Klinische Bouwsteen: nl.nfu.overdrachtbehandelaanwijzing v1.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klinische Bouwsteen: nl.nfu.overdrachtbehandelaanwijzing v1.1"

Transcriptie

1 Klinische Bouwsteen: nl.nfu.overdrachtbehandelaanwijzing v1.1 Final

2 Inhoudsopgave 1. nl.nfu.overdrachtbehandelaanwijzing-v Revision History Concept Mindmap Purpose Patient Population Evidence Base Information Model Example Instances Instructions Interpretation Care Process Example of the Instrument Constraints Issues References Functional Model Traceability to other Standards Disclaimer Terms of Use Copyrights NFU Page 2

3 1. nl.nfu.overdrachtbehandelaanwijzing-v1.1 DCM::CoderList Linda Mook DCM::ContactInformation.Address * DCM::ContactInformation.Name * DCM::ContactInformation.Telecom * DCM::ContentAuthorList Barry Phelps, Jan Talmon, Theo Wiggers, Linda Mook, Eric de Kant; DCM::CreationDate DCM::DeprecatedDate DCM::DescriptionLanguage nl DCM::EndorsingAuthority.Address DCM::EndorsingAuthority.Name NFU DCM::EndorsingAuthority.Telecom DCM::Id DCM::KeywordList advance directives, behandel aanwijzing, wilsverklaring, behandelbeperking DCM::LifecycleStatus Final DCM::ModelerList Linda Mook DCM::Name «DCM» nl.nfu.overdrachtbehandelaanwijzing DCM::PublicationDate DCM::PublicationStatus Published DCM::ReviewerList Projectgroep generieke overdrachtsgegevens DCM::RevisionDate DCM::Superseeds DCM::Version Revision History Eerste gepubliceerde versie Kleine aanpassingen en bugfixes 1.2 Concept Het onderdeel behandelaanwijzing bevat een overzicht van de afgesproken beperkingen in de behandeling en de mondelinge of schriftelijke wilsverklaringen die betrekking hebben op de patiënt. 1.3 Mindmap 1.4 Purpose Een goed overzicht van wensen van de patiënt of diens gevolmachtigde en behandelaanwijzingen met betrekking tot de patiënt over gewenste behandelingen is belangrijk voor de overdracht naar andere behandelaars. Vooral in de acute situatie is een beknopte en overzichtelijke lijst van belang. De ontvanger kan het overzicht gebruiken om de bestaande behandelaanwijzingen met de patiënt, 2013 NFU Page 3

4 zijn familie of gevolmachtigde te bespreken en om het in het eigen beleid op te nemen. 1.5 Patient Population 1.6 Evidence Base De sterke relatie tussen behandelaanwijzingen en wilsbeschikking zijn deze voor de Nederlandse situatie samen gevoegd in deze klinische bouwsteen. Behandelaanwijzingen worden gebruikt door zorgverleners om in acute situaties beleid te bepalen. Door de grote verscheidenheid van ziektebeelden gaat het niet alleen om een reanimatie setting maar ook om situaties waar ten gevolge van een bestaand ziektebeeld de conditie van de patiënt zeer snel achteruit gaat. Bij behandelingcodelijst: De projectgroep heeft besloten defibrillatie ook als los item mee te nemen al hoewel dit ook onderdeel van reanimatie is. Hiermee is het mogelijk om ondanks een niet reanimeren beleid expliciet aan te geven dat defibrillatie bijvoorbeeld bij een hartritmestoornis wel is toegestaan. Intubatie is als los item meegenomen omdat het inbrengen van een tube bij 'pulmonary/respiratory cripple' patiënten met een progressieve spier/zenuwaandoeningen zoals bijvoorbeeld ALS is meestal een beslispunt aangezien zij vaak niet meer van de beademing af komen. 1.7 Information Model 2013 NFU Page 4

