INGEKOMEN VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE KEURINGSVOORSCHRIFTEN VOOR ZAAIZADEN. No. Onderwerp pag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INGEKOMEN VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE KEURINGSVOORSCHRIFTEN VOOR ZAAIZADEN. No. Onderwerp pag."

Transcriptie

1 INGEKOMEN VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE KEURINGSVOORSCHRIFTEN VOOR ZAAIZADEN 2016 No. Onderwerp pag. 1 Vermelding samenstelling mengsels op of bij de verpakking 2 2 Normen certificering spelt tarwe 4 3 Aanpassen norm belending gecertificeerd zaad grassen 5 4 Normen raszuiverheid zelf bestuivende granen 6 5 Norm zeefmaat voor fijnzadige gerst 8

2 Vermelding samenstelling mengsels op of bij verpakking Indiener: Plantum 1 In het voorjaar van 2016 is er contact geweest tussen Plantum en de NAK met betrekking tot mengsels van maïs die op de markt gebracht worden als gedeponeerd mengsel zonder dat de samenstelling wordt vermeld. Plantum is van mening, dat ten aanzien van het labelen van mengsels in anders dan kleine verpakkingen de richtlijn in Nederland op dit moment minder strikt wordt geïnterpreteerd dan de richtlijn voorschrijft. In de bijlage IV bij de richtlijn 66/401/EEG staat: vermelding van de benaming van het mengsel volstaat indien de koper schriftelijk in kennis wordt gesteld van de gewichtsverhouding en indien deze officieel is gedeponeerd. Er is een belangrijk verschil met de etikettering van kleinverpakkingen. Hiervoor staat in de richtlijn: de vermelding van de benaming van het mengsel zijn voldoende indien de gewichtsverhouding aan de koper op diens verzoek kan worden medegedeeld en deze officieel is gedeponeerd. In de AANWIJZING GV-03 van de NAK paragraaf 3.2 is opgenomen: Het vermelden van de samenstelling van het mengsel kan achterwege blijven als deze samenstelling bij de NAK is gedeponeerd en de door de NAK aan dit mengsel toegekende code of aanduiding op het certificaat is vermeld. Plantum stelt voor om het onderscheid voor officieel etiket enerzijds en kleine verpakkingen anderzijds te hanteren en te handhaven voor de Nederlandse markt. Dat wil zeggen dat op of bij verpakkingen van mengsels voor niet-kleinverpakking een lijst gevoegd dient te worden door de verkoper met daarop de samenstelling van het mengsel in soort en ras vermeld wordt. Bovenstaande regel zou dan uit het reglement verwijderd moeten worden. De tekst die wordt voorgesteld voor 3.2 in de AANWIJZING GV-03 is. 3.2 Vermelding en deponering mengselsamenstelling Bij mengsels moet op grond van bijlage IV van EU Richtlijn 66/401 de procentuele samenstelling per soort en ras op het certificaat, de inlegger, leverancierslabel of de verpakking worden vermeld. Het vermelden van de mengselsamenstelling kan achterwege blijven indien deze officieel is gedeponeerd. Daarnaast is het mogelijk een gedeponeerde naam van een mengsel op de verpakking weer te geven. Bij Rassenlijst- en Grasgidsmengsels is de samenstelling van de mengsels officieel gedeponeerd. Daarnaast kan een bedrijf een mengselsamenstelling bij de NAK deponeren. De NAK stelt hiervoor formulieren beschikbaar. De aanvraagprocedure is als volgt: etc. Ook bijlage II van AANWIJZING GV-03 verandert: Voetnoot 7 vervalt. Advies In het verleden is de voorwaarde van deponering van mengsels bij de NAK opgenomen in de regelgeving, omdat dit gezien kan worden als een NAK verantwoordelijkheid. Het schriftelijk informeren werd gezien als een verantwoordelijkheid van de leverancier. De koper heeft altijd de mogelijkheid om bij de NAK de samenstelling van mengsels op te vragen. In de rassenlijst Veehouderij en Grasgids zijn de mengselsamenstellingen gepubliceerd en gedeponeerd. De NAK is van mening dat de huidige interpretatie van de richtlijn verdedigbaar is, omdat de koper altijd de mengselsamenstelling kan achterhalen en de informatievoorziening hierover in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de leverancier. Wijzigingsvoorstellen zaaizaden 2016 pagina 2 van 8

3 De NAK vindt een vermelding van de samenstelling op of bij de verpakking positief, hoewel de richtlijn vrijlaat op welke wijze de koper moet worden geïnformeerd. Een andere mogelijkheid is om de richtlijn strikt te volgen en op te nemen in de aanwijzing: In geval van deponering moet de koper schriftelijk worden geïnformeerd. De NAK adviseert dit op te nemen. Bij kleinverpakking van mengsels hoeft dat alleen op verzoek van de koper. Hoe dit gebeurt, hoeft niet te worden geregeld. Dit kan bijvoorbeeld op de verpakking, inleggers of op de factuur. Wijzigingsvoorstellen zaaizaden 2016 pagina 3 van 8

4 Normen spelt Indiener: NAK 2 Spelt (Triticum spelta L.) wordt in Europa zowel gepeld (zonder spelt kafblaadjes) als ongepeld gecertificeerd en verkocht. In tegenstelling tot gewone tarwe heeft spelt kafblaadjes, die niet loskomen van de graankorrels. Bij het dorsen breekt de halm in losse aarpakketjes waarin 2 of 3 door kaf bedekte graankorrels zitten. Voor consumptie moet spelt eerst gepeld worden, d.w.z. mechanisch ontdaan worden van de kafjes. Het zaaien van de aar pakketjes kan wel eens problemen geven (verstoppingen in zaaibuizen), maar in de praktijk kan men daarmee uit de voeten. Nadeel van het pellen is namelijk, dat dit de kiemen kan beschadigen en de gevoeligheid voor kiemschimmels toeneemt. Het analyse-onderzoek van ongepeld zaaizaad wordt uitgevoerd per samengestelde eenheid. Voor de bepaling van de zuiverheid en kiemkracht wordt een eenheid gerekend als 1 zuiver zaad (dit volgens de ISTA-definitie voor zuiver zaad). Certificering van ongepelde spelt is dus mogelijk. Een aantal onderdelen van de keuring kan echter niet of moeilijk worden uitgevoerd. Het gaat om: - Zeefmaat - Korrelkleur - Kafjes - Duizendkorrelgewicht (DKG). Voorstel: voor deze onderdelen geen normen stellen. Wijzigingsvoorstellen zaaizaden 2016 pagina 4 van 8

