. Samenstelling Cliëntenraad 2015 4 3. Visie Cliëntenraad 5 4. Doelstelling Cliëntenraad 6 5. Werkwijze/Bevoegdheden 6 6.

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad. MC Groep

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad. MC Groep Jaarverslag 2011 Cliëntenraad MC Groep Inhoud Voorwoord... 3 Contact... 3 Samenstelling Cliëntenraad per 31 december 2011... 4 Toelichting samenstelling Cliëntenraad... 4 Doelstelling en visie... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD 2015

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD 2015 JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD 2015 0 DE CLIËNTENRAAD VAN HET RODE KRUIS ZIEKENHUIS TE BEVERWIJK BIEDT U HIERBIJ HET JAARVERSLAG OVER 2015 AAN. Inhoud Inhoud... 1 1. Voorwoord... 2 2. Doelstelling... 3 3. Samenstelling

Nadere informatie

JaarVerslag 2012. Jaarverslag 2012 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag 2012. Jaarverslag 2012 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2012 Jaarverslag 2012 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Jaarverslag 1. Uitgangspunten voor de jaarverslaglegging 7 2. Algemene informatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Stichting Statuten Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de Statuten van de Stichting, bij Akte van

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons Jaarbeeld 2015 In dit Jaarbeeld wij geven u een impressie wat voor jaar 2015 was voor het IJsselland Ziekenhuis. Onze focus ligt op het samen werken aan de best denkbare zorg voor elke patiënt en zijn

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen N.v.t. Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V.

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. PROFIELSCHETS RVC Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Vaststelling en reikwijdte 3 3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 7 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Controleprotocol behorende bij de jaarverantwoording zorginstellingen 2010

Controleprotocol behorende bij de jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Controleprotocol behorende bij de jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Hoofdstuk 1: Algemene inleiding 1.1 Wettelijk kader Het jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 (jaardocument) is

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL DE MAAT BOSLUST Secretariaat - SSBO - Praktijkschool - SO / VSO- ZMLK Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel.

Nadere informatie