5 class Information Model Name: Information Model Author: MookL Version: 1.1 Created: :51:46 Updated: :13:32 BehandelingCodelijst A «data,enumeration» Behandeling 0..1 «data,reference» Aandoening::Probleem WilsverklaringTypeCodelijst A «data,enumeration» BehandelingToegestaan 1 «rootconcept» BehandelAanw ijzing 0..* «data,enumera... WilsverklaringType 1..* BehandelingToegestaanCodelijst onderbouwt {Als Toegestaan = Ja, maar met beperkingen (JA_MAAR)} A ST Beperkingen TS * «container» Verificatie 0..* «container» Wilsv erklaring Geverifieerd «data,reference» Gevolmachtigde:: Contactpersoon BL BeginDatum * TS EindDatum 0..1 TS VerificatieDatum «data,enumeration» GeverifieerdBij GeverifieerdBijCodelijst A «rootconcept» «container» BehandelAanwijzing Rootconcept van de sectie 'Behandelaanwijzingen'. Dit concept bevat alle elementen van de sectie 'Behandelaanwijzingen' Een aanwijzing voor behandelaar(s) welke behandelingen (nog) wenselijk zijn en eventueel de omstandigheden rondom die behandeling. NL CM:2.1.1 Wilsverklaring Een (schriftelijke) verklaring waarin iemand de wensen aangeeft met betrekking tot toekomstig medisch handelen, voor het geval deze persoon op dat moment niet meer in staat is (of wordt geacht) hierover beslissingen te nemen. Container van het concept wilsverklaring. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept wilsverklaring. NL CM: WilsverklaringType De verschillende soorten/type wilsverklaringen die worden onderscheiden. NL CM: NFU Page 5

6 DCM::ExampleValue niet reanimeren verklaring DCM::ValueSet WilsverklaringTypeCodelijst DCM::ExampleValue DCM::ReferencedDefin itioncode Gevolmachtigde::Contactpersoon De persoon die in de ondertekende volmacht als gevolmachtigde wordt benoemd. NL CM: SnomedCT: holds power of attorney (finding) Mw. Pieterse NL CM:3.1.1 Dit is een verwijzing naar concept 'Contactpersoon' in de bouwsteen 'OverdrachtContactpersoon' «container» Verificatie Geeft aan of de behandelaanwijzing met de patiënt, zijn familie en/of gevolmachtigde recent is besproken en geverifieerd. DCM::ExampleValue Container van het concept verificatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept verificatie. NL CM:2.1.8 Geverifieerd Behandelaanwijzingen worden periodiek geverifieerd. De waarde geeft aan of dit heeft plaats gevonden BL NL CM:2.1.9 geverifieerd VerificatieDatum Datum waarop de verificatie met de patiënt, zijn familie en/of gevolmachtigde heeft plaatsgevonden. TS NL CM: DCM::ExampleValue GeverifieerdBij De persoon met wie de behandelaanwijzing is besproken en zo geverifieerd. NL CM: NFU Page 6

7 DCM::ExampleValue Patient DCM::ValueSet GeverifieerdBijCodelijst NL CM:2.1.2 DCM::ExampleValue ALS DCM::ReferencedDefin NL CM:5.1.2 itioncode Aandoening::Probleem Het probleem of aandoening waarvoor een patiënt een wilsverklaring heeft opgesteld Behandeling Dit is een verwijzing naar concept 'Probleem' in de bouwsteen 'OverdrachtProblemen' Medische behandeling SnomedCT: Medical procedure (procedure) NL CM:2.1.3 DCM::ExampleValue Opname op IC DCM::ValueSet BehandelingCodelijst DCM::ExampleValue DCM::ExampleValue DCM::ValueSet DCM::ExampleValue BehandelingToegestaan De opties over het wel of niet toestaan van de behandeling. NL CM:2.1.4 ja, behandeling toegestaan maar met beprekingen nee BehandelingToegestaanCodel ijst Beperkingen De beperkingen of specifieke omstandigheden waarbij een bepaalde behandeling nog is toegestaan ST NL CM:2.1.5 voor intubatie eerst overleg met echtgenote BeginDatum Datum wanneer de behandelaanwijzing van kracht is geworden. TS NL CM:2.1.6 DCM::ExampleValue NFU Page 7

8 EindDatum Datum waarop de behandelaanwijzing eindigt. Indien de datum niet expliciet is, bijvoorbeeld tekstueel "tot aan ontslag uit het ziekenhuis" komt deze als vrije tekst in 'originaltext' TS NL CM:2.1.7 DCM::ExampleValue 01 jan 2012 DCM::ExampleValue «document» BehandelingCodelijst BehandelingCodelijst OID: Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description Administration of blood product (procedure) Admission to intensive care unit (procedure) Basic life support (procedure) Intubation of respiratory tract (procedure) Antibiotic therapy (procedure) SNOMED CT SNOMED CT SNOMED CT SNOMED CT SNOMED CT Toediening van een bloedproduct Bloedtransfusie of toediening van rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes en bloedplasma Opname op IC Opname op de afdeling intensieve zorg waar ''Advance Life Support" wordt toegepast. Reanimatie Basic Life Support waaronder wordt verstaan luchtweg vrijmaken hartmassage (bij voorbeeld met AED) kapbeademing Intubatie Onderdeel van Advance Life Support waarbij wordt geïntubeerd en een tube wordt ingebracht. Antibiotica Behandeling met antibiotica (bij infecties of sepsis) Direct current defibrillation (procedure) SNOMED CT Other OTH NullFlavors Defibrilatie Het proberen te herstellen van het normale hartritme bij een hartstilstand/ernstige ritmestoornis met behulp van een AED. Overige behandelingen, namelijk (in vrije tekst meegeven) 2013 NFU Page 8