5 Aanpassen norm belending percelen gecertificeerd zaad grassen Indiener: DLF BV, Barenbrug Holland BV en DSV Zaden Nederland 3 Weiden voor graslandwinning, die binnen de voorgeschreven isolatieafstanden van percelen gecertificeerd zaad liggen, brengen in de praktijk van de graszaadkeuring extra controlewerk met zich mee. Dit extra werk draagt echter, als het weilanden 2 e snede betreft, weinig bij aan de kwaliteit van het eindproduct. Aren/aartjes van de 2 e snede hebben veel minder bestuivingsdruk versus aren van de 1e snede. De hoeveelheid stuifmeel welke vrijkomt bij aren van de 2 e snede is significant lager in vergelijk tot stuifmeelproductie van de 1e snede (aren zijn ook kleiner). Dit betekent dat het risico van kruisbestuiving van de 2 e snede zeer laag is. De normen voor belending voor percelen gecertificeerd zaad kunnen worden verruimd in situaties met weilanden 2 e snede breder dan 6 meter. Het voorstel is om voor belending met 2 e snede percelen de norm te verruimen van 400 naar maximaal 800 stengels per m 2. Advies De NAK onderschrijft dat 2 e snede weilanden veelal een lagere bestuivingdruk geven in vergelijking met andere type belendingen. Een verruiming van de norm, zoals die geldt voor belendingen die niet breder zijn dan 6 meter - maximaal 800 stengels per m 2 - zal geen groter risico geven op ongewenste kruisbestuiving in vergelijking met ander type belendingen die breder zijn dan 6 meter met maximaal 400 stengels per m 2. De NAK heeft geen ervaring met de herkenning van 2 e snede weilanden en stelt voor in het komende seizoen ervaring hiermee op te doen en in de praktijk te toetsen door percelen te beoordelen, die door de graszaadbedrijven worden gezien als 2 e snede weilanden( percelen). Als de ervaringen positief zijn dan kan de norm voor 2018 worden aangepast in de aanwijzing Veldkeuring groenvoedergewassen GV-01. Wijzigingsvoorstellen zaaizaden 2016 pagina 5 van 8

6 Normen raszuiverheid zelf bestuivende granen Indiener: Plantum 4 Hierbij stuur ik u op verzoek van het Plantum Bestuur Sectie Handel en Licentieteelt, ondersteund door het Plantum Bestuur Gewasgroep Granen, Peulvruchten en Fijne Zaden, een verzoek tot wijziging van het keuringsreglement ZG-01 Veldkeuring granen, peulvruchten en fijne zaden. Aanleiding is dat in tarwe steeds meer springers worden gezien in de moderne tarwerassen, waardoor het risico van afkeur of declassificatie hoger wordt. Dit terwijl deze springers niet ten koste gaan van de uiteindelijke opbrengst of kwaliteit. We verzoeken daarom het maximaal aantal toegestane afwijkende planten per are te verhogen. In de huidige situatie is het maximum aantal gezet op 15 in 1 e en 30 in 2 de vermeerdering. We verzoeken dit te wijzigen naar respectievelijk 25 in 1 e vermeerdering en 40 in 2 de vermeerdering. In tabelvorm weergegeven in aanwijzing ZG-01 paragraaf 3.7.2: Normen raszuiverheid zelf bestuivende granen en peulvruchten De normen voor raszuiverheid van zelf bestuivende granen en peulvruchten zijn als volgt: Categorie Maximaal aantal duidelijk ras-afwijkende planten per are tarwe, spelt, gerst, haver en triticale erwten, bonen, blauwmaanzaad Japanse haver Prebasiszaad Basiszaad Gecert. zaad 1 e verm Gecert. zaad 2 e verm Advies: In de EU-granenrichtlijn 66/402 staat in bijlage I Voorwaarden voor goedkeuring van het gewas aangegeven, dat het gewas voldoende rasecht en raszuiver moet zijn. Dit moet in de veldkeuring worden vastgesteld. Voor het gewas tarwe, gerst en triticale zijn er geen specifieke normen voor de veldkeuring opgenomen. Wel zijn er normen voor het zaaizaad. Deze staan in bijlage II van de granenrichtlijn. Zaad van de soorten haver, Japanse haver, gerst, rijst, tarwe en spelt moeten voldoen aan de volgende normen voor raszuiverheid: Basiszaad 99,9% Gecertificeerd zaad, 1 e vermeerdering 99,7% Gecertificeerd zaad, 2 e vermeerdering 99,0% Hierbij is aangegeven, dat of hieraan wordt voldaan hoofdzakelijk moet worden nagegaan door de uitvoering van veldkeuringen. In Nederland zijn deze normen vertaald naar toleranties onzuivere planten per are. Dat is een nationale invulling. De norm voor gecertificeerd zaad 1 e vermeerdering (C1) is 99,7% dus 0,3% onzuivere planten en C2 99% dus 1% onzuivere planten. Nederland heeft de normen voor de veldkeuring in samenhang met de wijze van keuring zo gekozen, dat de kans op overschrijding van de minimum EU-normen laag is. Uitgaande van de EU-norm mag bijvoorbeeld voor tarwe maximaal 0,3% van het zaaizaad C1 onzuiver zijn. Dat betekent uitgaande van planten per 100 m 2 dat er ongeveer 60 planten af mogen wijken. De huidige NAK-norm voor C1 is nu 15. De huidige NAK-normen voor raszuiverheid zijn dus strenger dan de EU-normen, echter de inspectiewijze is robuust. Zo hoeft de plantdichtheid (bezetting) niet te worden bepaald, wordt er maar Wijzigingsvoorstellen zaaizaden 2016 pagina 6 van 8