9 «document» BehandelingToegestaanCodelijst BehandelingToegestaan Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description Ja JA NL CM CS Ja, maar met JA_MAAR NL CM CS beperkingen Nee NEE NL CM CS behandeling is toegestaan en/of wenselijk. behandeling toegestaan en/of wenselijk maar met beperkingen die dan ook vermeld moeten worden bij de overdracht behandeling niet toegestaan en/of wenselijk «document» GeverifieerdBijCodelijst GeverifieerdBijCodelijst Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description Patient SNOMED CT Patiënt Parent SNOMED CT Ouder Guardian SNOMED CT Voogd Gevolmachtigde GVOLM NL CM CS Gevolmachtigde Other OTH NullFlavor Anders, namelijk (in vrije tekst meegeven) «document» WilsverklaringTypeCodelijst TypeWilsverklaringTypeCodelijst NFU Page 9

10 Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description niet reanimeren verklaring NR NL CM CS Volmacht VOL NL CM CS Behandelverbo d VERB NL CM CS Dit betreft een door de patiënt ondertekende schriftelijke verklaring of een niet reanimeren penning die door de patiënt aan een ketting op de borst wordt gedragen of een tatoeage. Schriftelijk vastgelegde bevoegdheid die iemand (de volmachtgever/patiënt) verleent aan een ander (de gevolmachtigde) om in zijn naam beslissingen te nemen. Een door de patiënt ondertekend document waarin zoveel als mogelijk eenduidig de wensen rondom wel/niet behandelen en de context daarvan staan beschreven. Mondelinge afspraak MON NL CM CS Een mondelinge afspraak tussen de patiënt en zijn behandelaar over nog gewenste behandelingen. Other OTH NullFlavor Andere verklaring vanuit de patiënt, namelijk (in vrije tekst meegeven) 1.8 Example Instances 1.9 Instructions Bij BehandelingToegestaan: Indien er bepaalde condities of omstandigheden zijn waarbij behandeling is toegestaan kunnen deze condities in vrije tekst worden meegegeven bij data item 'Beperkingen'. Bij Behandeling: Bij optie 'overige behandelingen, namelijk' is de vastlegger vrij in de omschrijving. Hier kunnen onder andere details rondom wensen over bijvoorbeeld wel of niet intraveneuze/parenterale voeding, gebruik Optiflow etc. worden meegenomen. Bij alle data (BeginDatum, EindDatum en VerificatieDatum), is het mogelijk om alleen maand en/of jaar in te vullen als ook in vrije tekst Interpretation 2013 NFU Page 10

11 1.11 Care Process 1.12 Example of the Instrument custom AdvanceDirectives 1.13 Constraints Deze gegevensset is van toepassing op de overdracht van patiënten gegevens conform CCR/D format zoals is uitgewerkt binnen het project Generieke overdracht gegevens van de NFU 1.14 Issues 1.15 References 2013 NFU Page 11

12 1.16 Functional Model 1.17 Traceability to other Standards Deze klinische bouwsteen heeft een relatie met CCR, Continuity of Care Record (ASTM CCR E en C, Continuity of Care Document. (HL7 Implementation Guide: A Release 2 Continuity of Care Document (C)) 1.18 Disclaimer Het project Generieke Overdrachtsgegevens besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze Klinische Bouwsteen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Het project Generieke Overdrachtsgegevens is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door het project Generieke Overdrachtsgegevens of door U aan het project Generieke Overdrachtsgegevens via een website van X of via e mail, of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt het project Generieke Overdrachtsgegevens geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens het project Generieke Overdrachtsgegevens via deze Klinische Bouwsteen, Het project Generieke Overdrachtsgegevens aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in deze Klinische Bouwsteen waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde Klinische Bouwsteen documenten en bestanden geeft de meest recente en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende documenten weer. Indien informatie die in de elektronische versie van deze Klinische Bouwsteen is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt indien de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter boven een conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie Terms of Use De gebruiker mag de informatie van deze Klinische Bouwsteen zonder beperking gebruiken. Voor het kopiëren, verspreiden en doorgeven van de informatie van deze Klinische bouwsteen gelden de copyrights bepalingen uit de betreffende paragraaf Copyrights De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel GelijkDelen 3.0 (zie ook nc sa/3.0/nl/) 2013 NFU Page 12

Klinische Bouwsteen: nl.nfu.overdrachtlevensovertuiging v1.1

Klinische Bouwsteen: nl.nfu.overdrachtlevensovertuiging v1.1 Klinische Bouwsteen: nl.nfu.overdrachtlevensovertuiging v1.1 Final Inhoudsopgave 1. nl.nfu.overdrachtlevensovertuiging-v1.1... 3 1.1 Revision History... 3 1.2 Concept... 3 1.3 Mindmap... 3 1.4 Purpose...

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over reanimatie

Multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over reanimatie Multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over reanimatie Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen Deel 1 Samenvatting en aanbevelingen Colofon Dit is een uitgave van Verenso,

Nadere informatie

Wel of niet reanimeren In het Albert Schweitzer ziekenhuis

Wel of niet reanimeren In het Albert Schweitzer ziekenhuis Wel of niet reanimeren In het Albert Schweitzer ziekenhuis Albert Schweitzer ziekenhuis december 2014 pavo 0974 Inleiding Iedere patiënt die in ons ziekenhuis een hartstilstand krijgt, wordt in principe

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de navolgende betekenis:

www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de navolgende betekenis: www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden Crowdpartners heeft een ontheffing van het verbod op het als tussenpersoon werkzaamheden verrichten ten behoeve van het buiten besloten kring aantrekken van opvorderbare

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST VOORWOORD Voor deze Handreiking is als basis gebruikt de Richtlijn van het KNMG Vademecum, onderdeel V.06. Derhalve

Nadere informatie

Leidraad Uitwisseling van gevoelige informatie

Leidraad Uitwisseling van gevoelige informatie Leidraad Uitwisseling van gevoelige informatie Juni 2009 1. Doel van de Leidraad Niet alle informatie is vrij toegankelijk voor een ieder; sommige informatie moet voor anderen onbekend blijven. Om te

Nadere informatie

Informatie over (niet)-reanimeren

Informatie over (niet)-reanimeren Informatie over (niet)-reanimeren iet-reanimerenpenning Wat is reanimatie? Wat is de overlevi ans? Wat merkt het slachtoffer? Hoe groot is de kans op (blijv chade? Wel of niet reanimeren? Uw wens telt

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE Den Haag, april 2015 Inhoud Voorwoord 1. Doel en opzet van deze Code of Practice

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Kiezen voor één of twee embryo s?

Kiezen voor één of twee embryo s? Universitair Medisch Centrum St. Radboud Kiezen voor één of twee embryo s? Keuzehulp in het kader van de PITS studie. Versie oktober 2006 Deze keuzehulp is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten

Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten Stichting HL7 Nederland W. Barentszstraat 1 3902 DE Veenendaal Telefoon : +31 (0)318-548869 Fax : +31 (0)318-548090 E-mail : info@hl7.nl Deze publicatie

Nadere informatie

Wel of niet reanimeren

Wel of niet reanimeren Wel of niet reanimeren in Medisch Centrum Alkmaar mca.nl Inhoudsopgave Wat is reanimeren? 3 Hoe vindt reanimatie plaats? 3 Uw afweging 4 Belangrijk om te weten 5 Terugkomen op uw besluit 5 Informeer uw

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vettepakken

Algemene Voorwaarden Vettepakken Algemene Voorwaarden Vettepakken Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Richtlijn ICD/pacemaker in de laatste levensfase

Richtlijn ICD/pacemaker in de laatste levensfase Richtlijn ICD/pacemaker in de laatste levensfase INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC) IN SAMENWERKING MET Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) Vereniging van specialisten in ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Zorgvuldig omgaan met informatie

Zorgvuldig omgaan met informatie VISIEGROEP ETHIEK IN WELZIJN EN BUITENGEWOON ONDERWIJS BROEDERS VAN LIEFDE Ethisch advies Zorgvuldig omgaan met informatie Revisie februari 2010 1. Inleiding In welzijn en onderwijs wordt veel gesproken

Nadere informatie