7 1x een veldkeuring uitgevoerd (moment opname) en wordt op drie plaatsen (100 m 2 ) in het perceel het aantal onzuivere (afwijkers) planten geteld. Andere landen gaan uit van de procentuele norm en hanteren hogere toleranties, echter met meer tellingen en bepaling van het aantal planten per ha. In tarwe zijn het aantal verlagingen en afkeuringen door ras onzuivere planten het grootst. In de andere graansoorten speelt dit vrijwel niet. De resultaten van de veldkeuring in winter- en zomertarwe laten zien dat in de laatste vijf jaar het percentage totaal verlaagd en afgekeurd in C1 ligt tussen 10 en 17%. De variatie heeft voor een deel te maken met het rassenpakket, maar zeker ook voor een deel met de variatie in weersomstandigheden die de expressie van afwijkingen kan beïnvloeden en specifieke problemen met een enkel ras of partij. Plantum geeft aan, dat de aanleiding voor het voorstel is dat er meer springers voorkomen in de moderne rassen. In de keuring worden deze planten als afwijkend beoordeeld. In de jarenlange praktijk van de controlevelden blijken dergelijke planten inderdaad afwijkend in de nateelt. De resultaten van de controlevelden laten zien dat vooral in 2016 sprake is van verhoudingsgewijs veel afwijkende planten op lengte. Voor een deel heeft dit maken met de rassen, maar zeker ook met de groeiomstandigheden (duidelijk jaareffect). Verlaging en afkeuring in veldkeuring winter- en zomertarwe generatie C1 Jaar Areaal ha Verlaagd ha % Afgekeurd ha % Totaal verlaagd en afgekeurd ha ,1 55 1, , , , , ,9 24 0, , , , , ,0 44 1, ,5 2016: Totaal verlaagd en afgekeurd C1 van 663 ha ingezaaid met buitenlandse herkomst: 19,2%. Afwijkend op lengte in nacontrole NAK in winter- en zomertarwe Jaar Aantal veldjes Afwijkers Afwijkend op lengte % Afwijkend op lengte , , , Verruiming van de norm voor raszuiverheid voor C1 en C2 is op grond van de EU-normen is mogelijk en de gevolgen voor de opbrengst en kwaliteit zijn beperkt. Het gevaar voor overschrijding van de EUminimumnorm met de door Plantum voorgestelde normen is klein en de wijze van beoordelen hoeft niet te worden aangepast. % Wijzigingsvoorstellen zaaizaden 2016 pagina 7 van 8

8 Norm zeefmaat voor fijnzadige gerst Indiener: NAK 5 De gewassen rogge en gerst kennen een regeling voor fijnzadig zaad dat uitsluitend bestemd is voor groenbemesting of groenvoedergewas. Van deze regeling is de laatste decennia geen gebruik gemaakt, echter dit jaar was er enige behoefte. De regeling geeft de mogelijkheid om het fijne zaad dat uit een partij is gezeefd en dat voldoet aan de normen voor kiemkracht te kunnen certificeren met een afwijkende zeefmaat. In een redactionele opschoningsoperatie in 2007 zijn de teksten van de aanwijzing ZG-03 gewijzigd (verhuizing van normen van Keuringsreglement naar aanwijzing ZG-03). Bij rogge is er toen de mogelijkheid van een lagere zeefmaat voor fijnzadige partijen (1,70 mm met doorval norm 5%) overgebleven en bij gerst de mogelijkheid van fijnzadig zaad met een aparte norm van minimaal 60% doorval door een spleetzeef van 2,4 mm. Dit ging gepaard met een aanpassing van de zeefmaatregels voor niet fijnzadige partijen, waarbij die van gerst op 2,2 mm werd gezet. Dit is niet logisch en voorgesteld wordt om de norm op voor fijnzadige gerst ook op 2,2 mm te zetten of de normen voor fijnzadige partijen van rogge en gerst, die bestemd zijn voor groenbemesting, af te schaffen. Voor Japanse haver gelden ook geen normen. Fijnzadig zaad wordt op de normale wijze gecertificeerd en op het certificaat wordt het gebruiksdoel groenbemesting vermeld. De NAK heeft voorkeur de normen af te schaffen en fijnzadige gerst en rogge toe te staan met de voorwaarde van vermelding gebruiksdoel op het certificaat. Wijzigingsvoorstellen zaaizaden 2016 pagina 8 van 8

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 1995D0232 NL 31.12.1998 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1995

Nadere informatie

OMZENDBRIEF ALV/KWA/11

OMZENDBRIEF ALV/KWA/11 OMZENDBRIEF ALV/KWA/11 Agentschap voor Landbouw en Visserij Productkwaliteitsbeheer Ellips, 4 de verdieping Koning Albert II laan 35, bus 41 1000 Brussel Tel. 02 552 74 44- Fax 02 552 74 01 els.debruyn@lv.vlaanderen.be

Nadere informatie

1.3 De betrokken vaste commissie kan voor de keuring nadere aanwijzingen vaststellen.

1.3 De betrokken vaste commissie kan voor de keuring nadere aanwijzingen vaststellen. Algemeen 1 Inleidende bepalingen 1.1 Dit reglement neemt de begrippen en omschrijvingen over van het bij of krachtens de Zaaizaaden plantgoedwet 2005 gestelde. 1.2 Op de keuring zijn, voor zover in dit

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 362/21

Publicatieblad van de Europese Unie L 362/21 9.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 362/21 BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 1 december 2004 tot vaststelling van uitvoeringsregels volgens welke de lidstaten toestemming kunnen geven voor het

Nadere informatie

AANWIJZING AL-01 INTERNATIONAAL VERVOER ZAAIZAAD 2015

AANWIJZING AL-01 INTERNATIONAAL VERVOER ZAAIZAAD 2015 NWIJZING L-01 INTERNTIONL VERVOER ZIZD 015 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen voor internationaal vervoer van zaaizaad vastgesteld. De aanwijzingen zijn per hoofdstuk als

Nadere informatie

Invoer en binnenbrengen van zaaizaad en pootgoed voor land- en tuinbouw

Invoer en binnenbrengen van zaaizaad en pootgoed voor land- en tuinbouw Omzendbrief NCPP/30 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie Afdeling Kwaliteit Dienst Normering en Controle Plantaardige Productie Simon Bolivarlaan 30

Nadere informatie

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de erkenning van certificering door bedrijven. De

Nadere informatie

AANWIJZING GV-03 CERTIFICERING VAN GROENVOEDERGEWASSEN 2012-2013

AANWIJZING GV-03 CERTIFICERING VAN GROENVOEDERGEWASSEN 2012-2013 AANWIJZING GV-03 CERTIFICERING VAN GROENVOEDERGEWASSEN 2012-2013 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de keuring en certificering van groenvoedergewassen. Voor

Nadere informatie

AANWIJZING ZG-03 KEURING EN CERTIFICERING VAN GRANEN, PEULVRUCHTEN EN FIJNE ZADEN OOGST 2014

AANWIJZING ZG-03 KEURING EN CERTIFICERING VAN GRANEN, PEULVRUCHTEN EN FIJNE ZADEN OOGST 2014 AANWIJZING ZG-03 KEURING EN CERTIFICERING VAN GRANEN, PEULVRUCHTEN EN FIJNE ZADEN OOGST 2014 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de keuring en certificering

Nadere informatie

Eisen aan het plantenpaspoort

Eisen aan het plantenpaspoort Eisen aan het plantenpaspoort Richtlijn 92/105/EEG beschrijft, om te komen tot enige mate van standaardisatie, de eisen welke gesteld worden aan het plantenpaspoort. Deze eisen hebben betrekking op; uitvoering(vorm)

Nadere informatie

(PB 125 van , blz. 2309)

(PB 125 van , blz. 2309) 1966L0402 NL 30.11.2012 015.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN VAN DE RAAD van 14 juni 1966 betreffende

Nadere informatie

AANWIJZING ZZ-02 VERVOER, OPSLAG EN BEMONSTERING VAN ZAAIZADEN OOGST 2014

AANWIJZING ZZ-02 VERVOER, OPSLAG EN BEMONSTERING VAN ZAAIZADEN OOGST 2014 AANWIJZING ZZ-02 VERVOER, OPSLAG EN BEMONSTERING VAN ZAAIZADEN OOGST 2014 De vaste commissie voor zaaizaden heeft voor het vervoer, de opslag en de bemonstering van zaaizaden de volgende aanwijzingen vastgesteld.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 25.01.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 25.01.2006 MONITEUR BELGE 3941 N. 2006 227 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP [C 2006/35066] 16 DECEMBER 2005. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen De Vlaamse

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_19930111.doc - 2000-03-27 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 11 januari 1993

Nadere informatie

AANWIJZING PA-07 NACONTROLE POOTAARDAPPELEN 2017

AANWIJZING PA-07 NACONTROLE POOTAARDAPPELEN 2017 AANWIJZING PA-07 NACONTROLE POOTAARDAPPELEN 2017 De vaste commissie voor pootaardappelen heeft op basis van artikel 11.3 van het keuringsreglement de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de uitvoering

Nadere informatie

Veldkeuring granen, peulvruchten en fijne zaden 2017

Veldkeuring granen, peulvruchten en fijne zaden 2017 Veldkeuring granen, peulvruchten en fijne zaden 2017 NAK, Postbus 1115, 8300 BC Emmeloord; tel. 0900 0625 NAK pagina 1 van 29 Veldkeuring granen, peulvruchten en fijne zaden 2017 Papieren uitgave van de

Nadere informatie

granen, peulvruchten en fijne zaden

granen, peulvruchten en fijne zaden Veldkeuring granen, peulvruchten en fijne zaden 2016 NAK, Postbus 1115, 8300 BC Emmeloord; tel. 0900 0625 Veldkeuring granen, peulvruchten en fijne zaden 2016 pagina 1 van 30 Papieren uitgave van de aanwijzing

Nadere informatie

Regeling verhandeling teeltmateriaal

Regeling verhandeling teeltmateriaal LNV Regeling verhandeling teeltmateriaal Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 januari 2006, nr. TRCJZ/2006/98, houdende regels met betrekking tot het in de handel brengen

Nadere informatie

AANWIJZING ZG-01 VELDKEURING VAN GRANEN, PEULVRUCHTEN EN FIJNE ZADEN, OOGST 2016

AANWIJZING ZG-01 VELDKEURING VAN GRANEN, PEULVRUCHTEN EN FIJNE ZADEN, OOGST 2016 AANWIJZING ZG-01 VELDKEURING VAN GRANEN, PEULVRUCHTEN EN FIJNE ZADEN, OOGST 2016 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de veldkeuring van granen, peulvruchten

Nadere informatie

OMZENDBRIEF ALV/KWA/29

OMZENDBRIEF ALV/KWA/29 OMZENDBRIEF ALV/KWA/29 Agentschap voor Landbouw en Visserij Productkwaliteitsbeheer Ellips, 4 de verdieping Koning Albert II laan 35, bus 41 1030 Brussel Tel. 02 552 74 44- Fax 02 552 74 01 els.debruyn@lv.vlaanderen.be

Nadere informatie

INDUSTRIELE CICHOREI

INDUSTRIELE CICHOREI 23/05/2002 COMITE VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE NATIONALE RASSENCATALOGUS VOOR LANDBOUWGEWASSEN Criteria voor het onderzoek van rassen met het oog op hun toelating tot de catalogus INDUSTRIELE CICHOREI

Nadere informatie

Afhankelijk van het gebruiksdoel zal Naktuinbouw na uw melding een controle uitvoeren op de inzameling.

Afhankelijk van het gebruiksdoel zal Naktuinbouw na uw melding een controle uitvoeren op de inzameling. Ons kenmerk BO/WLi/14-081 Behandeld door W.N. van Liere Doorkiesnummer 071-3326288 Uw kenmerk «Relatie_Nr» Datum 08 September 2014 Geachte relatie, Binnenkort starten de jaarlijkse inzamelingen van boomzaden.

Nadere informatie

Informatiegids keuring van zaaizaden en pootgoed

Informatiegids keuring van zaaizaden en pootgoed Informatiegids keuring van zaaizaden en pootgoed 2015 NAK Informatiegids 2015 pagina 1 van 50 Voorwoord In deze informatiegids vindt u, in verkorte vorm, de belangrijkste regels voor de keuring van zaaizaad

Nadere informatie

Themadag granen CGO: rassenonderzoek in nieuw perspectief. Wintertarwe-areaal 2016 in hectare. Gemiddelde tarweopbrengst ton/hectare

Themadag granen CGO: rassenonderzoek in nieuw perspectief. Wintertarwe-areaal 2016 in hectare. Gemiddelde tarweopbrengst ton/hectare Themadag granen 2016 CGO: rassenonderzoek in nieuw perspectief Ton Wouda commercieel manager akkerbouw Limagrain Nederland Wintertarwe-areaal 2016 in hectare Gemiddelde tarweopbrengst ton/hectare 1 Tarwe-oogst

Nadere informatie

Overzicht van de verschillende graansoorten en oude rassen

Overzicht van de verschillende graansoorten en oude rassen Overzicht van de verschillende graansoorten en oude rassen (Zie voor meer informatie over de verschillende graan rassen www.oranjelijst.nl) Tarwe (Triticum aestivum) 2 Eenkoorn (Triticum monococcum) 3

Nadere informatie

Veldkeuring granen, peulvruchten en fijne zaden 2014

Veldkeuring granen, peulvruchten en fijne zaden 2014 Veldkeuring granen, peulvruchten en fijne zaden 2014 NAK, Postbus 1115, 8300 BC Emmeloord; tel. 0900 0625; fax. 0527 635411 NAK pagina 1 van 31 Veldkeuring granen, peulvruchten en fijne zaden 2014 Copyright

Nadere informatie

Reken af met duist in stappen

Reken af met duist in stappen Reken af met duist in stappen Zo blijft resistente duist beheersbaar Duist is een lastig onkruid in wintertarwe. Dat komt met name doordat het een directe concurrent is voor het gewas. Het ontneemt voedsel

Nadere informatie

(Tekst geldend op: ) De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

(Tekst geldend op: ) De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (Tekst geldend op: 12-04-2011) Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 januari 2006, nr. TRCJZ/2006/98, houdende regels met betrekking tot het in de handel brengen van

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn Soort-Crocus

Uitvoeringsrichtlijn Soort-Crocus Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD), gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling

Nadere informatie

Rassenadvies Wintertarwe Midden-Nederland

Rassenadvies Wintertarwe Midden-Nederland Rassenadvies Wintertarwe Midden-Nederland 2015 groei door kennis Rassenkeuze Het juiste tarweras zaaien is een sleutelfactor voor het realiseren van een goede financiële opbrengst. Hieronder een aantal

Nadere informatie

Protocol voor het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek van Japanse haver, Avena strigosa

Protocol voor het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek van Japanse haver, Avena strigosa Protocol voor het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek van Japanse haver, Avena strigosa 2017 Raad voor plantenrassen (Rvp) en Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst Februari 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CertifiCering van pootaardappelen. Het keuringsverloop in een notendop

CertifiCering van pootaardappelen. Het keuringsverloop in een notendop CertifiCering van pootaardappelen Het keuringsverloop in een notendop In Vlaanderen heersen gunstige omstandigheden voor de teelt van pootaardappelen. Een vijftigtal pootgoedtelers produceren ongeveer

Nadere informatie

DE KEURING VAN POOTAARDAPPELEN

DE KEURING VAN POOTAARDAPPELEN DE KEURING VAN POOTAARDAPPELEN De omstandigheden in Nederland, zoals klimaat en grondsoort, zijn zeer geschikt voor het telen van pootaardappelen. Daarnaast is het vakmanschap van de Nederlandse telers

Nadere informatie

Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS

Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op komkommers van de variëteiten (cultivars)

Nadere informatie

Rassenadvies Wintertarwe Midden-Nederland

Rassenadvies Wintertarwe Midden-Nederland Rassenadvies Wintertarwe Midden-Nederland 2014 groei door kennis Rassenkeuze Het juiste tarweras zaaien is een sleutelfactor voor het realiseren van een goede financiële opbrengst. Hieronder een aantal

Nadere informatie

LABORATORIUM VOOR ZAADONTLEDING.

LABORATORIUM VOOR ZAADONTLEDING. LABORATORIUM VOOR ZAADONTLEDING www.vlaanderen.be/landbouw/zaaizaden IN DIENST VAN KWALITEIT : MISSIE Het Laboratorium voor Zaadontleding maakt deel uit van de afdeling Productkwaliteitsbeheer van het

Nadere informatie

SPECIMEN TRIMAXX. Groeiregulator. Voorkomt legering door snelle opname

SPECIMEN TRIMAXX. Groeiregulator. Voorkomt legering door snelle opname Voorkomt legering door snelle opname Werkzame stof: Trinexapac-ethyl 175 g/l (18,0 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat (EC) Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87

Nadere informatie

BODEMBREED INTERREG Resultaten veldonderzoek 2009 nateelt groenbemesters

BODEMBREED INTERREG Resultaten veldonderzoek 2009 nateelt groenbemesters BODEMBREED INTERREG Resultaten veldonderzoek 29 nateelt groenbemesters Nederlands Limburg Onderdeel: Werkgroep 3 Document: Rapport Tijdstip: januari 21 Versie: 1 Status: definitief Opgesteld door: Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Veldkeuring groenvoedergewassen 2016

Veldkeuring groenvoedergewassen 2016 Veldkeuring groenvoedergewassen 2016 NAK, Postbus 1115, 8300 BC Emmeloord; tel. 0900 0625 Veldkeuring groenvoedergewassen 2016 pagina 1 van 20 Papieren uitgave van de aanwijzing GV-01 Veldkeuring van groenvoedergewassen

Nadere informatie

Vlaanderen is landbouw & visserij CERTIFICERING VAN POOTAARDAPPELEN DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ

Vlaanderen is landbouw & visserij CERTIFICERING VAN POOTAARDAPPELEN DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ Vlaanderen is landbouw & visserij CERTIFICERING VAN POOTAARDAPPELEN DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ In Vlaanderen worden hoogwaardige pootaardappelen geteeld. Dit is de verdienste van een vijftigtal producenten

Nadere informatie

Rassenadvies Wintertarwe Zuid-Nederland

Rassenadvies Wintertarwe Zuid-Nederland Rassenadvies Wintertarwe Zuid-Nederland 2015 groei door kennis Rassenkeuze Het juiste tarweras zaaien is een sleutelfactor voor het realiseren van een goede financiële opbrengst. Hieronder een aantal aandachtspunten

Nadere informatie

A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD), gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling

Nadere informatie

Themadag granen 2016. CGO: rassenonderzoek in nieuw perspectief. Ton Wouda commercieel manager akkerbouw Limagrain Nederland

Themadag granen 2016. CGO: rassenonderzoek in nieuw perspectief. Ton Wouda commercieel manager akkerbouw Limagrain Nederland Themadag granen 2016 CGO: rassenonderzoek in nieuw perspectief Ton Wouda commercieel manager akkerbouw Limagrain Nederland Wintertarwe-areaal 2016 in hectare Gemiddelde tarweopbrengst ton/hectare Tarwe-oogst

Nadere informatie

AANWIJZING ZZ-12 ERKENNING VAN MONSTERANALYSES DOOR BEDRIJVEN 2015-2016

AANWIJZING ZZ-12 ERKENNING VAN MONSTERANALYSES DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 AANWIJZING ZZ-12 ERKENNING VAN MONSTERANALYSES DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de erkenning van monsteranalyses van zaaizaden.

Nadere informatie

Teelt van hybride wintertarwerassen. Ing. R.D. Timmer, ing. J.G.M. Paauw

Teelt van hybride wintertarwerassen. Ing. R.D. Timmer, ing. J.G.M. Paauw Teelt van hybride wintertarwerassen Ing. R.D. Timmer, ing. J.G.M. Paauw Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector AGV PPO 5141429 November 2003 2003 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 35741 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE Landbouw en Visserij [C 2006/36080] 29 JUNI

Nadere informatie

PROTOCOL CULTUUR- EN GEBRUIKSWAARDE- ONDERZOEK VAN ZOMERTARWERASSEN

PROTOCOL CULTUUR- EN GEBRUIKSWAARDE- ONDERZOEK VAN ZOMERTARWERASSEN PROTOCOL CULTUUR- EN GEBRUIKSWAARDE- ONDERZOEK VAN ZOMERTARWERASSEN 205 Raad voor plantenrassen (Rvp) en Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) Maart 205 Inhoudsopgave. Inleiding... 3

Nadere informatie

Wintergranen Resultaten, ras- en zaaiadviezen

Wintergranen Resultaten, ras- en zaaiadviezen Wintergranen 2016-2017 Resultaten, ras- en zaaiadviezen Raseigenschappen wintertarwe gemiddelde resultaten over de jaren 2013 t/m 2016* * Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken

Nadere informatie

02002L0054 NL

02002L0054 NL 02002L0054 NL 01.04.2017 003.001 1 Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd

Nadere informatie

Bloeigedrag in courgette. Wat kunnen we doen om zoveel mogelijk vruchten te oogsten?

Bloeigedrag in courgette. Wat kunnen we doen om zoveel mogelijk vruchten te oogsten? Bloeigedrag in courgette Wat kunnen we doen om zoveel mogelijk vruchten te oogsten? Bloeigedrag courgette Hoe kunnen we zoveel mogelijk vrouwelijke bloemen laten uitgroeien tot een oogstbare vrucht? Wat

Nadere informatie

Landbouwkwaliteitswet : Landbouwkwaliteitswet; Landbouwkwaliteitsregeling : Landbouwkwaliteitsregeling 2007;

Landbouwkwaliteitswet : Landbouwkwaliteitswet; Landbouwkwaliteitsregeling : Landbouwkwaliteitsregeling 2007; Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst heeft, gelet op het bepaalde in artikel 10 lid 2 van de Landbouwkwaliteitswet, in zijn vergadering van 9 april 2013 vastgesteld het navolgende reglement,

Nadere informatie

Grassen. Achtergrondinformatie

Grassen. Achtergrondinformatie Grassen Achtergrondinformatie De plantenfamilie van de grassen bestaat uit een groot aantal verschillende soorten. Hiertoe behoren o.a. straatgras, riet, witbol en alle granen: tarwe, haver, gerst, rogge,

Nadere informatie

Stomp 400 SC. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering:

Stomp 400 SC. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering: Stomp 400 SC Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering: suspensie concentraat Werkzame stof: 400 g/l pendimethalin Verpakking: 10 x 1 l en 2 x 10 l Gevarenaanduidingen: WAARSCHUWING

Nadere informatie

Belang maar ook bedreiging van de diversiteit aan rassen en gewassen. De noodzaak van Agrobiodiversiteit. Michel Haring Hoogleraar Plantenfysiologie

Belang maar ook bedreiging van de diversiteit aan rassen en gewassen. De noodzaak van Agrobiodiversiteit. Michel Haring Hoogleraar Plantenfysiologie Een deel van de biodiversiteit van de Aardappel Belang maar ook bedreiging van de diversiteit aan rassen en gewassen De noodzaak van Agrobiodiversiteit Michel Haring Hoogleraar Plantenfysiologie Agro-biodiversiteit:

Nadere informatie

EU, WOR WORTELEN I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT

EU, WOR WORTELEN I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Vo (EG) 730/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 WORTELEN I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op wortelen van variëteiten (cultivars) afgeleid van Daucus carota L.,

Nadere informatie

Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSPE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan dit er één is.

Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSPE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan dit er één is. Examen VMBO-KB 2010 gedurende 200 minuten landbouw en natuurlijke omgeving plantenteelt open teelten CSPE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSPE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan dit

Nadere informatie

Vo (EG) Nr. 1455/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 2706/00; Vo (EG) Nr. 2147/02; Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 PAPRIKA'S

Vo (EG) Nr. 1455/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 2706/00; Vo (EG) Nr. 2147/02; Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 PAPRIKA'S Vo (EG) Nr. 1455/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 2706/00; Vo (EG) Nr. 2147/02; Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 PAPRIKA'S I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op paprikavariëteiten

Nadere informatie

Informatiegids keuring van zaaizaad en pootgoed. NAK, Postbus 1115, 8300 BC EMMELOORD, tel NAK pagina 1 van 34 Informatiegids 2013

Informatiegids keuring van zaaizaad en pootgoed. NAK, Postbus 1115, 8300 BC EMMELOORD, tel NAK pagina 1 van 34 Informatiegids 2013 Informatiegids keuring van zaaizaad en pootgoed 2013 NAK, Postbus 1115, 8300 BC EMMELOORD, tel. 0900-0625. NAK pagina 1 van 34 Informatiegids 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

nederlandse algemene keuringsdienst Personeel, kwaliteit en organisatie voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen www.rva.nl kwaliteitsbewaking

nederlandse algemene keuringsdienst Personeel, kwaliteit en organisatie voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen www.rva.nl kwaliteitsbewaking bedrijfsinformatie www.nak.nl NAK De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen en heeft inmiddels een rijke traditie opgebouwd. Al vanaf 1932 vervult

Nadere informatie

Versie januari 2015 DEEL 8: HANDELSNORM VOOR PAPRIKA'S

Versie januari 2015 DEEL 8: HANDELSNORM VOOR PAPRIKA'S DEEL 8: HANDELSNORM VOOR PAPRIKA'S I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op paprika's van de variëteiten 1 (cultivars) van Capsicum annuum L. die bestemd zijn voor levering als vers product

Nadere informatie

Infosessies nieuw GLB: Vergroening

Infosessies nieuw GLB: Vergroening Infosessies nieuw GLB: Vergroening 9 september 2014 Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Er

Nadere informatie

SUIKERBIETENZAAD : Lastenboek (Document opgesteld door de Raad van Bestuur van het KBIVB)

SUIKERBIETENZAAD : Lastenboek (Document opgesteld door de Raad van Bestuur van het KBIVB) SUIKERBIETENZAAD : Lastenboek (Document opgesteld door de Raad van Bestuur van het KBIVB) 1. Het huidige "Lastenboek" 30.04.1998, met wijzigingen van 1999 en 2012 versie 26.02.2013 Het huidige "Lastenboek"

Nadere informatie

Bestrijding van slakken in graszaad, 2004

Bestrijding van slakken in graszaad, 2004 Bestrijding van slakken in graszaad, 2004 Zaadbehandeling van Engels raaigraszaad met pesticiden ter bescherming tegen slakken Albert Ester & Hilfred Huiting Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 3 PART 1/4 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van de economische

Nadere informatie

Voorbereiding op de implementatie van de Verordening van 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedingsinformatie aan de consumenten.

Voorbereiding op de implementatie van de Verordening van 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedingsinformatie aan de consumenten. Voorbereiding op de implementatie van de Verordening van 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedingsinformatie aan de consumenten. Van toepassing vanaf 13 december 2014. En voor alle lidstaten van

Nadere informatie

Het verhaal spelt goed verteld!

Het verhaal spelt goed verteld! Het verhaal spelt goed verteld! Wat is Spelt? Oergraan uit het bronzen tijdperk Komt voort uit de oertarwe soorten Einkorn en Emmer Oudste graansoort die de mensheid kent Bevindt zich nog in de oervorm

Nadere informatie

Verbetering ketenresultaat door beter uitgangsmateriaal bruine bonen. Ing. R.D. Timmer

Verbetering ketenresultaat door beter uitgangsmateriaal bruine bonen. Ing. R.D. Timmer Verbetering ketenresultaat door beter uitgangsmateriaal bruine bonen Ing. R.D. Timmer Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit AGV PPO nr. 32501851 Maart 2011 2011

Nadere informatie

Rassenkeuze erwten en veldbonen in combinatie met triticale

Rassenkeuze erwten en veldbonen in combinatie met triticale Rassenkeuze erwten en veldbonen in combinatie met triticale Annelies Beeckman, Karel Dewaele, Lieven Delanote In de zoektocht naar een hogere bedrijfseigen eiwitproductie voert Inagro reeds enkele jaren

Nadere informatie

Grasgids voor. Belgisch Witblauw. Méér vlees uit gras. Groot in Gras. Waar koopt u? Voor verkoopadressen kijk op www.barenbrug.be of bel 03 219 19 47

Grasgids voor. Belgisch Witblauw. Méér vlees uit gras. Groot in Gras. Waar koopt u? Voor verkoopadressen kijk op www.barenbrug.be of bel 03 219 19 47 BB-082011 Grasgids voor Waar koopt u? Voor verkoopadressen kijk op www.barenbrug.be of bel 03 219 19 47 Belgisch Witblauw Groot in Gras Barenbrug Belgium NV Hogenakkerhoekstraat 19 9150 Kruibeke E-mail:

Nadere informatie

Programma voor vandaag:

Programma voor vandaag: Plantenteelt Graan Programma voor vandaag: Opdracht Zomertarwe voorkeur boven zomergerst" Rassenkeuze Opdracht Rassenkeuze Grondbewerking en zaaien van wintertarwe PowerPoint presentaties No. Achternaam

Nadere informatie

C. Meijer BV Lady Anna. Willem in t Anker

C. Meijer BV Lady Anna. Willem in t Anker C. Meijer BV Lady Anna Willem in t Anker Historie CMK 2001-022-033 Doel: goed bewaarbaar frietras met goede verwerkingseigenschappen Oogst 2009 eerste pootgoed productie buiten kweekbedrijf Oogst 2014

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2005D0834 NL 01.07.2013 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESCHIKKING VAN DE RAAD van 8 november 2005 over

Nadere informatie

AVEVE Zaden. AVEVE Zaden biedt een compleet aanbod van gecertificeerde zaden voor de professionele land-en tuinbouwer.

AVEVE Zaden. AVEVE Zaden biedt een compleet aanbod van gecertificeerde zaden voor de professionele land-en tuinbouwer. AVEVE Zaden AVEVE Zaden biedt een compleet aanbod van gecertificeerde zaden voor de professionele land-en tuinbouwer. Proefveldwerking Het AVEVE-proefbedrijf te Neerhespen omvat 50 hectaren landbouwgrond.

Nadere informatie

Meer en beter gras van Eigen land met onze nieuwe graslandverzorgingsmachine

Meer en beter gras van Eigen land met onze nieuwe graslandverzorgingsmachine Nieuwsbrief nr.1 maart 2015 Technieken en wetgeving veranderen continu. Middels de nieuwsbrief gaan we proberen u een aantal keer per jaar op de hoogte te houden van de actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

RICHTLIJN 2002/57/EG VAN DE RAAD van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

RICHTLIJN 2002/57/EG VAN DE RAAD van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen 2002L0057 NL 25.01.2005 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2002/57/EG VAN DE RAAD van 13 juni 2002

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn Narcissus

Uitvoeringsrichtlijn Narcissus Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD), gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final ANNEX 4 BIJLAGE bij het Gezamenlijk voorstel voor een besluit van

Nadere informatie

SPECIMEN TRIMAXX 1 L TRIMAXX. Groeiregulator. Groeiregulator WAARSCHUWING. Voorkomt legering door snelle opname

SPECIMEN TRIMAXX 1 L TRIMAXX. Groeiregulator. Groeiregulator WAARSCHUWING. Voorkomt legering door snelle opname TRIMAXX Voorkomt legering door snelle opname Werkzame stof: Gehalte: 175 g/l (18,0 % w/w) Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87 3832

Nadere informatie

Bestuurszaken. te nemen. Het is niet duidelijk hoe de uiteindelijke aanpak eruit gaat zien. voor toetreding tot de Europese

Bestuurszaken. te nemen. Het is niet duidelijk hoe de uiteindelijke aanpak eruit gaat zien. voor toetreding tot de Europese Bestuurszaken De veldkeuringen verliepen voorspoedig door het goede weer. De opbrengst bij de zaaizaden is goed en bij de pootaardappelen is de opbrengst gemiddeld. Bacterieziekten vormen een groeiend

Nadere informatie

Van Dicke tot DINC. De rol van de diëtist bij coeliakie en de invloed van een glutenvrij dieet op de kwaliteit van leven

Van Dicke tot DINC. De rol van de diëtist bij coeliakie en de invloed van een glutenvrij dieet op de kwaliteit van leven Van Dicke tot DINC De rol van de diëtist bij coeliakie en de invloed van een glutenvrij dieet op de kwaliteit van leven Loes Köhler-Brands, diëtist Dieetadvies Praktijk Velp en lid van DINC Van Dicke tot

Nadere informatie

Nederland importland. Landgebruik en emissies van grondstofstromen

Nederland importland. Landgebruik en emissies van grondstofstromen Nederland importland Landgebruik en emissies van grondstofstromen Vraagstelling en invulling Welke materiaalstromen naar en via Nederland veroorzaken wereldwijd de grootste milieudruk? Klimaat, toxische

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. landbouw en natuurlijke omgeving plantenteelt open teelten CSPE BB. gedurende 240 minuten. Bij dit examen horen digitale bestanden.

Examen VMBO-BB. landbouw en natuurlijke omgeving plantenteelt open teelten CSPE BB. gedurende 240 minuten. Bij dit examen horen digitale bestanden. Examen VMBO-BB 2010 gedurende 240 minuten landbouw en natuurlijke omgeving plantenteelt open teelten CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen digitale bestanden. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_85092C.DOC - 2000-01-17 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 2 september 1985

Nadere informatie

Mengteelt wintergraan met voedererwt of veldbonen bevestigt goede resultaten

Mengteelt wintergraan met voedererwt of veldbonen bevestigt goede resultaten Mengteelt wintergraan met voedererwt of veldbonen bevestigt goede resultaten Situering mengteelten Bij een mengteelt (erwten-graan, veldbonen-graan, ) worden de voordelen van twee gewassen met elkaar gecombineerd.

Nadere informatie

Verigal D TEGEN ONKRUIDEN. inhoud: 5 L e. Batch nr:

Verigal D TEGEN ONKRUIDEN. inhoud: 5 L e. Batch nr: Verigal D TEGEN ONKRUIDEN werkzame stoffen: 308 g/l Mecoprop-p 250 g/l Bifenox formulering: suspensie concentraat (SC) toelatingsnummer: 10194 N W.3 nooit de verpakking open laten staan goed schudden voor

Nadere informatie

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Hervorming Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid Toeslagrechten 2014 Betalingsrechten 2015 Nationale invulling

Nadere informatie

02002L0057 NL

02002L0057 NL 02002L0057 NL 01.04.2017 007.001 1 Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd

Nadere informatie

ONDERZOEKERS:...(vul je naam in)

ONDERZOEKERS:...(vul je naam in) Rode opdracht: bomen Pak de Boomzoeker 1,2 en 3 uit de werkmap Volg de aanwijzingen en ontdek met de cijfercode wat de naam van de boom is. Onze boom heet :... Staat deze boom in bloei? 0 - Ja 0 - Nee

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN De toelating van het gewasbeschermingsmiddel wordt op basis van de volgende artikelen gewijzigd: Artikel 31, 44, 45 en 75 Verordening

Nadere informatie

DANIELS OFP B.V. SPECIFICATIE BIOLOGISCHE RODE UIEN (2012-1)

DANIELS OFP B.V. SPECIFICATIE BIOLOGISCHE RODE UIEN (2012-1) DANIELS OFP B.V. SPECIFICATIE BIOLOGISCHE RODE UIEN (2012-1) Aanlevering van biologische producten Om te voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse biologische certificeringsinstantie Skal, dienen de

Nadere informatie

De Oranje Lijst van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN)

De Oranje Lijst van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) De Oranje Lijst van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) November 2015, Lau Simonse en Sierd Zijlstra De Groenten, Granen en Fruit die Nederlanders aten van 1850 tot de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

Teelthandleiding wintertarwe - zaaien

Teelthandleiding wintertarwe - zaaien Gepubliceerd op Kennisakker.nl (http://www.kennisakker.nl) Home > Inhoud Door A. Darwinkel - PPO-agv Aangemaakt 15/03/1997-06:00 kenniscentrum Kennisdocument Uitgangsmateriaal Grondbewerking Tarwe Teelthandleiding

Nadere informatie

De heerser van het veld

De heerser van het veld De heerser van het veld Krachtig! Regenvast! Compleet! Snel! ONGEËVENAARD STERK TEGEN ALLE ONKRUIDEN Kyleo is een combinatie van glyfosaat met 2,4-D en heeft door zijn unieke formulering een uitstekende

Nadere informatie

Administratieve Audit

Administratieve Audit 2980 AB Roelofarendsveen, 05-12-2014 Hierbij zenden wij u de resultaten van de administratieve audit die onze keurmeester, op bij u heeft gehouden. Administratieve Audit Algemeen gegevens Aanpassingen:

Nadere informatie

Herkauwers & Akkerbouw

Herkauwers & Akkerbouw Herkauwers & Akkerbouw -project Teelttechniek van kruiden in grasland Annelies Beeckman (Inagro), Luk Sobry (Wim Govaerts & co.) Project: Teelttechniek kruiden voor gezond vee Doelstelling: Teelttechniek

Nadere informatie

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen VWS Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen 28 maart 2001/GZB/VVB/2162966 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Landbouw,

Nadere informatie

SPECIMEN BANJO FORTE. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol

SPECIMEN BANJO FORTE. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol BANJO FORTE Fungicide Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol Werkzame stof: Dimethomorf 200 g/l (17,0 % w/w) Fluazinam 200 g/l (17,0 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat

Nadere informatie

TEELT- EN AFZETCONTRACT AF LAND UIEN-POOL

TEELT- EN AFZETCONTRACT AF LAND UIEN-POOL TEELT- EN AFZETCONTRACT AF LAND UIEN-POOL 2015 1 voorwaarden TEELT- EN AFZETCONTRACT AF LAND UIEN-POOL oogstjaar 2015 Apeldoorn, 10 april 2015 2 Inleiding Agrifirm Plant BV heeft samen met uientelers en

Nadere informatie

Rassengids

Rassengids Rassengids 2016-2017 Wintertarwe Benchmark Nieuw Benchmark is een nieuw ras dat in september 2015 is opgenomen op de Nederlandse Aanbevelende Rassenlijst. Benchmark is de nieuwe standaard in opbrengst.

Nadere informatie

Bestrijding van slakken in wintertarwe, 2004

Bestrijding van slakken in wintertarwe, 2004 Bestrijding van slakken in wintertarwe, 2004 Zaadbehandeling van wintertarwezaad met pesticiden ter bescherming tegen slakken Albert Ester & Hilfred Huiting Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector

Nadere informatie